You are on page 1of 6

Tem

- Analiza factorial a bazei de date NATO


I. Output 1
1. Correlation Matrix
Existena nor corelaii mai mari de !"#!$
1. %t.& it.1'( !"#)*
+. %t.) it.1)( !"#&!
%t.) it., ( !"#&)
%t.) it.+1 ( !"#)1
#. %t., it.) ( !"#&)
%t., it.* ( !",!)
%t., it.1) ( !")',
%t., it.1' ( !" ##,
%t., it.1* ( !"&')
%t., it.+1 ( !"#!-
&. %t.' it.1! ( !"##)
). %t.* it., ( !",!)
%t.* it.1) ( !"#-#
%t.* it.1' ( !"#&+
%t.* it.1* ( !"&*-
,. %t.1! it.' ( !"##)
%t.1! it.1' ( !"&+!
%t.1! it.1- ( !")1-
'. %t.1# it.1- ( !"#+&
*. %t.1& it.1, ( - !"#!!
%t.1& it.+! ( !"##!
-. %t.1) it.) ( !"#&!
%t.1) it., ( !")',
%t.1) it.* ( !"#-#
%t.1) it.1' ( !"&,+
%t.1) it.1* ( !"&&,
1!. %t.1, it.1& ( - !"#!!
11. %t.1' it.1 ( !"#)*
%t.1' it., ( !"##,
%t.1' it.* ( !"#&+
%t.1' it.1! ( !"&+!
%t.1' it.1) ( !"&,+
1
%t.1' it.1* ( !"&-'
%t.1' it.1- ( !"#'&
1+. %t.1* it., ( !"&')
%t.1* it.* ( !"&*-
%t.1* it.1) ( !"&&,
%t.1* it.1' ( !"&-'
1#. %t.1- it.1! ( !")1-
%t.1- it.1# ( !"#+&
%t.1- it.1' ( !"#'&
1&. %t.+! it.1& ( !"##!
1). %t.+1 it.) ( !"#)1
%t.+1 it., ( !"#!-
.e baza acestor corelaii /tem a/lica analiza factorial. 0ariabilele care coreleaz
/ternic fac /arte din acela1i factor" ceea ce 2nseamn c msoar acela1i lcr. N a3em
coeficieni de corelaie /este !"*!" a1adar este e3itat mlticoliniaritatea.
4/ cm obser3m" itemii$ +" #" &" -" 11" 1+" ++ n se coreleaz c nici nl din factori"
astfel 2nc5t 3or fi eliminai /e r5nd.
D(determinantul) = 0,003
II. Output 2
- Am eliminat iteml +" iar d/ eliminarea itemli" 2n tabell Correlation Matrix"
determinantl este !"!!#6
III. Output 3
- Am eliminat iteml #" iar d/ eliminarea itemli" 2n tabell Correlation Matrix a3em
acelea1i corelaii ca 1i 2n /riml ot/t" iar determinantl este de !"!!&6
IV. Output 4
- Am eliminat iteml &" iar d/ eliminarea itemli" 2n tabell Correlation Matrix a3em
acelea1i corelaii ca 1i 2n /riml ot/t" iar determinantl este de !"!!,6
V. Output 5
- Am eliminat iteml -" iar d/ eliminarea itemli" 2n tabell Correlation Matrix a3em
acelea1i corelaii ca 1i 2n /riml ot/t" iar determinantl este de !"!!'6
VI. Output 6
2
- Am eliminat iteml 11" iar d/ eliminarea itemli" 2n tabell Correlation Matrix a3em
acelea1i corelaii ca 1i 2n /riml ot/t" iar determinantl este de !"!!-6
VII. Output 7
- Am eliminat iteml 1+" iar d/ eliminarea itemli" 2n tabell Correlation Matrix a3em
acelea1i corelaii ca 1i 2n /riml ot/t" iar determinantl este de !"!1&6
VIII. Output 8
- Am eliminat iteml ++" iar d/ eliminarea itemli" 2n tabell Correlation Matrix a3em
acelea1i corelaii ca 1i 2n /riml ot/t" iar determinantl este de !"!1'6
A35nd 2n 3edere" c determinantl d/ eliminare este de !"!1' !"!1' este mai mare dec5t
!"!!!!1" astfel 2nc5t n exist mlticoliniaritate sa sin7laritate 2ntre 3ariabile.
Taelul !"O and #artlett$% Te%t
