You are on page 1of 10

2 IZBOR, INSTALACIJ A, POUZDANOST, 2 IZBOR, INSTALACIJ A, POUZDANOST, 2 IZBOR, INSTALACIJ A, POUZDANOST, 2 IZBOR, INSTALACIJ A, POUZDANOST,

FUNKCIJ E I KARAKTERISTIKE OS-a FUNKCIJ E I KARAKTERISTIKE OS-a FUNKCIJ E I KARAKTERISTIKE OS-a FUNKCIJ E I KARAKTERISTIKE OS-a
Ve`ba 2.1: Ve`ba 2.1: Ve`ba 2.1: Ve`ba 2.1: Na bazi dosada{njeg znanja i iskustva, za potrebe realizacije pro Na bazi dosada{njeg znanja i iskustva, za potrebe realizacije pro Na bazi dosada{njeg znanja i iskustva, za potrebe realizacije pro Na bazi dosada{njeg znanja i iskustva, za potrebe realizacije progra gra gra grama ma ma ma
prema ovom sadr`aju operativnih sistema, kroz odgovore na navedena pi prema ovom sadr`aju operativnih sistema, kroz odgovore na navedena pi prema ovom sadr`aju operativnih sistema, kroz odgovore na navedena pi prema ovom sadr`aju operativnih sistema, kroz odgovore na navedena pita ta ta tanja 1-30 nja 1-30 nja 1-30 nja 1-30
izvr{iti izbor jednog od slede}ih opera izvr{iti izbor jednog od slede}ih opera izvr{iti izbor jednog od slede}ih opera izvr{iti izbor jednog od slede}ih operati ti ti tivnih sistema: UNI X/ Linux 2.2 ili verzije 6.x, vnih sistema: UNI X/ Linux 2.2 ili verzije 6.x, vnih sistema: UNI X/ Linux 2.2 ili verzije 6.x, vnih sistema: UNI X/ Linux 2.2 ili verzije 6.x,
OS/2 Warp, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows NT 5.0 (2000). OS/2 Warp, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows NT 5.0 (2000). OS/2 Warp, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows NT 5.0 (2000). OS/2 Warp, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows NT 5.0 (2000).
Ve`ba 2.2: Ve`ba 2.2: Ve`ba 2.2: Ve`ba 2.2: Koriste}i ve} instaliran OS, proverite ra~unarsku konfiguraciju na Koriste}i ve} instaliran OS, proverite ra~unarsku konfiguraciju na Koriste}i ve} instaliran OS, proverite ra~unarsku konfiguraciju na Koriste}i ve} instaliran OS, proverite ra~unarsku konfiguraciju na
kojoj izvodite ove ve`be (videti primere 2.2 do 2.4). kojoj izvodite ove ve`be (videti primere 2.2 do 2.4). kojoj izvodite ove ve`be (videti primere 2.2 do 2.4). kojoj izvodite ove ve`be (videti primere 2.2 do 2.4).
Ve` ba 2.3: I nstal aci j a oper ati vnog si stema Ve` ba 2.3: I nstal aci j a oper ati vnog si stema Ve` ba 2.3: I nstal aci j a oper ati vnog si stema Ve` ba 2.3: I nstal aci j a oper ati vnog si stema
I zvr{iti instalaciju jednog od operativnih sistema (na primer, Windows 95). I zvr{iti instalaciju jednog od operativnih sistema (na primer, Windows 95). I zvr{iti instalaciju jednog od operativnih sistema (na primer, Windows 95). I zvr{iti instalaciju jednog od operativnih sistema (na primer, Windows 95).
Napomena: Napomena: Napomena: Napomena: ukoliko su na ra~unaru instalirane i korisni~ke aplikacije, nakon ukoliko su na ra~unaru instalirane i korisni~ke aplikacije, nakon ukoliko su na ra~unaru instalirane i korisni~ke aplikacije, nakon ukoliko su na ra~unaru instalirane i korisni~ke aplikacije, nakon
instalacije OS-a, iste je neophodno ponovo instalirati. instalacije OS-a, iste je neophodno ponovo instalirati. instalacije OS-a, iste je neophodno ponovo instalirati. instalacije OS-a, iste je neophodno ponovo instalirati.
Ve` ba 2.4: Ve` ba 2.4: Ve` ba 2.4: Ve` ba 2.4: Upoznati se sa osnovni m funkci j ama koj e kar akter i { u j ednu konfi gu Upoznati se sa osnovni m funkci j ama koj e kar akter i { u j ednu konfi gu Upoznati se sa osnovni m funkci j ama koj e kar akter i { u j ednu konfi gu Upoznati se sa osnovni m funkci j ama koj e kar akter i { u j ednu konfi gur a r a r a r aci j u ci j u ci j u ci j u
mr e` nog oper ati vnog si stema ( vi deti pr i mer e 2.10 do 2.18) mr e` nog oper ati vnog si stema ( vi deti pr i mer e 2.10 do 2.18) mr e` nog oper ati vnog si stema ( vi deti pr i mer e 2.10 do 2.18) mr e` nog oper ati vnog si stema ( vi deti pr i mer e 2.10 do 2.18)
2.1 OCENA I IZBOR OPERATIVNOG SISTEMA 2.1 OCENA I IZBOR OPERATIVNOG SISTEMA 2.1 OCENA I IZBOR OPERATIVNOG SISTEMA 2.1 OCENA I IZBOR OPERATIVNOG SISTEMA
Kvalitetnom i odgovaraju}em izboru operativnog sistema prethodi adekvatna oc-
ena, bazirana prevashodno na znanju o osobinama, kao i prognozi programske opreme.
Sl i ka 2.1: [ ema i zbor a OS-a kao softver skog pr oi zvoda
Zadnjih godina programsko in`enjerstvo je preraslo iz ve{tine u nau~nu
disciplinu. U razvoju programske opreme, posebno kod nastajanja aplikacije (slika 2.1),
primenjuju se i primenjiva}e se razli~iti pristupi koji mogu biti od zna~aja za izbor:
@. Mici}: OPERATI VNI SI STEMI - praktikum za ve`be 10 10 10 10
! brzi razvoj prototipa programske opreme,
! automatsko generisanje programskih komponenata,
! funkcionalna nezavisnost izme| u glavnih komponenata,
! modularnost programske opreme,
! segmentacija operativnog sistema sa standardizacijom.
2.1.1 Ocena OS-a kao softverskog proizvoda 2.1.1 Ocena OS-a kao softverskog proizvoda 2.1.1 Ocena OS-a kao softverskog proizvoda 2.1.1 Ocena OS-a kao softverskog proizvoda
Danas korisnici ocenjuju proizvo| a~e operativnih sistema kao i njihove proizvode
uklju~uju}i i isporu~ioce odnosno prodavce istih.
Pr i mer 2.1: Pr i mer 2.1: Pr i mer 2.1: Pr i mer 2.1: Konkr etno ocenj i vanj e svakog od navedena tr i el ementa
.1 PROI ZVOD DA / NE
01. korisnici ga preporu~uju (ne jedan korisnik nego vi{e) ___ / ___
02. funkcionalno je korektan za aplikacije ___ / ___
03. podr`ava postoje}i ili projektovani hardver ___ / ___
04. podr`ava i eventualno postoje}e operativne sisteme ___ / ___
05. mo`e da obra| uje kompletan obim podataka i porast ___ / ___
06. mo`e da se prilagodi specifi~nim potrebama ___ / ___
07. zahteva znanja kojima korisnici raspola`u ___ / ___
08. glavni je proizvod proizvo| a~a ___ / ___
09. dobro je dokumentovan ___ / ___
10. koristi se najmanje Nkgod (2) godine ___ / ___
.2 PROI ZVO\ A^ DA / NE
11. specijalizirao se za taj proizvod ___ / ___
12. ima dobro organizovanu distribuciju na toj teritoriji ___ / ___
13. spreman je da pobolj{a proizvod ___ / ___
14. ima stabilnu finansijsku osnovu ___ / ___
15. ima iskustva sa potrebnim hardverom i operativnim sistemom ___ / ___
16. redovno objavljuje aplikativne vodi~e za krajnje korisnike ___ / ___
17. nudi garanciju od Ngar (24) meseca, potom odr`avanje ___ / ___
18. u softverskom biznisu je najmanje Nsgod (4 godine) ___ / ___
19. ima zaposlenih najmanje Nstr (20) stru~njaka ___ / ___
20. ima najmanje Nkor (100) korisnika tog proizvoda ___ / ___
.3 PRODAVAC - I SPORU^ I L AC DA / NE
21. lokalni je isporu~ilac ___ / ___
22. ima dobru reputaciju ___ / ___
23. shvata va{e potrebe ___ / ___
24. preporu~uje proizvod ___ / ___
25. razume se u potreban hardver i instalaciju ___ / ___
26. isporu~uje najmanje dva operativna sistema ___ / ___
27. nudi odr`avanje i obuku ___ / ___
28. nudi razumne rokove ___ / ___
29. ima stabilne odnose sa proizvo| a~em ___ / ___
30. navodi zadovoljne korisnike proizvoda ___ / ___
2 I zbor, instalacija, pouzdanost, funkcije i karakteristike OS-a 11 11 11 11
Dodatni faktori su tro{kovi, cena, uslovi pla}anja itd.
U sistemu kvaliteta serije standrda JUS I SO 9000 poseban zahtev sa svojim
dodatnim specifi~nostima je klasifikacija i rangiranje isporu~ilaca.
