You are on page 1of 127

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

TAJUK 1

Pengenalan kepada Seni Dalam Pendidikan

1.1 Sinopsis

Seni Dalam Pendidikan (SDP) menjurus kepada Seni Visual, Seni Muzik dan Seni Pergerakan. Seni Dalam Pendidikan peringkat Sarjana Muda Keguruan ini lebih menegaskan kepada aspek pemahaman, penghayatan dan proses kritikan. Proses ini menyentuh perasaan estetika dan daya kreativiti individu melalui penajaman intuisi, persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Murid akan menjalani aktiviti penerokaan, mengalami dan mengekspresi citarasa melalui sensitiviti pancaindera. Murid diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan Seni Visual, Seni Muzik dan Seni Pergerakan dalam meningkatkan lagi kepekaan, kreativiti dan daya imaginasi untuk mencapai pembelajaran optimum, menyeluruh dan menyeronokkan.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU TAJUK 1 Pengenalan kepada Seni Dalam Pendidikan 1.1 Sinopsis
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU TAJUK 1 Pengenalan kepada Seni Dalam Pendidikan 1.1 Sinopsis

Menjelaskan hubungan kanak-kanak dengan seni.

Mata pelajaran ini dilaksanakan dalam bentuk teori dan amali. Tumpuan diberi kepada aktiviti yang mendorong murid-murid menggunakan imaginasi, ekspresi. Inkuiri dan kecerdasan pelbagai. Aspek penglibatan secara aktif dan menyeronokan serta pembelajaran dan pemindahan pembelajaran yang berkesan untuk meningkatkan perkembangan individu yang menyeluruh.

 • 1.2 Hasil Pembelajaran

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU TAJUK 1 Pengenalan kepada Seni Dalam Pendidikan 1.1 Sinopsis

1.2.1

1.2.2

Menyatakan konsep, matlamat dan objektif Seni Dalam Pendidikan.

1.2.3

Menerangkan konsep asas Seni Visual, Seni Muzik dan Seni Pergerakan dengan meneroka, mengalami dan mengekspresi dalam pengajaran dan pembelajaran.

1.2.4

Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi serta kemahiran

dalam

bidang Seni Visual, Seni Muzik dan Seni Pergerakan yang

diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

 • 1.2.5 Bekerjasama dan menghargai hasil ciptaan individu dan kumpulan melalui pelbagai aktiviti seni dalam bilik kuliah.

  • 1.3 Matlamat Seni Dalam Pendidikan

Matlamat Seni Dalam Pendidikan sekolah rendah adalah untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU 1.2.5 Bekerjasama dan menghargai hasil ciptaan individu dan kumpulan

Seni Dalam Pendidikan yang mengintegrasikan tiga komponen akan melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. Bertitik tolak daripada pengintegrasian inilah perkembangan menyeluruh dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek akan berlaku.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU 1.2.5 Bekerjasama dan menghargai hasil ciptaan individu dan kumpulan
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU 1.2.5 Bekerjasama dan menghargai hasil ciptaan individu dan kumpulan
 • 1.4 Konsep, latar belakang dan kepentingan Seni Dalam Pendidikan

Setiap insan berhak menerima pendidikan dan pemahaman tentang seni tanpa mengira latar belakang, bakat dan kebolehan. Integrasi Seni Visual, Seni Muzik dan Seni Pergerakan meningkatkan perkembangan insan dan minda secara holistik. Seni Dalam Pendidikan penting kerana dapat membantu meningkatkan kreativiti dan ekspresi kendiri sesorang.

1.4.1

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU 1.2.5 Bekerjasama dan menghargai hasil ciptaan individu dan kumpulan

Teori pembelajaran yang menyokong Seni Dalam Pendidikan

(a)

Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme ialah perspektif psikologi dan falsafah yang menyatakan individu membentuk atau mengkonstruk tentang apa yang dipelajari dan difahami oleh mereka. Ia menekankan tentang kepentingan interaksi sosial individu dalam pemerolehan kemahiran dan pengetahuan. Konstruktivisme merupakan teori pembelajaran deskriptif iaitu cara seseorang belajar dan bukan teori

pembelajaran preskriptif iaitu cara yang sepatutnya seseorang individu belajar. Ia

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

juga menegakkan fahaman bahawa pembelajaran merupakan proses membina makna daripada pengalaman yang dilalui.

Konstruktivisme berbeza dengan pandangan behavioris yang melihat pembelajaran lebih menekankan tentang pengaruh suasana terhadap seseorang. Andaian asas konstruktivisme menyatakan bahawa seseorang merupakan pelajar aktif dan boleh mengkonstruk pengetahuan untuk diri mereka (Gery 1995). Pengajaran konstruktivis lebih melibatkan pemusatan pelajar, pengalaman pembelajaran aktif, lebih kepada interaksi pelajar-pelajar dan guru- pelajar, lebih bekerja dengan bahan konkrit dan penyelesaian masalah realistik (Shuell 1996).

Ciri-ciri lain:

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU juga menegakkan fahaman bahawa pembelajaran merupakan proses membina makna
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU juga menegakkan fahaman bahawa pembelajaran merupakan proses membina makna

Murid berpeluang mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep. Murid berpeluang berkongsi persepsi antara satu sama lain. Murid menghormati pandangan alternatif rakan-rakan sebaya. Berpusatkan murid. Hands-on dan minds-on. Pentingkan dan aplikasikan kemahiran saintifik dan berfikir. Renungan kembali proses pembelajaran. Galakkan mengemukakan hipotesis dan bukan guru yang menerangkan teori. Hubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. Murid mengaplikasikan idea yang baru dibina dengan kehidupan seharian. Perihatin kepada keperluan kebolehan dan minat guru. Murid selalunya bekerja secara kumpulan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU juga menegakkan fahaman bahawa pembelajaran merupakan proses membina makna
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU juga menegakkan fahaman bahawa pembelajaran merupakan proses membina makna

Konstruktivisme bukanlah satu konsep baru. Ia berasal daripada bidang falsafah dan telah digunakan dalam bidang sosiologi, antropologi dan psikologi kognitif serta pendidikan. Pada tahun 1710, ahli falsafah konstruktivis yang pertama, iaitu

Giambatista Vico, mengatakan … “one only knows something if one can explain

it” (Yager, 1999). Immanuel Kant menyokong pendapat ini dan mengatakan bahawa manusia bukanlah penerima maklumat yang pasif. Misalnya, pelajar menerima maklumat dengan aktif, menghubungkannya dengan maklumat

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

terdahulu yang telah diasimilasinya, dan menjadikan maklumat itu miliknya dengan membina kefahaman atau membuat interpretasi ke atas maklumat tersebut (Cheek, 1992). Seterusnya, perspektif konstruktivisme ini terhasil daripada kajian Piaget, Vygotsky, ahli psikologi gestalt, Bartlett, Bruner, Von Glaserfeld, Anderson, Dewey, Papert dan Confrey.

Pembelajaran bermakna (meaningful learning), mengikut John Dewey (1966),

melibatkan “belajar dengan membuat” (learning by doing), yang kemudiannya

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU terdahulu yang telah diasimilasinya, dan menjadikan maklumat itu miliknya

dapat membantu pelajar berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah yang cuba dihuraikan. Dewey mempelopori gerakan “progresivisme” dalam pendidikan. Dalam keadaan yang sama, kita menyaksikan Jean Piaget (1951) lebih awal mengutarakan tentang perkembangan kognitif dalam karya

terjemahan, “Play, Dreams and Imitation in Childhood” dan Vygotsky (1978)

Teori Kecerdasan Manusia
Teori Kecerdasan Manusia

dalam “Mind in Society” yang dikaitkan dengan perspektif konstruktivisme dalam perkembangan minda kanak-kanak. Sejak satu setengah dekad yang lampau, di Amerika Syarikat pengajaran dan buku teks telah diolah agar lebih menjurus kepada penggalakan proses berfikir, menyelesaikan masalah dan membina keupayaan untuk belajar. Inilah gerakan konstruktivisme yang sudah

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU terdahulu yang telah diasimilasinya, dan menjadikan maklumat itu miliknya

dilaksanakan di Amerika Syarikat, yang juga mengambil kira pemikiran Dewey dan Bruner. Dalam konteks tempatan, kita menyaksikan gerakan ini sudah bermula dalam pembelajaran Sains dan Matematik yang cuba menyemarakkan perspektif konstruktivisme.

(b)

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU terdahulu yang telah diasimilasinya, dan menjadikan maklumat itu miliknya

Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner mengesyorkan bahawa terdapat sekurang-kurangnya tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan di kalangan murid melalui pengenalan pelbagai mata pelajaran di sekolah. Realitinya, kebanyakan sekolah hanya memberi penekanan terhadap kecerdasan linguistik dan matematik logik sahaja. Secara tidak langsung, kecerdasan lain akan hilang. Teori Kecerdasan Manusia ini menyokong kesepaduan subjek yang digabung seperti dalam matapelajaran Seni Dalam Pendidikan. Penggabungan ini dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak. Selain daripada itu, ia dapat menjana

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh, terutamanya apabila strategi pembelajaran dan pengajaran yang dirancang dapat dilaksana dengan baik dan berkesan.

Howard Gardne, (1983) menyatakan bahawa jika hanya satu sahaja pendekatan digunakan di dalam pengajaran, murid tertentu sahaja akan mendapat bahan yang disampaikan. Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menaakul dan menanggap dalam keadaan yang berbeza. Pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif. Latar belakang Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences) - diasaskan oleh Howard Gardner (1983) menyatakan bahawa manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences):

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh, terutamanya apabila strategi

merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud secara semulajadi.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh, terutamanya apabila strategi
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh, terutamanya apabila strategi
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh, terutamanya apabila strategi

Gardner menjelaskan bahawa setiap kecerdasan adalah berasingan dan tidak saling bergantung - seseorang mungkin lemah dalam sesuatu bidang kemahiran tetapi cemerlang dalam domain (bidang kecerdasan) yang lain. Menurut beliau lagi, setiap individu mempunyai kelapan-lapan kecerdasan tetapi pada darjah atau kadar yang berbeza-beza dari segi kekuatan dan kemahiran. Kecerdasan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

tersebut

boleh

dikembangkan

menerusi

pendidikan,

pengalaman

dan

persekitaran.

 
MENGAPA TEORI HOWARD GARDNER PENTING DALAM SDP ?  Menyokong pembelajaran bersepadu mengikut JERI selaras dengan
MENGAPA TEORI HOWARD GARDNER PENTING DALAM SDP ?
Menyokong pembelajaran bersepadu mengikut
JERI selaras dengan FPN
Menerima hakikat bahawa individu mempunyai
kecerdasan yang pelbagai
Membentuk kepelbagaian untuk menilai
Meningkatkan profesionalisme guru dan menggalakkan inovasi
penyelidikan dalam P&P
Meningkatkan kualiti diri dan motivasi diri
Meningkatkan kecerdasan melalui kefahaman yang pelbagai dan
seterusnya meningkatkan potensi diri.
(c)
Teori Otak Kanan dan Otak Kiri
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU tersebut boleh dikembangkan menerusi pendidikan, pengalaman dan persekitaran. MENGAPA

Hermann (1991) di dalam “Quadrant Concep” yang mengkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu. Terdapat dua bahagian / hemisfera otak iaitu otak kanan dan otak kiri. Kedua-dua hemisfera otak kanan dan kiri ini amat berpengaruh terhadap gaya pemikiran setiap manusia. Terdapat individu-individu yang pemikirannya lebih dipengaruhi oleh otak kanan dan terdapat juga individu- individu yang pemikirannya lebih dipengaruhi oleh otak kiri. Gaya pemikiran otak

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

kanan adalah lebih bebas dan rawak, lebih menyeluruh (holistik), intuisi, subjektif, sintesis dan abstrak.

Gaya pemikiran otak kiri pula lebih kepada logik, rasional, analitik, objektif, berturutan dan spesifik. Ilmu yang mudah dilihat banyak menggunakan otak kiri contohnya ialah ilmu matematik dan ilmu yang berkaitan dengan otak kanan ialah ilmu Seni Muzik, Sastera dan Seni Visual. Walau bagaimanapun, terdapat juga ilmu-ilmu yang menggabungkan pemikiran otak kiri dan kanan seperti ilmu- ilmu Sains, Fizik, Kimia, Astronomi dan Falsafah.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU kanan adalah lebih bebas dan rawak, lebih menyeluruh (holistik),

Jika dilihat daripada sudut pendidikan, kebanyakan sistem pendidikan yang terdapat di dunia lebih menjurus kepada aliran pemikiran otak kiri. Para pelajar di seluruh dunia dilatih untuk membuat keputusan dan melakukan satu-satu tindakan berdasarkan logik, rasional dan yang mendapat pulangan materi semata-mata. Ciri-ciri pemikiran otak kiri lebih ketara apabila pelajar memasuki gerbang universiti. Jika dikategorikan dalam ilmu teknik berfikir, gaya berfikir menggunakan otak kiri ini bolehlah dikelaskan sebagai gaya pemikiran vertikal. Gaya berfikir seperti ini amat memerlukan sebab-sebab rasional dan logik; segala keputusan mesti berdasarkan sebab dan akibat, pengalaman- pengalaman yang lalu dan mesti mempunyai rujukan; setiap idea mesti berasaskan logik dahulu kemudian baru boleh dilaksanakan.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU kanan adalah lebih bebas dan rawak, lebih menyeluruh (holistik),
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU kanan adalah lebih bebas dan rawak, lebih menyeluruh (holistik),

Ringkasnya, segala idea dan imaginasi akan dikongkong oleh logik dan rasional. Para pelajar tidak akan bebas berfikir, tidak mampu dan tidak berani melahirkan idea-idea baru apatah lagi idea-idea yang amat bertentangan dan dianggap pelik oleh individu-individu yang berfikiran konvensional. Fikiran konvensional adalah fikiran yang berasaskan pendapat-pendapat lama yang telah kukuh dan diterima ramai sebelum ini. Jika ada idea-idea baru yang dilahirkan pun hanyalah berbentuk inovatif atau ‘improvement’ daripada idea-idea sebelum ini, bukan berbentuk kreatif.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU kanan adalah lebih bebas dan rawak, lebih menyeluruh (holistik),

Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh

murid di sekolah menjadi lebih seronok. Selain itu ia membantu guru

untuk

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

memahami diri sendiri. Ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah, memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, peka, berpersonaliti yang seimbang, berketrampilan dan professional. Seni Dalam Pendidikan juga membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh.

Leonardo da Vinci merupakan model manusia dalam kajian Seni Dalam Pendidikan. Beliau adalah seorang seniman, jurutera, anatomis dan saintis. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupannya.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU memahami diri sendiri. Ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya

Dilahirkan pada tahun 1452 di kota Vinci, propinsi Firenze, Itali. Beliau anak pasangan Ser Piero da Vinci dan Caterina. Nama lengkapnya ialah Leonardo di Ser Piero da Vinci yang bererti Leonardo Putera Ser Piero Dari kota Vinci. Leonardo da Vinci adalah salah seorang pelukis zaman Renaisans di Itali. Beliau dianggap tokoh (archetype) kepada "lelaki Renaissanse" dan sejagat sebagai pintar. Leonardo termashyur kerana lukisannya yang mengagumkan, seperti The Last Supper dan Mona Lisa. Leonardo membesar bersama bapanya di Florence dan merupakan vegetarian sepanjang hidupnya. Beliau anak murid kepada

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU memahami diri sendiri. Ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU memahami diri sendiri. Ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya

pelukis Andrea del Verrocchio sekitar tahun 1466 dan kemudiannya menjadi pelukis bebas di Florence. Beliau dikenali kerana banyak mencipta lukisan design teknologi moden yang tidak ada semasa zamannya. Selain itu, beliau turut memajukan ilmu anatomi, astronomi dan kejuruteraan awam. Leonardo pada zamanya dianggap Seniman Gila kerana suka membongkar kuburan, mengambil dan membedah mayat hampir busuk yang tidak dikenali, dan membedahnya pada waktu malam semasa mempelajari lakaran anatomi. Kadang kala beliau melakukannya di hospital yang memberi keizinan. Beliau benar-benar ingin tahu organ-organ yang

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU memahami diri sendiri. Ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya

terdapat dalam tubuh badan manusia dan cuba melakarnya dalam bentuk lukisan. Leonardo banyak menghasilkan karya seni dan berbagai design yang menakjubkan sebelum meninggal pada 2 Mei 1519.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Einstein dan Isaac Newton sehingga sekarang masih dianggap tidak dapat menyamai kegeniusan atau kepintaran Leonardo da Vinci.

 • 1.5 Kepentingan imaginasi, emosi, ekspresi dan kreativiti.

Seni Dalam Pendidikan melibatkan imaginasi, emosi dan ekspresi.

 • 1.5.1 Peranan Imaginasi

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Einstein dan Isaac Newton sehingga sekarang masih dianggap tidak

Imaginasi bermaksud daya khayal, daya atau kemampuan menggambarkan sesuatu dalam angan-angan atau mencipta sesuatu secara khayalan.

Proses kreativiti dan imaginasi boleh melibatkan:

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Einstein dan Isaac Newton sehingga sekarang masih dianggap tidak

(i) Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti. (ii) Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil.

(iii) Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah. Menurut Russel (1968), matlamat guru-guru sekolah rendah dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati serta mempunyai kesedaran dan arif terhadap pergerakan, bunyi, bentuk, tekstur dan irama. Melalui aktiviti seni, daya estetik kanak-kanak dapat dipertingkatkan. Contohnya, menggunakan lagu untuk memperkenalkan konsep “lebah”. Semasa kanak-kanak menyanyi lagu, mereka bergerak mengikut irama seperti lebah yang sedang terbang. Seterusnya, kanak-kanak menghasilkan gambar lebah. Ini membantu pembelajaran tentang konsep tersebut.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Einstein dan Isaac Newton sehingga sekarang masih dianggap tidak

Semasa belajar bersama-sama, mereka membina konsep kendiri dalam kumpulan rakan sebaya dan masyarakat umum. Kebolehan kanak-kanak adalah selari dengan perkembangan diri mereka. Untuk mencipta sesuatu yang baru, kanak-kanak akan bergantung kepada pengalaman dan kreativiti dalam memanipulasi alatan dan bahan yang mereka gunakan.

 • 1.5.2 Peranan Emosi

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Emosi merupakan perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, gembira, takut dan geli. Emosi yang mempengaruhi ingatan boleh digolongkan kepada dua jenis iaitu:

 • (i) Seronok dan tenang

(ii) Kurang seronok dan cemas. Menurut Mahmood Nazar Mohamad (1991), emosi itu satu keadaan yang dialami oleh manusia yang melibatkan perubahan proses fisiologi, diri dan psikologi. Steq pula menyatakan seseorang yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) dan EQ (Emotional Quotient) yang tinggi, lebih mampu menguasai keadaan dan merebut setiap peluang yang ada tanpa membuat masalah yang baru.

