Market

Report

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ)

+0,47%

EUROSTOXX (ΕΒ∆.)

S&P 500 (ΕΒ∆.)

ΕΥΡΩ

ΧΡΥΣΟΣ

ΑΡΓΟ

+1,91% +0,39% 1,316$ 1.290$ 95,22$

ΣΤΙΣ 1.161,81 ΜΟΝΑ∆ΕΣ Ο Γ.∆. | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 17.30

Οικονοµία

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

«Big Brother» νέου τύπου
στις φορολογικές δηλώσεις
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Ενδιαφέρον πολλών...
αστέρων για πολυτελή
ξενοδοχεία
ΣΕΛ. 7

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πώς θα γίνουµε
η «Φλόριντα»
της Ευρώπης
ΣΕΛ. 6

ΠΡΟΣΒΑΣΗ στα περιουσιακά στοιχεία εκατοντάδων χιλιάδων οφειλετών
αποκτούν τα ασφαλιστικά
ταµεία µέσω του Κέντρου
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), το
οποίο θα βλέπει σε πραγµατικό χρόνο τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1, Ε2,
Ε3, Ε9) όσων χρωστούν
στα Ταµεία και θα µπορεί
άµεσα να δεσµεύει καταθέσεις, ενοίκια και ακίνητα ανάλογα µε το ύψος
των χρεών που έχουν
οι οφειλέτες! Το νέο σύστηµα είσπραξης χρεών
αναµένεται να µπει σε
εφαρµογή πριν από το
τέλος του έτους και θα είναι ανεξάρτητο από το αν
υπάρξει νέα ρύθµιση µε
περισσότερες δόσεις (72
ή και 100). ΣΕΛ. 5

ΦΟΡΟΣ 40,3% ΣΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Φως στο τούνελ
από την κερδοφορία
ΣΕΛ. 3

BURGER KING

Ο µάνατζερ που τυλίγει
χάµπουργκερ
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 4

«Μαγνήτης»
για κολοσσούς
τα 20 ενεργειακά
οικόπεδα
ΣΤΑ ΤΕΛΗ Σεπτεµβρίου αναµένεται να
ξεκινήσουν οι διαγωνισµοί για την παραχώρηση των 20 ενεργειακών οικοπέδων
σε Ιόνιο και Κρήτη. Μεγάλες εταιρίες του
πετρελαϊκού κλάδου έχουν εκδηλώσει το
ενδιαφέρον τους προκειµένου να αναλάβουν το έργο των ερευνών και της εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων πετρελαίου
και φυσικού αερίου. Σύµφωνα µε την
προκήρυξη, το στάδιο ερευνών θα διαρκεί µέχρι 8 έτη και δύναται να παραταθεί,
ενώ το στάδιο εκµετάλλευσης θα διαρκεί
25 έτη µε δυνατότητα παράτασης για δύο
περιόδους 5 ετών εκάστη, υποκείµενη σε
αναδιαπραγµάτευση των όρων της σύµβασης. ΣΕΛ. 2

2

Οικονοµία

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΘΕΜΑ

Μαγνήτης για
κολοσσούς
το Greece
Mega Project
Αντίστροφη µέτρηση για την προκήρυξη
των διαγωνισµών για τα 20 ενεργειακά
οικόπεδα σε Ιόνιο και Κρήτη
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΥΓΙΑΚΗΣ

mmygiakis@e-typos.com

Μ

παίνει µπροστά το
Greece Mega Project που αφορά στις
έρευνες και την εκµετάλλευση κοιτασµάτων υδρογονανθράκων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) στα 20 οικόπεδα που
έχουν οριοθετηθεί στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου και νότια
της Κρήτης.
Οι σχετικοί διαγωνισµοί ξεκινούν αµέσως µετά τη δηµοσιοποίηση της προκήρυξης στην
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, που αναµένεται να
γίνει περί τα τέλη του ερχόµενου
Σεπτεµβρίου, µε στόχο µέχρι τα
µέσα του καλοκαιριού του 2015
να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες παραχώρησης στις ενδιαφερόµενες πετρελαϊκές εταιρίες.
Η Υπουργική Απόφαση για την
προκήρυξη έχει ήδη υπογραφεί
από τον υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη.
Θα περάσει µετά ένα 6µηνο
και θα κατατεθούν οι προσφορές.
Στη συνέχεια, θα απαιτηθούν 3-4
µήνες για να αξιολογηθούν και
η υπόθεση θα µπει, από εκεί
και πέρα, στην τελική ευθεία
για υπογραφές συµβάσεων. Στο
µεταξύ, θα έχουν συντελεσθεί
η εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η
δηµοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κατανοµή
του περιφερειακού φόρου µεταξύ
Περιφερειών και ∆ήµων.
Να σηµειωθεί ότι τα έσοδα του
∆ηµοσίου εκτός από τη φορολογία (20%) και τον περιφερειακό
φόρο (5%) περιλαµβάνουν και τα
δικαιώµατα που κλιµακώνονται
ανάλογα µε το µέγεθος του κοιτάσµατος.

Σύµφωνα µε την προκήρυξη,
το στάδιο ερευνών θα διαρκεί µέχρι 8 έτη και δύναται να παραταθεί, ενώ το στάδιο εκµετάλλευσης
θα διαρκεί 25 έτη µε δυνατότητα
παράτασης για δύο περιόδους 5
ετών έκαστη, υποκείµενη σε αναδιαπραγµάτευση των όρων της
σύµβασης. Από τα 20 οικόπεδα,
τα 9 αφορούν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, 1 στη θαλάσσια περιοχή νότια της Πελοποννήσου και 10 στη θαλάσσια
περιοχή του Ιονίου έως τα διαπόντια νησιά, συνολικής έκτασης
άνω των 225.000 τετρ. χλµ.

Τα μπλοκ που παραχωρούνται

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1
2

ΚΕΡΚΥΡΑ

4

3
7

5

ΛΕΥΚΑΔΑ

6
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

8

Αιγαίο
Πέλαγος

ΠΥΡΓΟΣ

Ιόνιο
Πέλαγος

9

10

10 στη θαλάσσια

περιοχή του Ιονίου
έως τα διαπόντια
νησιά

1 στη θαλάσσια
περιοχή νότια
της Πελοποννήσου

11

20

Τα
«οικόπεδα»
καλύπτουν συνολική
έκταση
άνω των 225.000
τετρ. χλμ.

ΚΡΗΤΗ

12
16

13

17
18

14

15

19

20

Μεσόγειος
Θάλασσα

Ευρήµατα

Εκτός από τη ∆υτική Ελλάδα,
το ενδιαφέρον στρέφεται και
στην Κρήτη. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η θαλάσσια περιοχή νότια
της Κρήτης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόσφατες
αναλύσεις έχουν δείξει ενδιαφέρουσες γεωλογικές δοµές µεγάλης κλίµακας, µε πιο πιθανές τις
συγκεντρώσεις φυσικού αερίου,
σε απόσταση 30-40 χλµ. από τις
ακτές, στα δυτικά της Γαύδου και
τα ΝΑ της Ιεράπετρας.
Οσον αφορά στα «οικόπεδα»
στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου, βρίσκονται στη ζώνη που
ξεκινά από τα βορειοδυτικά της
Κέρκυρας, στα όρια µε την Αλβανία, και εκτείνεται νότια προς
τους Παξούς και Αντίπαξους, έως
και την περιοχή απέναντι από
τον Αµβρακικό Κόλπο.
Ενα άλλο µεγάλο µέρος οικοπέδων βρίσκεται στη ζώνη που
εκτείνεται δυτικά της Κεφαλλονιάς και φτάνει έως το Κατάκολο, ενώ µια τρίτη ζώνη βρίσκεται στα ανοιχτά του Κατάκολου,
κοντά στην περιοχή όπου έχει
ήδη δοθεί σε κοινοπραξία για
έρευνες.
Τα νέα δεδοµένα, ιδιαίτερα
µετά τις σεισµικές έρευνες που

ΑΘΗΝΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Οι σχετικοί
διαγωνισµοί
αναµένεται να
ξεκινήσουν στα τέλη
Σεπτεµβρίου, µε
στόχο µέχρι τα µέσα
του καλοκαιριού
του 2015 να έχουν
ολοκληρωθεί
οι διαδικασίες
παραχώρησης

πραγµατοποίησε στη χώρα µας
η νορβηγική PGS, όσον αφορά
στην ύπαρξη υδρογονανθράκων
και την ερµηνεία των δεδοµένων που έχει κάνει το γαλλικό
Ινστιτούτο Πετρελαίου BEICIP,
έχουν τονώσει το ενδιαφέρον
του διεθνούς πετρελαϊκού λόµπι.
Το τελευταίο χρονικό διάστηµα,
µάλιστα, οι συναντήσεις µε κυβερνητικούς παράγοντες έχουν
πολλαπλασιαστεί τόσο σε διπλωµατικό όσο και σε επιχειρηµατικό επίπεδο.
Ηδη, εκπρόσωποι του ινδικού
πετρελαϊκού κολοσσού Oil and
Natural Gas Corporation Limited
(ONGC), παρουσία του πρεσβευτή της Ινδίας στην Ελλάδα, συναντήθηκαν µε τον υπουργό ΠΕΚΑ,
προκειµένου να ενηµερωθούν
για τις ενεργειακές προοπτικές
της χώρας.
Παράλληλα, αυξάνεται συνεχώς ο αριθµός των εταιριών
που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για
την αγορά του πακέτου σεισµικών δεδοµένων της νορβηγικής
PGS. Πληροφορίες αναφέρουν

ότι περισσότερες από 300 εταιρίες έχουν προσεγγίσει το ΥΠΕΚΑ,
προκειµένου να εξασφαλίσουν τα
δεδοµένα.
Σηµειώνεται ότι ο ινδικός πετρελαϊκός κολοσσός ONGC αποτελεί τη µεγαλύτερη κρατική εταιρία της Ινδίας για τους τοµείς
της εξόρυξης και της εµπορίας
πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Παράγει το 69% της χώρας σε
αργό πετρέλαιο και το 62% σε
φυσικό αέριο. Απασχολεί 32.000
υπαλλήλους σε όλο τον κόσµο
και είναι η δεύτερη µεγαλύτερη,
βάσει κεφαλαιοποίησης, εταιρία
του ινδικού χρηµατιστηρίου.
Το «παρών» στο ΥΠΕΚΑ φέρονται εξάλλου ότι έχουν δώσει
-εκτός των προαναφεροµένωνη ρωσική Gazpromneft (θυγατρική της Gazprom), η ιταλική
Eni, οι αµερικανικές Chevron
και ExxonMobil, η αγγλοολλανδική Shell, η ισπανική Repsol,
οι γερµανικές EON και RWE,
η αυστριακή OMV, η µαλαισιανή Petronas και η ελληνική
Energean Oil & Gas. ■

«Διαµορφώνουµε το νέο εθνικό παραγωγικό µοντέλο»
ΣΧΕΤΙΚΑ µε το θέµα, ο υπουργός

ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, δηλώνει:
«Οι αποφάσεις για την προκήρυξη
των διαγωνισµών είναι η κορύφωση
της σκληρής δουλειάς των τελευταίων
τριών ετών. ∆εσµευτήκαµε να ξεκινήσουν οι διαγωνισµοί στα µέσα του

2014, κρατήσαµε αυστηρά τα χρονοδιαγράµµατα, ξεπεράσαµε τις προκλήσεις και σήµερα αποδεικνύουµε
ότι η Ελλάδα στο χώρο των ερευνών
υδρογονανθράκων τηρεί απόλυτα τις
δεσµεύσεις της. ∆ιανύσαµε πολύ δρόµο. ∆ηµιουργήσαµε τις απαραίτητες

προϋποθέσεις και το αναγκαίο ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον για επιτυχείς, αποτελεσµατικές και ασφαλείς
εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης
υδρογονανθράκων στην ελληνική
επικράτεια από σοβαρές εταιρίες της
διεθνούς πετρελαϊκής αγοράς. Με

9

αφορούν σε
θαλάσσιες
περιοχές
νότια
της Κρήτης

διαφάνεια, ταχύτητα και σεβασµό
στο περιβάλλον αξιοποιούµε
τις πλουτοπαραγωγικές
πηγές της χώρας και διαµορφώνουµε το νέο
εθνικό παραγωγικό µοντέλο». ■

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 αυγουστου 2014

Οικονομία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φως στο τούνελ από
τα κέρδη των τραπεζών
H ανακοίνωση αποτελεσμάτων και τα επικείμενα stress tests προμηνύουν θετικές εξελίξεις για τον πιστωτικό κλάδο
ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΑΣ

kvoukolas@e-typos.com

Ε

νδιαφέροντα και άκρως
αισιόδοξα βρίσκουν τα
οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών
οι διεθνείς χρηματοοικονομικοί
οίκοι, σημειώνοντας παράλληλα
ότι οι τάσεις που διαμορφώνονται είναι θετικές όσον αφορά
στις επενδυτικές θέσεις υπέρ των
μετοχών των δύο τραπεζών. Την
ίδια ώρα «ανοίγει ο δρόμος» για
τη χορήγηση ρευστότητας στις
ελληνικές τράπεζες ύψους 20 δισ.
ευρώ μέσω του προγράμματος

στοχευμένων συναλλαγών μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης
(TLTRO) της ΕΚΤ, που προβλέπει
την παροχή συνολικής ρευστότητας ύψους 400 δισ. ευρώ προς τα
πιστωτικά ιδρύματα της ευρωζώνης, με στόχο την ενίσχυση της
οικονομίας και ιδιαίτερα για τις
χώρες του Νότου.
Ειδικότερα, στις συναντήσεις
που είχαν ο υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης, και
ο επικεφαλής της ΤτΕ, Γιάννης
Στουρνάρας, με το μέλος του
Δ.Σ. της ΕΚΤ, Μπενουά Κοέρ,
συζητήθηκε το πώς θα συμμετάσχουν οι ελληνικές τράπεζες στο

συγκεκριμένο πρόγραμμα, ακόμη κι αν η Ελλάδα βγει από το
Μνημόνιο, με την πιστοληπτική
της ικανότητα να παραμένει σε
χαμηλότερα επίπεδα από αυτά
που κάνει αποδεκτά η ΕΚΤ. Σημειώνεται ότι ο κανονισμός της
ΕΚΤ δεν περιλαμβάνει σχετική
πρόνοια και έτσι τα πιστωτικά
ιδρύματα κινδυνεύουν να μείνουν εκτός των πράξεων TLTROs
καθώς τα ελληνικά κρατικά ομόλογα δεν θα γίνονται δεκτά ως
ενέχυρα.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΚΤ φέρεται να έχει
αποδεχθεί την ανάγκη να υπάρ-

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
«Οπλο της» η ισχυρή
ρευστότητα για τη στήριξη
της επιχειρηματικότητας

ALPHA BANK
Αποτελέσματαέκπληξη κόντρα
στις προβλέψεις

Αναφορικά με τα αποτελέσματα των τραπεζών,

Κέρδη 267,4 εκατ. ευρώ κα-

η ΕΤΕ σημείωσε στο εξάμηνο κέρδη 1,146 δισ. ευρώ
(+234%), με το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου να φτάνει στο 16,2% υπερκαλύπτοντας το ελάχιστο
κανονιστικό επίπεδο του 8% κατά δύο φορές, τοποθετώντας την Εθνική Τράπεζα σε επίπεδο κεφαλαιακής
βάσης σημαντικά άνω του μέσου όρου του ευρωπαϊκού
τραπεζικού τομέα, που βρίσκεται στο 10%.
«Ο όμιλος παρουσιάζει κέρδη διαφοροποιημένα γεωγραφικά, με όλες τις περιοχές να ανακάμπτουν και είναι
θωρακισμένος με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα», ανέφερε σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αλέξανδρος Τουρκολιάς. Σύμφωνα με
τον επικεφαλής της ΕΤΕ, η ισχυρή ρευστότητα φέρνει σε
πλεονεκτική θέση την ΕΤΕ και της επιτρέπει να στηρίξει
την ελληνική επιχειρηματικότητα.
Σημαντική ήταν και η συνεισφορά από την Finansbank
επιβεβαιώνοντας την τροχιά ανάκαμψης που ακολουθεί,
με τα καθαρά κέρδη του β’ τριμήνου να διαμορφώνονται
σε 85 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33% σε επίπεδο τριμήνου και κατά 224% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2013,
που είχε αποτελέσει σημείο ναδίρ της κερδοφορίας της
τουρκικής θυγατρικής.
Σημειώνεται ότι η ΕΤΕ θα πρέπει να πουλήσει ένα
ποσοστό της Finansbank της τάξης του 40% έως το
τέλος του 2015 και όχι σε ολόκληρο τον ορίζοντα που
επεκτείνεται το σχέδιο αναδιάρθρωσης, δηλαδή έως
το 2018. Αυτό θα γίνει είτε μέσω placement είτε μέσω
ΑΜΚ στην οποία δεν θα συμμετάσχει η Εθνική ή η
συμμετοχή της θα είναι περιορισμένη, με τη διοίκηση
να λαμβάνει πιθανότατα τις οριστικές της αποφάσεις
μετά τα stress tests. ■

