You are on page 1of 14

INDUSTRIJSKO-OBRTNIKA KOLA

ZAVRNI RAD
Montaa osobnog raunaa s !nstaa"!#o$
o%&rat!'nog %rogra$a ! u%ra'#a(!) %rogra$a
Mentor: Uenik: Dario Pandi
Zanimanje:
ibenik, kolovoz 2014
SADRAJ
1 Uvod................................................................................................................. 3
2 Montaa o!obno" ra#nala................................................................................... 4
21 $lavne kom%onente o!obno" ra#nala................................................................5
& '%erativni !#!tav i nje"ova in!tala(ija....................................................................8
&1 )r!te o%erativno" !#!tava................................................................................. 9
&2 *em# !l#i o%erativni !#!tav.............................................................................. 9
&& +n!tala(ija o%erativno" !#!tava.........................................................................10
4 +n!tala(ija #%ravljaki, %ro"rama......................................................................... 11
41 +n!tala(ija #%ravljaki, %ro"rama......................................................................12
- Z./01U*./..................................................................................................... 13
0+234.2U4........................................................................................................... 14
*+ U'o,
U ovom rad# %i!at emo o montai ra#nala, odno!no o nje"ovim "lavnim
!a!tavni(ama koji !# vani %ri montiranj# te in!tala(iji nje"ovo" o%era(ij!ko" !#!tava
koji je najvaniji imbenik # !amom 5#nk(ioniranj# ra#nala, bez o%era(ij!ko"
!#!tava rad ra#nala nije mo"#, on je za%ravo mozak !amo" ra#nala i o njem# !ve
ovi!i '%erativni !#!tav kao "lavni dio !amo" ra#nala moe biti razliit, imamo
razliite o%erativne !#!tave %o%#t 6indo7!a i nje"ovi, razliiti, !erija 86indo7! 9P,
6indo7! :, 6indo7! )i!ta itd;, imamo Ma( '! i nje"ove !erije, 0in#<e, =ree Do!!,
=ree >?D itd
+!to tako #%oznat emo !e kroz rad !a zadnjim dijelom ra#nala, tj nje"ovim
#%ravljakim %ro"ramima koje" mo"# initi od "lavni, i o!novni,, moemo nave!ti
drivere za zv#k, rezol#(ij#, 7lan 8beini internet; itd, bez koji, ra#nalo ne moe
5#nk(ionirati
)ano je na"la!iti da emo # rad# o%@irno %i!ati o ra#nal#, nje"ovim
kom%onentama i o!talim !tvarima koje ra#nalo ine ono @to je dana!, "lavno
ovjekovo %oma"alo %ri !vakom %o!l# i bez nje"a dana@nja !vakodnevni(a nije
mo"#a
-+ Montaa osobnog raunaa
U dana@nje vrijeme ra#nala !# %ri!#tna # !vim %odr#jima ivota, %a %raktino ne
%o!toji ni jedna lj#d!ka djelatno!t # kojoj !e oni # veoj ili manjoj mjeri ne %rimjenj#j#
?vakako da je najvanija nji,ova %rimjena # %o!lovne !vr,e U ind#!triji,
admini!tra(iji i #%ravi !e !#vremeno %o!lovanje bez nji, vi@e ne moe zami!liti
