You are on page 1of 6

PPG-KOHOT (2) ambilan Feb

2012
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
Kementerian Pelajaran Malaysia
KAMPUS IPOH, 31150 HULU KINTA
PERAK ARUL RI!UAN
Program Pensiswazahan Guru
Ambilan Feb 2012
KERTAS KERJA / LAPRA!
PRGRA" S#FAR L#!$S
!A"A % &$RA#'A (T ($LAT
!)K/P % *+0101,0-,.1/0
$!#T % (" 1
!) "ATR#K % 200+1
TAR#K1 % 2- 2 /0 APR#L 201/
TE"PAT % (#L#K 3A3ASA! SK TA"($!
PPG-KOHOT (2) ambilan Feb
2012
#S# KA!'$!GA!
1)0 PE!G1ARGAA!
2)0 PE!'A1$L$A!
/)0 (JEKT#F
+)0 "AKL$"AT KERTAS KERJA
.)0 TE!TAT#F / ($K$ PRGRA"
4)0 LAPRA!
*)0 GA"(AR
0)0 REFLEKS#
-)0 PE!$T$P
1
PPG-KOHOT (2) ambilan Feb
2012
1)0 PE!G1ARGAA!
Rasa syukur atas berkat, rahmat dan hidayahNya sehingga kumpulan kami dapat
melaksanakan program Bina Insan Guru (BIG) dengan jayanya dan menyiapkan
laporan bagi keseluruhan aktiviti yang telah dijalankan.
Pembangunan modal insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan
dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu, berkemahiran tinggi serta memiliki
kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul. Bagi menjayakan aasan dan
matlamat pendidikan ini, guru!guru di "alaysia perlu memiliki dan menguasai
kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi, penguasaan kemahiran pro#esionalisme yang
mantap serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan aspirasi
dan hasrat negara. Program Bina Insan Guru (BIG) ini juga merupakan satu ahana
ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras
dengan $alsa#ah Pendidikan %ebangsaan ($P%) dan $alsa#ah Pendidikan Guru
($PG).
&alam proses pelaksanaan Program BIG ini, saya telah mendapat bantuan
berupa material mahupun sokongan moral daripada pelbagai pihak terutamanya
pihak sekolah, rakan sejaat, rakan sekuliah dan suami. 'aya u(apkan jutaan terima
kasih atas bantuan kalian semua,.
)'esungguhnya yang baik datangnya dari *llah, dan segala kekurangan
adalah dari kekhila#an kami sendiri+. 'ekian, terima kasih.
,
PPG-KOHOT (2) ambilan Feb
2012
2)0 PE!'A1$L$A!
Bina Insan Guru (BIG) PPG merupakan satu mata pelajaran dalam kompenan
%ursus -ajib yang mesti diikuti oleh semua pelajar PPG. 'emua pelajar PPG ajib
lulus BIG . Program BIG ini direalisasikan dalam . $asa yang dilaksanakan di tempat
masing!masing sepanjang tempoh pengajian. *ktiviti!aktiviti yang diran(ang ini
bertujuan untuk membentuk dan memupuk insan guru yang berkualiti serta
berketrampilan melalui penampilan diri yang terpuji.
Program 'i#ar /inus untuk murid linus tahap 0 ini merupakan salah satu
aktiviti kemasyarakatan dan ia menjadi pilihan saya di dalam melaksanakan program
Bina Insan Guru. Pelaksanaan program ini disertai oleh pelajar linus tahap 0 dan
semua guru Bahasa "elayu dan "atematik tahap 0, 'ekolah %ebangsaan 1ambun.
1ujuan program ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan pen(apaian
murid /inus dan/inus 1egar serta berusaha untuk mengurangkan jumlah murid
/inus. "urid adalah aset sekolah, masyarakat dan negara.
2usteru itu, murid linus perlu diberi suntikan semangat dan kaedah belajar
yang berkesan untuk terus berjuang demi masa depan mereka. Ini se(ara tidak
langsung meningkatkan prestasi sekolah dan melonjakkan nama '% 1ambun ke
tahap yang lebih tinggi, insyaallah.
3
PPG-KOHOT (2) ambilan Feb
2012
/)0 (JEKT#F
3.0 "embentuk pelajar yang mampu berdikari dan mampu menyesuaikan
diri dalam setiap situasi
3., "elatih para pelajar untuk memupuk sikap toleransi, ..
3.3 "eningkatkan keberanian dan keyakinan diri semasa menyertai aktiviti
yang disediakan.
3.. "emupuk semangat bekerjasama antara kumpulan serta mengikis
sikap mementingkan diri sendiri.
3.4 "elahirkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan
sosial.
3.5 "embantu murid mengenali diri dan bina kekuatan dalam diri
mereka untuk rajin berusaha men(ari ilmu.
3.6 "eningkatkan pen(apaian murid /inus, /inus 1egar untuk ke arus
perdana

3.7 "eningkatkan pen(apaian murid /inus dan /inus 1egar serta
berusaha untuk mengurangkan jumlah murid /inus.
PPG-KOHOT (2) ambilan Feb
2012
.