You are on page 1of 13

Seni dalam pendidikan Document Transcript

SENI DALAM PENDIDIKAN1.0 PengenalanMengikut Kamus Dewan Edisi


baru, seni didefinisikan sebagai kara ! sa"ak,lukisan, mu#ik dan lain$lain % ang
di&i'takan dengan bakat, keb(le)an men&i'tasesuatu ang inda). Se&ara tidak
langsung mengakui ba)awa untuk meng)asilkansesuatu 'r(duk seni, bakat,
keb(le)an dan 'eng)aatan serta 'ema)aman ang "ituamat 'enting. Keb(le)an
adala) sesuatu ang mam'u di'ela"ari dan dibentukmanakala bakat 'ula adala)
sesuatu ang berdiri dengan sendiri )asil dari'adakurniaan Ila)i. Kedua$dua ini
saling berkait ra'at di dalam meng)asilkan sesuatu'r(duk seni ang mem'unai
nilai estetika ang tinggi.Di'andang dari'ada sudut agama, Imam Muslim melalui
'enulisan kitabna,Kitab Al$ Iman, men"elaskan tentang kesenangan estetik dan
k(nse' keinda)an sebagai'ertemuan antara sese(rang ang mem'unai
'engeta)uan ter)ada' mese" atau (b"ekang ditemui. Dalam erti kata lain, Muslim
men"elaskan seni itu sebagai suatu bentukilmu ! 'engeta)uan % di mana sese(rang
ang mem'unai ilmu atau'un 'engeta)uanseni tersebut akan men&i'ta serta
mela)irkan manifestasi 'emikiran dan 'erasaannater)ada' sesuatu (b"ek ang
di)aatina melalui kara$kara seni, atau'un setidak$tidakna akan meng)argai
keinda)an (b"ek serta kara tersebut, sekirana tidakmam'u meng)asilkan kara
seni. Ini adala) kerana seni itu sendiri mem'unai'ertalian erat di antara 'enggiat
dan k)alaak seni itu sendiri.Menurut *erbert +ead ! buku, ,)e Meaning (f Arts %
'ula seni adala)'eng)asilan ru'a bentuk ang menimbulkan ke&eriaan,
keser(n(kan dan kesenanganestetik ! Art is E-'ressi(n %. Kesenangan estetik di
sini adala) meru"uk ke'ada k(nse'kesenangan ang ter)asil kesan (le)
'eng)aatan ter)ada' keinda)an seni .isual.Ke'uasan, kenikmatan, kesukaan dan
kegembiraan "uga termasuk di dalamkesenangan ini./.0 A'likasi seni dalam
'endidikanSeni meru'akan sesuatu ang sub"ektif untuk digambarkan. Seni itu
inda) dan)alus. Seni bukan sa)a"a dia'likasikan dalam satu bidang teta'i dalam
bebera'abidang se'erti seni suara, seni tari dan seni lak(n. Kesemua seni ang
dinatakan tadimeru'akan seni ang memerlukan 'ergerakan, suara, dan eks'resi
dalam mela)irkan
sesuatu ang inda) dari dalam diri kita. Seni "uga dia'likasikan dalam
'enga"aran.Penga"aran memerlukan 'ema)aman dan 'ema)aman memerlukan
tarikan angmenarik dan kreatif. Seni ang disematkan dalam setia' 'enga"aran
)arusla) memberisatu nilai dalam "angka masa ang 'an"ang dan memberi im'ak
ang '(sitif untuksese(rang indi.idu.0Seni adala) )asil dari'ada kreatif dan kritis
dari 'emikiran sese(rang manusiaang di(la) se&ara )alus dan seder)ana1.
