P. 1
Akeres Habayis Thursday 09.04.14

Akeres Habayis Thursday 09.04.14

|Views: 105|Likes:
Published by Git Morgen
.
.

More info:

Published by: Git Morgen on Sep 04, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2014

pdf

text

original

email: AkeresHabayis@GitMorgen.

com To advertise call: 7183887744
■ September 4, 2014 • ק"פל ד"עשת לולא 'ט • אצת 'רפ גאטשרענאד ■
טנייה
°72 -°85
גינוז
ןגראמ
°74 -°84
גינוז
ד"סב
העיקש
7:11 ............................................
תאצ
)72( םיבכוכה
8:23 ............................................
A phone call away for a once-in-a-lifetime experience 718.782.8900
)ןאמדלעפ( א"טילש דלעפנעזאר 'ירא ברה בוך לזמ )רעביירש( א"טילש ןיבור לדנעמ ברה
י"ק - 'יחת לרעפ תרמ הלכה יסנאמ - ו"ינ בייל ןמלז רמכ ןתחה
א"טילש ןיבאל השמ 'ר צ"הגה
בושטידיז םידרחמ ר"ומדא
יבצ סדרפ א"טילש רענכאד ףסוי סחנפ 'ר צ"הגה
)להאשגאוו( - 'יחת האל איטע תרמ הלכה )ץיוורוה( - ו"ינ ןועמש בקעי רמכ ןתחה
ו"יה רעגערט םולש בקעי 'ר לסעק זואר לאירטנאמ ,ו"יה לקנערפ קחצי 'ר
)רעגרעבנייוו( - 'יחת אמולב תרמ הלכה )רעגרעבניילק( - ו"ינ שרעה דוד םייח רמכ ןתחה
ו"יה שטיוואקיזייא לארשי 'ר
ראנעמ ליוועס
פ"ב
ןאדנאל ,ו"יה ןאמסעטטאג 'יעשי 'ר
)ןייטשנעכייא( - 'יחת הניד לדייא אצמולש תרמ הלכה )הטאר( - ו"ינ 'ירא יכדרמ לאוי רמכ ןתחה
ו"יה רעגרעבדלאג םייח עשוי 'ר אגיפ סדרפ ו"יה ןהאק יתבש 'ר
)סארג( - 'יחת רתסא תרמ הלכה )טוהנירג( - ו"ינ לאירזע םוחנ רמכ ןתחה
ו"יה ץראווש קחצי ףסוי 'ר לאירעפמיא ו"יה ןאמרעביל ןועמש 'ר
)רעללימ( - 'יחת לחר 'יח תרמ הלכה )ץטראווש( - ו"ינ בוד םולש רמכ ןתחה
ו"יה ביוט דוד ברה לחר תיב ו"יה ץטראווש םולש לארשי 'ר
)רעבעוו( - 'יחת אגיפ דבכוי תרמ הלכה )רעגניזעלש( - ו"ינ ףסוי השמ רמכ ןתחה
תונותח
ןתחה דצ ןתח לוק הלכה דצ הלכ לוקו
םיאנת
ןתחה דצ ןתח לוק הלכה דצ הלכ לוקו
םיכודיש
ןתחה דצ ןושש לוק הלכה דצ החמש לוקו
)ךארב( ו"יה אדנאל א"דרב לארשי 'ר בוך לזמ )ןאמפיוק( ו"יה רעדיוו לאומש עשוהי 'ר
י"ק - 'יחת הקבר תרמ הלכה י"ק - ו"ינ קחצי םולש רמכ ןתחה
)שטיוואקשרעה( ו"יה רעגרעבדלאג לשרעה 'ר בוך לזמ )קילג( ו"יה אנהכ בקעי ריאמ 'ר
י"ק - 'יחת הקבר 'יח תרמ הלכה ס"מוו - ו"ינ המלש רמכ ןתחה
uniforms סעזייס עלא ןבאה רימ
,סלוקס עלא ןופ blouses ןוא
...ךאנ ןוא Betty Z ינעפמאק יד ןופ
עטמיראב טלעוו יד ןעמוקאב וצ אד ךיוא
cotton rich uniform vests and sweaters
,סלוקס עלא ראפ tights עלא
!תונקת לוקס יד טיול ןטלאהעגסיוא סעלא
רעלענש יוו סטמוק
!לאווסיוא ערעסערג א ראפ
7 זיב 11 ןופ : תועש
27 Skillman St.
Bet. Park & Flushing
718-855-1100
B
ackpacks,
M
essenger B
ags
&
K
ipling bags
A
L
L
A
R
E
2
0
%
O
F
F

