‫‪To advertise call: 718.388.7744 ■ Fax: 718.954.9788 ■ Email: mail@gitmorgen.

com‬‬
‫‪SPONSORED BY:‬‬

‫דינסטאג פר’ תצא ז’ אלול תשע”ד לפ”ק ולמס’ ‪September 2 ‘14‬‬
‫סוזק"ש גר"א‪9:39 :‬‬
‫סוף זמן תפלה‪10:20 :‬‬
‫סוז"ת גר"א‪10:45 :‬‬

‫עלות השחר‪5:11 :‬‬
‫‪6:23‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש‪9:03 :‬‬

‫וועטער אויסקוק‬

‫פאר די קומענדיגע וואך‬

‫‪12:55‬‬
‫‪7:26‬‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‪:‬‬

‫יסודי התורה‬

‫שבת לב‪:‬‬

‫‪1652‬‬

‫דינסטאג‬

‫מאנטאג‬

‫‪°92 - °74‬‬

‫זוניג‬

‫זוניג‬

‫פסחים צ"ו‬

‫התאחדות אברכים דקהל יטב לב דסאטמאר ‪718.387.7008‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫‪°89 - °69‬‬

‫תורתך שעשועי‬

‫מיטוואך‬

‫‪°86 - °69‬‬

‫דאנערשטאג‬

‫פרייטאג‬

‫זוניג‬

‫זוניג‬

‫‪°87 - °71‬‬

‫זוניג‬

‫שב"ק‬

‫‪°77 - °63‬‬

‫‪°86 - °67‬‬

‫רעגן‬

‫ל וויליאמסבורג • גוט מארגן‪ ■ 718-388-7744 :‬קרית יואל • היום יום‪ ■ 845-662-6122 :‬ירושלים • מבשר ואומר‪011-972-2-5810-342 :‬‬

‫ך‬

‫שידוכים‬
‫ראטטנבערג‬
‫הגה"צ נפתלי צבי‬
‫רב דקהל תולדות אהרן ‪ -‬בית שמש‬
‫הרה"ג מענדל פאנעט‬

‫שליט"א ‪ -‬בית שמש (קאהן)‬

‫הבה"ח כמר אהרן יהוסף‬
‫הבה"ח כמר ישכר בער‬

‫שליט"א ‪ -‬ב"פ (רובין)‬

‫מו"ה מענדל גרובער‬
‫מו"ה חיים יחזקאל ווערצבערגער הי"ו ‪ -‬ק"י (טייטלבוים)‬
‫מו"ה וואלף פאלאטשעק הי"ו ‪ -‬וומ"ס (הערשקאוויטש)‬
‫מו"ה משה יואל זוסמאן פריעדמאן הי"ו ‪ -‬וומ"ס (ווייס)‬
‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס (זילבערשטיין)‬

‫נ"י‬

‫נ"י‬

‫הגה"צ אהרן גרינצווייג‬

‫שליט"א ‪ -‬ירושלים (טווערסקי)‬

‫הרה"ג יעקב לייב גאלדשטיין‬

‫שליט"א ‪ -‬מאנסי (ראזענבוים)‬

‫אבד"ק אוסטראה מאנסי‬

‫הבה"ח כמר אברהם יואל נ"י מו"ה מאיר הערש גרינבוים‬
‫הבה"ח כמר שלמה נ"י‬
‫מו"ה מענדל מאיר גליק הי"ו ‪ -‬וומ"ס (עסטרייכער)‬
‫הבה"ח כמר מנחם גד נ"י‬
‫מו"ה משה יודא הירש הי"ו ‪ -‬ק"י (גוטמאן)‬
‫הבה"ח כמר ישראל אפרים פישל נ"י מו"ה הערשל פעקעטע הי"ו ‪ -‬וומ"ס (שטיינבערג)‬
‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס (דרעזנער)‬

‫וואך נאכט‬
‫מו"ה יואל וויינשטאק‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה אהרן זילבערשטיין‬
‫מו"ה פנחס ערפס‬

‫בן מו"ה דוד אהרן הי"ו‬
‫חתן מו"ה וואלף ב"ר הערשל לאנדא הי"ו הברי"מ למחרתו בביהמ"ד הגדול דסאטמאר ‪ 13‬הופפער‪ ,‬שחרית ‪8:15‬‬

‫בבית מו"ח ‪114 Harrison Ave.‬‬

‫בן מו"ה יצחק אייזיק הי"ו‬
‫חתן מו"ה שמואל הלוי בערגער הי"ו הברי"מ למחרתו בביהמ"ד הגדול דסאטמאר ‪ 13‬הופפער‪ ,‬שחרית ‪ 8:00‬ברכות‬

