You are on page 1of 65

DIRECTIA ARHIVELOR CENTRALE

Serviciul acte administrative, I'eudale i cultt:trale .


lrw. nJ1. 1~31
SEORETARI ATUL STATULYI
l83l-186i.,
- 19? 5 -
Denumirea pr ii structurale
f. 26
-ci
Numrul
..
vechi al
o
..:
unitii de
z pstrare
1
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3
OBSERVAII
5
Do~~~on en' ~ ( o~~~n i n co_ie, 13~2
r
'.., O -rt '. )~. ,.... ,.... ~ , L' i3-
~_ ~L ~ w~ ~c~c~a~l a~~l e2- :b33
: Lului, {o:'.bl':'cia rr~a Crebil l' dec~2
din 1 unt r u i D~-.i8 Lev ~efEri-
O:isu os: ~'elor C i)'t ; tii c
. . . 0 n: . J : i/.J . ~~ ii_o ::"'.~le yliil .
2; i s t r u ' 0 i nLr ~r e ~i i e~i r e
bi~o~lUi I ill Sec~bt al i at ul ~
3
L
iilo. dup pubLi+
..\;- u f" C'1 u C -.ute ins t.-
U. i L, ~n ai : ~i t e _ i c" ni , ' di n
~mG:"'i:n ~ic~:::,-:.a n<.:~l.lcl,-
n':"c
Anul
sau anii
extremi
4
:::.. 31
0ct,,1~-
:"332
a. r . 4
18 32
l l ov . . l o
18 : - - J
':cbr,,2
18 3. : 0
iCi- 1,,}.-
(')ce. 28
18):)
~ n.2-
5
...d'11 ri .
6
o i eul dos a~Gl or J c~ct _i a-
,. -0_
oaro ur .1.
7
....,e)18tr-u de i2vl..c1. _~ _iL 9irc
-C..: t __ i.a Li.i.stJ~'
r
,
-;/-
Denumirea pr ii structurale
- - - - - - 1- - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - 1
1
10
11
12
13
IL{
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
CUPRINSUL UNITII
DE pASTRARE
2 3
~9Gi s ~r u ~ i nt r B1' e~ r a~oar c
Lor la Sec! ' 6' 0a: ci at ' J , 1 ..Itvt' Lui,bi-
r 1 1, ad~e~at ~ c: t r e de l i n i-
- . t ' \ . . l t er ni ci t u1 !:,re~i('-:'lJ v/ " . . 0 8 e' e
Anul
sauanii
extremi
f. 26
4 5
;
- 8~ I
1
" f
.//1
:..,n,2-
OBSERVAII
CO~~Q~on e~ ~ ( r aoar t e) n' r e 18 3~
nov , )0
18 - 4
- :>
~.-Orl. i oi i d i.nL un, -u, Sc1' ' : / . J ar i a ' T- ot . . 22
4 at ~l ui ] i Com: ~i a al c~t ~: t : ~en-
.
~e~i 2t r u r ef er j t or l a o) i s u-
r i I e r ~~~dent ul ui / Obs
1' 1 a i i _om- ncyt i l ce s pr i
f u- cc l a bi r o 11 1. i a por unci l J ~
do . ! 1. 1. J . ul u io
:lQi s i . : . r ude i nt r ar e ,ii e: , i r <:
aL Seo":G" ar i o' : ; _l ui St at ul ui .
Opi s al dos ar el or / ~Ecr et a1' i a
t ul ui St at J l ui / .
O~i s ul dos ar el or Obs t e}t i :
d
. /m"'" '/ bi 1 ~un..-.!'la ..rl::. .. oLkne, >, t ~ lorLl
1.
dor.n , ) ..'c rta 11G ul
tr" a12"6-'ea haha iuLui, (rabLnuLuL)
ev r ei l o~ l e a v i di n BUCl _CQv i ,
.~~itoare l a ceroet~r~16 f uc~t 8
-<:.
i n ur ma j ~l bi i dat e de ob~t ea eVLei l or
.
1e G t i . . t ' ent r u al eJ er ea U ui nou.
- . haham , i n l oc u L 1ui Dav i d A Lpcr
dep;rtc.t. Lb.~~".
s;; .....
I
~.GJ ibtrL de intrare 2. re, ourte
.
l or l a oLcoul. 1 ... 1 di n ecce t . x-
" .
Cd. 212/1974 - V 2874
18 33
i ano2-
18 37
cec. ] l
18 33
j.8.11 10
dec. : ; J l
18 ~~-
icqj.11
deo,,31
18 33
ct ol l -
18 3
L
f
" eb . l
l e34
Lan,2-
dec 31
=.~ -
Denumirea pr ii structurale
f. 26
5
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
OBSERVAII
4
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITAII
DE pASTRARE
___ ~------~,---------------~----I----I--------I
2
1
15
15
17
18
19
20
21
22
3
:.::" 13.tuI Sa,- t<"11L11 1 r..... spun,\).L~iLs 1~
oa. . : t Go
... ",- intru de intr ar a :rapo'1r- 1 3"~
1 n,~-
dGc. 28
~el or l a bi ~ al / 1/ clin ~c~Gt a-
riu eul, o a'Gt.lu1J I r~s.cunsL LL~la
I
0) 1s al docar 6~or . c anul
~.
/ 18 34/
/18::A/ .
O_i s ul do~ar el or O) r yt e~~~i
dL..ll....ri a /;.~i , . o! 11 ' nES' - Ci / bi.or uL
I-a.
l83!~-
1335
i.su), do D._el.vr( 18 : : : 5
ian.1-
::'10V .27
R ~~~' r u e i ~t r a' e ~apoa ts- 1535
l or l a bi r oul 21 I I - l eu di n Qccr e
::.:acar te~
C2" or c t r do' n yi r ~s -
un~ur i 16 l u 3ces t e ~~ our t e.
18 3: : ; -
lan.3-
~Gc. 31
I
,.
Denumirea pr ii structurale
.o
...
o
...
z
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
CUPRINSUL UNITAII
DE pASTRARE
Anul
sau anii
extrcmi
f. 26
___ (-----::---,( ----1--------.
2 4 5
1 3
OBSERVAII
Cd. 212/1974 - V 2874
2~
25
26
27
28
de'lei ( l ' ao"r"c) l a bI rou'l /'::8n-
~ ~i ~cr ul de i nGr ar ~a cor eS~OI - 18 35
ia1. LI-
dec. 3
6' 1. ,t r u de invrc r ea raD031't6' 18 35
l or ~i notelor la bIroul 1 di n oG : t n. 8 -
.
tul.u I t: s..uns ur iJ e ce' Re f ac la
ac asu core. ....onden',.,
cr et al i oJ ~l 3t aLul ~i i l '
r i L~ la ace te r_poartG~
Opi s ul do=ar 6~or Ob v e}~i i 18 35-
J. dun ri a " 9"::}om~~_.,c$ti/ biooul. 1. 1:0::;6
- i un. 16
e t.ntrarea Re...;is'cru rapo
l or l a b" ol l r ea Lr l ~o. : . :di n Cc-
er c~ar l a~ul St ~t ul ci , ad_E oe de
aepa r'carne. ';;12domnui.i.L 1 ;9- cum i
.L spun.... ' ri '.c, '1_' .ri.l.e) La aceste
.
lor la biroul /1/ di n ec_euar i ~~
SGatului i r~s uns ur i l e la aCE~c
r~_ O .;te.
lor i notcLor la bi:':J ',l 1 ('11. e
cr :::Li tu'I 8e uur.ui, ;iir3,8 unau-
r-iLe la ac . . . . . S.2".
1.
18 3,
Lai 23
10:7
dec. : : : l
18 3
;j.",n.4-
Ct ee. 29
18 3S
ianQ4
dEC. 3
_ 3- f.26
Denumireaprii structurale
Numrul
.o
vechi al
...
o
..;
unitii de
Z pstrare
1
2
5
29
31
32
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
OBSERVAII
3 4
Reglst1!'ulae le'iraa r poarte 18'6
01'de 'lablroul 1 din Secretarlatu !a::~i
Statulul, adresate doan 110
Cond1c de expe~i i e a can-
elar1e1 Sta ului AdminlstratlY
"/~rli- BeIIn8.tl/., '

1836
aug.aS
08c.2'
~p1a 1 Qoaarelor Obstetl1
Aduniri a ITlri1 Rollutl/~'
1 36 ,
mov . 1
1837
sept.l
. L. .
~p18 ul dos ar el or VP - e~an- u-
1831.
Beglatru ae tatral'ea rapoar-
'iie10r la biro.l 1111 dln.Seereta-

