P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Aug 31, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2014

pdf

text

original

ד"סב תיגוס ש י ףות ס חנ ןבל ו הכ מ ה

www.swdaf.com 1
ב דומע גס ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת
ולש הרז הדובעב עבשנו ,העובש ול בייחתי אמש ,ירכנה םע תופתוש השעיש םדאל רוסא :לאומשד הובא רמאד ,
.ךיפ לע עמשי אל הרמא הרותהו

ב דומע גס ףד ןירדהנס תכסמ תופסות
תופתוש השעיש םדאל רוסא - קל ןיאד המצע העובש ש"כ לאומש 'ר רמא לבקל רתומ רמוא ת"רו ונמיה לב
דיספיש םדוק העובשה ונמיה ונממ ןיערפנ פ"ע הולמד (:ו ףד) ג"ע 'סמד ק"פב רמאדכ םדימ ליצמכ אוהש ינפמ אלו
הדומו ליזא אמליד ןנישייח ןיספות ןיאו ןהלש םישדקב םיעבשנ ןלוכ הזה ןמזב מ"מ יאדו אכהו קפס םתהד ג"עאו
ןיריכזמש המש פ"עאו תוהלא םהב םתעד םג םיבכוכ תדובע םש הז ןיא מ"מ רחא רבדל םתנווכו ש"ש םהמע
ינבד אכיל רוע ינפלו ףתשל םירחאל םורגל רוסאד ןחכשא אל רחא רבדו םימש םש ןיפתשמש פ"עאו םימש השועל
ךכ לע ורהזוה אל חנ .

ב דומע ב ףד תורוכב תכסמ ילבב דומלת
יאש פ"עא ינתק אלו ,הלבקב ול ןתונהו :עמש את ?יאשרד ימנ יכה ,ינתק אלד ,ול ףתתשמה ,ךימעטילו !יאשר ונ רמא אהו
תדובע םשב ול עבשנו ,העובש ול בייחתי אמש ,םיבכוכ דבועה םע תופתוש השעיש םדאל רוסא :לאומשד הובא
ולש םיבכוכ !ךיפ לע עמשי אל +גכ תומש+ :הרמא הרותהו ,

ב דומע ב ףד תורוכב תכסמ תופסות
השעיש םדאל רוסא םיבכוכ דבועה םע תופתוש - םיבכוכ דבועו לארשי (.בכ ףד) ז"ע תכסמד ק"פ אינתד אה
ףד ןילוח) עורזה קרפ רמאו רתיה ינש לטונ לארשיו הלרע ינש לטונ םיבכוכ דבועד אדבוע ןכו תופתושב הדש ולבקש
םושריש ךירצ םיבכוכ דבוע םע ףתתשמה (.גלק לאומשד הובאא יגילפ אדבוע ינה לכ .
י אמש העובש םיבכוכ דבוע ול בייחת - ו"קמ העובשה תלבק לאומש וניבר רסוא ןאכמ אוהש ינפמ ריתמ ת"רו
םדימ ליצמכ הדומו ליזאד ג"עא םדימ ליצמכ אוהש ינפמ ןהמ ןיבוג הפ לע הולמ (:ו ףד) ז"ע 'סמד ק"פ אינתדכ קלחל שיו
יאדול קפס ןיב היאר ת"ר יתיימ דוע ףד) הליגמד [ארתב] קרפד איההמ (.חכ ידבע אלד יל יתית יהיא רב הובא רמאד
היתובר יאמ רוסא יאו םיבכוכ דבוע םע תופתוש תודועס שלשמ םירהזנ ויה אלש ת"רפ ןכו יבתכ לכ קרפ רמאדמ
(:חיק ףד תבש) ןהב םירהזנ ויה אל ןלוכש עמשמ תודועס 'ג תימייקד יל יתית דוע םיעבשנ ןלוכ הזה ןמזב ת"רפ
ב ןיספות ןיאו םישדקב תדובע [םש] הז ןיא [מ"מ א"דל] םתנווכו םימש םש [םהמע] ןיריכזמש פ"עאו תוהלא םה
חנ ינבד לושכמ ןתת אל רוע ינפל ןאכ ןיא רחא רבדו ש"ש ףתתשמש ג"עאו ץראו םימש השוע םשל םתעד יכ םיבכוכ
ףותיש םרגב רוסיא ןחכשא אל ןדידלו ךכ לע ורהזוה אל .

ומע חכ ףד הליגמ תכסמ ילבב דומלת א ד
?םימי תכראה המב :הנקה ןב אינוחנ יבר תא וידימלת ולאש ... אלד יל יתית :רמא דח ,יהיא רב ןמינמו יהיא רב הובא
,יוגב ילכתסא יוג ידהב תופתוש ידבע אלד יל יתית :רמא דחו . ..

א דומע חכ ףד הליגמ תכסמ תופסות
יתוכה םע תופתוש ידבע אלד יל יתית - לוכי וניאש ןינעב 'יפא ונרטפי העובש וילע לוחי וליפאו העובש ידיל אבל
תושעל הצור היה אל ה"פא םדא ינב ראשב ירשד .

ב דומע חיק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
תבשב תודועס שלש תימייקד יל יתית :ןמחנ בר רמא . ..

א קרפ הרז הדובע תכסמ ם"במרל הנשמה שוריפ
םהל שיש תירצונה המואה ירעמ ריע לכש תעדל שי הרז הדובע תיב אוה רשא ,םתליפת תיב רמול ינוצר ,המב הב
קפס אלב , הב רודל ןכש לכו ,הנווכב הב רובעל רתומ ןיא ריעה וז ירה . םהירעב רודנש דע םהידיב ונרסמ 'ה לבא
"ןבאו ץע םדא ידי השעמ םיהלא םש םתדבעו" ערה ודועיי םייקל ,ונחרכ לעב . ןידל רמוחו לק ,ריעה ןיד אוה הז םאו
וילא סנכיהל ןכש לכו ,וילא ברקל ןכש לכו ,וב טיבהל רוסא טעמכש ,ומצע הרז הדובע תיב .

אי קרפ תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר (אמור י"תכ) ז הכלה
ולצא ןידיקפמ ןיאו ןיי ולצא ןידחיימו ,היינהב רתומו הייתשב רוסא וניי ונראיבש ומכ תוצמ עבש וילע לביקש אוהו בשות רג
,ןיי ןכו םילאעמשיה ולא ןוגכ ם"וכע דבוע וניאש ם"וכע לכ היינהב רתומו הייתשב רוסא ןניי םינואגה לכ ורוה ןכו , לבא
םה ז"ע ידבוע םירצונה ו .היינהב רוסא םניי םתס

ט קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר (אמור י"תכ) ד הכלה
(םירצונ) םימודא ידבוע ע םדיא םוי אוה ןושאר םויו םה ם"וכ ל , ישימח םוי לארשי ץראב םהמע תאשלו תתל רוסא ךכיפ
.םהידיא לכב םהמע ןיגהונ ןכו ,םוקמ לכב רוסא אוהש ומצע ןושאר םוי רמול ךירצ ןיאו תבשו תבש לכבש ישש םויו
ד"סב תיגוס ש י ףות ס חנ ןבל ו הכ מ ה
www.swdaf.com 2
ה קרפ ןיפתושו ןיחולש תוכלה ם"במר
י הכלה
םע ףתתשהל רוסא ] ה [ ותאריב ועיבשיו העובש וריבח ול בייחתי אמש ם"וכע , תושעל רוסאש ומוקמב ונראיב רבכו
השעו רבע םאו ,םישמרו םיצקשב אלו תומורתב אלו תוליבנב אלו תופירטב אלו [תורוכבב אלו] תיעיבש תוריפב הרוחס
.רבעש ינפמ ומצעל דיספה דיספה םאש יל הארנו עצמאל רכשה

י הכלה ה קרפ ןיפתושו ןיחולש תוכלה תוינומיימ תוהגה
[ה] יא ןיאש ם"ארפ רתומ ןתילו אשיל לבא תופתושב דחי ןינוקו ןהיתועמב ןיפתתשמש תופתוש אלא רוס אתיאדכ
דומלתב הברה ןכו 'וכ ןהמ ןיחקול ם"וכע לש דיריל ןיכלוה אינתו ןהידיא ימיב אלא רסא אלד ז"ע שירב ם"בשר קספו
םדימ ליצמכ אוהש ינפמ לבקל רתומ העובש בייחו ףתתשנ םאש משמ הליגמד ארתב קרפבו ויה אל םיברש ע
הזמ םירהזנ ם"וכעה םע תופתוש ידבע אלד יל יתית יהיא רב הובא רמאקדמ ןיאו םישדקב ןיעבשנ םה הזה ןמזבד דועו
ףתשל ם"וכעל םורגל רוסא היהיש וניצמ אל םהמע םימש םש ןיריכזמש פ"עא תוהלא ןהב ןיספות :כ"ע ה"ס

אי קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר ד הכלה
… רצנה עושי ףא לאינד וב אבנתנ רבכ ,ןיד תיבב גרהנו חישמ היהיש המדש י דימעהל ואשני ךמע יצירפ ינבו רמאנש
.ולשכנו ןוזח קזחמו םהיחדנ ץבקמו םעישומו לארשי לאוג חישמהש ורבד םיאיבנה לכש .הזמ לודג לושכמ שי יכו
טהלו הרותה ףילחהלו םליפשהלו םתיראש רזפלו ברחב לארשי דבאל םרג הזו .ןתוצמ הולא דובעל םלועה בור תוע
'ה ידעלבמ ויתובשחמ וניתובשחמ אלו ויכרד וניכרד אל יכ םגישהל םדאב חכ ןיא םלוע ארוב תובשחמ לבא . לכו .
םלועה תא ןקתלו חישמה ךלמל ךרד רשיל אלא ןניא וירחא דמעש ילאעמשיה הז לשו ירצנה עושי לש ולאה םירבדה
דחיב 'ה תא דובעל ולוכ פהא זא יכ 'נש . רבכ .דציכ .דחא םכש ודבעלו 'ה םשב םלוכ אורקל הרורב הפש םימע לא ךו
ילרע םיבר םימעבו םיקוחר םייאב ולא םירבד וטשפו תווצמה ירבדמו הרותה ירבדמו חישמה ירבדמ ולוכ םלועה אלמתנ
בל מזב ולטב רבכו ויה תמא ולא תווצמ םירמוא ולא הרותה תווצמבו ולא םירבדב םינתונו םיאשונ םהו ויה אלו הזה ן
דומעישכו .םהירתסנ הלגו חישמ אב רבכו ןטושפכ ןניאו םהב שי תורתסנ םירבד םירמוא ולאו תורודל תוגהונ ךלמה
םועטה םהיתובאו םהיאיבנשו םהיתובא ולחנ רקשש םיעדויו ןירזוח ןלוכ םה דימ אשניו םוריו חילציו תמאב חישמה .

אי ןמיס חי ללכ ש"ארה ת"וש
לארשי :הלאש העובש ונממ לבקל רתומ םא ,םיבככ דבוע לע העיבת ול שי הובא רמא :(:ב) תורוכבד ק"פב ןניסרג .
עמשי אל :הרמא הרותהו ,תולזמה םשב עבשנו העובש ול בייחתי אמש ,םיבככ דבוע םע תופתוש תושעל רוסא :לאומשד
.ךיפ לע מוא ל"ז ת"רו .יתוכהמ העובש לבקל לאומש וניבר רסוא היה הז ךותמו ,רוסאד אוה תופתוש תיישעד ,ר
םיבככ ידבועד ,דועו .םדימ ליצמכ אוהש ,הלבקל רתומ ,העובש בויח ידיל אב רבכ םא לבא ,העובש ידיל אבי אמש
רמג םיבכוכ דבועהש הארישכ ,םימש ארי ,והימ .םהידיב םהיתובא גהנמ אלא ,םה םילילא ידבוע ואל ץראל הצוחבש
?ועיבשהל תלעות המ ,עבשיל ותעדב

הסק ןמיס ד קלח א"בשרה ת"וש
… םאש .ל"ז 'סותב ורמא ןכו .העבראה ,םירבדה ןתואמ ןישוע ןיא םהש ,וללה םיתוכב ;ךיפ לע עמשי אל :םושמ ךכב ןיאו
ויתערפ ןמזל עורפל םיעיבשמו ,םהמע ףתתשמו ,םיתוכה תא הולמ התאו ,הזב קפתסהל תיאר המ ,ןכ רמא התא ןיא
.הולמל

קלח ז"בדר ת"וש וסק ןמיס א
.רוסיאה הז ליבשב ונוממ דיספי יכו ותאריב /יוג :ט"קת היצנו תרודהמב/ ז"ע עיבשהל רוסא ןנירמאד אהד הלע הלאש
ארקא הוכמסאו ןנברדמ אלא וניא ז"עב עבשיש /יוגל :ט"קת היצנו תרודהמב/ ז"על םורגל רוסאד אה הבושת אלד
שי תא ריהזמש ארקד היטשפ לבא ךיפ לע עמשי חידמל הרהזא איהו לארשי לש ויפ לע ז"ע עמשי אלש לאר ןיאש ןויכו
םתס ול רמוא אלא ינולפ ז"ע םשב יל עבשה ול רמאי אלש דבלבו רתומ םדימ ליצמ אוהש ןמזב ןנברדמ אלא ורוסיא
הצריש ימב עבשי אוהו יל עבשה .

ונק ןמיס םייח חרוא רוט
ובש ול בייחתי אמשד ג"ועה םע ףתתשהלמ רהזיו םא והימו ךיפ לע עמשי אל םושמ רבועו ותארי םשב עבשיו הע
ג"וע וישכע ןיאש םריתה י"שר םגו וזב דומעל לוכי םדא לכ ןיא והימו הלבקל לוכי העובש ול בייחתנו ףתתשנ :

ונק ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
.הלבקל לוכי העובש ול בייחתנו ףתתשנ םא והימו ש"מו רהו (םש) תופסותה ובתכ ןכ תותימ 'ד קרפב (ג 'יס) ש"א
ת"ר תעדל תמכסמ םתעד רבדב קולח ם"בשרש פ"עאו ת"ר םשב ז"עד אמק קרפ ףוסב ן"רהו דועו [תיבה קדב]
.ז"מק ןמיס העד הרוי רוטב הזב בותכא רמג ם"וכעהש הארישכ םימש ארי והימ ח"י ללכ הבושתב ש"ארה בתכו
ועיבשהל תלעות המ עבשיל ותעדב :[ןאכ דע]
ירשאו הדובעד אמק קרפב .ןמיסה ףוס דע 'וכו םהידיא ינפל םימי 'ג ןנתד 'וכו םהמע ןתילו אשילמ רהזיל ול רשפאש ימ
:ד"סב (חמק 'יס) העד הרוי רוטב ראבתיו הרז
ד"סב תיגוס ש י ףות ס חנ ןבל ו הכ מ ה
www.swdaf.com 3
ונק ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש
י ,גכ תומש) ךיפ לע עמשי אל םושמ רבועו העובש ול בייחתי ב אמש ,םיתוכה םע ףתתשהלמ רהזיו .(ג ןיליקמ שיו :הגה
מ"מ ,ז"עה ןיריכזמד ג"עאו ,א"עב םיעבשנ הזה ןמזב םיתוכה ןיאש םושמ ,ז"המזב םיתוכה םע תופתוש תיישעב
לושכמ ןתת אל רוע ינפלו :םושמ הזב שיש וניצמ אלו ,א"דו םימש םש םיפתשמש אלא ץראו םימש השועל םתנווכ
ףותשה לע ןירהזומ םניא ירהד (די ,טי ארקיו) ר) ;(תורוכבד ק"פ שיר 'סותו ה"ח ז"ינ םחורי 'רו ז"עד ק"פס ן" תאשלו
םהיגח םוי אלב ירש ע"כל ,תופתוש אלב םהמע תתלו 'יס א"ע תוכלהמ ד"יב ןייעו) (ז"ע תוכלהמ ק"פ ינומיימ תוהגה)
.(ו"מק

זמק ןמיס העד הרוי רוט
המשב הריכזהל וליפא רוסאו הקול הז ירה לילא םשב עבשנ וא רדונה ךרוצל אלש םנחב עבשיש ם"וכעל םורגל רוסאו
המשב רודי וא ץצולתהל רתומו] ןחלש דגל םיכרועה ובנ סרוק לב ערכ ומכ הרותב הבותכה לילא םש ריכזהל רתומו
:[ולאה םילילאב

זמק ןמיס העד הרוי ףסוי תיב
ג המשב רודי וא עבשיש יוגל םורגל רוסאו … כ (ג"ע טנק ה"ח ז"ינ) םחורי וניברו ןמזב רחא רתיה שי יכ י"ר םשב בת
םתנווכו םימש םש ןיריכזמש פ"עאו תוהלא םהב םיספות ןיאו ןוילג ןוע םיארקנה םהלש םישדקב םיעבשנ יכ הזה
םימש םש םיפתתשמד ג"עאו ץראו םימש השועל םתעד םגו הרז הדובע םש ןיריכזמ ןיא םוקמ לכמ [ירצנה] ו"שיל
אל םורגל רוסאש וניצמ אל רחא רבדו לע חנ ינב ורהזוה אלד אכיל (די טי ארקיו) רוע ינפל םושמ םגו ףתשל םירח
ל"כע ףותישה . 'יס ז"ח ,הסק 'יס ד"ח) הבושתב ל"ז א"בשרה םשב (ט תוא ז"ע 'לה אכ 'יס) םייח תוחראב בותכו
ךיפ לע עמשי אל םושמ הזב ןיאו םעיבשהל לארשיל רתומ העברא םתואב םיעבשנש וללה םיוג (בש ןאכ דע] :[

זמק ןמיס העד הרוי הבושת יחתפ
(ב) ו"נק 'יס ח"אב - םיבכוכ תדובעב ןיעבשנ םניאש םושמ םיבכוכ דבועה םע תופתושב ןיליקמ שיו ההגהב בתכ םשד
ףותישה לע םירהזומ םניא ירהד ע"פל םושמ הזב שיש וניצמ אלו רחא רבדו ש"ש םיפתשמ אלא 'וכ עדונ תבושתב 'יעו
וי קלח אניינת הדוהיב םיווצמ םיבכוכ ידבועה ןיאש ישניאד והיימופב אלגרמד המ חיכוהל ךיראהש ח"מק 'יס ףוס ד"
רמוא וניאש העובשב ףתשמש המד א"מרה תנווכ תמאבו ל"נה א"מרה ןושלמ הז םהל אציו תועט אוה ףותישה לע
ע לבא ועבשת ומשבו ביתכד לארשיל רוסיא וניצמ הזב ש"ש םע ותעובשב וריכזמש קר התא ילא ןיא םיבכוכ ידבו
תבושתב כ"כו ש"ע םיבכוכ דבועל לארשי ןיב ללכ קוליח ןיא ףותישב םיבכוכ תדובע דבועשכ לבא ז"ע םירהזומ
ה"מ ק"ס ףוס ד"פשב ה"ס ןמיס ליעל ג"מפב יתאצמ ןכו םירפא רעש תבושתב כ"כו ש"ע כ"כ ןמיס הקדצ ליעמ
תעדב ןכ רמול רשפא יא מ"מ אוה ןכ תמאהש ףא ד"עלו ש"ע ל"ז א"מרה אבומה א"נק ןמיס ןמקל מ"דב וירבדמד
ר"רוהמ ןואגהד איבהש 'א ואל ףוס ת"הוסי תוכלה שיר םימכח תנשמ רפסב ןייעו ש"ע ךפיהל ראובמ ז"קס םש ך"שב
בישה ל"ז אוה םגו ףותישה לע ללכ רהזומ נ"ב ןיאד ודי םצועב ךיראהו הז רבדב וילא בתכ אלסערבמ ל"צז ןילרעב היעשי
יראב ול :םש רכזנ אל םהיניב היהש לופלפה ףוגו תוכ

בפק ןמיס טפשמ ןשוח רוט
ול בייחתנו ומע ףתתשנו רבע םאו ם"וכ םשב ול עבשיו העובש ול בייחתי אמש ם"וכ דבוע םע ףתתשהל רוסא
ש"ארה א"א םיכסה הזלו ונוממ דיספי אלש ידכ הלבקל ול רתומש בתכ ת"רו הלבקל ול ןיאש בתכ ם"בשר העובש
ל"ז רכשה הרוחס ןהב השעו ףתושה רבע םאו :םישמרו םיצקש תופירטו תוליבנב הרוחס תושעל רוסא ם"במרה בתכ :
:ןיחולש תוכלה :הריבע רבעש ינפמ ומצעל דיספה דיספה םאו עצמאל

