You are on page 1of 11

i

PENGESAHAN PENYELIASaya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini dan
padapandangan saya karya ini telah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan
penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Pengajian Melayu
Tandatangan :
Nama Penyelia: Puan Mazura bt Sulaiman
Tarikh :

iiHALAMAN PENGAKUAN

Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang tiap-tiap satunya saya jelaskan sumbernya
Tandatangan :
Nama Penulis : MOHD SHOKRI BIN AHMAD
Tarikh :

iiiDEDIKASI
Terima Kasih diucapkan kepada ayah dan ibu tercinta,isteri dan anak-anak yang
banyak memberi semangat untuk saya menyiapkan tugasan ini.
Kasih sayang dan pengorbanan yang dicurahkan amatlah dihargai. Semoga kalian
sentiasa dirahmati Allah SWT.
Puan Mazura binti Sulaiman selaku pensyarah pembimbing yang telah banyak
membantu saya untuk menyiapkan tugasan ini.
Rakan-rakan yang banyak membantu dan memberikan idea sama ada secara lansung
dan tidak langsung, diucapkan ribuan terima kasih. Kenangan bersama-sama kalian
semasa menuntut di IPGM Kampus Sultan Abdul Halim, Sungai PetanI, Kedah pasti
tidak dapat saya lupakan.ivPENGHARGAAN
Saya ingin merakamkan penghargaan ikhlas kepada penyelia Kajian Tindakan,
Puan Mazura binti Sulaiman atas bimbingan dan dorongan yang diberi sepanjang
tempoh penyelidikan ini.
Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada Guru Besar, Guru-guru, kakitangan
sekolah serta Peserta Kajian yang terpilih di kalangan murid Tahun 2 Rahmat SK
Teloi Tua, Sik, Kedah yang telah memberikan segala bantuan, kerjasama dan
pelbagai kemudahan yang saya perlukan semasa menjalankan kajian ini.
Penghargaan juga ditujukan kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak
langsung membantu menjayakan projek penyelidikan ini.
v
ABSTRAK


Penyelidikan kajian ini dijalankan bagi meningkatkan kemahiran
membaca perkataan suku kata KVK dalam kalangan murid
pemulihan LINUS Sekolah Kebangsaan Teloi Tua yang tidak
menguasai konstruk 1 hingga 12 dalam Literasi Bahasa Melayu.
Peserta Kajian terdiri daripada 5 orang murid pemulihan LINUS
Tahun 2. Fokus utama kajian ini adalah untuk meningkatkan
kemahiran membaca perkataan suku kata KVK. Tinjauan awal
yang dibuat melalui ujian Saringan 3 LINUS Tahun 2012
mendapati peserta kajian gagal dalam ujian tersebut. Kaedah
persembahan interaktif telah digunakan untuk membantu peserta
kajian meningkatkan kemahiran membaca perkataan. Dapatan
kajian melalui Ujian 2 menunjukkan kemahiran membaca
dapat ditingkatkan daripada 14% kepada 87%. Hal ini
menunjukkan persembahan interaktif dapat membantu peserta
kajian menguasai kemahiran tersebut dan menjadikan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran bertambah seronok dan menarik
minat mereka untuk terus belajar.

Kata kunci : Kemahiran membaca , Perkataan suku kata KVK,
vi


ABSTRACT

The Survey is conducted toimprove the reading skill for KVKK words for Years
2 LINUS Students of Sekolah Kebangsaan Teloi Tua who do not master the
construk 1 to 13 in the Malay Language Literation. The participants concist of 5
Year 2 LINUS rehabilitation students. The main froms of the survey is to improve
the reading skill and understanding of theKVKK words. Early observation carried
out in the LINUS Third Saringan Test 2012. The participants in the test . The
powerpoint presentation method is used to help the participants to improve their
reading and understanding skills. The result in the second test show that the reading
skill has been increase from 14% to 87%. This show that the use of powerpoint
presentation manage to help the survey participants to master the skills and thus
make the activity in teaching and learning more interesting and the participants are
also interested to learn.


vii


ISI KANDUNGAN


PENGESAHAN PENYELIA i
PENGAKUAN ii
DEDIKASI iii
PENGHARGAAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
HALAMAN KANDUNGAN vii
SENARAI JADUAL ix
SENARAI RAJAH x
viii1.0 PENDAHULUAN
Pendahuluan 1
1.2 Refleksi pengalaman yang lalu / Refleksi Sorotan Literatur 4
1.3 Refleksi Nilai Pendidikan 5
1.4 Tinjau Literatur Berkaitan Isu Kajian 8

2.0 FOKUS KAJIAN
2.1 Isu Kajian 16
2.2 Fokus Kajian 17 .
2.3 Tinjauan Analisis masalah 19
3.0 OBJEKTIF KAJIAN 20
4.0 SOALAN KAJIAN 21
5.0 KUMPULAN SASARAN 22
6.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN
6.1 Prosedur Tindakan 24
7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA 37
8.0 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA 39
9.0 DAPATAN DAN PERBINCANGAN 50
10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 52
11.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA 57
12.0 SENARAI RUJUKAN
ix


LAMPIRANSENARAI JADUAL

Jadual Muka Surat

1. Konstruk LINUS 17
2. Konstruk Ujian Saringan 3 22
3 Profil Peserta Kajian 23
4. Pelaksana Tindakan 27
5. Pelaksana Aktiviti 30
6. Kos Kajian 35
7. Skor Ujian 1 dan Ujian 2 37
8. Penentuan Gred 38
9.Analisis Pencapaian Ujian 1 39
10.Analisis Pencapaian Ujian 2 42
11.Skor Markah Ujian 1 dan Ujian 2 45
12.Skor Perbandingan Ujian 1 dan Ujian 2 46xSENARAI RAJAH
Rajah Muka Surat
1. Model Kajian Tindakan Lewin 24
2. Jadual Kerja 27
3. Dapatan Ujian 1 41
2. Dapatan Ujian 2 44
3. Perbandingan Ujian 1 dan Ujian 2 47
4. Prestasi Ujian 1 dan Ujian 2 49
xi