You are on page 1of 16

27. årgang nr.

2 – september 2014

Skulle der mon være sten at finde i Tarup-Davinde?

2

Bestyrelsen:
Formand:
Mogens Hansen
Klosterengen 149, 4000 Roskilde
 46 37 07 68
 adogmo@gmail.com

Kasserer:
Asbjørn Grarup,
Strandmøllevej 80, 4300 Holbæk,
 59 43 72 30
 h-agrarup@dlgtele.dk

Sekretær:
Ragnhild Hansen
Blomsterhaven 43, 4300 Holbæk
 59 43 50 59
 ragnhild@post9.tele.dk

Susanne Quist Jensen
Kildeparken 7, 4440 Mørkøv
 30 64 74 80
 susannequist@msn.com

Thorsten Christensen
Lærkevej 1C, 4300 Holbæk.
 40 47 40 01
 act@post11.tele.dk


Gerda Quist Jensen,
Elvigvej 2, 4440 Mørkøv
 59 27 55 27
 quistjensen@mail.tele.dk

Suppleant:
Lizzie Jespersen,
Birkeengen 38, 4040 Jyllinge.
 46 76 00 85
 lizzij@live.dk

Suppleant:
Else Eriksen
Nyvej 3, 4440 Mørkøv
 31 69 46 49
 elserixen@gmail.com

Redaktør:
Else Eriksen
Nyvej 3, 4440 Mørkøv
 31 69 46 49
 elserixen@gmail.com


Indlæg til næste nummer af Spadejen modtages M E G E T
gerne og bedes mailet til Else Eriksen inden den 1. februar 2015.

Ny adresse, telefonnummer, mail-adresse? Send mail til kassereren!

Kontingent: 170 kr for 2014. – Indbetales på girokonto 246 5388,
eller overføres til konto 1551 2465388 (Danske Bank, Holbæk). Såfremt
man ikke længere vil være medlem, bedes dette meddelt kassereren.

Velkommen til de nye medlemmer:
Merete Buch, Værslevvej 3, 4400 Kalundborg
Rene Buch, Døjringevej 22, 4190 Munke Bjergby
Hanne Hansen, Holbækvej 222, 4440 Mørkøv
3

Klubbens feltture og udstillinger m.v.
Fra september 2014 til foråret 2015

Turene begynder præcist! OBS: starttidspunkt kan variere!
Forsinkede deltagere bedes kontakte turlederen på mobiltelefon!
En tur vil normalt vare til kl. 15. Enhver deltager kan dog afslutte
turen, når det ønskes. Deltagelse i turene er på eget ansvar.
Hvis transport/samkørsel ønskes, bedes turlederen kontaktet.
(De angivne koordinater er WGS 84-decimal).


Lørdag den 6. september kl. 10.00:
Søpindsvinejagt i Øde Hastrup grusgrav


Mødested: Øde Hastrupvej 48, 4000 Roskilde.
GPS-koordinater: 55.62026, 12.11914.


Tur-info: Igen i år inviterer Sydsjællands Amatørgeologiske Forening en
række stenklubber til Danmarksmesterskab i søpindsvinejagt.
Sidste år samledes ca 40 deltagere til et tilsvarende arrangement i Øde
Hastrup grusgrav.

Turleder: (for Nordvestsjællands Stenklub) Mogens Hansen, tlf. 4637 0768
mob. 4088 1840.

Søndag den 7. september
”Det store Theselskab” på Holbæk Museum

Vi deltager igen i museets arrangement med en lille stand, hvor
klubmedlemmer fortæller om klubbens aktiviteter. Se nærmere på
www.holbmus.dk.Søndag den 21. september kl. 10.00:
Vollerup strand

Mødested: I landsbyen Vollerup nord for Kalundborg (Vollerupvej/
Højgårdsvej). GPS-koordinater: 55.72306, 11.06540.

Tur-info: Mulighed for fine fund bl.a. af trilobitter og orthoceratitter i
Ølandskalksten.

