You are on page 1of 10

SENI DALAM PENDIDIKAN

Pengenalan
Secara umumnya, seni adalah berkaitan dengan hal-hal mengenai keindahan atau estetika
yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan rohani individu dan juga masyarakat. Seni
disifatkan sebagai suatu kegiatan atau proses penciptaan yang memerlukan kemahiran
serta pengetahuan yang nyata (Martin, 1!" # 1$%. &auser dalam tulisannya, berpendapat
baha'a seni adalah komunikasi (1(%. )ari perspektif pendidikan dapatlah dikaitkan
baha'a bidang-bidang pendidikan juga memerlukan estetika seni untuk diketengahkan
bagi memudahkan penyampaian sesuatu maksud agar lebih menarik dan mudah difahami.
Maka dengan itu lahirlah apa yang dikatakan Seni )alam Pendidikan.
Seni )alam Pendidikan (S)P% adalah bidang yang menumpukan kepada seni visual, seni
mu*ik dan seni pergerakan tanpa merujuk kepada bidang seni lain seperti seni sastera,
seni teater, seni fotografi atau seni mempertahankan diri. Seni )alam Pendidikan
diperkembangkan dalam diri murid untuk menajamkan lagi instuisi, persepsi, imaginasi
dan konsepsi mereka. Murid diberi peluang menggunakan pancaindera mereka untuk
meningkatkan kreativiti, sensitiviti serta daya imaginasi dalam pembelajaran mereka.
Selain itu Seni )alam Pendidikan juga berperanan untuk mengembangkan daya persepsi,
estetika dan kreativiti mereka sesuai dengan matlamat untuk melahirkan individu yang
berji'a kreatif, inovatif dan mempunyai nilai jati diri yang tinggi.
+amai tokoh-tokoh ilmu'an yang memberi pandangan menyokong baha'a Seni )alam
Pendidikan akan memberi manafaat dari segi jangkamasa panjang dalam membangunkan
sahsiah dan jati diri individu.
,eori -onstruktivisme menyatakan baha'a kanak-kanak yang diajar melalui
pembelajaran secara meneroka, bereksperimen dan mengolah bahan atau objek akan
dapat mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif, kerana adanya unsur-unsur seni
dalam pendidikan dalam pembelajaran mereka. &erman (11%, di dalam ./uadrant
0oncept1 menyatakan baha'a seni dapat membantu pemikiran rasional dan intiutif
seseorang individu.
&o'ard 2ardner (1(3%, menyatakan , sekiranya hanya satu sahaja kaedah atau
pendekatan yang digunakan didalam sesuatu pengajaran, hanya murid-murid tertentu
sahaja yang boleh mendapatkan bahan yang disampaikan. 4ni disebabkan murid
mempunyai kebolehan menaakul dan menanggap dalam keadaan yang berbe*a.
Pendekatan yang berintegrasi dengan pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan
murid kepada yang lebih kreatif.
5 -esan--esan Positif Seni )alam Pendidikan
6erdasarkan pandangan daripada tokoh-tokoh yang tersebut di atas tadi dapatlah dibuat
kesimpulan baha'a Seni )alam Pendidikan mempunyai kepentingan dalam bidang
pendidikan. 5ntara kebaikan atau kesan-kesan positif yang dapag diperolehi dalam
penggunaan Seni )alam Pendidikan ialah #-
5. i Proses pengajaran akan menjadi lebih seronok. 4ni disebabkan pengintegrasian tiga
mata pelajaran seni akan dapat menarik minat murid. Menurut +ussel (1"!%, matlamat
guru sekolah rendah dalam pengajaran dan pembelajaran ialah untuk membentuk kanak-
kanak dengan kemahiran memerhati, sensitif terhadap pergerakan, bunyi, bentuk, tekstura
dan irama. Murid-murid akan mengambil bahagian dalam pembelajaran yang melibatkan
berbagai-bagai kemahiran yang disediakan oleh guru. )i samping itu juga mereka dapat
melahirkan idea dan kreativiti mereka dengan bebas.
