P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 1|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Sep 04, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2014

pdf

text

original

ד"סב זט םילקש הדוהי טבשמ אלש ךלמ

www.swdaf.com 1

א קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
ח הכלה
ךלמ הז ירה ,'ה תומחלמ םחלנו הוצמהו הרותה ךרדב ךלוה ךלמה ותוא היהו ,לארשי יטבש ראשמ ךלמ דימעהש איבנ
ול רמאו םעברי דימעה ינולישה היחא ירהש ,ךלמ וינבמ היהיו דודל תוכלמה רקיעש פ"עא ,וב תוגהונ תוכלמה תוצמ לכו
א עמשת עומש םא היהו 'וגו דודל יתינב רשאכ ןמאנ תיב ךל יתינבו ךוצא רשא לכ ת דחא טבש ןתא ונבלו היחא ול רמאו ,
.םילשוריב ינפל םימיה לכ ידבע דודל רינ תויה ןעמל
ט הכלה
תוכלמה קספת לארשי ראשמ ךלמ דומעי םא לבא ,םלוע דע ןוכנ היהי ךאסכ רמאנש םלועל םידמועה םה דוד תיב יכלמ
אנ ירהש ,ותיבמ םימיה לכ אל ךא םעבריל רמ . הז א"א .'וכו תוכלמה קספת לארשי ראשמ ךלמ דומעי םא לבא /ד"בארה תגשה/+ רמאש המ רתוס
תיב תוכלמל הינש התיה לבא וערזמ תקסופ תוכלמ התיה אל םירשכ וינבו רשכ ךלמ םעברי היה וליא אוה ןכ ו"א ,'וכו דבלב תוכלמה אלו הלעמל רסיק ,ןוגכ דוד
רסיק גלפו +.

