You are on page 1of 56

ΚΛΑΣΙΚΘ ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ

ΙΑΤ΢ΙΚΘ που ΣΕΒΕΤΑΙ
τον ΑΝΘ΢ΩΡΟ

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ ΙΑΤ΢ΙΚΘ
• Οριςμόσ «τα όμοια τοίσ ομοίοισ ειςίν ιάματα»
(Ιπποκράτθσ)
• τςίμπθμα μζλιςςασ => καφςοσ , νυγμϊδθσ πόνοσ,
οίδθμα (πριξιμο), βελτίωςθ με κρφα θ παγωμζνα
επικζματα (βρεγμζνο πανί π.χ.), ΑΝΑΦΤΛΑΞΙΑ

 κεραπεία αρρϊςτων με παρόμοια ςυμπτϊματα,
ανεξαρτιτου αιτιολογίασ !!!

• Ζγκαυμα 
βελτίωςθ με ηεςτό (!!) νερό/λάδι (δθλαδι
45ο-50ο κερμότθτα), χειρότερα με κρφο !

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ ΙΑΤ΢ΙΚΘ
Ραραδείγματα
ομοιοπακθτικισ ςυμπεριφοράσ μασ
1. πρόκλθςθ εμετοφ ςε ναυτία ίωςθσ
2. πρόκλθςθ αυξθμζνθσ ηζςτθσ ςε δζκατα
και εφίδρωςθσ (αποτοξίνωςθ) με ςκζπαςμα
3. πόςθ ηεςτοφ ροφιματοσ ςε αλλεργικι
αντίδραςθ του φάρυγγα (πριξιμο)
4. πλφςιμο κρφων ποδιϊν με κρφο νερό τρίψιμο του παγωμζνου ςϊματοσ με πάγο θ
χιόνι

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ ΙΑΤ΢ΙΚΘ
Ραραδείγματα
ομοιοπακθτικισ ςυμπεριφοράσ μασ :
5. Ριζηουμε ι τρίβουμε το ςθμείο όπου ζχουμε
χτυπιςει και πονάμε !!

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ ΙΑΤ΢ΙΚΘ
• 1790 Δοκιμαςία του Χάνεμαν με Κινίνο
(“China officinalis” – φάρμακο ελονοςίασ τότε )
 περιοδικζσ κρίςεισ ανά 48 ϊρεσ με ρίγθ,
εφίδρωςθ και μεγάλθ αδυναμία

***

=> όμοια ςυμπτϊματα με ελονοςία (Malaria)

Φϊτιςθ ότι υπάρχει το φυςικό φαινόμενο:
Μια ουςία θ οποία μπορεί να προκαλζςει
ςυγκεκριμζνα ςυμπτϊματα ςε υγιι
άνκρωπο, δφναται να ιάςει όμοια
ςυμπτϊματα ς’ ζναν αςκενι !!!

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ ΙΑΤ΢ΙΚΘ
• Ιδρυτισ τθσ Ομοιοπακθτικισ ο ιατρόσ
Σάμουελ Χάνεμαν (Hahnemann) 1796 :

“SIMILIA SIMILLIBUS CURRENTUR”
«Τα όμοια κα κεραπευτοφν με τα όμοια»
 Ομοιοπακθτικό Φάρμακο και θ δράςθ του
πίςτευε ο Χάνεμαν ότι είναι πνευματϊδουσ
φφςθσ (“geistartige Wirkung”) ***
 ζλλειψθ γνϊςεων του περιβάλλοντοσ και
τθσ φφςθσ - ςχετικά με ςθμερινά δεδομζνα

Θ νανο – δομι των ομοιοπακθτικϊν
φαρμάκων
• Οι Chikramane et al 2010 ανακάλυψαν ότι τα
ομοιοπακθτικά φάρμακα (ΟΦ) Aurum,
Cuprum, Zincum, Platinum, Stannum, Argentum
metallicum (όλα μζταλλα) περιζχουν μζςα τουσ
νανο – ςωματίδια τθσ εκάςτοτε αρχικισ φλθσ
τουσ (δθλ. χρυςό, χαλκό, ψευδάργυρο,
λευκόχρυςο, καςςίτερο και άργυρο
αντιςτοίχωσ) !!!
(“Extreme homeopathic dilutions retain starting
materials: A nanoparticulate perspective”)
’Homeopathy’ (2010) 99, 231-242

Θ νανο – δομι των ομοιοπακθτικϊν
φαρμάκων
• ΢υνδυαςμόσ θλεκτρονικισ μικροςκοπίασ
(ειδική μορφή: Transmission Electron
Microscopy -TEM), διάκλαςθσ θλεκτρονίων
επιλεγμζνθσ περιοχισ (Selected Area Electron
Diffraction [SAED]) και ειδικισ
Φαςματοςκοπίασ Ατομικισ Εκπομπισ
(Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission
Spectroscopy [ICP-AES])
• ΟΦ ςε δυναμοποιιςεισ των 6ch, 30ch, 200ch

Δομι Ομοιοπακθτικϊν Φαρμάκων
Τα ομοιοπακθτικά φάρμακα ζχουν πια
«απτι» δομι, μείωςθ τθσ αφθρθμζνθσ
ζννοιασ κάποιασ ενζργειασ θ του «μαφρου
κουτιοφ» (“black box”) ςτθν Ομοιοπακθτικι
Ιατρικι όςον αφορά τθν (βιολογικι)
κατανόθςι μασ, με ποια μορφι / δομι
(τουλάχιςτον κατά ζνα μεγάλο μζροσ) δρουν
τα ομοιοπακθτικά φάρμακα μζςα ςτον
ανκρϊπινο οργανιςμό:
 ωσ νανοςωματίδια / νανοδομι.