Sebagai contoh, semasa mengajar sesuatu pengajaran yang pertama iaitu lagu 7burung8,
kanak-kanak akan membuat pergerakan seperti burung semasa menyanyi lagu tersebut.
)alam melakukan aktiviti tersebut, kita akan dapat melihat berbagai gaya yang
dipersembahkan oleh murid, samada seperti terbang, berjalan, melompat, makan atau
sebagainya. Seterusnya kanak-kanak disuruh menghasilkan gambar atau me'arnakan
gambar burung. Semasa pembelajaran ini kanak-kanak akan dapat membina konsep
kendiri dalam kumpulan rakan sebaya.
5. ii Membantu perkembangan intelek, sahsiah dan sosial murid-murid.
9ohn )e'ey (11%, menyatakan ,pendidikan adalah satu proses untuk mengembangkan
kecerdasan manusia, sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk
perkembangan fi*ikal, emosi dan intelektual iaitu kebebasan untuk melatih kecerdasan
melalui seni. Seni yang dimaksudkan adalah seni visual, seni mu*ik dan seni pergerakan.
-eberkesanan fungsi mata pelajaran seni visual, seni mu*ik dan seni pergerakan boleh
diperhebatkan dengan menjadikannya sebagai medium untuk pengajaran secara
penerokaan, pengembangan kreativiti, proses-proses berfikir secara kritis dan kreatif
dalam penyelesaian masalah dan merangsang pembinaan keyakinan diri dan imej kendiri
yang utuh. )engan adanya proses pembelajaran Seni )alam Pendidikan murid akan lebih
mudah untuk menerima kemahiran pembelajaran yang diajar oleh guru selari dengan
perkembangan diri mereka seperti rajah 1 di ba'ah. )alam kaedah pengajaran inkuiri
penemuan murid-murid diberi peluang meneroka dan mencari sendiri ja'apan kepada
permasalahan. Peluang inilah yang digunakan oleh murid-murid untuk melahirkan idea
dan mendorong mereka menggunakan keupayaan akal dan fi*ikal untuk menyelesaikan
masalah. Secara langsung emosi mereka menjadi berkembang dan begitu juga dengan
sosial bila murid-murid ini berinteraksi sesama rakan sebaya dan guru.
+ajah 1# Model :holistik
Perkembangan -anak-kanak
;alsafah perkembangan )e'ey menekankan baha'a perkembangan emosi, jasmani dan
sosial seseorang individu melalui aktiviti-aktiviti bermain dan meneroka sendiri di
peringkat sekolah rendah merupakan pengalaman semula jadi yang banyak membantu
kanak-kanak dalam pembelajaran mata pelajaran-pembelajaran lain di sekolah.
5. iii Menjadikan guru lebih bermotivasi dan kreatif dalam merancang pengajarannya.
)engan adanya S)P dalam kurikulum sekolah rendah, pengajaran dan pembelajaran akan
lebih menyeronokkan dan penglibatan murid juga adalah baik maka guru-guru akan lebih
bersemangat dan kreatif untuk merancang persediaan untuk pengajaran mereka di mana
pengajaran yang dirancang akan lebih mencabar serta mengutamakan perkembangan
intelek, emosi, psikomotor dan kematangan murid. Sekaligus ini menjadi motivasi dan
perangsang kepada guru untuk lebih banyak meneroka kemahiran-kemahiran baru yang
sesuai dengan pencapai murid-muridnya. &asil daripada persekitaran pembelajaran yang
baik, guru juga akan dapat meningkat profesionalisma dalam kerjaya mereka. <saha
untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang cemerlang, berilmu dan mantap dari segi
sahsiah pada tahun $=$= pasti akan berhasil.
6 Penghubungkaitan Pelbagai 6idang dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Penghubungkaitan memba'a maksud menghubungkaitkan pelbagai bidang kemahiran
dan pengetahuan dari beberapa mata pelajaran dalam ssesuatu pengajaran dan
pembelajaran. )engan adanya penghubungkaitan tersebut pembelajaran akan dapat
membantu percambahan pemikiran murid dengan mengaitkan isi pengajaran guru dengan
kehidupan seharian mereka. Pengajaran dan pembelajaran yang ada penghubungkaitan ini
akan menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif. ,ujuan penghubungkaitan dalam
pengajaran dan pembelajaran adalah untuk meningkatkan lagi tahap kefahaman belajar
murid-murid. Selain itu ia juga boleh membina serta melatih minda murid-murid untuk
menjadi lebih aktif dan kreatif sekaligus dapat membantu pencapaian objektif pengajaran
dan pembelajaran mata pelajaran yang diajar.
Sebagai contoh, guru yang mengajar Pendidikan Seni >isual bertajuk 7&ai'an8. Sebelum
murid-murid membuat aktiviti menggambar atau aktiviti membuat rekaan dan corak yang
berkaitan dengan hai'an, guru terlebih dulu mencungkil pengetahuan sedia ada murid
dengan bersoalja'ab beberapa soalan yang mudah dan ringkas. 5ntara aktviti yang boleh
dijalankan ialah menamakan hai'an,mengajuk bunyi hai'an, menyatakan cara
pergerakan hai'an, mengelaskan kumpulan hai'an dan sebagainya. )i sini elemen Sains
dan seni pergerakan telah dihubungkaitkan. <ntuk mengaitkan dengan bahasa dan mu*ik,
guru meminta murid menyanyi mana-mana lagu yang ada kaitan dengan hai'an. Selain
itu murid juga disuruh berpantun atau membaca puisi berkenaan hai'an. <ntuk
mengaitkannya dengan mata pelajaran Matematik, guru mengemukakan soalan-soalan
yang berkaitan dengan penyelesaian masalah (problem solving% yang ada kaitan dengan
kehidupan seharian murid-murid. 0ontohnya, .)i dalam bakul itu ada sepuluh ekor ikan,
dua ekor telah dilarikan kucing. 6erapa ekor ikankah yang masih tinggal?8
+ajah $ # 0ontoh Penghubungkaitan Mata pelajaran dalam Pelajaran Pendidikan Seni
>isual.
)engan adanya penghubungkait tersebut murid-murid akan belajar beberapa kemahiran
dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada dapat memantapkan
perkembangan sosial, emosi dan intelek murid-murid, pengajaran berintegrasi seperti
yang tersebut di atas dapat juga meningkatkan tahap perkembangan kognitif, psikomotor
dan afektif mereka.
<ntuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran penghubungkaitan (penggabungjalinan%
ini lebih berkesan, guru-guru memainkan peranan yang paling penting selain kesedian
murid-murid sendiri.
6. i Peranan 2uru dalam pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran ini antaranya
adalah#-
i% Merancang persediaan mengajar yang dapat menarik minat murid. 5ntara perkara-
perkara yang perlu di ambil perhatian dalam penyediaan rancangan pengajaran ini ialah
berkenaan dengan topik, objektif pengajaran, isi pelajaran cara penyampaian isi serta
penilaian yang diguna untuk menguji murid. )alam penyediaan isi pelajaran guru
perlulah menyediakan aktiviti-aktiviti yang dapat merangsang pemikiran murid-murid
dan aktiviti tersebut perlu penglibatan semua tanpa mengambil kira tahap kebolehan
mereka.
ii% Merancang dan memilih sumber bahan pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu
mengajar. Sumber bahan-bahan yang dipilih perlulah mesra pelajar iaitu mudah
digunakan oleh mereka. 6ahan tersebut sudah semestinya menarik. 5ntara bahan yang
boleh digunakan ialah bahan elektronik seperti komputer, televisyen, radio, internet dan
sebagainya. 6ahan bukan elektronik yang juga boleh digunakan seperti carta bergambar
dan sebagainya. 2uru perlu menyediakan bahan yang bersesuaian dengan tajuk yang
hendak di ajar.