(i) Kecerdasan Emosi - Konsep IQ dan EQ

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Emosi merupakan perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, gembira,

Intelligence dikaitkan dengan keupayaan mental melakukan proses kognitif seperti membaca, menulis, mengira dan menyelesaikan masalah. Alfred Binet dan Theodore Simon memperkenalkan ujian kecerdasan yang masih digunakan sehingga sekarang. IQ dikaitkan dengan kejayaan, namun tidak semua yang mempunyai IQ tinggi berjaya dalam kehidupan. Perkembangan pesat dalam bidang sains otak (neurologi) mendapati bahawa emosi dapat mempengaruhi kecerdasan (EQ). Ujian IQ tidak menjadi ukuran mutlak untuk meramalkan masa depan seseorang. Menurut Coleman (pakar Sains Otak dan Psikologi), peringkat terbaik IQ hanya menyumbang 20% kejayaan seseorang manakala 80% lagi dipengaruhi faktor- faktor lain.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Emosi merupakan perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, gembira,


Guru yang penyayang dan ceria.

Tahap EQ guru yang membina EQ murid.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Emosi merupakan perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, gembira,

(ii) Membina Emosi yang Sihat

Angkubah EQ guru dapat menangani emosi negatif secara tulen, benar dan sihat.

Murid membina kemahiran emosi untuk memperoleh keputusan ujian atau peperiksaan.

Terdapat perhubungan yang rapat laku.

diantara EQ dengan tingkah

Murid yang menguasai kemahiran emosi lebih terhindar dari gejala sosial.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Lebih bekerjasama, suka menolong, boleh diharap dan berempati.

Lebih fokus, tekal, boleh menangani kekecewaan dan sabar.

(iii) Cara Mengintegrasi Kecerdasan Emosi dalam Bilik Darjah

Setiap guru mengamalkan EQ semasa berinteraksi dengan murid.

Bercakap tentang kepentingan emosi dalam setiap interaksi guru murid.

 Pengintegrasian secara menyeluruh dalam setiap organisasi pengurusan.  Menguasai kemahiran mengajar EQ.  Menggunakan perkataan-perkataan
Pengintegrasian
secara
menyeluruh
dalam
setiap
organisasi
pengurusan.
Menguasai kemahiran mengajar EQ.
Menggunakan
perkataan-perkataan
yang
berkaitan
dengan
perasaan.
Menggunakan lagu-lagu yang berkaitan dengan perasaan.
Menggunakan unsur puisi seperti sajak, pantun, syair dan cerita.
Ada unsur kecindan.
Menggunakan unsur biografi untuk perkara yang berkaitan.
Mengucapkan
perasaan
terutamanya
nilai
murni
dalam
setiap
interaksi.
1.5.3
Peranan Ekspresi
Seni Dalam Pendidikan menyarankan pelbagai aktiviti melalui perasaan,
pernyataan emosi, idea dan manifestasi pemikiran. Aktiviti Seni Dalam
Pendidikan memberi peluang murid membina keyakinan menajamkan persepsi,
meningkatkan kreativiti dan meningkatkan nilai estetik. Carta di bawah
menunjukkan bentuk ekspresi.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Bentuk ekspresi RUMUSAN Peranan Ekspresi Topik ini memberi penekanan

Bentuk ekspresi

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Bentuk ekspresi RUMUSAN Peranan Ekspresi Topik ini memberi penekanan
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Bentuk ekspresi RUMUSAN Peranan Ekspresi Topik ini memberi penekanan

RUMUSAN

Peranan Ekspresi

Topik ini memberi penekanan kepada konsep asas yang membawa kepada pengenalan Seni Dalam Pendidikan, matlamat, objektif dan hubungkaitannya

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

TAJUK 3

IRAMA , WARNA DAN RUANG

dengan pembentukan insan murid. Maklumat yang sedemikian juga penting sebagai persiapan bakal guru. Di samping itu, anda juga didedahkan kepada beberapa teori pembelajaran yang berkaitan dengan minda dan kepentingan seni secara global. Sikap kendiri dalam proses pembelajaran seperti ekspresi diri, emosi, imaginasi, persepsi dan pengamatan menjadi intipati penting untuk pemantapan seorang murid dan bakal guru dalam mata pelajaran ini.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU TAJUK 3 IRAMA , WARNA DAN RUANG dengan pembentukan

KANAK-KANAK DAN SENI - EN JOHAN. Bahan bermasalah

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU TAJUK 3 IRAMA , WARNA DAN RUANG dengan pembentukan
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU TAJUK 3 IRAMA , WARNA DAN RUANG dengan pembentukan
 • 3.1 Sinopsis

Tajuk ini menerangkan tentang tiga komponen seni iaitu irama , warna dan ruang. Topik-topik kursus meliputi pengenalan secara terperinci, kesepaduan irama, warna dan ruang dalam seni, aktiviti kreatif yang menggunakan irama, warna dan ruang untuk ekspresi diri, penyampaian idea dan maklumat .

 • 3.2 Hasil Pembelajaran

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU TAJUK 3 IRAMA , WARNA DAN RUANG dengan pembentukan

Pada akhir tajuk anda seharusnya dapat;

1.

Menyatakan konsep irama , warna dan ruang dalam kehidupan seharian anda.

2.

Meneroka, mengalami dan menyatupadukan irama , warna dan ruang dalam seni

3.

Menjalankan aktiviti kreatif yang mengaplikasikan irama , warna dan ruang secara bersepadu

4.

Menjalankan aktiviti kreatif yang menggunakan irama , warna dan ruang untuk tujuan ekspresi dan penyampaian idea serta maklumat

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

 • 3.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

KOMPONEN SENI

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU 3.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini KOMPONEN SENI WARNA

WARNA

KESEPADUAN

RUANG
RUANG
IRAMA
IRAMA
AKTIVITI KREATIF
AKTIVITI KREATIF
 • 3.4 Kandungan

Pengenalan

Tiga komponen seni yang terdiri daripada irama , warna dan ruang membentuk keindahan estetik dalam kehidupan seharian kita. Bayangkan irama denyutan jantung, warna pakaian yang mempamerkan personaliti dan pergerakan aktiviti seharian anda dapat mewujudkan keharmonian kepada kehidupan kita.

Memahami tiga komponen asas ini dapat memperkayakan proses pembelajaran anda yang dapat membantu meluahkan pengetahuan asas seni. Contohnya irama pergerakan hidup anda dan warna- warni yang dikaitkan dengan pelbagai pilihan yang boleh dibuat dalam kehidupan anda. Manusia saling bersosial dan bergerak. Apabila diberi pengetahuan tentang irama, warna dan ruang , mereka akan lebih memahami bahawa kehidupan ini dipenuhi dengan nilai estetika dan kreativiti serta mempunyai pelbagai pilihan.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU 3.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini KOMPONEN SENI WARNA

Tajuk ini bertujuan untuk membantu anda melihat kepentingan komponen seni tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Apabila komponen ini disepadukan secara berkesan dalam aktiviti bilik darjah, pembelajaran akan

14

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

menjadi lebih bermakna dan menyeronokkan. Komponen tersebut merupakan alat yang berkesan untuk memberi pemahaman yang lebih jelas tentang konsep disamping mencetuskan kreativiti dalam kalangan pelajar.

3.5 IRAMA

Apa sahaja dalam kehidupan kita, boleh dikaitkan dengan irama. Contohnya irama denyutan jantung, irama penafasan dan irama semasa berjalan. Irama merujuk kepada sesuatu bunyi atau rentak berulang. Biasanya irama boleh dinikmati apabila kita mendengar muzik. Ketika anda mendengar muzik, adakah anda sedar bahawa ia dimainkan dalam suatu rentak yang khusus?.Contohnya bunyi tapak kasut orang berjalan, bunyi keretapi dan sebagainya. Kanak-kanak juga selalu menghasilkan irama dalam permainan mereka seperti bertepuk, berkawad, mengetuk meja dan sebagainya. Dalam Pendidikan Seni Visual, irama dikaitkan dengan susunan sesuatu corak yang berulang-ulang, susunan sekata yang menampakkan pergerakan. Anda juga boleh bergerak dan menari secara berirama di sekitar ruang.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU menjadi lebih bermakna dan menyeronokkan. Komponen tersebut merupakan alat
Cuba anda lakukan aktiviti berikut: DENGAR :  Bunyi kenderaan  Tepuk tangan  Detik jam
Cuba anda lakukan aktiviti berikut:
DENGAR :
 Bunyi kenderaan
 Tepuk tangan
 Detik jam
 Kicauan burung

Hujan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU menjadi lebih bermakna dan menyeronokkan. Komponen tersebut merupakan alat
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU menjadi lebih bermakna dan menyeronokkan. Komponen tersebut merupakan alat

LIHAT :

Susunan batu-bata

Corak pada pagar

Percikan air

Corak tikar / permaidani

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Anda akan melihat, mendengar, merasa dan menyentuh banyak perkara berulang kali dalam kehidupan seharian. Contohnya anda dapat melihat corak berulang pada sehelai kain atau semasa mendengar irama muzik. Malah dalam kegiatan harian anda seperti berjalan, makan dan tidur juga merupakan suatu corak irama. Ia menggambarkan gaya kehidupan yang dilalui sepanjang masa.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Anda akan melihat, mendengar, merasa dan menyentuh banyak perkara

Kanak-kanak memperolehi kemahiran dalam irama, seperti semasa belajar mengira, melukis corak dan melakukan aktiviti pergerakan. Irama dapat mempertingkatkan tahap tumpuan, penglibatan diri secara bersemangat dan seterusnya mempertingkatkan potensi dan keseronokan mereka. Kanak-kanak gembira apabila mereka bergerak mengikut irama. Ini akan menjana pergerakan ekspresif apabila mereka bergerakbalas terhadap idea-idea yang boleh dicontohi.

Aktiviti Detik: Ekspresi Diri  Tepuk tangan anda mengikut denyutan nadi  Gambarkan secara visual denyutan
Aktiviti Detik: Ekspresi Diri
 Tepuk tangan anda mengikut denyutan nadi
 Gambarkan secara visual denyutan nadi anda.
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Anda akan melihat, mendengar, merasa dan menyentuh banyak perkara

AKTIVITI

CUBA ANDA LAKUKAN AKTIVITI BERIKUT

1.

Rasa dan kira denyutan nadi anda dalam masa 10 saat.

Berapakah bilangan denyutan nadi anda dalam masa 10 saat?

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Anda akan melihat, mendengar, merasa dan menyentuh banyak perkara
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Anda akan melihat, mendengar, merasa dan menyentuh banyak perkara

2.

Aktiviti irama panjang dan pendek

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Sila berjalan 10 langkah ke hadapan

Sekarang anda dikehendaki melompat sebanyak 10 kali

Antara

aktiviti

-

aktiviti

yang

anda

lakukan

tadi,

mengambil masa yang panjang?

yang

manakah

Cuba pula gambarkan kelajuan pergerakan tadi dalam bentuk visual.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU  Sila berjalan 10 langkah ke hadapan  Sekarang
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU  Sila berjalan 10 langkah ke hadapan  Sekarang
3. Aktiviti corak berulang  Pilih satu rupa, contohnya rupa bintang  Ulang rupa itu memenuhi
3.
Aktiviti corak berulang
Pilih satu rupa, contohnya rupa bintang
Ulang rupa itu memenuhi kertas lukisan anda
Tahukah anda apabila rupa berulang, anda akan menghasilkan corak?
Cuba hasilkan corak yang berlainan pula dengan mengulang rupa yang
sama tetapi berlainan arah.
Pilih rupa yang lain dan ciptalah corak-corak melalui pengulangan rupa
dan lihatlah hasil kreativiti anda itu.

3.6 WARNA

Pengenalan

Warna merupakan unsur seni yang terdapat dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Warna terdiri daripada warna asas, warna sekunder dan warna

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

tertier. Semua warna ini wujud dalam persekitaran kita. Contohnya warna daun,

warna pelangi, warna bangunan dan sebagainya.

Alam semulajadi kita dipenuhi dengan warna. Warna memainkan peranan

penting dalam kehidupan kita dari segi personaliti, kebudayaan dan psikologi.

Biasanya orang yang memakai pakaian yang berwarna terang menggambarkan

personaliti cergas dan aktif. Warna merah melambangkan kemeriahan dalam

budaya masyarakat Cina, manakala warna hijau memberi kesan psikologi segar

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU tertier. Semua warna ini wujud dalam persekitaran kita. Contohnya

dan tenang kepada emosi kita

Kita mendapat warna daripada cahaya. Tanpa cahaya warna tidak akan wujud.

Warna dihasilkan apabila cahaya dibalikkan dari permukaan sesuatu objek.

Warna menjadikan komunikasi visual lebih menarik, berkesan dan ekspresif.

Bayangkan alam semula jadi tanpa warna!

Pemahaman tentang warna membolehkan pelajar mengetahui ciri-ciri dan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU tertier. Semua warna ini wujud dalam persekitaran kita. Contohnya
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU tertier. Semua warna ini wujud dalam persekitaran kita. Contohnya

seterusnya tahu mengaplikasikan pengetahuan ini dalam Seni Dalam

Pendidikan. Contohnya mencampur warna dan menyapukan warna ke

permukaan sesuatu objek. Ini akan menghasilkan sesuatu ciptaan yang menarik

dan kreatif.

Marilah kita meneroka keindahan dan kehebatan kreativiti warna dalam

kehidupan seharian kita. Berikut disediakan beberapa aktiviti yang dapat

membantu anda memahami warna agar peranan anda sebagai guru lebih

bermakna dan kreatif.

AKTIVITI Perhati : dan SILA senaraikan BUAT CATATAN warna-warna yang anda lihat di dalam bilik darjah

Bayangkan suasana di tepi pantai dan senaraikan warna-warnanya

WARNA Bilik Darjah Tepi Pantai
WARNA
Bilik Darjah
Tepi Pantai

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Bandingkan warna yang terdapat di tepi pantai dengan warna yang dilihat di

dalam bilik darjah

 Bagaimanakah anda boleh mengubahsuai warna dalam bilk darjah agar suasana lebih menarik untuk belajar Latihan
 Bagaimanakah
anda
boleh
mengubahsuai
warna
dalam
bilk
darjah
agar
suasana lebih menarik untuk belajar
Latihan amali
Anda dikehendaki menggunakan cat air untuk meneroka dan mendapat hasil
campuran warna melalui eksperimen.
 Cuba anda mulakan dengan warna asas
Campur:
Merah + biru
=
----------------------
Merah + Kuning
=
-----------------------
Biru + Kuning = ----------------------- Unggu + Merah = Jingga + Kuning = Hijau + Biru
Biru + Kuning
=
-----------------------
Unggu + Merah
=
Jingga + Kuning
=
Hijau + Biru
=

Campuran warna-warna asas itu akan menghasilkan warna sekunder

Sekarang cuba anda meneroka campuran warna sekunder dengan warna asas

untuk menghasilkan warna tertier pula

Campur :

-------------------------

-------------------------

-------------------------

Berikut disediakan satu aktiviti yang dapat membantu anda mengaitkan warna

dengan objek, emosi ,muzik dan pegerakan.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU  Bandingkan warna yang terdapat di tepi pantai dengan

Merujuk pada contoh pertama yang diberikan, isikan maklumbalas anda pada

tempat kosong yang disediakan

WARNA

OBJEK

EMOSI

MUD MUZIK

PERGERAKAN

MERAH

Api

Marah

Pantas dan

Menghentak

kuat

kaki

BIRU

       

HIJAU

       

KUNING

       

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

HITAM PERANG
HITAM
PERANG
Interpretasi anda
Interpretasi
anda
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU HITAM PERANG Interpretasi anda Selepas anda meneroka warna melalui

Selepas anda meneroka warna melalui ketiga-tiga aktiviti di atas, hasilkan

refleksi tentang peranan warna dalam kehidupan anda.

3.7 RUANG

Pengenalan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU HITAM PERANG Interpretasi anda Selepas anda meneroka warna melalui
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU HITAM PERANG Interpretasi anda Selepas anda meneroka warna melalui

Semua pergerakan kita adalah di dalam ruang. Ruang ada di sekeliling kita

contohnya di dalam bilik darjah, di padang, di dalam kereta dan juga pada

sekeping kertas yang kosong. Dengan itu kita mesti memahami bagaimana untuk

bergerak di dalam ruang dengan selamat dan mahir. Apabila kita memahami

konsep ruang, kita akan lebih peka tentang pergerakan kita.

Kanak-kanak mula memahami dan mempelajari sesuatu kemahiran dalam irama

semasa mereka menjalankan aktiviti seperti melompat, bergerak ke kiri dan ke

kanan, menari, melukis corak dan sebagainya. Irama dapat meransang minda

kanak-kanak untuk memberikan lebih tumpuan terhadap aktiviti yang dijalankan,

dapat menarik minat kanak-kanak untuk menyertai aktiviti dengan bersemangat

dan meningkatkan potensi serta keseronokan mereka. Mereka akan meneroka

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU HITAM PERANG Interpretasi anda Selepas anda meneroka warna melalui

pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif apabila mereka bertindak balas

dengan irama yang dimainkan.

Menurut Howard Gardner dalam teori Kecerdasan Manusia (1983), kecerdasan

ruang melibatkan kebolehan melihat dunia visual spatialdengan lebih tepat.

Kecerdasan ini termasuklah untuk menjadi lebih peka terhadap warna, garisan,

rupa, bentuk, ruang dan perkaitan diantaranya. Sebagaimana seorang arkitek

menunjukkan kecerdasan ruang dalam rekacipta bangunan begitu juga seorang

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

guru menunjukkan kecerdasan ruang dalam kemahiran pedagogi dan

pengurusan.

Bilik darjah perlulah disusun dengan menarik dan berkesan agar pergerakan

guru dan pelajar selamat. Ini dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang

kondusif dalam meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran yang

afektif.

Kanak-kanak di sekolah belajar dalam suasana aktif. Menurut ahli psikologi

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU guru menunjukkan kecerdasan ruang dalam kemahiran pedagogi dan pengurusan.

kognitif dan ahli teori konstruktivisme, kanak-kanak tidak memperoleh

pengetahuan secara pasif. Mereka membina pengetahuan secara aktif.

Pembelajaran secara aktif dan interaksi sosial digalakkan. Kanak-kanak akan

dapat pengalaman baharu melalui aktiviti meneroka, mengeksperimen dan

mengolah objek atau bahan. Teori konstruktivisme berhubung rapat dengan

perkembangan kreatif dan keperluan untuk melibatkan diri secara aktif dalam

Tempat ku di dalam ruang Letakkan tangan anda di atas riba ke belakang dan ke atas.
Tempat ku di dalam ruang
Letakkan tangan anda di atas riba
ke belakang dan ke atas.