Turleder: Mogens Hansen, tlf.4637 0768, mob.4088 1840.
GEOLOGIENS DAG 20.-21. SEPTEMBER 2014
4

Klubaftener, foredrag og møder m.m.
Efterår / vinter / forår 2014-2015

Hvor intet andet er anført, afholdes foredrag / møder kl.19.30 på
Kildebjergskolen, Skamstrupvej 18, 4440 Mørkøv.
Man kan parkere på skolens legeplads (syd for skolen) og gå ind ad
døren længst til venstre!


Torsdag d. 9. oktober 2014
Årets fund
Vi indleder møderækken med at tage vore bedste fund fra forår og sommer
med, så alle kan se dem. Tag også det med, du ikke selv har kunnet
bestemme - Erling Bondesen, geolog og professor emeritus,
æresmedlem i klubben, kommer denne aften og kan hjælpe os!
Vi vil også gerne se hvad stensliberne/smykkefolkene har lavet i det
forløbne år, så mød op og tag jeres emner med til mødet!

Torsdag d. 23. oktober 2014 obs: kl. 17.30!
Generalforsamling
Dagsorden til generalforsamlingen kan ses på side 6 i bladet.

Torsdag d. 13. november 2014
Geopark Odsherred
Geolog Jakob Walløe, Odsherred kommune vil fortælle om Geopark
Odsherred og de spændende tiltag, den medfører.

Torsdag d. 11. december 2014:
Julekomsammen.
Vi hygger os med glögg og æbleskiver som sædvanligt. Alle deltagere bedes
medbringe en gave til ca. 25. kr

Torsdag d. 15. januar 2015
Grønlandske fossiler
Geolog Jakob Walløe, Odsherred kommune, kommer og fortæller om
grønlandske fossiler.

Torsdag d. 12. februar 2015
Havsvampe
Birgit Larsen fra Sydsjællandsk Amatørgeologiske Forening vil
komme og fortælle os om dette emne.

5

Torsdag d. 12. marts 2015
Mineraler og ledeblokke
Ole Allan Jensen fra Fyns Stenklub vil fortælle om hvilke mineraler, der
er at finde i ledeblokke, og hvilke sten, det kan betale sig at åbne med
chance for at se dem.

Torsdag d. 9. april 2015
Klubbens samling
Vi gennemgår klubbens egen samling af fossiler, ledeblokke og
mineraler. Tag gerne selv sten med, som du er i tvivl om!
*****
Søndagsaktiviteter 2014 – 2015


Vi starter sten- og sølvarbejdet i klublokalerne i kælderen på
Kildebjergskolen igen efter sommerferien.
Vi mødes på følgende søndage, med start
kl. 10 og slut kl. 15:
Første sæson
den 14. september, den 12. oktober,
den 9. november, den 14. december.
Anden sæson
den 11. januar, den 8. februar,
den 8. marts, den 12. april.

Deltagelse i smykkeværkstedet koster
100 kr. pr. sæson + medlemskab.

Samme dage er klublokalet åbent for medlemmer og andre, som er
velkomne til at bese udstillingerne og for de medlemmer der evt. vil låne
bøger fra klubbens bibliotek eller bruge mikroskopet.
Der er altid kaffe/te og lejlighed for lidt hyggesnak.
For yderligere oplysninger ring Lisbeth tlf. 29 43 60 84

Fotos til klubbens album:

Har du taget nogle gode fotos af klubbens udflugter (eller andre
arrangementer) i årets løb, vil jeg være meget glad for, om du vil give
nogle af dem til klubbens album. Skriv dato og sted bag på hvert billede
Hanna Grarup
6

Generalforsamling i
Nordvestsjællands Stenklub

Torsdag den 23. oktober 2014 kl. 17.30
På Kildebjergskolen, Skamstrupvej 18, 4440 Mørkøv

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
for 2015.
4. Valg af formand.
5. Valg til bestyrelsen: På valg er Ragnhild, Gerda og Torsten.
Valg af suppleanter til bestyrelsen: På valg er Lizzie.
6. Valg af revisorer og –suppleant: Udgår, da alle blev valgt
sidste år.
7. Valg til udvalg: Alle udvalgsmedlemmer er på valg.
8. Indkomne forslag: Forslag skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
9. Eventuelt.