149 Penn St.
718.875.0604
COME
VIEW
OUR HUGE
SELECTION
OF BEAUTIFUL
BRAND NAME WATCHES
4 DAYS LEFT
• Skagen
• Bulova
• Seiko
• Fossil
• Citzen
& Many More
Sale Ends September 8
SWEET
HOME
PLAYGROUP
Teacher Esty טפור ןרירטסיגער וצ ךיז
917-688-6187
Manicure
Pedicure
Facial
Waxing
Tinting
Professional Acne Treatment
Book Your Appointment Early.
Beat The Rush.
Our extended staff is ready to serve you
SPECIAL!
Hydration Facial
+ Enzyme peel
$99
Professional Makeup Artist on premises
Exclusive Full Line of Long Lasting
Careline Makeup
To receive the Akeres Habayis & Git Morgen by email, send request to subscribe@gitmorgen.com
DO YOU OWN A PRIVATE HOME BUT TIRED OF THE GARBAGE HEADACHE???
We specialize in garbage maintenance & exterior cleaning of your home at a great afordable price!!
Cleaning service for the interior hallways & staircases also available for an additonal fee.
Contact us @ 347-915-3482 or email to azmaintenance123@gmail.com
For Rent - An elegant Black Chassuna Dress, size 10-12, reasonable price.
Please call 718-388-1968 - 347-858-8863
Looking for an experienced teacher in Williamsburg for special ed kids,
for Sunday from 9 - 1. Please call 718-650-6400
For Sale - Brand new - stll in the box - Beige & Black Bugaboo Carriage.
Pase call 718-755-6127
For Sale - Nice Elegant Black Dress, size 10 .
Please call 718-388-4853
Women's Aqua aerobics with Zumba 9:00 - 6:00
At Williamsburg Ahava Medical center 718-336-9500 Ext. 3012
347-578-2642 טפור עטיב סעפע ןופ ריא טסייוו ביוא ,רעירפ סאוו ,הריד דשינרופ א טכוזעג דנעגירד טרעוו'ס - ס"מוו
718-388-7113 טפור ,דניק רעייא ןעמענוצנא טיירג טצעי זיא סנעדראג דראפדעב ןיא רעטיסיבעב דסנעיריפסקע
347-620-3077 טפור ,ןשידנאק עכילרעה א ןיא ןיא ,רעזייר ייה טימ טעב שטניא "93 א - ןפיוקראפ וצ
718-388-3273 - ו"יה ץטראווש אדוה-י בקעי רשא 'ר תב ה"ע הרש הלותבה נ"על Outft תירב ןוא Poya ראפ ח"מג
718-302-4905 10:00PM זיב טפור ,תולכ ןוא סעטס'נתוחמ ראפ ךעלכיט ןופ לאווסיוא עטסנעש יד טאה - The Tichel Place
718-705-8008 תידרחה הדע רשכהב diet spary יד טימ געט 30 ןיא טנופ 30 ןרילראפ ןכאנ ןריובעג-יינ ךיז ןריפש ס'רעמוטסאק ענעדירפוצ רעטנזיוט
,הוקמ/להוש וצ טנאנ .ןגיוצעגראפ לפאק ,ךילטנכעוו ףיוא ךילגעמ ,ןעגנידראפ וצ זיוה עטאווירפ - ימאימ טראנ
917-586-4505 .געט 30 ראפ זיירפ לשעפס ,זיירפ עכילגנעגוצ ,הציחמ טימ לופ ,רעטנואק טינערג טגאמראפ ,ס'דנוארג ענייש
845-608-7676 טפור $15 זיולב אריווקס/יסנאמ וצ - $12 זיולב פ"ב/ס"מוו וצ/ןופ ךילגעט ןרעווילעד רימ ?לקעפ א ןקיש ריא טפראד
347-219-4846 טפור עטיב ,רעשזדנעסעמ - טראפריע - סנעטסיד גנאל - לאקאל ספירט ןא טמענ ןאמרעגניא
;טריטנאראג טייהנדירפוצ ,ןזיירפ עטסעב ןטנאמייד - רעבליז - דלאג רעייא פא ןפיוק רימ
718-782-0285 טפור ,רעבליז ענעכארבוצ ערעייא ןטכערראפ ןוא ןשילאפ וצ ןא רימ ןעמענ ךיוא
ך סדייפיסאלק ל
!ןטאטלוזער עטסלענש יד טגנערב ;"ןגראמ טוג" ןיא דייפיסאלק א
?טנעמטניופא רעייא טגיטעפשראפ ריא טאה ?רעמוז ןראפ סליקסטעק יד ןיא ןעוועג ריא טנעז
ןריפאפ 8 ןשקעס ,דיקידעמ ,ספמעטס דופ רעייא ןגידעלרע ןלעוו רימ
Beneftsnmore@Gmail.com וצ ליעמיא/טסקעט א טקיש רעדא 718-522ַ -3753 טפור עטיב
EXPRESS
Mice Proofing
LOWEST
PRICES
24
HOUR
Emergency
Service
Mice. Rats. Water Bugs. Roaches.
347-341-D42D º 374-331-3683
C. B. Klein
718.757.8931
N
e
w
A
r
r
iv
a
ls
!
Is Your Dining Room or Kitchen
TOO DARK?
Light up your house before Yom Tov season
with LED and reduce your energy cost!
a Lightng Expert Designer
w/ 10 years experience is now available to come
down to help you decide your optons!
For an appointment or free consultaton call
347-723-2753
P.S Kahn Bedford-Morton Area
Call anytime 718-782-4385 347-452-4801
Haircutting, Blowing
and Hair styling.
Wash/Set..
For the special price of:
Haircuts=12 • Blows=15
Hair Styles=20 • Sheitelach=30
Manicure • Pedicure • Waxing • Tinting
Facials • Make-up • Eyebrow Design
Come Experience our
Upscale Relaxing Service.
OPEN DAILY 10-7
56 HARRISON AVE.
718-599-3142

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->