‫בבית מו"ח ‪173 Wallabout Lee Gardens‬‬

‫הי"ו‬

‫בן מו"ה ישראל ניסן הי"ו‬
‫חתן מו"ה אהרן וואסערמאן הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה יעקב הכהן רובין‬

‫בבית מו"ח )‪219 Hooper (Cor. Marcy‬‬
‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד וויזניץ מאנסי‪ ,‬אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א‬

‫בן מו"ה משה חיים ע"ה‬
‫חתן מו"ה יצחק קוביטשעק הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫בביתי )‪858 Bedford (Park/Myrtle‬‬
‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד סאטמאר מוירטל‪ ,‬שחרית ‪8:30‬‬

‫חתונות‬
‫מו"ה דניאל בוכינגער‬

‫הי"ו‬

‫הרב ישראל בצלאל ווערצבערגער‬
‫הרב אשר מרדכי מענדלאוויטש‬

‫שליט"א‬

‫שליט"א‬

‫מו"ה אברהם הערש בלומענפעלד‬
‫מו"ה יעקב יצחק כ"ץ‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה משה יעקב לעפקאוויטש‬
‫מו"ה דוד לעסין‬

‫הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫הי"ו‪ ,‬מאנסי‬

‫מו"ה יושע געלבשטיין‬

‫הי"ו‬

‫החתן כמר משה אהרן ני“ו‬
‫באולם אימפעריאל‬
‫החתן כמר יצחק אייזיק ני“ו‬
‫באולם פרדס פיגא‬
‫החתן כמר אלטר ישראל שמעון ני“ו‬
‫באולם פרדס צבי‬
‫החתן כמר מאיר ני“ו‬
‫באולם קאנטינענטאל‬
‫החתן כמר משה ני“ו‬
‫באולם ראוז קעסל‬
‫החתן כמר טובי' ני“ו‬
‫באולם עטרת חי' שרה‪ ,‬ב"פ‬
‫החתן כמר מארדכי ני“ו‬
‫באולם תפארת רבקה‪ ,‬ב"פ‬
‫החתן כמר יואל ני“ו‬
‫באולם בית רחל פאראדייס‪ ,‬ק"י‬

‫נפתלי כ"ץ‬

‫הי"ו‬
‫מו"ה‬
‫במקום הזמנה פרטית‬

‫מו"ה וואלף בר"י לאנדא‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה יעקב היללער‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה דוד הכהן קאהאן‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה שמואל מאיר ניישלאס‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה יוסף שווימער‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה הערשל ב"ר אברהם מיללער‬

‫הי"ו‪ ,‬ב"פ‬

‫מו"ה יודא כהנא‬

‫הי"ו‬

‫א באס וועט פארן אי"ה בשעה ‪ 6:30‬פון בעדפארד קאר‪ .‬לינטש און פון בעדפארד קאר‪ .‬טעילאר און צוריק נאכן בענטשן‬

‫מו"ה אברהם לייב גאלד‬

‫החתן כמר חיים אלעזר ני“ו‬
‫באולם קרן ויואל משה‪ ,‬ק"י‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה משה יוסף מאשקאוויטש‬

‫הי"ו‬

‫הרבנית הצדיקת מאטל בת הגה"צ רבי ברוך מקשנוב אשת הגה"צ רבי אלחנן יוסף הערצמאן זי"ע‬
‫היות שלא הניחה זש״ק נא ללמוד משניות ולומר תהילים לע״נ‬

‫מנין מנחה מעריב ‪ 61 Harrison‬בשעה ‪ - 8:00‬מחר יום אחרון יתקיים גם מנין שחרית בשעה ‪ - 8:30‬מי שרוצה לסיים משניות נא לקרוא ‪718-388-9849‬‬

‫מודעה נחוצה בענין העברת הסדרה שמו"ת‬
‫היות שבכמה חומשים הנדפסים מחדש מתורגם עה"פ בפ' שופטים )י"ז ח'( כי יפלא ממך דבר‪ ,‬ארי יתפרש‪,‬‬
‫והוא שונה מהתרגום המקובל לנו ארי יתכסי‪ ,‬המובא ברש"י נצבים )ל' י"א( ובשמואל ב' )י"ג ב'( ועוד ברבה‬
‫ראשונים ואחרונים‪ ,‬לכן מי שהעביר הסדרה שמו"ת בחומשים הנ"ל‪ ,‬יחזור ויתרגם הפסוק הנ"ל כדי לצאת‬
‫ידי חובת קריאת שמו"ת על הדרך המקובל לנו מדור דור‪ ,‬עד רביעי בשבת או לכה"פ עד שמחת תורה‪,‬‬
‫כמבואר בשו"ע או"ח סי' רפ"ה סעיף ד'‪.‬‬
‫וכמו כן יש ליזהר בשבוע הבאה שיתרגמו עה"פ )כ"ב ג'( לא תוכל להתעלם בתרגום המקובל לנו לית לך‬
‫רשו לאתכסאה‪ ,‬וכמו שמובא בחזקוני שם‪.‬‬

‫ישיבה‬

‫באר מים חיים‬

‫טשערנאוויץ‬
‫בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א‬

‫הרהרגה"ח חיים יעקב כהן שליט"א‪,‬‬
‫מנהל הישיבה‬

‫לאור הצלחת הענין שזכינו לסדר כיתה של בחורים מופלגים בשיעור א'‬
‫בישיבה קטנה ויש ביקש של הורים לפתוח גם שיעור ב' בישיבה קטנה‬

‫הננו שמחים להודיע שיש עוד מקום‬
‫לקבל בחורים לשיעור א' )בגיל ‪(13-14‬‬
‫ולשיעור ב' )בגיל ‪(14-15‬‬
‫הרוצים לעלות בתוי"ש ע"ד החסידות‬

‫תחת הנהלת והדרכות האומן מומחה במלאכת החינוך רבות בשנים‬

‫הרהגה"ח חיים יעקב כהן שליט"א‬
‫ואתו עמו צוות חינוך מגידי שיעור‬
‫לעבוד בצוותא חדא להתעלות כל אחד ואחד בתוי"ש‬

‫ליתר פרטים‬
‫ולהרשמה‪,‬‬
‫נא להתקשר‬
‫למשרד הישיבה‬
‫בטעל‬

‫‪347.451.3913‬‬
‫ובשם ה' נעשה ונצליח‬

‫ברוכים הבאים!!!‬

‫זענט איר געווען אין די קעטסקילס פארן זומער? האט איר פארשפעטיגט אייער אפוינטמענט?‬
‫מיר וועלן ערלעדיגן אייער פוד סטעמפס‪ ,‬מעדיקיד‪ ,‬סעקשן ‪ 8‬פאפירן‬
‫ביטע רופט ‪ 718-522ַ-3753‬אדער שיקט א טעקסט‪/‬אימעיל צו ‪Benefitsnmore@Gmail.com‬‬

‫ל קלאסיפיידס‬

‫א קלאסיפייד אין "גוט מארגן" ;‬

‫ברענגט די שנעלסטע רעזולטאטן!‬

‫ך‬

‫טויגליכער אינגערמאן יעצט געווארן עוועילעבל פול טיים‪/‬פארט טיים פאר קאמפיוטער ארבעט (מוסדות פארגעצויגן) ‪347-452-4531‬‬
‫וויאזוי קען איך זיין אביסל ווייניגער סענסעטיוו? היינט קומט פאר די פראדאקטיוו קורס פראגעס און ענטפערס לייוו קאנפרענס וואו מענטשן קומען פרעגן שאלות‬
‫לעבעדיג‪ ,‬פון פראדאקטיוו קלאס מעמבערס‪ ,‬רופט ‪ּ 857-232-0155‬פין ‪ ,662018‬האטליין רופט סיי ווען ‪ ,951-262-3674‬אפיס ‪ ,845-232-1079‬התחלת הקלאס א' תבא‪.‬‬
‫וומ״ס ‪ -‬שיינע נייע אפיסעס צו פארדינגען ‪ ,134 Broadway Cor. Bedford Ave.‬רופט ‪718-302-5800‬‬
‫וומ"ס ‪ 2000 -‬ס״פ דירה צו פארקויפן‪ ,‬סאוט ‪ ,8‬צוטיילט‪ 1,250 ,‬וואלק‪-‬אין‪ 750 ,‬ס״פ בעיסמענט‪( ,‬סעקשאן ‪ 8‬נאר גוט פאר ‪ 2‬בעדרומס) ‪ 3‬יאר ‪ Tax abatement‬געבליבן‪718-218-7093 Down payment 228k ,718K ,‬‬
‫האט איר א דירה אין ק"י? מיר וועלן‪ :‬קאלעקטן רענט ‪ /‬מעינטנענס'ן ‪ /‬פעימענטס‪ ,‬א‪.‬ד‪.‬ג ‪ -‬רופט ‪845-238-0247‬‬
‫אינגערמאן נעמט אן טריפס לאקאל ‪ -‬לאנג דיסטענס ‪ -‬עירפארט ‪ -‬מעסענדזשער‪ ,‬ביטע רופט ‪347-219-4846‬‬
‫היימישע געשמאקע דרייווער אין א"י מיט די בעסטע סערוויס‪ ,‬קען זיך זייער גוט אויס אין גאנץ א"י‪ ,‬מסדר אש"ל מלא ‪718-289-0238 - 011-972-57-312-2273‬‬
‫באנגעלויס צו פארקויפן ‪ ,4 ,3 ,2 -‬און ‪ 5‬בעדרום באנגעלויס צו פארקויפן‪ ,‬גוטע קאנדישען‪ .‬ווייניגער פון ‪ 2‬מייל פון "איחוד"‪ ,‬חדר אויפן‬
‫פלאץ‪ ,Day camp, Pool .‬ביהמ"ד‪ .Starting @ $37K for 2 BR’s. Very low maintenance. Groups welcome ,‬רופט ‪347-563-4519‬‬
‫שיינע באקוועמע דירות צו פארדינגען אין אלע געגנטער אין א"י אויף וואקאציע‪ ,‬ימים טובים‪ ,‬חתונות‪ ,‬מאה שערים געגנט‪ ,‬ביליגע פרייזן! ‪011-972-52484-65-599‬‬
‫מיר פארעכטן קרעדיט שנעל ‪ -‬ווייניגער ווי ‪ 30‬טעג‪ ,‬מיר נעמען נישט קיין געלט נאר אויב מיר זענען סוקסעספול! ‪718-306-9314‬‬
‫‪Best Rate Car Rental Monthly Small Car $630, Full Size $700, Premium $780, Minivan/SUV $998. 718-709-8727‬‬
‫!‪Is your Dining Room or Kitchen TOO DARK? Light up your house before Yom Tov season with LED and reduce your energy cost‬‬
‫!‪a Lighting Expert Designer w/ 10 years experience is now available to come down to help you decide your options‬‬
‫‪For an appointment or free consultation call 347-723-2753‬‬

‫מאנסי ‪ -‬צו פארקויפן אין בעסטן געגענט א ברענד‪-‬ניו קארנער קאנדא דופלעקס‪,‬‬
‫‪ 2,740‬ס"פ‪ 1,370 ,‬ס"פ פער שטאק‪ 5 ,‬בעדרום'ס‪ 4 ,‬טוילעט'ס‪ ,589K ,‬רופט ‪718-930-7678‬‬
‫‪Looking for an experienced teacher in Williamsburg for special ed kids, for Sunday from 9-1. Please call 718-650-6400‬‬
‫‪We Sell Fine Hungarian Goose Down Quilts and Pillows. Please call 917-830-6478‬‬

‫‪Europe & Eretz Yisroel Phone Rentals‬‬

‫‪Dot Com‬‬
‫‪Wireless‬‬

‫!‪With #718 numbers. Exceptional customer service‬‬

‫‪718.506.0112‬‬

‫‪Credit Repair We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800. Call For Free Consultation 800-209-8530‬‬
‫‪We sell a huge variety of Inkjet Photo Paper and specialty paper. Call 718-438-9300‬‬
‫‪Few More Left! Brand new Palm Pixi celphone for sale. Great price! Please call 718-963-0359‬‬
‫‪Hertz Car Rental Daily $50, 7 days $290. Local Pickup. Call 206-279-7523‬‬
‫‪Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks. 845-238-9400‬‬
‫‪FULL RENOVATION Kitchens. Bath. Basements. Chusen Kallah Apt. Yrs. Experienced. H. Fogel 917-586-3774‬‬
‫באקומט ‪ 100‬לאנג דיסטענס מינוט פריי יעדעס מאל איר פילט אן אייער ‪AT&T, VERIZON, PAGE-PLUS, T-MOBILE,,‬‬
‫‪ CELL PHONES‬ביי ‪ T&T COMMUNICATION 1888-242-6440‬רופט פאר פרטים‪ ,‬ישר כח‪ ,‬טובי' מאיר ניימאנן‬

‫איר קענט יעצט סעטלען אייער ‪ Bank of America home equity‬פאר סענטס אויפן דאללער אפילו איר צאלט צייטליך ‪718-306-9314‬‬

‫‪Did you know? Brooklyn is a good place to live if you are a plaintiff in a medical malpractice suit.‬‬

‫‪Michael M. Bast, Silverstein & Bast • 217 Broadway, New York, NY 10007 • 212-608-4040‬‬
‫‪Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service. Call 718-513-9896 HANDYMAN‬‬