!Pa)lawi 2eb Al. Mei /003%. Kenataan tadimendefinisikan seni sebagai satu
'ergerakan ang dinamik dan 'emikiran l(gikmanusia ang diwu"udkan melalui
ketekunan dan ke)alusan budi ang ditentukan (le)ilmu, m(ral, dan ketakwaan
manusia ter)ada' sang 'en&i'ta. Seni "uga meru'akansatu disi'lin ilmu ang
bersama$sama terbentuk dalam men&a'ai kedewasaan ak)lakdan tabiat sese(rang
muslimse'erti "u"ur, ra"in , ta4wa serta sabar. A'abila dasar'embela"aran seni ini
ditera'kan, 'embela"aran men"adi lebi) lengka' dari 'elbagaias'ek.Seni dalam
'endidikan meru'akan sesuatu ang baru dan ianamenggabungkan tiga elemen
'enting. Elemen$elemen tersebut iala) seni .isual, seni'ergerakan dan "uga seni
mu#ik. Dalam seni .isual iana lebi) melibatkan lukisan,manakala seni
'ergerakan melibatkan 'enggunaan ruang dalam sesuatu akti.iti danseni mu#ik
'ula lebi) ke'ada inter'retasi sese(rang ter)ada' mu#ik ang didengari.2arna
meru'akan elemen ang 'enting dalam ke)idu'an. ,an'a warna ke)idu'anakan
men"adi tidak bermakna. Semestina, ke)idu'an akan men"adi b(san dan
tidakmenarik. 2arna "uga turut digunakan dalam seni dalam 'endidikan iaitu
dalamk(m'(nen Pendidikan Seni 5isual. 2arna memainkan 'eranan ang
'enting dalammenggambarkan sesebua) kebudaaan, em(si. dan maksud dalam
kara seni .isual.Irama meru'akan elemen ang terda'at dalam seni mu#ik. Irama
da'atdinatakan sebagai rentak ang berlaku se&ara berulang. Sesuatu irama itu
b(le)dinikmati sewaktu kita mendengar mu#ik. Irama ang menarik dalam
sesuatu mu#ikakan mem'engaru)i sese(rang untuk mendengar mu#ik tersebut
berulang kali. Dalamke)idu'an kita se)arian, kita semestina akan menemui
'elbagai irama. Sebagai&(nt() buni ta'ak kaki, buni degu'an "antung, buni
titisan air di sinki dan
sebagaina. Semua ini meru'akan irama ang wu"ud disekeliling kita tan'a kita
sedaridan kebanakan iana berlaku setia' masa.. Dalam 'endidikan seni,
iramadigambarkan sebagai sesuatu susunan &(rak ang berulang dan susunan
sekata angmewu"udkan 'ergerakan.Kanak$kanak akan mula mema)ami sesuatu
kema)iran ang berbentuk iramasewaktu mereka melakukan akti.iti se'erti
mel(m'at, bergerak ke kiri dan ke kanan,menari, melukis &(rak dan sebagaina.
Sebenarna irama da'at meransang mindakanak$kanak untuk memberikan
tum'uan a'a ang sedang dilakukan. ,an'ake)adiran mu#ik, suda) semestina
sesuatu akti.iti itu men"adi )ambar dan muridakan merasa &e'at b(san. Selain itu,
ke)adiran Irama dalam akti.iti ang dilakukanse&ara tidak langsung menarik
minat kanak$kanak untuk menertai sesuatu akt.itidengan lebi) ser(n(k dan
bersemangat. Kanak$kanak akan merasa lebi) ser(n(kmelakukan akt.iti se'erti
mel(m'at sambil mengikut irama mu#ik.Irama ang dia'likasikan dalam
'enga"aran akan men"adikan 'ela"ar banakmelakukan 'ergerakan dan se&ara
tidak langsung, elemen ang ketiga di'enu)i.Elemen$elemen seni dalam
'enga"aran ini men"adi satu )ubung kait ang kuku) dalammen"adikan 'enga"aran
lebi) efektif dan kreatif. Kanak$kanak akan men"adi lebi)terd(r(ng untuk
mema)ami sesuatu 'erkara se&ara ser(n(k. Kesim'ulanna, guru'erlu mengambil
langka) dalam memani'ulasikan elemen seni dalam 'enga"aransu'aa 'enga"aran
mereka akan men"adi lebi) berkesan.Menurut Kennet) M.Lansing ! 1637 % dalam
bukuna Art, Artist dan ArtEdu&ati(n menatakan ba)awa akt.iti 'endidikan seni
ang wu"ud b(le) berfungsisebagai satu &abang k(munikasi. Keb(le)an guru
dalam menam'aikan 'enga"arandan menggunakan kaeda) ang betul akan da'at
memenu)i ke'erluan. Selain itu, guru'erlula) mema)ami dan meng)aati
kurikulum dan menguasai Sukatan Pela"aranPendidikan Seni 5isual. Kema)iran
guru dalam meng(la) sukatan 'ela"aran denganmenum'ukan ke'ada
'erkembangan 'engeta)uan dan 'eningkatan kema)irantertentu dengan
menggunakan 'elbagai 'endekatan dan teknik ang sesuai. Seni
DalamPendidikan sebenarna memberi 'eluang ke'ada kanak$kanak untuk
mener(ka alamsekeliling mereka, akni a'a ang mereka li)at, sentu),bergerak
dan berfikir dalam
setia' akt.iti 'embela"aran ang mereka lakukan. Melalui &ara ini, se&ara
tidaklangsung, ia menga"ar murid untuk menguruskan sumber imaginasi,
kreati.iti,'emikiran, serta em(si dengan lebi) efektif dan 'r(aktif.7.0
Ke'entingan seni dalam 'endidikan ke'ada 'endidikSeni dalam 'endidikan
adala) untuk membantu 'erkembangan meneluru)danseimbang setia' insan dari
segi intelek, r()ani, em(si dan "asmani selaridengan8alsafa) Pendidikan Negara.
Seni dalam 'endidikan bermatlamat untukmenediakan guru 'ermulaan sek(la)
renda) dengan 'engeta)uan dan kema)iranuntuk mengintergrasikan akti.iti Seni
5isual, Mu#ik dan Pergerakan dalam 'r(ses'enga"aran dan 'embela"aran 'elbagai
bidang mata'ela"aran lain. Melalui akti.iti ini,iana akan da'at mend(r(ng
kanak$kanak menggunakan imaginasi, eks'resi, inkuiridan ke&erdasan 'elbagai.
Integrasi seni dalam 'endidikan akan mambantu danmemuda)kan lagi guru dalam
melaksanakan 'r(ses 'enga"aran dan 'embela"arandengan menga'likasikan te(ri$
te(ri 'embela"aran dalam 'r(ses tersebut terutama disek(la) renda). Di antara
faeda) dan ke'entingan seni ke'ada se(rang 'endidikse'erti91% Mela)irkan guru
ang kreatif, in(.atif, 'eka, ber'es(nalti ang berketram'ilan
dan'r(fessi(nal.Menurut Le(nard( da 5in&i iaitu se(rang seniman, "urutera,
anat(mis dan saintismenatakan ba)awa dengan 'eng)aatan seni ang betul,
iana akan mem(ti.asikankita untuk men"adi se(rang guru ang kreatif, in(.atif,
'eka,ber'es(naliti angseimbang, berketram'ilan dan 'r(fessi(nal. :uru ang
kreatif dan in(.atif mam'umenarik 'er)atian atau tum'uan 'ela"ar untuk bela"ar
dengan lebi) akin danberkesan. ;(nt()na melalui akti.iti seni .isual, mu#ik
dan 'ergerakan, guru da'atmembantu murid$muridna melibatkan diri se&ara
aktif dalam 'embela"aran danmend(r(ng kanak$kanak menggunakan imaginasi,
eks'eresi, inkuiri dan ke&erdasanke'ada murid$murid dan ini akan lebi)
mener(n(kkan murid$murid tersebut./% Membantu guru melaksanakan dengan
muda) 'r(ses 'enga"aran dan 'embela"aran.Seni membantu 'ara guru dalam
mema)ami diri dan 'ersekitaran. Akti.iti seni .isual,mu#ik dan 'ergerakan
memuda)kan 'r(ses meng)ubungkait semua benda dalam alam ini.
Dengan demikian, seni da'at membantu untuk mengaktifkan 'r(ses 'embela"aran
dan'er'inda)an 'embela"aran.7% :uru senang men&a'ai (b"ektif atau
matlamat.Integrasi seni .isual, mu#ik dan 'ergerakan dengan 'ela"aran ang lain
membantudalam mengimbangkan 'erkembangan (tak kiri dan kanan.
<uadrant;(n&e't !1661%(le) *ermann menun"ukkan 'erkembangan (tak kiri dan
kanan,menatakan ba)awaseni membantu 'emikiran ang rasi(nal dan intuitif
sese(rang terutama untuk guruagar mereka da'at men"alankan 'r(ses 'enga"aran
dan 'embela"aran denganberkesan. =usteru itu, dengan 'engeta)uan tentang
keistimewaan seni, guru senangmen&a'ai (b"ektif dan matlamat dalam 'enga"aran
dan 'embela"aran.>% :uru da'at mem'elbagaikan teknik dan strategi dalam
'anga"aran dan'embela"aran.Dalam ,e(ri Ke&ergasan Manusia, :ardner !16?7%
menges(rkan ba)awa terda'attu"u) "enis ke&ergasan teta'i kebanakkan sek(la)
memberi 'enekanan ke&ergasanlinguistik dan matematik sa)a"a.Ke&ergasan lain
mungkin akan )ilang.,e(ri inimen(k(ng seni 'erlu diberi 'eranan ang 'enting
dalam kurikulum, ini keranamanusia mem'er(le)i 'engeta)uan melalui 'elbagai
ke&ergasan dan "uga melalui'erbagai teknik 'enga"aran. @le) itu, guru )endakla)
menggunakan 'elbagai teknikdan strategi serta kelebi)an diri untuk
menggalakkan murid men&a'ai (b"ektif kendiridalam melan&arkan lagi 'r(ses
'enga"aran dan 'embela"aran. Pendidikan Senimenarankan strategi 'embela"aran
ang berse'adu. Dalam setia' kegiatan seni'erkara se'erti 'emu'ukan nilai dan
'ema)aman unsur seni di)ubungkaitkan dengankema)iran asas seni. ;ara beker"a
ang teratur, &ermat dan selamat dalam 'r(sesmembuat sentiasa ditegaskan7.0
8aeda) ang di'er(le)i melalui 'embela"aran Seni Dalam Pendidikan iala)9$1%
Pengalaman ('tima melalui seni membawa ke'ada keakinan diri dan
kema)iranbela"ar.Selaras dengan sains dan tekn(l(gi, Seni Dalam Pendidikan
da'at membantumembina keu'aaan bagi menangani 'eruba)an 'esat ang
sedang berlaku 'ada )ariini. Pengalaman ang di'er(le)i melalui seni
sememangna da'at mem'engaru)i
ke)idu'an kita. ;(nt()na, dari segi warna ang kita suka dan warna ba"u ang
kita'akai. 2arna ang lembut, terang atau'un gela' da'at mem'engaru)i em(si
dantindakan kita ter)ada' sesuatu 'erkara atau tindakan. A'abila kita
menggunakan'ili)an warna ang lembut, iana da'at member ikeakinan dalam
diri kita.Keakinan akan membuka minda untuk menda'atkan kema)iran ang
kita 'ela"ari./% Mem'erkembangkan kema)iran mener(ka, 'engalaman dan
eks'resi.Pengeta)uan tentang te(ri$te(ri kesenian da'at membantu
kitamengembangkan lagi ta)a' kema)iran ang sedia ada. Penga'likasian te(ri
dalam'embela"aran da'at membantu kita memuda)kan lagi 'r(ses 'enga"aran
dan'embela"aran. ;(nt()na, warna b(le) menggambarkan 'eribadi dan tingka)
lakusese(rang indi.idu.=usteru itu, kema)iran meramal tingka) laku akan
da'atdikenal'asti.7% Menggalakkan 'embela"aran seumur )idu' se&ara
meneluru).Kreati.iti semula"adi akan meransang 'r(ses 'embela"aran. Ini
men"urus ke'adake'erluan masarakat ang k(m'leks dan k(m'etitif.Seni
banak di)ubungkaitkandengan 'ers(naliti, s(sial, ek(n(mi dan kebudaaan.
@le) itu, seni mam'umem'engaru)i kita dalam membina sika', ke'eribadian dan
kema)iran intelektualmengikut kesesuaian masarakat masa kini. Seni da'at
memu'uk dis'lindiri,menguku)kan AesteemB kendiri dan menggalakkan
kema)iran berfikir dalam'r(ses 'enga"aran dan 'embela"aran dengan lebi)
berkesan dan berterusan danmeneluru). Inila) ang dikatakan seni ang da'at
menggalakan 'embela"aranseumur )idu' se&ara meneluru).>% Cela"ar &ara
bela"ar$a'likasi inf(rmasi se&ara berkesan.Integrasi seni dengan 'ela"aran lain
melengka'kan lagi 'erkembangan (tak kiridan (tak kanan, 'ada masa ang sama
kanak$kanak bela"ar se&ara aktif danmener(n(kkan. Melalui seni, kita da'at
mem'ela"ari &ara (rang lain berfikir, beker"adan mengeks'resi kendiri. =usteru
itu, seni da'at mem'engaru)i kita untuk membuatke'utusan dalam 'elbagai
situasi. Pemer(le)an ilmu seni da'at mambantu kita bela"ardengan lebi)
mener(n(kkan dan mam'u mengembangkan '(tensi indi.idu dalammener(ka,
)ubungkait idea dengan (b"ek dan di antara 'emikiran dengan 'erlakuankita.
D% Peng)ubungkait, gerak )ati, &elik akal dan ke&ergasan 0Lateral Lea's1Cidang
seni 'endidikan men"urus ke'ada 'engeta)uan ang beru'aameningkatkan
keb(le)an dalam mema)ami dengan gerak )ati, membuattaakulan,berimaginasi
dan ke'antasan dalam membentuk eks'resi dan k(munikasi.Seni "uga adala)
'eng)ubungkait anatara ke&ergasan (tak dan kesan tindakansese(rang. Iana
memberi keu'aaan dalam kema)iran berfikir se'erti menelesaikanmasala),
membuat analisis, sintaksis dan 'enilaian melalui 'erasaan, eks'resi
danimaginasiD.0 Kesim'ulanSe&ara kesim'ulanna, seni dalam 'endidikan adala)
sangat 'enting dalam 'r(ses'enga"aran dan 'embela"aran. *al ini kerana,
'enga"aran seni dalam 'endidikanda'at memu'uk minat 'ela"ar serta men"adikan
'r(ses 'enga"aran dan 'embela"aranmener(n(kkan dan tidak lagi memb(sankan.
@le) itu, guru )arus menga'likasikanseni dalam 'enga"aran untuk memastikan
'enam'aian 'enga"aran guru tersebutda'at merangsang keara) 'embela"aran
ang berkesan. Di sam'ing da'atmengalakkan 'ela"ar bergerak aktif ketika 'r(ses
PEP ini berlangsung kerana tertarikdengan kaeda) ang digunakan ini.P(sted b
*us)na Afendi at 10911 AM / &(mments9)tt'9FFs)datul)us)na.bl(gs'(t.&(mF
Nota Seni Dalam Pendidikan
Pengenalan
Kurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagi
menyediakan pendidikan bertaraf dunia kepada generasi masa kini dan akan datang.
Penyemakan kurikulum memenuhi Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat
menyediakan peluang pendidikan berterusan yang memperkembangkan potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis. Penggubalan ini bertujuan untuk menyediakan warga Malaysia yang mampu
menghadapi cabaran pendidikan masa kini selaras dengan perubahan globalisasi yang
pesat.
Seni dalam Pendidikan meliputi pengetahuan asas dalam Seni Visual yang
menggantikan nama Pendidikan Seni yang terdahulu. Perubahan ini dirasakan lebih
sesuai kerana dalam hubungan seni visual di sekolah Pendidikan Seni Visual lebih
menjurus kepada seni tampak atau visual dan tidak merujuk kepada seni lain seperti
seni mu!ik seni sastera seni tari dan seni mempertahankan diri. Pendidikan Seni Visual
bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat memperkembang
keperibadian memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai"nilai kesenian dan alam
sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Murid di sekolah rendah pada
keseluruhannya adalah kreatif ekspresif dan aktif. Pendidikan Seni Visual memainkan
peranan memperkembang sifat"sifat ini melalui persepsi visual imaginasi dan daya
pemikiran. Kegiatan pemikiran penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni
visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. Pengalaman ini
penting kerana ia membantu murid membina keyakinan diri membuat penilaian dan
mengenali cita rasanya sendiri.
