P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Sep 04, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2014

pdf

text

original

ד"סב ע הצ ןיבורי וקמ ןיליפת תחנה ם

www.swdaf.com 1
די לש ןיליפת תחנה


הש גואדל שי הליחתכל ןיליפת ע"וש ;עורזה יצחל תחתמ ,חופתה רוזאב) 'ב רוזאב הנייהת
חינהל ןתינ קחדה תעשב וא דבעידב .(א"מרו ה תא ןיליפת א"רגה לע ךומסלו) 'ג רוזאב
ה תא חינהל ןיא הרקמ לכב .(חופתה רוזאה לכ תא רישכמש ןיליפת .'ד וא 'א םירוזאב

שאר לש ןיליפת תחנה
ד"סב ע הצ ןיבורי וקמ ןיליפת תחנה ם
www.swdaf.com 2
תרוביקהו קפרמהיע תכסמ ילבב דומלת ב דומע הצ ףד ןיבור
... ןיליפת יתש וב חינהל שארב שי םוקמ :קחצי בר רב לאומש בר רמא . - ברדכ ?רמימל אכיא יאמ דיד ,שארד אחינה
.ועורזב ןרשוקו ושארמ ןקלסמו ,ושאר לע ותליבחו הדשה ןמ אב םדאש םימעפ :אנוה בר רמאד ;אנוה - אנוה בר רמאד רמיא
יואר ,ןויזב ךרד ןהב גהני אלש ?רמא ימ - .ןיליפת יתש וב חינהל יוארש שארב שי םוקמ :קחצי בר רב לאומש בר רמאדכ אלא
ךדי לע +'ו םירבד+ :השנמ יבד אנת .ןיליפת יתש וב חינהל יוארש דיב שי םוקמ :ימנ אכה - ךיניע ןיב ,תרוביק וז - וז
ספור קונית לש וחומש םוקמ :יאני יבר יבד ירמא ?אכיה .דקדק .

סמ י"שר ב דומע הצ ףד ןיבוריע תכ
תרוביק - עורזבש יעצמא רבא ן"ידבר זעלבו , +עורזבש רירשה+ .
ףפור - ךר א"ניטנופ זעלבו , +קונית לש ותלגלגב ךרה םוקמה+ .

ב דומע הצ ףד ןיבוריע תכסמ תופסות
ןיליפת 'ב וב חינהל יוארש שארב שי םוקמ - שיד ןיליפת בחורב שי רועיש הזיא י"ר היה קפוסמ םילודג ןישוע
אלמתיש ובחר רועישד עמשמ ןיליפת 'ב חינהל שארב שי םוקמ רמאקדמו רתויב םינטק םתוא ןישועש שיו םהירבחמ
תועבצא 'בכ ןרועישד שרדמב אצמד י"רואו םינשה םוקמ 'ד) הכוסד אמק 'פב רמאדכ תועבצא 'ב ובחור ץיצד רבדל ךמסו
רנ היה ורעש (:ג ףד) ןיכרעד ק"פב 'ירמאו (.ה חינהל יוארה םוקמב היה ץיצד המודו ןיליפת חינמ םשש תפנצמל ץיצ ןיב הא
ןנישרדו םכיניע ןיב (אי םירבד) ביתכ ימנ ןיליפת יבג יהוניע ןיב ןנימגרתמו וחצמ (חכ תומש) ביתכ ץיצ יבגד בג לע ףא ןיליפת
.שארבש הבוגב
תרוביק וז ךדי - אדוק ןירוקש קפרמה ןיבש עורזבש רשב תצובק אוה יניהאד תרוביק ומכ תרוביקו ףתכה ןיבו ז"עלב
עורזב ןה ןיליפתד עמשמ םוקמ לכבד קפרמל ךומס קפרמל דיה תסיפ ןיבש רשב תציבק אוה תירוביק שרפמש ומכ אלו
(ח הנשמ א"פ) תולהא תכסמבו ףתכלו קפרמה ןיב אוה עורזד עמשמ םינשו הנקב םינש 'וכ די תסיפב םישלש רמאקד
ו עורזב דחא קפרמב ףתכב עברא הבר ץמוקהבו (:זל 'ד תוחנמ) בלה דגנכ המיש אהתש ןניעבד 'ירמא ימנ .

י"שר
ןירוקש ליצא
ז"עלב א"ליישא
יחשה תיב
'סות
אוהד י"ר שריפ
א"דוק ןירוקש
תרוביק
סרטנוקב שריפ ן"ורדב
בק ןושל רשב תצו
רשבה הבוג אוהד ת"רואו
יחשה תיב ןיבש עורזבש
אדוק ןירוקש קפרמל
םישרפמה ירבדכ אל
םצע ותואבש רשב הבוג
קפרמל דיה ןיבש
עורז
הנק

יחשה תיב דע תרוביקה ףוסמ
ע"וכל ןיליפת חינהל רוסא

תרוביקה ףוס דע עורזה יצחמ
ןיידע םוקמ א"רגהל (תרוביק) ןיליפת

ביקה תליחתמ עורזה םצע יצח דע תרו
(תרוביק) ןיליפת תחנה םוקמ רקיע
הבר אשומשהו ק"מסה פ"ע א"מרו ע"ושל
בלה דגנכ ומוקמש ברה ע"ושל םגו

תרוביקהו (א"דוקה) קפרמה ןיב
תועבצא יתשכ םוקמ
ע"וכל ןיליפת חינהל רוסא

ד"סב ע הצ ןיבורי וקמ ןיליפת תחנה ם
www.swdaf.com 3
א דומע זל ףד תוחנמ תכסמ ילבב דומלת
רמוא ןתנ 'ר : ןויכו ,ןימיב הרישק ףא ןימיב הביתכ המ ,םתבתכו םתרשקו +'ו םירבד+ :רמוא אוה ירה ,ךירצ וניא
איה לאמשב החנה ,ןימיב הרישקד םרוחה יסוי 'רו . .ןתנ 'רל היל אקפנד אכיהמ היל אקפנ ?היל אנמ לאמשבד החנה , בר
ההכ ,י"הב ביתכ ,הכדימ :רמא ישא י"הב הכדי :יאנתכ ?ת"יחב ביתכ ימ :ל"א !חכבש ךדי :אמיאו ,ישא ברל אבא 'ר ל"א . -
ךדי :םירמוא םירחא ;לאמש וז - עורז ול ןיא :ךדיא אינת .םדיגה תא תוברל - א ;ןיליפתה ןמ רוטפ הכדי :רמוא םירח - תוברל
.םדיגה תא :ייבא רמא !םדא לכ לש ולאמש אוהש ולאמשב חינמ :אינתהו .ולאמש אוהש ונימיב ןיליפת חינמ רטא :ר"ת
וידי יתשב טלושב ,איהה אינת יכ . ךדי לע :השנמ יבד אנת - ךיניע ןיב ,תרוביק וז - :יאני יבר יבד ירמא ?אכיה .דקדק וז
קונית לש וחומש םוקמ ספור . .. ךדי :רמ רמא - ןלנמ .תרוביק וז ךדי לע +ג"י תומש+ :ר"תד ? - :רמוא התא ;דיבש הבוג וז
?שממ ךדי לע אלא וניא וא ,דיבש הבוג וז ,שארבש הבוגב ןלהל המ ,שארב ןיליפת חנהו דיב ןיליפת חנה :הרות הרמא
דיבש הבוגב ןאכ ףא ; רמוא רזעילא יבר מש+ :רמוא אוה ירה ,ךירצ וניא : +ג"י תו תואל ךל ,תואל ךל היהו - םירחאל אלו
תואל ; רמוא קחצי 'ר +א"י םירבד+ :רמוא אוה ירה ךירצ וניא : המיש אהתש ,םתרשקו ...םכבבל לע הלא ירבד תא םתמשו
בלה דגנכ . היביל ידהל היל חנמו ןיוכמ איוא ברד הירב אחא ברו אייח 'ר . ישא בר איריצ הוה ,רמימאד הימק ביתי הוה
דיב תואל ךל :רמ הל רבס אל ,היל רמא ,ןיליפת ןייזחתמ אקו הי - ?תואל םירחאל אלו רמתיא תואל ךל םוקמב :היל רמא .
ןלנמ שארבש הבוג ךיניע ןיב :ר"תד ? - ?שממ ךיניע ןיב אלא וניא וא ,שארבש הבוג וז :רמוא התא ;שארבש הבוג וז רמאנ
ק ומישת אל +די םירבד+ ןלהל רמאנו ךיניע ןיב ןאכ השועש םוקמ שארבש הבוגב ןלהל המ ,תמל םכיניע ןיב החר
החרק השועש םוקמ שאר לש הבוגב ןאכ ףא ,החרק ; רמוא הדוהי 'ר ןיליפת חנה דיב ןיליפת חנה :הרות הרמא ,ךירצ וניא :
,דחא עגנב אמטיל יוארה םוקמב ןלהל המ ,שארב דחא עגנב אמטיל יוארה םוקמב ןאכ ףא אכיאד ךיניע ןיב יקופאל , רשב
.בוהצ רעש ימנ אכיאו ןבל רעש אכיאד ,רעשו

א דומע זל ףד תוחנמ תכסמ י"שר
רטא לש ןימי - .ולאמשב וחכ בורו ליאוה הידידל לאמש איוה
תרובק - ן"ורדב . אכיה - .יאק דוקדקא ספור - הנש ןב ןטק אוהשכ ךר .

ב דומע הל ףד תוחנמ תכסמ ילבב דומלת
ה ימע לכ וארו +ח"כ םירבד+ .ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץרא שארבש ןיליפת ולא :רמוא לודגה א"ר ,אינת תומש+ .
ירוחא תא תיארו יפכ תא יתורסהו +ג"ל - אוה ךורב שודקה ול הארהש דמלמ :אדיסח ש"ר רמא אנזיב רב אנח בר רמא
ןיליפת לש רשק השמל . י והיש ידכ ,הלעמל אהיש ךירצ ןיליפת לש רשק :הדוהי בר רמא ךירצו :הטמל אלו הלעמל לארש
רוחאל אלו םינפל לארשי והיש ידכ ,םינפ יפלכ אהיש ...

ב דומע הל ףד תוחנמ תכסמ י"שר
ןיליפת לש רשק - ףרועה ירוחאמ םיבכוכ ידבועה וארי =שאר לש= ר"ש ןיליפת םושמד ליעל רמאדכ ןיליפת חינמ ה"בקהו
.ךממ ואריו ביתכדכ הלעמל - מל אלו שארה הבוגב ראוצב הט .
םינפ יפלכ - ץוחבמ ת"לד לש יונהו םינפבמ רשקה אהיש םינפ יפלכ א"ל שארה ידיצב אלו ףרוע לוממ אדכ ' .רבל ןהייונו

ןיליפת תוכלה (תוחנמ) ש"ארל תונטק תוכלה
בי ןמיס
היש ידכ םינפ יפלכ אהיש ךירצו הטמל אלו הלעמל אהיש ךירצ ןיליפת לש רשק [הדוהי] בר רמא בקעי ר"א םינפל לארשי וי
אנירחא אנשיל .שארה ידיצב אלו ףרוע לוממ י"שריפ םינפ יפלכ .ראוצב הטמל אלו שארה הבוגב הלעמל אהיש .רוחאל אלו
.רבל ןהייונו ליעל רמאדכ .ץוחבמ הארנ ת"ילדהו םינפבמ רשקה אהיש רשקה אוה ת"ילדה יכ רקיע אמק 'יפו . םרמע ברו
אהיש ךירצ ןיליפת לש רשק בתכ ל"ז היל דיבע יאמ .בלה דגנכ המיש אהיש םתמשו ביתכד יאק די לש ןיליפתב הלעמל
ועורזבש הבוגב וחינמ תרוביק וז הכדי לע אישנמ יבר (חי 'יס ןמקל) 'ינתדכ הטמל ןידירומ ןיאו ןיליפתה ןמ הטמל רשוקו
היל םייק יאו וכותל העוצר סינכמש המ רועיש ןיליפת לש אתרבעמ ןמ רשקה קיחרמו הברה ךירצ רמאד בקעי יברד
קחצי 'רד היל םייקיאו .םינפל לארשי והיש ידכ םינפ יפלכ היל םייקאו .ובל דגנכו ועורז ינפל איהו הלעמל רשק אהיש
הבוגב ןיליפתה םישישכ ןואגה תנווכ .היביל ידהל והל חנמד איוא ברד הירב אייח יברדו בלה דגנכ המיש אהתש ךירצ
ינפ יפלכ טעמ ןתוא הטי ועורז ובל דגנכ ןיליפתה והיש הטמל ועורז ףוכיש ידכ ןימי דצל ונייהד ם :
טי ןמיס
ךיניע ןיב ןאכ רמאנ .שממ ךיניע ןיב אלא וניא וא שאר לש הבוגב ךיניע ןיב ר"תד מ"המ דקדק הז ךיניע ןיב רמ רמא [םש] טי
החרק השועש םוקמב שאר לש הבוגב ןלהל המ םכיניע ןיב החרק ןומישת אל ןלהל רמאנו יבר .שאר לש הבוגב ןאכ ףא
יקופאל .ןאכ ףא דחא עגנב אמטיל יוארה םוקמב ןלהל המ שארב ןיליפת חנהו דיב ןילפת חנה הרות הרמא צ"א רמוא הדוהי
בוהצ רעש ימנ אכיאו ןבל רעשו רשב אכיאד ךיניע ןיב רמאק אקוד ואל ספור קונית לש וחומש םוקמב ליעל רמאד אהו
י אלו חומה םוקמב חיניש החרק השועש םוקממ ונייהד רעשה ליחתמש םוקממ ליחתמ ןיליפת תחנה םוקמ אלא רתו
ןתחנה םוקמ ךשמנ ספור קונית לש וחומש םוקמ דעו דחא עגנב אמטימו . רמאקד ונייהו (ב הצ ףד ןיבוריעב) שי םוקמ
'וכ וחומש םוקמ דע ק"ה ספור קונית לש וחומש םוקמ ליעל רמאד אהו ןיליפת 'ב חינהל שארב ימלשוריב חכומ ןכ קרפ
קיזחמ אוה (המכו קיזחמ) שארה לש והבגש םוקמ דע רמול ורעיש ןיליפת תחנה םוקמ לע םתה רמאקד ןיליפת אצומה
ךומסה רעשה תלחתהב ליחתמש עמשמ ספור קונית לש וחומש םוקמ דע אנונמה בר יארבסא אקירז 'ר רמא .םיתש (התעמ)
:שאר לש הבוג דע קיזחמו חצמל
ד"סב ע הצ ןיבורי וקמ ןיליפת תחנה ם
www.swdaf.com 4
ם"במר ד קרפ הרות רפסו הזוזמו ןיליפת תוכלה
א הכלה
קונית לש וחומש םוקמה אוהו םינפה דגנכש רעישה ףוס אוהש דקדקה לע ןתוא ןיחינמ שאר לש ןיליפת ןיחינמ ןכיה
ףרועה הבוגב רשקה היהיו ,םיניעה ןיב ויהיש ידכ עצמאב םתוא ןיוכל ךירצו ,וב ספור א תלוגלוגה ףוס אוהש .
ב הכלה
די לשו ולאמש לע התוא רשוק * אצמנש עורזה קרפ ןיבו ףתכה קרפ ןיבש קפרמבש חפותה רשבה אוהו תרוביקה לע
ובל דגנכ הלפת היהת ויעלצל וקפרמ קבדמ אוהשכ .ךבבל לע הלאה םירבדה ויהו םייקמ אצמנו
ג הכלה
םיקודצ ךרד הז ירה וחצמ לע שאר לש וא ודי ספ לע די לש הלפת חינמה ותלפת השועה , ,ללכ הוצמ הב ןיא זוגאכ הלוגע
ולש לאמש אוהש ונימיב ןיליפת חינמ רטיא ,םדא לכ לאמש אוהש ולאמשב התוא חינמ וידי יתשב טלוש היה םאו * , םוקמו
םודמל העומשה יפמ ןתחנה םוקמו ןיליפתה תרישק .