‫‪ELECTRIC‬‬

‫ווילט איר מסיים זיין ששה סדרי משנה צו די יארצייט פון אייערע עלטערן אבער די משפחה איז צו‬
‫קליין צו צוטיילן פאר די בני המשפחה? מיר האבן פאר אייך א לעזונג! רופט שוין ‪347-651-1715‬‬

‫‪ ‰ ‰‬ספ „ מר ‪Š‬‬

‫על סילוקו של הגאון המפו' מאד נעלה‪ ,‬העמיד תלמידים הרבה‪ ,‬כש"ת‬

‫הרב חיים חנה טשארנעס‬

‫ז"ל‬

‫תתקיים מחר ביום רביעי בשעה ‪ 9:00‬בערב‪ ,‬בבית המדרש "פוילישע שטיבל"‬

‫חודש אלול ‪ -‬די וואך דאנערשטאג וועט פארן א באס פריי פון אפצאל‬
‫צום ריבניצער ציון הק' אין מאנסי ‪ 5:00‬נאכמיטאג פארנט פון ויואל משה זאל‬
‫די אלע קינדער וועלכע זענען ארומגעגאנגען מיט אונזער צדקה זעקל זוממער‪,‬‬

‫וועלן אי''ה באקומען אויף די פאסט אן‬

‫''איינטריט קארטל''‬

‫צו קומען אנטיילנעמען אינעם ''מסיבת הכרת הטוב''‬

‫וועלכע וועט פארקומען קומענדיגן פרייטאג תצא‬
‫ווי די קינדער וועלן ברענגן די זעקל געלט און באקומען דארט צוגעטיילט די הערליכע מתנות‬
‫אויב האט איר נישט באקומען די איינטריט קארטל ביטע רופט אונזער אפיס ‪718.243.2495‬‬
‫)אן קיין איינטריט קארטל וועט מען נישט קענען קומען צו די מסיבה‪(.‬‬

‫בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום ‪ -‬איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט‪ .‬אדער ביי מיר אין שטוב אויף ‪ 190‬ווילסאן סט‪#8A .‬‬
‫פון ‪ 9:00‬צופרי‪ ,‬אדער קען איינער קומען צו אייך אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות‪ ,‬נבדק ע”י ר’ יהושע עקשטיין שליט”א סופר סת’’ם ‪917-817-0185‬‬

‫פארוואס לערנט יעדער דרייווען ביי פאללמאן?‬
‫ווייל א תלמיד פון פאללמאן ווייסט אלעס‪ ,‬און קען גוט דרייווען!‬

‫‪280 RODNEY ST.t718-237-1512‬‬

‫‪LOWEST‬‬
‫‪PRICES‬‬

‫‪24‬‬
‫‪HOUR‬‬

‫‪Emergency‬‬
‫‪Service‬‬

‫‪EXPRESS‬‬

‫‪Mice. Rats. Water Bugs. Roaches.‬‬
‫‪Mice Proofing ăąĈġăąāġĀąĂĀƫđƫăĈąġăăāġăćĉă‬‬

‫געזונטע נייעס‬
‫אין וויליאמסבורג!‬

‫אפען‬
‫ביז‬

‫‪00‬‬
‫‪11‬‬
‫ביינאכט‬

‫‪2‬‬
‫‪POOLS‬‬
‫און א‬

‫שוויץ‬

‫עקסטער פאר‬
‫מענער און פרויען‬

‫?‪Are you suffering from ULCERS or open wounds‬‬
‫?‪Do you have varicose veins or leg pain‬‬

‫!‪we have the solution‬‬

‫‪Come visit our OBS department‬‬
‫‪to the famous‬‬

‫‪DR. DALLAS BROADWAY‬‬
‫‪Vascular and interventional radiology‬‬

‫‪- Procedures done on-site with the newest laser‬‬
‫‪technology.‬‬
‫‪- Absolutely pain-free.‬‬

‫‪AHAVA‬‬

‫‪MEDICAL‬‬
‫‪URGENT CARE IN WILLIASMBURG‬‬
‫‪16 Sumner Pl. Flushing & Broadway‬‬
‫‪718.336.9500‬‬

‫‪Dental & Therapy‬‬
‫‪All Specialties & Minor‬‬
‫‪Procedures on-site‬‬
‫‪Walk in & Transportation‬‬
‫‪Available.‬‬
‫‪Free Parking‬‬
‫‪in back of building.‬‬
‫‪All insurance accepted.‬‬
‫‪All Ultrasound Testing‬‬
‫‪From Head to Toe‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful