You are on page 1of 10

3 KONFIGURISANJ E SISTEMA 3 KONFIGURISANJ E SISTEMA 3 KONFIGURISANJ E SISTEMA 3 KONFIGURISANJ E SISTEMA

Pr ate} e ve` be su pr edusl ov za osposobl j avanj e u del u konfi gur i sanj a si stema:
Ve` ba 3.1: Ve` ba 3.1: Ve` ba 3.1: Ve` ba 3.1: Konfi gur aci one datoteke CONFI G CONFI G CONFI G CONFI G.SYS, .SYS, .SYS, .SYS, AUTOEXEC.BAT, AUTOEXEC.BAT, AUTOEXEC.BAT, AUTOEXEC.BAT, SETUP, i td SETUP, i td SETUP, i td SETUP, i td. .. .
Pronala`enje istih na ra~unaru, uo~avanje dejstva pojedinih opcija na bazi primera 3.1,
primera 1.4 i sli~no.
Ve` ba 3.2: Ve` ba 3.2: Ve` ba 3.2: Ve` ba 3.2: Pokr etanj e konfi gur aci oni h pr ogr ama za pode{ avanj e odgovar aj u} i h par a-
metar a, uz prate}e primere: 3.2 - 3.8.
Ve` ba 3.3: Ve` ba 3.3: Ve` ba 3.3: Ve` ba 3.3: Pode{ avanj e si stemski h par ametar a: datum, vr eme, system... uz prate}e
primere: 3.9 - 3.16.
Ve` ba 3.4: Ve` ba 3.4: Ve` ba 3.4: Ve` ba 3.4: Kr ei r anj e si stemske di skete, uz mogu}nosti prate}eg primera 3.13.
3.1 PRIMERI KONFIGURISANJ A 3.1 PRIMERI KONFIGURISANJ A 3.1 PRIMERI KONFIGURISANJ A 3.1 PRIMERI KONFIGURISANJ A
RAZLI^ITIH OPE RAZLI^ITIH OPE RAZLI^ITIH OPE RAZLI^ITIH OPERA RA RA RAT TT TIVNIH SISTEMA IVNIH SISTEMA IVNIH SISTEMA IVNIH SISTEMA
U cilju pobolj{anja efikasnosti OS-a i optimiziranja performansi programa mogu-
}e je promeniti konfiguraciju sistema. Konfiguracija nekih OS-a definisana je CONFI G
.SYS i AUTOEXEC.BAT datotekama.
.1 CONFI G.SYS .1 CONFI G.SYS .1 CONFI G.SYS .1 CONFI G.SYS
Konfigurisanje pojedinih delova OS-a vr{i se jednom grupom komandi koje su
sme{tene u posebnu datoteku koja se zove CONFI G.SYS. Ona se stvara automatski
kada se instalira operativni sistem (zavisno od tipa: DOS, Novell DOS, OS/2, UNI X...).
I nformacije koje ona sadr`i zavise od izabrane vrednosti tokom instalacije. Uvek kada se
`eli promena ovih vrednosti treba pokrenuti SETUP i izabrati odgovaraju}e opcije.
CONFI G.SYS datoteka sadr`i iskaze koji pode{avaju sistemsku konfiguraciju
svaki put kada se restartuje operativni sistem. Ovi iskazi potpoma`u pove}anju perfo-
rmansi sistema {to omogu}ava vi{e rezultata rada za {to kra}e vreme. Ukoliko se `eli
promena neke od vrednosti konfiguracije treba upotrebiti bilo koji tekst editor.
Dodavanje ili promena komandnih iskaza u ovoj datoteci, omogu}ava promene:
- sistemskog startup-a,
- instalacije drajvera perifernih ure| aja,
- programske okoline (DOS; OS/2),
- datoteke ulaza i izlaza,
- ure| enja memorije,
- podr{ke zemlje.
.2 AUTOEXEC.BAT .2 AUTOEXEC.BAT .2 AUTOEXEC.BAT .2 AUTOEXEC.BAT
AUTOEXEC.BAT je BATCH datoteka koja se izvr{ava pri svakom startovanju
OS-a da bi ga konfigurisali. Kada se instalira OS (DOS, Novell DOS, OS/2...), ova
datoteka se stvara automatski i nalazi se u osnovnom (root) direktorijumu hard diska ili
@. Mici}: OPERATI VNI SI STEMI - praktikum za ve`be 20 20 20 20
diskete kojom se sistem podi`e. Kada se konfiguri{e sistem pomo}u SETUP, istovre-
meno se menjaju komande u AUTOEXEC.BAT datoteci.
