You are on page 1of 25

KANDUNGAN

NO PERKARA MUKA SURAT


1 1.0 PENGENALAN
1.1 Latar Belakang AirAsia Berhad
1.2 Latar Belakang Penerangan Ta!ang M"rah
#L$$%
2
&
2 2.0 ANAL'S'S
2.1 Strategi Mi(hael P)rter*s +i,e +)r(es
2.2 Analisis -ala!an
2.2.1 Kek"atan AirAsia
2.2.2 Kele!ahan AirAsia
2.& Analisis L"aran
2.&.1 Pel"ang AirAsia
2.&.2 An(a!an AirAsia
2.. -a/a Tahan AirAsia
0 Ma!1"kah AirAsia !engekalkan ked"d"kan
seagai 2Pe!i!1in Pasaran* dala! ind"stri
Penerangan Ta!ang M"rah di Asia Tenggara3
4
5
1.
14
16
17
& &.0 $A-ANGAN
&.1 Men8alin Usahasa!a
&.2 Meningkatkan K"aliti Perkhid!atan
&.& K"!1"lan Sasaran
20
21
22
. ..0 KES'MPULAN 2&
4 4.0 RU9UKAN 2.
6 6.0 LAMP'RAN 24
1.0 PENGENALAN
1
1.1 Latar Belakang AirAsia Berhad
AirAsia Berhad : Mala/sia adalah s/arikat 1enerangan ta!ang !"rah: tan1a
2;rill* dan tan1a tiket /ang 1erta!a di Asia. Mereka !e!1erkenalkan an/ak insenti;
"nt"k !enggalakkan leih ra!ai 1engg"na "nt"k !engg"nakan 1erkhid!atan
1enerangan. 'a dit""hkan 1ada 12 -ise!er 2001: a1aila s/arikat 1e!egangn/a iait"
T"ne Air Sdn Bhd telah !e!eli 55.24< ek"iti #41.67 8"ta s/er% AirAsia dari -RB
=i()!. '" 1e8aat "ta!a AirAsia Berhad terletak di Main Ter!inal B"ilding: K"ala
L"!1"r 'nternati)nal Air1)rt.
-engan sl)gan >Kini Se!"a Orang B)leh Terang? adalah erses"aian dengan seg!en
1asaran 1ihakAirAsia Berhad /ang !en"!1"kan ke1ada k"!1"lan sasaran 1engg"na
/ang er1enda1atan sederhana dan rendah. AirAsia Berhad /ang ditera8" )leh @hg.
-at)A Paha!in A. Ra8a seagai Penger"si dan Pengarah :T)n/ +ernandes seagai Ket"a
PegaBai Eksek"ti; #$EO% dan Pengarah :En(ik Ka!ar"din Meran"n dan En(ik ACiC
Bakar seagai Pengarah serta $)n)r M($arth/ seagai -ire(t)r. Selain ditera8"i )leh
1e!i!1in /ang erkalier: AirAsia t"r"t !e!1"n/ai sera!ai 1601 )rang 1eker8a #se1erti
1ada &1 -e(e!er 200.%. Selain it" !ereka kini !a!1" erangga kerana telah
!en(atatkan leih 1& 000 000 )rang 1elanggan 1ada tah"n ini #10 Og)s 2004% dan
!en8angkakan 8"!lah ini akan !eningkat dari tah"n ke tah"n. Pada Bakt" ini deatina
AirAsia adalah di Mala/sia dan 4 "ah negara lain iait" di Thailand: 'nd)nesia:
Singa1"ra: Ma(a" #$hina% serta +ili1ina.
Ra8ah 1.101D L)g) AirAsia Berhad
S"!erD htt1DEEBBB.airasia.()!EneBs.1h13;Fa)"t"sE1ressG1F2004052H
2
-engan !enng"nakan sl)gan >Kini Se!"a Orang B)leh Terang? adalah erses"aian
dengan seg!en 1asaran 1ihak AirAsia Berhad /ang !en"!1"kan ke1ada k"!1"lan
sasaran 1engg"na /ang er1enda1atan sederhana dan rendah. +alsa;ah AirAsia Berhad
/ang tert"!1" ke1ada ta!ang rendah adalah "nt"k !en8adikan setia1 1er8alanan "dara
seagai sat" /ang !a!1" diteri!a )leh se!"a 1engg"na. Selain it" !atla!at AirAsia
8"ga adalah "nt"k !e!erikan 1er8alanan /ang !"dah: selesa dan !en/er)n)kan agi
se!"a 1en"!1ang.
Pada Bakt" ini AirAsia !e!1"n/ai 2& "ah 1esaBat B)eing H&H0&00 #se1erti 1ada &1
9"lai 2004% /ang !enaBarkan 1.7 ker"si. -engan !engg"nakan ha!1ir H0 1erat"s
ka1asiti ka1al terang dan er(adang "nt"k !eningkatkan 1engg"naan ka1asiti ke1ada
70 1erat"s seagai langkah "nt"k !enda1atkan s"8(a8 ahan akar akiat dari1ada
kenaikan harga ahan akar.
Kini AirAsia telah !elangkah sat" ta1ak ke hada1an dengan !elan(arkan 1ene!1ahan
tiket ka1alterang !elal"i siste! 1esanan ringkas #SMS%. Pengg"naan (ara ini adalah
/ang 1erta!a dig"nakan agi ind"stri 1enerangan di d"nia dan ini adalah ses"at" /ang
!e!anggakan. Selain 1engg"naan siste! 1esanan ringkas: 1engg"na )leh !ene!1ah
tiket ka1alterang se(ara )nline dan 1anggilan tele;)n.
1.2 Latarbelakang Penerbangan Tambang Mrah
'nd"stri 1enerangan se(ara "!"!n/a terahagi ke1ada d"a 8enis iait"
1enerangan 1erkhid!atan 1en"h dan 1enerangan ta!ang !"rah. K)nse1
1enerangan ta!ang !"rah ini di1erkenlkan )leh Pa(i;i( S)"thBest Airline di United
State 1ada tah"n 15.5 a1aila s/arikat 1enerangan ini !elan(arkan 1enerangan
1erta!a 1ada tah"n terse"t Kini Pa(i;i( S)"thBest Airline !er"1akan salah sat"
s/arikat 1enerangan ta!ang !"rah /ang er8a/a di1eringkat antaraangsa.