rlatu1 Statulul i rlspUD8ur11e 1


ac_sta rapoarte.
Regist U de 1ntrarea ~poar -

telor la 11'0.1 1 din cretar1atu


Statulal, adl'esate,d_ d1fe1'1te de
partamente, domn_lai i rspunsu-
r1le 1.aceste apoart.
R,g1str de intrare rapoar-
telor la b1roul 1 dia Secreta-
riatul Statul 1 l r punsar11.
acestea.
Opl s ~l dosarelor
e anal 18 ; ' 7.
.1.
. .
-,~-
f. 26
Denumireaprii structurale
..
Z
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
4
Anul
sau anii
extrcmi
OBSERVAII
CUPRINSUL UNITAII
DE pASTRARE
- - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - - - ~
2 1
39
40
41
42
44
5 3
Begl . $r e de i nt r ar e. i: l e, - J .S37
: r ea r apoar t el or ~l 3I . l b l l orl a bl - l~j;'
r o. 1 r ang~l l rdi a Secr et ar i at ul
St at 1l l 1ul .
8 1s t r de t R r ar ea eor es pOD 1838
den el t En. poar t e 1 jllb1) 1&1- 1an. 2-
oot . 5
r o. l r angur i 10r di n Secr et ar i at ul
S t ul . 1 l 1 er ar ea aces t . l a .
Regi s t r u de 1nt r ar ea r apoar - 18 38
t el or l a hl r aa1 1 d1n Seor et ar i . t u ~~:;i
St at ul ui , adr es at e 401. 1 11 r i s
uas ur : l l e l a ace. t e r apoar t e. . ,
Reg r . de or dl ne1e do~ t 1
~e . e . 1obod( l es ) pr t B bl r oul
di A Secr et ar i at ul Sti t ul ' 1.
18 38
l an. 4-
dee. 14
Reg1s t r u de 1at r ar ea r apoar t e
1er l a bi r ea1 141 Secr et ar i at \ l 1
:8ta1:.11" lap ur i l e ~( ar aul l e
a aee. t e r apo r t e. ,
aegl s t r a diatzoa tl e ! . r e 183
al / bi . oul a, admt a1s t r at l v l d1R Se- a 10-
aov . 26
cr et ar i at ul S t l aS. ;
OoBdi cl de e~dl l e
dl._ cUl ce l a Uat . l at 088.1_-
t i v .
,
!<'M..I f) ~
Opi SQ1 dos ar el or bi r oul , I
. ~
' dt a Secr et ar 1at . 1 St at ul ul .
18 38
l an. Il
oct . l 1
.1.
Cd. 212/1974 - V 2874
Denumireaprii structurale
--1 -\------::2--
1
---------3----=---------1.--
4
-
-/-'-
-e-: __f. 26
5
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
45
46
47
48
49
'1
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
18 38
i an. 22
4eo. 24
- ' ar i at ul St at ul it a re8t e dea-
i1 de dl f er i t e ~epar t ament r i -
puas ur l 1e ( 8 l ' I I l r i 1e) l a aces t e
Regi s t r ~ de l _t r ar ea r apoar t e
l or l a bl l ' Ol l l rallgU 1 r .dlaS. er e
poar t e.
Opi s ul dos ar el or Obs t e t ' i
AduU.r'1.a ' l l r i i Boal ae t i .
18 38
mar'.l
18 39
oet . l e
Regi s t r u cupr ~z 1a4 er dt ael e
s l oboz i t . c t r . Obt.asca Aduaar e
a !Arii Ro_u,tl i d.partament
18 38
_ai 5-
1~9
1111.5
Regl s ' r . d. t at r ar . a r ap. ar t e 18 ' 8
10Obste,til. .ldualri afiri' Ro- d. c. 2
. " ' e lablro 1 diaSecreta
: r i at ul St at . l ai , 1 or d . l e s l oboz
de d oi t r e Obs t e. ~ea A - re e
oltre 4epartnt . pr l v i ad ~o te
r apoar t e.
ee.eU.cl d.e.xp.dlle
41a caac. l ar 1a Bt at ul 1. 00a8 t 1' - "
pe al 18 ' - 9.
l e"
18 ' 9
14
dece.
Regi s t r u d. l at , . r . a r apoar - 18 39
1 1 1 1 I ~. - ' t 1. ~. 5-
q..r a ro. u.... crear a-' ao'9' .1'
' al S at Gl ul , adr es e doaaul al , 1
r l s p ~11. ( ar m r l l e) l a ace. e
rapoart
R. , l s t r . de1 r ar e pear- 1839
. l er l a Dl r eul I I 41- Secr . t ar l a- !:::;
'Il s t at wl . ' , 1 r s pu. s " r i 1e ( r -
./.
-r'-
f. 26
Denumireaprii structurale
I-o
Z
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
4
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
- - - - 1- - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - 1
1 2 5 3
56
52
55
57
58
m r l 1e) l a aces t e . apoar t l .
Regl s t l t r t r ea - 18 ' 9
Gh
~K_ a ~K_. ' _: ~. ' 11-
p. a1" ' 1. 1' --.r ..ar.......
Reabe, t i l a lJ .'1C!)Il1.. t. l or e- .
t ar l at 1 t a~ l Q 01 1 cr ar e. 1. 1'
( . r dt . l l 1 d t i dat e ca ~l ap
l a aCl s t l r ap ar t e) .
Regl s t r u <1. , t r ar ea r apoar t e
~.rl a b1r o. l 141. Sl cr l t ar i at ul
t at u1. 1 ilr s pas ur i l e (uar~)
18 ; 9
111
' I c. , l
l'
Reg1s t r u d. r 41a. l . el ebez l t
( t r l ml s , ) cl t r e Depa1' t a t e.
18 39-
1 24
d. c. 29
O. r l . p ad .i (1' pear t e,
. . r ef er ltau l a dl ooper l . r ea - _ _.
egus t e%' 1 1 O. ma. ~eact ar ,
f r at . l l 11 11 ga S'a : bl l l .
4'l. 8 111s t r . , Q' d, ci ~a al
J '
t a ~ade Q1 I al oat a. b. gr eaol
t.6l.
opt Q s ar e1er / al cr l t
. al ui St at u1ul / pe aaul 18 39.
J i egl s t . . . t r ar eal ol . r e. -
-1 u ~ 3.at':ll St at al a
,1 rlsp_~rl1. (....-.~rl1.
l at r ati.
gl s t r a d. t at r ar l . r apear - 18 4.
t.or Il ~bi l . r 1 bl r . 1 r _ , 1-
dl o. 3l
gar 11. r d1. Secr et ar i at ul s t at ul ui
- .1.
Cd. 212/1974 - V 2874
.-y;
__ 5- f.26
Denumireaprii structurale
5
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
OBSERVAII
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
___ I l --;- I__ --1------1
2
1
59
61
62
65
4 3
R. gl s t r d. 1at ~ar . a l a bl r o 18 4.
~aDgur l 1. r 41& S. or et ar i at ul S' a- k:::;i
. ' al l . a r apoar t el or adr . aat e d-
1.1 ,1 r s puas Ql ( Ur aar . a) l a
ees t e r apoar t
18 4.
1 2-
18 44
v . 2?
Regl at de t at r ar ea r ap. ar - 18 4.
, . l . r l a bl r oul ~ dl . Seer et a- - s.:::~;
r l at ul St at ul 1 t l r s puas ar l l
.( ual r i l . ) l a aces t . r apoar t e.
Regl s t r de ' at r ar . a r ap. ar ' 18 40
l or 1;bi r oul II dl . Secr et ar 1at u~ a! ! : ; l
St at ~l ul t i r s paas ~r l l e ( ur al r l l )
l a ace. t e r apoar t e.
R. , l s t r r . f . r i t or l a
.
ot l s ur l l . ) P ' aau1 18 4 p. at r .
dos ar . l e dia11 ( 18 J 4- 18 4o) .
O dl el d xp. dl i e a h1r t l
dl . cane. l ar i e Sf at ~l ul C ul t at l awg.
o. r e. po. d ~ ( r apoar t e, j 18 4e
. 1 ul~
- aal . , 11s t . , d' Tl z " p anul c. 18 54
t apr . j ur i a1l e t . at r ul ul ) r ef er 1t oar s . pt . ,
l a coas t r uc, i a ' eat r al ul I . l onal
41. Bacur e t 1.
./.
- J " - f. 26
Denumirea prii structurale
5
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
OBSERVAII
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
- - - - 1- - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1
- - - - - - 1------------
1
1 2 3
66
61
69
7-
71
72
73
4
B. gl s t r el ' . el . al . 18 4.
( t r i at ' ) cl t r e O t l ea c' a. l dwaar . 1~t2
a r ~l m 1 t l De ar t t s ept . l
I 0p1s ul dos ar el or I S e . et ar i . -
t ul ui s t at u~nl l p. anal 18 40 1 8
Opi s u1 ds ar el or Obat e, t i i Ad - / D. l 1
.~1 f l r l i R i a. t i di n aai i
113;9- 1840.
Regi s t r u de i nt r ar ea r apoar t e
1.1' l a bi r oul I dl a Secr et ar i at ul
St at ul ut , adr es at e do l ui , 1 r i s
. p ur i l e . ( umul 1e) l a o_at .
Reg1s t r u: r . f er 1t or l a or di . e
( of t s el e. >pe aAul 1841 pent r u do-
t a i l ( 18 34- 18 41) .
e 18 41
i anq8 -
dec. ; l
Regi s t r u pentrQ t at r ar e cor. - 1841
pad. a el ( r ap ar t . l r ) l a bi r oul l an. l l
dec. 3-
[d1.Secr et ar i at ul St at ul ui i 1 -
Opl s ul u. s
Opl s ul dos ar el or 0b1, ~ui t . i
Obl t e, t i . l dual r i a T r l 1 Ro. au. , t 1
p. aau1 18 41, 01roal l .
1841
ua.'1-
18 42
aug. 18
.1.
Cd. 212/1974 - V 2874
Denumireaprii structurale
-,~-
'"C
Numrul
~ vechi al
o
...;
unitii de
Z pstrare
1 2
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3 . 4
74
" 5
76
77
7B
O. adi ol dl expedi Vl 1 a S or et a 18 41
s ept ' . 1
18 4'
apr . 6
.
r 1at l ut St at u1u1o
Regi s t r u r ef er 1t or l a' r d1ne1e
( of i ael e) ~ ul1 /18411 l 1242
pent r u des ar el e ( 1' 37- 18 41) .
,
/18411
.(1)"1.4-
s l pt . 2
. egl s t r u de l at r ar ea l a bi r l
I di a Secr et ar l at ul St at ul ui a l ' a
p8 &1' t e10r Ob t e t i l A4UB r i a Ti r i
at ae, t i at r es at e d a18 1. '
Regi s t r u de 1&t 1' ar 8 1 l a bi r oul 18 41
d1n Secr et ar i at ul St at ul ui a( 1' a- Q~~~O
poar t e l or Ob t e t i ! . dul l l r l a ~I . r t 1111. - 18
aoaa. . t i '1 r l apuas ul l a aces t e
r apoar t e.
- ,
RI gl s t r u dl or dl . e1e doaR. l ul 18 42
el t r e Ob, t eas eaOAdaaar e l Depar - 1 1-
dl e . 2
t a. ant l , bl r oul 1.
Rl gi at r u dl t at r ar ea l a bl r o 1 18 42
I 41. Sl or et ar 1at ul St at ul ul a r a- l a 3
dee. '
pear t l 10r adr j aat e ' doanu1ul i r l -
puas ur l 1e ( ur m r l l e) l a aces t I
poar t e.
CoJ adi cl dl - exped. l l e
p. uul18 42,
a hi r t i i 1 r 18 42
lan.3-
1144
ect.27
.1.
L",
.- cp f'. 26
OBSERVAII
5
Denumirea prii structurale
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
f. 26
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
- - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - I - - - - - - - - - - - ~
2 1
81
82
84
85
86
Cd. 212/1974 - V 2874
4 3
.eglstru de ordtaele "b site
.(trlaise) de eltre do~ Obste,tli
Adaul firii R iaeti desch1s1
.
a aa 1 1842Oi !uhls1 la an 1
184~& biro 1 1.
Regi8tr~l b1rct 1 1 1 ia Se-
cretariatul Statului peatru efl-
.81e (oralaele) domaQlul cltr .
.0DfteasoaAduaare Tirii Boai-
aeti 1 epartaaente
t
pr1c: i.aS.1e.
1842
.ot.21-
18 4~
ebr.!
Op1s 1 dosarelor Oostetii
Adullirt a firii Be_neotl pe ul1
18'9 -1842 ..
Registru de ordLael, . 1ob~z l t
(tr181sa) de ctre 40aa, ebate,ti
Adudrl a ~irl1 b_iaetl ,s. De-
-parta atelorl Biroul l
.
B.gistru d. latrar.a rap arte
1 l' 1& b1real 1 dia S. cr . t ar l a~ul
8 __ 1; 81ul, adresat. ttoaaoll l ris
pUDSurll. (uralr11el la ao.st. ra-
poarte.
.
R.g1stru de latrarea rapoarte
1 r ,: 1. ~UDl l .r 1& olro 1 raJl&u-
.1'1101' ala aeeretariatol Statulu1
i rlspuasuril. (ar_trile)
liea.
.1.
Denumireaprii structurale
1&- . . 9-
aeo. j l
'-' - f. 26
OBSERVAII
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extremi
---1-----1-----------------1----- ------1
1
8 8
8 9
91
92
93
2 3 . 4
. Regi s t r u de i nt r ar ea l a Gi r . ul 18 43
:t ul a Secr et ar i at ul ci t at ' ul ui a r a-
~oar t el or , ~ l Di l or l a al t or bi r
11 r ef er i t oar e l a aces t bi r u.
Opl s ul dos ar el or Secr et ar i a-
~ul Ql St at ul ui pe anul 18 43.
Op1s ul dos ar el or Obs t e. t i i 14.1841
Adum r l a ~l r i i Roma t i des chi s
anal 18421. achle 1. anul 18 4 ;
bi r oul l .
Regi s t r u de i nt r ar ea adr es el or
l a b1r oul diJ l Secr et ar i at ul
.
St at ~l ~i 1 ur mar ea l a aces t e
adr es e.
18 44
l an. 3-
dec. ; o
Regi s t r u de i nt r ar ea r apQar t e- 18 44
l oJ I ' l a b1r Gul III41 . Secr et ar i at u ~:~:f.2
St at ul ui pe anul 18 44 . l r l s puns u-
r 111 ( ur ai r i l e) l a aces t e r apoar t e
Regi s t r u de or di nel e ce SI s l o l ~
b d ( t r i mi t ) pr i a b1r oul . l di n Se- ~:::~i
cr et ar i at ul St at ul ui .
Op1aul dos ar el or b1r /.184 1
d1~ Secr et ar i at ul S t ul ul pe anul
18 44.
Regi s t r u de t at r ar e a cor es poa
: den el l a bi r oul di n Seor et a-
r i at ul St at ul ui
1.
. .
5
f. 26
Denumireaprii structurale
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
CUPRINSUL UNITAII
DE pASTRARE
- - - - ~- - - - ~- - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - ~
1 2
9'
98
9'
100
101
1.2
3 4
aegi s t r de ae t ur ~l e t r l ai s e 18 45
./Secretariatul\11 St at ul ui ! dec -
<t r e Depar t ament 1Dr ept V11 pen~
tru a f1 j . ht r i t l / .
RI gl s t r de t at r ar . a l a Gi r oul
I di a Si er at ar 1at ul Sat ul ui a
poar t . l or adr es at i dOl UJ ) . ul ui i
ur aar . a l a aoes t l r apoar t e.
Rlgistru dl of1 ( er dl na) ,
' l a bi r oul 1 di a S. er _t ar i at 1 s t a
t ul u1.
Rl g1s t r u de t nt r ar ea dos ar el o
l a bi r oul 1 dl a S er at ar i - at ul s t a
"t l ui ,1 rispmasarile (Ul'Il.rl1.)

l a aCI . t . a r l s l .
Rt s l s t r u dl j l bl l e ee s e
ai ' _ l anep rtall6Ilte ( ' . l 1at i l r 1
. ' Dr ept i i et c . ) .

Op1s al dosarllor bi r . ul ui I 1845


dt a Seor l t ar i at ul s t at ul 1. pe pe-
r i oada 2 i anuar i e - 20 oot abr i e
1845.
I gi s t r u de t at r ar ea adr es i l o
-la bi r oul 1 c1b-t SlcJ :tIitarlatul Sta";'

t ul ul 1 r " puuur i l e ( i r i l e)
aClst. adrlsl
1846
i an. 2
deo. 1'
./.
Cd. 212/1974 - V 2874
Denumireaprii structurale
, Jl'" f. 26
.,;
Numrul
h vechi al
o
..;
unitii de
Z pstrare
1
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
4
OBSERVAII
r
Anul
sau anii
extremi
__ 1 1 1 ------1
3
l.~
104
1 .5
~eg1s t r u de t at r ar ea r apoar t el e 18 46
~a bl r Q l I di a Se r et ar i at ul ' St a- : : ; ~; o
t ul ul , adr es at e do u1ul 01 r l s -
uas ur l 1e ( um r l l e) 1& aces t e r a-
Regi s t r u de of i s ur i ( r di ae) al
bi r oul ui 1dl a Secr et ar i at ul St a-
t ul ui .
1846
1an. 2-
dee. ~l
Regi s t r u de 1at r ar ea r apoar t el o 18 46
l dr es el or l a bl r oul di n Se- l aB. 13
s ept .
cr et ar i at ul St at ul ui , adr es at e de
pepar t ament e domaul ul pr ecum i
mar ea l a aces t e
l e6
Op1eul d s ar e l or bi r oul ui 1 di a 14.184 1
_ ~o~et ar i at ul St at ul ul ~
l l Q
Begi. s t r u de of l s ur l 1e (ordil a
b1r o~l ui 1 dt a Secr et ar l at ul St a-
t ul ul .
18 47
1 1-
dec. , 31
Regi s t r u de l at r ar . a r ap ar t el o
l a b1r oul 1 di a Secr et ar i at ul St -
t ul ul , adr es at e domnul u1 1
l a aces t . r apoar t e.
w18 47
1&:&03-
deo. , .
Regi s t r u de Lat r ar . a hi r t l i l er 18 4?
a bi r oa1 dl a Secr et ar i at ul St a !:;t~2
~l Ul , r ez ol v ar ea ( ur mar ea)
h r t l i .
Regi s t r u de t at r ar ea adr es eI r 18 47
S
1an.9-
labl r oul 1 dl. aer .talatul Sta- dec. 29
ul u1 i r et ol Tar ea aces t r a
1.
5
-)-6-
f. 26
Denumirea prii structurale
5
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
OBSERVAII
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
- - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - ~
1 2
111
112
119
114
115
116
117
118
3 4
gl s t r a de ez at ur . i l . (. . az l - 18 47
711. l a l i Ci t a I e) . . i t e l a / 8 e- i:::~~
or et ar l at ul St at ul ul / d. l a Depar t -
ment ul Dr t i i l ! pe. t ~ a f l i a-
t i r i t e.
Regi s t r u de. t r i al t e, 1' ea; j 1bl - 18 47
1 r l a Depar t ament e.
Qpl s ul des ar el r bl r e l ui / 1/ / d. 18 4' /
di a Secr et ar i at ul St at ul ui pe pe-
r i ad~ 2 l aauar i e- ~e decembr i e 18 4
O. adi ca . ez at ur i l er ( T1az l r i l o
l a l i cl t a i e pe per i eada ,
- 22 dl cembr i e 18 48
egI s t . u de t at r ar ea r apoar t l - 18 48
l or l a bI r Qul I 41 Secr et ar i at ul i:::~
St at ul ul , 1 r ez ol Tar e. ( ur mar ea) 1
_o s t e r apoar t e.
Regi t r u de t at r ar ea adv es e10r 18 48
l ~ bi r oul I d~ Seer et ar i at ul St a- ~: : : ~;
. t l 1. 9i r ez el Tar ea ( ur aar ea) l a
aces t e adr l s e.
.
Regi s t r u de r d1 el e I e i t e pr a 18 4S
bi r eul 1 di a Secr et ar i at ul St t ul u ;:::i
1
Rl gi s t r u de t at r ar ea hi r ' l i l or . 18 48
l a bl r o8 1 j l bl 1Qr di n S. cr et ar l ~- ; : ; : ; 5
t ul St at ul ul pr ecua i r s puas ur i l 1
l a aces t ea.
.1.
"
Cd. 212/1974 - V 2874
... w-
..-;1- f.26
Denumireaprii structurale
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
OBSERVAII
...
Z
___ 1 1 -=- 1 ------1
5 4 3
2 1
C adlel rarer1toare ea
Decretului ar.S? al guv er nul ~l pr 1848
.vlzorlu, prla .care 1I 1A: L~t er ul 1'1- !~!:~
aan elor la sub rorm de i . ~~umut
doal din trel pril dia baa11 cutl lor
sat.lor l a .ahaiale1or, pentru
t.timpinarea uao~eh. 1t ul ~l i .
119
1848
sept.l -
dec.31
Coadie d. air iil. 1trabe
1. le.1te la' C1.lehia.
120
o adic de axpedlVl. ar.II.
121
1848
septo2 -
1849
lan.'
O.adlc d. expe i le Br.III.
122
1848
Oplsul d s ar e l or pe perloada
1843-1848.
Oplsul dosarelor lr u1ul I
-La tieoretariatul Statul_l P' p,-
deo.1848.
124
1849
lan. 2-
1 .1
125
. Reglstru de latrarea coreapo. 1849
~en.l la blroul din S8oreta- ! ~: j ;
rlatul Statulul i rezolvarea el.
126
Registru de tatrare al blrou- 1849
dl Secretariatul Statulul la.3-
1 .11
121
.1.
Denumirea prii structurale
-o
..
o
t..:
Z
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
- > : 1-
f. 26
r 18 49
l an. 3-
de0. 3o
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
---1-----1------------------ ----1-------.
2 1
128
129
130
131
132
133
134
5 4 3
aegi s t r u de t at r ar ea r apoar t e
l a bi r oul 1 dl a Secr et ar i at ul ' St
, t al ul l r ez o1' Yap' ea '01'.
18 49
l an. 3-
deo. 31
Regi at r de t at I ' r ea adr es el o
l a ol r eul 1dt n Secr et ar i at ul St a
' ul 1 l r e~ol ' Y r ea l or .
R. gl s t r ul z at ur i 1er ( ' Y1az l - 18 49
, i 1_1' l a l l c1t a i e) da pr 1aOl pat . i a~ ; ;
deo. 18
O_Adi c de e%peat i l e. 18 49
1an. 5-
. Wl.'?
Bi g1s t ' r u; pent r er ai . el e l e-
~l t e pr t a bi r oul 1di a Secr et a-
r i at ul s t at ul ui .
18 49
aa. 12-
.10.27
Regi s t r u' i n car . s i nt t ~e-
cut e hi r t i i l e oepr i v es c bl r oul
. j Ubl l or dl Secr et ar i at ul St at ul
cu ur mar ea ce a- a t out .
18 49
l an. -
dec. 31
1
Regi s t r u d. t at r ar e. cor es po
4. a~el l a bl ~u~ ~ dl n Secr l t a-
r l t ul St at ul ui l r l z ol ' Yar ea Il.
/ 18 49
al 1-
l un. . 9
aegl s t r ui . de l nt r ar . a r apoar t e
l or l a bl r oul dt a Secr et ar 1a-
t ul St at ul ui adr es at . d anul ul " i
r ez ol v ar ea l or .
18 49
l ua. 15
d 0. 2f
,
~l gl Bt r u dl 1. t r ar . a r ap ar t e
- l or " l a 01r ou1 f l namci ar di . Sl er .
t ar 1at ul St at ul ul r ez ol ' Yar ea ~i 1
Cl l ' ar l . 1 r .
18 49
a 1. 5-
dl o. pe
Cd. 212/1974 - V 2874
Denumirea prii structurale
-y-
.".I(J- f.26
Numrul
-ci
vechi al ..
o
:..;
unitii de
Z pstrare
1
2
4
OBSERVAII
5
138
139
14
141
142
144
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extremi
3
Regi s t r ul ar . l d. i . ~r ar ea j l ~ 18 49
b11er l a bi r oul j l bl 10r d1 s . cr ' ~: : f : ~}
t ar l at 1St at ul ui .
Id.ll.
18 49
oct . 4-
110..25
Rl gi s t r ul de or di nel e t r i mi s .
pr i n bi r oul f i aaaci ar d1. S. cr e-
~ar i at ul St at ul ui .
18 49
.e..17-
deo. 19
Regi s t r u d. j l bi l . t at r at . ,
l a / bi r oul j l b1l or di n S. cr et a-
r i at ul St at ul ui / .
1649
nO' f ' . 25
dec. 3l
Oo: ad1e ourp1az:ad cD. . l t * i el l l ~ 18 49
.bstlrU. St r enai a d1Dj ade ul . el -
hedi _ i .
Registru:. de expedierea ( t r i - 1849
mi t e r ea) j l bi l or pe l a Depar t a-
. aRt e.
Opi eul dos ar el or bi r oul ui I / d. l 8 4~/
di a Secr et ar i at ul St at ul ui pe pe-
r i oada~i an ar i e J - 24 decembr i e 18 4~.
Opt eul dos ar el or bi r oul j l bi - Vd. l 8 49~
~or di a Secr et ar i at ul St at ul Ui , p.
ani i 18 48 - 18 49.
Regi s t r uL nr . ~ pent r u pr i . l r ea 18 50
j 1bi l or l a bi r ul j l bi l or di n Se~al 1. l - 3~
cr et ar i at ul St at ul Ui i dat e domnc~
l ai Bar bu D. St t r bei pent r u r . z ol u ~
-y-
Denumirea prii structurale
f. 26
3 4
-ci
Numrul

vechi al
o
.;
unitii de
Z pstrare
1
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extremi
146
Regl s t r u~ de t at r ar ea r apoar -
t el or l a bi r Qul
t ul St at l l l l l l 1 i
1B5
i an. l -
d1n Seor et ar i a- t UR" .
r ez ol Yar ea l or pr i a
Regi s t r u de t at r ar ea r apoar t e- 1850
l or Cl a ui r o 1 di n 8 . cr et ar l at l l l : : : ~-
St at ul ui i r ez ol yar ea l or .
Regi s t r u. ! . de 1Bt r ar e i i e, i r e 18 5
al / bi r oul ui j dee t or es c 41- Se- i:~:~;
ar at ar i at u1 St at u1ui / .
Regi s t r u de t at r ar . a adr es e- 18 5
1
1
1
i an. l -
l or l a bi r ou 1di Secr et ar at u deo. 31
St at ul u1 i r ez ol yar ea l or .
Regi s t r u de 1nt r ~r ea cor s pon- 1850
den~el l a bi Nl l l 1m ' Secr et ar i at u ~:~:
St at Ul ui i l ucr ar ea ei .
Regi s t r uj . de 1nt r ar ea adr aS8 l ( r 18 50
l a bi r oul / j udao t or es c Gi a Seor e- !!::j;
t al l ' i at ul St at ul ui / i r ez 01yar ea
or di me dat e de domn.
147
148
. egi s t r u1 de or di nel e l . , i t e
Ge 1aoi r oul 1di J l Secr et ar l at ul
St at ul ui .
149
150
Qpi s ul dos ar el or bi r ol l l i ui I
ai Secr et ar i at ul St at ul ui .
151
152
Regi s t r l l l ~de expedi i e p,
.~t--~ 1 18 50.
J
15'
154
l ar .
18 50
i am. l -
dec.2?
18 50
i an. l -
dec. ; l
18 50
ia1l.;-
av . '
OBSERVAII
5
Denumireaprii structurale
"O
...
o
...
z
_ 11- f.26
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
OBSERVAII
- - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - -
1
155
156
151
158
159
160
161
162
164
4 5
3 2
185 :a8g1stru~. <l>rdinelar trim1se
prinbl r aul financiar d1 Se ret
r i at ul st t ul ui .
Regi s t r u: ' pent r u aer ea ev i -
den el umel or j l ui t or 1l or l a bi r
j l l bi l r d1& Seor et ar i at ul St t ul u
Regi s t r u: de t Dt r ar ea r poar t - 18 50
1 rl a bi r oul ~l nanoi ar d1n Secr e- !:!:~i
t ar i at i ul St at ul ui i r ez ol v ar i a
( 1 or ar . a) l or
.i
R. gi s t r u~. deatrarea adll'8sel
l a bi r oul r l nanci ar d1 Secr . t a-
r 1at ul St at ul ui i r ez ol v ar ea aoe
t or a.
R. g1s t r u~ nr . 2 pemt r u pr 1m1r e
j l b1l r l a bi r oul j l bi l or di n
Secr et ar i at ul St at ul ui 1 dat . do.
nul ui Bar b D. St l r bei peat r r ez o-
luie.
18 50
f br . l
28
18 50
ur t . 1
.Idem.
i d
Idell.
R. gi s t r u de t aur ar ea r apoar t e
l or l a bi r oul 1 di n Seor et ar i at ul
St at ul ui 1 r z ol v ar ea aoes t or a.
18 50
1ul . 3-
dec. ; 1

-y'- f. 26
Denumireaprii structurale
:..
Z
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
4
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
- - - - 1- - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - 1- - - - - - - - - - - 4
1
165
166
167
168
169
1' 71
112
2
Cd. 212/1974 - V 2874
5 3
Regi s t r u Dr . S pent r u pr i i r ea 18 50
, j Ubi 1 r l a b1r oul j l b11 r di n Se ug. 1- 3
01' t ar 1at ul ~t at ul ul i , dat e d a-
ul ul Bar bu D. St i r bei pent r u r az o-
l u 1
R, gl s t r a pent r u pr i mi r ea j l l bl ~
bi r oul ~l 1bl l . r 41a Secr et ar i at u
St ~t ul u1 1 d. ~. domao191 Bar bu D.
St l r bai p. t r u r ez Gl o~l e
.
Regi s t r u ar . l o pent r u pr i mi r ea
j l b1l Qr l a bi r oul j l bl 10r di n
Secr et ar i at ul St at ul ui , 1 dat e do.
ul ul Bar"bu.it1rb81 pentrureza
iaV1
18 5e
ct . 2- ' ;
1de 18 50
J lOv.1-
30
I de. . 18 5.
4eo. 1-
' o
Opi s al dos ar el or bi r oul ui f 1naa~ / d. 18 5 /
cl ar dl . Secr et ar i at ul St at ul ui pe
nul 18 50.
Opl s ul Qos ar el or bi r oul ui /a de D. 18 ~0
c t or es c/ di . Secr et ar i at ul s t at u-
l ui p, per i oada i anuar i e l - de? 3o.
Opl eul dos ar el or bi r ul u1 t ~maD / d. 18 5/
cl ar di a Secr et ar i at ul St at ul ui pe
1i 18 49- 18 . 50.
./ .
Denumirea prii structurale
f, 26
. 18 50
I

~
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
OBSERVAII
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
- --1-----1-----------------
1
---- ------1
176 Regi s t r ul de i nt r ar ea cor es - 18 ; 1
penden el l a bi r oul r l nanc1ar d1D 1an. 3-
dec. ?
- s ecr et ar i at ul St at ul ui i r ez l v ar a
175
l ? ?
118
179
18 .
4 5
3 2
Op1s ul des ar el r b1r oul ui di n
Secr et ar i at ul St at ul ui pe &ai l
18 49- 18 ; 0.
_ Regl s t r u pent r u pr i mi r ea ;;1- 18 51'
" bi l or l a bi r oul j l bl 1 r , ~ Secr ei an. 2- 3
v ar i at ul St at ul ui i dat e oaaul ui
Bar bu . t i r bei pe. t r r ez ol u i e.
Regi s t r ul de i t r ar ea cor es -
p de ii l a bi r oul dl a ~ecr e
r i at ul s t at l l ui i r ez ol v ar ea e1.
.
i.
Regl s t r ul peat r u ~i aer ea e. 1- 18 51
4en ei . amel or j l l ui t or l ~or l a bl - ! : : t ~23
' r oul ; j l l bi l or dl - Secr et ar i at ul t i t -
t \ 1l ui .
Ca. di ci de pr edar e. hi * t l 1l or
l a di f er i t bi r our i s ub s emnl t ar
18 ' 1
i an. 4
dec. 1
Regi s t r u de t at r ar ea r apoar t e
l er l a bi r oul ~i Secr et ar 1at u
St at ul ai i r ez ol v ar aa l or .
Regi s t r ul bl r oul ~i
di n Secr et ar i at ul St at ul ui pe. t r u
pr i ci . l l e p I i t i ae i or i mi nal e
.
o 18 51
i aJ l . 4-
dec. }
-;-( -
f. 26
Denumirea prii structurale
...
Z
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
4
Anul
sau anii
extr emi
OBSERVAII
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
- - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - ~
2
18 7
I de 18 51
apr . l -
18 8 I de