Der er Spisning efter generalforsamlingen for de medlemmer, som
har lyst. Klubben betaler maden, drikkevarer medbringer man selv!
HUSK tallerken, bestik og glas!
OBS: Tilmelding senest 16. okt. til Hanna på mobil 24 45 90 41

Udvalg i Nordvestsjællands Stenklub:

Turudvalg: Asbjørn, Mogens, Jørgen.
Mødeudvalg: Birger, Inger, Mogens.
Lokaleudvalg: Susanne, Birger.
Festudvalg: Hanna, Addy, Lizzie.
Værkstedssudvalg: Lisbeth, Knud, Ragnhild
Udstillingsudvalg: Mogens, Gerda, Jens.
Kaffe/kageudvalg: Vibeke, Addy, Hanna, Elli.
Redaktionsudvalg: Asbjørn, Gerda, Else.
Bibliotekar: Karin.
Pressemeddeler: Else.
Hjemmesideansvarlig: Gerda, Thorsten.
7Biblioteket:
Klubben har anskaffet ”Tarup-Davinde grusgrave” et landskab i forvandling.
Et hæfte lavet i samarbejde med Den fynske Stenklub og Naturskolen
Åløkkestedet.
Hæftet på 56 sider giver en glimrende fremstilling af geologien og om
grusgravene på området. Bogen kan, som de øvrige af klubbens bøger,
hjemlånes fra klubbens bibliotek.

En oversigt over stenklubbens bøger kan findes på hjemmesiden.
Andre klubbers blade bedes sendt til klubbens formand:
Mogens Hansen, Klosterengen 149, 4000 Roskilde,
 adogmo@gmail.com

Klubbens hjemmeside: www.nordvestsj-stenklub.dk

Fra udstillingen: Tarup-Davinde grusgrav, et landskab i forvandling
8

Sig hallo til en grovglubsk
krokodillefætter fra Amager
Af Henrik Larsen

Et dansk-tysk forskerhold vil i næste
nummer af tidsskriftet Bulletin of the
Geological Society of Denmark afsløre, at
der for 62 millioner år siden levede en endog
særdeles barsk og hidtil ukendt alligator i
det dybhav, der dengang dækkede den
geografiske lokalitet, vi i dag kender som
Danmark.

Da entreprenører i 1994 gravede tæt ved
Gemmas Allé på Amager for at gøre klar til
E20-motorvejsforbindelsen til Sverige, ramte
de i cirka 6 meters dybde – på toppen af den
såkaldte københavnerkalk – et tyndt grønligt
kalklag: Echinoderm-konglomeratet. Det er
en blot 5-10 cm dyb aflejring, som indeholder mange fossiler af blandt
andet søpindsvin og hajtænder – og da man nu var dernede, tog geolog
Palle Gravesen, der i dag er museumsinspektør på Det Sorte Geomuseum i
Gedser, sammen med konservator Sten Lennart Jakobsen fra Statens
Naturhistoriske Museum nogle prøver af laget.

For at trække fossiler ud af den type aflejringer må prøverne en tur i
eddikesyrebad, og det havde hverken Gravesen eller Jakobsen hul i
kalenderen til på daværende tidspunkt. Prøverne lå derfor på lager, indtil de
sidste år blev sendt til Moler Museet på Mors, hvor afdelingsleder Henrik
Madsen gennemførte den nødvendige ”syrebadning”, og i en af prøverne
fandt Madsen en tand, der måtte stamme fra en krokodille.

Den danske ekspert indenfor krokodillefossiler er geolog Jesper Milan fra
Geomuseum Faxe. Han blev bedt om at kigge på tanden, og han husker, at
han et øjeblik blev ganske stille, da han stod med det cirka 2 cm høje fossil
i hånden.
”For jeg vidste med det samme, at der var tale om en fortidskrokodille,
som vi ikke tidligere har set spor af i Skandinavien. Tanden er nemlig, hvad
man kan kalde en knusetand – bred og kegleformet og på ingen måde lig
tænderne hos fortidskrokodillen Thoracosaurus, som vi ved har levet i
Skandinavien, fordi der er fundet en forstening af dens kranium i Limhamn i
Sverige, og fordi vi i Faxe Kalkbrud for nogle år siden var så heldige at finde
en forstenet Thoracosaurus-halshvirvel”, siger Jesper Milan.
FOTO: Sten Lennart Jakobsen