Anda dan rakan-rakan duduk bersila di dalam bulatan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU guru menunjukkan kecerdasan ruang dalam kemahiran pedagogi dan pengurusan.

proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, melalui aktiviti seni kanak-kanak

boleh meluahkan idea secara bebas dan kreatif.

AKTIVITI

Teroka ruang di sekeliling anda sambil meregangkan tangan ke hadapan,



Berdiri dalam bulatan . Ulangi aktiviti-aktiviti di atas.

Mari kita cuba memaksimumkan penggunaan ruang dalam bilik darjah

melalui aktiviti-aktiviti berikut

I.

Apakah perbezaan penggunaan ruang semasa anda duduk dan berdiri

Ulangi latihan itu dengan iringan muzik

Sekarang bergerak mengikut irama muzik dan ruang di sekeliling anda

Luahkan pengalaman pergerakan anda itu dengan melukis garisan

II. Membuat bentuk dengan anggota badan anda

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Berdiri tegak dan buat bentuk dengan badan anda, contohnya regangkan

tangan anda ke atas seperti bentuk Y.

Ulangi aktiviti ini dengan membuat bentuk-bentuk lain pada aras yang

berbeza, tinggi, sederhana dan rendah

Ulangi aktiviti tersebut dengan iringan muzik sambil meregangkan diri

anda mengikut irama muzik

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU  Berdiri tegak dan buat bentuk dengan badan anda,

Adakah aktiviti ini menyeronokkan?

Anda boleh mengesan keindahan ciptaan bentuk yang anda lakukan

dengan

iringan muzik dan pergerakan menggunakan kamera atau membuat

Alat bantu mengajar: Pilih gambar- contohnya ladang ternakan Perhatikan gambar tersebut dan nyatakan berpandukan arahan berikut:
Alat bantu mengajar:
Pilih gambar- contohnya ladang ternakan
Perhatikan
gambar
tersebut
dan
nyatakan
berpandukan
arahan berikut:
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU  Berdiri tegak dan buat bentuk dengan badan anda,

apa

yang

anda

lihat

lakaran.

1. Ekspresi pergerakan dalam ruang

Tiru aksi-aksi haiwan yang terdapat dalam gambar.

Perhatikan bentuk dan corak yang anda tiru.

Luahkan corak-corak ini dalam bentuk lukisan.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU  Berdiri tegak dan buat bentuk dengan badan anda,

Dengan iringan lagu contohnya ” Old Mac Donald Had a Farm”

lakukan

pergerakan berirama dan bunyi haiwan itu secara aktif

sambil menyanyi.

Tulis satu refleksi ringkas pengalaman pembelajaran anda melalui

aktiviti tadi

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

RUMUSAN

Tajuk ini membantu anda memahami ketiga-tiga komponen seni tentang

irama,warna dan ruang dalam kehidupan seharian. Aktiviti-aktiviti dalam tajuk ini

bertujuan meningkatkan kefahaman anda. Melalui komponen-komponen asas ini

dapat meningkatkan kreativiti anda di samping menjadikan proses pengajaran

dan pembelajaran lebih bermakna dan menyeronokkan.

Herbert Edward Read Nama penuh : Herbert Edward Read Tarikh Lahir : 4 Disember 1893 Tempat
Herbert Edward Read
Nama penuh
:
Herbert Edward Read
Tarikh Lahir
:
4 Disember 1893
Tempat Lahir
:
Kirkbymoorside, North Yorkshire.
Pekerjaan
:
Penyajak, Sejarawan Seni Moden, Pengkritik Seni dan
Sastera.
Bangsa
:
Inggeris
Meninggal dunia
:
12 Jun 1968
Sejarah awal Read dalam bidang seni
Read lebih dikenali sebagai pengkritik seni.
 Aktif dalam membincangkan tentang seni moden British bersama dengan
Paul Nash, Ben Nicholson, Henry Moore dan Barbara Hepworth.
Menjadi rakan kongsi kepada Kumpulan Seni Moden Unit One milik Nash.
Menjadi seorang professor Seni Halus di University of Edinburgh (1931 –
1933).
 Salah seorang penganjur London International Surrealist Exhibition pada
1936 dan editor majalah Surrealism.

Latar belakang keadaan masyarakat dan sistem pendidikan kreatif pada

zaman 1920an-1930an di UK

Peranan National Society of Art Masters (NSAM) dan Art Teacher Guild (ATG)

NSAM: disiplin akademik lukisan dan reka bentuk, pengikhtirafan kompetensi

akademik untuk tujuan ekonomi kebangsaan.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

ATG: Lukisan kanak-kanak untuk keperluan pendidikan dan perkembangan

Kanak-kanak. Mengalakkan kreativiti individual kanak-kanak. Kreativiti

berpusatkan kanak-kanak, kebebasan kreativiti dan kespontanan.

Mengikut Frank Cizek setiap kanak-kanak mempunyai kreativiti tersendiri dan

patut diberi perluang untuk meluahkan pengutaraan tampak atau ekspresi diri.

Seperti Cizek, Read memberi hujahan bahawa sistem pendidikan

menyebabkan kehilangan kebebasan kreativiti dan kespontanan kanak-kanak

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU  ATG: Lukisan kanak-kanak untuk keperluan pendidikan dan perkembangan

pada umur 10 tahun. Ini adalah kerana sistem pendidikan pada zaman itu

melibatkan kanak-kanak berumur 10 tahun dalam pendidikan yang berfokuskan

intelek dan mengabaikan kespontanan dan kreativiti kanak-kanak. Read

menyarankan bahawa kebebasan kreativiti dan kespontanan seharusnya

dilanjutkan sehingga ke peringkat dewasa. Maka Read menggunakan rujukan

seni advant gard.

Read terhadap seni kanak-kanak
Read
terhadap
seni
kanak-kanak

merupakan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU  ATG: Lukisan kanak-kanak untuk keperluan pendidikan dan perkembangan

Terdapat tekanan jurang perbezaan sosial politik antara golongan kaya dan

golongan petani. Seni menjadi sesuatu kepunyaan golongan kaya. Read terus

mencadangkan kepentingan kreativiti yang tersirat pada setiap individu yang

secara kolektif akan membawa kepada kehendak sosial masyarakat. Read

menulis tentang “Pendidikan Melalui Seni”. Persamaan simbol dan imej

universal dalam lukisan digunakan sebagai alat untuk komunikasi dan

seterusnya pendidikan kepada semua dalam komuniti.

Peringkat Perkembangan Lukisan Kanak-Kanak

Minat

tugasan

beriringan

pertamanya, semasa membuat penafsiran mengenai kepentingan avant-

garde.
garde.

Subjek seni kanak-kanak pada asalnya merupakan perkara yang kurang

penting; hujah mengenai intisari ‘pra-logikal’ dalam kreativiti avant-garde

boleh disokong dengan rujukan kepada keadaan yang nyata dalam seni

purba dan lukisan kanak-kanak.

Mengikut Read, kreativiti individu kanak-kanak boleh dilanjutkan ke peringkat

selepas 10 tahun sehingga ke dewasa. Mengabungkan falsafah ahli

Psykologi Freud dan Carl Jung, Read telah menulis tentang kepentingan

meluahkan imej yang tersirat dalam minda individu. Maka Read

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

membantahkan sistem Pendidikan Seni yang merupakan replikasi kepada

realiti. Menurut Read yang lebih penting adalah untuk mengeluarkan saranan

baru dan bukan mengulangi atau meniru apa yang sedia ada.

Pengalaman sedia ada memberi perhatian istimewa yang tepat pada

masanya kepada nilai kebudayaan, dan lebih serius dalam menguruskan

teori kreativiti kanak-kanak sangat berpadanan dengan semangat

perjuangannya terhadap avant-garde.

Bincangkan bagaimanakah pengalaman persekitaran dan sosial budaya seseorang kanak-kanak itu dapat membantu perkembangan lukisan mereka? (
Bincangkan bagaimanakah pengalaman persekitaran dan
sosial
budaya seseorang kanak-kanak itu dapat membantu perkembangan
lukisan mereka?
( 60 minit
)
Seni kanak-kanak adalah kuasa tarikan kepada sesuatu falsafah
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU membantahkan sistem Pendidikan Seni yang merupakan replikasi kepada realiti.

Tugasan yang sangat mencabar dalam pendidikan adalah untuk mencegah

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU membantahkan sistem Pendidikan Seni yang merupakan replikasi kepada realiti.

kanak-kanak daripada kehilangan jalan masuk kepada zaman purba, alam yang

asing dan pengalaman terhadap sesuatu budaya yang mana mereka mampu

untuk memperlihatkannnya dalam perlambangan.

"Art is an attempt to create pleasing forms"

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU membantahkan sistem Pendidikan Seni yang merupakan replikasi kepada realiti.

Sumber: Mazlan Mohamad. (1996). Pendidikan Seni 1. Subang Jaya: Kumpulan Budiman

Read berpendapat bahawa kanak-kanak tidak dapat membezakan antara

yang ideal (unggul) dengan yang sebenar. Seni kanak-kanak merupakan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

persepsi kanak-kanak terhadap realiti. Imej simbolic lukisan-kanak-kanak

berasal dari simbol primitif yang telah tersirat pada setiap orang kanak-kanak

Beliau kemudiannya menyedari suatu kualiti tetap yang memberangsangkan

dalam seni kanak-kanak mempunyai perkaitan dengan kestabilan komuniti,

dan beliau juga menemuinya dengan lengkap pada catan dan arca avant-

garde orang dewasa.

Seni kanak-kanak telah dilihat sebagai sesuatu persepsi asas kanak-kanak

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU persepsi kanak-kanak terhadap realiti. Imej simbolic lukisan-kanak-kanak berasal dari

terhadap realiti dunia sekelilingnya, di mana Read mengambilkira tujuan

avant-garde yang menghasilkan imej yang terdapat dalam minda setiap

individu

Read mendapati kandungan imitasi seni kanak-kanak memerlukan analisis

bagi maksud yang tersirat.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU persepsi kanak-kanak terhadap realiti. Imej simbolic lukisan-kanak-kanak berasal dari

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Sumber: Mazlan Mohamad. (1996). Pendidikan Seni 1. Subang Jaya:
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Sumber: Mazlan Mohamad. (1996). Pendidikan Seni 1. Subang Jaya:

Sumber: Mazlan Mohamad. (1996). Pendidikan Seni 1. Subang Jaya: Kumpulan Budiman

Sumber: Mazlan Mohamad. (1996). Pendidikan Seni 1. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Berdasarkan tiga lukisan kanak-kanak di
Sumber: Mazlan Mohamad. (1996). Pendidikan Seni 1. Subang Jaya: Kumpulan Budiman
Berdasarkan tiga lukisan kanak-kanak di atas nyatakan kenapa
kanak-kanak tidak dapat membezakan
antara yang ideal (unggul)
dengan yang sebenar.
(
60 minit )

Cuba anda fahamkan pandangan Vicktor Lowenfeld mengenai peringkat

perkembangan artistik kanak-kanak .

VIKTOR LOWENFELD

Lowenfeld dan Britain (1987) telah memperkenalkan teori perkembangan

pengutaraan tampak kanak-kanak yang mengikuti peringkat-peringkat

perkembagan fizikal, mental, sosial, intellek, dan estetik, kanak-kanak.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Peringkat perkembangan pengutaraan tampak mereka merangkumi

peringkat scribbling, peringkat preschematic, peringkat schematic,

dawning realism, peringkat pseudonaturalistic) dan peringkat adolescent

art. Pada setiap peringkat, kanak-kanak mempunyai keperluan dan

keinginan asas dari segi fizikal, mental, emosi, sosial, intellek dan estetik.

Memenuhi keperluan dan keinginan asas mengikut peringkat dari segi

fizikal, mental, emosi, sosial, intellek dan estetik akan membawa ke

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU  Peringkat perkembangan pengutaraan tampak mereka merangkumi peringkat scribbling

perkembangan yang sihat dan menyeluruh.

Pengetahuan yang sedia ada tetapi dalam keadaan pasif boleh diaktifkan

melalui cara-cara yang mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak.

Apabila pengetahuan pasif diaktifkan, persepsi, kognisi dan pembelajaran

berlaku secar serentak.

Aksi kanak-kanak,objek yang knokrit, tajuk/isikandungan yang sesuai

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU  Peringkat perkembangan pengutaraan tampak mereka merangkumi peringkat scribbling
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU  Peringkat perkembangan pengutaraan tampak mereka merangkumi peringkat scribbling

akan menggalakkan lukisan, pengutaraan tampak,

pembelajaran,perkembangan dan tumbesaran.

Faktor faktor luaran seperti sosial budaya, alam persekitaran, latar

belakang keluarga juga akan memberi kesan terhadap pengutaraan

kanak-kanak

Peringkat Scribbling

(2-4 tahun)

Kanak-kanak menghasilkan contengan secara rawak dan tidak terkawal

Proses menconteng menyebabkan pergerakan otot dan membangunkan

koordinasi otot motor tangan.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU  Peringkat perkembangan pengutaraan tampak mereka merangkumi peringkat scribbling

Apabila kanak-kanak telah mampu menguasai pergerakan tangan dan

badan, mereka mula melukis dari peringkat contengan kepada melukis

garisan lurus dan melintang kepada melukis bulatan.

Peringkat Preschematic

(4 - 7 tahun)

Memperlihatkan

peningkatan

daripada

contengan

bulatan

kepada

percubaan pertama

untuk

melukis

objek

disekelilingnya

dengan

menggunakan garisan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Contoh :

Ibu bapa dan orang yang rapat dengan mereka dilukis dengan

mempunyai karakter tangan dan kaki dan dilukis seolah-olah terapung

dan dengan saiz imej yang berbeza-beza.

Peringkat Schematic

(7 - 9 tahun)

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU  Contoh : Ibu bapa dan orang yang rapat

Kanak-kanak kurang cenderung untuk melukis imej objek berbanding

pada peringkat awal tadi.

Lukisan mula dihasilkan mengikut skema atau konsep tertentu. Objek

diualang-ulangkan dengan cara yang sama.

Penekanan lebih diberikan pada cara penyusunan objek dalam imej

selain daripada imej manusia dan objek yang terdapat disekelilingnya.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU  Contoh : Ibu bapa dan orang yang rapat
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU  Contoh : Ibu bapa dan orang yang rapat

Contoh :Kanak-kanak mula membuat percubaan dengan membahagikan

ruang pada kertas

lukisan kepada 2 bahagian iaitu satah udara dan tanah.

Bagi pemandangan satah bawah objek disusun secara melintang dan

sama manakala objek udara pula dibiarkan kosong.

Selain itu, lukisan yang dihasilkan adalah spontan, bebas dan berskala

besar.

Tidak peka dengan karya mereka sendiri dan tidak kisah dengan lukisan

yang dihasilkan oleh rakan sebaya mereka dan gemar untuk berkongsi

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU  Contoh : Ibu bapa dan orang yang rapat

Peringkat Drawing Realism / The Gang Age

(9 - 12 tahun)

Kanak-kanak melukis dengan mengekalkan konsep dan skema tertentu

Perubahan pada peringkat ini adalah terhadap imej yang dilukis secara

realistik dan teliti dengan butir-butiran.

Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanak mula

menunjukkan sifat kritikal dengan hasil karya sendiri

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Mereka mula membandingkan karya dengan karya rakan sebaya dan ini

menjadikan mereka berhati-hati dan sedikit kompetitif serta menitik

beratkan kualiti karya yang dihasilkan

Peringkat Pseudonaturalistic / Reasoning

(12 - 14 tahun)

Kanak-kanak mula peka dengan konsep realistik dalam menghasilkan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU  Mereka mula membandingkan karya dengan karya rakan sebaya

lukisan

Mereka menitikberatkan konsep kedudukan dan saiz rasional imej

Mereka lebih gemar melukis melalui konsep peniruan atau melalui objek

di hadapan mata dengan lukisan menerusi imaginasi

Lukisan yang dihasilkan jarang dikongsi bersama dengan rakan sebaya

dan perasaan malu dan rendah diri akan timbul sekiranya lukisan yang dihasilkan tidak menarik Peringkat Period
dan perasaan malu dan rendah diri akan timbul sekiranya lukisan yang
dihasilkan tidak menarik
Peringkat Period If Decision / Adolescent Art In High School
(14 - 17 tahun)
 Peringkat ini merupakan peringkat penekanan terhadap proses
penghasilan karya seni dan penciptaan objek
 Peringkat ini memperlihatkan kematangan di dalam membuat keputusan
dan pemilihan bahan yang sesuai untuk menghasilkan karya seni
Cuba anda buat catatan ringkas mengenai ciri-ciri lukisan
kanak-kanak mengikut enam peringkat umur berdasarkan
kajian yang dibuat oleh Vicktor Lowenfeld. ( 60 minit
)

Peringkat Umur

Ciri-Ciri Lukisan

2

4 tahun

 

4

7 tahun

 

7

9 tahun

 

9 12 tahun

 

12

14 tahun

 

14

17 tahun

 

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Contengan Tidak Terkawal (20 bulan) oleh Mohd Shazlee Amir

Contengan Tidak Terkawal

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Contengan Tidak Terkawal (20 bulan) oleh Mohd Shazlee Amir
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Contengan Tidak Terkawal (20 bulan) oleh Mohd Shazlee Amir

(20 bulan) oleh Mohd Shazlee Amir

Sumber: Mazlan Mohamad. (1996). Pendidikan Seni 1. Subang Jaya: Kumpulan Budiman

Sumber: Mazlan Mohamad. (1996). Pendidikan Seni 1. Subang Jaya: Kumpulan Budiman

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Contengan Tidak Terkawal (20 bulan) oleh Mohd Shazlee Amir
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Contengan Tidak Terkawal (20 bulan) oleh Mohd Shazlee Amir

Lukisan Kanak-kanak Usia 4-7 tahun oleh Mohd Shazlee Azam

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Lukisan Kanak-kanak Usia 7- 9 tahun oleh Nur Aliffah
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Lukisan Kanak-kanak Usia 7- 9 tahun oleh Nur Aliffah

Lukisan Kanak-kanak Usia 7- 9 tahun oleh Nur Aliffah Shazelee

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Lukisan Kanak-kanak Usia 7- 9 tahun oleh Nur Aliffah
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Lukisan Kanak-kanak Usia 7- 9 tahun oleh Nur Aliffah

Lukisan Kanak-kanak Usia 4-7 tahun oleh Mohd Shazlee Ariff

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Lukisan Kanak-kanak Usia 7- 9 tahun oleh Nur Aliffah
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Lukisan Kanak-kanak Usia 7- 9 tahun oleh Nur Aliffah

Lukisan Kanak-kanak Usia 12-14 tahun oleh Mohd Shazlee Amin

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

1. Nyatakan dua sebab yang menyekat proses perkembangan kreativiti kanak-kanak mengikut Vicktor Lowenfeld. 2. Bincangkan bagaimana
1. Nyatakan
dua
sebab
yang
menyekat
proses
perkembangan
kreativiti
kanak-kanak
mengikut
Vicktor
Lowenfeld.
2. Bincangkan bagaimana guru Pendidikan Seni Visual dapat
membantu perkembangan kreativiti dan artistik murid
tahap satu dan tahap dua di sekolah rendah.
(
60
minit
)
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU 1. Nyatakan dua sebab yang menyekat proses perkembangan kreativiti
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU 1. Nyatakan dua sebab yang menyekat proses perkembangan kreativiti

LAURA H. CHAPMAN

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU 1. Nyatakan dua sebab yang menyekat proses perkembangan kreativiti

Sumber : The Department of Art Education, The College of the Arts, The Ohio State University

http://arted.osu.edu/departmentNews/?q=node/47

Laura H. Chapman ialah seorang perunding dan penulis dalam bidang

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU 1. Nyatakan dua sebab yang menyekat proses perkembangan kreativiti

Pendidikan Seni di Cincinnati, Ohio. Berpengalaman mengajar prasekolah

serta kelas dewasa, di kawasan luar bandar, pinggir bandar dan sekolah-

sekolah di pusat bandar. Beliau pernah mengajar mahasiswa dan program-

program ijazah pendidikan seni di Indiana University, The Ohio State

University, University of Illinois dan University of Cincinnati.