τέγραψε η Alpha για το πρώτο εξάμηνο του έτους, με την ανάκαμψη
της λειτουργικής κερδοφορίας να
συνεχίζεται και παράλληλα να καταγράφονται σταθεροποίηση της
ποιότητας του χαρτοφυλακίου και
μείωση του ρυθμού αυξήσεως των
καθυστερήσεων.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό
δελτίο της τελευταίας αύξησης κεφαλαίου, η Alpha στοχεύει στην
περαιτέρω μείωση του κόστους
κατά περίπου 220 εκατ. ευρώ μέχρι το 2016, ενώ η διοίκηση της
τράπεζας επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους
αναλυτές ότι εξετάζεται πρόγραμμα
εθελουσίας εξόδου, το οποίο θα τρέξει στα τέλη του έτους ή στις αρχές
του 2015. Ο διευθύνων σύμβουλος
της Alpha Bank, Δημήτριος Μαντζούνης, έδωσε το στίγμα για
τη συνέχεια δηλώνοντας μεταξύ
άλλων πως «μετά την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών
του Ελληνικού Δημοσίου και την
έγκριση του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικεντρωνόμαστε στην πλήρη
αποκατάσταση του ιδιωτικού χαρακτήρα της τράπεζας». ■

ξει λύση στο θέμα και οι δύο
πλευρές εξετάζουν τρόπους ώστε
να βρεθούν επιλέξιμα υποκατάστατα ενέχυρα στην περίπτωση
που τα ελληνικά κρατικά ομόλογα δεν θα γίνονται δεκτά.
Παράλληλα, θετικά μηνύματα καταφθάνουν στα τραπεζικά
επιτελεία αναφορικά με τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί
στα ευρωπαϊκά stress tests, με
τις κεφαλαιακές ανάγκες των
τραπεζών να εκτιμάται ότι δεν
θα ξεπεράσουν τελικά τα 3,5 δισ.
ευρώ, ποσό διαχειρίσιμο από τα
εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αξίζει να τονιστεί ότι μετά

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κέρδη 164 εκατ.
στο δεύτερο
τρίμηνο
Στα 164 εκατ. ευρώ

ανήλθε το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί
στους μετόχους του ομίλου
της Τράπεζας Πειραιώς στο β’
τρίμηνο του έτους, σημαντικά
βελτιωμένο έναντι του α’ τριμήνου του έτους (-€247 εκατ.).
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα
ο πρόεδρος του ομίλου, Μιχάλης Σάλλας, δήλωσε, μεταξύ
άλλων, ότι «η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της τράπεζας, σε
συνδυασμό με την ηγετική της
θέση στην ελληνική οικονομία,
αλλά και με τα μέτρα που προωθούνται για την εξυγίανση
των προβληματικών δανείων,
δημιουργεί τις προϋποθέσεις
ώστε η Πειραιώς να συμβάλει
αποφασιστικά στην ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας». Ειδικότερα, οι εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων στην
Ελλάδα κατά το β’ τρίμηνο
ανήλθαν σε 1,2 δισ. (+13%), εκ
των οποίων 0,7 δισ. (+ 16%)
προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας
τη συνεχή στήριξη του ομίλου
στον επιχειρηματικό κόσμο
της χώρας. ■

το πρώτο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις μεταξύ των επιτελών
της ΕΚΤ και των διοικήσεων των
τραπεζών όπου θα συζητηθούν
οι τεχνικές λεπτομέρειες της
άσκησης.
Οπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα, οι τράπεζες θα μάθουν
το ακριβές ύψος των κεφαλαιακών αναγκών λίγα μόνο 24ωρα
πριν από τη δημοσίευση των
τελικών αποτελεσμάτων από
την ΕΚΤ, το δεύτερο 15νθήμερο
του Οκτωβρίου, με πιθανότερη
ημερομηνία την Παρασκευή 17
Οκτωβρίου, αμέσως μετά το κλεί-

EUROBANK
Ενίσχυση της
κεφαλαιακής
επάρκειας
Ανάκαμψη της κερδοφορίας προ

προβλέψεων και ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας εμφανίζει η Eurobank
το α’ εξάμηνο του 2014 κατά το οποίο
προχώρησε σε αύξηση των συσσωρευμένων προβλέψεων. Ειδικότερα, το
καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημιές 186 εκατ. ευρώ,
έναντι ζημιών 189 εκατ. ευρώ στο α’
τρίμηνο του 2014 και τα κέρδη προ
προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 14,4%
στα 222 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 ενισχύθηκε στο
17,8% και είναι ο υψηλότερος μεταξύ
των ελληνικών τραπεζών, τα έσοδα από
τις εργασίες στην Ελλάδα αυξήθηκαν σε
354 εκατ. ευρώ, από 327 εκατ. ευρώ το
α’ τρίμηνο, συνεισφέροντας κατά 72,3%
στα συνολικά έσοδα, ενώ τα νέα δάνεια
σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών
σημείωσαν σημαντική υποχώρηση
κατά 50,1% στην Ελλάδα σε 299 εκατ.
ευρώ, από 599 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο.
Τέλος, οι χορηγήσεις προς πελάτες (προ
προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 51,8
δισ. ευρώ, με τα δάνεια προς επιχειρήσεις να ανέρχονται σε 26,1 δισ. ευρώ
και τα δάνεια προς νοικοκυριά σε 25,6
δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις πελατών
αυξήθηκαν κατά 1,4 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 41,9 δισ. ευρώ, από
40,5 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο. ■

3

4

Οικονομία

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΘΕΜΑ
ΤΟ
ΕΥΡΩ ΜΟΥ

Φόρος 40,3% σε άνεργες
που παίρνουν διατροφή
Η εφορία θεωρεί ότι είναι εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα εάν υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

gpalaitsakis@e-typos.com

Ε

ξοντωτικά ποσά φόρων εισοδήματος καλούνται να πληρώσουν
φέτος χιλιάδες διαζευγμένες άνεργες γυναίκες μόνο και
μόνο επειδή κατά τη διάρκεια
του 2013 εισέπραξαν από τους
πρώην συζύγους τους ποσά διατροφής τα οποία υπερέβησαν
τις 5.000 ευρώ σε ετήσια βάση!
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, κατά την εκκαθάριση
των φορολογικών δηλώσεων των
συγκεκριμένων γυναικών, θεωρεί ότι τα ποσά της διατροφής
που εισέπραξαν είναι εισοδήματα από «ελευθέρια επαγγέλματα»
(!) και τα φορολογεί με 26% από
το πρώτο ευρώ και με επιπλέον
προκαταβολή φόρου 55%, με συνέπεια το ύψος του φόρου που
καταλογίζεται σε όλες αυτές τις
περιπτώσεις να φθάνει το 40,3%
του συνολικού ποσού της εισπραχθείσας κατά τη διάρκεια του
2013 διατροφής!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της
παράνοιας η οποία διέπει πλέον
το φορολογικό σύστημα της χώρας μας είναι η περίπτωση μιας
διαζευγμένης άνεργης γυναίκας, η
οποία κατά τη διάρκεια του 2013
ελάμβανε κάθε μήνα από τον πρώην σύζυγό της ποσό διατροφής
600 ευρώ. Το συνολικό ποσό διατροφής που εισέπραξε η συγκεκριμένη γυναίκα εντός του 2013
ανήλθε σε 7.200 ευρώ και όπως
όφειλε το δήλωσε στον κωδικό 505
του πίνακα 4Δ στη 2η σελίδα της
φορολογικής δήλωσης που υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet.
 

Εκκαθάριση

Κατά την εκκαθάριση της δήλωσής της, η Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων θεώρησε το
ποσό της διατροφής των 7.200
ευρώ ως «εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα», το φορολόγησε με
26% από το πρώτο ευρώ και της
καταλόγισε κύριο φόρο εισοδήματος. 1.872 ευρώ (7.200 ευρώ Χ
26% = 1872 ευρώ). Στη συνέχεια,
επί του ποσού των 1.872 ευρώ η
ΓΓΔΕ καταλόγισε «προκαταβολή

φόρου 55% έναντι του επόμενου
έτους»! Κι αυτό διότι, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία (τον
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), στα εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα επιβάλλεται εκτός
από τον κύριο φόρο εισοδήματος
και προκαταβολή φόρου έναντι
του επόμενου έτους υπολογιζόμενη με συντελεστή 55% επί του
κύριου φόρου. Ως εκ τούτου, επειδή η διατροφή των 7.200 ευρώ θεωρήθηκε «εισόδημα από ελευθέριο
επάγγελμα», επιβαρύνθηκε και με
επιπλέον προσαύξηση του κύριου
φόρου των 1.872 ευρώ κατά ποσοστό 55%, με συνέπεια η συνολική
φορολογική επιβάρυνσης της συγκεκριμένης φορολογούμενης να
εκτοξευθεί στο εξωφρενικό ποσό
των 2.901,60 ευρώ (1.872 ευρώ
Χ 1,55 = 2.901,60 ευρώ). Δηλαδή,
η συγκεκριμένη άνεργη γυναίκα
καλείται φέτος να πληρώσει φόρο
που ισοδυναμεί με το 40,3% της
διατροφής που εισέπραξε εντός
του 2013 [(2.901,60 ευρ 7.200
ευρώ) Χ 100 = 40,3%].
Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρανοϊκή φορολόγηση της διατροφής
ως εισόδημα από «ελευθέριο επάγ-

Χαρακτηριστικό
το παράδειγμα
γυναίκας που
κλήθηκε να
πληρώσει φόρο
2.901,60 ευρώ
για συνολικό
ετήσιο ποσό
διατροφής 7.200
ευρώ

γελμα» ισχύει μόνο εφόσον το συνολικό ποσό αυτής υπερβαίνει σε
ετήσια βάση τις 5.000 ευρώ. Αν η
διατροφή δεν υπερβαίνει τις 5.000
ευρώ, τότε δεν αντιμετωπίζεται
φορολογικά ως «εισόδημα από
ελευθέριο επάγγελμα» αλλά ως «εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες»,
δεδομένου ότι στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπεται
ότι εάν το πραγματικό εισόδημα
των φορολογουμένων δεν υπερέβη
το 2013 το ποσό των 5.000 ευρώ
ή το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν
υπερέβη το ποσό των 9.500 ευρώ
και εφόσον αυτοί δεν ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και δεν αποκτούν εισόδημα
από ακίνητα, τα εισοδήματά τους
αυτά φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων,
στην οποία ισχύει αφορολόγητο
όριο 9.550 ευρώ.
Ως εκ τούτου, όποια γυναίκα
έλαβε το 2013 διατροφή συνολικού
ύψους μέχρι 5.000 ευρώ γλιτώνει
από την επιβολή φόρου εισοδήματος, επειδή στην κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από
μισθωτές υπηρεσίες ισχύει αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ! ■

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Οικονοµία
ΘΕΜΑ
ΤΟ ΕΥΡΩ
ΜΟΥ

«Big Brother» στις φορολογικές
δηλώσεις για χρέη προς τα Ταµεία
Πρόσβαση σε Ε1, Ε2,
E3 και Ε9 θα έχει
πλέον το ΚΕΑΟ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ
ΣΤΟ ΕΠΤΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΕΝΑΝΤΙ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ
Ιανουάριος Φεβρουάριος

ΜΗΝΕΣ
Εντάλματα κατάσχεσης

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

kkatikos@e-typos.com

844

Κατάσχεση ακίνητης περιουσίας
Κατάσχεση κινητής περιουσίας
Πλειστηριασμοί

Π

ρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία εκατοντάδων χιλιάδων
οφειλετών αποκτούν
τα ασφαλιστικά ταµεία µέσω
του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), το
οποίο θα βλέπει σε πραγµατικό
χρόνο τις φορολογικές δηλώσεις
όσων χρωστούν στα Ταµεία και
θα µπορεί άµεσα να δεσµεύει
καταθέσεις, ενοίκια και ακίνητα
ανάλογα µε το ύψος των χρεών
που έχουν οι οφειλέτες!
Μέσα στο επόµενο διάστηµα αναµένεται να υπογραφεί
υπουργική απόφαση, η οποία
θα προσδιορίζει τα φορολογικά
στοιχεία, τα οποία εκτός από
την εφορία θα µπορεί να βλέπει
και το ΚΕΑΟ, ώστε να καταστεί
«ευχερέστερη» η διαδικασία είσπραξης οφειλών από όσους δεν
έχουν υπαχθεί σε καµία ρύθµιση.
Για το σκοπό αυτό, όπως αποκαλύπτει σήµερα ο Ελεύθερος
Τύπος της Κυριακής, το ΚΕΑΟ
έχει αποστείλει προς έγκριση στο
υπουργείο Οικονοµικών λίστα
µε τα φορολογικά στοιχεία στα
οποία θα µπορεί να έχει άµεση
πρόσβαση όταν πρόκειται για
οφειλέτες προς τα ασφαλιστικά
ταµεία και αναµένεται η έκδοση
της απόφασης µε την οποία θα
καθορίζεται σε ποια στοιχεία θα
δοθεί η άδεια πρόσβασης και,
κυρίως, ποια πρόσωπα θα έχουν
την εξουσιοδότηση να µπαίνουν
στις φορολογικές δηλώσεις των
οφειλετών.
Σύµφωνα µε διασταυρωµένες
πληροφορίες του «Ε.Τ.» της Κυριακής, τα φορολογικά στοιχεία
για τα οποία ζητείται και εξετάζεται από το υπουργείο Οικονοµικών να δοθεί η έγκριση πρόσβασης στο ΚΕΑΟ είναι: 
Το Ε9 των φορολογουµένων
µε τα ακίνητα (σπίτια, οικόπεδα,
αγροτεµάχια) που διαθέτουν στο
όνοµά τους είτε στο 100% είτε σε
µικρότερο ποσοστό οι οφειλέτες
των Ταµείων. Προκειµένου, δε,
να διασφαλίζεται η προστασία

Πτωχεύσεις

2.760

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

593

1.318

415

687

832

52

70

242

192

83

40

8

437

1.053

403

810

401

385

469

69

76

102

150

48

69

97

9

44

38

29

13

4

438

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΕΑΟ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014)
Κατασχέσεις εις χείρας τρίτου

5.861

Παραγγελίες κατάσχεσης ακινήτων / κινητών

1.271
24

Κατασχέσεις κινητών

145

Κατασχέσεις ακινήτων

50

Αναγγελίες σε πλειστηριασμούς

5

Αναγγελίες σε πτωχεύσεις – εκκαθαρίσεις
Ποσά οφειλών για τα οποία ελήφθησαν αναγκαστικά μέτρα

313.577.905

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΩΛΕΣΑΝ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
480

Κατασχέσεις εις χείρας τρίτου
Παραγγελίες κατάσχεσης ακινήτων / κινητών

95

Κατασχέσεις ακινήτων

18
5

Κατασχέσεις κινητών

των προσωπικών δεδοµένων
για τα συγγενικά πρόσωπα των
οφειλετών που µοιράζονται το
ίδιο ακίνητο αλλά δεν έχουν χρέη
στα Ταµεία, η πρόσβαση στο Ε9
θα γίνεται µόνο µέσω του ΑΦΜ
του οφειλέτη.
Η πρόσβαση στο Ε9 θα επιτρέψει στα Ταµεία να βλέπουν άµεσα
το είδος των ακινήτων που έχουν
στο όνοµά τους οι οφειλέτες σε
όλη την επικράτεια. Σήµερα, για
παράδειγµα, για να εντοπιστεί τι
ακίνητα έχει ένας οφειλέτης θα
πρέπει να κινηθεί εις βάρος του η
διαδικασία κατάσχεσης. Με την
άµεση πρόσβαση όµως το ΚΕΑΟ
θα ανοίγει το Ε9 και µε το φίλτρο
του ΑΦΜ του οφειλέτη θα βλέπει σε πραγµατικό χρόνο αν έχει
έδρα την Κοµοτηνή, την Κρήτη
ή την Πελοπόννησο και αν δηλώνει ακίνητα και σε τι ποσοστό
ιδιοκτησίας στη Μύκονο ή στη
Ρόδο. Με τον τρόπο αυτό, δε, θα
είναι άµεση και η εκτίµηση της
αξίας τους και θα στοχοποιούνται για µελλοντική κατάσχεση
τα ακίνητα µεγάλης αξίας. 
Το Ε1, όπου θα ελέγχονται
τα δηλωθέντα εισοδήµατα των
οφειλετών και, κυρίως, η πηγή
απόκτησής τους, δηλαδή τι προέρχονται από µισθωτές υπηρε-

Με ποιον τρόπο
θα προχωρά σε
κατασχέσεις
χρηµάτων και
περιουσιακών
στοιχείων

σίες, από σύνταξη, από τυχόν
επιδόµατα (τέκνων, αναπηρίας,
ΕΚΑΣ), από τόκους καταθέσεων.
«Κλειδί» για τους ελέγχους και για
την άµεση διαδικασία κατασχέσεων είναι ο αριθµός τραπεζικού
λογαριασµού, που ενδεχοµένως
να έχει συµπληρωθεί στους αντίστοιχους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης, και τα πάσης
φύσεως στοιχεία κινητής περιουσίας, όπως Ι.Χ., σκάφη αναψυχής κ.λπ. Η πρόσβαση στο Ε1 θα
γίνεται µόνο µέσω του ΑΦΜ του
οφειλέτη και µόνο για τα περιουσιακά στοιχεία που έχει στο
όνοµά του. ∆εν θα επιτρέπεται
η πρόσβαση ούτε στο εισόδηµα
των συζύγων των οφειλετών ούτε
σε τυχόν περιουσιακά στοιχεία
που έχουν µεταβιβαστεί ή ανήκουν σε προστατευόµενα µέλη.
Με τον τρόπο αυτό οι υπάλληλοι
που θα έχουν την εξουσιοδότηση
να «ανοίγουν» το Ε1 θα µπορούν
να δεσµεύουν µόνο χρηµατικά
ποσά που είναι στο όνοµα των
οφειλετών από οποιαδήποτε
πηγή κι αν προέρχονται! Για παράδειγµα, θα δεσµεύονται µε διαδικασίες-εξπρές τυχόν τόκοι από
καταθέσεις, αλλά και µέρος των
καταθέσεων, ανάλογα µε το ύψος
της οφειλής και το αν υπάρχει
ή όχι ένταξη σε ρύθµιση χρεών! 

