P. 1
Git Morgen - Akeres Habayis - Tuesday 08.26.14

Git Morgen - Akeres Habayis - Tuesday 08.26.14

|Views: 186|Likes:
Published by Git Morgen
.
.

More info:

Published by: Git Morgen on Aug 26, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2014

pdf

text

original

1646

5:04 :רחשה תולע
6:16 :המחה ץנ
9:01 :ש”רק ןמז ףוס
9:37 :א"רג ש"קזוס
10:19 :הלפת ןמז ףוס
10:44 :א"רג ת"זוס
12:57 :תוצח
7:37 :העיקש
718.331.8463:רעמונ ןיילטאה םינמז
August 26 ‘14 ’סמלו ק”פל ד”עשת לולא ח”רד ’א םיטפוש ’רפ גאטסניד
יעושעש ךתרות
א"צ םיחספ
הרותה ידוסי
.ל תבש
718.387.7008 ראמטאסד בל בטי להקד םיכרבא תודחאתה
SPONSORED BY:
ך 011-972-2-5810-342 :רמואו רשבמ • םילשורי ■ 845-662-6122 :םוי םויה • לאוי תירק ■ 718-388-7744 :ןגראמ טוג • גרובסמאיליוו ל
■ 2 טייז ףיוא גנולייטפא "תיבה תרקע" יד ןיא תוחמש ןוא םיכודיש יד טהעז ■
To advertise call: 718.388.7744

