ΑΔΑ: Ψ9ΘΚΘ-Θ6Τ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.08.28 15:03:19
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 14 - 08 - 2014

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Aριθ. Πρωτ. ΔΥΓ3/Γ.Π οικ.70519

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Tαχ. Δ/νση:

Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας : 104 33
Τηλέφωνο:

210 5230703

e-mail :

farmaka@yyka.gov.gr

Θέμα: Ρύθμιση επιστροφών rebate: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΓΥ./οικ.3457
απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 64/Β’/16-01-2014), «Ρύθμιση θεμάτων
Τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. οικ. 38733/06.05.2014
απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1144/Β’/06-05-2014) «Τροποποίηση του
άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) Υπουργικής
Απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων »”.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητκά όργανα που κυρώθυκε με το άρθρο Πρώτο του Π.Δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄/98)
«Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ΑΔΑ: Ψ9ΘΚΘ-Θ6Τ

2. Του Ν.Δ. 96/1973 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3918/2011(ΦΕΚ 31/Α΄/2011), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 21, 22 και 23 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/2012), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (6/Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α΄).
9. Το Π.Δ. 89/14 (ΦΕΚ 134/Α’/10-6-2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπ’ αριθμ. ΓΥ/οικ.3457/14−01−2014 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ
64/Β΄/14-01-2014), με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων Τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει.
11. Την υπ’ αριθμ. οικ.38733(ΦΕΚ 1144/Β΄/6.5.2014) απόφασης του Υπουργού Υγείας
«Τροποποίηση

του

64/Β΄/16−01−2014)

άρθρου

14

Υπουργικής

παρ.

2

Απόφασης,

της

υπ’

αριθμ.

«Ρύθμιση

οικ.

θεμάτων

3457

(ΦΕΚ

τιμολόγησης

φαρμάκων ».
12. Την αριθμ. οικ.4887/14-08-2014 εντολή του Υπουργού Υγείας.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Στο τέλος της παρ. 2. του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ. ΓΥ/οικ.3457/14−01−2014
απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 64/Β΄/16-01-2014) «Ρύθμιση θεμάτων

ΑΔΑ: Ψ9ΘΚΘ-Θ6Τ

Τιμολόγησης φαρμάκων», προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Από 01.01.2014, το
επιπρόσθετο αυτό ποσοστό γίνεται 1,5% για φάρμακα με συνολικές τριμηνιαίες
πωλήσεις όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών τους έως 2.500.000€,
3% για φάρμακα με πωλήσεις τριμήνου 2.500.000€ έως 5.000.000€ και 4,5% για
φάρμακα με πωλήσεις τριμήνου άνω των 5.000.000€ σε κάθε νοσοκομείο χωριστά ή
στον ΕΟΠΥΥ στο σύνολο του.»

2. Στο τέλος της παρ. 4. του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ. ΓΥ/οικ.3457/14−01−2014
απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 64/Β’/16-01-2014), «Ρύθμιση θεμάτων
Τιμολόγησης φαρμάκων », μετά τον πίνακα προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Από την
01.07.2014, για τον υπολογισμό των επιστροφών της παρούσας οι συντελεστές του ως
άνω πίνακα υπολογίζονται επί των συνολικών πωλήσεων όλων των συσκευασιών,
περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος.» Μετά το άνω
εδάφιο προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «Από 01.07.2014, στην περίπτωση των
φαρμάκων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, τα οποία χορηγούνται από
ιδιωτικά φαρμακεία, ο ΕΟΠΥΥ επιβάλει πέραν του rebate της παραγράφου 1 του
παρόντος rebate τέτοιο ώστε η τελική τιμή αγοράς για τον ΕΟΠΥΥ να είναι αντίστοιχη με
εκείνη που επιτυγχάνεται όταν προμηθεύεται το φάρμακο αυτό από τα φαρμακεία του.»

3. Στο τέλος της υπ' αριθμ. οικ. 38733/29.04.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας
(ΦΕΚ 1144/Β’/06-05-2014), «Τροποποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ.
3457

(ΦΕΚ

64/Β΄/16−01−2014)

Υπουργικής

Απόφασης,

«Ρύθμιση

θεμάτων

τιμολόγησης φαρμάκων», προστίθεται στο τέλος και πριν την εντολή για δημοσίευσή
της εδάφιο ως ακολούθως: «Από την 15.09.2014, για τις ειδικές περιπτώσεις που
επιλέγεται φάρμακο το οποίο δεν διαθέτει γενόσημο ή μια θεραπευτική κατηγορία στο
σύνολο της περιέχει μία μοναδική ή περισσότερες δραστικές ουσίες χωρίς γενόσημα
φάρμακα, όπου επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή
αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη
συμμετοχή το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής

ΑΔΑ: Ψ9ΘΚΘ-Θ6Τ

του φαρμάκου. Το υπόλοιπο επιβαρύνει την φαρμακευτική εταιρεία ή τον κάτοχο άδειας
κυκλοφορίας με τη μορφή rebate.»
Κάθε διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μαυρουδής Βορίδης
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
3. Γραφείο κ. Υφυπουργού Υγείας
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως Δημόσιας Υγείας
5. Γραφείο κ. Γεν. Διευθυντή Υγείας
6. Διεύθυνση Φαρμάκων & Φαρμακείων
7. Δ/νση Προσωπικού, Τμήμα Γραμματείας Αρχείου