טמ קרפ תישארב ן"במר
לארשי לע הלשממה הדוהיל שירוהו ויחא לע הדוהי טבש ךילמה בקעי יכ זמר הזה בותכהו 'ה רחביו דוד רמאש המ אוהו .
הצר יב יבא ינבבו יבא תיב הדוהי תיבבו דיגנל רחב הדוהיב יכ םלועל לארשי לע ךלמל תויהל יבא תיב לכמ יב לארשי יהלא
ארשי לכ לע ךילמהל ,לארשי לע רחא טבש ךולמי יכ זומרל ,רוסי אל רמאו .(ד חכ א"יהד) ל הדוהיל תויהל לחיש תעמ לבא
רחא טבש לא ונממ רוסי אל תוכלמ טבש םלועל לארשי לע דודל הכלממ ןתנ לארשי יהלא 'ה יכ (ה גי ב םש) רמאנש והזו .
:וינבלו ול
איהה תעב תוכלמה תלאש רבדש רובעב יכ ,היה לואש ןינעו ןמ םהילע ךילמהל הצר אל ,אוה ךורב שודקה לצא בעתנ
העש תוכלמ םהל ןתנו ,םימלועל ונממ רוסי אלש תוכלמה ול רשא טבשה יפאב ךלמ ךל ןתא רמאש בותכה זמר הזלו .
:תוכלמה ונממ הקספנו וינבו אוה גרהנש ,ותרבעב וחקל ןכלו ,ונוצרב אלש ול ונתנש ,(אי גי עשוה) יתרבעב חקאו
ז לכ היהו וימיב ךלמ לואשל םהל היה אלו ,םתוא עישומו 'ה יפ לע םהיתומחלמ םחולו איבנו טפוש לאומש היהש ינפמ ה ,
,(ז ח םש) םהילע ךולממ וסאמ יתוא יכ וסאמ ךתוא אל ול רמא ה"בקהו ,(בי בי א"ש) םככלמ םכיהלא 'הו םהל רמאש ומכ
אמייק לש תוכלמ םהל ןתנ אל ךכיפלו גי םש) בותכה רמאש המו . יכ ךוצ רשא ךיהלא 'ה תוצמ תא תרמש אל תלכסנ (גי
,םלוע דע לארשי לא ךתכלממ תא 'ה ןיכה התע לא םעט הזו .םלכ לע אל ,לארשיב תוכלמ וערזל היה אטח אל םאש
וא ,לארשיב םיבשחנ םיממע ינשכ םירפאו הדוהי יכ ,השנמו םירפאו ןמינב לע ,ומא יטבש לע ךלומ היה ילוא .לארשי
חת ךלמ היה הדוהי ךלמ די ת :
הלחנ םיריבעמו םהיבא תעד לע םירבוע דוד ירחא םיטבשה ראשמ לארשי לע םיכלומה םיכלמה ויה יתעד יפלו , ויה םהו
םעבריל חשמש איבנה ינולישה היחא רבד לע םיכמוס .(טל אי א"מ) םימיה לכ אל ךא תאז ןעמל דוד ערז תא הנעאו רמאו
שמ םהילע ךילמהל לארשי וכיראה רשאכו תאווצ לע ורבע הדוהי תוכלמ לא םירזוח ויה אלו ךלמ רחא ךלמ םיטבשה רא
םהב ושנענו ןקזה :ינממ אלו וכילמה םה (ד ח) עשוה רמאש ומכו ,
לע ףאו ,לארשימ תוצמהו הרותה וחכתשנ םה אלמלאו ,ןוילע ידיסח ויה יכ ,ינש תיבב וכלמש םיאנומשחה שנוע היה הזו
לודג שנוע ושנענ ןכ יפ רא יכ , דיב ולפנ םתחלצהו םתרובג לכ םע הז רחא הז םיכלומה םידיסחה ןקזה יאנומשח ינב תעב
ותרכנש ,אוה אדבע אניתאק יאנומשח תיבמ רמאד ןאמ לכ (ב ג ב"ב) ל"זר ורמאש המל ףוסב שנועה עיגהו .ברחב םהיביוא
היתתמ ערז לכ לבא ,םיקודצה ןמ שנוע ןועמש ערזב היהש יפ לע ףאו .הזה ןועב םלכ רובעב אלא ורבע אל קידצה יאנומשח
,ירמגל קקוחמהו טבשה וריסהו ,דוד תיבמו הדוהי ערזמ ויה אלו וכלמש הז שודקה לישמהש ,הדמ דגנכ הדמ םשנוע היהו
םותירכה םהו םהידבע תא םהילע אוה ךורב :
םינהכ ויהש ינפמ םתוכלמב אטח םהילע היהש ןכ םג רשפאו הכ תא ורמשת (ז חי רבדמב) ווטצנו חבזמה רבד לכל םכתנו
:'ה תדובע תא דובעל קר ךולמל םהל היה אלו ,םכתנוהכ תא ןתא הנתמ תדובע םתדבעו תכרפל תיבמלו
(ב"ה ג"פ) תוירוה תכסמב ימלשוריב יתיארו םינהכ םיכלמ ןיחשומ ןיא טבש רוסי אל םש לע אירותנע הדוהי יבר רמא ,
ע םימי ךיראי ןעמל אבא 'רב אייח יבר רמא ,הדוהימ אל הירתב ביתכ המ ,(כ זי םירבד) לארשי ברקב וינבו אוה ותכלממ ל
.(א חי םש) םיולה םינהכל היהי דובכל אוהש הלחת שריפו ,ןרהא ינב םינהכה ןמ םיכלמ ןיחשומ ןיאש ןאכב ונש הנה
צ יפכ םיטבשה ראשמ ךלמ םהילע םימיקמ לארשיש יפ לע ףא ךכיפלו ,אוהה טבשה ןמ הרס הררשה ןיאש ,הדוהי ךרו
ויהי םירטושו םיטפוש ומכ אלא ,תוכלמ דוה םהילע היהי אלש ןתוא םיחשומ ןיא העשה . יפ לע ףאש םינהכה וריכזהו
תוכלמ םשל ןתוא ןיחשומ ןיא ,החישמל םייואר ןמצעב ןהש , םיטבשה ראש ןכש לכו (ב אי תוירוה) ארמגב ורמאש ומכו ,
.דוד תיב יכלמ אלא ןיחשומ ןיאש פ אבא רב אייח יברו יול טבש לכ םיולה םינהכל היהי אלש הרותה ןמ עונמ אוהש שרי
ןוגהו יואר רבד אוהו .תוכלמב הלחנו קלח :

יעיבשה שורדה ן"רה תושרד
,םימע תהקי ולו הליש אבי יכ דע וילגר ןיבמ קקחמו הדוהימ טבש רוסי אל (י טמ תישארב) וילע ואבנהב בקעי זמרש והזו
רתש ומכ ,חישמה ךלמ אוה הלישו ,םימע תהקי ולו רמאו .אתוכלמ איה הילידד אחישמ יתייד דע אמלע דע (םש) סולקנוא םג
.ויטפשמ םהל הרויו וילא וצבקתי םלוכ יכ לארשיב תוכלמה יכ ,ויחאמ דחאל ,הדוהימ טבש רוסי אל ,ןכ אוה קוספה שוריפו
חא טבשל ןתנהל ידכ ,וילגר ןיבמ קקוחמ רוסי אל ןכו .הדוהי טבשל םלועל היהי ,לארשיב הלשממה היהתש ןמז לכש ,ר
םלועל רוסי אלש ונינע ןיא לבא .לארשי יכלמ ףוס אוהש חישמה אביש דע ,הדוהי םהב לושמי בותכה רביד אלמ ארקמש ,
.'וגו תעדי אל רשא יוג לא ךילע םיקת רשא ךכלמ תאו ךתוא 'ה ךלוי (ול חכ םירבד) אל איבנהו וכלי אלש לארשי תא חיטבי
ד"סב זט םילקש הדוהי טבשמ אלש ךלמ
www.swdaf.com 2
,לארשיל הלשממ היהתש ןמז לכו ,ויחאמ דחאל ונממ רוסי אלש ונינע לבא ,הדוהי םהילע ךולמיש ידכ ןינע םושב יבשב
הדוהי טבשל קר ,רחא טבשל היהת אל .

ל"ז ן"במרה רמא הזה ךרדה לעו בעמ ,דוד ירחא םיטבשה ראשמ לארשיב םיכלומה םיכלמה ויהש (י טמ תישארב) םירי
לא םירזוח ויה אלו ,ךלמ רחא ךלמ םיטבשה ראשמ םהילע ךילמהל לארשי וכיראה רשאכו ,םהיבא תעד לע םירבועו ,הלחנ
,ינש תיבב וכלמש םיאנומשחה שנוע היה הזו ,ינממ אלו וכילמה םה (ד ח) עשוה רמאש ומכו ,ושנענו ןקזה תעד לע ורבע ,דוד
ת החכתשנ םה אלמלאו ,ןוילע ידיסח ויה יכ ורמאש המל שנועה עיגהש דע ,לודג שנוע ושנענ ןכ יפ לע ףאו ,לארשימ הרו
טבשה וריסהו ,הדוהי ערזמ ויה אלו וכלמש ינפמ ,אוה אדבע אניתא אק יאנומשח יבמ ירמאד לכ (ב ג ב"ב) ל"ז וניתובר
.וירבד ולא ,ירמגל קקוחמהו

םה המית ירבדו יפ לע ףאו ,הזב בקעי תחטבה המלשנ אל ןכ םאש , ונחיטביש ימ יכ ,הלשממה םיריסמה םישנוע ויהש
.איבנה תחטבה המלשנ אל ,שקובי םדימ ומדש יפ לע ףא ,לופי ךכ רחאו ויאנוש דיב לופי אלו קוזי אלש איבנה קוספה הזו
הרקיש הממ העידיה תמדקה לבא ,םיאבל הרהזא אלו הוצמ וניא , הלטבתנ רבכ ,הז לע םירבוע לארשיב םיכלומה םאו
החטבהה המלשו דוד ימיב קר המייקתנ אלו ,בר לוטיב תאזה .

ונרקיש המ טבשו טבש לכל תזמור תאזה השרפה יתעדל לבא רומאב לארשי וב רשיבו ,ןושמש ןינע ןד טבשל זמרש ומכ ,
תישארב) 'וגו סוס יבקע ךשונה [ןכו] ,(א י ב ט) הטוסב רמאש ומכ לארשי יטבש דחאכ ומע ןידי ןד (זט טמ תישארב) ול ,(םש
,'ה יתיוק ךתעושיל רמא ויביוא דיב לפנש הארשכו ,(טכ זט םיטפוש) םהילע ןוכנ תיבה רשא םידומעה ינשל זמר אוהש ןכו
םשנוע עיגי אל ןיידע ,היכלמ ואטחיש םע רמולכ ,הדוהימ טבש רוסי אל רמאו ,החטבההו העדוהה ךרד לע רבדי הדוהיב
ירמגל הכולמה םהמ רוסתו קלתסתש ל זמר הנהו . אי אי א"מ) המלשל ךרבתי םשה רמאמ ו - ךמע תאז התיה רשא ןעי (בי
דוד ןעמל הנשעא אל ךימיב ךא ,ךדבעל היתתנו ךילעמ הכלממה תא ערקא ערק ךילע יתיוצ רשא יתוקחו יתירב תרמש אלו
.'וגו הנערקא ךנב דימ ,ךיבא הל םתאטח עיגי אל ,ויכלמ ואטחיש יפ לע ףאש הדוהיל בקעי חיטבה ךכיפלו םהמ ריס
ירמגל הכולמה דוד ןעמל ךנבל ןתא דחא טבש ערקא אל הכלממה לכ תא קר (גי םש) המלשל ךרבתי םשה רמאש ומכו ,
,יתרחב רשא םילשורי ןעמלו ידבע הלשממה םהמ הרס אלו הדוהיב םיכלמ ויה ןושאר תיב ימי לכ הנהו .

ונלצא אישוק הניא לואש תוכלמ ןכו , שומ וימיב היה אלש יפ לע ףא םלועל םוקי אלש וחיטבה אל אוהש ,הדוהי טבשב ל
ירמגל קספית אלו רוסת אל םתוכלמ ליחתהש תעמש עידוה לבא ,ונשריפש ומכ וטבשמ אלא ךלמ ףא לואש ךלמ ןכלו .
(דכ י א"מש) בותכה דיעה רשאכ ,והומכ תוכלמל יואר הדוהי טבשב היה אלש יפל ,ךלמו לשומ הדוהי טבשמ היה אלש יפ לע
כ ןיא יכ .םעה לכב והומ תלפונ הרסהה ןיאו ,ונממ רוסת אל תוכלמה ול ליחתתש תעמש אלא ,הדוהיל בקעי וחיטבה אלו
ליחתה רבכש רבדב אלא .

אל םמצע דצמ לארשיל הלשממה תויה ימי לכ קר ,הדוהיל בותכה וחיטבי אל יכ ,ללכ אישוק הז לע יאנומשח יכלממ ןיאו
הת םלועל הלשממהו ,הדוהי טבשמ תרכית םדא הנמתי אלש חיטבה אל לבא .לארשיב היהתש ןמז לכ וטבשב הי
םה לבא ,ללכ םמצע דצמ םתוכלמ התיה אל ,ינש תיבב וכלמ רשא םיכלמהו .הדוהי טבשמ וניא םא תוררשה ןמ הררשב
םיכלמה ןמ םתלוזל םג ,ימורו סרפ ךלמל םידיקפכ יחאמ דחאל הלשממו הכולמ היהת אלש ותנווכ ןיא םוקמ לכמ לבא . ,ו
,לארשיל הכולמה היהתש ןמז לכ ,ירמגל הלשממה וטבש ןמ קספית אלש וחיטבה לבא ךלמ ןיא ,תולגב לארשי תויהב לבא
הלשממ ול ראשיתש הדוהי טבש חטבוה אל ,רש ןיאו .

,םתמדא לע םתויהב ןיב ,הלשממ תצק וטבשמ םלועל רוסת אלש וחיטבהש ,תרחא ךרד ןאכ שי ל"ז וניתובר תעד לעו
הב ןיב הלוגב םתוי ,הדוהימ טבש רוסי אל (א ה) ןירדהנסד אמק קרפב רמאש והזו .וערזמ הרות קספית אלש וחיטבה ןכו .
.םיברב הרות ןידמלמש ללה לש וינב ינב ולא ,וילגר ןיבמ קקוחמו ,םעה תא ןידורש לבבבש תוילג ישאר ולא וחיטבה הנהו
או וערזמ הוצמו דיגנ קספי אלש תחאה ,תוחטבה יתש ןאכב הרותב ןיקסוע וערז ויהיש תינשהו ,הלוגב ונתויהב וליפ .
יולמ ,רכששי טבשמ יתאד וא יול טבשמ יתאד אלא ,ירומד ןנברמ אברוצ תחכשמ אל אבר רמא (א וכ) אמויב ורמאש אוהו
נ אמיאו ,םיתעל הניב יעדוי רכששי ינבמו (בל בי א"הד) ביתכד רכששימ ,בקעיל ךיטפשמ ורוי (י גל םירבד) ביתכד הדוהימ ימ
.ןנירמאק אתכלהד אבילא אתתעמש יקוסא ,יקקוחמ הדוהי (ט ס םילהת) ביתכד םיכסיש וערז חטבוה אלש יפ לע ףאש ירה
ןיב ,םתמדא לע לארשיש ןמזב ןיב ,םלועל תמייק החטבהה וזו .ונממ הרות קספית אלש חטבוה םוקמ לכמ ,תמאה לא
הלוגב םתכל תעב .

מב ל"ז וניתוברל אצמנה יפלו ,לאוגה תאיב ירחא קר ליחתת אל החטבהה תאזש אוהו ,תרחא תעד םהל שי ,םישרד
יכ דע היהיו .םלועל וערזמ קספית אל חישמה תאיב רחא ,הזה ןמזב ותחפשממ תוכלמה קספיתש יפ לע ףא יכ ונחיטביו
הליש אביש ןמזב ומכ ,הליש אבי ונדמליבו (ח טמ םש בותכה לע יחיו) הבר תישארבב רכזומ הזו . ,(םש אמוחנת שרדמ)
אבישכ ,וילגר ןיבמ קקוחמו ,דעו םלוע םיהלא ךאסכ (ז המ םילהת) רמאנש ,תוכלמ אסכ הז ,הדוהימ טבש רוסי אל םש ורמא
,םימע תהקי ולו ,ולש תוכלמהש ימ אבישכ ,הליש אבי יכ דע ,'וגו תואג תרטע הנסמרת םילגרב (ג חכ היעשי) וב בותכש ותוא
יניש ההקמש ימ אבישכ וזש םהירבדמ חכומ הנה .הנשרחת םהינזאו הפ לע די ומישי (זט ז הכימ) רמאנש ,םלועה תומוא לכ
.לאוגה תאיב ירחא קר ,תלחתמ הניא החטבהה

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->