3.1.1 Primer konfiguracije kr 3.1.1 Primer konfiguracije kr 3.1.1 Primer konfiguracije kr 3.1.1 Primer konfiguracije kroz CONFIG.SYS, oz CONFIG.SYS, oz CONFIG.SYS, oz CONFIG.SYS,
AUTOEXEC.BAT, SYSTEM.INI, WIN.INI ... AUTOEXEC.BAT, SYSTEM.INI, WIN.INI ... AUTOEXEC.BAT, SYSTEM.INI, WIN.INI ... AUTOEXEC.BAT, SYSTEM.INI, WIN.INI ...
Pr i mer 3.1: Pr i mer 3.1: Pr i mer 3.1: Pr i mer 3.1: DOS - Wi ndows 95/98
Prona| ite konfiguracione datoteke AUTOEXEC.BAT AUTOEXEC.BAT AUTOEXEC.BAT AUTOEXEC.BAT i CONFI G CONFI G CONFI G CONFI G.SYS. .SYS. .SYS. .SYS. Ukoliko
je na va{em ra~unaru instaliran Windows 95/98, po| ite putanjom Start > Find > Files
or Folders... Dvostrukim klikom mi{a mo`ete pogledati sadr`aj istih na primeru
konfiguracije ra~unara na kome radite...
Na primeru konfiguracije Windows 98 nastaviti ve`bu kroz ostale opcije primera
1.4, slika 1.1.
3.1.2 Primeri nekih drugih konfiguracija 3.1.2 Primeri nekih drugih konfiguracija 3.1.2 Primeri nekih drugih konfiguracija 3.1.2 Primeri nekih drugih konfiguracija
Brzo i lako menjanje konfiguracije Novell DOS sistema vr{i se pomo}u SETUP
programa, dok se u okviru Windows-a treba odlu~iti za eventualno (do) instaliranje.
Pr i mer 3.2: Pr i mer 3.2: Pr i mer 3.2: Pr i mer 3.2: Pokr eni te SETUP pr ogr am SETUP pr ogr am SETUP pr ogr am SETUP pr ogr am odgovar aj u} om opci j om:
.1 Novell DOS: SETUP .1 Novell DOS: SETUP .1 Novell DOS: SETUP .1 Novell DOS: SETUP <Enter>
Zatim se pojavljuje meni sa listom osobina koje mo`ete menjati biraju}i odgova-
raju}u opciju:
DOS sistem i upravljanje
memorijom
kompresija diska
performanse diska
za{tita podataka i bezbe-
dnost
upravljanje zadacima
rad u mre`i
Kada zavr{ite izmenu i iza| ete
iz SETUP-a, sve odgovaraju}e
komande se prenose automatski
u CONFI G.SYS i AUTOEXEC.-
BAT datoteke. Za dobijanje po-
mo}i pritisnite <F1>.
.2 Windows: .2 Windows: .2 Windows: .2 Windows:
Start Start Start Start ! Settings Settings Settings Settings !
! Control Panel Control Panel Control Panel Control Panel !
! Add/Remove Programs Add/Remove Programs Add/Remove Programs Add/Remove Programs
! slika 3.1
Sl i ka 3.1: Wi ndows Setup
3 Konfigurisanje sistema 21 21 21 21
Odgovaraju}i iskazi konfiguracije, tzv. CONFI G.SYS komande nalaze se nabro-
jane u OS/2 Warp Command Reference Online Book-u.
Pr i mer 3.3: Pr i mer 3.3: Pr i mer 3.3: Pr i mer 3.3: CONFI G.SYS komande koj e se ~esto kor i ste kod pode{ avanj a OS/2 su:
- DEVI CE - DEVI CE - DEVI CE - DEVI CE - instaliranje drajver ure| aja
- DEVI NFO - DEVI NFO - DEVI NFO - DEVI NFO - priprema ure| aja (displej, tastatura) za prelistavanje kodnih strana
- PROTSHELL - PROTSHELL - PROTSHELL - PROTSHELL - prikazivanje komandi ili ispisivanje teksta
- RUN - RUN - RUN - RUN - startovanje sistemskog programa
- REM - REM - REM - REM - komentar ili prikaz oznaka
- SET - SET - SET - SET - postavljanje varijabli okru`enja
- TRACE - TRACE - TRACE - TRACE - izbor ili pode{avanje sistemskih putanja
Pr i mer 3.4: Pr i mer 3.4: Pr i mer 3.4: Pr i mer 3.4: Komande BATCH pr ogr ama, por ed navedeni h REM, SET, kod OS/2 se
naj ~e{ } e kor i ste i :
APPEND APPEND APPEND APPEND - pode{avanje tra`enih putanja
CALL CALL CALL CALL - poziv Batch programa
ECHO ECHO ECHO ECHO - prikazivanje komandi ili ispisivanje teksta
PATH PATH PATH PATH - postavljanje tra`enih putanja
PROMPT PROMPT PROMPT PROMPT - promena sistemskog komandnog prompta itd.