Peringkat Perkembangan Lukisan Kanak-kanak oleh Laura H.Chapman

Perkembangan Artistik (perkembangan penghasilan karya)

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Pelbagai model perkembangan telah dikemukakan dan dapat membantu

memperjelaskan perkembangan artistik kanak-kanak. Model yang telah

diformulasikan oleh Lowenfeld (1975) dan Chapman (1972) mempunyai

corak perkembangan yang lebih kurang sama. Antara persamaan yang

ketara ialah transisi perkembangan daripada peringkat scribbling ke

representasi. Antara persamaan-persamaan yang lain ialah:

Faktor sosio-ekonomi mempunyai pengaruh yang amat terbatas dalam

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Pelbagai model perkembangan telah dikemukakan dan dapat membantu memperjelaskan

peringkat awal pertumbuhan kanak-kanak. Kanak-kanak lelaki dan

perempuan didapati melukis dengan cara yang sama di peringkat awal

pertumbuhan.

Lukisan kanak-kanak dapat memberi lebih banyak maklumat tentang

perkembangan mereka daripada catan kerana ianya menggunakan

krayon, pensil dan pen. Alatan ini lebih mudah dikawal oleh kanak-kanak

krayon, pensil dan pen. Alatan ini lebih mudah dikawal oleh kanak-kanak daripada berus dan warna.

daripada berus dan warna.

krayon, pensil dan pen. Alatan ini lebih mudah dikawal oleh kanak-kanak daripada berus dan warna.

Terdapat pertindihan yang agak ketara di antara peringkat-peringkat

perkembangan. Lukisan kanak-kanak mungkin mempunyai elemen dua

peringkat serentak dan tidak semestinya elemen satu peringkat

perkembangan sahaja.

Tahap Perkembangan Kreativiti

Laura H. Chapman di dalam bukunya bertajuk Approches in Art

Education (1978) menjelaskan bahawa proses kreativiti mempunyai pertalian

dan hubungan yang hampir sama dengan proses penghasilan karya ataupun

dikenali sebagai artistik. Menurut beliau, proses artistik ini digunakan oleh

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Pelbagai model perkembangan telah dikemukakan dan dapat membantu memperjelaskan

penggiat seni dalam penghasilan karya. Proses artistik yang dijelaskan oleh

Chapman tidak bersifat statik, bersifat boleh ubah dan berulang-ulang.

Menurut Chapman lagi, 3 disiplin ini tidak menjadi keutamaan asalkan

objektif menghasilkan karya seni tercapai.

Terdapat 3 fasa dalam kaedah yang diperkenalkan oleh Chapman bagi

menghasilkan karya seni, iaitu:

1. Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea)

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Di dalam menjana idea, pengkarya menetapkan objektif, haluan dan

tujuan penghasilan karya. Di dalam konteks pendidikan seni visual, guru

dimestikan untuk membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju

penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea. Sekiranya

diabaikan, adalah dikhuatiri murid mungkin tidak mampu menghasilkan karya.

 • 2. Pengolahan dan Pemurnian (Elaboration and Refinement)

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Di dalam menjana idea , pengkarya menetapkan objektif, haluan

Proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan

kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun. Proses ini digunakan oleh

pengkarya bagi memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau

dipilih bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan. Dalam penghasilan

karya di peringkat kanak-kanak, proses ini dianggap signifikan kerana proses

pengolahan dan pemurnian biasanya diulang beberapa kali bagi

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Di dalam menjana idea , pengkarya menetapkan objektif, haluan
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Di dalam menjana idea , pengkarya menetapkan objektif, haluan

mendapatkan hasil terbaik.

 • 3. Kemahiran Menggunakan Bahan (Execution in a Medium)

Pemilihan bahan bagi menghasilkan karya sangat bergantung kepada

pemilihan yang dilakukan oleh pengkarya. Sesetengah pengkarya akan terus

menggunakan bahan yang sama bagi menghasilkan karya dan tidak kurang

juga yang gemar membuat eksperimentasi bagi melihat kesan-kesan tertentu.

Jelasnya, pemilihan bahan yang dipilih memberikan kesan terhadap masa

yang diambil bagi menyiapkan sesuatu karya dan persediaan yang perlu

dilakukan sebelum menghasilkan. Oleh yang demikian, guru perlu

membimbing murid melalui pengenalan terhadap bahan dan teknik

penggunaan serta penghasilan. Guru perlu menjelaskan melalui

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Di dalam menjana idea , pengkarya menetapkan objektif, haluan

demonstrasi dan tunjuk cara supaya pemilihan bahan oleh murid mempunyai

makna dan nilai tersendiri.

(Sumber: Perkembangan Seni Dan Kanak-kanak OUM )

Dalam siri buku “Discover Art”, Chapman telah memberi contoh setiap

pelajaran yang mengikut lankah berikut:

 • 1. Pemerhatian

 • 2. Penerokaan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

 • 3. Penghasilan

 • 4. Apresiasi

Bincangkan persamaan dan kelainan langkah-lankah ini dengan yang

disarankan dalam organisasi sukatan pelajaran KBSR

Terangkan dengan contoh bagaimana seorang guru dapat mereka aktiviti

kelas untuk tujuan berikut

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU 3. Penghasilan 4. Apresiasi Bincangkan persamaan dan kelainan langkah-lankah
 • 1. Untuk murid-murid membuat pemerhatian secara aktif dalam masa

yang singkat.

 • 2. Untuk murid-murid membuat penerokaan yang melibatkan kreativiti

 • 3. Untuk murid menggunakan unsur seni dalam menghasilkan karya

dengan tertib kerja dan tata cara berkerja.

4. Untuk murid membuat apresiasi secara mudah. Cuba anda buat perbandingan secara terperinci peringkat- peringkat perkembangan
4. Untuk murid membuat apresiasi secara mudah.
Cuba
anda
buat
perbandingan
secara
terperinci
peringkat-
peringkat
perkembangan
lukisan
kanak-kanak
mengikut
pandangan
Herbert
Read,Vicktor
Lowenfeld
dan
Laura
H.
Chapman.
( 60 minit )
Tahap Perkembangan Kreativiti ( Proses Artistik ) Laura H. Chapman
Terbahagi kepada 2 fasa, iaitu:
1. Pewujudan idea
2. Perkembangan dan penghalusan idea
Bincangkan tahap perkembangan kreativiti (Proses Artistik)
lukisan kanak-kanak menurut pandangan Laura H. Chapman. (
60 minit )

Rumusan:

Dalam tajuk ini anda telah didedahkan dengan latarbelakang teori

perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak, tokoh-tokoh pendidik dan

pengkaji lukisan kanak-kanak.Maklumat mengenai mengapa kanak-kanak

melukis dan memahami lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak selalunya

mempunyai interpretasi dan makna yang tertentu.Lukisan yang dihasilkan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

oleh kanak-kanak juga kebiasaannya merupakan satu cara untuk kita

mengenalpasti proses perkembangan minda dan kreativiti mereka.

Pengetahuan ini boleh dijadikan panduan kita untuk mengadakan aktiviti

untuk menggalakkan perkembangan artistik kanak-kanak dan kita boleh juga

memberi peluang kepada kanak-kanak untuk bercerita dan berkongsi

pengalaman mereka dengan rakan yang sebaya supaya pengalaman mereka

dapat dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran yang berfaedah.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU oleh kanak-kanak juga kebiasaannya merupakan satu cara untuk kita
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU oleh kanak-kanak juga kebiasaannya merupakan satu cara untuk kita

Latihan 1.1

Kumpulkan lukisan kanak-kanak tahap satu dan tahap dua dari sekolah anda.

Huraikan ciri-ciri lukisan tersebut. Adakah lukisan yang menunjukkan ciri

seperti yang dinyatakan oleh Viktor Lowenfeld dan Brittain. Terangkan,

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU oleh kanak-kanak juga kebiasaannya merupakan satu cara untuk kita
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU oleh kanak-kanak juga kebiasaannya merupakan satu cara untuk kita

dengan contoh lukisan tersebut, faktor-faktor yang memberi kesan kepada

lukisan kanak-kanak tersebut. Sebagai seorang guru pendididikan seni

visual, jelaskan dengan sokongan rujukan, bagaimana anda dapat

memenuhi keperluan fizikal, mental, emosi, intellek dan estetik untuk

menggalakkan lukisan murid tahap satu dan tahap dua. Dengan rujukan

kepada Lowenfeld dan Brittain, beri tumpuan anda kepada tema/kandungan,

alat dan bahan, olahan ruang. Cuba hubungkaitkan tumpuan anda dengan

faktor budaya, sosial dan persekitaran. Bincangkan bagaimana anda

menghadapi cabaran yang anda temui disekolah.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU oleh kanak-kanak juga kebiasaannya merupakan satu cara untuk kita

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

37
37

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

......................................................................................................................

.............................................

Latihan 1.2

( 60 minit )

Reka satu aktiviti untuk murid membuat pemerhatian secara aktif dalam

masa yang sengkat bagi sesi Menggambar. Nyatakan pertimbangan-

pertimbangan yang diperlukan untuk reka bentuk aktiviti tersebut.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU ...................................................................................................................... ............................................. Latihan 1.2 ( 60 minit ) Reka

Anda boleh meluaskan pengetahuan anda tentang Peringkat Perkembangan

Lukisan Kanak-Kanak dengan melayari internet serta membuat bacaan lanjut

terhadap sumber-sumber rujukan lain serta mengadakan perbincangan dengan

rakan-rakan.

)

( 1 jam

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU ...................................................................................................................... ............................................. Latihan 1.2 ( 60 minit ) Reka
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU ...................................................................................................................... ............................................. Latihan 1.2 ( 60 minit ) Reka

Contoh: Dapatkan bahan bukti hasil daripada sumber internet dan sediakan

satu peta minda sebagai pengukuhan berdasarkan pandangan dan pandapat

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU ...................................................................................................................... ............................................. Latihan 1.2 ( 60 minit ) Reka

tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU ...................................................................................................................... ............................................. Latihan 1.2 ( 60 minit ) Reka
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU ...................................................................................................................... ............................................. Latihan 1.2 ( 60 minit ) Reka

TAJUK 4

Deria dan Seni

SINOPSIS

Topik ini adalah tentang kesedaran dan kepentingan deria yang dianugerahkan

Tuhan kepada setiap insan untuk mengetahui, memahami dan mengenalpasti

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

apa yang terdapat di sekelilingnya. Dengan menggunakan deria, pelajar akan

mendapat kefahaman yang jelas tentang sesuatu perkara atau aktiviti yang

dilakukannya. Untuk itu, kefahaman tentang deria adalah penting. Deria terdiri

daripada pancaindera lihat, dengar, sentuh, rasa dan hidu. Kelima-lima deria ini

adalah penting dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual.

HASIL PEMBELAJARAN

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU apa yang terdapat di sekelilingnya. Dengan menggunakan deria, pelajar

Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1.

2.

Mengenalpasti perkembangan keperluan deria

Menjelaskan kepentingan deria dalam proses pengajaran dan

pembelajaran

Membincangkan penggabungjalinan aktiviti berdasarkan kepada

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU apa yang terdapat di sekelilingnya. Dengan menggunakan deria, pelajar
3. penggunaan kemahiran deria. Perkembangan Kepekaan Deria Kanak-Kanak
3.
penggunaan kemahiran deria.
Perkembangan
Kepekaan Deria Kanak-Kanak

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Lima Deria :-

Sentuh, Dengar, Lihat, Rasa dan Hidu

Kepentingan Kepekaan Deria ;

Aspek Fizikal, Aspek Emosi dan Aspek Sosial

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU apa yang terdapat di sekelilingnya. Dengan menggunakan deria, pelajar

Pengabungjalinan

Aktiviti kepada Kepekaan Deria

KANDUNGAN ISI

PERKEMBANGAN KEPEKAAN DERIA

Perkembangan merupakan satu proses yang berterusan dari peringkat lahir

hingga peringkat kematangan. Faktor-faktor perkembangan manusia banyak

dipengaruhi oleh baka dan persekitaran yang berada di sekeliling mereka. Untuk

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

itu, perkembangan kematangan deria adalah penting dalam mempertingkatkan

lagi perkembangan diri setiap individu.

Pelajar mula mendapat kematangan dalam perkembangan kepekaan deria

semasa ia masih bayi lagi iaitu ketika berumur 0-2 tahun. Ketika ini, kanak-kanak

telah mula memperoleh koordinasi dan kawalan otot. Mereka mula mengenal

objek dalam alam sekitar melalui organ deria dan tangan. Penglihatan dan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU itu, perkembangan kematangan deria adalah penting dalam mempertingkatkan lagi

pendengaran mula berkembang secara perlahan-lahan dan mula matang ketika

berumur 6-12 tahun. Ketika inilah pelajar mula mendapat perkembangan

kepekaan derianya.

Deria dan seni membolehkan individu meneroka alam sekelilingnya dan ini

merupakan satu proses yang berterusan. Aktiviti-aktiviti seni dapat membantu

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU itu, perkembangan kematangan deria adalah penting dalam mempertingkatkan lagi
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU itu, perkembangan kematangan deria adalah penting dalam mempertingkatkan lagi

naluri ingin tahu seseorang melalui eksplorasi dan eksperimentasi dengan

menggunakan deria.

Melalui aktiviti-aktiviti seni, pelajar boleh berinteraksi secara langsung dengan

persekitaran dan belajar mengembangkan kebolehan mereka untuk membuat

pertimbangan yang baik melalui pengalaman yang diperolehi.

1.Sentuhan

Sentuhan biasanya dilakukan dengan menggunakan jari. Ini merupakan aspek

perkembangan psikomotor yang mula-mula diperolehi oleh kanak-kanak sebelum

kanak-kanak itu mula berbahasa. Melalui sentuhan, pelajar akan dapat

melaksanakan pelbagai aktiviti. Contohnya, dalam aktiviti seni visual, pelajar

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU itu, perkembangan kematangan deria adalah penting dalam mempertingkatkan lagi

akan menggunakan jarinya untuk melukis gambar di atas kertas atau kanvas.

Manakala di dalam muzik, pelajar akan cuba mencipta satu corak irama yang

berbeza apabila mendengar sesebuah lagu. Ini adalah kerana pelajar

(terutamanya kanak-kanak) suka membuat improvisasi atau mengubahsuai

suatu perkara baru. Manakala di dalam pergerakan pula, mereka akan dapat

mengetahui aras atau ruang, sama ada tinggi, rendah, sederhana, dekat atau

jauh.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Deria sentuh mula berkembang ketika masih bayi lagi. Melalui sentuhan ibu,

kanak-kanak akan berhenti menangis dan melalui sentuhan juga kanak-kanak

akan berasa selamat.

1.Dengar

Mendengar melibatkan deria telinga. Aktiviti yang dijalankan untuk deria ini lebih

tertumpu kepada persoalan: apa yang mereka dengar? Contohnya, aktiviti seni

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Deria sentuh mula berkembang ketika masih bayi lagi. Melalui

visual yang dilakukan adalah berdasarkan apa yang telah didengarnya ketika dia

melukis. Begitulah juga dalam aktiviti muzik. Contohnya, mereka akan cuba

mencipta bunyi berdasarkan apa yang didengar. Dalam bidang pergerakan,

pelajar akan tahu dan dapat membuat interpretasi dan bergerak sama ada cepat

atau lambat.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Deria sentuh mula berkembang ketika masih bayi lagi. Melalui
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Deria sentuh mula berkembang ketika masih bayi lagi. Melalui

2.Lihat

Melihat menggunakan deria mata melibatkan pengamatan dan pemerhatian.

Berdasarkan maklumat yang datang melalui deria mata, seseorang akan dapat

mengalami pelbagai jenis warna, bentuk, ruang dan jalinan. Manakala bagi orang

buta, dia hanya melihat dengan melatih otaknya untuk membuat tafsiran

berdasarkan pengalaman seni tampak yang telah dialaminya.

Pemahaman tentang warna membolehkan pelajar mengetahui ciri-cirinya dan

seterusnya tahu untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam pendidikan seni

visual. Dengan melihat juga, pelajar dapat meningkatkan lagi kecerdasan ruang

iaitu melihat dunia visual-spatial dengan lebih tepat.

3. Rasa

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Deria sentuh mula berkembang ketika masih bayi lagi. Melalui

Rasa merupakan gerak hati atau kata hati pelajar. Dengan menggunakan deria

ini, pelajar akan dapat membuat sesuatu persepsi dengan tepat. Persepsi

bermaksud seseorang membuat interpretasi atau memberi makna kepada

rangsangan yang diterima oleh derianya. Seterusnya, apabila maklumat itu

dirasakan penting, individu akan membentuk konsep daripadanya. Ahli psikologi

gestalt merumuskan bahawa dalam persepsi, manusia akan cenderung

mempersepsi sesuatu secara keseluruhan daripada bahagian-bahagian yang

menjadi keseluruhan. Segala apa yang dilakukannya adalah mengikut

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

pengalaman ekspresinya. Di dalam seni visual, pelajar akan dapat meluahkan

perasaan melalui pengalaman yang telah diperolehinya apabila membuat

sesuatu aktiviti seni. Apabila mendengar muzik, secara tidak langsung kakinya

akan bergoyang. Ini adalah disebabkan oleh rangsangan daripada jenis mud

muzik tersebut. Begitu juga dalam aktiviti pergerakan. Terdapat rangsangan

apabila mendengar muzik dan secara tidak sedar kita akan melakukan

pergerakan.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU pengalaman ekspresinya. Di dalam seni visual, pelajar akan dapat

Terdapat dua prasyarat bagi pembelajaran jenis ini:

(a)

Pelajar mesti mempunyai sikap dan tujuan yang positif terhadap aktiviti

pembelajaran.