Το Ε2, όπου θα ελέγχονται
τα δηλωθέντα εισοδήµατα από
ενοίκια που αντιστοιχούν στον
ΑΦΜ των οφειλετών, ώστε να
κατάσχονται απευθείας. Η διαδικασία αυτοµατοποιείται και, για
παράδειγµα, το εισόδηµα από
ενοίκια δεν θα πηγαίνει καν στο
λογαριασµό του οφειλέτη, αλλά
απευθείας στα Ταµεία!!! 
To E3 και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προµηθευτών, όπου θα µπορούν
να εντοπίζονται οι αµοιβές των
οφειλετών από παροχή υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο ή Νοµικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου.
Το νέο σύστηµα είσπραξης
χρεών αναµένεται να µπει σε
εφαρµογή πριν από το τέλος
του έτους και θα είναι ανεξάρτητο από το αν υπάρξει νέα ρύθµιση µε περισσότερες δόσεις (72
ή και 100).
Στο στόχαστρο δεν µπαίνουν
µόνο τα «µεγάλα ψάρια» αλλά και
οι µικροµεσαίοι οφειλέτες, καθώς
το κριτήριο για τις κατασχέσεις
θα είναι πλέον «εισοδηµατικόπεριουσιακό» και έχει να κάνει
µε την οικονοµική επιφάνεια
των οφειλετών και τι µπορεί να
αξιοποιηθεί από αυτή για να
σβήσουν τα χρέη τους. ■

Γυρίζουν την πλάτη στις ρυθµίσεις και προτιµούν τα «έναντι» οι οφειλέτες
ΤΗΝ Ι∆ΙΑ στιγµή όµως που ετοιµάζεται
το σύστηµα του «Μεγάλου Αδελφού» στα
περιουσιακά στοιχεία εκατοντάδων χιλιάδων οφειλετών, τα επίσηµα στοιχεία του
ΚΕΑΟ δείχνουν ότι όλο και περισσότεροι
οφειλέτες γυρίζουν την πλάτη στις ρυθµίσεις και επιλέγουν να δίνουν ένα ποσό

«έναντι» κάθε µήνα, που είναι σηµαντικά
µικρότερο από τη δόση που πλήρωναν.
Οπως είχε αποκαλύψει ο «Ε.Τ.» της Κυριακής από τον περασµένο Ιούνιο πρόκειται για έναν «άτυπο διακανονισµό» εκτός
ρύθµισης µε απεριόριστες µικρο-δόσεις.
Οι «έναντι» πληρωµές επισηµοποιήθηκαν

πρόσφατα και από το υπουργείο Εργασίας ως µέσο παγώµατος των κατασχέσεων
αλλά χωρίς ασφαλιστική ενηµερότητα για
τους οφειλέτες.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι τα έσοδα του ΚΕΑΟ
για τον Ιούλιο ήταν 32 εκατ. ευρώ από
όσους είναι σε ρυθµίσεις και περίπου 25

εκατ. ευρώ, από όσους πλήρωσαν «έναντι».
Η εξέλιξη αυτή δηµιουργεί νέα δεδοµένα
και εξετάζεται να χορηγείται ασφαλιστική
ενηµερότητα για περιορισµένο ύψος συναλλαγών ακόµη και σε όσους είναι εκτός
ρύθµισης, αλλά δίνουν ένα ποσό κάθε
µήνα έναντι των χρεών τους. ■

5

6

Οικονομία

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 Ayγουστου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΘΕΜΑ

Πώς θα
γίνουμε
η «Φλόριντα»
της Ευρώπης
Περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια
ηλικιωμένοι αναμένεται να επισκεφθούν
την Ελλάδα το 2020, σύμφωνα με μελέτη
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
ΧάρηΣ ΝτιγριντάκηΣ

press@mail.gr

Σ

ε καίριας σημασίας παράγοντα επιμήκυνσης της
τουριστικής περιόδου δύναται να εξελιχθεί ο Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας για την Ελλάδα.
Πέραν της άμβλυνσης της εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού, ο
Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας διευρύνει
τις πηγές άντλησης τουριστών για
τη χώρα μας. Τα παραπάνω καταδεικνύει μεταξύ άλλων μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και
Προβλέψεων για τον «Τουρισμό Τρίτης Ηλικίας», που παρουσιάζει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής.
Οπως επισημαίνουν παράγοντες
της αγοράς, το 2020, με βάση τους
υπολογισμούς μελετητικών εταιριών
για την αύξηση των μεγεθών του
ελληνικού τουρισμού, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια ηλικιωμένοι τουρίστες θα επισκέπτονται τη
χώρα, αριθμός που θα επιμερίζεται
την περίοδο της άνοιξης και του φθινοπώρου! Αλλωστε, σύμφωνα με τη
Eurostat, οι ηλικιωμένοι τουρίστες
θα αποτελούν το 24% της συνολικής
αγοράς το 2030.
Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΤΕΠ,
το οποίο αποτελεί όργανο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλά-

δας, τα ταξίδια αποτελούν την πλέον
επιθυμητή μορφή διασκέδασης για
τα άτομα της τρίτης ηλικίας, ενώ οι
ηλικιωμένοι είναι το τμήμα της αγοράς με τη χαμηλότερη εποχικότητα
στην ταξιδιωτική του συμπεριφορά.
Οπως υπογραμμίζει η έρευνα, όλες
οι πολιτικές μειώσεις των δυσμενών
επιδράσεων της εποχικότητας στην
τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας
πρέπει να κατατείνουν στην προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού τουριστών με τα συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Στη σχετική
μελέτη του ΙΤΕΠ επισημαίνεται ότι
οι ηλικιωμένοι (55 ετών και άνω)
ενδιαφέρονται λιγότερο για πραγματοποίηση διακοπών με σκοπό τα
μπάνια και την ηλιοθεραπεία. Για
πολιτιστικούς σκοπούς ταξιδεύουν
συχνότερα οι Αυστριακοί (26%), οι
Ολλανδοί (22%), οι Βέλγοι (22%)
και οι Γερμανοί 21%. Στη μελέτη
τονίζεται ότι τα άτομα άνω των 55
ετών ταξιδεύουν συχνότερα από τις
άλλες ηλικιακές ομάδες για πολιτιστικούς και θρησκευτικούς λόγους
(18% έναντι 11-13% για τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες).

Πολυτελείς μορφές

Επίσης, αντίθετα με ό,τι πιστεύεται,
οι ηλικιωμένοι δεν εμφανίζουν μεγαλύτερη ροπή για ταξίδια αναψυχής σε μεγάλες πόλεις, συγκριτικά

Οι ηλικιωμένοι
τουρίστες θα
αποτελούν το 24%
της συνολικής αγοράς
το 2030

με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες.
Πάντως, τόσο η κρουαζιέρα όσο και
το yachting αποτελούν πολυτελείς
μορφές τουρισμού που θεωρούνται
κατάλληλες για ηλικιωμένους τουρίστες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου. Ο ιατρικός τουρισμός αποτελεί
όχημα προβολής και προώθησης
του τουρισμού τρίτης ηλικίας. Η εξυπηρέτηση των αναγκών σε ιατρική
περίθαλψη όσων τουριστών διαμένουν σε κάποιο προορισμό αποτελεί
ουσιώδες συστατικό του τουριστικού προϊόντος που προσφέρεται σε
ηλικιωμένους πελάτες.
Στην έρευνα του ΙΤΕΠ τονίζεται ότι ο τουρισμός παραχείμασης
πρέπει να αναπτυχθεί πρωτίστως
σε παραθαλάσσια αστικά κέντρα
που διαθέτουν πληθώρα πολιτιστικών αξιοθέατων και κατά συνέπεια
μπορούν να κρατήσουν αμείωτο το
ενδιαφέρον των ατόμων της τρίτης
ηλικίας.
Ενδεικτικό των προοπτικών του
Τουρισμού Τρίτης Ηλικίας και εν γένει του δημογραφικού προβλήματος
της Ευρώπης είναι το γεγονός ότι
οι ηλικιωμένοι τουρίστες θα αποτελούν το 24% της συνολικής αγοράς
το 2030.
Κατά την έρευνα του Ινστιτούτου

διαπιστώνεται ότι το 34,6% των ελληνικών ξενοδοχείων είναι διατεθειμένο να προσφέρει ειδικά πακέτα τιμών σε ηλικιωμένους κατά τις
περιόδους χαμηλής ζήτησης. Ομως,
μόνο το 9,5% φροντίζει να εντάξει
στα πακέτα υπηρεσιών που προσφέρει πρόσθετες δραστηριότητες που
ενδιαφέρουν τους ηλικιωμένους.

Αύξηση αναλογίας

Καταλήγοντας η μελέτη υποστηρίζει
ότι από σήμερα και για τα επόμενα
20-30 έτη θα υπάρξει μία αφύσικη
αύξηση της αναλογίας των ηλικιωμένων ανάμεσα στους πληθυσμούς
των οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών. Μετά το 2050 η κατάσταση θα
ομαλοποιηθεί.
Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Τσακίρης, αναφερόμενος στη μελέτη
του ΙΤΕΠ, σημειώνει ότι η Ελλάδα
διαθέτει εντυπωσιακά χαμηλή διεισδυτικότητα στη συγκεκριμένη
πελατειακή ομάδα, αναφέροντας
ότι τα τελευταία έτη στη χώρα μας
εξακολούθησαν να δημιουργούνται
family resorts, ενώ δεν λειτούργησε
κανένα ξενοδοχείο Goldies, δηλαδή
προσαρμοσμένο στις ανάγκες των
τουριστών τρίτης ηλικίας. ■

Επιμήκυνση της περιόδου φέρνουν τα ειδικά πακέτα
Οπως σημειώνει στον Ελεύθερο Τύπο

της Κυριακής ο επικεφαλής της Heaven
Destinations, Νάσος Τρέτζος, εταιρίας που
ειδικεύεται στον Τουρισμό Τρίτης Ηλικίας
και διείδε από νωρίς τις προοπτικές της εν
λόγω αγοράς, η αύξηση τουριστών συνολικά
στην Ελλάδα είναι πλέον εμφανής όχι μόνο
την περίοδο του καλοκαιριού αλλά και άλλους
μήνες με αποτέλεσμα να αρχίζει να επιμηκύνεται η τουριστική σεζόν δίνοντας έτσι
τη δυνατότητα για την ανάπτυξη και άλλων
μορφών τουρισμού.
Σημειώνεται ότι το 2010 η Heronia Travel
(η Heaven Destinations είναι θυγατρική της)
ήταν η πρώτη ελληνική εταιρία στο χώρο της
τουριστικής βιομηχανίας που μετακίνησε περίπου 12.500 Ελληνες τουρίστες στην Ευρώπη σε οργανωμένα πακέτα All inclusive στα
προγράμματα Golden Years. «Το προϊόν της

τρίτης ηλικίας αποφασίσαμε να το λανσάρουμε στο εξωτερικό δύο χρόνια αργότερα με
πολύ θετική ανταπόκριση σε πακέτα ειδικού
ενδιαφέροντος για την Ελλάδα τα οποία και
ονομάσαμε Heavenly Goldies 55+, Love to
Go Greece! Φέτος αναμένουμε αύξηση των
εισερχόμενων τουριστών από το δίκτυό μας
της τάξης του 55% περίπου, σε στοχευμένο
προϊόν, όπως αυτό της τρίτης ηλικίας, του
θερμαλισμού αλλά και της αποκατάστασης
σε συνεργασία με δύο υπερσύγχρονα κέντρα,
ένα στην Αττική και ένα στην Πελοπόννησο.
Η φετινή εικόνα των κρατήσεων μας επιτρέπει να διατηρούμε την αισιοδοξία μας για
την πορεία της τουριστικής περιόδου που
δείχνει σημάδια επιμήκυνσης και την πρόβλεψη για αύξηση το 2015.
Η Ελλάδα λόγω του κλίματος και της γαστρονομίας της πιστεύω ότι μπορεί κάλλιστα

το 2020 να έχει περισσότερους από 5 εκατ.
τουρίστες τρίτης ηλικίας», συμπληρώνει ο
κ. Τρέτζος.
Οσον αφορά στην πορεία των επιμέρους
αγορών, πολύ θετικά είναι τα μηνύματα από
όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται η
Heaven Destinations με επίκεντρο την Αυστρία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Ρωσία
και τις Σκανδιναβικές Χώρες.

Αναδυόμενη αγορά

Η Ρωσία, μια αναδυόμενη αγορά για την
Ελλάδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, πολλά
υποσχόμενη, με περισσότερο από 1.000.000
επισκέπτες το χρόνο, έχει ενδιαφέρον για τα
πακέτα θερμαλισμού με περισσότερες από 10
διανυκτερεύσεις, το θρησκευτικό τουρισμό,
τον ιατρικό τουρισμό, καθώς και την ενοικίαση αλλά και την αγορά εξοχικής κατοικίας.

Οι σκανδιναβικές χώρες φαίνεται ότι είναι σταθερές στις επιλογές τους όσον αφορά στην επιλογή των ελληνικών νησιών και
όχι μόνο με αυξητική τάση όπου φτάνει σε
ορισμένους προορισμούς διψήφιο ποσοστό αύξησης, ξεπερνώντας σε αφίξεις τους
1.000.000 επισκέπτες.
Καταλήγοντας ο επικεφαλής της Heaven
Destination αναφέρει: «Ηδη για τη συγκεκριμένη αγορά έχουμε σημάδια επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου αφού από τον
περασμένο χειμώνα μετακινούνται άτομα σε
εβδομαδιαίες αναχωρήσεις στα προγράμματα Heavenly Goldies 55+. Στο πλαίσιο της
επέκτασης και της καθετοποίησης του τουριστικού προϊόντος, ο όμιλός μας επεκτείνεται
στον τομέα του Ιατρικού Τουρισμού σε συνεργασία με ιδιωτικές κλινικές στην Ελλάδα,
αλλά και με κέντρα αποκατάστασης». ■

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 Ayγουστου 2014

Οικονομία
ΘΕΜΑ

Ενδιαφέρον πολλών… αστέρων
για πολυτελή ξενοδοχεία
Δεκάδες funds ερίζουν για την απόκτησή τους, με το «Hilton» να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή

Δ

ιαστάσεις φρενίτιδας
έχει λάβει το τελευταίο
εξάμηνο η σπουδή δεκάδων funds του εξωτερικού για την απόκτηση ξενοδοχείων πολυτελείας στην Ελλάδα.
Ο συνδυασμός της επικείμενης
μετοχοποίησης υπερχρεωμένων
ξενοδοχειακών εταιριών από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας με
το παράλληλο success story του
ελληνικού τουρισμού έχει επενεργήσει ως διεγερτικό χάπι για την
πλειονότητα των επενδυτικών οίκων του εξωτερικού.

Προοπτική κερδών

Χαμηλή διεισδυτικότητα διαθέτει η
Ελλάδα στον τουρισμό της τρίτης
ηλικίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου κ.
Γιώργο Τσακίρη.

Στο… μικροσκόπιό τους βρίσκονται ήδη εκατοντάδες ξενοδοχειακά συγκροτήματα πέντε αστέρων και το ζητούμενο για αυτούς
είναι η ετήσια απόδοση. Τα funds
Third Point, Oakhill, Fortress,
BlackRock, Toscafund Asset Mgt,
Asset Value Investors και British
Empire Securities, Europa Capital,
Jermyn Street Real Estate Fund IV
LP, Qatara International, Minoan
Plc, Oaktree και Colony Capital
είναι ορισμένα από αυτά που ερίζουν για την απόκτηση πολυτελών
ξενοδοχείων που είναι έτοιμα να
δώσουν άμεσο κέρδος. Η πρώτη
μονάδα για την οποία αναμένεται
να δοθεί μάχη δεν είναι άλλη από
το «Hilton» της Αθήνας, το οποίο
πρόκειται άμεσα να βγει σε διαγωνισμό από την Ιονική Ξενοδοχειακή της Alpha Bank, ενώ η τιμή
εκκίνησης λέγεται ότι θα είναι τα
120-130 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι
ο τουρισμός της Αθήνας άρχισε εκ
νέου να «αναπνέει». Υπενθυμίζεται ότι το 2013 υπήρχαν σενάρια
που την τιμή εκκίνησης την τοποθετούσαν ακόμη και στα 90 εκατ.
ευρώ. Ισχυρό ενδιαφέρον για την

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται
οι συζητήσεις επενδυτών και
ξενοδοχειακών επιχειρηματιών,
σύμφωνα με τον πρόεδρο του
Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου,
Σίμο Αναστασόπουλο.

εξαγορά ελληνικών ξενοδοχείων
επιδεικνύουν αμερικανικά επενδυτικά funds.
Οπως, μάλιστα, αναφέρει ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού
Επιμελητηρίου, κ. Σίμος Αναστασόπουλος, οι συζητήσεις μεταξύ
επενδυτών και ξενοδοχειακών επιχειρηματιών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με κάποιες από
αυτές να βρίσκονται στο στάδιο
«due diligence», δηλαδή σε φάση
διεξαγωγής οικονομικών και νομικών ελέγχων.
Ο κ. Αναστασόπουλος δεν διευκρίνισε αν στις υπό συζήτηση
εξαγορές ξενοδοχείων εμπλέκονται
και τράπεζες, στις οποίες οι επι-

Στο στόχαστρο επενδυτών η Χαλκιδική
Την ίδια ώρα σε… πολύφερνη νύφη

εξελίσσεται η Χαλκιδική, καθώς πολλοί
είναι οι ξένοι επενδυτές που ψάχνονται
για μια τουριστική επένδυση στην περιοχή.
Οι επενδύσεις συνολικού ύψους 350
εκατ. ευρώ που έχουν δρομολογηθεί για
την επόμενη πενταετία φαίνεται πως
έχουν ανοίξει την όρεξη σε διάφορα ξένα
funds, ωστόσο δεν λείπουν τα «αγκάθια»,
που βάζουν φρένο σε νέα μεγάλα deals,
τα οποία θα έδιναν ακόμα μεγαλύτερη
ώθηση στην οικονομία της Χαλκιδικής.

Πρόθεση για εξαγορές
Για σημάδια επιμήκυνσης της
τουριστικής περιόδου λόγω των
ηλικιωμένων τουριστών κάνει
λόγο ο επικεφαλής της Heaven
Destinations, Νάσος Τρέτζος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα funds
του εξωτερικού, τους προηγούμενους μήνες, εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για
να προχωρήσουν σε αγορές ξενοδοχείων
τόσο στη Χαλκιδική όσο και στο ευρύτερο
πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για funds από τη Ρωσία, τις
ΗΠΑ, την Τουρκία, τη Γερμανία και την
Αυστραλία, με κεφάλαια από 100 έως 500
εκατ. ευρώ.
Εμπρακτο ενδιαφέρον για την ελληνική
ξενοδοχειακή αγορά καταγράφεται και
από το αμερικανικό fund της Hines, εκπρόσωποι του οποίου έχουν προχωρήσει
σε συζητήσεις με την Τεχνική Ολυμπιακή
για την αγορά του «Πόρτο Καρράς».
Η πρώτη μεγάλη κίνηση έγινε, πάντως, από το αμερικανικό fund Oaktree
Capital Management, το οποίο, συνάπτοντας στρατηγική συμμαχία με την ξενοδοχειακή αλυσίδα της ΣΑΝΗ, απέκτησε
το ξενοδοχείο «Oceania Club» και στη
συνέχεια αγόρασε από την Εθνική Τράπεζα, έναντι 17 εκατ. ευρώ, τη μονάδα
«Gerakina Beach» στη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για τον εκσυγχρονισμό της δρομολογούνται επενδύσεις ύψους 40 εκατ. ευρώ. ■

χειρήσεις είναι υπερδανεισμένες.
Οι γνωρίζοντες, πάντως, θεωρούν
βέβαιη την εμπλοκή και τραπεζών
στα επικείμενα deals, καθώς έχουν
στο χαρτοφυλάκιό τους ξενοδοχεία
με υψηλό δανεισμό, που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές υποχρεώσεις τους.
Κοινός τόπος είναι ότι η άνοδος
του τουρισμού πέρυσι και φέτος δημιουργεί ευνοϊκό κλίμα για την προσέλκυση ξένων επενδυτών, όπως
ομολογούν αρκετοί διαχειριστές
επενδυτικών χαρτοφυλακίων.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στο
πρόσφατο roadshow της Νέας
Υόρκης εμφανίστηκαν εκπρόσωποι 150 funds. ■

Εν αναμονή
εξελίξεων για
Αστέρα και Αταλάντη
Εν τω μεταξύ, σε αναμονή για την ολοκλή-

ρωση των διαδικασιών πώλησης του Αστέρα
Βουλιαγμένης βρίσκεται το επενδυτικό σχήμα
της Jermyn Street Real Estate Fund IV LP, που
αναδείχθηκε ως προτιμητέο στο σχετικό διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας, αφού εκκρεμούν
ακόμη το Προεδρικό Διάταγμα και η συνακόλουθη έγκρισή του από το ΣτΕ.
Αλλο ένα fund, το Europa Capital, με έδρα το
Λονδίνο, αναμένει πάνω από επτά χρόνια την
ολοκλήρωση των αδειοδοτικών διαδικασιών για
την επένδυση κεφαλαίων ύψους 1,5 δισ. ευρώ
μέσω της εταιρίας Λοκρός στην περιοχή της
Αταλάντης. Η επένδυση που θα αναπτυχθεί σε
12,5 χιλιάδες στρέμματα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την κατασκευή τριών ξενοδοχείων, τριών
γκολφ και τουριστικών κατοικιών. ■

7

8

Οικονοµία

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΟ
Ο Ντάνιελ Σβαρτς θα παραµείνει στη
θέση του διευθύνοντος συµβούλου και
µετά τη συγχώνευση της Burger King
µε την Tim Hortons Inc.

Αλλαγή
έδρας για
φορολογικούς
λόγους...
H BURGER KING και η κανα-

Ο CEO που τυλίγει
χάµπουργκερ και
καθαρίζει τις τουαλέτες
Ο 34χρονος Ντάνιελ Σβαρτς άλλαξε το πρόσωπο της Burger King κόβοντας τις
περιττές σπατάλες, αναδιοργανώνοντας την εταιρία και διπλασιάζοντας τον τζίρο της
ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ

asoutzou@e-typos.com

Η

µεγάλη… φορολογική
συµφωνία ανάµεσα
στην εταιρία καταστηµάτων γρήγορου
φαγητού Burger King και την
καναδική εταιρία αλυσίδας
καφέ και ντόνατς Tim Hortons
ανέδειξε ένα νέο πρόσωπο που
δείχνει να είναι βγαλµένο από
τη Σίλικον Βάλεϊ. Ο Ντάνιελ
Σβαρτς ήταν ο διευθύνων σύµβουλος της Burger King, θέση
την οποία θα διατηρήσει και
στο νέο όµιλο και είναι µόλις
34 ετών. Ο νεαρός CEΟ, που
ανέλαβε τη θέση πέρυσι, κατάφερε να δηµιουργήσει µια νέα
οµάδα, στελεχώνοντας διοικητικές θέσεις και καταφέρνοντας
να συµµαζέψουν τα οικονοµικά
της εταιρίας. Ο διευθυντής Οικονοµικών, Τζόσου Κόµπζα,
είναι 28 ετών και η 29χρονη
Σάµι Σιντίκουι είναι επικε-

φαλής Επενδυτικών Σχέσεων
της Burger King.
Ο διεθνής Τύπος χαρακτηρίζει τον Σβαρτς «µικρό µάγο»
και όχι άδικα. Από το καλοκαίρι
του 2013, που ανέλαβε την εταιρία, οι µετοχές της Burger King
αυξήθηκαν σχεδόν κατά 60%.
Αυτό που έκανε, κυρίως, ήταν
να περιορίσει τα λειτουργικά κόστη και να απλοποιήσει το µενού των εστιατορίων. Ωστόσο, ο
ίδιος δεν είναι παθιασµένος µε
τα νούµερα και απέχει αρκετά
από το µέσο CEO.
Η ιστοσελίδα Businessweek
επισηµαίνει σε άρθρο της τον
περασµένο µήνα ότι ο Σβαρτς
περνάει αρκετό από το χρόνο
του όχι µπροστά σε έναν υπολογιστή, αλλά καθαρίζοντας
τουαλέτες και φτιάχνοντας τις
παραγγελίες στα καταστήµατα,
σε µια προσπάθεια να είναι πιο
αποδοτική η λειτουργία τους.
Σε αντίθεση µε άλλους διευθύνοντες συµβούλους, ο Σβαρτς
δεν κέρδισε αυτή τη θέση σκαρ-

Ο διεθνής Τύπος
χαρακτηρίζει τον
Σβαρτς «µικρό µάγο»
και όχι άδικα. Από το
καλοκαίρι του 2013,
που ανέλαβε την
εταιρία, οι µετοχές
της Burger King
αυξήθηκαν σχεδόν
κατά 60%

φαλώνοντας µέσα από διοικητικές θέσεις. Αντιθέτως, µπήκε
από… την πίσω πόρτα ως συνεργάτης της 3G Capital Partners, της βραζιλιάνικης εταιρίας που κατέχει και το 70% του
Burger King.
Υπό τις οδηγίες του µειώθηκε
ο αριθµός του εταιρικού προσωπικού από 38.884 σε 2.425 (!),
κάνοντας «re-franchising» τα
εστιατόρια, κι έτσι το προσωπικό λογοδοτεί πλέον στον εκάστοτε ιδιοκτήτη του εστιατορίου
που το έχει πάρει µε franchise.
Επιπλέον, έκανε περικοπή αρκετών θέσεων που αφορούν σε
«διακοσµητικούς» διοικητικούς
υπαλλήλους και έδωσε τέλος
στο πάρτι ενός εκατοµµυρίου
δολαρίων που γινόταν κάθε
χρόνο σε κάστρο στην Ιταλία.
Με τις αλλαγές του Σβαρτς, η
Burger King το πρώτο τρίµηνο του έτους είχε αύξηση των
πωλήσεων κατά 2% και διπλασιασµό του τζίρου στα 60,4 εκατοµµύρια δολάρια. ■

δική εταιρία αλυσίδας καφέ και
ντόνατς Tim Hortons Inc. ανακοίνωσαν εντός της εβδοµάδας
τη συγχώνευσή τους, µεταφέροντας την έδρα της εταιρίας στον
Καναδά. Η κίνηση αυτή, που έχει
γίνει κατά κόρον µε ευρωπαϊκές
εταιρίες, αναµένεται να ανεβάσει
τους τόνους στο ντιµπέιτ γύρω
από την εταιρική φορολογία των
ΗΠΑ, καθώς πολλές αµερικανικές
επιχειρήσεις µεταφέρονται το τελευταίο διάστηµα, συνήθως µέσω
της συγχώνευσης, σε µια άλλη
χώρα, όπου οι φορολογικοί συντελεστές και οι κανόνες θεωρούνται
«πιο φιλικοί», αλλά τυπικά συνεχίζει να διοικείται από τις ΗΠΑ. Oι
οµοσπονδιακοί, πολιτειακοί και
τοπικοί φορολογικοί συντελεστές
στης ΗΠΑ φθάνουν έως και 40%,
τη στιγµή που στον Καναδά είναι
έως 26,5%.
Από τη συγχώνευση θα προκύψει
η τρίτη µεγαλύτερη εταιρία φαστ
φουντ και οι πωλήσεις αναµένεται
να φτάσουν τα 23 δισεκατοµµύρια
δολάρια. Η νέα εταιρία πρόκειται
να είναι άξιος ανταγωνιστής της
McDonalds και της Starbucks.
Η εξαγορά της Tim Hortons, της
µεγαλύτερης αλυσίδας υπηρεσιών
ταχείας εξυπηρέτησης του Καναδά
µε κεφαλαιοποίηση 10 δισ. δολαρίων, θα πρέπει να λάβει την έγκριση της καναδικής κυβέρνησης. Η
Burger King, η οποία ελέγχεται από
τη βραζιλιάνικη private-equity 3G
Capital Management, θα πρέπει να
αποδείξει ότι η συµφωνία προσφέρει όφελος στον Καναδά.
Οι ιθύνοντες των δύο εταιριών
προσπάθησαν να εξηγήσουν ότι η
συµφωνία δεν επετεύχθη για φορολογικούς λόγους, αλλά για την καλύτερη ανάπτυξη των εταιριών, επισηµαίνοντας πως η Tim Hortons
και η Burger King θα λειτουργούν
ως ξεχωριστές εταιρίες και δεν θα
χάσουν σε καµία περίπτωση το χαρακτήρα τους.
Την ίδια ώρα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επικείµενη
συγχώνευση. Το deal περιλαµβάνει τη µεταφορά των κεντρικών γραφείων της αµερικανικής
αλυσίδας εστιατορίων από το
Μαϊάµι, που είναι σήµερα, στο
Οντάριο του Καναδά, όπου έχει
την έδρα της η Hortons. Αρκετές
οργανώσεις ακτιβιστών, όπως η
MoveOn.org, έχουν ήδη ξεκινήσει εκστρατεία µποϊκοτάζ. Tην
ίδια ώρα, η ιστοσελίδα της Burger
King έχει κατακλυστεί από παράπονα πελατών που επικρίνουν τη
συµφωνία. ■

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Οικονοµία
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΘΕΜΑ

c top 10
Μετοχή
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ∆ΟT.
CPI
UNIBIOS
PASAL Α.Ε.
SATO AE
ΣΙ∆ΜΑ
∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
DIONIC
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

c bottom 10
Κλείσ. ∆ιαφ. %
0,027
35
0,219
29,59
0,264
23,94
0,2
21,95
0,155
18,32
0,42
17,98
0,45
17,19
0,084
16,67
0,665
16,26
0,08
14,29

Μετοχή
AXON
COMPUCON
ALTEC
ΠΕΡΣΕΥΣ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ
SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΤΤΙ - ΚΑΤ
ΑΕΓΕΚ
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

c ∆ιεθνή Χρηµατιστήρια

Κλείσ. ∆ιαφ. %
0,055 -42,71
0,101 -27,86
0,026 -21,21
0,199 -19,76
0,062 -19,48
0,046
-19,3
0,015 -16,67
0,05
-15,25
0,006 -14,29
0,015 -11,76

∆ΕΙΚΤΗΣ
DOW JONES
S&P 500
NASDAQ
EURO STOXX 50 €
FTSE 100
DAX
CAC 40
NIKKEI 225
HANG SENG

ΤΙΜΗ
17042,64
1997,5
4557,734
3149,19
6803,22
9390,61
4349,94
15424,59
24742,06

c Νοµίσµατα

ΕΒ∆.
ΜΕΤΑΒ.
ΜΕΤΑΒ. % ΑΠΟ 1/1 %
0,276
2,844
0,472
8,084
0,441
9,145
1,679
1,336
0,433
0,823
0,586
-1,655
2,317
1,289
-0,737
-5,320
-1,474
6,159

P/E

P/B

15,60
17,99
67,87
22,28
17,01
17,38
25,31
29,56
10,78

2,92
2,72
5,35
1,49
1,96
1,70
1,48
2,13
1,42

ΙΣΟΤΙΜΙΑ
ΕΥΡΩ/∆ΟΛΑΡΙΟ
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ
ΕΥΡΩ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡ.
∆ΟΛΑΡΙΟ/ΓΕΝ
∆ΟΛΑΡΙΟ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ
∆ΟΛΑΡΙΟ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡ.
ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΓΕΝ
ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡ.
ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ/ΓΕΝ

ΑΓΟΡΑ
1,3184
136,96
0,79409
1,20605
103,87
0,6023
0,9147
172,462
1,5187
113,555

ΠΩΛΗΣΗ
1,3185
136,97
0,79415
1,20611
103,88
0,6023
0,9148
172,48
1,5188
113,569

Σε επιφυλακή το Χρηµατιστήριο
για τα τρία «ανοιχτά» µέτωπα
Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ,
ΩΣΤΟΣΟ ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ GRECOVERY
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΑΣ

kvoukolas@e-typos.com

Σ

ε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε
το Γενικό ∆είκτη να συνεχίζει να «φλερτάρει» µε την περιοχή των 1.200 µονάδων, χωρίς
ωστόσο να πείθει τους επενδυτές
για την ανοδική του δυναµική,
κάτι που αποδεικνύεται και από
τον τζίρο στο ταµπλό, που µετά
βίας «αγγίζει» τα 90 εκατ. ευρώ.
Τα θετικά νέα που έρχονται από
το µέτωπο των stress tests, αλλά
και τα αποτελέσµατα-έκπληξη
των ελληνικών τραπεζών (ΕΤΕ
και Alpha) δίνουν έναν τόνο αισιοδοξίας για τη συνέχεια, ωστόσο τα «ανοιχτά µέτωπα» της εγχώριας οικονοµίας παραµένουν,
δυσχεραίνοντας την όποια προσπάθεια πρόβλεψης της µελλοντικής πορείας της αγοράς.

1.300

1.200

1.100
1.161,81
1.000
ΚΜΟ* 200

1.217,52
* Κινητός Μέσος Ορος

Σεπτ.
2013

Οκτ.

Νοέμ.

Δεκ.

Πολιτικό ρίσκο
Πιο συγκεκριµένα, κατ' αρχάς το
πολιτικό ρίσκο στη χώρα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, ειδικότερα
µετά τους λανθασµένους χειρισµούς στο ζήτηµα του ΕΝΦΙΑ,
µε την αγορά να αντιτίθεται πλήρως στο ενδεχόµενο διεξαγωγής
πρόωρων εκλογών, σε µια περίοδο
µάλιστα όπου η οικονοµία κινείται προς ανάκαµψη, προσελκύοντας κεφάλαια από το εξωτερικό.
∆εύτερον, είναι ανάγκη να προωθηθούν ευνοϊκές διατάξεις για
τις ρυθµίσεις των µη εξυπηρετούµενων επιχειρηµατικών δανείων, ιδιαίτερα για µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε αλλαγές π.χ.
στον Πτωχευτικό Κώδικα, ώστε
να µπορούν να προσελκυσθούν
πολύ σηµαντικά κεφάλαια από το
εξωτερικό. Τρίτον, το κυβερνητικό
επιτελείο θα πρέπει να πείσει και
τους πλέον δύσπιστους ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
στο µέτωπο της φοροδιαφυγής
µε απτά αποτελέσµατα, γιατί,
όπως ανέφερε και η Alpha Bank
στο εβδοµαδιαίο οικονοµικό της

900

Η αγορά αντιτίθεται
πλήρως στο
ενδεχόµενο
διεξαγωγής
πρόωρων εκλογών,
σε µια περίοδο
µάλιστα όπου η
οικονοµία κινείται
προς ανάκαµψη,
προσελκύοντας
κεφάλαια από το
εξωτερικό

Ιαν.
2014

Φεβρ.

Μάρτ. Απρ.

Μάι.