&
Antara (iri0(iri 1enerangan ta!ang !"rah adalah adalah keiasaann/a s/arikat
1enerangan han/a !engg"nakan sat" ata" d"a 8enis ka1alterang /ang !ana
keiasaann/a adalah dari 8enis A&20 ata" B)eing H&H. Selain it" setia1 kali 1enerangan:
1engg"na adalah eas "nt"k !e!ilih ked"d"kan te!1at. 'ni adalah ert"8"an "nt"k
!enggalakan 1en"!1ang tia aBal di dala! ka1al terang.
Selain it" 1enerangan adalah kera1 dan singkat. 'ni ert"8"an "nt"k !eng"rangkan k)s
!endarat di ter!inal: !anakala t"8"an 1enerangan !elak"kan 1enerangan /ang
singkat adalah kerana "nt"k !eng"rangkan k)s ahan akar. Setia1 tenaga ker8a
1enerangan ta!ang !"rah iasan/a ertangg"ng8aBa terhada an/ak t"gas. 'ni
kerana 1enerangan ta!ang !"rah !en8alankan siste! ke1elagaian t"gas.
Penerangan ta!ang !"rah 8"ga tidak !en/ediakan !akanan dan !in"!an 1er("!a.
Sekiran/a 1ara 1en"!1ang inginkan !in"!an ata"1"n !akanan: (a8 ta!ahan akan
dikenakan. Akhir sekali tiket 1enerangan ta!ang !"rang adalah 8a"n leih rendah
dari1ada 1eneragan 1erkhid!atan 1en"h kerana iasan/a harga tiket 1enerangan
ta!ang rendah adalah e!1at kali ganda dari1ada harga tiket 1enerangan
1erhkhid!atan 1en"h diseakan 1enerangan ta!ang !"rah da1at !e!ini!"!kan
k)s !ereka.
.
2.0 ANAL!"!"
Se8ak 1en""han AirAsia Berhad sehingga kini AirAsia telah an/ak !eneri!a
an"gerah. Antara /ang !enarik 1erhatian k"!1"lan ka!i adalah An"gerah Ke1i!1inan
Pasaran An"gerah Pen(a1aian S/arikat Penerangan 2004 )leh Ma8alah Pengangk"tan
Utara -"nia. Oleh it" ka!i t"8"an ka8ian ka!i ini adalah "nt"k !engetah"i ke!a!1"an
AirAsia "nt"k !engekalkan ked"d"kan seagai 2Pe!i!1in Pasaran* dala! ind"stri
1enerangan M"rah di Asia Tenggara.
2.1 "trategi Mi#hael P$rter%s &i'e &$r#es
2.1.1 Persaingan Antara Pesaing(Pesaing Dalam !ndstri Penerbangan Tambang
Mrah )L$* +$st +ariers, L##s-).i'alr/ Am$ng +$m0eting &irms-
Persaingan antara 1esaing01esaing dala! ind"stri 1enerangan adalah heat. Asia
Tenggara !e!1"n/ai an/ak L$$s er1)tensi /ang er)1erasi di ranta" ini. 9iran negara
kita: Singa1"ra /ang han/a !e!1"n/ai e!1at !illi)n 1end"d"k dengan kel"asan /ang
ha!1ir sa!a dengan negeri Melaka di Mala/sia telah1"n !e!iliki tiga "ah L$$s
!e!andangkan Mala/sia /ang !e!1"n/ai kel"asan /ang er8"!lah &25:H4H kil)!eter
1ersegi han/a !e!iliki se"ah L$$ saha8a iait" Air Asia.
Persaingan "ta!a agi Air Asia adalah dari Singa1"ra. Tiga "ah L$$s /ang terda1at di
Singa1"ra adalah Tiger AirBa/s: Ial"air: dan 9etstar Asia. Perl" diingatkan di sini
ahaBa Ial"air dan 9etstar Asia telah erga"ng di aBah na!a Orange Star 1ada "lan
9"lai 2004. Penga"ngan ini telah !eningkatkan an(a!an terhada1 Air Asia kerana
Orange Star /ang terdiri dari1ada d"a "ah 1enerangan /ang heat akan erk)ngsi
ersa!a0sa!a segala in1"t #!)dal: s"!er !an"sia: tekn)l)gi dan seagain/a% dan akan
!e!erikan 1erkhid!atan /ang leih aik serta akan !e!1"n/ai 1erse!ahan /ang
4
heat 1ada !asa akan datang. Lantarann/a akan !engg"gatkan ked"d"kan Air Asia
seagai 1e!i!1in harga #()st leadershi1% di ranta" Asia Tenggara.
Men"r"t $EO Air Asia: T)n/ +ernandes dala! te!"gan/a )leh BartaBan akhar G"ang
Ming -ail/: elia" !engatakan ahaBa MAS /ang !en"r"nkan harga tiket ka1al terang
/ang erhara1 da1at !eningkatkan saha! 1asarann/a dala! ind"stri 1enerangan telah
!eninggalkan kesan 1ersaingan /ang leih sengit ke1ada Air Asia dala! "sahan/a "nt"k
ersaing dengan 1enerangan /ang lain kh"s"sn/a 1enerangan L$$s dari Singa1"ra.
Jala"1"n MAS dan Air Asia "kan terg)l)ng dala! ind"stri 1enerangan /ang sa!a:
teta1i tindakan MAS adalah sat" i!1ak tersirat terhada1 Air Asia.
2.1.2 P$tensi Kemaskan Pesaing Bar )P$tential Entr/ 12 Ne* +$m0etit$rs-
P)tensi agi ke!as"kan 1esaing ar" adalah rendah dala! ind"stri 1enerangan
L$$s. 'ni adalah diseakan )leh halangan "nt"k !as"k adalah tinggi#high arriers t)
entr/% se!entara halangan "nt"k kel"ar adalah rendah#l)B arriers t) eKit%. Ban/ak
s/arikat 1enerangan telah tidak da1at !e!1ertahan 1erniagaan di ind"stri 1enerangan
dan telah !eninggalkan ind"stri ini. Seagai ()nt)hn/a S)"theast Airlines di Larg):
+l)rida /ang !"la er)1erasi se8ak tah"n 1552 telah henti er)1erasi 1ada -ise!er
200.. Alasan 1eninggalan S)"theast Airlines adalah harga !in/ak dan 1ersaingan /ang
terlal" heat.
Risik) /ang 1erl" ditangg"ng )leh ind"stri 1ernerangan adalah sangat tinggi. M)dal
1er!"laan #initial (a1ital la/)"t% agi 1enerangan adalah tinggi. Selain it": 1)lisi
kera8aan 8"ga !er"1akan salah sat" ;akt)r !enghalang 1esaing dari !e!as"ki ind"stri
1enerangan. Ta!ahan 1"la: tekn)l)gi !engetah"i0agai!ana #te(hn)l)g/ kn)B0h)B%
/ang r"!it dala! ind"stri 1enerangan 8"ga !enghalang ke!as"kan 1esaing ar" dari
!e!as"ki ind"stri 1enerangan.
6
2.1.3 P$tensi Perkhidmatan Ganti )P$tential De'el$0ment 12 "bstitte "er'i#es-
P)tensi 1erkhid!atan ganti adalah tinggi di Se!enan8"ng Mala/sia.
Perkhid!atan ganti agi 1enerangan AirAsia adalah kereta: teksi: as dan kereta a1i.
K)s !ele1as /ang B"8"d agi 1en"!1ang adalah keselesaan: !asa dan harga.
Keselesaan di dala! as dan kereta a1i !e!erikan kesan terhada1 1erkhid!atan
AirAsia. Kel"asan antara te!1at d"d"k /ang se!1it di dala! 1esaBat AirAsia
!eninggalkan 1engala!an /ang tidak ser)n)k serta tidak 1"as hati di kalangan
1en"!1ang AirAsia. Perkhid!atan as dan kereta a1i di Se!enan8"ng Mala/sia se!akin
hari se!akin erta!ah aik. K"aliti 1erkhid!atan as dan kereta a1i /ang se!akin
!eningkat telah !en8adi 1e!angkin /ang heat ke1ada AirAsia dala! !enghalangn/a
dari1ada !enda1atkan saha! 1asarann/a di Se!enan8"ng Mala/sia.
-ari segi antaraangsa 1"la: 1)tensi 1erkhid!atan ganti adalah rendah !e!andangkan
han/a terda1at 1erka1alan saha8a seagai 1erkhid!atan ganti. Perkhid!atan 1erka1alan
!e!erl"kan !asa /ang 1an8ang "nt"k sa!1ai ke destinasi dan ta!ang "kann/a
!"rah. 9"ster" it": 1enerangan antaraangsa !e!1"n/ai 1er!intaan /ang tinggi
sedangkan gl)alisasi l"as !elanda.
2.1.4 Kasa Pena*aran 1leh Pembekal )Bargaining P$*er 12 "00liers-
K"asa 1enaBaran )leh 1e!ekal adalah tinggi !e!andangkan han/a terda1at
d"a 1e!ekal ka1al terang di 1asaran saha8a iait" B)eing dan Air"s. Ked"a0d"a
1e!ekal ini erk"asa !)n)1)li dala! !enent"kan harga 1esaBat !e!andangkan
s/arikat 1enerangan tidak !e!1"n/ai k"asa taBar0!enaBar /ang tinggi.
Jala" agai!ana1"n: ked"a0d"a B)eing dan Air"s erl"!a0l"!a dala! 1eneta1an
harga dan k"aliti "nt"k !e!1er)lehi saha! 1asaran !ereka. Sele1as ke8adian 511:
B)eing !en8adi le!ah dala! !enghasilkan 1esaBat. Air"s /ang !enaBarkan harga
H
/ang leih !enarik dengan teknikal s1esi;ikasi /ang aik telah !en8adi d)!inan di
ind"stri 1enerangan.
Air Asia tidak ketinggalan "nt"k !ele1askan 1el"ang ini dan telah !engadakan k)ntrak
dengan Air"s 1ada "lan -ise!er:200. "nt"k !e!ekalkann/a .0 "ah 1esaBat /ang
er8"!lah USL4.2 illi)n dan Air Asia akan !e!1er)lehi diska"n lagi dari1ada 1ihak
Air"s dengan 1e!elian terse"t. -ala! keadaan ini: da1at dilihat Air Asia telah
!en8alinkan h""ngan !esra dengan Air"s dan ia er8a/a !eng"r"skan k"asa 1e!ekal
dengan aik.
2.1.5 Kasa Pena*aran 1leh Penggna )Bargaining P$*er 12 +st$mers-
-ari segi antaraangsa: k"asa 1enaBaran )leh 1engg"na adalah rendah. -ala!
1erh""ngan antara AirAsia dengan 1elanggann/a: AirAsia dikatakan !e!1"n/ai k"asa
!)n)1)li dala! !enent"kan harga tiket 1enerangan. Pengg"na tidak !e!1"n/ai k"asa
taBar0!enaBar /ang tinggi diseakan 1ilihan !ereka adalah terhad. =arga /ang
ditaBarkan )leh AirAsia senang !enarik 1en"!1ang dari kelas 1ertengahan dan ke
aBah dan agi !ereka /ang ingin er8i!at0(er!at dala! k)s 1erelan8aan serta agi
"dget tra,elers.
-ari segi l)kasi Se!enan8"ng Mala/sia 1"la: k"asa 1enaBaran 1engg"na dala!
1enerangan d)!estik adalah tinggi diseakan 1engg"na senang "nt"k !enggantikan
AirAsia dengan 1erkhid!atan /ang lain se1erti as dan kereta a1i.
AirAsia har"s erhati0hati dala! !eng"r"skan 1elanggann/a dari d)!estik dan 8"ga
antaraangsa.
7
2.2 Analisis Dalaman
2.2.1 Kekatan Dalaman
2.2.1.1 Peningkatan Kentngan
Pada Bakt" ini se(ara "!"!n/a 1restasi AirAsia Berhad adalah dala! keadaan
/ang !e!anggakan kerana !en(atatkan ke"nt"ngan seel"! ("kai RM124..H 8"ta
dala! tah"n keBangan erakhir &0 9"n lal": !el)n8ak 116 1erat"s eranding RM47.0H1
8"ta /ang di(atatkan tah"n keBangan seel"!n/a. Ke"nt"ngna ersih !ereka
!en(atatkan 1eningkatan sean/ak 12H 1erat"s ke1ada RM111.6&4 8"ta ke1ada
RM.5.06H hasil dari1ada 1enda1atan er8"!lah RM66.24 8"ta /ang !eningkat sean/ak
65 1erat"s dari1ada RM&52.65 8"ta 1ada tah"n seel"!n/a 8"ta.