Osnovna svrha AUTOEXEC.BAT je da obra| uje komande za DOS sekciju, ali
mo`e da startuje i druge Batch datoteke i programe. Nakon instalacije sistema
AUTOEXEC.BAT datoteka se mo`e menjati pomo}u bilo kog tekst editora.
3.2 PODE[AVANJ E KONFIGURACIONIH 3.2 PODE[AVANJ E KONFIGURACIONIH 3.2 PODE[AVANJ E KONFIGURACIONIH 3.2 PODE[AVANJ E KONFIGURACIONIH
PARAMETA PARAMETA PARAMETA PARAMETARA SI RA SI RA SI RA SISTEMA STEMA STEMA STEMA
Pri mer 3.5: Pri mer 3.5: Pri mer 3.5: Pri mer 3.5: Wi ndows - softver sa upravljanje hardverom
Sistemski softver kroz CONTROL PANEL CONTROL PANEL CONTROL PANEL CONTROL PANEL (moduli za: mi{, tastaturu, monitor,...)
Zadatak za ve`banje: - Windows 95/ 98/ NT 4.0, 5.0 (2000):
Start ! !! ! Settings ! !! ! Control Panel ! !! ! Izbor programa (slika 3.4)
Tabel a 3.1: Tabel a 3.1: Tabel a 3.1: Tabel a 3.1: Deo upor edni h komandi OS-a za pode{ avanj e par ametar a si stema
DOS Windows 3.11 Windows 95 Windows NT 5.0 (2000)
DATE/TI ME date/time Date/Time
MODE /? ... iz Control Panela ... iz Control Panela
Pr i mer 3.6: Pr i mer 3.6: Pr i mer 3.6: Pr i mer 3.6: Pode{avanje Start Start Start Start menija Windows-a 98
Sadr`aj Start menija se mo`e pode{avati na vi{e na~ina: pomo}u Properties dija-
loga Taskbar-a koji se dobija desnim klikom mi{a na prazan prostor Taskbara ili dire-
ktno, iz samog Start menija.
@. Mici}: OPERATI VNI SI STEMI - praktikum za ve`be 22 22 22 22
Properties dijalog Taskbar-a sadr`i panel Start Menu Programs u okviru koga se
nalaze opcije za dodavanje i brisanje ikona
(Add i Remove), dok se klikom na
Advanced poziva Explorer-ov prozor. Ovaj
na~in organizovanja Start, odnosno Prog-
rams menija je znatno br`i i efikasniji. Sve
{to se vidi jesu pre~ice koje se nalaze u
direktorijumu ~ija je putanja na disku
Windows ! !! ! Start Menu ! !! ! Programs (slika
3.3) i sa njima se mo`e manipulisati isto kao
i sa bilo kojim drugim datotekama u
Explorer-u. Tasterom Clear se bri{e kom-
pletna lista nedavno otvaranih dokumenata
koja se nalazi u Documents sekciji Start
menija.
Drugi na~in za raspore| ivanje ikona Start menija, koji je uveden u Windows-u 98,
je kori{}enje drag and drop tehnike, odnosno prevla~enja mi{em. Na ovaj na~in se mogu
kopirati i preme{tati pre~ice izme| u direktorijuma (foldera), pa i sami folderi, pri ~emu
je va`no da se prilikom preme{tanja
uhvati ikona foldera, a ne njeno ime. Pri
tom treba napomenuti da je ovaj na~in
manipulisanja ikona veoma sli~an onome
u Explorer-u.
Pr i mer 3.7: Pr i mer 3.7: Pr i mer 3.7: Pr i mer 3.7: Pode{avanje Toolbar Toolbar Toolbar Toolbar-
ova Windows-a 98
Pode{avanje Toolbar-a zapo~inje
startovanjem menija koji se dobija desnim
klikom mi{a na prazan prostor Taskbar-a i
izborom opcije Toolbars. U Windows-u
98, inicijalno je aktiviran samo Quik
Launch Toolbar, dok mogu da se uklju~e Address i Links Toolbar-ovi koji su ekvivale-
ntni istoimenim Toolbar-ovima u prozorima Explorer-a. Toolbar pod imenom Desktop
sadr`i sve ikone koje u tom trenutku postoje na Desktop-u.
Odabiranjem stavke New Toolbar, mo`e se kreirati nov Toolbar koji predstavlja
sadr`aj foldera koji se izabere ili neke I nternet lokacije. Dodavanjem Toolbar-ova se
su`ava prostor Taskbar-a, pa se oni mogu prevla~enjem izvu}i na Desktop ili se mo`e
pove}ati prostor Taskbar-a.