iii% 2uru sebagai pemotivasi dan fasilitator murid-murid. 2uru haruslah memberi
motivasi dan keyakinan kepada murid-murid untuk melahirkan idea dalam pembelajaran
mereka supaya dapat membentuk sikap positif dalam perkembangan diri serta
mempunyai nilai-nilai murni dalam hidup. Selain itu juga adalah fasilitator atau
pemudahcara semasa pembelajaran berjalan. )i mana guru membimbing serta memberi
tunjuk ajar jika diperlukan oleh murid-muridnya. )engan itu guru perlulah meningkatkan
diri mereka dengan ilmu dan mempelbagaikan teknik-teknik penyampaian serta membuat
kajian tentang pencapaian murid-murid dari semasa ke semasa.
iv% Pengurusan -elas . Peranan guru di sini ialah membahagikan pelajar mengikut tahap
pencapaian akademik mereka. )engan pembahagian ini ianya akan memudahkan guru
menyediakan aktiviti yang bersesuaian dengan tahap akademik murid-muridnya. Selain
itu guru juga perlu memastikan suasana pembelajaran yang teratur. Perkara lain yang
perlu diambil perhatian ialah#-
- kelas atau bilik yang selesa
- peredaran udara dan cahaya yang sesuai
- kelengkapan perabot, bahan dan peralatan yang mencukupi
6. ii Peranan Murid
Selain guru, murid-murid juga mempunyai peranan mereka sendiri untuk memastikan
pelaksanaan pengajaran penghubungkaitan ini berjaya. Mereka digalakkan melibatkan
diri dengan sepenuhnya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah samada
secara formal atau tidak formal. )engan melibatkan diri secara aktif secara tidak
langsung akan dapat mempertingkatkan kemahiran belajar mereka dan mereka juga dapat
membuat penilaian kendiri tentang kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Murid-murid
juga digalakkan untuk meneroka sendiri sesuatu kemahiran yang baru dengan sentiasa
merujuk kepada guru sekiranya menghadapi masalah pembelajaran.
0. Pendekatan 6ertema
Pendekatan bertema bermaksud pengajaran yang disusun atau dirancang mengikut
sesuatu konsep atau tema. 4anya merangkumi koleksi bahan, aktiviti, isi pelajaran serta
teknik penyampaian. Pendekatan bertema memberi peluang kepada guru untuk
menghubungkait mata pelajaran yang diajar dengan mata pelajaran lain.
Penggabungjalinan beberapa mata pelajaran dalam sesuatu pengajaran ini memberi
peluang kepada murid-murid untuk meneroka, mengalami dan mencari peluang
mengekspresikan sesuatu tema yang telah dirancangkan. )alam pemilihan dan penentuan
tema banyak perkara yang guru perlu ketahui agar pengajaran dan pembelajaran yang
dirancang berkesan. 5ntara perkara tersebut ialah#-
tema yang dipilih hendaklah berasaskan kemahiran, pengalaman serta pengetahuan
sedia ada murid
tema yang dipilih berfokus kepada sesuatu isu. 0ontohnya isu-isu semasa.
sumber-sumber pengajaran dan bahan bantu mengajar mudah didapati dalam tema
yang dipilih
guru perlu mempunyai banyak pengetahuan dalam tema yang dipilih.
guru perlu memastikan tema pengajaran tersebut mempunyai pemeringkatan aktiviti
dari yang mudah kepada yang lebih mencabar.
Pendekatan bertema juga dapat memberi keyakinan kepada murid-murid untuk mengikuti
pengajaran dan pembelajaran dengan adanya pelbagai aktiviti yang menyeronokkan. 4ni
disebabkan tema yang dipilih mempunyai beberapa kemahiran seperti kemahiran
bertutur, membaca, menulis, asas matematik, berfikir, menyanyi dan mengekspresi bakat
(melukis%.
0. i ,erdapat banyak tema yang boleh digunakan oleh guru. ,ema-tema tersebut boleh
dikategorikan dalam tiga jenis tema iaitu#-
5 ,ema persekitaran
6 ,ema Masyarakat
0 ,ema -omunikasi
6erikut merupakan satu contoh pengajaran yang menggunakan pendekatan bertema.
,ema yang digunakan ialah tema persekitaran.