Ketika ini sedang hangat di1erkatakan tentang is" kenaikan harga ahan a1i. Terda1at
eera1a s/arikat 1enerangan /ang ter8e8as akiat dari1ada is" ini ()nt)hn/a Mala/sia
Airline S/ste! dan AirAsia tidak terke("ali. K)s ahan akar 8et !er"1akan .& 1erat"s
dari1ada k)s kesel"r"han AsiaAsia. Jala"agai!ana 1"n !en"r"t $EO AirAsia: is" ini
adalah sat" rah!at agi !ereka kerana !ereka er1enda1at ahaBa ia akan !en8e8askan
1esaing dan !en8a"hkan 1enggiat ar" dari1ada !e!as"ki 1asaran 1enerangan
ta!ang !"rah. Men"r"t s"!er Berna!a ertarikh 2& Og)s 2004: Ket"a PegaBai
Eksek"ti;n/a !en/atakan ahaBa Kami masih tersenyum. Kami belum mengalami
kerugian wang lagi, jadi kami berharap untuk meneruskan trendnya.
5
Ra8ah 2.2.1.101D Peningkatan Ke"nt"ngan AirAsia Berhad
Peningkatan Kentngan Bersih
AirAsia Berhad
.5.06H
111.6&4
0
20
.0
60
70
100
120
200. 2004
Tahn
.
M

6

t
a
S"!erDhtt1DEEBBB.harian.()!.!/E!EB=arianESat"rda/EEk)n)!iE2004072622&5.5EAr
ti(leELaa AirAsia !el)n8ak 116 1erat"s0Oleh S";;ian A Bakar
2.2.1.2 Kemalangan "i2ar
-ala! Te!1)h )1erasi AirAsia: kadar ke!alangan adalah si;ar di!ana tiada
searang kes !engenai ke!alangan. -engan ini na!a aik AirAsia adalah sentiasa
di8aga. Ke!alangan erlak" /ang !eliatkan s/arikat 1enerangan Li)n Air di la1angan
terang Adi S"!ar!): 'nd)nesia 1ada 1 -ise!er telah !eng)rankan sek"rang0
k"rangn/a &1 n/aBa dan 61 !engala!i ke(ederaan akiat dari1ada h"8an leat /ang
!enggangg" akti,iti 1endaratan. Ke!alangan /ang erlak" akan !en/eakan na!a
aik s/arikat ter(e!ar dan ke/akinan 1engg"na terhada1 s/arikat 8"ga akan ter8e8as.
Se1erti /ang diketah"i "!"! AirAsia er)1erasi !engg"nakan sat" 8enis 1esaBat iait"
B)eing H&H0&00. PesaBat k)!ersial ini !en8adi 1ilihan AirAsia kerana ke(eka1an
1engg"naan dan keleihann/a !e!ant" !eng"rangkan k)s. -engan !engg"nakan sat"
10
8enis 1esaBat: AirAsia da1at !e!astikan 1en"!1"an /ang teliti dan 1en/elenggaraan
/ang (eka1 sentiasa dieri ke"ta!aan. Selain it" AirAsia !en8alankan >line (he(k?
seBakt" transit: >night0st)1? dan >A (he(k? di8alankan setia1 "lan. Pen/elenggaraan
hangar >$? dan >-? (he(k 1"la dikendalikan sela!a 10 hingga 21 hari setia1 tah"n.
Men"r"t !akl"!at /ang ka!i 1er)lehi: sel"r"h ahagian 1esaBat akan di"ka dan
di1eriksa dengan 1en"h teliti. Ta!ahan 1"la Line (he(ks AirAsia di8alankan )leh kreB
1en/elenggaraan ka!i /ang terlatih dan 1e!eriksaan hangar di8alankan )leh ST Aer)
iait" salah sat" s/arikat terke!"ka di d"nia. Se!"a ini adalah !er"1akan kaedah
1en(egahan /ang dia!il )leh 1ihak AirAsia Berhad "t"k !engelak dari1ada
erlak"n/a ke!alangan 1ada !asa akan datang.
2.2.1.3 Kelasan Pasaran
-ala! !engekalkan ked"d"kann/a seagai s/arikat 1enerangan erk)s rendah
di Asia Tenggara: AirAsia telah !e!1erl"askan destinasi 1enerangann/a. Seel"! ini:
AirAsia han/a leih tert"!1" ke1ada ind"stri d)!esti(. Na!"n: AirAsia telah
!en"n8"kkan ke"1a/aann/a dala! !e!1erl"askan ind"stri terse"t kel"ar negara se1erti
Asia Tenggara dan Asia Ti!"r. Kini: AirAsia telah !e!1el)1)ri 1erkhid!atann/a di
dala! negara dan !e!1"n/ai destinasi0destinasi 1enerangann/a di l"ar negara se1erti:
$hina: Ma(a": +ili1ina: Thailand: 'nd)nesia: La)s: Ke!)8a dan Singa1"ra. Beranding
dengan s/arikat 1enerangan /ang erteraskan k)s rendah lain dari l"ar negara
()nt)hn/a Li)n Air dari 'nd)nesia: AirAsia !e!1"n/ai ilangan destinasi /ang leih
an/ak. Begit" 8"ga dengan s/arikat 1enerangan erk)s rendah dari Thailand se1erti
N)k AirBa/ dan PBair /ang han/a !enaBarkan 1erkhid!atan dala! kaBasan negara
Thai saha8a. Na!"n: s/arikat 1enerangan dari Singa1"ra iait" Tiger AirBa/ 8"ga
!e!1"n/ai ilangan destinasi 1enerangan /ang ha!1ir sa!a dengan dengan AirAsia.
Malah ia 8"ga telah !e!1"n/ai destinasi Selatan Asia iait" 'ndia. 'ni !er"1akan sat"
(aaran agi AirAsia dala! !enghada1i 1ersaingan.
11
2.2.1.4 Pesa*at Penerbangan
Seel"! ini AirAsia han/a !e!iliki sean/ak 2& "ah 1esaBat /ang er)1erasi
iait" 8enis B)eing H&H0 &00. Men"r"t 1etikan di akhar Berita =arian Bertarikh 26 Og)s
2004 : Ket"a PegaBai Eksek"ti; AirAsia erkata ahaBa erkata: ke"nt"ngan ersih
leih rendah eranding "n8"ran seel"! ini sean/ak RM160 8"ta diseakan )leh
1eningkatan harga ahan a1i dan 8"ga diseakan )leh ilangan 1esaBat /ang terhad
Oleh it" AirAsia telah !ene!1ah eera1a ka1al terang dan !en"r"tn/a lagi 1ada
-ise!er tah"n ini: angkatan 1esaBat ar" Air"s A&20 di8angka tia: /ang se(ara
1erlahan akan !enggantikan 1esaBat BH&H agi )1erasi d)!estik. T"8"h dari1ada Air"s
A&20 di8ad"al tia tah"n de1an

Tindakan !e!eli 1esaBat terse"t adalah erdasarkan ke/akinann/a terhada1 !asa
hada1an ind"stri terse"t. Langkah ini !en"n8"kkan ahaBa AirAsia er"1a/a !en8ana
leih an/ak ke"nt"ngan dan er"1a/a "nt"k ersaing dengan s/arikat 1enerangan lain
/ang erteraskan k)s rendah. Ta!ahan lagi: 1ena!ahan 1esaBat ar" !e!)lehkan
AirAsia "nt"k !eningkatkan !"t" 1erkhid!atann/a dengan !enaBarkan leih an/ak
destinasi 1enerangan.
2.2.1.5 Kekatan Angerah Pen#a0aian
AirAsia telah !enda1at 1engiktira;an a1aila $EO AirAsia Bhd Gr)"1 T)n/
+ernandes telah !e!enangi an"gerah ke1i!1inan # Regi)nal G L)B $)st Leadershi1
ABard% di Airline B"siness Strateg/ ABard 2004.Men"r"t edit)r Airline B"siness: Ke,in
O* T))le: ke!enangan it" !en"n8"kkan ahaBa T)n/ "kan saha8a er8a/a ke1ada
AirAsia: !alah elia" 8"ga !er"1akan 1el)1)r /ang !e!"ktikan ke8a/aan k)nse1
1enerangan erk)s rendah di Asia /ang seel"! ini k"rang !enda1at 1erhatian. 'ni
!en"n8"kkan ahaBa AirAsia er"1a/a "nt"k !en8ana leih an/ak strategi "nt"k
!eningkatkan ke"1a/aan s/arikatn/a "nt"k ersaing.
12
Antara an"gerah lain /ang diteri!a )leh AirAsia ter!as"k -e,el)1ing Airline ); the /ear
200& dari1ada Air;inan(e 8)"rnal: Asia Pa(i;i( Airline ); the @ear 200&: dari1ada $entre
); Asia Pa(i;i( A,iati)n #$APA%: Market Leadershi1 ABard:2004 Airline A(hie,e!ent
ABards dari1ada Air Trans1)rt J)rld MegaCine. Tri1le A Regi)nal ABard ); Best Airline
'PO ;)r 200. dari1ada The Asset MegaCine: dan an"gerah0an"gerah /ang lain.
S"!erD #htt1DEEBBB.airasia.()!Eenglish.1h13;Fa)"t"sG1FaBards%
2.2.1.7 Ker8asama Dengan "/arikat Penerbangan Lain
AirAsia Bhd Gr)"1 8"ga telah !engadakan ker8asa!a dengan s/arikat
1enerangan lain di l"ar negara. Antara s/arikat 1enerangan l"ar negara /ang
eker8asa!a dengan AirAsia Bhd Gr)"1 ialah dari1ada ABair Airline 'nd)nesia dan Thai
AirAsia dari Thailand. -ala! ker8asa!a ini AirAsia Bhd Gr)"1 !e!1"n/ai k"asa
se1en"hn/a dala! 1entadiran s/arikat terse"t.
2.2.1.9 Peningkatan Bilangan Penm0ang
Bilangan 1engg"na AirAsia !en"n8"kkan 1eningkatan /ang 1)siti; di!ana 1ada
Og)s 200.: AirAsia !en(atatkan ilangan 1en"!1ang sean/ak .6&:016 )rang.
Manakala 1ada "lan Og)s tah"n 2004 1"la: AirAsia !en(atat sean/ak 451:5H.
1en"!1ang iait" 1eningkatan sean/ak 2H.5< dari1ada tah"n seel"!n/a. Bilangan ini
adalah ter!as"k 1en"!1ang dari1ada s/arikat ker8asa!a AirAsia: iait" Thai AirAsia dan
ABair Airline.
1&
Ra8ah 2.2.1.H01D Peningkatan Bilangan Pen"!1ang AirAsia Berhad Pada Tah"n 2004
Peningkatan Bilangan Pen"!1ang
AirAsia Berhad
.6&016
4515H.
0
100000
200000
&00000
.00000
400000
600000
H00000
Og)s 200. Og)s 2004
Tah"n
B
i
l
a
n
g
a
n


P
e
n
"
!
1
a
n
g
S"!erD htt1DEEBBB.airasia.()!
2.2.2 Kelemahan Dalaman
Antara kele!ahan /ang terda1at dala! s/arikat AirAsia ialah dari segi
1erkhid!atan /ang ditaBarkan ke1ada 1engg"na. Perkhid!atan /ang selal" !en8adi
!asalah ke1ada AirAsia 1enerangan /ang tidak !engik"t 8ad"al /ang diteta1kan.
Keadaan ini !en/eakan ketidak1"ashatian 1en"!1ang /ang !engg"nakan
1erkhid!atan 1enerangan AirAsia. -iseakan )leh kele!ahan dala! 1erkara terse"t:
AirAsia telah kehilangan ra!ai 1elanggan /ang !e!entingkan kete1atan !asa. Na!"n
de!i !eng"rangkan ke(a(atan terse"t. AirAsia !enga!il langkah "nt"k
!en/elesaikan !asalah terse"t. Langkah ini telah !eningkatkan k"aliti
1erkhid!atann/a dan !eng"rangkan !asalah 1en"ndaan 1enerangan.
