You are on page 1of 1

Naziv predmeta: Izborni sistemi u Evropi

ifra predmeta Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond asova
Obavezni IV 6 2+1
Studijski programi za koje se organizuj : Fakultet politikih nauka - Akademski studijski program za sticanje diplome:
Politikologinja/Politikolog / Studije traju 6 semestara - 18 !"#S kredita /
s!ov!jenost drugim predmetima: $e postoje pose%ni uslo&i za prija&lji&anje i slu'anje predmeta
Ci!jevi izuavanja predmeta: (pozna&anje studenata sa strukturom i e)ektima iz%ora i iz%ornih sistema kao osno&nog
elementa predsta&nike demokratije
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Pro)* dr +eselin Pa&i,e&i, - nasta&nik i -r .latko +ujo&i, / saradnik
"etod nastave i sav!adanja gradiva: Preda&anja0 &je1%e0 seminarski rado&i0 konsultacije***
Sadrzaj predmeta
Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra
I nedjelja (&od u predmet i metod nasta&e
II nedjelja 2storijska ishodi3ta predsta&nike &lasti4 5sno&na teorijska odre6enja institucije iz%ora
III nedjelja 5sno&ne )unkcije i &rijednosti iz%ora
IV nedjelja !&olucija raz&oja %irakog pra&a - iskust&a: +* 7ritanije0 Francuske0 SA80 "rne 9ore
V nedjelja
Pra&ni karakter %irakog pra&a - pra&a glasa4 Akti&na i pasi&na %iraka legitimacija4 :ednako %irako
pra&o - pluralni &otum4 $eposredno i posredno pra&o glasa4 #ajno i ja&no glasanje
VI nedjelja
2z%orni sistemi: struktura / karakteristike / politiki uinci4 -etodi iz%ora za centralne predsta&nike
organe &lasti / osno&ne karakteristike modela* #ismena provjera / izrada 0 ocjena i komentar /
VII nedjelja Slo%odna nedjelja
VIII nedjelja +e,inski iz%orni metodi0 Proporcionalni iz%orni metodi0 -je'o&iti iz%orni metodi
IX nedjelja +ecinski iz%orni modeli u: +*7ritaniji i Francuskoj
X nedjelja Proporcionalni iz%orni metodi u: Austriji0 2taliji0 ;olandiji i 2rskoj
XI nedjelja
-jeso&iti iz%orni metodi u: $jemakoj i <it&aniji / 2z%orni metodi za iz%or clano&a !&ropskog
parlamenta
XII nedjelja
2z%orne jedinice4 9err=mander / pro%lemi iz%orne geogra)ije4 Prohi%iti&na klauzula i njeni e)ekti4
(ticaj magnitude iz%orne jedinice na inde> i de&ijaciju proporcionalnost
XIII nedjelja 2z%orne liste - osno&ni tipo&i i karakteristike4 9lasanje / nain0 osno&ni tipo&i i e)ekti
XIV nedjelja
?aspodjela predsta&nikih mjesta - mandata: @aA -etod iz%ornog kolinika4 @%A Pre)erencijana
metoda / pojedinano prenosi& glas4 @cA -etodi naj&eceg prosjeka / metodi liste
XV nedjelja
(ticaji iz%ornog sistema na: @aA gra6anina0 @%A stranke4 Participacija i apstinencija u iz%orima /
Situacione &arija%le A* "amp%ell-a4 Politika propaganda - elementi psihologije politike propagande
XVI nedjelja Zavrni ispit
XVII nedjelja Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja Dopunska nastava i popravni ispitni rok
$baveze studenta u toku nastave: 5%a&ezno poha6anje nasta&e0 rad na &je1%ama i d&a kolok&ijuma
%onsu!ta&ije: (torak od 1B do 1C aso&a kod predmetnog asistenta* Donsultacije elektronskim putem kod predmetnog
asistenta putem e-maila z&ujo&ic Eac*me
$#TE'E(EN)E ST*EN+T+
Nedjeljno
6 kredita x 40 !0 " # $ati
%tr&kt&ra'
B sata preda&anja
1 sat &je1%i
F sati samostalnog rada
( $eme$tr&
Na$tava i zavr)ni i$pit: @8 satiA > 16 G 12# $ati
Neop*odne pripreme prije poetka semestra @administracija0 upis0
o&jeraA
B > @8 satiA G 16 $ati
(k&pno optere+enje za predmet 6x!0 " 1#0 $ati
,op&n$ki rad za pripremu ispita u popra&nom ispitnom roku0
ukljuuju,i i polaganje popra&nog ispita od do H8 sati @preostalo
&rijeme od pr&e d&ije sta&ke do ukupnog optere,enja za predmet BH
satiA
%tr&kt&ra optere+enja:
1B8sati @$asta&aAI16 sati*@PripremaAIC6 sati @8opunski radA
,iteratura: +* Pa&i,e&i,- Izbori i izborni sistem Crne Gore 1990-1996 4 +* Pa&i,e&i,0 5* Domar0 .* +ujo&i,0 Izbori i izborno
zakonodavstvo u Crnoj Gori 1990-00! 4 +* Pa&i,e&i,0 Izbori i izborni sistemi - preda&anja u elektronskoj )ormi
$b!i&i provjere znanja i o&jenjivanje:
Pismena pro&jera: ma>* C poena
Seminarski rad: ma>* 1 poena
+je1%e: ma>* 1 poena
.a&r'ni ispit: ma>* F poena
+ B C * E F
.0-100 #0-#. /0-/. 60-6. 00-0. do 00
#osebne naznake za predmet
Ime i prezime na$tavnika koji je pripremio podatke' Pro)* dr +eselin Pa&i,e&i,
Napomena: 8odatne in)ormacije o predmetu mogu se do%iti na konsultacijama