(b)

Dalam proses pembelajaran, pengetahuan yang sedia ada dalam struktur

kognitif pelajar harus digunakan untuk mengaitkannya dengan pelajaran baru.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU pengalaman ekspresinya. Di dalam seni visual, pelajar akan dapat
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU pengalaman ekspresinya. Di dalam seni visual, pelajar akan dapat

4.Hidu

Hidu lebih menekankan aspek penanggapan. Penanggapan tidak berlaku secara

semulajadi. Sebaliknya, guru harus merancang strategi untuk menyerapkan

unsur ini dalam pengajarannya. Ini boleh dilakukan dengan cara-cara berikut:

(a)

Kebolehan Mental Pelajar

Faktor ini penting untuk memastikan setiap pelajar mendapat pembelajaran

optimum mengenai konsep yang diajar oleh guru.

(b)

Pendekatan Pengajaran

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU pengalaman ekspresinya. Di dalam seni visual, pelajar akan dapat

Guru perlu merancang strategi pengajaran yang hendak digunakan olehnya

untuk membentuk penanggapan yang baik.

Antaranya ialah:

 • (i) Pendekatan Inkuiri Penemuan Pelajar mencari maklumat sendiri mengenai konsep melalui situasi penyelesaian masalah. Pelajar akan berfikir dan menaakul secara mental dengan menggunakan organ deria untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan bukan sebagai pemberi jawapan yang sebenar.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

(ii) Pendekatan Resepsi

Guru menyampaikan maklumat mengenai konsep secara langsung

dengan bergantung kepada pelajar.

(iii) Pendekatan Deduktif

Guru menghuraikan prinsip dan ciri-ciri penting dalam sesuatu konsep

dengan diikuti contoh-contoh spesifik yang mengukuhkan konsep

tersebut.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU (ii) Pendekatan Resepsi Guru menyampaikan maklumat mengenai konsep secara

KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA

Kepekaan deria adalah penting kerana ia dapat membantu kita membentuk satu

persepsi menyeluruh. Persepsi ini juga dipanggil pengamatan. Untuk itu,

pancaindera manusia yang mengandungi mata, telinga, hidung, lidah dan kulit

akan menerima maklumat daripada rangsangan-rangsangan dalam

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU (ii) Pendekatan Resepsi Guru menyampaikan maklumat mengenai konsep secara
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU (ii) Pendekatan Resepsi Guru menyampaikan maklumat mengenai konsep secara

persekitarannya

Persekitaran

Persekitaran memainkan peranan penting dalam meningkatkan lagi

perkembangan deria pelajar. Pelajar yang dikelilingi persekitaran sosial yang

mendorong akan menjadi seorang pelajar yang sentiasa bermotivasi. Jika tidak,

yang sebaliknya akan berlaku. Untuk itu, guru bertanggungjawab untuk

menyediakan sebuah bilik khas untuk pendidikan seni visual sebagai usaha

untuk menyediakan persekitaran yang menarik di sekolah.

Pengurusan bilik seni merupakan satu perkara utama dalam konteks proses

pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Guru Pendidikan Seni

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU (ii) Pendekatan Resepsi Guru menyampaikan maklumat mengenai konsep secara

Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam perkara ini. Guru

Pendidikan Seni hendaklah sentiasa bekerjasama dengan guru-guru seni yang

lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam Bilik Seni.

Suasana dalam bilik seni ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi

sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh

masyarakat sekolah dan pelawat. Selain hasil kerja pelajar, guru seni hendaklah

cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang

sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Mewujudkan iklim bilik pendidikan seni visual yang kondusif merupakan

tanggungjawab guru demi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan tugas

harian. Aspek-aspek keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran juga

perlu dititikberatkan. Selain daripada itu, guru juga dikehendaki mengenalpasti

sumber pengajaran dan pembelajaran dengan memberi pertimbangan terhadap

pengutaraan tampak kanak-kanak.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Mewujudkan iklim bilik pendidikan seni visual yang kondusif merupakan

Pengetahuan tentang pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual adalah penting

kerana ia dapat membantu meningkatkan tahap kecemerlangan kanak-kanak.

Antaranya ialah:

(a) Aspek Fizikal

menerangi ruang bilik darjah. menimbulkan murid, sama ada dalam bilik stor atau almari.
menerangi ruang bilik darjah.
menimbulkan
murid, sama ada dalam bilik stor atau almari.
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Mewujudkan iklim bilik pendidikan seni visual yang kondusif merupakan

(i) Cahaya

Bilik hendaklah mendapat cahaya yang sesuai, sama ada cahaya semula

jadi atau cahaya daripada lampu. Cahaya juga seharusnya dapat

(ii) Peredaran Udara

Bilik darjah harus mempunyai peredaran udara yang baik untuk

suasana pembelajaran dan keselesaan pelajar.

(iii) Stor

Bilik darjah perlu ada tempat penyimpanan alat, bahan dan hasil kerja

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Mewujudkan iklim bilik pendidikan seni visual yang kondusif merupakan

(iv) Panel dan Rak Pameran

Setiap bilik disediakan dengan kelengkapan dan ruang pameran untuk

tujuan mempamerkan hasil kerja murid.

(v) Perabot

Kerusi dan meja yang dilengkapkan dalam bilik darjah hendaklah sesuai

dengan semua aktiviti pendidikan seni yang dijalankan dari segi saiz dan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

jumlah murid.

(vi) Kemudahan Asas

Sinki dan punca elektrik diubahsuai agar dipasang pada tempat yang

sesuai di mana banyak aktiviti pendidikan seni visual dilakukan.

 • (b) Aspek Emosi

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU jumlah murid. (vi) Kemudahan Asas Sinki dan punca elektrik

(i) Hiasan Dalaman

Susun atur perabot, peralatan dan hiasan yang sesuai dalam bilik darjah

dapat membantu suasana pengajaran dan pembelajaran serta

menggalakkan

lagi interaksi pelajar.

(ii) Ruang

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU jumlah murid. (vi) Kemudahan Asas Sinki dan punca elektrik

pelajar dalam menghasilkan kerja seni.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU jumlah murid. (vi) Kemudahan Asas Sinki dan punca elektrik

Jumlah perabot dan peralatan yang bersesuaian dengan ruang bilik darjah

dapat menimbulkan suasana pengajaran pembelajaran yang selesa dan

kondusif supaya dapat merangsangkan pembelajaran pelajar.

(iii) Peragaan Hasil Kerja

Menyediakan ruang dan kelengkapan yang sesuai untuk memperagakan

hasil kerja pelajar. Langkah ini dapat membina keyakinan dan kepuasan

 • (a) Aspek Sosial

(i) Interaksi Murid

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU jumlah murid. (vi) Kemudahan Asas Sinki dan punca elektrik

Murid dapat bergerak secara bebas dalam bilik darjah. Ruang yang

disediakan dalam bilik darjah dapat menggalakkan interaksi antara murid-

murid serta interaksi antara murid dan guru.

(ii) Kemudahan Aktiviti Kumpulan

Menyediakan ruang dalam bilik darjah supaya aktiviti kumpulan dapat

dijalankan dengan berkesan.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya

seperti:

Unsur Seni

 

Menggambar/Melukis

 

Warna

Lukisan Alam Semula Jadi

 

Seni huruf dan sebagainya

berikut harus
berikut
harus

aspek-aspek

diberi

Di

dalam

pengurusan

perhatian sewajarnya:

bilik

seni,

Keselamatan

 
 Kebersihan  Susunan perabot  Pameran hasil kerja  Kelengkapan bilik seni  Pengagihan tugas
Kebersihan
Susunan perabot
Pameran hasil kerja
Kelengkapan bilik seni
Pengagihan tugas
Pengumpulan alat/bahan
Jadual waktu penggunaan bilik seni
memupuk sikap bertanggungjawab dan berdisiplin.
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya seperti:

Pengurusan bilik seni haruslah melibatkan pelajar dengan tujuan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya seperti:

Faktor yang Mempengaruhi Kebolehan Kepekaan Deria dalam Proses

Pengajaran dan Pembelajaran, ialah:

 • (a) Jangkaan

 • (b) Hubungan latar depan dan belakang

 • (c) Penumpuan

 • (d) Tempoh masa

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

 • (e) Tugasan jelas

 • (f) Pengalaman

 • (g) Susunan objek

Perkembangan Nilai Estetika

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU (e) Tugasan jelas (f) Pengalaman (g) Susunan objek Perkembangan

Proses estetik dan daya kreativiti pelajar dapat dibahagikan kepada empat

iaitu:

 • (a) Daya Intuisi

Merupakan proses individu melalui penajaman daya intuisi.

(b) Persepsi wanita atau bunga.
(b)
Persepsi
wanita atau bunga.
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU (e) Tugasan jelas (f) Pengalaman (g) Susunan objek Perkembangan

Persepsi merupakan satu proses kesedaran dan reaksi individu

terhadap rangsangan dalam alam persekitaran. Ia juga merupakan

proses menginterpretasi maklumat yang diterima oleh organ-organ

deria manusia. Contohnya, apabila anda terhidu minyak wangi, otak

anda akan membuat persepsi dan mengaitkannya dengan seorang

Pada peringkat ini, pancaindera manusia (mata, telinga, hidung, lidah

dan kulit) akan menerima maklumat daripada rangsangan-rangsangan

dalam persekitaran. Kemudian, semua utusan dan rangsangan ini

dihantar ke otak melalui sistem saraf. Contohnya, apabila seseorang

individu mendapat rangsangan dalam bentuk bunyi siren ambulan, bunyi

ini diamati melalui deria dengar dan dihantar ke otak untuk diproses.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU (e) Tugasan jelas (f) Pengalaman (g) Susunan objek Perkembangan

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi:

 • (i) Jangkaan

(ii) Hubungan latar depan dan belakang

(iii) Penumpuan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

 • (a) Imaginasi

Merupakan daya khayalan atau kemampuan menggambarkan sesuatu di

dalam angan-angan atau mencipta sesuatu secara khayalan atau

bayangan.

 • (b) Konsepsi Pelajar

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU (a) Imaginasi Merupakan daya khayalan atau kemampuan menggambarkan sesuatu

Proses konsepsi pelajar atau pembentukan konsep adalah untuk

menyesuaikan maklumat dalam rangsangan untuk membina perhubungan

yang mempunyai perkaitan dalam bentuk konsep. Konsep boleh dihuraikan

sebagai satu idea yang spesifik tentang peristiwa atau fenomena, sama ada

maujud atau abstrak yang mempunyai ciri-ciri yang khusus. Contohnya,

ciri berikut: (i) Berkulit keras (ii) Hidup di air atau di darat (iii) Menetas telur
ciri berikut:
(i)
Berkulit keras
(ii)
Hidup di air atau di darat
(iii) Menetas telur
konsep reptilia merujuk kepada sekumpulan haiwan yang mempunyai ciri-

konsep reptilia merujuk kepada sekumpulan haiwan yang mempunyai ciri-

Dengan ini, pelajar diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni

visual, meningkatkan lagi kepekaan, menjadi pengkarya yang rasional dan

mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang

disebutkan. Kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah rendah merangkumi

empat bidang iaitu menggambar, membuat rekaan dan corak, membentuk

dan membuat binaan dan kraf tradisional. Murid dilatih untuk melihat

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU (a) Imaginasi Merupakan daya khayalan atau kemampuan menggambarkan sesuatu

sesuatu dengan perspektif yang lebih luas, sama ada daripada aspek

estetik mahupun aspek gunaan. Melalui kefahaman aspek di atas, murid

dapat diterapkan dengan penghayatan warisan seni visual dan

mengamalkannya dalam kehidupan, terutama dalam meningkatkan nilai

hidup. Murid akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan

dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta

mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

AKTIVITI

Untuk memastikan bahawa deria dapat berfungsi dengan baik dalam kelas Seni

dalam Pendidikan, aktiviti-aktiviti hendaklah selalu dijalankan untuk memastikan

kefahaman tentang seni itu meningkat.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU AKTIVITI Untuk memastikan bahawa deria dapat berfungsi dengan baik

Jadual 1 menyenaraikan beberapa aktiviti berdasarkan kepekaan deria:

Jadual 1: Contoh Aktiviti Kepekaan Deria Sentuh

Masa EKSPRESI Deria MELALUI Subuh Tengahari Malam SENI Sentuh (Apa yang anda sentuh) Seni Visual Gambar
Masa
EKSPRESI
Deria
MELALUI
Subuh
Tengahari
Malam
SENI
Sentuh
(Apa yang
anda sentuh)
Seni Visual
Gambar
Gambar
Gambar
(lukis
macam
macam
macam
gambar)
biasa,
biasa, idea
biasa, idea
terdapat
kurang
banyak
banyak idea
Muzik
Corak irama
Corak irama
Corak irama
(Cipta irama
yang
yang segar
yang lembut
yang
menyegarkan
berbeza)
Pergerakan
Pergerakan
Pergerakan
Pergerakan
(Aras: Tinggi,
aras
aras tinggi
yang rendah
sederhana
sederhana
dan ruang
ruang yang
dan rendah)
dan ruang
yang jauh
dekat
yang dekat
atau luas

Huraian Aktiviti di atas:

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Untuk ekpresi melalui seni visual gambar yang dilukis, ia tetap sama tidak

mengira waktu. Perbezaan yang ada cuma dari segi kreativiti atau luahan

perasaan ketika melukis. Melukis pada waktu subuh dan malam memungkinkan

banyak idea datang kerana keadaannya sunyi. Ini berbeza dengan waktu tengah

hari kerana keadaan bising dan aktiviti sibuk menyebabkan kurangnya tumpuan.

Di dalam muzik pula, corak irama yang dilakukan pada waktu subuh seboleh-

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Untuk ekpresi melalui seni visual gambar yang dilukis, ia

bolehnya biarlah corak irama yang menyegarkan atau aktif. Ini kerana pada awal

pagi, pelajar akan dirangsang dengan muzik yang aktif supaya mindanya

menjadi aktif. Untuk itu, corak irama yang sesuai adalah seperti rentak march.

Berbanding dengan waktu malam, pelajar mula mengantuk dan bersedia untuk

tidur. Maka corak irama yang sesuai adalah seperti asli, masri, slow rock dan

sebagainya. Lagu yang sesuai pula adalah lagu yang mendayu-dayu atau lagu

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Untuk ekpresi melalui seni visual gambar yang dilukis, ia
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Untuk ekpresi melalui seni visual gambar yang dilukis, ia

yang mempunyai mud yang lembut.

Manakala dalam pergerakan pula, pada masa subuh pergerakan yang dilakukan

adalah bercorak sederhana kerana baru bangun dari tidur. Berbanding dengan

masa tengah hari, pergerakan yang dilakukan berada pada aras tinggi iaitu masa

yang aktif.

Mengalami Melalui Deria

Semua aktiviti yang dilaksanakan perlulah diolah untuk menajamkan lagi

pengalaman deria pelajar. Untuk itu, aktiviti-aktiviti hendaklah dilakukan

seberapa kerap yang boleh bagi memastikan deria semakin matang.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Untuk ekpresi melalui seni visual gambar yang dilukis, ia

Penggabungjalinan

Penggabungjalinan bermaksud proses mengintegrasikan berbagai-bagai

kemahiran untuk menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh.

Melalui penggabungjalinan ini, pelbagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran

dapat disampaikan secara harmoni dan bersepadu. Penggunaan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

penggabungjalinan ini dapat mengelakkan kebosanan terhadap sesuatu

pelajaran berbanding jika hanya satu kemahiran sahaja yang diajarkan.

Di samping itu, pelajar akan dapat menguasai kemahiran secara bersepadu

seperti yang dialami dalam kehidupan mereka. Misalnya, dalam aktiviti mewarna,

mereka perlu menggunakan kemahiran mendengar, melihat, menyentuh dan

sebagainya. Melalui strategi penggabungjalinan ini, pelbagai kemahiran dapat

saling memperkukuhkan antara satu sama lain.

Ciri-ciri Penggabungjalinan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU penggabungjalinan ini dapat mengelakkan kebosanan terhadap sesuatu pelajaran berbanding

Beberapa ciri penggabungjalinan dapat dikenalpasti dan dinyatakan seperti

berikut:

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU penggabungjalinan ini dapat mengelakkan kebosanan terhadap sesuatu pelajaran berbanding
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU penggabungjalinan ini dapat mengelakkan kebosanan terhadap sesuatu pelajaran berbanding

(a) Ia merupakan integrasi beberapa kemahiran yang terdapat dalam satu-satu

kemahiran.

Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu kemahiran melibatkan

kemahiran lisan atau pertuturan, membaca, menulis, mengira, melukis, mewarna

dan kemahiran asas yang lain. Dengan ini, proses pengajaran dan pembelajaran

akan menjadi lebih bermakna, menyeronokkan, meningkatkan motivasi pelajar

serta lebih berkesan.

Di samping itu, kemahiran-kemahiran ini boleh dikategorikan kepada dua

kategori iaitu:

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU penggabungjalinan ini dapat mengelakkan kebosanan terhadap sesuatu pelajaran berbanding

(i) Kemahiran Fokus

Kemahiran utama yang hendak disampaikan sebagai yang terdapat dalam

objektif pengajaran dan pembelajaran.

(ii) Kemahiran Sampingan

Kemahiran yang digabungjalinkan dipilih berdasarkan kaitannya dengan

kemahiran fokus. Kemahiran ini dapat membantu meningkatkan lagi penguasaan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

kemahiran fokus di samping menjadikan pengajaran guru lebih bererti dan

menarik.

(b) Proses penggabungjalinan berlaku di antara kemahiran yang berkaitan

secara bersepadu dan menyeluruh.