Ο Νάνο – κόςμοσ
Νάνο – ςωματίδια (ΝΣ): ςυςςωματϊματα
μορίων πολφ μεγαλφτερα των ατόμων /
μορίων(10-15 /10-12 m). Mία διάςταςθ
< 100 nm (100 χ 10-9 m) βιομθχανικά,
βιολογικά, περιβαλλοντικά, ιατρικά ΝΣ
Νάνο – υλικό : Τλικό με φυςικοχθμικι δομι
<100 nm, το οποίο παρουςιάηει φυςικά,
χθμικά θ βιολογικά χαρακτθριςτικά άμεςα
ςυνδεδεμζνα με τθν ποιότθτα τθσ
επιφάνειασ και τθν διάςταςι του (μζγεκοσ!)

Νάνο – Κόςμοσ και Νανοςωματίδια
• Ιοί : μζγεκοσ 20 nm – 400 nm (10-9 m)
• Βακτιρια : 300 – 60000 nm (0,3 – 60 μm)
• Μφκθτεσ : 1000 – 50000 nm
• Ερυκρά αιμοςφαίρια : 5000 – 10000 nm
• Σκόνθ ατμόςφαιρασ : 1 nm – 40000 nm
• Καπνόσ τςιγάρου : ΝΣ 100 nm – 4000 nm
 εναζρια ςωματίδια < 5000 nm διειςδφουν
μζςω πνευμονικϊν κυψελίδων ςτο αίμα

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ ΙΑΤ΢ΙΚΘ
• Ζναρξθ 1810 με το «Πργανον τθσ κεραπευτικισ
τζχνθσ» 2θ παράγραφοσ 
«το φψιςτο ιδεϊδεσ μιασ κεραπείασ είναι θ
γριγορθ, ιπια και μόνιμθ αποκατάςταςθ τθσ υγείασ
και θ εξάλειψθ τθσ αςκζνειασ ςε όλθ τθσ τθν
ζκταςθ, με τον πλζον αβλαβι τρόπο και με βάςθ
εφκολα κατανοθτζσ αρχζσ» Σάμουελ Χάνεμαν
(1755–1843)
 αποφυγι τοξικότθτασ μζςω αραίωςθσ φαρμάκων,
ςτον 19ο αιϊνα «κεραπείεσ» ςτθν ιατρικι με
υδράργυρο, αρςενικό, αφαιμάξεισ κ.λπ. Άρνθςθ του
Χάνεμαν να ςυμμετζχει ςε τζτοιεσ πρακτικζσ

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ ΙΑΤ΢ΙΚΘ
Παραγωγι νανο – ςκευαςμάτων μζςω
μθχανικισ κροφςθσ του αραιωμζνου
διαλφματοσ = δυναμοποίθςθ
 εδϊ ιςχυρότερθ (!) κεραπευτικι δράςθ
απζναντι ςτο απλϊσ αραιωμζνο φάρμακο
***

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ ΙΑΤ΢ΙΚΘ
• Δυναμοποιιςεισ :
Α. 1 ch = 1 (εκχφλιςμα) : 100 (οινόπνευμα)
αραίωςθ ςυν 100 διαδοχικζσ κροφςεισ
2 ch = 1 (από 1ch) : 100 ςυν 100 κροφςεισ
3 ch = 1 (από 2ch) : 100…
 12ch, 200 ch, 1000ch = 1M, 10Μ, 50Μ, CM
Β. Q 1= 1:50000 αραίωςθ + κροφςεισ,Q2, Q 4
Γ. 1 χ = 1:10 αραίωςθ + κροφςεισ - 6χ, 30χ

Ομοιοπακθτικά ‘provings’: Νανοςωματίδια
που προκαλοφν ςυμπτϊματα ςτον άνκρωπο
• 1835 (Hahnemann) - γνωςτό ότι το ομοιοπακθτικό
φάρμακο “Silica”(Sil.) μπορεί να προκαλζςει και να
κεραπεφςει ταχυκαρδία και αρρυκμία : “…severe
palpitation and severe pressure in the sternum…” ,
“Awaking with a quicker pulse, palpitation,
sensation of heat…”
• GENERALS - PULSE – irregular (ΓΕΝΙΚΑ – ΢ΦΤΓΜΟ΢ –
άρρυκμοσ) - Ομοιοπακθτικό ΢ζπερτορυ Kent -1900
calc. chinin-s. chlor. chr-ac. cupr. cupr-act./ferr. ferrp. Hep.iod. Kali-bi. Kali-c. kali-chl. Kali-i. kali-s./ magp. mag-s. mang. merc-i-f. nat-ar. NAT-M. nat-s. nicc.
PH-AC. Phos./ Sil. stann. Sulph. zinc. Zinc-p.