בפק ןמיס טפשמ ןשוח ףסוי תיב
… ן"רה בתכו (.ז) הרז הדובעד אמק קרפ ףוסב לאומשד הובאד ארמימ יאה בתכ ף"ירהו תעדו ש"רה תעד (םש)
יוג ידהב אתופתוש ידבע אל רמאק יכהד רמול שיש בתכ יהיא רב הובאמ היאר םת וניבר איבהש המ לעו םת וניבר
ןיאש ןמזב וליפאד רמאק יכהד ובתכ דועו וישעממ דומליו ולצא ליגר אהי אלש ידכ העובשמ ורטופ יתייה וליפא
ופתוש ידבע אל םהידלאב עבשהל םיוגה תוליגר ןיעבשנ ןיאש יפל רבדב רתיה וגהנ הזה םעטה ןמו הידהב את
אל אהד רמאק שממ ארוסיא ואל יוגה םע תופתוש תושעל לארשיל רוסא ןנירמאד יאמד בתכ ן"במרהו הרז הדובעב
לארשי ידי לע אלא תושעל ול רשפא יאש המב אלא אכיל רוע ינפל םושמד ןנברדמ וליפא רסתימ ןיי סוכ טישומכ
אקדכ ריזנל (:ו ז"ע) ארהנ ירבע ירתב י הרז הדובע םשב םייקל אלשו רודיל אלש םירהזנ חנ ינב ןיאש רשפיאד דועו
אל ןנברדמ וליפא אנווג יאה יכ לבא אנמחר רהזמ היפוג לארשיל אלא ללכ יכהל יתא אל ךיפ לע עמשי אלד ארקו
וילאמ עבשנש אוה יוגהש אלא הרז הדובעב ועיבשמ לארשי ןיאש ןויכ רסתימ לארשיל העובש ול בייחתנש ידי לע
יל יתית םתה ןנירמא אמלעב תודיסח תדממ אלא רסתימ אלד םושמו . 'יס) הרז הדובעד אמק קרפ ףוסב יכדרמהו
התע לבא תוהלאל תוררש ןושל עמשמ הרז הדובע םשש םהימיב אקוד הלבקה יפמ שריפ ה"יבאש בתכ (טתת
רכזהב אדיפק ןיא םדא ינב ןושלכ םהלש םישדקהש ןכ חיכומ ארקו םת .(םש תומש) וריכזת אל םירחא םילא םשו
םת וניבר םג הדומ הלחתכל םוקמ לכמו בתכו םת וניברו ש"ר תעד בתכ הרז הדובעד 'ב קרפ שירב ירישא תוהגהבו
אכה איבה ף"ירו היתווכ אתכלהד רשפאו לאומשד הובאד יאה היל תיל אבר והימ יוגה םע ףתתשהל רוסאד
ד"סב תיגוס ש י ףות ס חנ ןבל ו הכ מ ה
www.swdaf.com 4
אד איהה ןיתעמשב ל"כע לאומשד הובאכ הכלהד רבסד הנימ עמשו לאומשד הוב אמק קרפ ףוסבד םירבדה שוריפו
םע תופתוש דבעימל ריסאד אתיא םאו אברד הימקל אתאו ןיפתוש ויהש יוגו לארשיד אדבוע יתיימ (.בכ) הרז הדובעד
.םהירבד שוריפ יל הארנ ןכ הידהב אתופתוש דבעימל ךל ריסא רמימל היל הוה יוגה ןיאו רבכ םתהד היאר םשמ
אנווג יאה יכ לכו אדיספ היל יטמ הוה אתופתוש יגולפל לארשיל רמא הוה יאד דבעמל אברל היל הוה יאמו ופתתשנ
קר ונממ דרפהל בייוחמ וניא ףתתשנ רבכש ןויכ ש"ר תעדל וליפאו םת וניבר תעדל העובש הינימ ילובקל וליפא ירש
העובש ונממ לבקי אלש : םת וניברלד אצמנ ןמ העובש לבקל רתומ ירישא תוהגהו ש"ארהו ה"יבאו ן"רהו ן"במרהו
שחימל אכילד ןויכ ירשד הארנ ה"יבאו ש"ארהו ן"במרהל רוסא ירישא תוהגהל הלחתכל ומע ףתתשהל ןינעלו .יוגה
תודיסח תדממ אלא ארוסיא אכיל שחימל אכיא יכ וליפא ן"במרהלו םירחא םידלא םש תרכזהל הזה ןמזב :

ע ןחלוש אמק ןמיס העד הרוי ךור
א ףיעס
,םיכרכב םיאצמנהו .ושענ םיבכוכ תדובע םשל אמתסד <ב> ,םירוסא ,םירפכב םיאצמנה םיבכוכ תדובע לש םימלצה לכ
ושענ יונל יאדוד ,םירתומ (רבחמה ןושל) הנידמה ב חתפ לע ןידמוע כ"אא [ב (םיבכוכ תדובע 'להמ ז"פ ם"במר ןושל) דיב היהו [ג ג
צ ד הרוצה .תעבטו הרטע וא ףייס וא רודכ רופצ וא לקמ תרו [ה ו .לוטיב אלב םירוסאו םלצה ןידכ םניד ה ,םהל םיוחתשמש תורוצ [ד :הגה
רתומו ,םלצ ירקמ אל ,ןורכזל ראוצב ןילותש (א) ןתוא לבא .(ה"יבאר םשב םימלצה לכ קרפ שיר יכדרמ) .

חמק ןמיס העד הרוי ךורע ןחלוש
בי ףיעס
ש םירמוא שי רתומ ךכיפל םיבכוכ תדובע ידבוע םניא הזה ןמזב לבא בי ,ןמז ותואב אלא םירומא ולא םירבד לכ ןיא
.םירבד ראש לכו םתוולהלו םגח םויב םהמע תתלו תאשל תדובע יונ וא תבורקת םהמ ןישוע ןיא ,םינהכל תועמה םינתונ וליפאו :הגה
תיאד דועו [וט ;וב םיתושו םילכוא םינהכה אלא ,םיבכוכ תתלו תאשל םיכירצו םהיניב םייורש ונאו ,םגח םויב םהמ ונמצע שורפנ םא הביא םושמ הזב
רי שפנ לעב מ"מו [זי .(רוטב לכה) םהל ףינחמכ יוהד הביא םושמ םהמע חמשי ,םגח םויב םיחמש םאצמו ריעל סנכנ םא ןכלו [זט .הנשה לכ םהמע קיח
רבדב הביא ול היהי אלש תושעל לכוי םא םהמע חומשלמ (ן"רה םשב י"ב) .

אנינת הרודהמ הדוהיב עדונ ת"וש - חמק ןמיס העד הרוי
ףאו ףותישה לע םיווצמ םירכנה ןיאד הזה םכחהל ל"נמ אפוג הזו אמינב אמינו לבחב לבח רשקד רמוא ינא הנה
מתשה תודגאו תושרדמ םירפס המכב םגו ףותישה לע םיווצמ םירכנה ןיאש םימכח המכ יפב לגרומ הז רבדש וש
םינושארה ילודגמ דחא םושב אלו ימלשוריו ילבב ןידומלת ינשב אל הז רבד יתאצמ אלו יתעגי ינאו .תאז המדקהב
הז המלו ףותישב ז"ע לע הווצמ ירכנה ןיאש הכלה קספל םיכלמ 'להב איבהל ם"במרהל ל"וה תמא הז היה וליאו
נל לארשי ןיב ז"ע דבועב קוליח ןיאד חכומ אוה םג הז ןיד טימשה ןירדהנס תכסמב איה תשרופמ אתיירב אהד ירכ
ם"במרה קספ ןכו ןהילע רהזומ נ"ב ןהילע ןיתיממ לארשי לש ד"בש לכ ז"עב אינתהו ב"ע ו"נ םיכלמ 'להמ ט"פב
.וילע רהזומ נ"בה םג וילע גרהנ לארשיש לכד לייכ אללכד ירה 'ב הכלה נ"ב ןיאש רמול הז רבד טשפתנש המד ל"נו
יה ףותישה לע רהזומ ןיגהונד ובתכ 'וכ ול בייחתי אמש ה"ד ב"ע 'ב ףד תורוכב תכסמב 'סותהב וארש תועט פ"ע ה
אל רוע ינפל ןאכ ןיא רחא רבדו םימש םש ףתשמש ג"עאו 'וכ םהישודקב ןיעבשנ םהו ליאוה םירכנ םע ףתתשהל
קספ ז"פעו .ל"כע ףותיש םרגב רוסיא ןחכשא אל ןדידלו ךכ לע ורהזוה אל נ"בד לושכמ ןתת א"מרה ו"נק ןמיס ח"אב
אלו רחא רבדו םימש םש םיפתשמ אלא 'וכ ז"עב ןיעבשנ םירכנה ןיאש םושמ םירכנ םע תופתושב ןיליקמ שיו ה"הגהב
.ל"כע ףותישה לע ןירהזומ םניא ירהד רוע ינפל םושמ הזב שיש וניצמ תנווכד ורבסו םימכח המכל העטה הז ןושלו
ז"ע דובעל הווצמ נ"ב ןיאש אוה א"מרה ףתשמש המד אוה א"מרו 'סותה תנווכו אוה ןכ אל תמאב לבא ,ףותישב
םיהלא םשב ארוק וניאו רחא רבדו םימש םש ףתשמש קר שממ ז"ע דבוע הז ןיא העובשב רחא רבדו םימש םש
עבשת ומשבו ביתכד לארשיל רוסיא וניצמ הזב ,דובכ ךרדב ש"ש םע ותעובשב וריכזמש קר התא ילא רמוא וניאו
רהזא אוהו רחא רבדו ש"ש ףתשי אלו ה"ב ומשב אלא עבשי אלש לארשיל ה 'לה תועובש 'להמ א"יפב ם"במרה ש"מכ
.ףותישה הז לע /םירהזומ/ םירהזמו ןניא םירכנהו 'ב ירכנל לארשי ןיב קוליח וניא ףותישב ז"ע דבועשב לבא תוהגה/+ ,
םש ס"תח תוהגהבו ו"נק 'יס ח"ואב םש לקשה תיצחמב 'יע ב"נ /בוט רכש ךה אהד ינבישת לאו +יכה כ"ג והל אריבסד
ביתכ הז ארק ירהו ודבל 'הל יתלב ביתכדמ ארקמ א"ע ג"ס ןירדהנסב י"בשר הל ףילי רחא רבדו םימש םש ףתשמד
.ודבל 'הל יתלב םרחי םיהלאל חבוז החיבזב דבועב תוהלאד ידימב אוהש רחא רבדו ש"ש ףותיש ךהב רמוא ינא הנה
לכב םירכנה םג תמאב ז"ע הז העובשב וריכזמש דובכ ךרד קר הדובעב וניאש רחא רבדו ש"ש ףותיש הזב קר ל
םירכנ ןהילע ןיתיממ לארשי לש ד"בש לכ ונידיב רוסמ ללכה ףותישב ז"ע דבועב לבא םירכנב אלו לארשיב קר אוה
ליעל ש"מכ ןהילע ןירהזומ ארה איבה אל ךא ןכ בתכ כ"גש ב"כ ןמיס הקדצ ליעמ רפסב יתיאר ז"חא . יתבתכ רשא הי
:ש"ע ...

ח"ל 'יס ןהכה בשו
... ד״נעפלו הארנ שרפל ש״מד ותה ס ׳ ו ש״ארה נ״בד ל א ורהזוה לע ךכ , םתנווכ ל עבשי םשב ז״ע , ו ״מכ ש ן״רה
ב אידה , אד ם סחנווכ ינבד חנ ל א ורהזוה לע ףותישה , היה םהל כל ת בו ןכ ל אידה , אלא אהד נד ק ט ו ע ל ךכ , יאק ע ל ע רקי
רוסיאה אוהש ודיל ר םשב ז״ע . הנהו מ״דה איבה םשב וניברה םחורי בתכש השב ר י״ ןיאש נ״ב ןירהזומ לע ישה ת ףו ,
נווכו ת ו ש״מ שב ם ה י״ר אוה י״ר ב לע ה ת ו ס ׳ , םאו נמא ם ןיא רכה תע י רכה ע ה דגנ וניבר םחורי , ךא ת ו ר ה איה ׳וכ המו
א ע הש יכ יבל אסנא רמול נה ל פ ע ד״נ ש״מד ה ת ׳סו ינב חנ אל ורהזוה ע ל ךכ , יאק א רוסיא עבשיל םשב ע ז״ . הנהו
ב ד מ״ בתכ ה״כו ותב ס ׳ ק״פר ד תורוכב ) ׳ב ע ב״ ד ה״ אמש ע ( ש״ שיש הזיא ס״ט , ל״זו ש ם ףאו לע בג שמש תת יפ ם
ד"סב תיגוס ש י ףות ס חנ ןבל ו הכ מ ה
www.swdaf.com 5
םש ימש ם ו ד רב רחא ןיא ןאכ ינפל רוע אל ןתת לושכמ ד נ״ב אל ורהזוה לע ךכ . פלו ע ״נ ד הארנ טושפ הזמש אצי וניברל
םחורי הלו ד מ״ שרפל ד ירב ה ת ׳סו ד ״ס ל ד ינב חנ ןיא םירהזומ לע ישה ת ףו ... ןכל ןויכ ש ע ל לכ םינפ ירבדמ ן״רה
הארנ אידהל אריבסד היל ינבד חנ ןירהזומ ע ל ישה ת ףו , יפלו הארנה ן״במרה כ׳׳ג ל״ס יכה , ויו רת הארנ שוריפש
ירבד ה ת ׳סו ןכ ל״נכו ש״מכו ל ע לי , לכמו ךנה ויאר ת ונבחכש פלנ ע ד״נ השולקה ירבדש ה״גה וז ״צ .ע ולו יל מ״דהש
דמל ןכ ירבדב י״ר היה הארנ ס״טש איה י׳׳רב , היהו בותכ אלד וניצמ ד ינב חנ ןירהזומ ע ז״ ... רחא יבתוכ לכ הז
דגוה ל י דמעש הזב עב ל ש רע םירפא תב ש יתובו ו יתיארו תב וש הב נ״נה ׳יס ד״כ םיכסמכ נ״בכ ןיווצמ נע ףותישה ,
יננהו ןתונ האדוה לע ח ל יק ל א ל ךרבתי ש כ ו יתניו ל עד ת דגה לו הזב . ךא המ ש הצר רפל ש ירבד ה ת ׳פסו ו ה ר ״א ש ״מד ש
נ״בד ל א ורהזוה ע ל ךכ , םתנווכ תמחמ םיפתתשמכ ש״ש םע םישדקה , פל ע ד״נ השולקה אל ןכ ע ידמ ...