Sl i ka 3.2: Opci j e za pode{ avanj e Star t
meni j a
Sl i ka 3.3: Sl i ka 3.3: Sl i ka 3.3: Sl i ka 3.3: Pode{avanje ikona startnog
menija
3 Konfigurisanje sistema 23 23 23 23
3.2.1 Primeri jedne kompletne u 3.2.1 Primeri jedne kompletne u 3.2.1 Primeri jedne kompletne u 3.2.1 Primeri jedne kompletne upravlja~ke strukture OS-a pravlja~ke strukture OS-a pravlja~ke strukture OS-a pravlja~ke strukture OS-a
Pr i mer 3.8: Pr i mer 3.8: Pr i mer 3.8: Pr i mer 3.8: Sadr ` aj apl i kaci j a Control Panela - Windows 95/98 Control Panela - Windows 95/98 Control Panela - Windows 95/98 Control Panela - Windows 95/98 za pode{ avanj e
par ametar a si stema
Control Panel Control Panel Control Panel Control Panel prikazuje sadr`aj odgovaraju}e sistemske aplikacije namenjene po-
de{avanju parametara svih komponenti ra~unara.
Control Panel Control Panel Control Panel Control Panel je specijalni objekat (folder) u kome su koncentrisani sistemski
programi za konfigurisanje. Otvara se preko Start Start Start Start ! !! ! Settings Settings Settings Settings ! !! ! Control Panel Control Panel Control Panel Control Panel ili My My My My
Computer Computer Computer Computer ! !! ! Control Panel Control Panel Control Panel Control Panel , ,, , a tako| e i iz Explorer-a kao jedna grana od objekta My
Computer.
Osnovni meni je File File File File ! !! ! Open Open Open Open ~ime se pokre}e odabrani konfiguracioni program,
ili dvostrukim klikom mi{a na ikonu.
Sadr`aj prozora zavisi od instaliranih ure| aja, odnosno programskih modula sa-
mog sistema Windows 95 ili 98. U odnosu
na sliku 3.4, kod instalacije Windos-a 98
figuri{u i slede}i moduli Control Panela:
" DesktopThemes DesktopThemes DesktopThemes DesktopThemes - za definisanje
desktop tema: skupa ikona, slika, zvukova
itd.,
" Game Controllers Game Controllers Game Controllers Game Controllers - za pode{avanje
d`ojstika ili sli~nih naprava koje slu`e za
igre,
" Power Management Power Management Power Management Power Management - za {tednju
elektri~ne energije i pode{avanje parametara od posebnog zna~aja za prenosive
ra~unare,
" Telephony Telephony Telephony Telephony - za ne{to {iri spektar ure| aja u odnosu na Modems, itd.
Pr i mer 3.9: Pr i mer 3.9: Pr i mer 3.9: Pr i mer 3.9: Konfi gur i sanj e si stemskog datuma i vr emena - Wi ndows
Date/Time Date/Time Date/Time Date/Time ikona predstavlja program za pode{avanje sistemskog datuma i vre-
mena, kao i vremenske zone. Sistemsko vreme koriste svi programi, pa je bitno da ono
bude pode{eno. Bez toga bi vremena kreiranja datoteka bila neispravna, pa pore| enja
raznih verzija, ogla{avanja alarma podsetnika i rokovnika ne bi funkcionisala. Posebna
pa`nja usagla{avanju vremena posve}uje se
u vi{ekorisni~kim sistemima i lokalnim mre-
`ama.
Upotreba ove aplikacije je jednosta-
vna (i bez detaljnog opisivanja): izabere se
dan, mesec i godina i u odgovaraju}em polju
unese ta~no vreme. Ako se koristi 12-o~aso-
vni format vremena, treba obratiti pa`nju na
to da li je prikazano vreme prepodnevno
(AM) ili popodnevno (PM).
Napomena: Pode{avanje navedenih
parametar iz Windows 98 instalacije je ide-
nti~no Windows-u 95.
Sl i ka 3.4: Sl i ka 3.4: Sl i ka 3.4: Sl i ka 3.4: I zgl ed Contr ol Panel apl i kaci j e
Sl i ka 3.5: Sl i ka 3.5: Sl i ka 3.5: Sl i ka 3.5: Pode{ avanj e datuma i vr emena
@. Mici}: OPERATI VNI SI STEMI - praktikum za ve`be 24 24 24 24
Pr i mer 3.10: Pr i mer 3.10: Pr i mer 3.10: Pr i mer 3.10: Pode{ avanj e vr emenske zone - Wi ndows
Mogu}nost pode{avanja vremenske zone ( (( (Time Zone Time Zone Time Zone Time Zone) )) ) je va`na ukoliko se {alje
elektronska po{ta i koriste globalno zavisni servisi (mre`e) koji usagla{avaju vreme
prema referentnom (grini~nom) vremenskom zonom.
Na slici 3.6 je prikazano prilago| avanje
na{oj ~asovnoj zoni: mo`e se izabrati ime iz
padaju}e liste ili kliknuti mi{em na odgovara-
ju}u ta~ku mape.
Ukoliko se uklju~i opcija Automatically
adjust clock for daylight saving changes, ra-
~unar }e automatski prebacivati vreme sa le-
tnjeg na zimsko i obratno, ali se u to ne treba
previ{e pouzdati po{to trenutak promene vre-
mena nije fiksan u svim dr`avama.