X
2
81!)9
(#''",),
/: !"!!!1 matricea de corelaie difer semnificati3 de matricea identitate 2n care 3ariabilele
n ar corela 2ntre ele" astfel 2nc5t snt adec3ate /entr factorizare.
%ndexl ;MO ( !",*-
&nti'ima(e )*rrelati*n
%t.' ( !"&*+
a
%t. 1& ( !"&!#
a
itemii a o slab adec3are 1i trebie s fie eliminai.
I+. Output ,
- Am eliminat iteml '" iar d/ eliminarea itemli" 2n tabell Correlation Matrix
determinantl este de !"!+#6
- Astfel !"!+# este mai mare dec5t !"!!!!1 n exist mlticoliniaritate sa sin7laritate
2ntre 3ariabile.
!"O and #artlett$% Te%t
X
2
8-19
(#&'"1!+
/ : !"!!!1
3
%ndex ;MO ( !"'1*
&nti'ima(e )*rrelati*n
%t.1& ( !"&**
a
iteml are o adec3are slab 1i trebie s fie eliminat
+. Output 10
- Am eliminat iteml 1&" iar d/ eliminarea itemli" 2n tabell Correlation Matrix
determinantl este de !"!#&6
- Astfel !"!#& este mai mare dec5t !"!!!!1 n exist mlticoliniaritate sa sin7laritate
2ntre 3ariabile.
!"O and #artlett$% Te%t
X
2
8'*9
(#1&"#)#
/ : !"!!!1
%ndex ;MO ( !"'&!
&nti'ima(e )*rrelati*n
- Adec3are la modell factorial. N a3em nici o 3aloare sb !")!.
)*munalit-.i
%t.1( !"+!! cei trei factori extra1i ex/lic +!< din 3ariana itemli 1
%t.) ( !")-- cei trei factori extra1i ex/lic )-"-< din 3ariana itemli )
%t., ( !"'1' cei trei factori extra1i ex/lic '1"'< din 3ariana itemli ,
%t.* ( !")#' cei trei factori extra1i ex/lic )#"'< din 3ariana itemli *
%t.1! ( !",1# cei trei factori extra1i ex/lic ,1"#< din 3ariana itemli 1!
%t.1# ( !"&)# cei trei factori extra1i ex/lic &)"#< din 3ariana itemli 1#
%t.1) ( !",1# cei trei factori extra1i ex/lic ,1"#< din 3ariana itemli 1)
%t.1, ( !" #&- cei trei factori extra1i ex/lic #&"-< din 3ariana itemli 1,
%t.1' ( !" ,+! cei trei factori extra1i ex/lic ,+< din 3ariana itemli 1'
%t.1* ( !",#, cei trei factori extra1i ex/lic ,#",< din 3ariana itemli 1*
%t.1- ( !",1) cei trei factori extra1i ex/lic ,1")< din 3ariana itemli 1-
4
%t.+! ( !"&'- cei trei factori extra1i ex/lic &'"-< din 3ariana itemli +!
%t.+1 ( !"#), cei trei factori extra1i ex/lic #)",< din 3ariana itemli +1
T*tal Varian/e 01plained
1. < din 3arian
=1 ( +'"*!#
=+ ( 1+",+-
=# ( 11"'*+
+. Cmlati3e <
=1 ( +'" *!#
=+ ( &!"&#+
=# ( )+"+1&
a9 >otation ?ms of ?@ared Aoadin7s
1. < din 3arian
=1 ( +#"#*!
=+ ( 1,"&#)
=# ( 1+"&)-
+. Cmlati3e <
=1 ( +#"#+!
=+ ( #-"'))
=# ( )+"+1&
frec3en a cmlat este mai mare de &!<
2epr*du/ed )*rrelati*n%
Analizeaz adec3area modelli c # factori la modell em/iric re/rezentat de 3ariabile
BaC( ,1< 8/rocentl de rezidri nonredndante mai mari dec5t !")! snt /este )!<9.
2*tated )*mp*nent "atri1
5
31 32 33
%t., ( !"*+#
%t.1* ( !"')&
%t.1) ( !"')+
%t.* ( !"'+&
%t.1 ( !"###
%t.1- ( !"',1
%t.1! ( !"'))
%t.1# ( !",)!
%t.1' ( !"),&
%t.) ( !",-*
%t.+! ( !",1&
%t.+1 ( !")+,
%t.1, ( - !")!'
6