You are on page 1of 4

UJIAN PRA PEPERIKSAAN

Kemahiran Hidup – Elektif KT

Nama ………………………………………….
Ting : …………………..

1. 4.

Gambar rajah di atas menunjukkan
sambungan tiga mentol. Apakah nama litar Kirakan jumlah rintangan dalam litar di atas.
tersebut?
A 30 ohm
A Litar siri B 45 ohm
B Litar pintas C 55 ohm
C Litar selari D 65 ohm
D Litar siri-selari
5. Antara litar berikut, yang manakah
2. Antara litar-litar berikut, yang manakah mempunyai satu laluan arus mengalir sahaja?
menunjukkan litar seri-selari?
A Litar selari
A B Litar siri
C Litar pintas
D Litar siri-selari
B
6. Antara simbol berikut, yang manakah
menunjukkan voltmeter arus ulang-alik?
C
A
D B
C

3. D

7. Antara berikut yang manakah adalah fungsi
Berapakah jumlah rintangan dalam litar yang meter pelbagai?
ditunjukkan di atas?
I Menyukat rintangan.
A 3 ohm II Menyukat voltan.
B 4 ohm III Menyukat arus.
C 5 ohm IV Menguji keterusan.
D 6 ohm A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D I, II, III dan IV
8. I Menyambungkan bekalan elektrik.
II Memutuskan bekalan elektrik.
III Mengawal arus elektrik yang berlebihan.
Apakah jenis meter yang sesuai digunakan IV Memberi perlindungan kepada perkakas
pada litar di atas? elektrik.
A I, II dan III
A Ammeter B I, II dan IV
B Voltmeter C I, III dan IV
C Ohmmeter D I, II, III dan IV
D Wattmeter
12. Antara perkara-perkara berikut, yang
9. manakah menyebabkan pemutus litar ke
bumi terputus?

I Litar pintas
II Kebocoran arus
Sebuah voltmeter digunakan untuk menyukat III Aliran arus yang tinggi
voltan sebuah sel seperti ditunjukkan pada IV Kerosakan perkakas elektrik
rajah di atas. Apakah kesalahan penggunaan A I, II dan III
voltmeter tersebut? B I, II dan IV
C I, III dan IV
A Julat voltmeter adalah terlalu rendah. D I, II, III dan IV
B Julat voltmeter adalah terlalu tinggi.
C Sambungan voltmeter yang salah. 13.
D Ohmmeter harus digunakan.

10. Antara pernyataan berikut, yang manakah
adalah benar tentang penyambung neutral?

I Penyambung neutral adalah hak milik
kerajaan. Gambar rajah di atas menunjukkan papan
II Penyambung neutral digunakan untuk agihan. Apakah nama alat yang dilabelkan
menyambung wayar neutral dari luar tanda X?
dengan pendawaian di dalam bangunan.
III Wayar neutral disambungkan dengan A Kotak agihan berfius
penyambung neutral tanpa fius. B Pemutus litar bocor ke bumi
IV Wayar hidup juga disambungkan dengan C Fius perkhidmatan
penyambung neutral untuk keselamatan D Penyambung neutral
pengguna.
A I dan II 14. Apakah kadar voltan bekalan yang
B I dan IV dibekalkan ke rumah kediaman?
C II dan III
D III dan IV A 100-150volt
B 150-200volt
11. Antara berikut yang manakah adalah fungsi 200-220volt
C
utama suis utama? D 220-240volt
15. Kotak agihan berfius dipasang secara _____ 20. Antara berikut yang manakah bukan
ke litar-litar kecil di rumah. pergerakan mekanikal jenis putaran?

A pintas I Mesin jahit
B siri-selari II Basikal
C selari III Kereta
D siri IV Mesin gerudi
A I dan II C II dan III
16. B I dan III D III dan IV

21. Apakah yang digunakan untuk
menghubungkan dan memindahkan tenaga
Bacaan meter kilowat jam di atas ialah dari satu syaf ke syaf lain?

A 6715 A Tali sawat
B 6825 B Takal
C 6815 C Enjin
D 7715 D Motor

17. Antara formula berikut yang manakah benar 22.
bagi kuasa?

A Kuasa = Tenaga × Masa
B Kuasa = Arus × Rintangan
C Kuasa = Voltan × Arus
Gear yang ditunjukkan dalam rajah di atas
D Kuasa = Voltan × Rintangan adalah
18. Apakah unit bagi kuasa? A gear serong.
B gear heliks.
A Volt C gear taji.
B Watt D gear belitan.
C Kilowat jam
D Ohm 23. Pernyataan berikut adalah benar tentang
sistem elektromekanikal, kecuali
19. Antara pernyataan berikut yang manakah
menerangkan mekanisme? A pembinaan peralatan sistem
elektromekanikal adalah lebih kompleks
A Sistem yang dikawal oleh komponen berbanding dengan sistem mekanikal.
elektrik. B mesin basuh dan eskalator adalah contoh
B Sistem yang menggunakan komponen peralatan bersistem elektromekanikal.
elektronik. C penggunaan sistem elektromekanikal
C Sistem yang menggunakan sumber tenaga mencemarkan alam sekitar kerana
elektrik. pengeluaran asap daripada enjin.
D Sistem yang menyebabkan barangan D sumber utama pergerakan
berfungsi dan berputar. elektromekanikal adalah tenaga elektrik.
24. Apakah faktor yang mempengaruhi manusia D II, III dan IV
terhadap kemewahan hidup?
28. Karen membeli sebuah televisyen dengan
A Pengangkutan kredit
B Pendidikan Belian Karen akan dibayar oleh sebuah
C Keperluan syarikat kepada penjual televisyen
D Kehendak Pernyataan di atas berkaitan dengan

25. Antara berikut yang manakah benar tentang A sistem barter berasakan wang.
sistem barter? B urus niaga tunai.
C kad kredit.
I Merupakan sistem pertukaran barang. D urus niaga kredit.
II Melibatkan mata wang Dollar Amerika
Syarikat. 29.
III Mempunyai banyak faedah antara dua
pihak.
Berdasarkan pernyataan di atas, apakah
IV Memerlukan pertemuan dua kehendak bentuk perniagaan yang dijalankan?
serentak.
A I dan II C II dan IV Perniagaan barangan
A
B I dan IV D III dan IV Perniagaan borong
B
26. Antara berikut yang manakah adalah C Perniagaan pembuatan
kelemahan urus niaga kredit? D Perniagaan perkhidmatan
30. Antara jenis milikan perniagaan berikut, yang
I Kebanyakkan pengguna dapat membeli
manakah adalah mudah ditubuhkan dan
barang yang mahal.
senang dikendalikan?
II Barang-barang dapat dijual dengan
kuantiti yang banyak.
A Milikan tunggal
III Pengunaan dokumen perniagaan menjadi Perkongsian
B
rumit.
C Syarikat Sendirian Berhad
IV Perniagaan terikat dengan hutang. Syarikat Awam Berhad
D
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
27. Antara berikut yang manakah tidak
diperkenalkan untuk menggantikan sistem
barter?

I Kad kredit
II Buku simpanan
III Wang
IV Mesin runcitan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV