‫עולת העוף חולין כא‬

‫בס"ד‬
‫ויקרא פרק א‬
‫קוָק וְ ִה ְק ִריב ִמ הַ  ִֹרי א ֹו ִמ ְ נֵי הַ  ֹונָה אֶ ת ָק ְרָ נ ֹו‪:‬‬
‫)יד( וְ ִא ִמ הָ עוֹ ֹעלָה ָק ְרָ נ ֹו לַי ֹ‬
‫)טו( וְ ִה ְק ִריבוֹ הַ ֹהֵ  אֶ ל הַ ִזְ ֵ חַ מָ לַק אֶ ת רֹא ֹו וְ ִה ְק ִטיר הַ ִזְ ֵ חָ ה וְ נ ְִמצָ ה ָדמ ֹו עַ ל ִקיר הַ ִזְ ֵ חַ ‪:‬‬
‫)טז( וְ הֵ ִסיר אֶ ת מ' ְר&ת ֹו ְ נֹצָ תָ ‪ $‬וְ ִה ְ לִ י‪ %‬אֹתָ ‪ $‬אֵ צֶ ל הַ ִזְ ֵ חַ ֵק ְדמָ ה אֶ ל ְמקוֹ הַ ָ‪: ֶ #‬‬
‫)יז( וְ ִ ‪ ַ,‬ע אֹת ֹו בִ כְ נָפָ יו )א יַבְ ִ‪#‬יל וְ ִה ְק ִטיר אֹת ֹו הַ ֹהֵ  הַ ִזְ ֵ חָ ה עַ ל הָ עֵ צִ י אֲ ֶ ר עַ ל הָ אֵ ֹעלָה ה‪.‬א ִא ֵ‪-‬ה ֵריחַ נִי ֹחחַ לַיקֹוָ ק‪ :‬ס‬
‫ויקרא פרק ה‬
‫)ה( וְ הָ יָה כִ י י ְֶא ַ  לְ ‪2‬חַ ת מֵ אֵ ‪ֶ1‬ה וְ ִה ְתוַ ָ‪#‬ה אֲ ֶ ר חָ טָ א עָ לֶיהָ ‪:‬‬
‫ירת עִ ִ י לְ חַ ָאת וְ כִ ‪ ֶ4‬ר עָ לָיו הַ ֹהֵ  מֵ חַ ‪ ָ3‬את ֹו‪:‬‬
‫)ו( וְ הֵ בִ יא אֶ ת אֲ ָמוֹ לַיקֹוָ ק עַ ל חַ ‪ ָ3‬את ֹו אֲ ֶ ר חָ טָ א נְ ֵקבָ ה ִמ הַ ֹא ִ ְָ ה אוֹ ְעִ ַ‬
‫קוָק אֶ חָ ד לְ חַ ָאת וְ אֶ חָ ד לְ ֹעלָה‪:‬‬
‫)ז( וְ ִא &א תַ ‪ ִ%‬יעַ יָדוֹ ‪ ֵ$‬י ֶה וְ הֵ בִ יא אֶ ת אֲ ָמוֹ אֲ ֶר חָ ָטא ְ ֵ‪#‬י ת ִֹרי אוֹ ְנֵי בְ נֵי יוֹנָה לַי ֹ‬
‫)ח( וְ הֵ בִ יא אֹתָ  אֶ ל הַ ֹהֵ  וְ ִה ְק ִריב אֶ ת אֲ ֶ ר לַחַ ‪ ָ3‬את ִרא ֹונָה מָ לַק אֶ ת ֹרא ֹו ִמ(ל עָ ְר'וֹ וְ &א יַבְ ִ‪$‬יל‪:‬‬
‫)ט( וְ ִה‪ ָ6‬ה ִמ ַ‪ #‬הַ חַ ‪ ָ3‬את עַ ל ִקיר הַ ִזְ ֵ חַ וְ הַ ִ‪& ְ 5‬ר ַ ָ‪ִ #‬יָ צֵ ה אֶ ל יְ סוֹד הַ ִזְ ֵ חַ חַ ‪ ָ3‬את ה‪.‬א‪:‬‬
‫ַ( ְ'ָ ט וְ כִ ‪ ֶ4‬ר עָ לָיו הַ ֹהֵ  מֵ חַ ‪ ָ3‬את ֹו אֲ ֶ ר חָ טָ א וְ נ ְִסלַח ל ֹו‪ :‬ס‬
‫ֲה ֹעלָה ִ‬
‫)י( וְ אֶ ת הַ ֵ)נִ י ַיע ֶ‬

‫חולין‬

‫ביום‬

‫עולת העוף‬

‫כמשפט‬

‫רבנן )ת"ק(‬

‫חטאת בהמה‬

‫ר' ישמעאל‬

‫חטאת העוף‬

‫רש"י‪ :‬היקש של‬
‫זאת התורה שייך‬
‫אף בעופות‬
‫תוס'‪ :‬היקש זאת‬
‫התורה שייך‬
‫בלימוד חולין‬

‫מביום צוותו‬

‫ראב"ש‬

‫חטאת העוף‬

‫רש"י‪ :‬היקש של‬
‫זאת התורה שייך‬
‫אף בעופות‬
‫תוס'‪ :‬היקש זאת‬
‫התורה שייך‬
‫בלימוד חולין‬

‫מביום צוותו‬

‫מחטאת בהמה‬
‫)רש"י‪ :‬היקש של זאת‬
‫התורה לא שייך בעופות‬
‫תוס'‪ :‬היקש זאת התורה‬
‫לא שייך בלימוד חולין(‬

‫מביום צוותו‬
‫)מובא כדי נסבה(‬

‫‪1‬‬

‫ימין‬

‫והקריבו‬

‫מחטאת בהמה‬
‫ע"פ שי' ר' שמעון‬
‫שמצריך אצבע‬
‫או כדי נסבה לשי'‬
‫חכמים שכהן‬
‫מספיק‬

‫לא תלמוד כמשפט‬
‫הוא חטאת העוף‬

‫מרבה בר בר חנה‬
‫ארשב"ל כל מקום‬
‫שנא' או אצבע או‬
‫כהונה אינה אלא‬
‫ימין‬

‫אינו מספיק בסימן‬
‫אחד ובלי הבדלה‬
‫כחטאת‬

‫מרבה בר בר חנה‬
‫ארשב"ל כל מקום‬
‫שנא' או אצבע או‬
‫כהונה אינה אלא‬
‫ימין‬

‫אינו מספיק בסימן‬
‫אחד כחטאת‬

‫הבדלה‬
‫ומלק והקטיר‬
‫מה בהקטרה‬
‫הראש לבד והגוף‬
‫לבד אף במליקה‬
‫הראש לבד והגוף‬
‫לבד )ב' סימנים(‬
‫ע"פ רש"י‪:‬‬
‫ומלק והקטיר‬
‫מה בהקטרה‬
‫הראש לבד והגוף‬
‫לבד אף במליקה‬
‫הראש לבד והגוף‬
‫לבד )ב' סימנים(‬
‫מה חטאת העוף‬
‫אחוז הראש בגוף‬
‫ומזה אף בעולת‬
‫העוף כשהוא אחוז‬
‫הראש בגוף מזה‬
‫)רוב שנים(‬

‫מול עורף‬
‫גמר מליקת עולת‬
‫העוף ממליקת‬
‫חטאת העוף במה‬
‫מצינו‬

‫מה חטאת העוף‬
‫ממול עורף אף‬
‫עולת העוף ממול‬
‫עורף‬

‫גמר מליקת עולת‬
‫העוף ממליקת‬
‫חטאת העוף במה‬
‫מצינו‬

‫‪www.swdaf.com‬‬