P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Aug 26, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2014

pdf

text

original

ערוצמו

www
עור -
לכד ,ל
:ןנתד
עמש .ל
הנימ ע .
ןירוס
הטעי ם
ש עמש ,
עורפ -
ר יר " א .
אנו ש '
דגבב ה
שארב -
?ןיליפ
ארד
והיש
אהיש
,םולש
ילעובו
םיאיבנ
ש
ילעבו

ןירוס
ה
ויהי
הנימ
בשיו +
,לבאכ
ולהא
ךל +'ה
– ש " מ
ירחאו
,תמ
תע ימי
רצחה
ותאטח
א ו הדונמ ,לב
.swdaf.com
ערוצמ
רצהו +ג"י ארק
לודג ןהכ אהו .ל
,ימד אמלע יל
לכוא וניאו ןנוא
לגרב ות עמש ,
ןיד ןיערוצמו סא
רפ סבכלו
םפש לעו +ג"י א
שארה תפיטעב
הנימ
היהי ושארו +ג
רבד ,רעש לודיג
שארב הייוה הר
הרומאה הייוה
הייוה ףא ,ופ ב
ואל יאמ .ו פתא
דוסו אתמוכא ,
הטעי םפש - ש
וזב וז תוקב ש ,
תליאשב רוסא
עמ הנימ
ןיב ןיערוצמהו ו
נבו הרותב תור
שרדמב תונשלו
תודגאבו תוכ ,
הנימ עמש ,ןיר
ןיד ןיערוצמו סא
סב הנימ עמש .
וידגב +ג"י ארק
ןיערוקמ עמש ,
וקית
וקית
וקית
וקית
+ד"י ארקיו+ :א
כו הדונמכ אהיש
הטמה ש ןיאו .
ה םירבד+ רמא
םכילהאל םכל –
+ד"מ לאקזחי
מה ןמ ותשירפ ר
ול ור - ולא עבש
לא שדקה לא ו
ח בירקי שדקב
ןטק דעומ ט ו
m
מ
קיו+ :עמש את
לודג ןהכ תובר
וכל לגרכ הנשה
בירקמ לודג ןה
:הני תערצ גהונ
דונמ :עמש את
פסל
ארקיו+ :עמש א
ב בייחש ללכמ
" ש : ג"י ארקיו+
ג אלא העירפ ן
ר " ע רמאנ :רמוא
,דגבב הייו המ
פוגמ ץוחש רבד
פוגמ ץוחש רב
א " ר אל :אפפ
ת א לעו :עמש
בודמ ויתותפש
או ,לבאכו הדונמ
ש מ
בזה :ורמא ןאכמ
תו רקל ןירתומ
,םיבותכבו
כלהב ,דומלתב
רוסא ןיירק
:עמש את דונמ
רפסל בכלו
קיו+ :עמש את
םימרפ - מ והיש
אינתד ,עמש את
ולהאל ץוחמ - ש
שימשתב רוסא
אנש ,ותשא אל
ל ובוש םהל רמ
ת " ש :אינתד , י+
ותרהט - רחא
רפסי םימי תעב
,וריפ ואב םויבו
תרשל תימינפ
ןניתמשמ
הינידב ...
ול וריתה
והוריתהש
ינתק . ..
ל
ה
הכ
ימ
ןירוסא
ןהו
םילבאכ
.ם - רמא
ינאש םימ
את
- מ
ת "
יא
ר
וה
- ד
ד
תליאש
םדא ינב
:ייבא ה
ינא
מכ
ול רכשנ ,
ןינוש אל
הנוש לב
.ודומל
.ותסנרפ
מ
דנ
בו
ןירוסא
הנ
פ
ו , רכשנ
ןינוש אלו
הנוש לב
.ודומל
.ותסנרפ
ורמאש
,ופוג לכ א
התא ןכו
ואל יא
א
ורמאש
אלא ורמ
?דציכ א
- ,ץלוח
לב . יאמ
ארא
ןתוא ל
,ויה ןידונ
:ייבא ה
ינאש
ת
מ
ו
א
מא
ןתוא ל
,ויה ןידונ
:ייבא ה
ינאש
ת
בש
ס פ
ה