9

Thoracosaurus, der ses i modelform
på fotoet, var omkring 4 meter
lang.
Men hvor Thoracosaurus med sine
sylespidse tænder må antages at
have ernæret sig ved at jage fisk af
middelstørrelse, har den ny-
opdagede fortidskrokodille rent
dentalt været ekviperet til at gå
efter endnu kraftigere bytte – og
den har været grovglubsk, mener
Jesper Milan.
”Den har haft nogenlunde samme
kropslængde som Thoracosaurus,
men med sine brede og
kegleformede tænder har den
virkelig kunnet fastholde og kvase
større byttedyr”. Tanden antyder,
at dyret har været bredsnudet,
mens Thoracosaurus var udpræget
smalsnudet – ligesom dens
nærmeste nulevende slægtning,
den indiske gavial.

Nu stod Jesper Milan så med
krokodilletanden, men hvilken type
krokodille er der egentlig tale om?
For at få faglig sparring, skrev han
til en tysk kollega, palæontologen
Daniela Schwarz-Wings fra Natur-historisk Museum i Berlin. Hun er den
forsker, der ved allermest om forhisto-riske krokodiller i det nordlige
Europa, og da hun havde set på tanden, konstaterede hun, at den stammer
fra en forhistorisk alligator, fortæller Jesper Milan. ” Men hvilken
forhistorisk alligator kan ikke siges med sikkerhed, for tanden passer ikke
helt med kendte fund”.

Med fundet af tanden opklares samtidig et mysterium. Geomuseum Faxe
har nemlig dele af et forstenet skildpaddeskjold med to dybe, kegleformede
bidmærker. Hvem der har sat dem, har Jesper Milan spekuleret dybt og
længe over. ”Der er tydeligvis tale om krokodillebid, men Thoracosaurus har
med sine smalle kæber og spidse tænder ikke kunnet tage skildpadder og
knuse deres skjold. Det har den nyopdagede krokodille været i stand til, og
den forstenede tand passer ret præcist i hullerne i det forstenede skjold”.
Tanden udstilles på Geomuseum Faxe.
(Sakset fra Politiken 20.02.2014/Lapidomanen/AGR)
FOTO Jesper Milan
10

Der gemmer sig
ædelsten i de
grønlandske klipper.
Foto: nyhedsbureauet.tv

Et grønlandsk rubineventyr er under opsejling.
De røde konfliktfri ædelsten fra Grønland, kan
som eneste reelle alternativ til såkaldte
blodsten fra konflikt-ramte områder blive særdeles populære på
verdensmarkedet, og skabe vækst og arbejdspladser i Grønland.
De er klare, smukke og rigtig mange penge værd, og så kommer de fra
grønlandsk klippejord. Rubiner og safirer er blandt de naturressourcer, der
er på vej til at blive endnu en eksportsucces for Grønland.
På den grønlandske vestkyst, er der fundet safirer og rubiner, og flere
steder er udvindingen på vej til at udvikle sig til decideret minderift, som på
sigt kan blive en værdifuld stor eksportvare for Grønland.
Den forekomst vi kigger på nu er sat til 9 års levetid, men der er andre
forekomster i området som måske kan blive til nye miner i fremtiden.
Udover den vi nu kigger på, forklarer Tuperna Rix, arktisk geolog i True
North Gems, der er et af de mineselskaber, der arbejder med udvinding af
ædelsten i Grønland.

Alternativ til ”blodsten”
Mange af verdens rubin-forekomster ligger i konfliktfyldte områder som
Afghanistan, Burma og lande i Afrika, og sten derfra betegnes som
konfliktsten, fordi de ofte er udvundet under uetiske forhold. De grøn-
landske rubiner bliver imidlertid udvundet under etiske og miljømæssige
forsvarlige forhold, og kan ifølge Tuperna Rix blive et godt alternativ til den
internationale smykkeindustri.
Markedet er selvfølgelig indenfor
smykkeproducenterne. Specielt
det nordamerikanske marked,
men også østen og mellemøsten
har stor interesse for bl.a.
grønlandske rubiner. Og vi
forventer, at stenene har en god
chance ude på verdensmarkedet.
Forekomsten i Aappaluttoq
projektet har vist, at rubinerne
har en høj kvalitet. Og dermed
mener vi, at vi kan konkurrere
med andre.
11