Sl i ka 3.6: Sl i ka 3.6: Sl i ka 3.6: Sl i ka 3.6: Pode{ avanj e vr emenske zone
Pr i mer 3.11: Pr i mer 3.11: Pr i mer 3.11: Pr i mer 3.11: Pode{ avanj e adr esa ur e| aj a, i nstal aci j a i zamena dr aj ver a - Wi ndows 95/ 98
Svojstva instaliranih ure| aja mogu
se sagledati iz opcije Properties, slika
3.7.
Tu je od koristi skrenuta pa`nja na
eventualne konflikte instaliranih eleme-
nata hardvera itd.
I nstalacija i zamena drajvera iz
Device Manager-a odvija se putem:
Pr oper ti es Pr oper ti es Pr oper ti es Pr oper ti es ! !! ! Dr i ver Dr i ver Dr i ver Dr i ver ! !! ! Update dr i ver ... Update dr i ver ... Update dr i ver ... Update dr i ver ...
Zamena drajvera mo`e biti ost-
varena automatski ili ru~no.
Sledi izbor odredi{ta gde tra`iti
nove drajvere: sa diskete, sa CD_ROM-
a, sa Microsoft-ovog Windows Update
Web sajta ili sa zadate putanje ta~ne
lokacije...
Pr i mer 3.12: Pr i mer 3.12: Pr i mer 3.12: Pr i mer 3.12: Neke konfi gur aci one UNI X nar edbe
WHO (ili FI NGER) - prikazuje korisnike koji trenutno rade na sistemu
DATE - prikazuje sistemski datum i vreme
CAL - prikazuje kalendar teku}eg meseca
ADDUSER ime_X - dodavanje novog korisnika pod nazivom ime_X
PASSWD ime_X - dodeljivanje lozinke korisnika (prvi put od administratora)
PASSWD - promena lozinke korisnika
Sl i ka 3.7: Sl i ka 3.7: Sl i ka 3.7: Sl i ka 3.7: Upr avl j anj e ur e| aj i ma i z apl i kaci j e
Contr ol Panel ! System ! Devi ce Manager ...
3 Konfigurisanje sistema 25 25 25 25
3.3 NEKI NESVAKODNEVNI PRIMERI RADA 3.3 NEKI NESVAKODNEVNI PRIMERI RADA 3.3 NEKI NESVAKODNEVNI PRIMERI RADA 3.3 NEKI NESVAKODNEVNI PRIMERI RADA
KORISNIKA IZ PRAKSE KONFIGURIS KORISNIKA IZ PRAKSE KONFIGURIS KORISNIKA IZ PRAKSE KONFIGURIS KORISNIKA IZ PRAKSE KONFIGURISANJ A ANJ A ANJ A ANJ A
Pr i mer 3.13: Pr i mer 3.13: Pr i mer 3.13: Pr i mer 3.13: Kr ei r anj e si stemske di skete
# ## #
1
FORMAT - formatiranje diska/ diskete FORMAT - formatiranje diska/ diskete FORMAT - formatiranje diska/ diskete FORMAT - formatiranje diska/ diskete (EKSTERNA)
# ## #
2
SYS - kopiranje sistemskih datoteka OS-a SYS - kopiranje sistemskih datoteka OS-a SYS - kopiranje sistemskih datoteka OS-a SYS - kopiranje sistemskih datoteka OS-a (EKSTERNA)

Sl i ka 3.8: Sl i ka 3.8: Sl i ka 3.8: Sl i ka 3.8: Me| ukor aci za pr i pr emu nove, odnosno si stemske di skete za r ad ( Wi ndows 95)
Sistemska disketa za pomo} u nevolji kod Windows-a 98 pretrpela je neke
zna~ajne revizije. Po{to su neophodni alati prevazi{li kapacitet diskete 3.5 standardnog
formata, Windows 98 ovaj sadr`aj kompresuje i sme{ta u CAB arhivu diskete
3
.
Sadr`aj kompresovane arhive ~ine i u prethodnoj verziji pomo}ni programi i dija-
gnosti~ki alati: Sys, Fdisk, Format, ScanDisk, Mscdex, Edit. Novitet su Ext za raspaki-
vanje CAB datoteka i Uninstall za deinstalaciju Windows-a 98.
Pri startovanju sistema sa sistemske diskete instalira se RAM disk veli~ine 2MB
gde se potom raspakuje arhiva.

