You are on page 1of 1

Univerzitet Crne Gore

Fakultet politikih nauka


M O L B A
Potovani/a____________,
Obraam Vam se u cilju _____________________. Moje ime je
____________ i student sam ___godine studija ________naziv fakulteta i
smjera .
Kako sam ve naveo u prethodnom paragrafu, cilj mog obraanje
Vama je _________. obrazlo!enje"
# nadi da ete izai u susret molbi, srda$no Vas pozdravljam i
zahvaljujem.
U Podori!i,
"tudent
______________ _______________
#datu$% &$e i prezi$e #'r(
indek)a"