הדונמ
אניד תייצ אל - מ
ינויעל אמלדו ב
ש : הש הדונמו
אבר : ש ינתק ימ
םימכח ול ורית
ןידונ ןיערוצמו א
רפס סבכלו
ףס :עמש את :
כו ןידונמכ ןיבש
םימשה ןמ םהי
משל הדונמ אמ
וקית
ף :עמש את : שבו
םד בכ וריבחל
םו . - היל רמא
אש םימשל הדו
ןינושו הנוש ל
םרח - ו הנוש אל
א ,ול ןירכשנ א
תא קיספי אלש
ליבשב הנטק
ןידונ ןיערוצמו א
סבכ נימ עמש .
וקית
וקית
- ל ןינושו הנוש
םרח - ו הנוש אל
א ,ול ןירכשנ א
תא קיספי אלש
ליבשב הנטק
ף שכ :עמש את ,
- מא אל אלא ור
וילגר - .רתומ ו
אמ .לבאבו הד
? - אראשא ,אל
ף שכ :עמש את ,
לדנסה - מא אל
ךרד - אה .רתומ
ריעל סנכנ ,לע
באבו הדונמב א
?וה - אשא ,אל
ף לכ :עמש את ,
רבדמב לאר נמ
ןהית . היל רמא
ש םימשל הדונ
ף לכ :עמש את ,
ר רבדמב לא נמ
ןהית . - יל רמא
ש םימשל הדונ
1
א " ר ףסוי ל יאו
היל .. . א " ל ייבא
ייבא רמא ת , " ש
םימכח . ר רמא
םימכח ? תהש
:עמש את נמ
סל
וי בר רמא
שויו ןיפטעתמ
דע לע ומחריש
מלד :ייבא היל
ףסוי בר רמא
דא ןיבש םולש
קמל ןיפוזנה
נמ אמלד
ת " ש : הדונמ -
חומ .ול ןירכשנו
לו רכשנ אל ,ול א
ש ומצעל אוה
תונח ול השועו
:עמש את נמ
רפסל לו
ת " ש : הדונמ -
ול ןירכשנ חומ .
לו רכשנ אל ,ול א
ש ומצעל אוה
תונח ול השועו
ףסוי בר רמא
הציחרב רוסא -
רו וידי וינפ לבא
דונמב אצומ
?והלוכא
א ףסוי בר רמ
ה תליענב רוסא
דב לבא ,ריעב
ךרדל אצי - עונ
אצומ התא ןכו
הלוכא ואל
ףסוי בר רמא
רשי ויהש םינש
תוטמ ושמישו
נמ אמלדו
ףסוי בר רמא
רשי ויהש םינש
תונברק וחלשו
נמ אמלדו
לגרב ,
.ךגחב תח
השע יתא
דיח
א
ל
ח
והל רמאק
םכישאר +
אמל רוסא
רמאקדמ
+ד"כ לאק
ילוכד לל ע
ל
רמאקדמ
+ד"כ לאק
אמלע ילוכ
רמאקד ,
+ד"כ לאק
רמאקדמ
ם
ו
ל
ו
ביתכד
העוקת בא
הילא רמ
לאו לבא
םיבר םימי

והל רמ
אל +'י א
יבייחימ א
רב ינתד ,
םהיתונועבו
הילע
ה ביתכד ,
המ לבאל
רוסא לב
ו
ל
ו
לאומש+ ב
ללכב הציח
א
רמאקדמ ,
+ד"כ לאק
ילוכד ללכ
ה ביתכד ,
תב תא ד
- ללכמ

ש
ו ,אינתד ,
אוהש ןמזב
.ןנוא
ש
תוליבא
ותוליבא גהונ
חמשו +ז"ט םיר
אוה ארקיעמ -
יד השע יחדו ,
תרופסתב קדמ ,
'י ארקיו+ ןרהא
לע ילוכד ללכמ
שארה תפיטע ,
קזחי+ לאקזחיל
םפש לע - לכמ
יבייחימ אמלע
ןיליפת חינהל ,
קזחי+ לאקזחיל
ךילע - כד ללכמ
.רוסא
םולש תליאשב
קזחי+ לאקזחיל
םד קנאה
הרות ירבדב מ ,
ד לאקזחיל אנמ
תסובכתב ר ד ,
אוי חלשיו +ד"י
איו המכח השא
אנ ישבלו ידגב
הז השאכ תייה
תמ לע תלבאת
העירקב מאקד
ארקיו+ ןרהא ינ
אמלע ילוכד ללכ
הטמה תייפכב ,
ןהב יתתנ ינקוי ,
- ןהיתוטמ ופכ
הכאלמ תיישעב
םכיגח יתכפה
הכאלמ - בא ףא
הכאלמב
הציחרב ביתכד ,
חרו ,ןמש יכוסת
.הכיס
לדנסה תליענ ,
קזחי+ לאקזחיל
ךילגרב ם - כמ
רוסא אמלע
טמה שימשתב
+ב"י דוד םחניו
הילא אביו ות -
.רוסא ארקיעמ
ויתונברק חלש
םימלש :רמ - ב
אוהש ןמזב אל
וניא לבא
רבד+ רמאנש
מד תוליבא יא
םיברד
ב רוסא לבא
א ינבל אנמחר
וערפת לא -
עב בייח לבא
ל אנמחר היל
הטעת אלו
ע
ל רוסא לבא
ל אנמחר היל
ע שובח ךראפ
ב רוסא לבא
ל אנמחר היל
ב רוסא לבא
מחר
וסא לבא
י 'ב לאומש+
א םשמ חקיו
אנ ילבאתה
הו ןמש יכוסת
תמ
בייח לבא
נבל אנמחר
ומרפת - כמ
ב בייח לבא
:ארפק ד ד תומ
היתכפה
ב רוסא לבא
ו +'ח סומע+
מב רוסא גח
ב רוסא לבא
ת לאו +ד"י 'ב
ב רוסא לבא
ל אנמחר היל
ישת ךילענו
ב רוסא לבא
'ב לאומש+
תשא עבש
מד
שמ וניא לבא
וא ןועמש יבר
לו ,םלש

לגר
תרופס
ת שארה
ןיליפת
תל םולש
יר הרות
תסובכ
העיר
ת הטמה
ת הכאלמ
הציח
ת לדנסה
שי הטמה
ויתונברק
ד"סב
סת
פיטע
ת
ליאש
רבד
כת
ק
תייפכ
תיישע
ר
תליענ
ימשת
חלשמ
ד"סב ןטק דעומ ט ו א ערוצמו הדונמ ,לב
www.swdaf.com 2

י קרפ ארקיו
(ו) ויָ נ ָ בּ ר ָ מ ָ תי ִ א ְ לוּ רָ ז ָ ע ְ ל ֶ א ְ לוּ ןֹרֲ האַ ל ֶ א ה ֶ שֹׁמ ר ֶ מאֹיַּ ו וּמֹר ְ פ ִ ת אֹל םֶ כי ֵ דְ ג ִ בוּ וּעָ ר ְ פ ִ תּ לאַ םֶ כי ֵ שׁאָ ר הָ דֵ ע ָ ה לָ כּ לַ עְ ו וּתֻ מ ָ ת אֹלְ ו ףֹצ ְ קִ י
:קָ וֹקְ י ףַ ר ָ שׂ ר ֶ שֲׁ א הָ פֵ ר ְ שַּׂ ה ת ֶ א וּכּ ְ בִ י ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י תי ֵ בּ לָ כּ םֶ כי ֵ חֲ אַ ו
(ז) :ה ֶ שֹׁמ רַ ב ְ ד ִ כּ וּשֲׂ עַ יַּ ו םֶ כי ֵ לֲ ע קָ וֹקְ י תַ ח ְ שׁ ִ מ ן ֶ מ ֶ שׁ י ִ כּ וּתֻ מ ָ תּ ן ֶ פּ וּא ְ צ ֵ ת אֹל דֵ עוֹמ ל ֶ הֹא ח ַ תֶ פּ ִ מוּ פ

גי קרפ ארקיו
(המ) ַ עוּרָ צּ ַ הְ ו עַ גֶ נּ ַ ה וֹבּ ר ֶ שֲׁ א ה ֶ ט ְ עַ י םָ פ ָ שׂ לַ עְ ו ַ עוּר ָ פ הֶ י ְ הִ י וֹשׁאֹרְ ו םי ִ מֻ ר ְ פ וּי ְ הִ י וי ָ דָ ג ְ בּ :אָ ר ְ קִ י א ֵ מ ָ ט א ֵ מ ָ טְ ו
(ומ) ֶ נּ ַ ה ר ֶ שֲׁ א י ֵ מְ י לָ כּ :וֹב ָ שׁוֹמ הֶ נ ֲ ח ַ מַּ ל ץוּח ִ מ ב ֵ שֵׁ י דָ דָ בּ אוּה א ֵ מ ָ ט א ָ מ ְ טִ י וֹבּ עַ ג ס

גי קרפ ב לאומש
(ל) י ִ הְ יַ ו :ד ָ ח ֶ א םֶ ה ֵ מ ר ַ תוֹנ אֹלְ ו ְ ךֶ ל ֶ מּ ַ ה יֵ נ ְ בּ לָ כּ ת ֶ א םוֹל ָ שׁ ְ באַ הָ כּ ִ ה רֹמאֵ ל דִ ו ָ דּ ל ֶ א האָָ ב הָ עֻ מ ְ שַּׁ הְ ו ְ ךֶ רֶ דַּ ב ה ָ מּ ֵ ה ס
(אל) ְ ךֶ ל ֶ מַּ ה םָ קָ יַּ ו הָ צ ְ ראָ בַ כּ ְ שִׁ יַּ ו וי ָ דָ ג ְ בּ ת ֶ א עַ ר ְ קִ יַּ ו :םי ִ דָ ג ְ ב י ֵ עֻ ר ְ ק םי ִ ב ָ צִּ נ וי ָ דָ בֲ ע לָ כְ ו ס

די קרפ ב לאומש
(א) :םוֹל ָ שׁ ְ באַ לַ ע ְ ךֶ ל ֶ מּ ַ ה בֵ ל י ִ כּ הָ יֻ ר ְ צ ן ֶ בּ באָוֹי עַ דֵ יַּ ו
(ב) ָ הי ֶ ל ֵ א ר ֶ מאֹיַּ ו ה ָ מָ כֲ ח ה ָ שּׁ ִ א ם ָ שּׁ ִ מ ח ַ קִּ יַּ ו הָ עוֹק ְ תּ באָוֹי חַ ל ְ שִׁ יַּ ו ן ֶ מ ֶ שׁ י ִ כוּס ָ תּ לאְַ ו לֶ ב ֵ א י ֵ דְ ג ִ ב אָ נ י ִ שׁ ְ ב ִ לְ ו אָ נ י ִ ל ְ בּאַ ְ ת ִ ה ָ שּׁ ִ א ְ כּ תי ִ י ָ הְ ו הֶ ז ה
:ת ֵ מ לַ ע תֶ לֶ בּאַ ְ ת ִ מ םי ִ בַּ ר םי ִ מָ י

דכ קרפ לאקזחי
(וט) :רֹמאֵ ל י ַ ל ֵ א קָ וֹקְ י רַ ב ְ ד י ִ הְ יַ ו
(זט) ָ ע ְ מ ִ דּ אוֹב ָ ת אוֹלְ ו הֶ כּ ְ ב ִ ת אֹלְ ו דֹפּ ְ ס ִ ת אֹלְ ו הָ פֵ גּ ַ מ ְ בּ ָ ךיֶ ני ֵ ע ד ַ מ ְ ח ַ מ ת ֶ א ָ ך ְ מּ ִ מ ַ ח ֵ קֹל י ִ נ ְ נ ִ ה םָ דאָ ן ֶ בּ : ָ ך ֶ ת
(זי) ְ ו םָ פ ָ שׂ לַ ע ה ֶ ט ְ ע ַ ת אֹלְ ו ָ ךי ֶ ל ְ ג ַ ר ְ בּ םי ִ שׂ ָ תּ ָ ךי ֶ ל ָ עְ נוּ ָ ךי ֶ לָ ע שׁוֹבֲ ח ָ ך ְ ר ֵ א ְ פּ ה ֶ שֲׂ ע ַ ת אֹל לֶ ב ֵ א םי ִ ת ֵ מ םֹדּ קֵ נאָ ֵ ה לֵ כאֹת אֹל םי ִ שָׁ נ ֲ א םֶ חֶ ל :
(חי) ֶ שֲׁ אַ כּ ר ֶ קֹבַּ בּ שַׂ עאַָ ו בֶ רָ עָ בּ י ִ תּ ְ שׁ ִ א ת ָ מ ָ תַּ ו ר ֶ קֹבַּ בּ םָ ע ָ ה ל ֶ א רֵ בַּ דֲ אָ ו :י ִ תיֵ וֻּ צ ר
(טי) :ה ֶ שֹׂע ה ָ תּאַ י ִ כּ וּנ ָ לּ הֶ לּ ֵ א ה ָ מ וּנ ָ ל די ִ גּ ַ ת אֹלֲ ה םָ ע ָ ה י ַ ל ֵ א וּר ְ מאֹיַּ ו
(כ) :רֹמאֵ ל י ַ ל ֵ א הָ י ָ ה קָ וֹקְ י רַ ב ְ דּ םֶ הי ֵ ל ֲ א ר ַ מֹאָ ו
(אכ) ְ זֻּ ע ןוֹאְ גּ י ִ שָׁ דּ ְ ק ִ מ ת ֶ א לֵ לּ ַ ח ְ מ י ִ נ ְ נ ִ ה קִ וֹקְ י יָ נֹדֲ א ר ַ מאָ הֹכּ ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י תי ֵ ב ְ ל רֹמֱ א י ֵ תוֹנ ְ בוּ םֶ כיֵ נ ְ בוּ םֶ כ ְ שְׁ פַ נ ל ַ מ ְ ח ַ מוּ םֶ כיֵ ני ֵ ע ד ַ מ ְ ח ַ מ םֶ כ םֶ כ
:וּלֹפִּ י בֶ ר ֶ חַ בּ ם ֶ תּ ְ בַ זֲ ע ר ֶ שֲׁ א
(בכ) :וּלֵ כאֹת אֹל םי ִ שָׁ נ ֲ א םֶ חֶ לְ ו וּט ְ ע ַ ת אֹל םָ פ ָ שׂ לַ ע י ִ תי ִ שָׂ ע ר ֶ שֲׁ אַ כּ ם ֶ תי ִ שֲׂ עַ ו
(גכ) ֶ כי ֵ לְ ג ַ ר ְ בּ םֶ כי ֵ לֲ עַ נ ְ ו םֶ כי ֵ שׁאָ ר לַ ע םֶ כֵ ר ֵ א ְ פוּ :וי ִ חאָ ל ֶ א שׁי ִ א ם ֶ תּ ְ מ ַ הְ נוּ םֶ כי ֵ תֹנוֲֹ עַ בּ ם ֶ תֹקּ ַ מְ נוּ וּכּ ְ ב ִ ת אֹלְ ו וּד ְ פּ ְ ס ִ ת אֹל ם
(דכ) :קִ וֹקְ י יָ נֹדֲ א י ִ נ ֲ א י ִ כּ ם ֶ תּ ְ עַ די ִ ו הּאָֹב ְ בּ וּשֲׂ ע ַ תּ ה ָ שָׂ ע ר ֶ שֲׁ א לֹכ ְ כּ תֵ פוֹמ ְ ל םֶ כָ ל לא ֵ קְ ז ֶ חְ י הָ י ָ הְ ו ס