(i) Penggabungjalinan Kemahiran Secara Merentas Kurikulum

Penggabungjalinan kemahiran merentas kurikulum adalah melibatkan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU kemahiran fokus di samping menjadikan pengajaran guru lebih bererti

kemahiran-kemahiran seperti berikut:

Kemahiran belajar untuk belajar

Kemahiran membaca pantas, mencari dan memilih maklumat, merujuk, membuat

nota, menulis ringkasan, berkomunikasi di khalayak ramai dan sebagainya diberi

penekanan dan disepadukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU kemahiran fokus di samping menjadikan pengajaran guru lebih bererti
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU kemahiran fokus di samping menjadikan pengajaran guru lebih bererti

• Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis

Pelajar akan berupaya untuk mengenal pasti fakta, andaian serta idea yang

berkemungkinan membawa kepada perubahan positif. Pemikiran kritis juga

membolehkan pelajar menganalisa sesuatu persoalan dan seterusnya mencari

jalan untuk membuat penyelesaian yang tepat. Pelajar juga akan berfikiran

kreatif dan mampu untuk menjana idea atau pemikiran baru, mengeluarkan

cadangan, membina jalan penyelesaian kepada sesuatu masalah dan

membolehkan seseorang untuk menghasilkan satu produk atau inovasi baru.

• Kemahiran pelbagai kecerdasan

Bagi kemahiran pelbagai kecerdasan, Howard Gardner telah menyenaraikan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU kemahiran fokus di samping menjadikan pengajaran guru lebih bererti

lapan kecerdasan yang pelbagai:

Kecerdasan bahasa

Kecerdasan logik-matematik

Kecerdasan muzik

Kecerdasan ruang

Kecerdasan kinestetik

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Kecerdasan interpersonal

Kecerdasan intrapersonal

Kecerdasan naturalistik

Jika usaha memperkembangkan pelbagai kecerdasan yang ada pada pelajar

berjaya dilaksanakan, ia akan dapat melahirkan individu yang holistik, seimbang

dan harmonis.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU  Kecerdasan interpersonal  Kecerdasan intrapersonal  Kecerdasan naturalistik

Kemahiran generik

Ini termasuklah kemahiran berkomunikasi dengan berkesan, mahir dalam

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU  Kecerdasan interpersonal  Kecerdasan intrapersonal  Kecerdasan naturalistik

penggunaan teknologi, kebolehan membuat perancangan dan mengelolakan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU  Kecerdasan interpersonal  Kecerdasan intrapersonal  Kecerdasan naturalistik

aktiviti, mampu melakukan kerja dalam kumpulan, berupaya untuk

menyelesaikan masalah, berkebolehan mengurus, memilih dan menganalisis

maklumat, berkebolehan menggunakan idea dan teknik matematik, kebolehan

memahami budaya, dan mempunyai literasi maklumat.

Ini mampu untuk menyediakan satu generasi yang akan menjadi pekerja yang

cekap, mahir dan berketrampilan di tempat kerja dan alam pekerjaan di samping

mengekalkan budaya dan etika yang baik.

(ii) Kebaikan Penggabungjalinan dalam Pengajaran

Terdapat beberapa kelebihan jika penggabungjalinan dalam proses pengajaran

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU  Kecerdasan interpersonal  Kecerdasan intrapersonal  Kecerdasan naturalistik

dan pembelajaran terlaksana.

Antara kebaikan tersebut ialah:

Sebagai pengukuhan kepada kemahiran yang telah diperolehi daripada mata

pelajaran lain.

Kemahiran sampingan yang terdapat dalam penggabungjalinan dapat membantu

penguasaan kemahiran fokus seperti yang dikehendaki dalam objektif

pengajaran dan pembelajaran.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Pelajar

berpeluang

dalam kehidupan.

untuk

menyepadukan

kemahiran-kemahiran

yang

perlu

Penggabungjalinan berupaya menimbulkan suasana pembelajaran yang

menarik dan mengelakkan kebosanan.

Menggalakkan proses pertumbuhan dan perkembangan pelajar secara

seimbang, harmonis dan bersepadu.

Rumusan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Pelajar berpeluang dalam kehidupan. untuk menyepadukan kemahiran-kemahiran yang perlu

Deria dan seni lebih tertumpu kepada kepekaan deria terhadap

perkembangannya.



perkembangannya terhadap nilai-nilai estetika.

Di samping itu, pengaruh persekitaran dan pengalaman juga dapat

Di samping itu, pengaruh persekitaran dan pengalaman juga dapat

mempertingkatkan lagi ketajaman sesuatu deria dan

Aktiviti-aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan secara tidak

langsung melatih deria mengalami pelbagai peristiwa. Dengan

mengadakan penggabungjalinan aktiviti, kefahaman terhadap

bidang Seni dalam Pendidikan dapat dipertingkatkan lagi.

MMMMMMM

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Pelajar berpeluang dalam kehidupan. untuk menyepadukan kemahiran-kemahiran yang perlu

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

TAJUK 2

KREATIVITI, ESTETIKA DAN EKSPRESI VISUAL

2.1

Sinopsis

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU TAJUK 2 KREATIVITI, ESTETIKA DAN EKSPRESI VISUAL 2.1 Sinopsis

Tajuk ini memberi pendedahan tentang huraian konsep-konsep kreativiti,

estetika,

ekspresi visual kanak-kanak dari beberapa tokoh dan pengkaji lukisan kanak-

kanak. Perhatian diberi kepada aspek kajian kepada konsep-konsep yang

diketengahkan.

2.2 Hasil Pembelajaran 1.2.1 Menjelaskan konsep kreativiti, estetika dan ekspresi visual 1.2.2 Menghurai ciri-ciri kreativiti, estetika
2.2
Hasil Pembelajaran
1.2.1
Menjelaskan konsep kreativiti, estetika dan ekspresi visual
1.2.2
Menghurai ciri-ciri kreativiti, estetika dan ekpresi visual dan faktor yang
menghalang kreativiti kanak-kanak
1.2.3
Menjelaskan kepentingan proses kreativiti dan artistik
1.2.4
Membandingkan pendapat beberap tokoh tentang kreativiti, estetika dan
ekspresi
2.3
Kerangka konsep tajuk modul ini.
KREATIVITI, ESTETIKA DAN EKSPRESI VISUAL
PROSES KONSEP KOH KONSEP KREATIVITI KONSEP EKSPRESI TOKOH- ESTETIKA DAN KREATIVITI VISUAL ARTISTIK ESTETIKA TOKOH 55
PROSES
KONSEP
KOH
KONSEP
KREATIVITI
KONSEP
EKSPRESI
TOKOH-
ESTETIKA
DAN
KREATIVITI
VISUAL
ARTISTIK
ESTETIKA
TOKOH
55

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

2.4 Kandungan

Pengenalan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU 2.4 Kandungan Pengenalan Tajuk Kreativiti, Estetika dan Ekspresi Visual

Tajuk Kreativiti, Estetika dan Ekspresi Visual merupakan kesinambungan dari

tajuk 6 Imaginasi dan Kreativiti kanak-Kanak. Semasa sesi interaksi

bersemuka, anda telah didedahkan dengan pelbagai ragam gaya lukisan kanak-

kanak merangkumi ciri lukisan kanak-kanak, watak-watak dan gaya bahasa

kanak-kanak menerusi analisis lukisan yang telah anda laksanakan. Apa yang

anda perolehi itu kesemuanya adalah petunjuk kepada ekspresi visual kanak-

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU 2.4 Kandungan Pengenalan Tajuk Kreativiti, Estetika dan Ekspresi Visual
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU 2.4 Kandungan Pengenalan Tajuk Kreativiti, Estetika dan Ekspresi Visual

kanak berdasarkan imaginasi serta daya kreativiti kanak-kanak. Hasil lukisan

kanak-kanak itu mempunyai nilai estetiknya tersendiri. Kesinambungan daripada

tajuk itu kita akan menumpu secara lebih spesifik kepada konsep seperti

kreativiti, estetika dan ekspresi visual seperti yang dinyatakan.

Kreativiti

(Senario Guru di Sekolah Pendalaman) :

Dalam sebuah artikel mengatakan; Ada sebuah sekolah di pendalaman negeri

Sabah, guru menggunakan daun keladi sebagai menggantikan kertas lukisan

semasa menjalankan kelas seni . Ini berikutan kesukaran guru mendapatkan

sumber bekalan kertas lukisan kerana kedudukan sekolah agak jauh dari pekan.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU 2.4 Kandungan Pengenalan Tajuk Kreativiti, Estetika dan Ekspresi Visual

Guru berkenaan terpaksa berkorban masa saban minggu untuk mengumpul

helaian daun keladi di sekitar kampung untuk dibawa ke sekolah.

Merujuk kepada senario di atas, adakah anda pernah mengambil tindakan yang

serupa bila berhadapan dengan masalah ? Bolehkah kita mengatakan guru

berkenaan sebagai guru yang kreatif ? Bagaimana pula jika anda mendapati

pelajar di sekolah anda suka mencipta roket kertas ? Bolehkah anda

mengatakan pelajar anda pelajar yang kreatif ?

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Terminologi kreatif berasal dari perkataan Latin ‘creare’ yang bermaksud

“membuat/ mencipta/ mereka cipta”. Manakala Greek “creare” bermaksud

“memenuhi”. Sehubungan itu dapat dirumuskan bahawa kreativiti melibatkan

daya berfikir dan kemahiran berfikir yang menerbitkan idea manakala pemikiran

kritis adalah pemikiran yang menilai ke atas sesuatu idea. Oleh itu pemikiran

kreatif mestilah berasaskan manipulasi dari pengalaman serta pengetahuan yang

sedia ada bagi membolehkan seseorang itu dapat mencetuskan idea atau hasil

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Terminologi kreatif berasal dari perkataan Latin ‘creare’ yang bermaksud

ciptaan yang baru dan lebih baik daripada yang sebelumnya.

Jika anda boleh mendefinisikan kreatif dengan cara metafora, apa

yang boleh anda kata dan mengapa ?

Contoh : Kreativiti seperti kucing mengejar ekornya.

Jika anda boleh mendefinisikan kreatif dengan cara metafora, apa yang boleh anda kata dan mengapa ?
Jika anda boleh mendefinisikan kreatif dengan cara metafora, apa yang boleh anda kata dan mengapa ?

Dalam tindakan kita mencipta atau menyelesaikan masalah cara

kreatif kita sering memusing keliling seperti dalam bulatan yang

tiada penghujungnya bagi mendapatkan idea. Kadang kala

jawapan atau penyelesaian itu betul sebelum kita sedar tapi sayang

kita tidak melihatnya. Jadi untuk mendapatkan penyelesaian,

Jika anda boleh mendefinisikan kreatif dengan cara metafora, apa yang boleh anda kata dan mengapa ?

himpunkan cebisan-cebisan yang tertinggal, selesaikan masalah.

himpunkan cebisan-cebisan yang tertinggal, selesaikan masalah.

Apa yang perlu, kita harus melihat sesuatu yang sering kita lihat

itu dengan cara baru dan berlainan.

http://www.uwsp.edu/education/lwilson/creativ/define.htm-

Dikeluarkan pada 28/8/09

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Terminologi kreatif berasal dari perkataan Latin ‘creare’ yang bermaksud

Kreativiti bersangkut dengan pemikiran kreatif. Berfikiran kreatif bermaksud

berfikir

di

luar

kotak.

Ia

juga berkait dengan keupayaan seseorang

Kreativiti pada dasarnya ialah satu bentuk penyelesaian masalah. Tapi ia

adalah sejenis penyelesaian masalah yang istemewa suatu yang

melibatkan masalah yang mana tiada jawapan mudah : iaitu masalah yang

popular atau biasa tapi sukar untuk diselesaikan. Kreativiti melibatkan

penyesuaian dan kemudahlenturan/fkelsibeliti pemikiran. Inilah satu-

satunya kemahiran yang banyak dalam laporan pendidikan.(Contoh :

 • 57 Laporan Carnegie 1986) yang dicadangkan dan kritikal bagi pelajar. Sumber :
  http://www.kidsource.com/kidsource/content2/Creativity_in_kids.html-

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

menyelesaikan

masalah.

Kathy

Goff,

dalam.

http://www.creativitycentre.com/Ret.2001, mengatakan pemikiran kreatif itu

melewati imaginasi kita untuk mencipta idea-idea baru. Ia adalah gaya hidup,

sifat personaliti seseorang, cara melihat dunia dan cara kita berinteraksi dengan

sesuatu. Dalam sebuah laporan 'All our futures: Creativity,

Culture and Education', the National Advisory Committee's report (DfEE, 1999).

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU menyelesaikan masalah. Kathy Goff, dalam. <a href=http://www.creativitycentre.com/Ret.2001 , mengatakan pemikiran kreatif itu melewati imaginasi kita untuk mencipta idea-idea baru. Ia adalah gaya hidup, sifat personaliti seseorang, cara melihat dunia dan cara kita berinteraksi dengan sesuatu. Dalam sebuah laporan 'All our futures: Creativity, Culture and Education', the National Advisory Committee's report (DfEE, 1999). Definisi kreativiti dirungkaikan kepada empat ciri ; pertama yang melibatkan pemikiran dan tingkahlaku imaginatif. Kedua ialah aktiviti imaginatif (penghayalan) yang bertujuan, iaitu terarah bagi mencapai satu-satu objektif. Ketiga proses ini mesti menjana sesuatu yang asli (original). Keempat ialah nilai yang berkait dengan objektif yang dikhayalkan itu. Laporan ini juga mengatakan bahawa darjah kreativiti seseorang boleh jadi berkurang atau lebih jika diberi peluang. Aktiviti 1 : Beri satu contoh anda berfikir di luar kotak bila mana sesuatu masalah tidak dapat diselesaikan di bilik darjah ? ( 30 minit ) Menurut Muhamad Tamyez Bajuri (1996), kreativiti adalah berkait dengan aspek penerokaan, sama ada melalui mental atau fizikal. Daya inilah yang membawa kita kepada satu cara pemikiran di luar pemikiran biasa (berfikir diluar kotak). Sesungguhnya kreativiti melibatkan daya berfikir dan kemahiran berfikir seseorang , maka itu ia dapat dibentuk, dilatih menerusi ransangan tertentu. “ Creativity has been considered in terms of process, product or person (Barron and Harrington, 1981) and has been defined as the interpersonal and intrapersonal process by means of which original, high quality, and genuinely significant products are developed”. Dipetik Aktiviti dari 2 : sumber : http://www.kidsource.com/kidsource/content2/Creativity_in_kids.html - dikeluarkan David Peat – Creativity and Education dalam http://www.paricenter.com /library/paper/peat19.php , mengatakan : “ I would argue that there can be no program, no system of training or education for creativity. 58 Whatever definition or boundry we draw around it, something else that is totally creative will emerge in a different place. Creativity is not a skill, it is not a sort of muscle of the brain, or a technology of the mind. Creativity makes use of knowledge and skill but that is not where its roots lie”. " id="pdf-obj-57-27" src="pdf-obj-57-27.jpg">

Definisi kreativiti dirungkaikan kepada empat ciri ; pertama yang melibatkan

pemikiran dan tingkahlaku imaginatif. Kedua ialah aktiviti imaginatif

(penghayalan) yang bertujuan, iaitu terarah bagi mencapai satu-satu objektif.

Ketiga proses ini mesti menjana sesuatu yang asli (original). Keempat ialah nilai

yang berkait dengan objektif yang dikhayalkan itu. Laporan ini juga mengatakan

bahawa darjah kreativiti seseorang boleh jadi berkurang atau lebih jika diberi peluang. Aktiviti 1 : Beri
bahawa darjah kreativiti
seseorang
boleh jadi berkurang atau lebih jika diberi
peluang.
Aktiviti 1 :
Beri satu contoh anda berfikir di luar kotak bila mana sesuatu masalah
tidak dapat diselesaikan di bilik darjah ?
( 30 minit )
Menurut Muhamad Tamyez Bajuri (1996), kreativiti adalah berkait dengan
aspek penerokaan, sama ada melalui mental atau fizikal. Daya inilah yang
membawa kita kepada satu cara pemikiran di luar pemikiran biasa (berfikir diluar
kotak). Sesungguhnya kreativiti melibatkan daya berfikir dan kemahiran berfikir
seseorang , maka itu ia dapat dibentuk, dilatih menerusi ransangan tertentu.
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU menyelesaikan masalah. Kathy Goff, dalam. <a href=http://www.creativitycentre.com/Ret.2001 , mengatakan pemikiran kreatif itu melewati imaginasi kita untuk mencipta idea-idea baru. Ia adalah gaya hidup, sifat personaliti seseorang, cara melihat dunia dan cara kita berinteraksi dengan sesuatu. Dalam sebuah laporan 'All our futures: Creativity, Culture and Education', the National Advisory Committee's report (DfEE, 1999). Definisi kreativiti dirungkaikan kepada empat ciri ; pertama yang melibatkan pemikiran dan tingkahlaku imaginatif. Kedua ialah aktiviti imaginatif (penghayalan) yang bertujuan, iaitu terarah bagi mencapai satu-satu objektif. Ketiga proses ini mesti menjana sesuatu yang asli (original). Keempat ialah nilai yang berkait dengan objektif yang dikhayalkan itu. Laporan ini juga mengatakan bahawa darjah kreativiti seseorang boleh jadi berkurang atau lebih jika diberi peluang. Aktiviti 1 : Beri satu contoh anda berfikir di luar kotak bila mana sesuatu masalah tidak dapat diselesaikan di bilik darjah ? ( 30 minit ) Menurut Muhamad Tamyez Bajuri (1996), kreativiti adalah berkait dengan aspek penerokaan, sama ada melalui mental atau fizikal. Daya inilah yang membawa kita kepada satu cara pemikiran di luar pemikiran biasa (berfikir diluar kotak). Sesungguhnya kreativiti melibatkan daya berfikir dan kemahiran berfikir seseorang , maka itu ia dapat dibentuk, dilatih menerusi ransangan tertentu. “ Creativity has been considered in terms of process, product or person (Barron and Harrington, 1981) and has been defined as the interpersonal and intrapersonal process by means of which original, high quality, and genuinely significant products are developed”. Dipetik Aktiviti dari 2 : sumber : http://www.kidsource.com/kidsource/content2/Creativity_in_kids.html - dikeluarkan David Peat – Creativity and Education dalam http://www.paricenter.com /library/paper/peat19.php , mengatakan : “ I would argue that there can be no program, no system of training or education for creativity. 58 Whatever definition or boundry we draw around it, something else that is totally creative will emerge in a different place. Creativity is not a skill, it is not a sort of muscle of the brain, or a technology of the mind. Creativity makes use of knowledge and skill but that is not where its roots lie”. " id="pdf-obj-57-41" src="pdf-obj-57-41.jpg">

Creativity has been considered in terms of process, product or person (Barron

and Harrington, 1981) and has been defined as the interpersonal and intrapersonal

process by means of which original, high quality, and genuinely significant products

are developed”.

Dipetik Aktiviti dari 2 : sumber

:http://www.kidsource.com/kidsource/content2/Creativity_in_kids.html- dikeluarkan

David Peat Creativity and Education dalam http://www.paricenter.com /library/paper/peat19.php, mengatakan :

“ I would argue that there can be no program, no system of training or education for

creativity. 58 Whatever definition or boundry we draw around it, something else that is totally

creative will emerge in a different place. Creativity is not a skill, it is not a sort of muscle of the brain, or a technology of the mind. Creativity makes use of knowledge and skill but that

is not where its roots lie”.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Uji pemikiran kreatif anda, cuba sambungkan kesemua sembilan titik hitam yang terdapat dalam rajah di bawah
Uji pemikiran kreatif anda, cuba sambungkan kesemua sembilan titik
hitam yang terdapat dalam rajah di bawah ini dengan tidak melebihi
empat garis lurus tanpa mengangkat pensil.
( 30 minit )
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Uji pemikiran kreatif anda, cuba sambungkan kesemua sembilan titik
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Uji pemikiran kreatif anda, cuba sambungkan kesemua sembilan titik
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Uji pemikiran kreatif anda, cuba sambungkan kesemua sembilan titik
Setelah anda menyambung titik tersebut , adakah anda menyedari tindakan kreatif anda itu? Tahukah anda apakah
Setelah anda menyambung titik tersebut , adakah anda menyedari tindakan
kreatif anda itu? Tahukah anda apakah ciri-ciri individu kreatif tersebut ?
Berikut adalah antara ciri-ciri individu kreatif.
Seseorang yang kreatif berupaya untuk menyesuaikan
Bersifat fleksibel
dirinya dalam apa-apa keadaan.
Sensitif dan peka
Sensitif menggunakan deria dan alam sekeliling
Cetusan idea yang asli , membuat kerja mengikut
Idea asli / Tulen
cetusan rasa bukan cedokan.
Mengambil perhatian, membuat pertimbangan,

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Bersifat terbuka

menganalisis, menerima pandangan dan pendapat

orang lain.

Logik

Berfikir secara logik dan rasional.

Berfikiran bebas

Mempunyai daya fikir yang tidak terkongkong

Bandingkan idea / pandangan pakar-pakar berikut mengenai kreativiti ; E. Paul Pencipta kepada “Torrence Test of
Bandingkan idea / pandangan pakar-pakar berikut mengenai kreativiti ;
E. Paul
Pencipta kepada “Torrence Test of Creative Thinking” iaitu satu
Torrance
kaedah penanda aras dalam mengukur tahap kreativiti
seseorang.
Menganjurkan tujuh kaedah utama dalam proses penjanaan
kreativiti seseorang individu : Penyoalan, Penemuan,
Pemerhatian, Percubaan,
Penerokaan, Memanipulasi, Aktiviti bermain
June King
Melihat bahawa kreativiti seseorang mampu dirobah bagi
McFee
melahirkan satu idea yang baru.
Carl Rogers
Melihat bahawa faktor kesihatan adalah menjadi asas kepada
menjadi manusia kreatif: keterbukaan kepada pengalaman,
menikmati keindahan, Menghargai diri, Mengamalkan
kebebasan
Victor
Pakar ini percaya bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif.
Lowenfeld
Melihat kreativiti pada seorang murid boleh diukur melalui
empat komponen utama iaitu kelancaran, fleksibel, keaslian dan
kepekaan
Guilford
Pengatur kepada Teori Struktur Intelek (SI) terdiri daripada 180
kebolehan (termasuk kreativiti) dalam dimensi operasi,
kandungan dan hasilan
http://www.en.wikipedia.org/wiki/jpguildford#bibliography
Alexander
Pengasas kepada Creative Problem Solving (CPS). Banyak
Osborne
mengutarakan model-model pemikiran produktif. Menganjurkan
sesuatu masalah boleh diselesaikan secara kreatif melalui
model CPS. Perluasan Kaedah kreatif: Membesarkan,
mengecilkan, membanyakkan,

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

 

mengurangkan,mengubahsuaikan menukar kedudukan. Kaedah

kreatif Alexander Osborne akan disentuh dengan lebih

terperinci dalam kursus yang akan datang

Aktiviti 3 :

Pada pandangan anda apakah yang menjadi penghalang kepada kreativiti kanak-kanak ? ( 30 minit ) Meransang
Pada pandangan anda apakah yang menjadi penghalang kepada
kreativiti kanak-kanak ?
( 30 minit
)
Meransang Kreativiti

Cuba anda ikuti keterangan di bawah : Antara strategi yang dapat dilakukan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU mengurangkan,mengubahsuaikan menukar kedudukan. Kaedah kreatif Alexander Osborne akan disentuh
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU mengurangkan,mengubahsuaikan menukar kedudukan. Kaedah kreatif Alexander Osborne akan disentuh

untuk merangsang ke arah pemikiran kreatif ialah melalui kaedah sumbangsaran

(Brainstorming). John Baer (1997) menggariskan 4 panduan utama semasa

menjalankan sesi sumbangsaran . Cuba anda teliti 4 strategi di bawah ini.

Strategi Pertama.

Elakkan daripada membuat penilaian awal terhadap pemikiran murid-

murid semasa proses awal sumbangsaran. Tindakan ini boleh

membantutkan keyakinan dan usaha murid-murid untuk menyalurkan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU mengurangkan,mengubahsuaikan menukar kedudukan. Kaedah kreatif Alexander Osborne akan disentuh

Strategi Kedua.

Elakkan pemilikan idea oleh kumpulan dan individu. Ini kerana, apabila idea dan

saranan dihakimi oleh individu atau kumpulan ianya akan menerbitkan perasaan ego maka kerjasama dalam kalangan murid akan berkurang. Sekiranya keadaan sebegini berlaku, biasanya akan wujud suasana tegang dalam kalangan murid kerana mereka akan cuba mempertahankan idea mereka dan secara tidak

langsung akan berlaku kesukaran pada guru untuk memperbaiki idea

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU mengurangkan,mengubahsuaikan menukar kedudukan. Kaedah kreatif Alexander Osborne akan disentuh

Strategi Ketiga.

Main peranan sebagai guru untuk menjelaskan kepada murid-murid

bahawa tidak menjadi kesalahan untuk meminjam idea dan meniru cara

yang telah sedia ada bagi tujuan penambahbaikan dalam proses

Strategi Keempat.

Menggalakkan sumbangsaran idea yang luar biasa daripada murid walau

pun terkeluar idea yang tidak masuk akal. Galakan sebegini dapat

merangsang murid berfikir di luar daripada kemampuan. Ini supaya murid

dapat melahirkan idea yang menarik, jika tidak, idea hanya bersifat

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Aktiviti 4 :

Pada fikiran anda apakah bentuk ransangan yang boleh anda lakukan

Pada fikiran anda apakah bentuk ransangan yang boleh anda lakukan

untuk murid-murid anda di sekolah, khasnya murid-murid di tahap 1

dan 2?

 

( 30 minit

)

Fisher,R(2006) soalan untuk merangsang kreativiti boleh dirangkum dalam

Combine/Connect

Rearrange

Eleminate

Adapt

Try another use

Extend

kumpulan huruf CREATE seperti:

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Aktiviti 4 : Pada fikiran anda apakah bentuk ransangan

Terangkan bagaimana anda boleh mengaplikasikan

rujukan ini dalam merangsang kreativiti kanak-kanak

semasa membuat corak.

Sumber:http//www.teach thinking.net

Sumber:http//www.teach thinking.net

Sumber:http//www.teach thinking.net

Proses Kreativiti dan Artistik

Seperkara yang sangat signifikan dalam konteks pembelajaran seni,

khususnya dalam aktiviti melukis ialah “proses artistik”. Proses artistik ialah

proses penghasilan karya. Proses artistik memberi kuasa tujuk kepada guru

pendidikan seni bagaimana pelajar menjana serta mengembangkan idea

(proses kreativiti) berdasarkan pemerhatian dan pengamatan mereka.

Laura H. Chapman di dalam bukunya Approach in Art Education (1978),

menjelaskan bahawa proses kreativiti mempunyai pertalian dan hubungan yang

hampir sama dalam proses penghasilan karya (proses artistik). Chapman juga

menjelaskan bahawa proses artistik itu adalah tidak rigid dan bersifat boleh ubah

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Aktiviti 4 : Pada fikiran anda apakah bentuk ransangan

dari segi kaedah dan tekniknya. Bagaimana pun beliau menyarankan prosesnya

melalui tiga langkah seperti di bawah :

I

Pengkarya/Pelukis menetapkan objektif dan

Penjanaan Idea

hala tuju menghasilkan karya. Ini bergantung

(Inception of Idea)

kepada idea / sumber idea yang datang kepada

pelukis. Kadang kala prosesnya mengambil

masa yang agak lama.

II

Peringkat penghalusan atau pemurnian idea. Ini

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Pengolahan/Pemurnian Idea

dibuat bagi menentukan imej yang dihasilkan

(Elaboration & Refinement)

benar-benar menepati tema atau tujuan dan

untuk memperolehi hasil terbaik. Peringkat ini

biasanya diulang beberapa kali.

III

Pengkarya menentukan bahan yang sesuai

Kemahiran Mengguna Bahan

untuk berkarya. Pemilihan bahan memberi

(Execution in a Medium)

kesan kepada hasilan karya dan jangkamasa

menyiapkan karya.

Dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah proses artistik adalah merujuk kepada aturan berikut :
Dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah proses
artistik adalah merujuk kepada aturan berikut :
1
Pemerhatian
2
Penerokaan
3
Penghasilan
4
Apresiasi
Proses artistik sebenarnya bermula dari memilih suatu pandangan menarik
umpamanya, atau memberi fokus kepada keunikan sesuatu objek hinggalah
kepada siapnya sebuah hasil karya. Dalam hal ini pelajar sebenarnya telah melalui
satu proses di mana mereka membuat pemerhatian , meneroka, menganalisa,
menilai secara kritis serta menghasilkan karya , kemudian menghargai hasil kerja
seni mereka sendiri. Secara tidak langsung ini dapat meningkatkan kefahaman
mereka tentang nilai-nilai artistik/estetika pada sesebuah karya.

Aktiviti 5 :

Perlukah anda membimbing pelajar anda dalam menjana idea?

Perlukah anda membimbing pelajar anda dalam menjana idea?

Mengapa ? Bincangkan bersama rakan anda. Beri contoh

bagaimana guru memudahcara supaya murid dapat menjana idea.

 

(

60 minit

 

)

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

 • i) Rakan A : ______________________________________________________

ii) Rakan B : _____________________________________________________

iii) Rakan C : _____________________________________________________

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU i) Rakan A : ______________________________________________________ ii) Rakan B :

Konsep Estetika

Perkataan estetika diambil dari perkataan Greek iaitu aisthetikos yang merujuk

kepada perkara yang berkaitan dengan pancaindera atau deria. Estetika sering

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU i) Rakan A : ______________________________________________________ ii) Rakan B :
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU i) Rakan A : ______________________________________________________ ii) Rakan B :

dikaitkan dengan hasil karya seni, atau pada sesuatu yang ada nilai seninya.

Bagi sebahagian besar kita menyatakan sebagai indah atau cantik. Dalam

Bahasa Inggeris disebut beautiful. Mampukah untuk kita mengukur keindahan

atau kecantikan itu ?. Cuba anda amati hasil karya di bawah :

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU i) Rakan A : ______________________________________________________ ii) Rakan B :
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU i) Rakan A : ______________________________________________________ ii) Rakan B :

Lukisan Dayang Ai Bt Hamzah Umur : 6 Tahun/2009 Sumber : Tadika Sri Murni IPGM Kampus

Tawau

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Lukisan Dayang Ai Bt Hamzah Umur : 6 Tahun/2009 Sumber : Tadika Sri Murni IPGM Kampus
Lukisan Dayang Ai Bt Hamzah Umur : 6 Tahun/2009 Sumber : Tadika Sri Murni IPGM Kampus
Lukisan Dayang Ai Bt Hamzah Umur : 6 Tahun/2009 Sumber : Tadika Sri Murni IPGM Kampus

Sumber : Student Art Gallery http://azarted.org/gallery.asp.dikeluarkan pada.26/07/08

Aktiviti 6 : Berdasarkan pengamatan anda kepada empat hasil karya di atas, cuba jawab soalan di
Aktiviti 6 :
Berdasarkan pengamatan anda kepada empat hasil karya di atas,
cuba jawab soalan di bawah.
(
60
minit
)
i)
Pada pandangan anda karya manakah yang lebih menarik ?
ii)
Adakah karya itu mempunyai nilai estetika?
iii)
Beri justifikasi kepada jawapan anda.
Ikuti keterangan seterusnya ; Secara lebih lanjut, dalam memahami konsep
estetika, usahawan seni Rahimie Harun (2004) mendefinisikan estetika dengan
rumusan berikut:

Unique + A2 = Value

Aesthetics

Asimillation

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Menurut beliau setiap hasil kerja seni mempunyai nilai seninya tersendiri . Nilai

itu terbit daripada gabungan keunikan beserta pelbagai elemen seni visual lain

seperti rupa, bentuk, jalinan (estetik) disertai dengan asimilasi idea, konteks,

sejarah, antropologi, emosi dan sebagainya. Dapatkah kita menentukan nilai

hasil kerja seni murid-murid kita ?

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Menurut beliau setiap hasil kerja seni mempunyai nilai seninya
Aktiviti 7: Cuba anda perhatikan karya di bawah. Dapatkah anda mengesan aspek estetika bagi kedua-dua karya
Aktiviti 7:
Cuba anda perhatikan karya di bawah. Dapatkah anda mengesan
aspek estetika bagi kedua-dua karya ini?
( 60 minit
)

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU A painting by artist Miquel Barcelo at the Spanish
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU A painting by artist Miquel Barcelo at the Spanish
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU A painting by artist Miquel Barcelo at the Spanish

A painting by artist Miquel Barcelo at the Spanish pavilion

Picture: AFP/GETTY Sumber :

http://www.telegraph.co.uk/culture/culturepicturegalleries

A painting by artist Miquel Barcelo at the Spanish pavilion Picture: AFP/GETTY Sumber : http://www.telegraph.co.uk/culture/culturepicturegalleries
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU A painting by artist Miquel Barcelo at the Spanish

Sumber : Gambarfoto Laman Arca

UPSI Tahun 2002

Konsep estetika dalam seni seperti pendapat ahli kaji purba Jerman,

Winckleman, dianalisis oleh Rasilan Johnny @ Roslan (1999), Winckleman

menggabungkan pemerhati dan objek yang diperhatikan untuk tujuan mengenal

atau menyedari keindahan. Walau bagaimana pun Winckleman lebih

memberikan tumpuan kepada pemerhati kerana menurutnya jika tidak ada

pemerhati, objek atau sesuatu benda itu tidak indah. Oleh itu apa yang indah

adalah apa yang difikirkan , diberi reka bentuk dan diusahakan. (Sila rujuk Teks

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU A painting by artist Miquel Barcelo at the Spanish

Pendidikan Seni Visual dan Muzik Editor Mohd Johari Ab Hamid, 2004)

Menurut pandangan Al Ghazali, keindahan ialah nikmat yang tersendiri,

yang dihayati keranaNya dan bukan kerana tujuan yang lain. Keindahan tiap-tiap

satu benda itu terletak pada kesempurnaannya yang disedari melalui sifatnya.

Justeru itu, cetusan rasa keindahan yang diamati secara luaran adalah pada

tahap yang dialami oleh kanak-kanak dan haiwan manakala rasa keindahan

yang timbul dari dalam diamati oleh mata hati dan cahaya penglihatan batin

manusia terdiri dari mereka yang dewasa.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Beauty is not something that "exists" objectively but something

that "is felt." Some element existing in the object gives the subject

an emotional stimulation that is felt by the subject as beauty. Then,

what is this element that stimulates the subject emotionally, in

other words, what is the element of beauty? It is the combination

of the purpose for which the object was created (the purpose of

creation) and the harmony of the physical elements within the

object. That is to say, when the physical elements, such as lines,

shapes, sounds, colors, space are well harmonized centering on

the purpose of creation, they give to the subject an emotional

stimulation that is felt as beauty. When beauty is recognized as

such by the subject, it becomes actual beauty.

Theory of Art

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU … Beauty is not something that "exists" objectively buthttp://www.messagesfromspiritworld.info/UTW/Unification%20Tho ughta8.html Dikeluarkan 26/6/2005 Pengalaman estetik adalah hasil interaksi pemerhati dengan objek tersebut. Ia tidak akan berlaku sekiranya salah satu antaranya tidak berinteraksi. Keadaan ini berlaku apabila seseorang itu bersifat sedia menerima dengan mengamati dan memahami beberapa aspek atau pengalaman yang membolehkannya membuat pentafsiran. Menurut kajian terdapat dua cara untuk melihat sifat kecantikan iaitu konsep relativist dan konsep objektivist. Bagi yang menginterpretasi sesuatu objek seni itu melalui konsep relativist ialah mereka yang dipengaruhi oleh pengalaman, persekitaran individu, budaya dan cara hidup. Maka sudah tentu wujud perbezaan persepsi dan pendapat tentang nilai keindahan terhadap sesuatu objek seni. Misalnya mereka yang tinggal di daerah Kalabakan, Tawau dimana masyarakatnya hidup serba kekurangan dalam persekitaran pertanian kepala sawit jauh dari bandar akan berbeza persepsi rasa keindahan atau nilai estetik berbanding masyarakat yang tinggal di Petaling Jaya. Konsep objektivist percaya bahawa kecantikan itu sudah ada bersama objek seni dan bukan terletak pada persepsi seseorang. Maka untuk mentakrif kecantikan pada sesebuah karya adalah dilihat dari aspek formalistik yang berkaitan dengan kandungan atau isi (subjek) dan bentuk (form) iaitu merujuk 68 " id="pdf-obj-67-31" src="pdf-obj-67-31.jpg">

ughta8.html Dikeluarkan 26/6/2005

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU … Beauty is not something that "exists" objectively buthttp://www.messagesfromspiritworld.info/UTW/Unification%20Tho ughta8.html Dikeluarkan 26/6/2005 Pengalaman estetik adalah hasil interaksi pemerhati dengan objek tersebut. Ia tidak akan berlaku sekiranya salah satu antaranya tidak berinteraksi. Keadaan ini berlaku apabila seseorang itu bersifat sedia menerima dengan mengamati dan memahami beberapa aspek atau pengalaman yang membolehkannya membuat pentafsiran. Menurut kajian terdapat dua cara untuk melihat sifat kecantikan iaitu konsep relativist dan konsep objektivist. Bagi yang menginterpretasi sesuatu objek seni itu melalui konsep relativist ialah mereka yang dipengaruhi oleh pengalaman, persekitaran individu, budaya dan cara hidup. Maka sudah tentu wujud perbezaan persepsi dan pendapat tentang nilai keindahan terhadap sesuatu objek seni. Misalnya mereka yang tinggal di daerah Kalabakan, Tawau dimana masyarakatnya hidup serba kekurangan dalam persekitaran pertanian kepala sawit jauh dari bandar akan berbeza persepsi rasa keindahan atau nilai estetik berbanding masyarakat yang tinggal di Petaling Jaya. Konsep objektivist percaya bahawa kecantikan itu sudah ada bersama objek seni dan bukan terletak pada persepsi seseorang. Maka untuk mentakrif kecantikan pada sesebuah karya adalah dilihat dari aspek formalistik yang berkaitan dengan kandungan atau isi (subjek) dan bentuk (form) iaitu merujuk 68 " id="pdf-obj-67-38" src="pdf-obj-67-38.jpg">
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU … Beauty is not something that "exists" objectively buthttp://www.messagesfromspiritworld.info/UTW/Unification%20Tho ughta8.html Dikeluarkan 26/6/2005 Pengalaman estetik adalah hasil interaksi pemerhati dengan objek tersebut. Ia tidak akan berlaku sekiranya salah satu antaranya tidak berinteraksi. Keadaan ini berlaku apabila seseorang itu bersifat sedia menerima dengan mengamati dan memahami beberapa aspek atau pengalaman yang membolehkannya membuat pentafsiran. Menurut kajian terdapat dua cara untuk melihat sifat kecantikan iaitu konsep relativist dan konsep objektivist. Bagi yang menginterpretasi sesuatu objek seni itu melalui konsep relativist ialah mereka yang dipengaruhi oleh pengalaman, persekitaran individu, budaya dan cara hidup. Maka sudah tentu wujud perbezaan persepsi dan pendapat tentang nilai keindahan terhadap sesuatu objek seni. Misalnya mereka yang tinggal di daerah Kalabakan, Tawau dimana masyarakatnya hidup serba kekurangan dalam persekitaran pertanian kepala sawit jauh dari bandar akan berbeza persepsi rasa keindahan atau nilai estetik berbanding masyarakat yang tinggal di Petaling Jaya. Konsep objektivist percaya bahawa kecantikan itu sudah ada bersama objek seni dan bukan terletak pada persepsi seseorang. Maka untuk mentakrif kecantikan pada sesebuah karya adalah dilihat dari aspek formalistik yang berkaitan dengan kandungan atau isi (subjek) dan bentuk (form) iaitu merujuk 68 " id="pdf-obj-67-40" src="pdf-obj-67-40.jpg">

Pengalaman estetik adalah hasil interaksi pemerhati dengan objek

tersebut. Ia tidak akan berlaku sekiranya salah satu antaranya tidak berinteraksi.