Fax: 718.954.9788

Email: mail@gitmorgen.com
ך סדייפיסאלק ל
!ןטאטלוזער עטסלענש יד טגנערב ;"ןגראמ טוג" ןיא דייפיסאלק א
718-781-4080 טפור עטריסערעטניא ,זואהרעוו א ןראפשפא בילוצ רעשזדראשט א טימ Crown Hilow קירטקעלע א ןפיוקראפ וצ
917-868-7979 טפור עטיב ,גרובסמאיליוו ןיא ןעגניד וצ ראטס א טכוז טפעשעג א - ס"מוו
718-218-7093 Down payment 228k ,718K ,ןבילבעג Tax abatement ראי 3 )סמורדעב 2 ראפ טוג ראנ 8 ןאשקעס( ,טנעמסיעב פ״ס 750 ,ןיא-קלאוו 1,250 ,טלייטוצ ,8 טואס ,ןפיוקראפ וצ הריד פ״ס 2000 - ס"מוו
ןפיוא רדח ,"דוחיא" ןופ ליימ 2 ןופ רעגינייוו .ןעשידנאק עטוג ,ןפיוקראפ וצ סיולעגנאב םורדעב 5 ןוא ,4 ,3 ,2 - ןפיוקראפ וצ סיולעגנאב
347-563-4519 טפור .Starting @ $37K for 2 BR’s. Very low maintenance. Groups welcome ,ד"מהיב ,Day camp, Pool .ץאלפ
347-525-8987 טפור ,רעוויירד סאב םייט לופ א טכוז גרובסמאיליוו ןיא דסומ - טייהנגעלעג טעברא
718-759-7528 טפור עטיב ,רעשטיט שילגנע ןא דנעגנירד טכוז גרובסמאיליוו ןיא דסומ עשימייה - טייהנגעלעג טעברא
Williamsburg Deli looking for a good cook. Full or part time, fexible hours, great pay! 814-876-5430 leave msg w/ details - טייהנגעלעג טעברא
917-474-9633 !זיירפ עטוג )סנעטסיד גנאל עלא ךיוא( ירטנאק יד וצ ןגארטוצסיורא ךייא טיירג זיא U-Haul ,8 Passenger Suburban עיינ א טימ ןאמרעגניא
347-219-4846 טפור עטיב ,ךעלקעפ ערעייא ןריפמייהא טעוו קארט U-Haul טימ ןאמרעגניא
Best Rate Car Rental Monthly Small Car $630, Full Size $700, Premium $780, Minivan/SUV $998. 718-709-8727
Did you know? Brooklyn is a good place to live if you are a plaintif in a medical malpractice suit.
Michael M. Bast, Silverstein & Bast • 217 Broadway, New York, NY 10007 • 212-608-4040
718-306-9314 ךילטייצ טלאצ ריא וליפא רעללאד ןפיוא סטנעס ראפ Bank of America home equity רעייא ןעלטעס טצעי טנעק ריא
FULL RENOVATION Kitchens. Bath. Basements. Chusen Kallah Apt. Yrs. Experienced. H. Fogel 917-586-3774
Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service. Call 718-513-9896
Credit Repair We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800. Call For Free Consultation 800-209-8530
Hertz Car Rental Daily $50, 7 days $290. Local Pickup. Call 206-279-7523
718-306-9314 !לופסעסקוס ןענעז רימ ביוא ראנ טלעג ןייק טשינ ןעמענ רימ ,געט 30 יוו רעגינייוו - לענש טידערק ןטכעראפ רימ
011-972-52484-65-599 !ןזיירפ עגיליב ,טנגעג םירעש האמ ,תונותח ,םיבוט םימי ,עיצאקאוו ףיוא י"א ןיא רעטנגעג עלא ןיא ןעגנידראפ וצ תוריד עמעווקאב ענייש
AT&T, VERIZON, PAGE-PLUS, T-MOBILE,, רעייא ןא טליפ ריא לאמ סעדעי יירפ טונימ סנעטסיד גנאל 100 טמוקאב
ןנאמיינ ריאמ 'יבוט ,חכ רשי ,םיטרפ ראפ טפור T&T COMMUNICATION 1888-242-6440 ייב CELL PHONES
HANDYMAN ELECTRIC
9:30 העשב אפאפ לודגה ד"מהיבב "'ה לא הוק - הלפת ינאו" ,ץינזיוו תבישיב מ"ר ,א"טילש גלאבעענש םייח השמ ג"הרה שורדי םויה הרות ירועיש ןוגריא
11 Lynch St. 4th Fl. ח"ומ תיבב
ו"יה ריאמ םחנמ ה"ומ ןב
ו"יה אדנאל א״רב ףלאוו ה"ומ ןתח
ם"תס רפוס ,ו"יה סייוו דוד לאקזחי ה"ומ
8:30 תירחש ,בקעי תעלות ד"מהיבב ותרחמל מ"ירבה
טכאנ ךאוו
טנייל
ןוא
!טניוטש
.רשכה א טימ אד ךיוא - לארשי ץרא ןוא אדאנאק ,USA דעטימילניא ליבאמ-יט שדוח א $25 •
.רעזוארב יד דקאלעג (ז"עלב ליעמ-יא) טסאפ עשינארטקעלע טימ סנואפעלעט סאלפ שזדיעפ •
.ןאמוא ראפ טוג ךיוא - Free Texting טלעוו עצנאג יד ראפ ןואפעלעט א •
CALL & SAVE º 2SS Hooper St. º 71S.SS7.42S2
ni:o··nn
n:iann
j·:·nnn ni·n
s
s
n:¡w
n¡>>n
¬NnoNo1

n:i× nicoin
×°u·:o p°n:n i:·a: j:n p°a :o
v°·t 'pn i:·a: j:n :o ×:i:·nn n:ivoa :×:o· ·c:× ni:npna
,°u: :°y¬n a× nn:n :°5
°nia:n n:io ¡i:v jn:io°
n·a:a× ni:n×nn ·:povi i:·n:np: ni×ipnn :x× :·on:
¬×u
r·::a s
s
:¡··o c3··¡
SELLING
ONLINE?
Good Ranking | Good Products | Low Prices | Brand Name | Brand New w/ UPC
WE WILL SHIP YOUR
ITEMS TO YOUR
AMAZON FBA FOR FREE
NO NEED:
Storage. Warehousing.
Employees.
YOU ONLY NEED:
AN AMAZON ACCOUNT!
For serious inquiries, contact: deals2sellonline@gmail.com
CONTACT US
& WE WILL
SEND YOU
DEALS AS
THEY COME
IN
NO MORE
THAN 2
SELLERS
PER ITEM
G
r
e
a
t
O
p
p
o
r
t
u
n
it
y fo
r

D
is
t
r
ib
u
t
o
r
s
&
S
t
o
r
e O
w
n
e
r
s
email: AkeresHabayis@GitMorgen.com To advertise call: 7183887744
■ August 26, 2014 • ק"פל ד"עשת לולא ח"רד 'א • םיטפוש 'רפ גאטסניד ■
טנייה
84°- 69°
גינוז
ןגראמ
91°- 66°
גינוז
ד"סב
העיקש
7:37 ............................................
תאצ
)72( םיבכוכה
8:49 ............................................
)רעיירב( א"טילש רעצטיפש אבא םהרבא ברה בוך לזמ )סארג( א"טילש רעביוטש י"ירב ןמלז לאיתוקי ברה
ס”מוו - 'יחת הכלמ תרמ הלכה ס"מוו - ו"ינ שובייל 'ירא רמכ ןתחה
י"ק ,א"טילש להאשגאוו רתלא ג"הרה
הרש 'יח תרךע
יסנאמ
א"טילש חקור לאוי ג"הרה
יסנאמ וואלזאק השמ להוא ד"בא
)ןרעטשנעגראמ( - 'יחת אשטנעה תרמ הלכה )רענאר( - ו"ינ םנוב החמש רמכ ןתחה
םיכודיש
ןתחה דצ ןושש לוק הלכה דצ החמש לוקו
תונותח
ןתחה דצ ןתח לוק הלכה דצ הלכ לוקו
םיאנת
ןתחה דצ ןתח לוק הלכה דצ הלכ לוקו
)ןהכ( ו"יה שטיוואלדנעמ ןמלז 'ר בוך לזמ )ץ"כ( ו"יה רהעש קחצי םולש 'ר
י"ק - 'יחת אדלאג תרמ הלכה י"ק - ו"ינ ךינעה רמכ ןתחה
A phone call away for a once-in-a-lifetime experience 718.782.8900
)ובאי( ו"יה יחרזמ לאוי השמ ה"ומ לחר תיב
7:00 העשב
)ארב'ג( א"טילש ןאווכ דוד ףסוי ג"הרה
אניטנעגרא סערייא סאנעוב םידרח להקד כ"האר
ס”מוו - 'יחת הרובד תרמ הלכה אניטנעגרא - ו"ינ 'ילא השמ רמכ ןתחה
A heimishe established Williamsburg ofce is looking to hire a F/T secretary. Basic computer skills a must,
young enthusiastc and great phone skills. Email resume or detailed informaton to daily.bssi@gmail.com
718-705-8008 תידרחה הדע רשכהב diet spary יד טימ געט 30 ןיא טנופ 30 ןרילראפ ןכאנ ןריובעג-יינ ךיז ןריפש ס'רעמוטסאק ענעדירפוצ רעטנזיוט
!קעווא טשינ סאד טפראוו ?ןסירוצ תיציצ רעייא ךיז ןבאה
!יינ יוו שממ ןפינקרעביא סע ךייא ןלעוו רימ שטניל 27 סרענילק יסראמ וצ ןיירא סע טגנערב
,הוקמ/להוש וצ טנאנ .ןגיוצעגראפ לפאק ,ךילטנכעוו ףיוא ךילגעמ ,ןעגנידראפ וצ זיוה עטאווירפ - ימאימ טראנ
917-586-4505 .געט 30 ראפ זיירפ לשעפס ,זיירפ עכילגנעגוצ ,הציחמ טימ לופ ,רעטנואק טינערג טגאמראפ ,ס'דנוארג ענייש
718-388-3273 - ו"יה ץטראווש אדוה-י בקעי רשא 'ר תב ה"ע הרש הלותבה נ"על Outft תירב ןוא Poya ראפ ח"מג
845-608-7676 טפור $15 זיולב אריווקס/יסנאמ וצ - $12 זיולב פ"ב/ס"מוו וצ/ןופ ךילגעט ןרעווילעד רימ ?לקעפ א ןקיש ריא טפראד
718-302-4905 10:00PM זיב טפור ,תולכ ןוא סעטס'נתוחמ ראפ ךעלכיט ןופ לאווסיוא עטסנעש יד טאה - The Tichel Place
;טריטנאראג טייהנדירפוצ ,ןזיירפ עטסעב ןטנאמייד - רעבליז - דלאג רעייא פא ןפיוק רימ
718-782-0285 טפור ,רעבליז ענעכארבוצ ערעייא ןטכערראפ ןוא ןשילאפ וצ ןא רימ ןעמענ ךיוא
ך סדייפיסאלק ל
!ןטאטלוזער עגיטכיר יד טגנערב ;"תיבה תרקע" ןיא דייפיסאלק א
C. B. Klein
718.757.8931
N
e
w
A
r
r
iv
a
ls
!
To receive the Akeres Habayis & Git Morgen by email, send request to subscribe@gitmorgen.com
!גנודלעמ עכיליירפ
ט"לעבה םיטפוש 'רפ ךאוו יד
,גאטסניד ,גאטנאמ
גאטשרענאד ,ךאווטימ
ןרעוו טלייטעגסיוא ה"יא טעוו
סעשטנ ָ אל עטק ַ א ּ פעג עגיטפ ַ אהר ַ אנ עטסיזמוא
ראי 18 רעטנוא רעדניק ראפ
.טס ןאטלדימ 5 ףיוא קראפ שטניל ייב
12:30 זיב 11:00 ןופ - Middleton Playground
ID ןייק ןרעוו טגנאלראפ טשינ טעוו סע - דניק רעפ שטנאל 1 ןרעוו ןבעגעג טעוו סע
תחגשהב
ד"בא ג"הרה
בוקיטראט
א"טילש
:
i
:
×

o
:
i
n

o
×
:
n
.
.
.
j
·
:
·
n
n
n

¡
:
·
×
i

°u
,
n
¦n
·c
¬
·¬
×
°n
¬
i
:
v
:
:
v
o
·
:
×
u
o
·
n
a
·
i
n
:
×
¦
y
:
¬
y
:

:
x
:
×
¬
¬
·

·
u
:
×

:
n
·
¡
i
:
v

j
n
:
i
o
n
·
·
n

n
:
i
×
:
:
o
n

:
v
j
·
×

¦
:
¬
y
·

¬
¬
×

n
¬
y
n
n

n
×
:

n
a

:
5
:
·

¸
¬
:
n

n
×

j
o
·
i
i

i
x
·
n
·

·
:

¦
·
×

p
×
n
o
v
:

×

j
:
·
c
o

¦
:
×

j
a
v
:

j
a
·
:
:
v
u

:
×
u
n
:
:
¬
:

:
:
·
n
×
¬
,
:

n
·
×
a
n

n
·
:
n
n
s
s
n
:
¡
w
n
¡
>
>
n
¬
N
n
o
N
o
1

:
·
×

n
i
p
n
n

:
x
×

j
×
a

:
·
o
n
:
¬
×
u

r
·
:
:
a

s
s
j
·
i
o

u
c
·
i
p
°
n
i
a
:
n

n
:
i
o¡
i
:
v

j
n
:
i
o
°
ה
ע
ד
ו
מ
ת
ח
מ
ש
מ
ס
ר
ט
נ
ו
ק
ה

ג
י
ש
ה
ל

ש
י
ך
ו
ר
ע

ן
ח
ל
ו
ש
ת
ו
כ
ל
ה

ה
נ
ו
ש
ם
י
ר
פ
ס
ה

ת
ו
י
נ
ח
ב
ד
ל
ע
פ
נ
י
ב
ו
ר


ר
צ
ו
א


ת
ו
ר
ו
א
מ
ה
ח
ל
צ
ה


ק
א
ט
ש
נ
י
י
ו
ו

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->