]àÓÜá«Ý

babababababababababababababab
g¿áÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü¯—¿á ÊÜááS±Ü£ÅPæ

ÓÜíÓݧ±ÜPÜÃÜá :

±ÜÃÜÊÜá±Üäg ]à ]à 1008 ]àÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥Üì]à±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá
]àÊÜáñ…ÓÜñÝÂñܾ£à¥Ýì®Ýí PÜÃÜáOÝÃÜÓܱæäàÑñÝ >
ÓæàÊÜÂñÝí ÃÜÔPæçÊÜÞì«æÌ$ç@ ]àÓÜá«ÝÊÜÞÓܱܣÅPÝ >>
ÓÜí±Üâo 13 ËÃæãà— ÓÜíÊÜñÃÕÜ Ü ÊÜÞWÜìÎàÐÜì wÓæíŸÃ… 2009 ÓÜíbPæ 09
KKKKKK ]àÓÜá«Ý

ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á ÓÜÆÖÝ ÊÜáívÜÚ KKKKKK

±Üí. ÃÝÊÜÞaÝ¿áì PÜqr (]à±Ý¨Ü±âÜ ñÜÅÃáÜ ) ±Üí. ÃÜíWÝaÝ¿áì WÜáñÜÆ
¤ (]à±Ý¨Ü±âÜ ñÜÅÃáÜ )
±Üí. ˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áì ÊÜÞÖÜáÈ
±Üí. ±ÜíyÜÄà®Ý¥ÝaÝ¿áì WÜÆWÜÈ
±Üí. Ë. ±ÜÅ»íÜ g®ÝaÝ¿áì
±Üí. ÊÜá«ÝÌaÝ¿áì ÊæãTÝÎ
±Üí.ÓÜñÂÜ «Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr
]àB¨Ü ÃÝÊÜÞaÝ¿áì
WèÃÜÊÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá @ ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX

ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá @ ±Üí. ˨Ý—àÍÝaÝ¿áì WÜáñܤÆ
¯ÊÜìÖÜOæ @ ]à. G.¹.ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì--

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

g¿áÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü¯—¿á «ÜÊÜáì¨ÜÎìÊÜáívÜÈ
vÝ>>Gí.Gí.hæãàÎ,A«ÜÂPÜÒÃÜá
]à G®….¹.Öæa….PÜáÆPÜ~ì
]à WæãàËí¨ÜÊáÜ ã£ì ¨æàÓÝÀá

]à ÊæíPÜoÃÝÊ… PÝ¿áì¨ÜÎì
]à q.GÓ….ÃÝZÊæàí¨ÜÅ®…
ÓÜÆÖææWÝÃÜÃÜá & ]à Pæ.BÃ…. WÜívÜÊÜÞÈ

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
MS
MS
e S ree S
e
r
F
F
ÎÅàÊÜásÜ©í¨Ü SMS ÊÜáãÆPÜ

ÓÜí¨æàÍÜ ÓÜá«Ý

Fre
F
e S ree S
MS
MS

ñÜÊáÜ ¾ Êæã¸æçÈWæ ±ÜÅ£¯ñÜ EbñÜÊÝX ±ÜíaÝíWÜ ÖÝWÜã
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ ©XÌg¿á¨Ü ÊÝñæì, ÓÜí¨æàÍÜWÙÜ ®Ü áÜ ° PÜÙáÜ ×ÓÜÇÝWÜᣤ¨
¤ .æ ÓÜí¨æàÍÜWÙÜ ®Ü áÜ °
A±æàQÒÓáÜ ÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ Êæã¸æçȯí¨Ü ON UMQUOTES Gí¨Üá pæç±… ÊÜÞw 09870807070
æ áᣤ¨ÝªÃ.æ
Wæ SMS ÊÜÞw. DWÝWÜÇæà 11,800 PÜãR ÖæaáÜ c g®Ü C¨ÜÃÜ ÇÝ»Ü樆 áÜ ° ±Üv¿
ñÝÊÜä ÓÜÖÜ SMS PÜÚÔ ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ÓÜí±ÜPìÜ , ÎÅàWÜÙÊ
Ü ÃÜ Ü ©XÌg¿á, ÇæçÊ… SMS ±ÜvÀ
æ áÄ.
ñÜÊÜá¾ B±Ü¤ CÐÜrÄWÜã D ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° £ÚÔ ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ÓÜí±ÜPÜìÊÜ®Üá° PÜȳÔPæãw.
- uttaradimath.org

ÊÜááS±Üâo Ë®ÝÂÓÜ @ Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ ¨ÝÊÜ|WæàÄ

58/12

ËÐÜ¿Þ®ÜáPÜÅÊÜá~PÝ
1 ÍÜáÅ£ÓÜá«Ý/ÊÝÂÓÜÓÜá«Ý/¨ÝÓÜÓÜá«Ý
2 ÓÜñÝÂñܾÊÝ~
3 gWÜÊÜ ÊæábcÓÜáÊÜ Wæãàgá ¸æàvÜ
4 ÎÅàPÜêÐÜ¡ & 6
5 ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá
6 Agáì®Ü®Üá ¨ÝÌÃÜPæWæ ñæÃÜÚ¨Ü.......
7 ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜÞ®ÜáÓÜí«Ý®Ü
8 ÓÜáS±ÜÅÓÜÊÜPæR ÓÜãñÜÅWÜÙÜá
9 ÃÝÊÜÞ¿á| ÊÜá×Êæá&6
10±Ü¨ÜŸí«Ü &74
11""ÊæíPÜpÝ©Å'' & 33
12¨ÝÓÜÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜWÜÙÜá & 21
13¯à£ÓÜá«Ý & 11

±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX
±Üí. ÓÜñÜ«Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr
±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX
±Üí. ±Ü¨Ü¾®Ý»ÝaÝ¿áì boWÜá±Ü³
±Üí. ÊæíPÜoXÄàÍÝaÝ¿áì G.GÓ…
±Üí. ÓÜXÅ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ E±Ý«Ý¿á
±Üí. ÊÝ©ÃÝhÝaÝ¿áì PÜÃÜ|í
±Üí. ÊæíPÜpæàÍÝaÝ¿áì ¹.BÃ…
±Üí. B®Üí¨Ü£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜá×Ñ
±Üí. ±ÜâÃÜí¨ÜÃÝaÝ¿áì ÖÜ¿áXÅàÊÜ
ÎÅà. G ¹ ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì
±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX

14 Finding GOD - 3

By : Mr H K Katti

15£ÚÊÜÞ£®Ü £ÃÜáÙÜá
16ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ ©XÌg¿á
17ÊÜÞÓܱÜíaÝíWÜ

±Üí. ¼àÊÜáÓæà®ÝaÝ¿áì ±ÝívÜáÃÜíX

3
4
7
8
11
13
15
18
22
23
24
26
27
29
33
35
52

±ÜâÓܤPÜ ¹vÜáWÜvæ
ËÍÜÌÊÜá«ÜÌÊÜáÖݱÜÄÐÜ£¤®Ü ±ÜÅPÝÍÜ®ÜWÜÙÜá
©®ÝíPÜ @ 27&12&2009 ÎÅà ÃÜZãñܤÊÜá£à¥ÜìÃÜ ±ÜäÊÝìÃÝ«Ü®æ.
ÓܧÙÜ @ g¿á£à¥Üì Ÿêí¨ÝÊÜ®Ü Óܯ°«Ý®Ü. EñܤÃÝ©ÊÜásÜ

1) ÃÝÊÜÞ¿á| ÓÜí¨æàÍÜ (¿áá¨ÜœPÝívÜ »ÝWÜ & 2)
ÎÅà ÓÜñÝÂñܾ£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜ ÊÜÞÈPæ
ÓÜíWÜÅÖÜ @ ±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX
¸æíWÜÙã
Ü Ä®Ü ÎÅàÃÝÊÜáÓæàÊÝÊÜáívÜÈ¿áÈÉ 2007 ÃÜÈÉ gÃÜáX¨Ü ¿áá¨ÜPœ ÝívÜ¨Ü ±ÜÅÊa
Ü ®Ü Ü ÓÜíWÜÅÖÜ

2) E£¤ÐÜu... (¿ááÊÜPÜÄWÝX ©ÊÜ ÓÜí¨æàÍÜ)
ÎÅà ÓÜñÝÂñܾ£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜ ÊÜÞÈPæ
ÓÜíWÜÅÖÜ @ ÎÅà™.±ÜÅËà| ÖÜá®ÜWÜáí¨Ü (ÓÜá«Ý˨ݦì)
ÊÜááíŸÀá¿á aÝñÜáÊÜÞìÓÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ±ÜÅ£ »Ý®ÜáÊÝÃÜ ¿ááÊÜPÜÄWÝX
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ¯àw¨Ü A®ÜáWÜÅÖÜ ÓÜí¨æàÍÜWÜÙÜá.

wÓæíŸÃ… 2009
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

2

L

M

ÍÜáÅ£ÓÜá«Ý

¨æàÊÝ®Ýí »Ü¨ÝÅ ÓÜáÊÜá£Máìgã¿áñÝí ¨æàÊÝ®Ýí ÃÝ£Ãܼ®æãà ¯ÊÜñìÜ ñÝÊÜå… >
¨æàÊÝ®Ýí ÓÜSÂÊÜáá±ÜÓæà©ÊÜÞ ÊÜ¿áí ¨æàÊÝ ®Ü B¿áá@ ±ÜÅ£ÃÜíñÜá iàÊÜÓæà >>
MáWæÌà¨Ü (1&89&2)

¨æ à ÊÜ ñ æ W Ü Ù Ü ÊÜ á íWÜ Ù Ü P Ü Ã Ü Ê Ý¨Ü A®Ü á WÜ Å ÖÜ Ÿ á©œ ¿ áá MágáÊÜ Þ WÜ ì ¨Ü È É
®Üv¿
æ áᣤÃáÜ ÊÜÊÃÜ Ü ÊæáàÇÝWÜÈ. ®ÜÊáæ v
¾ Wæ æ ¨æàÊÜñWæ ÙÜ áÜ L¨Ý¿áì ñæãàÃÜÈ. ®ÝÊÜâ
¨æàÊÜñWæ ÙÜ Ü WæÙñæ ®Ü Ê
Ü ®Ü áÜ ° Öæãí¨ÜáÊÜíñÝWÜÈ. ¨æàÊÜñWæ ÙÜ áÜ EñÜÊ
¤ áÜ iàÊÜ®PÜ ÝRX ®ÜÊáÜ Wæ
B¿ááÓÜÕ®Üá° ÖæbcÓÜÈ.
GGGGGGGGGGGGGGGG

ÊÝÂÓÜÓÜá«Ý
ÓÜÊÜì HÊÜ ÊÜáÖÝ»ÝWÜ ÊÜáÖÜñܤ$Ìí ±ÜÅ£ Óæãà¨ÜÂÊÜÞ@ >
ñܥݘ² ±ÜâíÓÝí »ÝWݯ ®æãà¨ÜÂÊÜÞ »Üã£ÖæàñÜÊÜ@ >>
ËÐÜᡱÜâÃÝ| (AíÍÜ 1,A«Ý¿á 19, ÍæãÉà 44)

gWÜ£®¤ È
Ü É GÆÉÃã
Ü ¨æãvÜÊ
x ÃÜ ÝWܸàæ Pæí¨Üá ±ÜſᣰÓáÜ ñݤÃ.æ B¨ÜÃæ ÓÝ«ÜÂÊÝWܨàæ ,
A¨ÜêÐÜr EÙÜÛÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ ÓÜ´ÜÆñæ¿á®Üá° ±Üvæ¿ááñݤÃæ. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü PæàÊÜÆ
±ÜÅ¿áñÜ°©í¨Ü AÊÜÃÜ E®Ü°£¿ÞWܨÜá. hæãñæWæ ¨æçÊÝ®ÜáWÜÅÖÜÊÜä C¨ÜªÈÉ ÊÜÞñÜÅ
HÚWæWæ PÝÃÜ|ÊÝWÜáÊÜâ¨Üá.

¨Ý
ÓÜ
ÓÜá
«Ý

O
]àÓÜá«Ý

GGGGGGGGGGGGGGGG
A®ÜíñÜ A±ÜÃÝ«Ü ÊÜÞw¨Ü PÝÆPÜãR
¯à®æ~ÓÜáÊÜ®ÜÆÉ ÓÜñÜ PÝÊÜá«æà®æí¨Üá
ÎÅà®ÝĸæãÊÜá¾ÊÜáÖæàí¨ÝÅ¿áìÃÜá ¯ñÜÂ
G~Pæ ÊÜÞÙܳÃÜá GÇæÉÈÉ ¯ÄàQÒÔ
ÊÜÞ|¨æ ÊÜá£Àáí¨Ü ñÜÇæ¨ÜãX
A®Üá»ÜÊÜ H®æí¸æ ¯®Ü°¿Þ ŸÆá±ÜÅñݱÜPæR
ÊÜÞ®ÜÊÝ WÜá~Ô ®æÇæWÝOæ ŸÇæÉ®æ
Êæáà|á XÄhæàÍÜWæ PÝαÜor|¨ÜÈÉ
¯à ¯ÈÔ¨æ ŸÅÖܾñÜÂÊÝ ÊæäàwÔ B®Üí¨Ü&
ÊÜ®ÜÊÝÓÜ Ëg¿áËsÜÆÃæà¿á hÝ®ÜØ˱ÜvÜ¨Ü >> &ÎÅà Ëg¿á¨ÝÓÜÃÜá

N

EÄÊÜ ÊÜÞÄWæ ñÜê|ÊÜâ A|PÜÊÝvÜáÊÜâ¨æ ?

3

ÓÜñÝÂñܾÊÝ~

ÓÜÌí¿áí»Üã@ & 4 
±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX 

JŸº ñÝÀá¿áÈÉ ÓÜ Ö Ü g ÊÝX CÃÜ ¸ æ à PÝ¨Ü WÜ á | A¨Ü á
PÜ Ò Ê Ü Þ WÜ á |. AíñÜ Ö Ü PÜ Ò Ê Ü Þ WÜ á |¨Ü ÓÝPÝÃÜ Ê Ü á ã£ì¿á®Ý° X
ñÝÀá¿á®Ü á ° PÝ|áñæ ¤ à Êæ . A¨Ü Ã Ü È É ¿ áã »Ü ã ñÝÀá AÊÜ Ù Ü á
ÇæãàPÜËÆPÜÒ|ÊÜÞñæ. ×àWÝX ÇèQPÜñÝÀá¿áá ÊÜÞvÜáÊÜ PÜÒÊÜÞWÜá|QRíñÜÆã
Pæãàq±Üoár A—PÜÊÝX PÜÒÊÜÞWÜá| »ÜãñÝÀá¿áÈɨæ. A¨Üá ¯gÊæà. B¨ÜÃæ
»ÜãñÝÀá¿áÈÉÃÜáÊÜ B PÜÒÊÜÞWÜá|QRíñÜÆã ÇæPÜRÊæà CÆɨÜÐÜár (A®ÜíñܱÜoár) A—
PÜÊÝX PÜÒÊÜÞWÜá| ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®ÜÈɨæ GíŸá¨Ü®Üá° ÊÜáÃæ¿á¸ÝÃܨÜá.
ÓÜÌƳ ÔíÖÝÊÜÇæãàPÜ®Ü
ÖÝWݨÜÃæ »ÜWÜÊÜíñÜ®ÜÈÉÃÜáÊÜ B PÜÒÊÜÞWÜá|¨Ü ¯ÔÕàÊÜáñæ H®Üá ? GíŸá¨Ü®Üá°
A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÝWÜ Jí¨Üá ¨ÜêÐÝríñÜÊÜ®Üá° ×í¨æ ÖæàÚ¿ÞÀáñÜá. »ÜãËá¿áÈÉ
PÝÈpÝrWÜ »ÜãñÝÀáWæ A±ÜaÝÃÜ ÊÜÞvÜáñæ¤àÊæ. B¨ÜÃæ ÊÜÃÜá|¯Wæ A±ÜaÝÃÜ
BWÜáÊÜâ©ÆÉ™. ¯àÄ®ÜÈÉ PÝÈpÝrWÜ ÊÜÃáÜ |¯Wæ A±ÜaÝÃÜ ÊÜÞvÜáñæठÊæ. B¨ÜÃæ »Üã¨æàËWæ
A±ÜaÝÃÜ BWÜáÊÜâ©ÆÉ™. C®Üá° BPÝÍܨÜÈÉ PÝÆá aÝb¨ÝWÜ WÜ|±Ü£Wæ A±ÜaÝÃÜ
ÊÜÞvÜáñæ¤àÊæ. QíñÜá »Üã&ÊÜÃÜá|ÄWæ A±ÜaÝÃÜ BWÜáÊÜâ©ÆÉ™. B¨ÜÃæ Jí¨Üá PÜÒ|
ÁãàbÔ ! BŸÅÖܾÓܤퟱܿáìíñÜÊÝX GÆÉ PÜvæ Êݱܤ®Ý¨Ü B »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ñÜÇæ¿á
ÊæáàÇæÁáà ¿ÞÊÝWÜÆã ®ÝÊÜâ PÝÆá CvܸæàPÜÆÉÊæà ? ×àWÝX B »ÜWÜÊÜíñܯWæ
A±ÜaÝÃÜÊÝWÜ¨Ü ÓÜí¨Ü»ÜìÊæà CÆÉ™. ¿ÞÊÝWÜÆã ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX »ÜWÜÊÜíñܯWæ
A±ÜaÝÃÜ ÊÜÞvÜáñÜÇ
¤ àæ CÃÜáñæठÊæ. »ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ®áÜ ÊÜÞñÜÅ A¨Ü®Æ
°æ Ê
É ®Ü ã
Ü ° PÜÊ
Ò Þ
Ü ÊÜÞvÜáñݤ®æ
GíŸá¨ÝX »Ü W Ü Ê Ü í ñÜ ® Ü È É Ã Ü á ÊÜ PÜ Ò Ê Ü Þ WÜ á |¨Ü ±Ü à ÝPÝÐÜ u ñ æ ¿ á ŸWæ Y Jí¨Ü á
QÃÜá®æãàoÊÜ®Üá° ×í¨æ ÖÜÄÔ¨æªàÊæ. DWÜ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü B PÜÒÊÜÞWÜá|¨Ü ±ÜÃÝPÝÐÜuñæ¿á
ŸWæY ÊÜáñæã¤í¨Üá ®æãào ÖÜÄÓæãà|.
ÍæãÅàñÜêWÜÙÜá ¸æ®Üá° ÊÜÞw PÜáÚñÜÃæ ?
¨æãvÜx ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü »ÜÊÜÂÊÝ¨Ü Êæà©Pæ¿áÈÉ PÜáÚñÜá E±Ü®ÝÂÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨æªàÊæ.
®Ü ã ÃÝÃÜ á g®Ü »Ü P Ü ¤ Ã Ü á ®Ü Ê æ á ¾ ¨ Ü á ÃÜ á PÜ á ÚñÜ á E±Ü ® ÝÂÓÜ Ê Ü ® Ü á ° BÈÓÜ á £¤ ¨ ݪ à æ
Gí¨ÜáPæãÙæãÛà|. D Óܯ°ÊæàÍܨÜÈÉ Jí¨Üá PÜƳ®æ ÊÜÞwPæãÚÛ™. ®ÜÊÜá¾ E±Ü®ÝÂÓÜÊÜ®Üá°
BÈÓÜáñݤ ®ÜÊÜáWæ ÊÜááSÊÜÞw PÜáÚ£¨Üª B GÆÉ g®ÜÃÜá C¨ÜªQR¨Üªíñæ ÊÜááSÊÜ®Üá° B
PÜvæ £ÃÜáXÔ A¥Ýìñ… ®ÜÊÜáWæ ¸æ®Üá°ÊÜÞw PÜáÚñÜÃæ, BWÜ ®ÝÊÜâ H®Üá ÊÜÞvÜáñæ¤àÊæ?
wÓæíŸÃ… 2009
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

4

®ÝÊÜâ E±Ü®ÝÂÓÜ ÊÜÞvÜáÊÝWÜ ®ÜÊÜáWæ ÊÜááS ÊÜÞw PÜáÚñÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Ü®Üá° ¹oár
®ÜÊÜáWæ ¸æ®Üá° ÊÜÞw PÜáÚñÜáPæãÙÜáÛñݤÃÜÆÉ ? CÊÜÄWæ ÍÜŨæœÀáÆÉ™. ®ÜÊÜá¾ ŸWæY
WèÃÜÊÜËÆɨæà ®ÜÊÜáWæà ¸æ®Üá°ÊÜÞw PÜãvÜáÊÜ CÊÜÄWæ ®ÝÊæàPæ E±Ü®ÝÂÓÜ ÖæàÙܸæàPÜá
? GíŸá¨ÝX ®ÜÊÜá¾ WÝí¼à¿áì, ®ÜÊÜá¾ AÖÜíPÝÃÜ hÝWÜêñÜÊÝX ñÜPÜÒ|PæR E±Ü®ÝÂÓÜ
¯ÈÉÔ ÖæãÃÜ®Üvæ¿ááñæ¤àÊæ.
ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÝWÜ ¸æ®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃæ ?
®ÝÊÜâ ¿ÞÃÜ hæãñæ¿Þ¨ÜÃÜã ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤÃÜáÊÝWÜ ®ÜÊæã¾vÜ®æ ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤ¨Üª
B ÊÜÂQ¤ APÜÓݾñ… ÊÜááSÊÜ®Üá° B PÜvæ £ÃÜáXÔ A¥Ýìñ… ®ÜÊÜáWæ ¸æ®Üá° ÊÜÞw ¯íñÜÃæ
? ®ÜÊÜá¾ ±ÜÄÔ§£ ÖæàWÝWÜáñܤ¨æ Gí¨Üá ÁãàbÔ ! ®ÝÊÜâ ÊÜÞñÜ®ÝwÓÜáÊÝWÜ ®ÜÊÜá¾
PÜvæ ÊÜááS ÊÜÞvܨàæ ®ÜÊáÜ Wæà ¸æ®áÜ ° ÊÜÞvÜᣤà¿á ? Gí¨Üá Pæãà±ÜWã
æ ívÜá AÊÜ®®Ü áÜ °
¯í©ÓÜáñæ¤àÊæ. Pæãà±Ü hÝÔ¤ CÃÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ AÊÜ®æãvÜ®æ gWÜÙÜÊÜ®æ°à BvÜáñæ¤àÊæ.
¸æ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá & AWèÃÜÊÜ ÊÜÞw¨Üíñæ
ÖÝWݨÜÃæ & E±Ü®ÝÂÓÜ ÊÜÞvÜáÊÝWÜ ÍæãÅàñÜêWÜÙÜá ®ÜÊÜáWæ ¸æ®Üá° ÊÜÞw PÜáÚñÜÃæ
E±Ü®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° AÈÉWæà ÓܧXñÜWæãÚÔ AÈÉí¨Ü ÖæãÃÜ®Üvæ¿ááñæ¤àÊæ. ÊÜÞñÜ®ÝwÓÜáÊÝWÜ
AÊÜ ® Ü á ®Ü Ê Ü á Wæ ¸æ ® Ü á ° Ê Ü Þ w ¯íñÜ Ã æ AÊÜ ® Ü ® Ü á ° ¯í©ÓÜ á ñæ ¤ à Êæ , AÊÜ ® æ ã vÜ ® æ
gWÜÙÊ
Ü ÝvÜáñæठÊæ. A¨Üá ¿ÞPæ ? ®ÜÊáÜ Wæ ¸æ®áÜ ° ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃæ ®ÜÊáÜ Wæ AWèÃÜÊÜ
ÊÜ Þ w¨Ü í ñæ GíŸ »ÝÊÜ ® æ A¨Ü P æ R PÝÃÜ | . E±Ü ® ÝÂÓÜ ÊÜ Þ vÜ á ÊÝWÜ A¥Ü Ê Ý
¿ÞÃæãvÜ®æ¿Þ¨ÜÃÜã ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÝWÜ ®ÜÊÜáWæ ¸æ®Üá° ÊÜÞvÜáñݤÃæ Gí¨ÜÃæ ®ÜÊÜáWæ
AWèÃÜÊÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃæ Gí¨æà £Ú¿ááÊÜâ¨Üáíoá. AÐÜár ñÝÙæ¾ CÆÉ ®ÜÊÜáWæ. C¨Üá
®ÜÊÜá¾&¯Êæá¾ÆÉÃÜ A®Üá»ÜÊÜԨܜ ±ÜÄÔ§£.
»ÜWÜÊÜíñܯWæ ¸æ®Üá° ÊÜÞvÜ©ÃÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà ?
B¨ÜÃæ ¨æàÊÜÃÜ ±ÜÄÔ§£ ÖæàWæ ? Gí¨Üá ÓÜÌƳ PÜƳ®æ ÊÜÞwPæãÚÛ. ¨æàÊÜÃÜ ±ÜÄÔ§£
ŸÖÜÙÜ WÜí¼àÃÜ C¨æ. PÝÃÜ| & ®ÝÊÜâ H®æà ÊÜÞw¨ÜÃÜã A¨Üá ¨æàÊÜÄWæ ŸÃÜáñܤ¨æ.
»ÜWÜÊÜíñÜ GÆÉ aæàñÜ®ÜÃÜÈÉ™, GÆÉ gvܱܨݥÜìWÜÙÜÈÉ™, PÜ|&PÜ|WÜÙÜÈÉ ÊÝÂ²Ô C¨Ýª®æ
(ÓÜÊÝìíñÜ¿ÞìËá¿ÞX C¨Ýª®æ) Gí¨ÜÊæáàÇæ ®ÝÊÜâ GÇæÉà PÜáÚñÜÃÜã, ÖæàWæà
PÜáÚñÜÃÜã Jí¨Üá PÜvæ »ÜWÜÊÜíñܯWæ ¸æ®Üá° ÊÜÞwÁáà PÜáÚ£ÃÜáñæ¤àÊæ. ®ÝÊÜâ
PÜáÚñÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá, ¯ÆÉŸÖÜá¨Üá, ÊÜáÆWÜŸÖÜá¨Üá. ®ÝÊÜâ H®æà ÊÜÞw¨ÜÃÜã
ÊÜáñæãí¤ ¨Üá PÜvæ »ÜWÊ
Ü íÜ ñܯWæ ¸æ®áÜ ° ÊÜÞwÃÜáñæठÊæ G®ÜáÊ
° âÜ ¨ÜíñÜã ¯gÊæà. ÖÝWæ ¸æ®áÜ °
ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ »ÜWÜÊÜíñܯWæ ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX AWèÃÜÊÜ ÊÜÞvÜáñܤÇæà CÃÜáñæ¤àÊæ.

