You are on page 1of 16
Skulle der mon være sten at finde i Tarup-Davinde? 27. årgang nr. 2 – september
Skulle der mon være sten at finde i Tarup-Davinde? 27. årgang nr. 2 – september

Skulle der mon være sten at finde i Tarup-Davinde?

27. årgang nr. 2 september 2014

Bestyrelsen:

Formand:

Mogens Hansen

Klosterengen 149, 4000 Roskilde

46 37 07 68

adogmo@gmail.com

Kasserer:

Asbjørn Grarup, Strandmøllevej 80, 4300 Holbæk,

59 43 72 30

h-agrarup@dlgtele.dk

Sekretær:

Ragnhild Hansen

Blomsterhaven 43, 4300 Holbæk

59 43 50 59

ragnhild@post9.tele.dk

Susanne Quist Jensen

Kildeparken 7, 4440 Mørkøv

30 64 74 80

susannequist@msn.com

Thorsten Christensen

Lærkevej 1C, 4300 Holbæk.

40 47 40 01

Gerda Quist Jensen, Elvigvej 2, 4440 Mørkøv

59 27 55 27

quistjensen@mail.tele.dk

Suppleant:

Lizzie Jespersen,

Birkeengen 38, 4040 Jyllinge.

46 76 00 85

lizzij@live.dk

Suppleant:

Else Eriksen

Nyvej 3, 4440 Mørkøv

31 69 46 49

Redaktør:

Else Eriksen

Nyvej 3, 4440 Mørkøv

31 69 46 49

Indlæg til næste nummer af Spadejen modtages M E G E T

gerne og bedes mailet til Else Eriksen inden den 1. februar 2015.

Ny adresse, telefonnummer, mail-adresse? Send mail til kassereren!

Kontingent: 170 kr for 2014. Indbetales på girokonto 246 5388, eller overføres til konto 1551 2465388 (Danske Bank, Holbæk). Såfremt man ikke længere vil være medlem, bedes dette meddelt kassereren.

Velkommen til de nye medlemmer:

Merete Buch, Værslevvej 3, 4400 Kalundborg Rene Buch, Døjringevej 22, 4190 Munke Bjergby Hanne Hansen, Holbækvej 222, 4440 Mørkøv

2

Klubbens feltture og udstillinger m.v. Fra september 2014 til foråret 2015

Turene begynder præcist! OBS: starttidspunkt kan variere! Forsinkede deltagere bedes kontakte turlederen på mobiltelefon! En tur vil normalt vare til kl. 15. Enhver deltager kan dog afslutte turen, når det ønskes. Deltagelse i turene er på eget ansvar. Hvis transport/samkørsel ønskes, bedes turlederen kontaktet. (De angivne koordinater er WGS 84-decimal).

Lørdag den 6. september kl. 10.00:

Søpindsvinejagt i Øde Hastrup grusgrav

Mødested: Øde Hastrupvej 48, 4000 Roskilde. GPS-koordinater: 55.62026, 12.11914.

Tur-info: Igen i år inviterer Sydsjællands Amatørgeologiske Forening en række stenklubber til Danmarksmesterskab i søpindsvinejagt. Sidste år samledes ca 40 deltagere til et tilsvarende arrangement i Øde Hastrup grusgrav.

Turleder: (for Nordvestsjællands Stenklub) Mogens Hansen, tlf. 4637 0768 mob. 4088 1840.

Søndag den 7. september

”Det store Theselskab” på Holbæk Museum

Vi

deltager

igen

i

museets

arrangement

med

en

lille

stand,

hvor

klubmedlemmer

fortæller

om

klubbens

aktiviteter.

Se

nærmere

 

GEOLOGIENS DAG 20.-21. SEPTEMBER 2014

Søndag den 21. september kl. 10.00:

Vollerup strand

Mødested: I landsbyen Vollerup nord for Kalundborg (Vollerupvej/ Højgårdsvej). GPS-koordinater: 55.72306, 11.06540.

Tur-info: Mulighed for fine fund bl.a. af trilobitter og orthoceratitter i Ølandskalksten.

Turleder: Mogens Hansen, tlf.4637 0768, mob.4088 1840.

3

Klubaftener, foredrag og møder m.m. Efterår / vinter / forår 2014-2015

Hvor intet andet er anført, afholdes foredrag / møder kl.19.30 på Kildebjergskolen, Skamstrupvej 18, 4440 Mørkøv. Man kan parkere på skolens legeplads (syd for skolen) og gå ind ad døren længst til venstre!

Torsdag d. 9. oktober 2014

Årets fund

Vi indleder møderækken med at tage vore bedste fund fra forår og sommer med, så alle kan se dem. Tag også det med, du ikke selv har kunnet bestemme - Erling Bondesen, geolog og professor emeritus, æresmedlem i klubben, kommer denne aften og kan hjælpe os! Vi vil også gerne se hvad stensliberne/smykkefolkene har lavet i det forløbne år, så mød op og tag jeres emner med til mødet!

Torsdag d. 23. oktober 2014 obs: kl. 17.30!

Generalforsamling

Dagsorden til generalforsamlingen kan ses på side 6 i bladet.

Torsdag d. 13. november 2014

Geopark Odsherred

Geolog Jakob Walløe, Odsherred kommune vil fortælle om Geopark Odsherred og de spændende tiltag, den medfører.

Torsdag d. 11. december 2014:

Julekomsammen.

Vi hygger os med glögg og æbleskiver som sædvanligt. Alle deltagere bedes medbringe en gave til ca. 25. kr

Torsdag d. 15. januar 2015

Grønlandske fossiler

Geolog Jakob Walløe, Odsherred kommune, kommer og fortæller om grønlandske fossiler.

Torsdag d. 12. februar 2015

Havsvampe

Birgit Larsen fra Sydsjællandsk Amatørgeologiske Forening vil komme og fortælle os om dette emne.

4

Torsdag d. 12. marts 2015

Mineraler og ledeblokke

Ole Allan Jensen fra Fyns Stenklub vil fortælle om hvilke mineraler, der er at finde i ledeblokke, og hvilke sten, det kan betale sig at åbne med chance for at se dem.

Torsdag d. 9. april 2015

Klubbens samling

Vi gennemgår klubbens egen samling af fossiler, ledeblokke og mineraler. Tag gerne selv sten med, som du er i tvivl om!

*****

Søndagsaktiviteter 2014 2015

Vi starter

Kildebjergskolen igen efter sommerferien.

Vi mødes på følgende søndage, med start kl. 10 og slut kl. 15:

Første sæson

sten-

og

sølvarbejdet

i

den

14. september, den 12. oktober,

den

9. november, den 14. december.

Anden sæson

den

11. januar, den 8. februar,

den

8. marts, den 12. april.

Deltagelse i smykkeværkstedet koster 100 kr. pr. sæson + medlemskab.

klublokalerne

i

kælderen

kr. pr. sæson + medlemskab. klublokalerne i kælderen på Samme dage er klublokalet åbent for medlemmer

Samme dage er klublokalet åbent for medlemmer og andre, som er

velkomne til at bese udstillingerne og for de medlemmer der evt. vil låne bøger fra klubbens bibliotek eller bruge mikroskopet.

Der er altid kaffe/te og lejlighed for lidt hyggesnak. For yderligere oplysninger ring Lisbeth tlf. 29 43 60 84

Fotos til klubbens album:

Har du taget nogle gode fotos af klubbens udflugter (eller andre arrangementer) i årets løb, vil jeg være meget glad for, om du vil give nogle af dem til klubbens album. Skriv dato og sted bag på hvert billede

Hanna Grarup

5

Generalforsamling i Nordvestsjællands Stenklub

Torsdag den 23. oktober 2014 kl. 17.30 På Kildebjergskolen, Skamstrupvej 18, 4440 Mørkøv

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent for 2015.

4. Valg af formand.

5. Valg til bestyrelsen: På valg er Ragnhild, Gerda og Torsten. Valg af suppleanter til bestyrelsen: På valg er Lizzie.

6. Valg af revisorer og suppleant: Udgår, da alle blev valgt sidste år.

7. Valg til udvalg: Alle udvalgsmedlemmer er på valg.

8. Indkomne forslag: Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

9. Eventuelt.

Der er Spisning efter generalforsamlingen for de medlemmer, som har lyst. Klubben betaler maden, drikkevarer medbringer man selv! HUSK tallerken, bestik og glas!

OBS: Tilmelding senest 16. okt. til Hanna på mobil 24 45 90 41

Udvalg i Nordvestsjællands Stenklub:

Turudvalg:

Asbjørn, Mogens, Jørgen.

Mødeudvalg:

Birger, Inger, Mogens.

Lokaleudvalg:

Susanne, Birger.

Festudvalg:

Hanna, Addy, Lizzie.

Værkstedssudvalg:

Lisbeth, Knud, Ragnhild

Udstillingsudvalg:

Mogens, Gerda, Jens.

Kaffe/kageudvalg:

Vibeke, Addy, Hanna, Elli.

Redaktionsudvalg:

Asbjørn, Gerda, Else.

Bibliotekar:

Karin.

Pressemeddeler:

Else.

Hjemmesideansvarlig:

Gerda, Thorsten.

6

Biblioteket: Klubben har anskaffet ”Tarup - Davinde grusgrave” et landskab i forvandling . Et hæfte

Biblioteket:

Klubben har anskaffet ”Tarup-Davinde grusgrave” et landskab i forvandling. Et hæfte lavet i samarbejde med Den fynske Stenklub og Naturskolen Åløkkestedet. Hæftet på 56 sider giver en glimrende fremstilling af geologien og om grusgravene på området. Bogen kan, som de øvrige af klubbens bøger, hjemlånes fra klubbens bibliotek.

En oversigt over stenklubbens bøger kan findes på hjemmesiden.

Andre klubbers blade bedes sendt til klubbens formand:

Mogens Hansen, Klosterengen 149, 4000 Roskilde, adogmo@gmail.com

Klubbens hjemmeside: www.nordvestsj-stenklub.dk

Klubbens hjemmeside : www.nordvestsj-stenklub.dk Fra udstillingen: Tarup-Davinde grusgrav, et landskab i

Fra udstillingen: Tarup-Davinde grusgrav, et landskab i forvandling

7

Sig hallo til en grovglubsk krokodillefætter fra Amager

Af Henrik Larsen

Et dansk-tysk forskerhold vil i næste nummer af tidsskriftet Bulletin of the Geological Society of Denmark afsløre, at der for 62 millioner år siden levede en endog særdeles barsk og hidtil ukendt alligator i det dybhav, der dengang dækkede den geografiske lokalitet, vi i dag kender som Danmark.

den geografiske lokalitet, vi i dag kender som Danmark. FOTO: Sten Lennart Jakobsen Da entreprenører i

FOTO: Sten Lennart Jakobsen

Da entreprenører i 1994 gravede tæt ved Gemmas Allé på Amager for at gøre klar til E20-motorvejsforbindelsen til Sverige, ramte de i cirka 6 meters dybde på toppen af den såkaldte københavnerkalk et tyndt grønligt

kalklag: Echinoderm-konglomeratet. Det er en blot 5-10 cm dyb aflejring, som indeholder mange fossiler af blandt andet søpindsvin og hajtænder og da man nu var dernede, tog geolog Palle Gravesen, der i dag er museumsinspektør på Det Sorte Geomuseum i Gedser, sammen med konservator Sten Lennart Jakobsen fra Statens Naturhistoriske Museum nogle prøver af laget.

For at trække fossiler ud af den type aflejringer må prøverne en tur i eddikesyrebad, og det havde hverken Gravesen eller Jakobsen hul i kalenderen til på daværende tidspunkt. Prøverne lå derfor på lager, indtil de sidste år blev sendt til Moler Museet på Mors, hvor afdelingsleder Henrik Madsen gennemførte den nødvendige ”syrebadning”, og i en af prøverne fandt Madsen en tand, der måtte stamme fra en krokodille.

Den danske ekspert indenfor krokodillefossiler er geolog Jesper Milan fra Geomuseum Faxe. Han blev bedt om at kigge på tanden, og han husker, at han et øjeblik blev ganske stille, da han stod med det cirka 2 cm høje fossil i hånden. ”For jeg vidste med det samme, at der var tale om en fortidskrokodille, som vi ikke tidligere har set spor af i Skandinavien. Tanden er nemlig, hvad man kan kalde en knusetand bred og kegleformet og på ingen måde lig tænderne hos fortidskrokodillen Thoracosaurus, som vi ved har levet i Skandinavien, fordi der er fundet en forstening af dens kranium i Limhamn i Sverige, og fordi vi i Faxe Kalkbrud for nogle år siden var så heldige at finde en forstenet Thoracosaurus-halshvirvel”, siger Jesper Milan.

8

FOTO Jesper Milan Thoracosaurus, der ses i modelform på fotoet, var omkring 4 meter lang.

FOTO Jesper Milan

Thoracosaurus, der ses i modelform på fotoet, var omkring 4 meter lang. Men hvor Thoracosaurus med sine sylespidse tænder må antages at have ernæret sig ved at jage fisk af middelstørrelse, har den ny- opdagede fortidskrokodille rent dentalt været ekviperet til at gå efter endnu kraftigere bytte og den har været grovglubsk, mener Jesper Milan. ”Den har haft nogenlunde samme kropslængde som Thoracosaurus, men med sine brede og kegleformede tænder har den virkelig kunnet fastholde og kvase større byttedyr”. Tanden antyder, at dyret har været bredsnudet, mens Thoracosaurus var udpræget smalsnudet ligesom dens nærmeste nulevende slægtning, den indiske gavial.

Nu stod Jesper Milan så med krokodilletanden, men hvilken type krokodille er der egentlig tale om?

For at få faglig sparring, skrev han

til en tysk kollega, palæontologen Daniela Schwarz-Wings fra Natur-historisk Museum i Berlin. Hun er den forsker, der ved allermest om forhisto-riske krokodiller i det nordlige Europa, og da hun havde set på tanden, konstaterede hun, at den stammer fra en forhistorisk alligator, fortæller Jesper Milan. ” Men hvilken forhistorisk alligator kan ikke siges med sikkerhed, for tanden passer ikke

helt med kendte fund”.

Med fundet af tanden opklares samtidig et mysterium. Geomuseum Faxe har nemlig dele af et forstenet skildpaddeskjold med to dybe, kegleformede bidmærker. Hvem der har sat dem, har Jesper Milan spekuleret dybt og længe over. ”Der er tydeligvis tale om krokodillebid, men Thoracosaurus har med sine smalle kæber og spidse tænder ikke kunnet tage skildpadder og knuse deres skjold. Det har den nyopdagede krokodille været i stand til, og den forstenede tand passer ret præcist i hullerne i det forstenede skjold”. Tanden udstilles på Geomuseum Faxe. (Sakset fra Politiken 20.02.2014/Lapidomanen/AGR)

9

Der gemmer sig ædelsten i de grønlandske klipper.

Foto: nyhedsbureauet.tv

i de grønlandske klipper. Foto: nyhedsbureauet.tv Et grønlandsk rubineventyr er under opsejling. De røde

Et grønlandsk rubineventyr er under opsejling. De røde konfliktfri ædelsten fra Grønland, kan som eneste reelle alternativ til såkaldte

blodsten fra konflikt-ramte områder blive særdeles populære på verdensmarkedet, og skabe vækst og arbejdspladser i Grønland. De er klare, smukke og rigtig mange penge værd, og så kommer de fra grønlandsk klippejord. Rubiner og safirer er blandt de naturressourcer, der er på vej til at blive endnu en eksportsucces for Grønland. På den grønlandske vestkyst, er der fundet safirer og rubiner, og flere steder er udvindingen på vej til at udvikle sig til decideret minderift, som på sigt kan blive en værdifuld stor eksportvare for Grønland. Den forekomst vi kigger på nu er sat til 9 års levetid, men der er andre forekomster i området som måske kan blive til nye miner i fremtiden. Udover den vi nu kigger på, forklarer Tuperna Rix, arktisk geolog i True North Gems, der er et af de mineselskaber, der arbejder med udvinding af ædelsten i Grønland.

Alternativ til ”blodsten” Mange af verdens rubin-forekomster ligger i konfliktfyldte områder som Afghanistan, Burma og lande i Afrika, og sten derfra betegnes som konfliktsten, fordi de ofte er udvundet under uetiske forhold. De grøn- landske rubiner bliver imidlertid udvundet under etiske og miljømæssige forsvarlige forhold, og kan ifølge Tuperna Rix blive et godt alternativ til den internationale smykkeindustri.

Markedet er selvfølgelig indenfor smykkeproducenterne. Specielt det nordamerikanske marked, men også østen og mellemøsten har stor interesse for bl.a. grønlandske rubiner. Og vi forventer, at stenene har en god chance ude på verdensmarkedet. Forekomsten i Aappaluttoq projektet har vist, at rubinerne har en høj kvalitet. Og dermed mener vi, at vi kan konkurrere med andre.

Aappaluttoq projektet har vist, at rubinerne har en høj kvalitet. Og dermed mener vi, at vi

10

Professor i geologi ved Københavns Universitet Minik Rosing deler optimismen omkring mulighederne for grønlandske ædelsten på smykkemarkedet. Jeg tror der vil være et marked for grønlandske rubiner hvor man har den fordel, at grønland er et velordnet og konfliktfrit område. Man kan drage en parallel til Canada, hvor man har markedsført konfliktfri diamanter og derfor er kommet særdeles godt ind på diamantmarkedet og jeg vil da absolut mene, at grønland har samme mulighed.

Potentiale for grønlandske jobs I rubinminen ved Aappaluttoq er man i gang med testudvinding, men man forventer, at den egentlige minedrift påbegyndes i meget nær fremtid, og det giver et direkte afkast i form af grønlandske jobs. Fra Verdens Bedste Nyheder, 6.aug. 2013

Exceptionel diamant fundet samme sted som ”Afrikas Stjerne”

Et exceptionelt fund er gjort i den sydafrikanske undergrund, hvor mine- selskabet Petra Diamonds har fundet en blå diamant med en karat på 9,6 i Cullinan-minen tær på Pretoria. Diamanten

kan som sleben sten blive af stor værdi og betydning. Det er svært at sige, hvad en køber er klar til at betale for et så smukt og sjældent samlerobjekt, siger mineselskabets talskvinde Cathy Malins.

Petra solgte i april sidste år en 5,5 karat blå diamant for 16,9 millioner dollar (ca 93 millioner kroner). I 1905 blev verdens største diamant fundet i Cullinan-minen. Diamanten, der havde en karat på 3106, fik navnet ”Afrikas Stjerne”. Den er senere blevet delt i flere stykker og er i dag del af de britiske kronjuveler.

i flere stykker og er i dag del af de britiske kronjuveler. FOTO: Philip Mostert/Scanpix (Sakset

FOTO: Philip Mostert/Scanpix

del af de britiske kronjuveler. FOTO: Philip Mostert/Scanpix (Sakset fra Sjællandske Medier/Lapidomanen/AGR) FOTO: Paul

(Sakset fra Sjællandske Medier/Lapidomanen/AGR)

FOTO: Paul Parsons

11

Turen til Djursland/Mols

Vi var 6 friske stensamlere

tilmeldt denne herlige klubtur. Asbjørns omfattende program

rummede ud over det geologiske

også kulturelle indslag, bl.a. nogle indendørs en udpræget fordel,

da det regnede en del af tiden!

6. maj mødtes Susanne og jeg med Hanna og Asbjørn ved færgelejet på Sjællands Odde til afg. 9.30. Efter

god sejltur i roligt vejr, mødtes vi med Karin og Svend ved glasmuseet i Ebeltoft. En stor bygning i både ny og gammel stil, med mange rum og en spændende udstilling samt et arbejdende værksted. I Ebeltoft havn kunne vi nyde synet af ”Nord-kaperen” og ”Fregatten Jylland”. Turen fortsatte til Ørnbjerg Mølle, en restaureret herregårdsmølle under Lyngsbækgård. Mens vi var der, ændrede vejret sig til opholdsvejr med sol og skyer. Her var en fin hytte, hvor vi spiste frokost.

en

og skyer. Her var en fin hytte, hvor vi spiste frokost. en Vi kørte videre til
og skyer. Her var en fin hytte, hvor vi spiste frokost. en Vi kørte videre til
og skyer. Her var en fin hytte, hvor vi spiste frokost. en Vi kørte videre til

Vi kørte videre til Kalø slotsruin,

hvor 4 af os trodsede blæsten og gik den lange bumlede og stenede

vej til slotsruinen. Man byggede

solidt på Valdemar Atterdags tid. Vi kunne se de meget tykke grundmure, resten var væk, en

stor del havnet i vandet: mange røde sten sås i strandkanten. Samlet igen valgte vi at køre fra blæsten til Thorsager rundkirke,

et imponerende bygningsværk, som er meget større end den rundkirke vi

har på Sjælland ved Bjernede. Uden for kirken var et fint sted med bord og bænke lige noget for os, vi

trængte til kaffe og kage!

12

Herfra kørte vi til vores base ved Nimtofte: ”Kærgården”. Et særdeles udmærket sted, som vi endda havde helt for os selv, det var luksus. 7. maj startede med voldsomt regnvejr, så vi tog os god tid til morgen hygge. Da det ikke var vejr at bevæge sig ud i, kørte vi til Maria Magdalene kirken, efter overleveringerne navngivet efter to jomfruer. På kirkegården stod smukke japanske kirsebærtræer i fuldt flor. Inde i kirken sås flotte kalkmalerier på hvælvingerne og orthoceras i

gulvet. Planen var at køre til Mols

Hoved, og da det endelig lykkedes os

at finde et sted at gå ned på stranden,

var det meget passende blevet tørvejr.

Stranden var fin, med masser af sten, her gik vi en god times tid, indtil en

med masser af sten, her gik vi en god times tid, indtil en ordentlig regnbyge fik
med masser af sten, her gik vi en god times tid, indtil en ordentlig regnbyge fik

ordentlig regnbyge fik os i bilerne igen.

Vi kørte til Helgenæs og Slettehage fyr

og her var solskin. Efter forgæves at

og Slettehage fyr og her var solskin. Efter forgæves at have kørt op og ned ad

have kørt op og ned ad smalle grusveje for at finde ”Tyskertårnet” kørte vi til Lushage, og vandrede i det kuperede landskab med smukke kodrivere og engelskgræs (og rigeligt med kokasser!) Her skinnede solen og sigtbarheden var perfekt, så vi kunne se Sejerø, Samsø, Tunø, Vejrø og en masse Jylland. Herfra kørte vi til restaurant Mols Bjerge i Knebel. Her var herlig stemning og masser af latter under middagen. Tilbage til basen beundrede vi dagens fund, bl.a. Karins lerjernsten med flotte krystaller. 8. maj igen med kraftig regnvejr fra morgenstunden, så vi kørte til Ørum kirke og derefter til Grenå kirke, hvor Frederik II’s bibel fra 1559 opbevares. I gulvet var også her masser af orthoceras. På Grenå Turistkontor fortalte den kvikke dame, at der på Kyst- og fjord-centret i Voer fandtes en flot samling søpindsvin men det var begyndt at klare op, så vi valgte Sangstrup klint. Her gik vi et par timer inden det ved 13-tiden igen blev

13

kørte til Voer færgested - og hvilken skuf- regnvejr. Vi felse: søpindsvinesamlingen var et kæmpestort

kørte til Voer

færgested - og hvilken skuf-

regnvejr. Vi

felse: søpindsvinesamlingen

var

et

kæmpestort

glas,

hvor

man

skulle

gætte

antallet af søpindsvin! Ved 16-tiden kørte vi

-

i

regnvejr - til basen.

 

Med al

den

regn måtte vi

trøste

os

ved

at

finde et

”ordentligt” sted

at

spise

den

sidste

aften

 

Djursland. Auning Kro kan bestemt anbefales! 9. maj var vejret fint, så vi nåede rundt i Mols Bjerge og nød de flotte udsigter fra Agri Bavnehøj og Tre Høje, og vi så besøgscentret Øvre Strandkær, inden vi skulle med færgen fra Ebeltoft og sige farvel og tak for

en rigtig dejlig tur rundt på Djursland - trods regnvejr fejlede humøret ikke

noget, og stemningen var god.

Tak for turen!

Stisser

Elverdamsdalens kildekalk

Fra turen d. 4. maj

humøret ikke noget, og stemningen var god. Tak for turen! Stisser Elverdamsdalens kildekalk Fra turen d.

14

Turen til Tarup /Davinde grusgrav fandt sted søndag den 15. juni, i skønt solskin. Vi
Turen til Tarup
/Davinde grusgrav
fandt sted søndag den 15. juni, i skønt
solskin. Vi startede i den kæmpestore
grusgrav, hvor der desværre ikke var
de store fund.

Derefter gik turen til Davinde stenmuseum, det var virkelig en oplevelse. Lokalerne var nyrenoverede og alt var mærket med navn, findested og hvor de oprindeligt kom fra. I det første lokale var der en knap ved hver sten, når man trykkede på den, kunne man på en tavle se hvor stenen kom fra. I det andet lokale hvor der blandt andet var udstillet kæmpe store ledeblokke, så vi en film om grusgraven og dens betydning op gennem tiden. Brorfeldes venner, der holdt deres årlige udflugt samme sted, inviterede på kaffe og kage samt grillaften, en dejlig overraskelse. Efter at have gået en

tur rundt

om

et

par

af

søerne

i

det

fantastisk

flotte

område

og

spist

aftensmad ved bålet,

var det

den

kinder af

og

hovedet fyldt af nye indtryk, en rigtig god

sol

med røde

tid at starte

lange

og

hjemtur,

vind

dag

Susanne

kinder af og hovedet fyldt af nye indtryk, en rigtig god sol med røde tid at

15

Turen til Tarup-Davinde: smuk natur, kaffe, kage og hyggeligt samvær Dette blad er trykt hos

Turen til Tarup-Davinde: smuk natur, kaffe, kage og hyggeligt samvær

Dette blad er trykt hos

Turen til Tarup-Davinde: smuk natur, kaffe, kage og hyggeligt samvær Dette blad er trykt hos 16

16

Turen til Tarup-Davinde: smuk natur, kaffe, kage og hyggeligt samvær Dette blad er trykt hos 16

Rate