Mata pelajaran # 6ahasa Malaysia
-elas # ,ahun @
,ema # Pengangkutan
Persekitaran # Persekitaran ,eknologi
)i dalam pengajaran ini isi-isi pelajarannya dapat dikaitkan dengan mata pelajaran lain
seperti Sains, Pendidikan Seni >isual, Pendidikan Mu*ik, Pendidikan Pergerakan dan
-esihatan dan -ajian ,empatan dan Matematik. )i dalam pengajaran dan pembelajaran
ini murid-murid akan di dedahkan dengan beberapa perkara penting seperti #-
- sejarah teknologi pengangkutanA
- kepentingan pengangkutan kepada manusia
- kesan-kesan teknologi pengangkutan terhadap alam sekitar, kesihatan manusia, hai'an
dan tumbuhan
- bentuk-bentuk pengangkutan
- pergerakan kenderaan
- perkaitan antara laju dan jarak menggunakan kenderaan
,ema persekitaran teknologi dipilih kerana ia telah memba'a kemajuan dan
pembangunan kepada manusia . ,eknologi juga melahirkan dunia tanpa sempadan dan
telah memperkenalkan konsep globalisasi. ,eknologi yang hebat dan hebat mampu
menarik minat dan memotivasikan murid-murid untuk melibatkan diri dengan aktif dalam
aktiviti-aktivi pengajaran yang berjalan. Murid juga akan dapat meneroka pergerakan
kreatif, imej, bunyi serta meluahkan perasaan mereka secara bebas.
0.ii Pengintegrasian Matapelajaran
)alam -urikulum 6ersepadu Sekolah +endah (-6S+% penegasan yang berkesan amatlah
dititik beratkan bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran berjaya dan mencapai
objektifnya terutama sekali kepada murid-murid. 6agi memastikan hasrat kerajaan dan
matlamat ;alsafah Pendidikan Begara tercapai beberapa kaedah pengajaran digunakan
dalam pengajaran dan pembelajaran antaranya ialah konsep integrasi. 4anya meliputi
semua bidang kemahiran ke arah penguasan ilmu pengetahuan, kemahiran bahasa dan
pemupukan nilai-nilai murni untuk melahirkan modal insan yang seimbang dari segi
intelek, rohani, jasmani dan emosi. -erana keseimbangan ini adalah asas kepada
keharmonian negara. 5ntara aspek pengintegrasian yang boleh digunakan dalam
pengajaran dan pembelajaran ialah
(a% Penggabungjalinan
4a adalah proses menyepadukan (penggunaan% pelbagai bidang kemahiran bagi
menjadikan suatu pelajaran itu integratif dan menyeluruh. Melalui strategi
penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu matapelajaran
disampaikan secara menyeluruh dan bersepadu dengan mengaitkannya dengan satu mata
pelajaran atau beberapa mata pelajaran. Penggunaan strategi ini dapat memberi peluang
murid-murid menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan isi pelajaran yang
diajar. 4a juga boleh mengelakkan kebosanan dan menimbulkan suasana pembelajaran
yang lebih menarik. <ntuk menjadikan proses penggabungjalinan ini lebih berkesan,
murid-murid hendaklah terlebih dahulu menguasai kemahiran asas iaitu kemahiran
mendengar, bertutur, mengira, membaca dan menulis secara mekanis. ,ujuan menguasai
kemahiran asas ini ialah untuk menarik perhatian guru untuk memberi kefahaman dan
penerangan yang lebih bermakna kepada murid.
(b% Penyerapan
)alam konteks -6S+, penyerapan bermaksud sebagai proses menyatupadukan isi
pengetahuan daripada mata pelajaran untuk dijadikan isi pelajaran bagi sesuatu mata
pelajaran yang diajar. 0ontohnya bahan atau kandungan isipelajaran daripada mata
pelajaran lain seperti Matematik, Seni Pergerakan, Sains, Pendidikan Mu*ik, Seni >isual
atau -ajian ,empatan yang digunakan sebagai isi kandungan dalam pelajaran 6ahasa
Malaysia. Penyerapan pengajaran dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti dan gerak kerja
yang dijalankan oleh murid di sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran berjalan.