ג הכלה ד קרפ הרות רפסו הזוזמו ןיליפת תוכלה תוינומיימ תוהגה
] * ןושל 'יס רוטה ז"כ לאמשב ותכאלמ ראשש בג לע ףא ונימיב בתוכ אוה םא לבא ולאמשב ותכאלמ לכ השועשכ אקוד
םדא לכ ראשכ וניד :[

זכ ןמיס ןיליפת תוכלה םייח חרוא רוט
ףוכישכש ןינעב ןימי דצל טעמ התוא הטיו ףתכל הנקה ןיבש קרפבש רשבה הבוגב לאמש עורזב די לש ןתחנה םוקמ
נכ ויהי הטמל ועורז 'יפו םדא לכ לש ןימי אוהש ולאמשב חינמ ונימי די רטאו ורשבל םהיניב ץצוח רבד אהי אלו ובל דג
ולאמשב ותכאלמ ראשש יפ לע ףא ונימיב בתוכ אוה םא לבא ולאמשב ותכאלמ לכ השועשכ אקוד ז"ירפמ לאיחי 'ר ברה
םדא לכ ראשכ וניד םדא לכ לאמשב חינמ וידי 'בב טלושו התוא ךורכי העוצרהו יעצמאה עבצאל עיגיש דע ועורז ביבס
קונית לש וחומש םוקמה ףוס דע וחצמב רעשה ירקיע תלחתהמ שאר לש ןיליפת םוקמו םימעפ שלש וביבס הכרוכו
שממ ףרוע לומ אהישו ראוצב הטמל אלו ףרועב הלעמל שארה ירוחאמ רשקה אהיש ךירצו שארה הבוג לכ אוהו ספור
דצל הטיש אלו שארה עצמאב ןווכמ אלו ץוח דצל ת"לד ןיעכ הארנש םוקמה אוהש ויונ אהיש ךירצו ןאכל וא ןאכל םינפה
רבל ןהייונ אהיש ידכ וכפהתי אלש רהזיל ךירצ ושאר ביבס תובבוסש תועוצרה םגו שארה דצל רעשה יפלכ ןבלה ונייהד
לש ועיגיו וינפל ןייולת והיש תועוצרה לשלשיו ץוחבמ רכינ רוחש עובצו רתוי קלח אוהש הזחה דע לאמש לשו רוביטה דע ןימי
:בכעמ וניא ףיסוה וא תחיפ םאו הרועש ךרואב ןבחר רועישו רוביטה דע לאמש לשו הלימה דע ןימי דצ לש א"יו

זכ ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
א לאמש עורזב די לש ןתחנה םוקמ גי חמ היעשי) ביתכדמ הל יתיימו לאמש וז ךדי ר"ת (:ול) ץמוקה קרפ ףוסב . ידי ףא (
:אנירחא ארקמ הל ףילי ןתנ יברו םימש החפט ינימיו ץרא הדסי םש הז םג .ףתכל הנקה ןיבש קרפבש רשבה הבוגב ש"מו
תרוביק וז ךדי לע (.זל) תופסותה ובתכו (תרוביק ה"ד) ש"ארהו (חי 'יס ןיליפת) ארוביק ומכ רשב ץוביק ןושל תרוביק
םירמוא ויהש שיו יניהאד נירמאד אהד (םש) (:זל םש) ארמגב ן רשב הבוג ונייה ןיליפת תחנה םוקמ אוה די לש הבוגבד
המורתה רפסבו א"דוק ארקנה קפרמהו דיה ןיב אוהו דיל ךומסה (הזיאב טפשמ ה"ד גיר 'יס) ןתוא םיחינמש שיש בותכ
אוהה םוקמב אהד א"דוק ארקנה קפרמהו ףתכה ןיב אוהש עורזבש רשבה הבוג אוה ךחרכ לעד רמוא ת"רו לכב עמשמ
הנק אלא עורז יורק וניא א"דוקל די ןיבש םצע ותואו עורזב ןיליפת תוצמש אתכוד לכ ומיכסהו תויאר המכ איבה דועו
ם"במרהו וירבדל םיקסופה (ב"ה ד"פ ןיליפת) ףתכל ךומסה םצעלו עורז א"דוקל די ןיבש םצעל ארוק אוהש יפ לע ףא
ותעד ןיליפת תחנה ןינעל םוקמ לכמ קפרמ ארוק אוהו תרוביקה לע ולאמש לע התוא רשוק די לשו בתכ ןכש ת"ר תעדכ
עורזה קרפ ןיבו ףתכה קרפ ןיבש קפרמבש חפותה רשבה : ק"מסב בותכ (.גי גנק 'יס) לש הובג םוקמב םחינהל ךירצו
ההגהב בותכו ו"קבוש ןירוקש יחשה ןיבו ו"דבוק ןירוקש ליצאה ןיבש םצעב והזו עורז (ב תוא) א והימו הז לע רשכ ולוכ ןי
עורז גלפ אבר אשומישב אתיאדכ ו"דבוקה דצ לש עורזה יצח םא יכ חינהל [תיבה קדב] : רישכהל הז לע ךומסל ןיאו
תרוביק וז ארמגה ןושלכ אוהש וניברו ם"במרה ןושלכ חפותה םוקמב םא יכ עורזה יצח לכב ןיליפת וב חינהל :[ןאכ דע]
בש הבוג וז ךדי לע (:זל) םש ארמגב ןניסרג המ שארב ןיליפת חנהו דיב ןיליפת חנה הרות הרמא שממ די לע אלא וניא וא די
םירחאל אלו תואל ךל תואל ךל היהו רמוא אוה ירה ךירצ וניא רמוא רזעילא יבר דיבש הבוגב ןאכ ףא שארבש הבוגב ןלהל
ישא בר :אמלע ילוכל יזחתמ ףכב יאו הצוחה וארי אלש .תואל םירחאל אלו י"שר שריפו תואל הוה רמימאד הימק ביתי הוה
י"שר שריפו .רמתיא תואל ךל םוקמב ל"א תואל םירחאל אלו תואל ךל רמ הל רבס אל ל"א יליפת ןייזחתמ אקו הידיב איריצ
:העירקה ךרד ןיליפתה םיארנ ויהו הכמה קחדת אלש ידכ םש וקולח ערקנו תרוביקה לצא ול התיה הכמ .הידיב איריצ הוה
מתיא תואל ךל םוקמב ג"מס הז ובתכו .ירש ערקנ םא םלועלו תרוביק ונייהד םירחאל הארנ ןיא םדא ינב בורבש םוקמ .ר
:(םש) ק"מסו (:הק בכ ןישע)
(ב"ה ד"פ ןיליפת) ם"במרה בתכו היביל ידהל היל חנמו ןיוכמ ןיבא רב אייח יבר (םש) .'וכו ןימי דצל טעמ םתוא הטיו
הלאה םירבדה ויהו םייקמ אצמנ ךכ השועשכש :(ו ו םירבד) ךבבל לע

(א) ב (:הל) ארמגב ןניסרג ףסוי יקומנב שריפו םינפ יפלכ תויהל ךירצ ןיליפת לש רשקש (רשק ה"ד .ח ןיליפת 'לה) לשבד
יריימ שאר לשבד ושריפ םישרפמ ראשו בלה דגנכ אוהש םינפבמ אלא עורזה ףוסל ץוחבמ רשקה אהי אלש יריימ די
ימשד אתעייסב הז ןמיסב ראבתיו .א אלו הלעמל אהיש ךירצ ןיליפת לש רשק ארמגב ןנירמאד אהד בתכ בהובא י"רהמו
רוטיעה בתכש הממ הארנו די לש ןיליפתב יאה וניבר שריפ רוחאל אלו םינפל הטמל (ג"ע טנ ד"ח ןיליפת 'לה) םגש ומשב
אתרבעמה השעי אלש אלא רמול אב אלו הלעמל היהי הליפתהו ןימי דצל היהי רשקה וז ארבסל הטיש הלודג ךכ לכ
ד"סב ע הצ ןיבורי וקמ ןיליפת תחנה ם
www.swdaf.com 5
הלפתל ךומס רשקה היהי זאו העוצרה הב סנכתש ידכ אלא הלודג היהת אלש אלא הלפתה רושקישכ הטמל הברה
היהת עורזה לוגיעב טעמ ונממ הטמלו הלעמלמ רשקה אהיש ךירצו בתכ רואמה לעב לבא הבוגב ןיליפתהו רשקה היהיו
שקה היהיש ךירצש הזמ הארנ הנה םדאה בל םשש הלפתה לעבו ןימי דצל הטמל הליפתהו לאמש דצל הלעמל ר
רוטיעה (םש) ןימי דצל טעמ הטונ רשקה אהיש וגהנש בתכו אתלימ אילת אגהנמבד דוע בתכ ל"כע ביבח 'ן י"רהמ ברהו
די לש רשק םישוע םלועלש אוהו םהינשל הוש דוסי לע יונב םהמ דחא לכו יניעב יתיאר ולאה םיגהנמה ינש בתכ ל"ז
דחאה הצקב הצקב ןיליחתמו הלפתה םיסינכמש שי םיגהנמה שי הז דוסי לעו העוצרב הלפתה כ"חאו העוצרה לש
ראשת זאו רחאה ףוסב אוה רשא רשקל עיגמש דע העוצרה לכ הלפת לש אתרבעמב ריבעמו העוצרה לש רחאה
אר הז תא רשקהמ בלל הבורקו תימינפ רתוי איה הלפתהש רמול ינוצר הלעמל רשקהו הטמל הלפתה יפרח ימיב יתי
הצק הלפתב הנושאר סינכהל ןושארה גהנמכ םישוע םניא לבא רכזנה דוסיה לע יונב אוה םג רחא גהנמ יתיאר ךכ רחא
הז תושעלו הלפתהמ בלה לא בורקו ןותחת רתוי רשקה ראשי םלועלש ןפואב םישוע קר רשק וב ןיאש רחאה העוצרה
יחתישכ אתרבעמה ךות העוצרה סינכהל אלש ןיקדקדמ קר רשק וב ןיאש רחאה העוצרה הצק הנושאר סינכהל ול
לבא הלפתהמ הטמל וב רשא ד"ויהו רשקה ראשנו אתרבעמה ךות רשקה תיישע רחא ךשמנה העוצרה לפכ םיסינכמ
ןיליפת יבתוכ םיגהונ יתיאר הזה גהנמה ןיעל הארנ הזו הלפתהמ הלעמל אובת רשקה לפכ ךות העוצרה תסינכ
נ ויהש יתעמשו םיקדקדמ התע םיגהונ ןכו ל"ז ןואיל יד קחצי 'ר ברה לודגה יראה רמאמב ןכ םיגהו היהש קפס ןיאו
ל"כע הלעמל םיבותכש ומכ ןואגה ירבד םייקל ידכ הזב קדקדמ ןוכנה אוה ינשה גהנמה הז יכ דוע בתכ וירבד ףוסבו :

ו םדא לכ ןימי אוהש ולאמשב חינמ ונימי די רטאו טא ר"ת (.זל) ץמוקה קרפ ףוסב . ולאמש אוהש ונימיב ןיליפת חינמ ר
ולאמשב וחכ בורו ליאוה הידידל לאמש איוה רטא לש ןימי י"שר שריפו רמא םדא לכ לאמש אוהש ולאמשב חינמ אינתהו
וידי יתשב טלושב איהה אינת יכ ייבא ש"ארה בתכו (חי 'יס ןיליפת 'לה) ףא ןימיב הביתכ המ םתבתכו םתרשקו ןנישרדד
םדאו ןימיב הרישק בתכ לאמשב השוע וישעמ בור ראשו ןימיב בתוכ וא ןימיב השוע וישעמ בור ראשו לאמשב בתוכה
המורתה לעב (ןיליפת תחנה רדס גיר 'יס) חכ תשת דיב ןיליפת חיני ללכה הז ההכ די הכדי שירדד (.זל תוחנמ) ישא ברכ
יכדרמה תנקסמ אוהש הארנ ןכו ל"כע הביתכ רתב ןנילזא אלו גי ןיליפת 'לה) (ג"ע דיב רבד םוש תושעל ומצע ליגרהבו
בתכ לאמש (םש) ןכ דלונ כ"א אלא רטא ירקימל םולכ ותלגרה יוה אלד (.גק תבש) הנובה קרפד ןיתינתמ יקומ אלדמ
וידי יתשב טלושב ינשמד ךה ונייה תוחדל שיו לאמשב בותכל ומצע ליגרהשכ אתלימ אילת חכ רקיעבד ץ"רל הארנ והימו
כ"ע ק"מסבו ק 'יס) חינמ רבד לכב ולאמשב טלושה לבא םדא לכ ךרדכ ולאמש דיב חינמ וידי יתשב טלושה םדאו בותכ (.די גנ
לאמשב חינמו וידי יתשב טלוש ומכ יוה הביתכב ונימיב םג טלוש אוה םא לבא ונימיב ןיליפת ההגהב הז לע בותכו (ח תוא)
ליגרש ונימי די רטא אוהש םדאד לאיחי ר"ה ירומ רמוא היה ךכלו יולת רקיעד ומצע לאמשב חיני זא ןימיב םג בותכל
הביתכב ל"כע ונימי דיב ןקדהמו ןרשוק אוה לאמשב םתוא חינמ אוהשכו ןימיב הרישק ףא ןימיב הביתכ המ ןנירמאדכ
ןומיימ תוהגהב וז ההגה הבתכנו (ג"ה ד"פ אטשוק סופד) ול הארנ וניבר המורתה לעבכ רבוסש הארנ ש"ארהש פ"ע ףאו
בד רתוי לאיחי וניבר יר :

ט וחצמב רעשה ירקיע תלחתהמ שאר לש ןיליפת םוקמו יבד ירמא אכיה דוקדק הז ךיניע ןיב (.זל) ץמוקה קרפ ףוסב .'וכו
התא שאר לש הבוגב ךיניע ןיב ר"תד ןל אנמ שארבש הבוג ןניעב (ב"ע םש) יכה רתבו ספור קונית לש וחומש םוקמ יאני יבר
וניא וא שאר לש הבוגב רמוא שאר לש הבוגב ןלהל המ תמל םכיניע ןיב ןלהל רמאנו םכיניע ןיב ןאכ רמאנ שממ ךיניע ןיב אלא
החרק השועש םוקמ שאר לש הבוגב ןאכ ףא החרק השועש םוקמ ש"ארה בתכו (טי 'יס ןיליפת 'לה) ןנירמאד אהו הז לע
תוי אלו חומה םוקמב חיניש רמאק אקוד ואל ספור קונית לש וחומש םוקמב ליעל םוקממ ןיליפת תחנה םוקמ אלא ר
ןתחנה םוקמ ךשמנ ספור קונית לש וחומש םוקמ דעו החרק השועש םוקמ ונייהד רעשה ליחתמש ןנירמאד ונייהו
(:הצ ןיבוריע) ןיליפת יתש וב חינהל שארב שי םוקמ םוקמ דע רמאק יכה ספור קונית לש וחומש םוקמ ליעל רמאקד אהו
'וכו וחומש ימלשוריב חכומ ןכו ןיליפת אצומהד (א"ה) יכדרמה בתכ ןכו (ג"ע גי ןיליפת 'לה) המורתה רפסב בותכ ןכו 'יס)
(גיר ם"במרה לבא (א"ה ד"פ ןיליפת) וחומש םוקמה אוהו םינפה דגנכש רעשה ףוס אוהש דוקדקה לע ןתוא ןיחינמ בתכ
הו קונית לש וחומ ספור רעשה ירקיע םוקמבש רבוס אוהש הארנו וב ספור קונית לש חינהל שארב שי םוקמ ורמאד א
הז לע הז ימנ יא םיניעה ןיב דגנכש שארה בחורב הז לצא הז םיכומס אלא רמאק הז לע הז אלד רשפא ןיליפת יתש
ןינעב המורתה רפסו ש"ארה ידהב קלוח הייושנ אלד יכיה יכ רתוי הארנ הזו ספור קוניתה חומ ןיליפת יתש תחנה םוקמו
אניד :

י - אי אהיש ךירצו (:הל) ץמוקה קרפ ףוסב .'וכו שארה ירוחאמ רשקה הלעמל אהיש ךירצ ןיליפת לש רשק הדוהי בר רמא
ם"במרה ןושל הזו ראוצב הטמל אלו שארה הבוגב הלעמל י"שר שריפו (םש) ףוס אוהש ףרועה הבוגב רשקה היהיו
תלוגלוגה :
.'וכו שארה עצמאב ןווכמ שממ ףרוע לומ אהישו כ אהיש ךירצו םש הז םג ידיצב אלו ףרוע לוממ י"שר שריפו םינפ יפל
שארה (וע 'יס) רוגאה בתכו (בי 'יס) ש"ארה בתכ ןכו דצל דדצמ אלא ףרועה דגנכ ןווכמ אהי אלש שריפ םיקילא וניברו
ל"כע ןכ וגהנ אלו דחא : ל"ז ם"במרה בתכו (א"ה ד"פ) ומעטש הארנו םיניעה ןיב ויהיש ידכ עצמאב םתוא ןיוכל ךירצ
רמאד אהמ ןיב איה הציצקה אליממ ףרוע לוממ רשקהד ןויכד ל"ז ש"ארהו י"שר שריפדכו םינפ יפלכ אהיש ךירצ ןני
ךיניע ןיב תופטוטל ויהו ביתכד ארק םייקל ןכ תושעל ךירצ יכה ואלבו םיניעה :
שקה לש דצה י"שר שריפו רבל ןהייונו םש .'וכו ץוח דצל ת"ילד ןיעכ הארנש םוקמה אוהש ויונ אהיש ךירצו וב הארנש ר
רבדל היארו םהייונ אוהו תורוחש תועובצו דחא דצמ תוקלח םהש תועוצר לש םהייונ רחא ןושל ץוחבמ הארנ אהי ת"ילדה
לע םג והימו הז לע (בי 'יס) ש"ארה בתכו רבל םהייונו רמ הל רבס אל היל רמא ןיליפתד העוצר היל אכפהתיא ןנירמאדמ
) ןיליפת אצומה קרפב חכומדכ יאק רשקה (.בי םש) יכדרמה בתכ ןכו ךורעב שריפ ןכו (.זצ ןיבוריע תועוצרא יאק יא דוע בתכו
ד"סב ע הצ ןיבורי וקמ ןיליפת תחנה ם
www.swdaf.com 6
ל"כע רימחהל בוטו לקהל ידיב ןיאו די לשל שאר לש ןיב קוליח ןחכשא אלד דועו די לש רשקא ןכש לכ שאר לש ןניסרג :
הלע ביתיו ןיליפתד העוצר היל אכפהתיא אנוה ברד (.הכ ןטק דעומ) ןיחלגמ ולאו קרפב בתכ ןיליפת תוכלהבו אתינעת ןיעברא
אנרימג יכה שאר לשב וא די לשב תינעתב ןימוי ןיעברא ביתיו אכפהתיא אנוה ברד העוצר ןואג תבושת ןושל הזו (םש) ש"ארה
וא שאר לש העוצר ךיפאד ןאמ תרחא הבושת הוה הבוחד םושמ ואל אתינעתב ביתיד אנוה ברו התיה שאר לשד אתווברמ
בייחימ די לש דבעד אוה תודיסח בורמו אל אנוה ברכ תוינעת םיעברא ובייחל לבא תינעת ךירצו אוה עשופד אתינעתב בתימל
ל"כע לבא שאר לשב אלא תועוצרה וכפהתי אלש רהזיש בתכ אל ךכיפלו הנושארה הבושתה ירבדכ רבוסש הארנ וניברו
'ג קרפב בתכ ם"במרה (ט"יה) ב הלעמל העוצרה ינפ תויהל רהזי םלועלו בתכו ושאר לעו ודי לע םתוא רשוקש תע
החינה םא לבא החנה תעשב העוצרה ךפהתת אלש אלא ןנידפק אלד קייד ם"במרהד אנשילד ל"ז בהובא י"רהמ
ךפהתהל היושע הניא הנקתכ החינמש לכד קודקד הז ןיאש יל הארנו ל"כע עשופ ארקנ וניא הכפהתנ כ"חאו הנקתכ
המצעמ :

זכ ןמיס םייח חרוא ח"ב
ב 'וכו לאיחי ר"ה שריפו 'וכו די רטאו . ותכאלמ לכ השוע וניא םא לבא רמימל היל הוהד הינשילב קדימל אכיא
ללכבו ולאמשב ותכאלמ בור םא יכ השוע וניאש פ"עאד היל אריבס לאיחי ר"הד רמול ךירצו אשירד אימוד 'וכו ולאמשב
אלא םדא לכ ןימי אוהש ולאמשב חינמ יכה וליפא הביתכה םג בורה ותכאלמ לכ ראשש יפ לע ףא ןימיב בתוכשכד
םדא לכ ראשכ וניד לאמשב החנההד אצמנו ןימיב הרישק ףא ןימיב הביתכ המ םתבתכו םתרשקו ןנישרדד אמעט ונייהו
יקופאל ולאמשב השוע הביתכה םג רמולכ ולאמשב ותכאלמ לכ השועשכ אקוד אשירב לאיחי ר"ה רמאקד ונייהו לאמשב אהת
ונימיב בתוכב ו ותכאלמ ראש םא ולאמשב בתוכב וליפאד םושמ ונייה ולאמשב בתוכשכ אקוד אשירב רמאק אלד אה
םדא לכ לאמשב אהת הביתכהו ההכ אהת ןימיהש ןניעב והייוורתד ההכ די ביתכ הכדיד םדא לכ ןימיב חינמ וניא ונימיב
ןויכ םוקמ לכמ םדא לכ ןימיב הכאלמ תצק השועש פ"עאד םדא לכ ןימיב חינמ זא ןימי די כ"א לאמשב ותכאלמ בורש
ןימיב הרישקה םג ןימיב הביתכהשכד ארק ילג איה ההכד פ"עאד ונימיב בתוכב ןכ ןיאש המ ההכ איה לאמשב החנההו
ההכ דיב ןיליפת חיניד המורתה רפסב חינהש ללכה לאיחי ר"הל היל אריבס אל הז יפלו ראש השועו ןימיב בתוכשכו
כ ןימיב חינמד לאמשב ותכאלמ אתילד םדא ל ותומכ רבוסש הארנו דבלב המורתה רפס ירבד איבה ש"ארהש יפ לע ףאו
ךורע ןחלשב והימו י"ב בתכ ןכ לאיחי ר"ה ירבד רתוי ול הארנ וניבר (ו"ס) ד"עפל לבא עירכה אלו תורבסה ינש בתכ
או לאיחי ר"ה תעד סופתל ונל שי וילע קלחו המורתה רפס ירבד האר לאיחי ר"הש ןויכ הארנ ספות ש"ארהש יפ לע ף
ודבל לאיחי ר"ה ירבד בתכו םלוכ ירבד האר וניבר אלהש דועו לאיחי ר"ה ירבד האר אלש רשפא המורתה רפס ירבד
ךורע ןחלש תהגהב םג רקיע יכהד אמלא (םש) גוהנ יכהד בתכ . םירמוא שיו בתכש ךורע ןחלשה ןושלמ הארנש המ והימ
ז ןינעל ןימי הבושח איה הב בתוכש דיהש לכ ראש השועו לאמשב בתוכ םאד עמשמד ל"כע הדגנכש דיב ןיליפת חינמו ה
ןימי הבושחד אוה ןימיב בתוכב אקוד לאיחי ר"הלד יתשריפדכ אלא אתילד הארנ םדא לכ ןימיב חינמד ןימיב ותכאלמ
יב ותכאלמ לכ ראש השוע םא לאמשב בתוכ וליפאד אל אכפיא לבא לאמשב ותכאלמ לכ ראש השועש יפ לע ףא ןימ
קודו םדא לכ לאמשב חינמ :

זכ ןמיס ןיליפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
לאמש [א] (א) עורזב <א> די לש ןתחנה םוקמ (ב) * , ןיבש םצעבש חופתה רשבב <ב> (ג) א יחשה תיבו ו"דבוקה , הטיו
ובל דגנכ ויהי הטמל ועורז ףוכישכש ןינעב ףוגה דצל טעמ הלפתה , יהו םייקמ אצמנו ךבבל לע הלאה םירבדה ו םירבד)
.(ו ,ו :הגה חינהל ךירצו ב (ד) * ךומסה םצעה שארב [ג] ו"דבוקל , יחשל ךומסש םצעה יצחב אל לבא (ו) * חיני * ,עורז קר [ד] די ול ןיאש (ה) * םדיג ג) .(ק"מס)
.(רוטפד בתכ ז"אבו בייח םדיגד ובתכ ץמוקה קרפ תופסות) (הכרב אלב
ב ףיעס
(ז) * נמה ןוכנה גה (ח) בלה דצל די לש הלפת רשק לש ד"ויה אהיש (י) * .ץוח דצל וילע (ט) הלפתהו , זוזת אלש רהזיל שי
[ה] רשקה לש ד"וי (אי) הלפתהמ .
ג ףיעס
* ףתכה דצל תחנומ אהת תרבוע העוצרה הבש אתרבעמהש ןקתל ןוכנה גהנמה .דיה דצל הציצקהו (בי) ,
ו ףיעס
ט (אכ) * רטאו (בכ) י די השוע םא ,ונימ (גכ) ולאמשב ותכאלמ לכ (דכ) * , לש ןימי אוהש ולאמשב חינמ [אי] םדא לכ םאו .
.םדא לכ לאמשב חינמ ,וידי יתשב טלוש (הכ) ראשו לאמשב בתוכ וא ,ולאמשב השוע וישעמ לכ ראשו ,ונימיב בתוכ םאו
דיב ןיליפת חיניש א"י ,ןימיב השוע וישעמ לכ (וכ) הכ די ןניעבד ,חכ שתש ה * , א"יו <ז> י איה הב בתוכש דיהש (זכ)
הדגנכש דיב ןיליפת חינמו הז ןינעל ןימי הבושח . (חכ) * :הגה) גוהנ יכהו .(
ז ףיעס
,ןיליפת תחנה םוקמב הכמ אי םדאל שיש י"פעא תיבל ךומסה םצעה יכ ,ןיליפת יתש חינהל עורזב שי םוקמ יכ ןיליפת חיני
ויצחמ יחשה (טכ) מ אוה ו"דבוקה דע ןיליפת תחנה םוק .
ט ףיעס
שאר לש הלפת תחנה םוקמ <י> תלחתהמ (גל) ירקיע [זט] וחצממ רעשה (דל) * ספור קונית לש וחומש םוקמה ףוס דע .
י ףיעס
הלעמל שארה ירוחאמ רשקה היהיש ךירצ [זי] וט (הל) * הציצקה ןיוכל ךירצ .ףרועב (ול) אהתש ידכ ,עצמאב אהתש
ה םגו ,םיניעה ןיב דגנכ ןאכל וא ןאכל הטי אלו ףרועה עצמאב היהי רשק . רשקבש םוקמה אהיש ךירצו (זל) זט הארנש
ץוח דצל ת"לד ןיעכ . :הגה ךפהתי אלש רהזיל ךירצ די לש רשקב ה"הו .(ו"צ ףד יכדרמ)
ד"סב ע הצ ןיבורי וקמ ןיליפת תחנה ם
www.swdaf.com 7
זכ ןמיס םייח חרוא א"רגה רואיב
.'וכ גהנמה 'וכ יפלכ אהיש ךירצו 'ב ה"ל היש יאק די לש רשקאד י"נב 'יפו ןואג יאה בר 'יפ ןכו בלה דצל ןיליפתל םינפמ א
ןיליפתה ןמ רשקה קיחרי אלש ל"רו י"שתא כ"ג 'וכ הלעמל אהיש ךירצ ש"ממ םג 'פ םהש אלא םרמע בר םשב ש"ארו
בלה דצל תוטהל ךירצ ןיליפתהד הטמל אובי זאש םרמע בר םשב םש ש"ארה ש"מכ ה"זרהכ אלד יאה בר םשב ה"עבו
ץוח דצמ 'לעמל 'יפש :
.'וכ רהזיל שי :'ב ו"לר ג"ח רהוזו ל"נכ

.'וכ ןיבש :ש"ע 'וכ ודבוק ןיב אוה עורזש תולהאד א"פמ םש 'סות
.שארב םצעה הבוגב ל"ר 'וכ עורז לש הבוג םוקמב חינהל ךירצש וניתובר ורמאו ק"מס ל"זו .'וכ ולוכ ןיא והימו ה"גהב 'כו
ב אתיאדכ ו"דבוקה דצ לש עורזה יצח א"כ חינהל רשכ עורז גלפ אבר אשומיש . אהד ל"נה םצע יצחבש הובגה לע ל"רו
אקוד הובג םוקמבש םיקסופה לכ כ"כו אקוד תרוביק ןנירמא :
.ה"דב גלפ ר"שב ש"מד ל"נ וירבד ילולו תרוביק וז ךדי אמתס ןנירמא 'מגב אהד קלחל ל"נמ ע"צ ק"מס תהגה ירבדו
לא גלפ ד"לו עורז גלפ אוהש תרוביקה לכ לע יאק עורז 'פ שירב ש"מכ ןיליפת ינש תחנה םוקמ רועישכו ותצקמ ל"ר א
ןיליפת וב חינהל רשכ תרוביקה לכד רקיע יל הארנ ןכו ןיבוריעד ארתב :

.'וכ א"יו ברכ ל"ס ק"תד בג לע ףאו ישא ברכ אלד ל"ס םירחאד אמק אצוריתל םרוחה י"רל ל"ס ןכו 'וכ םתרשקו שירדד נ"רכ
והייוורת ךדיא אינתב מ"מ ישא ל"נכו ישא ברכו ק"תכ ל"יקו יגילפד ל"ס הנושאר 'ס לבא פ"לד 'סות 'יפל ישא ברכ אלד ל"ס
מ"ש יתרת ל"ס םירחאד אלא ישא ברכ ל"ס והייוורתד 'כש אלא יגילפד י"ר םשב יכדרמב כ"כו א"ס םגו יאנתכ יאמ כ"א ע"צו
וליח ל"ל הידידל כ"עו הכדי אלו נ"רד ל"ל יאדו ק"ת לבא םרוחה י"רל ז"כ םישעמה לכ בור רחא ךלוה יאדוו הביתכד ק
שרפל שיש ףאו 'וכ המ ה"ד י"שרעו הידיד הביתכה רחא ךלוה אהיש חרכומ ןיא ןושאר 'יתל םרוחה י"רלו נ"רל ףאו
ש"מכ רקיעה אלא רטיאד אה ל"ס אל נ"רד ל"נמד אוה קוחד לבא 'וכ רטיאד אה ל"ס אלד יכדרמב ש"מכ י"שר ירבד
וליח ןיאד שרפמ י"שרד ןה י"שר ירבדו ק"תא גילפ ירה אתיא םאו ךירצ ןיא ש"ממ י"שרל וקחודו ל"נכ דוחל בתוכב ק
רקיע הנושאר 'ס ןכלו ל"נכ רקיע ןכ ה"אלבו רקיע :

זכ ןמיס םייח חרוא ז"ט
(ב) .ו"דבוקה - ן"יגובנילע א"לב הצוחה וארי אלש םירחאל אלו תואל ךל היהו ביתכדמ ןניפליו דע תולגל םדאה ךרדו
םירחאל אלו ךל ירקימ ךליאו םשמו ו"דבוקה :

(ז) .בתוכש דיהש - הביתכד אימוד 'רישק 'ישרדו םתבתכו םתרשקו ביתכד ןימיב הרישק ףא ןימיב הביתכ המ כ"או
הז ןינעל ההכ ירקימ איה הב בתוכ וניאש די התוא :

(ט) .'וכ ךורכל ןיאו - םתרשקו הזב םייקל ןכ וגהנ שי יכ םש ל"ירהמב בותכ י"עש העוצרב םייקתנ רבכ יכ ל"ירהמל נ"לו
:העוצרה ןמ שדוק רתוי איהש הציצקה לע 'חינהל ןיא פ"ע 'וצמה ןמ הז ןיאש ןויכ כ"ע ר"שב ומכ םיולת ויהי אלא אתרבעמה
(י) .רעשה ירקיע תלחתהמ - אוה שממ ואל ךיניע ןיבד 'יפ םוקמ ןלהל המ תמב ביתכד ךיניע ןיבמ ש"גב ןנירמג אלא
השועש החרק הצקהש רמול םיעוטו הז רוסיאב םילשכנ םיברו :החרק תוכייש שיש םוקממ ןיליפת םוקמ ליחתמ ןאכ ףא
תויהל םיכירצ ןיליפתה לכד אתיירואד רוסיא לע םירבועו חצמה לע םיחנומ ןיליפתה רקיעו רעשה םוקממ ליחתמ ןוילעה
רעשה ירקיעב ןותחתה הצק 'יהיש ונייהד החרק שיש םוקמב םיחנומ :

זכ ןמיס םהרבא ןגמ
א ו"דבוקה - ןיג"ובנילע א"לב :
ב םצעה שארב - 'לכ חפותה רשבב א"כ עורזה יצח לכב חינהל רישכהל ז"ע ךומסל ןיאו 'כ ה"דבבו םצעה יצחב 'יפ
אקוד הנחיניש ותנווכ ק"מסה ףאד ל"נ ןכל ז"סב ובתכ המל ע"צו ל"כע תרוביק וז ארמגה ןושלבו רוטהו ם"במרה
פותה רשבב חפות כ"ג אוהש יחשה תיב יפלכ ינשה ויצחב וחינהל אלש טעמל אבש אלא ח :
י הב בתוכש דיהש - ןויכ ולאמשב חינמ יכה וליפא ולאמשב ותכאלמ לכ השועו ולאמשב םג בתוכ 'יפא ק"מסב עמשמו
מד ודומ ע"כ ולאמשב בתוכו ונימיב ותכאלמ לכ השוע םאד ל"סו ע"שה לע קלוח ח"בהו ונימיב םג בתוכש ולאמשב חינ
אלשכ והימ ע"שה ירבד אלא ונל ןיא ונאו ל"כע ולאמשב ותכאלמ לכ השועו ונימיב בתוכב אלא וקלחנ אלו רקיע ןימיד
ח"בה לע ךומסל שי הזבד לאמשב חיניד ל"נ ונימיב ותכאלמ לכ השועו ולאמשב בותכל ומצע ליגרה כ"חא קר ךכ דלונ :

זכ ןמיס הרורב הנשמ
(א) לאמש - ] ביתכדמ [א לאמשה ונייהד ההכ די שוריפ א"הב הכדי ההכו השת איהש םתרשקו ביתכדמ ושרד דועו
ןימיב הרישק ףא םדא ינב ךרד ןכש ןימיב הביתכ המ םתבתכו לאמשב החנה אליממ ןימיב הרישקד ןויכו ןימיב וחינה םאו
אצי אל דבעידב ףא :[םינורחא]
(ב) חופתה רשבב - ןושלב תרוביק ארקנה םוקמה אוהו אבוכיעל אוהו ל"זח :ארקמ 'מגב הזל ןניפלידכ
(ג) ו"דבוקה - ן"יגיובנילע ארקנה :
ד"סב ע הצ ןיבורי וקמ ןיליפת תחנה ם
www.swdaf.com 8
(ד) םצעה שארב - הובג תויהל ליחתיש דעו רשבה ךומנ ןיידע םתהד שממ םצעה שאר ל"ר ןיא [ב] ןיליפת םוקמ ןיא
המב קר רבד םוש שדחל הזב א"מרה אב אלו םצעבש רשבה הבוגב ל"ר אלא תרוביק םש ז"ע ןיאד אל לבא םייסש
ל"רו יחשל ךומסש םצעה יצחב [ג] םצעה יצחמ אקודד ןכ אוה רבחמה תעד םגו חופת רשב תצקמ ןיידע םש םג שיש ףא
'ז ףיעסב חכומדכ הטמלו הטמלו םצעה יצחמ ותנוכד כ"ג כ"ע םצעבש חופתה רשבב הלחתמ רבחמה בתכש המו א"רגהו
נהל רשכ תרוביקה םוקמ לכד אנידל םיכסה ורואיבב פ"כעו השירפב עמשמ ןכו ןיליפת וב חי [ד] תרוביקה םוקממ הטמל
הטמל תחנומ הציצקה ףוסש םילודג ןיליפתב יוצמ בורה פ"ע יכ םילודג ןיליפת חינהלמ עונמל ןוכנ כ"ע ע"וכל לוספ
תעדד ירחא הזב הליחתכל לקהל ןוכנ אל הז םגו ןוילעה םצעה יצחב הלחתכל םרשקיש אל םא תרוביקה םוקממ
חמה אצמנש םוקמב ןוילעה םצעה יצחב םרשקיש רתוי בוט םילודג ןיליפת א"כ ול ןיא םא ךא .הזב רימחהל א"מרו רב
אבילא הזב אצי אלו תרוביקה םוקממ הטמל םיחנומ ויהיש הממ פ"שו א"רגה תעד פ"כע הזב אציו חופתה רשב ןיידע
הלטבל היהי הכרבה םגו ע"וכד :
(ה) די ול ןיאש - תסיפ לטינש ל"ר ן"יגיובנילע ארקנש ו"דבוקה דע הנקה לכ םע ולאמש די םג הנקהמ תצק ראשנ םא לבא
ורואל בורקמ וניכז רשא ז"אב יתאצמ ןכ כ"ג ךרביו ןיליפתב בייחד תופסותהל הדומ ז"אה :
(ו) הכרב ילב - רוביקה םוקממ הלעמלש עורזה הצק [ו] וליפא וא ללכ לאמש די ול ןיא [ה] םאו .הכלה רואיבב ןייע ראשנ ת
םוקמ אוהד לאמשב םדיג השענש [ח] ז"כו .הזב ןירימחמ שיו [ז] ןימיב ףא י"שה חינהלמ רוטפ ללכ ול ןיא תרוביקה םוקמו
:וילע והוחיניש םירחאל שקביו ןיליפתב בייח דיה לכ ול עטקנ וליפא ןימיב םדיג השענ םא לבא ןיליפתה תחנה
(ז) ןוכנה גהנמה - דד בתכש א"רגה רואיבב ןייע םינואגה שוריפל אוה ארמגד אני :
(ח) 'וכו ד"ויה אהיש - הב תרבוע העוצרהש הבינעה רשק לפכ תא הברה ביחרי אלש רהזיל ןוכנש ונבתכש ל"הבב ןייע
בלה דצל ןיליפתהל ךומס העוצרה קודיה םוקמ םג היהתש ידכ :
(ט) 'וכו וילע - יה אהתש ןניעב יאדוד ד"ויה לע תחנומ הלפתה היהתש ל"ר ןיא קר [ט] היתחתמ אלו הושב הלפתה לצא ד"ו
:הלעמ דצל וילע הלפתהו הטמל ףוגה דצ לש ד"וי ארקנ ןכל א"ס בתכש ומכ ףוגה דצל ןיליפתה הטמ אוהש יפלד ל"ר
(י) רהזיל שי - הז ןינעב דואמ רימחמ סחנפ 'פ רהוזבו זוזת אלש הזב רהזיל ןיכירצ ןסיכ ךותב ןהשכ םגד ןירימחמ שיו [י]
"ויה ללכ ד לש טוח היהי הרישקה י"עד הז לטבל יוארו הלפתה םע דיג לש טוח םע ד"ויה רושקל ןיגהונ שי הז םעטמו
םוקמב העוצרה ןיכרוכש גהנמה כ"ג לטבל יוארד בתכ דרש ישובלבו ןיליפתהל עורזה ןיב ץצוח ארותיתה ביבס דיג
הציצח כ"ג יוהד ארותיתה תחת תרוביקה :
(אי) הלפתהמ - ב ךותחיו [אי] :תיבה םע ד"ויה קדהיו הלעמלמ ארותית
(בי) 'וכו הציצקהו - ןייע ןידכ העבקלו העוצרה איצוהל לוכי וניאו ךופיהל וא רטיא וניאש יממ ןיליפת חינמה רטיאו
ל"הבב :
(גי) 'וכו אהי אל - :ךיניע ןיב ביתכ ר"שתבו ךדי לע [בי] ביתכד
(די) ץצוח רבד - ל ןוכנו אוהד לכ הציצח [גי] וליפא [די] רשבל ןיליפתה ןיב קיספמ אהי אלש היח הנכב 'יפא הליחתכל רהזי
.ןיליפתה תחנה םוקמ ץוחרל ןיגהונ שי [וט] כ"עו רהזיל שי רפעו התמ הנכב פ"כעו המד הארנ בהזה דיבר רפסב בתכ
תקתעהש דרש ישובלמו ץצוח וניא ונימב ןימד הציצח ירקימ אל ורשבל ןיליפת ןיב םימעפל תצצוח העוצרש י"קסב ליעל י
:הזב רימחהל הליחתכל ןוכנד עמשמ
(וט) ר"ש אנש אל - אוה יכ דבלמ ןהיתורולב ןילדגמש םישנאה ןתוא לש השעמה ילע ערו לקשה תיצחמ רפסב בתכ
הואגו ץחש ךרד ו"עק ןמיס ד"ויב בותכש המ ןייע ונייה והב רמימל אכיל הברה ןילודגד ןויכד ןיליפת תחנהב רוסיא וב שי
ייתיבר ןמוקמ לע ןיחנומו ןיקדוהמ ויהיש םצמצל א"א םיבורמה תורעש ינה ליבשב ימנ הציצח ואלבו ש"יע םיצצוחו וה
ןידכ :
(זט) דיפקהל ןיא - ףא רימחהל שי [זט] הרישקהל ךיישש המ לבא תוכירכה םוקמב קר לקהל ןיאד ובתכ םינורחאהו
שאר לשב ןיבו די לשב ןיב תועוצרב ה לע הלוגמ תחכות ובתכו וליפאו ה"קוראפ ארקנה תירכנ האפ ג"ע ןיליפתה םיחינמ
םוקמב קרו ושארב הכמ ול שי םאד א"חהו א"מה ירבדמ עמשמ מ"מו .תירכנ האפה לע חנומ העוצרה קר םא
ףא ךרבלו קד עבוכ ג"ע וא הכמה לעש ןיטוטרמס ג"ע תועוצרה חינהל ול רתומ הציצקה םוקמב אלו םיחנומ תועוצרהש
הציצח שיש בג לע הכמ ול שי םא די לשב ןכו הציצח ןיא הציצקה םוקמבד ןויכ תועוצרה ןיב [זי] ףקה םוקמב וליפא
ךל םייקתיש ידכ הלעמלמ תוסכל רהזי הזב ךא ךרבלו ןיטוטרמס ג"ע רשקה ףקה חינהל ול רתומ ודי ביבסש רשקה
תואל םירחאל אלו תואל :
(זי) תוליזנל לולע - [טי] וא בואכמ ול שיש [חי] 'יפ תורירקה ול קיזי ושאר הלגי םאו ושארב שוחימ לוכי סונא אוהש ןויכ
םירחאל אלו תואל ךל םושמו םוקמ םהל םייסל אלא ךיניע ןיב רמאנ אלו הציצחב ששח ןיאד ל"סד א"בשרה לע ךומסל
תוסכל ךירצ מ"מו .ךילע ארקנ 'ד םש יכ ץראה ימע לכ וארו ביתכ והבד ר"שתב אכיל תואל [כ] םיאורה ינפמ םניאש
סונא אוהש םיעדוי :
(חי) 'וכו לע ר"שת - [בכ] חינהל ול רתומ תרוביקה לכב תטשפתמ [אכ] הכמהו הציצקה תחנה םוקמב דיב הכמ ול שי םאו
ןמיסב ליעלדכ ר"שה לע םיתש ךרביו תלסופ הציצחד םיקסופה בור תעד אהד ךרבי אלו [גכ] ה"אלב יגס אל םא היטרה לע
לע שובלי ךא ה"גהב ו"כ םירחאל אלו תואל ךל ןנישרדו תואל ךל היהו והב ביתכ אהד םתוסכל ידכ רחא דגב הלעמלמ י"שתה
.תואל וקולח לע ןיליפת חינהל לבא היטר לע אקודו [דכ] רחא דגב וילע שובלי םא וליפאו הכמ ול שיב וליפא רוסאד א"י :
(טי) קד עבוכה - מצלו ןיוכל לכוי אלד םחינהל רוסא הבע עבוכ לע לבא :ספור קונית לש חומהש םוקמ םצ
ד"סב ע הצ ןיבורי וקמ ןיליפת תחנה ם
www.swdaf.com 9
(כ) 'וכו ךרבי קר - ת"עו ח"בב ןייעו .תחא אלא םהינש לע ךרבמ ןיאש םיקסופ הברה תעד ה"אלבד ר"שה איצוהל ןיוכיו [הכ]
:ללכ הציצח ילב היהי הלפתו ש"ק תעשב פ"כעש רהזיל ןוכנד םהירבדמ עמשמד
(אכ) 'וכו רטיאו - :ב"י ק"סב ליעל ןייעו
(בכ) ימי די ונ - וליפאו [וכ] ש"כו ןימיב חיני ךכ דלונ אלו כ"חא ומצע ליגרהש י"ע רטיא השענ [זכ] םימשה ןמ םא
לאמשב ותכאלמ לכ תושעל ךירצו תינמיה ודי ףכ ול עטקנש וא ונממ חכה לטינו ונימיב ילוח ול דלונש ונייהד והוליגרה
תואירבל רזח םאו הצוצרה דיה לע חיניו רומג רטיאכ וניד יאדוב םדא לככ אוה ירה הושב וידי יתשב טלוש השענו ו :
(גכ) ותכאלמ לכ - [חכ] ותכאלמ בור קר וליפא ה"ה :
(דכ) לאמשב חינמ - אצי אל דבעידב ףא םדא לכ לאמש אוהש ונימיב וחינה םאו בב ןייעו [ח"כ ןמיס ינשה טוח] ה " ל :
(הכ) וידי יתשב טלוש - הושב הוש םהינשב תוכאלמה לכ השועש ל"ר לבא תושעל לוכיש ףא לאמשב תושעל ול לקנ םא
:[ש"יע ת"שב א"נרת ןמיסב ןמקל חכומ ןכ] וידי יתשב טלוש ירקימ אל הז ןימיב םג םתוא
(וכ) חכ שתש - תידיחי הכאלמ ראשמ הלעמ םוש הל ןיא הביתכד ל"ר םישעמה בור רתב ןנילזאו :לאמש תארקנה איהו
(זכ) ןימי הבושח - מ םתבתכו םתרשקו ביתכד [טכ] ודגנכש דיה לע ןיליפתה תא רושקל ךירצ הב בתוכש די ותואבד עמש
םדא לכ לאמשב חיני ןימיב השוע וישעמ ראשו לאמשב בותכל ומצע ליגרה כ"חא קר ןכ דלונ אלשכ והימ ןיאש [ל] םדאו .
:ןימי ארקנ םתוא השועש די הזיאב תוכאלמ ראש רתב ןנילזא ע"וכל בותכל לוכי
(חכ) גוהנ יכהו - ע הכלה רואיבב ןיי :
(טכ) ו"דבוקה דע - ל"ר [אל] רשב לכב הכמה טשפתנ םאו שממ ו"דבוקה דע אלו ו"דבוקה דצל רשא חופתה רשבב
ו"דבוקה דצל רשא חופתה [בל] םצע לש ןוילעה יצחב רשא חופתה רשבב חינהל ןיליקמה תעד לע ךומסל לכוי םאו [גל]
נהלמ רוטפ ןיליפתה תחנהב רעטצמו הלודג הכמה ןמיסב ליעלדכו דבל שאר לש חיניו םוקמ ול ראשנ וליפא די לש ןיליפתה חי
:ח"י ק"סב 'ה ףיעסב ונבתכש המ ןייעו ש"יע ו"כ
(ל) תוכירכ השלש - קרפב 'ב כ"חאו יעצמא קרפב 'א הלחתד א"יו [הל] יעצמאה קרפב דחאו ןותחתה קרפב [דל] םינש
:שאר לשה תחנה רחא השעי תוכירכה ןתואו .ןותחתה
(אל) העבש וא - תצקכ אלד עורזה לע קר תוכירכ 'זה ולא תושעל ןיאד קיסמש ת"עשב ןייעו [םינורחא] העבש ןניגהנ ןנאו
:עורזה לע 'דו תרוביקה לע תוכירכ 'ג תושעל םיגהונש
(בל) ךורכל ןיאו - ךותבש העוצרב יולתש שאר לש ןיליפתב ומכו אתרבעמה לעש העוצרב םתרשקו םייקתנ רבכש
בעמה אתר [ול] העוצרה ןמ רתוי השודק הב שיש ארותיתה לע החינהל ןיא ןכל הכירכב ללכ הוצמ ןיאש ןויכו םיגהונהו .
עורזה לע םיכרוכש םדוק ר"שה חינהל א"י [זל] חיניש דע המוקממ י"שת שומת אלש הציצקה לע העוצרה ךורכל לוכיד
ורצ וידי יתבש ימו תוכירכ העבשה ךורכיו הנריסי כ"חאו ר"שה ביבס ךורכל לוכי ז"יע םמוקממ םידנ ןיליפתהו ת
םקזחל ידכ ארותיתה :[ח"הרא]
(גל) רעשה ירקיע - אוה שממ ואל ךיניע ןיבד שוריפ תמ לצא רומאה םכיניע ןיב החרק ומישת אלמ הוש הריזג ןנירמגד
שארב אוהו החרק השועש םוקמ ןלהל המ ליחתמ ןאכ ףא [חל] תוכייש שיש םוקממ ןיליפת םוקמ םוקממ ונייהד החרק
רקיעו רעישה םוקממ ליחתמ ןוילעה הצקהש רמול םיעוטו הז רוסיאב םילשכנ םיברו שארבש תורעשה תחימצ תלחתה
ונייהד החרק שיש םוקמב ןיחנומ תויהל ןיכירצ ןיליפתה לכד אתיירואד רוסיא לע םירבועו חצמה לע חנומ ןיליפתה
מ ארותיתה לש ןותחתה הצק וליפא [טל] היהיש רעשה ירקיע תלחתה םוקמ לע חנו [מ] ול שיש ימל חיגשהל ןיא לבא
ירקיע תלחתהמ תויהל ךירצ ןיליפתה םוקמ תלחתה יכ ןיליפתה םש חינהל חצמה יצח דע םיבכושש תוכורא תורעש
הלעמלו תחדפבש רעשה [אמ] ידכ ןיליפת יתש חינהל שארב שי םוקמ אהד הז רועישמ הלעמל תצק חינהל בוט רתויו
אלש חצמה לע הטמל טמשי . לכו [במ] הוצמה השע אלו םיארק גהנמ אוה חצמה לע ןחינמה [גמ] ריהזי שפנ לעב לכו
םגו ןיליפת חנמ אלד אתפקרק והזד ןפוגב לארשי יעשופ ללכב ו"ח ויהי אלש ידכ הזב ולשכי אלש םדמליו ויריבחל
הלטבל יוה הכרבה [דמ] ןיחנומכ יוה ןמוקמב אלש ןיחנומש ןיליפתד ףכית ןריזחהל ךירצ ןמוקממ וטמשנ םאו .ןסיכב
:ב"יס ה"כ ןמיסב ליעל ןייע הכרב ןינעלו
(דל) םוקמה ףוס דע - ל"ר [המ] ךר קונית לש וחומש םוקממ הלעמל חנומ היהי אל ןיליפתה לש אתרבעמה הצקש :
(הל) ףרועב - אוהש [ומ] ןורגה דגנכ הטמל כ"כ אלו םינפה דגנ אוהו תלוגלגה ףוס [זמ] רשקה רקיע חנומ היהיש בוטו
אלו ראוצה תקרפמ אוה םשד רעשמ יונפ םוקמב חנומ רשקה תצקמ וליפא היהי אלש רהזיל שי פ"כעו אמוגה ןמ הלעמל
ףרוע [חמ] לודג העוצרה ףקה היהי אלו ושאר ביבס תקדוהמו תמצמוצמ שארה תפקמה העוצרה היהתש רהזיל שי ןכלו
אתועירל יתרת אכיא זאד שארה ףקהמ הרישקה איה קודיההו 'וגו תואל םתרשקו ןניעבד שממ קודיה םיכירצד אדח
ויהי אלו וראוצב הטמל וירחאל רשקה לופי וא וחצמ לע וינפל הציצקה לופי ושאר ףקיה ביבס םיופר םה םאד תינש
ןהל יוארה ןמוקמב :
(ול) עצמאב אהתש - ופטוטל ויהו םייקתיש ידכ דחא דצל םתוא הטי אלו שארה בחור םינורחאהמ הברהו ךיניע ןיב ת
הליחתכל רהזיל ןוכנ םג הזב רהזיל ךירצו ןיליפת תוצמ םייק אל הזב הניש םאד ובתכ [טמ] ןילודג ןיליפתה ויהי אלש
ןידכ שארה הבוגב ןיחנומ םה םאד ןמוקמ לע ןיחנומ ויהיש םגו שארה לע ןיקדוהמ ויהיש טעמכ רשפא יא זאד רתויב
רשקה םגו ןיקדוהמ םניא ןידכ ומוקמ לע אבי אל :םש כ"שמ א"מ ףיעסב ב"ל 'יסב ל"עו
(זל) 'ד ןיעכ הארנש - גג ומכ ובחרל תכשמנ חינמה לאמש דצמ תאצויה התוא הטמל רשקה ךותמ תואצוי תועוצר יתש יכ
[ר"א] ת"ילדה לגר ומכ הטמל ךרואב תכשמנ ןימי דצל תאצויה התואו ת"ילדה ותיישעב רשקה ךפהתי אלש האריו
לבו ותשיב :םש ונבתכש המ ב"נ ףיעסב ב"ל ןמיסב ןמקל ןייעו
ד"סב ע הצ ןיבורי וקמ ןיליפת תחנה ם
www.swdaf.com 10
זכ ןמיס הכלה רואיב
* חופתה רשבב - היהי אלש רהזיל ךירצש שאר לשב ומכ חופתה רשבמ הטמל ןיליפתה הצק היהי אלש רהזיל ךירצו
חצמה לע והצק :ש"יע שארבש הבוגמ דיבש הבוג ש"זג ב"ע ז"ל תוחנמב ןניפלי אהד ןמקלדכ

* שארב םצעה - א"מרהו הושב םצעה לכב טשפתנ חופתה רשבד הרואכל עמשמו לקשה תיצחמב ןייעו א"מב ןייע
חינהל רתומ ןיאד םירבוס ךיאהד דואמ אלפי ז"פל תמאבו ו"דבוקה דצלש חופתה רשב יצחב א"כ ןיליפתה חינהל רסא
לו די ירקיא הלוכ תרוביקד אידהב אתיא ב"ע ט"י ןיכרעב אלהו תרוביק יצח א"כ ארמגב םש ירייא ןיליפת ןינע ל"או
א"ע ב"צ תבש תפסותב ןייע] הז ןושל וקיתעה םינושארה לכ אלהד הלוכ תרוביק ארמגב אסריגה ול היה אל ק"מס תהגהד
[ת"הסבו ץיממ רזעילא וניברל םיארי רפסבו תרוביק הז ךדי רמאקד רשכ תרוביקה לכד א"ע ז"ל תוחנמב כ"ג חכומ ןכו
דוקדק הז ךיניע ןיב תרוביקבש דחוימה םוקמ תא כ"ג ראבמ אלדמו ספור קונית לש וחומש םוקמ י"ר יבד ירמא אכיה
תרוביקה רשב תא קלחיש רכז םוש וריכזה אל ו"ירו רוטהו ש"ארהו ם"במרהו ף"ירה ןכו רשכ תרוביקה לכד מ"ש
ותעדל ששח רימחהל קרד רמול ןיאו ק"מסה תעד א"מרה סופתי ךיאו ןיאצחל סב ןמקל אלהד טשפתנ םאד עמשמ ז"
ותעדמ יקופאל ןווכ א"מרהד רמול לכונו ח"רה תעד יכדרמב ןייעו] ןיליפתמ ות רוטפ הטמלו םצע יצחמש חטשה לכב הכמה
[השק ז"סב ןמקל ע"ושהד אניד ךא םוקמד ת"ר תעדל םיכסמו םש ירטו ליקשד רחא המורתה רפסב יתאצמש 'ה ינרזעו
ה ןיב אוהש ןוילעה םצעב אוה ןיליפתה עורז ארקנה אוה ןיליפת חיני ןוילעה םצעב ךכלה ל"זו בתכ יחשה תיבו ו"דבוק
תצק ליצאה לש קרפל ךומסו אתיירואד די אוהו [ו"דבוק אוה ליצא] תרוביק יורק סנוכמה רשב תרוביק איה םש יכ םחיני
ילזיאד ארוביק יניהאד ארוביק ומכ םכבבל לע הלא ירבד תא םתמשו ביתכד בלה דגנכ אוה םשו דגנכ והל חנמ אייח ברו
ל"כע אביל םינושארהמ ימל וניצמ אלו ו"דבוקל ךומס קר אוה תרוביקה רשב תוטשפתהד ת"הס תעד ןיעל האור ךנה
ז"סב ןמקל ע"ושהו א"מרה רבוסד אוה טושפ ז"פלו אתלמ יוליגבו דבל ארבסב יולתה הז רבדב וילע קולחיש
לו םצע יצחמש םוקמ דע א"כ טשפתנ אל תרוביקהד תרוביקה ןמ אוה הנוילעה עורז גלפד ח"בב עמשמ ןכו הטמ
הלעמלו השק א"מהד אנשיל ךא תרוביק םש רקיע כ"פעא חופת רשב םש םג שיש תצק הארנש ףא ל"רד בשיל שיו ז"פל
הטמלו םצע יצחמש םוקמ לע א"כ וניא רשכ הלעמלו םצע יצחמ ףאד רבוסו א"מרהו ע"ושה קספ לע קלוח א"רגה רואיבבו
יש לכ דצל אוה תרוביקה םוקמ רקיעהד ל"נה ת"הסכ כ"ג רבס אוהד רמאל לכונ תוטישפבו תרוביקה רשבמ ןיידע וב ש
םצעה יצחמ רתוי ךשמנ תרוביקהד ותעדד ךא ו"דבוקה :

* די ול ןיאש - ינווג לכב רוטפד ז"אהל רמול הצרש ג"מפהכ אלדו ב"מב ןייע וימיב ספדנ אל יכ ז"אהל האר אל יכ :

* חיני 'וכו - יאק םירחאלד םישרפמה לש שוריפה םש היל אריהנ אלד אפוג ז"אב ןייעמל עמשמ ןכ] ולאמש דיב חיני ל"ר
ול ןיא םש שרפמ והיאד תרוביקה ול ראשנב וליפא רוטפו ק"תכ םש קספ ה"פאו יאק לאמשה לע קר ןימיד בויחה לע יובירה
תכ ץמוקה קרפ תופסות א"מרה בתכש המו הנקה לע יאק עורז קיסמד המ יפלו תרוביקה קר ול ראשנב וליפא ל"ר בייחד וב
האלהו ו"דבוקה םוקממ ארקנ עורזד תרוביק ה"דב תופסותה וירבד דאמ ול השקוה ךכלו ז"אה ול היה אל א"מהלו :[

* הכרב אלב - רקיעב םיכסמ כ"ג ח"הדו תרוביק ול שיד ירחא כ"ג ךרבל ךירצד עמשמ א"רגהו ר"או צ"נו ח"בהמו
ןידה יחשה תיבו ו"דבוקה ןיבש םצע יצחמ קר ול ראשנ אל וליפאו לקהל דדצמ הכרב ןינעל מ"מ ךא םתומכ בויחל
ךרבי אלו ןיליפתל רשכ תרוביקה ןמ תצקמ ןיידע שיש לכד א"רגה תטיש לע הזב ךומסל לוכיד טושפ הלעמלו בוט רתויו
שאר לשה לע םינש ךרביש כ ןמיסב ל"נה א"מרהכ ונגהנמ יפל ונייה] די לשה םג הזב איצוהל ןיוכיו [תחא םש י"בהלו ה"
:הבושת ירעשב םיכסהש ומכו תרוביקה ול ראשנב וליפאו

* 'וכו רשק לש ד"ויה אהיש ןוכנה גהנמה - ד"ויהו רשקה תיישע קרד וירבדמ עמשמד ח"ב י"רהמ םשב י"בב ןייע
ת העוצרה תסינכ לבא בלה דצל הלפתהמ הטמל אקוד היהיש ךירצ וב רשא אוהו הלפתהמ הלעמל אבת רשקה לפכ ךו
אוהש ונימיל היהי לפכהו רשקה ךותב העוצרה תביחת םגש ןיגהונש גהנמהכ בוט רתויש עמשמ מ"דב לבא ש"ע ןוכנה
הרישקה םגש ג"הבב עמשמ ןכו בלה דצל בלה דגנ היהתש ךירצ אפוג ףוסב בטיה וב ןייעמהל ש"ארה ןושל עמשמ ןכו
שקה קיחרמו כ"שמב ב"י תוא ל"כע קחוד ז"כו 'וכו פ"ה ילואו בתכש 'כ תוא ט"ויעמב ש"יעו] 'וכו תרובעמ ןמ ר הז ןיא ד"נעלו
ג"הבה בתכש המ יפל תמאה אוה ןכו ללכ קחוד [ ידכ קר הבינעה רשק לפכ תא הברה ביחרהל ןיאד םש עמשמד
רה קודיה םוקמ היהיש ידכ םעטמ לכהו הכותב תרבוע העוצרה היהתש ךירצש ש"כו הטמ דצל אלו הלפתל ךומס העוצ
הטמ דצל הלפתהמ אפוג ד"וי לש רשקה קחרתי אלש רהזיל ארמגה רמאש המב ללכנ לכה והזו 'ב ףיעסב בתכש ומכו
.הטמל אלו הלעמל תויהל ךירצ רשקהד לש ד"ויה אהיש בתכדמ ח"בירהמכ רבוסד עמשמ הרואכל ע"ושה ןושלמ הנהו
ותש םוקמד עמשמ 'וכו רשק אלש טעמל קר ותנוכד תוחדל שי לבא ץוח דצל א"כ בלה דצל ונניא לפכב העוצרה בח
תושעל ודיב תושר הזב לבא ץוח דצל רשקהו בלה דצל די לש הלפתה אהיש י"בב אבומה רואמה לעב תטישכ השענ
ול שי יכ ודיב תוחמל ןיא ח"בירהמכ גהונה מ"מ מ"דה לש גהנמה תא ונפדעהש יפ לע ףאו .הצריש המכ ךומסל ימ לע
םלוא הזל הרימש תע לכב ךירצ מ"דהכ ןיגהונ ונאש המ יפל כ"אשמ תיבהמ םלועל ד"ויה זיזי אלש בוט וגהנמ י"ע םג
ב"מב ונבתכש המב ןייעו תרחא הצע הזל שי תמאב :

* רהזיל שי - רהל ןיאש חכומד ארמגהמ רוקמ כ"ג ול שי הז ןידד ל"רו ל"נכ ז"ע ןייצש א"רגה רואיבב ןייע רשקה קיח
םימדוקה וירבדב ומצעב בתכש ומכו ןיליפתהמ :

* 'וכו ןקתל ןוכנה גהנמה - חינהל ךפהל לכוי ךפיהל וא רטיא וניא לש ןיליפת קר ול ןיאו רטיא אוהש ימ הז לכבו
היהיו ךכ חיניש הממ רתוי בוט יאדוב הז יכ ח"הראבו י"ובש 'ושתב כ"כ דיה דצל אתרבעמהו ףתכה דצל הציצקה
ד"סב ע הצ ןיבורי וקמ ןיליפת תחנה ם
www.swdaf.com 11
יפתה א"רגה בתכש ומכו הל הצוח ד"ויה רשק היהיו בלל ךומס ןיל 'ב ףיעסהש אניד גהנמ םשב ע"ושב בתכש ףא
איצוהל לוכי םא בוטד םש בתכ אוהו י"ובשד וז הצע םש ריכזה אלד ג"י תוא א"חב ןייעו םינואגה 'יפל אוה ארמגד
וניאש יפ לע ףא בלל ךומס ד"ויה היהתש ידכ רחא דצמ הסינכהלו העוצרה הינפ היהתש ד"ויה לש רשקה ךופהל לוכי
דצל ןיליפתהו ץוח דצל ד"ויה רשק היהיד ףא ל"רו ש"ע ךכ םחיניו הז רובע ןיליפת תוצממ לטבתי אל פ"כעו תיבה דצל
א"רגה בתכש ומכו גהנמ הזו םינושאר המכל אוה ארמגד אניד הזד י"ובשהכ תושעל רתוי בוט יאדוב ד"נעלו בלה
צוהל לוכי םא וליפאו וניאב פ"כעו ד"וי בשחנ אל תיבה יפלכ וינפ היהי אל ד"ויהש המ ילואד ןייעל שי כ"ג העוצרה אי
י"ובשהכ השעי איצוהל לוכי :

* ונימי די רטיאו - ז"ע ןיקלוח שיד םש םייסד ףאו יכדרמה םשב ט"קס א"גמה בתכ ןכ 'וכו השענ וליפאו כ"שמב ב"מ ןייע
דלד וב ןייעמהל י"קס ףוסב חכומ מ"מ ןכ 'וכו םימשה ןמ םא ש"כו יתבתכש המו .ח"הדה קספ ןכו השמ יכרדהכ םיכסה אני
ומכו רטיא הזב השענ תינמיה ודי ףכ עטקנ םא ה"ה ותרבסלד טושפו רטיא השענד םידומ ע"וכ הזבד הבברמ לוגדה בתכ
םינפב יתבתכש ו ר"מגדה תרבס היל ארירב אלד עמשמו הזב קפתסמש א"נרת ןמיסב ג"מפב יתיארו לכונד טושפ מ"מ
המ יפלד עדו .רטיאכ ונידד מ"דה קספ כ"ג ומצע ליגרהש י"ע השענש רטיאב וליפאד ירחא ר"מגדה לע הזב ךומסל
ונימי די עטקנב ה"ה ןיליפת הילע חינהל בייח ןידה רקיעמד תרוביקה א"כ ול ראשנ אלו ולאמש עטקנב הלעמל ונבתכש
ע התע חינהל בייח תרוביקה א"כ ול ראשנ אלו ליפת היל ןי רהש רחא התעד השענ ןימיה לאמשב תושעל ומצע ליג
לאמש :

* ולאמשב חינמ - הארנ א"נרת 'יסב י"בב אבוהש רוטיעה לעב ירבדמד בתכש ת"עשב ןייעו ינשה טוח םשב ב"מב 'יע
אניד ןיליפתבד ירחא ל"ר ןיליפתמ ערג אלד םש כ"שמ רוטיעה לעבה תנוכד ןירווחמ ןיא וירבדו אציד ל"סד ןחינמד יכה
אוהש ונימיב חינהו ךפיה םא יאדוב אפוג ןיליפתב לבא הזב אצי דבעידב בלול ןינעל פ"כע םדא לכ ןימי אוהש ולאמשב
ןכ ראבמש ינשה טוחב יתאצמ כ"חא םדא לכ ןימיכ יוה הידיד לאמש רטיאבד אצי אל דבעידב וליפא םדא לכ לאמש
ונבתכש ומכ תויארב ט"עהעב ירבד :

* יהש א"יו 'וכו הב בתוכש ד - בותכל לוכי היהיש ןניעב אלו הזל ינהמ הביתכ לכד עמשמ 'סופהו ע"ושה תמיתסמ
תומישר קר רומג בתכ בותכל לוכי וניא םא ךא םתבתכו ארקד היטשפ הרואכל עמשמדכ אפוג הזוזמו ןיליפת םירפס
ןירוק ונאש ומכ ןורכזל אמלעב תונומתו רעפיצ א"לב) ( לכב אוה םא עדוי יניא הז ןינעל בתכ ל א"י קרפ ם"במרב ןייעו
.ע"צו םש מ"מהבו תוינמיס ינשמ וליפאו כ"שמב ד"וי ןיד תבש תוכלהמ תטיש לע ךומסל בוט רתוי יאדוב הז ןוגכב תמאבו
ש"ע ח"הראה הז ןיעכב ךיראהש ומכו הנושארה העידכ ל"סד םינושארהמ בורהו א"רגה :

* גוהנ יכהו - וז העדלד בתכש א"מב ןייע לכ ראשש ףא םדא לכ לאמשב חינמ הביתכב וידי יתשב טלוש אוה םא וליפא
ולאמשב השוע וישעמ רבוסו קלוחש ח"בה תעד איבהש םש דוע ןייעו השוע וישעמ לכ ראשו ונימיב בתוכ םא אקודד
וידי יתשב טלושכ בשחנ הזבש ולאמשב א לכ לש לאמשב חיני ונימיב השוע ותכאלמ ראשו ולאמשב בתוכ םא לבא ךא םד
וירחאש םינורחאמ הברה א"מהכ ומתס ןכו ע"ושה קספ אלא ונל ןיא ונאש וילע םייסמ א"מה תעדב קיזחה ח"הראה ךא
הביתכ רתב ללכ ןנילזא אלד הנושארה העדכ ירמגל קיזחה ורואיבב א"רגהו הכלהל ח"בה ראשו ןימיב בתוכ םא כ"או
הל לכונד ד"נעלנ מ"מ ךא ןימיב חיני לאמשב השוע וישעמ לש ןגהנמו ע"וכד אבילא הכלהכ ןיגהונד םלועה לע ץילמ
ותואב םא לבא תורחאה תולועפ תושעל לוכי ןיא הב בתוכש דיבד מ"ה הנושארה העדל וליפאד ל"נד איה הרות לארשי
וניא ינשה דיהבד ןויכ ע"וכל וידי יתשב טלוש ירקמ ינשה דיהב תושעל ול לקנש קר תורחאה תולועפ תושעל כ"ג לוכי די
ללכ בותכל לוכי .טלוש ה"ד ה"כקס ב"מב ונבתכש המל המוד הז ןיאו המצע ינפב הלעמ הל שי די לכו הז רבד יתדמלו
הלועפ םתסכ קר ע"וכל הלעמ םוש הביתכל ןיא םשש בלול ןינעל א"נרת ןמיסב ןמקל הבושת ירעש ברה לש ותרותמ
זד םש בתכ ה"פאו ןיליפת ןינעל הנושאר העדל ןאכב ומכו תידיחי ה"ה כ"או וז ארבס תמחמ וידי יתשב טלוש ירקימ ה
ול לקנש תמחמ לאמשב השוע וישעמ לכ ראשו ונימיב בתוכ םא םתטישב ךלוהש א"רגהלו הנושארה העדל 'יפא אכה
ד"נעלנכ םדא לכ לאמשב ןיליפתה חיני :

* 'וכו ףוס דע - הזה ללכב אוה שארה הבוג לכד והיינימ עמשמ םחורי וניברו רוטב ןייע ימלשוריבו ת"הסב עמשמ ןכו
וב ןייעמהל איבהש (א"רגה רואיבב וקיתעהו) ןכ ל"ס אלד הינשילד אטשפמ עמשמ ם"במרבו לכבו ק"מסב ןכו י"בב ןייעו
הלחתכל פ"כע רהזיל דאמ ןוכנהמ ןכלו שארה עופש יצח דע לכה ךסב ךשמנ ןיליפת תחנה רועישד שוריפב ובתכ וב
תויב םילודג ןיליפתה ויהי אלש ןיליפתה ךישמיש רתוי בוט ללכ ךרדב מ"מו שארה הבוג לכ לע הלעמל ךשמנ ז"יע יכ ר
המ ל"נכו והל עייסמ ימלשוריהו םינושארהמ המכ תעדל פ"כע אצוי הבוגב יכ חצמה דצל םליפשישמ הלעמל הבוגב
חצמה דצל ןכ ןיאש ינימ עמשמד ל"צז פ"לרח רזעלא 'ר ןואגה י"תכ תוהגהבו בר השעמ 'סב ןייעו רתוי בוטד כ"ג ה
אל הלחתכלד הדומ ר"עמה םגד רשפא מ"מו חצמה דצל ולפשוי אלש ידכ הלעמ דצל ןיליפתה ךישמהל הלחתכל
הבוג לכ רישכמד ת"הס תעדל וליפאד דוע עדו .כ"ג וב לכהו ק"מסה תעדל תאצל ידכ שארה הבוג ףוס דע םהיבגי
םש הינימ עמשמ ןיליפתל שארה (אשוריפ דחל) על ןיא פ"כעד ארותיתה םע ונייהו תועבצא עבראמ םילודג רתוי ןתוש
בתכש א"מס ב"ל ןמיס ןמקל ןייעו ארמגה ןמזבש ןיליפת ינש םוקמ רועיש והזו בקעי תיב רפסב בתכש ומכו אתרבעמהו
הזב רהזיל ןוכנ יאדוב הלחתכל מ"מ 'וכו רועיש ןיאד :

* ףרועב - הרורב הנשמ ןייע "צ רשקהש בתכש בר השעמב יתיארו רפסב ןכ עמשמ ד"נעלו דוקדקה עופש תחת ל
ראוצה תקרפמב הטמל אלו ףרועב הלעמל אהיש ךירצ ןיליפת לש רשקה ל"זש המורתה :

ד"סב ע הצ ןיבורי וקמ ןיליפת תחנה ם
www.swdaf.com 12
זכ ןמיס ןיליפת תוכלה םייח חרוא ברה ךורע ןחלוש
א ףיעס
ו השת איהש לאמש די ונייהד ההכ די ל"זר ושרדו הכדי לע רמאנש ולאמש דיב די לש ןיליפת תחנה םוקמ ההכ :
ב ףיעס
ןירוקש קפרמה ןיבש עורזה קרפבש רשבה הבוגב החינהל ךירצ ) א"לב ןיגובמעלוא ( תרוביק ארקנ םוקמה הזו ףתכהל
ןותחתה יצחב וליפאו ףתכל קפרמה ןיבש קרפה יצחמ הלעמל הנחיני אלש ונייהד תרוביקהמ הלעמל הנחיני אל לבא
ש תרוביקהמ הטמל שממ ותיתחתב חיני אל קרפה הז לש דגנכ המיש אהתש הכירצ 'וגו הלא ירבד תא םתמשו רמאנ
עורזה ףוכישכש ןינעב טעמ ףוגה דצל די לש ןיליפתה תא הטיש ךירצ ןכל בלה דגנכ שממ ןווכמ אוהש תרוביק והזו בלה
שממ ובל דגנכ ןווכמ די לש ןיליפתה אהת הטמל :

ט ףיעס
ש ןיליפת חיני ולאמשב ותכאלמ לכ השוע םא ונימי די רטא םדא לכ לש ןימי איהש ולאמשב די ל .
םדא לכ לש ןימי איהש ולאמשב די לש ןיליפת חיני ולאמשב בתוכש אלא םדא לכ לש ןימיב וישעמ לכ השוע וליפאו
םתבתכו םתרשקו רמאנש לאמש לע די לש ןיליפת תחנהד ללכמ ןימיב הרישקדמו ןימיב הרישק ףא ןימיב הביתכ המ דיבד
ושקל ךירצ הב בתוכ אוהש לכ ראשש יפ לע ףא םדא לכ לש ןימיב בתוכ םא לבא ודגנכש דיה לע די לש ןיליפתה תא ר
םדא לכ לש ןימיב ןכ םג בתוכד ןויכ םדא לכ לאמשב ןכ םג בתוכ אוה וליפאו םדא לכ לש לאמשב השוע וישעמ (אוה הב)
הושב וידי יתשב טלוש אוה םא ל"צאו הדגנכש דיה לע די לש ןיליפתה תא רושקל ךירצ לכ לש לאמש לע חינמ אוהש
םדא :
י ףיעס
ןיא ןימיב השוע וישעמ לכ ראשו ולאמשב בותכל ומצע תא ליגרה כ"חא םא לבא די רטא דלונשכ םירומא םירבד המב
חיני לאמשב וישעמ לכ תושעל ומצע תא ליגרה םא לבא ולש ההכ די איה ירהש םדא לכ לאמש לע חינמ אלא רטאכ וניד
רהש םדא לכ ןימי לע ולש ההכ די איה י :

די ףיעס
ומישת אל ןלהל רמאנו ךיניע ןיב ןאכ רמאנ שממ ךיניע ןיב אלא וניא וא שארבש הבוג והז שאר לש ןיליפתב רומאה ךיניע ןיב
החרק השועש םוקמ שארבש הבוגב ןאכ ףא החרק השועש םוקמב שארבש הבוגב ןלהל המ םכיניע ןיב החרק תויהל ךירצו
םוקמב ןיליפתה לכ וחצמב רעשה ירקע תלחתה םוקמ לע חנומ היהי ארותיתה לש ןותחתה הצקש ונייהד החרק השועש
הליפתה לש ןוילעה הצקהש ונייהד ספור קונית לש וחומש םוקמ ףוס דע שאר לש ןיליפת תויהל יוארה םוקמה ךשמנו
ספור קונית לש וחומש םוקממ הלעמל חנומ היהי אל :
וט ףיעס
ת לש רשקה היהיש ךירצ םינפה דגנכ אוהו תלוגלוגה ףוס אוהש ףרועה הבוגב הלעמל שארה ירוחאמ שאר לש ןיליפ :
זט ףיעס
ןאכל וא ןאכל הטי אלו ףרועה עצמאב רשקה היהיש ךירצ :
זי ףיעס
ץוח דצל ת"ילד ןיעכ הארנש רשקבש םוקמה אהיש ךירצו ףרועה יפלכ אלו אלש רהזיל ךירצ די לש ןיליפת רשקב ה"הו
ךפהתי :
ס חי ףיע
םיניעה ןיב דגנכ אהתש ידכ שארה בחור עצמאב אהתש הציצקה ןיוכל ךירצ ) שאר לש ןיליפת לש רשקה אהיש בוט ןכלו
הבוגב :(

גכ ףיעס
םיארנו םיולג םתויהל בוט שאר לש ןיליפת ןיליפת ולא ל"זר ושרדו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו רמאנש ומכ
שארבש אלש רהזיל שי ןכלו תצק הלוגמ אהתש קר לודג תילטב שאר לש ןיליפתה תא ירמגל תוסכל :

זכ ןמיס ןיליפת תוכלה םייח חרוא ןחלושה ךורע
א ףיעס
תילאמשה עורזב די לש ןיליפת תחנה םוקמ דועו חכב השולחה רמולכ ההכ די הכדי לע תואל היהו [זט ,גי תומש] ביתכד
יו ץרא הדסי ידי ףא [גי ,חמ היעשי] ביתכד [.ז"ל תוחנמ] תילאמשה איה דיד ירה םימש החפט ינימ די ביתכד םוקמ לכבד
תילאמשא יאק ןימי די שריפ אלו םתס [םש] ןיבו ן"יגיובניללע ןירוקש ו"דבוקה ןיבש םצעהב אלא רשכ דיה לכב אלו
ףוגל רבוחמה דיה לכ ףוס אוהש יחשה ד רשב תצובק םוקמ רמולכ תירוביק וז ךדי םש ל"זח ושרד ךכו שי הזה םצעב
ו"דבוקה דע דיה תסיפ רחאש םצעהמ רשב רתוי הברה ראבתיש ומכ שארה הבוגב אוה החנהה שאר לשדמ הז ונדמלו
דיה הבוגב די לשה ןכ ומכ ךדי לע תואל ךל היהו [ט ,גי תומש] ביתכד דועו םוקמב רמולכ תואל םירחאל אלו תואל ךל
אידהל םיאור םירחא ןיאש יה הבוגב הז םוקמ והזו ירבד תא םתמשו [ח ,אי םירבד] ביתכד דועו לכל אוה יולג ותיתחתבד ד
םתרשקו םכבבל לע הלא בלה דגנכ המיש אהתש הטמל ועורז ףוכישכש ןינעב ףוגה דצל הלפתה טעמ תוטהל ךירצ ןכלו
בלה דגנכ היהי אל ותיתחתבד הבוגה םוקמב לכה והזו ובל דגנכ היהי :

ד"סב ע הצ ןיבורי וקמ ןיליפת תחנה ם
www.swdaf.com 13
ב ףיעס
ו ס"שה ןושל תמיתסמד עדו ןילפת תחנהל רשכ יחשה תיבו ו"דבוקה ןיבש הז םצע לכד אידהל עמשמ םיקסופה ןכו
רוטה ןושלמ ראובמ ל"כע ףתכל הנקה ןיבש קרפבש רשבה הבוגב בתכש ק"מסמ איבה לודגה ורפסב י"בה וניבר לבא
םש חופתה םוקמב םא יכ התיצחמ לכב אל הז םגו ו"דבוקה דצלש יצחה אלא רשכ הז םצע לכ אלד פ"עו ע"שב בתכ הז
םוקמ שי הז םצעבש רמולכ קרפבש רשבה הבוגב רוטה ןושל שרפמו ל"כע יחשה תיבו ו"דבוקה ןיבש םצעבש חפותה רשבב
:ןתחנה םוקמ יוה םשו םש הובג רשבהש
ג ףיעס
ם"במרמ ראבתמ ןכו ש"ע 'וכו קפרמבש חפותה רשב בתכש ['ב 'לה] ד"פ א"מרה וניבר בתכש והזו שארב חינהל ךירצש
יחשל ךומסש םצע יצחב אל לבא ו"דבוקל ךומסה םצעה התיצחמ לכב אלו אקווד חפותה םוקמב התיצחמב רמולכ ל"כע
אל ל"כע ןיליפת תחנה םוקמ אוה ו"דבוקה דע ויצחמ יחשה תיבל ךומסה םצעהש 'ז 'יעסב י"בה וניבר בתכש הזו [ב"קס א"גמ]
שבב אקוודד םדוקמ ש"מ לע ךמס אלא ותנווכ ויצח לכ לע ג"מפה ש"מכ י"בה ירבד םג ץרתל ותנווכ והזו םש א"גמע] חפותה ר
ג"מפהכ רקיעהו ש"ע אישוקב ראשנ י"בה לעו ק"מסה ירבד ץרתל קר ותנווכד ספת ש"החמהו םש םלועה גהנמ אוה ןכו
'מגב שרופמ הזד ןילפת ינש חינהל םוקמ שי הפוג םשבו הבוגב טעמ םא יכ הז םצע תלחתהב אל החינהל :[ק"ודו
ד ףיעס
תיב ןיבו ו"דבוקה ןיבש הז םצע לכד תורורב תויאר איבמו הז לכ לע קולחל ךיראה םינורחאה וניתוברמ דחא םנמא
גלפ איה דיה לכמד אוה ןכ יאדוו עורז גלפ בתכש הבר אשומישמ היאר ואיבהש הזו ןילפת תחנהל רשכ יחשה א"רגה]
ובק רמולכ תירוביק ל"זח ורמאש הזד ז"פל ל"צו [ה"קס דגנ הברה רשב תצובק שי הז םצע לכבד אוה ןכ יאדוו רשבה תצ
שוחב גשומכ ו"דבוקה דע דיה תסיפ רחאש םצעה רשב תצובק םוקמ שי הפוג םשד רמול ךרטצנ ע"שה ילעב וניתוברלו
םלועה גהנמ ןכו הזה קרפה תלחתה ירחא תצק ונייהו הז קרפ לכבמ רתוי ] א"רגהכ אידהל עמשמ םש י"שרמו בתכש
הבוג מ"כו בלה דגנכ הלוכ איהו דיבש הבוג ירקמ הזה םצעה לכד םש ס"שה ןושלמ מ"כו ל"כע ףתכה לצא אוהד תירוביק
ש"ע ש"ארו 'סותב ת"ר ןושלמ ךומסל תוטישפב לוכי ע"שה ירבד יפל ןילפת תחנה םוקמב הכמ ול שיש ימד רורב ד"עלנו
ורוהל שי ןכו הז םצע לש התיצחממ הלעמל החינהלו וז העיד לע לודגה עורז רואב אידהל מ"כו ק"ודו ת ו"עקת 'יס
:[ש"ע א"רגהכ
ה ףיעס
הצוצר די עמשמ הכדיד םדיגה תא תוברל [ל"צכ] הכדי םירמוא םירחא [ההכ די] לאמש וז י"הב הכדי [:ז"ל] תוחנמב ןניסרג
גה תא תוברל הכדי םירמוא םירחא ןילפתה ןמ רוטפ עורז ול ןיא ךדיא אינת [י"שר] תלקלוקמו המל ןבומ וניאו ש"ע םדי
הכלה קוספל םהל היה ירהו םולכ הז לכמ וריכזה אל רוטהו ש"ארהו ג"מסהו ם"במרהו ף"ירהד הז ןינע לכ וניתובר וטימשה
:הזב ררועתנש ימ יתאצמ אלו רמכ וא רמכ
ו ףיעס
ז שירד אל אהד ןילפתה ןמ רוטפ עורז ול ןיא רמאד ק"תד ט"מ קדקדנשב וניתובר תעדב ל"נהו רמאק ארבסמ אלא ארקמ ה
הראשנשכ יריימד כ"עבו די תארקנ תירוביקה לכ אתיירואדבד [:ט"י] ןיכרעב ןנירמא אה אברדאו הזב שי ארבס הזיאו
אידהל עמשמ עורז ול ןיא ןושל םגו חינהל המ לע ול ןיאש ןויכ רוטפ רמול ךייש אל כ"לאד ול ןיא עורז קרו תירוביקה
פ ט"מ כ"או הראשנ תירוביקהד ןיחינמד םש 'מגב הל וקייד הפוג ןילפתמו ךדי לע תואל ךל היהו היב ןנירקו די ול שי אה רוט
הנייהתו [די ,וט םיטפוש] ביתכד ןושמשד יארקמ חכומ ןכו די ירקמ תירוביקד מ"ש ךדי לע הרמא הרותהו תירוביקב התוא
ל"נמ השק כ"או וידי לעמ םירוסאה וסמיו םייסמו ועורז לע רשא םיתובעה המל השק םירחאל םגו רוטפ עורז ול ןיאבד ק"תל
:ךדי תירוביקהב ןנירקד ןויכ הז ונעדי ארבסמ אה אבויחל םדיגה תא תוברל אשרד והל
ז ףיעס
ראובמ ך"נתה לכב ירהש דיה ףכ אוה דיה רקיע יאדווד םעטה ל"צו םא ןינתונו ןילטונ המבו ודימ חקיו הדיב ןתנו ודיב ןתיו
דיה ףכב אל קנד אלא די וארקנ ללוכבד ףתכה דע די תאר ןושמשב ןכו ףתכה דע די ארקנ דיה רקיע שישכ םש ןיכרעב ןכלו
די כ"ג עורזה תארקנ דיה רקוע ול היהשכ הב ןתילו הב לוטיל לוכי וניאש דיה ףכ ץצקנשכ ונייהו רסח דיה רקיעשכ לבא
ללכ הילע די םש ןיא אלד ןילפתה ןמ רוטפ עורז ול ןיא ק"תל ל"ס ןכלו עורז ול ןיא אקווד ואלו ךדי לע תואל היב ןנירק
הילע די םש ןיא דיה רקיע אלב מ"מ םייק תירוביקהד בג לע ףא רמולכ עורז ול ןיא טקנד קר ףכ ול ןיא ה"הד ה"הו
דיה ףכ ץצקנשכ תילו םדיגה תא תוברל אלא ההכ די הכדי ישרד אל ולא םיאנתד יפל הז לכ וטימשהש וניתובר םעט והזו
תכלה ןיאשכד לכל עודי אליממ הזל קוספ ןיאש ןויכו ההכ די ןנישרדד םדוקמ עירכה הארתב אוהד ישא ברד והייתווכ א
אוה ןכ נ"הו אליממ ןבומד הכוסה ןמ התא רוטפ ול רמול צ"א הכוס ול ןיאש ימ ומכ אבויח אכיל די ול הרמאש אתיירבהו
לא ללכ הזל ןיכירצ ויה אל ןילפתה ןמ רוטפ עורז ול ןיא וניאד ל"מק הכדיד ארקמ בייח םדיגד אשרד םהל שי םירחאד םושמ א
ןכ איה אטישפד אתלימו רוטפ די ול ןיאשכד אליממ ןבומ ההכ דיד ךה ובתכש ןויכ םיקסופהו :
ח ףיעס
םדיגה תא תוברל הכדי םירמוא םירחא רוטפ עורז ול ןיאד אתיירבא ובתכש 'סותה ילעב וניתובר תטיש אוה ןכ אל לבא
רמד יגילפ אלו אדח רמא רמו אדח רמא םירחאו רוטפ תירוביקה דע העטקנש ונייהו עורז ול ןיאשכ רמא ק"תד רמולכ ל"כע
ד"סב ראבנש ומכ היאר ןיא הזמ םג םנמא הכלה ןכ ןכלו םייק עורזהו עורזה דע דיה תסיפ עטקנש רמולכ םדיגה תוברל ורמא
ז קר די ול ןיאש םדיג בתכ 'א 'יעסב א"מרה וניברו וקספ 'סותד םושמ מ"ד ורפסב ומעט ראיבו ל"כע הכרב אלב חיני עור
אסריג ול התיהש ובתכו רטופ המל עורז רואה ירבדב םינורחאה וחרטו ןכ קספ ןכל רוטפל קספ עורז רואהו אבויחל
וירבדב הברה וקחדנו 'מגב תרחא [םינורחא יראשו ג"קס א"גמע] ה ז"א רפס םהינפל היה אלש יפל םהל םרג הזו לודג
ומעט הלגתנו הזל וניכז התעו :

ד"סב ע הצ ןיבורי וקמ ןיליפת תחנה ם
www.swdaf.com 14
ט ףיעס
עורז רואה ל"זו תוברל הנושאר אתיירבב םיקילא וניבר 'יפו 'וכו ךדיא אינת 'וכו םירמוא םירחא לאמש וז הכדי [ז"עקת 'יס]
'וכו היינש אתיירבבו 'וכו עורז ול שיו די ול ןיאש םדיגה תא לה קספו יגילפד החמש וניבר ירומ שרפמ הז ןושלכו ק"תכ הכ
עורז ול שיב יריימ םירחאד שרפמד רורב ומעט ז"פלו ל"כע םדיגה תא רטפ כ"א לאמשל שירד ק"תד ליאוהד רוטפד
שיב בייחו יגילפ אל היינש אתיירבבד יהנד היאר ןיא 'סותהמ םגד רמוא ינא ז"פלו ק"תכ הכלהו רטופ ק"ת הז לכ םעו
הו ז"אהכ םישרפמ הנושאר אתיירבב אמש מ"מ עורז ול הארנ אנידל ז"פלו הזב הכלה וקספ אל 'סותה ירהו ק"תכ הכל
וירבד לע רובעל השק א"מרה וניברד הימופמ קיפנד ליאוה ךא רוטפ עורז ול שיש יפ לע ףא ודי העטקנד רתוי ] ירבד לכו
וררבתנ אל א"גמה "ר אהד םהירבד וחדנ יאדווב ירפסד י"ר אוה םירחאה םא אברדא ירפסמ 'סותה לע השקהש המד י
חכמ ירפסד י"ר ירבד וחדנ מ"מ ןליד ס"שד י"ר הז ןיא םא ףאו הז החד ס"שהו די ארקנ ןימיד רמוא םש ןליד 'מגב םג םרוחה
די ירקמ אלד ונראב רבכ ןיכרעד ךהל זמרו לאמשב ונחיני עורז ול שי יאד השקהש המ םג די ארקנ אל ןימיד ןליד ס"ש
:[ק"ודו ונבתכש ומכ ללכ ק"ל ןיכרעמו
ףיעס י
רהזיל שיו ץוח דצל וילע הלפתהו בלה דצל די לש הלפת רשק לש ד"ויה אהיש ןוכנה גהנמה 'ב 'יעסב י"בה וניבר בתכ
ל"זח וכירצהש הזד בלה דצל היהי רשקהש ונל ןיא הרורב היארד רמולכ ל"כע הלפתהמ רשקה לש ד"וי זוזת אלש
ירצ ןכש הארנו ןוכנ מ"מ ןילפתה םצע לע והז בלה דגנכ המיש הכלה אוהו ידש תויתואמ אוה ד"ויהש ןויכ תושעל ך
'מגמ הרורב היאר ןיא הלפתהמ רשקה זוזת אלש םגו בלה דגנכ תויהל ךירצ יניסמ השמל שאר לש ת"ילדהש ומכ ל"יד
די לש דויה ןכ ומכ ןילפתה םצעמ קוחר אוה לע תוכירכהש רתוי בוט ןכלו אוה ןכ אבוכיעל הלבקה תמכח פ"עו הארנ ןכ ךא
דיה לע דיל ץוחמ ןיכרוכש םיזנכשאה גהנמלד הלפתהל רשקה קדאתי הזבד םידרפסה גהנמכ דיל ץוחל דיה ןמ ךורכי
ןבומכ רשקה הזב קחרתי דיה :
אי ףיעס
ןכו ל"כע דיה דצל הציצקהו ףתכה דצל תחנומ אהת תרבוע העוצרה הבש אתרבעמהש ןקתל ןוכנה גהנמהד בתכ דוע
היאר ןיאש ףא לארשי לכ ןיגהונ הז לע הרורב ךכיפל ןכ םישוע ןיאש שיש ד"התמ איבה לודגה ורפסבד םושמו ש"מכו
גב ולא םיניד ןיוכל שי םישרפמ תצקלו] הזב ריהזה מ םינפ יפלכו הלעמל תויהל ךירצ ןילפת לש רשק ורמאש :ה"ל תוחנמב אר
:[ק"ודו י"בבו י"קמנב 'יע
בי ףיעס
ב הזיא לע אלו שממ דיה לע ןילפתה חיניש ךירצ הליגמב י"שרו דיה לעש דג [:ד"כ] תואל ךל ןניעבד םושמ םעטה שריפ
הנוהכ ידגבבד ומכד םעטה שריפ ש"ארה לבא די לשב קר הז ןיא הז םעט יפלו תואל םירחאל אלו [.ט"י] םיחבזב ןנישרד
ורשבל וניב ץצוח רבד אהי אלש ורשב לע שבלו ב ץצוח רבד תויהל אלש ךירצ ךדי לע ביתכד ןילפתב ה"הו ודי ןיבל וני
א"בשרהו ץצוח רבד היהי אלש ךירצ ראבתיש ומכ ךיניע ןיב דגנכ שארבש הבוגב ךיניע ןיב ביתכד שאר לשב ה"הו
ש"ארהל שאר לשב ןיב די לשב ןיב תלסופ הציצחד קפס הזב ןיא לבא הזב קפתסמ 'ושתב :
גי ףיעס
תירוביקה לע הכמ ול שישכ די לשב לקהל הצורש ימ לע ינהימת ןכלו וחינהל לוכיש הכמה לע םיטוטרמס םיחנומו
םהילע [ו"קס א"גמ] ויבג לע רחא דגב שובל אוהש ןויכ תואל םירחאל אלו ךייש אל הזבד םעטמ ל"ז י"שר לש ומעטל והזד
שאר לשב א"בשרה קפתסמ ט"המו רתויו רוסא יאדוו ודיל ןילפתה ןיב ץצוח רבד אהי אלש ש"ארהכ ל"ייקד ןנא לבא
זל ריתהל הארנ תירוביקה םצע יצחמ הלעמלמ וחינהל ה 'ד 'יעס ףוסב ש"מכו אקוודד א"מרה וניבר קספש המ לע םגו
הציצח תויהל רוסא שארה לעשו דיה לעש תועוצרב םגד ל"סו םילודגה וקלח ל"כע דיפקהל ןיא תועוצרב לבא ןילפתב
[ה"קס א"גמו ד"קס ז"טו שובל] תונשל ןיאו גהנמה ןכו :
די ףיעס
ר בתכ מ"מו חינהל ךרטצי םאו ושאר תולגל לוכי וניאו שארב באכ ול שיש רמולכ תוליזנל לולע אוהש םדאד 'ה 'יעסב י"בה וניב
ינפמ םסכיו שארל ךומסה קד עבוכ לע שאר לש הלפת חינהל ול ריתהל שי ללכ םחיני אל ומצע שארה לע שאר לש הלפת
לע ךרבי קר שאר לש לע ךרבי אל הז ךרדב םיחינמהו םיאורה ל"כע חינהל די לש א"בשרה ירבד לע יונב הז רתיהו
אוהש ךיא םחינהל בטומ ללכ םחיני אל כ"לאד ןויכ ילואו ע"צו הזב רתיה םוש ןיא ש"ארהל לבא ש"מכ הזב קפתסמש
הזכ רתיה חותפל השק לבא שארה לש ןילפתה םוקמ תוקנל ךירצו ץצוח שארה לע רפע שישכ ןכו תצצוח התמ הניכד עדו
ל יוארהמו יקנ םוקמה היהיש קרסמב םוקמה ףופח םעט םוש הזב האור יניאו דאמ לודג רעישהשכ םג רימחהל םיצור שיו
םוקמ לש רעישה ידדצ םג בבסמש תירולב ול שי םא ילואו ימד שארה םצעכ שארה רעישו רעישהל ןתת לובג הזיאד
מב לדגה יעבטה רעישה אל לבא הציצח שי יאדוו הזב ןילפת תחנה םוקמל רחא קפקפל ןיאו טושפ גהנמה ןכו הז םוק
הזב ללכ :
וט ףיעס
קר אוה הנווכהד די לשה תוסכל בייוחמש הנווכה ןיא תואל םירחאל אלו תואל ךל ל"זח ורמא די לשבד ג"עאד עדו
תואל ךל םוקמב [:ז"ל] תוחנמב שרופמ ןכו םלוכל הארתיש ךירצ שאר לשהד ךפיהל ןכו םש יכ ץראה ימע לכ וארו ביתכדכ
ה שארבש ןילפת ולא ןנישרדו ךילע ארקנ ' אלד רחא ץפחב וא תילטב םתוסכל רתומד םתוסכל רוסאש הנווכה ןיא
םוקמה לע קר הרות הדיפקה שארה לעו וילע יוסיכ הזיא וילע תוסכלו שאר לשה חינהל לוכי שארב שוחימ ול שיש ימ ןכלו
:םילודגה וקספ ןכו דחיב
זט ףיעס
כ השוע םא ונימי די רטיא ההכ וז די הוה ולצאד םדא לכ לש ןימי אוהש ולאמשב חינמ לאמשב ותכאלמ ל טלוש םאו
םדא לככ לאמשב חינמ ונימי לע ולאמשב ןורתי םוש ןיאש ןפואב הוש חכב םהינשב השועש ונייהד וידי יתשב שיש לכ לבא
ד"סב ע הצ ןיבורי וקמ ןיליפת תחנה ם
www.swdaf.com 15
עמ לכ ראשו ונימיב בתוכ םאו ולצא ההכה איהד ונימיב חינמ ונימי לע ולאמשב ןורתי בתוכ וא ולאמשב השוע ויש
א"יו ולצא ההכה איהד ולצא חכב השתה דיהב חינמו וישעמ רחא ןיכלוהש א"י ןימיב השוע וישעמ לכ ראשו לאמשב
םתבתכו םתרשקו ביתכד םושמ הביתכה רחא ןיכלוהש תרחאהב חינמו ןימיה איה הב בתוכש דיהו העידכ אנידל רקיעהו
הנושארה [ז"יקס א"רגה] הכ דיד אשרדד וניאש ס"שב אידהל הארנ םתבתכו םתרשקוד אשרד כ"אשמ הכלהל אוה ה
הכלהל םתבתכו םתרשקו שירד והיאו נ"רו םרוחה י"רו ק"ת יגילפ אתיירבבד דועו ההכ דיד ךה ל"ס .ז"ל 'דב ישא בר ירהש]
"רד ךה ל"ס אל והיאו ק"תכ הכלה יאדוד דועו הל וחד םרוחה י"רדו נ"רכ ל"ס םרוחה י"רד םש אתיאו :[נ
זי ףיעס
ךופהי רטיא וניאמ ןיליפת לואשל ךירצ רטיאה םאו רקיע וניאו ןיקלוח שיו אצי אל םדא לכ לש לאמשב חינהש רטא
םושב א"א הז רבדו ופוג דצל אלש רשקה היהי הכרדכ החיני ולאד ופוג דצל רשקה ול אבי הזבו ץוח דצל אתרבעמה
ימ ןכו ךכ לכ אדיפק אכיל אתרבעמה לע לבא ןפוא אוה רטיא םתסד עדו ךכ השעי רטיאמ ןיליפת לאושש רטיא וניאש
ואל םא רטיאכ וניד םא תקולחמ שי רטיא תויהל ומצע ליגרהש םדא לבא ךכ דלונשכ ינש יכדרממ איבהש ט"קס א"גמע]
תועיד יו רטיא יוהד םידומ ע"כד ונימיב תושילח ול דלונ םימשה ןמ םא ש"כו רטיא יוהד הארנ מ"דב א"מרה תעדו ימ ש
ז"לז ןינע המד ןכ וניאו ודי העטקנשכ ה"הד רמואש :[ק"ודו
חי ףיעס
ךומסה םצעה יכ ןיליפת יתש חינהל תרוביקב שי םוקמ יכ ןיליפת חיני ןיליפת תחנה םוקמב הכמ םדאל שיש יפ לע ףא
ןיליפתה םוקמ אוה חפותה םוקמב ו"דבוקה דע ויצחמ יחשה תיבל נהל לוכי ויצח דע עיגמ הכמה םאו ףוגה יפלכש ויצחב חי
יתש חינהל שארב שי םוקמ [:ה"צ ןיבוריע] ןיליפת אצומה קרפ שירב רמאש המ לע הומתל ןיאו] 'ד 'יעס ףוסב ונראבש המ יפכ
םוקמ נ"ה 'וכו שארב שי םוקמ י"בשר רמאדכ רמאק שארד אימוד אלא אוה ןכ יאדוד םצעה לכב רשכ םא רתוי שי אהו ןיליפת
:[ק"ודו ש"ע דיב שי
טי ףיעס
תוכירכ 'ג ועבצא לע הנממ ךורכיו יעצמאה עבצא לע חתמתו רשקה הנממ רושקיו עורזה תא ףיקתש ידכ די לש העוצר ךרוא
ןפואב העוצרה בחתיש רמולכ רושקיו [אקוד ואלו ןוילעב בתכש ב"יקס א"גמע] יעצמאה קרפב דחאו ןותחתה קרפב םינש
וכירכ עבש םג ךורכל םלועה םיגהונו םייקתתש א"מרה וניבר בתכו 'וגו ךדי תא חתופ קוספבש תובית העבש דגנכ דיה לע ת
השודק חיני ךיאו העוצרהמ שודק רתוי ארותיתהד םושמ ל"כע דיה לע הקזחל ידכ ארותיתה לע העוצרה ךורכל ןיאד 'ח 'יעסב
ו אתרבעמה לע תוכירכ 'ג ןיכרוכ םידרפסה לבא םיזנכשאה גהנמ אוה ןכו הרומח השודק לע הלק ןכש תמאו ן"יש ןימכ ןישוע
ש"מכ ךכ השעי אלש ל"או ונבל םולחב אב ו"חרהש] הז לע קלוח וידימלתמ לודגה לבא ל"זיראהל ח"ע ירפבו תונווכב בותכ
[ש"ע ןכ םש םינינע המכו םירבחהמ אלא ל"זיראהמ וניא ןכ המש בותכש המש ל"או דרפס ילודג המכ םשב ו"טקס ת"שה
תעשבד ד"יקסב א"גמה ש"מו] לשה וחינהש גהנמה יפל והז ש"ע שאר לשה חיניש דע זוזת אלש העוצרה הילע חיני החנה
:[ש"ע ח"י 'יעס ה"כ 'יסב ש"מכ וניגהנמ יפל אלו תוכירכה םדוק שאר
כ ףיעס
אוהש רמולכ ספור קונת לש וחומש םוקמה ףוס דע חצמה לעש רעישה ירקיע תלחתהמ שאר לש ןיליפת תחנה םוקמו
ןב אוהשכ ךר הנש ומישת אלו [א ,די םירבד] ביתכד החרקמ ונדמל ךיניע ןיב [ח ,ו םירבד] ביתכד אהו [.ז"ל תוחנמ י"שר]
תמל םכיניע ןיב החרק הנוכהו רעישה ירקיע םוקמ אוה אלא ללכ רעיש םש ןיא ירהש שממ םיניעה ןיב ךייש אל החרקו
אכ הככ לע ןומההל ריהזהל שיו םיניעה ןיב דגנכ חומה לע חנויש לע ויצח שאר לשה םיאשונ םיברש וניניעב וניאר רש
םילודגה ןיליפתב הזל הביסהו לודג םשנועו הלטבל םיכרבמו םהימימ ןיליפת תוצמ ומייק אל יכ השוב ותואל יואו חצמה
תחימצ םוקמב קר ןכ וניאו ןיליפתה םוקמ אוה םש רעישה תחנה תולכש םוקמבש רמאל םיעוט םיבר םגו םירשקה ןויפרו
קיע וניא םאו יוארכ שאר לשה םהילע חנומ םא םדא ינב המכב םינייעמו םיכלוהש םיהלא יארימ המכ יתיארו רעישה יר
דאמ לודג םרכשו םקלח ירשאו יוארכ תויהל םינקתמ יוארכ :
אכ ףיעס
ר לשה אהתש ןיוכל ךירצו םינפה דגנ אוהו תלוגלוגה ףוס אוהש ףרועב הלעמל שארה ירוחאמ רשקה היהיש ךירצו שא
אהיש ךירצו ןאכל אלו ןאכל אל הטי אלו ףרועה עצמאב היהי רשקה םגו םיניעה ןיב דגנכ היהיש ידכ שארה עצמאב
שי די לשב ןכו רשקה ךפהתי אלש רהזיו ןיתלד ינש ןיעכ ןישועש ןתואכ אלו ץוח דצל תילד ןיעכ הארנ רשקבש םוקמה
לשב ןיב ץוח דצל היהי תועוצרבש רוחשהו ךפהתי אלש רהזיל שארה םיפיקמש םוקמב אדיפקה רקיעו שאר לשב ןיב די
עורזהו לע הנעתהש ורמאו םינפ דצל רוחשה העוצרה תחא םעפ ול ךפהנש הז לע הנעתה םיארומאהמ דחאש וניצמ 'מגבו
:[.ה"כ ןטק דעומ] תוינעת םיעברא הז
בכ ףיעס
שיו טעמ ונממ הלעמל וא רובטה דע ועיגיו וינפל שאר לש תועוצרה לשלשי דע לאמש לשו רובטה דע ןימי לש העוצרד ובתכש
אלבו תוחפל הרועש ךרואכ שאר לשו די לש העוצרה בחורו וינפלמ טעמ לושלושיש קר הזל רועיש ןיא 'מגד אנידמו הזחה
בכעמ וניא יכ תורחא אצמיש דע ןהש תומכ ןחינמ תורחא אצומ וניא םא ןבחרו תועוצרה ךרוא רועישמ תחיפ םאו ץקועה
אנידמ לבא םיארנו םייולג ןתויהל בוט שאר לש ןיליפתו ג"ל 'יסב ראבתי הערקנשכ העוצרה רופתל רתומ םאו הוצמ רודיה קר
הברד [.'ל תוכרב] ןידמוע ןיא פ"רב מ"כו] ובר ינפב ויליפת תולגל ץרא ךרד ןיא ובר ינפב דימלתו ו"ט 'יעסב ש"מכ בכעמ וניא
ימרי 'רב ז"ר ןכו ייבאד ןיליפתב שיגרה אל ןכו םיסוכמ וא םייולג םה םא דיפקהל ןיא די לשבד א"מרה וניבר בתכו [ק"ודו ש"ע ה
אלש גהנמה ןכו שאר לשב ףא תולגל לוכי ובר ינפב דימלת 'יפא הלפתו ש"ק תעשב אלא םיחינמ ןיאש וישכע ובר םע דימלתב
דומילה תעשב קרו ובר ינפל תואשנתה ךייש אל םחינהל הבוח זאד ןויכד ל"כע רהזיל :אדיפק שי ךכ לכ הבוח וניא זאד