Keadaan ini berlaku apabila seseorang itu bersifat sedia menerima dengan

mengamati dan memahami beberapa aspek atau pengalaman yang

membolehkannya membuat pentafsiran. Menurut kajian terdapat dua cara untuk

melihat sifat kecantikan iaitu konsep relativist dan konsep objektivist. Bagi yang

menginterpretasi sesuatu objek seni itu melalui konsep relativist ialah mereka

yang dipengaruhi oleh pengalaman, persekitaran individu, budaya dan cara

hidup. Maka sudah tentu wujud perbezaan persepsi dan pendapat tentang nilai

keindahan terhadap sesuatu objek seni. Misalnya mereka yang tinggal di daerah

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU … Beauty is not something that "exists" objectively buthttp://www.messagesfromspiritworld.info/UTW/Unification%20Tho ughta8.html Dikeluarkan 26/6/2005 Pengalaman estetik adalah hasil interaksi pemerhati dengan objek tersebut. Ia tidak akan berlaku sekiranya salah satu antaranya tidak berinteraksi. Keadaan ini berlaku apabila seseorang itu bersifat sedia menerima dengan mengamati dan memahami beberapa aspek atau pengalaman yang membolehkannya membuat pentafsiran. Menurut kajian terdapat dua cara untuk melihat sifat kecantikan iaitu konsep relativist dan konsep objektivist. Bagi yang menginterpretasi sesuatu objek seni itu melalui konsep relativist ialah mereka yang dipengaruhi oleh pengalaman, persekitaran individu, budaya dan cara hidup. Maka sudah tentu wujud perbezaan persepsi dan pendapat tentang nilai keindahan terhadap sesuatu objek seni. Misalnya mereka yang tinggal di daerah Kalabakan, Tawau dimana masyarakatnya hidup serba kekurangan dalam persekitaran pertanian kepala sawit jauh dari bandar akan berbeza persepsi rasa keindahan atau nilai estetik berbanding masyarakat yang tinggal di Petaling Jaya. Konsep objektivist percaya bahawa kecantikan itu sudah ada bersama objek seni dan bukan terletak pada persepsi seseorang. Maka untuk mentakrif kecantikan pada sesebuah karya adalah dilihat dari aspek formalistik yang berkaitan dengan kandungan atau isi (subjek) dan bentuk (form) iaitu merujuk 68 " id="pdf-obj-67-62" src="pdf-obj-67-62.jpg">

Kalabakan, Tawau dimana masyarakatnya hidup serba kekurangan dalam

persekitaran pertanian kepala sawit jauh dari bandar akan berbeza persepsi

rasa keindahan atau nilai estetik berbanding masyarakat yang tinggal di Petaling

Jaya.

Konsep objektivist percaya bahawa kecantikan itu sudah ada bersama

objek seni dan bukan terletak pada persepsi seseorang. Maka untuk mentakrif

kecantikan pada sesebuah karya adalah dilihat dari aspek formalistik yang

berkaitan dengan kandungan atau isi (subjek) dan bentuk (form) iaitu merujuk

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

kepada elemen-elemen seni (garisan ,rupa, jalinan, bentuk, ruang dan warna)

dan prinsip-prinsip seni (imbangan, kontra, penegasan, irama, pergerakan,

harmoni, kepelbagaian, kesatuan) pada karya. Dengan itu seseorang harus

menguasai pengetahuan formalistik atau aturan dalam bidang seni terlebih

dahulu sebelum ia dapat merakamkan pengalaman estetikanya terhadap objek-

objek seni di sekelilingnya.

Aktiviti 8 : Berdasarkan dua buah karya catan di bawah, cuba anda tafsirkan karya tersebut menurut
Aktiviti 8 :
Berdasarkan dua buah karya catan di bawah, cuba anda tafsirkan
karya tersebut menurut kedua-dua konsep yang dijelaskan.
Adakah
terdapat
perbezaan
tafsiran
?
( 60 minit )
Karya 1 : Siri Tari Pelukis : Yusof Ghani – Sumber : Balai Seni Lukis Negara
Karya 1 : Siri Tari
Pelukis : Yusof Ghani –
Sumber : Balai Seni Lukis
Negara
Karya 2 : Pelukis Tan Choon
Ghee
Sumber: Balai Seni Lukis Negara
Aktiviti 9 :
3
Bincangkan bagaimana dua orang yang tinggal dalam dua zaman
yang berbeza memberi tafsiran tentang keindahan sesuatu objek seni
yang sama secara berbeza? Apakah faktor-faktor yang
mempengaruhi kedua-dua orang tersebut?
( 60 minit
)

Konsep Ekspresi Visual

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Sejak dari zaman batu hingga ke hari ini manusia adalah dikatakan sebagai

pembuat imej. Contohnya imej yang terdapat di gua Laucaux , Perancis atau gua

Niah di Sarawak. Tujuan utama menghasilkan imej ini adalah sebagai sumber

komunikasi. Hal yang sama pada kanak-kanak, seawal umur dua atau tiga

tahun sudah membuat contengan bagi tujuan pernyataan dan komunikasi

berdasarkan gaya mereka sendiri. Representasi imej yang dijelmakan itu adalah

ekspresi visual yang tidak sama bagi setiap individu. Ekspresi visual seseorang

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Sejak dari zaman batu hingga ke hari ini manusiahttp://www.david- closs.com/express.html ) 70 " id="pdf-obj-69-18" src="pdf-obj-69-18.jpg">

pelukis terhadap sesuatu objek yang dilukis misalnya merupakan manifestasi

rasa dalaman yang dianggap sebagai pernyataan perasaan.

the expressionist uses the term expression simply to record the obvious fact

that art has something to do with human emotions and feelings. But by

articulating this in term of “expression” a special and by no means obvious slant

is placed on this intuitively obvious assumption which suggests that art is the

venting or exhibition of emotion. And this slant is largely determined by ordinary

meaning of the term expression…

H.Gene Bloker dalam (Philosophy of Art: Expression :

http://www.ebookrate.com/pal.htm)
http://www.ebookrate.com/pal.htm)

Berdasarkan teori ekspresi seperti yang diutarakan oleh Tolstoy, ekspresi datang

daripada peranan yang dimainkan oleh seni dalam masyarakat dan

perkembangan sejarah manusia. Seni muncul dalam segenap kehidupan dan

mempunyai keupayaan menyatukan manusia sebagai satu komuniti. Ekspresi

dalam seni menurutnya ialah satu bentuk komunikasi, seumpama bahasa.

Berdasarkan konsep ekspresi visual ini, setiap orang melukis atau

mencipta imej sesuai dengan tanggapan daripada apa yang mereka tahu dan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Sejak dari zaman batu hingga ke hari ini manusiahttp://www.david- closs.com/express.html ) 70 " id="pdf-obj-69-56" src="pdf-obj-69-56.jpg">

lihat. Ini adalah tertakluk kepada persepsi dan daya tafsir yang berbeza. Dalam

erti kata lain sebarang ungkapan yang terpancar melalui imej yang diciptakan

ialah apa yang dirasai oleh pelukis itu sebagai satu ekspresi dalaman yang

mempengaruhi ekspresi visualnya. Dengan sebab itulah terdapatnya pelbagai

rupa dan corak hasil lukisan dan ini merupakan gagasan yang diekspresikan

oleh seseorang pelukis. (The Expression Theory. http://www.david-

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Bagi Collingwood pula melihat ekspresi sebagai perhubungan yang

rapat antara perasaan pelukis dan hasil kerjanya. Pelukis tidak perlu meluahkan

perasaannya untuk khalayak. Collingwood mempunyai teorinya sendiri yang

dinamakannya sebagai Korupsi Kesedaran (Corruption's of Consciousness).

Emosi sebegini tidak jujur dan telah difahami sebagai pernyataan pelukis.

Khalayak pula tidak berhajat untuk mengalami perasaan itu. Bagi Collingwood

karya seni yang sama memiliki kualiti ekspresi yang berlainan. Contohnya kerja

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Bagi Collingwood pula melihat ekspresi sebagai perhubungan yang rapat

seni yang sama boleh berkongsi kualiti ekspresi tentang keriangan, kemurungan

dan kebimbangan juga boleh menggambarkan ketenangan. Collingwood melihat

perasaan yang sebenarnya adalah bersifat individual dan kontekstual.

Menurut Chapman (1985), ada tiga aspek yang menentukan perbezaan

ekspresi iaitu daya intuisi, persepsi dan konsepsi. Ketiga-tiga aspek ini

mempunyai pengertian yang berlainan dan ada pelbagai faktor pula yang akan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Bagi Collingwood pula melihat ekspresi sebagai perhubungan yang rapat
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Bagi Collingwood pula melihat ekspresi sebagai perhubungan yang rapat

membawa kepada perbezaan bentuk ekspresinya. Konsep ekspresi visual pada

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Bagi Collingwood pula melihat ekspresi sebagai perhubungan yang rapat

sebuah lukisan umpamanya boleh membawa

pelbagai pengertian bergantung kepada si

pelukis itu. Sebenarnya terdapat pelbagai

pendekatan yang digunakan oleh manusia bagi

tujuan ekspresi antaranya melalui lisan,

perasaan dan emosi , tulisan dan bahasa,

penciptaan dan penghasilan pergerakan.

Yang paling lazim dan tradisional ialah

membuat penggambaran visual. Bagi kanak-

kanak melalui aktiviti seni merupakan jalan yang paling mudah bagi mereka

memperkembangkan daya kreativiti serta membuat ekspresi visual (pernyataan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Bagi Collingwood pula melihat ekspresi sebagai perhubungan yang rapat

hasrat diri atau ekspresi diri). Cuba anda perhatikan ekspresi visual kanak-kanak

di bawah ini :

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Sumber : http://shakk.us Aktiviti 10 : Perhatikan gerak geri
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Sumber : http://shakk.us Aktiviti 10 : Perhatikan gerak geri
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Sumber : http://shakk.us Aktiviti 10 : Perhatikan gerak geri
Sumber : http://shakk.us Aktiviti 10 : Perhatikan gerak geri murid anda, pilih satu daripada karya murid
Sumber : http://shakk.us
Aktiviti 10 :
Perhatikan gerak geri murid anda, pilih satu daripada karya murid anda.
Dengan merujuk kepada pandangan tiga orang tokoh tentang ekspresi visual,
huraikan ekspresi visual dalam karya murid anda .
( 60 minit )
Rumusan
Anda telah didedahkan dengan konsep-konsep kreativiti, estetik dan ekspresi
visual. Anda juga telah dijelaskan dengan proses kreatif dan artistik. Menurut
G.Perry (1970), dalam “Metodologi Pendidikan Seni, oleh Hj. Iberahim Hassan
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Sumber : http://shakk.us Aktiviti 10 : Perhatikan gerak geri

(2000), guru perlu mengambilkira tentang perkembangan individu seperti

kreativiti, idea, persepsi dan perasaan seseorang pelajar. Laura Chapman (1978)

dan Effland (1977) pula mencadangkan pelajaran Pendidikan Seni harus boleh

memberi latihan kepada pelajar untuk membuat pernyataan seni (ekspresi

visual).

Menerusi pendekatan pengajaran seperti yang disarankan oleh Effland

(1977) pula terdapat enam pendekatan yang melibatkan ekspresi di mana wujud

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

aktiviti penerokaan, pengolahan dan penghasilan seni. Pelajar terlibat dalam

penemuan idea sendiri secara kreatif dan membentuk diri mereka bekerja

dengan media. Ketiga-tiga aktiviti ini menjadi proses kesenian yang dipelajari

oleh pelajar dalam aktiviti studio di sekolah.

Micheal (1983) pula menyatakan pengalaman seni akan membantu

pelajar dalam pembelajaran dan perkembangan mereka dari peringkat paling

asas seperti mengenali diri mereka, mengenali seni dan kebudayaan mereka,

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU aktiviti penerokaan, pengolahan dan penghasilan seni. Pelajar terlibat dalam

perasaan, konsepsi dan ekspresi diri mereka melalui media. Dalam hal ini secara

tidak langsung ia membabitkan proses pengajaran dan pembelajaran,

bagaimana seseorang guru seni mengendalikan pengajarannya. Dalam konteks

melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, seorang guru seni

harus berfikiran kreatif dan hendaklah sentiasa meransang serta membimbing

murid-muridnya agar sentiasa berfikiran kreatif dan fleksibel. Dengan demikian

Latihan 1 :
Latihan 1 :
murid-muridnya agar sentiasa berfikiran kreatif dan fleksibel. Dengan demikian Latihan 1 : murid-murid akan lebih mudah

murid-murid akan lebih mudah menjana idea dalam proses berkarya.

Aspek manakah yang mempengaruhi kreativiti anda, budaya, latar belakang atau

persekitaran ? Hasilkan sebuah kolaj, lukisan atau catan, sebagai mewakili idea

anda.

( 120 minit

)
)

Latihan 2 :

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU aktiviti penerokaan, pengolahan dan penghasilan seni. Pelajar terlibat dalam

Setelah anda mengetahui strategi meransang kreativiti , cuba anda senaraikan

apakah perkara-perkara yang boleh menjadi penghalang kepada kreativiti

kanak-kanak.

( 30 minit )

i)_______________________________________________________________

___

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU ii) _______________________________________________________________ ___ iii) ______________________________________________________________ ____ iv) ______________________________________________________________ ____

ii) _______________________________________________________________

___

iii) ______________________________________________________________

____

____ iv) ______________________________________________________________ ____ Latihan 3 : ( Terdapat perbezaan ekspresi diri pada setiap seseorang. Bincangkan

iv) ______________________________________________________________

____

____ iv) ______________________________________________________________ ____ Latihan 3 : ( Terdapat perbezaan ekspresi diri pada setiap seseorang. Bincangkan

Latihan 3 :

(
(

Terdapat perbezaan ekspresi diri pada setiap seseorang. Bincangkan apakah

Terdapat perbezaan ekspresi diri pada setiap seseorang. Bincangkan apakah

faktor yang mempengaruhi gaya dan cara seseorang itu membuat ekspresi diri?

( 30 minit )

________________________________________________________________

_________

Anda boleh meluaskan pengetahuan anda tentang kreativiti estetika dan ekspresi

visual dengan melayari internet serta membuat bacaan lanjut terhadap sumber-

sumber rujukan lain serta mengadakan

____ iv) ______________________________________________________________ ____ Latihan 3 : ( Terdapat perbezaan ekspresi diri pada setiap seseorang. Bincangkan

perbincangan dengan rakan-

rakan.

 • 60 minit )

Contoh: Dapatkan

bahan bukti hasil daripada sumber internet dan

sediakan satu peta minda sebagai pengukuhan berdasarkan pandangan dan

pandapat tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU ii) _______________________________________________________________ ___ iii) ______________________________________________________________ ____ iv) ______________________________________________________________ ____
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU ii) _______________________________________________________________ ___ iii) ______________________________________________________________ ____ iv) ______________________________________________________________ ____

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

PENDEDAHAN KEPADA PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN ASAS SENI DALAM PENDIDIKAN PERINGKAT SEKOLAH RENDAH SINOPSIS Mata Pelajaran ini
PENDEDAHAN KEPADA PENGETAHUAN DAN
KEMAHIRAN ASAS SENI DALAM PENDIDIKAN
PERINGKAT SEKOLAH RENDAH
SINOPSIS
Mata Pelajaran ini mengandungi konsep serta latar belakang dan kepentingan
Seni Dalam Pendidikan bagi memperkemas proses pembelajaran di kalangan
pelajar-pelajar, membantu guru-guru atau peserta kursus mengetahui dan

memahami latar belakang Seni Dalam Pendidikan sebagai strategi pengajaran

1. dan objektif Seni Dalam Pendidikan. 2. pendidik .
1.
dan objektif Seni Dalam Pendidikan.
2.
pendidik .
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU PENDEDAHAN KEPADA PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN ASAS SENI DALAM PENDIDIKAN

dan pembelajaran di sekolah.

Mata Pelajaran ini menjusus ke arah pengetahuan asas tentang Seni Visual,Seni

Muzik dan Pergerakan. Gabungan ketiga-tiga aspek ini akan mengembangkan

proses pembelajaran di peringkat kanak-kanak yang menyeronokan.

HASIL PEMBELAJARAN

Memahami dan menghuraikan konsep, latar belakang, matlamat

<