Professor i geologi ved Københavns Universitet Minik Rosing deler
optimismen omkring mulighederne for grønlandske ædelsten på
smykkemarkedet.
Jeg tror der vil være et marked for grønlandske rubiner hvor man har den
fordel, at grønland er et velordnet og konfliktfrit område. Man kan drage en
parallel til Canada, hvor man har markedsført konfliktfri diamanter og
derfor er kommet særdeles godt ind på diamantmarkedet og jeg vil da
absolut mene, at grønland har samme mulighed.

Potentiale for grønlandske jobs
I rubinminen ved Aappaluttoq er man i gang med testudvinding, men man
forventer, at den egentlige minedrift påbegyndes i meget nær fremtid, og
det giver et direkte afkast i form af grønlandske jobs.
Fra Verdens Bedste Nyheder, 6.aug. 2013

Exceptionel diamant
fundet samme sted
som ”Afrikas Stjerne”

Et exceptionelt fund er gjort i den
sydafrikanske undergrund, hvor mine-
selskabet Petra Diamonds har fundet en
blå diamant med en karat på 9,6 i
Cullinan-minen tær på Pretoria. Diamanten
kan som sleben sten blive af stor værdi og betydning.
Det er svært at sige, hvad en køber er klar til at betale for et så smukt og
sjældent samlerobjekt, siger mineselskabets talskvinde Cathy Malins.
Petra solgte i april sidste år en 5,5 karat blå diamant for 16,9 millioner
dollar (ca 93 millioner kroner).
I 1905 blev verdens største
diamant fundet i Cullinan-minen.
Diamanten, der havde en karat
på 3106, fik navnet ”Afrikas
Stjerne”. Den er senere blevet
delt i flere stykker og er i dag
del af de britiske kronjuveler.

(Sakset fra Sjællandske
Medier/Lapidomanen/AGR)
FOTO: Philip Mostert/Scanpix
FOTO: Paul Parsons
12

Turen til
Djursland/Mols

Vi var 6 friske stensamlere
tilmeldt denne herlige klubtur.
Asbjørns omfattende program
rummede ud over det geologiske
også kulturelle indslag, bl.a. nogle
indendørs – en udpræget fordel,
da det regnede en del af tiden!
6. maj mødtes Susanne og jeg
med Hanna og Asbjørn ved færgelejet på Sjællands Odde til afg. 9.30. Efter
en god sejltur i roligt vejr, mødtes vi med Karin og Svend ved glasmuseet i
Ebeltoft. En stor bygning i både ny og
gammel stil, med mange rum og en
spændende udstilling samt et
arbejdende værksted. I Ebeltoft havn
kunne vi nyde synet af ”Nord-kaperen”
og ”Fregatten Jylland”.
Turen fortsatte til Ørnbjerg Mølle, en
restaureret herregårdsmølle under
Lyngsbækgård. Mens vi var der,
ændrede vejret sig til opholdsvejr med
sol og skyer. Her var en fin hytte, hvor
vi spiste frokost.

Vi kørte videre til Kalø slotsruin,
hvor 4 af os trodsede blæsten og
gik den lange bumlede og stenede
vej til slotsruinen. Man byggede
solidt på Valdemar Atterdags tid. Vi
kunne se de meget tykke
grundmure, resten var væk, en
stor del havnet i vandet: mange
røde sten sås i strandkanten.
Samlet igen valgte vi at køre fra
blæsten til Thorsager rundkirke,
et imponerende bygningsværk, som er meget større end den rundkirke vi
har på Sjælland ved Bjernede.
Uden for kirken var et fint sted med bord og bænke lige noget for os, vi
trængte til kaffe og kage!
13