ש ד"כ 'יס םירפא רע
... ה הנ יתיאר םיבר םיעוט ׳יפב הז מואש ר ׳ ןיאש ןב חנ רהזומ לע ה תיש ו ף ןוגכ ל "ע א ׳ידבועש תנומא שולישה ד לה א
דכ תנייעמ ״במרב ם ׳להב םיכלמ גו ם ג״מסב ו ל א וניצמ םושב קסופ ש ב ינ חנ םניא ׳ירהזומ ע ל ףותישה הברדאו רכזומ
םש ״במרב ם לכ א״ע ד״בש לש לארשי ןיתיממ לע הי נ״ב רהזומ ע ל הי ק"עו המ ל י נ״ב ל״מ לארשי . ו ד״עלנ ״הד פ ש ל
ה ׳סות ש״ארהו ראשו םיקסופ נה ל" ובתכש ו "ז ל תה ׳סו מ״מ ב ןמז הזה םלוכ ׳יעבשנ קב ד םיש םהלש ןיאו ןיספות הב ם
ל א תוקל עאו פ" ןיריכזמש ש״ש םתנווכו ... ״ר ל םיעבשנש ׳ישדקב ו ל א םשב א״ע ג ם םתעד ל םימש ו כ 'ו פ׳׳עא םתנווכש
ל א״ד יוכ פ״עאו ׳יפתשמש ש״ש דו " א "ר ל םיפתשמש ש״ש דו " א ייהד ונ םיעבשנש קב ד םיש ל א וניצמ רוסאד םורגל
חאל יר ׳ ףתשל ונייהד ב ׳ישדק םושמו ינפל רוע ל אכי נ״בב ד ל א ורהזוה ע ל ךכ אלש ופתשי ש״ש דו " א ונייהד ׳ישדקב
םהלש ומכ לידבהל ףלא תולדבה ןיב האמוט ל ט הרה ׳אנש ונימאיו י״יב השמבו ףא עהש וכ ם״ ׳יפתשמ ב םוקמ
ה׳׳ערמ הזיא םישדקמ םהלש אל ורהזוה לע ךכ א ל ם א ונימאי ב השמ אוהש נ ב אי וא מ ראש נ ב יאי ם כ״אשמ לארשיב
והז ךשמה ׳סותה ןכו ש״ארה ראשו ׳יקסופ ןכלו ל א וניצמ ובתכש הז קר ג ב י רוסאש ל ע תוש תופתוש םע עה ...ק"ודו ם"וכ

גס ןמיס ןויצ ןינב ת"וש
תיבל הלחתב הנבנש תיב קר גישהל ולכוי אלו ד"מהיבל תיב םהל תונקל ד"מהיב ישאר וקחדנ יכ י"נ רמ לאש רשא
או הריד ואיבה אל לבא םינש הזיא םהלש לילאל םש וללפתהו ףותישב ז"ע םידבועש תומואה ינהכ ותוא ואנק כ"ח
הלפתלו הרותל שרדמה תיבל וז תיב תושעל רתומ םא והורכמ התעו ז"ע תנומת םוש םש ...

תישה לע םיווצמ אל נ"בד תיבה שמתשנ שממ ז"על ואלד רתיה ידדצמ אל םא רוסאל תצק הארנ 'יה ןכלו אל םגו ףו
רמואהו םהל לילאל וב וללפתה ירה מ"כמ ז"ע וסינכה אלש ךכב המד קפקפל שי הזב ןכא שממ ז"ע וכותב וסינכה
(ג"ס ףד) ןירדהנסב ןניפלידכ ז"עע ירקמ כ"ג וינפב אלש 'יפא הולאל ולבקמהו התא ילא ז"על הלא ול ורמאיומ
/ךיהלא/ ךידלא מ אל ףותישה לע םיוצמ םניא נ"בש המ םגו ז"עע ירקמ לארשי יבגל יתכאו 'וטצנ לארשי ירהש ינה
וילע ךומסל מ"ארה /יאדכ/ ידכ ךרוצה תעל לבא רימחהל שי יאדו הלחתכל ןכלו (/ג"ס ןירדהנס/ םש) הארנכ שממ
וילע ז"עע םש ארקנ אלו הריד תיב תויהל קר ז"ע תיב תויהל הלחתכל תיבה הנבנ אלש הז ןודנב 'פסותהל םגד ל"י
אמ ארקנ אל .בקעי ןטקה ד"נעלנכ סו

אצ ןמיס די קלח רזעילא ץיצ ת"וש
םהיתורצחל ןכו דגסמ וא רזנמ וא היסנכל סנכיל רתומ םא .הלאש .
תוילאוטקא תולאשב םישנא רפסמ ילא ונפ הנורחאל .הכרבהו םולשה .א"טילש גרבנידלוו רזעילא ג"הרל .ד"סב
ולא תולאש תונפהל יתטלחה ןכל ,םיבר תודירטמה :ןה תולאשה .הבושת תלבקל הוקתב ברה דובכ לא רתומ םאה
ןיב לדבה שי םאה ?היסנכבש תונמואהמ תומשרתה םשל ,ונייהד ,יתונמוא רוקיב ךרוצל קר ,היסנכל לויטב סנכהל
קרו ךא דגסמ וא היסנכ רצחל קר סנכהל רתומ םאה (ג) .דגסמ יבגל ןידה המ (ב) ?םימלצ ןיא וב רזנמ ןיבל היסנכ
הל ידכ ףונה לע םשמ ףיקש .
,דגסמל םגו ז"ע תיב לש ןיד שי תרחא תד לש תיב לכלש ברה לש ומשב יל רסמ א"טילש רהה ןמ המלש ברה
ךכל רוקמה המו ,ןוכנ הז םאה תנוע הליחתמ בורקבו ליאוה ךא ,דורטו קוסע ברה דובכ המכ דע בטיה עדוי ינא ?
ובכש ינחוטב ,םיבר תלאש ןה ולא תולאשו ,םילויטה לחאא .םדקהב ןהילע הבושת ןתמבש תובישחה תא ןיבי ברה ד
הוקתבו הרותה תכרבב .םיברה תלעותל בושחה ורפסמ םיפסונ םיקלח רואל איצוהל הכזישו ,םימי תוכירא ברה דובכל
.ץכ לאומש םדקהב תונעהל
לאומש ר"רה רקיה ינרותה דובכל .א"בבות ק"היע םילשורי ,מ"שת רדא ז"ט םוי ,ה"ב .הבושת .הכרבו םולש .א"טילש ץכ
.ןמקלדכו ,ןהילע ול בישהל יננה ושקובמל הנענו ,ק"שעו םויב יתלבק השעמל תועגונה ויתולאש רפסמ םע ובתכמ תרקי
תדחוימ ךרדהש ןמזב םשל ךליל והמ 'וכו רתומ הל הצוח םיבכוכ תדובע הב שיש ריע :ב"ע א"י 'ד ז"ע 'סמב ןנת (א)
.'וכו רוסא םוקמ ותואל
כו ,התלוזל םשמ ךליל ךרד התוא םישיש םשל ךליל והמ ורמא ל"זו מ"היפב ם"במרה ז"ע בתו ריעל סנכיל רוסאש יפל
אוהש הלפית תיב הב םהל היהיש המוא לש ריע לכש ךל עדוי ךכיפלו 'וכו הב רודל ןכש לכ םיבכוכ תדובע הב שיש
לכו הנווכב הב רובעל רוסא ריעה התוא קפס אלב םיבכוכ תדובע תיב םהידי תחת ונחנא לבא ,הב רודל ןכש
טעמכ ונל רוסא אוהש ומצע םיבכוכ תדובע תיב רמוחו לק ןכ הניד ריעה םאו ,'וכו םיסונא םצראב םינכושו וניתונועב
וב סנכיל ןכש לכו ותוארל .ל"כע

ד"סב תיגוס ש י ףות ס חנ ןבל ו הכ מ ה
www.swdaf.com 6
יל רוסאש אחתוכב אתעיבכ טושפ רבדהש ל"ז ם"במרה לש הלאה םישודקה וירבדמ םירורב םירבד ונדמל סנכ
ותוארל טעמכ וליפא רוסאש אלא דוע אלו ,םיבכוכ תדובע תיבל ] , רובעל םיכירצ ויהשכד ,יתונטק ימימ דוע ינרוכזו
פ"ג רמול תוריהמה ךרדבו רובעל רהמלו םשל לכתסהל אל ונב םיציאמ םירגובמה ויה םהלש תקהבומ היסנכ די לע
אוה ךכל רוקמה הארנה יפכו ,'וגו ונצקשת ץקש =םימעפ 'ג= הלא ם"במרה ירבדמ הזל המודב קספנ הצירה ןינעו ,
ןאכ םג ןכ תושעל וכרטציש דע םשל שממ המוד אל הזש םגה ש"ייע הרישא תחת רובעלב 'ט ףיעס ב"מק 'יס ד"ויב
.[תודיסח תדמ םושמ ןאכב הצירהל רוקמ םשמ שי לבא ,אנידד ארקיעמ

הב םישועש ריעד 'א ףיעס ט"מק 'יס ד"ויב ע"ושה ןיד לעו ך"שה םג קיתעמ 'וכו הכותב סנכיל רוסאד 'וכו םגח םויב דירי
.ש"ע וב סנכיל ש"כו ותוארל טעמכ ונל רוסא המצע ז"ע תיבד ,'זנה ש"מהיפב ם"במרה ירבד תוטישפב א"קסב
'ד םילילא ךרדמ קחרתהל הוצמד 'א ףיעס נ"ק 'סב ד"ויב קספנ א"ע ז"י ףד ז"עב ארמגה ירבד דוסי לע כ"ומכו
תומא .הב סנכיל רוסאד ש"כמד כ"ג הנימו ,ש"ע