Επιβεβαίωςθ χαρακτθριςτικϊν ενόσ
ομοιοπακθτικοφ φαρμάκου μζςω νανο –
τεχνολογίασ μετά από 175 χρόνια
• Stampfl et al 2011  πρόκλθςθ αρρυκμίασ
και ταχυκαρδίασ μζςω νανοςωματιδίων του
διοξειδίου του πυριτίου -SiO2 (“engineered
nanoparticles -ENPs”) – ροι SiO2 διαλφματοσ μζςα ςε «ηωντανι», απ’ το
ςϊμα αποςυνδεδεμζνθ καρδιά - ηωικό
μοντζλο (“Langendorff – Heart”)
• Η ροι διαρκοφςε 1 ϊρα, θ διαταραχι
κρατοφςε όμωσ τουλάχιςτον 4 ϊρεσ ! ! !

Νανοςωματίδια πυριτίου (Silica)

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ ΙΑΤ΢ΙΚΘ
Ιςτορικι πρωτοπορία τθσ Ομοιοπακθτικισ
Ιατρικισ :
Ωσ ομοιοπακθτικοί ιατροί, ςυμβατικοί
ιατροί, αςκενείσ θ ςυγγενείσ αςκενϊν
ζχουμε κακθμερινά τθν μαρτυρία του
φαινομζνου τθσ ίαςθσ / κεραπείασ μζςω
μιασ ειδικισ νανοϊατρικισ!

 διάςταςθ ποιότθτασ (ζννοια, μεταφορικά)
και ποςότθτασ (βάροσ και μζγεκοσ !!)

Ομορφιά τθσ εναρμόνιςθσ του
ανκρϊπου με τθν φφςθ
Στοιχεία του περιβάλλοντοσ είναι ταυτόχρονα:
1. ΔΟΜΙΚΑ ςτοιχεία μζςα ςτον οργανιςμό μασ
2. ΛΕΙΤΟΥ΢ΓΙΚΑ ςτοιχεία ΢ΤΝΣΘΡΘ΢Θ΢ και
ΕΠΙΒΙΩ΢Θ΢ : Φδωρ, οξυγόνο, τροφι (φυτά,
ηϊα, άλατα), ψυχαγωγία (πάρκο, λίμνθ)
3. ΛΕΙΤΟΥ΢ΓΙΚΑ ςτοιχεία ΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ :
Υδωρ, οξυγόνο, τροφι, βότανα, ορυκτά, ηωικζσ
ουςίεσ (δείτε Ομοιοπακθτικά Φάρμακα !)
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΕΙΛΘΣΙΚΑ : Δθλθτιρια, διάςταςθ
τθσ ποςότθτασ («παν μζτρον άριςτον»)

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ
- Δοκιμαςίεσ πολλϊν βοτάνων και ορυκτϊν
(“provings”) => δθμιουργία κατθγοριϊν
ςυμπτωμάτων όλου του ανκρϊπινου
οργανιςμοφ (ψυχοδιανοθτικά, ςωματικά)
1. ανά φάρμακο => φαρμακολογία Ομοιοπ.
(“Materia Medica Homeopathica”) * * *
2. ανά όργανο => Λεξικό ςυμπτωμάτων =
΢επζρτορυ (“Repertorium Homeopathicum”)
 λεπτομερισ περιγραφι => εξατομίκευςθ !

Ομοιοπακθτικι φαρμακολογία
Chamomilla (Χαμομιλι)
Βαςικά χαρακτθριςτικά
•Υπερευαιςκθςία ςτον πόνο από τον οποίο
γίνονται βίαιοι και ανυπόμονοι (coff, hep, nux-v).
•Υπερευαιςκθςία ςε εξωτερικά ερεκίςματα
(κόρυβοι, φϊτα).
•Νευρικι ευερεκιςτότθτα.
•Χρόνοσ ΕΞΑ΢ΣΘΣ: 9

το πρωί θ 9 μμ.

Χαμομιλι – ρόφθμα
• Αντιςπαςμωδικό, αντιπθκτικό,
αντιβακτθριδιακό, αντιφλεγμονϊδεσ,
• μειϊνει ουρικό οξφ
• βοθκάει ςτθν κεραπεία ζλκουσ ςτόματοσ και
πεπτικοφ,
• θρεμιςτικό
• μυοχαλαρωτικό

Chamomilla (Ψυχο - Διανοθτικά)Βίαιοσ – Θυμϊδθσ – Καβγατηισ.
Γκρινιάρθσ – Ανυπόμονοσ - Δθκτικόσ.
Νευριάηει (διϊχνει γιατρό & νοςοκόμα).
Δεν κζλει να τον διακόπτουν, να του
αντιμιλοφν.
• Δεν κζλει να τον ακουμποφν, να τον κοιτοφν.
• Αλλοπρόςαλλοσ. Ηθτάει κάτι & μετά το πετάει.
• Ψευδαιςκιςεισ: ότι τον προςβάλλουν, βρίηουν,
τον παρενοχλοφν. Φοβάται τον άνεμο.