1
# ## # - - - - WI N 95: WI N 95: WI N 95: WI N 95: Start Start Start Start $ $$ $ Programs Programs Programs Programs $ $$ $ Explorer Explorer Explorer Explorer $ $$ $ My Computers My Computers My Computers My Computers $ $$ $ ... ... ... ... napraviti
pore| enje formatiranja... iz Windows-a, PC DOS-a, MS DOS-a, Novell DOS-a...
ili Windows 3.1: File Manager $ Disk $ Format...
sintaksa odgovaraju}e verzije DOS-a dobija se uno{enjem komande FORMAT/? FORMAT/? FORMAT/? FORMAT/?
2
# ## # - - - - WI N 95: WI N 95: WI N 95: WI N 95: Start Start Start Start $ $$ $ Programs Programs Programs Programs $ $$ $ Explorer Explorer Explorer Explorer $ $$ $ My Computers My Computers My Computers My Computers $ $$ $ (Flopy A) (Flopy A) (Flopy A) (Flopy A) File File File File $ $$ $
Format Format Format Format opcija samo sa kopiranjem sistemskih datoteka
3
- ovakav trik je ve} realizovan kod nekih drugih operativnih sistema
@. Mici}: OPERATI VNI SI STEMI - praktikum za ve`be 26 26 26 26
Pr i mer 3.14: Pr i mer 3.14: Pr i mer 3.14: Pr i mer 3.14: Pr i mer si stemski h par ametar a u REGEDI T datoteci Wi ndows-a
WI N 95: Start $ Run $ Regedit $ Registry Editor... (slika 3.9)
Sl i ka 3.9: Sl i ka 3.9: Sl i ka 3.9: Sl i ka 3.9: I zgl ed Regi str y edi tor -a Wi ndows 95 za anga` ovanj e pr ofesi onal ca...
Registry Editor daje sadr`aj registry baze u dva prozora, omogu}avaju}i direktne
izmene u njoj. Me| utim, zbog opasnosti od nestru~nog rukovanja ne preporu~uje se
startovanje ovog programa, pogotovu ne menjanje vrednosti (u desnom prozoru).
Str uktur a registry baze Win 98 po~iva na hijerarhiji klju~eva (u levom prozoru):
- HKEY_CLASSES_ROOT - podaci o registrovanim tipovima datoteka,
- HKEY_CURRENT_USER - klju~ trenutno ulogonovanog korisnika,
- HKEY_LOCAL_MACHI NE - pode{avanja na nivou celog ra~unara,
- HKEY_USERS - podaci o korisni~kim pode{avanjima itd.
Pr i mer 3.15: Pr i mer 3.15: Pr i mer 3.15: Pr i mer 3.15: Pr i l og del a SYSTEM.I NI datoteke
[keyboard] (primer 4.4)
subtype=
type=4
keyboard.dll=
oemansi.bin=
[boot.description]
keyboard.typ=Standard 101/102-Key ...
mouse.drv=Logitech Mouse
language.dll=English (American)
system.drv=Standard PC
codepage=437
woafont.fon=English (437)
aspect=100,96,96
display.drv=S3
secondnet.drv=No Additional Network Installed
[386Enh]
Device=C:\ATI\MODEM\ATTMODEM.VXD
device=dva.386
DEVICE=VSHARE.386
device=*vpd
mouse=*vmouse
ebios=*ebios
woafont=dosapp.fon
display=*vdd,*vflatd
netheapsize=16
device=*vcd
device=vpmtd.386
device=*vshare
COM3Irq=5
COM3Base=03E8
device=*dynapage
device=*int13
keyboard=*vkd
device=*vpowerd
device=*enable
PagingFile=C:\WINDOWS\WIN386.SWP
DEVICE=C:\MTM\MTMCDAI.386
[NonWindowsApp]
localtsrs=
3 Konfigurisanje sistema 27 27 27 27
[vcache]
[mci mci mci mci] (primer 5.9)
waveaudio=mciwave.drv waveaudio=mciwave.drv waveaudio=mciwave.drv waveaudio=mciwave.drv
sequencer=mciseq.drv sequencer=mciseq.drv sequencer=mciseq.drv sequencer=mciseq.drv
cdaudio=mcicda.drv cdaudio=mcicda.drv cdaudio=mcicda.drv cdaudio=mcicda.drv
avivideo=mciavi.drv avivideo=mciavi.drv avivideo=mciavi.drv avivideo=mciavi.drv
videodisc=mcipionr.drv
vcr=mcivisca.drv
CorelMOVE=mcicmv50.drv
QTWVideo=mciqtw.drv
MPEGVideo=mciqtz.drv
[drivers]
wavemapper=*.drv
VIDC.MSVC=msvidc.drv
VIDC.IV31=indeov.drv
VIDC.MRLE=msrle.drv
VIDC.RT21=indeov.drv
VIDC.YVU9=indeov.drv
MSACM.msadpcm=msadpcm.acm