דמ קרפ לאקזחי
(הכ) ַ טִּ י שׁי ִ א ְ ל ה ָ תְ י ָ ה אֹל ר ֶ שֲׁ א תוֹחאָ ְ לוּ חאָ ְ ל תַ ב ְ לוּ ן ֵ ב ְ לוּ ם ֵ א ְ לוּ באָ ְ ל ם ִ א י ִ כּ האָ ְ מ ָ ט ְ ל אוֹבָ י אֹל םָ דאָ ת ֵ מ ל ֶ אְ ו :וּא ָ מּ
(וכ) י ֵ רֲ חאְַ ו וֹל וּר ְ פּ ְ סִ י םי ִ מָ י תַ ע ְ ב ִ שׁ וֹתָ רֳ ה ָ ט :
(זכ) קִ וֹקְ י יָ נֹדֲ א םֻ אְ נ וֹתא ָ טַּ ח בי ִ ר ְ קַ י שֶׁ דֹקַּ בּ תֵ ר ָ שְׁ ל תי ִ מי ִ נ ְ פּ ַ ה רֵ צ ָ ח ֶ ה ל ֶ א שֶׁ דֹקּ ַ ה ל ֶ א וֹאֹבּ םוֹי ְ בוּ :

ב דומע בי ףד תינעת תכסמ ילבב דומלת
ונענ אלו ולא ורבע .הנשמ - ב ןירוסאו ,םוי דועבמ ןיתושו ןילכוא ,רובצה לע תורחא תוינעת שלש ןירזוג ןיד תיב הכאלמ
ונענ אלו ולא ורבע .תואצחרמה תא ןילעונו ,הטמה שימשתבו לדנסה תליענבו הכיסבו הציחרבו - דוע ןהילע ןירזוג ןיד תיב
ינשב .תויונחה תא ןילעונו .ןיעירתמ ולאבש ,תונושארה לע תורתי ולא ירה .רובצה לע תוינעת הרשע שולש ןהש ,עבש
ובכ ינפמ ןירתומ ישימחבו ,הכישח םע ןיטמ .תבשה ד ונענ אלו ולא ורבע - ,העיטנבו ,ןינבב ,ןתמו אשמב ןיטעממ
םוקמל ןיפוזנה םדא ינבכ ,וריבחל םדא ןיב םולש תליאשבו ,ןיאושינבו ,ןיסוריאב אציש דע ןינעתמו ןירזוח םידיחיה .
םימשג ודריו ןסינ אצי .ןסינ - .'וגו םויה םיטח ריצק אולה +ב"י 'א לאומש+ רמאנש ,הללק ןמיס

א דומע גי ףד תינעת תכסמ ילבב דומלת
:עמש את הכאלמב רוסא ורמאשכ - הלילב לבא ,םויב אלא ורמא אל - לדנסה תליענב רוסא ורמאשכו .רתומ - אל
ךרדב לבא ,ריעב אלא ורמא - רתומ ךרדל אצוי ?דציכ אה . - ריעל סנכנ ,לעונ - .ץלוח הציחרב רוסא ורמאשכו - אל
אלא ורמא וילגרו וידי וינפ לבא ,ופוג לכ - לבאבו הדונמב אצומ התא ןכו .רתומ . . .

לת י ףד תינעת תכסמ ילבב דומ ד דומע ב
ונת ןנבר : םירבח תליאש ןיא יניב םולש ץראה ימע ןה שאר דבוכבו הפר הפשב םהל ןיריזחמ ןילאושש ןיפטעתמ ןהו
מכו םילבאכ ןיבשויו דע םוקמל ןיפוזנה םדא ינבכ הדונ םימשה ןמ םהילע ומחריש


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->