Chamomilla (Γενικά)
• Ηεςταίνεται – Ρόδια ξεςκζπαςτα τθν νφχτα.
• Χειρότερα μετά από θρεμιςτικά και γενικά
χθμικά φάρμακα, τθν νφχτα, από αζρα.
• Καλφτερα με ηεςτά επικζματα – εκτόσ ςτον
πονόδοντο
• Συνζπειεσ μετά από Θυμό.
• Σπαςμοί – Συςπάςεισ – Κράμπεσ.
• Επικυμεί κρφα ροφιματα + >> πονόδοντοσ
• Χειρότερα από καφζ.

Ραιδιά - ChamomillaΝευρικά – Θυμωμζνα.
Χρειάηονται αγκαλιά & κίνθςθ.
Κλαίνε απαρθγόρθτα, κλωτςάνε & τινάηονται.
Δεν κζλουν να τα κοιτάηουν & να τα
ακουμποφν. Κλαίνε ςτον φπνο τουσ.
• Κωλικοί κοιλιάσ ςε βρζφθ που κθλάηουν.
• Δφςκολθ & επϊδυνθ οδοντοφυΐα.

Γυναίκεσ - Chamomilla
• Δυςμθνόρροια: κράμπα μιτρασ, πόνοι ςαν
τοκετόσ, επζκτ. ςτουσ μθροφσ, << μετά από
κυμό
• Ωδίνεσ τοκετοφ ανυπόφορεσ.
• Ζντονοι υςτερόπονοι.
• Κράμπεσ λεχϊνασ όταν κθλάηει το παιδί.
• Εξανκιματα κνθςμϊδθ ςε κθλάηουςεσ μθτζρεσ.

Chamomilla – Πργανα + Τμιματα
• Ρονοκζφαλοσ : < 9 πμ, όταν τον ςκζφτεται.
• Ουσ : Μζςθ Ωτίτιδα > ηζςτθ < αζρασ, κόρυβοσ, άγγιγμα.
• Ρρόςωπο: - Ζνα μάγουλο κόκκινο, ζνα χλωμό.
-Ζεςτό πρόςωπο με κρφο ςϊμα.
-Νευραλγία με ηεςτό ιδρϊτα κεφαλισ.
• Στομάχι: Ναυτία από καφζ και χθμικά, ναρκωτικά.
• Κοιλιά: κολικοί με πριξιμο > Ζζςτθ,
< κυμόσ, άγγιγμα, περίοδοσ.
• Ορκό: - Διάρροια < οδοντοφυΐα
- Κενϊςεισ ςα κομμζνο ςπανάκι (κλοφβιο αβγό)

Chamomilla
• Αναπνευςτικό: άςκμα μετά από κυμό. Croup.
• Βιχασ: Ξθρόσ, ερεκιςτικόσ < 9-12 μμ, φπνο.
• Άκρα: -Ρευματαλγίεσ < νφχτα ςτο κρεβάτι,
πρζπει να ςθκωκεί να περπατιςει.
-Μοφδιαςμα αντιβραχίου όταν πιάνει κάτι.
-Κράμπεσ, ςπαςμοί βραχιόνων.
• Δζρμα: -Κκτεροσ μετά από κυμό.
- Τπερευαιςκθςία ςτο άγγιγμα.

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ
ΙΑΤ΢ΙΚΘ
Νοθτικι
ςφαίρα του
ανκρϊπου

Ολιςτικι
προςζγγιςθ τθσ
Ομοιοπακθτικισ
ςτον πάςχοντα
άνκρωπο =
ςεβαςμόσ απζναντι
ς’ όλθ του τθν
τριςδιάςτατθ
υπόςταςθ – τθν
νοθτικι, ψυχικι και
ςωματικι ***

Ψυχικι
ςφαίρα
Σωματικι
ςφαίρα

Ομοιοπακθτικό ΢επζρτορυ
GENERALS - FOOD and DRINKS - sweets - desire
abrom-a. acon-l. aeth. agar. Alf. aloe Am-c. anac. anan.
anthraci. aran-ix. ARG-MET. ARG-N. ars. ars-s-f. aur. Aurm-n. aza. bar-c. bar-s. bell. Bry. bufo Calc. Calc-f. calc-p.
Calc-s. CANN-I. Carb-v. carc. caust. cere-b. CHIN. chininar. CHININ-S. Cina coca Cocain. corian-s. crot-h. cub. dys.
Elaps Euphr. ferr. glycyr-g. Graph. Hep. Ip. joan. kali-ar.
Kali-bi. Kali-c. kali-p. Kali-s. lac-c. lil-t. lob. loxo-recl. LYC.
Mag-m. mand. Med. Meny. Merc. merc-d. merc-i-f. morgg. morg-p. naja nat-ar. Nat-c. nat-m. Nit-ac. nux-v. op.
paull. petr. Phos. pitu-a. Plb. prot. psor. Puls. rad-br. rat.
Rheum Rhus-t. Sabad. sang. sanic. Sec. Sep. sil. spong.
Staph. Stram. Sul-ac. SULPH. thuj. thyr. Tub. x-ray