MSACM.imaadpcm=imaadpcm.acm
WAVE1=mmsystem.dll
WAVE2=mmsystem.dll
WAVE3=W95WAVE.DRV
WAVE4=C:\ATI\MODEM\ATTWAVE.DRV
wave=mmsystem.dll
[DDEShares]
CHAT$=winchat,chat,,31,,0,,0,0,0
SCHAT$=winchat,chat,,31,,0,,0,0,0
CLPBK$=clipsrv,system,,31,,0,,0,0,0
HEARTS$=mshearts,hearts,,15,,0,,0,0,0
[Network] (primer 9.1)
winnet=nonet
multinet=nonet
FileSharing=No
PrintSharing=No
[LogiMouse] (primer 4.1)
Type=Serial
Model=MouseMan
Port=1
DragLock=None
[network drivers]
devdir=C:\WINDOWS
LoadRMDrivers=No
Dynamic=Yes
[power.drv]
[iccvid.drv]
[mciseq.drv]
[multilingual]
[Display Driver]
[Pen Driver]
[display]
[drivers32]
vidc.CVID=iccvid.dll
VIDC.IV31=ir32_32.dll
VIDC.IV32=ir32_32.dll
vidc.MSVC=msvidc32.dll
VIDC.MRLE=msrle32.dll
[Modem]
Path=C:\ATI\MODEM
IRQ=5
ComPort=3
BaseAddr=3e8
[MSNP32]
[TTFontDimenCache]
--- --- ---
[nwnp32]
[Password Lists]
MICIC=C:\WINDOWS\MICIC.PWL
[boot]
shell=Explorer.exe
mouse.drv=lmouse.drv
language.dll=
sound.drv=mmsound.drv
comm.drv=comm.drv
keyboard.drv=keyboard.drv
system.drv=system.drv
386Grabber=vgafull.3gr
oemfonts.fon=vgaoem.fon
fixedfon.fon=vgafix.fon
fonts.fon=vgasys.fon
display.drv=pnpdrvr.drv
drivers=C:\ATI\MODEM\MDMCOMM.DLL,m
msystem.dll power.drv
user.exe=user.exe
gdi.exe=gdi.exe
dibeng.drv=dibeng.dll
*DisplayFallback=0
@. Mici}: OPERATI VNI SI STEMI - praktikum za ve`be 28 28 28 28
Pr i mer 3.16: Pr i mer 3.16: Pr i mer 3.16: Pr i mer 3.16: Pode{ avanj e par ametar a si stema u DOS-Wi ndows okr u` enj u
-6 -6 -6 -6 # ## #
4
ASSIGN - usmeravanje op ASSIGN - usmeravanje op ASSIGN - usmeravanje op ASSIGN - usmeravanje operacija sa diskom eracija sa diskom eracija sa diskom eracija sa diskom (EKSTERNA)
# ## #
5
BREAK - kontroli{e dejstvo tastera Ctrl i Break BREAK - kontroli{e dejstvo tastera Ctrl i Break BREAK - kontroli{e dejstvo tastera Ctrl i Break BREAK - kontroli{e dejstvo tastera Ctrl i Break (INTERNA)
# ## #
6
CHCP - promena kodne stranice CHCP - promena kodne stranice CHCP - promena kodne stranice CHCP - promena kodne stranice (INTERNA)
# ## #
7
CTTY - definisanje konzole CTTY - definisanje konzole CTTY - definisanje konzole CTTY - definisanje konzole (INTERNA)
# ## #
8
DATE - rad sa kalendarom DATE - rad sa kalendarom DATE - rad sa kalendarom DATE - rad sa kalendarom (INTERNA)
# ## #
9
MODE - rad sa kodnim stranicama MODE - rad sa kodnim stranicama MODE - rad sa kodnim stranicama MODE - rad sa kodnim stranicama (EKSTERNA)
+6 +6 +6 +6 # ## #
10
MSD - tehni~ke informacije o sistemu MSD - tehni~ke informacije o sistemu MSD - tehni~ke informacije o sistemu MSD - tehni~ke informacije o sistemu (EKSTERNA)
+5 +5 +5 +5 # ## #
11
NLSFUNC - rad sa kodnim stranicama NLSFUNC - rad sa kodnim stranicama NLSFUNC - rad sa kodnim stranicama NLSFUNC - rad sa kodnim stranicama (EKSTERNA)
# ## #
12
PROMPT - definisanje prompt-a PROMPT - definisanje prompt-a PROMPT - definisanje prompt-a PROMPT - definisanje prompt-a (INTERNA)
+5 +5 +5 +5 # ## #
13
SETVER - pode{avanje verzije DOS-a SETVER - pode{avanje verzije DOS-a SETVER - pode{avanje verzije DOS-a SETVER - pode{avanje verzije DOS-a (EKSTERNA)
# ## #
14
TIME TIME TIME TIME - prikazivanje i doterivanje vremena - prikazivanje i doterivanje vremena - prikazivanje i doterivanje vremena - prikazivanje i doterivanje vremena ( (( (INTERNA)
Prona}i datoteku COMMAND.COM na ra~unaru (ili vi{e njih) u kojima su sme{te-
ne interne komande...