Selain itu Seni #alam Pendidikan juga memasukan Mu!ik sebagai unsur atau
elemen penting yang perlu digarap bersama dalam men!ahirkan suasana pengajaran
dan pembelajaran yang menggembirakan. Mu!ik adalah sebahagian daripada alam
kehidupan pelajar yang sukar untuk dipisahkan. $anpa Mu!ik bererti dunia pelajar
adalah kosong. Selain itu Mu!ik juga merupakan budaya masyarakat. Pelajar sentiasa
memberi respon kepada Mu!ik dan berasa senang hati apabila dapat melahirkan
ekspresi diri apabila mendengar mu!ik. %sas mu!ik iaitu irama dan ton juga menjadi
amalan pertuturan dan interaksi harian. Sifat cenderung kepada mu!ik yang sedia ada
pada pelajar mempunyai peranan tertentu dalam proses perkembangan diri dari segi
kualiti dan sahsiahnya.
Peranan guru ialah ke arah memperkembangkan sifat & sifat yang merangkumi
aspek & aspek emosi kreativiti nilai estetik dan etika tertentu. #engan penglibatan
pelajar secara aktif dalam kegiatan mu!ik akan dapat membina pertumbuhan dan
perkembangan fi!ikal emosi mental dan sosial pelajar itu sendiri. Selain itu
pengalaman mu!ik yang menarik akan membantu meningkatkan minat pelajar terhadap
mata pelajaran lain.
Pendidikan dalam apa jua bidang sekalipun haruslah berbentuk pengalaman yang
bermakna. Pendidikan juga haruslah memberangsangkan dan menghasilkan kepuasan
yang semerta serta menimbulkan minat bagi mendapatkan pengetahuan seterusnya.
'al ini boleh dicapai dengan menggunakan pergerakan sebagai media pembelajaran.
Pembelajaran melalui pergerakan bukanlah sesuatu yang baharu. Pendidikan
pergerakan adalah sesuatu kaedah pengajaran yang ketara uniknya kerana pelajar
sedang belajar untuk bergerak dan mereka juga akan belajar sambil atau semasa
bergerak. Melalui pergerakan pelajar itu bergerak berfikir dan merasai sesuatu secara
langsung. Pelajar akan dapat mempelajari tentang dirinya sendiri.
Penekanan kepada pergerakan kini banyak tertumpu kepada potensi nilai
pendidikannya potensi sumbangan terhadap perkembangan kecerdasan dan
potensinya sebagai pemangkin kemahiran dan tabii sosial yang murni. Matlamat
pendidikan pergerakan dalam konteks persekolahan adalah untuk menyediakan
pengalaman & pengalaman berkaitan bagi membantu pelajar dalam mencapai
keupayaan sebagai warga yang bertanggungjawab dan penyumbang aktif dalam
masyarakat.
Pendidikan pergerakan merupakan salah satu wacana yang menyumbang ke arah
perkembangan keseluruhan pelajar dalam bentuk sikap dan sahsiah pelajar tentang
keperluan & keperluan sosial emosi dan estetik pelajar berdasarkan kepada holistik
perkembangan kanak & kanak. Pendidikan pergerakan boleh diperhebatkan lagi
keberkesanannya dengan menjadikannya sebagai alat pendidikan yang mendorong
kepada kegiatan penerokaan kreativiti proses & proses berfikir dan penyelesaian
masalah serta pengukuhan imej kendiri yang utuh. #alam hubungan ini matlamat dan
prinsip pendidikan pergerakan tidak akan menyimpang daripada landasan konsep (
kanak & kanak total (.
)elajar melalui pergerakan membolehkan perkembangan yang menyeluruh diri
kanak " kanak iaitu perkembangan fi!ikal dan psikologi kebolehan untuk belajar dan
bergaul antara satu sama lain. Perasaan terhadap diri sendiri dan perhubungan dengan
persekitarannya turut berkembang melalui pergerakan itu.
1.1 Implikasi Atau Kesan Positif
1.1.1 Bidang Seni Visual
Seni Visual sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai
kegiatan seni. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. )idang"
bidang tersebut ialah bidang menggambar membuat corak dan rekaan membentuk dan
membuat binaan dan mengenal kraf tradisional. Pengalaman seni ini adalah untuk
memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas
bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. Pengalaman ini juga selaras dengan
perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi
psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan koordinasi manipulasi dan persepsi
visual. #engan mempelajari Seni Visual di sekolah rendah murid akan dapat menguasai
beberapa pengetahuan dan kemahiran. %ntara pengetahuan yang dapat dimiliki murid
ialah pengetahuan mengenai bahan alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang
kegiatan seni. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam
persekitaran kraf tradisional unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni
visual proses pembuatan hasil seni menyimpan maklumat atau dokumentasi
mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. Sementara
kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan alat
dan teknik mengaplikasi disiplin seni visual berfikir secara kritis dan kreatif
berkomunikasi secara berkesan membuat pilihan membuat interpretasi menggunakan
teknologi bahan dan perkakasan.
)idang Seni Visual akan memberikan implikasi atau kesan yang positif dalam
pengajaran dan pembelajaran melalui organisasi pendidikan Seni Visual yang disusun
rapi melalui aspek yang dipentingkan. %ntara implikasi atau kesan yang diperolehi
melalui bidang seni ini ialah *
a. Menajamkan Perkembangan Emosi dan Imaginasi
Melalui aspek pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian
keseluruhan berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Selain
memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui
kajian perbandingan. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi.
Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan
pemerhatian ini. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan
objek buatan manusia. +ni adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi
mendapatkan imej mental. Kegiatan"kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan
idea imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran
abstrak.
b. Berlaku Pembelajaran Secara idak !angsung
)idang Seni Visual menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam
mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Proses ini akan
memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung
dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik"teknik mudah. Semasa berinteraksi
dengan alat dan bahan murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya
dengan objek yang dilihat. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi
peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Murid juga dapat mengenali
perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni pada masa akan
datang.
c. Aplikasi "alam Ke#idupan $arian Sebenar
)idang Seni Visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan
seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan
dan fungsi. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat
dari aspek seni melalui hasil kerja. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat
dalam pelbagai cara. Melalui seni visual ini juga akan menjadikan murid boleh
mengaplikasikan kemahiran seni yang dipelajari dalam kehidupan harian yang sebenar.
,ontohnya cara memberus warna boleh diaplikasikan dalam kerja & kerja mengecat
peralatan kecil di rumah dan sebagainya.
d. %ada# Memupuk dan Men&emai 'ilai Murni
Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah murid juga
dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran
dan kehidupan mereka. +ni termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar nilai
patriotisme nilai kebersihan dan kepekaan. #engan ini murid akan dapat membuat
pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan.
1.1.( Bidang Seni Mu)ik
%sas mu!ik iaitu irama dan pic memang sedia terdapat dalam pertuturan dan
pergerakan harian. Keadaan ini menjadikan kanak"kanak berasa senang dan memberi
respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri. Kecenderungan seperti ini
apabila dikendalikan dengan baik memainkan peranan yang efektif dalam proses
perkembangan diri kanak"kanak.
)idang ini melihat perkembangan diri murid dari sudut penghayatan estetik
dalam seni mu!ik. Sesuai dengan statusnya dalam struktur K)S- matapelajaran ini
memberi tumpuan kepada peranannya memperkembangkan domain efektif murid
khususnya dalam bidang kesenian. Selaras dengan itu bidang ini digubal untuk
membimbing murid ke arah menghayati dan menikmati mu!ik secara intelektual. %ntara
kesan positif yang diperolehi murid melalui bidang seni mu!ik ini ialah *
a. Menggalakkan Perkembangan KAP
Penglibatan secara aktif dalam aktiviti mu!ik yang tersusun berupaya menggalakkan
perkembangan kognitif afektif dan psikomotor murid disamping memupuk nilai
sosialisasi. #ari segi kognitif murid mendapat pengetahuan dan kefahaman konsep
mu!ik yang asas. )agi murid sekolah rendah khasnya aktiviti mu!ik dan pergerakan
bukan sahaja membantu pertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan
membantu mereka memahami konsep mu!ik yang abstrak.
b. Melati# Kema#iran Komunikasi dan Interaksi Sosial
#ari aspek sosialisasi aktiviti menyanyi bergerak dan bermain alat mu!ik secara
berkumpulan memberi kesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan
mengamalkan nilai"nilai murni.