Dr#"a vana (jelina %rimjene PA ra#nala je # obrazovanj#, tako da je obrazovnim
#!tanovama i %ojedin(ima do!t#%na o"romna baza !tr#ne i znan!tvene literat#re,
kao i mno"obrojni teajevi i !lini obrazovni !adraji
? razvojem PA te,nolo"ije %o!talo je mo"#e kori!titi raznovr!ne m#ltimedij!ke
!adraje, tako da !e dana! kori@tenjem ra#nala mo"# "ledati 5ilmovi, !l#@ati
kvaliteni "lazbeni !adraji, i"rati mno"obrojne i"re, ali i !tvarati kom%letna #mjetnika
djela, kao @to !# !like, 5ilmovi i "lazba
'"roman broj PA ra#nala # !vijet# i jo@ vei broj nji,ovi, kori!nika, dovodi do velike
%otrebe za odravanjem, %o%rav(ima i nado"radnjama %o!tojei, ra#nala, kao i
od"ovaraj#e" i ra(ionalno" izbora %rilikom nabavke novi, ra#nala U tom (ilj# e
biti #kratko %rikazane "lavne kom%onente !#vremeni, PA ra#nala, %ri em# nee
biti na"la!ka na !#vi@ne te,nike %odatke, koji !e i onako vrlo brzo mijenjaj# #!lijed
ne%re!tano" %ojavljivanja novi, i jai, PA kon5i"#ra(ija, ve e vea %anja biti
%o!veena o!novnim %rin(i%ima rada %ojedini, kom%onenti, nji,ove #"radnje,
kon5i"#riranja i event#alno" !ervi!iranja
Pri tome treba imati # vid# da !e razvojem i @irenjm PA te,nolo"ije i (ijene %ojedini,
kom%onenti !manj#j#, tako da !e %o%ravak neki, od nji,, ! jedne !trane materijalno
ne i!%lati
Zbo" !ve vee" !t#%nja inte"ra(ije koji !e %rimjenj#je # dana@njoj %roizvodnji PA
ra#nala, "otovo kod !vi,nji,ovi, kom%onenata %revladava ?MD te,nolo"ija
8?#r5a(e Mo#nted Devi(e! B elementi ! %ovr@in!kom montaom; montae i lemljenja
elektroniki, !a!tavni, dijelova o!im to"a inte"rirana kola %o!taj# !ve kom%lek!nija
i namjen!ki %ravljena za %ojedine #reCaje, %a !e kao takva ne mo"# ni nai na
!lobodnom tri@t# Uzimaj#i obzir ove dvije injeni(e, broj !a!tavni, elemenata # PA
ra#nal# koje !e i!%lativo moe %o%ravljati na razini %ojedinani, elekton!ki,
kom%onenti !e znatno !manjio +%ak, jo@ #vijek ima %ro!tora i %otrebe za %o%rav(ima
!t#%nja za na%ajanje, monitora i %eri5erni, #reCaja
U !vim PA ra#nalima, nji,ovim monitorima, !vim %rinterima, !kenerima i o!talim
%eri5erij!kim #reCajima %o!toje takozvani im%#l!ni 8%rekidaki; !t#%njevi za
na%ajanje Po@to !e # !vim nabrojanim #reCajima kori!te !t#%njevi za na%ajanje koji
rade na i!tom %rin(i%#, i ako !e zna da !# kvarovi # ovim !t#%njevima relativno e!ti
odno!# na o!tale kom%onente, ja!no je da je od velike kori!ti #%oznavanje !
%rin(i%ima rada ovakvi, !t#%nja za na%ajanje i nji,ovo" !ervi!iranja
Monitori za PA ra#nala jo@ #vijek imaj# relativno vi!ok# (ijen#, a kako !e kod nji,
jo@ #vijek veinom %rimjenj#je kla!ina te,nolo"ija izrade, ! inte"riranim kolima koja
!# manje vi@e do!t#%na, i oni !%adaj# # PA kom%onente kojima e biti %o!veena
vea %anja + %ored !vi, vei," kori@tenja dok#menata # elektronikom oblik#, jo@
#vijek je %otrebno veliki broj dok#menata kori!titi # %a%irnom oblik# Za t# namjen#
!e najvi@e kori!te la!er!ki %rinter, %ored ,ardver!ki,, javljaj# kvarovi i !metnje koje !#
ili %rivremeno" karaktera, ili koji !e mo"# relativno jedo!tavno interven(ijom otkloniti
Zato e biti detaljno o%i!an %rin(i% nji,ovo" rada i nain otklanjanja neki, kvarova i
!metnji + za vein# o!tali, !a!tavni, kom%onenti PA ra#nala e biti navedene
mo"#e interven(ije na njima Dekim kom%onentama koje !# vrlo je5tine ili !%adaj# #
%otro@n# rob# 8ti%kovni(e, mi@evi i !lino; nee biti %o!veena neka %anja, jer za to
nema ra(ionalni, razlo"a
-+*+ .a'n& (o$%on&nt& osobnog raunaa
+ako !e te,nolo"ija izrade ra#nala znaajno izmijenila od vremena %rvi,
elektroniki, modela !a"raCeni, # etrde!etim "odinama 99 !toljea, jo@ #vijek je
veina dana@nji, rje@enja za!novano na von De#mannovoj ar,itekt#ri 2a ar,itekt#ra
%odraz#mijeva ra#nalo kao !klo% !a!tavljen od etiri "lavna dijela:
B aritmetikoBlo"ika jedini(a,
B kontrolna jedini(a,
B memorija i
B #lazni i izlazni !klo%ovi 8in%#t E o#t%#t;
'vi dijelovi !# meC#!obno %ovezani mno@tvom i(a E !abirni(om ?vi !# obino
%o"onjeni vremen!kim #reCajem 8tajmer, !at, "enerator takta;, mada i dr#"i
Fdo"aCajiF mo"# %o"oniti kontrolne !klo%ove
Procesor
.rtimetikoBlo"ika jedini(a 8.0U B arit,meti( and lo"i( #nit; je !klo% koji vr@i o!novne
aritmetike o%era(ije 8zbrajanje, od#zimanje i dr;, lo"ike o%era(ije 8+, +0+, D3; i
#!%oreCivanje, n%r %od#dara li !e !adraj dva bajta U ovoj jedini(i !e za%ravo
FodraC#je "lavni %o!aoF
Kontrolna jedinica
'na vodi ra#na o tome koji bajtovi # memoriji !adre in!tr#k(ij# koj# ra#nalo
tren#tno obraC#je, odreC#je koje e o%era(ije .0U izvr@avati, nalazi in5orma(ije #
memoriji koje !# %otrebne za te o%era(ije i %reno!i rez#ltate na od"ovaraj#a
memorij!ka mje!ta /ada je to obavljeno, kontrolna jedini(a ide na naredn#
in!tr#k(ij# 8obino !mje@ten# na !ljedeem memorij!kom mje!t#; #koliko in!tr#k(ija
ne "ovori ra#nal# da je !ljedea in!tr#k(ija !mje@tena ne"dje dr#"dje/ada !e
%oziva na memorij#, data in!tr#k(ija moe na razliite naine odrediti od"ovaraj##
memorij!k# adre!# Uz to, neke matine %loe %odravaj# dva ili vi@e %ro(e!ora
2akve obino nalazimo kod %o!l#itelja 8!ervera;
Memorija
'vdje %odraz#mijevamo da je memorija niz obrojeni,Gn#merirani, !tani(a, od koji,
!vaka !adri djeli in5orma(ije +n5orma(ija moe biti in!tr#k(ija kojom !e ra#nal#
zadaje neki zadatak ?tani(a moe !adravati i %odatak koji je %otreban ra#nal# da
bi izvr@ilo nek# in!tr#k(ij# U !vakom !l#aj#, bilo koja !tani(a moe !adravati djeli
in5orma(ije koji # danom tren#tk# moe %red!tavljati %odatak a ve # !ljedeem B
in!tr#k(ij# Znai, !adraj memorij!ki, !tani(a !e ne%re!tano mijenja )eliina !vake
!tani(e i nji,ov broj razlik#j# !e od ra#nala do ra#nala, a i te,nolo"ije izrade tokom
nji,ovo" razvoja !# bile bitno razliite 2ako !mo imali elektrome,anike memorije B
releje, (ijevi i!%#njene ivom # kojima !# !e !tvarali zv#ni %#l!evi, matri(e
!talni,Gtrajni, ma"neta, %ojedinani, tranzi!tora, !ve do inte"rirani, !klo%ova ! vi@e
milij#na di!kretni, i aktivni, elemenata
Ulazne i izlazne jedinice
P#tem #lazni, i izlazni, jedini(a 8+G'; ra#nalo dobiva in5orma(ije iz vanj!ko" !vijeta i
@alje rez#ltate natra" Deke jedni(e mo"# biti i #lazne i izlazne Po!toji @irok !%ektar
+G' jedini(aH od ti%kovni(a, %reko mi@eva, monitora, di!ketni, %o"ona, ADGD)D
8o%tiki,; %o"ona, %i!aa, !ve do !kenera i kamera
Zajednika o!obina !vi, #lazni, jedini(a je da %retvaraj# in5orma(ije odreCene vr!te
# %odatke koji dalje mo"# biti obraCeni # di"italnom !i!tem# ra#nala Da!#%rot
tome, izlazne jedini(e %retvaraj# %odatke # in5orma(ije koje kori!nik ra#nala moe
raz#mjeti U ovom !l#aj#, di"italni !#!tav ra#nala %red!tavlja !#!tav za obrad#
%odataka
Arhitektura
Prijeno!no ra#nalo 8%rijeno!nik, en"l la%to%, notebook;, bitno !manjeni, dimenzija
ali i e!to manji, mo"#no!ti i brzine za razlik# od !tolno" ra#nala 8en"l
de!kto%;/od dana@nji, ra#nala, aritmetikoBlo"ika i kontrolna jedini(a !mje@tene
!# na jednom inte"riranom !klo%# koji nazivamo !redi@nja %ro(e!or!ka jedini(a 8APU
B (entral %ro(e!!in" #nit; Memorija ra#nala !mje@tena je na nekoliko mali,
inte"rirani, !klo%ova %ored (entralno" %ro(e!ora Derazmjerno velik dio #k#%ne
ma!e ra#nala za%ravo je !adran # !#!tav# na%ajanja elektrinom ener"ijom B
jedini(a za na%ajanje i +G' #reCajima
Deka od vei, ra#nala razlik#j# !e od "ore o%i!ano" modela #"lavnom %o veem
broj# %ro(e!ora i kontrolni, jedini(a koji rade i!tovremeno Dodajmo ovome i da neka
ra#nala, ija je i!klj#iva namjena znan!tveno i!traivanje i ra#nanje, imaj# !a!vim
dr#"aij# ar,itekt#r# i zbo" dr#"aije", ne!tandardizirano" naina %ro"ramiranja,
ni!# na@li @ir# komer(ijaln# %rimjen# Dakle, # biti, naelo 5#nk(ioniranja ra#nala je
%rilino jedno!tavnoH kod !vako" takta, ra#nalo %ovlai in!tr#k(ije i %odatke iz !voje
memorije, izvr@ava in!tr#k(ije, %o,ranj#je rez#ltate i %onavlja (ikl#! Ponavljanje !e
vr@i !ve do naila!ka na in!tr#k(ij# F!to%F
/+ O%&rat!'n! susta' ! n#&go'a !nstaa"!#a
'%era(ij!ki !#!tav 8'?; 8jo@ i radni !#!tav, o%era(ij!ki !i!tem, o%erativni !#!tav; je
!k#% o!novni, !#!tavni, %ro"rama koji #%ravljaj# !klo%ovljem ra#nala 8en"
,ard7are; radi o!tvarivanja o!novni, 5#nk(ija ra#nala: #laz, memoriranje, obrada i
izlaz %odataka
'%era(ij!ki !#!tav omo"##je vez# izmeC# !klo%ovlja i kori!niki, %ro"rama Mno"i
kori!niki %ro"rami # !vom izvoCenj# %ozivaj# 5#nk(ije koje !# !adrane #
o%era(ij!kom !#!tav#
$eneralno, ne %o!toji kom%letna i adekvatna de5ini(ija o%erativni, !#!tava 0ak@e je
de5inirati o%erativne !#!tave %o onome @to oni rade, ne"o %o onome @to oni je!#
Po!toji nekoliko razliiti, %o"leda na o%erativne !#!tave, koji !# !e razvijali #%oredo
!a razvojem i!ti,, # kojima je %oe!to %ri!#tna analo"ija !a nekim "eneralnim
!i!temima kao na%rimjer # !amom dr#@tv# '%erativni !#!tav !e moe #%orediti !a
vladom /om%onente ra#nal!ko" !i!tema !# ,ardver, !o5tver, i %odat(i, a o%erativni
!i!tem o!i"#rava !red!tva za %ravilno kori@tenje navedeni, kom%onenti Po%#t vlade
o%erativni !#!tavi ne izvr@avaj# o%era(ije radi !ebe !ami,, ne"o jedno!tavno
o!i"#ravaj# okr#enje # kojem dr#"i %ro"rami mo"# obavljati kori!tan %o!ao
'%erativni !#!tav !e moe vidjeti i kao ra!%oreCiva re!#r!a 8en"l re!o#r(e
allo(ator;, koji !e # ra#nal!kom !i!tem# %ona@a kao #%ravitelj 8en"l mana"er;
ra#nal!ki, re!#r!a kao @to !# APU time ili (ikl#!i na %ro(e!or#, memorija, #laznoB
izlazni #reCaji itd, koje o%erativni !i!tem dodjelj#je !%e(i5inim %ro"ramima i
kori!ni(ima kako bi oni obavili Fkori!tanF %o!ao Daravno, %o!toji jo@ mno"o razliiti,
%o"leda i int#itivni, de5ini(ija o%erativni, !i!tema, ali ona koja !e naje@e kori!ti #
ra#nal!kim znano!tima kae da je o%erativni !#!tav jedan %ro"ram koji !e (ijelo
vrijeme izvr@ava na kom%j#ter#, %oznatiji %od nazivom kernel, ! tim da !e !vi o!tali
dijelovi !o5tvera %o!matraj# kao a%likativni %ro"rami Daj%oznatiji o%erativni !i!temi
!# Mi(ro!o5t 6indo7!, 0in#<
?vr,a o%erativno"#!tava je da o!i"#raj# okr#enje # kojima kori!ni(i mo"#
izvr@avati !voje %ro"rame ?vr,a kao o%i %ojam !e !a!toji iz (iljeva koji imaj#
%re(iznij# de5ini(ij# Primarni (ilj o%erativno" !#!tava je!te da ra#nalo #ini
%rikladnim i jedno!tavnijim za #%otreb# . !ek#ndarni (ilj je da kori!ti ,ardver na @to
e5ika!niji nain 'va dva (ilja %rikladno!t i e5ika!no!t !# e!to meC#!obno
!#%rot!tavljenaU %ro@lo!ti !e vea %anja %oklanjala e5ika!no!ti ne"oli %rikladno!ti i
kom5or# !amo" kori@tenja ra#nara, da bi !e ka!nije %oelo vi@e %anje %oklanjati
!amom kori!nik# ra#nala
/+*+ Vrst& o%&rat!'nog susta'a
Prvi in5orma(ij!ki !#!tav koji je ikada bio razvijen je bio m! do! 'n je imao takvo
!#elje da !te vi morali naredbama davati in5orma(ije tom o%era(ij!kom !#!tav#, te
je na temelj# va@i, naredbi o%era(ij!ki !#!tav mo"ao normalno raditi Dakon to"a
mi(ro!o5t je razvio 7indo7! in5orma(ij!ko !#elje Dakon to"a razvijen je o%era(ij!ki
!#!tav lin#< koji je takoCer otvoreno" ti%a, i koji je jedini mo"ao konk#rirati
7indo7!ima Do za lin#<e morate imati neko in5ormatiko znanje kako bi i, mo"li
%okretati, dok !a 7indo7!ima to nije !l#aj
/+-+ &$u su! o%&rat!'n! susta'
'%era(ij!ki !#!tav kao najvanija !tvar na ra#nal# radio ono @to je za%ravo i
najvanije za 5#nk(ioniranje ra#nala '%era(ij!ki !#!tavi na razne naine obraC#j#
%odatke Prvo do%#@taj# #laz %odataka, %a i, memoriraj#, %a i, obraC#j#, te i, nakon
to"a %#@taj# odno!no %ro!ljeC#j# dalje '%era(ij!k# !#!tavi !# za%ravo jedna !%ona
izmeC# !klo%ova # ra#nal# i %ro"rama '%era(ij!ki !#!tavi te %ro"rame rade
5#nk(ionalnima, te %ojedno!tavlj#j# !#elje neki, %ro"rama, kako bi !te mo"li
jedno!tavnim klikom na nek# ikon# dobiti %rilik# da !e kori!tite nekim %ro"ramom ili
nekim !klo%om %ro"rama '%era(ij!ki !#!tav takoCer ima i zada# "ra5iko" %rikaza
%odataka na ekran# Dakle !ve @to vidite na !vojem# za!lon# o%era(ij!ki !#!tav
obraC#je na taj nain da bi razne kodove i %odatke %retvorio # "ra5iki mo"#i %rikaz
2akoCer !l#i i za ra!%oreCivanje %odataka # memoriji '%era(ij!ki !#!tavi !# toliko
moni da !e # zadnji, nekoliko "odina ne kori!te vi@e !amo na ra#nalima, za @to !#
%rvotno bili !mi@ljeni Dana! o%era(ij!ke !#!tave kori!te razne mree i ra!ni kori!ni(i
2ako re(imo !vi novi mobiteli imaj# o%era(ij!ke !#!tave 2akoCer i, moete nai i #
a#tomobilima, %a ak i # 5oto a%aratima i # nekim kamerama ?vaki a%arat koji ima
%ro(e!or # !ebi mora kori!titi neki o%era(ij!ki !#!tav iz razlo"a @to on takoCer i @titi
va@ %ro(e!or raznim dodat(ima koji !e brin# za !i"#rno!t va@e" a%arata
/+/+ Instaa"!#a o%&rat!'nog susta'a
+n!tala(ija o%eratino" !#!tava je klj#na !tvar kod !vako" ra#nala koje e !#tradan
biti !%remno za obavljanje 5#nk(ija koje e ovjek# %omoi # %o!l# ili !veo%em
ivot#
Prvo treba odabrati eljeni o%erativni !#!tav a ve !mo !%omen#li %ojedine kao @to je
6indo7!,0in#<, Ma( o! itd U dana@njem !vijet# !vi !#!tavi !e mo"# %ronai #
ra#nalnim tr"ovinama "dje !e %rodaj# na dvdovima, za !vaki k#%ljeni dvd !e dobija
!erij!ki broj %omo# koje" !e in!tala(ija %rovodi +n!tala(ij# ne moe %rovoditi
ne!tr#na o!oba jer to moe dove!ti do kvara na ra#nal# ili ako ra#nalo nije novo
moe dove!ti do "#bitka %odataka na !amom njem# +!to tako moramo na"la!iti da
!vaki o%erativni !#!tav za,tjeva dr#kij# metoda i dinamik# in!tala(ije %a tako ne
moemo na i!ti nain in!talirati 6indo7!e i 0in#<, niti !# oni # djelovanj# !lini
)eliki %roblem o%erativni, !#!tava @to !e dana! na internet# nalaze razliite vr!te
%irat!ki, %roizvoda, koje ne #dovoljavaj# za,tjevima
0+ Instaa"!#a u%ra'#a(!) %rogra$a
U%ravljaki %ro"ram je ra#nalni %ro"ram koji omo"#ava kom#nika(ij# izmeC#
o%erativno" !#!tava i #reCaja %ovezano" ! ra#nalom Zbo" !voje 5#nk(ije
#%ravljaki %ro"rami !# !%e(i5ini za #reCaj i %i@# !e namjen!ki za odreCeni
o%erativni !#!tav /ada o%erativni !#!tav eli kom#ni(irati !a #reCajem, on @alje
naredb# #%ravljakom %ro"ram# koji j# obraC#je i %ro!ljeC#je #reCaj# /ada #reCaj
treba kom#ni(irati !a o%erativnim !#!tavom, %odatke @alje #%ravljakom %ro"ram#
koji i, %ro!ljeC#je o%erativnom !#!tav#U%ravljaki %ro"rami %ojedno!tavnj#j#
%ro"ramiranje jer !l#e kao a%!trak(ij!ki !loj izmeC# #reCaja i o%erativno" !#!tava
Pro"ram!ki kod a%lika(ije moe !e %i!ati neovi!no o ,ardver# koji e kori!titi te !e #
njem# mo"# kori!titi o%e naredbe U%ravljaki %ro"ram e %ri,vatiti o%e naredbe i
%retvoriti i, # jedno!tavnije naredbe koje #reCaj zna obraditi
Pi!anje #%ravljaki, %ro"rama za,tijeva iznimno dobro %oznavanje kon!tr#k(ije
#reCaja ali i o%erativno" !#!tava kojem je #%ravljaki %ro"ram namijenjen
U%ravljaki %ro"rami izvr@avaj# !e # %o!ebnom reim# i izravno %ri!t#%aj# #reCajima
%a mo"# izazvati velike %robleme ako ne 5#nk(ioniraj# %ravilno Zbo" to"a i,
naje@e %i@# %ro"rameri za%o!leni # tvrtkama koje razvijaj# ,ardver 'ni imaj#
izravan %ri!t#% in5orma(ijama o kon!tr#k(iji #reCaja te na ra!%ola"anj# !tr#ne
timove !#radnika
U%ravljaki %ro"rami # %ravil# !e i!%or##j# na AD ili D)D medij# koji !e nalazi #
k#tiji !a #reCajem Deki o%erativni !#!tavi, %rimjeri(e 6indo7! ili Ma( '? 9, !adre
velik# baz# #%ravljaki, %ro"rama za brojne #reCaje, koji !e takoCer mo"# kori!titi B #
nekim !it#a(ijama, o%erativni !#!tav e a#tomat!ki in!talirati #%ravljaki %ro"ram iz
!voje baze im %re%ozna novi #reCaj +%ak, %re%or##je !e da kori!nik %re#zme
najnovij# inai(# #%ravljako" %ro"rama !a 6eb !trani(a %roizvoCaa #reCaja 2ime
e o!i"#rati naj!tabiliniji rad i najbolje %er5orman!e >#d#i da !e #%ravljaki
%ro"rami !talno #na%rjeC#j#, %re%or##je !e %eriodino %re#zimanje i in!taliranje
najnoviji, verzija
0+*+ Instaa"!#a u%ra'#a(!) %rogra$a
?vi #%ravljaki %ro"rami !e in!taliraj# %reko (dBa koje" #"lavnom dobijete %ri
k#%ovini neko" ra#nala, i!to tako kod la%to%a je !tvar %#no jedno!tavnija jer ako i
nemate (d !a %ro"ramom, jedno!tavno odete na !trani(e marke va@e" la%to%a i
%ronaCete !voj model, te !a te !trani(e %re#zmete #%ravljaki %ro"ram koji vam je
%otreban kako bi la%to% radio .ko za%adnete # %ote@koe tijekom in!tala(ije tj ako
!te in!talirali krivi %ro"ram, bilo bi dobro da in!talirate tj nadjete od"ovaraj#i ili
a#rirate nje"ov #%ravljaki %ro"ram da b#de kom%atibilan ! verzijom !#!tava koj#
kori!tite
Deki !e #%ravljaki %ro"rami i!%or##j# #z odreCeni o%erativni !#!tav, a neki !#
do!t#%ni %#tem !ervi!a o%erativni, !#!tava na internet# ili !e %rilikom in!tala(ije
,ardvera !%remaj# na ra#nalo i %ri%remaj# za in!tala(ij# U o!talim je !l#ajevima
#%ravljake %ro"rame %otrebno in!talirati ! ADBa ili D)DBa .ko !e #%ravljaki
%ro"ram ne nalazi ve na ra#nal# ili ako nemate AD ili D)D, %otraite "a na 7ebB
mje!t# %roizvoCaa %i!aa, %re#zmite "a i in!talirajte
1+ ZAKLJUAK
/roz rad !mo o%i!ali monta# te !ve vezano #z o%erativne !#!tave i nji,ove
#%ravljake %ro"rame koji !# neo%,odni za normalno 5#nk(ioniranje o!obno"
ra#nala, tj da bi ra#nalo kvalitetno !l#ilo !amom ovjek# Dana! je ra#nalo
!a!tavni dio ovjekovo" ivota i nema o!obe na !vijet# koja kod k#e ne %o!jed#je
barem jedno ra#nalo, jer je dana@nji ivot %raktiki nemo"#
+!to tako kroz rad !mo obja!nili in!tala(ij# o%erativno" !#!tava te !mo na"la!ili
nje"ov znaaj za ra#nalo, te odma, %otom vano!t #%ravljaki, %ro"rama bez koji,
ra#nalo # krajnjoj liniji kada !ve ima ne moe 5#nk(ionirati
4a#nalo !amo %o !ebi je dana! veza za !vijet, %reko koje" !e obavljaj# !vi %o!lovi,
#n#tar k#an!tva, %o!la, @kolovanja i dr#"i, !tvari
LIT2RATURA
1. Leo Budin Operacijski sustav, Ee!ent, "a#re$, 2010.
2. %ndre& '. (anen$au!) *odern Operatin# '+ste!s, ,rentice -a, 2001.
&&&.&ikipedija.or#..r
&&&.$u#..r
&&&.procesor..r