δελτίο, η φορολογική επιβάρυνση των πολιτών, και κυρίως των
συνεπών φορολογουµένων, έχει
καταστεί πλέον επαχθής.
Σύµφωνα µε την πρόσφατη
µελέτη «Taxation Trends in the
European Union, Eurostat, June
2014», η φορολογία του κεφαλαίου στην Ελλάδα διαµορφώνεται
στο 7,3% του ΑΕΠ έναντι 6,7%
του µέσου κοινοτικού όρου, µε
τα 2/3 των εσόδων να προέρχονται από τη φορολογία του εισοδήµατος που προκύπτει από την
εκµετάλλευση του κεφαλαίου και
το 1/3 από τη φορολογία κατοχής
του κεφαλαίου. Ειδικότερα στη
φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, η Ελλάδα έχει την 5η
υψηλότερη επαναλαµβανόµενη
φορολογία (ΕΝΦΙΑ, ΦΑΠ κ.λπ.),
µε φορολογικά έσοδα ισοδύναµα
του 1,4% του ΑΕΠ του 2012, από
0,4% πριν από την κρίση.
Στο ταµπλό τώρα, τα µέχρι
στιγµής αποτελέσµατα των εισηγµένων δείχνουν «Grecovery»,
εµφανίζονται ωστόσο επηρεασµένα από την τάση σταθεροποίησης
της ελληνικής οικονοµίας και από
τις προσπάθειες των εταιριών για
περιορισµό του λειτουργικού τους
κόστους. Εντυπωσιακές τουλάχιστον οι ταµειακές ροές της Ae-

Ιούν.

Ιούλ.

800

Αύγ.

gean αλλά και τα 303 εκατ. που
αποτελούν το ταµείο της εισηγµένης. Τα πολύ χαµηλά περιθώρια διύλισης επηρέασαν αρνητικά την οικονοµική πορεία των
δύο διυλιστηρίων, µε την Alpha
Finance να ξεχωρίζει στη Motor
Oil τη µείωση του δανεισµού και
να προβλέπει ότι η αποµόχλευση του ισολογισµού θα διατηρηθεί. Παράλληλα, οι αυξηµένες
πωλήσεις οχηµάτων έπειτα από
πολυετή κάµψη ήταν ορατές στα
αποτελέσµατα των εταιριών του
κλάδου, ενώ η επανεκκίνηση της
κατασκευής των αυτοχρηµατοδοτούµενων οδικών αξόνων και νέα
projects στο εξωτερικό ενίσχυσαν
τις επιδόσεις των µεγάλων κατασκευαστικών οµίλων.
Τέλος, στις σηµαντικότερες διεθνείς ειδήσεις συγκαταλέγονται,
πρώτον, η ενίσχυση της καταναλωτικής εµπιστοσύνης τον Αύγουστο στις ΗΠΑ, στις 82,5 µονάδες
από 81,8 µονάδες τον Ιούλιο, δεύτερον, η αλµατώδης άνοδος του
δείκτη µεταποίησης Chicago PMI,
στις 64,3 µονάδες τον Αύγουστο,
από 52,6 µονάδες τον Ιούλιο και,
τρίτον, η διατήρηση της ανεργίας
στο 11,5% στην ευρωζώνη τον
Ιούλιο, στο χαµηλότερο επίπεδο
από τον Σεπτέµβριο του 2012. ■

7,3%

ΤΟΥ ΑΕΠ
Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α ΕΝΑΝΤΙ
6,7% ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΟΡΟΥ

1.180

ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ
ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΙΣ
1.220 ΜΟΝΑ∆ΕΣ

14

ΕΤΗ ΕΙΧΕ ΝΑ
∆ΩΣΕΙ Ο S&P 500
ΤΟΣΟ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΟ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟ

64,3

ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΕΠΙΑΣΕ
Ο ∆ΕΙΚΤΗΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
CHICAGO PMI ΑΠΟ
52,6 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

9

10

Οικονοµία

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ
ΘΕΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
KYΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

A.S. COMPANY (ΚΟ)
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ)
ALSINCO (KO)
ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)
AUDIOVISUAL (ΚΟ)
AUTOHELLAS (ΚΟ)
AVENIR Α.Ε. (ΚΟ)
AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)
BYTE COMPUTER (ΚΟ)
CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ)
COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ)
CPI (ΚΟ)
CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO)
DIONIC (ΚΟ)
EUROBANK EFG (ΚΟ)
EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ)
EUROMEDICA (KO)
F.G. EUROPE (ΚO)
FLEXOPACK (ΚΟ)
FORTHNET (ΚΟ)
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ)
FRIGOGLASS (KO)
INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ)
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)
INTRAKAT (KO)
J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ)
JUMBO (ΚΟ)
KLEEMAN HELLAS (KO)
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)
LAVIPHARM (ΚΟ)
LOGISMOS (ΚΟ)
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)
MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)
MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ)
MEVACO (ΚΟ)
MIG REAL ESTATE (ΚΟ)
MINERVA (ΚΑ)
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ)
NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)
PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. (ΚΟ)
PASAL Α.Ε. (ΚΟ)
PC SYSTEMS (ΚΟ)
PROFILE (ΚΟ)
QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ)
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)
REDS (ΚO)
SPACE HELLAS (ΚΟ)
SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ)
SPRIDER STORES (ΚΟ)
TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)
UNIBIOS (ΚΟ)
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ)
ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ)
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)
ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)
ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΑΕΕΧ (ΚΟ)
ΑΝΕΚ (ΚΟ)
ΑΝΕΚ (ΠΟ `90)
ΑΝΕΚ (ΠΟ `96)
ΑΝΕΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ (ΚΟ)
ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ)
ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ)
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ)
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ)
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)
ΒΙΣ (ΚΟ)
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ)
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ)
Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ)
ΓΑΛΑΞΙ∆Ι (ΚΟ)
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ)
ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ)
∆ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ)
∆ΕΗ (ΚΟ)
∆ΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ)
∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ)
∆ΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ)
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO)
ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ)
ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ)
ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO)
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ)
ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ)
ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ)
ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ)
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ (ΚΟ)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ)
ΕΛΤΟΝ (KΟ)
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ)
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ)
ΕΤΕΜ (ΚΑ)
ΕΥΑΘ (ΚΟ)
ΕΥ∆ΑΠ (ΚΟ)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ)
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)
ΙΑΣΩ (ΚΟ)
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)
ΙΛΥ∆Α (ΚΟ)
ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ)
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ)
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ)
ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ)
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)
ΚΑΕ (ΚΟ)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ)
ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ)
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ)
ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ)
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ)
ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ)
ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ)
ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ)
ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ)
ΚΡΕΚΑ (ΚΟ)
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ)

Σύµβολο

Αξία

Εβδ. %

Υψηλ.
Εβδ.

Χαµηλ.
Εβδ.

ΑΣΚΟ
ΑΛΦΑ
ΑΛΣΙΝ
ΑΤΤ
ΑΒΕ
ΟΤΟΕΛ
ΑΒΕΝΙΡ
ΑΧΟΝ
ΒΥΤΕ
ΣΕΝΤΡ
ΕΕΕ
ΣΠΙ
ΣΑΙΚΛ
∆ΙΟΝ
ΕΥΡΩΒ
ΕΥΠΡΟ
ΕΥΡΟΜ
ΕΦΤΖΙ
ΦΛΕΞΟ
ΦΟΡΘ
ΦΡΛΚ
ΦΡΙΓΟ
ΛΥΚ
ΙΝΤΚΑ
ΙΝΚΑΤ
ΑΒΑΞ
ΜΠΕΛΑ
ΚΛΕΜ
ΛΑΜ∆Α
ΛΑΒΙ
ΛΟΓΟΣ
ΜΙΓ
ΜΕΝΤΙ
ΜΕΡΚΟ
ΜΕΒΑ
ΜΙΓΡΕ
ΜΙΝ
ΜΛΣ
ΑΛΚΑΤ
ΠΠΑΚ
ΠΑΣΑΛ
ΠΣΥΣΤ
ΠΡΟΦ
ΚΟΥΑΛ
ΚΟΥΕΣ
ΚΑΜΠ
ΣΠΕΙΣ
ΣΠΙΝΤ
ΣΠΡΙ
ΤΡΑΣΤΟΡ
ΒΙΟΣΚ
ΑΡΑΙΓ
ΑΙΟΛΚ
ΑΚΡΙΤ
ΑΛΚΟ
ΑΛΜΥ
ΑΝ∆ΡΟ
ΑΝΕΚ
ΑΝΕΠ
ΑΝΕΠΟ
ΑΝΕΜΟΣ
ΑΤΕΚ
ΒΑΛΚ
ΜΟΝΤΑ
ΒΙΟΚΑ
ΒΙΟΤ
ΒΙΟ
ΒΙΣΚ
ΒΟΣΥΣ
ΒΩΒΟΣ
ΓΕ∆
ΓΑΛΑΞ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΓΕΒΚΑ
ΕΥΒΡΚ
∆ΑΙΟΣ
∆ΕΗ
∆ΙΧΘ
∆ΟΜΙΚ
∆ΡΟΜΕ
ΕΒΡΟΦ
ΕΤΕ
ΝΙΟΥΣ
ΕΚΤΕΡ
ΕΒΖ
ΕΛΣΤΡ
ΕΛΒΑ
ΕΛΒΕ
ΕΛΓΕΚ
ΕΛΙΝ
ΕΛΛ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΕΛΚΑ
ΕΛΠΕ
ΕΧΑΕ
ΕΛΥΦ
ΕΛΤΟΝ
ΕΛΤΚ
ΕΠΙΛΚ
ΕΤΕΜ
ΕΥΑΠΣ
ΕΥ∆ΑΠ
ΕΥΠΙΚ
ΕΣΥΜΒ
ΙΑΣΩ
ΙΑΤΡ
ΙΚΤΙΝ
ΙΛΥ∆Α
ΙΜΠΕ
ΙΝΤΕΚ
ΞΥΛΠ
ΞΥΛΚ
ΙΝΤΕΤ
ΙΝΛΟΤ
ΦΦΓΚΡΠ
ΚΑΘΗ
ΚΑΝΑΚ
ΚΜΟΛ
ΚΑΡΤΖ
ΚΕΚΡ
ΚΕΠΕΝ
ΚΛΜ
ΝΑΥΠ
ΚΟΡ∆Ε
ΚΟΡΡΕΣ
ΚΡΕΚΑ
ΚΡΕΤΑ

0,35
0,666
0,043
0,122
0,335
8,41
0,046
0,055
0,565
0,254
17,65
0,219
0,7
0,084
0,323
9,24
0,39
1,75
2,88
1,41
4,99
3,2
1,6
0,674
0,9
1,38
11,2
2,09
4,67
0,14
0,484
0,399
0,7
3,95
1,2
3,03
0,459
4,82
2,11
0,903
0,2
0,117
0,769
0,642
5,18
0,536
1,49
0,046
0,031
1,04
0,264
6,22
0,91
0,27
0,152
0,31
21,7
0,1
1,15
0,16
1,41
1,59
0,19
0,207
0,537
0,216
4,09
0,94
1,24
0,304
0,015
0,2
3,46
0,4
0,024
2,29
11,05
0,05
0,45
0,254
0,37
2,61
0,304
0,604
0,439
0,789
1,71
0,616
0,416
1,21
13,3
3,48
1,34
5,55
7,1
0,117
1,06
1,89
0,254
0,256
4,11
9,44
1,33
2,4
1,12
0,759
1,37
0,723
0,026
0,787
0,195
0,125
0,298
1,77
31,5
0,404
1,85
1,62
3,45
0,502
1,22
0,598
0,288
0,31
3,5
0,16
0,665

5,42
2,62
0
1,67
13,56
1,45
0
-42,71
0,89
5,39
1,91
29,59
0
16,67
-0,31
0,43
0
-5,91
5,88
-4,73
-0,2
-3,03
-5,33
-7,29
0
-2,13
-0,88
0,48
-0,64
0
0
1,01
0
-1,25
8,11
-0,33
0
3,43
-1,4
0,33
21,95
0
-6,56
1,58
7,02
0,37
0
-19,3
0
-0,95
23,94
7,24
-6,95
0
-10,59
6,9
0
9,89
0
0
-2,08
0
0
-9,61
-6,61
0
1,24
0
7,83
0
-11,76
-11,11
-1,7
2,56
0
2,69
0,45
0
17,19
10,92
-2,37
-0,38
1,33
-3,36
-7,38
11,28
1,18
-0,16
-5,24
0
0
0,87
-2,19
0,18
-0,7
0
-5,36
6,18
-5,58
11,3
1,48
0,43
-1,48
-5,88
0,9
-0,78
-3,52
0
0
12,43
0
0
-9,7
-4,32
5,7
9,19
1,09
0
2,37
-3,83
-4,69
0
3,23
0
0
0
16,26

0,355
0,666

0,307
0,634

0,127
0,335
8,41

0,118
0,275
8,12

0,077
0,574
0,254
17,68
0,219
0,72
0,084
0,338
9,49

0,055
0,55
0,24
17,45
0,219
0,7
0,06
0,321
9,04

1,86
2,89
1,48
5,17
3,34
1,69
0,74
0,91
1,44
11,78
2,16
4,8
0,14

1,73
2,72
1,41
4,89
3,16
1,59
0,672
0,864
1,36
11,1
2,04
4,51
0,14

0,425

0,391

3,98
1,2
3,04

3,73
1,2
3,03

4,82
2,12
0,903
0,2

4,59
2,1
0,84
0,194

0,819
0,697
5,28
0,545

0,75
0,606
4,7
0,498

0,046

0,046

1,05
0,279
6,4
0,964

1,03
0,215
5,71
0,901

0,17
0,314
21,7
0,1

0,152
0,295
21,7
0,076

1,47

1,4

0,207
0,57

0,207
0,537

4,14

3,96

1,24

1,24

0,017
0,203
3,58
0,4

0,013
0,2
3,45
0,36

2,29
11,29

2,01
10,9

0,45
0,257
0,411
2,75
0,304
0,635
0,46
0,81
1,74
0,618
0,45

0,45
0,223
0,37
2,58
0,291
0,585
0,43
0,68
1,63
0,541
0,378

13,6
3,58
1,37
5,74
7,4

13,19
3,4
1,29
5,5
7,08

1,14
1,89
0,273
0,265
4,25
9,61
1,36
2,54
1,14
0,77
1,43

1,03
1,71
0,204
0,24
4,02
9,36
1,28
2,3
1,1
0,726
1,33

0,787

0,651

0,34
1,89
32,4
0,47
1,87
1,62
3,47
0,568
1,35
0,598
0,288

0,298
1,77
29,46
0,34
1,77
1,58
3,05
0,47
1,21
0,598
0,288

3,5

3,37

0,69

0,571

Μέγιστη Ελάχιστη
52ε
52ε
0,413
0,784
0,043
0,327
0,376
11,2
0,046
0,156
0,666
0,39
23,2952
0,295
0,72
0,36
0,869
9,82
0,396
1,95
3,8443
2
6,01
6,63
1,9
0,9
1,32
2,02
14,4
2,4561
6,3498
0,188
0,798
0,572
0,952
4,7
1,46
3,05
0,775
4,82
2,5
1,15
0,258
0,169
1,05
0,74
6,3783
0,827
1,98
0,093
0,031
1,33
0,41
7,5808
1,09
0,324
0,514
0,66
23,77
0,141
1,43
0,44
1,7
2,15
0,194
0,288
0,88
0,216
5,19
0,98
1,54
0,304
0,054
0,419
4,21
0,455
0,052
3,68
12,75
0,839
0,497
0,425
0,455
4,7
0,475
0,99
1,17
1
2,15
0,69
0,58
1,5
17,06
4,35
2
9,96
9,2832
0,3
1,4
2,03
0,355
0,445
6,3185
9,95
1,66
3,0393
1,99
1
1,84
0,789
0,026
1
0,22
0,159
0,51
2,51
34,4
4,49
1,9076
1,78
4,6765
2,6
2,5
0,78
0,409
0,359
3,85
0,289
0,749

0,2333
0,487
0,019
0,102
0,18
5,8256
0,04
0,432
0,19
16,01
0,133
0,42
0,041
0,295
5,3263
0,24
0,468
2,4566
0,2562
2,23
3
1,1
0,404
0,65
1,3
7,3939
1,3708
3,1794
0,1
0,28
0,277
0,251
3,45
1,05
1,4
0,36
2,95
1,91
0,641
0,129
0,043
0,75
0,3325
3,2868
0,459
1,13
0,011
0,7
0,185
2,6818
0,7
0,1
0,142
0,245
17,448
0,076
1,15
0,12
1,34
0,549
0,162
0,155
0,461
0,1
3,68
0,517
0,4735
0,304
0,012
0,2
1,97
0,256
0,024
1,5
7,08
0,04
0,264
0,223
0,211
1,98
0,271
0,424
0,411
0,448
1,55
0,472
0,238
0,75
12,6
1,96
1,29
5,11
5,3568
0,089
0,99
1,4
0,172
0,163
4
5,7879
1,06
1,98
0,941
0,677
1,33
0,342
0,026
0,447
0,195
0,081
0,21
1,47
16,04
0,311
1,4056
0,912
2,92
0,47
0,8654
0,539
0,209
0,171
2,84
0,129
0,38

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Σύµβολο

Αξία

Εβδ. %

Υψηλ.
Εβδ.

Χαµηλ.
Εβδ.

ΚΡΙ
ΚΤΗΛΑ
ΚΥΡΜ
ΚΥΡΙΟ
ΛΑΝΑΚ
ΛΕΒΚ
ΛΕΒΠ
ΛΙΒΑΝ
ΛΟΥΛΗ
ΜΑΘΙΟ
ΜΕΤΚ
ΜΟΤΟ
ΜΟΗ
ΜΟΥΖΚ
ΜΟΧΛ
ΜΠΤΚ
ΜΠΟΚΑ
ΜΠΟΠΑ
ΜΥΤΙΛ
ΝΑΚΑΣ
ΝΑΥΤ
ΝΗΡ
∆ΡΟΥΚ
ΟΛΘ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΑΙΡ
ΠΑΡΝ
ΠΕΙΡ
ΠΕΤΡΟ
ΠΛΑΙΣ
ΠΛΑΘ
ΠΛΑΚΡ
ΠΡ∆
ΡΕΒΟΙΛ
ΣΑΡ
ΣΑΡΑΝ
ΣΕΛΟ
ΣΙ∆Ε
ΣΙ∆ΜΑ
ΣΠΥΡ
ΣΦΑ
ΣΩΛΚ
ΤΒΑΝΚ
ΤΕΝΕΡΓ
ΟΛΥΜΠ
ΤΖΚΑ
ΤΙΤΚ
ΤΙΤΠ
ΥΓΕΙΑ
ΦΙΕΡ
ΦΙΝΤΟ
ΧΑΙ∆Ε
ΧΑΚΟΡ
ΧΑΤΖΚ
ΧΚΡΑΝ

1,79
0,425
2,37
0,676
1,26
0,24
0,744
0,21
2,59
0,375
11,43
0,34
8,19
0,349
1,42
0,22
0,08
0,006
6,18
0,84
0,26
0,178
0,95
27,96
16,85
12,09
10,88
0,231
0,07
1,5
2,28
7,49
1,05
5
0,094
0,506
7,96
0,85
0,104
1,27
0,42
0,349
0,965
1,37
0,048
3,69
1,57
2,3
20,3
10,3
0,288
0,253
0,328
0,425
0,46
0,026
0,199

2,87
-9,96
0,42
-1,74
0
0
0
-9,87
-2,63
0
1,96
0
1,87
2,65
-8,39
9,45
14,29
-14,29
-1,59
3,83
0
-1,11
-5
2,04
-1,46
-2,89
1,68
7,44
0
0
14
2,6
-0,94
-1,19
-1,05
-6,3
0,76
0
-1,89
-3,79
17,98
-2,79
0
-1,44
0
-0,27
3,29
0
-0,88
3
-0,35
4,12
0
9,82
-6,12
0
-9,13

1,84
0,43
2,4
0,678

1,72
0,425
2,33
0,62

0,21
2,59

0,21
2,5

11,75
0,34
8,28
0,349
1,52
0,229
0,08
0,006
6,46
0,84

11,1
0,285
7,94
0,349
1,34
0,167
0,08
0,006
6,18
0,729

0,184
0,95
28,5
17,28
12,55
11,02
0,231

0,165
0,95
27,24
16,64
12,06
10,68
0,2

1,56
2,28
7,59
1,12
5,08
0,095
0,534
8

1,47
1,99
7,23
1,04
4,9
0,092
0,446
7,68

0,127
1,33
0,42
0,367

0,1
1,25
0,35
0,333

1,44

1,36

3,81
1,65

3,6
1,47

21,3
10,5
0,297
0,262

20,1
9,88
0,281
0,253

0,425
0,48

0,425
0,452

0,2

Α∆ΑΚ
∆ΑΚΓ∆

3,82
12,93

3,24
1,02

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ)
ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ)
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ)
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)
ΓΕΚΕ (ΚΑ)
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ)
ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ)
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)
ΛΑΜΨΑ (ΚΟ)
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ)
ΝΙΚΑΣ (ΚΟ)
ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ)
ΣΕΛΜΑΝ (ΚO)

ΑΣΤΑΚ
ΑΤΤΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΣΤΗΡ
ΠΡΕΖΤ
ΓΤΕ
ΗΡΑΚ
ΙΟΝΑ
ΚΑΡΕΛ
ΛΑΜΨΑ
ΜΙΝΟΑ
ΝΙΚΑΣ
ΠΕΡΣ
ΣΕΛΜΚ

5,6
0,589
0,29
3,84
5,81
2,17
1,38
7
225
18,8
1,53
0,2
0,199
0,08

-2,1
-4,23
0
3,5
7,39
2,36
10,4
0
6,96
-1
2
0
-19,76
0

ALAPIS (ΚΟ)
ALTEC (ΚΟ)
COMPUCON (ΚO)
FASHION BOX (ΚΟ)
HELLAS ONLINE (ΚΟ)
NUTRIART (ΚΟ)
RIDENCO (ΚΟ)
SATO AE (ΚΟ)
YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ)
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ)
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ)
ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ)
ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ)
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ)
∆ΟΥΡΟΣ (ΚΟ)
Ε∆ΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ Χ. (ΚΟ)
ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ)
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ)
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ)
ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)
ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ)
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ)
ΝΕΛ (ΚΟ)
ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ)
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ)
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ (ΚΟ)
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ)

ΑΛΑΠΙΣ
ΑΛΤΕΚ
ΚΟΜΠ
ΒΟΧ
ΗΟΛ
ΝΤΡΙΑΡΤ
ΡΙΝΤΕ
ΣΑΤΟΚ
ΥΑΛΚΟ
ΑΕΓΕΚ
ΑΓΚΡΙ
ΑΤΤΙΚ
ΒΑΡΓ
ΒΑΡΝΗ
∆ΟΥΡΟ
Ε∆ΡΑ
ΙΚΟΝΑ
ΕΛΒΙΟ
ΕΛΙΧΘ
ΗΛΕΑΘ
ΚΕΡΑΛ
ΚΟΥΜ
ΜΑΙΚ
ΜΑΡΑΚ
ΜΗΧΚ
ΜΗΧΠ
ΝΕΛ
ΝΕΩΡΣ
ΠΑΠ
ΠΗΓΑΣ
ΤΕΚ∆Ο
ΤΗΛΕΤ

0,041
0,026
0,101
1,3
0,511
0,049
0,032
0,155
0,169
0,05
0,116
0,015
0,6
0,062
0,53
0,15
0,072
3,97
0,08
0,48
0,088
0,132
0,115
0,348
0,1
0,096
0,046
0,125
0,497
0,027
0,006
0,116

0
-21,21
-27,86
0
1,19
0
0
18,32
0
-15,25
0
-16,67
0
-19,48
0
0
0
0
1,27
0
0
0
0
0
0
0
-9,8
0
-0,6
35
0
0

ΑΤΡΑΣΤ
ΟΡΑΟΡΑ
ΕΝΒΙ
ΕΠΣΙΛ
ΕΧ
ΜΑΣΟΠ
ΠΕΡΦ
ΒΙΝΤΑ
ΝΤΟΚΧΟ
ΕΝΤΕΡ
ΚΡΗΤΩΝ
ΝΤΟΠΛΕΡ
ΟΠΤΡΟΝ
ΦΟΥΝΤΛ

4,99
2,29
1,5
0,67
3,2
0,856
2,52
3,95
1,8
1,5
0,793
0,962
1,77
2

2,25
0
0
3,08
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
3,09

ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ)
ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙ∆Η (ΚΟ)
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ)
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ)
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ)
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA)
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA)
ΛΙΒΑΝΗ ΕΚ∆ΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ)
ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ)
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)
ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ)
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ)
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ)
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO)
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ)
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ)
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)
ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ)
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ)
ΝΗΡΕΥΣ (ΚO)
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)
ΟΛΘ (ΚΟ)
ΟΛΠ (ΚΟ)
ΟΠΑΠ (ΚΟ)
ΟΤΕ (ΚΟ)
ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ)
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ)
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ)
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ)
ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ)
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)
ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ)
ΣΙ∆ΕΝΟΡ (ΚΟ)
ΣΙ∆ΜΑ (ΚΟ)
ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ)
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ)
ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ)
Τ BANK (ΚΟ)
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ)
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ)
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)
ΥΓΕΙΑ (ΚΟ)
ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ)
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ)
ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ)
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ)
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ)
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ)

∆ΑΚ

ALPHA ETF FTSE ATHEX
NBGAM ETF Γ∆ Χ.Α.

ΧΑΜΗΛΗ ∆ΙΑΣΠΟΡΑ

ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

ALPHA TRUST (ΚΟ)
DIVERSA (ΚΟ)
ENVITEC (ΚΟ)
EPSILON NET (ΚΟ)
EUROXX (ΚΟ)
MEDITERRA (ΚΟ)
PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ)
VIDAVO (ΚΟ)
ΒΙΟΙΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ)
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ)
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ)
ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ)
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ)
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΟ)

Μέγιστη Ελάχιστη
52ε
52ε
1,65
0,305
0,6384
0,492
0,468
0,168
0,354
0,158
2,26
0,186
9,96
0,264
6,4
0,13
1,17
0,158
0,037
0,006
3,98
0,48
0,13
0,16
0,81
19,2158
15,65
7,15
6,65
0,2
0,055
1,02
1,4
4,84
1,03
4,3251
0,075
0,427
4,77
0,657
0,085
1,21
0,24
0,206
0,44
1,28
0,048
2,5835
1,17
1,44
14,1497
6,3323
0,268
0,085
0,328
0,334
0,451

0,19

2,3
0,575
2,6
1,08
1,4
0,34
0,779
0,274
3,3
0,488
14,29
0,452
10,3
0,475
2,44
0,592
0,1
0,028
7,32
1,62
0,479
0,499
1,99
29,65
20,89
13,65
13,2
0,388
0,203
2,11
2,34
7,98
1,3929
5,54
0,188
0,978
8,24
1,14
0,189
2,26
0,528
0,388
1,1
2,32
0,048
4,7484
2,29
2,63
26,6862
10,5
0,508
0,43
0,328
0,83
1,04
0,026
0,42

3,83
13,03

3,77
12,88

4,55
15,1

3,05
10

5,7
0,669
0,29
3,86
5,81
2,17
1,4

5,13
0,582
0,29
3,66
5,41
2,17
1,3

230
19
1,55

210,35
17,96
1,5

0,248

0,199

7,1
0,799
0,359
5,12
7,2
16
1,55
9,9
247,95
19,6
2,09
0,298
0,504
0,13

4,69
0,257
0,115
3,37
5,4
1,51
1,24
6
180
15,6
1,49
0,17
0,152
0,08

0,027
0,168

0,022
0,101

0,52

0,505

0,041
0,02
0,065
1,3
0,331

0,156

0,131

0,08

0,05

0,018

0,013

0,062

0,062

0,041
0,053
0,825
1,3
0,67
0,049
0,032
0,25
0,241
0,142
0,18
0,05
1
0,293
0,8
0,15
0,072
3,97
0,125
0,48
0,088
0,132
0,144
0,356
0,106
0,096
0,139
0,125
0,7
0,372
0,006
0,345

0,08

0,079

0,116

0,115

0,059

0,044

0,5
0,027

0,426
0,02

0,116

0,116

4,99

4,8

0,67

0,65

3,95

3,95

0,91

0,793

2

1,93

7,4243
2,29
1,5
0,805
3,2
0,99
2,52
3,95
1,8
1,6
1,04
1,36
1,77
2

0,111

0,032
0,07
0,079
0,048
0,067
0,013
0,6
0,031
0,185
0,072
1,54
0,045
0,088
0,132
0,054
0,17
0,098
0,081
0,025
0,395
0,02
0,111
4,0441
2,29
1,25
0,478
3,1
0,856
2,52
3,25
1,8
1,2381
0,793
0,875
1,47
1,04

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Οικονομία

11

ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΘΕΜΑ
AMOIBAIA 28/08/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
TIΜΗ
TIMH
ΣΕ ΧΙΛ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΒ.
ΠΡΟΗΓ.

ΜΕΤΑΒ.

ΑΠΟ
1/1/2014

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr
3.703,87 6,588 6,523 0,00% 1,58%
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού
11.467,40 3,113 2,978 -0,64% 3,25%
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA
1.089,44 5,926 5,668 -1,91% -4,53%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού
9.943,11 5,636 5,391 -0,96% 6,43%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)
33.266,97 5,549 5,232 -1,23% 11,51%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού
10.506,00 11,651 11,145 -1,09% 15,68%
ALLIANZ Ομολογιών Εσωτερικού
17.265,93 7,202 7,042 -1,49% 24,14%
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 326 2954-2958-2962-2963-2986 - URL: http://www.alphamutual.gr
ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ
25.793,50 10,818 10,450 -0,20% 3,22%
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ
14.670,55 11,882 11,305 -0,09% 11,58%
ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
18.702,54 10,836 10,415 0,02% 4,06%
ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό
252.966,17 10,819 10,605 -0,39% 5,42%
ALPHA Energy Μετοχικό
9.109,78 12,361 12,116 -0,12% 15,29%
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό
22.172,90 3,795 3,784 -0,69% -1,20%
ALPHA Euro (€) Εταιρικών Ομολόγων
86.546,72 5,748 5,676 -0,02% 5,90%
ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό
9.166,08 5,781 5,666 0,22% 3,27%
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό
12.012,84 9,520 9,332 -0,18% 13,96%
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό
40.370,01 12,768 12,515 -0,62% 1,36%
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό 33.671,48 20,407 20,003 -0,40% 17,51%
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό
27.396,81 12,074 11,835 -0,17% 10,93%
ALPHA Global Allocation Μικτό
70.959,66 14,098 13,819 -0,26% 5,88%
ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό
15.944,38 13,002 12,744 -0,32% 6,85%
ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό
4.060,42 8,970 8,859 -0,12% 8,08%
ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό
12.108,73 9,133 8,953 -1,63% 4,75%
ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ
24.552,60 10,834 10,112 -0,08% 2,18%
ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων
260.032,89 13,188 13,188 0,01% 1,84%
ALPHA Ελληνικό Μικτό
94.411,44 9,507 9,319 -0,62% 19,21%
ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό
123.827,15 9,857 9,734 -0,61% 28,98%
ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων
42.119,12 4,020 3,990 -0,31% 0,00%
ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό
62.191,00 12,941 12,685 -0,47% 7,19%
ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων
30.836,70 8,743 8,634 -0,13% 9,33%
ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό
14.998,07 5,408 5,301 -0,44% 0,31%
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό
3.721,06 10,438 9,836 -0,12% 0,00%
Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό
5.991,08 10,384 9,785 -0,44% 0,00%
ΕΡΜΗΣ Διαχείρισης Διαθεσίμων
7.540,32 3,478 3,478 0,01% 1,71%
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού
62.728,02 10,773 10,560 -0,60% 2,44%
ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 6289300 - URL: http://www.alphatrust.gr
5.762,39 10,398 10,167 -0,20% 0,00%
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced
ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού
11.103,67 12,612 12,331 -0,70% 10,08%
Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού
7.108,47 3,059 2,969 -0,49% 1,24%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund
81.938,24 15,034 14,592 -0,62% 5,26%
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού
39.998,69 6,210 6,028 -0,50% 3,68%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND
13.504,89 5,002 4,891 -0,15% 5,27%
GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term
4.373,89 5,734 5,676 0,00% 0,51%
GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού
21.195,66 10,751 10,565 -0,57% 28,71%
INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού
11.587,95 12,128 11,858 -0,67% 10,05%
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό 10.096,63 14,008 13,596 -0,31% 8,72%
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds
10.437,65 10,939 10,939 -0,24% 5,57%
Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό Εσωτερικού 18.183,74 15,044 14,709 -0,35% 13,10%
ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3396860 - URL: http://www.atticawealth.gr
3.602,83 2,628 2,563 -0,05% 3,36%
Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό
Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
1.788,69 10,553 10,293 -0,34% 17,21%
Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού
2.773,44 3,706 3,688 0,01% 1,53%
Attica Μικτό Εξωτερικού
24.767,48 2,994 2,921 -0,62% 3,51%
Attica Ομολογιακό Εξωτερικού
20.922,22 3,170 3,126 -0,13% 8,73%
ΑΤΤΙΚΗΣ Μετοχικό Εσωτερικού
11.514,64 0,951 0,928 -0,47% 4,48%
ΑΤΤΙΚΗΣ Ομολογιών Εσωτερικού
7.843,19 5,404 5,329 -0,64% 27,34%
CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 213 0101200 - URL: http://www.cpbaedak.gr
3.331,75 3,665 3,451 -0,03% 5,07%
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό
CPB Eurobond Ομολογιακό
3.412,43 4,333 4,081 -0,13% 8,80%
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό
5.736,71 3,604 3,394 -0,41% 4,71%
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων
18.229,85 4,562 4,383 0,00% 1,42%
CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό
134,57 3,641 3,429 -0,04% 6,47%
CPB Ελληνικό Μετοχικό
34.270,52 2,175 2,048 -0,72% 0,94%
EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3352800 - URL: http://www.eurobankam.gr
BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND 13.723,70
2,69
2,69 -0,43% 4,02%
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN
92.733,20 1,317 1,307 -0,07% 3,03%
EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR)
1,448 1,448 -0,07% 2,27%
EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND
42,10 1,598 1,582 -0,58% 7,18%
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 28.944,67 1,686 1,670 -0,74% 3,84%
EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND
1.221,38 12,783 12,655 -0,09% 19,06%
EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $
281,93 13,094 12,963 -0,09% 19,04%
EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE
3.944,77 0,854 0,846 -2,11% -3,59%
EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES
11.202,14 0,945 0,936 -0,51% 4,58%
EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES
20.140,64
0,36 0,356 -0,77% 4,71%
EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT
1.771,43 0,373 0,370 -0,64% 2,41%
EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund
1.299,32 14,670 14,376 -1,59% 19,52%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND 58.252,72 1,286 1,273 -0,18% 6,94%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC
10.886,56 0,832 0,815 -0,34% 13,60%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS
4.348,78 14,983 14,683 -0,24% 19,58%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE
1.822,37 14,064 13,853 -0,13% 18,85%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $
1.013,27 14,078 13,867 -0,13% 18,85%
Eurobank (LF) Fund of Funds Global High
4.045,07 11,215 11,103 -0,33% 6,88%
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low
41.754,67 10,562 10,457 -0,09% 3,37%
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium
15.749,14 11,036 10,926 -0,22% 6,46%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND
42.259,25 1,072 1,061 -0,31% 7,38%
EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND
2.215,65 11,360 11,275 -0,05% 8,35%
EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND
47.684,25 12,495 12,401 -0,17% 9,22%
EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND
36.524,70 19,230 19,086 -0,61% 27,55%
EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND
36.069,29 0,924 0,924 0,01% 5,80%
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve
51.745,82 10,102 10,052 0,00% 0,09%
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER
1.074,75 9,851 9,654 0,03% 2,07%
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND
76,75 10,262 10,159 -0,33% 3,98%
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK
3.686,43 9,646 9,453 -0,01% 1,58%
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 75.683,02 11,766 11,531 -0,17% 1,39%
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA $ FUND 24.437,74 8,033 7,872 -0,02% 7,97%
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5 % EQUITY FORMULA € FUND 47.519,28 10,712 10,498 0,00% 3,95%
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK
2.009,87 9,671 9,478 -0,18% 2,93%
EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus 11.159,01 10,506 10,296 -0,24% 1,67%
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND
1.138,93 0,946 0,927 -0,50% 4,58%
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND
9.253,02 1,286 1,266 -0,18% 6,94%
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC
169,24 0,832 0,815 -0,32% 13,62%
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND
1.842,48 1,072 1,056 -0,30% 7,38%
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS 1.044,60 14,977 14,678 -0,24% 19,58%
EUROBANK All Weather Σύνθετο
29.822,57 12,270 12,024 0,03% 3,00%
EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό
20.597,73 4,186 4,144 -0,14% 7,99%
EUROBANK Click Σύνθετο
93.806,79 4,363 4,172 -0,18% 2,62%
EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
8.764,73 9,775 9,775 0,00% 5,82%
EUROBANK Double Click Σύνθετο
43.311,20 14,106 13,553 -0,01% 2,59%
EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού
2.135,97 13,719 13,582 -2,17% -3,33%
EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό
20.998,06 3,802 3,764 -0,32% 7,64%
EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού
61.246,53 3,991 3,961 -0,05% 7,30%
EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού
33.525,00 1,812 1,794 -0,50% 4,85%
EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού
34.514,49 7,631 7,555 -0,70% 3,15%
EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND
534,40 1,718 1,718 -0,58% 7,89%
EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA 33.437,67 9,892 9,793 -0,13% 3,22%
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN
9.005,94 1,325 1,325 -0,07% 3,19%
EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR)
7.876,89 1,449 1,449 -0,08% 2,36%
EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 3.099,02 1,755 1,755 -0,74% 4,27%
EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE
7.572,96 0,884 0,884 -2,12% -2,90%
EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES
5.665,06 1,008 1,008 -0,49% 5,37%
EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES
1.060,39 0,368 0,368 -0,76% 5,48%
Eurobank I (LF) Equity-Institutional Portfolios
832,79 0,377 0,377 -0,63% 3,40%
EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund
960,20 14,608 14,608 -1,59% 20,03%
EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income
2.532,10 10,974 10,974 -0,06% 9,28%
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND 4.484,90 1,326 1,326 -0,18% 7,30%
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC
13.509,89 0,892 0,892 -0,32% 14,38%
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND
14,08 1,145 1,145 -0,30% 8,05%
EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND
2.906,61 11,407 11,407 -0,04% 8,67%
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND
26.555,29 12,577 12,577 -0,17% 9,61%
EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND
63.536,25 19,613 19,613 -0,61% 28,59%
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve
2.191,53 10,052 10,052 0,00% 0,09%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers
22.646,59 13,079 12,817 -0,53% 13,05%