c. Menanam dan Men&emai 'ilai Murni dan *ati "iri
#i samping itu terdapat pelbagai bentuk mu!ik dalam budaya masyarakat Malaysia
yang harus dikenali murid sebagai warisan bangsa. Pengetahuan dan pengalaman
mengenai pelbagai unsur budaya dalam mu!ik dapat membantu memupuk elemen jati
diri dan patriotisme pada diri murid.
1.1.+ Bidang Seni Pergerakan
Seni Pergerakan adalah untuk memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan
individu bagi membentuk masyarakat yang cergas sejahtera dan produktif. Kurikulum ini
dibahagikan kepada tiga tunjang pembelajaran iaitu Kecergasan Kemahiran dan
Kesukanan. $iga tunjang ini membantu mencapai matlamat bidang seni pergerakan.
Murid perlu memahami dan menghayati pengetahuan kemahiran dan pengalaman
Pendidikan .asmani agar dapat mengamalkan gaya hidup cergas sebagai budaya
Malaysia. Murid diorientasikan dengan ilmu dan amalan teori dan praktikal pergerakan
bagi membentuk sahsiah dan sikap untuk menghadapi cabaran hidup. %ktiviti Seni
pergerakan yang terancang dan persekitaran yang kondusif dapat menggalakkan
pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan potensi murid ke tahap optimum. Seni
pergerakan juga bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran
aktiviti fi!ikal dan amalan kecergasan.
)idang seni pergerakan ini menekankan kepada kecergasan sesuai dengan ciri
dan keperluan murid. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah
pembelajaran melalui aktiviti. Murid perlu diberi peluang mempelajari pengetahuan
kemahiran dan nilai berkaitan mata pelajaran dengan melakukan aktiviti eksperimen
dan amalan rutin. Murid akan diberi peluang untuk meluahkan emosi
memperkembangkan proses mental membentuk perhubungan yang sihat dan
melakukan kegiatan fi!ikal dalam suasana yang membina dan selamat.
1.( ,umusan
Matlamat guru"guru sekolah rendah dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah
untuk membentuk kanak"kanak dengan kemahiran memerhati kesedaran dan arif
terhadap pergerakan bunyi bentuk tekstur dan irama. Melalui aktiviti seni daya estetik
kanak"kanak dapat dipertingkatkan. ,ontohnya menggunakan lagu untuk
memperkenalkan tajuk (-ama"rama/. Semasa kanak"kanak menyanyikan lagu mereka
akan bergerak mengikut irama seperti lebah sedang terbang. Semua aktiviti seni dalam
pendidikan yang dialami oleh kanak & kanak sangat berkesan dalam mempengaruhi
kehidupan mereka kerana melaluinya akan membolehkan kanak"kanak meluahkan
keinginan dan keperluan mereka. 0a!imnya mereka dapat membina pengalaman baru
hasil daripada beberapa penerokaan dalam kehidupan seharian dan akan berasa
seronok apabila dapat mencipta sesuatu yang baru. 1ntuk meluahkan rasa hati mereka
akan mencipta sesuatu dengan menggunakan kaedah dan cara tersendiri dalam
pelbagai bentuk.
,ujukan
Prosiding Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Seni Visual. 2 3444 5. Kuala 0umpur *
%6 6rafik.
Pusat Perkembangan Kurikulum. 2 3443 5. Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual.
Kuala 0umpur* Kementerian Pendidikan Malaysia.
Md. 7asir 'j. +brahim. 2 3448 5. Pengurusan Seni. Kuala 0umpur* 1niversiti Pendidikan
Sultan +dris.
Ma!lan Mohamad. 2 9::; 5. Pendidikan Seni I, Prinsip Pendidikan Seni. Kuala 0umpur*
Kumpulan )udiman Sdn )hd.
http://cgisaiman.blogspot.com/2012/04/nota-seni-dalam-pendidikan.html