2.1.2 Algoritamska {ema izbora sistema
Algoritamska {ema izbora sistema globalnog je oblika kao na slici 2.1
2.2 PRIMERI INSTALACIJ A I REINSTALACIJ A 2.2 PRIMERI INSTALACIJ A I REINSTALACIJ A 2.2 PRIMERI INSTALACIJ A I REINSTALACIJ A 2.2 PRIMERI INSTALACIJ A I REINSTALACIJ A
2.2.1 Hardverski zahtevi za instaliranje operativnog sistema 2.2.1 Hardverski zahtevi za instaliranje operativnog sistema 2.2.1 Hardverski zahtevi za instaliranje operativnog sistema 2.2.1 Hardverski zahtevi za instaliranje operativnog sistema
Pr i mer 2.2: Pr i mer 2.2: Pr i mer 2.2: Pr i mer 2.2: Novell DOS 7 - operativni sistem koji mo`e raditi i pod DOS-om sa
minimumom hardverskih zahteva, paralelno sa Windws Windws Windws Windws-om 3.0 ili 3.1, pogodan je za rad
u mre`i. Da bi se imala li~na mre`a (Personal Netware Personal Netware Personal Netware Personal Netware) potrebno je biti povezan sa
serverom NOVELL NOVELL NOVELL NOVELL mre`e (Novell Netware Server Novell Netware Server Novell Netware Server Novell Netware Server). Za razliku od Windows-a 95 koji
zahteva vi{e resursa, Novell DOS 7 Novell DOS 7 Novell DOS 7 Novell DOS 7 u mre`i radi sa dva ili vi{e ra~unara i neophodnim:
prostorom na hard disku do oko 15MB, minimum 640KB RAM-a (samo za
DOS) ili 2 MB RAM-a (MS-Windows MS-Windows MS-Windows MS-Windows)
kablovima (za fizi~ko povezivanje ra~unara)
I nterface board I nterface board I nterface board I nterface board-om (komunikaciona osnova)
6 do 8 MB fiksnog prostora na disku za minimalnu instalaciju.
Pr i mer 2.3: Pr i mer 2.3: Pr i mer 2.3: Pr i mer 2.3: Zahtevi za Wi ndows 5.0 Beta 2 ( 2000)
Tabel a 2.1: Zahtevi za Wi ndows NT 5.0 ( 2000) uz odgovar aj u} e per for manse mr e` e
Unix X11 Protokol Microsoft RDP Protokol
Grafi~ke performanse Grafi~ke performanse Grafi~ke performanse Grafi~ke performanse Bolje performanse sa grafi~ki
intenzivnim aplikacijama kao {to
su CAD sistemi
Slabije performanse sa grafi~kim
aplikacijama, bolje performanse sa
klasi~nim poslovnim aplikacijama
kao {to su Word i Exel.
Minimalni hardverski Minimalni hardverski Minimalni hardverski Minimalni hardverski
zahtevi servera zahtevi servera zahtevi servera zahtevi servera
Pentium 200MHz, 64 MB, ~vrsti
disk kapaciteta 1 GB
Pentium Pro na 200 MHz ili
Pentium II na 300 MHz, 128 MB,
~vrsti disk kapaciteta 1 GB
Potreban klijentski hardver Potreban klijentski hardver Potreban klijentski hardver Potreban klijentski hardver 486, 8 MB, VGA, mre`na karta,
mi{
386, 4 MB, VGA, mre`na karta,
mi{
Optere}enja procesora Optere}enja procesora Optere}enja procesora Optere}enja procesora Ne{to manje optere}enje
procesora na serveru, umereno na
klijentima.
Veliko optere}enje procesora na
serveru, minimalno na klijentima.
Podr`ane konekcije Podr`ane konekcije Podr`ane konekcije Podr`ane konekcije Isklju~ivo IP IPX, SPX, TCP/IP, SLIP/PPP,
NetBIOS
Generisani mre`ni Generisani mre`ni Generisani mre`ni Generisani mre`ni
saobra}aj saobra}aj saobra}aj saobra}aj
Umeren do izuzetno veliki protok
kroz mre`u, u zavisnosti od tipa
aplikacije
Minimalni mre`ni protok sa
tipi~nim poslovnim aplikacijama,
vrlo veliki sa grafi~ki intenzivnim
aplikacijama.
Kompresija Kompresija Kompresija Kompresija Ne postoji Integrisana u protokol
Optimizacija za Optimizacija za Optimizacija za Optimizacija za Grafi~ki vrlo intenzivne aplikacije Mre`e niske propusne mo}i
@. Mici}: OPERATI VNI SI STEMI - praktikum za ve`be 12 12 12 12
Pr i mer 2.4: Pr i mer 2.4: Pr i mer 2.4: Pr i mer 2.4: Zahtevi za OS/2 - ver zi j e 3.0 i 4.0
Operativni sistem OS/2 verzije 3.0 hardverski zahteva 386 ili ja~e procesore, hard
disk, VGA karticu i {to vi{e radne memorije. War p mo`e raditi i na 4 MB RAM-a, ali }e
na 8 MB radne performanse biti zadovoljavaju}e. Od ostale periferije i dodataka, War p
bez problema prepoznaje standardne i zvu~ne kartice, CD-ROM ~ita~e, SCSI karte,
{tampa~e i mi{eve.
Novija verzija operativnog sistema OS/2 WARP 4.0 zahteva vi{e prostora. Ona
mo`e da se instalira na ra~unaru 486 (66 ili vi{e MHz) sa 12 MB RAM-a (po`eljno je 16
MB). Za zahtevnije aplikacije, preporu~uje se 32 MB RAM-a i Penti um.
2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 Tok instalacije i reinstalacije na primeru OS/2 Warp 4.0 Tok instalacije i reinstalacije na primeru OS/2 Warp 4.0 Tok instalacije i reinstalacije na primeru OS/2 Warp 4.0 Tok instalacije i reinstalacije na primeru OS/2 Warp 4.0
Pr i mer 2.5: Pr i mer 2.5: Pr i mer 2.5: Pr i mer 2.5: I nstal aci j a OS/2 War p 4.0
I nstalacioni program je na ~etiri CD-a i tri instalacione diskete u paketu. Prvi CD
sadr`i operativni sistem, drugi drajvere za ve}inu U/I kartica i ure| aja, na tre}em demo
softver, dok je na ~etvrtom Lotus Notes Client.
Proces instalacije je veoma unapre| en, kako po vizuelnom tako i po radnom delu,
pa ~ak i neiskusni korisnici mogu da posete Advanced I nstallation. Ona nije nimalo te`a,
ali klju~ne odluke donosi korisnik a ne sam sistem. OS/2 instalacioni program instalira
operativni sistem po tipu instalacije koju izaberete Easy ili Advanced. Na ekranu Sistem
Configuration prikaza}e se polazne vrednosti informacija o zemlji i odgovaraju}a po-
dr{ka ure| ajuma. I sta se mo`e prihvatiti ili promeniti.
I zbor opcije Easy I nstallation obezbe| uje set karakteristika koji se automatski
instalira.
I zbor Advanced I nstallation, omogu}ava nove instalacione varijante iz OS/2
Setup-a i instalacionog ekrana. Neke od karakteristika imaju opciju More. Opcija More
daje prikaz ponu| enih stavki. Slede}i korak je ubacivanje diskete (jedne od tri instalaci-
one) da bi instalacioni program mogao da prebaci datoteke operativnog sistema na hard
disk. Sledi potreba za ubacivanje i ostale dve instalacione diskete za drajv printera i mo-
nitora.
Jedna od va`nijih odluka prilikom instalacije je da li ostati na DOS-ovoj FAT
particiji ili pre}i na HPFS particiju.
- Instaliranje HPFS-a (Fajl Visokih Perfomansi Sistema)
Sl i ka 2.2: Komanda za i nstal aci j u HPFS-a
Sledi uno{enje ove komande u CONFI G.SYS datoteku, ali bez uno{enja u koma-
ndni prompt OS/2.
2 I zbor, instalacija, pouzdanost, funkcije i karakteristike OS-a 13 13 13 13
Upotrebom povezanih komandi: CACHE, CHKDSK, FORMAT, I FS zamenjuje
se FAT fajl FAT fajl FAT fajl FAT fajl sistem sa HPFS. To omogu}ava:
- efikasnije kori{}enje velikih diskova,
- ve}u fleksibilnost datoteka,
- pove}anje performansi sistema,
- vi{e od jedne aktivne datoteke.
Pr i mer 2.6: Pr i mer 2.6: Pr i mer 2.6: Pr i mer 2.6: Rei nstal aci j a OS/2 War p 4.0
I nstalacija novog operativnog sistema omogu}ava dodavanje ili menjanje nekih
od karakteristika. I zbor Sistem configuration sa ekrana omogu}ava podr{ku za nove
ure| aje ili promene informacije o zemlji. I zbor Setup i I nstallation sa OS/2 ekrana omo-
gu}ava dodavanje karakteristika koje nistu uklju~ene tokom pvobitne instalacije ope-
rativnog sistema, pri ~emu se zahteva postavljanje instalacionih CD-a.
Pri reinstalaciji je mogu}e zadr`ati i staru verziju u prethodno formiranom dire-
ktorijumu.
Operativni sistem OS/2 WARP 4.0 sadr`i opciju Uninstall, pomo}u koje korisnik
mo`e da se vrati na prethodni operativni sistem pod uslovom da se prilikom instalacije
nije odlu~io za HPFS particiju.
Pr i mer 2.7: Pr i mer 2.7: Pr i mer 2.7: Pr i mer 2.7: I nstal aci j a Wi ndows 95
I nstalacija ovog operativnog sistema odvija se na slede}i na~in:
" I nformacije o PC ra~unaru uz pripremu Windows 95 Setup Wizard-a.
Potrebno je da se korisnik odlu~i prvo za ime direktorijuma za instalaciju a potom za
jedan od ~etiri na~ina: Typical, Portable, Compact ili Custom. Nakon toga sledi uno{enje
informacija o korisniku (ime, preduze}e), CD key, identifikacija korisnika, analiza
ra~unara, odnosno provera sitema (0-100%), detektovanje hardverskih komponenata i
mogu}nost kreiranja sistemske diskete (ne, da...)
# Sledi kopiranje Windows 95 datoteka na hard disk PC ra~unara. Ova faza
mo`e potrajati ne{to kra}e od prethodne (na primer, na ra~unaru 486/133Mhz, 12 Mby
u RAM-u zavr{ena je nakon 7 minuta u odnosu na prethodnu fazu od 10-ak minuta ili
slede}u oko 5 minuta). Jedan od uticajnih faktora na vreme instaliranja mo`e biti i
brzina diska, njegova fragmentisanost itd. (Na primer, nakon ovako datih vremena
izvr{ena je defragmentacija diska od 1.3 Gby koja je trajala punih 20 minuta).
$ Sledi restartovanje PC ra~unara, fini{iranje Setup-a i pode{avanje sistema.
Potrebno je uneti password za mre`u (za slu~aj njene instalacije), odabir i instaliranje
programa, {tampa~a itd. Minimum zauze}a hard diska je 35 Mby, zavisno od tipa
instalacije, izbora opcija...
% Nakon resetovanja na ovoj konfiguraciji sve }e biti gotovo za oko 40 minuta.
Na primer, pogled na vremena izmena konfiguracionih datoteka mo`e biti jedan
od pokazatelja brzine instalacije:
1) AUTOEXEC.BAT 1) AUTOEXEC.BAT 1) AUTOEXEC.BAT 1) AUTOEXEC.BAT & && & AUTOEXEC.WOS AUTOEXEC.WOS AUTOEXEC.WOS AUTOEXEC.WOS & && & 5:18 5:18 5:18 5:18
2) CONFI G.SYS 2) CONFI G.SYS 2) CONFI G.SYS 2) CONFI G.SYS & && & CONFOG.WOS CONFOG.WOS CONFOG.WOS CONFOG.WOS & && & 5:24 5:24 5:24 5:24
3) CONFI G.SYS 3) CONFI G.SYS 3) CONFI G.SYS 3) CONFI G.SYS & && & kreirana nova datoteka u kreirana nova datoteka u kreirana nova datoteka u kreirana nova datoteka u & && & 5:32 5:32 5:32 5:32
4) AUTOEXEC.BAT 4) AUTOEXEC.BAT 4) AUTOEXEC.BAT 4) AUTOEXEC.BAT & && & nova datoteka u nova datoteka u nova datoteka u nova datoteka u & && & 5:59 5:59 5:59 5:59
@. Mici}: OPERATI VNI SI STEMI - praktikum za ve`be 14 14 14 14
Pr i mer 2.8: Pr i mer 2.8: Pr i mer 2.8: Pr i mer 2.8: I nstal aci j a Wi ndows 98
I nstalacija ovog operativnog sistema mo`e da se posmatra kroz: pripremu za
instalaciju, nekoliko va`nih odluka (preko postoje}eg Windows-a - 3.1x ili 95, tip fajl
sistema - FAT, FAT32, tip instalacije - Typical, Portable, Compact, Custom) i tok same
instalacije.
Pod pripremama se ovde podrazumeva odgovaraju}i prostor na hard disku (oko
200 MB). Zahtevani prostor varira, zavisno od `eljene instalacije:
- preko stare verzije Windows-a (195 MB),
- kod uobi~ajenog FAT
1
fajl sistema (225MB) ili
- sa FAT32 fajl sistemom (175MB).
U toku instalacije Windows-a 98 prvo se odrede komponente sistema, potom se
kopiraju sve datoteke, a tek nakon prvog startovanja Windows-a 98 automatski se
detektuju hardverske komponente. Kreiranje Startup diskete je obavezno. Potom se
konfiguri{u sistemske komponente: Control Panel, Start meni, Help sistem, DOS pro-
grami, vremenska zona, I nternet Explorer, Web kanali itd.
Windows 98 omogu}ava prenos datoteka putem I nterneta pa je zna~ajno
uno{enje podataka o serijskom broju instalacije i njena registracija na sajtu Microsoft-a.
Pr i mer 2.9: Pr i mer 2.9: Pr i mer 2.9: Pr i mer 2.9: I nstal aci j a Wi ndows NT 5.0 Beta 2( 2000)
I nstalacija ovog operativnog sistema odvija se na slede}i na~in:
' umetanjem instalacionog CD-a automatski se pokre}e Setup koji podrazume-
vano nudi upgrade varijantu instalacije, kako sa platforme Windows NT 4.0, tako i sa
Windows-a 95, {to je novost u odnosu na prethodnu varijantu NT-a,
' posle inicijalnih pode{avanja (tip instalacije, jezik i pismo), instalacioni pro-
gram prekopira}e neophodne datoteke na hard disk i restartovati ra~unar,
' nakon restarta instalacija se privremeno nastavlja u tekstualnom re`imu, gde
treba odabrati celu particiju koja }e ugostiti Windows,
' slede}a faza instalacije te~e u grafi~kom okru`enju, a sastoji se u detektovanju
hardvera u ra~unaru i prili~no je dugotrajna, jer Windows NT (Plug in Play) ispravno
detektuje apsolutno svaki deo hardvera uz gotovo 20-minutno ~ekanje,
' novitet je izbor ekranske rezolucije, broja boja i frenkvencije osve`avanja jo{ u
toku instalacije, pa po{to je Windows ve} prepoznao grafi~ku kartu i monitor, ponudi}e i
izbor njihovog radnog re`ima, ~ime je prakti~no u{te| en jedan restart ra~unara nakon
instalacije,
' poslednji korak instalacije koji zahteva anga`ovanje korisnika je pode{avanje
parametra vezanih za mre`u (adapteri, protokoli, simboli~na imena, I P adrese i sli~no),
nakon ~ega ostaje jo{ da Windows popuni stavke menija Start i Registry {to je i kraj
instalacije,
' od po~etka instalacije mo`e pro}i i do sat vremena, {to zavisi i od performansi
hardvera na koji se instalira, ali i od vremena odgovora korisnika,
' {to se ti~e zauze}a diska, (skoro) puna instalacija Windows-a 2000 Servera za-
uze}e oko 600 MB na hard disku, bez I nternet I nformation Servera koji je u Beta 2
verziji nekompletan.

1
- File Allocation Table (tabela za sme{tanje datoteka, skrivena, na vrhu diska...)
2 I zbor, instalacija, pouzdanost, funkcije i karakteristike OS-a 15 15 15 15
2.3 PRIMERI OSOBINA I FUNKCIJ A NEKIH OS-a 2.3 PRIMERI OSOBINA I FUNKCIJ A NEKIH OS-a 2.3 PRIMERI OSOBINA I FUNKCIJ A NEKIH OS-a 2.3 PRIMERI OSOBINA I FUNKCIJ A NEKIH OS-a
Pr i mer 2.10: Pr i mer 2.10: Pr i mer 2.10: Pr i mer 2.10: Primeri funkcija kroz vi{egodi{nji razvoj operativnih sistema date su
detaljnije u navedenoj literaturi [10] na primerima DOS-a od 1981. godine do 1995., kao
i svim dotada{njim verzijama Windows-a (1985-1995).
Windows 1.0 verzija je imala 379 funkcija, 2.0 verzija 458, 3.0 - 578, 3.1 - 771...
2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 Pouzdanost i raspolo`ivost na primeru hardvera i softvera Pouzdanost i raspolo`ivost na primeru hardvera i softvera Pouzdanost i raspolo`ivost na primeru hardvera i softvera Pouzdanost i raspolo`ivost na primeru hardvera i softvera
Pr i mer 2.11: Pr i mer 2.11: Pr i mer 2.11: Pr i mer 2.11: Pouzdanost har dver a
Pretpostavljaju}i konstantan intenzitet otkaza (u proseku se otkazi de{avaju u pri-
bli`no istim vremenskim intervalima), pojedini autori su poku{ali da pouzdanost tokom
vremena opi{u slede}im izrazom:
R(t) = e R(t) = e R(t) = e R(t) = e
-at -at -at -at
2 22 2
(2.1) (2.1) (2.1) (2.1)
gde je R pouzdanost (reliability) u datom trenutku, t je vreme rada komponente,
dok je a konstantan broj i zavisi od karakteristika posmatrane komponente.
Ako je ovo poznato, mogu}e je predvideti sr ednj e vr eme i zme| u otkaza (MTBF),
{to je jednako recipro~noj vrednosti navedene konstante a (i obrnuto, pri poznatom
MTBF, njegova recipro~na vrednost je a = 1/MTBF).
Sl i ka 2.3: Pouzdanost har dver ski h komponenti Sl i ka 2.4: Pouzdanost softver a u vr emenu
Ovaj model je ta~an za hardverske komponente, ali ne i za softver, jer se hardver
tro{i. Nakon po~etnog perioda (koji nije pokriven navedenim izrazom), hardver je
najpouzdaniji kada je nov, a zatim se tro{i tokom perioda pribli`no konstantnom
brzinom. Zato pouzdanost pada tokom vremena, kako je prikazano matemati~kim izra-
zom.
Pr i mer 2.12: Pr i mer 2.12: Pr i mer 2.12: Pr i mer 2.12: Pouzdanost softver a
Jedna~ina softvera ima suprotnu tendenciju. Novi segment softvera je sklon
gre{kama, ali tokom vremena postaje pouzdaniji kako se gre{ke pronalaze i otklanjaju.
Ne postoji jednostavan izraz koji opisuje ovaj model adekvatno u svim slu~ajevima.
Jedan od op{te upotrebljivanih, ne va`i za sva vremena i izgleda kao:
U(t) = a(1-e
-b
t/a
)
(2.2) (2.2) (2.2) (2.2)
gde je a aa a ukupan broj defekata, dok je b bb b sistemski zavisna konstanta.
Srednje vreme izme| u defekata MTBD (Mean Time Between Defects) je onda:
@. Mici}: OPERATI VNI SI STEMI - praktikum za ve`be 16 16 16 16
MTBD = (1/b)e
a
t/b
(2.3) (2.3) (2.3) (2.3)
S obzirom da je otkaz defekt, po definiciji, ova jedna~ina tako| e pokriva i MTBF.
Najbolji na~in da se prona| u konstante a i b je u sakupljanju podataka o softverskom
sistemu tokom vremena, a zatim se jedna~ina pode{ava prema podacima. Poklapanje
ima tendenciju pobolj{anja kako koli~ina podataka raste.
Na primer, pri izvr{avanju dela softvera za baze podataka, za odr`avanje je potre-
bno bele`iti gre{ke koje se otkriju u softveru, u~estanost sa kojom se otkrivaju i potrebno
vreme za opravku ili otklanjanje gre{aka na mestu. Tada je mogu}e tokom vremena po-
desiti jedna~inu prema statistici. Jedna~ina se primenjuje iz po~etka kada se izvr{i zame-
na stare verzije softvera novom verzijom. Nove verzije, iako nikad ne bi trebalo da budu
nepouzdane kao prva verzija, predstavljaju novi start u primeni jedna~ine, tako da kriva
ne}e biti jednostavna kako se mo`e o~ekivati.
Pr i mer 2.13: Pr i mer 2.13: Pr i mer 2.13: Pr i mer 2.13: Test pouzdanosti u gar antnom r oku
Ranije dat izraz za MTBF ne pokriva period uvo| enja hardvera.
Na primeru kupovine 10 diskova, mo`e se uvesti svih 10 diskova za neko vreme
pre nego po~ne njihova stvarna upotreba. Op{te pomo}no pravilo ka`e da bi period
uvo| enja trebalo da bude deseti deo 1% ( 0.1%) ukupnog `ivota ure| aja. Za MTBF od
30.000 sati diska, period uvo| enja bi trebalo da bude rad od 30 ~asova. Mogu}e je izvesti
laboratorijski test tako da pojedina~ni delovi ure| aja budu kontinualno testirani. Relati-
vno jednostavan program pisan u BASI C jeziku koji }e neprekidno i cikli~no pisati i
~itati podatke na disk je dovoljan. Zatim se ovaj program aktivira i izvr{ava 30 sati i to je
period uvo| enja. Kad se ovo zavr{i (pod pretpostavkom da nije bilo problema), disk se
formira i odlo`i. Kad se uka`e potreba disk se mo`e instalirati. Ako ure| aj otka`e, po{to
je u garantnom roku, bi}e vra}en proizvo| a~u.
Pr i mer 2.14: Pr i mer 2.14: Pr i mer 2.14: Pr i mer 2.14: Raspol o` i vost
Ako je poznat MTBF (ili MTBD), jedini preostali ~inioc koji uti~e na raspolo`i-
vost je srednje vreme za oporavak (Mean Time To Repair). To je vreme potrebno za ko-
rekciju defekata zamenom ure| aja koji je otkazao ili pronala`enjem i otklanjanjem gre-
{ke u softveru (reindeksiranjem baze podataka, na primer). Raspolo`ivost (Availability)
neke komponente se mo`e iskazati izrazom:
A=MTBF/(MTBF+MTTR) A=MTBF/(MTBF+MTTR) A=MTBF/(MTBF+MTTR) A=MTBF/(MTBF+MTTR) (2.4) (2.4) (2.4) (2.4)
2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2 Performanse mre`nih sistema Performanse mre`nih sistema Performanse mre`nih sistema Performanse mre`nih sistema
(iskori{}enost, propusnost...) (iskori{}enost, propusnost...) (iskori{}enost, propusnost...) (iskori{}enost, propusnost...)
Ukupna propusnost se defini{e kao:
r = ns / t r = ns / t r = ns / t r = ns / t (2.5) (2.5) (2.5) (2.5)
gde je ns ns ns ns prose~an broj zahteva za usluge mre`nog sistema, a t tt t vreme u kome se
odgovara
I skori{}enost sistema se mo`e predstaviti izrazom:
I = r / x I = r / x I = r / x I = r / x (2.6) (2.6) (2.6) (2.6)
gde je r rr r broj paketa u sekundi, a x xx x maksimalna propusnost transakcija iskazana u
paketima u sekundi.
Vreme ka{njenja se iskazuje kao:
2 I zbor, instalacija, pouzdanost, funkcije i karakteristike OS-a 17 17 17 17
d = (I / x) / (1 - I) d = (I / x) / (1 - I) d = (I / x) / (1 - I) d = (I / x) / (1 - I) (2.7) (2.7) (2.7) (2.7)
Ukupno vreme odziva sistema je zbir vremena ka{njenja i vremena potrebnog za
procesiranje sistema:
R = d + 1 / x R = d + 1 / x R = d + 1 / x R = d + 1 / x (2.8) (2.8) (2.8) (2.8)
Uo~ljiva propusnost na mre`noj radnoj stanici je tada:
Pt = 1 / R Pt = 1 / R Pt = 1 / R Pt = 1 / R (2.9) (2.9) (2.9) (2.9)
Pr i mer 2.15: Pr i mer 2.15: Pr i mer 2.15: Pr i mer 2.15: Per for manse mr e` ni h si stema
Maksimalna propusnost Ethernet-a je 10 miliona bita u sekundi.
Ukoliko klijenti na mre`i mogu da generi{u 50 paketa u sekundi preko mre`e
koja mo`e da prenese samo 1 milion bita u sekundi, a paketi imaju srednju veli~inu od
1KB (standardna veli~ina NetBEUI protokola - 8.192 bita), izra~unati: propusnost
mre`e, iskori{}enost,vreme ka{njenja, uo~ljivu propusnost.
