You are on page 1of 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

DAILY LESSON PLAN


MINGGU/WEEK : 1
Thursday ( )
MASA/KELAS/
M.PELAJARAN/
TIME/CLASS/
SUBJECT

TARIKH/DATE: 2/1/2013

TAJUK/HASIL PEMBELAJARAN/ISIPELAJARAN/AKTIVITI/PENYERAPAN/PENILAIAN
TOPIC/LEARNING OUTCOME/CONTENT/ACTIVITIES/ASSIMILATION/EVALUATIO

7:45am - 8:15am
12:15pm

1:15pm

:
:

1T

:
:
:

9:15am
-10:15am

1T

:
:
:

:
:
:

10:15am

HARI/DAY:


1.7

1.7.1

1
1

2
3

10
1.1
(i)

(a)
(b)

1
2
1

2
3
4
5
6
7
8
-

B1D1E1

-10:45am

2W

1.1
1.1.1
1.1.2

1
2

B2D1E1 B3D1E1