ד"סב ע הצ ןיבורי וקמ ןיליפת תחנה ם
www.swdaf.com 16
קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה תאמ ןיליפת תוצמ לע ראפ שבח רפס ל"צז
המדקה
... לושכמה םיברש םילשכנ תחנהב ה ת הלפ לש - שאר אלש המוקמב - דוחיבו לצא םתוא ש ת םהליפ םילודג רתוי יאדמ ,
וא םינטק רתוי יאדמ זיזבו כ ש־ל ה או נ ר םיקח םמוקממ יוארה - עינה תא ר״ומדא א״טילש תאצל םירבדב םיבצוח
תובהל שא שדוק חיכוהל ריעהלו לע ךרע ג תלוד תשודק הוצמה הביבחה לש אפת ״ י תבוחו קודקד המויק התכלהכ , זא
םסרפ תא רפסה דחוימה הזל םשב שבח ראפ רשא םנמא וסיפדה זא םולעב ומש ... כ״כ בבחתנ הזה שודקה רפסה זא ינמו
רודה ילודג לצא םיברו ,דימת וב וקיזחה םהמ צז ב״יצנה ןואגה ״ ותוא קיזחה ל לט ךותב וניא ותוביבח בורמ יכ רמאו ותי
י כ ףא וחינהל לו דחא םויל , לש םירפס המכו ג םיאיבמ וירחא וספדנש רודה ילוד השעמלו הכלהל וירבד תא ...
רבחמה תמדקה
לארשיל ראפו זוע איהש הביבחה ןילפת תוצמו , ל התלוגסב רשא איה איהו ןוילעה רואה תא עיפוה משנ לכ ייח רוקממ ,ה לע
לע ,ונשפנו ונחור .ונתמשנ לארשי תסנכ לש תיללכה המשנה , תיטרפה המשנה לעו .בקעי תיבל רשא שפנה לכ לש ב כ תע ל
ינפמ רשא .ונידיב תפפורתמ התיה התשודק תוממור םילאוג ומק לשוכ לכ ידיב וקיזחהו םלוע ידוסי םיקידצ םינוילע ,
הבשו שודק םע רואל תויהל המייקתנו הקזחתנ הרצבתנו .ורדהו וראפ ייח ןובמ
םוריהל שחיב ר״הועב לוקלקה עיגה ןמזה ךשמבו .הוצמה לצא הרמאמב התשענ אלו הבזענש ינפמ םעה ןומהמ םיבר
פתל שחיב שאר לש הל , םעש כ ל המלש הנשמ לש הלודגה הרהזאה (דכ הליגמ) , נימה ךרד וז ירה וחצמ לע הנתנ״ ״תו ,
.הזה שודקה ןינעה בזענ לפתה תא םינתונ םיברו לש ה שאר , הבור וא הלוכ , חצמה לע התצקמ תוחפל וא כ אלש ד ת
הו ,הרות לש מ צ ו לש ז״יע ר״הועב תישענ ה א הרמאמכ .
א קרפ
... יחא התעו נ ו רשב נ בד לא םידרחה ׳תי ׳ד יארי ו ר י .ו ילא םכ ,ארקא םישיא .הרוצ רמ לוקב ילוק םירא רפושכ יכ הער
חנא הלודג נ םישוע ו הב הלת ה״בקהש ,הביבחו הרידא הוצמ ונידיב שי הנה .וניתושפנ לע .ונדובכו ׳תי ודובכ זוע איהו
ונל . ו כ ומ ל״זר ושרדש ...
ב קרפ
בבל סמי אל ךיא התעמו נ ימכ יהיו ו ם . רשב תורעשו נ רמסת אל ךיא ו נ ה .ונואג רדהו ׳ד דחפמ ענ המו נ ות םויב ה חכ .ה
ד תע ׳ בי אי ונתוא טפשמב כ וניוג ירחא ודובכו ושדק ירבד ונכלשה י . סח נ לע ו שא ונמצע דובכ אלו ,טעמי לבהמ ר
דובכל ונררועתה ׳תי ומש ה , ח י .םימלוע ימלועלו דעל םייקו יבר יכ ם הלפת״ תוצמב םילזלזמ ונימע ינבמ .״שאר לש
.ראפה רקיע ׳ד םשו ארקנ הילע ודובכו . דב ראובמכו ח ל״ז זנה כ יר ם . בותככ אלש ןילפתה םיחינמו , יפמ ונל שרופמו
ח ל״ז נמ) וח (זל ת ,״אקוד רעש םוקמב היהיש״ יניסמ השמל ארותיתה ןמ תצקמ וליפא םאו רעשה ירקעמ הטמל הנומ
םייק אל כ המודו ,שאר לש ןילפת תוצמ לל כ ישפה וא וינתמ לע ןילפת רשקש ימ ל .וירוחאל ןילפת תוצמו אל שאר לש
םייק כ .לל אשת אלד ואלב רבעו הלטבל ותכרב ,ךרב םאו ) ב ר כ הנהו .(גל תו כ וצ רב ח ו ,םלוע ילודג הזב ו כ ספדנ רב
ןוקית״ .ןטק סרטנוק םירויצ םע םלוע ״ - בוטל שיאה ותוא רוכז םרב - . דוע ר״הועב לבא אל םעהמ םיברו הרס אל הלשכמה
.ורהטה .הטמל התוחנ חצמ לע םהילפתו ,יבל לא יתתנו כ ה די י םידבכנהב קר יולת הזה רלוקה ,הזה לעמב םינגס
בש כ .בקעי תולהקמ רתאו רתא ל הרותה יגלפומ דוחיבו . םינברה .ריעו ריע לכבש תובישי ישארו ,םיטחושו ,םידיגמ ,צ״ומו
תא םיאורה .הברה הלשכמה - םימש דובכ .ללוחמה - .ועז אלו ולח אלו טעמ רתוול םדובכ לע - םוקמ לש ודובכ ןעמל
ינומה שיא לכ לע עיגפמב תווצל ,ה״ב הב נ וחי הטמל וילפת וקממ ם .רעשה ירקע - תוועמה ןקתל . תרטע ריזחהלו
.יוארה םוקמל לארשי תראפת ר םהלש ןילפת לש רשקש םתואו ח ב יאדמ רתוי - יבו ,הדעה יבושח םכילע אלה ח ,םינברה דו
לטומ - וא ,ןקתל ע תווצל כ םכנוצר ישוע לע פ״ - ו הזב חקפל ןקתל ;
וניחא תבהא היאו ,ונבלב תויהל תביוחמה ותבהאו ׳ד תארי היא ונתירב ינב כ .םהמ םלעתנ י חנו ךרעה לק רבד ליבשבו
ןקתל הדמח אלב תכלל םחיננ ,הזכ . ןיאו םמלועל וכלה המכ עדוי ׳תי ׳דו שאר לש ןילפת תוצמ םדיב כ קר ,םהימי ל
תוכרב לש םיעשפו תונוע הלטבל םיכרבמש םוקמב) (תוצמ לע ל״ר ,ומויב םוי ידמ . ימ לעו ,יולת רלוקה - ימ לע אל םא
תוחמל םדיבש .
... הארי דערו אלה אבת נב ו םא אל נ ח שי טלפמ ונל . ןקתל תא תוועמה , ףיסוהל ץמוא חקפלו כ ל שיא תיבב ושרדמ . ריכזהל
ריעהלו תא םילשכנה לוטבב תוצמ ןילפת לש שאר . םיסינכמו םמצע תויהל ללכב ופ״ יעש לארשי ״ןפוגב ) ה״ר זי ( - לע אל
רבד , ונבלו אל דרחי , ןומטנו ונידי תחלצב אל מ ר - םולש ךילע ישפנ . אלה , הלילה , ונשפנ תחת םשפנ , א ם אל דומענ לע
רמשמה רשאכ התאי . ימלו שי ודיב מל ח תו רבדב הזכ , רתוי ברמ ריעה , ד״באה לכב ריע רשא וירבד םיעמשנ , ימו אל
עמשי ולוקל נתנב ו וצ ןקתל לכ שיא וילפת יוארב . םגו שורדל ריעהלו דימעהלו םיחקפמ ריעב הלודג תשרודה תאזכ . הנאו
ךילונ תא וניתפרח , םא אל ונרמש תא תרמשמ ׳ד רשא תחת ונידי רבדב לקנ ןקתל הזב :
... ו ה צע הנ ם .ןינעה רקיע לבוס וניאש רבד אוה תוכירא כ ,אניד ןינעל לל אוהש ב ןיאש טושפ רבד ש ,תקולחמ םוש ו כ ל
ינמה ח לש ןילפת אצי אל רעש םוקממ הטמל שאר . הלעמל ןותחתה הצקה היהיש ךירצו מ טעמ ע ק יאדו ירהש ,רעשה יר
ירקעל שממ הוש םצמצל רשפא יא רעשה . ןנירמאד הלוכ הרותה לכמ אנש יאמו רשפא יא״ (דועו חכ ןילוח) ״םצמצל פ״עא
שיש (׳סותבו ש״ע) םירמוא םדא ידיבש״ ,״םצמצל רשפא ימ מ״מ .תאזב הוצמב ונמצע סינכהל הזב ונסינכמ ש ח וניאה ו״
הב ריהז כ ,וימי ל ״ןפוגב לארשי יעשופ״ ללכב אוה ) ר ״ (זי ה רבדה ןיא דועש ,ל״ז ג״מסה תעדו הלטבש ימ םגד ,רורב
״ג ,׳א םעפ כ , והמחריו ׳ד לא בושל ומצעל שוחי אלש ללכב ו״ח היהי ״ןפוגב לארשי יעשופ״ . ךיאו נ ךרד םידיב בוזע
.הלולס הרעשה לע ונייה תולתל ו כ ורמאש ומ ח קוספ לע (דכ תוכרב) ל״ז ירבד) ם כ ח הז״ ״דגנמ ךל םיולת ךייח ויהו״ (
.׳ד םע ,״וילפת הלותה ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->