18 51
aa1 1- 3
18 9
: i del l . 18 51
ia.l-
.1.
Cd. 212/1974 - V 2874
1
18 1
18 2
18 ~
18 4
18 5
18 6
5 3
- Regi s t r u de or d1ae1e t r i . l s e 18 51
lu.5-
pr l _ bi r o 1 i t aanci ar 4t a Seer et a- dec. 31
r 1at u1 ~t at ul ul .
Reg1s t r u. de t at r ar ea adr es l or
i a b1r ou1 di a Secr et ar i at ul
s t at ul ui 1 r ez ol v ar ea l or ( l a
s f i r l f l t ul r egw t r nl io . 1t ua~i . e
a r eU. nel or )
18 51
i an. 14
dec. 8
: Regi s t r e, ; .de l at r a r e al i r o l u 18 51
I ~ l ' bl i . r / d1a Secr et ar 1at u1 s t a- !:!:i;
t oI ul .
. Regi s t r u de t at r ar aa r apoar t el r 18 51
l a b1r o 1 l j l l Dl 10r di a Secr et ar i a ! : : : ~~
t ul ~t at u1Ql / r ef er i t oar e l a i nt -
pi r aa v i nz l r l l or l a l i ci t a i e.
Reg1s t r u ar . ! pent r u pr l al r ea
j l bl 1 r l a 1r oa1 j 1bl 1 r di a s e
cr et ar i at ul ~t . t u1ul 01 dat e doan
bar Du D. $t 1r bel pent r u r . z ol u ~l .
18 51
r e r . l
28
8 1
I deE.
Denumirea prii structurale
-~-
- .6 - f. 26
-ci
Numrul
...
vechi al
o
...:
unitii de
Z pstrare
1
2
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
OBSERVAII
4 5
192
I de
s ept . 29
193
I de
18 51
ct . l -
194
I de
18 51
1ge
191
195
196
197
198
199
3
18 51
I dem.
I dl
Regl s t r u~ de t at r ar ea r ap ar - 18 51
t el or l a bi r oul 1dl n Seor l t ar i at u :~!:;i
St at ul ul l r ez ol v ar ea l or ( s upl l -
ml at ) .
Regi s t r u pe t r u pr i ml r l a
.
l a bi r oul j l b11 r a1n Seor et ar l at
St at ul ul 1 data domaul u1 Bar bu D.
itl r bl i . p t r a r l z ol u i e.
;1
Op1eul d0ar . l or bi r oul u1 ad- / d~i 8 5
m1ai s t r at l v di A Si cr et ar i at ul s t a-
t l u1 pe aaul 18 51.
0pl s ul dos ar el or b1r oul ui 1 / d. 18 5
dU Seor e t ar i a. t ul s t a t ul ul PI a: nu
18 51.
Opl s ul dos ar el or bi r o l ui / 4. 18 5 /
.
dl . Seor et ar i at ul ~t at ul ul p. &aui
18 510.
Denumirea prii structurale
- - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - ~
1 2 3
2
201
202
204
2 5
206
207
~.~
-,19-
f. 26
5
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
OBSERVAII
Anul
sau anii
extrem!
CUPRINSUL UNITAII
DE pASTRARE
4
Regi s t r a ar . l pent r ~ pr i mi r ea 18 52
j l bl 10r l a bi r oul j l bl l or di n Se ; ~. 2-
cr et ar i at ul St at ul ui , 1 dat e d t i
l u1 ar bu D. ~t l r bel pent r u r ez ol ~t 1.
Re, l s t r u: de pi r ar ea cor es peD. - 18 52
dl n el l a bi r oul dLa SeGr l t ar ~at ul !:::~i
. St at ul ul 1 r ez ol v ar ea 8 1.
Regi s t r u . . ae l nt r ar ea r apo~r t e- 1852
r l a bi r oul r i D&l 1ci ar d1a Sl c1' e- l:::~9
t ar i at ul ~t at nl u1 i r ez ol Ta1' ea l e
I g1s t r u, . <1e l Dt r ar ea eor l s pea- 18'2
de el ~apoar t l ) l a bi r o 1adm1ni i:::;i
i ; r at i . di n Secr et ar i at 1 St at ul ul
91 l ucr ar el .
Regi s t r u: or d1aal r pe aal 1
. 52- 18 53.
1, a
1 . 4-
18 ' 3
dec. 31
Rei l s t r u de t nt r ar l a cor es pon
den ei ( r apoar ; e, adr es e) l a bl r o
OUL i : Seor et ar l at ul t >t at t i l ul 1
r ez ol v ar l a el .
Regi s t r u: bi r oul ui ~udl c t or es
t t l n ~ecr et ar i at ul ~t at ul ul pent r u
pr i cl ni l e po~l t i o8 , 1 or 1ml nal e.
Regl s t r u~ pi at r a t al r ea eT14e
~l aum~l or j l u1t ~11 r l a. bi -
r oul j l l bl l or u1D ~eor t ar i at ul
s t at ul ui .
- J .852
l an. 10
a. c. l a
Cd. 212/1974 - V 2874
.: ,,)!!'-
Denumireaprii structurale
f, 26
~
Numrul
1-< vechi al
o
...:
unitii de
Z pstrare
1
2
CUPRINSUL UNITAII
DE pASTRARE
Anul
sau anii
extremi
3 . 4
208
289
210
211
212
21;
21
Regi s t r ul de i at r ar ea r apoar t e 18 52
- l or labi r oul / j l bi l ~r di n S. er e- k:~:~i
t ar i at ul St at ul ui / r eI ' er i t Qar e la
t r l r ea v 1nz r i l or l a l i ei t at 1e_
Regi s t r u nr . 2 pent r u pr i mi r ea
.
l bi l or l a bi r oul j l bi 1Gr 8 1n
Secr et ar i at ul St at Ul Ui i dat e dom
nul ni Bar bu D. , t i r bei . peat r u r ez o1 i i .
I dem.
18 52
f el ! >. 1- 9
t l 52
mar t . l
29
Regi s t r ul ar . l pe. t r u pr i mi r ea 18 , 2
j l l bi l or l a bi r en1 j l l bi l r ai i ul i e
ecr et ar i at ul S t ul ul ' i dat e dea
nal ul Bar bu D. , t i r bQl cu ocaz i a
v i z i t ei di s t r i ct el or .
OBSERVAII
18 52
n.1-;
5
I dem.
I dt m.
I dea.
Regl s t r u nr . 8 pent r . pr i ai r ea
i 1bi l or l a bi r oul j l bl l or di B'
. er et ar i at ul St at ul ui t i dat e d~m
nal ni Bar bU D. $t i r bei peat r u r e-
,
. z ol u~i e.
~/ .
Denumirea prii structurale
f. 26
1
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extrerni
OBSERVAII
- - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - I - - - - - - - - - - ~
2
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
3 5
218 I dem. 18 52
oct . l - ' ;
219
I de 18 52
ov . l -
22. I deI I . 18 52
dec. l - ~
.
221
Reg1s t r a~ al f abet i c pent r u t-
18 ' 2
er ea . . 1d. n i . i pr i cl ai l or GJ 1Cl ) r pe
SQaJ l e de c t r e bi r oul j Udec t or es c

dt a Secr et ar i at ul St at ul ui ~
222 CoDdi c de . xpedi i e a cor es po 18 52
217
223
224
225
Id
4
18 ' 2
s ept . 1- G
Regi s t r u' de l at r ar ea cor es poa
dani el ( r apoar t e) l a bi r oul adm1ni
t r at i . .41n Beer et ar t at ul St at ul ui
' f l l ucr ar ea el
z el i e.
t
18 53
10. 1-
8 0. 31
egi s t r u. pent r u pr i l 11r ea j1b 185.
1er di a Secr et ar t at ul ' St at ul Ql dat el a~. 2- 3
do , l u1 Bar bu D. , t i r bei pemt r u
.
OoDdi ci r ef . r i t oar e l a . enz i -
1ur i 1e ( po t el e) doane, ~l pe anul
.(185~/.
...
18 53/
i an. 2- d 0. 31
226 Regi s t r u: ' pr l ei n110r J ? I i t i oe 1853
i cr t mi aal e al I b1r oui u1 j udeo - 1~~~31
t or es cl dl Secr et ar i at ul St at ul ui .
. .
Cd. 212/1974 - V 2874 .1
~-
Denumireaprii structurale
f. 26
...
Z
Anul
sau anii
extremi
4
OBSERVAII
- ._I-----I------------~----I----I------I
5
1
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
CUPRINSUL UNITAII
DE pASTRARE
22
22
229
2;
2, 1
2; 2
233
2 3
"
Regi s t r u" . de t . at r ar ea . ap r - 1853
t el or l a bi r oul / ~udeci t or s e/ ' di n ~:::i
Secr et ar i at ul St at ul ~i l l ucr ar ea
l Gr .
( .
Registru.,. de i nt r ar oa cor eape - 18;3
<l an ei ( r apoar t e, dr es e) l a bi - i an. 5
dec. ;
r ui f i nan el r di a Secr et ar i at ul
St at ul ui i r ez ol . ar ea (1or ar ea)
- ei.
Regi s t r ~ al t bet i c pi at r a l - 18 53
. er e. eTi den ei j l l ui t or l l r de ~:::~i
cl t r e bi r oal j l bl l er di a Seer et a-
~l at ul St at ul ui .
Regi s t r u de i nt r ar a OQr es - 1853
po . n l i ( r apoar t e, adr l s l ) l a b1 ! : : : ~6
. r aul ~l l b1l . r da Secr et ar i at ul s t -
t ul ul 1 l ucr ar ea aces t e! a.
nl gl s t r ui pe. t r u 1Dt r ar l a r a- 1853
pear t l l or l a / bi r oul j al bi l or di n i:::~~
. ecr et ar i at ul St at ul ui / r l t er l t oa e
l a i nt Ar i r e. Ti z r l l er l a l i ci t ~
B. gi s t r u~ de 1e i r ea
dl nv i i r oul ui j l bi l
cr t t ar i at ul St at ul ui .
( .
Regi s t r u pent r u pr i mi r ea jll- 18 53
bi l re'.l a bi r oul j l l bi l or di n t ebr . 2 28
.
Beer t ar i at ul St at ul ui i dat e dom
. ul ui Bar bu D' . $t i r be1. I n. t r u r ez o-
lu;18.
/

~
. .
-
f. 26
Denumirea prii structurale
-o
...
o
~
Z
./~
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
Anul
sau anii
extrcrni
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
OBSERVAII
- - - - 1- - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - -
1
1 2 3 5 4
234
R gl a~~ul pat r u pr i i r l a J Al bi 18 53
l or l a bi r oul J l l bi l er d1a Secr e-
aar t . 2 31
t ar i at al Sat ul ui 01 dat e domaul Ql
Bar bU D. t i r bt i i pe. t r u r ez ol ui i e.
235
I dea.
18 53
apr , l -
3e
236
l del 1.
1$53
_1 1-
9
237
I del l ~
l Se3.
I del l .
ot l ) 18 53
1 1. 2S
deQ. 15
239
Cor es pGDdeni l ) r poar t e,

t Rt r e Secr et ar i at ul St at ul u1, De-


par t ament ul L or r 1l or Os t l e8 ~1
l Agen i a aus t r 1acl r et er i t ar e
l a t apl edl e r i l e ce a- au t Aout
de cAt r e s t r l ~ i t or l 1 a at r 1eci l a

r eeer ea l emnel or t r ebui noi oas e l a


oG. s t r ac i a UDai p i pes t e apa
Ce1' D. 11.
24.
Regi s t r ul peat r a r ea