]àÓÜá«Ý

J|X¨Ü WæãàvæWæ ÖÜÃÜÙÜá Ëáàq¨Üíñæ

5

¯g. ¨æàÊÜÄWæ ¸æ®Üá° ÊÜÞvܸÝÃܨÜá. A¨æãí¨Üá A±ÜÃÝ«Ü. ¨æàÊÜÃÜ ±Üähæ
ÊÜÞvÜáÊÝWÜ ÓÝÈWÝÅÊÜáWÜÚWæ, ¨æàÊÜÃÜ ±ÜÅ£ÊæáWÜÚWæ ¸æ®Üá° ÊÜÞvܸÝÃܨÜá. ÖÝWæ ¸æ®Üá°
ÊÜÞw¨ÜÃæ ¨æàÊÜÃáÜ ÎPæÒ PæãvÜáñݤ®.æ BWÜ »ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ PÜÊ
Ò Þ
Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ™. B¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ
GÈÉ PÜáÚñÜÃÜã ¨æàÊÜÄWæ ¸æ®Üá° BWÜáñܤ¨æ Gí¨ÜÃæ BWÜ H®Üá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ? ®ÝÊÜâ
PÜáÚñÜÃæ, ¯íñÜÃæ, ÊÜáÆX¨ÜÃæ H®æà ÊÜÞw¨ÜÃÜã ¨æàÊÜÄWæ ¸æ®Üá° BWÜáñܤ¨æ Gí¨ÜÃæ
A¨Üá A±ÜaÝÃÜÊÆ
Ü Ê
É àæ ? ÓÜñÂÜ Êæà. A¨Üá A±ÜaÝÃÜÊàæ . B¨ÜÃæ AíñÜÖÜ A±ÜÃÝ«ÜWÙÜ ®Ü áÜ °
¨æàÊÜÃÜá PÜÒÊÜÞ ÊÜÞvÜáñݤ®æ. AíñÜÖÜ A±ÜÃÝ«ÜWÜÚWæ ÎPæÒ ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ™. ÖÝWæ ÎPæÒ
¯àvÜáñݤ Öæãà¨ÜÃæ ®ÜÊæá¾ÆÉÃÜ WÜ£Ááà®Üá ? ®ÜÊÜáWæ E¨ÝœÃÜÊæà CÆɨæà Pæã®æÊÜÃæWÜã
®ÜÃÜPܨÜÈÉÁáà CÃÜáÊÜâ¨ÝWÜáñܤ¨æ.
ÓÜÖÜ®æ¿á ÓÝPÝÃÜÊÜáã£ì
EWÜáÚ¨ÜÃÜã A±ÜaÝÃÜ, PÝÆá aÝb¨ÜÃÜã A±ÜaÝÃÜ, ¸æ®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃÜã
A±ÜaÝÃÜÊæà. ×àWæ H®æà ÊÜÞw¨ÜÃÜã ÓÜÊÝìíñÜ¿ÞìËá¿Þ¨Ü B ¨æàÊÜÃÜ
ÊæáàÇæÁáà ÊÜÞvܸæàPÜá. D ÄࣿÞX ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX ÊÜÞvÜáÊÜ A±ÜaÝÃÜWÜÚWæ
»ÜWÜÊÜíñÜ ÎPæÒ ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ™. A¨Ü®æ°ÆÉÊÜ®Üã° ÓÜÖÜ®æ ÊÜÞvÜáñݤ®æ. PÜÒÊÜÞ ÊÜÞvÜáñݤ®æ.
AíñÜ Ö Ü PÜ Ò Ê Ü Þ WÜ á |¨Ü ÓÝPÝÃÜ Ê Ü á ã£ì »Ü W Ü Ê Ü í ñÜ . »Ü ã ñÝÀáXíñÜ Æ ã
A®ÜíñÜ&A®ÜíñÜÊÝ¨Ü PÜÊ
Ò Þ
Ü WÜá| »ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ®È
Ü ¨
É .æ C¨Üá »ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ®È
Ü ÃÉ áÜ ÊÜ PÜÊ
Ò Þ
Ü WÜá|¨Ü
±ÜÃÝPÝÐÜuñæ¿á ÊÜáñæã¤í¨Üá ®æãào.
AíñÜÖÜ ®æãào¨Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá ±ÜÄaÜ¿á ÊÜááí©®Ü ÓÜíbPæ¿áÈÉ ... .. .

®æÃæ±ÜÄÖÝÃÜ
ËÍÜÌÊÜá«ÜÌÊÜáÖݱÜÄÐÜñ… Aw¿áÈÉ ÓæãÇݱÜäÃÜ ÍÝTæ¿á A«ÜÂPÜÒÃÝ¨Ü ÎÅà ¹.i
PÜáÆPÜ~ì¿áÊÜÃÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍì
Ü ®Ü¨È
Ü É ÃÜã 50.000 ¯— ÓÜíWÜÅ×ÓÜÇÝÀáñÜá. DWÜ
dÜ Ú WÝÆ謆 ª PÝÃÜ | ÊÜ á íñÝÅÆ¿á¨Ü ÓÜ í ñÜ Å ÓÜ ¤ Ä WÝX 300 Óæ ã ÇÝ±Ü ä ÃÜ
aݨÜÃÜWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ©. 8 ®ÜÊæíŸÃ… 2009 ÃÜí¨Üá ÓæãÇݱÜäÃÜ©í¨Ü
±Ü Ä ÐÜ £ ¤ ® Ü A«Ü  PÜ Ò Ã Ü á PÝ¿áìPÜ ñ Ü ì ÃÜ á ÖÝWÜ ã ¿ááÊÜ PÝ¿áìPÜ ñ Ü ì ÃÜ á
ÊÜáíñÝÅÆ¿áPæR ÖæãàX ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅ ÓÝÌËáWÜÙÜ ¨ÜÍÜì®Ü ±Üvæ¨Üá PæÆÊÜâ
aݨÜÃÜWÜÙÜ®Üá° ÎÅà ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ÓÝÌËáWÜÙÜ ÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü¨Ü AaÜìPÜÃÝ¨Ü ÎÅà
±ÜÄÊÜáÙÝaÝ¿áìÄWæ C®Üá°Ú¨Ü aݨÜÃÜWÜÙÜ®Üá° GËá¾WÜ®ÜãÃÜá ÎÅà ÃÜZá®Üí¨Ü®Ü
BaÝ¿áì ÖÝWÜã ÓÜíñÜÅÓܤÄWæ ÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ Bþæ¿á
ÊæáàÃæWæ Pæãoár ©®ÝíPÜ 9ÃÜí¨Üá ÓæãÇÝرÜâÃÜPæR ÊÜáÃÜÚ¨ÜÃÜá.
wÓæíŸÃ… 2009
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

6

®Üáw
ÊÜááñÜá¤

gWÜÊÜ ÊæábcÓÜáÊÜ Wæãàgá ¸æàvÜ 

±Üí &ÓÜñÜ«Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Jí¨Üá ÖÜÚÛ¿áÈÉ ÊÝÓÜÊÝX¨Üª JŸº ÊÜê¨Üœ ÊÜáñÜᤠBñÜ®Ü ÊæãÊÜá¾WÜ ñÜÊÜá¾ ŸÚ C¨Üª
PÜñ椿á®Üá° ±ÜPÜR¨Ü FÄ®ÜÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ ÓÜíñæ¿áÈÉ ÊÜÞÃÜÇæí¨Üá £àÊÜÞì¯Ô ÖæãÃÜoÃÜá.
PÜñ椿á®Üá° ®ÜvæÔPæãívÜá ÓÜÌƳ¨ÜãÃÜ Ÿí¨ÜÃÜá. CÊÜÃÜ®Üá° ®æãàw¨Ü JŸº ÖæàÚ¨Ü "CÊÜÃíæ ¥Ü
g®Ü ? CÊÜÃáÜ HPæ PÜñ¿
¤æ á ÊæáàÇæ PÜáÚñÜá ÖæãàWܸÝÃܨáÜ ? A®ÜWñÜ ÂÜ ÊÝX GvÜÊâÜ ñݤ PÜб
rÜ v
Ü áÜ ñݤ
PÜñ¿
¤æ á®Üá° ÓÜáÊÜᮾ æ ®ÜvÔæ PæãívÜá ÖæãàWÜᣤÃáÜ ÊÜÊÃÜ Æ
Ü ™É ?' Gí¨Üá. A¨Ü®Üá° PæàÚ ÊÜáá¨ÜáPܯWæ
CÊÜ®Üá ÖæàÙÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÄ¿ÞX C¨æ Gí¨Ü¯Ô CŸºÃÜã PÜñ椿á ÊæáàÇæ PÜáÚñÜá
ÖæãÃÜoÃÜá. C®æã°í¨Üá ÖÜÚÛ ÔQRñÜá. AÈÉ¿á g®Ü ÊÜÞñÜ®ÝvÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. "CÊÜÃæí¥Ü
ÓæãàÊÜÞÄWÜÙÜá ? ±Ý±Ü PÜñæ¤ CŸºÃÜ »ÝÃÜÊÜ®Üá° Öæ㣤¨æ. B PÜñæ¤¿á ¸æ®Üá° H®ÝXÃܸæàvÜ
?' Gí¨ÜÃÜá. ÊÜáá¨ÜáPܯWæ CÊÜÃÜ ÊÜÞñÜá ÓÜÄ G¯ÔñÜá. ÊÜáá¨ÜáPÜ ñÝ®Üá PæÙÜXÚ¨Üá
ÊæãÊÜá¾WܮܮÜá° ÊÜÞñÜÅ PÜñ椿á ÊæáàÇæ PÜáÚÛÄÔ ñÝ®Üá ±ÜPÜR¨ÜÈÉ ®Üvæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãÃÜo.
ÊÜááí¨æ C¯°ŸºÃÜá ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá ±ÝÅÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. "GíñÜÖÜ AË«æà¿á ÖÜávÜáWÜ ?
×Ä¿áÃÜ ŸWæY ÓÜÆ
Ì Ê
³ äÜ WèÃÜÊË
Ü ÆÉ. ÊÜáá¨ÜáPÜ®®Ü áÜ ° ®ÜvÔæ PæãívÜá ÖæãàWÜáñݤ C¨Ýª®.æ H®Üá
AÖÜíPÝÃÜ ?' Gí¨ÜÃÜá. D ÊÜÞñÜ®Üá° PæàÚ ÊÜáá¨ÜáPÜ ÊæãÊÜá¾WܮܮÜá° PÜñæ¤Àáí¨Ü PæÙÜXÚÔ
ñÝ®Üá PÜñ椿á ÊæáàÇæ HÄ ±ÜÅ¿Þ| ±ÝÅÃÜí¼Ô¨Ü. ÊæãÊÜá¾WÜ ±ÜPÜR¨ÜÈÉ ®Üvæ¨Üá ÖæãÃÜo.
C®Üá° ÓÜÌƳ ¨ÜãÃÜ ÖæãàWÜáÊܨÜÃÜÈÉ C®æã°àÊÜì WÜáí±Üâ ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá ±ÝÅÃÜí¼ÔñÜá.
"C¨æí¥Ü A®Ý¿á ? ±Üâor ÖÜávÜáWÜ ®Üv¨
æ áÜ PæãívÜá ŸÃÜáñݤ C¨Ýª®.æ ÊÜ¿áÓÝÕ¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜÂ
PÜñ椿á ÊæáàÇæ PÜáÚñÜáPæãívÜá ŸÃÜáñݤ C¨Ýª®æ. D ÊÜáá¨ÜáPܯWæ CÐÜár Ÿá©œ ¸æàvÜÊæà?'
Gí¨ÜÃÜá.
D GÆÉ A¼±ÝÅ¿áWÜ Ù Ü ® Ü á ° Pæ à ÚÔPæ ã ívÜ á A¨Ü Ã Ü í ñæ Á áà ÊÜ £ ìÔ¨Ü Ã Ü ã PÜ ñ æ
ÊÜááX¿áÈÆÉ. Pæã®æ¿áÈÉ C®æã°í¨Üá qàPæ¿á®Üã° AÊÜÄŸºÃÜá PæàÚÔPæãÙÜÛ¸æàPÝÀáñÜá.
""ŸvÜ ±ÝÅ~à PÜñæ¤ GÐÜár ŸvÜPÜÇÝX¨æ. ®Üvæ¿áÆá BWÜáÊÜâ©ÆÉ'' D qàPæ¿á®Üá°
PæàÚÔPæãívÜ ÊæáÆíñÜã CÊÜÄWæ ©PæàR ñæãàaܨíÜ ñÝÀáñÜá. H®Üá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ? Gí¨Üá
ÁãàbÓÜáñݤ PÜñ椿á®Üá° ñÜÊÜá¾ ñÜÇæ¿á ÊæáàÇæ ÖæãñÜᤠ±ÜÅ¿Þ|ÊÜ®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÔ¨ÜÃÜá.
ÓÜíñæ¿áÈÉ PÜoáPÜ®æ㟺 A£ PÜwÊæá ¸æÇæ¿áÈÉ B PÜñ椿á®Üá° PæãívÜáPæãívÜ. D
PÜ¥æ¿á®Üá° PæàÚ¨Ü ÊæáàÇæ £Ú¿ááÊÜ©Ðærà™. ®ÜËá¾í¨Ü GÆÉÃÜ®Üã° ñÜ겤±ÜwÓÜáÊÜâ¨Üá
BWÜáÊÜâ©ÆÉ™. ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾®æ°à PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ. GÆÉÃÜ®Üã° ÊæábcÓÜáñæ¤àÊæ G®Üá°ÊÜâ¨Üá
ÖÜáaÜácñÜ®Ü. ¿ÞÃÜá GÆÉÃÜ®Üã° ñÜ겤±ÜwÓÜÆá ±ÜſᣰÓÜáñݤÃæãà AÊÜÃÜ iàÊÜ®Ü ÖæaÜác
AñÜ ê ±Ü ¤ Ê ÝWÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . C¨Ü Ã Ü hæ ã ñæ W æ GÆÉ Ã Ü ÊÜ Þ ñÜ ® Ü á ° Pæ à Ú ®Ü Ê Ü á ¾ iàÊÜ ® Ü Ê Ü ® Ü á °
®ÜvæÓܸæàPæ®Üá°ÊÜâ¨Üá ¨ÜvÜxñÜ®Ü¨Ü ÊÜÞñÜá. ®ÝÊÜâ H®æà ÊÜÞw¨ÜÃÜã A¨Ü®Üá° ñܱÜâ³ Gí¨Üá
ÖæàÙÜáÊÜ g®ÜĨݪÃ.æ B¨ÜÃæ AÊÜÃáÜ ñܱâÜ ³ Gí¨Ü¨PªÜ Ræ GÆÉ樆 ã
Ü ° ¹vÜáÊÜâ¨ÜÆ™É . ÓÜÄ Gí¨Ü¨PªÜ Ræ
GÆÉ樆 ã
Ü ° ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üã AÆÉ™. ±ÝÅÊÞ
Ü ~PÜÊÝX ËaÝÃÜ ÊÜÞw GÆÉ樆 áÜ ° PÝ¿áìÃÜã±ÜPRæ
ñÜÃܸæàPÜá.

]àÓÜá«Ý

PÜ|á¡ CÆɨÜÊÜWæ A®Ü° E~Ô¨Üíñæ

7

ÎÅàPÜêÐÜ¡ & 6 

±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX 

«ÜÊÜáìÓݧ±Ü®æWæ AÊÜñÜÄst ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®æà ÎÅàPÜêÐÜ¡™. AÊܮܨÜ᪠ÊÜáñÝìÂÊÜñÝÃÜ.
AÊÜ=PæÙWÜ æ ñÜÃ£Ü =CÚ¨Üá ŸÃÜáÊܨáÜ AÊÜñÝÃÜ. ÎÅàPÜêÐ¡Ü ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜíñæ PÝ|áÊÜ ÊÜÂQ¤¿áã
Öè¨Üá. AÊÜñÝÃÜÊÜä Öè¨Üá. AÊÜñÜÄst ÊÜÂQ¤™. C£ÖÝÓÜ¨Ü ±ÜâoWÜÙÜÈÉ Jí¨ÝX ÓæàÄ,
ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ ÊÜáÃæ¿áÇÝWÜ¨Ü ÊÜÂQ¤. C£ÖÝÓÜ¨Ü ®æàÁáY¿áÈÉ AÊÜ®Üã Jí¨Üá
GÙæ¿ÞX ÓæàÄ¨Ü ÊÜÂQ¤™. B¨ÜÃæ ËË«Ü «ÜÊÜáìWÜÙÜ Óݧ±Ü®æWæ, ÇæãàPÜ×ñÜPÝRX, ËÎÐÜr
PÝ¿áìÓÝ«Ü®æWÝX Êæáàȯí¨Ü PæÙÜWæ CÚ¨ÜáŸí¨ÜÃæ AÊÜñÝÃÜ. ""ÊÜÂQ¤ Gí¨ÜÃæ
ÊÜá®ÜáÐÜ™, AÊÜñÝÃÜÊæí¨ÜÃæ ¨æàÊÜÃÜá'' C¨Üá ÊÜÞ®ÜÊÜPÜƳ®æ. ÊÜá®ÜáÐÜ Gí¨ÜÃæ ÖÜáoár,
ÓÝÊÜ â , ¨æ ç ÊÝ—à®Ü ñ æ , Ÿ¨Ü á Q®Ü HÃÜ á ±æ à ÃÜ á WÜ Ù Ü á , ÔàËáñÜ þ Ý®Ü W Ü Ù Ü ÊÜ á ã£ì.
AÊÜñÝÃÜÊæí¨ÜÃæ AbíñÜÂÍÜQ¤™, AÇèQPÜÓÝÊÜá¥ÜìÂ, ÓÜÄÓÝq CÆÉ¨Ü ñæàgÓÜáÕ™,
A¨Üá½ñÜþÝ®ÜWÜÙÜ ÊÜáã£ì. ÎÅàPÜêÐÜ¡&ÎÅàÃÝÊÜáÃÜá ÊÜáñÝìÂÊÜñÝÃÜÃÜá. ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜã±Ü¨Ü
AÊÜñÝÃÜWÜÙÜá. ""ÈàÇÝÊÜÞ®ÜáÐÜËWÜÅÖÜ@''.
Ü É
""Bñݾ®íÜ ÊÜÞ®ÜáÐÜí ÊÜá®æÂà ÃÝÊÜáí ¨ÜÍÃÜ ¥
Ü ÝñÜg
¾ ÊÜå…''(ÊÝ.ÃÝ.) ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜã±Ü¨È
Ÿí¨Üá B¨ÜÍÜì ¯àw¨ÜÃæ A¨æà ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáQWæ A£ÓÜËáà±ÜÊÝWÜáÊܨÜá. CíñÜÖÜ
ÊÜåèÆ™, B¨ÜÍÜìWÜÙÜ ©ÊÜÂiàÊÜ®Ü ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ ñÜÃÜáÊܨÜá, A®ÜáÐÝu®Ü
ÊÜÞvÜáÊܨÜá ÓÝ«ÜÂÊ毰ÓÜáÊܨÜá. C¨æà ÊÜáñÝÂìÊÜñÝÃÜ¨Ü ÊÜáñÜìÂÎPÜÒ|¨Ü WÜáÄ.
AÊÜñÝÃÜ¨Ü WÜÄ. GÆÉÃÜ iàÊÜ®Ü¨Ü «ÜÊÜáì¨Ü ¨ÝÄ. ""HÐÜ ±Üí¥Ý@'' ""HñÜñ… PÜÊÜáì''
C¨æà ¨ÝÄ, C¨æà PÜñÜìÊÜÂPÜÊÜáì. C¨Ü®Üá° £Ú¿áÄ, A®ÜáÓÜÄÔÄ G®Üá°ñܤ¨æ IñÜÃæà¿á
E±Ü¯ÐÜñÜá¤.
C¨ÜPæR »ÜWÜÊÜíñÜ®æà ŸÃܸæàPæà ? Öè¨Üá. gWÜ£¤®ÜÈÉ ÊÜåèÆ™, WÜá|WÜÙÜ A¼ÊÜÂQ¤Wæ
WÜ á |±Ü ä |ì®æ à ÊÜ Þ «Ü  ÊÜ á ®ÝWÜ Ÿ ÆÉ ™ . WÜ á |WÜ Ú í¨Ü , þÝ®Ü © í¨Ü , ŸÆ©í¨Ü
A±ÜıÜä|ìÃÜá WÜá|WÜÙÜ A¼ÊÜÂQ¤Wæ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáÃÝWÜÇÝÃÜÃÜá. A±ÜıÜä|ìÃÜá ÖæàÚ¨Ü
ÊÜÞñÜáWÜÙáÜ , ñæãàÄ¨Ü WÜá|WÜÙ®Ü áÜ ° GÆÉÃã
Ü ÓÜÊì
Ü ÊÜÞ®ÜÂÊæí¨Üá ÔÌàPÜÄÓÜÇÝÃÜÃáÜ . AÊÜÃÜ
Ÿ¨Ü á Q¯í¨Ü B¨Ü Í Ü ì ±Ü Ä ±Ü ä |ìÊÝX ¨æ ã Ãæ ¿ áÇÝÃÜ ¨ Ü á . A¨Ü P ÝR X Ááà
WÜá|±Üä|ì®Ý¨Ü ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü AÊÜñÝÃÜ.
ÓÝ«Ü®Ü¨Ü ¨ÝÄ, ÓÝ«Ü®Ü¨Ü PÜÅÊÜá, PÜñÜìÊÜÂPÜÊÜáì, B¨ÜÍÜìÊÜ®Üá° PæàÊÜÆ ÊÜá®ÜáÐÜÂÄWæ
ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ GÆÉ ¨æàÊÜñæWÜÚWÜã £ÚÓÜáÊܨÜá E¨æªàÍÜ. ¨æàÊÜñæWÜÚWæ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ
ŸÅÖݾ©WÜÚWÜã E±Ü¨æàÎÔ, ÓÝ«Ü®Ü ÊÜÞwÔ AÊÜÄWÜã ´ÜÆ ¯àvÜáÊÜ ±ÜÅÓÜíWÜ˨æ.
wÓæíŸÃ… 2009
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

8

C¨ÜPÝRX ŸÅÖݾ©¨æàÊÜñWæ ÚÜ Wæ A®ÜáWÜÅÖÜ ÊÜÞvܸàæ PݨÜÃ,æ þÝ®ÜÓÝ«Ü®Ü ÊÜÞwÓܸàæ PݨÜÃæ
ŸÅÖܾ¨Ý©WÜÚXíñÜ ¨æãvÜxÊÜÃæà D PÝ¿áì ÊÜÞvܸæàPÜá. PæÙÜX®ÜÊÜÃÜá ÊæáàÈ®ÜÊÜÄWæ
(A«ÜÊÜáÃÜá ñÜÊÜáXíñÜ EñܤÊÜáÄWæ) E±Ü¨æàÎÓÜÆá, ¨ÝÄ £ÚÓÜÆá, þÝ®Ü ¯àvÜÆá
ÓÝ«ÜÂËÆÉ™. A¨ÜPÝRX ÓÜÊæäàìñܤÊÜá®Ý¨Ü, WÜá|±Üä|ì®Ý¨Ü, bíñÝÓÜíñݱݩ&
¨æãàÐÜÃ×
Ü ñÜ®Ý¨Ü ÎÅàPÜêЮ¡Ü Ü AÊÜñÝÃÜ. ÓÜÊì
Ü ±æÅàÃÜP,Ü ÓÜÊÝìÍÜÅ¿á, ÓÜÊÝì«ÝÃܯí¨ÜÇàæ
D PÝ¿áì ®Üvæ¿á¸æàPæí¨Üá ÎÅàÖÜÄÁáà ÎÅàPÜêÐÜ¡®ÝX AÊÜñÜÄÔ¨Ü.
""¿áÓݾ¨… ŸÅÖæ¾àí¨ÜÅÃÜá¨ÝÅ©¨æàÊÜñÝ®Ýí ÎÅÁãà˜² aÜ > þÝ®ÜÓÜã–£ì@''
GíŸá¨Üá ×Ä¿áÃÜ ÊÝ~. B¨ÜªÄí¨Ü ŸÅÖݾ©ÓÜPÜƨæàÊÜñæWÜÚWæ WÜá|WÜÙÜ þÝ®Ü,
WÜá|WÜÙÜ ÓÜã³£ì ¯àvÜÆá WÜá|±Üä|ì®Ý¨Ü ®ÝÃÝ¿á|®æà ÎÅàPÜêÐÜ¡®ÝX »ÜáË¿áÈÉ
AÊÜñÜÄÔ¨Ü.
GÆÉÃÜã C£ÖÝÓÜ¨Ü ±ÜâoWÜÙÜÈÉ GÙæ¿ÞX, ÊÜáÃæ¿ÞX Öæãà¨ÜÃæ ÎÅàPÜêÐÜ¡®Üá
¿ááWܱÜâÃÜáÐÜ®ÝX C£ÖÝÓÜ ËáàįíñÜ ÓÜÊæäàìñܤÊÜá. GÆÉ ¿ááWܨÜ, GÆÉ PÝÆWÜÙÜ,
ÊÜááSÂWÜá|WÜÙÜ ÓÜÊÜá®ÜÌ¿á ÎÅàPÜêÐÜ¡®ÜÈÉ. ""PÝÆ@ ²Ÿ£ ñܨÜÅÓÜÊÜå…'' PÝÆ GÆÉÃÜ®Üã°
ñܮܰ ±ÜâoWÜÙÜÈÉ ÊÜáábc ÖÝQ¨ÜÃÜã PÝÆ¨Ü C£ÖÝÓÜÊÜ®Üá° Êæáqr¯íñÜ —or ÎÅàPÜêÐÜ¡™.
ÎÅàPÜêÐÜ¡ Íܸݪ£àñÜ. ÍÜŸªWÜÚWæ ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü®Üá° £ÚÓÜáÊÜ ÍÜQ¤ GÈɨæ ? ""®Ü ñÜñÜÅ ÊÝWÜYaÜf£,
®Ü ÊÜá®æãà, ®Ü ˨ܾ™, ®Ü ËhݯàÊÜá@'' AÊÜ®Üá ÊÜÞñÜá, ÊÜá®ÜÓÜáÕ™, Ÿá©œ ËáàĨÜ
ÊÜáÖÝ®Üá»ÝÊÜ. ""¿áñæãà ÊÝaæãà ¯ÊÜñÜìíñæà A±ÝűÜ ÊÜá®ÜÓÝ ÓÜÖÜ'' ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü®Üá°
£Ú¿áÆá ÖæãàX, ÖæàÙÜÆá ÖæãàX ÊÜÞñÜá&ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÊÜáÃÜÚŸÃÜáÊÜÊÜâ. B¨ÜªÄí¨Ü
GÆÉÄWÜã ñܮܰ ÓÜÌÃÜã±Ü, ÓÜí¨æàÍÜ, ÓܨÜáY|, ÓܨÝaÝÃÜÊÜ®Üá° £ÚÓÜÆá ÎÅàPÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ.
ñܮܰ ŸWæY ñÝ®æà £ÚÓܸæàPÜá. ñܮܰ þÝ®Ü ñÜ®ÜX¨ÜªÐÜár C®æã°ŸºÄWæ CÃÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ™.
±ÜıÜä|ì®Ü®áÜ ° A±ÜıÜä|ìÃÜá ÖæàWæ £Ú¿áŸÆÉÃáÜ ? ÆQÒ$ྠ¨æàËÁáà Aí©¯í¨Ü
£Ú¨Ü¨Üª®Üá° ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜã Cí©WÜã ±Üä|ìÊÝX £Ú¿áÆá, £ÚÓÜÆã BXÆÉ™.
®Ü ÃÜÊÜÞ˜² ±Ü¨ÝíWÜáÈàÆÓܮܰS«ÜãÃÝg¨Ü®ÜíñÜÓܨÜáYOÝ®… >
WÜ|Ááà¨ÜY|¿áíñÜ®ÝÃÜñÜí ±ÜÃÜÊÜÞ®… Pæãà˜ÓÜ ±ÜÃæãà WÜáOÝ®… Êܨæàñ… >>
ÃÜÊÜá¿Þ˜±ÜÂWÜOæà¿áÊÜÓÜá¤hÝñÜí > &ËgÀáàí¨ÜÅÃÜá
ÆQÒ$ྠ¨æàË A®Ý©PÝÆ©í¨Ü ±ÜÃÊ
Ü Þ
Ü ñÜ®¾ Ü A®ÜíñÜWáÜ |WÜÙ®Ü áÜ ° G~ÓÜáñÜÇ
¤ àæ C¨ÝªÙ.æ
ÖÜÄ¿á ±Ý¨Ü¨Ü QÃÜá¸æÃÜÚ®ÜÈÉ Íæãà¼ÓÜáÊÜ A®ÜíñÜ ÓܨÜáY|WÜÙÜ®Üá° G~ÓÜáñܤȨܪÃÜã
C®Üã° G~Pæ ÊÜááX©ÆÉ™. C®Üá° AÊÜ®Ü ±ÜıÜä|ì A®ÜíñÜWÜá|WÜÙÜ®Üá° G~ÓÜáÊÜ ŸWæ
ÖæàWæ ? GÆÉÃã
Ü WÜá|WÜÙ®Ü áÜ ° ñÜÊáÜ ¾ ñÜÊáÜ ¾ ÁãàWÜÂñÝ®ÜáÓÝÃÜ £Ú¿ááÊܨíæ ñÜá ? C¨ÜPRæ
Jí¨æà E±Ý¿á. WÜá|±Üä|ì®æà ñÝ®Üá AÊÜñÜÄÔ ñܮܰ WÜá|WÜÙÜ®Üá° £ÚÓܸæàPÜá.
C¨Ü®áÜ ° £ÚÓÜÈPÝRXÁáà ÎÅàÖÜÄ¿á PÜêÐÝ¡ÊñÜ ÝÃÜ. WÜá|±Üä|ì¯í¨Ü WÜá|WÜÙÜ A¼ÊÜÂQ¤™.