6agi tema .Pengangkutan1 yang dipilih terdapat beberapa aktiviti integrasi mata
pelajaran lain yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran antaranya
ialah dengan menayangkan jenis-jenis pengangkutan yang terdapat di negara kita serta
beberapa penerangan tentang pengangkutan tersebut. Selepas itu murid diminta
melakukan beberapa aktiviti.
Pergerakan # (a% cara memandu kereta atau kapal terbang
(b% menunggang motosikal
(c% mengayuh perahu
Seni >isual # (a% membuat model kenderaan
(b% me'arna gambar
Pendidikan Mu*ik # (a% membunyikan bunyi kenderaan
(b% menyanyikan lagu yang ada kaitan dengan kenderaan.
Selain daripada itu murid-murid juga diminta untuk membandingkan sai* kenderaan
(Matematik%, menyatakan kebaikan dan keburukan yang terdapat dalam perkembangan
pengangkutan (Sains%, dan menerang secara ringkas tentang sejarah pengangkutan
(-ajian ,empatan%
)i dalam aktiviti pengintegrasian ini kemahiran utama yang diajar kepada murid-murid
ialah kemahiran#
Cisan - menyoal untuk mendapatkan maklumat
- bercerita secara ringkas tentang kenderaanDpengangkutan
6acaan - membaca petikan yang disediakan
- mencari maklumat yang terdapat dalam multimedia
,ulisan - menulis maklumat
- menja'ab soalan
0. iii # 6agaimana aktiviti ini boleh membantu murid dalam pembelajaran?
5dalah menjadi tanggungja'ab guru untuk memastikan murid-muridnya dapat mengikuti
dan seterusnya dapat menerima isi pengajaran yang disampaikan dengan semaksima
mungkin. Maka dengan itu aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran murid
menjurus kepada sesuatu yang boleh mencabar tahap kebolehan mereka. 5ktiviti seperti
pergerakan dilakukan supaya kanak-kanak akan mendapat lebih kefahaman tentang asas-
asas pergerakan seperti penggunaan ruang, masa, imbangan berat badan dan daya.
Semasa melakukan aktiviti tersebut kanak-kanak akan dapat memperkembangkan konsep
pembentukan kendiri dari segi emosi sosial, fi*ikal, rohani dan nilai-nilai murni. )engan
adanya aktiviti ini perkembangan psikomotor murid menjadi lebih meningkat dan
sekaligus membantu mereka menggunakan kesemua deria yang ada pada mereka untuk
memudahkan penerimaan ilmu pengetahuan.
<ntuk aktiviti yang berkaitan dengan Seni >isual, murid-murid membuat model
kenderaan dan me'arna hasil kerja mereka. 5ktiviti ini dapat mengembangkan daya
imaginasi murid-murid dan penajaman daya intuisi mereka. Murid-murid juga dapat
berinteraksi dengan bebas sesama rakan sebaya. Mereka mencari pengetahuan dan
memanipulasi benda-benda menjadi sesuatu yang boleh dijadikan alat permainan mereka.
Murid-murid juga akan dapat me'ujudkan suasana yang dinamik dan interaktif dalam
proses pembelajaran meraka. )alam aktiviti nyanyian guru dapat membimbing murid
kemahiran lisan mereka. 4a juga dapat membantu murid meluahkan perasaan
berlandaskan pengetahuan dan pengalaman verbal dan bukan verbal samada berbentuk
pergerakan, imej visual, prop, bunyi dan mu*ik berasaskan tema yang diberi. 4ni
menjadikan murid-murid lebih berkeyakinan dan pembelajaran lebih menyeronokkan.
)apatlah disimpulkan baha'a aktiviti-aktiviti integrasi dalam pengajaran adalah sebagai
pengukuhan kepada kemahiran yang diperolehi daripada mata pelajaran lain dapat
membantu penguasaan kemahiran fokus yang dikehendaki dalam objektif pengajaran dan
pembelajaran dan menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan individu secara
seimbang, harmonis dan bersepadu.
0. 4> Penggunaan 6ahan )alam Proses Pengajaran
Pemilihan bahan pengajaran juga adalah sebahagian dari tugas guru dalam merancang
pengajarannya. Penggunaan bahan bantu mengajar mengajar adalah sangat penting
kerana ianya dapat membantu murid lebih memahami dan apa yang mereka fahami itu
akan kekal dalam ingatan mereka. Secara umum, bahan bermakna apa sahaja yang
digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran antaranya termasuklah pengetahuan dan
nilai-nilai murni. 6ahan juga boleh dikategorikan sebagai media pendidikan. -esemua
alat dan bahan, jika digunakan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan
akan dapat merangsang dan me'ujudkan iklim pembelajaran yang kondusif dan
berkesan. 4a juga penting sebagai media komunikasi, sumber pengalaman dan unsure
yang boleh mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran. 6ahan-bahan yang
digunakan dalam pengajaran ini ialah#-
6il 6ahan 5ktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
1 6ahan elektronik
- komputer, tayangan klip
video, 4nternet
Penerangan semasa set induksi.
Mencari maklumat
$ 6ahan bukan elektronik
- carta gambar
- lembaran kerja
- teka silangkata
- surat khabar lama
Mencari maklumat tentang pengangkutan
5ktiviti pengayaan
5ktiviti melukis dan me'arna gambar
3 6ahan maujud
- kereta, motosikal dan basikal
Membina ayat dan kemahiran membaca dan menulis.
+ajah 3 # 6ahan pengajaran dan pembelajaran
)alam pengajaran bertema yang dicadangkan ini bahan pengajaran yang digunakan ialah
klip video yang ditayangkan menggunakan komputer dan C0). Maklumat-maklumat
pengajaran disampaikan melalui tayangan berkenaan keadaan sebenar serta peristi'a-
peristi'a yang berkaitan dengan pengangkutan di negara kita. ,ujuannya ialah supaya
murid-murid mendapat maklumat yang lebih jelas jika diterangkan dengan contoh-contoh
yang memerlukan bahan audio dan visual. 0ontohnyaA
1% menerangkan jenis-jenis pengangkutan (air, udara dan darat%
$% menunjuk dan membe*akan kepantasan pergerakkan kenderaan
3% menerangkan bunyi kenderaan
@% menerangkan bentuk-bentuk kenderaan
Penerangan guru dengan diiringi bahan-bahan tersebut dapat memperkembangkan corak
pemikiran murid serta membantu mereka memahami sesuatu dengan jelas. 4nternet juga
digunakan sebagai pendedahan dunia 4, kepada murid. 2uru membimbing murid
meneroka alam maya untuk mencari maklumat. Peluang ini akan dapat menimbulkan rasa
ingin tahu murid
Penggunaan bahan-bahan pengajaran seperti yang terdapat dalam +ajah 3 di atas dapat
membantu murid meneroka dan mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman dan
pembelajaran dari mata pelajaran lain seperti Sains dan kajian ,empatan. )i samping itu
ia juga dapat memupuk nilai-nilai murni dan pemikiran positif murid-murid.
+ujukan#
-ementerian Pendidikan Malaysia. ($==1%. -onvensyen -ebangsaan Pendidikan Seni
>isual $===. -uala Cumpur.
-ementerian Pendidikan Malaysia. (1$%. Pengurusan 6ilik )arjah. -uala Cumpur#
)e'an 6ahasa dan Pustaka
Emar Fakaria, Shaifol 6ahary dan &assan 5hmad. ($=="%. &6G;$3=3 ,eknologi
Maklumat dalam Pendidikan. -uala Cumpur# <B4,GM Sdn. 6hd.
Salmah 5yob. (13%. 5ktiviti-aktiviti Pergerakan -reatif Panduan Pengajar. Petaling
9aya# ;lo Gnterprise Sdn. 6hd.
Salmah 5yob. (1"%. Strategi, ,eknik dan Perancangan Pendidikan Pergerakan. Petaling
9aya# ;lo Gnterprise Sdn. 6hd.
Fulkifli Haakop, Mohd 9amal 4smail. ($==I%. &6G;1@=3 Seni )alam Pendidikan. -uala
Cumpur# <B4,GM Sdn. 6hd.
http://abubakar69.blogspot.com/2010/01/hbef1403-seni-dalam-
pendidikan.html