,חונל בשילו רצחל סנכיל רתומ םא עגונבו (ב) לש רצח :ל"הזב הזב קסופ 'ב 'יעס ט"מק 'יסב םש ד"ויב א"מרה הנה
סנכיל רתומ ןתופרתל םש םיצבקתמ םיבכוכ ידבועה ןיאש ןמזבו םיבכוכ תדובע לש ריעכ ונידד א"י םיבכוכ תדובע
ינע לכבד א"יו םש גהנמה ןכו רתומ ע"וכל רחא םוקמל וב רבוע ךרדשכ לבא רחא םוקמל וב רבוע ךרד ןיא םא רוסא ן
רצק תרחא ךרד ול שי םא וב ךלילמ קחרתהל אוה תודיסח תדמ מ"מו ,רחא םוקמל רצח ותוא ךרד ךליל טושפ
והומכ .ל"כע
ןאכמ ונדמל כ"או ,ארתב א"יכ הכלה א"יו א"י בתוכ א"מרהש אכיהד עודיו רצחל סנכיל ןינע לכב אנידמ רוסאש
ןתופרתל םש םיצבקתמ םיבכוכ ידבועה ןיאש ןמזב 'יפא םיבכוכ תדובע לש םג ךכל רוקמה ןייצמ ז"קסב םש א"רגהו]
,[ל"נה ש"מהיפב ם"במרה ירבדמ אנידד ארקיעמ רתומ ךליל ךירצש רחא םוקמל רבעמ ךרדכ רצחהב שמתשהל קרו
סח תדמ םושמ לבא ,תאזכב שמתשהל םג ול שי םא תאזכ הרטמ םשל וליפא רצחל סנכיל אלש רימחהל שי תודי
רבעמה םוקמל ףילחתכ ול שמשל לכויש והומכ רצק תרחא ךרד דחא ידוהי :ל"הזב בותכש ה"לת 'יס םידיסח 'סב ןיועיו ,
.ש"יע ל"כע ךוג רחא תכלשה יתואו הרמאש לוק תב עמש אצישכ ז"ע תיב רצחב ךלה נכיל רוסאש רורב כ"או רצחל ס
ףונה לע ףיקשהל ידכ .

(ג) ולא םירבד לכ ןיאש א"יד ,ב"י ףיעס ח"מק 'יס ד"ויב קספנה ןידה הז לע ליחהל תעדה לע הלעי אלש ידכו
ש"ועידכ 'וכו םילילא ביטב םיאיקב םניא ז"הזב לבא ןמז ותואב אלא םירומא , הזב םירומאה םירבד טטצל ףיסוא
"רגה ןואגהל דיב םייח ת"וש רפסב ו"כ 'יס ל"ז י'גאלפ ח ,םהלש ז"ע תיבל הסינכה תודוא לע כ"ג םש לאשנ אוה ,
וליפאו ,םהמ דחא םע רבדל וליפא סנכיל רוסא רצחל וליפאש ןכו ,הזב שיש רוסיאה רמוח ראבל ביחרה ותבושת ירבדבו
,םדיא םוי וניא וליפאו ,םיבר יקסע לע ול ךבל ךחקי לאו :ל"זו בתכו ףיסוה םירבד לש םפוסבו ז"ע אכיל ז"הזבד רמ
ןירטקמד 'רופל ןכומ םוקמ םתליפט תיב ןכא ,ז"עועל םנודל ןיאד םיוגה יבגל והזד ,ילימ המכל םיקסופה ובתכדכ
טלפ אל א"טסו האמוט ךרס ידימד אגלפ אהימ טוקנ שממ ז"ע וניאד חנית םינומדק לש ז"על רכז םתדובע םישועו ,
נוציחהד שדק ערז לארשי אוה סנכנהשכ טרפבו ,ילכשו רורבו טושפ הזו ,םירובדה םוקמל סנכנש ימכ וב םיקבד םי
חור ורפסב םג הזב ש"מ ןיועיו ,הרפכ והל יוהיתד םידורמ םיינעל םהב וסנכנש םישובלמ תתלו תוקלמו הליבט םיכירצו
או ,[ש"ועי 'ג 'יס ח"ואח בקעי ךרי ת"ושב םג ןיועיו] ,ש"ייע 'א תוא נ"ק 'יס ד"וי םייח ורבו טושפ כ" עגונב קלחל ןיאש ר
רצחל אל םגו םהלש ז"עה תיבל סנכיל רוסא ז"הזב םגו ,ונינמז ןיבל םינומדקה םימיה ןיבל הסינכה רוסיאל דועו .
.ש"ייע םימלצ אכילד םוקמב וליפא אוהד םתלפת תיבב סנכיל רוסאד אהד כ"ג הלעהש 'ד 'יס ב"ח הדשה ירפ ת"ושב ןיועי
הזב לדבה ןיאש רבדה רורב כ"או רוסא אנווג לכבו ,םימלצ ןיא ובש רזנמ ןיבל היסנכ ןיב .
םג םירצונה תדובעש ם"במרהמ חיכוהל ש"מ 'ג תוא ג"נ 'יס א"ח רזעלא תחנמ ת"וש רפסב םג ןיועי ל"נהל ףסונו
שממ ז"ע אוה ז"הזב ןבד= נ"בד אנידב ש"מ םגו , חנ לע םג הווצמ = ףותישה בתוכ ףותישה לע םג הווצמש הזמו ,ש"ייע
ג .ש"יע םש הדשה ירפ ת"ושב ם

,דגסמל םגו ,ז"ע תיב לש ןיד שי תרחא תד לש תיב לכלש ימשמ ול רמא א"טילש רהה ןמ ברהש 'ובכ בתוכש המו (ד)
.ךכל רוקמ המו ןוכנ הז םא יתוא לאושו
ו בתוכש ,לוכי ה"ד ב"ע א"ס ףד ןירדהנסב ן"רה ישודח ירבדמ ידיד יליחו ,רבדה ןוכנ ןכ םנמא הנה ונדמלו :ל"ז
ליאוה ,תוהלא ןתושעל םהירחא ןיעוט ןיאש פ"עא םילאעמשיה לש עגושמה םגו םיתוכ לש םישדקהש ןאכמ
םיוחתשמ םה דבל רודהב אלש ,א"ע לש רוסיא רבד לכל ןהל שי א"ע ןיד תוהלא לש האוחתשה םהינפל םיוחתשמו
ע ןתדובע איה תוהלא לש הדובע ןינעכ אלא םיתמל רודה ןיאש םהינפל ל"כ .
םהישדקל שי א"ע ןיד םהלש רקשה איבנל םתיוחתשהו םילאעמשיה תדובעל םגד ן"רה ירבדמ שרופמ ונדמל ירה
רבד לכל א"ע תיב לש ןיד כ"ג ול שי םתדובע םיעצבמ םה ובש םהלש דגסמה תיב םגש ז"יפל רורב כ"או ,רבד לכל
םשל סנכיל רוסאו נל ןתנו םיעותה ןמ ונלידבהש וניקלא ךורבו , .גרבנידלוו אדוהי רזעילא הרקוהבו הכרבב .תמא תרות ו

ד"סב תיגוס ש י ףות ס חנ ןבל ו הכ מ ה
www.swdaf.com 7
ב קלח רמוא עיבי ת"וש - אי ןמיס העד הרוי
.ק"פל ט"שת ריהק .ה"ב זאו ,םהלש הייסנכל ותוא ליבוהל םגהנמו .תמ דחא לרע לוסנוק יכ תויהב ,ידיל אב השעמ
א גצייל ךלמה םעטמ ישארה ברהמ יתשקבתנו .םש וילע םיללפתמ םירמוכה שיש ,סקטה רמג דע םש סנכהלו ,ותו
הז רבד ריתהל שי םא תושעל המ תדכ ןנובתאו יתדמעו .םינבר המכ םיגהונ ויה ןכש רמאו .םולש יכרד ינפמ הזב ...

שי ז"הזב ףאש (ד תואב) כ"שמבו .םינפב כ"שמכ 'סותה תיאר 'יפש (טמ דומע ,ןוחטבו הנומא לע) שיא ןוזח 'סב 'עו
יב ןיד םהלש הייסנכל יתאצמ ןכו (.ז"הזב ז"עוע םניאש םעטמ ,םדיא םויב םהמע תתלו תאשל רתומש פ"עא) ז"ע ת
ןינעל ד"לו .ז"ע תיבמ הנהנ יוהד ,םתייסנכ תיבב תונולח דימעהל רגנל רסאש ,(גפ 'יס) ליגנע ש"רהמ ת"ושב םולה
נכ תיבל סנכהל אלש תוינמוא ילעב לכל ריהזהל ךירצ ןאכמו .ש"ע .םהידיא םויב מ"ומ םוקמה תא םהל ןקתל םתייס
.םש ןילבול ם"רהמ כ"כו +.המודכו םיעובק םילכ לש טוהירו רויכו דויסו ןינבב . . .
(ד) /ד"וי/ ע"שב ןרמל ב"ויכ ונאצמ רבכו .ז"ע םידבוע םייוגה ןיאש ז"הזב הטונ ןידה ךאיה ,יעדומל ונא ןיכירצ ןיידעו
(חמק ס"ס) ירומא וללה םירבדה לכ ןיאש א"י :ל"זו רתומ ךכיפל ,ז"ע ידבוע םניא הזה ןמזב לבא ,ןמז ותואב אלא ם
שורפנ םא הביא םושמ הזב תיאד דועו ,ףיסוה א"מרהו .ל"כע .םירבד ראש לכו ,םתוולהלו ,םגח םויב םהמע תתלו תאשל
.ש"ע .'וכו םדיא םויב םהמ ונמצע יתש תורוצ ,(אמק ס"ר) א"מרה 'כ הנה יכ .ד"נב ריתהל ןינע הז ןיא ןכא ברעו
אל ,ןורכזל ראוצב םילותש =ברעו יתש= ע"וש םתוא לבא .לוטיב אלב האנהב םירוסאו ,םלצכ םניד ,םהל ןיוחתשמש
תיבש יאדו ,האנהב הרוסאו הרומג ז"ע איה םתייסנכ תיבב רשא ברעו יתשה תרוצש ןויכמו .כ"ע .רתומו םלצ ירקמ
שח אל ז"על ודומו ילזאד ןינעל אקודו .ז"ע תיב ורק םתלפת ז"הזב וש רימחהל (ו"קס) ך"שה ש"מעו .הזב כ"אשמ .
.ל"מכאו .םינורחא ראשבו .(טמ ס"ר) שבדב תיחיפצ ת"ושב ע"עו .הזב וא םירש ,'כש (נק ס"ס) א"מרהל וניצמ ג"הכו
ןיא ,ז"הזב ברעו יתשב ףאד אמלא .ש"ע .'וכו םהינפל עבוכה ריסהל רוסא ,םהידגבב ז"ע תרוצ םהל שיש םינהכ
הינפל תושעל הילא םיסנכנה יוברב דובכ בישח םתלפית תיבל סנכנה נ"הו .ז"עכ יבישחד ,דובככ הארנה רבד ם .
(.ל"נה הנוי 'ר ש"מ ןיעכו) . . .
(ח) בוריק אלא הזב ןיאש ש"כמו ,םולש יכרד ינפמ הזב היה םא 'יפא ,םתייסנכל תכלל רוסאש הלועה תרות תאז
נש המכו המכ תחא לעו .םהיניעב ןח אושנל תועד םינענ םניאו םיקעוצו ,ז"על תרוטק רטקל העש התואב םיגהו
.םתלפתב . . אה ,ןנברד אמילגבו תימשר תשובלתב (תונברה דרשמ תיילמפ םע) םשל ךליש לארשיב ברל ו"קו
םוקמבו .םנהג תויתוא אוהש ,ערה גהנמה לטבל תומוצעתו זוע לכב רזאתהל ךירצו .'ה לוליח ו"ח הזב שיש יאדו
'ה לוליח שיש ברל דובכ םיקלוח ןיא הפש םימע לא ךופהא זא יכ ,(ט ג הינפצ) בותכש ארקמ בורקב םייקתיש ןוצר יהיו .
.ןמא .דחא םכש ודבעלו 'ה םשב םלכ אורקל הרורב