1 r l a bi r ou+ j l l bl 10r di n Secr e-


t ar i at ul St at Q~ul , l 4 e 4 maal
Bar bU D. , t l r bei pe. t r u r ez ol
241
l de
Cd. 212/1974 - V 2874
Denumireaprii structurale
-
- 11'- f. 26
.u
Numrul
f...
vechi al
o
unitii de
:..
Z pstrare
1
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
5 4 3
242
24}
244
245
246
247
248
249
25
14, . . 18 5;
48 0. 1-
Regi s t r u al f ' abe' t i c pent r 18 5: ;
reaev i den l i pr l el ai l r l a Cl -
r oul j Udec t or es c d1- Secr et ar i at u
St at ul ui .
Opl s ul dGs ar el or OI s e l a. de
b1r oul adml ai s t r at i T di n di f er i i i
anl iat r ebui at a bi r ul ui f i nancl
18 5;
18 54
Regi 6t r u~ dl 1at r ar e eer es pon 18 54
~I n el l a b1r obl f l Danci ar di n Se- ~:::ii
r l t ar 1at ui St at ul ui l l ucr ar ea I l

aegl s t r u: or dl J l e1Gr b1r oul ui
di n Si cr et ar i at ul St at ul ui
18 54
i an. l -
dee. ~G
Condi ca meaz l l ur l l or ( pof t el or / 18 54
domae t i pe anul / 18 54/ . Ii:,!
-
aegi s t r u_ pent r u pr l al r l a j i l - 18 54
bl l or l a bi r oul j l ~l l or di n Se- l an. 2- o.
or et ar i at ul St at ul ui i dat e do. -
ul ui Bar bu D. t i r bei pent r u r ez o-
~u l l . Lb. f r .
Regi s t r u de t at r ar ea r apoar t e- 18 54
l or l a bi r oul j Udecl t or es c d1B Se- 1u. ; - ec .~l
ar at ar i at ul St at ul ui 1 l ucr ar ea
l or .
./.
-?-
Denumireaprii structurale
Numrul
-ci
vechi al
...
o
...:
unitii de
Z pstrare
1
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3
Regl s t r u~ , aas . wX b~. al ul ~~e
' cl t or es c al a Secr et ar i at ul St at ul u
~Dt r a pr 1ci ni l e p 11t i 08 i
. 1_1e.
f. 26
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
251
252
255
257
4
Regl s t u de t at r ar ea r apoar t e- 18 ~
1 r l a. .bi r oul I di n caneel ar i a Se- r~v..I(-d, 11
ar at ar i at ul ul St at ul a! 1 l aer , r ea
l or .
Reg1s t r u" al Labet i c pe t r u i ne
r ea I v i den ei ijlli l er l a bi ~ul
j l ~bi l or di aeer . t ar i s t ul s t at u-
l ui .
RI gl s t r u~ de t at r ar ea cor es pon-
den ei ( r apoar t e, adr es e) l a bl -
.
r oul j l bi l or dl m Secr et ar i at ul
St at Ul ui 1 l ucr ar ea el ~
.
Reg1s t r u~ de t at r ar ea r apoar t el
l a Di r o j l bl l or dLa Secr et ar i at
St at Ul ui r ef er i t oar e 1 i at l r l r i l e
v i az r i l Qr l a l i cl t a i e.
t
de t at r ar ea r apoar t el
. . .
l or dt a aeer et ar 1a-
-
t ul St at ul ui " r er G& e l a 1nt l r i
, ~
~~ l az r l 10r l a l i ci t a i e .
c.
18 54
i an. 8 -
dlc.;'
18 54
10..1
dec . 12
r18 54
j , aJ ! l o 1
aea. ' l
r18 ' 4
i an. l
deo. 3l
Regi s t r u pent r u pr i mi r ea j l bl - 18 ; 4
l or l aoi r oul j l Dl l Gl ! ' d1.D Seor e- ebr . l - '1
t ar l at u1 St at ul ui l dat e dOl l nul ui

Cd. 212/1974- V 2874
-~-
. /" .
Denumirea prii structurale
f. 26
CUPRINSUL UNITII
DE pSTRARE
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
Anul
sau anii
extremi
1
2
3 .
4
OBSERVAII
5
258
261
263
264
265
266
267
268
Bar b~D.itirbel pentru rezolu 1e.
Lb.,fr

Id
. Idell.
Id
IdeII.
Idea.
1854
sept.l
oot.30
Idell.
1854
v.1-3
Idlm.
Ici... 1854
1-';1
Registru ~11abet l c pentru 1- 1854
aerla .viden ei pl'ic1n1lor la bi-
o~ j udec t o~s c dia Seoret riatul
Statului.
/ -.

...
1
Denumirea prii structurale
f. 26
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
CUP RI NSUL UNI TI I
DE P STRARE
- - - - - 1- - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1
------------
1
5
1
269
270
271
272
27'
274
275
2? i
2 3
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAI I
4
18 55
l an. 1
apr . 2
18 55
l an. 2-
d8 0. 28
Regi s t r u de t at r ar ea cor s s pOB- 18 55
d. n el l a bl r oal ~Qd. c t or s c di . ~:~:~i
Secr et ar i at ul St at ul ui 1 l ucr ar e
. el .
Cd. 212/1974 - V 2874
Rel t at r u~ de t at r ar ea cor es pon 18 55
i an, 1. - ' ec. 31
den el ( r apoar t e) l a bi r oul adml -
. l s ; r at l v dl n. Secr et ar i at ul St t u-
.
megl s t r u~ p. n, t r ~pr l mi r ea j J l - 18 55
bl l or l a bi r oul j l bl 10r dl n Secr a l an. . 2- 1
ar l at ul St at ul ui l dat a domnul ul
Bar bu D. St l r Del pent r u r ez ol ut i a.
Opi s al dos ar el or bi r oul ui 1 .
di n Secr et ar i at ul St at ul ul pe aRul
18 54.
l egl s t r u' de or di nel e dat e. pr i
bi r oul r i naaci ar di a Secr et ar i at ul
St at ul ui .
l ui l l ucr ar ea 1.
Condl ca . enz i l ur i l or ( po t el or
4o~ t l pe &aul 18 55.
Regi s t r u p t r u l at r ar ea q -
r e poBde. el m( r apear t e, adr es e) l a
bi r oul f i nanci ar di n Secr et ar l at ul
St at ul i 1 1 cr ar ea el .
1255
l an.
dec. ,
Reg: l s t r t f ' d. atI'r ea COreSPQD 1855
de. el ( r apoar t e, dr . s e) l a bi r ou i:::;i
~l 1bl l or d1a Secr et ar l at ul s t at u-
l ul . . .
1.
-~- /./ .",
Denumireaprii structurale
f. 26
.o
Numrul
~ vechi al
o
unitii de
~
Z pstrare
1 2 4
OBSERVAII
5
277
278
279
2Be
28 1
28 2
28:3
284
285
286
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3 .
Regi s t r u: al f abet i c pent r ~ l - 18 55
' aer ea I Ti de. el j l l bl 1er l a bi r oul i aa. 1;
j l l bl 10r di n Secr l t ar i at ul St at u- dec. 1?
l al .
Regi s t r u~ de t at r ar ea r apoar - 18 55
~el or lablroul j l bl 10r diaSe- ian.15
4. 0. 19
er et ar i 8 t ul St at ul ul r er er 1t oar l
la 1at l r i r ea T1az r l l . r la l i oi t a-
.
1-

Co. di ca bi p ul ui ~ l bl 1or di a
Sl er e. t ar i at ul St at ul u! pent r u pr e
dar ea 311bi l er cU l uar l a de 1 c l i
t ur i dl pr l ai r ea l or .
18 55
i aA. ,
410. 2.
Reg1s t r n~ pent r u pr i mi r ea j l b l or
l a bi r oul j l bi l or d1a Secr et a- 1655
r l at ul St at ul ui i dat e domnul ui f ebr . l 28
Bar bu D. , t i r bel pl nt r r ez ol u i I .
I del l .
I del l .
Idell.
I del l .
I de
I dl l l .
18 55
a g. 1
.1.
Denumirea prii structurale
-~- f. 26
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITII
DE pASTRARE
OBSERVAII
- - - - 1- - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - 1- - - - - - - - - - - 4
2
28 9
28 8
28 9
1
291
292
293
5 3 4
' I d
I d. m.
I d .
I del l . 18 55
deo. 1-
Q. ~es pa. den~ ( r apoar t e' Bot )
~t r e Secr et ar i at ul St at ul ui , De-
18 55
dec. l
18 56
par t ament ul Vi s t l er 1 1 Ti r i ! R - mar t . 2
t i , 1 Agen i a Aus t r i ac r ef er i -
t oar e l a i mpl Lal r ea a 2. 0 1. 1 dup
da_l bi l et e de z ecl uel l de f l i
t axa dr ul ui de c t r e mo ai l
. Bor i . t i dl m di s t r i ct ul Vi l cea
af l at i 1& s at ul S1l 1, t ea. di a Tr aa-
, .
Cor es p d. m l ( Dr dl n, r ap r ~) 18 55
1at r e D. par t aDBat ul Cr edi n ei eu ~;~-
domnul Bar bul Dl ai t r l e i t 1r be~ r e- l aD. l l
~. r l t oar . l a expl oat ar ea Tl ael er
de pi cur de pe ao l a aat l t a d1s -
_ t r l ct ul P r ahoya pr opr i et at ea . p18
copl e1 :s z u.
Reg1s t r u\ . ' . p t r a pr l a1r e. 311
o1l or dt R ude e l a bi r 01 ~ l bi l o
_~1a Secr et ar i at ul St at ul 1 l ~. t e
do l ul Bar bu D. , t i r bel pent r
z l ui 1t .
18 55
.1.
Cd. 212/1974 - V 2874
,-~-
Denumirea prii structurale
f, 26
Anul
sau anii
extremi
4
OBSERVAII
5
..,j
Numrul
f...
vechi al
o
..;
unitii de
Z pstrare
1 2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3 ,
, Regi s t r ul al f abet i c pent r 18 55
r ea 8 v l den 1 pr l cl ai 10r l a bi -
r oul j dec t or es c dl a Secr et ar i at
St at ul ul
.
294
295
R. gl s t r u~ j l bl l r dl . Secr e-
t ar i at ul St at u~u1 pent r u j l bl 1e
pr i mi t e de d~aBul ~r D D. ~t 1r bel
pr 1a ~r He e.
Opl s ul dGs ar el or bl r oQl u1 d1&/d.185 /
Secr et ar i at ul St at ul ui pe anal
l 8 55~
297
Opt s ul dos ar l or bl r ul ui / d. 18 5 /
dl a Secr et ar 1at ul St at ul ui pe anul
18 55~
298
O'plsUl des ar el or bi r ul u1 jU- /d.185 /
.
aee t or es c dt n S cr t ar i at ul s t a-
ul ul pe aaul 18 55.
299
Opl s ul dos ar el rbl r u1ul / d. 18 5 /
a4a1nl s t r at 1T dl a Secr et ar i at ul
St at ul ui pe aaul 18 55.
; . 0
Regi s t r u, pe. t r u pr l al r ea 18 56
bl l er l a bi r oul j l bl 10r dl a Se- l an. l - 1
. r et ar i at ul St at ul ul , adr es at e d a-
.
nul ul Bar bu D. 8 t l r bei t l dat e l ul
pent au r ez ol u i e.
-
~l
O . di cl menz i l ar l l r ( po t el o ) 18 56
10. . 1-
dec. 29
./.
-~--
f. 26
Denumirea prii structurale
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
- - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - ~
2 1
;5
;06
307
Cd. 212/1974 - V 2874
4 3
Idem. 1856
iu.l-
d.4.29
Registrui pentru tatrarea r - 1856
p@artel r la biroul fiwLnciar din ~:::ji
Secretariatul Statului i lucrarea
lor.
Reg1strul peatru i at r ar ~a c -
r es ponden~e1 (rapoarte i adr se)
la biroul 1dtR cameelaria Secreta
r1atului Statulul i lucrarea el.
Registrul de 1atrarea rap arte
l . r l ~. ~1r ou: / ~ l bi l or 1 dLa Seer.
tapiatal Statului referitoare la
1atrlril. viazr1lor la licita ie
Registru' pe tru tatrarea eG- 1856
r ~s p adeniel (rapoarte, adrese) la Itt:~!
Diroul ~udec t or es c d~a Secretaria
tul Statului i lucrarea el pe
l56
Oplsut dos ar e~or biroulul ~u-
decteresc din Secretariatul sta-
t ul ~i pentru pricinile politice i
criminal
.
1856
1an.6-
dec. ~l
a.adie de
Begistru_ altabetie p. 1856
ian.14
~. r ea eviden ei 'jlbl1or la biroul dec.29
il llor dia Secretariatul statului
./'

Denumireaprii structurale
_..,20-
f. 26
..:
Z
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
OBSERVAII
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extremi
___ 1 --1
1
--- ------1
2 1
3 . 4
311
312
317
;18
~19
Reg1strU: p. ~t r u.pr1alrea ~ 1 1856
bll r la blroul ~l l bi l Gr dia S.ore febr.l
29
~ar 1at ul Statulul l date domaul ~1
Barbu D.t1rbel peatra rezolu ie.
1856
art.l-l
Ide
314
Ide
1856
lun.l-
5
315
Ide
15S'
01.2-;
}l6
Idem.
18; 6
14
1856
apr.2-
Id
1856
Idem.
IdeII.
Ide
Idem.
.1856
el
R. g1s t r u~alfab tie pen~r u
taer a evidea el pr l e~11er la b
1856
roul judectoresc d1n Seeretarlat
Statulul.
~l.
5
Denumireaprii structurale
3
Anul
sau anii
extrerni
f. 26
4
r
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
CUPRINSUL UNITAII
DE pASTRARE
OBSERVAII
- - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - ~
1
326
329
2
Op18 Ul dear el or bi r o. l ul f l - I d .l i 5 1
DUl ~1ar dl. Secr et ar i at ul St at ul ui - .
pe 11 18 51- 18 56.
Op1s al dos ar el or bl r oul Ql ad- I d. l a5 I
m1ai s t r at l v dt a Secr et ar l at u1. St a-
t ul ul pe anul 18 56.
OoDdl ea aeaz l 1ur l l r ( po t el or 18 57
: l . an. l -
dac. J I
Regi s t r u~ peAt r u pr i mi r ea j l l
bi l r l a bi r oul ~ l bi l or di a Se-
cr et ar i at ul St at ul ul l dat e dea
aul ul Bar bu D. $t i r bel pent r u r eZG-
l u, l e~
18 57
l an. 2-
Regl s t r u~ pent r t at r ar ea r a- 18 57
pear t el or l a bl r . al ~udecl t . r es o ' : : ~~7
dt n Secr et ar i at ul St at ul ui , f l uo~ -

r ea _l or .
.
Regi s t r u" ' , bi r eul ui j udecl t 6r e c 18 57
di Secr et ar i at ul St at ul ul pent r u :::;i
pr ooes el e 01v i l e i or l ml nal A.
Regi s t r u: . a! f ab t l c pel l ~ l 18 51
r ea eTi den ei ~ l bl l or l a Di r oul l an. 9-
dec. 24
j i l bl 1er di n Seor et ar i at ul St at u-
l ui .
Regi s t r u' de t at r ar ea r ap ar -
t el or l a bi r oul adal : a1s t r at i v di a
Secr et ar i at ul St at ul ui i l ucr ar ea
al .
18 51
i an.
el . c. 3l
.1.
Cd. 212/1974 - V 2874
5
1
-.~-.,
Denumirea prii structurale
Jl ,-
.- f, 26
..o
Numrul
...
vechi al
o
...; unitii de
Z pstrare
1 2
4
OBSERVAII
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extremi
5
3 .
' 38
I dl m. 18 57
ug. 2- 2
339
I dem. 1 51'
.1;
I pt . 3-
;e
.
..
331
332
333
3; 5
33'1
Regi s t r u" ' . de l at r ar ea r ap$> 18 57-
t l or l a bi r oul I j l l bl 10r l ai B Se- ii
n

11
cr et ar i at ul bt at ul ui r ef er i t oar e 1
arirl1e v az r i l or l a lioitaie
.
Reg1s t r u: dei nt r r ea eor es po l 8 5?
_. den el (rapoarte,adrese) la biroul ian.ll
dec.al
jlbllor dinSecretaria,tul St a tola'
'1.1 l ucr ar ea e1.
Reg: l str\1 de l at r ar ea oor es po
da. el ( r apGar t e, adr es e) l a b~ul
f i nanci ar di n Secr et ar i at ul
l u1 l l ucr ar a' el .
Regi s t r u~ pent r n pr i mi r e 18 57
b11 r l at ; , i r eal j l bi l or di n Secr e 1l~9t.l
t ar 1at ul St at ul ui 1 dat e Qoan~lul
arblil D. t l r be1 pent r u r z ol u~l e.
I d m.
I de. o
I d
Denumirea prii structurale
'1J
t...
o
Z
ii6 -
-t.. -
f. 26
5
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
OBSERVAII
18 58
lUl.2
T. l '
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITAII
DE pASTRARE
---1-----1------------------ ----1-------1
2
1
; 41
; 46
347
}48
4 3
I d. em: .
18 57
oct . 1-
f:d
18 57
l ! l OT. 1-
18 57
dec. 2-
I ae
.L
aegl s t r ul a1r abet i c. pent r ~ 18 57
t aer ea ev i den ei pr i ci ai l or l a
bi r oul ~udeo t r es e d1& Secr et ar i a ul
St at ul ui .
.
Op1 ul des ar l or bi r oul ai ad- / d. ~8 5
. 1Bl s t r at l T dt a Secr . t ar i at ul s t a-
t ul ui pe a u1 l 8 57~
Regi t r u de t at r ar a eo~ s -
poBden~. 1 ( pear t e) l a bi r oul
m1ai s t r at i T d1. Secr et ar i at ul s t a-
t ul 1. ,il ucr ar ea el.
(.. '"...J . ~s t r t 1~ pentru pr i mi r ea ~il 1858
bi 1 ~dl ~Secr et ar i at ul St at ul ui l an. ; - 1
dat e doaaul u1 ~r DU D. ~~i r bei
r ez ol ut i e.
Reg1s t r u~ bi r oul ui j udec t or .
di n Secr et ar i at ul St at ul ui pe. t r u
aos ar el e pr Gces e10r ci v l l e i er i
1111e.
c 18 58
ia.n.;
dece
Begi s t r u~. de l : at r ar ea cor s -
poadem e1 ( r apoar t e) l a bi r ou~
~\ ' l d. c t or . s c di a Secr et ar i at ul St a
t ul ui i l ucr ar ea el . '
18 58
1an. 3-
dec. 2;
Cd. 212/1974 - V 2874
Denumireaprii structurale
--1f. -
f. 26
-ci
Numrul
...
vechi al
o
..;
unitii de
Z pstrare
1
2 3 '
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extremi
Regi s t r u~ al f abet i c pe t r o i 18 58
Ber ea ev i den ei j l bl l or l a bi r oul !:!:;i
~ l bi l or di n Secr et ar i at ul St a~al u
Regl s t r u~ de i nt r ar ea cor 8 8 - 18 58
poDdam i( r apoar t i adrese) la~:::~-
bi r oul ' f l nan el or di a Secr et ar i at u
St at ul ui i l ucr ar ea ei .
j l 18 58
r ebr .
28
pent -u
349 Gondi oa bi r oul ui . j i l bi l a. t 'di a 18 58
s ecr et ar i at ul St at ul ui pent r u j l - ~:::ji
bi l e pr edat SQb i s c l i t ur pe l a
di f er i t e bi r our i i n cur s ul aul Ql
.
_ 18580

35. Regi s t r ul de l mt r ar aa cor es p6 - 18 58


< d~es. ( r apoar t e i adrjse) l~bir arc:!?
j l b110r d1 Secr et ar i at ul St at ul u
i l ucr ar ea e1.
351 Regi s t r u. l . de 1nt r ar ea r apoar - 18 58
t el or l a bi r oul j l bi l or di n Se- ~: ~: 18
el ' t ar 1. t ul st t ul ui r ef er i t oar e 1
t r i r a v U: a. z r 1l or l a l i oi t a i e.
dat e cf 10l l mul ul
r ez ol u i e.
10811.
18 58
ma1r t . 4
22
l d Ilo
4
OBSERVAII
5
Denumireaprii structurale
I -~-
...
z
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
Anul
sau anii
extremi
f. 26
---1----1----------------- ----1-------1
2 4 5
1
358
362
Cd. 212/1974 - V 2874
CUPRINSUL UNITAII
DE pASTRARE
3
Ide
Idea.
1858
14
1858
ot.2-~
l'teg1str'a:'~pentra 1ILtruea CQ- 1858
r es P 0nden~e1 (rapoarte,adrese) ::!:~r
- la biroul ada1a1strativ dia Beere-
taria tul Statull11 1 laerarei el
.
Kemoarul biroulu1 judectorea 1858
dtR Secretariatul statului pe anul
18;8.
.
Lista bireului jlbilol!'d1B 1858
. .
lecretariatul Statului, pentru jl
b110r adresate domaulul, Barbu D~
Stirbei 1& caraul anului 1858 i
repartizarea 1 r la departa.ente
.
.. Registru; . alfabetic peDtru i lts58
nereaavide ei pr i ci Bl l o~la bl-
OBSERVAII
o
Model 2
Denumirea prii structurale
Numrul
...;
vechi al
~
<.J
unitii
~
Z
arhivistrce
1 I 2
Anul
sau anii
extremi
Nr.
filelor
CUPRINSUL UNITAII
ARHIVISTICE
Observaii
6 5 4 3
. ! oul j udecat or es c di n Secr et ar i a-
t ul St at ul ui

\ -
Opi s ul dos ar el or bi r oul ui / d.
admi ni s t r at i v di n cancel ar i a Secr e~18 58 /
~ar i at ul ui St at ul ui pe anul 18 58 .
367
I _
> Cond~c de expedi i a cor es - 18 59
ponden ei l a di f er i t e depar t amen- i an. 2-
368
nov 18
t e.
.
18 59
i an. 2-
.
y Regi s t r u al f abet i c pent r u
i ner ea ev i den ei j l bi l or l a
bi r oul j al bi l or di n Secr et ar i at ul
St at ul ui .
369
,
dec. 22
18 59
i an 2-
dec. 29
_ Regi s t r u pent r u i nt r ar ea
..
cor es ponden ei ( r apoar t e, adr es e)
l a bi r oul f i nan el or di n Secr et a-
r i at ul ui St at ul ui i l ucr ar ea ei .
370
Condi ca pent r u menz i l ur i l e 18 59
( po t el e) domne t i _ i an. 2-
371
dec. 31
Regi s t r u de i nt ~_ar ea c cr-es - 18 59
ponden ei ( adr es e) l a bi r oul pet i - , i an. 8 -
i i l or di n Secr et ar i at ul St at ul ui oct . 23
i l ucr ar ea ei . ,
372
./.
rrl ')')Q Il qqn _ l-a 020
Denumirea prii structurale Model 2
Numrul
....;
vechi al
'"' o
unitii
...;
Z arhivistice
1 2
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITAII
ARHIVISTICE
Nr.
filelor
Observaii
6 3 5 4
coreJ 1859 Regi s t r u de i nt r ar ea
ponden ei ( r apoar t e) l a bi r oul j u-
dec t or es c di n Secr et ar i at ul s t at u
l ui i l ucr ar ea ei .
373
i an . 2<; "
-
aug. 2~
18 59 374
Regi s t r u pent r u t r ecer ea
( ns cr i er ea) conv er t el or ( cor es pon mar t . -
den el or ) v eni t e de l a di f er i t e au 18 62
t or i t i i t r i mi s e l a I a i apr . 2<
18 59
apr . 3c-
dec 2c
375
Regi s t r u pent r u i nt r ar ea
cor es ponden ei l a biroul . di n
Secr et ar i at ul St at ul ui i l ucr ar ea
~ei .
18 59 Regi s t r u pent r u pr i mi r ea
j l bi l or l a bi r oul j l bi l or di n
Secr et ar i at ul St at ul ui i da e dom-
nul ui Bar bu D. t i r bei pent r u r ez o-
l ' u i e.
376
Condi c pent r u t r ecer ea
menz i l ur i l or ( po t el or ) domne t i
18 60
Lan,2- 26
377
- .
18 60 Regi s t r ul pent r u t r ecer ea
378
hr t i i l or r ef er i t oar e l a el i ber ar ec f ebr , ~-
cai l or de po t n t r ebui n el e Mi - 18 61
ni ~t er ul ui di n Af ar pe ani i 18 60- nov 2c
J : 8 61. -
/,
Cd 229 990 - L-a 020
Denumirea prll structurale
-)+7. -
Model 2
3
Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
CUPRINSUL UNITAII
ARHIVISTICE
1 I 2
379
380
38 1
382
Regi s t r u de
ponderrs L.
c
Regi s t r u de i e i r ea cor es -
ponden ei
Bi bes c u.
Br i l a, r ef er i t oar e l a t r i mi t er ea
de s cr i s or i ( meht upur i ) of i ci al e
adr es at e de c t r e domnul ~ r i i Ro-
~
mne t i domnul ui Mol dov ei i P a ei
de Vi di n, pr ecum i s os i r ea cu v a-
por ul de l a Cons t ant i nopol a 24
pl i cur i cu gaz et e f r an uz e t i .
18 48
i an. 2- -
dec 31
mai 29
Anul
sau anii
extremi
f ebr , 2
Nr.
filelor
Observaii
.... b
gr-eac
~i t ur c ~
~- - - - ~- - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~- - - - - - - - - - ~- - - - ~- - - - ~- - - - ~- ~
Regi s t r u de i e i r ea or di ne- 18 48
l or ( af i el or ) domnul ui Gheor ghe i an 5-
Rapoar t e t r i mi s e de cr mui r - 18 52
.
l e j ude el or Rmni cu S r at , Vl a ca i an 4
Cor es ponden cu Depar t amen~ 18 52
t ul di n L unt r u, cr mc: i r i l e j ude e Lan,9~
l or r ef er i t oar e l a: t r i mi t er ea i ul . 2J
pr i n po t a pl i cur i l or ( conv er t u-
r i l or ) , s cul e el or cu bani (700
f an i l a Bal t a Al b pent r u ndes -
' I ul ar ea os t ~ i l or bol nav i ) ; nt r -
z i er i n t r i mi t er ea cor es ponden ei
nepr i mi r ea de c t r e uni i c pi t ani
ai po t el or a unor . s cr i s or i ( " s cr i -
s or i gr eom t i pent r u a f i t r i mi s e
l a Ia i " )
,
- LJi-
Denumirea prii structurale Model 2
Numrul
+i
vechi al
'-<
c
...;
unitii
Z arhivistice
1 2
38 4
38 6
CUPRINSUL UNITAII
Anul
sau anii
extrcmi
5 6
Nr.
filelor
Observaii
-
Cor es ponden cu Depar t ame: r s - 18 52
t ul Dr ept i i ; Depar t ament ul l ogo- i an 15-
f e i ei t r ebi l or bi s er i ce t i , Depar - oct . 4
t ament ul l ucr r i l or os t e t i r e-
f er i t oar e l a cer er i pent r u dar ea
de f oi de dr um ( podor oj ne) pent r u
depl as ar ea unor f unc i onar i .
ARHIVISTICE
3
Or di ne, j ur nal e, r apoar t e
-
t r i mi s e de Depar t ament ul l ucr r i -
r or os t e t i , Depar t ament ul Vi s -
t i er i ei , Depar t ament ul Dr ept i i ,
cr mui r i ~e j ude el or r ef er i t oar e
l a: nepr i mi r ea unor s cul e e cu
bani , col et e, s cr i s or i , ccondi ci
pent r u ns or i er ea pas ager i l or t r i -
mi s e pr i n expedi i a s t at ul ui , dar Ea
cai l or de po t n t r ebui n a Vor nj -
, ci ei t emni el or , j ef ui r ea de c t r E
t l har i a cur i er ul ui domnul ui Br -
i l ei i modul de r ecup~r ar e a aceE-
r or - bani et c.
Or di ne, r ~poar t e t r i mi s e
de Depar t ament ul di n L unt r u,
Ob t es cul Cont r ol i Cr mui r i l e
j ude el or r ef er i t oar e l a: pl at a
pr ogoanel or cai l or de po t f ol o-
s i i n cbnt ul s t at ul ui ( pent r u
mer ger ea pahar ni c ul ui Gheor ghe
Ros et , i ngi ner , membr u al unei
comi s i i pent r u cer cet ar ea c ur suf.u
~r ul ui Dmbov i a) .
/
4
18 52
i an. l l -
dec. 3o
18 52
i an . 14-
oct . 7
-~
Denumirea prii structurale
Model 2

38 8 Or di ne, r apoar t e, j ur nal e, 18 52


l b f r .
l i s t e t r i mi s e de Ob t es cul Cont r a , i an. 3c
- gr eac
Depar t ament ul Vi s t i er i e~ cr mui r i dec. 2c
t ur c ,
, J . or
j ud~ el or r ef er i t oar e l a:
r us .
.cneLt.ut.eLt Le f cut e cu t r . i mitier-ea
cur i er : i . . l or
( l i pcani l or ) i c l r a
,
Numrul
...;
vechi al
H
<.1
unitii
,.;
Z arhivistice
1 2
38 7
4 6
CUPRINSUL UNITAII
ARHIVISTICE
Anul
sau anii
extremi
Nr.
filelor
Observaii
5 3
R~poar t e, l i s t e t r i mi s e. de Depar - 18 52
. . . . . . ~t ament ul Vi s t i e. r i ei , Depar t ament u. Lans L c-
1\ t r ebi l or os t e t i , Depar t ament ul f ebr ] 2
t r ebi l or di n l unt r u, cr mui r i l e ~
j ude el or ef er i t oar e l a t r i mi t e-
r ea l a cancel ar i a Secr et ar i at ul ui
St at ul ui ~ z:e.En.D!rru:t~ :$:Q:tU*
- ~~xa ~cr i s or i l or v eni t e di n
~ Tur ci a, a cel or g s i t e de co~an-
di r i i punct e~or Ol t eni a, Gi ur gi u
et c. as upr a pas ager i l or , pr ecum
i pl nger ea cancel ar i ei expar t a-
i ei s r i i pent r u opr i r ea de c trx
comandi r i i punct el or . a s cr i s or i l o
s al e i t r i mi t er ea l or l a cancel a
r i a Sacr et ar i at ul ui St at ul ui
i l or , i . a v oi aj ul ui domnul ui i
a deput a i l or l a Si hi u ( Er mans t at
pent r u a s e nt l ni cu mp r at ul
Aus t r i ei ; t r i mi t er ea cor es ponden-
ei ( s cr i s or i , gaz et e f r an uz e t i
:i.E ~.n:x:-, soa te' <f i nCons t an
t i nopol cu v apor ul l a des t i nat ar .
1.
r------------ --------~.- -
,-1
0
~
Denumirea prii structurale
CUPRINSUL UNITAII
Model 2
Numrul
..;
vechi al ,..,
u
unitii
...;
Z arhivistice
1 2
ARHIVISTICE
Anul
sau anii
extremi
Nr.
filelor
4 6 3
18 52
f ebr #8 1-
oct . 7
Rapoar t e, l i s t e t r i mi s e~de
cr mui r i 1e j Ude el or r ef er i t oar e
l a num r ul cai l or de po t da i
n s oeot ea1a s t at ul ui .
l390
Rapoar t e, l i s t e t r i mi s e de 18 52
Depar t ament ul t r ebi l or os t e t i , i un~2-
P ol cul ~r . 3 al o t i r i i r omne, i aug. 27
dE cr mui r i 1e j u~ el or : Dol j , Dmbov ~-
a, Br i l a r ef er i t oar e l a: nmnar s a
unor per s oane di n Bucur e t i pr i n
cancel ar i a Secr et ar i at ul ui St at u-
l ui a unor gaz et e v eni t e di n
Cons t ant i nopol cu v apor ul ; t r i mi -
t er ea t ot pr i n expedi t or ul Secr et a~
r i at u1ui St at ul ui a unor s cr i s or i ,
s cu1e i cu bani
Rapoar t e, l i s t e t r i mi s e de 18 52
cr mui r i 1e j Ude el or Te1eor man,
Ar ge , Mus cel , Romana i , Br i l a,
Mehed~n i ; Rm. S r at et c. r ef er i -
t oar e l a cai i de po t da i n
s ocot eal a s t at ul ui
nov . 24
dec. 24
.1.
5
Observaii
-
.
Denumirea prii structurale
I -~- ,/
JCr
Model 2
Anul
sau anii
Nr.
Observaii
extremi
filelor
4 5 6
Numrul
....;
vechi al 1 - <
o
unitii
..;
Z
arhrvistice
1 ! 2
CUPRINSUL UNITATII
ARHIVISTICE
3
392
Rapoar t e, . cor es ponde nt
1853
t r i mi s e de Depar t ament ul Dr ept i i i an. 2-
Depar t ament ul Vi s t i er i ei , Cr mui r i " dec . 2c
l or j Ude el or et c. r ef er i ~oar e l a
t r i mi t er ea pr i n expedi i a s t at ul ui
a s cr i s or i l or , cr i l or , r evi s t el o
i s cul e i l or cu ~ani , pr i nt r e ca e
393
rrl ??9/199f - I-a 020
~r i mi s e de Depar t ament ul Vi s t i er i - i an. 8
~i , Ef or t a coal el or na i onal e, 1854
Cr mui r i l e j ude el or , r ef er i t oar e i an. l
l a pr ogoanel e cai l or de po t el i -
ber a i n- s ocot eal a s t at ul ui , n-
t r z i er ea i r t ci r ea unor s cr i -
s or i , condi ci , s cul e 1 cu bani
( l ef ur i l e pr of es or i l or ~e l a Car a-
cal i Tg. J i u) ; gr eut i n por ni -
r ea i pr i mi r ea cor es ponden ei ;
vnz ar ea veni t ur i l or vmi l or et c
ami nt i ~pe cel e al e l ui So. l i man
Pa a, pr i n ul Gor ci ocov; nt r z i er
i pi er der ea unor a di n el e; conf ecr
i onar ea a 40 gen i pent r u expedi -
i a s t at ul ui , di n pi el e neagr cu
dou ncper i , una pent r u s cr i s or i
i al t a pent r u s cul e i cu bani et
Or di ne, r apoar t e, l i s t e
. . /.
1853
Denumirea prii structurale Model 2
-
Anul
sau anii
Nr.
Observaii
extremi
filelor
4 5 6
Numrul
....;
vechi al . . .
C)
unitii
. . ;
Z arhivistice
1 2
394
1
395
CUPRINSUL UNITAII
ARHIVISTICE
i an l S-
dec. 17
Cd. 229/1990 - I-a 020
3
Rapoar t e, j ur nal , cor es pon- 1853
f l en ~ t r i mi s e de Depar t ament ul
~ucr r i l or Os t e t i , Depar t amen-
t ul Dr ept i i , Depar t ament ul Vi s -
t i er i ei et c. r ef er i t oar e l a expedj -
er ea pr i n exped~ i a s t at ul ui a
unor s cul e i cu .ban l , dos ar e, s u-
l ur i , condi ci , pr ecum i r ecl ama-
i i de nepr i mi r ea unor a; punt r i
,.
necor es punz t oar e a unor cpi t ani
de po c f a de cl t or i ; bet ej i -
r ea unor cai de po t di n qauz a
r epez el i i cu car e s unt m~a i de
cur i er i i s t at ul ui
,. /.
1854
i an. l -
dec. 3l
Or di ne, r apoar t e t r i mi s e
. de Depar t ament ul Dr ept i i , De-
par t ament ul di n Lunt r u, Cr mu-
i r i l e j ude el or r ef er i t oar e l a:
t r i mi t er ea pr i n expedi i a s t at u-
l ui a unor i s cr i s or i , pachet e, cor -
di ci , s cul e i cu bani , depe e
t el egr af i ce; pi er der ea unor a di n
el e; nt r z i er i n expedi er ~ i
pr i mi ~ea unor a; t r i mi t er e nt r e
cor pur i l e di n ar oat a aus t r i ac
di n Pr i nci pat ; ms ur i pent r u as i gc-
r ar ea unei cor es ponden e r api de r. -
t r e cor pur i l e ar mat ei aus t r i ece;
af l ar ea s os i r i i pr i n ul ui Mol dovei
l a Gi ur gi u et c.
Denumirea prii structurale
,-)75 -
Numrul
. . . ;
vechi al . .
CJ
unitii
. . . . ;
Z arhivistice
1 I 2
396
397
398
Rapoar t e, cor es ponden t r i 1 - 1854
m~s e de Depar t ament ul Dr ept i i , i an 5-
Depar-uame nt u Lucr r i l or os t e t i nov l r
Depar t ament ul Vi s t i er i ei i de une-
l e cr mui r i al e j Ude el or r ef er i -
t oar e 18.- r t c i r ea unor s cr i s or i ,
condi ci , s cul e i cu bani , t r i mi s e
pr i n expedi i a s t at ul ui , des pgubi l -
r ea Cr mui r i i j Ude ul ui Vl a ca de
o s um de bani pent r u s cr i s or i l e
expedi at e l a Cons t ant i nopol al e
vi ceoons ul ul ui aus t r i ac de l a
Var na ~i a cel ui di n Ru ci uc.
CUPRINSUL UNITAII
ARHIVISTICE
3
Rapoar t e, cor es ponden ,
l i s t e, chi t an e t r i mi s e de Depar -
t ament ul Vi s t i er i ei , Ob t es cul con
_ t , r ol r ef er i t oar e l a chel t ui el i
n por ni r i de l i poani ; cer cet ar ea
aces t or chel t ui el i de ct r e Ob t es -
cuI cont r ol , conducer ea pn l a
hot ar de ct r e Vas i l e Hagi Bacal og u, .
comi s ar or ndui t ~a bj enar i ~or
bul gar i ce au t r ecut di n par t ea
dr eapt a Dunr i i n aces t Pr i nci -
pat cu . doz'Ln ta de a s e a ez a n
~ Basar'abf a'",
Rapoar t e, l i s t e, t r i mi s e
de cr mui r i l e j ude el or et c. r e-
f er i t oar e l a pr ogoanel e el i ber at e
cu pl at n s ocot eal a s t at u~ui
./
, . J 1 - ' -
Model 2
Anul
sau anii
Nr.
Observaii
extremi
filelor
4 5 6
1854
i an 2<-
i ul . l <
1854
f ebr . -
dec. 3<
,..----------------------
Denumirea prii structurale
, - y'--
Model 2
Numrul
~
vechi al f- . .
<.J
unitii
. . . ;
Z arhi vistice
1 2
399
400
401
CUPRINSUL UNITAII
Anul
sau anii
extremi
4
- J urnal, rapoarte trimise 1854
de eful expediiei Secretariatu- aug-4-
~ui Siatului, Comitetul Carantine dec 17
lor, Crmuirile jUdeelor, referi-
toare la cheltuieli n pornirea
lipcanilor; eliberarea unor pro-
goane pentru d~.Vartiodis pentr~
a merge la Giurgiu ca s consulte
pe bolnavii de holer,ostai rui,
i acelora din satele nvecinate;
precum i pent r u venirea de la
Giurgiu n capital a lui Dervii
Paa; trimiterea de ctre Secreta-
riatul Stat11.1ui la Departamentul
Vistieriei a unor sume de bani.
Nr.
filelor
5
Observaii
ARHIVISTICE
3
1856
~ Rapoarte, Liss t, trimisir 1854
de Crmuirea jUdeului Arge refe- aug.5-
rit oare la paaporturile date lip- 21
canilor pentru a trece n Transil
vania la Sibiu, precum i la plata
taxei pentru dare a paapoarte lor
lipc ani lor.
6
Coresponden cu Departa- 1855
mentala Dreptii, Finanelor, oct s zo-
Ostesc etc- Comitetul Sanitar
referitoare la expedierea unor de- nov.26
pe e te legrafice n ar i stri-
ntate; rtcirea unor condici;
-eliberares unui png on pentru cai
de pot 'dr.Be,nert pentru a merge
la Craiova s uneasc spitalele
sub o singur direcie .
r'rI ')<)0/1 001 1 _ 1 _<> 1 1 90
Denumirea prH structurale
- 58"-
Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
1 \ 2
CUPRINSUL UNITATII
ARHIVISTICE
3
$-
~
Model 2
Anul
sau anii
Nr.
Observaii
extremi
filelor
4 5 6
402
403
404
, Ordine, rapoarte tr-Lmi.ae 1856
......de Depart ament uI Drept ii) Depar- ia -2
.tamentul Trebilor din Luntru , De dec.2l
partament uI Visti~rie L, Departa-
mentul Ostesc, crmuirile jUde-
elor referi t oare la: pie rderea
u.nor s o uLeL cu. bani, rapoarte,
lipsa unor bani din sculeel~
trimisa prin expe di:ia sat uLui,
etc-
Ordine, rapo&rte trimise 1856
de Departamentu.l Ostesc , Depsr+ ian.2
Rapoarte, liste trimise 1856
de Crmuirile jtldeelor eto, , re- Laa 5
feritoare la caii de'PBt folo- dec-l<
sii n socoteala at at ul ut
tamenttll Vistieriei, Comitetul
Sanitar, c.rmtlirile jUdeelor etc-
referitoare la: expedierea i n- .
mnarea corespondenei, scrisori-
lor, unele otomane, aparinnd
unor LnstLtu i, i persoane din
~ ar i str:i,.ntate; ntrzieri
n expedierea i primirea/criso-
.r"loryeliberarea de bilete pentrtl
cai de pot ; stricarea caiLor'
de ctre curierii Secretar;hatultli
Statct1tli; programul pornirii ta-I!
fetelor etc
. /.
_________ 1_. __ 1 _. ~. ,_
- --- --~~~ -----
de c v Z
Denumirea prii structurale
--r-
Model 2
Numrul
.p
vechi al
'- <
" unitii
'- <
Z arhivistice
1 2
CUPRINSUL UNITATII
ARHIVISTICE
Anul
sau anii
extremi
Nr.
filelor
3 5
406
405 Ordine, rapoarte trimisede
Ministerul Drept ii, Ministerul
,,/.
,
l85~
ian.2-
4 6
Observaii
('r! ')')Q/1 QQ() _ T_" 1 \90
- Fdnan.elor, Minis ter uI din Luntrl,dec 31
Crmuirile jUdeelor, Secretariattl
Statului din Moldova etc- referi-
toare la expedierea prin Secreta-
riatul Statului a corespondenei:
scrisori, plicuri, pachete, con-
dici, jurnale, gazete n limba
greac i francez aparinnd unor
instituii ~i persoane din ar i
st r-i nt ate; eli berarEO-.-debi lete
pentr u cai de pot , pierderea
- -unor serisori, predarea de ctre
- e xpedi ia st at ului cu nt rziere
agenilor, potelor drumurilor
etc. -
Ordine, rapoarte trimise 1857
Pde Ministe r uI din Luntr u, Minis - Lan ,3-
ter-uL Finane lor, Departamentul 1858
Ostesc, Direcia potelor, cr- oct 4
muiri le j udeelor referi toare la
expedierea i pierderea unor scji-
sori, condici, acuIee cu bani i
gloane, precum i expede r-ea gre-
i t a unora din ele pri n expedi i
st atul ui.---------- --_. . _-
Denumirea prii structurale
Model 2
---
Numrul
. . . . ;
vechi al
~
'-'
unitii
~
Z
arhivistice
1 i 2
407
408
409
410
CUPRINSUL UNITAII
Anul
sau anii
extremi
Nr.
filelor
4
6
1857
ian,7-
1858
ian- lJ
5
Observaii
rrl ??O/loon _ T-" 020
Coresponden cu De par tame n- 1857
-
t ul Ost e sc i Ministerul FinanE-ia n 2 -
lor referitoare la telegrafierea dec.3~
prin Secretariatul Statului a uno
de pee ctre administraiile jude
elor i n strintate (la Liej n
Ee19ia).
ARHIVISTICE
3
,
Rapoarte, liste trimise de
Administraiile Districtelor din
ar referitoare la caii de pot
dai de adminis tra ie nt rebuin~
statului.
_ Coresponden, rapoarte
trimise de De per-tarne ntu'l Ostesc
.~Ministerul di n Luntr u, Ministeru
-Dreptii, Direcia potelor, Ad..
mi. nLatr-aLd Le districte lor refe-
ritoare la pierderea i recupe~a-
rea unor s c ulee cu bani, scri-
sori, dosare, condici, suluri
_(un su' uriconinnd 6 exemplare
~ ~cu poaul lui Traian) etc-
Ordi ne, :rapoarte, cores-
ponden trimise de Ministerul
Finanelor, Ministerul de Interne
Departamentul ostesc, Administr -
- . iile districte lor referitoare la
. trimiterea prin expediie Secreta'
ria-t ului Stat ului a soulei lor
cu bani, gazete n limba francez
-/. .
1857
riov- 2E-
1858
nov.2
1858
ian 8~
dec- lE
,
- 5tJ -
Denumirea prii structurale Model 2
Numrul
...;
vechi al . . . .
CJ
unitii
...;
z arhi vistice
1 2
CUPRINSUL UNITATII
ARHIVISTICE
Anul
sau anii
extremi
4
Nr.
filelor
3 5
Rapoarte, liste trimise de 1859
Ad.ministraiil~ districte lor refe- ian 3
ritoare la biletele pentru cai de nov-3c
pota eliberate de administra iile
districttJ or n contul statului.
,
_~rdine, rapoarte, c oresponden- 1859
- ,
tr tm se de Ministerul Finanelo ,iall.9~
Minisjerul din Luntru, Direcia dec.2c
potelor, A dminis tra ii le dist ric te -
lor, aancelaria romn de pe lng
./.
412
p
onV6
rturi, me ht upur L etc . pentru a
fi naint ate dest inatarilor di n
~ar sau str i nt ate; eli bererea
de bilete pentru cai de pot;
~onfecibnarea scl..l.leilor pentru
bani din umuslama" sau piele i
nsemnarea pe ele a cantitii de barri
pe cere o conin; intervenia Po-
li ieiCapi talei de a nu se mai eL],be-
ra b-ilete pentru cai de pot unor
persoane particulare pe timp de 6
luni i fr o destinaie precis
de loc, eliberarea de bilete Lf. p ca]-
nilor pentru a merge n toat
ara etc.
411 Rapoarte, liste trimise de
Administraiile districte lor din
ara referitoare la caii de pOQt
.- _ ";s'
dai de, administra ie n tre bu nj a
statului.
413
1858
iall.lc-
dec.le
Observaii
-. .
6
r'rl ')')Q/]QQ(l _ T_<> (l!>n
Denumirea prH structurale
- ~ --
Model 2
1 !
414
Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
CUPRINSUL UNITATII
Anul
sau anii
extremi
2 3 4
6
Nr.
filelor
Observaii
ARHIVISTICE
Inalta Poart (director C.Logadi)
referitoare la: trimiterea prin
v expedi ia st at ul.ul a core sponden-
-ei - rapoarte, converte, scrisDr ,
ju.rnaie etc. - din ar sau. din
afar (Constantinopol) pentru. CU.Zl
sau. ali domnitori; rtcirea uno
soul ee cu bani; eli berare a de
bilete pentru. cai de pot dife-
riilor fu.ncionari ai 8tatu.lu.i -
Lui, Cezar BoUiac pentru. o clto-
rie arhe ologic pri n ar cu 8CO.-
:pul.de a -aduna obiecte pent ru
Mu.zeL1.1 arheologic, preoumi pen-
< tr u strngerea de informaii in VE-
~ereJ l trasarii dru.mu.rilor romane ne
cesare-lu.crrii Carta (harta?)
Daciei (f.ll); asigu.rarea cItd
riei lui Cu.za la Piteti i Foca li
etc-
Ordine, rapoarte, corespon-
deni trimise de MinisterL1.1 Ost-
esc, Ministeru.l J u.stiiei, Efori
spitalelor civile, Direcia po-
telor r~feritoarela rtcirea unu
SL1.1cu hrtii, condici, sc uIeI
,
cu. bani (lefu.rile funcionarilor
spitalalui din Ploie ti trimise
prin exped.i i.a statu.lu.i), pr-eoum
i la predarea la TecucL de ctre
eful bf. r-ouLuL central de expedi-
ie a su.mei de 60.000 lei Luf,
Constantin Negri, girsntu.l postu.-
lu.i de sgent dL n parte a guvernu.lu
romn la constan~inopol.
f'r! ??Q /1 QQ(1 _ T. " (1 ~O
1859
ian l-
dec2(
5
, -J 6 - -
Denumirea prii structurale Model 2
Rapoa1ite, core sponden , 1859
liste trimise ~inisterul din Lun~nov 1-
tru, Ministerul de Rzboi, Minist - 1860
rul Finanelor i Direcia pote- dec l~
lor referi toare la: punerea, n
funciune a diligenelor pe dru-
murile: Brila, Craiova i Pitet
ncepnd cu data de 1 iatlllarie 186p;
greut i n funci onsrea (por ni-
rea) di.LdgeneLor- cauzate de:
nepredarea la timp a cor-esponden-
ei -~scrisori, pachete, sc uLe L
.cu bani,cantitatea i greutatea
. rna re a corespondenei, depind
posibilitile de transport ale
diligenelor i luarea unor m-
sur-I n acest sens: predarea co-
respondenei ealonat P3 urgene ,
stabilirea unui program corespun-
ztor al predrii corespondenei,
plecrii i sosirii d Li.genteLor- j
nfiin.area unui seviciu potal
zi lnic i regula t nt re Bucureti
i Iai pentru realizarea unei co-
z- e spondente nentrerupte, a inte-
reselor comune'ale statului i
Numrul
....;
vechi al :...
o
unitii
'"' ~ arhivistice
1 2 3
Anul
sau anii
extrerni
CUPRINSUL UNITAII
ARHIVISTICE
415
" )
Cor-esponde n , liste tri- 1859
mise ~e Ministerul Culturii i In9-
truc iunii PUblice, Ministerul di Q.
Luntr u, Ministe rul J ust,i ie i re-
ferit oare la trimiterea prin
expediia statului la Iai a unor
rapoarte adresate lui Alexandru
Ioan C.uza i a altor persoane.
30-
mai
23
416
4
Nr.
filelor
5 6
Observaii
- ~-
Denumlrea prii structurale
Model 2
Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
CUPRINSUL UNITATII
ARHIVISTICE
Anul
sau anii
extremi
3 4
6
1 !
417
418
419
2
L
Rapoar t e ( l i s t e) t r i mi s e de 1860
admi ni s t r a i i l e di s t r i ct el or r ef e- i an. l -
r i t oar e l a cai i de po t el i ber a i dec. 5
Oor es ponden a cu Mi ni s t er ul 1860
Oul t el or i I ns t r uc i uni i Publ i ce, i an. 2-
Mi ni s t er ul Oont r ol ul ui , Oons i l i ul dec. 31
,
~uni ci pal r ef er i t oar e l a expedi e-
r ea pr i n expedi i a s t at ul ui a unor
~i cur ~ ( c~nver t e) con i nand r apoa~-
t e adr es at e l ui Al exandr u I oan 1,
af l at n l un i anuar i e l a I a i .
Or di ne, r apoar t e, cor es pon- l d60
den t r i mi s e de Mi ni s t er ul Tr ebi - f ebr . 2g-
l or s t r i ne di n Mol dova, [ i ni s t e- dec. 15
r ul de I nt er ne, Mi ni s t ?r ul de Rz -
boi , Pr ef ect ur i l e j ud~ el or r ef er i ~
t oar e l a: expedi er ea f r pl at a
t ut ur or ~ur nal el or di n ~ar a Rom-
neas c, Mo Ldova i i nver s ; expe-
di er ea pr i n expedi i a s t at ul ui a
pl i cur i l or ( conver t el or ) , pachet e-
. l or , s cul e i l or cu bani ( gr opur i )
i hr t i i ( al e comi t et ul ui comer -
ci al i i ndus t r i al car e ve f unc i o~
na pn l a nf i i n ar ea Oamer el or
comer ci al e i i ndus t r i a~~; n~r -
z i er i n expedi er ea cor es ponden ei ;
el i ber ar ea de bi l et e pent r u cai i
de admi ni s t r a i i , l unar n cont ul
s t at ul ui .
de po t di f er i i l or ~f r nc i onar i
.1
5
Observaii
Cd. 229/1990 - I-a 020
Nr.
filelor
-72
- -
Denumirea prii structurale Model 2
420
Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
CUPRINSUL UNITAII
Anul
sau anii
extrerni
Nr.
filelor
1 5
421
2
ARHIVISTICE
3
de s t at ( l ui D. Cos t andi nes cu pent r
a mar ge l a Gi ur gi u ca s s t r peas c
l cus t el e di n j ude ul Vl a ca, t r e-
cer ea " s er vi ci ul ui po t al
t l
l a Mi -
ni s t er ul Fi naot el or pe baz a pr opu-
Adupar e- a
nar i i ! cut e n Legi s l a i v j e ~
C. A. Ros et t i i NX~NE ni i pr i n ul
D. Ghi ca.
4
Or di ne, r apoar t e, cor es ponde - 1860
t r i mi s e de ~i ni s t er ul J us t i i ei s ept . 2E-
Mi ni s t er ul de Fi nan e, Mi ni s t er ul 1861
de I nt er ne, Di r ec i a po t el or , Pr e i an. 3
f ect ur i l e j ude el or Vl a ca, Tel eor
man, Rm. Sr at i Mehedi n i , r ef e-
r i t oar e l a r t ci r ea unor s cul e i
cu bani ( gr opur i ) , unei condi ci i
a unor pachet e ( cu decl ar a i i , br o-
ur i de des cr i er ea uni f or me l or os -
t e t i , bi l et e pent r u cobor r ea v t e-
l or aus t r i ece et c. ) t r i mi s e pr i n
expedi i a s t at ul ui .
Or di ne, r apoar t e t r i mi s e de 1860
Pr ef ect ur i l e di s t r i ct el or di n ar oct . l l -
~ef er i t oar e l a t r i mi t er ea l a expe- 1862
di i a s t at ul ui de ct r e bi r our i l e mar t . l c
pe r egi s t r at ur al e j ude el or a
l i s t el or de expedi er ea pl i cur i l or
( conver t el or ) , adever i t e pe ani i
~859, 1860, 1861, pr ecum i l a uni c'
s cul e i cu bani ( gr opur i ) .
, 1 .
Observaii
6
Cd. 229/1990 - I-a 020
-y.r-
Denumirea prH structurale
Model 2
Numrul
Anul
.oi
vechi al CUPRINSUL UNITAII Nr.
. .
sau anii Observaii
C)
. . . ;
unitii
ARHIVISTICE
extremi
filelor
Z
arhtvistrce
1
"
2 3 4 5 6
422
Rapoar t e ( l i s t e) t r i mi s e 1861
de Pr ef ect ur i l e di s t r i ct el or ~or j i an, , 2-
i Romana i r ef er i t oar e l a pr ogoa- nov. 17
nel e cai l or f ol os i i n cont ul
s t at ul ui .
42. 3 Or di ne, r apoar t e t r i mi s e 1862
de Mi ni s t er ul Fi nan el or , Ser vi ci L 1 i an, 4
~
,
Sani t ar di n ar mat , Di r ecvt i a po- apr . 2LJ
I
t el or ,
Pr ef ect ur i l e - j ude el or r e-
f er i t oar e l a r t ci r ea i p Le rdezx a
unor pl i c ur i
( conver t e) , . .ac ul e '
-
cu bani ( gr opur i ) , pachet e cu
condi ci i br o ur i , s ul ur i , manda-
t e ~xExx pent r u l ef ur i t r i mi s e
pr i n expedi i a s t at ul ui
.
,
,
1 I
-:roND: seReTA R/A TVl- -.>7A7Uu
U
!