You are on page 1of 2

Trn th trng c rt nhiu loi my git, nn nhiu gia nh khng bit nn ch!

n loi
my git n"o # $% &'ng an to"n, hi(u )u* +" h,- t.i tin/ 0" bn ang -h1n +1n khng
bit nn ch!n mua my git c%a ngang hay my git c%a trn2 34y c5ng trung t1m $%a
my git 6l7ctrolu8 ti 3" 9:i c;a ch.ng ti tm mua +" l<a ch!n m:t chic my git
ng = nht cho gia nh bn/
>ua my git c%a trn hay my git c%a ngang2
9n mua my git c%a ngang hay c%a trn2
>y git c%a trn hay c?n g!i l" my git c%a trn@ Thit k +Ai Bt tBnh nCng, cu to Dn
gi*n, c gi th"nh th- hDn my git c%a ngang/ Eh5 h,- +Ai gia nh c &i(n tBch nhF,
hG-/
>y git c%a ngang hay c?n g!i l" my git c%a ngang@ H thit k -hIc t-, ki#u &ng
khc nhau, cIng c- +" bJt mJt/ 9 c thm tBnh nCng nh $y kh +" n git $ch hDn
my git c%a trn nhng &K b b"o m?n/ H gi th"nh cao/ Thng tLn i(n hDn my git
c%a trn/
MM Na chO b*o h"nh my git 6l7ctrolu8 ti 3" 9:i
MM Pch +' $%a bnh nng lnh ti 3" 9:i
9guyn l= hot :ng c;a my git c%a ngang +" c%a trn
>y git c%a ngang +" c%a trn u c nguyn l= giLng nhau/
>y git c%a trn ,c thit k m:t Qa 8oay &Ai y lRng git, c tc &'ng *o u
)uSn o nhng &o khLi )uSn o khng nh hnh nn +i(c 8oay *o trong )u trnh git l"
khng tLt +" ho"n h*o nh my git c%a ngang/
>y git c%a ngang th c l<c ma $t giTa )uSn o +" b mt lRng git, l<c *o )uSn o
$U mnh hDn +" u hDn nn +i(c git )uSn o $U ho"n h*o hDn/
N: bn c;a my git c%a ngang +" my git c%a trn
Thit k c;a my git c%a ngang -hIc t-, nhTng my git c%a ngang c : bn kVm hDn
$o +Ai my git c%a trn/ Tuy nhin, $% &'ng my git c%a ngang c nhiu u i#m nh@
my git $ch, tit ki(m nAc, )uSn o kh hDn +" khng bm cn, )uSn o khng b
nh"u/// +" c bi(t my git c%a ngang c kh* nCng chLng chu:t tLt hDn/
>:t $L lu = khi $% &'ng my git c%a trn +" c%a ngang
9n git +Ai khLi l,ng R W mIc : -h5 h,- +Ai cng $ut my/ HhO nn cho my git
hot :ng khi 4 ; khLi l,ng R git # tit ki(m i(n, nAc/
9n t my W nhTng nDi thng thong/ Xau mYi lSn git cSn lau ch5i +" +( $inh $ch $U/
Zhng t W nDi [m At hoc gSn nDi un nu + &Su mW, hDi mn\ bm +"o $U l"m gO
+F my +" hFng cc +O mch i(n iu khi#n/
NLi +Ai cc &?ng my git ni chung +" my git 6l7ctrolu8 ni ring, mYi nCm bn
nn b*o &]ng my git 6l7ctrolu8 Bt nht m:t lSn/ HSn ki#m tra +" $Am loi bF cc cht
th*i ra khFi t.i l!c, $au m:t +"i lSn git/
Hh1n hoc b( ] my git nn l"m b^ng +_t li(u khng gO, khng m'c nh b( ] b^ng
nh<a chuyn &5ng, gi ] b^ng $Jt $Dn c $Dn lt chLng gO hoc gi ] `ano8/
Zhi git nhTng R mFng, nhG nn c"i t chDng trnh git nhanh/ H?n khi git R &"y,
b[n c"i t chDng trnh *o, ng1m/ 9n c"i t mIc nAc +"o my git th7o l,ng R
git th<c t/