1.
2.3 Analisis Laran
2.3.1 Pelang Laran
2.3.1.1 Pelang Pasaran D$mestik
Pel"ang /ang 1erta!a terhada1 AirAsia ialah 1asaran /ang esar dari1ada
1enda1atan g)l)ngan sederhana dan rendah kh"s"sn/a agi 1enerangan dala! negara..
Sele1as AirAsia !elan(arkan tiket 1enerangan /ang !"rah dengan sl)gan > Kini Se!"a
Orang B)leh Terang?: 1enerangan dari sat" destinasi ke destinasi /ang lain "kan lagi
!en8adi !asalah esar ke1ada g)l)ngan ini. Ta!ahan lagi: seel"! 1erkhid!atan
1enerangan ta!ang !"rah di1erkenalkan: 1el"ang agi g)l)ngan sederhana dan
rendah "nt"k !enaiki ka1al terang adalah rendah. Na!"!: setelah AirAsia
di1erkenalkan 1enerangan ta!ang !"rah: AirAsia telah da1at !e!"ka 1asaran /ang
l"as terhada1 g)l)ngan terse"t. 'ni kerana tara; 1enda1atan 1end"d"k Mala/sia se(ara
"!"!n/a adalah sederhana.9adi 1erkara ini !er"1akan 1el"ang /ang aik agi AirAsia.
2.3.1.2 Pelang Akti'iti Pelan#$ngan
Selain dari1ada it": kera8aan er"saha !enggalakkan dala! ind"stri 1elan()ngan
8"ga !er"1akan 1el"ang agi AirAsia 1ada !asa hada1an. Kera8aan telah !en8alankan
an/ak ke!1en 1elan()ngan di dala! dan l"ar negara "nt"k !e!1r)!)sikan ind"stri
1elan()ngan negara ka!i se1erti >Tah"n MelaBat Mala/sia? dan >$"ti0$"ti Mala/sia?.
+)k"s AirAsia terhada1 1asaran d)!estik telah !e!eri !an;aat ke1ada AirAsia di!ana
ia !e!eri 1el"ang ke1ada rak/at Mala/sia "nt"k !elan()ng dengan !enik!ati harga
tiket 1enerangan /ang !"rah.
14
2.3.1.3 Pelang Pembinaan Terminal Tambang Mrah
Pel"ang /ang seter"sn/a ialah. Pe!inaan ter!inal 1enerangan ta!ang !"rah
di La1angan Terang Antaraangsa K"ala L"!1"r #KL'A% dan ian/a di8angka sia1 1ada
"lan A1ril tah"n de1an. Men"r"t s"!erD htt1DEEes)nline.rt!.net.!/ dala! ken/ataan
Menteri Pengangk"tan: -at)A Seri $han K)ng $h)/ erkata: 1r)8ek erharga RM107 8"ta
/ang diina di kaBasan sel"as 27 000( !eter it" !er"1akan ter!inal ked"a teresar
sele1as KL'A. Kini 1r)8ek terse"t telah 1H 1erat"s sia1: iait" d"a 1erat"s leih aBal dari
8ad"al asal. A1aila er)1erasi kelak: ter!inal it" !a!1" !engendalikan sehingga 10
8"ta 1en"!1ang dala! te!1)h 4 tah"n. Selain it" !en"r"t Ti!alan Perdana Menteri
-at) Seri Na8i: ter!inal ta!ang !"rah di KL'A !e!)lehkan s/arikat0s/arikat
1enerangan ta!ang !"rah !en(a1ai k)s )1erasi /ang leih rendah.Oleh it":
1e!inaan ter!inal ini telah !en8adikan 1el"ang ke1ada AirAsia 1ada !asa akan datang.
akan datang.
2.3.2 An#aman Laran
2.3.2.1 Peningkatan :arga Min/ak Mentah
An(a!an /ang dihada1i )leh AirAsia sekarang ialah 1eningkatan harga ahan a1i.
An(a!an ini !en8adi an(a!an "ta!a ke1ada AirAsia kerana ini akan !en8e8askan
1el"ang "nt"k !enaBarkan harga tiket /ang !"rah.
2.3.2.2 Persaingan
An(a!an /ang seter"sn/a ialah 1ersaingan 1enerangan ta!ang k)s rendah
/ang k"at dala! ranta" Asean. -i ranta" Asean: terda1at se!ilan "ah s/arikat
1enerangan "ta!a /ang !en8alankan 1enerangan ta!ang !"rah. Jala"1"n AirAsia
16
telah !e!enangi an"gerah >S/arikat Penerangan Ta!ang Rendah Pasi;ik Teraik?
1ada tah"n 200.: n"!"n AirAsia "nt"k !e!1ertahankan ked"d"kan terse"t adalah
!en(aar kerana terda1at 1ersaingan /ang k"at dari1ada s/arikat l"ar se1erti Orenstar di
Singa1"ra.
2.3.2.3 Pr$dk Pengganti
Perkhid!atan /ang lain se1erti as dan kereta1i 8"ga !er"1akan an(a!an agi
AirAsia di dala! 1enerangan d)!estik. Jala"1"n !enaiki ka1al terang akan !en8i!at
leih !asa dala! 1er8alanan: teta1i keleBatan /ang kera1 erlak" )leh ka1al terang
AirAsia akan !en/eakan ra!ai 1en"!1ang !e!ilih 1erkhid!atan as dan kereta1i
dengan tidak an/ak !asalah keleBatan dengan seri"s. Selain it" s/ste! 1erh""ngan
darat di Mala/sia /ang aik !en/eakan !asalah kesesakan 8alan ra/a da1at
dik"rangkan seter"sn/a !en/eakan 1engg"na !e!1"n/ai alternati; lain .
2.3.2.4 &akt$r Persekitaran
An(a!an /ang seter"sn/a ialah an(a!an 1enganasan se1erti 1eristiBa 11
Se1te!er 2001 dan 1en/akit se1erti SARS. Jala"1"n kese!"a 1eristiBa ini telah
erlal": teta1i ia 8"ga !e!1"n/ai 1)tensi "nt"k !en8e8askan lagi ind"stri 1enerangan
1ada !asa akan datang. Selain it" erita terkini !engenai keadaan ("a(a sekarang /ang
tidak !enent" !en/eakan AirAsia ter1aksa erde1an dengan 1elagai an(a!an.
1H
2.4 Da/a Tahan AirAsia
Ma!1"kah AirAsia !engekalkan ked"d"kan seagai 2Pe!i!1in Pasaran* dala! ind"stri
Penerangan Ta!ang M"rah di Asia Tenggara3
Bagi !en8aBa 1ers)alan is" ini: ka!i erset"8" ahaBa AirAsia !a!1" !engekalkan
ked"d"kan seagai 2Pe!i!1in Pasaran* dala! ind"stri Penerangan Ta!ang M"rah di
Asia Tenggara erdasarkan analisi0analisis /ang telah ka!i n/atakan diatas.
"T.ATEG! "1UT:;E"T
Berdasarkan analisis agi !en8aBa 1ers)lan is" /ang ka!i "atarakan:
seenarn/a antara ;akt)r ke8a/aan AirAsia adalah er!"la dengan 1enga1likasian strategi
/ang 1ernah dilaksanakan )leh S)"thBest Airlines $). AirAsia telah !en8adikan s/arikat
ini seagai 2r)le !)del* . Ban/ak strategi telah dia1likasikan dala! 1enera8"an AirAsia
sehinggalah AirAsia !en(a1ai ked"d"kan seagai 1e!i!1in 1asaran dala! ind"stri
1enerangan ta!ang !"rah di Asia Tenggara.
O1erasi S)"thBest di aBah =er Kelleher !e!1"n/ai eera1a (iri /ang
!en/"!ang ke1ada ker8a/aann/a. Antara eera1a strategi /ang da1at ka!i kenal1asti
adalah /ang 1erta!a: sentiasa er"1a/a "nt"k !ere"t ses"at" 1el"ang strategi seera1a
segera a1aila ia !"n("l. +akt)r0;akt)r "ta!a lain adalah ent"k 1er 1ert"!"han /ang
k)nser,ati;: 1)lisi kekangan k)s dan k)!it!en 1ara 1eker8an/a.
Kelleher 8"ga sentiasa !enentang 1er("aan "nt"k erke!ang terlal" (e1at.
+alsa;ahn/a agar han/a erke!ang a1aila adan/a s"!er0s"!er /ang er"1a/a "nt"k
!e!as"ki s"at" l)kasi ar" dengan se1"l"h ke d"a elas 1enerangan setia1 hari "kan
setakat sat" ata" d"a saha8a.
S)"thBest t"r"t !e!eri 1en"!1"an ke1ada !enerangkan ra!ai 1en"!1ang
1ada kekera1an /ang tinggi: 8arak /ang 1endek #iasan/a se8a! ata" k"rang% dengan
17
ta!ang /ang !enarik. Na!"n strategi ini !"la er"ah a1aila S)"thBest
!e!1erkenalkan 1er8alanan /ang leih 8a"h tan1a henti.
S)"thBest erter"san !en8adi s/arikat 1enerangan /ang erk)s rendah dala!
1asarann/a. K)s O1erasi S)"thBest agi setia1 at"an te!a1t d"d"k tersedia leih
rendah dari 1esaingn/a. +akt)r "ta!a di dala! rek)d /ang !engkag"!kan ini adalah
se!"a ka1al terang /ang dig"nakann/a adalah dari sat" 8enis B)eing H&H /ang se(ara
dra!ikn/a !erendahkan k)s s/arikat agi latihan: 1en/elenggaraan: dan in,ent)ri.
15
3.0 +ADANGAN
Berdasarkan analisis0analisis /ang telah din/atakan diatas agi !en8aBa
1ers)alan is" /ang ka!i "tarakan: di sini ka!i ingin !e!erikan eera1a (adangan
terhada1 AirAsia. $adangan ini !"ngkin sedikit sean/ak da1at !e!ant" 1ihak
AirAsia dala! !engekalkan ked"d"kann/a seagai 1e!i!1in 1asaran dala! ind"stri
1enerangan ta!ang !"rah di Asia Tenggara. Berik"t adalah (adangan0(adangan ka!iM
3.1 Men8alin Usahasama
3.1.1 Mala/sia Airlines "/stem
AirAsia 1erl" !en8alin "sahasa!a dengan Mala/sia Airline S/ste! #MAS%.
Seagai s/arikat 1enerangan Mala/sia: AirAsia dan MAS 1erl" eker8asa!a "nt"k
!eng"rangkan ka1asiti er8ad"al dala! se(t)r 1enerangan d)!estik. 'ni ert"8"an
"nt"k !engelak leihan ka1asiti dan 1e!aCiran s"!er se1an8ang te!1)h
1erkhid!atan rendah /ang l"ar iasa. Seagai ()nt)h: se!1ena !en/a!"t "lan
Ra!adan /ang !"lia agi "!at 'sla! dinegara ini: 1er!intaan 1enerangan adalah
erk"rangan: ter!as"k 8"ga se(t)r 1elan()ngan kerana er1"asa se"lan. Oleh it":
se1an8ang te!1"h ini: AirAsia dan MAS 1erl" eker8asa!a "nt"k !en8i!atkan k)s
!asing0!asing.
3.1.2 "/arikat Penerbangan Tambang Mrah Lain
AirAsia 8"ga 1erl" !en8alin "sahasa!a dengan s/arikat 1enerangan ta!ang
!"rah lain di Asia Tenggara ini. Me!andangkan "asaha!a /ang ter8alin antara AirAsia
dengan Thailand dan 8"ga 'nd)nesia ter"kti da1at !el"askan 1asaran di!ana erlak"
1ena!ahan ilangan 1en"!1ang dan ke"nt"ngan se!ain !enigkat dari se!asa ke
se!asa: !aka "saha se1erti ini )leh diter"skan. AirAsia )leh !en8alin "sahasa!a
dengan +ili1ina dan Singa1"ra. Selain da1at !enigkatkan ilangan 1en"!1ang: ia 8"ga
20
da1at !ena!ah ilanag destinasi disa!1ing han/a !eliatkan 1ena!ahan k)s /ang
sedikit saha8a.
3.2 Meningkatkan Kaliti Perkhidmatan
Mengik"t analisis /ang ka!i la!1irkan seel"! ini: terda1at sat" saha8a
kele!ahan dala!an /ang diala!i )leh AirAsia iait" k"aliti 1ekhid!atan /ang k"rang
!e!"askan di!ana erlak"n/a kekera1an keleBatan 1enerangan dari1ada /ang
di8ad"alkan. -ari1ada 1e!a(aan ka!i: seBakt" erlak" 1eristiBa ini: kadangkala 1ihak
Airasia tidak !e!akl"!kan ke1ada 1en"!1ang !en/eakan !ereka risa" dan !erasa
tidak er1"as hati dengan sit"asi terse"t. 'ni sedikit sean/ak !en8e8askan lagi na!a
aik Air Asia. Oleh it": agi !eningkatkan k"aliti 1erkhid!atan ka!i !en(adangkan
agar AsiaAsia !enga!il langkah inisiati; "nt"k !eB"8"dkan 2se!angat ker8a
er1as"kan* dala! )rganisasin/a. Selain da1at !en8i!atkan k)s: ia 8"ga telah ter"kti
da1at !e!erikan 1"langan /ang ernilai ke1ada s/arikat di!ana S)"thBest telah
!e!"ktikann/a terleih dah"l".
Men"r"t K)lleher: dia 1er(a/a ahaBa 1eker8a 1erl" di"ta!akan terleih dah"l": dan
"kann/a 1elanggan. S)"thBest dikenali kerana er8a/a !en/ediakan 1eker8an/a dengan
8"!lah !akl"!at /ang tidak terhingga /ang !e!)lehkan !ereka !e!aha!i s/arikat:
!isi0!isi: 1ara 1elanggan dan 1esaing dengan aik. S)"thBest 1er(a/a ahaBa
!akl"!at adalah 2k"asa*. 'a adalah s"!er /ang !e!)lehkan 1eker8a !elak"kan ker8a
!ereka dengan leih aik dan da1at !e!eri 1ekhid!atan ke1ada 1elanggan dengan
leih aik. 9"ster": 1elanggan01elanggan /ang er"r"san dengann/a a!at 8arang !en8adi
kela! ka"t.
Selain it": 1eker8a AirAsia 8"ga 1erl" ada 1)lisi 1eker8a di!ana 1eker8a t"r"t !elihat diri
!ereka seagai 1enera8" dengan !isin/a "nt"k !e!eri 1el"ang ke1ada 2se!"a )rang
)leh terang*. Strategi 2Peng"r"san =""ngan Pelanggan* ata" leih dikenali dengan
$RM 8"ga )leh dia1likasikan dala! !eningkatkan k"aliti 1erkhid!atan. Na!"n ia
erke!"ngkinan akan !enigkatkan k)s seter"sn/a !eng"rangkan hasil s/rikat.
21
3.3 Km0lan "asaran
AirAsia telah !e!n/ediakan 1erkid!atan 1eneranagn ta!ang !"rah ke1ada
g)l)ngan er1enda1atan sederhana. -i sini: ka!i !en(adangkan agar AirAsia t"r"t
!engseg!entasikan 1asarann/a ke1ada 1ara 1ela8ar seagai k"!1"lan sasaran ar".
Se1erti!ana diketah"i: AirAsia t"r"t !enghada1i an(a!an 1esaing 1erkhid!atan gantian
se1erti 1erkid!atan as dan kereta a1i dala! negara. Oleh it": ka!i !en(adangkan agar
!e!1erkenalkan 2Kad Pela8ar* ata" siste! 2'- Pela8ar* /ang leih !en8i!atkan k)s:
dengan !e!eri harga diska"n ke1ada 1ela8ar. $ara ini da1at !enarik 1ara 1ela8ar "nt"k
!e!ilih AirAsia seagai 1engangk"tan "ta!a "nt"k 1"lang ke ka!1"ng seagai
alternati; lain selain as dan kereta a1i. 'ni erik"tan !asalah kesesakan lal" lintas dan
1enigkatan kadar ke!alangan 8alan ra/a /ang !eng)rankan an/ak n/aBa dinegara ini.
-ala! hal ini: AirAsia da1at ersaing dengan !enga!il 1el"ang ini kerana AirAsia
!e!1"n/ai keleihan dala! 1en8i!atan !asa 1er8alanan dan kesela!atan /ang leih
ter8a!in disa!1ing harga /ang er1at"tan.
22
4.0 KE"!MPULAN
-ari1ada a1a /ang telah ka!i in(angkan di atas: seagai rak/at Mala/sia ka!i a!at
erangga dengan taha1 ke8a/aan /ang di1er)lehi )leh AirAsia. Ke"1a/aan !en(a1ai
ked"d"kan seagai 2Pe!i!1in Pasaran* dala! ind"stri 1enerangan ta!ang rendah ini
adalah hasil dari 1eran(anagn strategi /ang terat"r dan teliti. Na!"n: se!akin hari kita
sentiasa dia/angi )leh kesan ar"s gl)alisasi /ang sedikit sean/ak t"r"t !engan(a!
sesia1a saha8a /ang !en(e"ri idang 1erniagaan "!"!n/a dan ind"stri 1eneranagn
ta!ang !"rah kh"s"sn/a. Oleh it": langkah er8aga08aga 1erl"lah dia!il erat )leh
AirAsia "nt"k ter"s !enera8"i 1asaran /ang ("k"1 sengit ini. Se!)ga AirAsia ter"s
er8a/aN
2&
5.0 .U6UKAN
$raig Terrill G Arth"r Middler))ks: Market Leadershi1 Strategies +)r Ser,i(es:1555
9)hn A. Pear(e G Ri(hard B. R)ins)n: $ases in Stategi( Manage!ent: .
th
Editi)n
M.M.K)ste(ki: Uni,ersit/ de Ne"(hatel: Marketing Strategies +)r Ser,i(es: The $ase );
SBissair 1144016&: 155.
BBB.airasia.()!.
BBB.tigerairBairs.()!
BBB.li)nair.()!
BBB.harian.()!
BBB.erna!a.()!
2.
6.0 RU9UKAN
24