]àÓÜá«Ý

Pܯ°PæWæ ¸ÝÆ© PÜívÜÊÜÃÜá ±Ü£¿Þ¨Üíñæ

9

ÊÜá®ÜáÐÜ娆 Ÿá©œ¿á®Üá° GÆÉ PæÒàñÜÅWÜÙÜÈÉ A¼ÊÜê©œ±ÜwÓÜáÊܨÜá AñÝÂÊÜÍÜÂPÜ. Fo
H®Üá ÊÜÞvܸàæ PÜá ? GÐÜár ? ÓÝ£ÌPÜ BÖÝÃÜ ¿ÞÊÜâ¨Üá ? ÃÝgÓÜ BÖÝÃÜ ¿ÞÊÜâ¨Üá ?
ñÝÊÜáÓÜ BÖÝÃÜ ¿ÞÊÜâ¨Üá ? ¿ÞÊÜ Ë«Ü¨Ü BÖÝÃÜWÚÜ í¨Ü ¨æàÖÜ, ÊÜá®ÜÓáÜ WÕ ÙÜ Ü ÊæáàÇæ
BWÜáÊÜ ±ÜÄOÝÊÜáÊæà®Üá ? A£ BÖÝÃÜ ÓæàÊÜ®æ¿á ±ÜÄOÝÊÜá, A£ PÜwÊæá BÖÝÃÜ
ÓæàÊÜ®æÀáí¨ÝWÜáÊÜ ±ÜÄOÝÊÜá, A£ ¯¨æÅ¿á A®Ü¥ÜìWÜÙÜá, ¯¨æÅ ÊÜÞvܨæà C¨ÜªÃæ
BWÜáÊÜ A®Ü¥Üì, PÜwÊæá ¯¨æÅÀáí¨ÝWÜáÊÜ A®Ü¥Üì £ÚÔ ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ þÝ®ÜÍÜQ¤¿á
A¼ÊÜê©œ ÊÜÞvܸæàPÝXñÜᤙ. Ÿá©œÀáí¨ÝWÜáÊÜ ÓÝ«Ü®Ü þÝ®ÜÁãàWÜ, ÊÜá®ÜÔծܨÜá
»ÜQ¤ÁãàWÜ, ¨æàÖÜ©í¨ÝWÜáÊÜ PÜÊÜáìÁãàWÜ, ËÍÜÌ¨Ü ÖÜáoár™, ±ÝÆ®Ü, ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü
ÓÜÃÌ ã
Ü ±Ü, WÜá|, PÝ¿áì, Êݲ¤, iàÊÜÃáÜ , AÊÜÃÜ PÝ¿áì, ÖÜáoár, gWÜ£®¤ Ü ±ÜÄaÜ¿á,
ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ ÓÝ«Ü®Ü, E±ÝÓÜ®Ý £ÚÔ AÊÜÃÜ ÓÜñÜÌWÜá| A¼ÊÜê©œ ÊÜÞvÜÆá, A®Üá»ÜÊÜ
Öæ b c Ó Ü Æ á, AÄÊÜ â ÊÜ á ãwÓÜ Æ á, BaÝÃÜ £ÚÓÜ Æ á, ÓÜ ® ݾ W Ü ì ¨Ü È É CÄÓÜ Æ á,
ÊÝÓÜÊ
¤ ñÜ ¿
æ á®Üá° ±ÜÄaÜÀáÓÜÆá, A¨ÜPÝRX »ÜWÊ
Ü ñÜ ©
Ü àY ñæ¿á®Üá° E±Ü¨àæ ÎÓÜÆá ±ÜÃÊ
Ü Þ
Ü ñÜ®¾ Ü
ÎÅàPÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ.
¯ÃÝÍæ¿á Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ EñÝÕÖÜ ÊÜáãwÓÜÆá, A«æç¿áì¨Ü AÊÜÓ槿áÈÉ «æç¿áì
ñÜáí¹ PÜñÜìÊܱÜÅþæ GaÜcÄÓÜÆá, ÊÜáá¨Üáw¨Ü ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° AÃÜÚÓÜÆá, iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá°
²Åà£ÓÜÆá £ÚÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX E±Ü¯ÐÜ£¤®Ü Wæãà˯í¨Ü Xàñæ¿á ÖÝÆáÓÜá«æ¿á
E~ÓÜÆá PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ. ÓÜÊÜáWÜÅaæàñÜ®ÜÃÜ ÓÜÊÝìíWܱÜä|ì »ÝÐÜÂÊÝX Xàñæ ÖæàÙÜÆá
PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ.
«ÜÊÜáì¨Ü ¨ÝÌÃÝ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ¯¿áí£ÅÔPæãÙÜÛÆá, «ÜÊÜáì¨Ü ÍÝÓÜ®Ü GÇæÉvæWÜã
CÃÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜÆá ¸æàPÜá »ÜWÜÊÜ©Yàñæ. Xàñæ¿á ËaÝÃÜWÜÙÜ Aw¿áÈÉ™, A®Üá»ÜÊܨÜ
®æÇ¿
æ áÈÉ GÆÉÄWÜã ÊÜÞWÜì¨ÜÍì
Ü ®Ü ÊÜÞw, GÆÉÃã
Ü ñÜÊáÜ ¾ ñÜÊáÜ ¾ Ÿ¨ÜáPÜá PÜqPr ã
æ ÙÜáÊ
Û íÜ ñæ,
ñÜÊÜá¾ ñÜÊÜá¾ B«Ý£¾PÜ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ÃÜã²ÔPæãÙÜÛÆá £ÚÓÜáÊܨæà XàñÝ. GÆÉ
ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ, GÆÉ PæÒàñÜÅWÜÙÜÈÉ GÆÉÃÜã ÊÜÞ®ÜÔPÜ ÓÜÊÜáñæãàÆ®Ü PÝ¿ááªPæãÙÜÛÆá
£ÚÓÜáÊܨÜá D XàñÝ.
ÊÜñÜìÊÜÞ®Ü iàÊÜ®Ü ÖÝWÜã þÝ®Ü&«ÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° Jí¨ÜáWÜãwÓÜáÊܨæà XàñÝ.
GÆÉÃÜã ñÜÊÜá¾ iàÊÜ®Ü¨Ü ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄÖÜÄÔPæãÙÜÛÆá £ÚÓÜáÊܨæà »ÜWÜÊÜ©YàñÝ.
ÊæáçÊÜáÃæñÜá ÊÜáÆWÜáÊÜâ¨Üá ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÓÜÖÜg ±ÜÅÊÜ꣤™. Ÿw¨æ¹ºÔ AÊܮܮÜá° PÜñÜìÊÜÂPæR
A~WæãÚÓÜáÊܨæà Xàñæ¿á ÍÜQ¤™. CíñÜÖÜ EñÝÕÖÜÊÜ®Üá° GÆÉÃÜ iàÊܮܨÜÈÉ ÖæbcÓÜÆá,
XàñæÀáí¨Ü £ÚÓÜÆá ÎÅàPÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ. C¨Üá ""ÊÜáñÝìÂÊÜñÝÃÜ@ CÖÜ ÊÜáñÜìÂÎPÜÒ|ÊÜå…''
...ÓÜÍæàÐÜ...
C¨ÜÃÜ AíñÜÃÝ¥Üì, AíñÜÃÜíWÜ.
wÓæíŸÃ… 2009
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

10

ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá 

±Üí. ±Ü¨Ü¾®Ý»ÝaÝ¿áì boWÜá±Ü³ 

ÇæãàPÝ«ÜÂPÜÒ@ ÓÜáÃÝ«ÜÂPæãÒà «ÜÊÜÞì«ÜÂPÜÒ@ PÜêñÝPÜêñÜ@ >
aÜñÜáÃÝñݾ aÜñÜáÊÜäìÂÖÜ@ aÜñÜá¨ÜìíÐÜóÍÜcñÜá»Üáìg@ >>
136. ÇæãàPÝ«ÜÂPÜÒ@ & ÇæãàPÜWÜÚWæ A—±Ü£¿ÞXÃÜáÊÜÊÜ®Üá. »ÜãÃÝ©ÇæãàPÜWÜÙÜá,
AÊÜâWÜÙÜ A¼ÊÜÞ¯¨æàÊÜñæWÜÙÜá, ¯ñÜÂÊÝ¨Ü ÊÜááPܤÃÜ ÇæãàPÜWÜÙÜá ÊÜááíñÝ¨Ü GÆÉ
ÇæãàPÜWÜÚWæ BÍÜÅ¿á®Üá, WÜ£¿á®Üá° CñܤÊÜ®Üá. B¨ÜªÄí¨Ü ÇæãàPÝ«ÜÂPÜÒ®Üá.

ÆáP… ±ÜÅPÝÍæà Gí¨Üá «ÝñÜá±ÝsÜ˨æ. ±ÜÅPÝÍÜÃÜã±Ü®Ý¨Üá¨ÜÄí¨Ü ÇæãàPÜ.
A«ÜÂPÜҮݨÜá¨ÜÄí¨Ü A—±Ü£¿Þ¨Üá¨ÜÄí¨Ü A«ÜÂPÜÒ™. ÇæãàPÜ+A«ÜÂPÜÒ=ÇæãàPÝ«ÜÂPÜÒ.
A¥ÜÊÝ ÇæãàPÜÓÜ A«ÜÂPÜÒ@=±ÜÅPÝÍÜPæR A—±Ü£¿Þ¨Üá¨ÜÄí¨ÜÆã ÇæãàPÝ«ÜÂPÜÒ Gí¨Üá
£Ú¿áŸÖÜá¨Üá.

ÇæãàPÜÊíæ ¨ÜÃæ þÝ®ÜÓÝ«Ü®WÜ ÙÜ áÜ Gí¨Üá £Ú¿áŸÖÜá¨Üá. þÝ®ÜÓÝ«Ü®Ê
Ü Ý¨Üá¨Ü&
Äí¨Ü ±èÃÜáÐæà¿á&A±èÃÜáÐæà¿á BWÜÊÜáWÜÙÜá ÇæãàPÜ Gí¨Üá PÜÃæ¿áƳvÜáÊÜÊÜâ.
AÊÜâWÜÚWæ A«ÜÂPÜ™Ò , ÊÜááS±ÜÅ£±Ý¨Ü®Üá. B¨ÜĪ í¨Ü ""Êæà¨æçÍcÜ ÓÜÊçæ ì@ AÖÜÊáæ àÊÜ Êæà¨ÜÂ@''
""Añæãà˜Ô¾ ÇæãàPæà Êæà¨æà aÜ ±ÜŦñÜ@ ±ÜâÃÜáÐæãàñܤÊÜá@'' Gí¨Üá Xàñæ¿áÈÉ
ÖæàÙÜÇÝX¨æ.
♦ ÇæãàPÜÓÜ B—@ ÇæãàPÝ—@, ñܨܥÜìí (Aí¨ÜÃæ ñÜñܳÄÖÝÃÝ¥Üìí) APÜÒ@
(ÓÜá¨ÜÍì
Ü ®ÜaPÜ ÅÜ í) ¿áÓÜ ÓÜ@=ÇæãàPÝ«ÜÂPÜ@Ò > GÆÉ ÇæãàPÜ¨Ü g®ÜÃÜ ÊÜÞ®ÜÔPÜ PæàÉ ÍÜWÙÜ ®Ü áÜ °
±ÜÄÖÜÄÓÜáÊܨÜPÝRX Pæç¿áÈÉ ÓÜá¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° «ÜÄÔ¨ÜÊÜ®Üá. B¨ÜªÄí¨Ü ÇæãàPÝ«ÜÂPÜÒ
Gí¨Üã £Ú¿áŸÖÜá¨Üá.

137. ÓÜáÃÝ«ÜÂPÜÒ@ & ÓÜáÃÝ@ A«ÜÂPÝÒ@ Ááà®Ü ÓÜ@ = ÓÜáÃÝ«ÜÂPÜÒ@ > ¨æàÊÜñæWÜÙÜá B¿Þ
ñÜñܤ$ÌWÜÚWæ A—±Ü£WÜÙÝX CÃÜáÊܨÜá D »ÜWÜÊÜíñܯí¨Ü. B¨ÜªÄí¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá
ÓÜáÃÝ«ÜÂPÜÒ®Üá.
♦ ÓÜáÐÜáu ÃÜÊÜá|í ¿áÓÜ ÓÜ@ ÓÜáÃÜ@, A—PÜí APæãÒ$¡à£ C£=A«ÜÂPÜÒ@™ > A—
PÜÊÝX aæ®Ý°X ÓÜáSÊÜ®Üá° Öæãí©¨ÜÊÜ®Üá. ÊÜáñÜᤠA—PÜÊÝX ÊݲԨÜÊÜ®Üá.
»ÜWÜÊÜíñÜ®Üá B®Üí¨Ü±Üä|ì®ÝX GÇæÉvæ ÊݲԨÜÊܮݨÜá¨ÜÄí¨Ü ÓÜáÃÝ«ÜÂPÜÒ®Üá.
♦ ÓÜ á ÃÝ«Ü Â +PÜ Ò = ÓÜ á ÃÝ«Ü Â PÜ Ò ™ . ÓÜ á ÃÝ«Ü Â =aæ ® Ý° X BÃÝ—ÓÜ Æ ³ v Ü á ÊÜ Ê Ü ® Ü á . QÒ
¯ÊÝÓÜWÜñæãÂà@ Gí¨Üá «ÝñÜá±ÝsÜ¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ QÒà¿á£ ¯ÊÜÓÜ£ AñÜÅ C£, GÆÉÃÜ ÊÝÓÜPæR

]àÓÜá«Ý

PÜÃÜPÜÃæ ÓÜíÓÝÃÜ EÃÜWÜ®Ü Öævæ®æÃÜÙÜá

11

B«ÝÃܮݨÜá¨ÜÄí¨Ü PÜÒ. ×àWÝX GÆÉÄí¨Ü aæ®Ý°X BÃÝ—ÓÜÆá ÁãàWÜ®Üá ÊÜáñÜá¤
GÆÉÃÜ ÊÝÓÜPæR BÍÜÅ¿á®Ý¨Üá¨ÜÄí¨Ü ÓÜáÃÝ«ÜÂPÜÒ™.

ÓÜáÃÜÄWæ A«ÜÂPÜÒ®Üá. A—±Ü£¿áá Gí¨Ü¥Üì. EñܤÊÜáÃÝ¨Ü ÓÜáÃÜÄWæ A—
±Ü£¿Þ¨Ü樆 áÜ ¨Ý®ÜÊ&Ü ÊÜÞ®ÜÊÄÜ Wæ A«ÜÂPÜ®Ò ÝWܨàæ CÃÜÇÝÃÜ®áÜ . B¨ÜĪ í¨Ü EñÜÊ
¤ áÜ ÃݨÜ
¨æàÊÜñæWÜÚWæ Jvæ¿á®Üá.
138. «ÜÊÜÞì«ÜÂPÜÒ@ & «ÜÊÜáìPæR Jvæ¿á®Üá. Êæà¨Ü±ÜÅ~×ñÜÊݨܨÜ᪠«ÜÊÜáì. B
«ÜÊÜáìÊÜ®Üá° ÓÜêÑr¿á B©¿áÈÉ ŸÅÖݾ©WÜÚWæ E±Ü¨æàÎÔ¨ÜÊÜ®Üá ÓÝPÝÒñ… ÎÅàÖÜÄ.
B¨Üá¨ÜÄí¨Ü «ÜÊÜáì±ÜÅÊÜñÜìPÜ, «ÜÊÜá쯿ÞÊÜáPÜ, «ÜÊÜáìÊÜáã£ì. B¨ÜªÄí¨Ü
ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá¨Ü ´ÜÆÍÜáÅ£¿áÈÉ ""«ÜÊÜáìÓÜ ±ÜÅ»ÜáÃÜaÜáÂñÜ@'' Gí¨Üá ÖæàÙÜÇÝX¨æ.
»ÝWÜÊÜñܨÜÈÉ¿áã ""«ÜÊÜáìí ñÜá ÓÝPÝÒñ… »ÜWÜÊÜñ…±ÜÅ~àñÜí'' Gí¨Üá ÖæàÚ¨æ.

«ÜÊÜÞì®… ±ÜÅ£ APÝÒ~ ¿áÓÜ ÓÜ@=«ÜÊÜÞì«ÜÂPÜÒ@ > »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá GÆÉ
iàÊÜÃÈ
Ü É C¨Ü᪠A®Ý©PÝÆ©í¨Ü A®ÜíñÜPÝƨÜÊÃÜ Wæ æ «ÜÊÞ
Ü ì«ÜÊáÜ ìWÜÙ®Ü áÜ ° ®æãàvÜáñݤ
CÃÜáÊÜ®Üá. ÖÝWæÁáà AÊÜâWÜÙÜ ´ÜÆWÜÙÜ®Üã° PæãvÜáÊÜ®Üá. B¨ÜªÄí¨Ü A®ÜáÊÝÂTÝ®ܨÜÈÉ
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá &
ÓÜ HÊÝÍæàÐÜiàÊÜÓܧ ¯@ÓÜíTÝ®ݩPÝÈPÝ®… >
«ÜÊÜÞì«ÜÊÜÞì®… ÓÜ¨Ý ±ÜÍÜ®… ÓæÌàaÜf¿Þ ¸æãà«Ü¿áñÜÂg@ >
PÝíÎcñ… ñæàÐÝí ´ÜÆí aæçÊÜ ¨Ü¨Ý£ ÓÜÌ¿áÊÜáaÜáÂñÜ@ > Gí¨Üá ÖæàڨݪÃæ.

«ÜÊÜáì Gí¨ÜÃæ ÊÝ¿áá Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ¨æàÊÜñæWÜÙÜá. «ÝÃÜPÜÃݨÜá¨ÜÄí¨Ü
CÊÜÃÜ®Üá° «ÜÊÜáì Gí¨Üá PÜÃ橨ݪÃæ. «ÜÊÜÞìOÝí A«ÜÂPÜÒ@=ÊÝ¿ÞÌ©WÜÚWæ A—
±Ü£¿Þ¨Üá¨ÜÄí¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá «ÜÊÜÞì«ÜÂPÜÒ®Üá. MáWݽÐܨÜÈÉ BaÝ¿áìÃÜá
""«ÝÃÜPÝíÍæòÊÜ ÊÝ¿ÞÌ©à®… «ÝÃÜ¿á®… ÊÜñÜìñæà ñÜñÜ@'' Gí¨Üá ÖæàڨݪÃæ.
♦ «ÜÊÜáì Gí¨ÜÃæ ¿áÊÜá«ÜÊÜáì. AÊܯWæ Jvæ¿á®Ý¨Üá¨ÜÄí¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá
«ÜÊÜÞì«ÜÂPÜÒ®Üá. ¿áÊÜá«ÜÊÜáì®ÜÈɨÜ᪠GÆÉ iàÊÜÃÜ ±Üâ|±ݱÜWÜÚWÜ®ÜáWÜá|ÊÝX
´ÜÆÊܯ°à¿ááÊÜÊܮݨܪÄí¨Ü «ÜÊÜÞì«ÜÂPÜÒ®Üá.
♦ «ÜÊÜáì Gí¨ÜÃæ ÊÝ¿áá¨æàÊÜÃÜá. AÊÜÄWæ A«ÜÂPÜÒ®Üá. «ÜÊÜáì, ËþÝ®Ü,
ÊæçÃÝWÜ™, IÍÜÌ¿áì D WÜá|WÜÙÜ ÓÜÌÃÜã±ÜÊÝX CÃÜáÊÜÊÜÃÜá ÊÝ¿áá¨æàÊÜÃÜá. AÊÜÄWæ
CÊÜ®Üá ¯¿ÞÊÜáPÜ®Üá. B¨ÜªÄí¨Ü «ÜÊÜÞì«ÜÂPÜÒ®Üá. B¨ÜªÄí¨Ü BaÝ¿áìÃÜ®Üá°
ÓÜᤣÓÜáÊÝWÜ «ÜÊÜáìËþÝ®ÜÊæçÃÝWܱÜÃÜÊæáçÍÜÌ¿áìÍÝÈ®Ü@ >
B®Üí¨Ü£à¥Üì»ÜWÊ
Ü ñÜ Ý³¨Ý®… ÊÜí¨æà ¯ÃÜíñÜÃÊ
Ü åÜ … >> Gí¨Üá ÊÜ~ìñÜÊÝX¨æ.

...ÓÜÍæàÐÜ...

wÓæíŸÃ… 2009
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

12

Agáì®Ü®Üá ¨ÝÌÃÜPæWæ ñæÃÜÚ¨Ü PÝÆÊÜâ HÙÜá £íWÜÙæà ? 
±Üí. ÊæíPÜoXÄàÍÝaÝ¿áì G.GÓ…
rQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQq
±ÜÅ¥ÜÊÜáÓÜRí«Ü »ÝWÜÊÜñÜÊÜâ Agáì®Ü®Ü ¨ÝÌÃÜPݱÜor|¨Ü ±ÜÅ¿Þ|ÊÜ®Üá° PÜáÄñÜá
ÊÜ~ìÓÜáñܤ¨æ. ±ÜÄàQÒ¨ÝÅg®Ü g®Ý¾®ÜíñÜÃÜ, «ÜêñÜÃÝÐÝó©WÜÙÜá ÊÜ®ÜPæR ñæÃÜÚ¨Ü ÊæáàÇæ
±ÝívÜÊÜÃÜá ÃÝgÂÊÜ®Üá° ±ÜıÝÈÓÜáñܤ ÖÜÔ¤®Ý±ÜâÃܨÜÈÉ ÊÝÔÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. PæÆÊÜâ
PÝÇÝ®ÜíñÜÃÜ Agáì®Ü®Üá ¸Ýí«ÜÊÜÃÝ¨Ü ¿Þ¨ÜÊÜÃÜ®Üá° PÝ|¸æàPæí¨Üá ¨ÝÌÃÜPæ¿á®Üá°
PÜáÄñÜá ±Ü¿á~ÓÜáÊÜ®Üá.
Agáì®Ü®Üá ¨ÝÌÃÜPæWæ ñæÃÜÚ¨Ü ÊæáàÇæ, ÓÜÌƳ ÓÜÊÜá¿Þ®ÜíñÜÃÜ «ÜÊÜáìÃÝg®Üá ñܮܰ
ñÜ Ê Ü á ¾ ® Ý¨Ü ¼àÊÜ á Óæ à ®Ü ¨ æ à ÊÜ Ã Ü ® Ü á ° PÜ á ÄñÜ á A®æ à PÜ ±Ü Å Íæ ° W Ü Ù Ü ® Ü á ° Pæ à ÙÜ á ñÜ ¤ ×àWæ
ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü®áÜ . Öæà ¼àÊÜáÓæà®Ü ! ¯®Ü° A®Üág®Ý¨Ü Agáì®Ü®áÜ ¨ÝÌÃPÜ Wæ æ ñæÃÚÜ HÙÜá
£íWÜÙÜáWÜÙÜá PÜÙæ©Êæ. B¨ÜÃÜã C®Üã° Agáì®Ü ¨ÝÌÃÜPæÀáí¨Ü £ÃÜáXŸí©ÆÉ™. C¨ÜPæR
PÝÃÜ|Êæà®æíŸá¨Ü®Üá° ®Ý®Üá £Ú©ÆÉ™.
«ÜÊÜáìÃÝg®Üá ®Üáw¨Ü Êæáà騆 ÊÜÞñÜ®Üá° PæàÚ¨ÝWÜ Agáì®Ü®Üá ¨ÝÌÃÜPæWæ ñæÃÜÚ
HÙÜá £íWÜÙÜá PÜÙ橨æ Gí¨Üá A¯ÓÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ÊÝÓܤËPÜÊÝX Agáì®Ü®Üá ÖæãàX
HÙÜá £íWÜÙÜá PÝÆ PÜÙæ©ÆÉ™. B¨ÜªÄí¨Ü Êæáà騆 ÊÜÞñÜá ÖæàWæ ¿ááPܤÊÝWÜáñܤ¨æ ?
GíŸ ÓÜí¨æàÖÜPæR ÎÅàÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜá ñÜÊÜá¾ »ÝWÜÊÜñÜñÝñܳ¿áì¯|ì¿á¨ÜÈÉ ×àWæ
EñܤÄÔÃÜáÊÜÃÜá.
ÊÜÞÓÜÍܸæªà®Ü AÖÝ®ÜáÂaÜÂíñæà > ñÜ¥Ý× ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñæà &
AÖÜÓÜᤠÊÜÞÓÜÍܸæãªàPÜ¤í ¿áñÜÅ bíñÝ¿ááñÜí ÊÜÅhæàñ… >
HÊÜí ÊÜñÜÕÃܻݨÜÂí aÜ Ë±ÜÄàñæà ˱ܿáì¿á@ >> C£ ®ÝÊÜáÊÜáÖæãà¨Ü«è >>
Êæáà騆 ÍæãÉàPܨÜÈÉ¿á ÊÜÞÓÜÍÜŸªPæR ©®ÜÊæí¨Üá A¥ÜìÊÜâ. ×àWæàPæ A¥ÜìÊÜ®Üá°
ÊÜÞvܸæàPÜá ? ±ÜÅԨܜÊÝ¨Ü £íWÜÙÜá (30©®ÜWÜÙÜá) GíŸ A¥ÜìÊÜ®Üá° ÊÜÞÓÜÍÜŸªPæR HPæ
ÖæàÙܸÝÃܨÜá ? GíŸ ±ÜÅÍæ°Wæ »ÝWÜÊÜñÜñÝñܳ¿áì¨Ü ÊÜááí©®Ü ÊÜÞñÜá EñܤÃÜ
¯àvÜáñܤ¨æ. ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñܨÜÈÉ D PÜ¥æ¿á®Üá° ÊÜ~ìÓÜáÊÝWÜ Êæà¨ÜÊÝÂÓÜÃÜá ÓܳÐÜrÊÝX
HÙÜá ©®ÜWÜÙÜá Gí¨Üá ÖæàÚÃÜáÊÜÃÜá. B¨ÜªÄí¨Ü ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü PÜ¥æWæ A®ÜáWÜá|ÊÝX
»ÝWÜÊÜñÜPæR A¥Üì ÖæàÙܸæàPݨܨܪÄí¨Ü, »ÝWÜÊÜñܨÜÈÉÃÜáÊÜ HÙÜá £íWÜÙÜá GíŸ ±Ü¨ÜPæR
ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÝ®ÜáÓÝÃÜÊÝX HÙÜá ©®ÜWÜÙÜá Gí¨Üá A¥Üì ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ÁãàWÜÂÊÝX¨æ.
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜÞñÜ®Üá° ÓÜÊÜá¦ìÓÜáÊÜÊÜÃÝX ®ÝÊÜáÊÜáÖæãà¨Ü— GíŸ
WÜ Å í¥Ü Ê Ü ® Ü á ° D ËÐÜ ¿ á¨Ü È É B«ÝÃÜ Ê ÝX E¨ÝÖÜ Ä ÔÃÜ á ÊÜ Ã Ü á & ""AÖÜ Ó Ü á ¤
ÊÜÞÓÜÍܸæãªàPܤí™...'' GíŸá¨ÝX.