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ ΙΑΤ΢ΙΚΘ
Κλινικά παραδείγματα
1. δφο παιδάκια με οδοντοφυΐα
γκρίνια + πυρετόσ   ιρεμο και δαγκϊνει
2. δφο βρζφθ με κολικοφσ εντζρου
βελτίωςθ όταν διπλϊνεται   βελτίωςθ
όταν τεντϊνεται (!)
3. δφο ενιλικεσ με γαςτρεντερίτιδα
ανθςυχία, φόβοσ κανάτου, αδυναμία  
ζντονθ δυςοςμία, γουργουρθτά, θρεμία

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ ΙΑΤ΢ΙΚΘ
Θεραπευτικι ανταπόκριςθ του οργανιςμοφ
Α. Θεραπευτικι επιδείνωςθ=> καλι πρόγνωςθ
Β. νόμοσ του Χζρινγκ (‘Constantin Hering’)

θ ίαςθ αναπτφςςεται
1. από μζςα προσ τα ζξω,

2. από πάνω προσ τα κάτω *

**

3. με αντίςτροφθ χρονικι ςειρά εμφάνιςθσ

των ςυμπτωμάτων τθσ αςκζνειασ

***

Γ. φυςιολογικι αντίλθψθ και εςωτερικι ςτάςθ

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ
ΙΑΤ΢ΙΚΘ
Νοθτικι
ςφαίρα του
ανκρϊπου

Ολιςτικι
προςζγγιςθ τθσ
Ομοιοπακθτικισ
ςτον πάςχοντα
άνκρωπο =
ςεβαςμόσ απζναντι
ς’ όλθ του τθν
τριςδιάςτατθ
υπόςταςθ – τθν
νοθτικι, ψυχικι και
ςωματικι ***

Ψυχικι
ςφαίρα
Σωματικι
ςφαίρα

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ ΙΑΤ΢ΙΚΘ
• Αρχι ςτθν Ελλάδα (~ 1870)
1. Μονι Αγ. Ραντελειμονοσ από ΢ϊςουσ
μοναχοφσ : οργάνωςθ πρϊτου φαρμακείου
ςτθν Ελλάδα. Σιμερα υπάρχουν
τουλάχιςτον 3 ιατροί - μοναχοί (2 εκ των
οποίων και ιερείσ)ςτθν Ελλάδα και Κφπρο,
εξαςκοφν τθν Ομοιοπακθτικι! ***

2. Γιϊργοσ Βυκοφλκασ (από 1967 ) : πρϊτο
ιατρικό κζντρο Ομοιοπακθτικισ (Ακινα),
εναλλακτικό βραβείο νόμπελ (1996)

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ ΙΑΤ΢ΙΚΘ
3. Ακαδθμαϊκι εκπαίδευςθ: ΜΡΣ Ραν. Αιγαίου
4. Εκπαίδευςθ ιατρϊν υπό κλινικι εποπτεία
5. Σφγχρονεσ Κλινικζσ Μελζτεσ (Ελλάδα) :
α) μελζτθ Κεφαλαλγίασ (2005 -) ςτο ΓΝΑ ***

‘Γεννθματάσ’ (Κυβζλλοσ, Καραγεωργίου …)
β) μελζτθ υπογονιμότθτασ ςτο «Ζλενα» (2009-)
γ) μελζτθ ςωςτισ κζςθσ εμβρφου ςτο Αρεταίειον
(από 2011)

δ) προςεχϊσ κλινικζσ μελζτεσ ςτθν Ράτρα …

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ ΙΑΤ΢ΙΚΘ
Ραγκόςμια εξζλιξθ ςτθν Ομοιοπακθτικι Ιατρικι
1. Γερμανία  Ρανεπιςτιμιο Ζςςεν, μελζτεσ…
2. Μ. Βρετανία  Ζνταξθ ςτο ΕΣΥ (NHS),
ομοιοπακ. ιατροί τθσ βαςιλικισ οικογζνειασ
3. Ελβετία  Κλινικι κεραπείασ καρκίνου, Dr.
Dario Spinedi, Orselina, Clinica Santa Croce
4. ΢ωςία / Ουκρανία: πανεπιςτθμιακι ζδρα
5. Βραηιλία  ιατρικι ειδικότθτα
6. Ινδίεσ  πολλά αποκλειςτικά ι κυρίωσ
ομοιοπακθτικά νοςοκομεία

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ ΙΑΤ΢ΙΚΘ
Φιμεσ και παραπλθροφόρθςθ:
1. Δικεν ότι είναι αίρεςθ, τα φάρμακα μαγεία
θ Ομοιοπακθτικι είναι ιατρικι με φυςικά
φάρμακα, τα οποία είναι εγκεκριμζνα από
τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ, τθν Ε.Ε.
και τον ΕΟΦ (Ελλάδα). Δεν ςχετίηεται με
τελετζσ κρθςκείασ, είναι όμωσ μζροσ τθσ
Θεϊκισ Δθμιουργίασ (πλάςθσ).***
Τα φάρμακα υπόκεινται επίςθμων
φαρμακευτικϊν παραςκευαςτικϊν νόμων
(“Homoeopathische Pharmakopoea” )

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ ΙΑΤ΢ΙΚΘ
Φιμεσ και παραπλθροφόρθςθ
2. ότι θ κεραπεία βαςίηεται ςτθν αυκυποβολι.
 δεν υπάρχει αυκυποβολι ςε λιποκυμία,
κϊμα, ςε βρζφθ, φυτά, ηϊα.*
 όταν δεν δοκεί το ςωςτό ομοιοπακθτικό
φάρμακο (= Simillimum) δεν κεραπεφουμε.
 μετά απ’ το ςωςτό ομοιοπακθτικό
φάρμακο παρατθροφμε ςυχνά μια ζξαρςθ
ςυμπτωμάτων ςαν κεραπευτικι «κρίςθ» **

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ ΙΑΤ΢ΙΚΘ
Φιμεσ και παραπλθροφόρθςθ
3. ότι θ κεραπεία χειροτερεφει τθν πακολογία
 θ αρχικι κεραπευτικι επιδείνωςθ κάποιων
ςυμπτωμάτων είναι ανταπόκριςθ και
ενδυνάμωςθ του οργανιςμοφ προσ τθν ίδια
κατεφκυνςθ που επζλεξε ο ίδιοσ για να
κρατθκεί ςε ιςορροπία, ο ίδιοσ δεν κα
βλάψει τον εαυτό του – δεν χειροτερεφει
πακολογικά παρά μόνον κάποιο ςφμπτωμα
για μικρό χρονικό διάςτθμα

Φιμεσ και παραπλθροφόρθςθ
4. Δικεν ότι είναι κεραπεία βοτάνων, βιταμίνεσ
• Σο βότανο δρα βιοχθμικά (!) ςτον οργανιςμό,
ζχουμε π.χ. υποδοχείσ για τισ δραςτικζσ ουςίεσ
του χαμομθλιοφ (βλεννογόνοι του πεπτικοφ
ςωλήνα, νευρώνεσ, κ.λπ.)
• Το ομοιοπακθτικό φάρμακο (“Chamomilla”π.χ.)
δρα όπωσ είδαμε ς’ όλον τον οργανιςμό, όχι
μόνον ςτο πεπτικό και νευρικό ςφςτθμα,
φζρνει ριηικι αποκεραπεία και δεν οδθγεί
απλϊσ ςε καταςτολι ςυμπτωμάτων

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ – Διάγνωςθ
• ΣΥΣΤΘΜΙΚΘ Ρ΢ΟΣΕΓΓΙΣΘ
 ΟΛΙΚΘ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΘ + ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΙΚΘ
Δεν αρκεί μόνον να είναι φυςιολογικζσ οι
εργαςτθριακζσ + απεικονιςτικζσ εξετάςεισ !
 π.χ. πόνοσ, κατάκλιψθ, κόπωςθ…
• ΣΥΓΧ΢ΟΝΘ ΔΙΑΓΝΩΣΘ + Ζλεγχοσ κεραπείασ !
(εξετάςεισ εργαςτθριακζσ, απεικονιςτικζσ,
βιοψία, κυτταρολογία, ΘΚΓ, πυρθνικι
ιατρικι κ.λπ. )

Οριςμόσ τθσ υγείασ 1
WHO (ΡΟΥ) 1946-’48
«Θ υγεία είναι μια κατάςταςθ πλιρουσ
ςωματικισ, ψυχικισ και κοινωνικισ ευεξίασ
και όχι απλϊσ θ απουςία αςκζνειασ ι
αναπθρίασ»
 Αρκετά υποκειμενικι ερμθνεία – χωρίσ
δυνατότθτα μζτρθςθσ εκ μζρουσ ιατρϊν.
 Νοθτικι υγεία ; Σχζςθ προσ τουσ άλλουσ ;
Πρόβλθμα: άνκρωποσ που κάνει ηθμιά και χαίρεται

Οριςμόσ τθσ υγείασ 2*
Γιϊργοσ Βυκοφλκασ (1980)
Υγεία είναι ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΑ από …
- Τον ΡΟΝΟ ςτο ΣΩΜΑ, με αίςκθμα ευεξίασ
- Το ΡΑΘΟΣ ςτθν ΨΥΧΘ, όντασ ςε μία κατάςταςθ
δυναμικισ γαλινθσ
- Τον ΕΓΩΪΣΜΟ ςτο ΡΝΕΥΜΑ, όπου το πρόςωπο
μπορεί να ςυνδεκεί με τον Θεό.

Μζτρο υγείασ: ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΘΣΑ ενόσ
ανκρϊπου για το καλό εξίςου και τθσ
κοινωνίασ και του εαυτοφ του.

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ – Διάγνωςθ
ΙΣΤΟ΢ΙΚΟ + ΒΙΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
• εξωτερικοί πακογόνοι παράγοντεσ
1. Άνεμοσ και ξαφνικι αλλαγι καιροφ
=> πονοκζφαλοσ, μοφδιαςμα, ςπαςμοί, τρόμοσ,
πάρεςθ, ηάλθ, λιποκυμία - μποφκωμα, πόνοσ –
γρατηοφνιςμα λαιμοφ, δυςκαμψία αυχζνοσ.

2. Κρφο => ψφχοσ, δφςπνοια, βιχασ, πόνοσ οξφσ
3. Ηζςτθ + καφςωνασ => πυρετόσ, θλίαςθ, ηάλθ
4. Υγραςία => πόνοσ, μοφδιαςμα, βαρφ κεφάλι
5. Ξθρότθτα => ξθροςτομία, ξθρόσ βιχασ κ.λπ.

εςωτερικοί πακογόνοι παράγοντεσ
ΚΛΘΡΟΝΟΜΙΚΑ + ψυχο - διανοθτικά
1. ΘΥΜΟΣ => ΦΩΝΕΣ, φουντϊνουμε, τρζμουμε
  πόνοι ςε αυχζνα-κεφάλι-ςτομάχι-μζςθ,
αχπνία..
2. ΦΟΒΟΣ + Τ΢ΟΜΑ΢Α
=> ακράτεια οφρων, κοπράνων, αχπνία,
ταραχι + ταχυκαρδία, τρόμοσ, κρίςεισ πανικοφ
 Μετατραυματικό ςοκ (ςειςμόπλθκτοι) γενικά
καταςτάςεισ που απειλοφν άμεςα τθν ηωι μασ
=> Φόβοσ άμεςου επικείμενου κανάτου με
μοφδιαςμα, ταχυκαρδία, αγωνία (Acon)

3. ΢ΣΕΝΟΥΩΡΙΑ + ΛΤΠΗ
=> αίζθηζη μοναξιάρ, απελπιζία, ζθίξιμο
θώπακορ, κόμβορ λαιμού (IGN)
4. ΥΑΡΑ (ςπεπβολική)
=> αϋπνία, ζύγσςζη, αθηπημάδα (Coffea),
απγόηεπα αδιαθοπία-απάθεια, νοηηική
αμβλύηηηα, καηάθλιτη
5. ΕΓΝΟΙΑ, ΢ΤΛΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ - ΕΜΜΟΝΗ
=> αναιμία, έκπηυζη μνήμηρ, κόπυζη,
ανοπεξία, ππήξιμο κοιλιάρ

Διάφοροι παράγοντεσ
1) Τρόποσ ηωισ
- Δίαιτα (εξουκζνωςθ, αναιμία / δυςπεψία)
- Υπερκόπωςθ και ςυνκικεσ εργαςίασ
- Άςκθςθ και αςχολία γενικά
- Ανκρϊπινεσ ςχζςεισ και παρζεσ
- Σεξουαλικι ηωι
2) Τ΢ΑΥΜΑΤΑ – ΑΤΥΧΘΜΑΤΑ
3) ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ ΙΑΤ΢ΙΚΘ
όρια / δυςκολίεσ τθσ Ομοιοπακθτικισ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αποκλειςτικά χειρουργικά περιςτατικά
Τελικζσ καταςτάςεισ νοςθμάτων ( ΧΑΡ, ΧΝΑ,
Αλτςχαϊμερ, καρκίνοσ τελικοφ ςταδίου…)
Ελλιπισ πεικαρχία εκ μζρουσ του αςκενοφσ
Ο αςκενισ αποκρφπτει πλθροφορίεσ
Χθμικι υπερφόρτωςθ του οργανιςμοφ
Ψυχολογικά εμπόδια (ςυνεχισ επιρροι
αςκζνειασ ςυγγενϊν, κακζσ ςυνκικεσ γάμου.

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ ΙΑΤ΢ΙΚΘ
ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΕΣ ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘΣ ΘΕ΢ΑΡΕΙΑΣ
1. αντιμετϊπιςθ επιδθμιϊν (Χάνεμαν, γρίπθ )
2. προβλιματα εγκυμοςφνθσ και τοκετοφ

3. αςκζνειεσ και διαταραχζσ βρεφικισ θλικίασ
κολικοί εντζρου, οδοντοφυΐα, κακυςτερθμζνθ
ανατομικι ανάπτυξθ (δακρυορινικόσ πόροσ,
κρυψορχία …)
4. παιδικζσ αςκζνειεσ (π.χ. ιλαρά, κοκίτθσ..),
κακυςτερθμζνθ ςωματικι / ψυχοδιανοθτικι
ανάπτυξθ, αυτιςμόσ, προβλιματα ςυμπεριφοράσ
και μάκθςθσ (π.χ. «ΔΕΡΥ»), φοβίεσ, αλλεργίεσ,
ςυχνζσ λοιμϊξεισ (λαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα …)

ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΕΣ ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘΣ
5. ομοιοπακθτικά «εμβόλια» ςε επιδθμίεσ
 Χάνεμαν (επιδθμία οςτρακιάσ, χολζρασ )
 Κοφβα 2007-09: πρόλθψθ με αδρανοποιθμζνο
βακτιριο ςε ομοιοπακθτικό φάρμακο κατά τθσ
αναμενόμενθσ ενδθμίασ λεπτοςπείρωςθσ μετά
από τυφϊνα => 8 νεκροί - πριν > 1000 !!

6. Κλινικι μελζτθ ςε ΜΕΘ (Ελβετία): Σθπτικοί
αςκενείσ ζχουν 70% αυξθμζνθ επιβίωςθ ςε
ςυνδυαςμό αντιβίωςθσ με ομοιοπακθτικι,
ςυγκριτικά με αντιβιοτικι μονοκεραπεία !!

ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΕΣ ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘΣ
7. πακιςεισ ψυχοδιανοθτικισ ςφαίρασ :
 αγχϊδθσ διαταραχι, φοβίεσ, κατάκλιψθ, ζκπτωςθ μνιμθσ, μακθςιακζσ δυςκολίεσ, κρίςεισ
πανικοφ. Αρχικά ςτάδια: άνοια, ψφχωςθ, μανία
8.αυτοάνοςεσ πακιςεισ, αλλεργίεσ: ρευματοειδισ
αρκρίτισ, κυρεοειδίτιδα, ςκλιρυνςθ κατά
πλάκασ, μυοκαρδιοπάκεια, άςκμα
9. Γενικά: λοιμϊξεισ αναπνευςτικοφ, πεπτικοφ,
ουροποιθτικοφ, νευρικοφ ςυςτιματοσ – πακιςεισ
μυοςκελετικοφ, καρδιάσ, δζρματοσ, ορμονϊν.

ΟΜΟΙΟΡΑΘΘΤΙΚΘ ΙΑΤ΢ΙΚΘ
• Δυνατότθτα ανίχνευςθσ μζςω
κερμοφκοριςμοφ, θλεκτρικισ αντίςταςθσ …
• Montagnier, Luc (2009) DOI: 10.1007/s12539-009-0036-7
«Θλεκτρομαγνθτικά ςιματα δθμιουργοφνται από
υδάτινεσ νανοδομζσ που προζρχονται από
ακολουκίεσ βακτθριακισ DNA»!

Διαλύμαηα πος πεπιέσοςν DNA από παθογόνα
βακηήπια και ιούρ (και HIV) μποπούν να εκπέμτοςν
παδιοκύμαηα σαμηλήρ ζςσνόηηηαρ, ηα οποία
επάγοςν ηα πεπιβάλλονηα μόπια ηος νεπού να
οπγανυθούν ζε νανοδομέρ. Αςηά ηα ςδπο – μόπια
μποπούν επίζηρ να εκπέμποςν παδιοκύμαηα.
Υποθέηει όηι ηο νεπό μποπεί να κπαηήζει αςηέρ ηιρ
ιδιόηηηερ ακόμη και όηαν ηο ππωηαπσικό διάλςμα
απαιωθεί ωρ ηο ζημείο όπος ηο DNA έσει ππακηικά
εξαθανιζθεί απ’ αςηό. Μ’ αςηόν ηον ηπόπο μποπεί ηο
νεπό να έσει κάποια μνήμη ηων οςζιών ή ςλικών, με ηα
οποία ήηαν ζε επαθή. Οι ιαηποί θα μποπούζαν να
σπηζιμοποιήζοςν ηιρ εκπομπέρ για να ανισνεύζοςν
κάποια νόζο.

Σφγκριςθ Ομοιοπακθτικισ με ςυμβατικι ιατρικι
Ομοιοπακθτικι Ιατρικι
• ολιςτικι προςζγγιςθ**
 πιο πικανι ίαςθ
• ςφνκετθ αιτιολόγθςθ
γνϊςθ νζων αιτιϊν ***
• ίαςθ ςε χρόνια και
οξεία νοςιματα
• κεραπεία εφικτι χωρίσ
πακολογικό εφρθμα
• μθ τοξικι / επιηιμια
• χαμθλό κόςτοσ

Συμβατικι Ιατρικι
• μερικι προςζγγιςθ
• μονογραμμικι
αιτιότθτα * * *
• ίαςθ ςε οξεία λοιμϊδθ
νοςιματα, κυρίωσ
μόνο καταςτολι ςε
χρόνιεσ πακιςεισ
• τοξικότθτα, προκαλεί
πακιςεισ ωσ κανάτουσ
• Μζτριο ωσ ψθλό
κόςτοσ

Κριτικζσ Σκζψεισ
• Αφοφ είναι εξερευνθμζνθ και απεδείχκθ
αποτελεςματικι ςε πολλζσ πακιςεισ - γιατί
δεν διδάςκεται ςτισ περιςςότερεσ ιατρικζσ
ςχολζσ των πανεπιςτθμίων παγκοςμίωσ ;
• Τα βότανα τθσ φφςθσ, αφοφ γνωρίηουμε τισ
κεραπευτικζσ ικανότθτζσ τουσ, γιατί δεν
διδάςκονται ςε ιατρικζσ ςχολζσ
πανεπιςτθμίων ;
• Γιατί δεν υπάρχουν τμιματα ςτα νοςοκομεία
όπου μποροφν οι αςκενείσ να λάβουν όλεσ τισ
φυςικζσ κεραπείεσ ;

Κριτικζσ Σκζψεισ
• Μποροφν να είναι τα δθμιουργιματα των
ανκρϊπων (ΧΘΜΙΚΆ ΦΑ΢ΜΑΚΑ κ. α.) πιο
αποτελεςματικά από αυτά του Θεοφ (όλθ θ
φφςθ και ο άνκρωποσ) ;