Prona}i direktorijum (ili direktorijume) sa ostalim eksternim komandama. Ukoliko
su iste eksterne komande i u osnovnom Root i DOS i Windows direktorijumu, proveriti iz
kojih verzija poti~u. Kako? Prema datumima kreiranja ili komandom VER VER VER VER ...

4
# ## # - -- - Windows 3.1 + Novell-DOS 7: Proces konektovanja drajvera u mre`i... [10]
5
# ## # - - - - WI N 95: WI N 95: WI N 95: WI N 95: Analogija procesa u Windows Windows Windows Windows-u 95 je Ctrl + Esc... -u 95 je Ctrl + Esc... -u 95 je Ctrl + Esc... -u 95 je Ctrl + Esc...
6
# ## # - - - - WI N 95: WI N 95: WI N 95: WI N 95: Start Start Start Start $ $$ $ Settings Settings Settings Settings $ $$ $ Control Panel Control Panel Control Panel Control Panel $ $$ $ Add/ Remove Programs Add/ Remove Programs Add/ Remove Programs Add/ Remove Programs $ $$ $ Win Win Win Wind dd dows ows ows ows
Setup Setup Setup Setup $ $$ $ Multilanguage Support Multilanguage Support Multilanguage Support Multilanguage Support (CP1250 - latinica ili CP1251 - }irilica) (CP1250 - latinica ili CP1251 - }irilica) (CP1250 - latinica ili CP1251 - }irilica) (CP1250 - latinica ili CP1251 - }irilica)
7
# ## # - - - - Windows 3.1: Control Panel $ Ports... (Com1; Com2; Com3; Com4)
8
# ## # - - - - WI N 95: WI N 95: WI N 95: WI N 95: Start Start Start Start $ $$ $ Settings Settings Settings Settings $ $$ $ Control Panel Control Panel Control Panel Control Panel $ $$ $ Date/Time Date/Time Date/Time Date/Time $ $$ $ (dva panela: pode-
{avanje sistemskog datuma/vremena i vremenske zone ili Control Panel ili Control Panel ili Control Panel ili Control Panel $ $$ $ Regional Settings i pet Regional Settings i pet Regional Settings i pet Regional Settings i pet
panela: panela: panela: panela: zona, prikaz brojeva, nov~ane sume, vremena i format datuma) uporediti sa Windows Windows Windows Windows-om
3.1: Control Panel 3.1: Control Panel 3.1: Control Panel 3.1: Control Panel $ $$ $ International... International... International... International...
9
# ## # - -- - Kod Windows- Windows- Windows- Windows-a 95 a 95 a 95 a 95 u AUTOEXEC.BAT treba dodati:
C: C: C: C:\ \\ \win95 win95 win95 win95\ \\ \command command command command\ \\ \mode con codepage prepare = ((852) C: mode con codepage prepare = ((852) C: mode con codepage prepare = ((852) C: mode con codepage prepare = ((852) C:\ \\ \win95 win95 win95 win95\ \\ \command command command command\ \\ \ega3.cpi) ega3.cpi) ega3.cpi) ega3.cpi)
C: C: C: C:\ \\ \win95 win95 win95 win95\ \\ \command command command command\ \\ \mode con codepage prepare select=852 mode con codepage prepare select=852 mode con codepage prepare select=852 mode con codepage prepare select=852
10
# ## # - -- - WI N 95: WI N 95: WI N 95: WI N 95: Start Start Start Start $ $$ $ Settings Settings Settings Settings $ $$ $ Control Panel Control Panel Control Panel Control Panel $ $$ $ System System System System $ $$ $ uporediti sa pretho-
dnom komandom MODE za status ure| aja...
11
# ## # - -- - WI N 95: Vidi komandu CHCP i odgovaraju WI N 95: Vidi komandu CHCP i odgovaraju WI N 95: Vidi komandu CHCP i odgovaraju WI N 95: Vidi komandu CHCP i odgovaraju}e pore| enje... }e pore| enje... }e pore| enje... }e pore| enje...
12
# ## # - -- - WI N 95: WI N 95: WI N 95: WI N 95: Bez postavljanja u AUTOEXEC.bat je standardna kombinacija $p$g $p$g $p$g $p$g
13
# ## # - - - - Win 95: Win 95: Win 95: Win 95: Pri startovanju Windows-a 95, tasterom F8 mo`e se birati mod rada sa
prethodnom verzijom DOS-a, ukoliko je ista zadr`ana pri instaliranju Windows-a 95
14
# ## # - - - - WI N 95: WI N 95: WI N 95: WI N 95: My Computer My Computer My Computer My Computer $ $$ $ Control Panel Control Panel Control Panel Control Panel $ $$ $ Date/Time Date/Time Date/Time Date/Time $ $$ $... ... ... ...