המ ןמיס ד קלח תעד הווחי ת"וש
?םירצונ לש הייסנכב רקבל ידוהיל רתומ םאה :הלאש

אובמ (א"ע זי ףד) הרז הדובע תכסמב :הבושת לא רמאנש ,הרז הדובע לש תיבה חתפל ברקתהל וליפא רוסיא שיש ,ר
לכש ,בתכ (ב"ע א"י ףד ,'א קרפ) הרז הדובע ,הנשמה שוריפב ם"במרהו .םש תופסותה ובתכ ןכו .התיב חתפ לא ברקת
יעמ ,הרז הדובע תיב אוהש ,הלפת תיב הכותב םהל שיו ,הרז הדובע ידבוע םלועה תומוא ןמ המואל תכיישה ריע ןידה רק
םייקתנו ,הרז הדובע ידבוע לש םתוצראב ןוכשל ונחרכ לעב םיסונא ונא וניתונועב לבא ,ריע התואב רודל רוסאל ךירצ היה
תיבל רמוחו לק ,הכותב רודל רוסאש ןכ הניד הלוכ ריעה םאו ,ןבאו ץע םדא ידי השעמ םיהלא םש םתדבעו ,וניתולגב ונב
יפא טעמכ ונל רוסאש ,ומצע הרז הדובע אבוה ,א"בשרה תעד ןכו .כ"ע .וכותל סנכיהל יאדוב רוסאש ןכש לכמו ,ותוארל ול
ט"י ללכ ש"ארה תבושתב דוע הארו) .(ב"ע א"י הרז הדובע) א"בטירה ישודיחב בתכ ןכו .(ט"מק ןמיס) העד הרוי רוטב
.(ז"נק ןמיס ףוס /ד"וי/ ךורע ןחלשו רוטבו ,ז"י ןמיס א"י קרפ ףוס) ם"במרב ראובמ הנהו ,(תורוסא תולכאמ תוכלהמ
רקבל רוסאש דואמ רורב ןכלו ,שממ הרז הדובע תיבכ םתייסנכ ןיד אליממו ,םה הרז הדובע ידבוע םירצונהש
םירצונה תייסנכב ול בייחתי אמש יוג םע תופתוש השעיש םדאל רוסא ,לאומשד הובא רמא (ב"ע ג"ס) ןירדהנסב הנהו+
מא הרותהו ,ולש הרז הדובעב עבשיו העובש העובש ןכש לכש ,ם"בשר רמוא ,תופסותה ובתכו .ךיפ לע עמשי אל הר
םיעבשנ םלוכ הזה ןמזב יכ ,ונוממ דיספי אלש ,העובש ונממ לבקל רתומש ,רמוא םת וניברו .ונממ לבקל ןיאש המצע
הז ןיא םוקמ לכמ ,רחא רבדל םתנווכו םימש םש םיריכזמש יפ לע ףאו ,תוהלא םהב םיספות ןיאו םהלש םישדקב םש
םיוגל םורגל רוסאש ונאצמ אל רחא רבדו םימש םש םיפתשמש יפ לע ףאו ,ץראו םימש השועל םתעד םגו ,הרז הדובע
ינבש ,אכיל רוע ינפל רוסיא םגו ,ףתשל חנ לע ורהזוה אל ףותישה קרפ ףוס ן"רהב דוע הארו) .םש ש"ארה בתכ ןכו .כ"ע .
.(הרז הדובעד אמק םייח חרוא הגהב א"מרה בתכ ןכו ףותישה לע ורהזוה אל חנ ינבש ,(ו"נק ןמיס) . םא הרואכלו
רחא רבדו םימש םש םיפתשמ םה ירהש ,הרז הדובע תיב ןיד םהלש היסינכב ןיא ,ןטשפכ םירבדה . ת"ושב םלוא
לע םיווצמ חנ ינב ןיאש ישניאד והיימופב אלגרמד יאמו ,בתכ (ח"מק ןמיס העד הרוי קלח) אנינת הדוהיב עדונ
ועט ,ףותישה אלא ,ןכ הנווכה ןיאש תמאבו .(ו"נק ןמיסב) /ד"וי/ א"מרה בתכש הממ הז רבד םהל אציו ,םדיב אוה ת
ךכ לע רהזומ וניא ,התא ילא רמוא וניאו םימש םש ףותיש םע הרז הדובעב עבשנ יוגהשכש רמול .ש"ע .'וכו הז יפלו
יוחתשהו הדיקב תוהלא ךרד םש םיספותש היסנכב םירצונה םיגהונש המ יפל הדובע ידבוע ןיד םהל שיש יאדוב ,ה
ת"ושב ובתכ הדוהיב עדונה ירבד ןיעכו .םה הרז הדובע ידבוע םירצונהש ובתכש םיקסופהו ם"במרה ירבדכו ,הרז
הקדצ ליעמ ת"ושבו ,קקוחמ תקלח לעב ם"רהמ ןואגה םשב (ד"כ ןמיס) םירפא רעש לוכשא לחנבו .ש"ע .(ב"כ ןמיס)
דומע) 'ג קלח לוכשאה רפס לע הממ ,ףותישה לע םיווצמ חנ ינב םגש םינורחאה ירבדל היאר שיש בתכ ,(ז"ט תוא ט"יק
הזה רבדל ןומר תיב יתיוחתשהו רמאש ןמענמ ,'ה שודיק לע הווצמ וניא חנ ןבש חיכוהל (א"ע ד"ע) ןירדהנסב ורמאש
ד"סב תיגוס ש י ףות ס חנ ןבל ו הכ מ ה
www.swdaf.com 8
ב ןימאמ היה אל הוחתשמ היהשכ םג ירה אתיא םאו .םולשל ךל ול רמאיו ,ךדבעל 'ה חלסי רתוי היה אלו ,הרז הדובע
.ש"ע .'וכו ףותישה לע הווצמ חנ ןב םגש יאדו אלא ,רחא רבדו םימש םש ףותישמ שיר) העיצקו רומ רפסב ץ"בעי ןואגהו
אלא הניא הזה ןמזב םהלש הרז הדובע לכשו ,ףותישה לע הווצמ חנ ןב ןיאש ,םטשפכ םירבדה ןיבה (ד"כר ןמיס
רחא רבדו םימש םש ףותיש אש ומכו , .איהלאד אהלא היל ורקד ,ימשל שגומ רטקומ םוקמ לכבו (א"ע י"ק) תוחנמב ורמ
בתכ ןכו ,תמאה ןכש יפ לע ףאש ,ל"נה הדוהיב עדונה ירבד לע ריעה (ב"קס ז"מק ןמיס) העד הרוי הבושת יחתפהו
א"מרה תעדב ןכ רמול רשפא יא םוקמ לכמ ,(ה"מ ק"ס תעד יתפש ה"ס ןמיס) העד הרוי םידגמ ירפה םג ירבדמ יכ ,
ןואגהש איבה (הרותה ידוסי תוכלה שירב) םימכח תנשמ רפסבו ,ךפיהל ראובמ (א"נק ןמיס) ןמקל השמ יכרדב א"מרה
.ש"עו .ףותישה לע ללכ רהזומ חנ וב ןיא תמאבש חיכוהל ולופלפ םצועב ךיראהו ,הז ןידב וילא בתכ ןילרב היעשי יבר
"נ ןמיס) 'א קלח אנינת בישמו לאושהו .ד"תכע ,(ארוזנצה תמיאמ סופדב טמשוהו ב"ע 'ה ןילוח) א"בטירה םשב איבה (א
תורבד יתש ןכלש ,םש דוע בתכו .ףותישב דובעל לעבה יאיבנ רחא ךשמנ תאז לכבו ,ותרותבו 'הב ןימאמ היה באחאש
כ אלשו ,'ה תנומאבש רומגה דוחי לע ונתוא ריהזהל ידכ ,םונעמש הרובגה יפמ ךל היהי אלו יכנא תונושאר אלש חנ ינב
'א קרפ הרותה ידוסי תוכלה) הנשמ רדס רפסב ןייעו .(הלימ תוכלה ףוס) די לע ץבוקב בתכ ןכו .ש"ע .ףותישה לע ורהזוה
.ףותישה לע הווצמ וניא חנ ןבש תופסותה ירבד תוטשפכ הלעהש ,('ז תוכלה (ג"ס ןמיס) 'א קלח ןויצ ןינב ת"ושבו
היסנכל שמישש תיב תונקל רתומ םא ,לאשנ בישהו .הלפתלו הרותל תסנכ תיבל וכפוהל תנמ לע ,םירצונ לש
ירה םוקמ לכמ ,שממ הרז הדובע םשל היסנכב ושמתשנ אלו ,ףותישה לע ווטצנ אל חנ ינבש יפ לע ףאש ,רוסאל
הדובע דבועל בשחנ וינפב אלש וליפא הולאל לבקמהו התא ילא הרז הדובעל רמואהו ,םהלש לילאל הב וללפתה
מש דועו .הרז לארשי יבגלו ,ףותישה לע םיווצמש לארשיל רבדה ליעוי אל ,ףותישה לע םיווצמ םניא חנ ינבש ה
.שממ הרז הדובע ידבועכ םיבשחנ האבש תורל ימענ הרמאש המ (ב"ע ז"מ) תומביב ארמגה שרפל שי הז יפלו) .ש"ע
הדובע דובעל אלש ווטצנ םה םג חנ ינב אלהו השקו ,הרז הדובע ןל ריסא ,רייגתהל םישרפמ ראשו א"שרהמב ןייעו .הרז
.(חנ ינב ךכ לע ווטצנ אלש יפ לע ףא ,רחא רבדו םימש םש ףותיש םג ונל רוסאש ימענ תנווכש רמול שי רומאה יפלו .םש
םושמ ,ונודינב לקהל וק הטנ רשא ,(ע"ק ןמיס העד הרוי קלח) הלעי הדוהי ת"ושב דאסא י"רהמ ןואגה לע המת ינאו
בשחנ אל םהלש לילאש תוכלהמ א"י קרפ ףוס) ם"במרה ירבדב ראובמ ירהש ,ונממ ואלפנ וירבדו ,הרז הדובע
ת"ושב שטאקנוממ ןואגהל יתיאר בושו .םיקסופה וקספ ןכו .הרז הדובע איה םירצונה תדובעש (תורוסא תולכאמ
ם"במרה ירבד ןכ םג איבהו ,הזב וירבד לע בישהל הברהש ('ג תוא ג"נ ןמיס) 'א קלח רזעלא תחנמ הלעהו ,'וכו
ש"ע .שממ הרז הדובע אבישחד דחא ירכנ :ונושל וזו בתכ (ה"לת ןמיס) םידיסח רפסב דיסחה הדוהי וניברו +.ק"ודו .
וירחא סנכנו ידוהיה לשכנ תחא םעפו ,םתלפת תיבל חרוב ירכנה היה ובוח ונממ עבות היהשכו ,ףסכ ידוהיל בייח היה
טרחתנ בושו ,ובוח עובתל הרז הדובעה תיבל םוי ותואב הנש לכבש ,ובישהו ,הבושת ךרד ול תורוהל םכחל לאשו ,ךכ לע
לוק תב עמשו ,הרז הדובעה תיב רצחב ךלהש ידוהיב השעמו ,וימי לכ גהונ היה ןכו ,הנעתי הרז הדובע תיבל סנכנש
יס) םלוע תירב רפסב א"דיחה ןרמ בתכו .כ"ע .וימי לכ הנעתמ היהו ,ךיוג ירחא תכלשה יתואו :תזרכמ רמ םשב ,(ה"לת ןמ
ארחא ארטסה יפנכב אוה ירה הרז הדובע תיבל סנכנהש ,םהרבאל דסח רפסה רבחמ ,יאלוזא םהרבא יבר ןואגה ונקז
.(ב"מק ןמיס ,העד הרוי) הכרב ירויש רפסב דוע הארו .רבדה ושפנב יכ עדי אלו ,טעמ טעמ ותוא םיאמטמו ,האמוטה לש
ח ת"ושב י'גאלפ םייח יבר ןואגה קספ ןכו אוה רומח רוסיאש םיקסופבו דומלתב רורב רבדהש (ו"כ ןמיס) דיב םיי
רפסב ןייטשרבליז דוד יבר ןואגהו .דואמ הז רוסיאב ורימחהש םיקסופה תקהל ירבד איבהו ,םתלפת תיבב סנכיהל
יש םוקמב וריתהל ןיא ןכלו הרות רוסיא אוה םירצונ לש הייסנכל הסינכ רוסיאש קספ (ד"נק ןמיס) דוד יליבש ששח ש
תודוא לע לאשנ ('ד ןמיס) 'ב קלח הדשה ירפ ת"ושב שטייד רזעילא יבר ןואגהו .ךכ לע םיוגה ונתוא ואנשי ןפ ,הביא
ןיאש ,בישהו ,הבכשא סקטל םתלפת תיבל וסנכנו הנידמה ירשמ דחא לש ןורכזה םויב ודעונש םידוהי רובצ ישנא
הדובע לש ןועה שרוש וב שיש רומח רוסיא לע ורבעש קפס יואו ,ללכ וריתהל םוקמ ןיא הביא םוקמב וליפאש ,הרז
ת"ישהו ,הרומג הבושתב רוזחל םהילעו ,הרפכ םיכירצש יאדובו ,הזכ לודג ןוע לע רובעל וימיב התלע ךכש רודל
הגגשב םעה לכל יכ םהל חלסי .(ו"מ תוא 'כ ןמיס) 'ח קלח ידבע ליכשי רפסב היאדה הידבוע יבר ןואגה קספ ןכו .כ"ע .
ש"ע .