Herfra kørte vi til vores base ved
Nimtofte: ”Kærgården”. Et
særdeles udmærket sted, som vi
endda havde helt for os selv, det
var luksus.
7. maj startede med voldsomt
regnvejr, så vi tog os god tid til
morgen hygge. Da det ikke var
vejr at bevæge sig ud i, kørte vi
til Maria Magdalene kirken, efter
overleveringerne navngivet efter
to jomfruer. På kirkegården stod smukke japanske kirsebærtræer i fuldt
flor. Inde i kirken sås flotte kalkmalerier på hvælvingerne og orthoceras i
gulvet. Planen var at køre til Mols
Hoved, og da det endelig lykkedes os
at finde et sted at gå ned på stranden,
var det meget passende blevet tørvejr.
Stranden var fin, med masser af sten,
her gik vi en god times tid, indtil en
ordentlig regnbyge fik os i bilerne igen.
Vi kørte til Helgenæs og Slettehage fyr
og her var solskin. Efter forgæves at
have kørt op og ned ad smalle
grusveje for at finde
”Tyskertårnet” kørte vi til Lushage,
og vandrede i det kuperede
landskab med smukke kodrivere
og engelskgræs (og rigeligt med
kokasser!) Her skinnede solen og
sigtbarheden var perfekt, så vi
kunne se Sejerø, Samsø, Tunø,
Vejrø og en masse Jylland. Herfra
kørte vi til restaurant Mols Bjerge i
Knebel. Her var herlig stemning og
masser af latter under middagen.
Tilbage til basen beundrede vi dagens fund, bl.a. Karins lerjernsten med
flotte krystaller.
8. maj igen med kraftig regnvejr fra morgenstunden, så vi kørte til Ørum
kirke og derefter til Grenå kirke, hvor Frederik II’s bibel fra 1559 opbevares.
I gulvet var også her masser af orthoceras. På Grenå Turistkontor fortalte
den kvikke dame, at der på Kyst- og fjord-centret i Voer fandtes en flot
samling søpindsvin – men det var begyndt at klare op, så vi valgte
Sangstrup klint. Her gik vi et par timer inden det ved 13-tiden igen blev
14

regnvejr. Vi kørte til Voer
færgested - og hvilken skuf-
felse: søpindsvinesamlingen
var et kæmpestort glas,
hvor man skulle gætte
antallet af søpindsvin!
Ved 16-tiden kørte vi - i
regnvejr - til basen.
Med al den regn måtte vi
trøste os ved at finde et
”ordentligt” sted at spise
den sidste aften på
Djursland. Auning Kro kan
bestemt anbefales!
9. maj var vejret fint, så vi nåede rundt i Mols Bjerge og nød de flotte
udsigter fra Agri Bavnehøj og Tre Høje, og vi så besøgscentret Øvre
Strandkær, inden vi skulle med færgen fra Ebeltoft og sige farvel og tak for
en rigtig dejlig tur rundt på Djursland - trods regnvejr fejlede humøret ikke
noget, og stemningen var god. Tak for turen! Stisser

Elverdamsdalens kildekalk Fra turen d. 4. maj
15

Turen til Tarup
/Davinde grusgrav

fandt sted søndag den 15. juni, i skønt
solskin. Vi startede i den kæmpestore
grusgrav, hvor der desværre ikke var
de store fund.

Derefter gik turen til Davinde stenmuseum, det var virkelig en oplevelse.
Lokalerne var nyrenoverede og alt var mærket med navn, findested og hvor
de oprindeligt kom fra.
I det første lokale var der en knap ved hver sten, når man trykkede på den,
kunne man på en tavle se hvor stenen kom fra. I det andet lokale hvor der
blandt andet var udstillet kæmpe store ledeblokke, så vi en film om
grusgraven og dens betydning op gennem tiden.
Brorfeldes venner, der holdt deres årlige udflugt samme sted, inviterede på
kaffe og kage samt grillaften, en dejlig overraskelse.
Efter at have gået en
tur rundt om et par
af søerne i det
fantastisk flotte
område og spist
aftensmad ved bålet,
var det tid at starte
den lange hjemtur,
med røde kinder af
sol og vind og
hovedet fyldt af nye
indtryk, en rigtig god
dag
Susanne
16

Turen til Tarup-Davinde: smuk natur, kaffe, kage og hyggeligt samvær


Dette blad er trykt hos