Re{enja:
Propusnost x = 1.000.000 /8.192 = 122.1 paketa u sekundi
I skori{}enost I = 50 /122.1 = 0,41 ili 42%
Vreme ka{njenja d 6 milisekundi
Uo~ljiva propusnost Pt 70 paketa u sekundi (iako je ukupna propusnost mre`e
122.1 paketa u sekundi).
Pr i mer 2.16: Pr i mer 2.16: Pr i mer 2.16: Pr i mer 2.16: Uska gr l a mr e` ni h si stema
Ukoliko u jednom sistemu:
- LAN lokalna mre`a mo`e da prenese 10.000 paketa u sekundi,
- serverov procesor mo`e da obradi 5.000 transakcija u sekundi,
- ruteri mogu da proslede 5.000 paketa u sekundi,
- mre`na kartica mo`e da obradi 1.000 paketa u sekundi,
- svaki klijentski procesor mo`e da procesira 1.000 transakcija u sekundi,
- WAN (Wide Area Network, na primer PTT) mo`e da prenese 500 paketa u se-
kundi,
- serverov jedini disk mo`e da izvr{i 100 ulazno/izlaznih pristupa u sekundi, onda
je on usko grlo sistema.
Ukoliko se nadgradi serverov disk, tako da obra| uje 2.000 U/I operacija u seku-
ndi, onda je WAN propusnost usko grlo performansi lanca mre`e.
2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.3 Funkcije jezgra i ljuske na primeru UNIX-a Funkcije jezgra i ljuske na primeru UNIX-a Funkcije jezgra i ljuske na primeru UNIX-a Funkcije jezgra i ljuske na primeru UNIX-a
Unix OS je sastavljen od mnogo programskih modula.
Dva modula Unix-a su posebno zna~ajna:
" KERNEL (jezgro, OS u naju`em smislu re~i), program koji nadgleda sve pro-
cese, izvr{ava ih (kako, kada?), kao i
# SHELL (ljuska, {koljka, primer Bourne Bourne Bourne Bourne - $ i C shell C shell C shell C shell - %) komandni dekoder
OS-a, prihvata komande korisnika, prevodi ih i prenosi do kernela koga okru`uje, slika
2.5
@. Mici}: OPERATI VNI SI STEMI - praktikum za ve`be 18 18 18 18
UNIX supervisor
(kernel - jezgro)
SHELL Korisnik Korisnik Korisnik Korisnik
Sl i ka 2.5: I zdavanj e komandi kor i sni ka j ezgr u UNI X OS-a, na ter mi nal u, pr eko SHEL L
pr ogr ama
.1 Osnovne aktivnosti SHELL procesa, po redosledu su: .1 Osnovne aktivnosti SHELL procesa, po redosledu su: .1 Osnovne aktivnosti SHELL procesa, po redosledu su: .1 Osnovne aktivnosti SHELL procesa, po redosledu su:
- prikaz znaka spremnosti ($ ili re| e %),
- ~ekanje na unos komande sa tastature terminala (vidi sliku 5.1),
- provera unete komandne linije i tra`enje odgovaraju}eg programa,
- obave{tavanje kernela da po~ne sa izvr{avanjem programa i ~ekanje,
- prihvatanje rezultata rada od kernela i ponovni prikaz znaka spremnosti sistema
($ ili re| e %).
.2 Izbor SHELL-a OS-a Unix .2 Izbor SHELL-a OS-a Unix .2 Izbor SHELL-a OS-a Unix .2 Izbor SHELL-a OS-a Unix
Korisnik UNI X operativnog sistema mo`e birati najmanje izme| u dva shella: ( -
Bourne i ) - C shell.
Pri svakom pokretanju Bourne shell-a izvr{avaju se dve datoteke: /etc/profile /etc/profile /etc/profile /etc/profile i
$HOME/.profile $HOME/.profile $HOME/.profile $HOME/.profile. Prvu korisnici ne mogu menjati za razliku od druge.
Pr i mer 2. Pr i mer 2. Pr i mer 2. Pr i mer 2.17: 17: 17: 17: Prona}i datoteku .profile .profile .profile .profile istu prilagoditi svojim potrebama i proveri-
ti da li sadr`i slede}e komande:
PATH=: /bin:/usr/bin # putanja za pretra`ivanje kataloga
MAI L=/usr/spool/posta/joe # po{tansko sandu~e
PS1="$HOME $ " # znak spremnosti Bour ne shel l -a
umask 022 # maska dozvola pri formiranju datoteka
export PATH MAI L # dostupno ostalima
Pr i mer 2.18: Pr i mer 2.18: Pr i mer 2.18: Pr i mer 2.18: Prona}i datoteku .cshrc .cshrc .cshrc .cshrc i proveriti da li sadr`i komande koje obi~no
postavlja korisnik:
set history=10 # pamti poslednjih 10 komandi
set prompt = \ ! \ % \ # znak spremnosti C shel l -a