AMOIBAIA

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
TIΜΗ
TIMH
ΣΕ ΧΙΛ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΒ.
ΠΡΟΗΓ.

ΜΕΤΑΒ.

ΑΠΟ
1/1/2014

EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV
13.192,04 10,199 9,995 -0,47% 0,00%
EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II
10.565,58 10,002 9,902 -0,39% 5,33%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 14.489,47 10,251 10,149 -0,33% 4,00%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER
616,57 10,524 10,524 0,03% 2,10%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS
26,26 12,471 12,471 -0,17% 1,45%
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II
29.965,52 10,84 10,84 -0,42% 8,04%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND 16.957,65 10,346 10,242 -0,41% 0,00%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III 11.157,45 10,050 9,950 -0,35% 5,70%
EUROBANK Win-Win Σύνθετο
30.240,47 13,396 12,871 -0,23% 7,77%
EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού 4.371,00 2,583 2,558 -0,63% 4,57%
INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC
12.121,78 0,840 0,824 -0,34% 13,62%
Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού
9.899,62 18,692 18,322 -0,51% 5,02%
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού 37.378,72 4,700 4,607 -0,68% 1,45%
Interamerican (LF) Cash Fund EUR
382,35 10,257 10,257 -0,08% 0,00%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund
668,04 0,863 0,854 -2,12% -3,56%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund
2.258,45 0,954 0,945 -0,51% 4,55%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund
369,84 12,774 12,647 -0,09% 19,08%
INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers
3.129,71 15,137 14,987 -0,24% 19,58%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE
1.583,28 14,205 13,923 -0,13% 18,85%
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve
6.386,03 10,053 10,053 0,00% 0,09%
INTERAMERICAN Double Click Σύνθετο
12.582,51 13,142 12,626 -0,04% 1,93%
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
50.979,54 9,542 9,485 0,01% 1,66%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό
8.827,45 31,269 30,880 0,07% 7,67%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.
95.664,13 17,178 16,838 -0,68% 1,99%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό
28.143,48 18,315 17,952 -1,03% 13,89%
Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού
15.385,11 10,262 10,059 -2,20% -3,04%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού
149.154,23 25,453 25,136 -1,55% 26,65%
PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN
1.464,00 9,735 9,735 -0,38% 7,47%
PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN
432,61 10,061 10,061 -0,39% 8,03%
ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 7419800 - URL: http://www.ingim.gr
ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων 4.099,12 5,354 5,354 0,00% -0,09%
ING Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού
70.808,74 8,513 8,346 -0,86% 5,99%
ING Α/Κ Μικτό
10.226,52 3,327 3,278 -0,54% 15,72%
INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3376900 & 8119000 - URL: http://www.intermf.gr
729,91 7,141 7,141 0,00% 1,52%
INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων
INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό
6.725,57 1,750 1,650 -0,44% -6,30%
INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων
3.907,48 5,385 5,227 -0,43% 2,06%
INTERNATIONAL Μικτό
2.921,94 2,374 2,238 -0,28% -1,40%
MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3712300 - URL: http://www.metlifealicomfunds.gr
3.425,42 7,009 6,871 0,04% -0,13%
GMM World Balanced Fund
MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών
932,51 12,153 11,459 -0,19% 2,93%
MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό
11.871,20 4,785 4,511 -0,28% 8,22%
MetLife Alico Διαχείρισης Διαθεσίμων
8.989,03 14,128 13,849 0,01% 1,44%
MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού
24.421,83 14,760 14,326 -0,02% 4,25%
MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων
2.612,22 3,550 3,479 -0,01% 0,04%
MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού
40.073,89
19,1 18,538 -0,04% 7,18%
MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρημ. Αθηνών 21.529,18 2,403 2,266 -0,69% -0,12%
Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού
6.472,86 17,840 16,821 -0,34% 7,13%
MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών 1.419,69 4,157 3,919 -0,78% 13,90%
Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης 24.983,29 9,046 8,529 -0,68% -1,29%
MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού
14.554,75 19,099 18,008 -0,58% 0,61%
MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό
4.104,80 11,761 11,416 0,03% 6,65%
PROTON Greek Recovery Fund Μετοχικό Εσωτερικού
2.505,87 6,468 6,157 -0,51% 1,18%
PROTON Ομολογιών Εσωτερικού
2.189,72 15,015 14,645 -0,68% 27,96%
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Μικτό Εξωτερικού
110,37 13,485 12,586 -0,72% -0,48%
Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης 10.310,77 1,464 1,324 -0,68% 1,25%
Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού
3.078,40 11,496 11,101 -0,44% 27,28%
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚ Μετοχικό Εσωτερικού
163,84 1,831 1,743 -0,47% 1,57%
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού
4.718,94 13,785 12,866 -0,36% 3,87%
PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 4843592-5 - URL: http://www.probank.gr
1.172,49 2,341 2,320 -0,63% 10,08%
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό Εσωτερικού
TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 36 46 484-91 - URL: http://www.triton-am.com
10.391,24 4,007 3,900 -0,35% 9,52%
Triton American Μετοχικό Εξωτερικού
Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού
45.853,58 32,412 31,544 -0,50% 2,84%
Triton Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας
52.803,38 2,118 2,108 0,00% 1,65%
Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών 17.045,67 6,752 6,669 -0,28% 8,81%
Triton Μικτό
22.729,46 7,862 7,708 -0,32% 2,71%
Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού
11.328,75 3,903 3,798 -1,11% -2,75%
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.:+30 210 3387900 - URL: http://www.hpmf.gr
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων 221.683,76 2,054 2,054 -0,66% 16,19%
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού
714.595,95 5,020 5,020 -1,13% 17,35%
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 9007400 - URL: http://www.nbgam.gr
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A
590,68 1234,36 1234,36 -0,07% 3,58%
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B 41.970,56 1237,92 1237,92 -0,07% 3,60%
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A
222,51 1606,07 1606,07 0,04% 8,93%
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B 44.583,83 1635,26 1635,26 0,04% 8,95%
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A
4.100,85 1253,13 1253,13 0,04% 1,99%
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B
22.068,88 1287,62 1287,62 0,04% 2,01%
NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό
3.342,50 8,603 8,603 0,32% 16,37%
NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού
3.810,22 12,921 12,921 -0,84% 0,89%
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)
52.325,00 1,499 1,484 -0,91% -0,61%
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)
121.081,59 6,061
6 -0,85% 3,28%
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)
58.171,97 13,356 13,222 -1,04% 12,98%
ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
87.962,61 10,438 9,941 -0,19% 5,45%
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό
157.825,69 7,506 7,506 -0,06% 7,50%
ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS (Μετοχικό Εξωτερικού)
8.769,72 3,429 3,395 -0,41% 8,84%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων
29.631,30 12,807 12,807 0,01% 1,64%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό 20.415,59 11,193 11,081 -0,05% 1,74%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό
60.104,96 10,488 10,383 -0,04% 3,52%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό
20.800,85 11,576 11,461 -0,16% 7,59%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό
49.289,75 10,461 10,356 -0,11% 4,55%
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)
16.802,85 6,102 6,102 0,12% 8,92%
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού
5.043,40 9,077 9,077 0,01% 4,98%
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.
114.607,52 15,994 15,994 -1,59% 29,33%
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό Εσωτερικού
342,02 10,250 10,148 -1,02% 0,00%
ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό Εσωτ.
18.016,96 14,314 14,171 -0,69% 11,72%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Εσωτερικού
10.192,04 3,545 3,509 -0,68% 6,46%
ΔΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού
986,53 6,733 6,666 -0,77% 10,31%
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού
32.855,04 12,769 12,705 -0,52% 3,30%
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό (Μικτό Εσωτερικού)
30.129,76 7,390 7,316 -0,67% 10,34%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 6124914 - URL: http://www.europistiaedak.gr
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)
12.478,10 6,381 6,133 -0,42% 5,35%
Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολ. Αναπτ. Χωρών σε EUR
2.196,27 1,634 1,513 -0,09% 6,91%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού
1.673,76 1,977 1,831 -0,70% 10,67%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού 14.372,44 3,895 3,762 -0,58% 6,46%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR
3.731,19 4,031 3,971 -0,10% 3,68%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR
17.372,88
4,35 4,286 0,01% 3,54%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3288222 - URL: http://www.piraeusaedak.gr
8.000,39 201,122 200,62 0,02% 0,82%
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND
2.865,27 333,704 331,22 -0,05% 2,30%
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY
778,48 2,119 2,113 -0,08% 0,00%
PIRAEUS Total Return Fund of Funds
1.501,22 3,207 3,183 -1,20% 5,77%
Πειραιώς China Growth Μετοχικό
7.678,54 2,592 2,572 -0,86% 3,40%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού
12.640,89 12,495 12,402 -0,29% 5,78%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό
6.828,86 11,794 11,764 -0,03% 5,13%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό
12.612,89 7,565 7,509 -0,16% 7,42%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ) 17.789,33 11,025 11,025 0,00% 1,38%
4.833,76 4,911 4,911 0,01% 1,25%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού
824,45 5,506 5,478 -1,06% 12,09%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού
26.737,50 3,279 3,263 -0,17% 16,07%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό
11.522,20 7,645 7,625 0,02% 3,30%
Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων
16.330,66 3,416 3,408 -0,06% 7,72%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού 13.877,04 1,099 1,091 -0,87% -0,53%
606,46 5,155 4,953 -0,52% 4,08%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού
95.843,66 6,132 6,087 -0,83% 3,92%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού
39.948,83 7,394 7,357 -0,27% 3,76%
Πειραιώς Μικτό Διεθνές
7.117,65 2,480 2,468 -1,19% 11,50%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού
21.053,89 2,625 2,612 -0,48% 5,39%
Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό
21.120,47 8,015 7,995 -0,28% 3,62%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας
18.495,47 9,201 9,178 -1,45% 23,85%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού
Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3316644-6 - URL: http://www.tteltaaedak.gr
3.564,78 4,120 4,100 -0,07% 7,40%
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Europlus Ομολογιακό Εξωτερικού
17.799,49 4,027 4,003 -0,03% 6,13%
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ High Yield Ομολογιών Εξωτερικού

AMOIBAIA

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
TIΜΗ
TIMH
ΣΕ ΧΙΛ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΒ.
ΠΡΟΗΓ.

ΜΕΤΑΒ.

