You are on page 1of 1

Aprendiendo Turco

Radio Tarkan
www.tarkanlatino.com

LECCIÓN 02
NÚMEROS

0 sıfır 11 onbir
1 bir 12 oniki
2 iki 13 onüç
3 üç 14 ondört
4 dört 15 onbeş
5 beş 16 onaltı
6 altı 17 onyedi
7 yedi 18 onsekiz
8 sekiz 19 ondokuz
9 dokuz 20 yirmi
10 on

21 yirmibir 30 otuz
22 yirmiiki 40 kırk
23 yirmiüç 50 elli
24 yirmidört 60 altmış
25 yirmibeş 70 yetmiş
26 yirmialtı 80 seksen
27 yirmiyedi 90 doksan
28 yirmisekiz 100 yüz
29 yirmidokuz 101 yüzbir
102 yüziki
103 yüzüç
200 ikiyüz
300 yüçyüz
400 dörtyüz
500 beşyüz
1,000 bin
1,000,000 bir milion

-1-