לבל דואמ רהזהלו רמשהל תוריית יכירדמ לעו ,םירצונ לש תויסנכב רקבל טלחהב רוסאש רורב רבדה :םוכיסב
ןתת אל רוע ינפלו םושמ רוסיא הזב שיש ,םירצונה תויסנכ לא םליבוהל לארשיב םירקבמה םידוהי ולישכי אלו ולשכי
.בוט תכרב אובת םהילעו םעני םיעמושלו .לושכמ

הווחי ת"וש ס ןמיס ו קלח תעד
רחאל םאהו ,והאפריו ורבד חלשי 'הש ,יוד שרע לע בכושה ירכנה ויבא לע ללפתהל ול רתומ םאה :קדצ רגמ הלאש
?ותמשנ יוליעל שידק רמול לכוי ותומ

םתואפרל ןיאו ,תומל וטנ םא םליצהל רוסא הרז הדובע ידבוע :('א ףיעס חנק ןמיס) העד הרוי ךורע ןחלשב בתכ :הבושת
ול הארנש ,(ד"ע אנ ףד ,המ ןיואל) ייחד אניד ורפסב הלודגה תסנכ לעב ןואגה בתכו .הביא םוקמב אל םא ,רכשב וליפא
הרז הדובע דבוע וניאש לכו ,הרז הדובע ידבוע םילאעמשיה ןיאש ינפמ ,םירצמ ץראב םילאעמשיל אפור היהש ם"במרהש
מ ול שוחל ןיאש יפ לע ףא ,םנחב וליפא ותואפרל רתומ בתכש המ לע דמע ,םש ייחד אניד רפסב הנהו+ הביא םוש
םילאעמשיהש היל קופיתש ,הז לע השקהו .הביאל ששוח היהש ינפמ ,םירצמב םילאעמשיל אפור היה ם"במרהש ג"מסה
ומכ םניאו ,הרז הדובע ידבוע ויה םירצמב םילאעמשיהש ג"מסהל היל םיקד רשפאש ,בתכו .הרז הדובע ידבוע םניא
ש םימרגותה קרפב) ם"במרה ירהש ,ינהימתו .ש"ע .םילוליג האלמ םירצמ ץראש .הרז הדובע םידבוע םניאש וניתוצראב
ד"סב תיגוס ש י ףות ס חנ ןבל ו הכ מ ה
www.swdaf.com 9
ןכו .האנהב רתומ םניי ,םילאעמשיה ולא ןוגכ הרז הדובע דבוע וניאש ירכנ לכ ,בתכ ('ז הכלה תורוסא תולכאמ תוכלהמ אי
נהב רוסא םניי הרז הדובע םידבועש םתוא לבא .םינואגה לכ ורוה ןמיס) העד הרויב ךורע ןחלשה ןרמ קספ ןכו .ל"כע .הא
לוכשאה רפסבש יפ לע ףאו .הרז הדובע ידבוע םניאש ןויכ ,האנהב רתומ םניי םילאעמשיהש אצוי ראובמ .('ו ןמיס דכק
ןואגה תבושת איבה םשש ארבת הדצב ,'וכו םה הרז הדובע ידבוע םילאעמשיה הזה ןמזבש בתכ (נק דומע) 'ג קלח
אעמשיש .ש"ע .(:זנ הרז הדובע) א"בטירה ישודיחבו ,(:אס ןירדהנס) ן"רה ישודיחב דוע ןייעו .הרז הדובע ידבוע םניא םיל
םינבא םיקרוז םילאעמשיה ירהש ,ל"נה ןרמו ם"במרה ירבד לע (זכ תוא 'י תכרעמ) םימה תרהט רפסב השקהש המו
תבושת היתיטימתשא .'וכו ארזע ןבא א"רה בתכש ומכו ,סילוקרמל ,ןכ ול ושקהש ,(טסש ןמיס ןמיירפ תאצוה) ם"במרה
םניא םלועלו ,'וכו ןטשה ינפב םינבא ךילשנ םירמוא םה םויכ לבא ,אנד תמדקמ םילאעמשיה םישוע ויה ןכ םנמאש ץריתו
א"ח והילא לוק ת"ושב ש"מכו ,םילאעמשי לש םניי םתס הז םעטמ האנהב ריתהל טושפ גהנמה ןכו .ש"ע .ז"ע םידבוע
"ויח) ןמיס ד"ויח) קחצי רמאיו ת"ושב דילאו ןב קחצי יבר ןואגה כ"כו .('ד ס"ס ד"ויח) ב"ח ףסכב הפחנ ת"ושבו ,(גכ ןמיס ד
ט ןמיס ד"ויח) ב"ח א"ר תנשמ ת"ושב ודילוט יד רזעילא יבר ןואגהו ,(בנ - ינב ת"ושב הכרב א"שי ןויצל ןושארה ןואגהו ,(י
רבדה הז יפלו .ש"ע .+('ו ןמיס) ןימינב םהילע ללפתהל רתומ ,םילוח םהו ,םילאעמשי קדצ רגה לש וירוה םאש רורב
.ש"ע .('ב הכלה ם"וכע תוכלהמ 'י קרפ) הנשמ ףסכב ראבתמ ןכו .הרז הדובע ידבוע םניאש ןויכ ,המילש האופרל
הדובע ידבועכ םניד ןיא ,רחא רבדו םימש םש םיפתשמש םירצונ וירוה םא וליפאש רמול םוקמ שי הרואכלו יפל ,הרז
ינבש ,(:גס) ןירדהנס תופסותה ובתכש המ חנ לע ורהזוה אל ףותישה הגהב א"מרה קספ ןכו .םש ש"ארה בתכ ןכו .
ןמיס העד הרוי קלח) אנינת הדוהיב עדונהש תמא ןהו .ףותישה לע חנ ינב ורהזוה אלש ,(ונק ןמיס) םייח חרואב
חנ ינב ןיאש ישניאד והיימופב אלגרמד יאמו ,בתכ (חמק םדיב אוה תועט ,ףותישה לע םירהזומ הז רבד םהל אציו ,
ףותיש םע הרז הדובעב עבשנ יוגה רשאכש רמול אלא ,ןכ הנווכה ןיאש תמאבו ,ונק ןמיסב /ח"וא/ א"מרה בתכש הממ
םשב (דכ ןמיס) םירפא רעש ת"ושב בתכ הזב אצויכו .ש"ע .'וכו ךכ לע רהזומ וניא ,התא ילא רמוא וניאו ,םימש םש
קלחה ,בתכ (ב"קס זמק ןמיס) העד הרוי הבושת יחתפה םלוא .ש"ע .(בכ ןמיס) הקדצ ליעמ ת"ושב בתכ ןכו .קקוחמ ת
תנשמ רפסב ןכו .ךפיהל ראובמ (אנק ןמיס) העד הרוי השמ יכרדב א"מרה ירבדמ יכ ,א"מרה תעדב ןכ רמול רשפא יאש
ןילרב היעשי יבר ןואגהש ,בתכ (הרותה ידוסי תוכלה שירב) םידיסח תויארב חיכוהו ,ותואיקבו ולופלפ םצועב הזב ךיראה
הרז הדובע לכש ,בתכו ,(דכר ןמיס) העיצקו רומ רפסב ץ"בעי ןואגה בתכ ןכו .ש"ע .ףותישה לע רהזומ חנ ןב ןיא תמאבש
ורקד ,ימשל שגומ רטקומ םוקמ לכבו (יק) תוחנמב ורמאש ומכו ,רחא רבדו םימש םש ףותיש אלא הניא הזה ןמזב םהלש
ידוסי תוכלה) הנשמ רדס רפסבו ,(אנ ןמיס 'א קלח) אנינת בישמו לאושה בתכ ןכו .ש"ע .איהלאד אהלא ה"בקל היל
.ש"ע .(הלימ תוכלה ףוס) די לע ץבוקב דוע ןייעו .('ז הכלה 'א קרפ הרותה םניד ןיא םירצונה ףאש ןויכש הארנ הז יפלו
ןיאש םוקמב וליפא ,םתואפרל רתומ הרז הדובע ידבועכ םתאופרל ללפתהל רתומ ןכו ,הביאל שוחל ףסוי תיבב ןייעו .
,הרז הדובע ידבוע םיוגה ןיא הזה ןמזבש ,בתכ י"שר םשב ם"בשרהש ,רוטה בתכש המ לע ,(חמק ןמיס ףוס) העד הרוי
בש םיוג (:גי) ןילוחב ןנירמאדכ ונייהד ,ףסוי תיבה בתכו .ודומו ילזא אלד ,םהידיא ימיב םהמע תתלו תאשל רתומו ץוח
עורז רואבו .רוסא ה"ד ב הרז הדובע תופסותב דוע ןייעו) .םהידיב םהיתובא גהנמ אלא םה הרז הדובע ידבוע ואל ץראל
.(ש"ע גי הרז הדובע ן"במרה ישודיחבו .הרז הדובע תכסמ שיר ףיעס /ח"מק 'יס ד"וי/ םש) ךורע ןחלשב ןרמ קספ ןכו
ז הדובע ביטב םיאיקב םיוגה ןיא הזה ןמזבש ,(בי אלא .ש"ע .'וכו םגח םויב םהמע תתלו תאשל רתומ ךכיפל ,הר
םתסש קספ ('ו ףיעס דכק ןמיס) /ד"וי/ םשו ,האנהב םניי םתס רסאש (גכק ןמיס שיר) /ד"וי/ ןרמ ירבדמ קדקדל שיש
תורוסא תולכאמ תוכלהמ אי קרפב ם"במרה ירבדכו) .האנהב רתומ הרז הדובע ידבוע םניאש םילאעמשי לש םניי
הכלה (חמ ןמיס) 'ב קלח ץ"בשרה ת"ושב ךא .םה הרז הדובע ידבוע םילאעמשיהמ ץוח תומוא ראשש עמשמ .('ז
רמול שי היהיש ךיאו .ש"עו .םילאעמשי לש םניי םתס םג האנהב ורסא םהיתונב תרזג םושמש ן"במרה םשב בתכ
הל כ"אשמ ,הביא םוקמב אלש ריתהל ןיא םידיב השעמ השועש םירצונה תואפרל אקודש םשה ינפל וילע ללפת
ימו דחאב אוהו ,השעי ויניעב בוטה 'ה ,המילש האופרל יואר הזה ירכנה ןיא םאו ,יח לכ שפנ ודיב רשא ךרבתי
הארנ הזמש ,וילע וללפתיש שקבמ ומצע יוגה םא ןכש לכו .ללכ הזב רוסאל ןיא ךכיפל .שעיו התווא ושפנו ונבישי
כ ונממ אלפי אלש ךרבתי םשהב הנומא ול שיש וילע ללפתהל רתומש ,רבד ל .

ןגד בור רפסב הייטע קחצי יבר ןואגהל היתיזח שדוקב ןכו שוחלל רתומ םא לאשנש ,(המ ןמיס הבוטל תוא סרטנוקב)
,אפרתיש הלוח יוג לע ללפתהלו לש תוצמ עבש רמושו םלועה תומוא ידיסחמ אוהש וריכמו ועדויב אוה םאש ,בישהו
וכרבל רתומש דאמ טושפ ,חנ ינב וילע ללפתי ,וישעמב ריכמ וניאו ,וב קפוסמ אוה םא לבא ,אפרתיש וילע ללפתהלו
אפרתיו בטומל רוזחיש יינע םיסנרפמש םשכו ,םיאטוח אלו םיאטח ומתי ,אירורב לש השעמב (י) תוכרבב ורמאש ומכו ,
ש םילוח םיוג לע ללפתהל ריתהל שי ןכ ,(:טנ ןיטיג) םולש יכרד ינפמ לארשי יינע םע םיוג .ואפרתי ימנ אבויחד רשפאו
רשפא םגו .רבדב 'ה שודיק היהי ,אפרתיש ןוצר תעש היהת םא םג המו .םולש יכרד ינפמ םהילע ללפתהל אכיא
קדצ רג היהיו רייגתי ךכ ידי לעש . עשילאש בר השעממ היאר ונל איבה ןיצק והילא ר"רהמכ לודגה ברה יאחא ברו
ךכ ידי לעו .ותערצמ ןמענ תא אפיר איבנה קדצ רג השענ .(:וצ ןירדהנס ןייע .בשות רג ל"צ) ונאש הזה ןמזב ןכש לכו
קוניתו דחא יוג וילא אבש ,ןיצק הדוהי יבר קידצה ןואגה ויבא ידיל השעמ אבש ,ףיסוהו .םהל ונא םיכירצו ,תולגב
שודיק השענו ,םייחל תוממ אציו ,דימ אפרתנ ,וכריבו וילע שחלש רחאו ,תמ רגפ ומכ ודיב לטומ 'ה ןרמ בתכש המו .
לבא ,שממ הרז הדובע ידבועל והז ,הביא םוקמב אל םא רכשב וליפא םתואפרל ןיאש (חנק ןמיס) /ד"וי/ ךורע ןחלשה
ד"תכע .ךרבלו ללפתהל ךירצש ,הביא אכיאד אכיה טרפבו ,ימד ריפש הרז הדובע ידבוע םניאש הזה ןמזב הז יפ לעו .
םייח ת"ושב י'גאלפ םייח יבר ןואגה קספ ,יוגה הלחו ,תובוט ול השועו ,יוג ףתוש ול שיש ידוהיב ,(גל ןמיס) דיב
אפרתיש וילע ללפתהל רתומש אלש ,תובוט ול השעש ןדיד ןודינב ןכש לכמש ,בתכו ,ל"נה ןגד בורה ירבדמ היאר איבהו ,
עימק בותכל רתומ םא ןכ םג לאשנ קרפב ובו) .וילע ללפתהל ול רתומש יאדובש ,הבוט יופכ תויהל ריתהו ,יוג הלוחל
ד"סב תיגוס ש י ףות ס חנ ןבל ו הכ מ ה
www.swdaf.com 10
.(תירושא הביתכב אלו ,י"שר בתכב היהישו ,םימש םש תרכזה ילב הלפת חסונ בותכל הלחש דחא יוגב השעמ השע ןכו
'ה שודיק היהו ,תוריפ התשע ברה תלפתש יוגה םלחו ,השע ןכו ,וילע ללפתיש ברהמ שקבל יוגה חלשו ,תומל הטנו
ורש ןדיד ןודינב םגו .ש"ע .ךכ ידי לע לודג רשפאו ,ןכ תושעל יאשר ,וילוחמ אפרתיש יוגה ויבא לע ללפתהל רגה הצ
רג םימכח ורמאש יפ לע ףאו .ומצע תא אשונ יח השענש דע ולדיגו םלועל ואיבה אוה ירהש ,אכיא ימנ הוצמד
,הרותה ןמ ויבא תא שרוי רגה ןיאש (:זי ןישודיקב) ורמא הז םעטמו ,(:חמ תומבי) ,ימד דלונש ןטקכ רייגתנש לכמ
היברו הירפ םייק ,ורייגתנו ,ותויגב םינב ול ויהו ,רייגתנש יוגש ,ויבא יפלכ איהש לכ הקיז שי םוקמ ןנחוי יבר ירבדכ ,
ויבא ללקל רוסא רגה ןכו .('ז ףיעס 'א ןמיס) רזעה ןבא ךורע ןחלשהו רוטה וקספ ןכו .םש תופסותב ןייעו .(בס) תומביב
דכ ,םירומג םיעשר םהש יפ לע ףא ומאו תוכלהמ 'ה קרפב ם"במרה) .הלק השודקל הרומח השודקמ ונאב ורמאי אלש י
ויחיש םהילע ללפתהל יוארש הז ןינעל ןידה אוהו .('ד ףיעס אמר ןמיס העד הרוי ךורע ןחלשהו רוטהו ,אי הכלה םירממ
ל"נה ןגד בורה ירבדכו ,בטומל ורזחיו ...
א תומ רחאש הארנ ,תאז לכ תא ונתוא 'ה עידוה ירחאו שידק םהילע רמאיש ןוכנ ,ומא תומ רחאל ןכו ,רגה לש ויב
םתמשנ יוליעל ... עונמל ןיאש רורב יל הארנ ,םירחא לש םתוכזב עגופ וניאו ,דחיב שידק םירמוא לכהש ןדידל לבא
רגהמ - ויבא לש ותמשנ יוליעל ללפתהלו שידקו הבכשה רמול קדצ המ ןייצל שיו] .םימתב םיכלוהל בוט ענמי אל 'הו .
ןוקיתש (אלש דומע) ץמוא ףסוי רפסב אפזוי ףסוי יבר ןואגה בתכש ,ץראה ימעל קר והז ,דבלב וכרבו שידק תרימא
דובכהמ רתוי לודג ךרע ןיא הרות ישודיח שדחמ ןבה םאו .םישידקהו הלפתה לכמ םייתעבש ליעומ הרות דומיל לבא
לכ הברי םאו בא לע לבא לכ ןכלו .הלעמ לש הבישיב ויבא הכוזש .ש"ע .הרותה דומילב רשפאש המ רפסב בתכ ןכו
.[ל"מכאו .(רפסה ףוסבש האווצב) ז"בדיר תיב ת"ושבו ,(רפסה ףוסבש האווצב) הדובעה שרושו דוסי
יוליעל ותריטפ רחאל וילע שידק רמול יאשר םגו .וילוחב ירכנה ויבא תאופרל ללפתהל יאשר קדצ רג :םוכיסב
.קדצ רגה םאל ןידה אוהו .ותמשנ

Letter from Rabbi Haskel Lookstein (2009) – Source: Thank you to my brother-in-law Michael Charish

The RCA recently issued a press release critical of my participation at the National Cathedral on the
morning after Barack Obama's inauguration. I write to explain why I did participate in this service, even
though it was in the National Cathedral, an Episcopalian Church…

Herewith, my explanation for my colleagues:
This event was not an interfaith dialogue or meeting. It was an invitation from the new President of the United
States -- a man of incredible importance to the fate of our holy community in the land of Israel and here -- to
meet him in prayer. Many clergy were invited, and I felt that the interests of our Orthodox community would be
hurt if no one from our community participated.
The Shulchan Aruch notes in YD 178:2 that a person who needs to be close to the government may wear even
the Torah- prohibited garments of a gentile in order to represent the Jewish community well. The prohibition to
enter a church is grounded in the appearance of impropriety, rather than an actual impropriety -- indeed,
wearing garments of gentiles is a Torah prohibition and this is generally thought to be a rabbinic one.
It is well known that many Chief Rabbis of England have gone into Westminster Abby when
summoned there by the King or Queen, and many other great rabbis have done the same to represent
our community. The Chief Rabbis of Israel have engaged in similar activities, and, most recently, the
Chief Rabbi of Haifa, Rabbi Shear Yashuv Cohen was involved in similar activities. In fact, he attended
the funeral of the late Pope, John Paul II.
Rabbi Michael Broyde told me that he was once asked by the Israeli government to represent the
government of Israel ON A VERY SERIOUS MATTER at an event in a church during a time of
worship. He spoke to the Tzitz Eliezer about this issue, and the Tzitz Eliezer told him directly that if it
was a matter of significant importance to the Israeli government, then he should go wearing his kipa and
looking as rabbinic as he could.
Of course, such events are few and far between, and, in most situations, I and other RCA members would
never participate in such events. But, I feel that Orthodox participation in this important national event, and the
opportunity to say a few words directly to the President of the United States and begin to develop a relationship
with the most powerful man in the world is a chance that our community can ill afford to miss. Indeed, when I
spoke to President Obama, I thanked him for his support of Israel and I urged him to remember the
unforgettable statement he made in Sderot, where he said, "If anybody would shoot rockets into my house while
my daughters were sleeping, I would do anything in my power to make sure they wouldn’t do it again".
The President responded with a clear assent. Maybe this will save a life or two in the future and maybe it will
not; but I felt this was not an assignment I could – or should – turn down.

Rabbi Haskel Lookstein

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->