]àÓÜá«Ý

PÜÃÜáËWæ BÊÜâ ÊæábcPæ±Üâqr¨Üíñæ

13

¿ÞÊÝWÜ bíñæÀáí¨Ü PÜãw¨Ü PÝÆÊÜâ PÜÙ¿
æ ááñܨ
¤ ã
æ à, BWÜ £íWÜÙáÜ GíŸ ±Ü¨PÜ Ræ
©®ÜÊíæ ¨Üá A¥ÜìÊÜâ. ×àWæÁáà ÓÜíÊÜñÃÕÜ ,Ü ®ÜPñÒÜ ÅÜ , WÜÅÖÜ ÊÜááíñݨÜÊâÜ WÜÙÜ »ÜÅÊáÜ |©í¨Ü
(£ÃÜáWÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü) EípÝWÜáÊÜ PÝÆWÜÙÜ®Üá° PÜãvÜ ©®ÜÊæí¨Üá PæÃæ¿ááÊÜÃÜá. C¨ÜPæR
ËÃÜá¨ÜœÊÝX ¿ÞÊÝWÜ ÓÜáS¿ááPܤÊÝ¨Ü PÝÆÊÜâ PÜÙæ¿ááÊÜâ¨æãà BWÜ ©®ÜÊæíŸ ÍÜŸªPæR
£íWÜÙÜá, ÓÜíÊÜñÜÕÃÜ CñÝ© A¥ÜìÊÜ®Üá° £Ú¿á¸æàPÜá. ×àWæ ±ÜÅÊÜÞ|ËÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü
C¨ÜP®RÜ áÜ WÜá|ÊÝX «ÜÊáÜ ìÃÝg®Ü Êæáà騆 ÊÜÞ£®ÜÈÃÉ áÜ ÊÜ ÊÜÞÓÜ (£íWÜÙáÜ )GíŸ ÍÜŸPª Ræ
©®ÜÊæí¨Üá A¥Üì £Ú¨ÝWÜ »ÝÃÜñÝ©WÜÙÜ ËÃæãà«ÜÊÜâ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ÊÜáñÜᤠA¥ÜìÊÜä
¿ááPܤÊÝWÜáñܤ¨æ.
«ÜÊáÜ ìÃÝg®Üá ñÜÊáÜ ®¾ Ý¨Ü ¼àÊÜáÓæà®Ü¨àæ ÊÜÃ®Ü áÜ ° PÜáÄñÜá ÖæàÙÜáÊÜ ÊÜááí©®Ü ÊÜÞñÜá
×àX¨æ &
A² ¨æàÊÜÑìOÝ©ÐÜr@ ÓÜ PÝÆ@ ±ÜÅñÜá±ÜÔ§ñÜ@ >
¿á¨Ýñܾ®æãà˜íWÜÊÜÞQÅàvÜí »ÜWÜÊÝ®Üá£ÕÓÜêPÜÒ£ >>
ÎÅàPÜêÐÜ¡®Üá ¿ÞÊÜ PÝƨÜÈÉ ñܮܰ ¨æàÖÜÊÜ®Üá° ±ÜÄñÝÂWÜ ÊÜÞvÜÆá CbfÓÜáÊÜ®æãà,
®ÝÃܨÜÄí¨Ü £ÚÓÜƳor B PÝÆÊÜâ ±ÝűܤÊÝX¨æÁáà ?
Êæáà騆 ÍæãàÉ PÝ¥ÜìÊÜ®áÜ ° AÊÜÇã
æ àQÔ¨ÝWÜ ÊÜáñæãí¤ ¨Üá ÓÜíÍÜ¿á ŸÃÜáñܨ
¤ .æ ÎÅàPÜêСÜ
¨æàÖÜÊÜ®Üá° ñÜÂiÓÜáÊÜ®æà ? ®ÜÊÜá¾ ÖÝWæ »ÜWÜÊÜíñܯWÜã ¨æàÖÜñÝÂWÜÊÜâípæ ? D
ÓÜíÍÜ¿áPÜãR ÓÜÖÜ ÎÅàÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜá ñÜÊÜá¾ »ÝWÜÊÜñÜñÝñܳ¿áì¯|ì¿á¨ÜÈÉ
ŸÅÖܾñÜPÜìWÜÅí¥Ü¨Ü ÊÝPÜÂÊÜ®Üá° E¨ÝÖÜÄÔ EñܤÃÜ ¯àwÃÜáÊÜÃÜá &
AíWÜí ±Üê¦ËàÊÜå… > ¿á¨Ý ñÝÂWÝ©ÃÜáaæÂàñÜ ±Üê¦ÊݨÜÂíWÜPÜƳ®Ý >
ñÜ¨Ý þæà¿Þ ®Ü × ÓÝÌíWÜí PܨÝbñ… ËÐÜá¡ÃÜáñÜÕ$êhæàñ… >>
Êæáà騆 ÍæãÉàPܨÜÈÉ¿á ""AíWÜ'' GíŸ ÍÜŸªPæR ±Üê¦Ëà Gí¨Ü¥ÜìÊÜâ. B¨ÜªÄí¨Ü
ÎÅàPÜêÐÜ¡®Üá AíWÜÊÜ®Üá° ñÜÂiԨܮÜá Gí¨ÜÃæ »ÜãÇæãàPÜÊÜ®Üá° ñÜÂiԨܮæí¨Ü¥ÜìÊÜâ. D
ÊÜÞ£Wæ B«ÝÃÜÊÝ¨Ü ŸÅÖܾñÜPÜì ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜâ ×àWæ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá &
»ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ¨æàÖÜÊÜ®Üá° ñÜÂiÓÜáÊÜ®æí¨Üá ¿ÞÊÝWÜ ±ÜâÃÝOÝ©WÜÙÜÈÉ ÖæàÙÜáÊÜÃæãà,
BWÜ AíWÜÍŸ
Ü Pª Ræ ±Üê¦Ëà Gí¨Üá A¥ÜìÊÜ®áÜ ° £Ú¿á¸æàPÜá. HPæí¨ÜÃ,æ ËÐÜáÊ
¡ âÜ Gí©WÜã
ñÜ ® Ü ° ¨æ à ÖÜ Ê Ü ® Ü á ° ±Ü Ä ñÜ Â iÓÜ á ÊÜ â ©ÆÉ ™ . »Ü W Ü Ê Ü í ñÜ ® Ü ¨æ à ÖÜ Ê Ü â AÊÜ ® Ü ÓÜ Ì Ã Ü ã ±Ü Ê æ à
BXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü A¨Ü®Üá° Gí©WÜã ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Üá ñÜÂiÓÜáÊÜâ©ÆÉ™. ×àWæ »ÝWÜÊÜñܨÜÈÉ
ŸÃÜáÊÜ ÓÜíÍÜ¿áWÜÚWæ BaÝ¿áìÃÜá ÓÜÊáÜ ±ÜìPÜ EñÜä Ü ¯àw »ÝWÜÊñÜ ¨
Ü Ü ®æçhÝ¥ÜìÊÜ®áÜ °
£ÚÔÃÜáÊÜÃÜá.
...ÓÜÍæàÐÜ...

wÓæíŸÃ… 2009
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

14

ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜÞ®ÜáÓÜí«Ý®Ü

""»Ü¿áPÜꨅ'' ""»Ü¿á®ÝÍÜ®Ü'' ®Ü ÈàÇÝÊæç»ÜÊÜ 
±Üí.ÓÜXÅ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ E±Ý«Ý¿á 

ËÐÜáÓ¡ Ö
Ü ÓÜ ÅÜ ®ÝÊÜá¨Ü "»Ü¿áPÜꨅ »Ü¿á®ÝÍÜ®'Ü (833) ®ÝÊÜá ÊÜÂÓÜÊ
¤ ÝXoárPã
æ ívÝX
GÃÜvÜá®ÝÊÜáWÜÙÝX¿áã, ÓÜÊÜáÓܤ®ÝÊÜáÊÝXoárPæãívÝWÜ Jí¨æà ®ÝÊÜáÊÝX¿áã
ñæÃæ¨ÜáPæãÙÜÛŸÆɨÜá. »Ü¿áÊÜ®Üá°íoáÊÜÞvÜáÊÜÊÜ®Üã, »Ü¿áÊÜ®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜáÊÜÊÜ®Üã
AÊÜ®æà Gí¨Üá »Ü¿á±ÜŨÜñÜÌ ÖÝWÜ㠻ܿá±ÜÄÖÝÃÜPÜñÜÌ GíŸ GÃÜvÜá A¥ÜìWÜÙÜ®Üá°
±Ü Å ÊÜ á áSÊÝX Öæ ã ÃÜ w ÓÜ á ñÜ ¤ ™ , B A¥Ü ì WÜ Ù Ü ×®æ ° Ç æ ¿ ÞX ŸÅÖݾ © WÜ Ù Ü ® Ü ã °
»Ü¿áPæãÙR ±
Ü w
Ü ÓÜÆá ¸æàPÝ¨Ü ×ÄÊæá, »Ü¿áPæR ±ÜÅÁãàgPÜÊÝ¨Ü ±ÝÅß
Ü Pœ Ê
Ü áÜ ì ±æÅàÃÜPñÜ ™ÌÜ ,
ÁãàWÝ—PÝÄWÜÚWÜ㠻ܿáÊÜ®Üá°íoá ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ AÊÜÃÜá ÓÜíÓÝÃܨÜÈÉ
ËÃÜQ¤ñÝÙÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜ ÖÝWÜã B »Ü¿á©í¨Ü ±ÝÃÝWÜÆá ñܮܰÈÉ »ÜQ¤¿á®Üá°
AÙÜÊw
Ü ÔPæãÙÜáÊ
Û íÜ ñæ ÊÜÞvÜáÊÜ »ÜPÊ
¤Ü ÝñÜÆ
Õ Â ÊÜááíñÝ¨Ü WÜá|WÜÙáÜ , GíñÜÖÜ »Ü¿áÊÜ®ã
Ü °
ÈàÇÝhÝÆÊÝX ±ÜÄÖÜÄÓÜÆá ¸æàPÝ¨Ü ÓÝÊÜá¥Üì™, ÖÝWæ ±ÜÄÖÜÄÓÜÆá ¸æàPݨÜ
»ÜPܤÊÝñÜÕÆ™, CñÜÃÜÃÜ ÊÜáãÆPÜÊÜä »Ü¿áÊÜ®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜÆá ¸æàPÝ¨Ü ÓÝÊÜá¥ÜìÂ
ÊÜááíñÝ¨Ü WÜá|WÜÙÜã ÓÜãaÜÂWÜÙÝWÜŸÆÉÊÜâ. B¨Üá¨ÜÄí¨ÜÇæà "±ÜÅPÝÒÙܮݩœ ±ÜíPÜÓÜÂ
¨ÜãÃݨÜÓÍ³Ü ì
Ü ®Üí ÊÜÃÊ
Ü åÜ …' PæÓÃÜ ®Ü áÜ ° ÊÜááqr Pæç ñæãÙæ¨áÜ PæãÙÜáÊ
Û âÜ ¨ÜQíR ñÜ PæÓÃÜ ®Ü áÜ ° ÊÜááor¨æ
CÃÜáÊÜâ¨æà ÊÝÔ & GíŸ ®Ý¿áPÜR®ÜáWÜá|ÊÝX »ÜWÜÊÜíñÜ ñÝ®æà »Ü¿áÊÜ®Üá° ¯àw
ñÝ®æà A¨Ü®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜáÊÜÊܮݨÜÃæ »Ü¿áÊÜ®Üá° ¯àvܨæ CÃÜáÊÜâ¨æà ÊÝÔ ñÝ®æà ?
GíŸ BPæÒà±ÜPæR AÊÜñÝÃÜ CÃܨÜá. "Ÿí«ÜPæãà »ÜÊܱÝÍæà®Ü »ÜÊܱÝÍÝaÜc ÊæãàaÜPÜ@'
GíŸ ±ÜÅÊÞ
Ü | ÓÝÃÜᣤÃáÜ ÊÜíñæ ÓÜíÓÝÃÜŸí«Ü®PÜ Ræ JÙܱw
Ü ÓÜáÊÜ樆 ã
Ü , A¨ÜÄí¨Ü ±ÝÃÜá
ÊÜÞw ÊæãàPÜÒ PæãvÜáÊÜÊÜ®Üã AÊÜ®æà B¨ÜÃÜã ÓÜíÓÝÃÜŸí«Ü®ÜPæR JÙܱÜwÔ AÈÉ »ÜQ¤™,
þÝ®Ü&ÊæçÃÝWÜÂWÜÙÜ ÓÝ«Ü®æ ÊÜÞwÔ ŸÚPÜ AÊÜÄWæ B Ÿí«Ü®Ü©í¨Ü ¹vÜáWÜvæ ¯àvÜáÊÜ
±ÜÅQÅÁá ÓÝ«ÜPÜÄWæ ÓݫܮݮÜáÐÝu®ÜáPæR Gvæ¿á®Üá° PÜÈ³Ô PæãvÜáÊÜ E¨æªàÍÜPÝRX
CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü »ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ®áÜ »Üʱ
Ü ÝÍÜ©í¨Ü Ÿí—Ô ŸÚPÜ A¨ÜÄí¨Ü ¹vÜáWÜvæ ¯àvÜáÊÜ
Ÿ¨ÜÆá ®æàÃÜÊÝX ÊæãàPÜÒÊÜ®Üá° ¿ÞPæ ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ GíŸ BPæÒà±ÜPæR ÖæàWæ AÊÜPÝÍÜ
CÆÉÊæäà ÖÝWæÁáà »Ü¿áPæãRÙÜWÝWÜáÊÜ ÓÝ«ÜPÜÄWæ ñܮܰ ¸æàÃæ ¸æàÃæ WÜá|«ÜÊÜáìWÜÙÜ
ÊÜÞ×£ ¨æãÃÜPÜáÊÜíñæ ÖÝWÜã B »Ü¿á©í¨Ü ±ÝÃÝWÜáÊÜ ®æ±Ü¨ÜÈÉ ñܮܰ ÓܾÃÜOæ, g±Ü
ÊÜááíñÝ¨Ü ÓݫܮݮÜáÐÝu®ÜPæR ÓÜã–£ì ¨æãÃÜPÜáÊÜíñæ BWÜÇæíŸ E¨æªàÍÜ©í¨ÜÇæà
»ÜWÜÊÜíñÜ ñܮܰ »ÜPܤÄWÜ㠻ܿáÊÜ®æ°à ¯àvܨæ ÊÜáãÆPÜ A»Ü¿áÔ§£¿á®æ°à A®ÜáWÜÅ×Óܨæ
AÊÜÃÜÊÜÃÜ ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáìPÜR®ÜáWÜá|ÊÝX »Ü¿á ¯àw A¨ÜÄí¨Ü ®æãí¨Ü AÊÜÃÜá ñܮܰ

]àÓÜá«Ý

PÜÃÜá訆 ÊæãÃæWÝÊÜâ ®æÃæ¨Üíñæ

15

ÓܾÃÜOæ, g±Ü CñÝ© A®ÜáÐÝu®Ü ®ÜvæÓÜáÊÜíñæ ±æÅàÄÔ AÊÜÃÜ »ÜQ¤±ÜäÊÜìPÜÊÝ¨Ü B
A®ÜáÐÝu®©
Ü í¨Ü ±ÜÅ ®°Ü ÝX, AÊÜÃÜ ±ÝÅß
Ü Pœ Ê
Ü áÜ ìÊÜ®áÜ ° "E±ÜÊáÜ ¨Üì'PæR JÙܱw
Ü Ô AÊÜÃÜ
±ÝÈWæ ÊÜáñæ¤ "»Ü¿á®ÝÍÜ®Ü'®ÝX A®ÜáWÜÅ×ÓÜáÊÜ®Üá.
×àWæ »ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ ÓÝÊÜޮܻÜPÃ¤Ü Ü ±ÝÈWÜÐàræ AÆɨ,æ aÜñáÜ ÊÜááìS, ÃÜá¨ÜÅ ÊÜááíñݨÜ
¨æãvÜx ¨æãvÜx ¨æàÊÜñæWÜÙÜ ±ÝÈWÜã Êæã¨ÜÆá "»Ü¿áPÜêñ…' BX¿áã, ŸÚPÜ
"»Ü¿á®ÝÍÜ®Ü' BX¿áã A®ÜáWÜÅ×Ô©ª¨æ.
aÜñÜáÊÜááìS®Ü ±ÝÈWæ
»ÜWÜÊÜíñÜ aÜñÜáÊÜááìS®Ü ±ÝÈWæ "»Ü¿áPÜêñ…' BX ÊÜáñæ¤ "»Ü¿á®ÝÍÜ®Ü'®Üã BX
A®ÜáWÜÅ×Ԩܪ®Üá° ÊÜêñÝÅÓÜáÃÜ®Ü ²àvæ¿á ±ÜÄÖÝÃÜPÝRX »ÜWÜÊÜíñÜ®ÜÈÉ ±ÝŦìÔ¨ÝWÜ
¨æàÊÜñæWÜÙÜá "".....ñÜÓݾ¨… »Ü¿Þ¨… Ááà®Ü ÓÜ ®æãà˜ÓÜᤠ±ÝÃÜ@' (»ÝWÜ. 6&9&23)
EÇæàÉ UÔÃÜáÊÜÃáÜ . ÊÜáêñáÜ Â®ÝÊÜáPÜ »ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ BWÜ ñÝ®æà ÓÜêÐWrÜ ã
æ ívÜ aÜñáÜ ÊÜááìS®Ü®áÜ °
PÜ Ÿ ÚÓÜ Æ á ¸ÝÀá ñæ Ã æ ¨ Ü ÊÜ á ãÆPÜ AÊÜ ® Ü ±ÝÈWæ »Ü ¿ áPÜ ê ñ… B¨Ü ® æ í ¨Ü á
ŸêÖܨÝÃÜ|ÂPæãà±Ü¯ÐÜñÜᤠ¯ÃÜã²Ô¨æ & "ñÜí hÝñÜÊÜá¼ÊݨܨÝñ…'' C¨ÜÄí¨Ü
»Ü¿áWÜÅÓܤ®Ý¨Ü aÜñÜáÊÜááìS "ÓÜ »Ý|ÊÜáPÜÃæãàñ…' Gí©ÃÜáÊÜíñæ "»ÝO…' Gí¨Üá
E¨ÜYÄÓÜáÊÜ®Üá. »ÜPܤÍæÅàÐÜu®Ý¨Ü aÜñÜáÊÜááìS®Ü ¸ÝÀáÀáí¨Ü ÖæãÃÜqÃÜáÊÜ B ÍÜŸª
»Ü¿áÊÜ®Üá° ñÜÆá²ÓÜáÊÜÊÜ®Üã (»Üí »Ü¿áí A|¿á£ ±ÜÅ£WÜÊÜá¿á£ ±ÜÄÖÜÃÜ£à£
¿ÞÊÜ ñ …) AÊÜ ® æ à & Gí¨Ü á "»Ü ¿ áPÜ ê ¨… »Ü ¿ á®ÝÍÜ ® Ü ' ®Ü ÓÜ á ¤ £ ÃÜ ã ±Ü ¨ Ü È É
CÃÜáÊÜíñÜÖܨÜ᪙. A¨ÜÄí¨Ü ±ÜÅÓܮܰ®Ý¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ AÊܮܮÜá° PÜŸÚÓÜáÊÜ »Ü¿á©í¨Ü
±ÝÃÜáÊÜÞw AÊÜ®Ü ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÈÉ gWÜñܤ®Üá° ÓÜêÑrÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ AÊÜ®Ü ±ÝÈWæ
"»Ü¿á®ÝÍÜ®Ü'®ÝX A®ÜáWÜÅ×Ԩܮæí¨Üá E±Ü¯ÐÜñÜᤠÓÝÃÜáñܤ¨æ.
"¿áÓݾ¨… ¹»æàÊÜáÂÖÜÊáÜ ²....' Gí¨Üá »ÝWÜÊñÜ ¨
Ü È
Ü É (3&10&18) ±ÜÅÆ¿áPÝƨÜÈÉ
ñÝ®Üá »Ü¿á±Üoár¨®ªÜ áÜ ° aÜñáÜ ÊÜááìS EÇæàÉ UÔÃÜáÊÜ®áÜ . BWÜÆã AÊܯí¨Ü «Ý¯ÓÜÆo
³ r
»ÜWÜÊÜíñÜ AÊÜ®Ü »Ü¿áÊÜ®Üá° ±ÜÄÖÜÄԨܮÜá "AíñÜWÜìñæãà ÖÜÄÓܤÓÜ «ÝÂñæãà
»Ü ¿ áÊÜ á ±Ý®Ü á ¨Ü ñ Ü ' (»ÝWÜ . ñÝ.¯.6&9&24) Gí¨Ü á ÎÅàÊÜ á ¨ÝaÝ¿áìÃÜ á
¯|ìÀáÔÃÜáÊÜÃÜá. ÖÝWæÁáà ŸÅÖܾñÜPÜì¨Ü (»ÝWÜÊÜ.ñÝ.¯.6&9&24) ÊÜáãÆPÜ
aÜñÜáÊÜááìS GÃÜvÜá¸ÝÄ ÊÜÞñÜÅ »Ü¿áPæãRÙÜWÝXÃÜáÊÜ®Üá "....©ÌÊÝÃÜí »Ü¿áÊæáàÊÜ
aÜ ' A¨Ü ã »Ü W Ü Ê Ü í ñÜ ® Ü ²Åà£WÝXÁáà "»Ü W Ü Ê Ü ñ …²ÅàñÜ Á áà ¯ñÜ Â í...' Gí¨Ü á
Ԩݜí£ÔÃÜáÊÜíñæ »ÜWÜÊÜíñÜ aÜñÜáÊÜááìS®Ü ±ÝÈWæ GÃÜvÜá ¸ÝÄ "»Ü¿áPÜêñ…'
"»Ü¿á®ÝÍÜ®Ü'®ÝX A®ÜáWÜÅ×ÔÃÜáÊÜâ¨Üá AÊÜ®Ü ÓݫܮݮÜáÐÝu®Ü¨Ü ±ÜäÃÜOæWÝXÁáà.
wÓæíŸÃ… 2009
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

16

AíñæÁáà ÊÜêñÝÅÓÜáÃÜ®Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÃÜá¨ÜÅ®Ü ±ÝÈWÜã, ÊÜêñÝÅÓÜáÃÜ®Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ
¨æàÊæàí¨ÜÅ®Ü ±ÝÈWÜã "»Ü¿áPÜêñ…' »Ü¿á®ÝÍÜ®'Ü ®ÝX A®ÜáWÜÅ×Ô¨Üá¨Üá AÊÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ
ÓÜá¤ñÝ© ÓݫܮݮÜáÐÝu®Ü¨Ü E¨æªàÍÜ©í¨ÜÇæà.
ÊÜáíñÝÅÆ¿á¨ÜÈÉ ±ÝÅñÜÂQÒPæ &
»Ü W Ü Ê Ü í ñÜ C£¤ à aæ W æ ÊÜ á íñÝÅÆ¿á¨Ü È É ®æ Ã æ ¿ á ¼à£¿á®Ü á ° ÊÜ á ñæ ¤ A¨Ü à Ü
±ÜÄÖÝÃÜÊÜ®Üã° ñܮܰ "»Ü¿áPÜêñ…' "»Ü¿á®ÝÍÜ®Ü' ÊÜÂQ¤ñÜÌPæR ±ÝÅñÜÂQÒPæ¿áíñæ ®ÜvæÔÃÜáÊÜ®Üá.
¿ÞÃÜã ¯ÄàQÒÓܨÜÐÜár ¨æãvÜx ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ ®æÃæ¿á®Üá° ÖÜÄÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ñÝ®Üá
¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃæãí¨Üá Zo®æ¿á ÊÜáãÆPÜ GÐÜár ±ÜÅŸÆÊÝX "»Ü¿áPÜêñ…' BWÜ ŸÇæÉ
Gí¨Üá ñæãàÄԨܪÃæ, AíñÜÖÜ Zo®æ¿á ÖݯWæãÙÜWÝ¨Ü ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáì¨Ü
±ÜÄÊÜÞ|PÜ®R áÜ WÜá|ÊÝXÁáà B B ÊÜÂQ¤WÙÜ áÜ »Ü¿áPæãÙR WÜ ÝWÜáÊÜíñæ ÊÜÞw ñÜÊáÜ ¾ ñÜÊáÜ ¾
±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáì¨Ü ±ÜÄOÝÊÜáÊÜ®Üá° ËáàÄ QíbñÜ㤠»Ü¿áPæãRÙÜWÝWܨÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜ
aÝPÜaPÜ ÂÜ ÊÜ®áÜ ° ÓÝÃÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ñÜ®°Ü "»Ü¿á®ÝÍÜ®'Ü ®æç±âÜ |ÂÊÜ®ã
Ü ° ÓÝĨÜíñÝX¨æ. AÐÜár
¨æãvÜx ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ ®æÃæ Ÿí¨ÜÃÜã A¨ÜÄí¨Ü JŸº®æà JŸº ÊÜÂQ¤¿áã ÓÝ¿á¨Üíñæ
±ÜÄÃÜQÒÔÃÜáÊÜ®æí¨ÜÃæ AÊÜ®Ü "»Ü¿á®ÝÍÜ®Ü' PèÍÜÆ GÑrÃܸæàvÜ !
ÃÝZÊæàí¨ÜÅÓÝÌËáWÜÙÜ ÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜÊÜ®Üã° ¯àÄ®ÜÈÉ ÊÜááÙÜáWÜáÊÜíñæ ÊÜÞw,
AÐÝr¨ÜÃÜã ¿ÞÄWÜã ÓÝÊÜâ ¸ÝÃܨÜíñæ ®æãàwPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáãÆPÜ »ÝÊÜâPÜÃæÆÉ
"PÜÃÜáOÝÙÜáWÜÙÝ¨Ü ÃÝ¿áÃÜá ñÝÊÜâ ÊÜááÙÜáX¨ÜÃÜã »ÜPܤÃÜ®Üá° ÃÜQÒÔÃÜáÊÜÃÜá' Gí¨Üá
±Ü Å ÍÜ í ÔÓÜ á ÊÜ ÊÜ á ãÆPÜ "»Ü ¿ á®ÝÍÜ ® Ü ' ¨Ü Qà£ì ñÜ Ê Ü á ¾ »Ü P æ ã ¤ à ñÜ ¤ Ê Ü á ÃݨÜ
ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅWÜáÃÜáWÜÙÜ ±ÝÈWÜã ¨æãÃÜPÜáÊÜíñæ ÊÜÞwÃÜáÊÜ hÝOæ¾ "»Ü¿áPÜꨅ
»Ü¿á®ÝÍÜ®Ü'¨Üáª.
A®ÜáÓÜí«Ý®Ü ÓèÃÜ»Ü
®ÝÊÝWÜÈà ®ÜÊáÜ ¾ Ÿí«ÜáWÜÙÝWÜÈà ¿ÞÊÜâ¨æà ŸWæ¿á »Ü¿áPæãÙR ±
Ü p
Ü ÝrWÜ A¨ÜPÝRX
¯ÃÝÍÜ Ã ÝWÜ ¨ æ , ±ÝÅÃÜ Ÿ œ P Ü Ê Ü á ìÊÜ ® æ ° Æ É ÍÜ ² ÓÜ ¨ æ PÜ Ê Ü Þ ì«Ü  PÜ Ò ® Ý¨Ü »Ü W Ü Ê Ü í ñÜ
aÜ ñ Ü á ÊÜ á áìTÝ©WÜ Ú Wæ Öæ à Wæ ã à ÖÝWæ ®Ü Ê Ü á WÜ ã ÓÝ«Ü ® Ý®Ü á ÐÝu ® Ü ¨ Ü È É
ñæãvÜXÓÜá¨ÜPÝRXÁáà ×àWæ ®ÜÊÜá¾ ±ÝÈWæ "»Ü¿áPÜêñ…' BX ®Üvæ¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜ®Üá.
®ÜËá¾í¨Ü ÓܾÃÜOæ g±Ý© ÓÝ«Ü®æWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÔ ®ÜÊÜá¾ ±ÝÈWæ "»Ü¿á®ÝÍÜ®Ü'®ÝX¿áã
A®ÜáWÜÅ×ÔÁáà £àÃÜáÊÜ®Üá GíŸ A®ÜáÓÜí«Ý®ÜÊÜ®Üá° ñÝÙæãà|. ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáì
±æÅàÃÜPÜ®Ý¨Ü ®ÜÃÜÔíÖÜ AíñÜÖÜ PÜÊÜáì¨Ü ÊÜáãÆPÜ "»Ü¿áPÜêñ…' BX¿áã, ÃÜPÜÒOæ
®ÜvæÓÜáÊÜ ËÐÜá¡ÃÜã² »ÜWÜÊÜíñÜ »Ü¿á©í¨Ü ÃÜPÜÒOæ¿á®Üá° ¯àw "»Ü¿á®ÝÍÜ®Ü'®ÝX
A®ÜáWÜÅ×ÓÜáÊÜ®æí¨Üá A®ÜáÓÜí«Ý®Ü ñÝÙæãà|.

]àÓÜá«Ý

PÜá~¿á JÙÜWæ ¹¨Üª PÜáÃÜávÜ®Üíñæ

17

ÓÜáS±ÜÅÓÜÊÜPæR ÓÜãñÜÅWÜÙÜá 
±Üí. ÊÝ©ÃÝhÝaÝ¿áì PÜÃÜ|í 

ÓÜáS±ÜÅÓÜÊÜPÝRX Êæç¨ÜÂÃÜá £Úst E±Ý¿áWÜÙÜ®æ°ÆÉ CÊÜ£¤®Ü g®ÜÃÜá A®ÜáÐÝu®Ü¨ÜÈÉ
ñÜÃáÜ £¤¨ÝªÃ.æ A¨Üá ÓÜÄ CÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ÍÜáÅ£&ÓÜ$¾ ê£WÜÙÈ
Ü É £Úst E±Ý¿áWÜÙ®Ü áÜ °
A®ÜáÐÝu®Ü¨ÜÈÉ ñÜÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÞñÜÅ ±ÜÅÍÜÓܤÊÝX¨æ. WÜ»Üì¨ÜÈÉ ¯gÊÝX ÃÜQÒÓÜáÊÜ
±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü A®ÜáWÜÅÖÜÊÜ®Üá° ÓÜí±Ý©ÔPæãvÜÆá D E±Ý¿áWÜÙÜá ÓÜÊÜá¥ÜìÊÝWÜáñܤÊæ.
AÊÜâWÜÙÜ®Üá° Jí¨æãí¨ÝX £ÚÁãà|... .. .
¿ÞýÊÜÆR$ÂÃÜá £ÚÓÜáÊÜíñæ
¨æãàÖܨÜÓݱÜŨݮæà®Ü WÜ»æãàì ¨æãàÐÜÊÜáÊݱÜâ°¿Þñ… >
ÊæçÃÜã±ÜÂí ¯«Ü®Üí Êݘ² ñÜÓݾñÝR¿áìí Ô÷¿Þ@ ²Å¿áÊÜå… >>
Wܼì~àÊÝíeñÜí ¨ÜÅÊÜÂí ñÜÓæÂ$ç ¨Ü¨Ý¨ÜÂ¥æãàbñÜÊÜå… >
ÓÜãñæà bÃÝ¿ááÐÜí ±ÜâñÜÅÊÜá®ÜÂ¥Ý ¨æãàÐÜÊÜáÖÜì£ >>
ÓÜáS±ÜÅÓÜÊÜPæR ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü A®ÜáWÜÅÖÜ ±ÜÅ«Ý®ÜÊÝ¨Ü PÝÃÜ|ÊÝX¨æ. C¨Ü®æ°í©WÜã
¿ÞÊÜ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ¿áã ÊÜáÃæ¿ááÊÜ ÖÝXÆÉ. C¨ÜÆɨæà ÊÜáñæã¤í¨Üá ÇèQPÜÊݨÜ
PÝÃÜ|ÊÜ®áÜ ° ¿ÞýÊÜÆ$R ÂÃÜá £ÚÓÜáñݤÃ.æ ÇèQPÜÊÝ¨Ü PÝÃÜ|WÜÙÈ
Ü É C¨Üá ±ÜÅ«Ý®ÜÊíæ ¨Üá
ÖæàÚ¨ÜÃæ ñܱݳWÜÇÝÃܨÜá.
Wܼì~¿á Ÿ¿áPæ¿á®Üá° ±Üä|ì ÊÜÞvܸàæ PÜá. AÊÜÙÜ Ÿ¿áPæ ±Üä|ìÊÝWÜáÊÜâ¨ÄÜ í¨Ü
ÓÜáS±ÜÅÓÜÊÜÊÝWÜáñܤ¨æ. ÊÜáñÜᤠg¯ÓÜáÊÜ ÓÜíñÝ®Ü bÃÝ¿ááÊÝWÜáñݤ®æ. AÊÜÙÜ Ÿ¿áPæ
±Üä|ìÊÝWÜ©¨ÜªÈÉ WÜ»ÜìÊÜâ ¨ÜáÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ Wܼì~¿á A¼ÇÝÐæWÜÙÜá
ÁãàWÜÂÊÝXÃܸàæ PÜá. Ë×ñÜÊÝXÃܸàæ PÜá. ¯Ñ¨ÜÊ
œ Ý¨Ü Ÿ¿áPæWÙÜ ®Ü áÜ ° ±Üä|ìWæãÚÓÜáÊÜ
ËaÝÃÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸÝÃܨÜá. D ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° ""¿á¥æãàbñÜÊÜå…'' GíŸ ÍÜŸª©í¨Ü
ÓÜ ã bԨݪ à æ . C¨Ü ® Ü á ° WÜ Ê Ü á ¯ÓÜ ¸ æ à PÜ á . C¨Ü á Ë«Ý®Ü ± ÝÄhÝñÜ Êæ ã ¨Ü Ç Ý¨Ü
A®æàPÜ«ÜÊÜáìÍÝÓÜ÷WÜÅí¥ÜWÜÙÜÈÉ Ÿí©ÃÜáÊÜ ËaÝÃÜÊÝX¨æ.
ÓÜã£PÝWÜêÖܱÜÅÊæàÍÜ
±ÜÅËÍæàñÜãÕ£PÝWÝÃÜí PÜêñÜÃÜPÜÒí ÓÜÊÜáíñÜñÜ@ >>
ÓÜã£Pæ¿áá CÃܸæàPÝ¨Ü ÊÜá®æ¿á®Üá° ²ÍÝaÝ©WÜÙÜá ±ÜÅÊæàÎÓÜ©ÃÜáÊÜ ÖÝWæ
ÃÜPæÒ¿á®Üá° ÖÝPܸæàPÜá. Cí¨Üá ÓÜã£PÝWÜêÖÜWÜÚÃÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜªÄí¨Ü BÓܳñæÅWæ
wÓæíŸÃ… 2009
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

18

PÜè
æ áÜ PæãívÜá ÖæãàWÜáÊÝWÜ ®ÝÃÝ¿á|ÊÜÊáÜ ì, ¨ÜáWÝìÓæãठñÜÅ, ÓÜáí¨ÜÃPÜ ÝívÜ ÊÜáñÜá¤
WÜ á ÃÜ á WÜ Ù Ü Óæ ã ¤ à ñÜ Å WÜ Ù Ü ® Ü á ° ¯¿áÊÜ á ©í¨Ü ±ÝÃÝ¿á| ÊÜ Þ vÜ ¸ æ à PÜ á . ×àWæ
ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÖÜÄÃÜPæÒ, ÎÅàÃÜPæÒ, WÜáÃÜáÃÜPæÒWÜÙÜá ¨æãÃÜQ¨ÜíñÝWÜáñܤÊæ. ÊÜáñÜá¤
Óܯ×
° ñÜÃÝ¨Ü ×Ä¿áÄWæ, ÓÜáÊÝÔ¯àÔ÷à¿áÄWæ, ˨ÝÌíÓÜÄWæ »ÜQÀ
¤ áí¨Ü ±ÜŨQÜ O
Ò ¿
æ á®Üá°
ÖÝQ, WÜ ¼ ì~Àáí¨Ü Æ ã ±Ü Å ¨Ü Q Ò O æ ¿ á®Ü á ° ÖÝQÔ AÊÜ Ã Ü ® æ ° Æ É ®Ü Ê Ü á ÓÜ R Ä Ô,
Wܼì~Àáí¨ÜÆã ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ÊÜÞwÔ AÓܳñæÅWæ PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá PÜãvÝ
ÃÜPæÒ G¯ÓÜáñܤ¨æ.
¨æàÊÝ®Ýí ¸ÝÅÖܾOÝ®Ýí aÜ WÜÊÝí PÜêñÝÌ aÜ ±Üäg®ÜÊÜå… >>
PÜáƨæçÊÜÊÜ®Üá°, PÜáÆWÜáÃÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜì¥Ý ¿ÞÊÜ PÝÃÜ|PÝRX¿áã ÊÜáÃæ¿ááÊÜ
ÖÝXÆÉ. B¨ÜĪ í¨Ü PÜáƨæçÊPÜ Ræ PÝ~Pæ¿á®Üá° ÊÜáávÜá±ÝX ñæW©
æ vÜáÊÜâ¨Üá D ±ÜÅÓíÜ WܨÈ
Ü É
ÓÜãPܤÊÝWÜáñܤ¨æ. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ¨æàÊÜñÝñÝÃÜñÜÊÜáÂÊÜ®Üá° Jí¨Üá ¸ÝÄ¿Þ¨ÜÃÜã
bí£ÓÜ ¸ æ à PÜ á . B¿Þ ¨æ à ÊÜ ñ æ W Ü Ù Ü ±Ü Å ÓÝ¨Ü Ê Ü ® Ü á ° ±Ü v æ ¿ áÆá D bíñÜ ® æ
ÓÜÖPÜ ÝÄ¿ÞWÜáñܨ
¤ .æ PÜáÆWÜáÃÜáWÜÙáÜ Óܯ×
° ñÜÃÝX¨Üê æ ±ÜÅñÂÜ PÜÊ
Ò ÝX AÊÜÃÜ BÎàÊÝì¨Ü樆 áÜ °
±Üvæ¿ááÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°ÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. AÓܯ°×ñÜÃݨÜÈÉ AÊÜÃÜ E¨æªàÍÜ©í¨Ü
PÝ~Pæ¿á®Üá° ñæWæ©oár AÊÜÄWæ ÍÜŨæœÀáí¨Ü ®ÜÊÜáÓÜRÄÓܸæàPÜá. ÊÜáñÜᤠÓܯ°×ñÜÃݨÜ
¸ÝÅÖܾ|ÃÜ®Üá° ¿á¥æãàbñÜÊÝ¨Ü ¨ÜÅÊÜÂWÜÚí¨Ü ±ÜäiÓܸæàPÜá. D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ
Wæãà±Üähæ¿á®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÍæÅà¿áÓÜRÃÜÊÝX¨æ. CÐÜár PÜêñÜÂWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw¨Ü ®ÜíñÜÃÜ
BÓܳñæÅWæ PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWܸæàPÜá.
˱ÜűÜâOÝÂÖÜÍܸæªà®Ü ÍÜíSÊݨÜÂÃÜÊæà| aÜ >
±ÜÅÓÜãñÝ ŸÖÜÊÜÓܤñÜÅ ñÜ¥Ý PæÉàÍÜPÜÒÊÜÞÍÜc ¿Þ@ >>
ÓÝ«ÜÂÊÝXÔPæãívÜá ¸ÝÅÖܾ|Äí¨Ü ±ÜâOÝÂÖÜÊÜ®Üá° ÖæàÚÓܸæàPÜá. ÖæãÃÜvÜáÊÝWÜ
ÍÜíS ÊÜáñÜᤠÊÜáíWÜÆÊÜá¿áÊÝ¨Ü ÊݨÜÂWÜÙÜ NãàÐÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. ÊÜáñÜá¤
±ÜâñÜÅ棆 ¿áÃݨÜ, WÝŸÄ¿ÞWÜ©ÃÜáÊÜ, PæàÉ ÍÜ樆 áÜ ° A®Üá»ÜËÔÃÜáÊÜ ÓÜáÊÝÔ¯àÔ÷à¿áÃÜá
PܯÐÜu±ÜPÜÒ JŸºÃݨÜÃÜã Wܼì~¿á hæãñæ¿áÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá ÍæÅà¿áÓÜRÃÜÊÝX¨æ.
ÓÜáS±ÜÅÓÜÊÜPÝRX ÊÜáíñÜÅg±Ü
D ±ÜÅÓÜíWܨÜÈÉ ÓÜáS±ÜÅÓÜÊÜPÝRX D PæÙÜX®Ü ÊÜáíñÜÅÊÜ®Üá° ±Ü£¿áá g²ÓܸæàPÜá.
A¥ÜÊÝ ñܮܰ ÊÜÞÊÜ, ñÜí¨æ, ¸ÝÅÖܾ|ÃÜá Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÄí¨ÜÇݨÜÃÜã ±ÝÃÝ¿á|
ÊÜÞwÓܸæàPÜá. (Ô÷à¿áÃÜá ÓÜÊÜì¥Ý D ÊÜáíñÜÅWÜÙÜ®Üá° g²ÓܸÝÃܨÜá)

]àÓÜá«Ý

PæãàvÜWÜ®Ü PæãÃÜÊÜ BwÔ¨Üíñæ

19

±ÜÅÊÜáí©®æà C£ ÊÜáíñÜÅÓÜ BíXÃÜÓÜ@ PÜáñÜÕ MáÑ@ Cí¨æãÅà ¨æàÊÜñÝ gWÜ£à dÜí¨Ü@
ÓÜáS±ÜÅÓÜÊÝ¥æàì g±æà ˯ÁãàWÜ@ >>
±ÜÅ ‰ÊÜáí©‡®æà ²‰ñÜáÊÜᇨÜaÜì‰ñÝ Ê܉aæãà ¿á@ ‰PÜêÐÜ¡‡WÜ»Ýì ‰¯Ã܇Ö܉®Ü°$êi‡ÍÜÌ®Ý >
‰A‰ÊÜÓ܉Êæäà ÊÜê‡Ð܉|í Ê܇gŨÜQÒ|í ‰ÊÜáÃÜá‡ñÜÌíñÜí ‰ÓÜT݇¿á ÖÜÊÝÊÜáÖæà >>
Má.ÓÜí.1.101.1

A®æà®Ü ÊÜáíñæÅà| ÓܱܤPÜêñæãÌà˜¼ÊÜáí£ÅñÜí ±Ý¯à¿áí Wܼì~àí ±Ý¿áÁáàñ… >
HÊÜí aÜ ÓÜáS±ÜÅÓÜÊæäà »ÜÊÜ£ >>
±ÜÄÍÜá¨ÜœÊÝ¨Ü gÆÊÜ®Üá° D ÊÜáíñÜÅ©í¨Ü HÙÜá¸ÝÄ A¼ÊÜáí£ÅÔ Wܼì~Wæ
PÜáw¿áÆá ¯àvܸæàPÜá. ×àWæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ±ÜÅÓÜÊÜÊÜâ ÓÜáSÊÝX BWÜáñܤ¨æ.
D ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° MáXÌ«Ý®ÜÊÜâ D ÄࣿÞX £ÚÓÜáñܤ¨æ &
±ÜÅÊÜáí©®Ü CñÜÂÓÜã¿áíñÝÂí g±æà¨ÜY»Üì±ÜÅÊæãàaܯàÊÜå… >
Cí¨ÜÅí aÜ ÊÜá®ÜÓÝ «ÝÂÁáà®Ý°Äà WÜ»Üìí ËÊÜááíaÜ£ >> C£ >>
""±ÜÅÊÜáí©®æà'' GíŸ ÊÜáíñÜÅÊÜ®Üá° ±ÜâÃÜáÐÜÃÜá g²ÓÜᣤÃܸæàPÜá. ÊÜáñÜᤠD
±ÜÅÓíÜ WܨÈ
Ü É Wܼì~àÔ÷à¿áÃÜá Cí¨ÜŨàæ ÊÜÃ®Ü áÜ ° ÊÜá®ÜÓÝ «Ý娆 ÊÜÞvÜᣤø
Ü àæ PÜá. ×àWæ
ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÓÜáS±ÜÅÓÜÊÜÊÝWÜáñܤ¨æ.
ÊÜáñÜᤠ""Ëi×àÐÜÌ'' GíŸ I¨ÜáÊÜáíñÜÅWÜÚí¨Ü A¼ÊÜáí£ÅñÜÊÝ¨Ü gÆÊÜ®Üá°
Wܼì~àÔ÷à¿áÄWæ ±Ý®Ü ÊÜÞvÜÆá ¯àvܸæàPÜá. C¨Üá PÜãvÝ ÓÜáS±ÜÅÓÜÊÜPæR
PÝÃÜ|ÊÝWÜáñܤ¨æ. ÓÜÌÃÜÊÜ®Üá° £Ú©ÃÜáÊÜ Ë¨ÝÌíÓÜÄí¨Ü D ÊÜáíñÜÅWÜÙÜ®Üá° E±Ü¨æàÍÜ
±Üvæ¿á¸æàPÜá. ®ÜíñÜÃÜÊæà g²ÓܸæàPÜá.
E±Ü¨æàÍÜ ±Üvæ¿á¨æà Êæà¨ÜÊÜáíñÜÅWÜÙÜ®Üá° g²ÓÜáÊܨÜá ˱ÜÄàñÜÊÝ¨Ü ´ÜÆPæR
PÝÃÜ|ÊÝWÜáñܤ¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ GaÜcÄPæÀáí¨Ü CÃܸæàPÜá.
Ëi×àÐæÌ࣠±ÜíaÜaÜìÓÜ ÓÜãPܤÍæàÐÜÓÜ BñæÅà¿á@ ÓܱܤÊÜ—Å@ MáÑ@ AÎÌ®è ¨æàÊÜñÝ
A®ÜáÐÜár±… dÜí¨Ü@ ÓÜáS±ÜÅÓÜÊÝ¥æàì gÇݼÊÜáíñÜÅOæà ˯ÁãàWÜ@ >
ˇià×àÐÜÌ ÊÜ®ÜÓܳ‰ñæà Áãà‰¯@ ÓÜã‡ÐÜÂíñÝ CÊÜ >
‰ÍÜáÅñÜí ‡Êæáà AÎ̉®Ý Ö܇ÊÜí ‰Óܱܤ‡ÊÜ—Åí aÜ ÊÜááíaÜñÜÊÜå… >> 5.78.5 >>
‰¼àñ݉¿á ®Ý‡«ÜÊÜޮ݉¿á Má‡ÐÜÁáà ‰Óܱܤ‡ÊÜ«ÜÅÁáà >
‰ÊÜÞ¿Þ‡¼ÃÜÎÌ®Ý ‰¿ááÊÜí ‰ÊÜêPÜÒí ÓÜí ‰aÜ Ë ‡aÝaÜ¥Ü@ >> 5.78.6 >>
wÓæíŸÃ… 2009
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

20

¿á‰¥Ý Ê݇ñÜ@ ±Üâ‰ÐÜRć~àí Ó܉ËáíW܇¿á£ ‰ÓÜÊÜì‡ñÜ@ >
‰HÊÝ ‰ñæà W܇»Üì HgñÜá ‰¯Ãæç‰ñÜá ¨Ü‡ÍÜÊÜÞÓÜÂ@ >> 5.78.7 >>
¿á‰¥Ý Ê݉ñæãà ¿á‰¥Ý Ê܉®Üí ¿á‡¥Ý Ó܉ÊÜáá¨ÜÅ H‡g£ >
‰HÊÝ ñÜÌí ‡¨ÜÍÜÊÜÞÓÜ ‰ÓÜÖ݇Êæà× ‰gÃ݇¿ááOÝ >> 5.78.8 >>
¨Ü‰ÍÜÊÜÞ‡ÓÝ®… Í܉¿Þ®Ü@ ‡PÜá‰ÊÜÞÃæãà A‡— ‰ÊÜÞñÜ‡Ä >
‰¯Ãæç‡ñÜá ‰iàÊæäà A‡PÜÒñæãà ‰iàÊæäà ià‡ÊÜí‰ñÝ A‡— >> 5.78.9 >>
C£ ±ÜíaÜaæàì®Ü gÆÊÜá¼ÊÜáíñÜÅ ÊÝ ±Ý¿áÁáàñ… > HÊÜí PÜêñæà aÜ
ÓÜáS±ÜÅÓÜÊæäà »ÜÊÜ£ >>
D I¨Üá ÊÜáíñÜÅWÜÚí¨Ü A¼ÊÜáí£ÅñÜÊÝ¨Ü gÆÊÜ®Üá° Wܼì~àÔ÷à¿áÄWæ ±Ý®Ü
ÊÜÞwÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÓÜáS±ÜÅÓÜÊÜÊÝWÜáñܤ¨æ.
±èÃÝ~PÜÊÜáíñÜÅ
¨ÜÍÜÊÜÞÓÝ®ÜáÑñÝ̘Óè g®Ü¯àgsÜÃæà ÓÜáSÊÜå… >
¯WÜìaÜfñÜá ÓÜáSí iàÊæäà g®Ü¯à aݘ² iàÊÜñÜá >>
ÊæáàÇæ £Úst ÊÜáíñÜÅWÜÙÜ®Üá° ±ÜtÓÜáÊÜ ÊÜÂÊÜ«Ý®Ü ÊÜáñÜᤠÓÝÊÜá¥ÜìÂËÆÉ©ÃÜáÊÝWÜ
±èÃÝ~PÜÊÝ¨Ü D ÍæãÉàPÜ©í¨Ü gÆÊÜ®Üá° A¼ÊÜáí£ÅÔ B gÆÊÜ®Üá° PÜáw¿áÆá
¯àvܸæàPÜá.
""ÖÜñÜᤠ£íWÜÙÜ ñÜ®ÜPÜ ñÝÀá¿á WÜ»Üì¨ÜÈÉ ÓÜáSÊÝX ÊÝÓÜÊÜÞwÃÜáÊÜ D iàÊÜ
DWÜ ÓÜáSÊÝX ÖæãÃÜWæ ŸÃÜÈ. ÊÜáñÜᤠ®Ý®ÝÄà£¿Þ¨Ü PÜÐÜrWÜÙÜ®Üá° A®Üá»ÜËÔ D
iàÊÜ®®Ü áÜ ° ÖÜñáÜ ¤ £íWÜÙÊ
Ü ÃÜ Wæ æ Öæ㣤ÃáÜ ÊÜ D g®Ü¯¿áã ÓÜáSÊÝX CÃÜÈ'' ×àWæí¨Üá
±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü®Üá° bí£ÓÜáñݤ gÆÊÜ®Üá° A¼ÊÜáí£ÅÓܸæàPÜá. B gÆÊÜ®Üá° ±Ý®Ü ÊÜÞvÜÆá
¯àvܸæàPÜá. Êæáà騆 ÓÜãPܤ¨Ü A¥ÜìÊæÆÉ D ±èÃÝ~PÜÊÜáíñÜŨÜÈÉ ÓÜíQұܤÊÝX
...ÓÜÍæàÐÜ...
¯ÃÜã²ñÜÊÝX¨æ.
ÎÅàÓÜá«Ý ±æäàÐÜPÜÃÜá @
1) BÃ… Gí.A«Ý±ÜPÜ ÊÜááíŸÀá&81
D ÊÜáÖܯà¿áÃÜá ÎÅàÓÜá«Ý±Ü£ÅP¿
æ á Êæáà騆 A¼ÊÜޮܩí¨Ü ±æäàÐÜPÃÜ ÝXÃÜáÊÜÃáÜ .
ÖÜÄ&ÊÝ¿áá&WÜáÃÜáWÜÙÜá AÊÜÄWÜã, AÊÜÃÜ PÜáoáíŸPÜãR þÝ®Ü&»ÜQ¤&
B¿ááÃÝÃæãàWÝ©WÜÙÜ®Üá° PÜÃÜá~ÓÜÇæí¨Üá ±ÝŦìÓÜáÊæÊÜâ.
& ÓÜí

]àÓÜá«Ý

Pæãà£ÊÜáÄ ñÝ¿á PÜbcPæãívܨܪíñæ

21

ÃÝÊÜÞ¿á| ÊÜá×Êæá&6 

±Üí. ÊæíPÜpæàÍÝaÝ¿áì ¹.BÃ… 

ÍÜí»Üá ¸ÝÅÖܾ| B®æ ÖÝWÜã ÔíÖÜWÜÚWæ ¯àÊÜâ CÇæÉà C¨Ü᪠ÃÝÊÜá®ÝÊÜáÓܾÃÜOæ¿á®Üá°
ÊÜÞwÄ. ®ÝÊÜâ ÓÜÃÜ¿áã ÓÝ°®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw ¯ÊÜáWæ ±Üâ|ÂÊÜ®Üá° Pæãoár ¯ÊÜá¾®Üá° D ÔíÖÜ
ÖÝWÜã B®æÁãà¯WÜÚí¨Ü ÊÜááPÜä ®Ü Ý°X ÊÜÞvÜáñæठÊæ Gí¨Üá ®Üáw¨Üá ÊÜááí¨æ ÓÝX¨Ü. ÍÜí»Üá
¸ÝÅÖܾ|¯Wæ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ Jí¨Üá ñÜÃÜÖÜ¨Ü ËÍæàÐÜ A¼ÊÜÞ®Ü ÊÜáãwñÜᤙ. ®Ý®Üá ®ÜvæÔ¨Ü
ÃÝÊÜá®ÝÊÜáÓܾÃÜOæÀáí¨Ü ÓÜÖÜÓÝÅÃÜá g®ÜÃÜá E¨Üœ$êñÜÃÝWÜᣤ¨ÝªÃæ. ®Ü®Ü° g®Ü¾ ±ÝÊÜ®ÜÊÝÀáñÜá
Gí¨Üá ¯qrÔÃÜá ¹oár ÊÜááí¨æ ÓÝX¨Ü. ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÊÜáñæ¤ JŸº ¿Þ£ÅPÜ »æàq¿Þ¨Ü.
EñÜ ¤ Ã Ü » ÝÃÜ ñ Ü © í¨Ü ¨Ü Q Ò | »ÝÃÜ ñ Ü ¨ Ü PÜ v æ W æ £à¥Ü ì ¿Þñæ Å Wæ ÓÝWÜ á £¤ ¨ Ü ª B ¿Þ£ÅPÜ
ÍÜí»Üá¸ÝÅÖܾ|¯Wæ G¨ÜáÃݨÜ. ¿Þ£ÅPÜ®Ü PæÒàÊÜáÓÜÊÜÞaÝÃÜÊÜ®Üá° PæàÙÜáñݤ ¿ÞñæÅ¿á
±Ü¨Üœ£¿áíñæ ÓÜáSÓÜíñæãàÐÜWÜÙÜ®Üá° ÖÜíbPæãívÜ. ¨ÝÓÜÃÜá £ÚÔ¨Üíñæ ""¯®Ü° ¨ÜÃÜáÍÜ®ÜPæ
Ÿí¨Ü Ê Ü Ã Ü Æ É ¯®Ü ° »Ü P Ü á ñÜ Ã Ü ¨Ü Í Ü ì ®Ü P æ Ÿí¨Ü Ê Ü Ã Ü á '' Gí¨Ü á »ÝËÓÜ á ñݤ ÓÜ Ì Æ ³ Öæ ã ñÜ á ¤
ÓÜí»ÝÐÜO¿
æ áÈÉ ÃÜñÃÜ Ý¨ÜÃáÜ . ¿Þ£ÅPÜ ÖæàÚ¨Ü ®Ý®Üá LñÜä ÝñÜ™. ¨ÜQ|
Ò ¿ÞñæÅWæ ÖæãÃÜq¨æઠ®æ.
¯àÊÜâ GÈÉí¨Ü Ÿí¨Ü¨Ü᪙. ®Ý®Üá PÜíbÀáí¨Ü Ÿí¨ÜÊÜ®Üá Gí¨Ü ÍÜí»Üá¸ÝÅÖܾ|. BWÜ B
¿Þ£ÅPÜ PÜíb Gí¨Üá PæàÚ¨Ü ÊÜáÃÜáPÜ|
Ò Êæà ñÜ®°Ü PÜO¨
¡æ áÜ Ä®ÜÈÉ ®Üv¨
æ Ü Zo®æÁãí¨Ü®áÜ ° ÊæáÆPÜá
ÖÝPÜ á ñݤ ÓÜ Ì Æ ³ PÝÆ¨Ü ×í¨æ ®Ü ® Ü W æ ã í¨Ü á ²ÍÝaÜ PÝ~ÔñÜ á . B PÜ ã vÜ Ç æ à ®Ý®Ü á
ÃÝÊÜá®ÝÊÜáÓÜþ O
Ü ¿
æ á®Üá° ÊÜÞw¨æ. ÃÝÊÜá®ÝÊÜáÓÜþ O
Ü À
æ áí¨Ü B ²ÍÝaÜPRæ ñÜ®°Ü ±ÜäÊÜìg®ÜÓ¾ Ã¾Ü O
Ü æ
Ÿí¨Üá ñÜ®°Ü ×í©®Ü ÊÜêñݤíñÜ樆 áÜ ° ÖæàÙÜÆá BÃÜí¼ÔñÜá. ®Ý®Üá ×í¨æ «Üáíw GíŸ ¸ÝÅÖ|
¾Ü .
PÜíb¿áÈÉ ÊÝÓÜÊÝX¨æª™. ®Ü®Ü° ÊÜáWÜ ÍÜí»Üá. AÊÜ®Ü Qà£ì GÆÉ ©PÜáRWÜÙÜÈÉ ÖÜÃÜw¨æ. AÊÜ®Üá
®ÜvæÓÜáÊÜ ÓÜñÜRÊÜáìWÜÚí¨Ü ®Ü®ÜWæ E¨ÝœÃÜ. ®Ý®Üá ¸ÝÅÖܾ|®ÝX ÖÜáqr¨ÝWÜ A®Ü°¨Ý®ÜÊÜ®Üá°
ÊÜÞwÈÆÉ. A¨ÜPÝRX ²ÍÝaÜg®Ü¾ Ÿí©¨æ. A¨Ü®Üá° ®Ü®Ü° ÊÜáWÜ®Ý¨Ü ÍÜí»ÜáËWæ £ÚÓܸæàPÜá.
ÊÜáÃæ¿á¸æàvÜ Gí¨Üá Öæàڨݪ®æ. ¯àÊÜâ PÜíbÀáí¨Ü Ÿí©©ªàÄ Gí¨Üá £Ú¨Üá ®Ü®ÜWæ ŸÖÜÙÜ
ÓÜíñæãàÐÜÊÝÀáñÜá. ¿ÞÃÜá B ÍÜí»Üá GíŸ ¸ÝÅÖܾ| ? AÊÜ®Ü ±ÜÄaÜ¿á ¯ÊÜáX¨æ¿Þ?
Gí¨Üá PæàÚ¨Ü. B ÊÜÞñÜ®Üá° PæàÙÜᣤ¨Üªíñæ ÍÜí»ÜáËWæ þÝ®Ü ñܲ³ñÜá. ÓÜÌƳ ÖæãñÜᤠPÜÙæ¨Ü ÊæáàÇæ
ÓÜá«ÝÄÔPæãívÜá ÍÜí»Üá ¸ÝÅÖܾ| ÖæàÚ¨Ü. Öè¨Üá, ®Ý®æà B ¨Üáí{ GíŸ ¸ÝÅÖܾ|®Ü ÊÜáWÜ
ÍÜí»Üá. ®Ü®Ü° ñÜí¨æWæ D AÊÜÓæ§ ŸÃܸÝÃÜ©ñÜᤙ. ÃÝÊÜá®ÝÊÜáÓܾÃÜOæ¿á®Üá° ÊÜÞw ñÜí¨æWæ
Ÿí¨æã¨ÜX¨Ü ²ÍÝaÜg®Ü¾ÊÜ®Üá° PÜÙæ¿ááÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°ÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ Gí¨Üá ®Üáw¨Üá ÊÜááí¨æ
®Üvæ¨Ü.
»ÜËÐæãÂàñܤÃܱÜâÃÝ|¨ÜÈÉ EPܤÊÝ¨Ü D ÃÝÊÜá¿á| ÊÜá×Êæá¿á®Üá° ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá
ÃÝÊÜáÓæàÊÝÊÜáívÜÚ¿áÈÉ 2009ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ±ÜÅÊÜaÜ®ÜÊÜÞÈPæ¿áÈÉ ±ÜÅÊÜaÜ®ÜÃÜã±Ü¨ÜÈÉ
A®ÜáWÜÅ×ԨܪÃÜá. B E±Ü®ÝÂÓÜÊÜÞÈPæ¿á ÃÝÊÜá®ÝÊÜáÊÜá×Êæá¿á »ÝÊÝ®ÜáÊݨÜÊÜ®Üá° 10
ÓÜ í bPæ W Ü Ù Ü È É ¿á¥ÝÊÜ á £ A®Ü á ÊÝ¨Ü ÊÜ Þ wÃÜ á ñæ ¤ à ®æ . D Çæ à S®Ü Ó æ à Êæ À áí¨Ü
ÖÜÄÊÝ¿ááWÜáÃÜáWÜÙÜá ²ÅàñÜÃÝX þÝ®Ü&»ÜQ¤&ÊæçÃÝWÜÂWÜÙÜ®Üá° PæãvÜÈ Gí¨Üá ±ÝŦìÓÜáñݤ D
ÇæàS®Ü PÜáÓÜáÊÜáÊÜ®Üá° ÊÜááPݤ¿áWæãÚÓÜᣤ¨æªà®æ.

wÓæíŸÃ… 2009
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

22

±Ü¨ÜŸí«Ü &74 
±Üí. B®Üí¨Ü£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜá×Ñ 

1) ©Ìà ¨Ü ¿á ±Ü ®Ü¾ ®Üá b ÈÉ
6) ¨ÜáÅ ÊÜ ®Ü A ±Ü ÃÜ ñÝ ¨Ü
2) ¼à ®Üá ÍÜí ¨Ü ¯í ñÜ Ë Ðܾ

7) ±Ý ÐÜ vÜ ÃÜ Íæà ÃÜá WÜ ñÜÅ

3) PÜá vÜ ®Ý WÜ ¨Ü ÊÜá ®Üá ÃÜá

8) PÜáí ¨Ü Úí »Ü ®Ü g WÜ ®Ü

4) ¼à ¿áá ÊÝ ¨Ü ®Ý ÊÜá Ÿí X

9) ±Üâ ÃÜá | ¨Ü ¨ÜÅ ®Ý ¨æãÅà ñÜÅ

5) ¿á ¨Ü ©í Ÿí ¨Ü ÊÜ ý ÙÜá

10) WÜ ¿á ®Üá ÊÜá WÜ b ¨æ ñÝÅí

ÓÜãaÜ®æ @ Êæáà騆 ÊÝPÜÂWÜÙ®Ü áÜ ° ÓÜıÜwÔ, GÆÉ ÊÜá®æWÙÜ ®Ü áÜ ° ñÜáí¹Ô¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ±ÜÅ«Ý®ÜÊáÜ ®æWÙÜ Ü
APÜÃÒ WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÖæãÃÜñWæ ¨
æ áÜ B GÆÉ APÜÒÃÜWÜÙÜ ÊÝPÜÂÊÜ®Üá° ÊÜáñæ¤ ÓÜıÜwÔ¨ÝWÜ ""B©±ÜÊÜì''D
ÊÝPÜÂPæR ÖæãàÆáÊÜ EñܤÃÜ ÔWÜáñܤ¨æ.

¨ÝÓÜÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜWÜÙÜá & 21
1. ñÝ®æà £Ú©ÃÜáÊÜ 2) ÓÜíPÜÐÜì| ÖÝWÜã ±ÜŨÜáÂÊÜá° 3) HÙÜá 4)
±ÝÊÜì£à&ÓÜá±Ü~ì¿áÃÜá 5) A¯ÃÜá¨Üœ 6) ÊÜÂÓܤ 7) βËÐÜr®ÝX
8) ŸÅÖÜ ¾ & ÊÝ¿ááWÜ Ù Ü È É 9) ÓÜ á ÐÜ á ÊÜ Þ ° ®Ýw 10) E¨Ý®Ü
11) ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá 12) 19®æà PÜPÝÒ 13) ®ÜãÃÜáWÜá| 14) 4378
15) ËÍÜÌí»ÜÃÜ 16) £ÃÜá±Ü£ ÊæíPÜpæàÍÜ®Ü ŸÚ 17) QÅ™.ÍÜ.1412
18) »ÝËá¯à ÐÜo³© 19) ÊÝÂÓÜËsÜÆÃÜá 20) gWܮݰ¥Ü¨ÝÓÜÄí¨Ü

]àÓÜá«Ý

WÜÃÜávÜ®æ¨ÜáÄWæ EÃÜWÜ ÓÜÃÜÓÜÊÝvÜáÊÜâ¨æ ?

23

PæÒàñÜÅ ÓÜí¨ÜÍÜì®Ü

""ÊæíPÜpÝ©Å'' & 33 
±Üí. ±ÜâÃÜí¨ÜÃÝaÝ¿áì ÖÜ¿áXÅàÊÜ
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
¨æàÊÜÓÜ ±ÜäÊÜì©WݽWæà ñÜñæùÊÝWæ°à¿áPæãà|Pæà >
aÜPÜÅ£à¥ÜìÊÜá£TÝÂñÜí aÜPæÅàOÝ—ÑuñÜí ±ÜâÃÝ >
GíŸá¨ÝX ŸÅÖܾ±ÜâÃÝ| ÖæàÙÜáñܤ¨æ. D ÊÜÞ£®Üíñæ ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü ¨æàÊÜÓݧ®Ü©í¨Ü
ÓÜ á ÊÜ Þ ÃÜ á 3&4 Q.Ëáà. ¨Ü ã ÃÜ ±Ü ä ÊÜ ì Pæ R aÜ P Ü Å £à¥Ü ì Êæ í Ÿ £à¥Ü ì ˨æ . B
aÜPÜÅ£à¥Üì¨ÜÈÉ ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü ÓÜá¨ÜÍÜì®ÜaÜPÜÅ¨Ü ËÍæàÐÜ Óܯ°«Ý®Ü˨æ.
±ÜäÊÜì¨ÜÈÉ ""±Ü¨Ü¾®Ý»Ü''®æíŸ ¸ÝÅÖܾ|¯¨Üª®Üá. AÊܮܨÜ᪠ÎÅàÊÜñÜÕWæãàñÜÅ™.
iñæàí©Å¿á®Ý¨Ü B ¸ÝÅÖܾ|®Üá aÜPÜÅ£à¥Üì¨Ü £àÃܨÜÈÉ ñܱÜÓÜÕ®Üá° ÊÜÞw¨Ü®Üá. PæÆÊÜâ
©®Ü ¯àÃÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ PÜáw¿ááñݤ, PæÆÊÜâ ©®Ü PæàÊÜÆ WÝÚ¿á®Üá° ÊÜÞñÜÅ ÓæàËÓÜáñݤ
C¨Üª®Üá. ×àWæ 12 ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ PÜÙæÀáñÜá. AÓÝ«ÝÃÜ| ñܱÜÓÜáÕ AÊܮܨÜáª.
ÆQÒ$¾àÓÜ£®ÝÃÝ¿á|®Üá AÊÜ®Ü ñܱÜÔÕWæ Êæábc ñܮܰ ¨ÜÍÜì®ÜÊܯ°ñܤ®Üá. ±Ü¨Ü¾®Ý»Ü®Üá
ŸÖÜáË«ÜÊÝX ÓÜá¤£Ô ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ÓÜíñæãàÐܱÜwԨܮÜá. ¨æàÊÜÃÜã ÓÜÖÜ C¨æà
aÜPÜÅ£à¥Üì¨Ü £àÃܨÜÈÉ ×àWæÁáà ñܱÜÓÜÕ®Üá° ÊÜÞvÜáñݤ ñܮܰ®Üá° ÓÜíñæãàÐܱÜwÓÜáÊÜíñæ
Bþæ ÊÜÞw AíñÜ«Ýì®Ü®Ý¨Ü®Üá.
Jí¨Üá ¸ÝÄ ±Ü¨Ü¾®Ý»Ü®Üá ñܱÜÓÜÕ®Üá° ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÝWÜ A¯ÄàQÒñÜÊÝX JŸº
ŸÅÖÃ¾Ü ÝPÜÓÒ ®Ü áÜ A£à ÊæàWÜ©í¨Ü Ÿí¨Üá ±Ü¨®¾Ü ݻܮ®Ü áÜ ° ×w¨Üá £®ÜÆ
° á E¨ÜáÂPÜ®¤ ݨܮáÜ .
»Ü¿áWæãívÜ ±Ü¨Ü¾®Ý»Ü®Üá hæãàÃÝX ÎÅà¯ÊÝÓܨæàÊÜÃÜ®Üá° ÓÜᤣԨܮÜá. ®ÜÃÜÔíÖÜ®ÝX
×ÃÜ|ÂPÜαÜâ訆 BPÜÅÊÜá|©í¨Ü ±ÜÅÖÝɨܮܮÜá° ÃÜQÒÔ¨Üíñæ ñܮܰ®Üá° ÃÜQÒÓÜá Gí¨Üá ÊæãÃæ
Cor®Üá. ñÜPÜÒ|Êæà ÎÅà¯ÊÝÓܨæàÊÜÃÜá ±Ü¨Ü¾®Ý»Ü¯Wæ Ÿí¨Ü B±Üñܤ®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜÆá,
ÓÜá¨ÜÍÜì®ÜaÜPÜÅÊÜ®Üá° ±æÅàÄԨܮÜá. ñܮܰ®Üá° ÓÜíÖÜÄÓÜÆá ŸÃÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜá¨ÜÍÜì®ÜaÜPÜÅÊÜ®Üá°
®æ ã àw, ¼àñÜ ® ÝX ¸ÝÅÖÜ ¾ | ®Ü ® Ü á ° Pæ ç ¹oár ÃÝPÜ Ò Ó Ü ® Ü á KvÜ Ç ÝÃÜ í ¼Ô¨Ü ® Ü á .
ÓÜá¨ÜÍÜì®ÜaÜPÜÅÊÜâ ÃÝPÜÒÓÜ®Ü ÃÜáívÜÊÜ®Üá° PÜñܤÄÔñÜá. ñܮܰ®Üá° ÃÝPÜÒÓܯí¨Ü ÃÜQÒst aÜPÜÅÊÜ®Üá°
±Ü¨Ü¾®Ý»Ü®Üá Óæã¤àñÜÅ ÊÜÞw¨Ü®Üá.
ËÐÜá¡aÜPÜÅ ®ÜÊÜáÓæ¤à˜ÓÜᤠËÍÜÌÃÜPÜÒ|©àQÒñÜ >
®ÝÃÝ¿áOÝPÜÃÝí»æãàg»ÜãÐÜOÝ¿á ®ÜÊæãà˜ÓÜᤠñæà >>

wÓæíŸÃ… 2009
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

24

Öæà ËÐÜá¡aÜPÜÅÊæà ! ¯®ÜWæ ®ÜÊæãà ®ÜÊÜá@. ¯à®Üá ËÍÜÌÃÜPÜÒOæ¿áÈÉ ©àQÒñÜ®ÝXÃÜáË.
®ÝÃÝ¿á|®Ü PæçPÜÊÜáÆ¨Ü AÆíPÝÃÜ®æà ! ¿áá¨Üœ¨ÜÈÉ AÓÜáÃÜÓÜíÖÝÃÜPÜ®Üá ¯à®Üá.
¨ÜáÐÜrÄWæ »Ü¿áÊÜ®Üá°íoáÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáÖÝÍÜŸªÊÜ®Üá°íoáÊÜÞvÜᣤ™.
ÓÝÌËá®… ÓÜá¨ÜÍÜì®Ü Ë»æãà aÜPÜÅ£à¥æàì ÓÜ¨Ý »ÜÊÝ®… >
Óܯ°«æà× ×ñÝ¿á ñÜÌí gWÜñæãà ÊÜááQ¤PÝíQÒ|@ >>
ÓÜá¨ÜÍì
Ü ®ÜÊàæ ! D £à¥Üì¨ÜÈÉ ¯à®Üá ÓÜ¨Ý ÊÝÓÜ ÊÜÞvÜá. ±Ý±Ü©í¨Ü ÊÜááQ¤¿á®Üá°
Ÿ¿áÔ Ÿí¨ÜÊÜÃÜ®Üá° E¨ÜœÄÔ AÊÜÄWæ ×ñÜÊÜ®Üá°íoáÊÜÞvÜá.
×àWæ ±Ü¨®¾Ü Ý»Ü®Ü ±ÝÅ¥ì
Ü ®æ¿áíñæ aÜPÅÜ ÊâÜ B £à¥Üì¨ÜÈÉ Óܯ«
° Ý®Ü樆 áÜ ° Cor¨ÄªÜ í¨Ü
""aÜPÜÅ£à¥Üì''Êæí¨Üá B £à¥ÜìÊÜâ ±ÜÅԨܜÊÝÀáñÜá. GÆÉÃÜ G¨ÜáÄ®ÜÈÉ B aÜPÜÅÊÜâ
£à¥Üì¨ÜÈÉ ±ÜÅÊæàÍÜ ÊÜÞwñÜá.
ÊÜÔÐÜu™, A£Å Êæã¨ÜÇÝ¨Ü MáÑWÜÙÜá ÎÅàÃÜíWÜPæÒàñÜŨÜÈÉ ÎÅàÃÜíWÜ®Ý¥Ü®Ü ¨ÜÍÜì®ÜPÝRX
Ÿí©¨ÜªÃÜá. MáÑWÜÙÜá ÓÝ°®ÜPæRí¨Üá PÝÊæàÄà®Ü©Wæ Ÿí¨ÝWÜ, ÓÜáí¨ÜÃÜ®æíŸ WÜí«ÜÊÜì
ñܮܰ A®æàPÜ ±Ü£°¿áÄí¨Ü JvÜWÜãw gÆQÅàvæ¿áÈÉ ÃÜñÜ®ÝX¨Üª®Üá. ñÝÊÜâ Ÿí¨Ü¨Üª®Üá°
£Ú¨ÜÃÜã ÓÜÖÜ E¨Üœo®ÝX ÖÝWæÁáà QÅàvæ¿áÈÉ ÃÜñÜ®Ý¨Ü ÓÜáí¨ÜÃܯWæ ÊÜÔÐÜuÃÜá
ŸÅÖÃ¾Ü ÝPÜÓÒ ®Ü ÝWÜáÊÜíñæ ÍÝ±Ü PæãorÃáÜ . WÜí«ÜÊì
Ü ±Ü£¿
° áÃÜá ñÜÊáÜ ¾ ±Ü£¿á ±ÜÃÊ
Ü ÝX PÜÊ
Ò áæ
PæàÚPæãívÝWÜ 16 ÊÜÐÜìWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ ŸÅÖܾÃÝPÜÒÓÜ®ÝWÜÈ Gí¨ÜÃÜá. ÊæíPÜoXÄ¿áÈÉ®Ü
aÜ P Ü Å £à¥Ü ì ¨Ü È É ñÜ ± Ü Ó Ü Õ ® Ü á ° ÊÜ Þ vÜ á £¤ Ã Ü á ÊÜ ±Ü ¨ Ü ¾ ® Ý»Ü ® Ü ® Ü á ° £®Ü ° Æ á Öæ ã à¨ÝWÜ
ÎÅà¯ÊÝÓܨæàÊÜÃÜ ÓÜá¨ÜÍÜì®ÜaÜPÜÅÓܳÍÜì©í¨Ü Íݱܩí¨Ü ÊæãàPÜÒÊÝWÜáñܤ¨æ GíŸá¨ÝX
ÖæàÚ¨ÜÃÜá.
A¨æà ÄࣿÞX ŸÅÖܾÃÝPÜÒÓܨæàÖÜ©í¨Ü ÊÜááPܤ®Ý¨Ü ÓÜáí¨ÜÃÜWÜí«ÜÊÜì®Üá
Êæã¨ÜÈ®Üíñæ WÜí«ÜÊì
Ü ¨æàÖÜ樆 áÜ ° Öæãí©¨Ü®áÜ . ñÜ®®Ü áÜ ° E¨ÜÄœ st aÜPÅÜ Ê®Ü áÜ ° »ÜQÀ
¤ áí¨Ü
ÓÜᤣԨܮÜá.
ÊÜááPæãRàq ¨Ý̨ÜÎ¿á ©®Ü ÊÜáãÃÜá Pæãàq ¨æàÊÜñæWÜÙÜá CÈÉ ÓÝ°®Ü ÊÜÞvÜáñݤÃæ.
C¨æà ©®Ü ÓÜãÁãàì¨Ü¿áPÜãR Êæã¨ÜÆá EWÜÅÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü ÊÜáã£ìWæ EñÜÕÊÜ
®Üvæ¿ááñܤ¨æ.
D Äà£¿Þ¨Ü aÜ P Ü Å £à¥Ü ì ¨Ü ÊÜ á ×Êæ á ¿á®Ü á ° ÍÜ Å ÊÜ | ÊÜ Þ w¨Ü Ã Ü ã ÓÜ Ö Ü
ËÐÜ á ¡ Ç æ ã àPÜ Ê Ü ® Ü á ° Öæ ã í¨Ü á ñݤ à æ . A®Ü ° ¨ Ý®Ü , gÆ¨Ý®Ü , Wæ ã à¨Ý®Ý©WÜ Ù Ü ® Ü á °
ÊÜÞvÜ©¨ÜªÊÜÃÜã ÓÜÖÜ D aÜPÜÅ£à¥Üì¨ÜÈÉ ÓÝ°®Ü ÊÜÞw¨ÜÃæ ÍÜá¨ÜœÃÝWÜáñݤÃæ.
...ÓÜÍæàÐÜ...

]àÓÜá«Ý

WÝ|¨Ü G£¤®Üíñæ £ÃÜáWÜáÊÜÃæ «ÜÃæÊæáàÇæ ?

25

¨ÝÓÜÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜWÜÙÜá & 21 

ÎÅà. G ¹ ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì 

1 »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü A®ÜíñÜ ÖÝWÜã A±ÝÃÜ ÊÜá×ÊæáWÜÙÜ®Üá° £Ú¨ÜÊÜÃÜá ¿ÞÃÜá ?
2 Ô÷à¨æàÖܨÜÈÉ¿á A¼ÊÜÞ¯¨æàÊÜñæWÜÙÜ AíñÜ¿ÞìËá »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÃÜã±ÜWÜÙÜá ¿ÞÊÜÊÜâ ?
3 ÊÜá®ÜáÐܨæà× iàËWæ CÃÜáÊÜ Joár BÊÜÃÜ|WÜÙÜá GÐÜár ?
4 ÓÜÃÜÓÜÌ£&»ÝÃÜ£¿áÄWæ ±ÜÅ£¹íŸÃÝ¨Ü ¨æàÊÜñæWÜÙÜá ¿ÞÃÜá ?
5 ŸÅÖݾívÜ¨Ü JÙÜ&ÖæãÃÜWæ BÊÜÄÔPæãívÜá CÃÜáÊÜ »ÜWÜÊܨÜãÅ±Ü ¿ÞÊܨÜá ?
6 ±ÜÅñæÂàPÜ ¹íŸÃÜã±ÜWÜÚí¨Ü iàÊÜÃÜÈÉ Óܯ°×ñÜ®Ý¨Ü ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü®Üá° H®Ü®Üá°ÊÜÃÜá ?
7 »ÜWÜÊÜíñÜ »æãàWܱܨݥÜìWÜÙÜÈÉ H®ÝX¨Ü᪠ÓÜÊÜìiàÊÜÃÜ®Üá° ñÜ겤±ÜwÓÜáñݤ®æ ?
8 ¿ÞÊÜ ñÜñݤ$̼ÊÜÞ¯ ¨æàÊÜñæWÜÙÜÈÉ ÓÜÊæàìí©Å¿á¯¿ÞÊÜáPÜñÜÌ˨æ ?
9 £ÅPæãà|ÊÜáívÜÆ Öæãí©ÃÜáÊÜ, ÓÜÃÜÙÜMágáÊݨÜ, ¨æàÖÜWÜñÜ ®Ýw ¿ÞÊܨÜá ?
10ÊÝ¿áá¨æàÊÜÃÜá ¨æàÖÜ¨Ü PÜísܨÜÈÉ Ô§ñÜÊÝX¨Ü᪠H®æí¨Üá PÜÃæÔPæãÙÜáÛÊÜÃÜá ?
11ÊæçÍŲ̈æàÊÜ ÊÜÞvÜáÊÝWÜ AX°¿áÈÉ AíñÜWÜìñÜ®Ý¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ¿ÞÊÜ ÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ÓܾÄÔ¸æàPÜá ?
12ÃÝÖÜá&PæàñÜáWÜÙÜá ¿ÞÊÜ PÜPÝÒ¨ÜÈÉ ŸÃÜáÊÜÃÜá ?
13®ÜÃÜPÝÓÜáÃܯXíñÜÆã ×ÃÜ|ÂPÜαÜâ GÐÜárWÜá|WÜÚí¨Ü A«ÜÊÜá ?
14gWܮݰ¥Ü¨ÝÓÜÃÜá ÖæàÚ¨Ü "DÃæÃÜvÜá ÓÝËÃÜ¨Ü ÊÜáá®Üã°ÃÝ¨Ü ÊæáàÇÝ°PÜ—PÜ G±Ü³ñÜá¤' ÓÜíTæ GÐÜár ?
15±ÝPÜPÜñÜêì(®æçÊæà¨ÜÂPæR AwWæ ÊÜÞvÜáÊÜ) Ë®ÜÈÉ CÃÜáÊÜ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ËÍæàÐÜÃÜã±Ü ¿ÞÊܨÜá ?
16±ÜâÃÜí¨ÜÃܨÝÓÜÃÜá A|¡ÊÜÞaÝÄWÜÙÜ®Üá° ÓÜí¨ÜÎìst ÓܧÙÜ ¿ÞÊܨÜá ?
17ÎÅà±Ý¨ÜÃÝgÃÜá ÓÜ®ÝÂÓÜ ÔÌàPÜÄst QÅ™.ÍÜ ÊÜÃÜáÐÜ ¿ÞÊÜâ¨Üá ?
18PÜ®ÜPܨÝÓÜÃÜ ÖÜÄ»ÜQ¤ÓÝÃÜPÜꣿáá ¿ÞÊÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÅPÝÃܨÜÈɨæ ?
19 Ëg¿á¨ÝÓÜÃÜ ÎÐÜÂÃÜÈÉ ÓÜá«ÝÊÜáíWÜÙÜ ÊÜÞw¨Üª ÍÜŨݜÙÜá ÎÐÜ ¿ÞÃÜá ?
20"Ÿí«Ü®ÜÊÜ ±ÜÄÖÜÄÓæã »ÜÊÜ˨ÜãÃÜ' C¨Üá ¿ÞÄí¨Ü ÃÜbñÜÊÝ¨Ü PÜê£ ?

EñܤÃÜ ±Ü¨ÜŸí«Ü 74
1) ©Ìà±Ü¨ÜÈÉ b®Ü¾¿á®Üá.
6) ¨ÜáÅ±Ü¨Ü®Ü AÊÜñÝÃÜ
2) ÍÜíñÜ®Üá˯í¨Ü ¼àÐܾ
7) WÜÃÜávÜÍæàÐÜÃÜ ±ÝñÜÅ
3) PÜáÃÜávÜ®Ý¨Ü ÊÜáWÜ®Üá
8) PÜáí»ÜWÜÚí¨Ü g®Ü®Ü
4) ¼àÊÜá®ÝXŸí¨Ü ÊÝ¿áá 9) ¨æãÅà|±ÜâñÜÅ®Ý¨Ü ÃÜá¨ÜÅ
5) ¿áý©í¨Ü Ÿí¨ÜÊÜÙÜá
10) bñÝÅíWܨæ¿á ÊÜáWÜ®Üá
±ÜÅ«Ý®Ü ÊÜá®æWÜÚí¨Ü ""bñÜÅ ËbñÜÅÊÝ¨Ü g®Ü®ÜWÜÙÜá''
wÓæíŸÃ… 2009
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

26

¯à£ÓÜá«Ý & 11
ÊÜê©œ&PÜÒ¿áWÜÙÜÈÉ ÊÜê¨ÜœÃÜ HPÜÃÜã±Üñæ 
±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX 

ËÊæàQWÜÙÜÈÉ ËaÜPÜÒ|ÃÝ¨Ü Ë¨ÜáÃÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ¯à£ÊÝPÜÂWÜÙÜ®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÓÜáñݤ
ÊÜá®ÜáÐÜ®ÜÈÉÃܸæàPÝ¨Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü WÜá|ÊÜ®Üá° ËÊÜÄÓÜáñݤÃæ @&
®Ü ÖÜêÐÜÂñÝÂñܾÓÜÊÜÞ¾®æà ®ÝÊÜÊÜÞ®æà®Ü ñܱÜÂñæà >
WÝíWæãà ÖÜÅ¨Ü CÊÝPæãÒà»æãÂà ¿á@ ÓÜ ±ÜíwñÜ EaÜÂñæà >>
¿ÞÊÜ ÊÜÂQ¤ ñÜ®WÜ æ WèÃÜÊ&Ü ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÝ©WÜÙáÜ ±ÝűÊ
¤Ü ݨÝWÜ ×Ä×WÜáÊ
Y âÜ ©ÆÉ™, ÊÜáñÜá¤
AÊÜÊÜÞ®Ü&¨Üá@TÝ©WÜÙÜá EípݨÝWÜ ±ÜÄñݱܩí¨Ü PÜáWÜáYÊÜâ©ÆÉ™, ÓÜáS ÖÝWÜã
¨Üá@S GÃÜvÜÃÜÈÉ¿áã WÜíWݮܩ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÊÜávÜáË®Üíñæ ±ÜÅÍÝíñÜÊÜá®ÜÓÜR®ÝXÃÜáñݤ®æ
(HPÜÃã
Ü ±Ü®ÝXÃÜáñݤ®)æ AÊÜ®áÜ ¯gÊÝ¨Ü ±ÜíwñÜ (þݯà) G¯ÓÜáñݤ®æ G®Üáñ° ݤÃæ ˨ÜáÃÜÃáÜ .
ÊÜê¨ÜœÄWæà ÊÜê©œ&PÜÒ¿áWÜÙÜá !
ÓÜá»ÝÑñÜPÝÃÜ Jí¨Üá ÊÜÞñÜ®Üá° ÖæàÙÜáñݤ®æ @&
ÓÜí±Ü¨æãà ÊÜáÖÜñÝÊæáàÊÜ ÊÜáÖÜñÝÊæáàÊÜ aݱܨÜ@ >
ÊÜ«Üìñæà QÒà¿áñæà aÜí¨æãÅà ®Ü ñÜá ñÝÃÝWÜ|@ PÜÌbñ… >>
ÓÜí±ÜñÜᤠŸí¨ÜÃÜã A¨Üá ¨æãvÜxÊÜÄWæà ŸÃÜáñܤ¨æ. B±ÜñÜᤠŸí¨ÜÃÜã A¨Üã
¨æãvÜxÊÜÄWæà ŸÃÜáñܤ¨æ. E¨Ý @& aÜí¨ÜÅ®Üá ÍÜáPÜɱÜPÜÒ¨ÜÈÉ ÊÜê©œ Öæãí¨Üáñݤ®æ. AÊÜ®æà
PÜêÐÜ¡±ÜPÜÒ¨ÜÈÉ PÜÒ¿áÊÜ®Üã° Öæãí¨Üáñݤ®æ. D ÊÜê©œ&PÜÒ¿áWÜÙÜá GÃÜvÜã ¨æãvÜxÊܮݨÜ
aÜí¨ÜůWæà ŸÃÜáñܤÊæ. ÖæãÃÜñÜá ÓÜ|¡ÊÜÃÝ¨Ü ®ÜPÜÒñÜÅWÜÚWæ BWÜáÊÜâ©ÆÉ G®Üá°ñݤ®æ.
ÊÜê©œ A¨Üá ÓÜáS¨Ü ÓÜíPæàñÜ. WèÃÜÊÜ&Óܮݾ®Ü&®ÜÊÜáÓÝRÃÜWÜÚWæ ÓÜãaÜPÜ. PÜÒ¿á A¨Üá
¨Ü á @S¨Ü ÓÜ í Pæ à ñÜ . AÊÜ Ê Ü Þ ®Ü & £ÃÜ Ó ÝR Ã Ü W Ü Ú Wæ ÓÜ ã aÜ P Ü . ÖÝWÝ¨Ü Ã æ ®Ü Ê Ü á ÓÝR Ã Ü &
Óܮݾ®Ü&WèÃÜÊÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜâWÜÚí¨Ü EípÝWÜáÊÜ EñÜ¢ÐÜrÊÝ¨Ü ÓÜáS GÆÉÊÜä
¨æãvÜxÊÜÄWæà ŸÃÜáÊÜÊÜâ. A¨ÜÃÜíñæÁáà £ÃÜÓÝRÃÜ&AÊÜÊÜÞ®ÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜâWÜÚí¨Ü
BWÜáÊÜ ¨Üá@S AÊÜä ¨æãvÜxÊÜÄWæà BWÜáÊÜÊÜâ G®Üá°ÊÜâ¨Üá PÜË¿á ÖݨÜì.
ÓÜí±ÜñÜá¤&˱ÜñÜá¤WÜÙÜÈÉ HPÜÃÜã±Üñæ
×àWæ Óܮݾ®Ü&AÊÜÊÜÞ®ÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜê©œ&PÜÒ¿áWÜÙÜá A¥Ýìñ… ÓÜáS&¨Üá@SWÜÙÜá
¨æãvÜxÊÜÄWæà ÓÜí»ÜËÓÜáñܤÊæ¿Þ¨ÜÃÜã, ¨æãvÜxÊÜÄWæ B Óܮݾ®Ü&AÊÜÊÜÞ®ÜWÜÚí¨Ü
±ÜÄOÝÊÜáÊÜâ ÊÜÞñÜÅ H®Üã BWÜáÊÜâ©ÆÉ G®Üá°ñݤ®æ PÜË @&

]àÓÜá«Ý

XÄ¿á®æñÜá¤ÊܯWæ ÖÜÃÜÙÜá »ÝÃÜÊæ ?

27

E¨ÜÁáà ÓÜËñÝ ÃÜPæã¤à ÃÜPܤÍÝcÓܤÊÜáÁáà ñÜ¥Ý >
ÓÜí±Üñè¤ aÜ Ë±Üñè¤ aÜ ÊÜáÖÜñÝÊæáàPÜÃÜã±ÜñÝ >>
ÓÜã¿áì®Üá ±ÝÅñ@Ü PÝƨÜÈÉ E¨Ü¿á®ÝWÜáñݤ®.æ E¨Ü¿á Gí¨ÜÃæ ÊÜê©™œ . ÓÜí±Ü£W¤ æ
ÓÜíPæàñÜ. ÓÜã¿áì®Üá ÊÜáñæ¤ ÓÝ¿áíPÝƨÜÈÉ AÓÜ®¤ ÝWÜáñݤ®.æ AÓܤ Gí¨ÜÃæ PÜ¿
Ò á. ˱ܣW¤ æ
ÓÜíPæàñÜ A¨Üá. ÓÜã¿áì®Üá E¨Ü¿á®ÝWÜáÊÝWÜÆã Pæí±ÜâŸ|¡ EÙÜÛÊÜ®æà CÃÜáñݤ®æ.
AÓܤ®ÝWÜáÊÝWÜÆã Pæí±ÜâŸ|¡ EÙÜÛÊÜ®æà CÃÜáñݤ®æ. AÊܯWæ ÊÜê©œ&PÜÒ¿áWÜÙæÃÜvÜã
B¨ÜÃÜã, GÃÜvÜÃÜÈÉ¿áã AÊÜ®Üá HPÜÃÜã±Ü®ÝXÁáà CÃÜáñݤ®æ.
ÖÝWݨÜÃæ ÓÜí±ÜñÜᤠÖÝWÜã ˱ÜñÜᤠGÃÜvÜã ¨æãvÜxÊÜÄWæà ŸÃÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã
¨æãvÜxÊÜÃÜá GÃÜvÜÃÜÈÉ¿áã HPÜÃÜã±ÜÃÝXÃÜáñݤÃæ. ÓÜí±ÜñÜᤠŸí¨ÝWÜ ×WÜáYÊÜâ©ÆÉ™,
˱ÜñÜᤠŸí¨ÝWÜ PÜáWÜáYÊÜâ©ÆÉ GíŸáÊÜâ¨Üá PÜË¿á »ÝÊÜ.
Óܮݾ®Ü&AÊÜÊÜÞ®ÜWÜÙÜá QÄ¿áÄWݨÜÃæ ?
®ÜÊÜáWæ ¿ÞÃݨÜÃÜã ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ÊÜÞw¨ÜÃæ ÓÝPÜá ""®Ý®Üá GíñÜÖÜ ¨æãvÜx ÊÜÂQ¤!''
GíŸá¨ÝX ñÜPÜÒ|Êæà AÖÜí»ÝÊÜ Ÿí©ÃÜáñܤ¨æ. ®ÜÊÜá¾ ñÜÇæ Jípæ¿áíñæÁáà
ÊæáàÆPæRà®æà CÃÜáñܤ¨æ. C®Üá° ¿ÞÃݨÜÃÜã ®ÜÊÜáWæ Óܮݾ®Ü ÊÜÞw¹orÃæ H®ÝWÜáñܤ¨æ?
®ÜÊÜá¾ PÝÆáWÜÙÜá »ÜãËá¿á ÊæáàÇæÁáà CÃÜáÊÜâ©ÆÉ™. E®Ü¾ñܤñÜ®Ü¨Ü EñÜá¤íWÜÎSÃܨÜ
ÊæáàÇæÁáà ®ÜÊÜá¾ ÊÝÓÜ.
ÊÜáñæ¤ ¿ÞÃݨÜÃÜã ®ÜÊÜá¾®Üá° ÓÜÌƳ ¸æç¨ÜÃæ ÓÝPÜá, ñÜÇæ PæÙÜWæ ÖÝQ¨ÜÃæ »ÜãËá¿á®Üá°
¹oár ¸æàÃæà®Ü®ã
Ü ° ®æãàvÜáÊÜâ©ÆÉ™. AíñÜÖÜ ÓÜãûÜ$Ó¾ »
ÌÜ ÝÊÜ¨Ü ®ÜÊáÜ Wæ APÜÓݾñ… AÊÜÊÞ
Ü ®Ü
H®Ý¨ÜÃÜã BX¹orÃæ WÜ£Ááà®Üá ? A®æàPÜ ÃÝ£ÅWÜÙÜÈÉ ¯¨æªÀáÆÉ™, ÖÜÆÊÝÃÜá
ÖÜWÆ
Ü áWÜÙÈ
Ü É FoËÆÉ™. ±ÜâÐÜÊ
r Ý¨Ü ¨æàÖÜ bíñæÀáí¨Ü PÜêÍÊ
Ü àæ . A¨Üá ®ÜÊáÜ ¾ ÁãàWÜÂñæ.
B¨ÜÃæ ×Ä¿áÃÜ ×ÄñÜ®ÜÊÜâ ÖÝWÜÆÉ. ÓÜí±ÜñÜᤠŸÃÜŸÖÜá¨Üá, ˱ÜñÜᤠŸÃÜŸÖÜá¨Üá.
Óܮݾ®Ü BWÜŸÖÜá¨Üá, AÊÜÊÞ
Ü ®ÜÊàæ BWÜŸÖÜá¨Üá. ÓÜáS¨Ü ÓÜá±Ü£³ W¤ ¿
æ áÈÉ ñæàÆŸÖÜá¨Üá,
¨Üá@S¨Ü ÊÜávÜáË®ÜÈÉ ÊÜááÙÜáWÜŸÖÜá¨Üá. ×àWæ ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜí¨Ü»Üì J¨ÜXŸí¨ÜÃÜã
ÓÜÖÜ ¨æãvÜxÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ ËaÜÈñÜÃÝWÜáÊÜâ©ÆÉ™. ÊÜê©œ ÖÝWÜã PÜÒ¿á GÃÜvÜÃÜÈÉ¿áã
HPÜÃÜã±ÜÃÝXÃÜáñݤÃæ. C¨Üá ×Ä¿áÃÜ ×ÄñÜ®Ü.
ÖÝWݨÜÃæ ×Ä¿áÃÜ B ×ÄñÜ®ÜPæR ×®æ°ÇæÁáà®Üá ?
£ÚÁãà| ÊÜááí©®Ü ÓÜíbPæ¿áÈÉ™.....
...ÓÜÍæàÐÜ...

wÓæíŸÃ… 2009
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

28

Finding GOD - 3
By : Mr H K Katti 

2. Modern Science : (Contd…)
b. Non Believers :
If one were to ask why Science does not accept “GOD” and what
are it’s basic objections?. Science does not believe in super natural
existence and whatever exists in this world that we are living is natural
and materialistic. To talk of immaterial existence is to talk of
nothing!. Simply there is no scientific data or evidence in its favor
which can be tested or validated. No Theology has provided adequate
verifiable description of immaterial ( Aprakrata…) . It is just a negation
statement made without any basis.
Science is still grappling with basic definition and understanding
of Living organisms. GOD as “Subject “ is too further away but that
does not mean Theos have provided that answer, they are just
statements made out of “ Article of Faith.” As it is often quoted
“Science has proof but does not speak with certainty and Theos
have no proof but speak with certainty”. For example What
authority or qualification that Theo Pandits have to speak on the
physical organization of our solar systems or for that matter on our
universe as against Space scientists!!. Likewise if science cannot
answer some ultimate questions, what makes Theos to think that they
can?. If Theos have all the right answers why invest so much in
Research and Explorations?. All that Scientists in every discipline
have to do, is to just keep interpreting the Theo Scriptures!!.
Find below summary of arguments put forward by “ Non believers”.
Objective here again is only to honestly present different view
points.
a. Argument from Burden of Proof :
I know God exists. If you disagree, prove otherwise. A famous
counter example on this argument is the Russell's teapot claim. I
know there is magical Chinese silver teapot hovering around
somewhere in the universe. On top of it is unknowable or beyond
any Human senses and comprehension!!. If you disagree, prove
otherwise. Just because you can't see it, doesn't mean it isn't there!!.
Where do we locate the burden of proof in such situations?. One
of the scientific ground rule is “Burden of proof rests with the one

]àÓÜá«Ý

WÜṺPæãÃÜÚ®ÜÈÉ Wæãà©PÜÆáÉ PÜqr¨Üíñæ

29

who makes that claim”. So burden of proof rests with Theo that puts
a claim on GOD. This is the way the real world and science works.
On top of it putting a claim on GOD is an extraordinary claim hence
requires an extraordinary proof or evidence. Does not happen by
default or mere faith. On the contrary a position that God doesn't exist
is not a specific claim hence demands no proof. People aren't born
believing in GOD . They start out atheist lacking belief. Hence there
is no counter-claim necessary.
Furthermore, it's technically impossible to prove a negative of this
nature. It is not easier to prove God doesn't exist as it is not easier
either to prove Chinese silver pots do not exist. Hence disproving
cannot be put on an even footing.
b. Argument from Authority :
“GOD’s book” or Scripture says so.
“Revealedbook” or Scripture says so. ( Apaurusheya…)
God is real because the holy Scripture says so. Why would so
many people write so much about God if it wasn't true? What about
all the miracles that were "documented" by historical writers? There
is too much evidence here to dismiss. This argument depends upon
a presupposition, that the "authority" being referenced is accurate or
legitimate or GOD written to prove their legitimacy. Most of the
scriptures including Bible, Kuran and Vedas resort to revelation. Bible
or Kuran are revealed through an Angel called “Gabriel” some what
similar to Veda Drastas for Veda. Since most of these scriptures are
the de-facto, claiming almost exclusive evidence of God's existence,
using them as a reference amounts to a circular argument. Gospels
or Veda Drastas are used as "evidence" that this really happened.
Taking these knowledge sources as complete and totally error free
is simply unscientific. Finding GOD is not a “Word Game” ( Ref: By
Mr Bertrand Russel..) where in all our efforts of finding GOD are
just restricted to syntactic interpretation of given scriptures thus seen
as too narrow an approach. It is as if GOD is hidden only behind
words!!. Let me quote Jim watson founding genious of Human
Genome Project “ I cannot beileve anyone accepts truth by
revelation”.
c. Argument from improbability:
What are the odds that this vast Universe exists , What are the
odds of human beings existing?, Humans and Universe are too
perfect to have been accidentally created.

wÓæíŸÃ… 2009
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

30

Often two examples are sited to substantiate, one based on
Biological improbability and the other on Cosmological
improbability.
What is the likelihood that the LIFE or still more humans would
have turned out the way they have? It's highly improbable that
humanity arbitrarily came into existence. Humans are too complex
to have happened by accident or evolved. Imagine a wind whipping
through a warehouse of airplane parts and blowing the pieces around
until they form a perfect, functional 747 jet? ( Ref : Mr Fred Holyle
) That's what we are talking about in terms of the likelihood of man
"just happened" on Earth. A similar story involves monkeys being
given typewriters and eventually writing all the works of Shakespeare.
What is the likelihood that such an amazing Universe has turned
out the way it is?.The earth’s size is perfect. The Earth’s size and
corresponding gravity holds a thin layer of mostly nitrogen and oxygen
gases, only extending about 50 miles above the Earth’s surface. If
Earth were smaller, an atmosphere would be impossible, like the
planet Mercury. If Earth were larger, its atmosphere would contain
free hydrogen, like Jupiter. Earth is the only known planet equipped
with an atmosphere of the right mixture of gases to sustain plant,
animal and human life. Earth is in Goldychain!!
GOD in scientific perspective is “ Mount Improbable “(ref : By
Mr Richard Dawkings..) In most of the Theos all possible or
impossible things stated above in terms of Bio and cosmos terminate
in GOD and need no further explanation and also there is no
contradiction at that level. And you can't get much more complex and
improbable than an Almighty God!. It is obviously no solution to
postulate something even more improbable to solve complexity on
hand. When “crane” can do a job why have “skyhook”!.

\"uQu dsO"p BpsNpp “pu@u¡ {\"à«p ì{T" Qu\"u _"[SO", ..._"s{\"à«p “pu@¡ªÍ>÷p
d. Argument from Faith :
It is Better to believe and be right than not believe and be wrong,
It doesn't hurt to believe in god and it's a safer bet.
Most Theos have reasoned that this logic makes lot of sense. In
western world this logic is known as “ Pascal’s Wager” a great French
mathematician who argued that ,however long the odds are against
GOD’s existence might be , if you are right you stand to gain eternal

]àÓÜá«Ý

WæãàÊÜâ PÜÃæ¨Üá ±ÝÆá ÖÝËWæÃæ¨Üíñæ

31

bliss and if you are wrong you get eternal damnation thus there is a
larger assymetry in non believing. The problem is, it is a fool's bet.
One is not honest or sincere in his belief!. If God is really omnipotent,
then surely he knows that your beliefs are not sincere, that you're
just playing the odds. Beyond that, this blind faith does not address
the more substantive question of which God you should believe in.
Do you believe in Christ, Saturn, Buddha, Allah or any Hindu GOD?
What if God's real test was to see who would defy this convention
and refuse to believe and those were the ones who get to heaven?
The permutations in this equation are endless making it useless. Faith
is not political and just not a blind belief. It is more likely that good
GOD like a good father would reward sincerity against dishonestly
faked believe. Let me quote Lord Bernard Shaw
“ The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to
the point than the fact that a drunken man is happier than a sober
one”.
e. Argument from GOD GAP :
God did it! The Argument from Ignorance is the doorway that lets
God into any and all claims.
This claim is made in virtually all other arguments for the existence
of god. The Theos propose a scenario that cannot be adequately
explained by science or our current level of knowledge, and "fills in
the gap" with God. Whenever we don't understand something, we
use God as the universal excuse to explain anything unknown.
Obviously, in earlier days, with less universal knowledge, God was
more prevalent!. As our knowledge expands, these "gaps" become
smaller and smaller.
The argument from Ignorance is the "glue" for all other claims. So
the other claims create a scenario where there is something
"unknown" or "unexplained" into which the notion of "God" is
arbitrarily inserted. If one can't offer an immediate legitimate
explanation, the Argument from Ignorance suggests by default, God
is the answer. If you do not understand how some things work …Good
never mind GOD did it!!. ( GOD GAP….)
Science holds exactly a contrasting view “ GOD “ as an
explanation of everything is a failure on our part to explain.
To be continued……

wÓæíŸÃ… 2009
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

32

£ÚÊÜÞ£®Ü £ÃÜáÙÜá 
±Üí.¼àÊÜáÓæà®ÜBaÝ¿áì ±ÝívÜáÃÜíX,
rQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQq

ÓÜáí¨ÜÃÜÊݨÜ, ÓÜáÊÜá«ÜáÃÜÊݨÜ, ÊÜá®æãàÖÜÃÜÊݨÜ, PæãàÊÜáÆÊݨÜ, ¯ÍÜcÆÊݨÜ
Pæãà˨ÜÃÜ ÊÜÞñæà ÓÜá»ÝÑñÜ.
D ÓÜá»ÝÑñÜ A®æàPÜ ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü »ÝÃÜñܨæàÍÜ¨Ü ÓÜíÓÜ¢£¿á ñÝ|ÊÝ¨Ü ÓÜág®ÜÃÜ
ÖÜ꨿
Ü áÓÜγ ì¿ÞX¨æ. hÝOæ¿
¾ á iàÊÜ®PÜ Ræ E±Ü¨àæ ÍÜPÊ
Ü ÝX¨æ. ±Üâ|¨Üñ¤Ü PÜè
æ ã
æ ¿ááÂÊÜ
¯à£¿á ÊÜÞñÜ®æã°ÙÜWæãívÜ ÓÜá»ÝÑñÜ Êæã¨ÜÆ WÜáÃÜá. ¨Üágì®ÜÃÜ®Üã° JÙæÛ¿á
ÊÜÞ£¯í¨Ü ¨ÜáÐÜRÊÜáìÊÜ®Üá° ñÜvæ×w¨Üá ÓÜñÜRÊÜáìPæR ¨ÝÄÊÜÞwPæãvÜáñܤ¨æ. ¨ÜĨÜůWæ
aæçñܮܠñÜáí¹ ÊÜá®ÜÔÕWæ SáÑPæãvÜáÊÜ WÝ®ÜÊæà ÓÜÄ. A®æàPÜ ¯à£ ÍÝÓÜ÷WÜÙÜ EWÜÊÜáPæR
ÓæÇæ¿áã Öè¨Üá. A®æàPÜ «ÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° PæãívÝvÜáÊÜ «ÜÊÜáìÍÝÓÜ÷ÊÜä Öè¨Üá. GÆÉ
PÜ Ë WÜ Ú WÜ ã WÜ Å í¥Ü Ã Ü a Ü ® æ ¿ áÈÉ ÓÜ ã – £ ì¿Þ¨Ü ¨ Ü á ª ÊÜ á ñÜ á ¤ PÜ Ë WÜ Ù Ü Qà£ìWæ
ÊÜáãÆPÝÃÜ|ÊݨܨáÜ .ª WÜáÃÜáPÜáÆ¨Ü GÇÝÉ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜ ÊÜá®ÜÓ®ÕÜ áÜ ° ÓæÙ¿
æ ááÊÜí¥ÜÖ¨
Ü áÜ .ª
ÃÜÔPÜÃÜ ÖÜ꨿
Ü áPæR ñÜíWÝÚ ñÜí±Ü®áÜ ° aæȨ
É .æ WÝÚ±Üo¨Üíñæ ÖÝÃÝvÜáÊÜ bíñæWã
æ ÙÜWݨÜ
»ÜWÜÊܨܽPܤÃÜ ÖÜê¨Ü¿á WÜáÖæWæ ÍÝí£¿á®Üá° PæãvÜáÊÜ ÍÝí£«ÝÊÜáÊÜä Öè¨Üá.
CÐær AÆÉ þݯWÜÙáÜ Aí¨ÜÊÝ¨Ü ÊÜÞ£¯í¨Ü aÜí¨ÜÊÝX ÊÜ~ìԨݪÃ.æ ""±Üê¦ÊÝÂí
£Åà~ ÃÜñÝ°¯ gÆÊÜá®Üí° ÓÜá»ÝÑñÜÊåÜ …'' Gí¨Üá ÊÜáãÃÜá ÃÜñ¨
°Ü È
Ü É ÓÜá»ÝÑñÜÊäÜ Jí¨Üá.
ÃÜñÜ° ñÝ®Üá AX°¿á ñݱÜPæR PÜÃÜWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ÓÜá»ÝÑñÜ ÓÜÖÜê¨Ü¿áÃÜ ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá°
PÜÃÜXÓÜáñܤ¨æ. ÖæãÃÜñÜá ñÝ®Üá PÜÃÜWÜáÊÜâ©ÆÉ. ÃÜñÜ°ÊݨÜÃÜã C¨ÜÃÜÇæãÉí¨Üá ÊæçÎÐÜr$Â˨æ.
B«Üá¯PÜ ±ÜűÜíaÜPæR C£ÖÝÓÜÊÜ®Üá° £ÚÔPæãvÜáÊÜ Jí¨Üá WÜÅí¥Ü D ÓÜá»ÝÑñÜ.
ÓÜá»ÝÑñܨÜÈÉ C£ÖÝÓÜÊÜâípæà ? Öè¨Üá. A¨Üá ¿ÞÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃæ &
±ÝñÜÅí ®Ü ñݱܿᣠ®æçÊÜ ÊÜáÆí ±ÜÅÓÜãñæà >
Óæ°àÖÜí ®Ü ÓÜíÖÜÃÜ£ ®æçÊÜ WÜáOÝ®… QÒOæã࣠>
¨ÜÅÊÝÂÊÜÓÝ®ÜÓÜÊÜáÁáà aÜÆñÝí ®Ü «Üñæ¤à >
ÓÜñÜá³ñÜÅ HÐÜ PÜáÆÓܨܾ¯ Pæãà˜² ©à±Ü@ >>
©à±Ü ±ÝñæÅ¿á®Üá° ÓÜávÜáñܤ¨æ. ÓÜá±ÜâñÜÅ®Üá ñÜí¨æ ñÝÀáWÜÚWæ ñݱÜÊÜ®Üá°íoá
ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ. ©à±Ü PÜgjÆÊÜ®Üá° PÝÃÜáñܤ¨æ. JÙæÛ¿á ÊÜáWÜ PÜÙÜíPÜÊÜ®Üá° PÝÃÜáÊÜâ©ÆÉ.
©à±Ü ñܮܰ HÚWæWæ PÝÃÜ|ÊÝ¨Ü ñæçÆÊÜ®æ°à ®ÜáíX ÖÝPÜáñæ¤. ÊÜáWÜ Gí¨Üã ñܮܰ HÚWæWæ
PÝÃÜ|ÃÝ¨Ü ñÜí¨æ ñÝ¿áí©ÃÜ A®ÜáÃÝWÜÊÜ®Üá° ®ÝÍÜÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ. ©à±Ü¨Ü WÜá|ÊÜâ

]àÓÜá«Ý

gWÜ©àÍÜ®Ü ÈàÇæ ÊÜáPÜRÙÝqPæ PÝOæãà

33

®ÜÎÓÜáñݤ ÖæãàWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ±ÜâñÜÅ®Ü WÜá| QÒà|ÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ñæçÆ¨Ü Pæã®æ¿á
ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ Ÿ£¤ HPܱÜÅPÝÃÜËÃܨæ PÜí±Ü®ÜWæãÙÜáÛñݤ ®ÝÍÜÊÝWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ JÙæÛ¿á
ÓÜáñÜ®Üá ÓÜí±Ü£¤®Ü AíñÜÂPÝƨÜÈÉ¿áã ñÜí¨æñÝ¿áí©ÃÜ Pæç ¹vܨæ HPܱÜÅPÝÃÜ
®ÝXÃÜáñݤ®.æ Cí¥ÜÖÜ ÓÜñ…±ÜâñÜÅ PÜáÆÊæíŸ ÊÜá®æ¿áÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æãà Jí¨Üá ËÎÐÜr ©à±Ü.
×àWæ ÓÜñ…±ÜâñÜÅ®Ü ÆPÜÒ|WÜÙæãí©Wæ ±ÜÅíÍÜÓÜ®æ¿á®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜ ÍæãÉàPÜ˨Üá. D
ÍæãÉàPÜ ÇèQPÜ ±ÜâñÜŮܮÜá° £ÚÓÜáÊÜí¥ÜÖܨÜÆÉ HPæí¨ÜÃæ Jí¨ÜÇÝÉ Jí¨Üá ®Üã®Üñæ
PÝ~ÔPæãÙÜáÛñܤ¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü ñÝñܳ¿áì¯|ì¿á¨ÜÈÉ ÓÜãbÔ¨Üíñæ &
C£àÄñæà ñæçÃÜUÇæç@ ÓÜáÃæàÍÜÌÃæç@ > Ÿ»ÜãÊÜ ÃÝÊæãà gWÜ£à±Ü£@ ±ÜÅ»Üá@ >
ÃÝPÜÓÒ ¨
Ü ¿
ÌÜ áÃÜ ÊÜ«Wæ ÝX ¨æàÊÜñWæ ÚÜ í¨Ü ±ÝŦìñÜ®ÝX gWÜ£W¤ æ ÊÜÆ»
É ®Ü Ý¨Ü ÃÝÊÜá®Üá
¨ÜÍÜÃÜ¥Ü®Ü ±Ü£°¿Þ¨Ü PèÓÜÇæ¿áÈÉ ±ÜâñÜÅ®ÝX AÊÜñÜÄÔ¨Ü. D ÃÝÊÜá®ÜÈÉ ¯gÊÝWÜÆã
ÓÜñ…±ÜâñÜÅ®Ü ÆPÜ|
Ò Ë¨æ GíŸá¨ÜÃÈ
Ü É ÓÜíÍÜ¿áÊæà CÆÉ. A¨Ü®°Ü ÊÜáãÆ ÃÝÊÜÞ¿á|¨ÜÈÉ
ŸÖÜÙÜ ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX ÖæàڨݪÃæ. ÇæãàPæãàQ¤¿á®Üá° ÖæàÙÜáÊÜ ÓÜá»ÝÑñܨÜÈÉ C£ÖÝÓÜ
AvÜPÜÊÝX¨æ. ¯gÊÝWÜÆã ÓÜá»ÝÑñܨÜÈÉ ËbñÜÅÊÝ¨Ü ÊæçÎÐÜr$Â˨æ.

ËÍÜÌÊÜá¨ÜÌÊÜáÖݱÜÄÐÜ£¤¯í¨Ü ""ÊÜÞ®ÜÓÜ ÓÜñÜÕíWÜ''
ÖÜ á Ÿº Ú Û ©.30&10&2009 ÃÜ í ¨Ü á ËÍÜ Ì Ê Ü á «Ü Ì Ê Ü á ÖÝ±Ü Ä ÐÜ ñ … ÖÝWÜ ã
ÊÜÞ®ÜÓÜÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂQà¿á ÓÜíÓæ§ CÊÜâWÜÙÜ ÓÜí¿ááPܤ BÍÜÅ¿á¨ÜÈÉ ""ÊÜÞ®ÜÓÜ ÓÜñÜÕíWÜ''
GíŸ ËÍæàÐÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞ®ÜÓÜÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂQà¿á ÓÜíÓ槿á ÊÜááSÂÓܧÃݨÜ,
ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ËÍæàÐݼÊÜÞ¯WÜÙÝ¨Ü ÎÅà. vÝ.Ë®æãà¨Ü. i.PÜáÆPÜ~ì¿áÊÜÃÜ ®æàñÜêñ¨
ÌÜ È
Ü É
BÁãàiÓÜÇÝXñÜᤙ. D PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ BÍÜÅÊÜá¨Ü ÎÅàÃÜZáËàÃÝ®Üí¨Ü
ÓÝÌËáWÜÙÜá E¨Ý^qÔ¨ÜÃÜá. C®Üá° ÊæáàÇæ D ÊÜÞ®ÜÓÜ ÓÜñÜÕíWÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜâ
ËÍÜÌÊÜá«ÜÌÊÜáÖݱÜÄÐÜñ… Aw¿áÈÉ ÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ A®ÜáWÜÅÖÜ©í¨Ü
¯ÃÜíñÜÃÊ
Ü ÝX ±ÜÅ££íWÜÙÜ Pæã®æ¿á ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ gÃÜáWÜȨæ. E¨Ý^o®Ý PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ¨ÜÈÉ
TÝÂñÜ ®æàñÜÅ ñÜýÃÜá ÖÝWÜã EñÜä Ý©ÊÜásÜ¨Ü ²Å¿áÎÐÜÂÃÝ¨Ü vÝ.GÊÜå….GÊÜå… hæãàÎ
AÊÜÃÜá WèÃÜÊÜ A¦£WÜÙÝX BWÜËáԨܪÃÜá. D ÓÜñÜÕíWÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ÓÜÊÜÞg¨Ü
WÜ|ÂÃÜá, A®Üá»ÜÊÜÊÜâÙÜÛÊÜÃÜá, ÊÜásÝ—àÍÜÃÜá, ®ÜáÄñÜ Êæç¨ÜÂÃÜá Ÿí¨Üá ÓÜÊÜÞg¨Ü
¸Ýí«ÜÊÜÄWæ ÊÜÂQ¤ñÜÌ ËPÜÓÜ®Ü JñܤvÜ ¯ÊÜìÖÜOæ, ÊÜÞ¨ÜPÜÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° ¨ÜãÃÜËvÜáÊܨÜá
ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜ ŸWæY E±Ü®ÝÂÓÜ ¯àvÜáÊÜÃÜá. ËÍÜÌÊÜÞ«ÜÌÊÜáÖݱÜÄÐÜñ… BÍÜÅ¿á¨ÜÈÉ
®Ü v æ ¿ áÈÃÜ á ÊÜ CíñÜ Ö Ü PÝ¿áìPÜ Å ÊÜ á WÜ Ù Ü á (JŸº ®Ü á ÄñÜ ÊÜ á ®æ ã àÊæ ç ¨Ü Â ÃÜ
ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü¨ÜÈÉ) ±ÝÅ¿áÍÜ@ ¨æàÍܨÜÈÉÁáà ±ÜűÜÅ¥ÜÊÜáÊÝX¨æ.
wÓæíŸÃ… 2009
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

34

ÎÅà ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ ©XÌg¿á
ÎÅà±Ü¨Ü¾®Ý»Ü£à¥ÜìÃÜ BÃÝ«Ü®æ & 14, 15 & 11 & 2009, ®ÜÊÜÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜWÜvæx
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ÓÝPÝÒñ… ÎÐÜÂÃÜÈÉ AWÜÅWÜ|ÂÃݨÜ, ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ WÜÅí¥ÜWÜÚWæ
B©qàPÝPÝÃÜÃݨÜ, ÎÅàÊÜá¨ÜáñܤÃÝ©ÊÜásÜ¨Ü ²àsÜÊܮܰÆíPÜÄst ÊÜáÖÝ®Üá»ÝÊÜÃݨÜ
ÎÅàÎÅà±Ü ¨ Ü ¾ ® Ý»Ü £ à¥Ü ì ÃÜ BÃÝ«Ü ® æ ¿ á®Ü á ° AÊÜ Ã Ü ÊÜ á ãÆÊÜ ê í¨ÝÊÜ ® Ü Ó Ü § Ù Ü Ê Ý¨Ü
®ÜÊÜÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜWÜvæx¿áÈÉ EñܤÃÝ©ÊÜásÝ—àÍÜÃÝ¨Ü ÎÅàÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá
Ëgêí»ÜOæÀáí¨Ü BaÜÄÔ¨ÜÃÜá. ±ÜäÊÝìÃÝ«Ü®æ¿áí¨Üá ¨Ý̨ÜÎ¿á ±ÜÅ¿ááPܤ ±ÝÅñÜ@ ¸æàWÜ®æ
ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ±Üähæ¿á®Üá° ÊÜááXÔ ±ÜíaÝÊÜáêñÝ©WÜÙÜ®Üá° ®æÃÜÊæàÄÔ¨ÜÃÜá. ÓÜíhæ
ÆPÜÒ©à±æäàñÜÕÊÜ, »Üg®æ, ˨ÝÌíÓÜÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÊÜâ. ©.14 ÊÜá«ÝÂÃÝ«Ü®æ¿áí¨Üá
ÎÅàÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá ±ÝÅñÜ@ ¿áíñæãÅà¨ÝœÃÜPÜ ±ÝÅ|¨æàÊÜÃÜ ¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Üá ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü
»ÜPܤÃÝ¨Ü ÎÅàPæàÍÜÊÜÊÜáã£ì¿áÊÜÃÜ ÓæàÊÝÃÜã±ÜÊÝ¨Ü ÃÜgñÜPÜÊÜaÜÊÜ®Üá° ±ÝÅ|¨æàÊÜÄWæ
ÓÜÊÜá²ìÔ¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ ®ÜÊÜÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜPæR BWÜËáÔ ÎÅà±Ü¨Ü¾®Ý»Ü£à¥ÜìÃÜ ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° ñÜÊÜá¾
E±Ü®ÝÂÓܨÈ
Ü É ËÊÜÄÔ¨ÜÃáÜ . ®ÜíñÜÃÜ ÓÜíÓݧ®±
Ü äÜ hæ, ±ÜíaÝÊÜáêñ,Ü ÖÜÓã
æ ठ¨ÜP,Ü AÆíPÝÃÜWÙÜ WÜ ÙÜ áÜ
gÃÜáX¨ÜÊÜâ. ÎÅàÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá ®æÃÜ¨Ü »ÜPܤÄWæÇÝÉ ÊÜáíñÝÅPÜÒñæ¿á®Üá° ¯àw ÓÜíhæ 4 WÜípæWæ
WÜíWÝÊÜ£Wæ ñæÃÜÚ¨ÜÃÜá. ÓÝËÃÝÃÜá »ÜPܤÃÜá BÃÝ«Ü®æ¿áÈÉ ±ÝÇæãYívÜá ±Üâ¯àñÜÃݨÜÃÜá.
ÊÜ Þ ®Ü  ®Ý¿ÞÆ¿á¨Ü ÊÜ á «Ü Â íñÜ Ã Ü B¨æ à ÍÜ ¨ Ü í ñæ ÊÜ á áí©®Ü Jí¨Ü ã ÊÜ Ã æ ©®Ü ¨ Ü
BÃÝ«Ü ® æ ¿ á®Ü á ° (©.15 ÓÜ í hæ , ©. 16EñÜ ¤ à ÝÃÝ«Ü ® æ ¿ á®Ü á ° ) ÎÅàÃÝ¿áÃÜ Ê Ü á sÜ ¨ Ü Ê Ü Ã Ü á
®æÃÜÊæàÄÔ¨ÜÃÜá.
¨ÝÊÜ|WæÃæ ©.18&11&09 ÃÜí¨Üá AUÆ»ÝÃÜñÜÊÜÞ«ÜÌÊÜáÖÝÊÜáívÜÈÀáí¨Ü BÁãàiÓÜƳor
2 ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü A®æàPÜ ×Ä¿á ˨ÝÌíÓÜÄí¨Ü ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜ 18 ±ÜâÃÝ|WÜÙÜ ±ÜÅÊÜaܮܨÜ
ÊÜáíWÜÙÜÊÜáÖæãàñÜÕÊÜÊÜâ ÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ ÖÝWÜã ÎÅàËÍæÌàÍÜ£à¥Üì&
ÎÅà±Ý¨ÜWÜíÙÜÊÜÃÜ E±ÜÔ§£¿áÈÉ A£ Ëgêí»ÜOæÀáí¨Ü ®ÜvæÀáñÜá.
©. 20&11&09 ÃÜí¨Üá ñæã®Üãð áÜ WÝÅÊáÜ ¨Ü ÖÜ®áÜ ÊÜáíñܨàæ ÊÜÃÜ ¨æàÊÜÓݧ®¨
Ü È
Ü É ÓÜíÓݧ®±
Ü äÜ hæ
®æàÃÜÊæàÄÔPæãívÜá Aí¨Üá ÃݣŠÔí¨ÜXàWÝÅÊÜáPæR BWÜËáÔ¨ÜÃÜá. ÓÜÖÜÓÝÅÃÜá ©à±ÜWÜÚí¨Ü
AÆíPÜêñÜÊÝ¨Ü PÜá¨ÜáÃæ¿á ÃܥܨÜÈÉ ÊæáÃÜÊÜ~Wæ¿á ÊÜáãÆPÜ ÎÅàÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ®Üá° Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü
ŸÃÜÊÜÞwPæãívÜÃÜá.
©. 21&11&09 ÃÜí¨Üá Ôí¨ÜXàWÝÅÊÜá¨ÜÈÉ ±ÝÅñÜ@ ÎÅàEñܤÃÝ©ÊÜásÜ¨Ü ®ÜãñÜ®ÜPÜorvܨÜÈÉ
ÎÅàÖÜ®áÜ ÊÜáíñܨàæ ÊÜÃÜ ±ÜÅ£Êæá¿á®Üá° ÖÝWÜã ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÓÝÌËáWÜÙÜ ÊÜáê£P¤ ÝÊÜêí¨ÝÊÜ®Ê
Ü ®Ü áÜ °
±ÜÅ£ÐÝu²Ô¨ÜÃÜá. ®ÜãÃÝÃÜá ÓÜíTæ¿áÈÉ »ÜPܤÃÜá »ÝWÜÊÜ×Ô ÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá°
±Üvæ¨Üá £à¥Üì±ÜÅÓݨÜÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá. Aí¨Üá ÓÜíhæ ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá CíwàWÝÅÊÜá¨ÜÈÉ
A®ÜáWÜÅÖÜÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá° ¯àw ÊÜá|ã¡ÃÜá PæÒàñÜÅPæR BWÜËáÔ¨ÜÃÜá.

]àÓÜá«Ý

ñÜãXñæãqrÆá Pæã®æWæ ÓܧÙܨÜÇæÉ ¯ÆáÊÜíñæ

35

©.22&22&09 ÃÜí¨Üá ±ÜËñÜÅ ¼àÊÜÞ®Ü©à £àÃÜÊÝ¨Ü ÊÜá|ã¡ÃÜá PæÒàñÜŨÜÈÉ ±ÝÅñÜ@
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ÓÝPÝÒñ… ÎÐÜÂÃÝ¨Ü ÎÅàÊÜÞ«ÜÊÜ£à¥ÜìÃÜ ÖÝWÜã ÎÅàÊæà¨æàÍÜ£à¥ÜìÃÜ
ÊÜ á ãÆÊÜ ê í¨ÝÊÜ ® Ü ¨ Ü G¨Ü á Ä®Ü È É ÎÅàÊÜ á ®Ý° $ ¿áÓÜ á «Ý±ÝsÜ Ê Ü ® Ü á ° Öæ à Ú ®Ü í ñÜ Ã Ü
Pæ à ÍÜ Ê Ü ¨ æ à ÊÜ Ã Ü ¨ æ à ÊÜ Ó Ý§ ® Ü P æ R ñæ Ã Ü Ú AñÜ Â íñÜ ±ÝÅbà®Ü Ê Ý¨Ü , «Ü á ÅÊÜ P Ü Ã ÝbìñÜ Ê Ý¨Ü
ÎÅàaæ®Ü°PæàÍÜÊܨæàÊÜÄWæ ±ÜíaÝÊÜáêñÜÊÜ®Üá° ®æàÃÜÊæàÄÔ¨ÜÃÜá. AÈÉÁáà ®æàÃÜÊæàÃÜᣤ¨Üª »ÜÊÜÂ
ŸêÖÜ£àÓÜÖÜÓÜÅÊÜÞÖÝ¿ÞWÜ¨Ü ±ÜäOÝìÖÜ᣿áÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ô¨ÜÃÜá. ÎÅàÊÜásÜ¨Ü »ÜPܤÃݨÜ
ËhÝ±Ü â ÃÜ ¨ Ü ÎÅà¿ááñÜ PègÆXà ®ÝÃÝ¿ÞOÝaÝ¿áìÃÜ á BÁãàist ª D
ŸêÖÜ£àÓÜÖÜÓÜÅ¿ÞWÜÊÜ®Üá° ±Üí. ±Üäg WÜáñܤÇÝaÝ¿áìÃÜá ®æàÃÜÊæàÄÔPæãorÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ
Ü ÄÜ Wæ ñÜáÇÝ»ÝÃÜ, ±Ý¨Ü±äÜ hæ, ÊÜáÖÝÓÜíÓݧ®±
Ü äÜ hæWÙÜ áÜ ®Üv¨
æ Ê
Ü âÜ . Aí¨Üá ÓÜíhæ
WÜáƺWÝì®ÜWÜÃÜPæR BWÜËáÔ¨ÜÃÜá.
©. 23&11&09 ÃÜí¨Üá hæàÊÜÃÜXà ÓÜËáà±Ü¨Ü, ¼àÊÜޮܩà£àÃÜÊݨÜ, ŸÆ¼àÊÜáPæÒàñÜÅ
Gí¨Ü á ±Ü Å Ô¨Ü œ Ê Ý¨Ü ÃÝÓÜ | Xà WÝÅÊÜ á ¨Ü È É ±ÝÅñÜ @ ¼àÊÜ Þ ®Ü © ¿áÈÉ Ëáí¨Ü á
ŸÆ¼àÊÜáÓæà®Ü¨æàÊÜÄWæ ±ÜíaÝÊÜáêñÜÊÜ®Üá° ®æÃÜÊæàÄÔ ®æÃÜ¨Ü »ÜPܤÄWæ ñܱܤÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOæ¿á®Üá°
ÊÜÞwÔ ®ÜíñÜÃÜ ÊÜáÖÝÓÜíÓݧ®Ü±Üähæ¿á®Üá° ®æÃÜÊæàÄÔ¨ÜÃÜá.
Aí¨Üá ÓÜíhæ ÍÜÖ¸
Ü Ý©®Ü ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÓÝÌËáWÜÙÜ ÊÜásÜ¨Ü ÓÜáÊÜ|ìÊÜáÖæãàñÜÊ
Õ ¨
Ü Ü ¯Ëáñܤ
ÖÜ Ë á¾ P æ ã ÙÜ Û Ç ÝX¨Ü ª PÝ¿áìPÜ Å ÊÜ á ¨Ü ¯ËáñÜ ¤ ÍÜ Ö Ü ¸ Ý¨Ü W ÝÅÊÜ á ¨Ü È É ÎÅàÎÅàWÜ Ù Ü Ê Ü Ä Wæ
»Ü Ê Ü Â Êæ á ÃÜ Ê Ü ~ Wæ ¿ á®Ü á ° ÊÜ Þ vÜ Ç ÝÀáñÜ á . ®Ü í ñÜ Ã Ü Ë¨ÝÌ í ÓÜ Ã Ü E±Ü ® ÝÂÓÜ , ÎÅàWÜ Ù Ü Ê Ü Ã Ü
A®ÜáWÜÅÖÜÓÜí¨æàÍÜWÜÙÜá gÃÜáX¨ÜÊÜâ.
©. 24&11&09 ÃÜí¨Üá ÍÜÖ¸
Ü Ý¨ÜWÝÅÊáÜ ¨ÜÈÉ ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÓÝÌËáWÜÙÜ ÊÜásܨÈ
Ü É ÎÅàÃÝ¿áÃÜ
ÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜPæR PÜáí»Ý¼ÐæàPÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw ®ÜíñÜÃÜ ÊÜáÖÝÓÜíÓݧ®Ü±Üähæ¿á®Üá° ®æÃÜÊæàÄÔ¨ÜÃÜá.
Aí¨Üá ÓÜíhæ ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá Jí¨Üá £íWÜÙÜ ŸêÖÜñ…þÝ®ÜÓÜñÜÅ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáPÝRX
WÜ á ƺ W Ýì®Ü W Ü Ã Ü P æ R AWÜ Ë áÔ¨Ü Ã Ü á . ®Ü W Ü Ã Ü ¨ Ü £ÊÜ Þ ¾ ± Ü â ÃÜ Ê Ü ê ñÜ ¤ © í¨Ü hæ à ÊÜ X ìPÝÇæ ã ¯
ÃÝ¿áÃÜ Ê Ü á sÜ ¨ Ü Ê Ü Ã æ W æ A®æ à PÜ Ê Ý¨Ü Â Êæ ç »Ü Ê Ü W Ü Ù æ ã vÜ ® æ ®Ý®Ý»Ü g ®ÝÊÜ á ívÜ È WÜ Ù Ü
¨ÝÓܯ®Ý¨Ü¨æãí©Wæ, ÊÜá®æãàÖÜÃÜÊÝ¨Ü Ÿ|¡Ÿ|¡¨Ü ÔwÊÜá¨ÜáªWÜÙÜ®Üá° ÔwÔñݤ AÍÜÌÃܥܨÜÈÉ
BÔà®ÜÃÝ¨Ü ÎÅàÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ®Üá° ÓÜÖÜÓÝÅÃÜá »ÜPܤÃÜá »ÜQ¤Àáí¨Ü ŸÃÜÊÜÞwPæãívÜÃÜá. ®ÜWÜÃܨÜ
A®æàPÜ ÓÜíZ&ÓÜíÓ槿áÊÜÃÜá ÎÅàWÜÙÜÊÜÄWæ ÊÜÞÇݱÜìOæ¿á®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ
ÓÜá«ÝÓæàÊÝÓÜË᣿áÊÜÃÜá WæãvÜí¹&¨ÝÅQÒ¿á ñÜáÇÝ»ÝÃÜÊÜ®Üá° ®æÃÜÊæàÄÔ¨ÜÃÜá.
©.27&11&09 ÃÜ í ¨Ü á PÜ ® Ü ã ìÈ®Ü È É ÎÅàÓÜ ñ Ü Â ¯—£à¥Ü ì ÃÜ BÃÝ«Ü ® æ ¿ á®Ü á °
ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ A«ÜÂPÜÒñæ¿áÈÉ AñÜÂíñÜ Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü BaÜÄÔ¨ÜÃÜá. ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá
ÊÜáÖÝÓÜíÓݧ®Ü±Üähæ¿á®Üá° ÎÅàÓÜñܯ—£à¥ÜìÃÜ ÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜÓܯ°—¿áÇæÉà ®æÃÜÊæàÄÔ WÜáÃÜáWÜÚWæ
±ÜíaÝÊÜáêñÜ, ÖÜÓæã¤à¨ÜPÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ±Üí.ÃÝÊÜáÊÜáã£ìBaÝ¿áì ±ÜXvÝÆ CÊÜÃÜá
±ÜÊÜÊÜÞ®ÜÖæãàÊÜáÊÜ®Üá° ®æàÃÜÊæàÄÔ¨ÜÃÜá.

wÓæíŸÃ… 2009
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

36

2009 ®æà AWÜÓÜr 17,18,19 ÃÜí¨Üá ÖæãÙæÖæã®Üã°Ä®ÜÈÉÃÜáÊÜ
ÎÅà ÎÅà ÓÜñÜ«ÜÊÜáì£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ ÊÜáãÆÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü Óܯ°«Ý®Ü¨ÜÈÉ
ÎÅàÊÜásÜ©í¨Ü ®æàÃÜÊæàÄst BÃÝ«Ü®æ¿á gÊÜÞ&Sbì®Ü ËÊÜÃÜ
1. PÝ~Pæ
1. ÎÅà ÓÜñÜ«ÜÊÜáìWÜáÃÜáÃÝg ÓæàÊÝ ÓÜËá£
ÎÊÜÊæãWÜY (ÎÅàÃÝhÝÃÝÊ… ¨ÝÌÃÝ)
2. CñÜÃæà »ÜPܤÄí¨Ü (ÃÜÓÜ© ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ ±ÜÅPÝÃÜ)

42,000
2,14,806
ÃÜã. 2.56,806

SaÜáì
1, QÃÝ~ ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜá
2. AwWæ¿áÊÜÄWæ
3. Ÿêí¨ÝÊÜ®Ü AÆíPÝÃÜ
ÓÜíÓÜ¢£PÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá
4. CñÜÃæà ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜá
5. AÆíPÝÃÜ ¸ÝÅÖܾ|ÃÜ ÖÝWÜã ±ÜíwñÜ ÓÜí»ÝÊÜ®Ý
6. ÓÝÄWæ
7. ñÜÃÜPÝÄ ÖÜã, ÖÜ|á¡
8. ÊÜásÜ¨Ü PÜorvÜPæR
ÓÜá|¡™, Ÿ|¡ ÊÜÞwÔ¨Üáª
9. PÜãÈ, PæÆÓܨÜÊÜÄWæ
EÚ¨Ü ÖÜ|ÊÜ®Üá° ÊÜásÜ¨Ü ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ
ÊÜáá¨Üª£ sæàÊÜâ ÊÜÞvÜÇÝX¨æ.

49253
18700
13,300
5368
37600
1000
19630
14558
5150
1,64559
90,247
ÃÜã. 2,54,806
©ÊÝ®… EñܤÃÝ©ÊÜásÜ

aÜí¨ÜÅWÜÅÖÜ| & 31&12&2009 WÜáÃÜáÊÝÃÜ(±ÜâÐÜ ±è~ìÊÜÞ)
ÓܳÍÜì @ ÃݣŠ12.23 ÊæãàPÜÒ @ 1.23 ÊÜá«ÜÂÃÝ£Å
Êæà«Ü @ 31&12&2009 WÜ á ÃÜ á ÊÝÃÜ ÃݣŠ2 ®æ à ¿ÞÊÜ á ¨Ü È É aÜ í ¨Ü Å WÜ Å ÖÜ |
ËÃÜáÊܨÜÄí¨Ü WÜáÃÜáÊÝÃÜ ÊÜá«ÝÂÖÜ° 12.28PæR Êæà«ÝÃÜí»ÜÊÝWÜáñܤ¨æ. D ÓÜÊÜá¿á¨æãÙÜWæ
»æãàg®Ý©WÜÙÜ®Üá° ±ÜäÃæçÓܸæàPÜá. ÊæãàPÝÒ®ÜíñÜÃÜ ÍÜá©œÓÝ°®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ BaÜÄÓܸæàPÜá.
»æ ã àg®Ý©WÜ Ù Ü ® Ü á ° ÊÜ á ÃÜ á ©®Ü ÓÜ ã Áãàì¨Ü ¿ áÊÝ¨Ü ®Ü í ñÜ Ã Ü ±Ü Å £¯ñÜ Â ¨Ü í ñæ
BaÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá. (Wܼì~ ¸ÝÆ AÍÜPܤ ÊÜê¨Üœ ÃæãàXWÜÚWæ WÜáÃÜáÊÝÃÜ ÓÝ¿áí 7.35ÃÜÊÜÃæWæ
BÖÝÃÜ ÔÌàPÜÄÓÜÆá AÊÜPÝÍÜ CÃÜáñܤ¨æ.)

]àÓÜá«Ý

ñÜáí¹¨Üª ±Üor|¨æãÙÜáÚÛ¿á ÊÜÞÃÜáÊÜíñæ

37