ΑΠΟ
1/1/2014

Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD)
3.274,09 5,699 5,699 0,00% 5,88%
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Θεσμικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού
1.027,44 10,274 10,274 -0,69% 18,45%
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μετοχικό Εσωτερικού
6.861,55 0,766 0,758 -0,53% 2,38%
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μικτό Εσωτερικού
13.602,17 2,811 2,797 -0,45% 16,34%
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού
1.372,57 5,267 5,214 -0,80% 14,20%
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Ομολογιών Εσωτερικού
16.176,24 3,664 3,646 -0,37% 23,47%
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) 326.062,92 2,927 2,927 0,01% 1,86%
UNIT LINKED
AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: 210-72.68.000), URL: www.axa-insurance.gr
29.668,82 105,980 102,900 0,05% 0,57%
AXA PROTECT(1)
AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME(1)
543.222,49 176,902 167,680 0,09% 3,19%
AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE(1)
1.079.967,61 222,046 210,470 0,04% 3,82%
AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH(1) 335.872,94 233,271 221,110 -0,29% 11,13%
AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS(1) 469.437,57 109,762 104,040 0,37% 10,80%
AXA WORLD FUNDS EURO 7-10(1)
368.895,83 172,271 163,290 0,17% 11,53%
AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS(1)
7.354.889,65 195,629 185,430 0,01% 4,33%
AΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: 210-93.79.100), URL: www.agroins.com
1.094,75 5,914 5,468 -0,70% 7,22%
ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 1
ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 2
4.834,50 6,142 5,678 -0,41% 6,18%
CITIBANK (τηλ.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr
1.606,01 2,729 2,729 0,33% 6,40%
CITIFUTURE 1
CITIFUTURE 2
4.123,18 2,883 2,883 0,35% 7,51%
CITIFUTURE 3
3.193,25 2,753 2,753 0,34% 7,70%
CITIGOLD FUTURE
2.546,22 6,286 6,286 0,20% 7,71%
CREDIT AGRICOLE ΑΑΕΖ (τηλ.: 210-32.83.545)
17.386,83 116,453 114,170 0,55% 6,45%
EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ(1)
EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 2)(1)
15.883,65 85,782 84,100 0,04% 14,67%
EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 3)(1)
21.731,16 82,538 80,920 0,05% 15,78%
EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 4)(1)
21.557,09 85,751 84,070 0,05% 16,65%
EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 5)(1)
18.928,82 87,924 86,200 0,06% 13,23%
EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 6)(1)
52.221,13 93,841 92,001 0,03% 8,04%
EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 7)(1)
21.008,32 93,355 91,525 0,03% 8,09%
EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 8)(1)
51.387,36 91,974 90,171 0,03% 5,36%
EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 9)(1)
23.656,62 89,185 87,437 0,01% 7,50%
EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 10)(1)
24.756,78 87,391 85,677 0,03% 4,32%
EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 11)(1)
11.468,30 80,093 78,522 0,02% 12,15%
EUROLIFE ERB ΑΕΑΖ (τηλ.: 210-93.03.800), URL: www.eurolife.gr
55.020,87 13,383 13,116 -0,03% 8,48%
EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR)
EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR)
52.437,73 12,132 11,889 -0,00% 7,16%
EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR)
62.956,60 11,816 11,579 -0,00% 7,98%
EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR)
18.033,53 10,639 10,427 -0,00% 3,54%
EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR)
36.614,58 12,623 12,370 -0,00% 9,88%
EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR)
25.386,97 10,606 10,394 -0,00% 3,72%
EUROLIFE ERB KRONOS PENSION FUND
1.030,22 10,415 10,415 -0,34% 4,15%
EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST
6.548,96 1,228 1,228 -2,08% 19,78%
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: 210-90.99.000), URL: www.ethniki-asfalistiki.gr
209.420,18 4,261 4,020 -0,07% 4,34%
UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
UNIT LINKED-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ
21.058,08 6,322 6,021 0,09% 4,99%
UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ & ΠΑΙΔΙ
76.548,06 4,686 4,462 0,06% 5,40%
UNIT LINKED-ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
2.972,11 5,980 5,863 0,01% 1,44%
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 1
10.656,89 100,000 100,000 0,00% 0,00%
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 2
4.795,96 100,000 100,000 0,00% 0,00%
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 3
8.731,76 100,000 100,000 0,00% 0,00%
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 4
5.359,98 100,000 100,000 0,00% 0,00%
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 5
12.035,67 100,000 100,000 0,00% 0,00%
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 6
3.287,64 100,000 100,000 0,00% 0,00%
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 7
11.622,24 100,000 100,000 0,00% 0,00%
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 8
5.761,59 100,000 100,000 0,00% 0,00%
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 9
8.991,51 100,000 100,000 0,00% 0,00%
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 10
8.873,47 100,000 100,000 0,00% 0,00%
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 11
14.098,95 100,000 100,000 0,00% 0,00%
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 12
24.811,63 100,000 100,000 0,00% 0,00%
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 13
45.511,28 100,000 100,000 0,00% 0,00%
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 15 ΣΕΙΡΑ 1
985,92 100,000 100,000 0,00% 0,00%
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 15 ΣΕΙΡΑ 2
2.769,60 100,000 100,000 0,00% 0,00%
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 15 ΣΕΙΡΑ 3
3.108,48 100,000 100,000 0,00% 0,00%
GENERALI HELLAS (τηλ.: 210-80.96.300), URL: www.generali.gr
3.273,12 3,693 3,584 0,06% 3,48%
GENERALI HELLAS STABLE(1)
GENERALI HELLAS BALANCED(1)
1.609,84 3,566 3,461 -0,01% 7,33%
GENERALI HELLAS DYNAMIC(1)
2.387,78 2,094 2,013 -0,01% 5,89%
HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(1)
209,74 2,937 2,908 0,11% 3,22%
HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(1)
1.394,11 2,863 2,835 0,13% 2,48%
HSBC ΕY ΖHN ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(1)
2.961,07 2,846 2,818 0,17% 2,64%
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. (τηλ.: 210-32.95.031), URL: www.groupama-phoenix.com
1.677,43 8,532 8,027 0,09% 3,94%
METROLIFE-STAR LIFE I,II(1)
METROLIFE-STAR LIFE III,IV(1)
128,78 11,850 11,320 0,12% 5,23%
METROLIFE-STAR LIFE V(1)
602,02 13,686 13,009 0,13% 4,79%
METROLIFE-STAR LIFE VI(1)
110,95 10,753 10,326 0,14% 5,31%
METROLIFE-STAR LIFE VII(1)
677,65 9,535 9,203 0,17% 5,39%
METROLIFE-VALUE PLUS II(1)
1,31 1,095 1,056 0,43% 12,31%
METROLIFE-ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓ. 3%(1)
6.324,14 10,078 10,078 0,01% 0,51%
METROLIFE-CAPITAL GUAR. PLUS(1)
1.171,10
- 5.988,254 0,03% 2,29%
JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A(1)
264,60 10,482 10,126 0,26% 9,39%
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ DYNAMISME(1)
364,06 116,762 115,320 0,72% 6,57%
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ EQUILIBRE(1)
384,28 161,615 159,620 0,56% 8,50%
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ PRUDENCE(1)
579,97 145,770 143,970 0,29% 3,54%
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ MONETAIRE(1)
239,79 568,097 566,680 0,00% 0,10%
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΧΑ 20(1)
127,57 3,986 3,927 0,31% -1,85%
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ZEN(1)
363,79 772,39 762,73 0,00% 6,78%
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ OBSIDIENNE(1)
261,18 132,725 131,066 0,00% 7,20%
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ OBSIDIENNE II(1)
706,89 128,095 126,494 0,00% 6,89%
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ZEN ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013(1)
4.925,74 118,306 116,827 0,00% 15,15%
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ZEN ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014(1)
8.063,04 109,050 107,687 0,00% 8,97%
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ PEARL ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014(1)
5.296,50 106,016 105,486 0,34% 6,02%
ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ (τηλ.: 210-95.06.000), URL: www.ing.gr
18.934,91
- 110,860
- 1,44%
ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(1)
ING (L) PROTECTED FUND 300(1)
14.449,07
- 110,700
- 1,73%
ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD(1)
16.015,87
- 208,200
- 6,43%
ING (L) PROTECTED FUND 170 SILVER(1)
31.391,51
- 115,540
- 9,91%
ING (L) PROTECTED FUND 160 DIAMOND(1)
36.855,94
- 112,860
- 10,52%
ING (L) PROTECTED FUND 160 PLATINUM(1)
33.176,93
- 117,700
- 13,68%
ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 1)
23.627,98
- 10,209 -0,02% 1,71%
ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 2)
14.439,91
- 9,727 -0,02% 0,47%
ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 3)
9.482,37
- 9,837 -0,02% 3,25%
INTERAMERICAN ΕΑΕΖ (τηλ.: 210-94.61.111), URL: www.interamerican.gr
6.702,62
- 10,233 -0,58% 6,73%
MAXIMUM INCOME 2018 I
MAXIMUM INCOME 2018 II
1.176,34
- 10,892 0,31% 9,59%
INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2016
2.725,35 10,161 9,962 -0,10% -0,30%
INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2021
4.141,76 9,022 8,845 0,01% 1,16%
INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
3.102,60 10,818 10,606 0,00% -0,09%
INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2026
1.343,99 9,636 9,447 -0,02% -0,87%
INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2031
825,73 8,802 8,629 -0,02% -0,88%
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑZ (τηλ.: 210-81.19.172)
4.409,04 4,997 4,997 -0,47% 6,37%
INTERNATIONAL LIFE-ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND
187,10 1,470 1,382 -0,16% -2,35%
INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND
245,49 3,901 3,745 0,55% 11,79%
INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND
197,15 2,571 2,442 -0,11% -1,61%
CNP LAIKI ΖΩΗΣ (τηλ.: 210-32.79.420), URL: www.cnplaiki.com
1.436,89
- 9,436 -0,02% 5,62%
MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US01
MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US02
1.498,90
- 4,712 0,03% 6,11%
MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US03
1.328,96
- 4,635 -0,03% 6,61%
MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US03B
496,76
- 4,575 -0,03% 6,84%
MARFIN SMART CAPITAL US04
865,95
- 3,843 -0,03% 7,66%
MARFIN CAPITAL PLUS US05
205,73
- 13,441 0,00% 7,20%
MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US06
2.519,48
- 10,409 0,00% 10,20%
MARFIN WEALTH US07
940,50
- 9,702 -0,90% 0,71%
Σημ.: Ημερομηνία Αποτίμησης: (1) 27/08/14

Βαλαωρίτου 9, 10671 Αθήνα
Τηλ.: 210 3392730
www.ethe.org.gr

12

Οικονομία

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΘΕΜΑ

Η άνοδος των αγορών
και το μέλλον της
παγκόσμιας οικονομίας
Την εβδομάδα που μας πέρασε ο αμερικανι-

κός χρηματιστηριακός δείκτης S&P 500 κατάφερε
να κλείσει πάνω από τις 2.000 μονάδες για πρώτη
φορά στην ιστορία του. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη
καθώς επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι
η παγκόσμια οικονομία έχει αφήσει πίσω της τη
σκληρή κρίση του 2008 και πλέον ατενίζει το μέλλον
με αισιοδοξία.
Στην πραγματικότητα, είναι εύκολο να αντιληφθούμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ιδανικά.
Αρκεί να θυμηθούμε το «θόρυβο» που δημιουργούσαν τα ιστορικά υψηλά της Wall Street στο παρελθόν. Καθημερινά δημοσιεύματα και πρωτοσέλιδα
εξυμνούσαν τους traders της Wall Street και δημιουργούσαν στο πλήθος την ανάγκη να «εισπράξει»
λίγο από τον πλούτο.
Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Η κρίση δημιούργησε
ένα καινούργιο οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο
η υψηλή ανεργία αποτελεί μια νέα πραγματικότητα
ενώ η μείωση του εισοδήματος είναι αισθητή. Βέβαια, στην Αμερική τα στοιχεία είναι διαφορετικά
καθώς η ανεργία βρέθηκε χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία βρισκόταν με το ξέσπασμα της κρίσης
και η ανάπτυξη έφτασε το 4,0% το προηγούμενο
τρίμηνο. Αυτά είναι το ένα μέρος της πραγματικότητας. Αυτό που χρειάζεται η Wall Street για να
κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα.
Το άλλο μέρος είναι αυτό
που δείχνει την έντονη
μείωση του μέσου εισοδήματος των αμερικανικών
νοικοκυριών, την αύξηση
της part time εργασίας και
τη μείωση του διαθέσιμου
εισοδήματος. Τώρα γίνεται
κατανοητό γιατί δεν υπάρχουν πρωτοσέλιδα να πανηγυρίσουν την άνοδο του
S&P 500. Επειδή οι μικροί
επενδυτές δεν έχουν χρήμαΤου ΧΡΗΣΤΟΥ
τα να τοποθετήσουν και άρα
ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗ,
να γίνει η αναδιανομή.
Chief Market
Η Wall Street όμως ήταν
Strategist στην Delta
πάντοτε το αγαπημένο
Forex Group
«παιχνίδι» των ισχυρών. Το
άπειρο φθηνό χρήμα από τη
Fed τοποθετήθηκε στις μετοχές κάνοντας μια μικρή
μερίδα ανθρώπων ακόμα πιο πλούσιους. Η εταιρική
κερδοφορία σημειώνει αύξηση αλλά την ίδια ώρα
μεγάλο μέρος της κερδοφορίας αυτής προέρχεται
από τη δραματική μείωση του εργατικού δυναμικού.
Αλλωστε σε μια παγκόσμια οικονομία με πολλές
προβληματικές περιοχές, πώς θα μπορούσαν οι πωλήσεις να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα;
Οι μεγάλες εταιρίες ξαφνικά βρέθηκαν με άφθονη
ρευστότητα στα ταμεία τους και δεδομένου ότι το
επιχειρηματικό κλίμα ήταν θολό, ξεκίνησαν προγράμματα τεράστιων επαναγορών ομολόγων, τα
οποία φυσικά οδήγησαν σε άνοδο των μετοχών
τους. Την ίδια ώρα, οι CEOs των εταιριών-κολοσσών
αύξαναν τις αγορές μετοχών των εταιριών τους βάζοντας και αυτοί πλάτη στην άνοδο. Οι πρακτικές
αυτές συνεχίζονται και σήμερα.
Οσον αφορά στο μέλλον της παγκόσμιας αγοράς
μετοχών, αυτό δεν φαίνεται να ανησυχεί την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Αλλωστε ακόμα και η
αλλαγή της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ αναμένεται να είναι πολύ ήπια. Το φθηνό χρήμα όμως
θα συνεχίσει να υφίσταται αφού στο «παιχνίδι» της
νομισματικής χαλάρωσης θα εισέλθει και η ΕΚΤ.
Δεν υπάρχει όμως καμία αμφιβολία ότι πλέον θα
έχουμε συχνότερες περιόδους αναταραχών στις αγορές, οι οποίες θα προκαλούν ξαφνικές αλλά έντονες
πτώσεις. Ομως όσο η αμερικανική οικονομία είναι
σε θέση να παράγει θέσεις εργασίας και να αυξάνει
το ΑΕΠ της, τόσο περισσότερη στήριξη θα βρίσκουν
οι μετοχές. Το πραγματικό πρόβλημα θα εμφανιστεί
όταν ο πληθωρισμός επιστρέψει. Και θα επιστρέψει
δυνατά. ■

Η Λαγκάρντ
στο στόχαστρο
της Δικαιοσύνης

Υπό επίσημη έρευνα για την υπόθεση της αμφιλεγόμενης διαιτησίας
το 2008 ανάμεσα στον επιχειρηματία Μπερνάρ Ταπί και στο Γαλλικό
Δημόσιο έθεσαν οι δικαστικές αρχές της Γαλλίας την επικεφαλής του
ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, που τότε ήταν υπουργός Οικονομικών στην
κυβέρνηση του Νικολά Σαρκοζί και ενδέχεται να αντιμετωπίσει
κατηγορίες για το αδίκημα της αμέλειας. Η δικαστική περιπέτεια στην
οποία εμπλέκεται πλέον και επίσημα η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ
εγείρει εύλογα ερωτήματα για το αν θα μπορέσει να παραμείνει τελικά
στην ηγεσία του Ταμείου… ■

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

«Ποντάρουν» στη
Μέση Ανατολή...

Σούπερ
deal

Στον Αραβικό Κόλπο στρέ-

Υστερα από πολύμηνες συζη-

φουν το ενδιαφέρον τους οι εγχώριοι κατασκευαστικοί όμιλοι, καθώς
οι πλούσιες και υπό ανάπτυξη αυτές χώρες έχουν εξαγγείλει πολλά
έργα υποδομής, που αγγίζουν το 1
τρισ. δολάρια, σύμφωνα με μελέτη
της εταιρίας συμβούλων Deloitte.
Περισσότεροι από 3.000 μηχανικοί
υπολογίζεται ότι έχουν μετακομίσει
στη Μέση Ανατολή, με τους τρεις
ισχυρούς του κλάδου, δηλαδή τις
ΓΕΚ Τέρνα, Ελλάκτωρ και J&P Αβαξ,
να «φλερτάρουν» με τεράστια έργα
υποδομής.

...για μεγάλα
έργα υποδομής
Μεγάλες προοπτικές παρου-

σιάζονται στη Σαουδική Αραβία,
η οποία έχει μείνει πίσω σε έργα
υποδομής και το επενδυτικό της
πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 400 δισ. δολάρια για την
επόμενη δεκαετία, αλλά και το Κατάρ, που θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου το
2022. Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι
οι κατασκευαστικές εταιρίες Ακτωρ
και Αρχιρόδον συμμετέχουν σε διαφορετικές κοινοπραξίες, διεκδικώντας τμήμα 170 χιλιομέτρων από
το σιδηροδρομικό δίκτυο μήκους
2.244 χιλιομέτρων που σχεδιάζει
το Ομάν, συνολικού τιμήματος
15 δισ. δολαρίων. Επιπρόσθετα, η
Ακτωρ σε κοινοπραξία με τη Vinci
και η Αρχιρόδον μαζί με την ινδική Tata Projects έχουν, μεταξύ άλλων σχημάτων, προεπιλεγεί για την
υλοποίηση των εργασιών πολιτικού
μηχανικού και επιδομής αυτού του
σημαντικού έργου στο Ομάν.

τήσεις και διαπραγματεύσεις, η
εταιρία u-blox AG, εισηγμένη στο
ελβετικό χρηματιστήριο SIX Swiss
Exchange (UBXN), προχώρησε σε
εξαγορά του συνόλου των μετοχών
της εταιρίας Antcor Α.Ε., ελληνική
εταιρία τεχνολογίας στο χώρο του
WiFi, της οποίας βασικός μέτοχος είναι η Attica Ventures από
την ίδρυσή της. Το συνολικό ποσό
της εξαγοράς της Antcor μπορεί
να φτάσει έως τα 8,5 εκατ. ευρώ,
γεγονός που καθιστά την εν λόγω
συμφωνία ως το μεγαλύτερο deal
πώλησης ελληνικής startup εταιρίας, στην οποία συμμετέχει venture
capital. Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι
η απόδοση για τους επενδυτές αναμένεται να ξεπεράσει 2 φορές το αρχικά επενδεδυμένο κεφάλαιο.

Αμερικανικά
κεφάλαια
στην Κύπρου
Εγκρίθηκε η Αύξηση Με-

τοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας
Κύπρου από την έκτακτη Γ.Σ. της
τράπεζας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη. Μέρος της ΑΜΚ
πραγματοποιήθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης κατά 1 δισ.
ευρώ, στην οποία τη μερίδα του
λέοντος έλαβαν επενδυτές με επικεφαλής τη WL Ross & Co, του
γνωστού και από επενδύσεις του
στην Ελλάδα Αμερικανού επενδυτή Γουίλμπουρ Ρος. Σημειώνεται
ότι μετά το «κούρεμα» του 2013, η
σύνθεση των μετόχων της τράπεζας έχει αλλάξει ολοκληρωτικά. Το
«bail-in» έφερε τη Λαϊκή Τράπεζα,

δηλαδή το κυπριακό
κράτος, να κατέχει
πλέον το 18,1% του
μετοχικού κεφαλαίου
της Κύπρου, ενώ μετετράπη σε
μετοχές το 37,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων, άνω δηλαδή
των 100 χιλιάδων ευρώ, δημιουργώντας νέα κατηγορία μετόχων.
Ενα ακόμη ποσοστό μετετράπη σε
Cocos (μετατρέψιμα χρεόγραφα)
που θα μετατρέπονται σταδιακά
σε μετοχές.

Στην Infoquest
οι κάρτες Link
Μια ανάσα από την απόκτηση
του 50% της εταιρίας πιστωτικών
καρτών Link βρίσκεται η Infoquest
του Θεόδωρου Φέσσα. Με την
εξαγορά η εταιρία εισέρχεται και
στον τομέα της τραπεζικής πίστωσης και, μάλιστα, μέσω της
κορυφαίας εταιρίας του κλάδου.
Σημειώνεται ότι το 50% αγοράστηκε από τις τράπεζες Alpha Bank
και Eurobank. Ο όμιλος της Quest
έκλεισε το α’ εξάμηνο με αύξηση
των πωλήσεων αλλά και των κερδών, παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί με ποσό 1,5 εκατ. ευρώ
σε εφαρμογή του ψηφισθέντος στις
30 Μαρτίου 2014 νόμου, ο οποίος προέβλεπε αναδρομικό εκπτωτικό τιμολόγιο επί της παραχθείσης ενέργειας του προηγούμενου
έτους (2013) στους εν λειτουργία
φωτοβολταϊκούς σταθμούς του
ομίλου. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου, που περιλαμβάνει θυγατρικές όπως η Info
Quest Technologies, η iSquare, η
UniSystems, η ACS Courier και
η Quest Energy, ανήλθαν σε 3,8
εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. στο τέλος της χρήσης του 2013. ■

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful