You are on page 1of 230

1

D DD Dian ian ian iane ee e C CC Ca aa ar rr rey ey ey ey

H
H
a
a
r
r
e
e
m
mPustolovni roman o lijepoj zaručnici službenika en-
gleske ambasade u Carigradu koja se našla u središtu revo-
lucionarnih previranja u Otomanskom carstvu.
Zatočena u sultanskom haremu izložena je spletkama i
razapeta izme!u istoka i zapada.

2
1 11 1. .. .


"edan od tipično američkih dana. #ngleska magla i en-
glesko poljsko cvije$e u engleskom krajoliku a ipak dan je
bio sasvim američki. %olubovi i konji u štalama osje$ali
su tu jedva zamjetljivu razliku. &anas su čak i obluci što
su udarali o staklo prozora odzvanjali drukčije. 'ad je sunce
obasjalo meke zelene obronke #ngleske kamenči$i su se i
dalje jedan za drugim odbijali od okna sve dok se nakon ra-
zmicanja zavjesa nije pojavilo jedno lice.
(lada žena zabacila je dugu plavu kosu i odgurnula
prozorsko krilo. )ila je nasmiješena ali se u osmijehu nije
gubio trag zlovolje niti su oči pokušavale sakriti nestašni
sjaj dok je promatrala mladog muškarca u jaha$em odijelu
koji je stajao pod prozorom.
- )i li gospo!ica možda bila raspoložena za jednu šetnju
na konjima prije doručka* - govorio je kao da joj se uljudno
obra$a pri susretu kod ulaznih vrata.
- Charles +,ndon - obratila mu se optužuju$im gla-
som - što znači ovo rano ustajanje* -jerovala sam da di-
plomate ostaju u postelji sve dok im posluga ne servira čaj.
.a zvuk njezinog glasa Charlesu su se usta razvukla
u još širi osmijeh. .jezin jasni nenaglašeni američki izgovor
toliko se razlikovao od njegovog cvrkutavog engleskoga tipič-
nog za gornje slojeve. -olio je melodičke nepodudarnosti nji-
hova govora. -olio joj se obra$ati samo da bi mogao slušati
njezin glas. Put joj je bila jednake ružičaste nijanse kao na
ve$ini engleskih lica oči modre poput neba nad obližnjim
krošnjama ali govor joj je bio posve američki divlji i nespu-
tan kao i /merika. .ije bilo mnogo stvari što ih je smatrao
dragima ali "essica %re, bila je najve$a dragocjenost njegova
života. (orao se sabrati prije no što joj je uspio odgovoriti -
podsje$ala ga je na "uliju ovako uokvirena prozorom odje-
vena u čipkom opšivenu spava$icu razbarušene kose...
- 0amo sredovječni diplomate - odgovorio je. - (ladi
koji imaju lijepe zaručnice na nogama su prije svitanja.
Prislonila je obraz uz dlan.
- 1dem s tobom samo ako ja dobivam ri!ana.
.asmijao se.
- 2trkivat $emo se. 3ko pobijedi dobit $e ga.

3
- 0ilazim4
.estala je s prozora i Charles je mogao biti siguran da je
dobro odigrao predstavu. Ona nije mogla odoljeti izazovima
ali koliko $e daleko i$i samo da bi pobijedila* .aknadno se i
vjerojatno prekasno sjetio da dobaci5
- .ajprije se odjeni4
)listavo zelena trava svjetlucala je pod ranojutarnjom
rosom. (ladi par slavio je mladost svakim pokretom tijela.
Charles se morao truditi da s njom drži korak.
"essicino tijelo u savršeno skrojenoj zelenoj odje$i blis-
talo je poput izbrušenog smaragda. Pogledom je uhvatio
trenutak kad joj se kosa oslobodila ukosnica i rasula niz
ramena. 1zgubio je korak. (orao je zapeti da je sustigne. Ov-
laš se osvrnula kad je zaostao a uhvatila ga je za kaput kad
ju je preticao. 2spio se izmaknuti ulijevo ali ve$ su bili pred
stajama. -eliko kameno gospodarsko zdanje mirisalo je na
svježi gnoj i konje vonj koji uzbu!uje svakoga u kome kola
čista engleska krv.
- Pobijedila sam4 - vriskala je kad se dočepala širokog
ulaza.
- .isi4 - prošištao je Charles bez daha. - Pobijedio sam te
za dužinu nosa.
1stog trena "essica je prepriječila put najbližem konju-
šarskom momku i obratila mu se5
- 3om,4 3i si vidio zar ne*
&ječak je kimnuo i uzdigao čupave obrve.
- 6ini se da je bilo neriješeno gospo!ice - rekao je ozbi-
ljnim glasom suzdržavaju$i smijeh.
- 3omm, ti si slijep - optužio ga je Charles. - Pobijedio
sam za cijelu dužinu.
"essica se pognula da podigne ukosnicu koja joj je ispa-
la pri kraju utrke.
- (aločas si govorio o nosu. 0ada o cijeloj dužini.
274 &a me tetka 8il, vidi onesvijestila bi se4
Okrenula se prema 3omm,ju i opomenula ga5
- .emoj joj re$i4
3omm, se nasmijao5
- .e$u gospo!ice.
"essica je skupila kosu u klupko koje je predstavljalo
tek blijedu sjenu jutrošnje 7rizure. Obratila se Charlesu drže-
$i dvije ukosnice me!u zubima5
- Ona kaže da supruge diplomata moraju brinuti o dos-

4
tojanstvenom držanju.
&odao joj je još jednu ukosnicu.
- 2 pravu je.
- "a još nisam žena diplomate - izgovorila je živo.
&ok je glavom pokazivala prema pregradama govorila je
3omm,ju5 - 9o$eš li dovesti novu kobilu za gospodina
+,ndona* "a $u jahati na ri!anu.
- 0vakako gospo!ice.
3omm, se izgubio u tami staje.
Charles se istog trena ispriječio pred "essicom. - 3i
uzimaš ri!ana* / smijem li pitati zašto*
3reperavi osmijeh zaigrao je na njenim usnama. )ože
kako je divno imati :; godine i uživati povlašteni položaj.
- Zato jer si ti pravi engleski gospodin - rekla mu je. -
Zato jer si plemenit. Zato što me voliš... i ja volim tebe. 1 že-
lim da se vjenčamo sutra a ne tek za tri duga mjeseca.
.estašluk se opet uvukao u njezine oči kad se Charles
zagledao u njihovu dubinu. Podigao je ruku i prstima još vre-
lim od trčanja nježno joj dodirnuo obraz i nadvio se nad
njom. "essica je čekala. Ona nikada nije uzmicala.
2darci konjskih kopita nagnali su ih da se naglo razdvo-
je. Charles se trudio da zauzme dostojanstveno držanje po-
kušavao je smisliti riječi koje bi zazvučale društveno prihvat-
ljivo pred 3omm,jem ali mu je njezin pogled zaustavljao dah.
2 trenucima sličnim ovom osje$ao je da joj nije dorastao.
2 tišini ju je odveo do krupnog ri!eg konja kojem je
momak držao uzde.
8ivada je blještala od suncem obasjane rose tog mo-
drog ljetnog jutra <=>=. godine. 0pokojna kobila i krupni ri-
!an promicala su uz obrezanu glogovu živicu sporim kasom
zadovoljni zbog lagano zategnutih vodica. &obri jahači brižlji-
vo su postupali s konjima koji su još uvijek imali osjetljive
gubice pa su se životinje kretale lagano bez otpora neosjet-
ljive na razgovor što se vodio.
- /li ja želim znati.
- 1 ho$eš sigurno.
- /li ja sada želim znati. Pričaj mi o Carigradu. 0ve
mi reci. - 1zvila se u sedlu prema naprijed trude$i se da za-
okupi njegovu pažnju. 6eznula je da upozna da vidi sve
prekrasne stvari ovog svijeta. One su postojale tamo negdje
čekale su na nju a evo ona je tu sretna što se zaljubila u
muškarca kojeg čekaju putovanja u najudaljenije krajeve svi-

5
jeta. &osad je uspjela vidjeti kutak /merike i kutak #ngle-
ske. 3o nije dovoljno. ?eljela je više. ?eljela je o$utjeti okus
svijeta i kao divlje planinsko vino kušati njegovu vrelinu na
vlastitim usnama.
Charles navede konja na sporiji kas žele$i da prona!e
način kojim bi mogao malo obuzdati i smiriti "essicino odu-
ševljenje.
- Paa... teško je to opisati. .išta slično ovome ovdje. -e-
oma je vru$e vrlo sušno.
.ezadovoljno je odmahivala glavom. .ije je zanimao
vremenski izvještaj. 'ako da natjera Charlesa da shvati nje-
zine vizije njene nade i slike koje je gradila o burnom ži-
votu koji ih čeka* Zašto on nije sagledavao niti jednu od
uzbudljivih mogu$nosti* / bile su tako jasne.
- (islim na ljude - strpljivo mu je objašnjavala. - @eci mi
kakvi su.
- ?ene su uvijek pokrivene - odgovorio je oklijevaju$i.
.ije shva$ao što ona želi. - (uškarci hodaju u...
- .e što nose. 'akvi su* &a li je sve tako egzotično*
1ma li uistinu derviša* Plešu li žene odjevene samo u biserje*
Charles se nasmijao ne bi li prikrio vlastitu nelagodu.
- .ikada nisam upoznao djevojku koja postavlja toliko
pitanja. 0ada sam izgubio nit.
- &erviši.
- /h. Pretpostavljam da postoje. .ijednog nisam sreo. -
2zdahnuo je. - .adam se da $eš tamo biti sretna.
Osmijeh joj je djelovao ohrabruju$e.
- &ok sam uz tebe uvijek i posvuda $u biti sretna. 1zne-
nadio ju je nenadani drhtaj njegova tijela.
- &rago mi je što to čujem. .isam znao kako da ti ranije
kažem.
- 'ažeš* Ato*
- Promjenu dužnosti. Aalju me na /ntarktik.
- Ato*4 /li tamo nema ničega4
- ?ele izgraditi britansku ambasadu i uspostaviti veze
s pingvinima. ?udimo da saznamo gdje pingvini kupuju svo-
ja večernja odijela.
- Oh4 Zadavit $u te4 Charles vrati se i daj da te zadavim4
.o on je nestao. Okrenuo je konja udesno i odgalopirao
kroz visoku travu. "essica je ovila uzde oko šaka zategnula
ih na najnepropisniji američki način i natjerala konja u divlji
trk.

6

* * *

- 'roz tri mjeseca je vjenčanje. "ednostavno ga nije mo-
gu$e pripremiti na primjeren način.
8ill, %re, ulijevala je čaj kao da je on može spasiti
od prodiranja američkog divljaštva. Popis koji je ležao pred
njom na stolu ve$ se triput uve$ao samo u posljednjih dva-
deset minuta. Zavalila se i zagledala preko svojih poza-
mašnih grudi u papir a potom je precrtala dvije stavke. "ed-
nostavno ne$e biti dovoljno vremena.
- On odlazi za tri mjeseca - smiruju$im tonom oglasi se
njezin brat. /rthur %re, zurio je u novine i uz to grickao
drugi kolači$ odbijaju$i da shvati sestrino oštro neo-
dobravanje. .a njegovom srebrnkastom brku zaustavio se
komadi$ džema od bresaka. - .apokon ve$ su godinu dana
zaručeni.
- Znaš ti na što ja mislim. - 8il, je kuckala perom o
uho samo zato da bi mogla gun!ati kad bi joj zapelo za
mrežicu za kosu. Pokušavala ga je osloboditi.
- Pozivnice prijemi haljine popis uzvanika... beskona-
čan posao.
- 2čini ga jednostavnijim 8il,.
- Ona je tvoja jedina k$i. Zar ti ne želiš da se vjenča ka-
ko se to pristoji*
.a te je riječi /rthur okrenuo pogled s novina a ob-
razi su mu se nadimali od smijeha dok je preko naočala za
čitanje promatrao sestru.
- 0amo da bude sretna.
Poražena njegovom iskrenoš$u 8il, duboko uzdahne
zagledavši se u bujni vrt koji se prostirao ispred mračnog
kamenog pročelja %re,hursta.
- Ateta što njezina majka pokoj joj duši nije ovdje da
vidi kako se "essica udaje. .ije pravedno da majka ne vidi
vjenčanje vlastite k$eri.
/rthur je buljio u novine ali mu je pred očima bilo nešto
drugo.
- &a - promrmljao je. - Znaš ne moram ti valjda govori-
ti koliko si nam pomogla. "essici je trebala ženska ruka.
@aspoloženje je naglo prekinuto 8il,nim zdušnim nego-
dovanjem.
- .e može se pore$i da joj nedostaje samodisciplina. .ije

7
to tvoja greška /rthure. Ona to nosi u krvi. Znaš da sam
voljela 'atherine pokoj joj duši ali zašto si morao oti$i i
oženiti /merikanku... - &opustila je da ostatak ostane neiz-
govoren svjesna da je bitno rekla. .ije se moglo pore$i.
/rthurov iskrivljeni smiješak govorio joj je da ne$e dobiti za-
dovoljštinu za svoju dvadesetpetogodišnju zlovolju.
-e$ se davno prestao s njom sva!ati oko te stvari pa
je nestalo zadovoljstva iz poticanja sličnih razgovora.
- 3ko večeras dolazi na zabavu* - 2pitao je brišu$i se
lanenim ubrusom i posežu$i za novim kolači$em.
8il, je prebirala papire i izvadila listu.
- Pozvala sam naše ro!ake iz (anchestera. "ane ima
tri k$eri jednu "essinih godina mislim da $e ostati preko
vikenda. .aravno one $e...
- &obro jutro tata4
Okrenuli su se prema "essici koja je dojurila iz hod-
nika još uvijek odjevena u jaha$e odijelo.
- "utro teta 8il, - izrecitirala je nakon što je cmoknula
oca u rumeni obraz. Prišla je tetki 8il, koja joj je ponudila
svoj obraz na poljubac.
- Za boga miloga "essica oti!i gore i presvu$i se - ko-
rila ju je 8il,. B Zaudaraš kao pravi stajski momak. (okra si4
Ato se dogodilo*
"essica se povukla sakrivši ruke iza le!a nalaze$i
zaštitu u očevoj iznenadnoj nezainteresiranosti. Okrenuo je
glavu zakolutavši očima.
- Charles i ja pali smo u vodu - priznala je. 3etka 8il,
je pognula glavu iskazuju$i oštro neodobravanje.
- 3i i Charles ste jahali* 0ami*
/rthur je pročistio grlo.
- 8il,...
- 3o nije pristojno4
/rthur se okrenuo "essici.
- 3i si pala*
"essica je raširila oči kad je spazila komad svježeg pre-
pečenca premazanog džemom. Zgrabila ga je s očevog tanju-
ra.
- .e. Charles je pao. (orala sam mu pomo$i. %ore
je. Presvlači se. .isam ni pomišljala da jedan diplomat zna
toliko prostih riječi.
- "essica4 - ljutila se 8il,.
Zadovoljna sobom uživala je u izazivanju tetke 8il,

8
"essica je promrmljala5
- Oprosti. .e želim te razočarati tata.
- .ikada me ne$eš razočarati - priznao je /rthur upr-
kos preklinju$em sestrinom pogledu. - Charles $e imati pu-
ne ruke posla kad vjenčanjem postaneš njegova. 3ada $e
njegova dužnost biti da objašnjava tvoje postupke cijeloj #n-
gleskoj.
- "a volim #nglesku tata - rekla je "essica. - 0lobo-
dno se prestani zbog toga brinuti. .ije mi žao što si odlučio
da me dovedeš ovamo.
/rthur je zastenjao i zagledao se u travnjak.
- &oveo sam te zbog vlastitih slabosti ne zbog tvojih.
- Zato jer je tu tvoja prošlost. Ovdje ti je lijepo. 3alla-
hassee te stalno podsje$ao na mamu. Zar misliš da te ne ra-
zumijem*
Charles se iznenada pojavio kraj "essice.
- #vo /rthure. / vi brinete zbog ove djevojke* Prirod-
no. 2 svakom od nas čuči lastavica koja se želi vratiti u
vlastito gnijezdo. -i ste se vratili u #nglesku a "essica i ja
$emo možda jednog dana oti$i u 3allahassee... na neko vrije-
me.
Pogledala je njegovu besprijekornu odje$u i pritom ulovi-
la još jedan tetkin prijekorni pogled. 2z to je naravno imala
dovoljno vremena da zgrabi još jedan komad prepečenca.
- 1dem se presvu$i. 2živajte u ogovaranju moje osobe
dok me nema.
1zgubila se u starim hodnicima %re,hursta ostavlja-
ju$i iza sebe blještavi trag uspomena. %ledali su kako odla-
zi.
- Pa - rekla je tetka 8il, - ako ovako nastavi nikad se
ne$e uklopiti u pristojno englesko društvo.
Charles sjede uz /rthura i dvojica muškaraca na tren
ugledaše blatom zamazanu suknju za jahanja dok je "essica
zamicala uz drevno stepenište.
- )ože - promrmljao je Charles - nadam se da ne$e.


* * *

- Zaista gospo!ice ne biste to smjeli radili.
- Oh (ar, ne budi tako kruta. /ko ne naučim kako se
to radi kako $u jednog dana kad budem udata mo$i nadgle-

9
dati vlastitu poslugu* - 8iznula je glazuru od še$era koja joj
se zalijepila za dlan da bi potom nastavila ukrašavati kolače
na pladnju pra$ena sumnjičavim pogledima kuharice. 1za
žene zbile su se dvije "essicine ro!akinje opčinjene neobu-
zdanoš$u američke srodnice. 2 kuhinji je vladala prava strka.
Posluga je ulazila i opet se vra$ala kuhari su se bavili svojim
poslom a svi su bili pomalo nervozni zbog njezina prisustva.
Zar ne bi trebalo da ona stoji u predvorju i pozdravlja svoje
goste* .apokon radi se o njezinoj zaručničkoj zabavi.
Osje$ala je na sebi njihove smetene poglede znala je da
pokušavaju pročitati njezine misli proučavaju$i s le!a čipka-
ne nabore večernje haljine ali nije marila. .ajradije bi bacila
jabuku u njihovu besprijekornu pitu od trešanja. )ila je svje-
sna svih došaptavanja i gun!anja čula ih je ve$ stotinu puta
otkad su otac i ona doputovali u #nglesku. &a točno njezi-
na majka bila je /merikanka. &a ona je najčeš$e postupala
nagonski. 0amo otkad su to CameričkiD i CnagonskiD nečasni
pojmovi* Znala je sve posljedice svog poluameričkog porije-
kla. 0vaki stanovnik Cdobre stareD #ngleske očekivao je da $e
ona dojuriti na čaj odjevena u mokasine i jelenju kožu da $e
gutati sirovo meso i baljezgati lovačke priče. Zar ne bi bila
grehota ne pothranjivati svojim ponašanjem barem dio nji-
hovih iščekivanja* 2z to uživala je što $e baš ona uploviti u
veliku nepoznatu avanturu - brak - zajedno sa zbiljskim ži-
vim i punokrvnim muškarcem. 3ako je stekla prednost pred
svojim ro!akama koje se moraju zadovoljiti ulogom djeveru-
ša. One su je okružile ne da uživaju u pogledu na kolače ko-
je je ukrašavala ve$ da čuju kako se upoznala s Charlesom.
@o!aka Charlotte progurala se pored kuharice i navalji-
vala5
- .astavi "essica. &a čujemo cijelu priču.
- &esilo se to u engleskoj ambasadi u +ashingtonu -
započela je. - 2priličena je zabava u čast .e-znam-kojeg lorda
iz .eznam-otkudije...
- Pazite gospo!ice - opominjala je kuharica pokazuju$i
na kolač s previše ispuštene glazure.
- Ato si imala na sebi* - pitala je Charlotte. .a trenutak
se zamislila.
- .e sje$am se.
- .e stavljajte toliko gospo!ice - nije odustajala kuhari-
ca.
Charlottina sestra -ictoria odgurnula je nemo$nu ženu

10
još dalje od stola.
- .e sje$aš se što si imala na sebi kad si prvi put upoz-
nala Charlesa* "essica joj odgovori obijesnim smiješkom.
- 0je$am se što je on obukao.
- 3o je bar lako. -ečernje odijelo - -ictoria $e posprdno.
"essica joj je htjela odgovoriti ali se najmla!a ro!aka
#mil, pojavila na vratima.
- "essica4 3eta 8il, te traži i samo što nije eksplodirala4
'uharica je ustuknula kad joj je "essica tutnula u ru-
ke ukrašivač kolača. 0abrala se na vrijeme da stigne viknuti5
- %ospo!ice pregača4
"essica se zavrtjela a brašnjavi komad tkanine završio
je ravno na kuharičinoj glavi.
)io je to pravi engleski prijem. Propisna engleska ve-
čera nakon nje propisna zdravica mladom paru nakon koje
je "essica namjerno nepropisnim poljupcem ravno u usta
obdarila svog jadnog zaručnika. Potom su se muškarci odge-
gali baš kako je i propisno u knjižnicu na brand, i cigare
a žene su se sjatile na ogovaranje uz kolači$e i čaj. "essica
se pokušavala uklopiti sve dok joj se nije učinilo da $e od
silnog napora izdahnuti. Odšuljala se prema biblioteci ne
bi li načula što muškarci razgovaraju. 2disala je opojni miris
duhana i uživala slušaju$i. Osje$ala se preporo!eno. 0jetila
se svog doma u kojem su boravili dok još majka bila živa
dana kad je bila toliko mala da je u sumrak lijegala u poste-
lju dok bi njezini roditelji odlazili na verandu i tamo se udo-
bno zavaljeni zibali u divnoj staroj njihaljci. 3oliko uspome-
na... znala je da sada stoji na pragu stvaranja uspomena ko-
je $e imati zajedno sa svojim mužem i vlastitom obitelji. 'ad
bi samo postojao način da se stvari pokrenu. 2 #ngleskoj
su se sve stvari činile vječnima.
2živala je što ih može prisluškivati. Charles je slušao
zamorni glas lorda 9enredona dok je ovaj ladanjski gospodin
govorio5
- Otomansko Carstvo bilo je tako egzotično. 3ajans-
tveno ozračje.... turbani i slične stvari... a sada samo čitate
čini se o krvavim masakrima koji slijede jedan za drugim.
"essica se povukla i sakrila iza zavjese jer je prola-
zio batler. Okrznuo ju je pogledom prije no ušao u bibliote-
ku. 2sredotočena na glasove muškaraca "essica je ignorira-
la poslužiteljev prijekorni pogled dok je Charles govorio
smješten na drugoj strani masivne kožne počivaljke.

11
- -jerujte nije mi namjera da branim postupke sultana
9asama ve$ samo diplomatski položaj #ngleske. Znate teš-
ko je prosu!ivati kulturu tako različitu od vlastite.
&ragi Charles uvijek tako velikodušan i prilagodljiv.
"essica se nježno nasmiješila slušaju$i ga no ono što je od-
jednom začula nije bio jasni Charlesov glas ve$ teta 8il,no
kvocanje što joj je dopiralo iza le!a.
- "essica dušo4 -rijeme je za sve mlade da... "essica
što radiš ovdje*
- Oh... uistinu ništa. 0amo sam popravljala podsuknju.
- Pa vrijeme je za spavanje. Charlotte -ictoria i #mil,
ve$ su gore a trebala bi biti i ti. Požuri4
@o!ake su stvarno bile gore ali nisu kao ni "essica
imale namjeru da krenu na spavanje. 'ad je ona došla do
sobe ro!ake su ve$ bile u spava$icama i uspjele su otvoriti
ormar za odje$u u kojem je stajala njezina oprema za vjenča-
nje. 2z to su se hranile ukradenim ostacima raznih predje-
la a #mil, je gurala nos u svaku bočicu mirisa što su sta-
jale na no$nom ormari$u kao da želi otkriti koji je od njih
"essicu preobrazio u zaručnicu.
- / govore mi da sam ja neposlušna - izgovorila je s po-
rugom stoje$i na vratima.
- Oooh "essica4 - -ictoria se skotrljala s postelje
zgrabila vješalicu na kojoj je lepršao oblak meke lelujave
svile i dotrčala do "essice koja je skidala svoju večernju
haljinu. - Pogledaj ovo4 "essica prekrasna je. %dje $eš je
obu$i i nositi* Charlotte joj ustiju punih dimljenog lososa ob-
jasni5
- 2 krevetu. 3o je spava$ica gusko.
- /li toliko ukrasa - mrmljala je -ictoria - a nitko ih ne-
$e vidjeti. Charlotte je zakolutala očima.
- Charles ho$e.
"essica joj potvrdi glavom i umiri stariju djevojku. #mil,
se odmah uključila u razgovor.
- Znam sve o oženjenim ljudima. .e moraš šaputati.
- .e znaš ti ništa - odgovorila je -ictoria prave$i se kao
da ona sve razumije.
- Znam više od tebe.
.akon što je sestri stručno isplazila jezik -ictoria se
okrenula prema "essici.
- "esi li zaljubljena*
Charlotte je užurbano gutala losos kako bi mogla prva

12
uskočiti s odgovorom.
- .aravno da jest. 1 odloži tu spava$icu.
- 'ad si to shvatila* - -ictoria nije odustajala. - &a si
zaljubljena mislim. 'ad te poljubio*
"essica se spustila na krevet i raščešljavala kosu ozbi-
ljnim pokretima - sve što $e odsad činiti bit $e odraslo - za-
valjena u meke pokrivače. @o!ake su se spremno poslagale
oko nje.
- (ogu vam re$i točno u minut. 1grali smo bridž... ja
Charles otac i netko iz 7rancuske ambasade. %lupo je zais-
ta ali ja sam slučajno podigla pogled. Charles se mrgodio
nad svojim kartama on je loš igrač zaista ja sam ga pogle-
dala... i... znala sam.
-ictoria se namrštila.
- 3o je sve*
"essica se smiješila prisje$aju$i se.
- (ora da je osjetio kako ga gledam jer je podigao po-
gled. .asmiješio se kao da čita moje misli.
- .ije baš romantično. - -ictoria se nježno usprotivila.
- &a jeste.
- 2z ujaka /rthura i nekog starog Erancuza* #mil, se
htjela uključiti u krug starijih djevojaka.
- Charlotte ima udvarača. /ndreFa. -idjela sam ih kako
se ljube.
-ictoria je iznijela svoj stav. - /ndreF je prenizak. .e-
mam namjeru da se udajem za muškarca koji nije užasno
visok. (orat $e znati jahati mačevati plesati poput an!ela...
- 0kočila je s kreveta i uz kreveljenje prikazala svoju listu
zahtjeva.
&jevojke su joj se smijale kad su se otvorila vrata i na
njima se pojavila tetka 8il,. -ictoria se prestala vrtjeti i na
tren ukoliko je i toliko trajalo četiri djevojke su ugledale
bljesak sje$anja na sjedinama uokvirenom licu tete 8il,.
0je$anja na dane kada je i ona bila mlada i sanjarila o lju-
bavima koje bi se mogle desiti kada je ostajala dugo budna i
s drugim djevojkama vršnjakinjama maštala o mogu$im
blaženstvima. )ljesak je nestao i zamijenila ga je brižno nje-
govana ugla!enost.
- #mil,* Ato to izvodiš* Zločeste ste sve zajedno.
9rana u spava$oj sobi4 1mat $ete no$ne more kad jedete
ovako kasno. 9ajde van4 2 svoje sobe.
&jevojke su jedna za drugom uz grimasu krivnje

13
promicale kraj tetke 8il, i skrušeno joj zaželjele laku no$ a
ona je nastavila kuditi "essicu5
- Prošla je pono$ a ti se ve$ rano ujutro moraš po-
četi ure!ivati. ?eliš da te Charles vidi s tamnim kolutovima
oko očiju* 1 što radi ova spava$ica na stolici* - 2zela je svile-
nu košulju i pljesnula "essicu po ruci kad je ova htjela dota-
knuti izvezene nabore.
- 3eta 8il, smijem li te nešto pitati*
- .e smiješ svilu ostavljati ovako nemarno prebačenu
preko stolice dušo.
- 'ako to izgleda*
- 'ako što izgleda dušo*
- )iti u braku. Znaš ve$.
2stručavaju$i se tetka 8il, je zastala i lice okrenula
prema ormaru kako "essica ne bi primijetila njezinu nelago-
du. Ona nikada nije bila ničija majka i iako je znala da se
/rthur vratio u #nglesku zato da "essica uz nadzor neke
žene uplovi u bračne vode i da bude pod utjecajem još neko-
ga a ne samo postarijeg engleskog gospodina koji je i sam
prekršio nepisana pravila pristojnog ponašanja - nikada se
još nije našla u sličnom položaju. (ože li ona dati prave od-
govore* .joj nikada nitko ništa nije objašnjavao... nije nala-
zila prave riječi. Oh kako je vrijeme proteklo. Ona je na-
ravno otkrivala zamršene istine o odnosima muškarca i žene
u tišini bračnog doma ali riječi... prave riječi nije mogla
prona$i. -jerovala je da su dostatne bajke iz kojih su izosta-
vljene sve podudarnosti sa zbiljskim životom. O tim vezama
je trebalo maštati kao što su djevojke maločas i činile treba-
lo ih je otkrivati na vlastiti način onda kad za to do!e vrije-
me. &jevojka koja nije više imala majku obratila se njoj s pi-
tanjem na koje nije postojao valjan odgovor. Pokušavala je ne
izdati sebe ali je ujedno morala opravdati povjerenje koje joj
je /rthur poklonio.
Otvorila je usta da nešto zausti pokušala se okrenuti
i suočiti sa znatiželjnim licem mlade djevojke ali nešto ju je
priječilo i kočilo do dna samoga bi$a. )rižljivo je složila spa-
va$icu i silom stvorila za nju prostor u zakrčenom ormaru.
- 3i imaš... imaš obavezu prema svom mužu "essica -
rekla je ali se onda nepovratno izgubila. - &rugi put $emo ra-
zgovarati o tome. 8aku no$ draga. 8ijepo spavaj.
2gasila je svjetlo i požurila iz sobe. Zatvorila je vrata za
sobom bježe$i od riječi koje nije mogla izgovoriti.

14
- 8aku no$ - promrmljala je "essica slabašnim glasom
koji nitko nije mogao čuti. Opet je upalila svjetiljku. 3oplo
žu$kasto svjetlo rasulo se preko mora organdija čipke ta7ta
i bogato nabranih rukava što $e vijoriti oko nje na dan
vjenčanja. 2stala je iz postelje i prišla golemom zrcalu koje
je stajalo u starom zlatnom okviru pored ormara. Promatra-
la se. Proučavala je svoju tešku pamučnu spava$icu i zamiš-
ljala kako $e joj tijelo izgledati u onoj paučinastoj svilenoj
koju ne$e smjeti obu$i sve dok ne postane gospo!a +,ndon.
9o$e il izgledati drukčije te no$i* (ogu li se stvari tako
promijeniti da ona počne Charlesa gledati u drukčijem
svjetlu od ovoga što ga sada obasjava kad se zagleda u nje-
gove brižne oči u kojima se vidi da se njome ponosi* 1mala je
dvadeset tri godine a jedva je naslu$ivala što se krije ispod
tih pamučnih nabora koje je proučavala u ogledalu. Pristojne
mlade dame obeshrabrivali su i odgovarali od proučavanja
vlastita tijela čak i od gledanja u ogledalu sve dok nisu pot-
puno odjevene. )ilo je to glupo ali do sada nikada o tome
nije razmišljala. / teta 8il, joj nije htjela re$i što $e se pro-
mijeniti nakon udaje. Oh "essica je znala za ljubav i vo!enje
ljubavi. (la!e djevojke od nje saznavale su od drugih djevo-
jaka koje su to čule od mladi$a s kojima se zapravo uop$e
ne bi smjele sastajati. .ikada se ništa nije odvijalo bespri-
jekorno kako su to priželjkivale starije matrone predstavnice
otmjenog društva. &jevojke su uvijek otkrivale način da nešto
saznaju.
"oš se dugo vremena ogledavala u zrcalu ne nalaze$i od-
govore.

* * *

'ao što se to ponavljalo stolje$ima jutro se polako pro-
bijalo oko %re,hursta. Posjed je bio obavijen čarolijom koja je
budila čudesno praskozorje na obzoru iznad stabala trešanja
i grmlja gloga. (ir je remetio samo dostavljač i kloparanje
njegova bicikla na putu. Provezao se kroz dvorišna vrata i za-
ustavio pred starim hrastovim vratima. 8upao je sve dok se
nije pojavio poslužitelj i preuzeo brzojav upu$en iz engleske
ambasade. )atler se pridržavao savršeno uhodanog slijeda
pa je predao poruku gospodinu +,ndonu koji je prisustvo-
vao doručku u zapadnom krilu zdanja zajedno s gospodarom
ku$e.

15
Charles je preuzeo brzojav otpustio poslužitelja i priče-
kao s otvaranjem omotnice sve dok ovaj nije napustio blago-
vaonicu. Zapravo odugovlačio je. 1mao je čudan predosje$aj.
- Pitam se zašto "essici treba toliko vremena da si!e -
gun!ao je rastreseno otvaraju$i omotnicu.
- 2re!uju joj haljinu - odgovorio je /rthur mažu$i na
dvopek džem od bresaka pravi uzrok njegova povratka u #n-
glesku. - .ešto nije u redu*
Charles je pročitao brzojav i potom ga spustio u krilo.
- Pomaknuli su dan polaska. Prokleto dobro sam osje-
$ao da se nešto sprema. ?ele da odmah odem u &amask.
- Pobuna*
- /mbasador %rant zahtijeva obavijesti iz prve ruke. .e
znam zašto. .emiri traju ve$ godinama.
/rthur je zatresao sijedom glavom.
- / mi nastavljamo s podržavanjem sultana.
- /mbasada ne donosi odluke /rthure. Znaš to.
- 'ada odlaziš*
- 2žasno je re$i ali ve$ sutra ujutro.
- Odlaziš kuda* - "essicin zvonki glas razbio je tišinu.
Charles je pogledavao /rthura ali uzmaka nije bilo.
- .emam dobre vijesti draga.
- 0amo ih reci. -jerojatno $u preživjeti.
- &obio sam telegram od diplomatskog predstavništva -
govorio je brzo gledaju$i je u lice. ?ele da proputujem Oto-
manskim Carstvom prije nego što se javim u Carigrad. .e-
ka vrsta vizualnog svladavanja zemljopisa pretpostavljam.
'ako su to oni nazvali* /h da... zbog jasnijeg razumijevanja
različitosti sultanovih podanika. /rthur %re, polako natoči
čaj u Charlesovu šalicu a potom sebi stavi lijek iz male boči-
ce i na iskap ga popije.
- 3rebao bi biti zadovoljan. 'ad dobijaš tako teška
zaduženja znači da imaju velike planove za tvoju budu$u
karijeru.
"essica je znala zašto otac tako govoriG vjerovao je da joj
treba utjeha.
- &rago mi je - odgovorio je Charles ali mu je glas bio
nesiguran. - 1 polaskan sam. 0amo...
/rthur je znao da mora nastaviti govoriti. Znao je
kako njegova k$erka voli izlu!ivati Charlesa pa je bilo bolje
da je pokuša smiriti.
- Znaš bundevice morat $emo odložiti vjenčanje.

16
- .e znam zašto - prigovorila je "essica s nepokoleblji-
vom odlučnoš$u u glasu. - 1dem i ja.
- "essica brod polazi sutra - odgovorio je otac.
Obgrlila mu je ramena.
- 1 ti ideš. 1demo svi zajedno. .as troje. Charles i ja
možemo se vjenčati u Carigradu. Prije nego što bilo šta ka-
žeš razmisli. 3ata potrebna ti je promjena. / ako $u ja biti
ambasadorova žena moram upoznati Orijent.
- .e dolazi u obzir - oglasio se Charles. - 0uviše je opas-
no.
- /li &amask nije u plamenu - nije odustajala. - (is-
lim samo se malo bune. 0am si tako govorio.
- .e želim te izlagati opasnostima.
- /li $eš me spremno izložiti davljenju mojih malih ruži-
častih djeveruša.
- /li "essica - trudio se Charles iako sve slabije -
moraš shvatiti da nemam izbora. (oram i$i.
- .aravno da moraš. / kao budu$a supruga ambasado-
ra moram i$i i ja.
Charles se neuvjerljivo opirao.
- "a baš nisam ambasador.
- /li $eš jednog dana biti - odgovorila je izražavaju$i
mu proračunatu podršku i poticaj. - Ato ako ti ne dopuste
da se vratiš mjesecima možda godinama* Oh Charles -
preklinjala je kleče$i mu na koljenima sklupčana u pozi za
koju je znala da $e ga razoružati. - .e mogu zamisliti da toli-
ko vremena budemo razdvojeni.
- &a nije opasno... - negodovao je.
- Plašenjem ne možeš uništiti moju želju da budem
uz tebe. - @aširila je oči koliko god je to bilo mogu$e.
%ledao je u nju iskreno zbunjen.
- 3i se uistinu ne bojiš zar ne*
- %ovorio si da u Otomanskom Carstvu uvijek vreba
opasnost. 'akva je stvarna razlika u tome ho$u li ti se pri-
družiti sada za šest mjeseci ili za godinu dana* Opasnost
se ne$e umanjiti. 0amo $emo izgubiti dragocjeno vrijeme
zajedničkog življenja. 1 što može biti primjerenije od vjenčanja
u ambasadi* )it $e to savršeno okončanje našeg putovanja.
Charles isprva nabra obrve da bi ih potom sve više
opuštao i na koncu sasvim podigao.
- -jenčanje u ambasadi...
- 0amo skromna svečanost - nastavila je zagledavši se

17
u očeve oči. - (olim te tata... .e mogu podnijeti da ode i
da ne znam kad $e se vratiti. - Ozareno je gledala u svog
rezigniranog oca koji ve$ nekoliko minuta nije prozborio ni ri-
ječi.
/rthur je pognuo glavu.
- .ikada nisam bio u Carigradu - glasno je razmišljao.
"essica skoči s naslona stolice na koji se bila smjestila
i obujmi njegova opuštena ramena.
- (oraš priznati ideja je izvrsna418
2 22 2. .. .


- Za početak. Za 0iriju.
- 1 za veliku pustolovinu - nadopunila je "essica Charle-
sovu zdravicu. Zazvonile su šampanjske čaše. .asuprot kri-
stalnomodrom no$nom nebu i narančastoj boji sirijske
obale brod je jedva bio vidljiv pri posljednjim zrakama sunca
na zalazu. 'roz veliki dimnjak propištala je para i zaurlala
svoj dugi piskavi pozdrav. .ekoliko metara dalje brodska
dvorana za ples bila je ispunjena lelujanjem haljina i 7rakova
i vrtnjom plesnih parova. .ije bilo umjesno da žena sudjeluje
u političkim raspravama protokol i teta 8il, su je tako
poučavali ali "essica se zatekla kako vrlo pozorno sluša ra-
spravu muškaraca dok je istovremeno promatrala more. 3i
mladi diplomate upravo su se spremali da povijest uzmu u
svoje ruke i ona nije htjela propustiti niti jednu njihovu riječ.
.apokon to $e biti i njen život jednako kao i njihov. Predmet
rasprave5 3urska naravno. 1 sultan 9asam. Pa 0irija. Pa sul-
tan 9asam. )ugarska. 0ultan 9asam. .aslonila se na ogradu
i nastavila slušati.
Erancuski diplomat... zaboravila mu je ime - nešto ju je
priječilo da pamti 7rancuska imena - objašnjavao je odnosno
uzbu!ivao se5
- 'ako bi to moglo biti ozbiljno* 2 pustinji uvijek ima
nevolja bilo koje vrste. 0jede$i desno od Erancuza oglasio se
ruski predstavnik5
- &vije tisu$e poginulih u posljednja četiri dana. - .ag-
nuo se prema Charlesu i dodao5 - Erancuzi nikad ne vide ono
što treba. - .aravno rekao je to dovoljno glasno da bi ga
Erancuz mogao čuti. 3o je bio dio igre. - (islim da u
ovim pobunama klija mogu$nost revolucije. Ato vi mislite go-
spodine +,ndon* Charles je značajno otpuhnuo.
- Za revoluciju je potrebna jedinstvena 7ronta jedins-
tvena snaga. .e nalazim za njih potvrdu u Otomanskom Car-
stvu.
- Ato je s revolucionarnim gibanjima* Poričete da posto-
je* - pitao je @us.
- .e možete svrgnuti stotine godina staru dinastiju šači-
com mladoturskih otpadnika - odgovorio je Charles.
(alo je nedostajalo da se ona ne umiješa. -e$ je ot-19
vorila usta ali se svladala. Autjet $e jer ne želi javno pokazati
svoje razmimoilaženje s Charlesovim mišljenjem. On je govo-
rio kao pravi predstavnik engleske kraljevine - nije mogao
prihvatiti da bi stoljetno dinastičko ure!enje mogla svrgnuti
grupica skorojevi$a. Ona je ipak bila /merikanka neoptere-
$ena predrasudama i znala je da Charlesovi stavovi nisu
razložni i točni. "ednostavna istina o njezinu pravu da se-
be zove /merikankom a ne #ngleskinjom potvrdila se i ovaj
put. Autjela je kad je Charles nastavio ali očigledna razlika u
uvjerenjima još joj se dugo motala mislima.
- Oni nikada ne mogu ujediniti sve narode koji žive u
carstvu. 'urdi %rci /lbanci /rmenci )ugari... oni govore
različitim jezicima klanjaju se različitim bogovima u biti
nemaju ništa zajedničko. Oni su prvenstveno pripadnici na-
cija a tek potom podanici carstva.
- /li otkrivaju zajedničku vezu - usprotivio se @us. - ?e-
lju za svrgavanjem sultana.
- .i to nije dovoljno za ujedinjenje tako različitih grupa.
.e ja vjerujem a što je još važnije #ngleska vjeruje da $e
sultan 9asam ugušiti ove nemire. @us se razljutio.
- #ngleska želi sačuvati svoj put za 1ndiju zato odabire
vjerovanje kako je status Huo održiv.
Charles se malo nagnuo naprijed i odbrusio.
- / možda @usija odabire vjerovanje u revoluciju jer $e
tako možda mo$i ostvariti svoje davnašnje ambicije prema
Carigradu.
Touche dragi. "essica se okrenula i uhvatila ga za
ruku. Ovo je bila savršena prilika da se Charlesu omogu$i
da ode kao pobjednik.
- / ja vidim da sam izgubila svu privlačnost. Prošao je
cijeli sat bez ijednog poziva na ples.
(uškarci su joj se lagano naklonili kad ga je povu-
kla za sobom. Charles se nasmiješio i rekao5
- 1spričajte me gospodo.
2nutra kad su ve$ skladno klizili plesnim podijem
Charles se zaustavio i rekao5
- &raga oprosti ako si se dosa!ivala.
- &osa!ivala... nipošto - priznala je - meni se čini da di-
plomate vjeruju da se problemi mogu riješiti uz mnogo razgo-
vora. @adije bih te gledala kako u žarištu problema rješavaš
poteško$e. 3i $eš biti diplomat koji $e akciju preuzimati u
vlastite ruke* Pokretat $eš stvari ho$eš li*20
- Pa... pa naravno ho$u. 0amo nemoj zaboraviti još je
dugačak put do stjecanja takve mo$i draga. (oram se du-
go uhodavati prije no što $u mo$i poduzeti vlastite kora-
ke. 1 nije baš tako jednostavno mijenjati stvari kao što se tebi
možda čini.
- 1sprike - podbadala ga je. - Povijest je prepuna priča
o pojedincima koji su to činili.
- (ožda. -idjet $emo. - Charles nikada ne bi priznao
koliko je bio sretan kad mu je /rthur %re, prišao s le!a i po-
tapšao ga po ramenu.
- 0mijem li se ubaciti* - upitao je.
- .aravno. Potražit $u še7a palube i provjeriti našu re-
zervaciju za sutrašnju vožnju vlakom.
2letjela je u očeve ruke ne izgubivši ritam. .apokon on
je bio osoba od koje je i naučila plesati.
- (islila sam da se odmaraš.
- 0talno sam razmišljao kako veoma nalikuješ svojoj
majci kada smo ona i ja prvi put izašli na ples. Zbog toga
sam morao iza$i iz kabine i vidjeti te.
- Aarmeru.
- 2z... još jedan motiv.
- Znala sam. / to je*
- @azmišljao sam kako je trebalo povesti tetku 8il, s
nama. "essica se odmaknula.
- Za ime boga zašto*
- &a okonča tvoje odgajanje kaže ti sve što treba po-
mogne ti da naučiš stvari koje bi kao žena i supruga trebala
znati... pa ti ve$ znaš što.
- 0miješno oče.
- .e znam baš da li je smiješno. "a sam no bacio sam
pogled na knjigu koja ti je zaokupljala pažnju tokom našeg
putovanja.
Ona osjeti krivnju. /li što je loše u tome što nju više
zanima karijera budu$eg muža od priča o 7rancuskim dobav-
ljačima i budu$im nevjestama.
- Obična knjiga.
- 1 što je tema te obične knjige*
- 'akve to ima veze*
- ?elim da mi odgovoriš "essica.
- @asprava o utjecaju nacionalizma na globalnu politiku.
/rthur se nasmijao.
- 3ko $e se baviti diplomacijom* 3i ili Charles*21
- (islila sam da $e ti biti drago*
- 1 jest mi drago. 0amo... ponekad se brinem jer mi se
čini da ti nisam napravio uslugu kad sam te pripremio za ži-
vot uz knjige i putovanja. 6ini mi se da sam te
slabo pripremio za poziv supruge.
"essica se zagledala prema obrisima žarke egzotične
obale 0irije. @astreseno je upitala5
- Ato ima posebno u tome da se bude supruga* -idje-
la sam mnogo vrlo glupih djevojaka koje ga to činile bez ika-
kvih napora.
.emo$an da izmijeni prošlost /rthur odmahnu gla-
vom i utonu u sje$anja na svoju ženu. .ije pretjerivao kad
je "essici rekao da ga podsje$a na lijepu mladu /merikanku
kojom se oženio. Otkrio je u sebi čudan osje$aj prkosa. Pravi
engleski gospodin nikada ne bi skočio do /merike i vratio se
oženjen za običnu gra!anku. /li u 'atherine nije bilo ničeg
običnog jednako kao što se "essicu nije moglo svrstati u bilo
koji soj. /rthur je prekrasno živio sa svojom ženom i živah-
nom malom djevojčicom nikada posve siguran što $e mu je-
dna od njih prirediti u slijede$em trenutku. Počeo je vjerovati
da ga je takva silovitost držala u životu tjerala ga da žudi za
svakim novim danom za svakim novim satom. 3ek kad mu
je smrt oduzela voljenu ženu shvatio je da je smrtan čovjek.
1z misli ga je trgnuo zvuk brodske sirene.


* * *

0edam sati kasnije drukčiji ih je zvižduk pratio kroz ne-
pregledne prostore pustinje pra$en kloparanjem točkova vla-
ka koji se kretao beskonačnom prugom što su je postavili ne-
ki bezimeni ljudi. "essica je zurila kroz prozor i promatrala tu
jalovu ljepotu tu pustoš koja je tek obe$avala da iza nje neš-
to možda postoji. Prenula se kad se Charles vratio i otvorio
vrata odjeljka u kojem je sjedila zajedno s ocem. Za njim je
ušla šarmantna izuzetno elegantna četrdesetogodišnjakinja.
2 ženinom osmijehu ogledala su se ljupkost i tajanovitost je-
dnako jasno kao što je i na njezinoj odje$i bilo vidljivo da je
dopremljena iz Pariza. 6ak su i dva majmuna koja su za
njom stupila u odjeljak bila jednako otmjeno odjevena u ma-
le crvene kaputi$e s turbanima na glavi. 1za nje bolje re$i
iza majmuna stajala je cijela povorka posluge.22
- %ospodin /rthur %re, gospo!ica "essica %re, - ogla-
sio se Charles - drago mi je što vas mogu predstaviti lad,
/shle,. Pozvao sam je da nam se pridruži. )oljeg prijatelja na
Orijentu ne možete prona$i.
/rthur se pokušavao uspraviti iako ga je zanosilo ritmi-
čko njihanje vagona.
- .aravno. (i smo... mi smo vrlo... - trudio se da bude
uljudan usprkos pokušajima jednog od majmuna da se popne
na njega.
0pasila ga je lad, /shle,.
- &o!ite dušice - rekla je životinjama. - (orate i$i s Pa-
ulie. Paulie uzmi ih molim te. - 2 odjeljak je ušla crnkinja i
uzela majmune.
8ad, /shle, spusti se na sjedalo do "essice i ljubazno je
pogleda.
- -aš ljubazni mladi muškarac velikodušno mi je ponu-
dio utočište. 1zgleda da u mom odjeljku nema dovoljno mjesta
za sve.
"essica joj nagonski uzvrati osmijehom. 8ad, /shle,
potpuno se razlikovala od svih #ngleskinja koje je upoznala
iako se sude$i po njenom izgovoru i manirima moglo pretpos-
taviti da potječe iz #ngleske.
- Znači bit $ete nam suputnik - obratila joj se "essica s
nadom u glasu.
- 2vijek moja draga. 1mam ku$u u &amasku. 1 u pus-
tinji čovjek mora pustiti korijenje. - Prihvatila je od Charlesa
čašu s vinom i namjestila suknju tako da može sjediti udo-
bno ne mare$i za dojam. "essica osjeti još ve$u simpatiju za
ovu ženu. 9tjela je nešto zaustiti kad se jedan od majmuna
oslobodio Paulina stiska dok se crnkinja pokušavala izvu$i
kroz uska vrata odjeljka. 0kočila je na Charlesa.
- .e dopustite da vam se popne na nogu - upozorila ga
je lad, /shle, - bit $e vrlo nezgodan. - 2lovila je životinju i
predala je crnkinji. Charles je ignorirao jedva izbjegnutu ka-
tastro7u.
- 'ažu da je lakše biti primljen kod sultana 9asama ne-
go dobiti pozivnicu za jednu od vaših čuvenih soareja.
- -idi ti njega - /rthur se smijuljio ispod brkova. - Prep-
redenost na djelu. Charles se ne obazre na primjedbu.
- 8ad, /shle, je vjerojatno najpoznatija #ngleskinja u
0iriji.
8ad, /shle, se okrenu "essici.23
- 0uviše je ljubazan. C.epopularnaD više odgovora istini.
1 bit $e mi jako drago da vas sve vidim na svojoj prvoj sjedjelj-
ci.
- "edva čekam - priznala je "essica iz koje je izbijalo
mladenačko oduševljenje. 9tjela je re$i još nešto nešto po-
sve američki jer se osje$ala ugodno i slobodno ali ju je ome-
lo nekakvo komešanje izvan vlaka. 3repnula je. 1zvan vlaka*
'ako bi išta...*
)ila je najbliža prozoru pa je pogledala.
- )ože moj...
'onji. Pustinjski konji vitki ali snažni brzi poput vjetra
harmatana koji je nosio pijesak pustinjom. .a njima pus-
tinjski jahači zakrabuljeni i divlji. )aš lijepo što su došli
pozdraviti vlak.
- )eduini - objasni lad, /shle,.
(islila je na način kojim su jahali ne na konje kako je
"essica prvo pomislila. )eduini su jahali divlje lu!e od svih
jahača &ivljeg zapada vise$i u stremenu s uzdama u ustima.
'ako su se uspjeli održavati na životinjama na taj način i pri
toj brzini*
Zurila je bez daha obraza pritisnutih uz staklo opči-
njena. /rthur je povukao zastor na svom dijelu prozora.
- "essica navuci zavjesu.
/li ona je mislima bila na zapjenjenim konjima i s
beduinima. &iskretno preko nje lad, /shle, zagrnu zastor.
-lak je poskakivao gotovo ih izbacuju$i iz sjedišta. /rthur je
gun!ao.
- Ato u ime civilizacije...
- Prepreke na tračnicama - mirno objasni lad, /shle,.
- Pokušavaju zaustaviti vlak.
"essica duboko udahnu. Pustolovina je odjednom izgu-
bila svaki čar.


* * *

3arik-paša je osjetio da ga netko promatra. .jegov
konj imao je loš korak u brzom trku ali ga je on svejedno
gonio znaju$i da pustinjski pastusi imaju srca i jure dok se
ne sruše od umora - ništa slično spokojnim čistokrvnim ži-
votinjama koje je jahao u Cambridgeu. .aravno sve veza-
no uz Cambridge ostalo je iza njega. Zapravo ništa u pus-24
tinji nije moglo pružiti ni najmanji nagovještaj sličnosti s be-
sprijekornim nizovima sveučilišnih zdanja. 3arik je znao da je
pravi 3určin po svemu osim po obrazovanju i engleskom
načinu na koji mu je bila podrezana kosa. .o uskoro $e i
ta sličnost nestati. Obrazovanje $e ostati a kosa $e ponovo
izrasti.
.etko ga je i dalje promatrao. Pogledao je preko zavijo-
rene bijele grive galopiraju$eg konja i dalje drže$i uzde zubi-
ma traže$i oči koje je na sebi osje$ao. -idio je samo kako ne-
ka ruka povlači zavjese na jednom od odjeljaka. /h znati-
željni turisti ili možda... oni koje traži.
2skoro je na to zaboravio. @adikova je zada$a da pret-
raži sve vagone jer on se sada približavao lokomotivi. Zabacio
se u sedlu dok su mu zubi trnuli od boli zbog stezanja sre-
brnih vodica. Odgurnuo je laktom kraj plavog beduinskog
plašta koji je vijorio zrakom. 1 pored vjetra osje$ao je topli-
nu sunca na svom brončanom tijelu. 2zvikom je natjerao
zapjenjenog konja da juri uz lokomotivu.
- Zaustavi vlak - viknuo je na arapskome. -lakovo!a
mali čovjek s turbanom gledao ga je prestravljeno ali je is-
tovremeno prkosno povukao ručicu za ubrzanje. 3arik to više
nije smio trpjeti iako je morao priznati da poštuje njegov čin.
1 on bi baš tako postupio. )acio se postrance gotovo se pri-
ljubivši uz trbuh konju znao je da tako djeluje još strašnije i
zamahnuo kopljem. 0trojovo!a je iskolačio oči ali je ipak
odmahnuo glavom i nije ispuštao ručicu.
- 9rabar čovjek - promrmljao je 3arik sebi u bradu. - .i-
je loše izabrati takvu smrt. .o ipak je odlučio da ga poštedi.
'oplje je probilo strojova!in turban i zbacilo mu ga s glave.
6ovjek je ostao gologlav ali živ. Cilj je napokon bio postignut.
-lak se zaustavljao uz škripu kočnica. 3arik se morao nasmi-
jati.
)eduini su se istog trena popeli na vlak bez pobjedono-
snog klicanja ali i bez ustručavanja ili isprike. 2 svom odje-
ljku /rthur %re, i njegovi suputnici iščekivali su u neizvjes-
nosti da vide što im je sudbina namijenila. -rata su škljocnu-
la i netko se spremao u$i.
8ad, /shle, im je užurbano došapnula5
- )udite tihi... i mirni.
2šla su dvojica. 0jedokosi starac čije su oči pakosno vi-
rile sa zakrabuljenog lica promrmljao je nešto drugom bedu-
inu. &ok je u tamnoputoj kvrgavoj ruci stiskao dugački bo-25
dež njegove staračke oči žmirkale su od zadovoljstva. &rugi
se muškarac brzo povukao a ovo čudovište je i dalje bezobra-
zno zurilo u "essicu. Počela se meškoljiti.
Charles se pomaknuo. "essica nagonski osjeti da $e po-
kušati dograbiti bodež. 0ledila se. 0trah neizvjesnost - ma
kako se to zvalo - tek ostala je bez glasa. .a sre$u i lad,
/shle, je naslutila što se zbiva pa se odmah umiješala.
- Nahnu malihin! - oštro se obratila beduinu. "essica je
u prvi čas pomislila da mu izgovorene riječi ne znače ništa
baš kao ni njoj ali se starac još jače nacerio poklonio i
napokon izašao.
- 9vala bogu - odahnuo je /rthur otiru$i znoj.
- Ato bismo trebali poduzeti* - upitao je Charles ustavši
sa sjedišta.
- .išta - oštro ga je opomenula lad, /shle, - Očigle-
dno je da traže nekoga ili nešto odre!eno. Opustite se. Prili-
čno smo sigurni.
Zatvorili su vrata njihova odjeljka. "essica razmaknu za-
vjese.
- Oh pogledajte 3urci4 - -idjela je kako se grupa tur-
skih vojnika prepoznatljiva po crvenim 7esovima i kratkim
kaputi$ima kre$e u pratnji beduina prema konjima.
- 8judi sultana 9asama - objasnila im je lad, /shle,.
"essica je virila kroz razmaknute zavjese.
- .e shva$am. Ato $e im učiniti*
- Pretpostavljam da je to odmazda za spaljivanje bedu-
inskog logora - umiješao se Charles.
- 0ultanova vojska zapalila je logor* - drhtavim gla-
som upitao je /rthur. - /li zašto*
8ad, /shle, mu odgovori5
- .eki kažu da je sultan na primjeru htio pokazati ka-
ko $e pro$i svi neposlušni. 'ažnjavanjem beduina on želi
spriječiti daljnje nemire.
- / beduini se opiru svakom tko njima pokušava vladati
- dodao je Charles. - 3o je dio njihova naslje!a.
- /li mora postojati nekakvo objašnjenje - nije odustaja-
la "essica.
- .aravno - tješila ju je lad, /shle,. - .eki kažu da sul-
tan napadom na beduine pokušava podsjetiti na dane kada je
njegova vladavina Otomanskim Carstvom bila neprikosnove-
na. / nisam baš sigurna da su beduini odgovorni za pobune.
Osjetivši nešto što je "essici promaklo Charles upita526
- Ato želite re$i*
8ad, /shle, ga pogleda.
- Ato biste rekli ako vam kažem da neki od ljudi koje
smo upravo vidjeli uop$e nisu beduini ve$ grupa mladih tur-
skih pobunjenika.
- .emogu$e - izustio je Charles ali se u njegovu gla-
su mogao naslutiti tračak sumnje.
- 3o je samo pretpostavka - nastavila je lad, /shle, -
ali mnogi misle da su ti mladi buntovnici stajali iza svake
pobune organizirane u posljednje tri godine.
- Znači revolucionari - zaključio je /rthur. .asmiješila
mu se.
- .aravno bez njih je revolucija neizvediva zar ne*
"essica se automatski okrenu prema Charlesu popus-
tivši sklonosti koja je za nju u posljednje vrijeme postala pri-
rodna da ga sluša i vjeruje mu. -oljela je njegovu smirenost
lako$u s kojom je razumijevao politička zbivanja njegovo
zanimanje za stvari koje $e postati dio njegovog životnog
poziva. On $e znati odgovor objašnjenje i re$i $e ga jasno i
bez oklijevanja.
.ije ju razočarao.
- -e$ šest stotina godina nije se našao nitko tko bi mo-
gao ujediniti različite narode unutar Otomanskog Carstva i
provesti revoluciju.
- Ovi su pobunjenici drukčiji. )oravili su u inozems-
tvu zaraženi su zapadnim idejama. 2poznali su drukčiji na-
čin života i žele ga ostvariti i kod vlastite ku$e.
- Zar je ovdje tako loše* - prekinu je "essica.
- .arod se mora pokoravati hirovima jednog jedinog
čovjeka koji ima pravo da odlučuje o njihovom životu ili
smrti. 8judi umiru od gladi jer im sultan oduzima sav urod.
0amo zato što jedan muškarac nije htio u vojsku sultan
je uništio čitava sela i dao osakatiti stotine ljudi. - 8ad,
/shle, dodirnu "essicinu ruku. - &a mi to ne možemo
shvatiti. (i živimo u svijetu u kojem su nam osigurana ne-
ka osnovna ljudska prava. Ovdje narod nema utočišta ne-
ma nikakva prava. .ema nade.
.jezine simpatije bile su jasne jednako jasne kao odlu-
čnost i snaga što su joj se zrcalile u očima.
Prekinuo ih je trzaj vlaka koji je konačno kretao. Op$i
uzdah olakšanja razbio je napetost koju su dotad pokušavali
prikriti razgovorom.27
Charles ipak nije htio odustati.
- -i želite da povjerujem kako su ti ljudi koji su se u
posljednje tri godine izdavali za )ugare i %rke sada pomije-
šani me!u beduinima*
- .aravno. - 8ad, /shle, tako nešto uop$e nije zvučalo
nemogu$e. - Prilično su mudri ti revolucionari. 'ameleoni.
6arobnjaci prerušavanja. Začudno lukavi za mlade ljude.
/rthur %re, pročistio je grlo zagledao se u Charlesa
čekaju$i njegove riječi i namjerno šute$i.
Osetivši na sebi njihove poglede Charles osjeti potre-
bu da se brani. Oprezno progovori5
- .aravno ja ne želim opravdavati sultanove postupke.
0amo diplomatski položaj #ngleske...
- 'akav je on* - umiješao se /rthur.
- @evolucionari nemaju ni snagu niti podršku da zba-
ce sultana. - Charles se okrenuo prema lad, /shle,. - -i
znate da bi vaša teorija istog trena bila ismijana u našoj am-
basadi.
Ona se morala nasmijati.
- 3o je sudbina na koju sam se ve$ navikla. 2 povjere-
nju znam pouzdano da su se revolucionari prije tri mjeseca
borili zajedno s )ugarima.
/rthur joj se udvorno približi.
- 6ini se da vi znate mnogo više od onog što nam otkri-
vate.
- Oh ja slušam i učim. - Ponovno se nasmiješila. -
Znate prije ili kasnije svi dolaze u &amask.


* * *

3arik se tek sada počeo opuštati. 8ogorske vatre večeras
su sjale pravim žarom. %ovorile su o nomadskom životu be-
duina. 2 #uropi je čeznuo za njima a sada su mirisale na
slobodu. One su trebale sagorjeti no$u i ujutro biti ugašene.
-atre neprekidnog gibanja. 0vjetlucale su kao zvijezde u pus-
tinjskoj no$i.
3ražio je 0alima iako nerado. .akon današnjeg prepada
na vlak nije želio uznemiravati prijatelja. /li neke su se stva-
ri još morale dogovoriti. &akle... treba prona$i 'alu a uz nju
$e bez sumnje biti i on.
0alim nije skidao pogled s 'ale otkad su se on i 3a-28
rik vratili iz #ngleske. 1 naravno bili su zajedno. 'ala je
nad ognjem pripremala večeru a 0alim joj je šaptao na
uho. Obučena i ogrnuta velom 'ala je bila lijepa. %raciozno
se kretala u modroj beduinskoj odori. Odje$a je oko nje lepr-
šala a crne prekrasne oči igrale su u odbljescima vatre. 3a-
rik je oklijevao no zatim je odlučio i uputio se prema pri-
jatelju. Prisje$ao se kako se i u Cambridgeu uvijek doga!alo
isto. .a!i djevojku i na$i $eš 0alima. Privlačni 0alim. 2miljati
0alim.
- /h kad bih imao dvadeset dvije godine - promrmljao
je.
0alim se okrenuo.
- Oh da tako si star. 3oliko stariji od mene. %odinu* 1li
možda dvije*
- &akle 0alime - nije odgovorio na primjedbu. 'imnuo
ja 'ali. - Prigrlio si ovaj način života ili bi ti samo rado prigr-
lio neku ženu*
0alim se nasmiješio obješenjački nakrivio kapu i lagano
pesnicom bubnuo 3arika.
- )olje ženu nego kamilu zar nije tako prijatelju* 1li
tebe možda no$u griju revolucionarni govori*
- .i u jednoj svojoj knjizi nisi pisao o ljubavi. 9o$e li to
biti slijede$a tema*
0alim se samouvjereno nacerio.
- Pisac crpi inspiraciju tamo gde je nalazi.
3ada posve neočekivano na obzorju su iskrsnuli ko-
njanici. Obojica se u tren okrenuše oslonivši se jedan dru-
gom o le!a drže$i oružje koje je još trenutak ranije bilo ne-
vidljivo. 3arik je zgrabio dva beduinska plašta i jedan dobacio
0alimu. .avukli su ih preko ka7tana. &rže$i oružje stajali su
okrenuti prema vanjskom krugu logora ali što su mogli
učiniti s oštricama noževa suprotstavljenim puškama koje
su bile uperene u njih.
- Prokletstvo - zga!en nad samim sobom stenjao je 3a-
rik. 0ultanovi ljudi su vodili igru.
.ije bilo izlaza.
2skoro je cijelo pleme - muškarci žene djeca - bilo
okupljeno. 0abili su ih u središte kruga koji su oblikovali
naoružani sultanovi ljudi. 3urski zapovjednik okrenuo se
svom zamjeniku visokom brkatom muškarcu (uratu koji
je znao arapski i mogao se sporazumijevati s ovim divljim be-
duinima. %ovorio mu je529
- @eci im da sultan 9asam ne želi nauditi svojim
podanicima beduinima. On poštuje njihovu pustinju. @eci
im da sultan ne namjerava ratovati s njima. -
Potom je zašutio proučavaju$i ljude za koje je očigled-
no vjerovao da su divljaci čekaju$i da prevodilac prenese
njegove riječi. Onda je nastavio. - 0ultan želi samo revo-
lucionare koji se nalaze me!u vama. @ecite nam njihova
imena i vašem narodu ne$e se ništa dogoditi. - Opet je pri-
čekao da tumač prenese poruku a onda je pustio da protek-
ne odre!eno vrijeme očekuju$i njihov odgovor. )eduini čak
i djeca stajali su nijemi kao stijene. - 0igurno netko zna. -
'oračao je pored niza prašnjavih ljudi.
0alim se stresao vide$i da se zapovjednik zaustavlja
pred 'alom. &jevojčina ljepota privu$i $e njegovu pažnju a
on je predaleko da bi joj mogao pomo$i.
- .e miči se - ispod glasa ga je upozorio 3arik. Osjetio je
0alimovu napetost.
3určin je zgrabio 'alu za ramena.
- @eci mi gdje se skrivaju revolucionari. - 'ad mu nije
odgovorila strgnuo joj je veo i okrenuo je licem prema njezi-
nim ljudima. - 3ako prekrasno lice. Pogledajte kako ima lije-
po lice. - 0avio joj je ruku kad je pokušala prekriti obraz. .a-
tjerao ju je da bude izložena pogledima. - Ovako lijepo lice
ne bi smjelo biti smaknuto. - .ije bilo nikakve zlobne poru-
ge u njegovu glasu. %ovorio je vrlo ozbiljno. Obratio se tuma-
ču. - @eci im što $e se dogoditi ako ona odbije da ispuni moj
zahtjev.
(urat prikrije jezu. Pobuni se5
- /li...
- @eci im.
(urat uzdahnu i prenese im sablasnu poruku. &je-
vojčine crne oči ispunila je strava. Zapovjednik je to primije-
tio. Obratio joj se strogo.
- .e tražim da izdaš svoj narod. Odaj mi samo tko su re-
volucionari.
- .e odajem ništa4 - kriknula je na arapskome. Značenje
njenih riječi bilo je jasno i bez prevo!enja.
3urski zapovjednik spustio je ruke i na trenutak je 0a-
lim odahnuo. (ožda se gad zasitio pa $e s 'ale prije$i na ne-
kog drugog...
'rupni 3určin iskesio je zube i silovitim pokretom iz-
vukao sablju iz korica. 0ablja je poletjela prema 'alinu vra-30
tu.
3umač je zabezeknuto zurio u vodoskok krvi. 'alina
glava skotrlja se do njegovih nogu.
Prije nego što je 'alino tijelo palo 0alimov krik očajanja
pretvorio se u borbeni urlik. @azjareni do ludila beduini na-
srnuše na svoje tlačitelje.
1znena!enje je bilo njihovo jedino oružje. 3urci nisu bili
spremni jer dotada nikad nisu doživjeli da ih netko napadne
nakon obavljenog smaknu$a. Ovaj put su krivo procijenili že-
stinu privrženosti koja je povezivala ovaj narod.
2 središtu pono$nog okršaja 3arik je u jednoj ruci dr-
žao sablju a u drugoj pištolj. Zamahivao je sabljom i ga!ao
nasumce ali uz toliki broj 3uraka mogao je biti siguran da $e
s vremena na vrijeme nekoga i pogoditi. Probijao se sabljom
prema naprijed. 3ek kad je uvidio da je svojim slijepim raz-
mahivanjem mogao osakatiti i dva mala djeteta koja je držao
jedan 3určin počeo je precizno ciljati. 0hvativši da mora spa-
siti djecu jurnuo je kroz logorsku vatru i iz nje iskočio poput
7eniksa. Odje$u je zahvatio plamen oko njega su prštale is-
kre i lizali plameni jezičci razletjelo se nekoliko komada go-
ru$eg drveta. Zgranut nevjerojatnim prizorom mrski 3určin
oslobodio je djecu i prije nego što se uspio sna$i 3arik ga je
zgrabio i bacio na oštro koplje zabodeno u zemlju. 3určin je
zaurlao rukama se ulovio za strelicu koja mu je probila tije-
lo. .ekoliko trenutaka kasnije milostivo ga je smirila smrt.
3arik silovito zaškripi zubima. .ije namjeravao niti želio da
bude milosrdan. Prigrlio je nejaku dječicu uz svoju spaljenu
odje$u.
- @adik do!i brzo4 @adik4
1z jednog šatora izmilio je @adik gledaju$i ga širom ras-
tvorenih očiju.
- &o!i4 - naredio mu je 3arik. - 2zmi djecu. Odvedi ih
na uzvisinu. 1 one tamo. 1di4
.ijem od straha @adik povede grupicu djece van doma-
šaja borbe. 3arik se sam ispriječio izme!u njih i 3uraka. %o-
rio je preplavljen uzbu!enjemG izazvanim tisu$om raznorod-
nih osje$aja. 0amo po sebi svako od tih osje$aja bilo bi ne-
mo$no. Združena zajedno poprimila su neslu$enu silinu.

* * *

0lijede$eg jutra stoje$i uspravno na vrhu uzvisine 3a-31
rik spusti dalekozor i doda ga @adiku. Ovaj ga upravi prema
dinama u daljini.
- 'amo $e ih odvesti* - pitao je starac promatraju$i
dugačku kolonu zarobljenika koje su gonili pješčanim staza-
ma Zemlje. .jih dvadesetoricu.
0 oba kraja duge kolone koračali su 3urci vode$i konje.
.išta nisu htjeli prepustiti slučaju. Zarobljenike su okovali
lancima jednog za drugoga. .a čelu je koračao 0alim. 2 ra-
zderanim haljama hodao je drže$i glavu uspravno.
3arik je ljutito govorio za sebe.
- 0ultanu 9asamu. - 0avladao je poriv koji ga je nagonio
da opet uzme dalekozor. 0alimovo ponosno držanje samo $e
ga još više raniti. 'rvavi gležnjevi izmrcvareni lancima mogli
su biti dio njegova tijela a ne 0alimova.
- Previše je vojnika. - @adik više nije gledao kroz daleko-
zor. - .e možemo ih savladati.
- .e mogu dopustiti da ih odvedu u smrt4 - 3arik se
bijesno udario po bedru očajan zbog vlastite nemo$i. 9tio
je strgnuti tu beduinsku odje$u koja mu je pokrivala tijelo
- besmislen poriv izazvan očajem.
- .išta ne možemo učiniti - rekao je @adik. - .išta... sve
dok ne do!u u Carigrad. 3arik se istog trena okrenuo shva-
tivši da se nešto krije u tonu kojim je starac izgovorio pos-
ljednje riječi.
- Ato to govoriš starče* 1maš nekakav plan na pameti*
- Okršajem ne$emo spasiti njihove živote - odgovorio mu
je @adik. - /li možemo se poga!ati oko njihova osloba!anja.
- 'ako i čime*
)ezubi osmijeh pojavio se pred 3arikovim očima. @adik
je uživao u vlastitoj pronicavosti.
- 3i mi reci nešto. Ato 9asam najviše cijeni u živo-
tu* %dje provodi najviše vremena*
3arik slegnu ramenima.
- 2 carskom haremu.
- 3ako je4 .ezasitan je. Otkad su zatvorene tržnice rob-
ljem smanjile su se mogu$nosti snabdijevanja. - 3arik ga je
mrko gledao pa @adik požuri da dovrši željenu misao. - 1s-
tina je. Znam čovjeka koji kaže da kizlar-aga glavni čuvar
sultanova harema uz velike teško$e nalazi nove djevojke. 'a-
že da je sultan nezadovoljan a aga gubi svoju mo$. Za pravu
djevojku za nešto posebno za takvu mladicu kizlar-aga $e
biti spreman platiti bilo kakvu cijenu. /ko želiš... mogu sve32
srediti.
3arik se okrenuo pustinji i prizoru koji mu je stezao sr-
ce. Preplavio ga je teški jad. 2 0iriji %rčkoj 3urskoj sve su
žene živjele na sličan način.
- 'ako bi to sredio* - promrmljao je.
- 3rgovinom - objasnio je @adik. - "edna djevojka za
dvadeset zarobljenika.
- /li gdje $emo na$i ženu za koju bismo mogli postaviti
tako visoki zahtjev* 2zbudljiv san o mogu$nosti spasa... ali
sultan 9asam ve$ je posjedovao najljepše najuzbudljivije
najzamamnije žene koje su se mogle na$i u ovom pod-
neblju. Zamišljenog 3arika prenulo je @adikovo tapšanje po
ramenu. 'rajem oka ulovio je lukavo cerenje svoga suborca.
- "a sam - oglasio se @adik - vidio takvu ženu.33
3 33 3. .. .

@adik se probijao zakrčenim ulicama &amaska. )io je
samo jedna od stotinu spodoba odjevenih u jednobojne arap-
ske halje stvorene sa željom da ljude zaštite od užarenog si-
rijskog sunca a ne da zadovolje zahtjeve mode. Odgovarao
mu je osje$aj posvemašnje anonimnosti savršen za obavlja-
nje zadatka. 1spunjao ga je ponos zbog povjerenja koje mu je
ukazao 3arik. Pružena mu je prilika da postane važna spona
u ovom političkom lancu. )lagoslovio ga je /lah omogu$ivši
mu da upozna čovjeka kao što je 3arik-paša. @adik $e se
potruditi da još snažnije zablista vjera u njega.
-lak je ulazio u stanicu. 1stog trena grad se pretvorio u
blistavo trgovište preplavljeno zvukovima istočnjačke glazbe.
Zrak je bio ispunjen strujanjem zavodljivih tonova trepera-
vih i senzualnih poput zanjihanih ženskih bedara. 2z uda-
ranje bubnjeva čulo se brujanje žica i skladno isprepleteni
zvuci citre cimbala udaraljki mandoline i klarineta. .a
podiju je djevojčica koja je tek izrastala u ženu plesom
pratila muziku nadaju$i se da $e turisti baciti nekoliko nov-
či$a u veo koji je pružala prema njima. @adik vidje kako
debeli #nglez umorna izgleda ubacuje pregršt kovanica -
previše pomislio je za ovaj diletantski ples - ali je ve$ trenu-
tak kasnije svoju pažnju usmjerio na mladu plesačicu. .jezi-
ni tamni zglobovi i koščate ruke vijugavim pokretima približa-
vali su se muškarčevu licu smu$uju$i ga. .arukvice su uz
zveckanje klizile prema ramenima dok je cijelim tijelom za-
hvaljivala svom darovatelju. (uškarac je zatvorio oči i okre-
nuo glavu nesposoban da njezino zavodljivo kretanje prihvati
prirodno kao i ostali. @adik pomisli kako je to smiješno. &je-
vojka je te pokrete učila još dok se njihala u majčinu naručju
jer sve su ih istočnjačke žene nosile u sebi. )io je to uro!en
odgovor na zvukove istočnjačke glazbe. 1stočnjački muškarac
nikada ne$e skrenuti pogled i znat $e kako treba na takav zov
odgovoriti. #nglez je propuštao mnogo ne obra$aju$i više po-
zornosti na ples.
.a peronu se pojavilo blještavo bijelo stvorenje opasano
zlatnom uzicom oko struka. /labasterno lice mlade žene is-
ticalo se me!u tamnim velovima zastrtim glavama. -e$ se
svojom odje$om izdvajala iz gomile ali kad ju je obasjalo
sunce sve drugo padalo je u zaborav. Zla$anožuta kosa34
slobodno joj je padala niz ramena. O takvoj kosi arapska
žena nije mogla ni sanjati niti bi se ikada usudila da je tako
slobodno pokazuje.
@aširio je usta u bezubi osmijeh. .aravno on je gledao
ulog kojim $e platiti živote dvadesetorice muškaraca.
%ledao je iz gomile kako muškarcu i mladoj ženi prila-
zi još jedan par ovaj put žena je bila znatno starija od mu-
škarca. (ožda su svi jedna obitelj pomislio je @adik gleda-
ju$i kako ulaze u kočiju nakon što su im smjestili prtlja-
gu. 'ad je kočijaš zategnuo vodice i konji se lagano po
probijati kroz svjetinu @adik se nacerio i pošao u istom
pravcu.

* * *

- 3ako mi je drago što ste došli na moju zabavu - rekla
im je lad, /shle, kad ih je pozdravila na ulazu u svoju pala-
ču u središtu &amaska. - Poziv je bio najiskreniji. .ije usli-
jedio nakon vašeg insistiranja - nestašno se nasmijala prema
Charlesu. Charles i "essica su bez riječi zurili u nju.
8ad, /shle, bila je neprepoznatljiva. .išta europsko
nije postojalo na osobi koja je stajala pred njima u tradicio-
nalnoj modroj odje$i beduina. .jezine široke plave oči bile
su istaknute crnom olovkom. Crte na danjim kapcima iz-
vukla je na istočnjački način a kosu je splela na potiljku.
)ila je bosa. )osa4
"essica se pribirala.
- (oj otac... izražava žaljenje. )ojim se da ga je putova-
nje izmorilo.
- "e li bolestan* - upitala je lad, /shle,.
- .e želi nam re$i ali on to nikada nije ni htio. - Pogle-
dala je Charlesa pitaju$i se da li je njezin otac svom budu-
$em zetu ikada spominjao svoje zdravstveno stanje.
1ako ga je često ispitivala o iznenadnim zamorima koji
su ga znali obuzimati i o lijeku koji je uzimao nikada od
oca nije uspjela izvu$i zadovoljavaju$i odgovor.
Odgovarao joj je kako liječnik nije u posljednje vrijeme
zadovoljan načinom proticanja krvi. Zbog pretjerane debljine
govorio je. .išta ozbiljno naglašavao bi. Charles doda5
- 2vjerava nas da $e nekoliko dana potpunog mira
biti dovoljno za kompletan oporavak. "adikuje da su ga
uništili oni prepadnici.35
8ad, /shle, se nasmijala. 2hvatila ih je oboje pod ruke i
povela.
- -jerujem mu. / sad krenimo. ?elim vam pokazati svoje
vrtove.
Prošli su kroz ulaz i odjednom su iz &amaska <=>=.
godine bili prebačeni u #nglesku iz 0hakespeareova vreme-
na. 0tabljike vo$a rasle su s obje strane šljunkovite staze ko-
jom su koračali ugnijež!ene izme!u dimjarica dotiču$i maj-
činu dušicu lavandu kamilicu ma$uhice lazarkinje i !ur!i-
ce. 8ad, /shle, imenovala je bokore cvije$e kako su uz njih
prolazili i "essica je na trenutak povjerovala da se uistinu
vratila u #nglesku. 9ladna jeza prostruji joj tijelom. ?aljenje*
0lutnja* Osjetila je čudni nagon da se odvoji od lad, /shle, i
proviri iza vrtnog sljeza iza njega sigurno leži %re,hurst.
Zašli su za ugao prošili kraj bokora ljubičica i ruža ru-
žičaste boje i našli se pred neobičnim prizorom. "essica se
zaustavila začu!eno gledaju$i.
2sred malo drugačije ure!enog engleskog parka bilo
je postavljeno logorište beduina. )eduini su je nezainteresi-
rano promatrali. 2stuknula je pitaju$i se što ovi divljaci
traže na takvom mjestu.
8ad, /shle, joj dodirnu ruku.
- 3rebala sam vam napomenuti. .e čudim se što si
nakon jučerašnjeg dana osupnuta.
- -i poznajete ove ljude - "essica stisnu oči.
- &a oni navra$aju s vremena na vrijeme. .aši ro!aci.
- @o!aci*
- 0 muževljeve strane naravno.
- (uževljeve* - "essica skrenu pogled s beduina i zagle-
da se u lad, /shle,. - Onaj užasni čovjek u vlaku onaj kome
ste se obratili i on je bio ro!ak* Zar nas je zato pustio na mi-
ru*
- "essica postaješ nepristojna - upozorio ju je Charles.
- 0ve je u redu - rekla mu je lad, /shle, i okrenula se
"essici. - Ostavio nas je zbog onog što sam mu rekla. - Zaus-
tavila se i zatim diplomatski skrenula s "essicom i Charlesom
prema ku$i. - Nahnu malihin znači C(i smo bra$a po soliD a
odnosi se na sveti obred zajedničkog prelamanja soli. 2z te
riječi bez opasnosti prolaze putnici kraj svih plemena. -idite
čak i u vrlo starom čovjeku postoji trag viteštva. - Pogledala je
naprijed i potom rekla5 - Oh dobro. #no ga.
.a vrhu širokog stepeništa stajao je prekrasan muška-36
rac. Ostala je osupnuta njegovom nevjerojatnom privlač-
noš$u. .advisivao ih je - doslovno ali i u prenesenom znače-
nju - beduinski kraljevi$ princ iz bajke. .ije se pomaknuo
sve dok nisu stali na najgornju stepenicu. 8ad, /shle, učini
korak kojim je povezala Cprinca iz bajkeD i svoja dva gosta.
- "essica Charles - započela je - želim vas upoznati sa
svojim suprugom šeikom (edjuelom.
Aeik kimne glavom. .ije skidao oči s "essice. Charles
kao da nije postojao.
- Počaš$en sam.
"essica ni za trenutak nije posumnjala u to.
)ez pogovora slijedili su šeika i njegovu ljubaznu ali
nepredvidljivu ženu u prekrasan osmerokutni salon. )ez sus-
tezanja divili su se prekrasnoj zbirci uspomena prikupljenih
na mnogobrojnim putovanjima. #uropa i Orijent na istom
mjestu. "essica još nikada nije vidjela tako uspješno miješa-
nje dviju kultura. (jedeni samovari živjeli su sretno uz
drezdenski porculan i elegantni srebrni pribor za čaj. 0tolo-
vi u stilu 8uja I1-. spokojno su stajali uz bizantske krpare za
molitvu. Portret kraljice -iktorije visio je posve prirodno na
zidu koji je podsje$ao na džamijski.
%osti koji su se vrtjeli po sobi bili su jednako miješano
društvo. Zajedničke su im bile samo izrezbarene čaše u ko-
je su lijevali šampanjac. )eduini %rci /rapi #nglezi i ne-
prepoznatljivo mnoštvo drugih lica ugodno su $askali. 'ad je
muža predala poslovnim suradnicima lad, /shle, okrenula
se "essici i Charlesu.
- #no gospo!e Pendleton sa suprugom - rekla je pokaza-
ju$i jedva primjetnim pokretom glave prema maloj ženici raš-
čupane sijede kose koja se udobno zavalila na turskom diva-
nu. - Oni su arheolozi. Očaravaju$i ljudi. (orate s njima raz-
govarati. 0amo ne govorite ništa o njezinim cipelama. - 2z
vragolast smiješak gurnula je "essicu prema njima ispričav-
ši se da mora oti$i drugim gostima.
'ao što je lad, /shle, rekla - "essica je počela vjerovati
kako je ova žena uvijek u pravu - Pendletonovi su uistinu bili
zanimljivi. Ona je postojano pila čaj umjesto šampanjca a
gospodin Pendleton sretno je uzimao svoje i njezine porcije
alkohola.
- &a sutra kre$emo našom karavanom do ruševina
Palmire - govorila je žena. - 2z taj dio svijeta uvijek je bilo
vezano moje srce... carstvo podignuto na ruševinama minulih37
carstava. "edan za drugim skidaju se slojevi prošlosti5
krš$anske muslimanske rimske. (jesto stalnih mijena. Za-
pad se tek sada počinje u njega uvlačiti.
Charles ubaci za njega tipičnu primjedbu5
- /li morate biti svjesni kakvim se opasnostima izlažete
putuju$i. "učer su nas napali u vlaku.
"essica se nagnula naprijed.
- .isu napali nas. 3ražili su turske vojnike - rekla je. -
(i smo bili samo uznemireni. - 2manjuju$i opasnost osje$ala
se bolje.
%ospo!a Pendleton nije bila ni iznena!ena niti prestra-
šena Charlesovom izjavom.
- @ado pristajem na uznemiravanje i napad ako je to ci-
jena da bi se vidjelo kako ružičasti stupovi Palmire izviru iz
pustinjske tišine. .a svijetu ne postoji sličan prizor.
"essica uzdahnu5
- Zvuči veličanstveno...
%ospodin Pendleton ispio je tre$u ili možda i četvrtu ča-
šu šampanjca.
- 3o je... to je zamorno. - Okrenuo se prema Charle-
su nadaju$i se da $e u drugom muškarcu na$i saveznika. -
0vrstavanje ostataka znate.
Postarija žena nagnula se prema "essici.
- On je dobar čovjek ali nema nimalo smisla za ro-
mantiku. Zato ja gradim svoj vlastiti svijet. "edino razumno
što mi preostaje zar ne*
"essica kininu iako tim pokretom nije mogla niti prib-
ližno pokazati koliko duboko vjeruje u sugovorničine riječi.
- Znate uop$e se nisam nadala da $u sresti nekog po-
put vas...
- (islite u ku$i lad, /shle,*
.e sjetivši se nikakvog pristojnog odgovora "essica joj
diskretno potvrdi glavom. %ospo!a Pendleton uzvrati klima-
njem.
- Pa priznajmo u #ngleskoj teško da bi je itko pri-
hvatio. .a 1stoku se mnogo toga oprosti. &ovoljno je da si
#nglez.
6etiri sata kasnije Charles i "essica sjedili su na
brokatom prekrivenom ležaju jednom od mnogih niskih le-
žaja i divana nemarno razbacanih na krovu ku$e namije-
njenih nekolicini preostalih gostiju. )ili su opčinjeni. Aeik
(edjuel sjedio je uspravno poput kralja i pušio nargilu.38
8ad, /shle, prala je svom suprugu noge.
.evjerojatno4
.jezine riječi razbijale su nelagodu koju su osje$ali.
- Za /rape u životu je najvažnije postojati biti - objaš-
njavala je. - )iti slobodan biti hrabar ili jednostavno biti.
3o je suprotno od onog kako sam ja odgajana gdje je naj-
važnije imati. )ogatstvo... znanje... bilo što. Ato je različito i
od naših mladih revolucionara koji vjeruju da je najvažnije
djelovati. Pokret djelovanje zbog njih samih.
Zamišljena "essica je odmjeravala težinu izgovorenih ri-
ječi.
- )iti imati djelovati... što vi odabirete*
8ad, /shle, smiješila se dok je uranjala tkaninu u ke-
ramičku posudu s posebnom vodom za pranje šeikovih nogu.
- 3ek kad upoznate muk pustinje znat $ete što znači
riječ biti. 'ad to jednom osjetite životna se poezija više ni-
kada ne može pretvoriti u prozu.
"essica pognu ramena i zamišljeno se zagleda u zvjez-
dano nebo nad pustinjskim gradom. &uboko dirnuta ustala
je i odšetala do ruba terase žele$i u sebe upiti sliku no$nog
&amaska. .eočekivana glad budila se u njoj. ?eljela je vidje-
ti stvari koje su postojale iza dalekog obzorja željela je do-
dirnuti i osjetiti čuda koja su ljudi poput Pendletonovih gle-
dali svakog dana. ?amor glasova koji su dopirali iz različitih
dijelova terase poticali su njezinu maštu. )ila je na tisu$u
mjesta istovremeno.
- &a li se dobro osje$aš - Charlesov glas dopro je do nje
s lijeve strane. .ije znala da ju je slijedio.
.apola podrugljivo reče5
- Zašto se muškarci uvijek zabrinu kad žene postanu
zamišljene*
- .e znam - priznao je Charles nespreman da preuzme
teški križ u ime muškog dijela čovječanstva i podigne ga vi-
soko. - O čemu razmišljaš*
.e znaju$i kako da mu kaže istinu sigurna da je ne bi
mogao razumjeti rekla je5
- Pitam se što bi teta 8il, rekla o našoj doma$ici* Char-
les se naslonio na ogradu.
- -jerojatno ništa - rekao je veselo. "essica promrmlja5
- (islim da više volim mjesta na kojima se postupa dis-
kretnije. - -ratio se drhtaj jeze kakav je osjetila u parku. 0ti-
snula se uz Charlesa. )ila je zatečena kad je vidjela kako je39
on iznena!en što je nalazi u svom naručju. - -olim te Char-
les. 0retna sam što si me poveo sa sobom što ove trenutke
dijeliš sa mnom.
Obujmio ju je oko struka. 6inilo mu se da su sami na
svijetu njih dvoje ljubavnici okruženi minaretima &amaska.
/li nije sasvim shvatio što mu je "essica željela re$i kad
je šapnulaG
- Ovo je savršeni trenutak da se nešto započne ne mis-
liš li i ti* Osjetio je da je gurnut u stranu.


* * *

/rthur %re, probudio se iz okrepljuju$eg sna prvog na-
kon više tjedana pokušavaju$i zaboraviti na pritisak koji je
osje$ao u grudima. 0jeo je protegnuo se i usmjerio pažnju
na zvukove koji su dopirali s trga ispod njegova prozora. .i
slični cvrkutanju vrabaca u %re,hurstu. 0ve teže i sporije
mogao se prisjetiti da više nije u #ngleskoj da je "essicina
majka umrla prije mnogo godina i da $e uskoro ostati sam.
&a je bio malo sebičniji izmislio bi neki prihvatljiv razlog
zbog kojeg bi mogao odbiti Charlesa +,ndona i ne dati mu
"essicu. /li nije mogao zamisliti da mu k$i postane njego-
vateljica jednog starca ona to uistinu nije zaslužila. &ruž-
benice se mogu kupiti. '$eri ne mogu. "ednako kao ni dobri
zetovi. Provukao je prste kroz kosu dok je sjedao na rub
postelje a potom je ispio propisanu količinu lijeka. 3ek kad
je bočicu odložio na stoli$ primijetio je cedulju. (ogao je
predvidjeti što u njoj piše prije no što $e je pročitati barem
osnovni smisao. "essicin rukopis nije bilo teško prepoznati
ni pri slaboj svjetlosti ranog jutra. Osjetio je ubod u grudi-
ma. Ona mu je pisala poruke samo kad je znala da joj on
neki postupak ne$e odobriti. Znao je da ne$e biti u blizini
kako ne bi bila prekorena.
Pridigavši se s kreveta zagledao se u cedulju.
Dragi tata... molim te, nemoj se ljutiti, ali moram otići vid-
jeti ružičaste stupove Palmire.

* * *

8ad, /shle, ispijala je aromatičnu tursku kavu kad je40
Charles sav zajapuren nenajavljeno uletio u njene odaje. 0i-
rijska prašina prekrila ga je od glave do pete. )ilo je očigledno
da je jurio ulicama. )io je nepočešljan neobrijan i uzbu!en.
- (olim vas oprostite zbog nenajavljenog upadanja
ali lad, /shle, radi se o nečem hitnom. Znate li išta o
ovom ovdje* - (ahao joj je pred licem listom papira.
0hvatila je da je uzbu!en i da se ne može kontrolirati.
- Prvo sjednite i saberite se. 3ada $emo vidjeti što
znam. - Pričekala je dok se smjestio i tek je onda pročitala
poruku. Charles se stresao kad je vidio da lad, /shle, ne
pokazuje nikakvo iznena!enje. - 0hva$am - mrmljala je. -
"essica mi nije spomenula putovanje u Palmiru ali ne mora-
te brinuti.
0kočio je na noge potpuno izbezumljen.
- 'ako to možete re$i* Otišla je na taj glupi put a ja
sam za nju odgovoran. 1zbezumljen sam od straha. Otac joj
je izvan sebe.
- .ema razloga za zabrinutost. Charles Palmira je drev-
ni grad smješten sjeveroistočno od &amaska. &o njega se
karavanom putuje jedan dan ili možda malo duže. .alazi se
na rubu sirijske pustinje. Prema istočnjačkim mjerilima pu-
tovanje nije naporno. Ostat $e dok se ne zasiti arheoloških
iskapanja. 3ada $e se vratiti. Poklonite joj tjedan dana. 3reba
ih.
Charles je stisnuo usne.
- 3jedan dana... ponekad je stvarno ne razumijem.
- Ono što ja znam - objašnjavala je polako pokušavaju$i
stišati njegovo uzbu!enje - čini se da "essica čezne za avan-
turom. (ožda $e je ovaj odlazak zadovoljiti. /ko budete imali
sre$e... bit $e to dovoljno.
- ?elio bih samo shvatiti zašto je morala otputovati*
- .e slušate me. 0ve mlade djevojke moraju nešto po-
duzeti na svoju ruku. 'ad sam imala "essicine godine na-
pustila sam pristojnog engleskog gospodina sa savršeno
pristojnim engleskim prihodima da bih pobjegla s ruskim
gro7om koji je isplovljavao za 3ahiti. 0hvatite vi ste sre$ko-
vi$. .apokon Charles... postoji li išta bezazlenije od avanture
nad kojom bdije sredovječna gospo!a koja nosi pro7injene ci-
pele*


* * *

- .ajodličnije lad,. Odlično izgledati na vama.
Prodavač se odmaknuo korak i premjeravao pogledom
liniju struka zadovoljno kimaju$i. @učno izra!en metalni
pojas sa srebrnom kopčom i s malim sličicama životinja na
ukrasnim pločicama od keramike uop$e nije pristajao uz
englesku sportsku suknju ali sude$i prema smiješku na bli-
jedu licu ženi se dopao. Osim toga pristala je platiti punu ci-
jenu. "edva je suzdržavao pobjedničko cerekanje vide$i izraz
zadovoljstva na njezinu licu. 3i #nglezi. 0 visine su gledali na
njegov narod a nisu se znali ni cjenkati.
Oči su joj blistale dok je gledala kako broji kovanice na
svom prljavom dlanu.
- -rlo ljubazno - rekao je i posegnuo za narukvicom od
srebrnih novči$a nanizanih na isprepletene niti od srebra i
bakra. - "a vama bacamJ
- )acate* - ?ena ga je gledala zbunjeno dok joj je
stavljao nisku oko nježnog zglavka.
Pokušavao se sjetiti engleskih riječi kojima bi mogao
objasniti svoj postupak ali im tad pristupi sjedokosa žena
odjevena u haljinu boje pustinjskog pijeska. Za njom je
stupao mali muškarac s tropskim šljemom na glavi i krat-
kim hlačama %urkha.
- Poklanja vam je - objašnjavala je gospoda Pendle-
ton - jer je dobro prodao pojas. 2zmite. 2koliko odbijete
uvrijedit $ete ga.
"essica promrmlja5
- Oh. Pa hvala vam.
Prodavač se nakloni i izgovori5
- Allah minakh.
- &a... i vama. - Okrenula se Pendletonovima i pokazala
im novi remen. - Zar nije egzotičan* Osje$am se kao trbušna
plesačica ili nešto slično. Pogledajte kakvo je to umije$e. 'a-
ko je itko mogao raditi s tako tananim nitima* "este li ikad
vidjeli takav 7iligranski rad* 1 pogledajte... stvorili su prave
male bisere od srebra. 3ako mi je drago što sam došla. -
9odala je s arheolozima glavnim damaškim trgom prolazila
je uz prodavače meda i trgovce prostirkama za molitvu grn-
čare i blještavo obojene žare kroz svijet keramike i mozai-
ka kupola i arkada. .ije ni sanjala da nepoznata mjesta
mogu biti toliko nepoznata. Zar je mogu$e da #ngleska pos-


toji na istom planetu kao i ovo mjesto* - "esu li svi prodavači
0irijci* %ospo!a Pendleton otpuhnu.
- /li ne draga nipošto. .a ovom trgu narod je cijelog
0rednjeg istoka. 0irijci /sirci 3urci /rapi )ugari /rmen-
ci... čut $eš desetine različitih jezika i nikada sa
sigurnoš$u ne$eš mo$i re$i o kojem se govoru ili narječ-
ju radi.
- .ikada se ne$eš naviknuti - rekao je gospodin Pendle-
ton. - .emoj ni pokušavati. "essica mu se nasmiješila. 2z sav
cinizam koji je pokušao ubaciti u svoje riječi vidjelo se da
uživa u razgovoru s ovim ljudima. 2op$e se nije usprotivio
CbacanjuD lijepa iako beskorisna mjedena kadionika koji je
dobio prilikom kupovanja kožnog remena koji se prebacuje
preko ramena. @emen je ve$ bio zategnut preko trbuha za
njega je bio zataknut kadionik i smiješno se klatario odu-
daraju$i od ozbiljne odje$e.
%ospo!a Pendleton nježno je gurnula muža i prigovorila5
- .emoj je obeshrabrivati. .i tebi ne bi škodilo poznava-
nje još nekoliko jezika. - Okrenula se "essici. - Ovi ljudi luta-
ju 1stokom. 'upuju i prodaju. Ae$er limune rukotvorine
muslin jantar slonovaču nakit napravljen od svih mogu-
$ih stvari kao što možeš vidjeti mirodije i damast. /li
moramo kupiti vre$e za vodu od onog trgovca. .emoj odlu-
tati predaleko odmah se vra$amo. 3rgovac uvijek traži dvos-
truko više nego što vre$e vrijede i uživa u dobrom cjenkanju.
/ko postoji išta što imu$na /merikanka koja ima imu-
$nog oca #ngleza voli raditi onda je to kupovanje. 8utala je
bazarom iako osim remena koji je stavila oko pasa ništa
više nije kupila. )ilo je dovoljno udisati nove mirise dodirnuti
egzotične tkanine zamišljati sebe odjevenu u prozračnu svi-
lu prošaranu zlatnim nitima i proučavati metalne zdjele i vr-
čeve bogato ukrašene zamršenim ornamentima koji su djelo-
vali kao da su od porculana.
Prošla je pored tezge s vo$em i uputila se prema te-
retnim kolima pretrpanim gomilom sukanja svih mogu$ih
boja koje se uop$e mogu zamisliti kad se pred njom stvo-
rio nacereni bezubi starac. %ledao ju je i prostački se cere-
kao. 0tresla se i pomaknula u stranu ali se maknuo i on
ne puštaju$i je da pro!e. .ešto u njegovu pogledu bilo je to-
liko drsko da se nije moglo otrpjeti. Pokušala je krenuti dru-
gim putem ali se i on pomaknuo i nije joj dao da pro!e.
- (ičite se od mene - oštro je izgovorila. .jegovo lice ra-


zvuklo se u grimasu. .ije se ni pomaknuo. )ila je viša za
glavu od tog tvrdoglavog čovječuljka koji se nikako nije htio
maknuti. .jega se nije moglo mirno zaobi$i. .espremna za
sva!u okrenula se na drugu stranu. 3ezga sa suknjama mo-
rat $e pričekati. Preživjet $e ona i bez resica duž poruba.
.agon joj je govorio da je čovjek i dalje slijedi iako nije
mogla razabrati njegove korake u graji trgovišta. Znala je
da je slijedi i morala se prisiljavati da hoda polako i dosto-
janstveno. .eobjašnjiv osje$aj govorio joj je da $e samo
upasti u još ve$u nepriliku ukoliko pokaže strah i slabost.
Preplavio ju je val olakšanja kad je ugledala kako joj ususret
dolaze Pendletonovi natovareni vre$ama za vodu. Panika je
polako jenjavala. Požurila je prema njima.
- /h "essica - veselo je rekla gospo!a Pendleton - vidim
da si srela @adika.
"essica se osvrnu zapanjena ne zato što starca nalazi
iza svojih le!a ve$ zbog činjenice da ga gospo!a Pendleton
poznaje.
%ospo!a Pendleton nastavi govoriti5
- @ečeno nam je da je on najiskusniji vodič.
0tarac je i dalje buljio u "essicu sa skamenjenom gri-
masom na licu.
- "a najbolji - objavio je. - "a poduzeo sva pametna
podmi$ivanja. "a vas držati sigurno.
"essica udahnu ispravi ramena okrenu se i krenu za
gospo!om Pendleton prema njihovoj karavani.
- 0amo se vi držite podalje od mene.
)udu$i da se okrenula nije mogla vidjeti kako se iza
njezinih le!a starčevim licem širi lukavi smiješak.
&o večeri bila je posve prekrivena prašinom. .eko$ blje-
štavo sjajni pojas potamnio je od naslaga pijeska. 0toički je
podnosila cjelodnevno putovanje i sada je osje$ala zadovolj-
stvo što je tako dobro izvježbala svoje tijelo dugim šetnjama i
iscrpljuju$im jahanjem. 3ako je mogla izdržati ovo zamorno
pješačenje uz kamilu uh te odvratne životinje proste poput
nepomuženih krava. (isli su joj odlutale i tupo je nastavila
koračati naprijed. 0ve što može gospo!a Pendleton mo$i $e
i ona. 0ve je u redu ovo hodanje bez ikakvih misli pomagalo
joj je da zaboravi oca i Charlesa. Pro$i $e ih ljutnja. 0igurno
$e je razumjeti. "oš nije točno znala što joj nedostaje što ju
je natjeralo da učini tako nagao potez što očekuje i čemu se
nada. 0amo je znala da Charles zaslužuje ženu koja se može


snalaziti i u nepoznatom svijetu i da njezin otac zaslužuje
k$erku koja podnosi susrete s nepoznatim kulturama. .o
dobro možda svoju naglost pokušava zabašuriti navodnom
brigom o dvojici njoj tako bliskih muškaraca najvažnijih u
životu. 1pak ona je sigurno znala da nije imala ono što joj je
trebalo. / možda Pendletonovi imaju. 3renutno osje$ala je da
slobodno diše da je puna života i kao da lebdi na rubu ne-
čeg nepoznatog i uzbudljivog. 6ak su miši$i na njezinom tije-
lu iako bolni pozdravljali svaki novi korak dok se trudila da
hoda ukorak s devom.
- %ospo!ice... gospo!ice vi ho$ete vodu*
@adik. "essica se naježi. Odgovorila mu je preko rame-
na5
- 6ekat $u do izvora.
- Zašto ne jašete* - postavio je pitanje ali je ona znala
da joj se ruga.
- .e želim umoriti životinju.
0kočio je pred nju glupo se smijulje$i.
- / što vas umara* - upitao je grubo. Progurala se
pored njega i nastavila put prema dalekom obzorju.
.isu se zaustavljali cijele no$i. "er trebalo je izbje$i ubi-
tačne zrake podnevnog sunca. 'ad je ružičasto-zla$ana zora
obojila nebo na istoku iznad dalekih planina tim arheologa
njihova mlada goš$a i jedini unajmljeni čovjek počeli su pos-
tavljati šator. 2 "essici su se ispreplitali osje$aji znatiželje
divljenja i gnušanja dok je promatrala kako gospo!a Pendle-
ton uz glupav i blažen izraz na licu tapše devu po vratu i tepa
joj.
- 3ako tako draga. 9ajde odmori se.
%olema životinja spustila se u pijesak i uzdahnula.
"essica zatrese glavom. &eve. (a koliko ih okitili perli-
cama resicama ili pokrivačima ipak su izgledale užasno
glupo.
Zaustavila se na trenutak da promotri mirnu pustinju
beskrajno prostranstvo ogoljele ljepote. )lijedo sunce bez i
jednog nagovještaja o skorom smrtonosnom blještavilu pre-
obražavalo je pustinju u zagonetni jantar. )ilo bi divno
spustiti glavu i usnuti. &anas je bila zadovoljna. &anas...
?mirnula je. .ije li ono oblak prašine* &a ali se kretao
prebrzo da bi mogao predstavljati prirodnu pojavu. Približa-
vao se logoru. 6ekala je da se počnu nazirati obrisi. 8judi
konji u punom trku. 6ini se da je gospo!a Pendleton suvi-


še često boravila u pustinji a da bi je trebalo upozoravati
kako nešto nije u redu. Pojavila se iza "essice i gledala u na-
dolaze$i oblak.
- Ato je to* - upita "essica.
- .išta zabrinjavaju$e sigurna sam - odgovorila je žena
ali bi samo djetetu promakla zabrinutost u njezinu glasu. -
(ožemo biti sigurni. - Očigledno ona je "essicu doživljavala
kao dijete. - @adik je potkupio sve koje je trebalo... 1pak
ne$e škoditi ako ga priupitam. - 2daljila se.
"essica je nastavila promatrati jahače. 1za nje logor se
dizao na uzbunu. Okrenula se i vidjela kako gospo!a Pendle-
ton ide iz šatora u šator. Zazvala je5
- %ospo!o4 Ato nije u redu*
Okruglo lice gospo!e Pendleton posivjelo je na jutarnjem
suncu.
- .estao je... izgubio se. "a to ne razumijem.
"essici se stisnulo srce. Zurila je u jahače. -iše nije mo-
glo biti zabune - banda beduinskih pljačkaša. Pojurila je
kroz logor do kamile. Prekapaju$i po namirnicama raz-
bacivala ih je sve dok nije pronašla oštar nož za rezanje su-
hog mesa. Ovako oboružana ustala je okrenula se i stala
kao ukopana.
2sred logora propeo se mršavi bijeli pustinjski konj za-
tegnut srebrnim vodicama. .a tom poput vjetra divljem ko-
nju sjedio je muškarac zapanjuju$e grubog a istovremeno
i pro7injenog izgleda. )io je odjeven u tradicionalnu beduin-
sku halju ali ona nije uspjela prikriti njegovu nevjerojatnu
pojavu. Pod njim se propinjao i pjenio konj no on je netre-
mice gledao izravno u "essicu.
Oko njega vladao je kaos. &eve beduini konji i panika.
On je bio granitna stijena u magli. "essica se nije mogla
pomaknuti. Osje$ala je hladno sječivo noža u ruci sakrivenoj
me!u naborima suknje.
2z bljesak pobjede u očima beduinski jahač povukao je
visoko vodice i koljenima podbo konja. ?ivotinja je pojurila
naprijed prema "essici.
Probu!ena iz mrtvila bacila se ulijevo prema slobod-
nom prostoru izme!u dva šatora.
Osjetila je podrhtavanje tla od galopa konja koji joj se
približavao. (odra sjenka proletjela je pored nje preko šatora
s njezine desne strane. 2 trenu šatora više nije bilo. "essica
se pognula povukla unatrag i pojurila u suprotnom smjeru.


6ula je njisak konja kojeg je jahač prisilio na naglo okreta-
nje i užasna istina bljesnula joj je pred očima - on traži nju
baš nju.
Zemlja je ponovo zadrhtala. Ona je trčala.
0nažan stisak zaustavio joj je dah pritiš$u$i je sve jače
oko struka. 1zgubila je tlo pod nogama i osjetila znoj i pjenu
kraj lica. 2gledala je kopita pred sobom.
Prisiljavala se da jasno razmišlja. Zgrabila je nož obje-
ma rukama okrenula se u beduinovu stisku i zamahnula
nagore. 3rgnuo se. 'rv je potekla licem i natapala tkaninu
koja mu je prekrivala usta. 'onj je osjetio jahačev trzaj i
pojurio je još brže.
8ogor je nestao i svuda oko njih prostirala se pustinja.
"essici se stisnulo srce osje$ala je oštar bol u grudima.
.jegov stisak nije popuštao. "oš uvijek ju je čvrsto držao.
1 ona se više ne$e mo$i osloboditi.
0hvatila je da je ostala bez noža. "e li joj ga on izbio
iz ruku* "est sjetila se.
Ostale su joj samo vlastite ruke trenutno pritiješnjene
njegovom nogom. Osje$ala se izgubljenom u gomili tkanina
koja se oko nje omatala. /li čak i pored tih krpa osje$ala je
snagu njegovih miši$a i kostiju. 1mao ju je. 1 ne$e je ispustiti.
.išta joj nije preostalo nego da vise$i uz stegno galopiraju$eg
konja razmišlja o mogu$nosti bijega.
)eduini koji su ostali u logoru srušili su sve šatore ka-
ko bi obeshrabrili one kojima bi palo na pamet da ih prate.
-rlo obazrivo upozorenje moglo bi se re$i. 'ad je visoki ja-
hač na bijelom konju s "essicom pod rukom odjurio u ga-
lopu ostali su pobjedonosno klicali. Zatim su odjahali ostav-
ljaju$i za sobom oblake prašine. %ospo!a Pendleton stajala je
na rubu uzvisine gdje su podigli logor i bespomo$no promat-
rala kako "essica i njezini otmičari nestaju u daljini.
- "essica...
4 44 4. .. .

Aator je mirisao na dim cigara kakve je pušio njezin
otac pomiješan s čudnim aromama bazara. "essicino tijelo
bilo je slomljeno od dugog jahanja u punom trku. 0amo je
pustinjski konj mogao biti tako izdržljiv. Pokušala je zaboravi-
ti poniženje koje je osje$ala dok ju je otmičar na rukama mo-
rao nositi do šatora. 0ada joj se glava ve$ razbistrila. -ratila
se u stvarnost kad je bila bačena na ovu gomilu presvučenih
jastuka. Zurila je u njegove kao ugljen crne oči dok se
prijete$i nadnio nad nju - blizina daleko opasnija od one koju
su dijelili za jahanja. Pokušavala se sabrati. Znala je da $e taj
trenutak do$i.
On $e je silovati. Pustinjski kopilan ni ne zna što bi
drugo mogao učiniti s bijelom ženom. Znala je to. Pripremala
se za ovaj trenutak od trena u kojem je shvatila da mu ne$e
uspjeti uma$i. (orat $e izdržati. Preboljeti preživjeti.
Promatrao ju je. @ana na licu više mu nije krvarila ali je
lijevi obraz bio umrljan zgrušanom krvlju. 2disala je i osje$a-
la miris njegova znoja što se probijao kroz tešku odje$u. 3re-
pnuo je očima.
Povukao se.
Odahnula je. Povukao se* 3o je izgledalo još opasnije
od pomisli na silovanje. Znači da joj sprema nešto još gore.
/ko ne zna što je očekuje ne$e se mo$i pripremiti.
Pokušavala je uspravno sjesti u toj gomili jastuči$a.
On je bio na drugoj strani šatora. Prao je krv s lica. .ama-
kao je zlatnim nitima protkanu krpicu u mjedenu posudu i
štedljivo uzimano vodu - uro!ena navika pustinjskih ljudi.
Charles joj je o tome govorio... kako neki ljudi koji su odrasli
u pustinji nikada ne mogu shvatiti da se voda može trošiti
bez razmišljanja i štednje čak i nakon više godina borav-
ka u #ngleskoj.
Opustila se prihvativši činjenicu da barem zasad nije
ugrožena. 2stala je prisiljavaju$i drhtava koljena da podnesu
težinu tijela. Približila mu se ali ne suviše. %estikuliraju$i
rukama upitala ga je polako5
- Ato... $e se... sa mnom dogoditi*
(uškarac ju je pogledao a zatim se nastavio umivati.
3kaninom je prebrisao usta. .ije progovorio.
- Nahnu malihin - pokušavala je i dalje - nahnu malihin.


.išta. .i treptaj. 0tisnula je oči.
- Nahnu malihin. @ekla sam NAHNU MALIHIN.
Obrisao je lice skinuo posljednje mrvice prašine i
krvi i uspravio se. )io je tamnoput i privlačan divlji kao i
konj kojeg je jahao. (rzila ga je zbog toga. (ržnja u njoj
bivala je sve ve$a. 'onačno on mirno progovori5
- Oprostite ali moj arapski baš nije savršen. 2stuknula
je od iznena!enja.
- Zašto puštate da od sebe pravim budalu4
3arik krenu prema djevojci trude$i se da oponaša
opasno izvijanje kobre. )it $e najbolje da je drži u strahu.
- -jerujte mi ponos je posljednja stvar zbog koje biste
trebali brinuti - rekao je - jer kao što vidite ja nisam beduin.
1 nisam plemenit. 1majte to na umu. Preporučujem vam da
činite ono što naredim. - Zgrabio je smotak beduinske od-
je$e. - Obucite ovo. Za jedan sat polazimo.
@oba je uletjela u njezine ruke a onda se u oštrom
luku vra$ena prosula po tepihu što ih je razdvajao. %ledala
ga je s prezrivim prkosom.
3arik strpljivo pokupi odje$u i opasno se približi "essici.
- (ožete birati - rekao je - ili $ete se sami obu$i ili $u ja
to učiniti umjesto vas.
On bi to i učinio. 1zraz njegova lica to joj je jasno go-
vorio. Pred njom je stajao muškarac koji nije mario za obzi-
re. 1skoristit $e njezino uznosito suprotstavljanje.
(oglo bi mu poslužiti kao izvanredno oružje. )it $e bo-
lje da mu ne pruža priliku.
2zela je odje$u iz njegovih ruku.
- 3o bi vam se svidjelo ali ja ne$u učiniti ništa što se
vama svi!a. Zadovoljio se polovičnom pobjedom. 'imnuo je i
promrmljao5
- 3ako sam i mislio. - Ostavio ju je samu da razmišlja o
njegovim riječima.
&eset minuta kasnije otvorilo se šatorsko krilo i "essica
je izašla odjevena u beduinsku odoru. .a njenim ramenima
vijorio se bijeli ogrtač. /ko je itko bude tražio a sigurno ho$e
svi $e gledati gdje je žena u europskoj odje$i a ne netko u
beduinskim haljama. Za nekoliko dana potamnjet $e joj lice i
ona $e biti samo jedan od beduina u plemenu.
(orala je zatvoriti oči zbog blještava sunčeva sjaja. 'ad
ih je otvorila zapanjeno se zagledala u dvije prilike pred
sobom. .jezin otmičar davao je pregršt novca onom prokle-


tniku @adiku.
- Znači ti si taj - uzviknula je optužuju$im glasom i za-
letjela se prema muškarcima. - Pogriješio si @adik. (oj bi ti
otac dao mnogo više novaca.
Opet ju je ponizio jednom od svojih nacerenih grimasa.
)ezuba usta cerila su se dok je odlazio. &va /rapa povela
su je prema bogato ukrašenom paru konja - bijelom njezi-
na otmičara i krupnoj kobili mrke boje. @adik se još jednom
okrenuo i doviknuo njezinu otmičaru5
- 0vijetla kosa donosi nesre$u. .emoj to zaboraviti.
"essica se podrugljivo nasmijala dok je @adik odlazio
guše$i se od smijeha. Otmičar se pojavio iza nje i upitao5
- Znate kako se jaše*
- 0asvim dovoljno. - &a je malo razmislila sigurno bi po-
rekla.
- Onda je kobila vaša.
"edan od /rapa vezivao joj je ruke oštrim užetom. 'ad
je završio "essica je podigla zglavke prema muškarcu koji je
predvodio otmicu.
- 6emu ovakav postupak* Zašto bih pokušala bježati*
.e znam se sna$i u pustinji... ne znam gdje su izvori... niti
put kojim bih mogla do$i do grada. )ez vas bih posve sigurno
umrla.
Pažljivo se zagledao u njezine oči i vidi kako mu misli
grozničavo prolije$u glavom.
.ije joj potpuno povjerovao iako su njezine riječi i toč-
ne. (ali smiješak natjerao ga je da iskrivi kutak usana. &a li
$e prihvatiti njezinu logiku razmišljanja trebalo je tek vidjeti.
6ekala je zaustavivši dah.
@azmetljivom kretnjom izvukao je i pokazao joj savinu-
tu sablju. @asječene spone pale su joj do nogu.
- 9vala. - &uboko je udahnula.
&ostojanstveno se popela u sedlo namješteno na mrkoj
kobili i svom se otmičaru otmjeno naklonila. On ju je odozdo
samozadovoljno promatrao. Ateta. Postala je znatiželjna. ?e-
ljela bi ga bolje upoznati samo u sasvim drugačijim okolnos-
tima.
2z glasan uzvik divlje je podbola konja. ?ivotinja je od-
govorila strelovito. "urnula je punom snagom. 0kuti arapske
halje zavijorili su se zrakom a "essica je prilegla uz hrbat ko-
bile i glavu prislonila uz grivu. .amjestila je noge uz sedlo i
pripremila se za jahanje kakvo još nikad nije iskusila. Znala


je kako se na konju juri širokom pješčanom obalom Eloride
ili zelenim prostranstvima #ngleske ali dine koje su se va-
lovito uzdizale i spuštale pred njom bile su nešto nepoznato i
novo. .ije mogla odrediti pravu brzinu. (orat $e se prepustiti
konju. .ije ni pokušavala upravljati životinjom pod čijim su
kopitima ostajale udoline i visovi. 0vako uspinjanje uz dinu
zahtijevalo je veliki napor. Osje$ala je naprezanje konja ali
ju je životinja vješto nosila na svojim pipcima pognuvši
glavu da se obrani od pijeska. "essica se namjestila u sedlu
i gledala pred sebe ne žele$i razmišljati o tome da bi opet
mogla biti uhva$ena. "ahanje je bilo uzbudljivo. .a jednom
vrhuncu kobila je gotovo sjela da bi mogla skliznuti niz str-
minu. "essica se morala uspraviti na mamuzama kako svo-
jom težinom ne bi prisilila kobilu da padne naglavce. "oš se
nikad nije morala toliko truditi da se održi u sedlu.
/li bila je slobodna. 0lobodna.
Pješčane uzvisine postajale su šire i strmije. 2sredotoči-
la se na savladavanje vještine ovakvog jahanja na bodrenje
konja poslije svakog uspješno savladanog uspona ili nizbr-
dice. 1 baš kad se počela osje$ati sigurnom kovitlac pije-
ska i odje$e pojavio se sa strane. Osvrnula se i u lice joj je
doletjela prašina što su je podigla kopita njoj dobro poznatog
bijelog konja. 8ice onog čovjeka one oči nisu se odvajali od
nje. .jegova ruka poletjela je prema njoj.
Zamahnula je prije no što je mogao zgrabiti njezine vo-
dice zadavši mu udarac u ranu na licu. "auknuo je od boli i
povukao se. .agnala je konja u još žeš$i trk. /li je sada
shvatila zašto je njoj namijenio kobilu. )ila je to dobra živo-
tinja ali bijeli konj je bio daleko brži. 0ustigao ju je. Ovaj put
je on pustio svoje uzde a nju je objema rukama obuhvatio
oko struka. Pri ovoj brzini nije se mogla osloboditi njegova
stiska i ujedno ostati u sedlu. .agon ju je natjerao da ipak
pokuša. 0ila teže i centri7ugalna sila iznevjerile su njezine na-
de.
Pala je s konja i za sobom povukla i otmičara. 2 kovit-
lacu odje$e skotrljali su se niz padinu uzvitlali pijesak i za-
ustavili se tek u podnožju dine.
0lušala je svoje isprekidano disanje i shvatila da se bori-
la i više nego je toga bila svjesna jače nego što je znala da
može. Osjetila je njegov čelični stisak vidjela njegov pogled i
zaronila u pijesak. 'ad je očistila pijesak iz očiju našla se
kako gleda pravo u njegovo lice. &a li se zabavljao* 1li je


stvarno bio bijesan*
- Pravili ste od sebe budalu - režao je i naglo je povukao
prema sebi preplavljen bijesom - a sada i od mene. 1zjedna-
čeni smo. - Odgurnuo ju je i ustao. 1z rukava je izvukao uže.
0tisnuo joj je ruke i s užitkom ih čvrsto zavezao napravivši
na koncu čvor. Prisjeti se da joj je neki član posade na
brodu pokazivao kako se takav čvor radi.
@uke joj nije odvezao za cijela duga jahanja. Za razliku
od arheologa ovom čovjeku i njegovim razbojnicima nije sme-
talo da jašu po ubitačno jakom pustinjskom suncu. 2skoro je
bila iscrpljena i slomljena od drmusanja konja pod njom i bi-
jele vreline na nebu. 2že joj se zabijalo u meso. .ije htjela
pokazati bol tako da su joj čula posve otupjela. Pokušavala se
njihati u ritmu koraka životinje kako bi izdržala mučenje.
Prema kretanju sunca ocijenila je da idu prema sjeverozapa-
du ali nakon toliko sati izgubila je svaki osje$aj za snalaženje
u nepreglednom nizu uzvisina obilazaka i golih pustolina.
%lava joj je klonula. Zaklopile su joj se oči poskakivala je u
sedlu neosjetljiva na vrijeme koje je protkalo.
0tolje$ima kasnije sigurne ruke uhvatile su je za rame-
na u pustinjskoj no$i i pomogle joj da sklizne s konja. 3lo je
izgledalo čudno i nepoznato pod njezinim nogama ali je pro-
mjena položaja razbudila njezina osjetila. Otvorila je oči. .e-
što u čemu je bila voda dodirnuto je njezine usne. Pila je po-
žudno sve dok nisu odmaknuli posudu.
- Od previše vode razboljet $ete se - govorio je nje-
gov glas. &a ve$ mu je poznavala govor i razlikovala ga od
ostalog žamora koji se naokolo čuo.
- 9o$u li se i od hrane razboljeti* - uzvratila je ne-
zainteresirana za jelo ali nespremna da učini bilo kakav
napor i pokrene se. )ila je sigurna da $e zbog boli koju je
osje$ala u koljenima i zglobovima pasti na lice ako se sa-
mo pomakne. .ikada ne$e dopustiti da on to vidi. - 1mate
li vi ime* - upitala je naročito ljubaznim glasom.
- .e trebate znati moje ime - jednostavno je odgovorio.
- )arem mi malo olakšajte spone. -iše nemam kože na
zglobovima. Pogledao je u njezine raskrvavljene ruke i duboko
uzdahnuo.
- Odmah $emo ih skinuti naravno.
- 9vala.
- 1 zamijeniti ih vezicama od muslina - dodao je oštro.
.aklonila mu se.


- 9vala vam.
- .ema na čemu. (oram zaštiti svoj ulog.
- (islite mene*
- &a vas.
0at kasnije žvakala je suho meso začinjeno mirodijama
koje su joj palile usne i nepce. 0ilila se da proguta što više
može svjesna da se do hrane u pustinji teško dolazi a njoj
$e trebati snage za novi pokušaj bijega. 'raj nje je pucketala
vatra.
0 druge strane je sjedio muškarac koji ju je oteo.
- .iste poslali poruku o otkupnini* - upitala ga je po-
lako izgovaraju$i riječi preko natečenih usana. 6inilo joj se
da joj je jezik dvaput ve$i i teži.
(uškarac je potaknuo vatru i nije joj odgovarao. 2sko-
ro je shvatila da vjerovatno i sama može pogoditi odgovor.
&a su je oteli zbog otkupa sigurno je ne bi odvlačili tako
daleko. 'rajolik je bio sasvim drugačiji očito su daleko od-
makli od &amaska.
- -odite me na suprotnu stranu od &amaska* - 1 dalje
bez odgovora. 0legnula je ramenima i odgrizla još jedan ko-
mad crvenog mesa. - (ožda nemate smišljen plan. (ožda
odlučujete svakog dana nanovo - navodila je.
(uškarac je podigao pogled prema njoj nijem kao stije-
na.
- "e li vam itko ikad rekao da ste nevjerojatan sugo-
vornik* 1znena!ujete me. (islila sam da su mladoturci inte-
lektualci.
'onačno je izazvala njegovu pažnju. Osjetila je da je
pogodila. 0ve se poklapalo.
2pitao je5
- Ato vi znate o mladoturcima*
- Znam da žele svrgnuti sultana.
- Oni žele da Osmansko Carstvo u!e u dvadeseto stolje-
$e.
2spravila se i on je po njenom pogledu vidio da uživa jer
ga je razotkrila.
- Znači vi ste jedan od njih* @evolucionar. 2tonuo je u
jastuke.
- .ikada to nisam rekao.
- .iste ni trebali.
Pokušao je sakriti svoje nezadovoljstvo iza plamena
šibice kojom je pripaljivao rukom smotanu tuarešku cigare-


tu.
- .emam namjeru da s vama raspravljam o svojim poli-
tičkim uvjerenjima.
- Zašto ne* - usprotivila se. - "a sam očito njihova žrtva.
- Zato što ve$ina #uropljana ne razumije naše zamršeno
naslje!e. .astali smo iz stotinu različitih nacionalnosti koje
se neprestano miješaju. (i smo ?idovi muslimani krš$ani
državljani plemenski ljudi trgovci... nema kraja popisu razli-
čitosti. .aše carstvo nije samo zemlja ili ljudi. 3o je vrijed-
nost jedne ideje. / to znači da se ne moramo zatrovati nacio-
nalizmom koji hara #uropom.
%rozničavo je tražila u svom iscrpljenom umu riječi ko-
je joj je Charles govorio o ovim ljudima.
- /li i ovdje ima nacionalizma. 6ak i me!u revolucio-
narima. Prije svega turskog zar ne*
Zbunjen podvinuo je noge i napola joj kimnuo.
- &a neki razmišljaju tako. /li su u krivu. Oh bolno
mjesto dobro. .jega je i tražila.
- /ko su dio mladoturskog pokreta znači da ste s nji-
ma povezani. Zbog toga vas razdiru moralne sumnje zar ne*
- &a ali... što vi uop$e znate o etičkim dilemama*
- Znam da mogu biti nepravedne. -i barem znate vaše.
(eni moje izmiču.
Pogled njegovih crnih očiju postao je blaži vidjelo se
čak i pri slabom žu$kasto- narandžastom odbljesku vatre.
.ebo je potamnjelo za nijansu dok je on opet progovorio.
- Po!ite na spavanje "essica.
Prvi put je izgovorio njezino ime. Ostala je zatečena.
Pomisao da on zna tko je da o njoj razmišlja kao o ličnosti
zbunila ju je. )ila je osupnuta nježnoš$u njegova glas. Zar
otmičar na takav način izgovara ime svoje žrtve* 'ad bi
samo umjela pročitati poruku sakrivenu iza njegova pogleda
poruku zamagljenu dimom logorske vatre i neobjašnjivom
tugom koja ga je obuzela. .išta joj nije govorio... a želio bi da
može. 3oliko joj je bilo jasno. "essica je znala prepoznati tu-
gu kad ju je vidjela ili osjetila u nečijem govoru kao što je
osjetila nježni dašak kad je njezino ime prelazilo preko usa-
na ovog muškarca.
Otkrit ću, obe$ala je sebi. Prije no što pria !a"rši,
!nat ću što on o#jeća ka$ i!%o"ara moje ime. &nat ću... jer, on
će mi reći.
%ledala je kako se njezin otmičar okre$e i leži le!ima


okrenut prema njoj. &ugo ga je vremena promatrala. 'ad
joj je san konačno polako sklopio oči "essicino obe$anje
pretvorilo se u zakletvu.


* * *

1du$eg dana više nije bila vezana. Znala je da bi bez
sumnje svaki pokušaj bijega značio samo prašnjavo polaga-
no i bolno umiranje u naručju pustinje. (uškarci koji su
uz nju hodali pored svojih konja znali su to isto. Zaustavili
su se u oazi baobaba i sklonih se pred užasnim podnevnim
suncem.
3arik je zagrabio vodu iz slabašnog izvora pod krošnjom
baobaba i prekršivši sve svoje nazore položio šalicu na is-
pucala "essicina usta. .jegova pažnja ublažavala je tugu ža-
ljenje zbog onog što joj čine. %ovorila je o moralnim dilema-
ma. 0tisnuo je usne i pokušavao zaboraviti kako je ona ra-
zumno i hrabro bi$e. Pokušao je razmišljati o njoj kao o vri-
jednoj robi. Pokušavao je misliti na 0alima i drugove. Ona u
zamjenu za dvadesetoricu. (orao je tako razmišljati.
2 njemu je rastao gnjev zbog primitivne trgovine koja
ga je prisiljavala da tako postupa sa civiliziranom ženom.
Ona nijednom nije zaplakala. .ije uzdahnula. .ije se požalila.
Postat $e žrtvom zastarjelih nazora protiv kojih se on borio a
sada ne samo da $e dopustiti da se tako nešto desi nego $e
je gurnuti vlastitim rukama. Zar $e se time odužiti civilizira-
noj europskoj kulturi koja ga je odgojila* Zar mora sebi
pljunuti u lice i hrabru mladu djevojku predati u kandže
divljih običaja vlastitog podneblja* Za sada je postojao samo
jedan odgovor. 3arik ga je znao znao i mrzio.
Pokušavao je da ne gleda u njezino lice u njezine pla-
ve oči ali je ipak gledao. .jezin glas ga je uništavao.
- (oram znati što $e se sa mnom desiti. .e bojim se
vas ali... bojim se onog što $ete sa mnom učiniti. (oram bi-
ti pripravna. - Zastala je pribrala se i postavila najteže pi-
tanje5 - 9o$u li ikad ponovo vidjeti oca*
3ariku se stisnulo srce. %rozničavo je mislio na 0ali-
ma... na sve njih koji su o njemu ovisili ali se bol zbog ras-
tanka samo uve$avala. (ogao se tješiti mišlju da njezin otac
nije ni u kakvoj opasnosti a njegovi prijatelji zasigurno jesu.
%ledao je u nju i nije mogao govoriti. .jegova šutnja


bila je odgovor. Oči joj se ispuniše suzama. 3arik ih je vidio i
morao se okrenuti.


* * *

Charles se osje$ao nedužnim ali i dalje je bio potišten.
0 njegove desne strane na divanu sjedio je /rthur %re,. 1z-
gledao je deset godina stariji.
Preko puta je sjedila lad, /shle, preuzevši na sebe toli-
ko potrebnu ulogu utočišta za njihov očaj. %ospo!a Pendle-
ton držala je u ruci šalicu hladnog čaju od kojeg nije ispila
niti gutljaj. .jezina čupava kosa izgledala je još raščupanije
nego zadnji put kad ju je Charles vidio. Oči su joj bile zamag-
ljene bez sjaja.
- Pušteni smo nakon što smo im platili malu otkupninu
- objašnjavala je. )eduini su porušili šatore i odjahali u
gomili. -ratili su se slijede$eg jutra i oduzeli im hranu i
vodu kako bi ih natjerali da se vrate u &amask. - 1 ništa
nam nisu htjeli re$i o "essici.
Charles je uzbu!eno viknuo5
- 1 više je niste vidjeli*
0vima u sobi stegnuto se srce kad je gospo!a Pendleton
odmahnula glavom.
- Osje$am se užasno odgovornom. ?ao mi je... strašno
mi je žao.
8ad, /shle, iskoristila je grobnu težinu da natoči ko-
njak u dvije čaše osje$aju$i da $e jako pi$e pomo$i dvo-
jici muškaraca u njihovoj posvemašnjoj bespomo$nosti.
- 0uviše vas poštujem da bih vas lagala. "ako sam zab-
rinuta jer jednostavno ne mogu otkriti nikakav smisao. .e
umijem objasniti što se dogodilo s "essicom ali se bojim da
je sada jako daleko od nas i u velikoj opasnosti.
/rthur se zgrčio Charles se pokušavao sabrati i nešto
re$i... bilo što.
- Pokušao sam dobiti pomo$ od ovdašnjih vlasti ali
oni odbijaju bilo kakvu suradnju.
&odaju$i mu pi$e lad, /shle, je čekala sve dok on nije
podigao glavu dok svoje oči nije zaustavio na njezinima.
- )ojim se da $ete otkriti kako je to ovdje pravilo a ne
iznimka. Od njih nema nikakve pomo$i ali postoji nešto što
vam sigurno ide u prilog.


0kočio je.
- Ato* @ecite mi4
- .ešto vrlo jednostavno. 2 Otomanskom Carstvu ne
postoji ništa što se ne bi moglo kupiti. .ema tajne koja ne$e
biti prodana.
.išta više nije izgovoreno ali /rthur i Charles shvatili
su značenje njezinih riječi.
2 njihova srca ušla je nada jedina nada koja $e možda
spasiti djevojku do čijeg im je života bilo neizmjerno stalo.
/rthur se oprostio od lad, /shle, i nesretne gospo!e Pendle-
ton i odjurio s Charlesom natrag u hotel. Odvukao ga je u
sobu bez dvoumljenja otvorio ladicu i samo jednim pokretom
prekršio zavjetnu obavezu staru kao i ovaj svijet. Obasjan
krvavocrvenim suncem na zalasku što je virilo kroz prozor
sobe okrenuo se i otvorio malu drvenu škrinjicu pokazavši
Charlesu njezin sadržaj.
- (islila je da je previše staromodan - rekao je. - /li
to je trebao biti njezin miraz. -e$ina nakita pripadala je nje-
zinoj majci.
- 3o je golemo bogatstvo - prošaptao je Charles opči-
njen blještavilom ogrlica od rubina sa7ira utkanih u zlato i
platinu teškog broša ukrašenog dijamantima s izbrušenim
smaragdom u sredini i niski biserja.
- 1ma ga dovoljno da se može kupiti svakog špijuna u
Carstvu.
.advladavši zbunjenost Charles je polako komad po
komad vadio nakit iz škrinjice.
- /ko je tako nešto potrebno - mrmljao je - onda $emo
mi to i učiniti. - %las mu je postao jači kad je spoznao da
"essicin spas drži u svojim rukama. - Prona$i $emo je. Obe-
$ajem.

. .. .

Carigrad. %rad minareta. Oko njega je neko$ cvalo ne-
kad slavno sada stolje$ima mrtvo )izantsko Carstvo. Cijelim
gradom podignute palače tisu$e svodova i šiljatih lukova
svjedoče o slavnoj prošlosti. %ra!evine su prekrivene basnos-
lovno skupim mramornim pločama na njima su runskim pi-
smom uklesani natpisi a čovjek hoda kilometrima razgleda-
ju$i mozaike minarete 7rizove i orijentalne motive. .ajviša
me!u visokim zdanjima - -elika džamija 0ulejmana -eli-
čanstvenog sa svojim šiljatim tornji$ima širokim kulama i
mihrabima oltarima koji vjernicima pokazuju pravac kojim
se dolazi do (eke podsje$aju$i sve koji prolaze da je tu ne-
ko$ bilo središte svijeta mjesto na kojem su se susrele razli-
čite kulture. (jesto gdje je Crno more pozdravljalo (ramorno
more. %dje je čovječanstvo spoznalo svoju veličinu.
0tolje$ima se svijet tu sabirao da prodaje i kupuje da
zadivljeno promatra ljudskim rukama podignutu raskoš da
doživi čudo mjesta na kojem je drevno carstvo uspjelo okupiti
raspršena nomadska plemena i pružiti im identitet jedinstve-
nog naroda. 1z njega se širila osmanlijska žudnja za mo$i.
6ak sada kad je slava polako blijedjela ostajala ta zadivlju-
ju$a ljepota.
.a vrhu tjesnaca izme!u (ramornog i Crnog mora tje-
snaca nazvanog )ospor uzdizala se ogroma palača toliko
bogato ukrašena da je i samog 0ultana mogla zadiviti. 1zme-
!u širokih zidina i palače prostirao se nepregledan broj vr-
tova. 0 jedne strano uzdizala se krletika s bogato ukraše-
nim rešetkama velika gotovo kao i palača. 0 druge strane
zida krotitelj je pucketanjem biča smirivao bengalskog tigra
nabavljenog za golemu svotu iz 1ndije. 3igar je bio uznemiren
kreštanjem papiga koje je dopiralo iz kaveza.
Pored krletke puteljkom posutim sede7om koračao je
usamljen čovjek. .ezainteresirano je gledao u tigra i krotite-
lja. .osio je ka7tan i crveni 7es različit od svih drugih 7esova
jer je u sredini imao dijamantnu kopču u koju je bilo utaknu-
to pero. 1ako je prekoračio pedesetu na licu mu se jasnije
ogledala sjeta no trag minulih godina. On još nije zaboravio
mladost. &ržanje mu je odisalo dostojanstvom ali se ogledala
i posvemašnja dosada. 'rotitelj se počeo znojiti i nervozno
pucketati bičem ali se tigar nije htio pomaknuti zagledan u


promatrača kao netko tko prepoznaje svog bližnjeg.
0tavio je ruke iza le!a kimnuo krotitelju i nastavio šet-
nju. Prošao je ispod ulaza i našao se u odaji u kojoj je parket
bio pokriven basnoslovnim perzijskim i smirnskim sagovima i
tapiserijama koje su nenadmašni umjetnici stvarali i smišljali
desetlje$ima. 0tolice presvučene crvenim damastom nametlji-
vo su se isticalo oslonjene na zidove prekrivene pastelnim
mozaicima. 2 borbi dekora 1stok se suprotstavljao Zapadu.
0ultan 9asam osje$ao je kako .ovi svijet nasr$e na
njega dok je kročio kroz veliku dvoranu za prijeme pokraj
redova ljudi koji su čekali da budu saslušani5 carski umje-
renjaci na čelu s velikim vezirom savjetnici njegove nesluž-
bene vlade reakcionari na čelu sa carskim astrologom veliki
crni eunuh kizlar-aga koji je bio glavni čuvar harema. 1za
njih komešala se gomila klaunova žonglera i derviša tru-
de$i se da na najbolji mogu$i način izvedu ono što znaju.
2z teški uzdah 9asam se spustio na divan i pokazao na
(urata čije je brkato lice odabrao me!u prisutnima.
- .o jesi li saznao štogod*
(urat se nevoljko pomaknuo i izveo ceremonijalni poz-
drav prije no što je počeo govoriti.
- 0avjetovali smo zatvorenicima da nam otkriju ime
vo!e.
1 sultan i (urat pomislili su na kreštanje papagaja ko-
jim su se prikrivali krikovi što su prodirali iz $elija za muče-
nje..
- 1...*
- Zatvorenici su potvrdili naše sumnje. 1sta grupa pobu-
njenika stajala je iza prijašnjih nemira izazvanih u Carstvu i
napada na vlak u 0iriji.
- 1 kako $e ova vijest pomo$i vojsci da uspješnije rje-
šava probleme - govorio je sultan - ako uzmemo u obzir us-
pješnost dosadašnje borbe s ustanicima* Poruga je bila ned-
vosmislena. (urat je duboko udahnuo5
- "utros je jedan zatvorenik odlučio da nam otkrije ime.
.jihov vo!a je 3arik-paša. On ih je predvodio u &amasku.
- Odlično. "e li taj paša me!u zatvorenicima*
- .e vaša svjetlosti. -jerujemo da je uspio uma$i prili-
kom posljednjeg okršaja. - 'od zadnjih riječi (urat je zadrh-
tao protiv svoje volje.
9asam mu se hladno obrati5
- Cijela carska vojska uspijeva zarobiti samo dvadeset


pobunjenika. (e!u njima nema vo!e. (ožda problem i ne le-
ži u pobunjenicima ve$ u vojsci.
- /ko dopustite preuzvišeni - usudio se (urat - vojnici
se bore daleko više nego što su pla$eni.
0ultan se pridigao na jednu ruku zažarenih očiju. (u-
rat brzo promijeni predmet razgovora.
- 3eško je uhvatiti i pratiti grupu koja se stalno preru-
šava i seli s jednog mjesta na drugo... grupu koja je nepred-
vidljiva koja se ne drži nikakvih ustaljenih vojničkih pravila.
-eliki vezir istupi osje$aju$i priliku da se pokaže koris-
nim.
- /ko dopuštate ne$e nam pomo$i nikakvo vojno rješe-
nje.
- 1 što ti predlažeš*
- 'ad bi pobunjenici možda dobili priliku da kažu...
-ladar je proučavao vezira svojim tamnim očima. 'iz-
lar-aga je istupao ali samo jedan korak.
- -aša visosti možda biste željeli čuti što vam oni imaju
re$i.
0ultan ga je prostrijelio oštrim pogledom.
- Ato ti znaš o tome što ja želim.
'izlar-aga je bio ušutkan. Cijeli dvor vidio je njegovo po-
niženje.
- 3voj prijedlog - sultan se obratio veziru - ma koli-
ko možda bio razuman postavlja težak problem. 3reba sve
saslušati... a možda izgovorene riječi ne$e imati nikakvog
smisla. 3i ljudi s CvizijomD o promjenama koje $e donije-
ti... - ušutio je i odmahnuo glavom.
Zavalio se u divan opet preplavljen dosadom i pokazao
prstom na papire koje je veliki vezir držao pod miškom.
- Ato je to*
- Zapisi jednog zatvorenika. 1me mu je 0alim. 2 njima
objašnjava političke ciljeve revolucionara.
Pružio je papire 9asamu nesposoban da prikrije razo-
čaranje što ih on ne$e prvi pročitati.
- .astavi - naredio mu je nakon što je papire položio iza
sebe jasnom posjedničkom gestom - kakav je tvoj prijedlog*
-eliki vezir je ovlažio usne.
- @azuman. -jerujem da bi revolucionari bili zadovoljni
kad biste vi vaša preuzvišenosti pristali na davanje istih os-
novnih prava svim stanovnicima Carstva.
'izlar-aga nagnuo se naprijed i dodao5


- 3akva odluka odobrovoljila bi naše europske kritičare.
0ultan ga je presjekao ledenim pogledom. Podanici nisu
propustili da to primijete. 'izlar-aga i svi oko njega do
najbjednijeg žonglera osje$ali su kako političke trzavice i
natezanja razdiru dvor. Ostalo je da se vidi tko $e nakon
primanja ostati obdaren sultanovom miloš$u a tko $e pasti u
nemilost. -ezir je nastavio koriste$i priliku.
- @evolucionari su svakim danom jači. Pred tom činje-
nicom ne smijemo zatvarati oči.
0ultan je ispružio lijevu nogu.
- 9o$emo li ih ubiti* 1li $emo razgovarati s njima* 1li
$emo ih jednostavno previdjeti* - .ervoznim pokretom sru-
šio je zatvorenikove zapise. @azletjeli su se i rasuli po podu.
Podanici su uspregnuli dah. - 6ini se - nastavio je sultan po-
lako. - da vas ve$ina navija za promjene. -e$ina misli da su
one u redu. - .jegov ton bio je jasan. 0ložiti se s njegovim ri-
ječima značilo je svjesno dozvati smrt. Prostrijelio je podani-
ke čeličnim pogledom. 3ada se okrenuo astrologu. - @eci im.
- .e postoji drugi zakon do sultanova volja - izrekao je
astrolog mali smežurani čovječuljak koji je žmirkao desnim
okom.
9asam je prelazio pogledom preko glava svih nazoč-
nih slegnuo ramenima i rekao5
- 1 kako onda možemo govoriti o ustavnim pravima*
Zadovoljan sobom i načinom na koji je riješio težak i
zamršen problem posegnuo je za zdjelom sa smokvama.
Podanici su se počeli razilaziti.
-eliki vezir i kizlar-aga odvojili su se od gomile čim su
izašli iz dvorane.
- -iše ne možemo utjecati na sultana. On čuje samo
ono što želi čuti. -ojska nije dobila pla$u ve$ tri mjeseca.
-ojnici su svakim danom sve nezadovoljniji i nespremni da se
bore za sultana koji ih pla$a gla!u. Odanost više nije dovolj-
na a uz sve ve$i broj pobuna oni su mu potrebniji no ikad.
/gino lice crno kao ebanovina ostalo je bezizražajno.
- On novac troši samo na vlastita zadovoljstva. Obda-
ruje svoj harem dragocjenostima i količinama novca koje su
davno prešle svaku granicu. .ikad ne vidi svoje vojnike i zato
ga ni ne zanimaju. /li u haremu je svaki dan.
- Zar je slijep pa ne vidi opasnost* 0lijep uz sve što se
oko njega doga!a*
- Odgajan je da vjeruje kako je nedodirljiv. /li neko$


sam na njega mogao utjecati.
- .eko$ si ga - podsje$ao ga je vezir - opskrbljivao naj-
ljepšim ženama na ovom svijetu. 6ujem da to sad radi njego-
va žena.
- 2skoro $e se to promijeniti.
3og dana u palači su se mijenjale i druge stvari. Odluči-
vano je o ljudskim životima. (e!u mnogima i o (uratovom.
0tajao je pred sultanom koji je sjedio za kineskim stoli$em i
hranio se pilavom.
- -jerujem - govorio je sultan izme!u zalogaja - da bi
se carska vojska trebala boriti zbog uvjerenja a ne zbog pla-
$e. Zato sam te odlučio unaprijediti. - 6ekao je da se na (u-
ratovu licu pojavi izraz zadovoljstva i onda nastavio5 - )it
$eš zapovjednik 3re$eg korpusa u (akedoniji.
(uratove oči raširile su se od iznena!enja.
- 2 (akedoniji* (nogi bi rekli da je to progonstvo a ne
unapre!enje. 0ultan slegnu ramenima.
- (nogi bi rekli da precjenjuješ snagu pobunjenika kako
bi prikrio vlastitu nesposobnost. - 2zeo je novi komad pilava
i rukom dao znak otpuštaju$i ga. B 3o je sve.


* * *

- /rthure4 - Charles je uletio u zamračenu hotelsku
sobu ispričavaju$i se što ometa starijeg čovjeka koji ve$
danima nije uspio mirno zaspati. Pla$ali su uhodu za uho-
dom ali do danas nisu ništa uspjeli otkriti. 'onačno nakon
svih strahota i napetosti mogao je nešto pouzdanije re$i "es-
sicinu ocu. (o$i $e mu re$i da je "essica sigurno živa. )ila je
oteta zbog nekih namjera tako da je drže na životu. .a tre-
nutak su se on i /rthur suočili s groznom mogu$noš$u - da
je "essicu oteo neki lu!ak koji $e je mučiti i potom ubiti.
Charlesovim tijelom sada je strujala nada jer je konačno do-
znao nešto od čovjeka kojeg je unajmio.
- /rthure saznao sam nešto od jednog uhode - govorio
je bez daha tapkaju$i u mraku. - .ije mnogo ali barem neš-
to za početak. - Prošao je pokraj kreveta i odgurnuo teške za-
vjese. "utarnja svjetlost preplavila je sobu. - Ona nije u &a-
masku. Atoviše odveli su je iz 0irije.
'ad se nabori pokrivača nisu pomaknuli Charles je
shvatio da /rthur još uvijek mirno spava. Prišao je postelji i


prodrmao starca.
- /rthure probudite se. /rthure*
Ponovo ga je uhvatio za ramena. Ovaj put /rthurovo ti-
jelo se okrenulo. %ledao ga je otvorenim staklenim očima.
- /rthure*
0kamenjeni pogled. 'ao stijene u pustinji.


* * *

-risak je proparao jutarnji zrak. "essica se sva znojna
uspravila. 1stog trena na usta joj se spusti ruka koja je izro-
nila iz velova. &io no$ne more. .akon što je duboko udahnu-
la shvatila je da ruke pripadaju jednoj iz grupe pokrivenih
žena. 'ako je dospjela me!u njih* Zadnjih nekoliko dana bila
je u košmaru. /li to nije bio san jer na sebi još uvijek ima
modru beduinsku odje$u. &a stvarno se dogodilo... i još se
doga!a. .ije se mogla sjetiti kako je ovamo stigla. Posljednjih
nekoliko sati putovanja gubilo se u magli. )lijedo se sje$ala
obrisa grada koji je ugledala na obzorju i ruku njezina otmi-
čara koji ju je nježno položio na le!a deve kad je pala na zem-
lju suviše iscrpljena da bi se mogla pomaknuti. .akon toga
ničega se više nije mogla sjetiti. 0ada se probudila ovdje
nemaju$i pojma gdje je i zašto je tu.
?ene su me!usobno razgovarale na turskome i znako-
vima pokazivale "essici da treba ustati i u$i u drvenu kadu
a potom odjenuti odje$u koju su one držale u rukama. 0ta-
la je na noge kimnula im glavom pokušavaju$i im pokazati
da želi sura!ivati. "edna žena povela ju je do kupelji. Primiti-
vno korito izgledalo je premalo da bi se u njega moglo smje-
stiti čovječje tijelo. (orala je to provjeriti.
Pa žena do nje bila je ljudsko bi$e zar ne*
9itrim pokretom gurnula je iznena!enu ženu u kupelj.
Potrčala je prema vratima na drugoj strani sobe. 8ako je
odgurnula nekoliko žena koje su ustuknule pred njezinim
odlučnim licem kakvo su one dotad vi!ale samo kod muška-
raca. 2hvatila je kvaku otvorila vrata i naletjela na zid miši-
$avih turskih stražara. Zakrabuljene žene čekale su da se
vrati u sobu. Polako su je počele svlačiti.
- @ecite mi njegovo ime - pitala je oštro. - Onog što me
doveo. @ecite mi njegovo ime.
?ene su se me!usobno pogledavale. Pogledi im nisu


bili ispituju$i u njima se nazirao osje$aj krivnje primijetila
je "essica shvativši da one stvarno razumiju njezin jezik ia-
ko joj se ne obra$aju na engleskome. -jerojatno su im na-
redili da ne razgovaraju s njom. 0tisnula je oči.
- Znam da me razumijete. Zaslužujem da znam ime
čovjeka koji upravlja mojim životom. 2kažite mi poštovanje
ako mi ve$ ne možete pokloniti slobodu.
)ilo je očito da im govori na način koji razumiju5 pras-
tara istočnjačka težnja za čisto$om duše. -jerovale su ako
nju puste da iza!e iz sobe obesčaš$ena ona $e odnijeti dio
njihove časti sa sobom.
-e$ina žena gledala je postrance ili u pod. 'onačno je
jedna od starijih imala je tek dvadesetak godina tiho pro-
šaptala5
- @e$i $u - progovorila je preplašena da je ne opčini
ova plavokosa žena koja se ponašala kao muškarac. - .jegov
ime 3arik. 3arik-paša - ponovila je.
- 'uda $e me odvesti*
0ada ju je djevojka gledala ravno u oči.
- .e znam. .itko ne znati. - 0pustila je pogled.


* * *

- &ogovoreno je. - @adik se sastao s vo!om u tami sobe
što se nalazila ispod one u kojoj je njihova zarobljenica čeka-
la rješenje svoje sudbine. - &anas poslijepodne sastat $eš se s
kizlar-agom.
3arik kimnu ali nastavi gledati kroz prozor u koji je zu-
rio cijelo jutro.
- Ato je tebi* - upitao ga je starac.
3arik odmahnu glavom kao hipnotiziran nekom nevidlji-
vom silom.
- 3o nije u redu. .e mogu...
- Ato ne možeš* - starčev ton bio je sarkastičan. - (ožda
joj čak činiš uslugu eh* 3arik se naglo okrenu.
- Otkud nam pravo da tako postupamo*
- &a li želiš da tvoji ljudi budu pušteni*
Odgovor se mogao pročitati u 3arikovu pogledu. 0tari
vodič kimnu.
- O pravima $emo brinuti poslije revolucije. 1demo.
1mam cigansku odje$u za tebe.* * *

"essica i dalje nije znala što je očekuje dok ju je otmičar
vodio pretrpanim ulicama Carigrada. 3arik-paša kako joj je
djevojka rekla da se zove bio je prerušen kao Ciganin u ši-
rokim vre$astim hlačama sa širokim pojasom jarkih boja za
koji je s unutrašnje strane zadjenuo par pištolja i oštar jata-
gan. Odjevena poput ostalih turskih žena "essica se nije
osje$ala veličanstveno pokrivena 7eredžom preko glave i ja-
šmakom preko lica. )ila je toliko umotana da je jedva okre-
tala glavu ali to je vjerojatno i bio dio njegova plana. 1spod
haljina opet su joj zavezali ruke. 'ad je trebalo skrenuti s
glavne ulice njezin je otmičar uhvati za ruku i gurne u uski
prolaz izme!u dviju zgrada.
2stuknula je kad se u prolazu pojavio visok otmjen cr-
nac i pošao prema njoj. )io je obučen u bogatu svilu i bro-
kat a u 7es mu je bila zabodena ukrasna igla. 1mao je široko
lice i velike oči koje su zurile u nju.
%las ju je umirio iako je pripadao njezinu otmičaru.
- (a što se desilo nemoj progovoriti ni riječ. O tome ovi-
si tvoj život. -jerovala mu je.
"essica je mirno stajala ispunjena tjeskobom dok
su se muškarci sva!ali na turskome. Očito se nisu mogli
sporazumjeti o cijeni i razgovor je postajao sve žeš$i. 3arik-
paša muškarac koji je posljednjih dana sve više uznemiravao
"essicu konačno je prestao govoriti. Crnac je ponudio poslje-
dnju cijenu ali ona nije bila zadovoljavaju$a.
'ao da ve$ nije bila dovoljno ponižena otmičar joj je
maknuo veo s lica. "essica je doslovno osjetila kakav su do-
jam na muškarca s 7esom ostavile zapadnjačke crte njena
lica njezine plave oči i blistava plava kosa. 2zdignula je
obrvu svjesna vlastite vrijednosti. Znala je kako $e biti zadiv-
ljen samopouzdanjem koje se bez imalo sramežljivosti isti-
calo na njenom otkrivenom licu. 1ako je znala da je pre-
daju iz ruke u ruku nije mogla sakriti svoju samouvjerenost.
(ožda izaziva sudbinu ali $e se možda i spasti.
6ar trenutka nestao je kad su se muškarčeve ruke
spustile na njezino lice podižu$i ga prema svjetlosti. .ije
propustio da joj pogleda zube. 3rgnula je glavom. Proklet
bio.
(uškarac se odmaknuo.


- 3voja cijena - rekao je na turskome - vrijedi. 0vi zarob-
ljenici za djevojku.
3arik mu se nakloni u znak suglasnosti. (uškarac je
odlazio zadovoljno trljaju$i ruke. "essica se okomila na otmi-
čara.
- Ato si učinio* 3ko je taj muškarac*
2to je pet bijelaca ušlo u uličicu a "essica je uspjela
zapaziti neprikrivenu tugu i žaljenje u očima svog otmičara.
0uosje$anje i isprika izobličili su mu lice dok su je muškarci
odvodili. %ledala je za njim sve dok je mogla uzaludno se
nadaju$i da $e ga kajanje natjerati da nešto poduzme.
- 3arik... - šapnula je dovoljno glasno da je čuje.
Posljednja zraka sunca pala je na nju njezina posljed-
nja nada nestala je u uličici i izgubila se.


* * *

0alim se davno pripremao na umiranje još onda kad je
zajedno s 3arikom odlučio da napusti udobnosti #ngleske
civiliziranu atmos7eru učenja i kulture Cambridgea i da ih
zamijeni paklom svoje domovine. .adali su se da $e mo$i svoj
nemir upotrijebiti u borbi za pravedne ciljeve iako su zna-
li da gotovo sigurno ne$e doživjeti da vide kako se njihova
pravedna stremljenja u potpunosti ostvaruju. 'ad su turski
stražari došli i skinuli mu okove te ga izvukli iz prostorije za
mučenje shvatio je da je posljednji čas blizu. (ože li smrt bi-
ti gora od batina koje su on i drugovi svakodnevno trpjeli*
Zašto baš njega izvode* .jegova smrt sigurno je smišljena
kao opomena ostalim zarobljenicima. 0rce mu je divlje udara-
lo dok je prisiljavao svoj uzbu!eni um da shvati istinu jer
znao je čekalo ga je užasno umiranje u mukama. &anima je
slušao kreštanje papagaja u golemoj krletki buku stvorenu
da prikrije nedjela unutar zidina palače. 0ultanovi ljudi saz-
nali su za 3arikaG odao ga je jedan zarobljenik. 0alim nije
mogao prezirati ljude koji nisu izdržali. ?alio je samo što
ne$e živjeti dovoljno dugo da uspije 3ariku dojaviti kako je
tajna otkrivena.
0ilio se da prestane misliti. (uče$i se nabadanjima ka-
ko $e ga usmrtiti samo je pove$avao patnju. ?alio je druge
mladoturke koji $e morati slušati sve pojedinosti o njegovoj
smrti možda čak i glodati njegovo raščerečeno tijelo. 9rabrio


se ali su mu ruke i noge bile paralizirane jezivim strahom
kad su ga uveli u glavnu dvoranu za prijem. Podigao je glavu.
Prisiljavao je na miran hod svoje ranjene noge i izmrcvarene
zglobove. 'oračao je sultanu 9asamu u susret.
Zapanjeno je ustuknuo koljena su mu popustila i
stražari su ga ponovo morali vu$i. )acili su ga u podnožje
sultanova divana.
2spio je kleknuti.
0ultan je pričekao dok im se pogledi nisu sukobili.
- 'ad budeš slobodan...
- 0lobodan* - 0alim se zagrcnuo. 'ako su okrutni.
- 'ada budeš slobodan - vladar je ponovio - očekujem
da nastaviš s pisanjem. - .jegove krupne meke i njegovane
ruke pokazale su hrpu papira koji su ležali na sagu uz 0ali-
ma. - -rlo si darovit. &arovitost se ne smije uništavati i zato
želim da nastaviš. 2 zapisima smiješ govoriti o svemu.
0alim je čekao nemo$an nesposoban da progovori.
.ešto se krije iza ovog. 0amo bi budala nasjela.
- O svemu - nije prekidao sultan - osim naravno o
revoluciji slobodi pravu naroda pravima žena haremima
vanjskoj politici nacionalizmu internacionalizmu ustavu
zavjerama bombama krš$anima ili raspe$u (uhamedu
1susu ili (ojsiju.
0alim ispravi izmučeno tijelo i položi ruke na bokove5
- /ko smijem upitati vaša preuzvišenosti što još uo-
p$e ostaje o čemu bi se moglo pisati*
0ultan se nasmiješio.
- /psolutno sve sinko. O kiši sunčanom danu psima
po ulicama. (ožeš pisati o svom sultanu - spustio je dlan
na grudi - ako ga namjeravaš hvaliti. 2glavnom imaš pot-
punu slobodu da zapišeš sve što ti se učini vrijednim zapisi-
vanja.
- .e razumijem vas - 0alim je teško disao iscrpljen. - -i
me puštate na slobodu*
- 0amo zahtijevam da upamtiš tko te oslobodio. -odite
ga.

* * *

&ok su 0alima odvlačili natrag me!u zatvorenike i pres-
vlačili ga u novu i čistu odje$u kizlar-aga se u svojoj poz-
la$enoj kočiji približavao visokom kamenom ulazu pred ko-


jim je stajala straža. )ijela mramorna vrata urešena zlatom
rastvorila su se i put u "ildiz saraj bio je slobodan. Palača
mramorna pjesma vodoskoka i kolonada izgledala je kao da
se spustila s oblaka da se odmori na visokoj hridi nad mjes-
tom gdje su se susretala dva mora. 2z zidove se uspinjao brš-
ljan a guste rešetke odvajale su vrtove od dvorana u kojima
su živjele žene dvorane od krletki a krletke od odaja za mu-
čenje. 0amo su ptice s visina mogle posvjedočiti o spajanju
dva svijeta - carstva blaženstva i carstva surovosti.
'ola su se zaustavila na vrhu uzvisine pred unutraš-
njim ulazom u saraj. 0luga se spustio i otvorio vrata. .esi-
gurno je ispružio ruku koju je prihvatila druga meka ruka u
kočiji.
"essica je sišla. Zatvorila je oči zaslijepljena blještavi-
lom. 0unčeve zrake odbijale su se od mramornih zidova i zab-
ljesnule joj oči. %ledala je neko vrijeme u zemlju dok se nije
priviknula. 2 podnožju je vidjela plavi )ospor koji je dijelo
#uropu od /zije. Otvorila je usta od iznena!enja. .ikada ni-
je vidjela ništa slično pogotovo ne u prljavštini carigradskog
bazara iz kojeg je upravo dolazila. Pokrenula se tek kad su
je šestorica muškaraca natjerala da po!e.
Okruživši je s obje strane vodili su je kroz mnoštvo vr-
tova preko mnogo staza kroz rešetkama zatvorena dvoriš-
ta pored kaveza. .jihov prolazak uzbudio je ptice. Zrakom
su prelijetali kolopleti svih mogu$ih boja uz užasnu riku bije-
snih životinja koje su uznemirili. 9odala je tiho bez riječi. "oš
nije bio pravi trenutak.
Ptice koje nisu bile u kavezu slobodno su nadlijetale pa-
laču zbunjeno kruže$i. -idjele su zaustavljenu kočiju ženu
koja izlazi povorku ljudi koja prolazi vrtovima. /li one su vid-
jele i nešto što nitko drugi nije. .a drugoj strani izlazila je
grupa od dvadeset muškaraca odjevenih u novo ruho. 0 dru-
ge strane mozaikom oslikanog zida koračala je žena. &ok su
ženu sprovodili u odaje muškarci su išli prema izlazu i slo-
bodi. Papagaji su nastavili kreštati.

! !! !. .. .

- &olaze - viknuo je (iša s balkona prema mračnom
ulazu u skrovište.
3arik je čuo mladi$ev glas ispunjen strepnjom. 1 sam se
stresao ne znaju$i što $e uskoro vidjeti. 0ultanove metode
mučenja bile su djelotvorne s trajnim posljedicama. Preko
mnogobrojnih uhoda doznao je da je 0alim živ. 0amo kako
izgleda* 1 drugi su mladoturci preživjeli. 1zgleda da njihova
smrt nije bila dio sultanova plana - njegove želje sezale su
dalje vjerojatno usmjerene izravno na 3arika. / protekli dani
bili su ve$ dovoljno mučni ispunjeni grižnjom savjesti zbog
onog što je morao učiniti. 0mije li čovjek olako prekršiti uvje-
renje za čije provo!enje spremno stavlja život na kocku* /li
zar je mogao dopustiti da dvadesetorica mladi$a umre samo
zato što on nije želio još jednom iskoristiti postoje$i iako zas-
tarjeli sistem vrijednosti*
8ik djevojke koja se zvala "essica neprekidno ga je
progonio u mislima. .jezino lice vidio je u snovima pri zala-
scima sunca s bu!enjem zore. %ledao ga je u vinu koje je
ispijao njezin ga je glas progonio kad je izgovarao riječi što
su pričale o slobodi o ljudskim pravima o nužnosti ulaže-
nja u dvadeseto stolje$e. .ju je osudio na okove prošlosti.
?rtvovao ju je umjesto nje je donio odluku prokleo ju je. )i-
la je to najgora mogu$a osuda a djevojka je zaslužila da bude
sretna.
0tisnuo je pesti i preklinjao dušu da se umiri.
-rata su se otvorila i u sobu je ušlo troje ljudi. "edan od
njih bio je 0alim.
3arik se uputio prema njemu. &uboko je udahnuo vid-
jevši brazgotine na prijateljevu licu. .ije smio o njima razmi-
šljati. 0alim ga je zagrlio i njegove ruke obujmiše prijateljeva
pognuta ramena. Osjetio je drhtaj 0alimova tijela ali obos-
trani zagrljaj nije popuštao. 3arik se morao prisiliti da pusti
druga jer je znao da je bio bičevan i da je prepun rana.
- 0alime - zaječao je 3arik. 2hvatio ga je za ruku i pridr-
žavao ga. - Pričaj mi.
0alim kimnu još uvijek slab ali konačno spreman da se
opusti i oslobodi prkosnog držanja kakvo su on i drugi za-
robljenici zauzeli dok su ih vodili u slobodu. Oslonio se na
3arika željan podrške i ljudske topline.


- Oni znaju tvoje ime. 0ad si njihova jasna meta. ?ivot ti
je u velikoj opasnosti prevelikoj da bi smio biti s nama. @az-
govarao sam sa sultanom. "a osobno.
- 3i si što* - 3arik je doveo 0alima do jedne trošne
stolice uz još trošniji stol smjestio ga da sjedne i sam se
spustio uz njega. (iša se s drugima približio da čuje nevje-
rojatnu priču. - 0a samim sultanom*
- 2 punom sjaju - rugao se 0alim. - Pročitao je moje
zapise. @ekao mi je da smijem pisati o svemu osim o revolu-
ciji doma$oj politici ustavnim načelima (uhamedu (ojsi-
ju... "ednostavno poticao me da nastavim pisati što ja i na-
mjeravam.
3arik se nasmiješio.
- 1 o čemu $eš pisati*
- O revoluciji doma$oj politici ustavnim načelima (u-
hamedu... 0obu ispuni njihov glasni smijeh. .apetost je po-
puštala.
- "esi li pokušao s njim raspravljati* - upitao je (iša.
- .ije on čovjek s kojim bi se smjelo raspravljati - objas-
nio mu je 0alim.
- 1pak ne razumijem zašto ne možemo našu listu zah-
tjeva predočiti sultanu i...
- Predugo smo od sultana tražili da ljudima da prava
koja im pripadaju samim ro!enjem - oštro se umiješao 3arik.
Okrenuo se 0alimu. - Predugo smo vremena potrošili i na
borbe oko &amaska i u udaljenim krajevima Carstva. - 2stao
je i zaputio se u tamni kut sobe okrenuvši drugovima le-
!a. .ekoliko je trenutaka prošlo dok se nije okrenuo sabra-
vši misli. Prišao im je i rukama se oslonio na 0alimova bolna
ramena. - 0tigao je trenutak za borbu kod ku$e.


* * *

Za druge za one koji su živjeli zatvoreni u sultanovu
dvoru skori sukob sultana i revolucionara nije značio gotovo
ništa. @ijetko su se državnički poslovi ticali ljudi u sultanovu
haremu. 'izlar-aga bio je jedan od rijetkih koji su se kre-
tali u oba svijeta - malo je spletkario oko državničkih pitanja
malo je smišljao smicalice unutar palače. Plava žena izazvat
$e neprilike razmišljao je sumnjičavo dok se kroz dvorište
žurio na sastanak koji $e mu omogu$iti da opet zadobije sul-


tanovo povjerenje.
.ije bilo lako isposlovati slobodu za dvadesetoricu re-
volucionara. )ilo je najgore to što više nije imao mogu$nost
izbora. Plavokosa /merikanka morala je udobrovoljiti sultana
više od bilo koje druge u haremu. O tome je ovisio njegov ži-
vot. 1 njen tako!er.
6ak je i u eunuha pogled na 2stu izazivao bol u sla-
binama - doduše više zbog sje$anja nego kao stvaran osje-
$aj. 1ako blizu četrdesetih ona je bila lijepa žena tamna is-
točnjačka košuta. Prilazila mu je preko dvorišta odjevena
u europsku haljinu drže$i u ruci ogrlicu za psa od bijelih bi-
sera sa smaragdnom kopčom.
- -idjela si je* - upitao je kizlar-aga kad su se približili i
zajednički nastavili šetnju. )ilo je sigurnije hodati nego se
zaustaviti i razgovarati.
Potvrdila je kimanjem.
- .o i što misliš* - nastavio je elegantni crnac.
- 8ijepa je ali se ovdje nalazi protiv svoje volje. 3o joj se
vidi na licu. 2 njegovom glasu počelo se osje$ati nagovaranje i
laska.
- .joj treba poseban učitelj.
2sta ga pogleda uvježbanim koketnim pogledom.
- 1 koga $eš izabrati i predložiti*
Odgovorio joj je jednako pronicljivim pogledom. 2sta
uzdignu svoju dugu tamnu ruku tako da su joj narukvice za-
svjetlucale na suncu.
- /h ja sam bila samo sultanova ljubavnica. .ikad nje-
gova žena... nikad kaduna.
- )ila si mu najdraža.
- Zar ti tako loše ide*
'izlar-aga je pokušao da ne uzdahne.
- 0vakim danom kadunin utjecaj na sultana raste a moj
slabi.
- 1 ti $eš ga ojačati tako da sultanu ponudiš pravu ženu*
'ratko je slegnuo ramenima.
- 2z tvoju pomo$. - Okrenuo se prema njoj i zaustavio. -
3i svoj položaj u haremu zahvaljuješ meni. .aveo sam sulta-
na da te primijeti. Atitio sam te. 2stu nije bilo lako slomiti.
- / ja sam ti omogu$ila da ostaneš mo$an jer sam bila
njegova miljenica.
2glovi njegovih usana lagano su se podigli u osmijeh.
.ježno ju je uzeo za ruku pa su nastavili šetnju.


- 'ao i uvijek 2sta naše su sudbine neraskidivo pove-
zane. (oraš mi pomo$i. 0unce se ogledalo u njezinim dragu-
ljima.
- @azmislit $u.

* * *

2 prostorijama gdje su živjele sultanove priležnice "es-
sica je pokušavala izvu$i rešetku koja se klimavo držala u ok-
viru prozora. Obučena u jednostavnu tursku haljinu grčevito
je držala željeznu šipku i odlučno je vukla prema sebi. 1za
nje na prostirci znatiželjno i s nerazumijevanjem gledala ju
je osamnaestogodišnja djevojka.
- .emoj - rekla joj je djevojka. - @ešetke su tu da nas
štite. "essica se okrenula.
- Atite* - 1ako nerazuvjerena prešla je sobu i sjela uz
vitku djevojku. - %ejzla ako mi pomogneš mo$i $emo mak-
nuti rešetke. (ožemo pobje$i zajedno. Airom su se rastvorile
prekrasne sme!e oči.
- "a ne želim pobje$i.
- .e želiš se vratiti ku$i*
- /li ja jesam kod ku$e. Ovdje živim od svoje desete go-
dine.
- Ato bismo onda trebale sada raditi* 0legnula je rame-
nima.
- 6ekati. 0ultana 9asama.
- ?eliš re$i da treba mirno sjediti i čekati da nas sultan
uzme ili kizlar-aga siluje ili. - "essica je zastala. &jevojka se
glasno smijala. - Ato je tako smiješno* &jevojka se i dalje smi-
jala.
- Ovdje je svašta mogu$e ali da te siluje glavni eunuh
sigurno je neizvedivo.
- 'izlar-aga je eunuh*
- 0vi muškarci u haremu su eunusi.
Ove riječi vratile su je u stvarnost ma kako ona nevje-
rojatno zvučala5 "essica je bila zarobljena u haremu. 'akvo
divljaštvo. 2stala je i vratila se do rešetke. .ije željela ovdje
sjediti i čekati trenutak u kojem $e zlatnu rešetku početi
nazivati svojim CdomomD.
%ejzla se lijeno protegnula ustala i prišla "essici.
- .e budi glupa. %ubiš vrijeme. 0lušaj me. - Pričekala je
dok se "essica okrenula i tada je počela polako i razgovijetno


govoriti5 - )ijeg kroz prozor ne$e ti uspjeti.
Ovo je samo jedno od zdanja. Cijeli prostor uglavnom je
okružen opasnim vodama. Osim sto eunuha tisu$u je na-
oružanih sultanovih vojnika smješteno unutar palače. .itko
ne može unutra - naglašavala je - i nitko ne može... van.
"essica se stresla - kako je lako upravljati nečijom sud-
binom. / ona je bila pion u nečijoj igri osje$ala je. .ekome je
vrijedila više od novca. 1li nekolicini njih. Ozbiljnije su stvari
u igri čim netko riskira i krade ženu koju je tako lako raspoz-
nati me!u tamnoputim istočnjačkim glavama. 0igurno $e se
oglasiti i engleska ambasada a netko tko je sve isplanirao
znao je da izaziva gnjev #ngleske. Charles ne$e sjediti skršte-
nih ruku i jadikovati. .jezin otac ne$e mirno otrpjeti uvredu
nanesenu engleskom narodu gostima sultanove Carevine.
.e$e se predati bez ogorčene borbe samo naravno ako uop-
$e ima pojma gdje se ona nalazi. 0ultanova palača bila je svi-
jet za sebe i godinama bi je mogli sakrivati a da je nitko ne
otkrije.
&jevojka je trgnu iz razmišljanja.
- &o!i - zazvala je - idemo do kupatila.
- .o to čak zvuči primamljivo - rekla je "essica i priklju-
čila se.
1 zato ju je kupatilo toliko razočaralo. Oh bilo je bogato
ure!eno opločano mramorom sa zlatnim slavinama iz kojih
je voda tekla u široka drvena korita kraj kojih su stajali zlatni
tronošci na koje se moglo stupiti nogom. 1 mnogo mnogo že-
na. Oskudno odjevenih u prozirne košulje vlažne od pare koje
su se pripijale uz kožu i besramno otkrivale obrise mladih
ženskih tijela. "oš su jače isticale rumenu svježinu bradavica
i prianjale uz mlade ravne trbuhe. 'raj njih je prošla grupa
mladih žena koje su $askale na 7rancuskome i veselo se prs-
kale vodom iz keramičkih posuda. 8ako$a s kojom su izlaga-
le vlastita tijela podsjetila je "essicu na njezino. )ez razmiš-
ljanja %ejzla je skinula svoju odje$u i znatiželjno se zagleda-
la u "essicu.
- Ato je s tobom* .emoj se sramiti. (i ovdje provo-
dimo sate. Ponekad cijele dane.
Odsutna mislima "essica je upita5
- Zašto*
&jevojka slegnu ramenima.
- Zato jer moramo nešto raditi. "essica odmahnu gla-
vom.


- / beskonačan boravak u kupatilu ovdje se smatra ra-
dom*
2 tom trenutku jedna djevojka ubrajala se me!u starije
iako je jedva prešla sedamnaestu žurno je ušla iz susjedne
prostorije i nešto prišapnula %ejzli na arapskome. Ova se
okrenula "essici.
- 'izlar-aga te čeka u dvorištu. 'aže da te kaduna ho$e
vidjeti.
- Zašto* 3ko je kaduna*
.eke je stvari bolje ne znati ali kad kaduna zahtijeva
da nekog vidi taj netko se mora pokazati. "essica je to u
vrlo kratkom roku otkrila a potpuno usjekla u svijest kad
su je uveli u mramorno carsko kupatilo sa staklenom kupo-
lom na vrhu. 'izlar-aga ve$ je stajao u prostoriji i kritički
je promatrao dok se približavala širokom divanu presvuče-
nom zelenom svilom na kojem se ustoličila veličanstvena že-
na. (ogla bi biti %rkinja naga!ala je "essica sude$i po licu
čije su pravilne crte tvorile klasične obrise. .jezina tamna
kosa bila je visoko podignuta i oki$ena dijamantima. 1za
divana poredale su se starije žene otmjeno odjevene dok su
na uzvišenju stajale robinje ogrnute u brokat ili kratke
svilene prsluke prebačene preko dugih košulja. .a drugoj
strani mlada djevojka pjevala je neku istočnjačku pjesmu i
pratila se na mandolini. 2okolo su se širili mirisi žena. .ji-
hova vladavina i carstvo. 0amo su nijemi eunusi podsje$ali
da ovaj zatvoreni krug pripada svijetu kojim vladaju muškar-
ci.
0ve su se oči okrenule prema "essici koja se bez stra-
ha približavala ženi koja je ležala na divanu. Zaustavila se
pred njom u stavu koji je otkrivao blagi prkos.
'aduna je pogleda bezizražajnim očima zatim uze za-
logaj s mjedenog pladnja napunjenog pilavom i u usta stavi
sjeckano meso umotano u lozin list i zaše$ereno vo$e. @as-
tvorila je jarko namazane usne zagrizla i lijeno počela žva-
kati. 3ek kad je progutala hranu i odlučila da više ništa ne$e
isprobati obratila se "essici. @ekla je nešto na turskome na
što nitko nije reagirao.
'ad je konačno shvatila da su rijeci bile njoj upu$ene
"essica se oglasila5
- .e govorim turski.
'aduna se istog časa uspravila.
- Pri!i bliže - rekla je. - 9mm... .e znam baš da li mi


se svi!aš. 0kini odje$u. &a te vidim.
- (olim* - "essica uvuče ramena.
- 'ao sultanova supruga njegova jedina supruga ja
odlučujem koja $e ga žena zabavljati. 0kidaj odje$u.
2to je kizlar-aga istupio naprijed i oglasio se dubokim
glasom.
- (oja je zada$a da harem opskrbljujem novim ženama.
- -iše nije - odgovorila je kaduna gotovo zijevaju$i.
Zatim je ponovila5 - 0kini odje$u.
'ako se "essica nije micala kaduna je CnuhmilD ro-
binjama i dvije su odmah pritrčale. 2hvatile su "essicu i
počele je svlačiti.
"essica je zurila u kadunu. 2 njoj je podrhtavao svaki
miši$ ali ne samo zbog poniženja. @ame joj je bilo golo jer
su djevojke počele otkopčavati haljinu i nju preplavi val od-
lučnosti. %rubo je odgurnula robinje. 2 dvorani je vladala
grobna tišina.
'izlar-aga izgledao je zabrinuto vidjela je to krajičkom
oka jer nije htjela maknuti pogled sa žene pred sobom. 0pus-
tila je prste na kopče na grudima i otvorila ih. 0kinula je ha-
ljinu a potom i donje rublje.
Prostorijom je prostrujio uzdah. "essica podignu glavu
odlučno kao nikad u životu i zagleda se u kadunu.
"oš nikada na sultanovu dvoru nije zablistala takva lje-
pota takva alabasterna bjelina slična skulpturi od mramora
ispod suncem potamnjelog lica jednako jedinstvene ljepote.
.jezina bijela koža divno je sjala pod svjetlom kupole.
Plavičaste vene prošarale su kožu bokova ruku i
grudi. %odinama čuvane u čvrstom donjem rublju njezine
grudi zadivljuju$e oble i čvrste bile su bjelje od najbjeljeg
jajeta najmilozvučnije ptice pjevice. Zrake svjetlosti što su
strujale kroz staklo kupole stvarale su aureolu prelamaju$i se
na njenoj svijetloj kosi. 8judima koji su navikli na tamnoputa
tijela i crne kose pogled na "essicu oduzimao je dah.
0vi su zurili u nju čak i starije žene koje su cijelog ži-
vota gledale samo u ženska tijela. %ledale su u bjelokosi pli-
jen koji je hrabro stajao pred mo$nom kadunom.
"essica je ispravila ramena neznatno je isturila desnu
nogu i još odlučnije uzdignula čelo. %ledala je ravno u tanine
kadunine oči.
- 'ako je obična - progun!ala je kaduna. - -odite je.
3ada je jedna od starijih žena istupila i obazrivo joj se


obratila5
- (eni se svi!a. 3rebam djevojku koja $e se brinuti za
moju odje$u. - .agnula se prema kaduni. "essica se pitala
koji motivi navode tu ženu da je zatraži. B 0igurno mi ne$ete
odbiti djevojku... koja vas očito nimalo ne zanima.
'aduna je bila prisiljena da odluku donese pred svi-
ma. /ko 2sti odbije zahtjev pokazat $e da se prestrašila.
"oš se jednom pomaknula naki$ena ruka.
- /ko te veseli.
2 2stinim odajama "essica se našla u gomili djevoja-
ka koje su zdušno otvarale kutije iz velike pošiljke koja je
upravo stigla iz #urope. 2 prostorijama se nalazio europski
namještaj. Očigledno 2sta je znala kako $e zainteresirati
sultana - europskim stilom sude$i prema stvarima koje su
je okruživale i odje$i koju je nosila. &jevojke su bile očarane
stvarima koje su izvlačile iz kutija5 usko pripijenim večernjim
haljinama bogatim podsuknjama bolerima svilenim donjim
rubljem turbanima ukrašenim orlovim perjem. .ije više
mogla podnijeti njihovu vrisku. 9tjela se povu$i.
&o nje je dojurila %ejzla zgrabila je za ruku i razma-
huju$i korzetom boje riblje kosti upitala5
- 1maš li pojma što je ovo*
"essica joj se suosje$ajno obratila5
- -jeruj mi bolje je da ne znaš. 3o je jedina stvar ko-
ja mi kad razmišljam o #ngleskoj - ne nedostaje.
&ok je %ejzla proučavala korzet druga djevojka crve-
nokosa (ejrima prišla je "essici s otvorenom knjigom u ru-
kama.
- "essica znaš li čitati* @eci nam što piše. "essica se
nagnula preko njezina ramena.
- (isliš na posvetu* 3u piše5 C0lava %ospodu koji je
djevičansko poprsje ukrasio divnim pupoljcima jedrim gru-
dima i koji je žensko tijelo učinio nakovnjem u koje muško
kopljeD... oh bože...
(ejrima zacvili5
- Oooh mislim da $u naučiti čitati4 &ruga djevojka reče5
- "a bih radije pogledala slike.
3ek tada je "essica spazila sliku. "edan pogled bio je
dovoljan da je natjera na bijeg iz sobe. 0va se zajapurila.
2sta je pošla za njom.
- 3o $e potrajati - govorila je tiho dok je zatvarala vrata.
- .aučit $u te. @e$i $u ti sve što znam o načinu zadovoljava-


nja muškarca. .aučit $eš kako da stekneš mo$ u haremu.
"essica se bijesno okrenula.
- .aučiti* Podučiti me* - vikala je. - "a ne$u biti jedna
od njegovih kurvi.
- .aravno da ne$eš - mirno je govorila 2sta. - .i ja ni
kizlar-aga ne$emo tako nešto dopustiti. )it $eš vrlo posebna
djevojka. 'ao što sam ja neko$ bila.
- "a ne mogu biti slična tebi.
- .aučit $eš da budeš ista kao ja.
- Zar si zaboravila svoju prošlost* - optuživala je "essi-
ca. - Zar se ne sje$aš što to znači biti slobodna*
2sta joj je pričala opisivala joj kako je neko$ i sama
bila slobodna kako je upoznala #uropu i uzbudljivu život-
nost zapadnjačkog načina života. Ona je bila slobodna obra-
zovala se u Erancuskoj vjerovala da $e život provesti onako
kako joj se svidi ali je došlo do obrata. .jih vezuje mnogo
sličnosti govorila je 2sta jer i nju su oteli i na silu doveli u
harem. 1 ona se suprotstavljala. .ebrojene sate provodila je u
tugovanju za izgubljenom slobodom. .o kako je proticala
godina za godinom vrijeme je učinilo svoje i ona više nije bila
ista osoba.
Osje$aju$i da $e biti potrebno duže uvjeravanje 2sta se
približila "essici i uhvatila je za ruku.
- Znam da se osje$aš poput onih ptica zarobljenih u kr-
letki. /li... ti moraš naučiti i u njoj letjeti.
"essica je okrenula glavu i zagledala se kroz niski prozor
u zapjenjeni )ospor.
- 3o je ponižavaju$e.
- Ato*
- 0tvari o kojima razgovaraju te djevojke.
- /h... ti se bojiš vo!enja ljubavi.
- .e bojim se - branila se "essica - ali znam da takav ra-
zgovor nije u redu.
- 'ako može postojati išta loše u saznavanju*
- One stvari dolaze same po sebi - ponavljala je "es-
sica riječi kojima su nju poučavali. - 0 pravim muškarcem
u pravom trenutku...
2sta ju je pomilovala po kosi trude$i se da prona!e
prave riječi.
- 3o su pitanja običaja a ne morala. Problem je u to-
me kako si bila odgajana. Priča se da #nglezi imaju najljepše
žene na svijetu a ne znaju što s njima valja činiti. (ožda ih


zbog toga drže u potpunom neznanju.
- .isam ja čista #ngleskinja. .apola sam /merikan-
ka. 1 ne bojim se. /li ne$u iznevjeriti svoja načela.
2sta odmahnu glavom.
- 3ebe nisu doveli u harem da pjevaš vesele pjesmice ili
plešeš smiješne plesove. (oraš naučiti kako se s muškarcem
vodi ljubav - rekla je 2sta i potom se još više približila "essi-
ci. - 0talno govoriš o slobodi ali nikad ne$eš biti slobodna
dok ne oslobodiš dušu u sebi... dok se ne prestaneš boriti
protiv razlika. .aučit $eš kako da zadovoljiš muškarca i pru-
žiš mu više od bilo kojeg drugog užitka. 2poznat $eš bezum-
ni zov tijela i način na koji mu treba odgovoriti. -o!enje lju-
bavi s muškarcem velika je umjetnost. 0amo žena posjeduje
dodir i pokret koji muškarca dovodi do ludila. 3i ve$ posjedu-
ješ mo$. (oraš samo naučiti kako da je koristiš i natjeraš
muškarca da izgubi razum da ga uzburkaš jače od svakog
nemirnog mora. "a te mogu podučiti. (ogu ti pomo$i da ot-
kriješ dar koji leži sakriven u tvojim dubinama koji čeka na
muškarčev odgovor. 3i $eš to naučiti "essica. Obe$ajem ti. -
Otišla je do ormara i izvukla bočicu od mjedi. - Počnimo s
učenjem.
Podigla je poklopac. .a ruku je istresla malo zla$ane
prašine pažljivo je spustila bočicu i lagano je počela utrlja-
vati prah na ruke od lakta do ramena pokrivaju$i svaki mi-
limetar kože. 2skoro su njezine ruke svjetlucale čudnim sja-
jem. .a koncu je zlatnu boju mazala na dlanove na svaki
prst u razme!a pregibe.
- -idiš li kako naglašava liniju tijela - govorila je laga-
no pomiču$i zla$ane ruke i prste. - 'ad se kre$eš čini se da
ti treperi svaki miši$. (i žene iz harema znamo mnogo tajni.
0tolje$ima starih tajni koje muškarce tjeraju da lude od žud-
nje. %ledaj vidi moje ruke moje prste... zamisli kakve su kad
ih muškarac gleda uz svjetlost svije$a. / tebe ne$e uzeti bilo
koji muškarac "essica %re,. )it $eš plijen muškarca nad
muškarcima vladara Carstva čovjeka koji je bio s najljepšim
ženama dodirivao najdivnija tijela doživio najdivnija zavo!e-
nja. On $e se darovati tebi ti $eš sebe pokloniti njemu. On je
otjelotvorenje svih istočnjačkih ljubavnika i učinit $e te svo-
jim umjetničkim djelom. Prije no što legneš uz njega naučit
$eš sve graciozne kretnje kročit $eš kao plesačica. &o!i - 2s-
ta je podigla bočicu i zaputila se prema "essici. - Pruži mi ru-
ku i dopusti da ti pokažem kako ženska koža može pjevati.


2znemirena istinitim riječima koje su govorile o stva-
rima što su se ticale svih ljudi "essica je ustala i prišla
ogradi balkona. 2 daljini je hučao )ospor.


* * *

- 1zabrala sam vas da vas poklonim svome suprugu.
'aduna je koračala izme!u mramornih stolova na koji-
ma je ležalo trideset djevojaka. 2re!ivali su ih masirali i
mirisali. 'retala se dugačkim polaganim koracima šire$i
oko sebe aureolu božanske nedodirljivosti.
- .o$as $ete biti moje ruke moje grudi moja raskri-
ljena duša. Pružit $ete mu zadovoljstvo nad zadovoljstvima.
0ad ustanite i slijedite me koračaju$i prema svojoj sudbini.
'aduna je vodila nisku djevojaka prema zvucima orijen-
talne glazbe prema sobi u kojoj je sultan gospodar Carstva
ležao na svom divanu i pušio nargilu svjestan da $e uskoro
postati središtem svemira. .ekoliko ženskih tijela koja su
prošla uz njega bilo je odjeveno u tradicionalnu tursku odje-
$u. &ruge su bile pokrivene europskom odje$om. 0ve su ko-
račale najljepše što su znale najzamamnije što su umjele.
'onačno je i posljednja prošla i svrstala se iza kadune.
Ona je stajala uspravna kao trska.
- 3i si nasljednik 0ulejmana -eličanstvenog i učinit
$eš Carstvo još slavnijim - zapjevala je.
0ultan je izvukao kraj čibuka iz usta.
- 1 zbog koga $u pove$ati Carstvo* Zbog sebe ili svog si-
na* 'aduna je još više uzdignula glavu.
- .ašeg sina.
0ultan slegnu ramenima. 'aduna mahnu nekolicini že-
na. One su prišle sultanu i počele ga milovati - njegovo čelo
ruke dlanove noge. &ok su one koristile svoju magiju ka-
duna se željela dodvoriti svojom. Aaputala je sultanu u uho
opscene riječi.
0ultan se odmakne i zagleda u nju.
- ?eliš re$i da te sin ne može učiniti mo$nom* 3ebe ko-
ja $eš biti jedina sultanova žena*
Ona je bila zbunjena.
- -i ste bili moja strast prije no što sam začela. 3o je po-
četak i kraj svega.
.a trenutak nešto je prostrujalo me!u njima sje$anje


na prošlost koja se više nikad ne$e vratiti. 0ultan je nasta-
vio5
- (ožda me još uvijek voliš* (ožda to nije nemogu$e*
'aduna mu se približila.
- ?ene su drugačije od muškaraca. (o$ ih ne zadovo-
ljava. - .jezin šapat bio je strastven.
0ultan 9asam uzdigao je obrve. - Ponekad se pitam
je li tako. - Okrenuo se prema djevojkama koje su ga milo-
vale i primijeti nešto čudno5 djevojka koja mu je trljala noge
obukla je preko svilenih dimija korzet boje riblje kosti. -rlo...
izazovno.
- 'ako se zoveš* - upitao je.
- %ejzla.
%otovo je čuo udarce djevojčina srca kad se podigao i
uzeo je za ruku. @ekao je kaduni5
- 2piši njezino ime u -eliku knjigu.
&jevojka ga je slijedila zastavši na izlasku iz sobe tek
toliko da vidi kako kaduna upisuje njezino ime u knjigu.


* * *

0atima kasnije %ejzla je ponosno koračala kroz vrtove
zajedno s "essicom sanjare$i o budu$oj slavi.
- Zar ne razumiješ* - pokušala je objasniti /merikanki.
- 'ad te zapišu u -eliku knjigu stvar postaje službena.
- 'akva stvar* - pitala je "essica iako je ve$ naga!ala
smisao.
- &a je sultan 9asam otac mog sina.
- 'ojeg sina* - "essicin ton htio je upozoriti djevojku
da ne brza i ne broji pili$e prije nego što ih je kvočka izlegla.
- 0ina kojeg $u roditi kroz devet mjeseci.
- /li ti ne možeš biti sigurna da si zatrudnjela. .e
tako rano. .akon samo nekoliko sati.
- .aravno da mogu. 1 bit $e dječak. - .astavila je govoriti
glasom punim oduševljenja. - 0inovi postaju nasljednici a
njihove majko gospodarice. &jevojčice su bezvrijedne. 2bijaju
ih ili a to je još gore prodaju kao ropkinje.
"essica uzdahnu lica iskrivljena od iskrenog žaljenja.
- Oh %ejzla zar ne shva$aš* 3o smo i ti i ja. @opkinje.
Ove riječi dugo su joj odzvanjale u mislima." "" ". .. .

- Prije dvije godine samo bi se dvadesetak ljudi okupi-
lo. Pogledaj danas. - 0alim je pogledom kružio trgom koji je
zakrčila gomila ljudi. 6inilo se da se nebo rastvorilo i dobrota
se spustila na zemlju. Okupili su se da čuju obe$anje za ko-
je je 0alim duboko vjerovao i nadao se da ga mogu ispuniti.
1za njega (iša je promatrao isti zadivljuju$i prizor svjestan
da je ljude okupila neodoljiva privlačnost muškarca kojemu
se zakleo da $e ga slijediti u životu i u smrti. 8judi su stajali
šutke opčinjeni snagom čovjeka za kojeg su osje$ali da ih
može povesti u budu$nost kakvu im je obe$avao.
3arik je stajao na balkonu oronule ku$e na glavnoj cari-
gradskoj tržnici okružen vidljivim znakovima propadanja
zbog kojeg je i podizao glas osu!uju$i vlastodršce. %ovorio je
polako i jasno gologlav tako da ljudi mogu vidjeti njegovu
europsku 7rizuru i shvatiti da je vidio i drugačije svjetove
drugačije putove i da sigurno zna nešto što njima nije pozna-
to. Pokušavao je ne misliti na iznevjerene principe i ideale u
koje je vjerovao. Pokušavao je zaboraviti da je "essicu predao
ljudima koji $e je iskoristiti i poniziti uništiti joj život.
- Predugo smo živjeli bez nade - govorio im je. -
Prihva$ali smo nasilje kao prirodni način života. -idio sam
druga mjesta u svijetu. 'rajeve u kojima ljudi žive slobodno
s nadom i ne prepuštaju$i se sudbini. 0 obe$anjima um-
jesto očaja. 0lobodom umjesto ropstva. - Zastao je čekaju$i
da ljudi shvate smisao izgovorenih riječi da izgrade sliku o
mjestu gdje se tako živi. - Postoje dijelovi na svijetu gdje
ljudi mogu odlučivati i odre!ivati kojim $e putem i$i njihova
zemlja. 1ma država u kojima se žene ne boje za vlastite živote.
Postoje vlade koje svojem narodu otvaraju škole u kojima
mogu učiti djeca. .aša djeca umiru od gladi4 .aši muški
umiru4 .aše žene žaluju. 6as je da slomimo lance4 -rijeme
je da čuju naš glas4 -rijeme je za borbu4
3rgom se razljegao pljesak i odobravanje. 3arik je priče-
kao da se stiša oduševljenje.
- "a vjerujem u Otomansko Carstvo - objavio je. .jegov
glas odzvanjao je trgom odbijaju$i se od zidova zdanja koja
su zatvarala okupljalište. - "a vjerujem u njegov narod.
-jerujem da svi možemo živjeti zajedno bili ?idovi krš$ani ili
muslimani. (ožemo biti jedno upravljani pravednim zako-


nima čuvaju$i uz svoje obitelji vlastitu vjeru i običaje. -jeru-
jem da ljudi koji žele živjeti slobodno moraju biti ro!eni u
slobodi. 2činit $emo... ono što moramo.
Opet je zastao ulovivši odjek slabog pljeska. 8judi su
se me!usobno pogledavali da vide tko mu odobrava. (ora ih
osvojiti sada ili ne$e nikada.
- 0uprotstavit $emo se sultanu na svaki mogu$i način.
Otpor na svim poljima... Pasivni otpor... aktivni otpor... bi-
lo kako jer moramo učiniti neizbježno. @e$i $emo ne po-
reznicima koji traže više no što imamo i što bismo trebali
platiti4 2bacit $emo se me!u vojnike i uvjeriti ih da ne na-
sr$u na vlastiti narod. 2činit $emo što moramo4 Prihvatili
smo ugnjetavanje kao način života. -iše ne$emo4 / kad kuc-
ne čas i ako ne bude postojao drugi put ustat $emo na oru-
žje i boriti se protiv porobljavanja jer... to moramo4 - .akon
duge značajne stanke doda5 - (i moramo učiniti ono što
moramo4
%omilom se razliježe oduševljeno odobravanje ljutito
odobravanje kroz koje je progovorio iskren i opravdan gnjev.
&a on $e učiniti sve što bude morao kao što je i rekao a
ako $e činiti on slijedit $e ga svi. Osjetili su njegovu is-
krenost. 1 pored lijepih riječi shvatili su da je on spreman
umrijeti za njihovu stvar a oni ne$e dopustiti da umre sam.
3ariku je lice gorjelo od uzbu!enja. Pogledao je prema
0alimu radost se ogledala u njegovim očima ali se nije htio
nasmijati. Osmijeh bi zračio sre$om a ovaj trenutak mora os-
tati snažan i odlučan. 'asnije $e biti vremena za smijeh. /li
je 0alim predobro poznavaju$i 3arika ipak neprimjetno na-
mignuo.
.isu čuli udaranje konjskih kopita o kaldrmu sve dok
nije bilo prekasno. Zatomila ga je graja ljudi. 2 prvi tren ni-
su razabrali pucanje pušaka. .ekoliko zrna odbilo se od zida
i tek su tada ljudi shvatili što se doga!a.
3arikovo lice ispunjeno žarom i predanoš$u svom naro-
du preobrazilo se u zbunjenu grimasu kad je vidio kako se
nekoliko ljudi srušilo na zemlju. .agnuo se preko ograde po-
kušavaju$i vidjeti što se dešava.
6inilo se da buka dopire iz zemljine utrobe. 1z svih pra-
vaca iz svake uličice ili prolaza koji su vodili na trg čula se
zlokobna tutnjava. 3arik se stresao. 6inilo mu se da čuje na-
dolaženje oluje u pustinji. 6vrsto je stegnuo ogradu.
8judi su počeli bježati na sve strane. )ilo ih je previše


da bi se mogli brzo kretati. )ili su ulovljeni u zamku u koju
su sa svih strana kao iz lavlje utrobe nadirale nepregledne
čete sultanove vojske. 0totine vojnika uperenih pušaka
spremnih za pucanje s isukanim sabljama i izvučenim pišto-
ljima. %rmljavina kopita i hladnog željeza.
%omila se uzburkala. 0tizala je smrt ruše$i sve i svako-
ga na svom putu. 0 visine smješteni u sedlima vojnici su
uništavali bespomo$ne ljude.
3arik se sledio. 1sprva njegov um nije htio prihvatiti
stvarnost koja se zbivala dolje njemu pred očima. 0igurno
sanja. (ora da je zaspao nakon što je popio previše vina ili
pojeo prevelik komad pokvarenog mesa. Paraliziran gledao
je kako 3urci obaraju ljude poput snoplja. 3ek kad je ugledao
kako ljudska noga leti preko trga poput obezglavljene ptice
shvatio je da sve to nije ružan san.
.adirali su u sve ve$em broju zatvorivši i najmanju ru-
pu kroz koju bi se čovjek mogao provu$i. @ijeka ljudi i živo-
tinja spremnih za klanje. 8judi su bili savladani panikom.
-ojnici su tjerali konje da gaze preko tijela željeli su doprijeti
do 3arika.
On je bespomo$no gledao haranje smrti koja nije
štedjela ni žene ni djecu. 0totine beš$utnih turskih vojnika.
3isu$e. 8judi su umirali jer su se usudili okupiti da ga čuju.
'ad mu je pogled pao na rasječeno tijelo dječaka srce mu je
prestalo kucati. Posegnuo je u svoju odje$u i izvukao pištolj.
- 3arik4 - 0alimov glas jedva se čuo kroz zaglušuju$e ur-
like. - 3arik4 .emoj4
0alim je znao da $e 3arik krenuti u borbu spreman da
umre kao što je narodu i obe$ao. Prije no što je uspio ne-
što učiniti desilo se ono najgore - 3arik je zateturao po-
go!en metkom u rame. Zanjihao se i pao. 0alim je zaš-
krgutao zubima i pojurio prema balkonu na kojem je ležao
3arik. Podigao je svog vo!u i prijatelja izvukao mu pištolj iz
zgrčene pesnice i uspravio ga na noge. Pozvao je (išu ali ve$
su se svi uspinjali prema balkonu. 0vi revolucionari došli su
pomo$i svome predvodniku. 0pustili su ga niz balkon jer bi
ulazak u zgradu predstavljao klopku. -ojnici su se približava-
li. Probrana grupa 3uraka probijala se prema njima. 9tjeli su
3arik-pašu. ?ivog ili mrtvog.
- Ovuda4 - 0alim je držao 3arika ispod pazuha raskrvav-
ljene ruke a drugi su ga revolucionari gurali i vukli niz uli-
cu. 8judi su se micali da propuste čovjeka za kojeg su vje-


rovali da $e ih osloboditi ugnjetavanja. ?rtvovah su svoje ži-
vote da bi 3arik-paša mogao živjeti.
- .e smijem ih napustiti - šaptao je 3arik bore$i se da
ga puste. 9tio se vratiti narodu s kojim je suosje$ao. 2spio je
maknuti nečiju ruku i pokušao se vratiti.
- (i im ne možemo pomo$i - uvjeravao ga je 0alim. -
&o$i $e i tvoj trenutak 3arik. (oramo te iznijeti. Prestani se
boriti sa mnom4
.atjerali su ga da iza!e s trga. 2licama je tekla krv.
Probijali su se kroz obezglavljenu i prestravljenu gomilu. "e-
zivi krikovi parali su im uši. 1za njih nadiru$i kroz kaos sul-
tanovi vojnici gaze$i preko ljudi hitali su za muškarcem
koji je bio cilj ovog iznenadnog prepada.
0alimove riječi probudile su u 3ariku dvostruku bol. .e
samo da mora ostati živ usprkos okrutnosti koju je doživio i
vidio oko sebe ve$ se mora uzdi$i iznad nje i opet postati vo-
!om. 1šli su podzemnim prolazima ispod ruševnih zgrada
probijaju$i se kroz prašnjave podrume gaze$i preko smrdlji-
vog životinjskog izmeta u jamama neprekidno pra$eni odje-
cima krikova koji su dopirali s trga. -ojnici su ih pratili sada
oslobo!eni gomile ljudi ali bi čak i najboljem tragaču bilo te-
ško slijediti zamršene putove kojima su krenuli revolucio-
nari na svom bijegu kroz grad. 3arika i njegove drugove
naprijed su gonili bijes i patnja. .isu bili očajni odlučili su
da $e živjeti usprkos nemilosrdnom divljanju smrti koje su
doživjeli. ?ivjet $e da bi se mogli vratiti da bi nastavili borbu i
dokazali sultanu 9asamu kako se ideali ne mogu odsijecati
tako lako kao ruke.
.a trgu je pokolj i dalje trajao. 'ad su vojnici uvidjeli da
ne$e uspjeti uloviti pašu iskaljivali su svoj gnjev na ljudima
koje su zaticali na ulicama. 8eševa je bilo sve više. Pojedine
su hrpe mrtvih tjelesa bile više od jahača na konjima jer su
ljudi pokušavali bježati preko ve$ ubijenih ali su najčeš$e i
sami ostajali ležati pokošeni sabljom ili metkom vojnika. 1ako
nenaoružani i bespomo$ni morali su umrijeti da bi sultan
dokazao svoju mo$.
2bijanje je trajalo puna dva sata. 0taro Carstvo kori-
stilo je priliku da ponovo uspostavi uzdrmanu snagu. (no-
go prije no što su 3urci utažili svoju že! za krvlju miris smrti
uzdigao se nad Carigradom.
8eševi su ležali posvuda. 1zmrcvareni ranjenici čekali su
da ih smrt oslobodi muka. 'rv je tekla kaldrmom. 2zdasi su


postali glasniji od odobravanja kojim su pozdravili muškarca
čije su riječi poga!ale njihova srca. 0vi koji su mogli uma$i
ve$ davno su umakli svi koji su trebali biti sasječeni ležali
su na tlu. 1znenadni napad morao je utišati i najmanji ša-
pat za slijede$ih nekoliko godina. 3ako su barem silnici že-
ljeli.
-rhovni zapovjednik turskih carskih četa mirnim je po-
gledom prelazio preko mjesta pokolja. Potom se okrenuo rulji
prosjaka i strvinara koji su iza ugla virkali na njega.
- 2zmite sve što želite. 1 proširite glas o mjestu na kojem
ste stekli plijen.
(ahao je vojnicima i oni su se odmah sabrali oko
njega. @ulja je istog trena navalila na džepove preminulih i
umiru$ih.
Zapovjednik nije bio preplavljen pobjedonosnim osje-
$am iako je napad bio strelovit i svrsishodan. 0ada je uvi-
!ao svoju pogrešku. &ivlji napad pokazao je ljudima tko je
na vlasti ali nije prigrabio glavni plijen5 3arik-pašu. 2koliko
uskoro ne ulove tog drznika ovaj $e pokolj postati oružjem za
protunapad oružje pomo$u kojeg $e ustanici pozivati narod
na pobunu. .arod $e stati iza 3arik-paše sje$aju$i se pokolja
izvršenog nad nemo$nima. 6ovjek poput paše znat $e iskoris-
titi takvo oružje.
2zdahnuo je razmišljaju$i kako često mrtvi sre!uju
budu$nost živih. 0lijede$i put morat $e biti pažljiviji. / slije-
de$i $e se put sigurno desiti zahvaljuju$i 3arik-paši. Ovakvi
porazi pogonska su snaga takvim ljudima.
.o za sada... čeka ga sultan. .imalo ugodna i zahvalna
zada$a.

* * *

- Ato... o... 3arik-paši* - 0ultanov vrat nabrekao je od
gnjeva. Predosje$ao je što $e uskoro čuti.
Zapovjednik se skutrio u svojoj uni7ormi.
- Pobjegao je.
0ultan se nagnuo naprijed podigavši jednu obrvu oštru
poput koplja.
- Opet* - %njev je jenjavao. - 0hva$am. Zar je taj čov-
jek neki natprirodni stvor* Zar njegovo tijelo nije sastavljeno
od krvi i mesa*
Zapovjednik je duboko disao trude$i se da stiša uzbu-


!enje nespreman da prizna vlastitu grešku. )ilo je dovoljno
to što mu je 3arik umakao. Pojedinosti $e ga samo uvaliti
u još ve$u nevolju. )io je duboko svjestan prisutnosti dvojice
suparnika - u sobi su stajali kizlar-aga i astrolog spremni da
za sebe izbore sultanovu naklonost.
- Zar je tako teško prona$i jednog jedinog čovjeka* - gla-
sno je dvojio kizlar-aga. Opet jedan od provjerenih stolje$ima
poznatih poteza u prljavoj igri5 prikaži sebe dobrim kako bi
suparnik ispao loš. Zapovjednik ga prostrijeli oštrim pogle-
dom.
.o astrolog nije mogao odoljeti užitku da malo podbode
kizlar-agu.
- "ednako teško čini se kao i pripremanje jedne že-
ne. - 0vojim koštunjavim prstima pokazao je brojku sedam
ciljaju$i na sedam tjedana koji su protekli otkad je /meri-
kanka stigla u harem. "oš je stajala po strani kao neubran
plod.
0ultan se mrgodio.
- %dje $e revolucionari sakriti vo!u* - pitao je oštrim
glasom.
- 2 nekom dalekom kraju Carstva - naga!ao je zapo-
vjednik trude$i se da ne slegne ramenima. - 2 0iriji )ugar-
skoj... (akedoniji... na Cipru.
- 0ve pretražite.
- /h to je da veličanstvo. Odmah. .apokon brzi uzmak
nije bio loš izlaz.

* * *

2 (akedoniji dok su duboke sjenke najavljivale dolazak
mediteranske no$i (urat je koračao kroz vojnički logor ra-
dostan što $e uskoro skinuti uni7ormu i pokušati bar malo
usnuti. Ova je služba bila obična i dosadna ostavljaju$i mu
mnogo slobodnog vremena za razmišljanje vjerojatno i previ-
še. @azmišljao je o Carstvu i nepravednim postupcima vlada-
ra5 zaboravljalo se na narod mislilo se samo na sultana i nje-
gove želje. -ojnički mozak ne bi smio biti suviše optere$en
politikom uvjeravao se (urat u dugim beskonačnim no$ima
poput ove. (ožda je on izabrao pogrešan poziv.
'ad je začuo šapat iz obližnjeg šatora pomislio je
da to progovara njegova savjest. 1pak se zaustavio i izvukao
pištolj.


- 3i si (urat* - i ponovo se oglasio glas. Povukao se u
sjenku.
- 1za!i. Pokaži se.
Podiglo se saborsko krilo. (ladi muškarac stranac
stupio je na prostor osvijetljen mjesečinom koja se probijala
kroz oblake. (urat mu je prislonio cijev pištolja uz vrat.
- Zašto mi se obra$aš*
- .e treba ti oružje. "a ga nemam. (urat mu još jače
pritisnu cijev.
- 3rebao bih pozvati stražare.
2kočen od straha (iša se hrabrio uvjeravaju$i se ka-
ko ga 3arik ne bi poslao na ovakav zadatak bez dobrog raz-
loga. %ovorio je gotovo nečujnim glasom5
- 1ma ih mnogo koji su ti slični. (nogo onih koji kažu
da bi sultan trebao voditi svoju vojsku umjesto da se povlači
u harem. (urat je spremio pištolj.
- 'ako ti znaš što ja mislim*
- -ojnici te poštuju. Oni znaju što ti osje$aš. 3voj odnos
je jasan.
(urat je namršteno razmišljao. 6udan način da mu
se nešto kaže. Polako je shva$ao što mu stranac otvoreno
govori ali i prikriveno značenje riječi.
- 1 gdje mogu na$i ljude koji razmišljaju kao ja* - upitao
je.
(iša se okrenuo.
- "a te mogu odvesti.

* * *

0astanak se odigrao u podnožju obližnje planine. &voji-
cu jahača dočekao je tre$i. Odmjeravali su se neko vrijeme a
onda je (iša udaljio shvativši da je ispunio povjereni mu za-
datak.
&vojica vo!a stajali su sami osvijetljeni mjesečinom.
Povoj na ruci bio je jedini dokaz da je 3arik zadobio ranu
na trgu u Carigradu. 1ako još uvijek slab on to nipošto nije
htio pokazati. Pojahali su prema zaklonu. 'ao da su se do-
govarali istovremeno su sjahali s konja i nastavili hodati pje-
šice. Zapodjenuli su razgovor.
- Prvi put smo se sreli u 0iriji - polako je govorio 3arik -
kad ste zarobili 0alima i drugove. 2 najdubljem sje$anju os-
tala mi je slika vaših vojnika. @ijetko se nalazi takva odanost


svome zapovjedniku.
- Zašto ste došli u (akedoniju* - naglo je upitao (urat.
- &a vidim slijede li vas još uvijek.
3ako je započet razgovor. 3rajao je više od pola no$i a
logorska je vatra iskrila pod sve mračnijim i mračnijim ne-
bom. 3arik je odmah zaokupio svu (uratovu pažnju pričom o
pokolju što se odigrao u Carigradu. .ije izostavio nijednu po-
jedinost jer oni su morali biti jaki a strava je u njima mogla
probuditi snagu.
- 0totine ljudi pogubljeno je tog dana. 3o je neopros-
tivo - teško je izgovarao riječi. 1spričao je cijeli tok doga!aja
bolnu priču koju je (urat morao čuti.
- "e li bilo mnogo 3uraka me!u žrtvama* - upitao ga je
(urat nakon duge šutnje.
3arik slegnu ramenima ne shva$aju$i pitanje.
- -e$inom su bili )ugari 'urdi i /lbanci. (urat se malo
odmaknuo.
- 3ada je gubitak lakše prihvatiti.
Zapanjen užasnim licemjerjem 3arik se razgnjevio.
- .ema prihvatljivih gubitaka kada djete i žene izdišu na
ulici. (urat ga je gledao praznim pogledom.
- 'ako $eš ti zaštiti žene i djecu kad pozivaš na op$u
pobunu* /ko ho$eš svrgnuti sultana moraš razmišljati kao
vojnik.
0ilom se smirivši 3arik ovlaži usne prije nego što je od-
govorio.
- .arod je uz nas ali on ne može savladati sultanovu
vojsku. 2 cijelom carstvu imamo ljudi koji se žele boriti koji
su spremni za borbu. /li bez podrške u vojsci mi smo nemo-
$ni. Zato sam ovdje. 3rebamo iskusne vojnike. 1 zato mi od-
govori iskreno... da li bi te 3re$i korpus pratio u borbu protiv
sultana*
Polaskan mogu$noš$u koja mu se ukazuje (urat je
morao priznati5
- .e mogu biti posve siguran. .eki bi.
- / bi li ih ti pitao*
- 2koliko se mi uspijemo sporazumjeti i ako ja procije-
nim da je došao pravi trenutak... - zastao je i nakon nekoliko
časaka nastavio5 - ?ivoti izgubljeni u bici prihvatljiv su gubi-
tak. "a ne želim žrtvovati svoje ljude za malu političku igru.
3arik kimnu.
- @azumijem te. 2činit $u sve što je u mojoj mo$i da to


ne ispadne igra. Odbrojani su dani starom carstvu. 'unem se
svojim životom.
.akon što je (urat otišao a na obzorju se počeli javljati
prvi odsjaji ružičaste zore 0alim je zatekao prijatelja kako
sklupčan glave zarivene u dlanove sjedi uz ugarke davno
ugasle vatre. 0pustio se do njega i nježno ga prodrmao. 3a-
rik nije spavao.
- 1 - upita ga 0alim - što kažeš* 3arik uzdahnu.
- .jegov stav je neprihvatljiv. .acionalista.
- -as dvojica ste slični - primijetio je 0alim.
- 'ako to možeš re$i* On je turski nacionalist. On mož-
da ne prihva$a nadmo$nost sultana ali podrazumijeva nad-
mo$ 3uraka.
- Pa* - 0alim ramenom gurnu 3arika. - 3i vjeruješ u
ravnopravnost svih naroda koji žive u Otomanskom Carstvu.
Za uspjeh revolucije ovakve razlike nisu od presudne važnos-
ti.
.ezadovoljan 3arik je promatrao bu!enje dana.
- 6ini mi se da bi on mogao prodati vlastitu majku ako
zatreba.
- / ti bi prodao mene kad bi morao - naglasio je 0alim.
3arik ga pogleda.
0alim se nije smijao. .ije se šalio.
- 3arik znaš da te volim kao brata ali ja znam da si
uvijek spreman žrtvovati pojedinca za uspjeh onoga u što vje-
ruješ.
1stina je ranila 3arika. Zagledao se u nebo i pred so-
bom ugledao plavu kosu modre oči lik djevojke koju je ve$
žrtvovao.

* * *

.jezina svijetla kosa tek je neznatno provirila ispod
sjajnog vela. .a donjem kapku imala je na istočnjački način
izvučenu crnu crtu tako da je modrina očiju naročito dolazila
do izražaja. "essica se zadovoljno smjestila uz 2stu u kolima
koja ih je vozila bazarom. Za njihovima kretala se povorka od
još devetnaest drugih kola. 1znad njihove kolone drevna pro-
čelja govorila su o minuloj slavi l ve$ zaboravljenim pobjeda-
ma. Erizevi mozaici i 7asade stajali su kao nijemi svjedoci ne-
kadašnjeg sjaja.
.a čelu povorke šepurio se kizlar-aga sjede$i pos-


trance na krupnom crnom pastuhu snažnih nogu i kratka
koraka. .a svim kolima sjedila su po dvojica vozara i uz
njih četiri eunuha. 2 kolima su sjedile žene iz carskog
harema sakrivene iza biserima obrubljenih jašmaka od zlat-
ne tkanine. .a njima su bile krune optočene sjajnim dragu-
ljima. Preko ramena bih su im prebačeni ogrtači od teškog
brokata žarkih boja. 3rgovci su pojurili da im ponude sva
bogatstva koja su posjedovali. &ok su polako promicali uz
šatre i tezge bazara haremskim ženama nu!eni su besko-
načni metri tkanina mjedene drangulije iz 1ndije talijanske
staklene perle perzijske prostirke keramičke i zemljane po-
sude - sve što se htjelo kupiti bilo je na prodaju.
"essica je uživala. .e zato što je željela te stvari ve$ zato
što je svakim korakom svakim cjenkanjem bila sve dalje od
sultanove palače. 1mala je plan znala je što treba činiti. Pret-
varat $e se da je sretna što kupuje. 2sta $e se njome ponosi-
ti. )it $e ponosna i neoprezna.
Od ranog jutra do kasnog poslijepodneva haremske že-
ne pročeprkale su svaki kutak bazara. 1ako se stalno držala
uz "essicu 2sta se konačno počela malo odvajati kad bi spa-
zila nešto zanimljivo. 6inilo se da je "essica opčinjena čarima
kupovine veselom šetnjom. &vije su žene lutale trgovištem u
pratnji dva eunuha natovarena zamotuljcima.
- &a se nalaziš u #ngleskoj - govorila je 2sta razgleda-
vaju$i narukvice i prstenja - morala bi pitati za cijenu. Ovdje
ti nijedna želja ma kako bila pretjerana ne$e ostati neis-
punjena. 1stočnjačke žene same upravljaju imovinom. 0ve
što zaželiš bit $e tvoje.
"essica udahnu duboko kao da pokušava shvatiti up-
ravo izgovorene riječi spremna da se beskrajno raduje njiho-
vu smislu. 2sta je bila zadovoljna.
"essica se osvrnula preko ramena.
- 3amo sam vidjela jedan materijal koji mi se svidio...
zelenkast kao more obasjano podnevnim suncem. (islim da
bi od njega mogla ispasti savršena spava$ica.
- Pokaži mi ga.
"essica povede nju i eunuhe kroz zamršeni splet tezgi
daleko od drugih žena i njihovih pratilaca. Ogledala se i proc-
jenjivala razdaljinu.
- (islim da je tamo negdje.
0premna da joj udovolji 2sta ju je slijedila tjeraju$i
eunuhe da drže korak. 0krenuli su iza ugla i uputili se prema


jednom od stotinu prodajnih mjesta gdje se prodavala tkani-
na. "essica je zgrabila prvu balu sa zelenkastom tkaninom
koja joj je došla pod ruku.
- Ovu 2sta. .ju sam upamtila.
2sta je na turskome nešto govorila prodavaču koji je
stajao uz du$anči$. (uškarac s turbanom spremno je izvu-
kao pokazanu tkaninu očekuju$i dobru trgovinu.
"essica uze balu u ruke.
- Pipni 2sta. 0avršena je... prekrasna4
2darac je oborio 2stu i bacio je na eunuhe. 1 oni su se
srušili nemo$ni da uspostavo ravnotežu zbog gomile paketa
koje su držali na rukama. 0tropoštali su se u hrpu oslikanih
posuda. @azbijanje posuda odjeknulo je ulicom.
"essica je skočila preko tezge i pojurila drugim prola-
zom. Počela je trčati. )orila se za svoj život za slobodu. 1za
nje 2sta je dozivala kizlar-agu. .jezini krici tjerali su "essi-
cu naprijed. 3rčala je bazarom ruše$i oko sebe sve što joj
je došlo pod ruku. Oko nje je ostajala pustoš a iza nje
enunasi su morali preskakivati preko zapreka.
- .a!ite je4 - urlao je klzlar-aga. .jegov glas odjekivao
je starim ulicama. #unusi su jurili na sve strane ali "essica
je nestala.
%omila obješenih bakrenih lonaca i svakakvih dranguli-
ja sakrivala je "essicu. -irila je izme!u posu!a i vidjela kako
eunusi ispituju trgovce. Odlično znači da ne znaju kojim je
pravcem otrčala.
"edva dišu$i promatrala je njihovo kretanje. Znaju$i da
je još uvijek na suviše otvorenom prostoru počela se ogledati
za sigurnijim skrovištem. 2skoro $e sumrak pa no$ a po
mraku bi mogla zauvijek nestati. (ora na$i konja. (ora pob-
je$i u slobodu.
'ad su eunusi zamakli za neku zgradu oprezno se iz-
vukla i pojurila ulicom u suprotnom pravcu ruše$i sve pred
sobom i ne obaziru$i se na poglede muškaraca koji se nisu
usudili gledali u lice ženi bez vela. Zaletjela se u neku
daščaru.
Pokušala je krenuti dalje ali joj je nešto zategnulo vrat.
- Prokletstvo - prošištala je.
.jezin jašmak zapeo je za dasku. .aglo ga je povukla
no pomo$i nije bilo. 0ada se tkanina još jače nabila na ča-
vao. 3eško je disala. -ukla je tkaninu ali joj je svaki novi
pokret oduzimao dah. 3resle su joj se ruke dok se pokušavala


osloboditi. Pritisak ju je počeo gušiti ali ona nije odustajala.
0tvari što su visjele na žici nad njezinom glavom mjedeni
čajnici tresli su se i zvonili dok je ona savladana gnjevom
bjesomučno trzala tijelom.
Odjednom je zateturala. Potrajalo je nekoliko trenutka
dok nije shvatila da se oslobodila. "ašmak se prepolovio.
.ož počinitelj djela svjetlucao je pred njenim očima
obasjan suncem. (uškarac u muslimanskoj halji s ožiljkom
posred lica i jednim poluzatvorenim okom nadnio joj se nad
tijelom. Cere$i se zgrabio ju je za ruku.
- 3i ideš sa mnom - rekao je.
Odgurnula ga je nogom i pokušala se di$i no on joj nije
puštao zglavak ruke.
- Pusti me - prostenjala je. 0tisak se pojačao.
- -odim te u englesku ambasadu. Charlesu. 0tresla
se. Zabezeknula. Charles* 'ako ova gomila prnja zna za
Charlesa*
#unusi su se približavali. Osje$ala je njihovu blizinu vi-
djela ih. Odlučila se.
2hoda ju je vukao izme!u prolaza. Za petama su im
bili progonitelji. "urili su prema ulici prema ljudima me!u
koje bi se mogli sakriti. 'ad su bili nadomak ulice musli-
man se iznenada zaustavio i povukao je natrag.
- Zašto* - pitala je "essica. - Ato radiš* -odi me Charle-
su čuješ li*
- .e mogu - odgovorio je. - Pogledaj4
.a cesti su se ispriječila kola carskog harema. 0vi izlazi
s bazara bili su zatvoreni. Počela se tresti. (uškarac je
gurne u zaklon ispod napola porušenog šatora. 6ekali su.
0akrivena ona se sklupčala pokušavaju$i zaustaviti dr-
htanje. Charles... Charles je traži. Znala je da ho$e. .ije znao
što se s njom doga!alo proteklih tjedana i to ga je brinulo.
0igurno se ne$e osvrtati na to što $e ljudi govorkati kad se
pročulo da je bila zarobljena u haremu. 0loboda. 0loboda.
Opet $e pripadati samo sebi.
(ogla bi živjeti u obilju i biti bogata mogla bi roditi
nasljednika koji $e vladati carstvom ali ona je željela jedino
da opet bude svoj gospodar. 0loboda.
- Pozor4 Pozor4
0tresla se. %las kizlar-age5
- &obit $ete nagradu za ženu koja se skriva negdje me-
!u vama. .agradu koja $e vas učiniti bogatim. .ikada više


ne$ete morati prodavati robu na ovom bazaru.
Pogledajte me i recite da li vam mogu dati nagradu kak-
vu obe$avam.
Primamljen njegovim riječima "essicin pomagač izvirio
je iz šatora i pred sobom ugledao veličanstvenu pojavu odje-
venu u prebogatu odje$u. 'izlar-aga se šepurio na presitom
preskupom crnom pastuhu.
- 3a žena je - objavljivao je kizlar-aga - vlasništvo
vašeg gospodara sultana 9asama. / od njega nitko ne može
platiti više.
"essica se nagnula prema muškarcu i grozničavo mu
šapnula5
- Charles $e ti platiti ve$u cijenu.
/li bitka je bila izgubljena. 2hodino lice blistalo je
od sre$e. .itko ne može bogatstvom nadmašiti sultana. Po-
gotovo ne neki engleski činovniči$.
- .e4 - stenjala je "essica. - Zar nemaš osje$aja časti*
(uškarac ju je zgrabio za ruku.
- 1mam. 2 novčarci mi je. - 1zvukao ju je iz šatora. Za-
zvao je kizlar-agu. - &a li nju tražite*
'izlar-aga je okrenuo konja. 1 nasmiješio se.# ## #. .. .

- Zašto to moram gledati* 'akve to ima veze*
Pokušavala se izvu$i iz kizlarova čeličnog stiska dok
ju je vukao mramorom obloženim hodnikom prema odaja-
ma kadune. Zar nije dovoljno što su je opet vratili u svijet
krletki* Zar se opet mora pojaviti pred tom groznom že-
nom* .a pola puta kizlar-aga se zaustavio i mahnuo trojici
eunuha koji su ih pratili. Prisilio je "essicu da stane. 0luge
su se ramenima oslonile na zid. "essica je pomislila da su
ludi ali se zid odjednom pomaknuo. 3ajni prolaz. (račan i
zastrašuju$i. 'amo vodi*
- Ato $ete učiniti sa mnom* 9o$u da znam. - &rhtaj u
glasu poništio je njezinu namjeru da djeluje neustrašivo.
- .emaš ti što htjeti - odgovorio joj je kizlar-aga. - &a ti
kosa nije svijetla više ne bi bila živa.
Prolaz je bio neosvijetljen i hladan. "essica se oslonila
na ledeni zid. Pogledala je kizlar-agu prezrivo i prkosno. .as-
tavili su hodati. Obavila ih je potpuna tama.
- 9odaj.
- 'ako* .išta ne vidim.
- 9odaj i uskoro $eš vidjeti.
&ržala se zida. 'oža joj se ježila od dodira s vlagom i li-
šajevima od blizine kizlar- age koji ju je pratio u stopu. 2s-
koro su joj se oči privikle na tamu. 2gledala je pred sobom
nečije lice zaklonjeno iza snopa svjetlosti. @ukama je pokri-
la usta i ustuknuvši udarila u klizar-agu.
- (a što se dogodilo - obratio joj se duboki ženski glas -
ma što vidjela ne$eš niti pisnuti. 1 ne$eš pobje$i.
- 2sta - prošaptala je "essica konačno prepoznavši
osobu koja se zakrivala svjetloš$u svije$a.
-odili su je hodnikom prema najstrašnijoj no$noj mori.
.a kraju hodnika došli su do rešetaka kroz koje je
dopiralo svjetlo iz odaja kadune. "essica nije primijetila da
su se prolaze$i hodnicima uspinjali ali je sada vidjela da se
nalaze visoko u kupoli iznad kadunine sobe za prijeme.
1spod njih kaduna je promatrala %ejzlu koja je stajala
pred elegantnom %rkinjom izme!u dva gorostasna eunuha.
- Aapu$e se - govorila je kaduna - da si trudna. -
2stala je rukom pridržala bogate nabore raskošne odje$e i
uputila se prema %ejzli. Prezrivim pogledom odmjerila je dje-


vojku strgnula joj odje$u preko ramena i spustila ruku na
djevojčin trbuh. - (ožda to nisu samo glasine.
%ejzla se spustila na koljena ponizno pozdravljaju$i go-
spodaricu.
- Prošla su dva mjeseca. 0igurna sam da čekam dijete.
-isoko u kupoli "essica uzdahnu. &va mjeseca* .joj se
činilo da su protekle dvije godine. .itko je nije došao tražiti
ništa se nije dogodilo što bi pove$alo njezine izglede da se
domogne slobode. 0amo je susret s lažljivim i nepouzdanim
muškarcem u bazaru otkrio da je Charles nastoji na$i. )ilo
je jasno da ne zna kako $e to posti$i. )ila je prepuštena sa-
ma sebi.
'aduna dodirnu djevojčinu glavu vrati se do divana i
leže.
- 0igurno si vrlo sretna. %ejzla zadovoljno kimnu.
- "esam. "ako sam sretna.
'aduna se smiješila. "essica zadrhta od pogleda na nje-
zin osmijeh.
- / tko je otac* - upitala je kaduna. %ejzlino lice izobliči
se od zaprepaštenja.
- 'ako to mislite*
'aduna se lijeno okrenula prema drugim ženama prisu-
tnim u sobi
- 'ad je s mnogo muškaraca žena nije sigurna tko je
otac djeteta. ?ene su se nasmijale ali su im pogledi ostali
hladni i neumoljivi.
"essica je zabila prste u rešetku i nagnula se da bolje
vidi. @uke su joj odjednom postale ledene.
%ejzla je ustala i s dva odmjerena koraka približila se
kaduni. 1zgledala je starije i ozbiljnije nego kad je klečala na
koljenima.
- 0amo je jedan otac. 0amo jedan muškarac može biti
suprug... 'aduna je prekine5
- 0uprug* .itko ti ne može biti mužem dok ne rodiš si-
na.
- / kad ga rodim - jasno je zvonio %ejzlin glas - svi $e
znati da je sultan otac. .aša veza ubilježena je u -eliku knji-
gu. 3ako sam zašti$ena... čak i od vas.
'adunine tanke usne razvukle su se u ružnu grimasu.
.abrala je obrve.
- &onesite mi -eliku knjigu.
"essica osjeti graške znoja pod svojom odje$om. Pravi-


la... ne mogu se ona iznevjeriti* .e ne smiju.
-elika knjiga stajala je pred kadunom. Ona je i dalje
ležala i polako nemarno listala stranice gledaju$i što u nji-
ma piše.
- .e nalazim ništa... nema tvog imena dušo. %ejzline oči
rastvorile su se od očaja.
- /li mora biti4 0ama sam vidjela kad ste ga upisivali4
'aduna slegnu jednim ramenom.
- (ožda sam previdjela. Ponovo $u pogledati. %ospo!e
do!ite k meni. -idite li vi %ejzino ime upisano u knjizi*
?ene su se nadvile nad knjigu i čitale. "edna za drugom
polako su podizale glave i odmahivale.
- /li one ne znaju čitati4 - kriknula je %ejzla. #unusi su
je zgrabili. 'aduna s treskom zaklopi knjigu.
- (ožda se jedna od vas sje$a no$i kad je %ejzla zapela
sultanu za oko* 0je$a li se itko takve no$i*
Ponovno odmahivanje glavama.
"essica još jače stisnu rešetku i htjede otvorili usta
da vikne istinu ali je suha ruka pritisne.
- Ovdje si nemo$na - šaptao joj je kizlar-aga u uho. -
2 palači sultana 9asama smrt je brza. Auti i možda ostaneš
na životu.
8edena stvarnost istog je trena ušutka. %ejzlin glas je
preklinjao.
- Zašto mi to činite*
- Pridržavam se zakona - kratko je rekla kaduna.
- /li vi ste prva i jedina kaduna4 .itko ne može zauzeti
vaše mjesto4
- .ema nikakvog zapisa o spajanju tebe i sultana. 1li
si bila nevjerna ili lažeš. (ožda i oboje.
- (oje te dijete ne može ugroziti4
#unusi su je vukli prema golemom bazenu za kupanje
a dvorske gospo!e svrstale su se u ceremonijalnu vrstu.
2plakana %ejzla bila je razodjenuta i položena preko ruba.
-isoko gore "essica je čula njezine jecaje kao da dopiru
iz neposredne blizine.
'izlarovo upozorenje tjeralo ju je da šuti. Zarila je prste
me!u zube i grizla ih sve dok nije osjetila krv pod jezikom.
%ejzla je vrisnula.
#unusi su joj glavu zarili pod vodu. .ekoliko užasnih
paničnih drhtaja. "oš jedan krik ovaj put pra$en slabim
hroptanjem.


"essica se uspravila rukama je pokrila lice i tresla
se poput bisera na ogrlici zanosne plesačice. 2 glavi su joj
odzvanjali krikovi i hropci.
Zatim je nastupila stravična tišina. Potpuni mir ispunjen
tjeskobom.
.ečije ruke vukle su je prema hodniku. .ije marila
kuda je vode. "ecala je. 1z tame do nje dopre 2stin glas5
- 9odaj uspravno. 0aberi se. 0vršeno je. (oraš učiti. &a
li sada shva$aš da moraš učiti*
Oslonila se na vlažni zid i prisilila da prestane plakati.
"essicine oči posve crvene zurile su u slabu svjetlost upalje-
ne svije$e.
'izlar-aga je stajao iza nje.
- 0ada znaš što se doga!a s nezašti$enim djevojkama.
6inilo se da barem danas kizlar-aga govori istinu. 2
njoj je rastao gnjev užasna mržnja na kadunu i grozne obi-
čaje koji su mo$nima činili one koji su bili bezobzirni. 0ada
je shvatila. .ikada ne$e postati slobodna ukoliko ne pri-
hvati pravila igre. .iti $e mo$i zaštiti svoje prijatelje. 'ao
što ni %ejzli nije mogla pomo$i. .i sebi ne$e mo$i pomo$i.
(ora se uklopiti u sistem. .adohvat ruke zavodljivo se smi-
ješila mo$ čekaju$i da je prigrabe najmudriji najlukaviji...
0tišala je strah i bijes koji su je obuzeli. 0abrala se.
Odlučila je da $e odsada uvijek biti takva.
- .auči me sve što treba znati.


* * *

)ilo bi glupo iskoristiti samo jednu stranu novči$a. (u-
slimanski uhoda obdaren neočekivanim bogatstvom brzo je
shvatio kako $e pove$ati dobitak. )ez trunke dvoumljenja
ostavio je kizlar-agu i odjurio u englesku ambasadu. Zatekao
je Charlesa +,ndona kako zuri kroz prozor.
Charles se okrenuo kad je čuo otvaranje vrata. Začudio
se kad je ugledao uhodu.
- .išta*
- Znam gdje je - rekao mu je muškarac.
- 0jedni i reci mi sve što znaš. (uškarac je ostao stajati.
- Prvo novac - zahtijevao je.
@azmijena je obavljena istog trena bez pitanja i pre-
mišljanja. (usliman je bio zadovoljan. Od svojih zemljaka


ne bi nikad tako lako dobio novac. Prvo bi morao dokazati
da ga zavre!uje. Ove #ngleze lako se moglo nasamariti. @e-
kao je sve što je znao izostavivši naravno pojedinosti koje bi
ga mogle ocrniti i stajati života. Charles je odmah izvijestio
svog pretpostavljenog vjeruju$i da $e sada sve biti jednos-
tavno.
/mbasador %rant sjedio je dostojanstveno na bespri-
jekornoj stolici presvučenoj baršunom za besprijekornim
stolom - besprijekorni red održavao je ataše @andolph koji je
i inače obavljao ve$inu ambasadorovih poslova. @andolph
je sjedio postrani i pisao kad je Charles ušao u sobu.
- 0ir - brzo je govorio Charles - oprostite. ?ao mi je što
vas prekidam ali imam izuzetno važne vijesti.
- @ecite ih onda - odgovorio mu je %rant uzdignuvši
bjele guste obrve. .jegov glas je pun suosje$anja uvijek dob-
rodošlo i provjereno oru!e.
- 2pravo sam doznao gdje mi je vjerenica.
- &oista*
- 2hvatili su je i drže je protiv njezine volje u sultanovoj
palači. .astupila je ledena tišina.
%rant pročisti grlo i baci pogled prema @andolphu.
- 0jednite - obratio se Charlesu i pričekao dok njegov
poziv nije bio prihva$en. - @ecite mi od koga ste saznali*
- 2najmio sam uhodu. &omoroca.
- Ovdašnjeg. 0hva$amJ
- 0matrao sam da $e netko tko se u gradu dobro sna-
lazi lakše doznati pouzdane in7ormacije nego...
- 1 koliko ste platili za tu provjerenu in7ormaciju*
Charles se uvuče dublje u stolicu krajičkom oka
ulovi @andolpihov opominju$i pogled i konačno izgovori5
- Poprilično gospodine.
%rant prebaci težinu tijela na lakat kojim se oslanjao o
kožni rub stola.
- "ako nezgodno. -rlo vrlo neugodno.
- Ato $ete poduzeti*
- Poduzeti*
- 0ir - nije odustajao Charles osje$aju$i ambasadoro-
vo uzmicanje - sada imam dokaze da je gospo!ica %re,
zarobljena. (oramo se pripremiti da zatražimo njezino os-
loba!anje.
/mbasador %rant govorio je polako5
- .e možemo iznijeti tako tešku optužbu sve dok nis-


mo potpuno sigurni. / vaš CdokazD kako ga vi nazivate vrlo
je sumnjive prirode. (islim to uistinu Charles. Zar $emo
vjerovati riječima čovjeka koji živi od prodavanja tajni koji
za davanje obavijesti dobiva novac* - 2z izraz neodobravanja
na licu nastavio je5 - (usliman* .e moramo nastaviti opre-
zno istraživanje. Predlažem da i dalje tražite i doprete do
pouzdanijeg dokaza je li gospo!ica %re, uop$e u palači. /
sada ispričajte me molim vas imam zakazan ručak. Zar ne
@andolphe*
@andolph ustade.
- &a gospodine. 0 gospo!om )ridesle, i njezinim ne$a-
kom.
%rant je polako ustao. Provjerio je položaj kravate u
zrcalu što je visjelo iza njegova stola.
- .ije li vaša zaručnica /merikanka* - rekao je to gla-
som kao da je ta činjenica barem polovičan uzrok njezina
nestanka. Charles se nakostriješio na njegovu primjedbu.
- .jezin je otac... bio je #nglez.
- /h da. - /mbasador se uputio prema vratima. - .ara-
vno.
'retao se polagano s velikim samopouzdanjem ali je
ipak provjerio je li pažljivo zatvorio vrata za sobom. Ostavio je
dvojicu muškaraca same u sobi.
@andolph spremi pero u džep i suosje$ajnim glasom
upita Charlesa5
- &a to ostavim zabilježeno*
Charles se okrenuo da mu odgovori ali ga je zaustavio
glas ambasadora koji se vratio u sobu5
- 6ini se da sam zaboravio cigare.
- 2 prvoj su ladici gospodine - brzo se snašao @an-
dolph. - 0 lijeve strane stola mislim. - 0 osje$ajem krivnje
pogledao je u Charlesa dok se ambasador mučio oko pre-
gledavanja stola.
- /h tu su. - %rant se uspravio drže$i u ruci kutiju
posebnih turskih cigara. - 2vjeravam vas Charles čim
uspijete podastrijeti nepobitan dokaz ova Cumišljena
stražnjicaD odmah $e početi pregovarati oko "essicinog oslo-
bo!enja.
Charles se uhvati za naslon stolice i kimnu. (e!utim
prije nego što je ambasador napustio prostoriju Charles je
skovao novi plan.* * *

0trmi travnjak brižno njegovan i dotjeran blistao je ne-
7ritnozelenom bojom obasjan podnevnim suncem. Oblikovao
je besprijekorni prirodni am7iteatar. 1znad njega izme!u tra-
ve i sunca tamna ramena radnika bila su oblivena znojem
dok su postavljali stravičnu krletku za ptice kavez koji $e biti
postavljen u rekordnom vremenu obojen u bijelo snabdjeven
vinima i spreman da u sebe zatvori cijeli sultanov harem. 1z
njega $e žene mo$i promatrati plesače na pozornici smješte-
noj u podnožju. @adnici nisu prekidali posao. .isu se osvrtali
na sjajna tijela malih dječaka koji su izvodili senzualni ples
čiji im smisao još uvijek nije bio jasan. Za osam dana sultanu
je ro!endan i proslava mora biti veličanstvena. O njoj se mo-
ra govoriti u cijelom carstvu s ponosom ili s prezirom sveje-
dno.
2 palači su se odvijale drugačije pripreme. &rugačiji po-
kusi. 2 zamračenoj sobi osvijetljenoj samo odsjevima male
svjetiljke "essica je sjedila na rubu 2stina mekog kreveta i
promatrala zavodnički ples svoje učiteljice.
2stino tijelo bilo je obavijeno prozirnom gazom zla$a-
nog sjaja tako da se jasno vidjela svaka zanosna kretnja. 2
ovoj sobi trenutnoj učionici osje$ao se duh predanosti5
"essicine da uči a 2stine da se pokori muškarcu. )ez rije-
či ona je svojim prekrasnim rukama opisivala obrise muškog
tijela. Pod prozračnom tkaninom njeno neko$ jedro i mlado
tijelo predavalo se u mislima zamišljenom muškarcu. %odi-
ne su donijele iskustvo i želju nijedna djevojka ne bi umjela
tako zanosno i izazovno zavoditi. .jezini pokreti budili su
čežnju i u drugim ženama. 2sta se uvijala okretala prela-
mala uvježbanom lako$om i elegancijom. "essica se prisi-
ljavala da ostane mirna nije se željela zacrvenjeti ili okre-
nuti glavu. Ona $e naučiti sve što $e joj pomo$i da zadobije
vlast u unutrašnjim odajama palače. /ko do slobode ne mo-
že do$i bijegom posti$i $e je silom. (ora osvojiti sultana
9asama a 2sta je znala kako. 2 nekoliko slijede$ih dana
možda nedjelja "essica %re, zaboravit $e vlastiti odgoj. -ra-
tit $e se u svijet prošlosti gdje mo$ pripada najumješnijim
muškarcima i ženama.
Promatrala je poeziju ljubavnog zova sabrano posve$e-
na pam$enju svakog vi!enog pokreta sile$i se da sebe zamis-
li u ulozi zavodnice sultana 9asama. Zamišljala je sultanovo


tijelo dok su 2stine ruke i noge pokazivale što se sultanu
najviše svi!alo. "essica ih je pamtila i usa!ivala duboko u
svijest pripremaju$i se za neizbježno.
- 3o je ugodna zada$a - konačno je tiho progovorila 2s-
ta. - 8ako $eš naučiti da vodiš ljubav iako možda ne voliš
ljubavnika. ?ene to znaju "essica. 8egni na krevet zatvori
oči i ja $u ti re$i.
Osje$aju$i nelagodu "essica se spustila na meke jastu-
ke i pokušala se opustiti.
- Zatvori oči - nježno je ponovila 2sta - i slušaj što ti
govorim o vrijednostima žene. "a sam ništa a pred tobom je
budu$nost draga. 'ao žena nauči da zadovoljiš sebe... da
sebe usre$iš jednako kao i muškarca. .aučit $eš vladati mu-
škarcima. Oni misle da odre!uju pravila igre i upravljaju lju-
bavnim činom ali ne nikako. 1stina je suprotna. 'ao osje-
$ajno bi$e žena u sebi sabire sveukupnost života i sve njego-
ve plodove. )ez žene nema ljubavi. 0ve što ti pripada uzimaj
kako želiš prigrli na svoje srce... oh kako veličanstveno4 0po-
znaja je zastrašuju$a. Znam. /li bez nje nema ničega. (udra
žena zna kada i kako treba koristiti svoju mo$... svoj um no-
ge bedra grudi prste od prvog do posljednjeg. 0tvaraš sim-
7oniju "essica. 0im7oniju.
"essici su podrhtavale ruke dok su je preplavljivale 2s-
tine riječi prepune osje$aja. .ije otvarala oči. 1za te žene osta-
lo je mnogo nevjerojatnih dana proživljenih u prošlosti ali
ona nije bila iscrpljena. 1z njezina glasa i dalje je naviralo uz-
bu!enje osje$aj ponosa što je žena što zna s muškarcem
voditi ljubav kao da stvara umjetničko djelo.
2 slikama koje su joj strujale pred očima pred "essicom
se pojavila slika muškarca koji ju je osudio na boravak u ha-
remu. 3arik 3airik-paša tako su ga zvali čudno i uznemiru-
ju$e ime za čovjeka koji je bio uznemiruju$e ugla!en. Pripovi-
jedao joj je o ulaženju u dvadeseto stolje$e a vratio se u pro-
šlost da bi nju zasužnjio zbog njoj nepoznate koristi. .ije bio
sretan provela je uz njega dovoljno vremena da bi to mogla
tvrditi sa sigurnoš$u Obra$ao joj se nježno sa žaljenjem u
glasu. %ovorio je mračno i s gorčinom o svojoj borbi. )ila je
sve sigurnija da on od sultana 9asama nije tražio novac u
zamjenu za njezino tijelo. .ešto drugo bilo je u pitanju dru-
gačija trgovina u kojoj je ona imala golemu vrijednost. 'ad
bi znala što je stajalo na drugoj strani vage možda bi
mogla kupiti svoju slobodu. &o tada borit $e se za mo$. (ora


postati mo$na unutar palače.
2sta pljesnu rukama trgnuvši "essicu iz razmišljanja.
Otvorila je oči i vidjela nekoliko ropkinja koje su čekale 2sti-
na nare!enja.
- (asirat $e te - rekla je "essici. - .amirisat $e te.
(azit $e te na sve mogu$e načine. Ostat $eš ovdje cijelu se-
dmicu moja draga. Prvo moraš naučiti da uga!aš svome tije-
lu da se opuštaš gledaju$i vlastitu golotinju. .ikad ne$eš bi-
ti opuštena s muškarcem ukoliko ne budeš svjesna sebe. Po-
činjemo.
&vije ropkinje prišle su "essici. 2sta se maknula u
stranu zadovoljno prekriživši ruke. &jevojke su smaknule
"essicinu odje$u s ramena. Zatvorila je oči osje$aju$i kako
joj obnažuju grudi.
3e no$i mramorni su ležajevi bili osvijetljeni posebnom
svjetloš$u - nekoliko dodatnih svije$a nekoliko naročitih do-
dataka kupki šuštanje svilenih dugih košulja - jer je jedna
djevojka izrastala u ženu. "essica je ležala napola ispunjena
malodušnoš$u napola nadom na mramornom ležaju. @obi-
nje su joj masirale ramena gnječile čvrste miši$e stražnjice
milovale joj bedra zglobovima prstiju pritiskale njezine listo-
ve. Postepeno "essica se opuštala.
0lijede$eg dana robinje su napravile drevnu smjesu od
riže brašna i ulja. Pripremale su je polako s velikim strp-
ljenjem jednako kao stolje$ima ranije. ?urile su prema ku-
patilima da se smjesa ne ohladi. Premazale su "essicino bje-
loputo tijelo ne zaboravljaju$i niti jedan njegov dio5 grudi tr-
buh lice čak i stopala. 2živala je prepuštaju$i se valu topli-
ne koji je strujao njenim žilama. &jevojke su zagrijale vodu do
ključanja u posudama koje su bile postavljene iza njezinih le-
!a. Para je neprekidno grijala smjesu.
3re$eg dana masirale su joj noge i ruke. 3rljale su
joj vrat i svojim mladim piratima prelazile podbratkom. .a-
vikla se na njihove dodire. 6udno koliko joj je malo vreme-
na trebalo. .ije više strepila i drhtala pred njihovim rukama.
0klapala je oči i prepuštala se uživanju.
6etvrtog dana oko nje su površinom vode plutale
ružine latice. @uke robinja dodirivale su joj tijelo pod vo-
dom. -iše nije nesigurno gledala u njihova lica. (irisi su bili
opčinjavaju$i. 1zazivali su snovi!enja. Zavalila se i sanjarila.
Aestog dana odlepršala je u kupatilo bez tu!ih nagova-
ranja. 8ežala je na svilenom divanu kao da joj oduvijek pri-


pada. @azmišljala je o 3arik-paši s manje mržnje s više su-
osje$anja s neskrivenim željama da ga dodirne i izaziva
zarobi u svom svijetu kao što je on nju povukao u svoj bez
ikakvih pitanja. 0anjarila je leže$i i udišu$i a7rodizijake od
trava sve dok joj 3arikove oči nisu svijetlile u mislima po-
put bisera. 1stočnjački ljubavnik. 1 ljubav može biti vrsta
osvete.
.a kraju tjedna stajala je pred svojim robinjama poput
kraljice. 0pustila je haljinu i djevojke su joj prahom posipale
le!a i ramena. .a ruke joj je posuta zla$ana prašina. .a
njezinoj koži izgledala je drugačije nego na tamnoputim is-
točnjačkim ženama. .a njoj je blistala poput topaza i gradila
drugačije sjenke. Podigla je ruku da pogleda kako blješti pod
podnevnim suncem. &a. Odlično. )ila je zadovoljna. 'limnula
je ropkinjama i pogledala izazovno prema žarkoj svjetlosti na
nebu.
)io je sultanov ro!endan. 3jedan grozničave užurbane
gradnje i vježbanja stigao je kraju.
'ad su plesači završili s probom sunce je počelo za-
laziti. Posvuda su paljene baklje i plinske svjetiljke što $e
obasjavati pozornicu i mjesto na kojem $e sjediti sultan. 1za
njega stajat $e rešetkama zatvorena krletka.
2sta odjevena i pokrivena velom kao prava haremska
žena kročila je iza kizlar- age ogledaju$i se jesu li dovoljno
daleko od radnika koji su dotjerivali pozornicu i gledalište.
- "e li spremna* - upitao je kizlar-aga.
- Za susret sa sultanom* &a - odgovorila je. - &a le-
gne u njegovu postelju* - .akon tih riječi slegnula je rame-
nima. "essica je predano učila kako treba voditi ljubav...
prerevno a da bi moglo biti iskreno i samo sebi svrhom. .o
pažljivo je slušala bez pogovora. - Ona nije djevojka kojoj mo-
žeš čitati misli. .e mogu re$i kako $e se ponašati u sultano-
vim odajama. .e mogu garantirati.
- (ora biti dobra. Cijena kojom sam je platio stajat $e
me života ukoliko ga ne zadovolji. &a sam za nju dao novac
ili dragulje ishod ne bi bio toliko važan. On $e je poželjeti kad
je vidi. /ko mu ne pruži užitak kakav on želi pote$i $e krv.
.jena tvoja i moja.
- -idjet $emo. - 2sta ubrza korak kako bi sustigla kiz-
lar-agu. 2vijek je ubrzano hodao kad je bio nervozan. 2sta
ga je htjela umiriti ne žele$i da drugi vide njegovu nape-
tost. - Pripremljena je. @obinje je mažu mirisima i pudraju.


Ovijena je tankim velovima tako da joj se tijelo nazire dok
hoda. .aizgled preobrazila se u istočnjačku ženu. (oramo
pričekati da vidimo što se skriva u njenoj unutrašnjosti.
- Ato $e večeras imati na sebi*
- )oju koja joj najbolje pristaje tamnozelenu... samo
svilu. )ez nakita - rekla je 2sta. - 0amo nekoliko rubina u di-
jademi. - Zagledala se u treperavi bršljan koji je dobijao gri-
mizni odsjaj pri zalasku sunca. - 'ad sam bila sultanova lju-
bavnica nikada nisam stavljala nakit. Za mnom su ga
nosile robinje. 0lijedile su me potpuno gole i na pladnjevi-
ma pokazivale blještave dijamante i rubine. - Osmijeh ju je
nagnao da rastvori namazane usne. 2zdigla je obrvu. -
)ilo je prilično e7ektno.
'izlar-aga pognu crnu glavu.
- 3i si još uvijek atraktivna.


* * *

Po zalasku sunca počeli su pristizati sultanovi gosti.
-odili su ih do mjesta s kojih $e promatrati ples na obje
strane podija na kojem $e sjediti sultan i njegovi savjetni-
ci lijevo od kaveza čije su isprepletene rešetke trebale sakriti
žene. 3a tajanstvena bi$a vječni predmet ogovaranja i legen-
di bit $e vi!ene samo kao odbljesci raznobojnih velova izme-
!u zlatnih rešetaka. %osti su ve$inom bili #uropljani koji su
boravili u Carigradu. (e!u njima našla se i skupina službe-
nika engleske ambasade. &ok je hodao iza ambasadora %ran-
ta Charles je zurio u haremski kavez. 1za njega @andolph
ga je požurivao. .ije mogao skinuti pogled sa zlatnog zatvo-
ra.
- (ožda niste trebali do$i - rekao je ambasador kad se
Charles zaletio u njega jer nije primijetio da su stigli do svojih
sjedišta.
Charles stisnu usne.
- Ona je tamo unutra. Osje$am to. (ožda $e ona osjetiti
da sam ja ovdje... da nisam odustao.
Orkestar smješten u široki pregra!eni prostor u pod-
nožju pozornice zasvirao je oštru orijentalnu koračnicu i
spektakl je počeo. 0vi osim Charlesa zagledali su se u povor-
ku ljudi odjevenih u različite nacionalne nošnje koja se preko
pozornice dostojanstvena koraka uputila prema glavnoj loži.


0pektakl je bio brižno smišljen tako da se gledateljima poka-
žu predstavnici svih naroda podložnih Otomanskom Carstvu.
.itko od nezaobilaznih %rka do pustinjskih nomada nije bio
izostavljen. 0rbija. 0irija )ugarska /rabija /rmenija 3ur-
ska svaka sa svojim predstavnikom odjevenim u raskošnu
nošnju šivanu prema najljepšim i najprivlačnijim predlošci-
ma preuzetim iz nošnje vlastitog naroda.
0vi u gledalištu bez razlike bili su opčinjeni prizorom
svi osim mladog muškarca odjevenog u prugasto odijelo.
On je izazovno gledao prema sultanu 9asamu.
0ultan je uvježbanom vladarskom nezainteresiranoš$u
promatrao svečani mimohod. .a njegovoj crnoj odori blješ-
tala su bezbrojna odlikovanja i ukrasi.
Crna boja odje$e oštro je odudarala od bijelog pera
zataknutog u crveni 7es okruženog nemarno razbacanim
grozdom dijamanata i sa7ira. Charles nije spuštao pogled.
@andolph se počeo znojiti i meškoljiti. (uzika se naglo
promijenila. %ipka mlada tijela posuta blijedoružičastim
prahom zaplesala su na muziku iz (adame )utter7l,. 1zvan-
redni orijentalni kostimi svjetlucali su pod teškom scenskom
rasvjetom. Charles je nevoljko morao priznati5
- &a prilično su dražesne...
/mbasador %rant nasmijao se ispod brka. - 3o su zap-
ravo dječaci.
Charles se opet okrenuo prema sultanu 9asamu i od-
mah je skočio sa sjedišta. 0ultan je nestao. Očajan Charles
se ogledao po prepunom am7iteatru sve dok nije spazio bi-
jelo pero što se okruženo gomilama crvenih 7esova približa-
valo skrovištu haremskih žena. 0tisnuo je pesnice.
- .adam se da ne namjeravate učiniti nešto nepromiš-
ljeno - savjetovao ga je ambasador. Ozbiljnost njegova glasa
bila je djelotvorna.
Charles se pribrao i ukočen poput oštre sablje ponovo
zauzeo svoje mjesto.
0ultan je ušao u krletku sa ženama.
'roz jato žena najuzbudljivijih žena u Carstvu i izvan
njega prostrujao je nemir. 2zbudile su se poput uznemire-
nog oceana. Zabljesnulo je dragocjeno kamenje kad su
smaknule velove s lica i okrenule se uz najzavodljiviji pogled
prema svom gospodaru.
.esvjesno i "essica je posegnula da spusti svoj veo ali
je 2stina ruka zaustavi. "essicino nijemo pitanje uskoro se


pretvorilo u izraz razumijevanja.
6ak su je i crni eunusi zamijetili - jedinu pokrivenu
ženu u moru ljepotica. 1 kaduna okružena gotovo nagim
djevojčicama postavljenim kao mamac nije mogla nadmašiti
ovaj suptilni postupak. 0ultan se zagleda u "essicu.
'ao i kaduna. 'ao i svi eunusi. "essica nije podizala
pogled grade$i se da promatra ples. Osje$ala je sultanov
pogled na sebi i silila je srce da prestane silovito udarati u
grudima.
0ultan koji se zaustavio blizu kadune promijenio je
smjer kretanja. 2putio se očaran prema "essici.
3ek kad se uz nju zaustavio ona je polako podigla oči.
- Zašto - progovorio je sultan - i dalje zastireš svoje lice*
Pitala se ho$e li se strepnja osjetiti u njezinu glasu.
- 3o vas smeta*
- @adovalo bi me da vidim tvoje lice.
Zasjale su joj oči kad se nasmijala i jednim jedinim
elegantnim pokretom skinula veo. 3kanina je pala na njezina
ramena. 3amo gdje je maločas bio svjetlucavi veo prošaran
zla$anim nitima zasjalo je lice prekrasno u svojoj jedno-
stavnosti i bjelokosnoj čisto$i. Obrazi su joj bili blago zaru-
menjeni.
Postrance kazlar-aga kimnuo je 2sti. Ostale haremske
žene uzdahnule su kad je sultan sjeo uz "essicu.
'aduna je bjesnjela u sebi.
1spod njih ples se nastavljao. @aketa je proletjela ne-
bom iznad kaveza i rasprsnula se u tisu$u zvjezdica.
"essica se trudila da djeluje opušteno. 2zbu!ivalo ju je
sultanovo prisustvo. Osje$ala je njegovo zanimanje i znatiže-
lju kao i kaduninu mržnju. Osje$ala je ljubomoru i zavist
drugih žena i činilo joj se kao da sjedi na bačvi baruta koja
$e svakog trena eksplodirati. (ože je uništiti ali i uzdi$i
visoko iznad svih niskih prijetnji. .o kao što je 2sta rekla
sada je sve ovisilo o njezinim sposobnostima.
9o$e li biti zanimljiva žena senzualno i intelektualno
mora uložiti cijelo svoje bi$e jer $e u protivnom izgubiti.
Plesače gotovo i nije vidjela iako nije skidala pogleda s
pozornice. 0amo je dva puta skrenula pogled prema sultanu
9asamu. 1stog trena on je okrenuo glavu prema njoj. &a on
je jednako bio svjestan njezina prisustva kao i ona njegova.
0amo na potpuno različit način.
'onačno je duga večer završila. )ez riječi sultan 9a-


sam je ustao okrenuo se i napustio žensko društvo da bi
prisustvovao daljnoj proslavi. %ledala ga je kako odlazi. Os-
je$ala se slabom iscrpljenom i zbunjenom. 0jedio je uz
nju cijelo vrijeme i ništa nije rekao na odlasku. Ato sad* Zar
$e ostati samo na tome* Zar se trudila ni zbog čega*
.eprimjetno je odmahnula glavom. .ije shva$ala.
?ene su otpremljene natrag u svoje odaje jer nisu
smjele prisustvovati prijemu. "essica je osje$ala znatiželjne
poglede ljudi u gledalištu. Ato oni moraju misliti o čudnim
običajima kad o njima znaju još manje od nje* 1scrpljena bez
pogovora je pošla s drugima jer pobuna joj sigurno ne bi po-
mogla da se domogne slobode. &ošla je u sobu i legla potpu-
no obučena. .ije se ni pomaknula kad je 8ana ušla u sobu
da je svuče.
* * *

.aglo se probudila i sjela.
6etiri bijela eunuha gledala su u nju bezizražajna
pogleda. 'ao da su mrtvi. 2zmaknula je prestrašeno.
- Ato tražite ovdje* %dje je 2sta*
1zvukli su je iz kreveta i sobe. (ramornim podom vukla
se njezina svilena spava$ica.
- 3ko vas je poslao* - ispitivala je "essica nadaju$i
se da $e dobiti bilo kakav odgovor. - (olim vas dopustite mi
da razgovaram s 2stom... kamo me vodite*
(islima joj prostruji slika %ejzle. Opet je čula očajničke
krikove i vidjela krugove na vodi. "edan od eunuha zlobno se
nacerio zar $e to biti posljednje što vidi i pokazao joj prema
bogato ukrašenom ulazu.
Očekivala je sobu za mučenje posude vrelog ulja krvni-
ke s bičevima i sabljama. 2mjesto toga našla se pred po-
vorkom užurbanih robova koji su nosili cvije$e ukrase
pladnjeve prepune bočica s mirisima i ružinom vodicom i
namještajem na kakav bi se rado spustio i sam kralj #d-
vard. 2sred vreve na svilenom divanu odmarao se kizlar-
aga oslonjen na velike tapiserije i prostirke istkane u zagasi-
tim perzijskim tonovima. %utao je zrna grož!a i nare!ivao
slugama uživaju$i gotovo kao kakva žena.
- -rčevi idu u kupatilo... cvije$e tamo. (jedeni samovar
i servis za čaj stavite ondje... - Podigao je glavu kad je "essi-
ca nesigurno stupila u sobu. - /h nadam se da $e ti se svid-
jeti. (orao sam prilično brzo djelovati. "essica je zbunjeno


gledala.
- Zašto mi nisu rekli da me vi trebate* %otovo sam
premrla od straha. Ato znači to da li $e mi se svidjeti* 'izlar-
aga je ustao.
- Odsada ovdje živiš. 3voj novi stan.
- (oj* .e razumijem. - /li nije vjerovala ni da su to pri-
vi!enja. Približio joj se.
- 0ultan te zapazio. 0jedio je uz tebe za vrijeme plesa.
- &a oko dvadeset minuta. 'ako onda...
- 3i si odsad %u!$eh5 odabrana. - Poveo ju je u spava$u
sobu i rastvorio dva valovita krila široka preko deset metara.
9aljine beskonačni niz haljina raskošnjih no što bi ih bilo
koja kraljica mogla poželjeti. Organdij svila brokat saten.
Privukle su "essicine ruke. &odirivala ih je uvjeravaju$i se da
ne sanja. Pokušala je prona$i pravu riječ za nepredvi!eni ob-
rat. (o$...
- )iti %u!$eh - objašnjavao je kizlar-aga - znači da ne$eš
morati dolaziti i prisustvovati bezimenim orgijama. Znači da
$eš uživati posebne povlastice.
- Ovo sve je moje* - naglo se okrenula ne bi li ga za-
tekla nespremnog i tako otkrila pravu istinu.
- 1 još više. - Po prvi put joj se kizlar-aga približio i u
nastupu nježnosti dodirnuo joj rame svojom velikom šakom. -
2 kupatilu te čeka kava uz pladanj sa slatkišima. 6eka te ba-
zen za kupanje popločen mramorom ružičastim i raskošnijim
od 2stinog s vodoskocima mirisne vode. 3i samo nare!uj i
sve što poželiš bit $e ti posluženo.
"essica mu se oduži za pažnju prvim iskrenim pogle-
dom. Prvim pogledom u kojem nije bilo sumnjičavosti i prezi-
ra.
- 'ad $e sultan poželjeti da me vidi*
0legnuo je ramenima.
- (ožda sutra možda za mjesec dana. 'ad mu se svidi.
&otad je tvoje zadovoljstvo briga svih nas oko tebe.
"essica je polako i pomno upijala istinu o stjecanju mo-
$i u haremu. 2z takvu mo$ shvatila je dolaze i obaveze -
užasni dugi sati iščekivanja sati čije proticanje ženu čini
sve starijom.
Zbunjena okolišem i značenjem koji je on imao kao
u snovi!enju uputila se prema mirisnim kupeljima.
- &a - šaputala je glasom koji je zbunio kizlar-agu - mi
u haremu znamo govor užitaka.


$ $$ $. .. .

'anarinci su cvrkutali u predivnoj krletki koja se zibala
u ruci lad, /shle, dok je ulazila u jednu od niza prostorija u
ženskim odajama sultanove palače. 'oračala je po zlatnim
crvenim sme!im i plavim nitima perzijskih sagova zaobilaze-
$i bogato opremljene niske divane s divno izvezenim prizori-
ma iz istočnjačkog života. Zanemarila je prekrasno izrezbare-
ne stoli$e kako bi dostojno mogla pozdraviti kadunu. 0ulta-
nova elegantna supruga (anja oslanjala se na jastuk čije su
se srebrne niti na tren ogledale u njezinim očima dok je usta-
jala da pozdravi goš$u. 2stajala je polako i značajno žele$i
pokazati svakim pokretom kakav život je navikla voditi i kako
visok položaj zauzima.
- 8ad, /shle, - izgovorila je prenemažu$i se. - (nogo je
vremena proteklo.
- Premnogo premnogo - spremno se oglasila lad, /shle,
i pružila krletku.
- )aš zgodno - uskliknula je kaduna.
- .apravio ju je umjetnik kojeg sam neko$ dobro pozna-
vala. 0ada živi u )eču.
- 0igurno vam nedostaje*
'ao odgovor poklonjen joj je osmijeh kakav žene upu-
$uju jedna drugoj kad znaju više nego što žele izre$i.
- Povremeno da.
- &o!ite. 0jednite uz mene i pričajte mi novosti iz 0irije.
Poljubile su se u obraze i zajedno sjele na obližnji divan.
Položaj koji je zauzela kaduna promišljeno je odabran jer su
se tako isticali dragulji upleteni u pomno izra!enu 7rizuru i
plamenocrveni sjaj njezine kose nasuprot zlatnim rešetkama
pregrade u pozadini.
- ?elite li cigaretu* - ponudila je kaduna.
- (olim vas - prihvatila je lad, /shle, - vaše su jedins-
tvene. 2 &amasku im nema ravnih.
- .aredit $u da vam odmah pošalju dva tuceta. - .ato je
mahnula robinji koja je stajala u kutu bezlična poput stupa.
Ona je odmah pritrčala divanu i nagnula se da goš$i pripali
dugačku tursku cigaretu.
8ad, /shle, strpljivo je čekala dok se djevojka mučila s
novim upaljačem odoljevši porivu da se okrene prema izlazu
u hodnik kad je začula nečije korake iza sebe. Prona$i "es-


sicu u tom labirintu soba bio bi pravi podvig. Znala je dobro
koliko riskira znala je da susret s Charlesovom zaručni-
com može biti opasniji nego da je ne na!e. 0ve bi ovisilo o
"essicinom ponašanju. Opasna situacija i nadasve riskant-
na.
- (ožda biste se željeli osvježiti kupkom* Put od &a-
maska u ovo je doba godine naročito prašan.
- Oh jest draga - spremno se složila. - 'ilometrima
smo se vukli iza karavane slonova. 0mrdljive životinje usu-
!ujem se primijetiti. (oja odje$a još uvijek zaudara.
- Odmah $e biti oprana. &o!ite. - 'aduna polako us-
tade pružaju$i posjetiteljki ruku. - Začas $ete zaboraviti na
slonove.
'aduna je govorila istinu. 0uknju i šal lad, /shle,
nježno su skinule robinje iz carske praonice i uskoro su
dvije žene jednaka držanja ako ne i položaja ruku pod ru-
ku hodale haremskim kupatilima. 8ad, /shle, nemarno
se zagledala u lijepa lica oko sebe kimaju$i u znak pozdrava
mladim djevojkama koje bi joj uzvratile pogled. .ema "essice.
.astavila je koračati uz kadunu nastavljaju$i isprazan raz-
govor prazniji od šuplje boce.
- .i šeik (edjuel nije uzeo drugu ženu iako ih smije
imati četiri - primijetila je kaduna iako nije stvarno željela
udijeliti pohvalu lad, /shle,. - -rlo ste uspješni. 8ad, /shle,
stisnula je kaduninu ruku.
- Zar ja* / što je s vama* "edina kaduna. 0ve žene u
Carstvu pitaju se kako ste uspjeli. .eke kažu da koristite či-
ni*
'aduna se nasmijala zadovoljna sobom. 0retna zbog
laskanja i pobjede koju je uspjela izboriti.
- /li ipak - nastavila je lad, /shle, - uz nove djevojke
koje neprestano stižu u harem sigurno je teško ostati jedi-
nom sultanovom ženom. 'adunine goleme oči još su se uve-
$ale od izraza iznena!enja.
- .ema novih djevojaka. 0igurno znate da je zabranjena
trgovina robljem. 8ad, /shle, približila se sugovornici.
- /li mi obje znamo da postoje. 6ini mi se da vidim ne-
koliko novih lica.
- 0amo onih koje su od djevojčica izrasla žene. &ugo nas
niste posje$ivali. 2z zavjereničku nestašnost lad, /shle, po-
sve stisnula uz kadunu.
- /li oko &amaska su se desile otmice. %ovorka se


da su djevojke dospjele u harem.
- / ja sam čula da su još uvijek u 0iriji. .e puštajte
muža da dugo boravi u pustinji.
8ad, /shle, pustila je da joj veseli smijeh odzvanja
mramornim odajama prate$i ga potajnim pogledima prema
svim kutovima. Pokušavala je pogledom prodrijeti kroz rešet-
kaste zidove gdje su se u drugim prostorima prozračna bi$a
kretala i kupala. .o svjetlost je bila prigušena i rešetke pre-
guste.
"oš je bilo rano. Provest $e ovdje cijeli dan.

* * *

"essica se brisala. Počela se osje$ati kao kornjača a ne
prava žena. 'oliko se vremena može biti do brade zagnjuren
u kupku s ružinom vodicom* 2z nju 2sta je nastavljala
dnevnu poduku raspravu o svim povlasticama koje $e "essici
donijeti položaj %u!$eh. 1ako ju je samo napola slušala "es-
sica se pretvarala da pozorno upija svaku riječ. 6esto $e se
morati pretvarati ukoliko misli ovdje opstati. / opstat $e ma
koliko je to koštalo.
- 3i si sretnica - govorila je 2sta pregledavaju$i "essi-
cinu odje$u. - 1ma daleko gorih stvari od vo!enja ljubavi sa
sultanom. .eki ga smatraju tiraninom ali tebe to nije briga.
'akav god bio prema vani ti $eš upoznati njegovu nutrinu
kakav je kad strgne sve maske. / ja ti mogu re$i bolje od
ikoga razgoli$en čovjek može biti svakakav ljubavnik... 1s-
točnjački čovjek proučava umjetnost i tajnu 7izičkog zadovo-
ljavanja žene a sultan je inteligentan muškarac. .jemu je
najve$e zadovoljstvo da razgovara s inteligentnom ženom. - 2
2stinim očima pojavio se tračak sjete uspomena na vrijeme
kada je mogla postati kaduna da su stvari ispale sretnije
da je sudbina drugačije htjela. - Znao je re$i da mu takav ra-
zgovor postaje najbolji a7rodizijak.
"essica se zabrinuto zagledala u 2stu.
- /li žene kažu da se promijenio. &a je sada drugačiji
čovjek. 'ažu da se moraju poslužiti posebnim 7inesama i na-
picima kako bi ga zadovoljile.
2sta odmahnu glavom odbijaju$i takve riječi trgnuta iz
vlastitog snatrenja.
- Opojna sredstva i napici samo stvaraju iluziju zado-
voljstva. Zašto ih upotrebljavati kad ih možeš sama stvoriti*


"essica se sjetila kako su ona i 2sta tog jutra prolazile
hodnikom pored kaduninih odaja i hladni osje$aj mržnje
ponovo se probudio. -idjele su pore!ane ropkinje koje su
stajale u redu u znak pozdrava kaduninoj goš$i. .ije mo-
gla odoljeti izazovu i pogledala je u sobu ali je samo vidje-
la le!a ropkinje nagnute prema kaduni i posjetiteljki. 2 njoj
je kiptio bijes na osobu koja je kad god poželi mogla u$i ili
iza$i iz prekrasnog zatvora. 0ada nakon divne kupke nije se
osje$ala ništa bolje. (rzila je kadunu i slušala je 2stine ri-
ječi. &o$i $e vrijeme kad $e se ona sresti s kadunom na vla-
stitom terenu. /ko se to i ne dogodi ipak $e sada mo$i zaštiti
svakoga od kaduninog krivotvorenja. %ejzla nije umrla uza-
lud zaklela se osveti. &a nije uzalud nastradalo sultanovo di-
jete koje je nosila u utrobi.
- 3reba nježno zagrliti ljubavnika - govorila je 2sta pola-
ko prisje$aju$i se prošlosti. - 0vakog trenutka svaki polo-
žaj može se promijeniti i preobraziti u nešto novo. 1zveden s
nježnoš$u i suzdržavanjem zagrljaj $e postati izazovan. 1zve-
den strasno i silovito pretvorit $e se u nešto novo. 2 ču-
do bol ali tako ugodnu bol... - prepuknuo joj je glas. Pro-
matrala je mramorne zidove kao da na njima vidi prizore koje
je proživjela u prošlosti.
"essica ju je promatrala zamijetivši njezinu žudnju i
ljubav prema sultanu i osjeti kako je probada snažna za-
vist. &a li bi i sama mogla imati takvih uspomena takvo
držanje* 0a sultanom zasigurno ne bi. .e s muškarcem kojeg
zapravo još nije ni srela. Pokušavala je misliti na Charlesa
nastojala oživjeti njegov lik u mislima ali nije ga pratilo ono
čudesno usijanje što je obavijalo 2stina sje$anja.
- Ponekad - šaputala je 2sta drhtavim glasom - zarila
bih mu nokte u le!a kad se najmanje nadao. 3ako su naši
zagrljaji postajali strasniji. /h "essica... toliko te toga oče-
kuje u budu$nosti samo ako budeš spremna da zaboraviš
svoju prošlost. 1stočnjak je inteligentan ljubavnik. On zna
kako $e ženu učiniti sretnom. On uči i vježba umije$e vo!e-
nja ljubavi. Znaš dugo uživanje u ljubavnom činu visoko je
cijenjeno na 1stoku.
2sta zašutje iza!e iz kupelji i pruži "essici ruku. "essi-
ca se dvoumila proučavaju$i 2stino lice koje je ispod neuni-
štive ljepote krilo dragocjeno iskustvo. &ok se para dizala iz
mirisne vode pred njenim očima iskrsnu jedan drugi lik lik
crnih očiju i tamne oštre brade koja je zaklanjala oble crte li-


ca usana koje su odavale odlučnost. -idjela ga je odjevenog
u beduinsku odje$u prerušenog u Ciganina...
- 9ajde - rekla je 2sta. "essica trepnu.
- @azmišljaš o nekom muškarcu* - iznenadile su je 2s-
tine riječi.
- &a - priznala je. - O vrlo uznemiruju$em muškarcu.
- #nglez*
"essica osjeti kako joj voda klizi niz tijelo dok je ustaja-
la.
- .ije važno.
Prihvatila je meku tkaninu koju joj je 2sta položila na
ramena i spustila se na mramorom popločan pod. 1za rešet-
kastog paravana druge su žene ležale u svojim kupkama ali
"essicu više nije zanimalo da ih gleda. .jezina želja da gleda
njihova tijela toliko različitih boja kože i oblika davno je mi-
nula. (isao o neugodnosti izlaganja svoje nagosti tu!im po-
gledima više je nije zaokupljala. &ruge nisu marile više nije
ni ona. 3kogod je želio gledati mogao je to činiti do mile volje.
'akva čudna kultura - pokazuj svoje tijelo ali sakrij lice.
0tresla je glavu tjeraju$i od sebe američki način razmiš-
ljanja i uputila se za 2stom u hodnik.
- Ato $e se dogoditi ako ga ne zadovoljim*
- 9o$eš - odgovorila joj je 2sta. - .aučila sam te sve
što znam... a još nikada nikome nisam otkrila sve tajne.
- /li što ako... ako ne budem mogla*
2sta se okrenula prema njoj zaustavivši se nasred hod-
nika.
- 0lušaj me "essica. 0ve što želiš dobit $eš samo ako ga
zadovoljiš. "essica napu$i usne.
- Ato ja želim ili što želiš ti*
2sta je shvatila.
- .e smiješ razmišljati o onome što je neizbježno. 3o ti
je jedina nada da opet budeš slobodna.
@iječi su odzvanjale u "essicinoj svijesti ispunjaju$i
prazninu i hladno$u vinom koje se nije usudila kušati. "oš
je netko vjerovao da bi mogla opet biti slobodna. .etko tko je
znao što je mogu$e a što nije.
Potresena tiho je upitala5
- Ato si rekla*
.o 2sta više nije htjela govoriti.
/ i druge su se stvari počele odvijati nenadano.
Zaprepaštenje je potreslo "essicu kad je pogledala pre-


ma pozla$enim vratima koja su vodila u kadunine odaje.
3alasanje 7rancuske raskošne haljine bilo bi primije-
$eno i s najudaljenije točke 3urskog Carstva. .ačin na ko-
ji je lepršala uz kadunine istočnjačke haljine i dimije bio
je neponovljiv. "essici se krv sledila u žilama.
- 8ad, /shle,...
Za teturala je. 2sta je zgrabi za ruku i privuče.
- .e govori ništa4 - grozničavo joj je šapnula na uho. -
@iskiraš svoj i njezin život. "essica odgurnu 2stu gonjena
podsvjesnim tugom ali osta sle!ena kad su se njezin i po-
gled lad, /shle, susreli preko dugačkog hodnika.
2 njezinom umu bubnjale su dvije suprotstavljene riječi5
prepoznavanje smrt... .ije se mogla pomaknuti. 0ada $e se
lad, /shle, pobrinuti za sve. Zahtijevat $e da "essica u nje-
zinu društvu iza!e iz palače. .apokon njezino mjesto nije
ovdje.
Ona je stranac goš$a Carstva predstavnik...
8ad, /shle, okrenula je glavu i nastavila $askati s
kadunom. Zabezeknuta i nijema "essica je gledala kako
lad, /shle, uzima dar iz ruku sultanove žene ljubi je u ob-
raz površnim dodirom usana i dopušta eunusima da je ot-
prate niz hodnik u suprotnom pravcu.
0premala se da prodorno krikne. 2stina ruka natjera-
la ju je da ostane nijema. .ije mogla ni zamisliti da se u 2sti
krije tolika snaga.
)orila se. "atagani zadjenuti za pojaseve eunuha nisu
je plašili iako su njihova savinuta sječiva biještala na sun-
cu što je prodiralo kroz velika drvena vrata koja su vodila u
dvorište i do kočije koja $e lad, /shle, odvesti daleko i to bez
nje. "oš se otimala i kad je odjeknulo udaranje šarki na kraju
prolaza.
- %otovo je - rekla je 2sta. - Otišla je.
)ile su same. "essica je gledala mramorne zidove i vidje-
la je grobnicu.
- Pogledala je mimo mene...
Očajna pala je na hladni bijeli pod bezumno gledaju$i
kako oko nje lepršaju skuti dugačke košulje. 'ad se tkanina
smirila na podu ona je opet postala svjesna stvarnosti.
0kočila je i nasrnula šakama na 2stu.
- Prokletnice4 0ve si uništila4 .isam imala priliku da
joj se pokažem da me prepozna4
2sta je zgrabi za zapeš$a i natjera da se zagleda u nje-


zino lice oličenje zdravog razuma.
- .išta ja nisam uništila. "essica ja sam ti prijatelj. 1
moram ti re$i da ti ta žena nije mogla pomo$i.
"essica ustuknu.
- Zbilja* (oja prijateljica* 3i samo izvršavaj kizlarova
nare!enja.
- .e zanima me tko je ona - nije popuštala 2sta - ali
znam da ti nije mogla pomo$i. 3ebe samo sultan 9asam
može osloboditi.
- /li on ne$e zar ne*
2sta zgrabi mladu ženu za ramena i prodrma je.
- On ti je jedina šansa.
2sta osjeti kako val bijesa i očaja struji tijelom njezi-
ne učenice. 'ad je "essica izvila i odjurila prema vlastitim
odajama traže$i nešto što joj 2sta nije mogla pružiti nije je
pokušavala zaustaviti.
0tarija žena ustajala je polako paze$i na svoje dostojan-
stvo ali i na bedro koje je "essica povrijedila jakim udarcem
pesnice. Znala je da je netko promatra. Okrenula se i ugleda-
la kizlar-agu kako izlazi iz jednog od predsoblja.
- .isi joj smjela obe$ati slobodu - govorio joj je kizlar-
aga. .jegov glas dostojanstveno se približavao hodnikom. -
Zašto si joj lagala*
- 0loboda je jedino što želi. (ožda $e s vremenom biti
zadovoljna s manjim. 1li $e htjeti više. - %ledala je u smjeru
kojim se "essica izgubila. - 2 me!uvremenu težnja da se
domogne slobode održa$e je u životu. 0amo zbog toga dat $e
sve od sebe kad je sultan pozove. 3ako $e spasiti vlastiti život.
/ vjerojatno i tvoj.

* * *

%olema kožnata stolica bila je pretvrda da bi se na
njoj moglo udobno sjediti. 8ad, /shle, postavi jastuči$ i
smjesti se na rub stolice kako bi što uvjerljivije mogla is-
pričati svoju priču. 1za nje prenervozan da bi mogao sjesti
Charles se premještao s noge na nogu. @andolph je zapisivao.
- /mbasadore - lad, /shle, nije se dala zbuniti i po
tre$i put ponavljala je muškarcu koji je sjedio iza stola i bio
nabijen jednako kao i stolica - ona je tamo. -idjela sam je
vlastitim očima.
/mbasador je proučavao Charlesovo lice s izrazom


nezadovoljstva koji se nije mogao odgonetnuti. 6ekao je da
@andolph završi zapisivanje izjave.
- 1 sigurni ste da je tamo drže protiv njezine volje*
Charles se nervozno umiješao5
- .ema sumnje. Ona je oteta.
/mbasador je dugo i snažno uvlačio dim cigare.
- .o onda... započet $emo odmah s pregovorima.
Charles se gotovo onesvijestio. 2spio se nekako održa-
ti na nogama i kad ga je lad, /shle, pogledala uspio joj se
nasmiješiti. "essica bio je siguran uskoro $e biti uz njega.
8ad, /shle, nije se mogla prisiliti na osmijeh.
- 9vala gospodine - prostenjao je Charles. Onemo$ao
stropoštao se na stolicu pokraj lad,.
Povukavši još jedan dim ambasador zavrti cigaru me!u
požutjelim prstima.
- Predlažem - progovorio je polako - &a se sultanu prib-
ližimo poklonima. - 'imnuo je da se slaže sam sa sobom. - &a
započnemo s četiri slona i dva tigra*
- (olim*
- 6etiri slona i dva tigra.
8ad, /shle, zavalila se u stolicu i prekrila noge. %lavu je
naslonila na dlan.
- (islim da sultan ne mari za slonove. Charles skoči.
- /li voli tigrove zar ne*
- "edino ako stižu iz /7rike.
- .o dobro. Za početak šest tigrova iz 'enije. Charles je
grcao.
8ad, /shle, stisnula je usne. @andolph je progovorio.
- )ilo bi daleko jednostavnije tigrove dopremiti iz 1ndije
gospodine.
- .e$emo se baviti onim što je lako. Znam da iza ovakve
stvari treba vremena. Charles je konačno uspio progovoriti.
- 2z sve dužno poštovanje gospodine ali ovaj mi se raz-
govor čini besmislenim. 0igurno naš diplomatski položaj ov-
dje ima neku težinu i ne vidim zašto se njime ne bismo po-
služili. Zahtijevajte od sultana 9asama da oslobodi "essi-
cu ih $e izgubiti podršku #ngleske.
1znervirana lad, /shle, uzvrati podrugljivom primjed-
bom na Charlesov račun.
- -aš pristup suviše je izravan i pro7injen da to mogao
biti primjenjiv. /mbasador poprati njezine riječi oštrim uko-
rom.


- &a imamo diplomatski položaj i možda bismo ga
mogli upotrijebiti. /li bez prolaza kroz Otomansko Carstvo
nemamo put do 1ndije. 1 zato mi trebamo sultana 9asa-
ma.
- / sultan 9asam ne treba #nglesku - dodala je um-
jesto njega lad, /shle,. - Zapravo mislim da smo mu prilič-
no dosadni.
- /li prijeti mu opasnost od pobuna - Charles se gotovo
ugušio izgovaraju$i riječi.
(orao je duboko udahnuti. - 0vi u palači u velikoj su
opasnosti.
@azdražena preko svake mjere lad, /shle, opet se
okrenula prema njemu.
- /mbasador vam pokušava re$i dragi da bi izjava ka-
ko sultan 9asam u zarobljeništvu drži nekog engleskog dr-
žavljanina bila čin diplomatskog samoubojstva.
- /li on to čini4 - Charlesu je gorjelo lice. - 'ako mo-
žemo djelovati tako polako kad znamo da je "essica zarob-
ljena na mjestu gdje svakog trena samo što nije eksplodirao
barut.
Zavladala je tišina Charlesove riječi odjekivale su njiho-
vim mislima.
- @andolph - oglasi se ambasador - možda biste rado
odveli lad, /shle, u vrt da popije čaj*
0hvativši mig lad, /shle, spremno ustane osjetivši
pravo olakšanje. Prihvatila je ambasadorovu pruženu ruku.
- /mbasadore %rant... gospodine +,ndon želim vam
ugodno poslijepodne. - Okrenula se i uhvatila @andolpha
pod mišku vuku$i ga iz sobe. (rmljala je5
- 1zgleda da smo otpušteni.
.asamo s Charlesom %rant je zastenjao dok se podi-
zao iz stolice. 2putio se k prozoru.
- 0hva$am da vam je jako stalo do te djevojke ali mora-
te shvatiti da odre!ene... stvari da su se možda promijenile
do danas. Odre!ene stvari koje $e "essicin povratak u nor-
malno društvo učiniti nemogu$im.
Charles proguta gorčinu koju su ambasadorove riječi
uzrokovale spominjanjem "essicine društvene CvrijednostiD.
1zustio je5
- Ona je najzanimljivija osoba koju sam ikad upoznao.
.išta ne može izmijeniti moje osje$aje prema njoj. .išta.
- @azumijem. 3ada nastavljamo - odgovorio je %rant - sa


slanjem tigrova.
&iplomacija. Politika. /mbasador. Za Charlesa su ove ri-
ječi iznenada izgubile svaki smisao pretvorivši se u gomilu
slova. 3upo je izašao iz %rantovog ureda osje$aju$i se poni-
ženim kao balavi srednjoškolac okrutno iskorištenim. 0vaka
plemenita namjera koju je neko$ gajio o uspinjanju u diplo-
matskoj službi kako bi svijet mogao učiniti boljim nahraniti
barem nekoliko gladnih i unaprijediti veze me!u narodima
ležala je sada smrvljena u prah. .ije se želio osvrnuti. 0ve ri-
ječi bile su jednako lažne kao i %rantovo CpregovaranjeD.
8ad, /shle, čekala ga je u vrtu.
- ?ao mi je - odmah mu se obratila ne čekaju$i da
on sjedne na stolicu od kovanog željeza. - .adala sam se da
ste točno govorili o ambasadi. &a se nešto promijenilo.
- .ema svrhe. /li ja ne odustajem. (ora da postoji na-
čin kojim je mogu izvu$i iz palače.
- 3oliko je volite*
- 0ve bih učinio.
8ad, /shle, je prošaptala.
- 6ak i riskirali svoj položaj u ambasadi* 2dahnuo je
nakon tužnog osmijeha.
- )ez dvoumljenja. 0ada mi čak nije važno ho$u li ikad
opet pro$i kroz ona vrata.
-jerovala mu je. Odlučnost se ogledala u njegovim oči-
ma kad je pogled upravio prema njoj. Odlučnost netipična za
Charlesa +,ndona. 0uosje$anje ispuni njezino srce. Obuze je
uzbu!enje.
- Onda vam možda mogu pomo$i. Poznajem jednog mu-
škarca koji je dovoljno lukav da može u$i i iza$i iz harema.
Znam da se bori za velike stvari i za to mu je potreban novac.
/ko vam je toliko stalo mogu pokušati ugovoriti sastanak.
2koliko je i nastupio trenutak šutnje prije no što je
Charles odgovorio bilo je to samo zbog beskrajne nade što ga
je obuzela.
- &ogovorite - rekao je odlučno.

* * *

.eke stvari odigravaju se brže nego što zora uspijeva je-
dnim bljeskom osvijetliti pustinju. Oko podneva Charles je
sjedio u turskoj kavani odjeven u ružnu odje$u posu!enu
od vrtlara. 2 odijeljenom prostoru opasno mračnog kuta


čekao je nekoga tko $e ga Cmo$i prepoznatiD. &ok je pijuc-
kao jadni surogat engleskog čaja divio se hrabrosti i intu-
iciji lad, /shle,. Ovaj sastanak bio je ugovoren satima pri-
je no što je zapodjenut razgovor u ambasadi. Znala je što $e
se desiti i kojim veslom treba zagrabiti u vodu davno prije
no što je trebalo porinuti trošnu la!u. .jezin duh i domišlja-
tost podse$ali su ga na "essicu. %odine i iskustvo mogu ih
učiniti još djelotvornijima. .e samo da se zna što treba učini-
ti u svakoj situaciji ve$ je mogla predvidjeti budu$nost.
(ogu$e opasnosti odmah su bile zaboravljene i potis-
nute hladnom odlučnoš$u. .ije bilo prostora za žaljenje.
2sprkos sumnjivom stanju u kojem se nalazila kavana -
širio se smrad životinja bile su vidljive naslage sme$a
sumnjiva lica zagledala su se u njega - Charles nije razmiš-
ljao o mogu$im neugodnim posljedicama. .jegova put i odje-
$a odavali su da je stranac i govorili da ga je lako prevariti i
domo$i se nešto novca. .ije ga bilo briga što ta podla lica
misle ili vide na njemu. 0petljat $e se s najgorima najsum-
njivijim osobama ukoliko postoji mogu$nost da oslobode "es-
sicu. .jegova vlastita sigurnost njegova karijera njegov
ugled više nisu igrali nikakvu ulogu u donošenju odluka. )io
je spreman. 0preman da pregovara sa svakim tko mu se pri-
bliži. 2 me!uvremenu pio je čaj i čekao.
8judi tamnoputi ljudi u tamnoj odje$i vukli su se po-
put sjenki u magli dok je vani podnevno sunce obasjavalo
trg. "arko svjetlo priječilo je jasan pogled na bilo koje lice
pretvaraju$i ljude u nejasne tamne sjene. .ikakvo čudo
što je sastanak dogovoren na takvom mjestu. 'avana je
bila prava jazbina. 0ude$i po čaju i hrani glavni izvor pri-
hoda sigurno nije imao nikakve veze s kuhanjem.
- -i ste čovjek koji čeka*
%las ga je zbunio. Proteklo je nekoliko sekundi prije
nego što je Charles shvatio značenje pitanja i odgovorio.
- &a ja čekam.
.ije se okrenuo. 'oža mu je bridjela očekuju$i oštar
dodir sječiva udarac ili cijev pištolja. On je ovdje bio neprija-
telj predstavnik engleske ambasade koja je podržavala sul-
tana.
Prišla su mu dvojica sa svake strane jedan. &im im
je obavijao glave dok su sjedali za stol.
- 3ko vas šalje* - upitao je zanemaruju$i njihove podoz-
rive poglede.


- Odre!ena dama - odgovorio je onaj zdesna. 1mao je
neugodnu sposobnost da prodire pravo u čovjekovu dušu.
Charles se nagne naprijed.
- 'oliko vam je ona otkrila*
- -ašu zaručnicu drže protiv njezine volje u carskom
haremu i vi želite da joj ja pomognem da pobjegne.
- 0preman sam platiti veliku svotu.
&omoroci su se pogledali u oči sposobni da čitaju misli
bez izmjenjivanja riječi.
- ?elim znati vaša imena.
- Zašto*
- 1zraz povjerenja. "a vam moram vjerovati5 ?elim da
i vi budete pod istom prisegom. 3ako je pošteno.
"oš jedan razmijenjeni pogled samo daleko kra$i. Oči-
gledno nastupio je na pravi način jer se muškarac zdesna
oslonio laktom na stol i rekao5
- "a sam 3arik-paša. 6uli ste za mene. Charles uzdahnu
i odmakne se unatrag.
- Poprilično.
- (oj prijatelj zove se 0alim. Obojicu nas traže. 1 to zna-
te.
- &a. 1 znam u kakvoj ste opasnosti što ste došli
ovamo. Znam da vam treba novac za snabdijevanje ljudi.
0preman sam... potpomagati.
3arik odmahnu odvratnom konobaru i pričeka dok su
opet ostali nasamo.
- &a li je ta žena #ngleskinja* Charles kimnu i reče.
- .jezin je otac bio #nglez. Ona se zove "essica %re,.
0alim zagrize smokvu što ju je uzeo s pladnja na stolu i
počne ustajati. 3arik ga povuče prema dolje ne dižu$i pogled
prema prijateljevim očima. 'rajičkom oka vidio je što se zbiva
u 0alimovoj glavi.
- Ato mu je* - upitao je Charles.
- )oji se opasnosti. 3ražite nešto što je gotovo nemo-
gu$e od čovjeka za čiju je glavu ve$ raspisana najve$a na-
grada u Carstvu.
- .ema mnogo da izgubi - napomenuo je Charles. - 0ve
zavisi kako na to gledate. / dobiti možete mnogo. - Privukao
je pažnju muškaraca posezanjem za stolicom koja je bila po-
dvučena pod stol. .a njoj je stajala kutija za nakit. Char-
les bez riječi oslobodi kopču. 6ak i u polumraku iz kutije se
rasuo sjaj koji je govorio o vrijednosti pohranjenih stvari. -


@ečeno mi je da se s ovim može naoružati tisu$u ljudi. ?elim
odgovor.
3arik i 0alim odmah su zapodjeli žučnu iako tihu ras-
pravu na turskom jeziku.
- 8ud si ako pristaneš - govorio je 0alim nadaju$i se da
#nglez ne razumije toliko njihov jezik da bi mogao shvatiti o
čemu govore. - Zbog te žene ne vrijedi riskirati život. Postoji i
drugi način kojim možemo do$i do novca.
- 1zazov je nevjerojatan - odgovorio mu je 3arik.
- 3arik samo bi lu!ak pokušao prodrijeti u haremske
odaje. /ko te uhvate učinit $e ti ono što još nikad nisu
učinili živom čovjeku. Zar ne shva$aš da je sada važnije da
živiš nego da se dočepaš novca* 1 sigurno važnije od života
te žene. Zašto bi onda išao tamo* @eci mi a*
- Postoji šansa.
- &a za otkrivanje novih patnji. - 0alim uzbu!eno uda-
ri šakom zatvori oči i opet pokuša s uvjeravanjem. - (ožda
su je ve$ ubili. 1 sam si rekao da nije od onih koje $e se
predati. 'oliko dugo $e joj opraštati njezinu tvrdoglavost što
misliš* 3arikove oči postale su neočekivano zamišljene.
- Ona je dovoljno mudra.
- 3i sanjariš*
- &a - odgovorio mu je 3arik. - O mogu$nosti da is-
pravim nepravdu koju sam počinio. 2vidio sam da više ne
mogu živjeti s grižnjom savjesti zbog nje.
0alim je zašutio. Ozbiljnost 3ankova glasa govorila mu
je da se njegov prijatelj odlučio osloboditi "essicu %re, dav-
no prije ovog sastanka. @azmišljao je o takvom riziku i prije
no što mu je ponu!en novac. Znao je da 3arik priželjkuje
sva!u kako bi mogao provjeriti čvrstinu svoje odluke. 0alim
mu je pružio priliku i sada je u 3arikovom pogledu otkrivao
nepokolebljivu odlučnost.
Zavalio se u stolicu zagledan u prijatelja. 6inilo mu se
da ga gleda posljednji put. 3arik se okrenuo Charlesu. @ekao
mu je na engleskome.
- Prihva$am.
Charles je teško gutao zrak.
- 1zvrsno. )it $ete pla$eni kad mi dovedete "essicu.
- .emogu$e. .akit $ete dati 0alimu čim ja uspijem prod-
rijeti u palaču.
- / što ako vaš plan ne uspije* .e$e mi ništa ostati. 3a-
rik slegnu ramenima.


- Ovakav naum ne može biti uspješan ili neuspješan.
@adi se o životu ili smrti... i mene i vaše zaručnice. 0preman
sam žrtvovati život kako bih svoje ljude snabdio oružjem5 -i
morate odlučiti ho$ete li riskirati njezin život. .azovite to
gestom povjerenja ako ho$ete.
Charlesu su se osušila usta pekle su ga oči. @azmislio
je i konačno rekao.
- 2 palači za nju nema života.
- Znači slažete se s pogodbom*
- 0lažem.
- 3rebat $u novac za podmi$ivanje i nešto za... - 3arik
posegnu u nakit i izvuče naročit i neobičan broš u obliku po-
lumjeseca s malim dijamantima i nekoliko opala u sredini. -
9o$e li vaša zaručnica prepoznati ovaj komad*
- Pripadao je njezinoj majci.
- 3ada $u ga ponijeti. 3ako $e znati tko me šalje i tko
sam.

* * *

- &a zna tko si* - 0alimov glas bio je pun ironije i
sarkazma. - Oh znat $e ona dobro tko si. - .ije se smijao.
9odali su najbjednijom četvrti Carigrada jazbinom
najsiromašnijih stanovnika i mjestom za dogovaranje najpr-
ljavijih poslova. 2putili su se liječniku koji je živio u bijednoj
drvenoj ku$ici.
0alim je slijepo koračao za 3arikom jedva primje$uju$i
kuda idu napet i očajan zbog ludosti u koju $e mu se prija-
telj upustiti. 0vakih nekoliko koračaja započinjao bi s otrov-
nim primjedbama na račun 3ankove nenadane nepromišlje-
nosti koja $e uništiti njihovu borbu a onda bi opet ušutio.
.aposljetku se zabuljio u kaldrmu kojom su koračali i samo
je nekoliko puta podigao pogled.
0ada kad su se našli u mračnoj i zavojitoj ulici na-
glo se trgnuo iz misli. 'roz prljavosive zidove ku$e pred
kojom su se zaustavili prodirali su uzdasi i krici. .atpis
na ploči koja je visila s drvenog krova obavještavao je što
se u ku$i doga!a - nakon nekoliko dana užasnih patnji
muškarci su mogli potražiti posao na mjestu gdje je samo
njima presudno izmijenjenima bio dopušten rad.
- 6ekaj me ovdje - naredio mu je 3arik izgovaraju$i
prve rijeci od odlaska iz kavane. 2daljio se ostavljaju$i 0a-


lima da bespomo$no gleda za njim. 'ad se 0alim pribrao po-
jurio je za 3arikom i počeo ga vu$i za ruku.
- 6ekaj malo... ne misliš valjda ozbiljno. Znaš li što či-
niš* 3arik ga je pogledao zastrašuju$e odsutnim pogledom.
- 2 ovoj je ku$i moja propusnica za harem.
- 3o je ku$a užasa4 Zar ne osje$aš zar ne čuješ* - 0ti-
sak njegove ruke postao je neumoljiv. @izik je bio jedno una-
kazivanje nešto mnogo gore. - .emogu$e4 (ora da postoji i
neki drugi način. - Zabrinuto je stisnuo oči. - 3arik...
- 'ako bi drukčije muškarac mogao u$i u harem*
0amo je eunusima dopušten ulaz.
- .e misliš valjda ozbiljno... - mucao je 0alim ali nije
uspio dovršiti rečenicu.
- Pa ti si uvijek isticao kako sam ja spreman sve žrtvo-
vati za našu stvar.
- 3i si poludio... - 0alim ustuknu kao da $e 3arikovo lu-
dilo možda prije$i i na njega i kao da čeka da se u prijatelje-
vim očima pojave žuti krugovi što je kod konja znak neiz-
lječivog bjesnila.
0ada se 3arik nasmiješio.
- .isam.
0alim je zurio u njega. 'onačno je shvatio da njegov
prijatelj ima nešto drugo na umu i odlanulo mu je. Odmah-
nuo je glavom.
- Ovo bi mogao biti jedan od tvojih najizazovnijih preob-
ražaja.
Ordinacija je bila tek malo čiš$a od izmučenog liječni-
ka koji se pojavio iz sobe odakle su dopirali krici i stenjanje.
@adno odijelo obješeno na mršavom i koščatom liječnikovom
tijelu bilo je natopljeno krvlju - crvena svježa krv slijevala se
preko tamnijih mrlja sme!e osušene i zgrušane krvi. 0am
čovjek objedinjavao je u sebi cjelokupno nasljedstvo Otoman-
skog Carstva ne po veličajnosti ve$ po jasnim crtama koje
su govorile o tragovima svih mogu$ih naroda5 grčki nos
masna crna kosa koja u valovima pada niz tjeme kao u /ra-
pa žu$kasto-maslinasta koža Perzijanca koji ve$ dugo nije
pristojno jeo. )ilo je nemogu$e odrediti mu godine. 3arik se
pitao kakav li je nesposoban liječnik morao biti kad je zapao
u takvo stanje.
0tresao se nesiguran nije li podvrgavanje takvom sa-
ka$enju jednako loše kao i obavljanje takvog čina.
)ez ikakvog uvijanja liječnik je spremno izrecitirao5


- "este li razmislili o posljedicama preobražavanja u
eunuha* - 'ad je 3arik klimnuo čovjek je nastavio s de-
klamiranjem - /ko preživite operaciju do kraja mjeseca mo-
$i $ete stupiti u harem.
"oš jedan drhtaj prostruji 3arikovom kičmom.
- ?elim biti unutar palače sutra ujutro.
- .emogu$e - odgovorio je liječnik rastvorivši malo
jače jajolike oči. - .ema načina da se oporavite poslije ope-
racije u tako kratkom roku. - Obrisao je mrlju krvi s dlana i
zapalio cigaretu ne sjetivši se da ponudi 3anka.
3arik je proučavao ovu protuhu koja bi trebala biti
ljudsko bi$e čekaju$i da podigne pogled prema njemu. Za-
tim je značajno izgovorio.
- .emam ni namjeru da se podvrgnem bilo kakvom re-
zanju.
8iječnikovo lice pretvorilo se u ogavnu grimasu.
- 1zlazite4 .e trošite moje vrijeme glupim šalama.
- .e namjeravam oduzimati vaše dragocjeno vrijeme.
0amo želim da malo lažete. 2bacite me me!u prave eunuhe
i pouzdajte se u moje sposobnosti da ne$u biti uhva$en.
&oktor ga zaprepašteno pogleda. %orko se nasmijao.
- -i mislite da sam ja budala.
- .e - promrmljao je 3arik polako odmahuju$i gla-
vom. @ukom je posegnuo u džep kaputa. Zveckaju$i izvukao
je srebrnu narukvicu optočenu s dva reda brušenih rubina
okruženih dijamantima. - 0matram vas - rekao je - izuzetno
bogatim čovjekom.
&ragulji su zasljepljivali čovjeka koji je davno napustio
svaku nadu da $e se na društvenoj ljestvici uspeti dalje od
položaja štakora. 'rvava ruka drhtala je dok se približavala
narukvici. 2skoro su krv i rubini sjali istim sjajem stopljeni
jedno uz drugo.

* * *

(ramorni stol bio je vlažan i hladan pod njezinim golim
tijelom. Prepustila se milovanju ruku koje su joj masirale
udove mirisima ramena. .ije reagirala na lako povlačenje
kad joj je robinja uhvatila mokru kosu. Oči su joj bile zatvo-
rene. .ije više znala koliko se žena bavi njezinim uljepšava-
njem. (islila je samo na 2stine proročanske riječi izgovorene
tog jutra.


- 0ultan $e te no$as primiti4
Pokušavala je ne mrziti 2stu. .e. .ije mrzila 2stu. Obe-
$ala je sebi da $e sama vlastitom snagom izboriti svoje oslo-
bo!enje. .i 2sta ni kizlar-aga niti itko drugi ne mogu joj biti
od koristi. .itko osim nje. .ije smjela gubiti snagu nije smje-
la gubiti vrijeme na mržnju. 3reba joj bistra glava za ono što
je čeka. )istar um i cjelokupna energija.
1z prostora za oblačenje začula se glazba. %rupa eunuha
svirača prebirala je po žicama mandolina udarala je o bub-
njeve i puhala u 7laute. "essica podignu glavu.
2sta je predvodila skupinu robinja. 0vaka je u ruci dr-
žala jedan komad odje$e. "essica se okrenula postrance
oponašaju$i kadunine pokrete. Oslonila se na lakat.
)ez riječi je promatrala kako 2sta znakovima poziva
djevojke. One su istupale i pokazivale svaki detalj odore koju
$e odjenuti na sebe za večernji sastanak sa sultanom5 dola-
mu kaputi$ s bisernim dugmetima i zlatom opšivenim ru-
picama svilenu košulju ružičaste boje ki$ene dimije zagasi-
tomodre boje široki pojas urešen dijamantima nekoliko ni-
ski bisera koje $e joj biti ovijene oko struka dijademu sa
smaragdima dijamantima i opalom srebrne orukvice sa po-
put konca tankim nitima koje su se spajale u medaljon ne-
koliko narukvica povezanih s prstenom. .jezine ruke iskrit $e
u tami. %lava $e blještati. %rudi $e izazivati. .oge zapanjiti.
.jezin struk zbuniti. 6ak $e i stopala pohranjena u svilom
izvezene papučice poticati maštanja.
.aravno lice $e joj biti pokriveno.
- 0lažeš se* - upitala je 2sta postavivši se s "essicine
desne strane. 'imnula je.
- 3i znaš najbolje.
- Onda počnimo.
2stala je i malo raširila ruke. Zatvorila je oči znaju$i da
$e kad ih opet otvori izgledati kao haremska kaduna uvjer-
ljivije od osobe koja nosi taj naziv. Preobražaj mora biti pot-
pun.
%lazba nije jenjavala. Prepustila se njezinim zvucima.
'ad je rastvorila kapke "essica %re, više nije postojala.
?ena koja ju je promatrala iz ogledala bila joj je nepoznata.
.ije je se sje$ala. 3o prekrasno bi$e ukrašeno draguljima i
pokriveno velovima te oči podvučene crnom crtom blistave i
u tami bjelokosno čelo iski$eno sitnim medaljonči$ima koji
su padali s dijademe. Zračila je bila je egzotična istočnja-


čka - otjelotvorenje tajnovitosti posebno samoj sebi.
Zagledala se u vlastite oči koje su je promatrale iz zrca-
la. &a još se uvijek krila negdje u unutrašnjosti još uvijek
samosvojna i spremna da učini neizbježno. 0loboda nije pre-
stajala ponavljati u sebi sloboda... sloboda... sloboda.
- 9vala - obratila se ropkinjama iznenadivši se odluč-
nom tonu svog glasa. - 3o je sve.
.apustile su sobu jedva se osvrnuvši. 2sta je ostala.
"essica osta još tren pred ogledalom zatim se uputi prema
2sti paze$i da ne poremeti savršen raspored uresa i pad
nabora odje$e. Oprezno je izgovorila5
- ?eljela bih neko vrijeme ostati sama.
2sta se blago nasmiješila poljubila je svoju neobičnu
učenicu u obraz i polako se uputila prema vratima preplav-
ljena sjetom.
"essica se vratila zrcalu. -iše nije bila uznemirena.
Pažljivo je zagledala u svaki dio nakita niske bisera lanac
veo i svaku sitnicu. 0miruju$i se dubokim uzdahom maknu-
la je dijademu i ponovo se pogledala.

* * *

2 dvorištu na -ratima sre$e redovi eunuha drhtali su
od uzbu!enja. 0tajali su u redu postavljeni s obje strane pu-
ta koji je vodio u sultanove odaje. 0avladavali su poriv da go-
vore me!usobno kako ih kizlar-aga ne bi čuo izmjenjuju$i
poglede pune gladne radoznalosti i divljih beznadnih slika o
tome što bi se no$as moglo dogoditi u sultanovim sobama.
3arik je nastojao potisnuti duboki osje$aj napetosti i
uzbu!enja suosje$aju$i s ovim nesretnim polumuškarcima.
Opasnost u kojoj se nalazio silila ga je da se bori protiv
vlastitog uzbu!enja. 3reperio mu je svaki živac. .ije bio si-
guran je li pri svijesti. &rugo je bilo biti hrabarG sada je
morao stajati u redu duboko svjestan da ga samo jedan
korak dijeli od neizrecivih muka i užasne smrti. Pokušao
je potisnuti sumnje koje su mu strujale mislima mislima ko-
je su mu govorile da je 0alim možda bio u pravu. (ožda se
predao veličanstvenom izazovu ne vode$i mnogo računa o
tome da ispuni moralnu obavezu koju je neprekidno isticao.
1pak slika "essice nije ga napuštala čak ni kad je stajao na
balkonu i gledao pokolj tisu$e svojih sljedbenika. Ona je bila
otjelotvorenje svih tih ljudi. (orao ju je osloboditi. Oti$i $e u


smrt barem s jedinim osje$ajem grižnje savjesti manje. "essi-
ca %re, imat $e slobodu koju zaslužuje. 2koliko i plati svojim
životom on joj to mora omogu$iti.
Zvuci glazbe... slabi ali neporecivi. .eznatno se nag-
nuo naprijed i zagledao prema -ratima sre$e. Povorka je do-
lazila.
Predvodnik eunuha stao je iza 3arika i bez dvoum-
ljenja ga ošinuo bičem po ramenu. Zanjihao se ali je ostao
uspravan. (orat $e krajičkom oka loviti što se doga!a.
Polako naglašeno svečano povorka glazbenika korača-
la je put sultanovih odaja.
0lijedila ih je velika grupa eunuha. 1za njih stupale su
robinje svaka s pladnjem na kojem su bili nanizani šiš$eva-
pi kolači$i turlije najrazličitije !akonije. 1za njih šest eunu-
ha nosilo je na širokoj cvije$em zasutoj nosiljci svileni divan.
#unusi su bili golemi širokih ple$a i miši$avi. Za njima na
velikom crnom konju jahao je kizlar-aga.
1pak ništa se nije moglo usporediti s nadzemaljski ča-
robnim stvorom koji je ležao na divanu. .jezine oči prelazile
su preko lica eunuha uop$e ih ne primje$uju$i. .jezino ne-
pokriveno lice bilo je umiveno tako da je sjalo vlastitom pri-
rodnom ljepotom ružičasto bjelokosnog sjaja. %otovo neprim-
jetna šminka malo sjenila na kapcima i sjajilo za usne ne-
naseno na europski način. .a sebi je imala samo tanku
muslimansku bluzu s resama i širokim prozračnim rukavima
modre dimije i jednostavne papučice. Od nakita nosila je sa-
mo dijamantima optočen pojas koji je isticao njezin nježni
struk još tanji otkad je dospjela u harem. .jezino lice uokvi-
rivala je prekrasna svijetla kosa valovito padaju$i niz ple$a.
)ila je zapanjuju$a u svojoj jednostavnosti.
3ariku prestade kucati srce. "essica... odlazi sultanu
9asamu.
'lecala su mu koljena. 3rudio se da ostane na nogama
ali ga još nikad ništa nije pogodilo kao pogled na nju. Ona
se predavala sudbini. Platit $e je vlastitim životom. /ko je
sada i oslobodi uvijek $e biti obilježena onim što se dogodilo
na svršetku niza postrojenih eunuha.
Odjednom se ukrutio. %ledala je u njega. 0alim je bio u
pravu. Ona je znala tko je on.
Pogledali su se kratko oštro i divlje. 'ad su nosila pro-
micala uz 3arika "essica ga je prostrijelila hladnim i optužu-
ju$im pogledom. Osjetio je u njemu žaoku predbacivanje što


ju je izdao što je izdao vlastite ideale.
.a tren jedan užasan tren 3arik je pomislio da $e mu
nešto re$i. .jezine usne sjajne i malo razdvojene kao da su
upravo kušale najsla!u trešnju počele su se micati. Prestao
je disati.
@amena crnih eunuha promicala su pored njega nagov-
ještavaju$i skoro sladostraš$e kojem se mora predati žena
nošena na njihovim ple$ima. 0topu za stopom izvršavali su
zada$u za koju su bili pripremani i mučeni. #unusi u redu
stajali su nijemo i mirno onako kako su ih podučili.
(e!utim žena koja je promakla uz 3arika više nije bila ona
ista osoba koju je znao od ranije.
"essica je potvrdila njegovo vjerovanje da pred sobom
nema glupavo osje$ajno stvorenje - opis kojim bi divljaci
okarakterizirali ženu kao ljudsko bi$e. On se pretvarao da
je barbarin ali nije mogao sakriti svoje pravo lice pred "essi-
com dok su putovali kroz 0iriju i 3ursku kao otmičar i
zarobljenica. Zatvorila je usta podigla glavu i okrenula se
od njega. 0mjestila se udobno na divanu i zagledala u izrez-
barena vrata kroz koja $e uskoro biti primljena kao sultanova
goš$a.
.jezina budu$nost bila je nekoliko koraka udaljena od
nosiljke.
1% 1% 1% 1%. .. .

@askoš nije mogla biti jasnije izražena ni na jednom
mjestu na svijetu kao što je to bilo u palači sultana 9a-
sama iza golemih drvenih vrata koja su vodila u njegove
odaje. 6ak ni zlatom optočene kvake nisu mogle navijestiti
ono što $e biti vi!eno u unutrašnjosti. "essica se polako spu-
stila s divana. #unusi su joj pomagali odnose$i se prema
njenu tijelu kao prema nečemu što bi se moglo razbiti ako se
pažljivo ne prihva$a. @astvorili su vratnice i ona koja je tre-
bala postati suprugom malog činovnika ušla je u prostorije
gdje je malo žena na svijetu ikada kročilo. Ona je bila mo-
gu$a kraljica. Ato $e joj budu$nost donijeti nitko ni ona sa-
ma nije mogao prore$i.
-elika soba za primanje bila je obložena prekrasnim dr-
vetom. 0 obje strane saga što se prostirao do sultanova pri-
jestolja stajali su prekrasnim duborezom izra!eni ormari. .a
povišenom tronu čekao je sam sultan. .jegova odje$a za ni-
jansu je bila sjajnija od mjesta na kojem je sjedio a nju je
nadmašivala činjenica da je na sebi nosi čovjek koji vlada go-
lemim carstvom. .a sebi je imao odje$u od baršuna zla$anog
sjaja s ovratnikom od listi$a zlata utisnutih u tkaninu s
uzorkom. 3eški crvenocrni brokat isticao je obris njegovih
grudi ramena i pojasa. .a njegovom 7esu blistalo je bijelo or-
lovo pero pričvrš$eno lanči$em od bisera.
&akle... i on se dotjerao za susret s njom jednako kao
što se ona pomno pripremala za njega. - Zanimljivo.
.apravila je nekoliko koraka neosjetljiva na raskoš koja
ju je okruživala. 'ao što ju je 2sta podučila naklonila se i
izvela prvi selam. 'ao odgovor sultan joj mahnu da pri!e.
Pomakla se točno šest koraka onda je opet izvela selam.
.jegovo lice bilo je nepokretno. Pozvao ju je bliže. "oš
šest koraka... opet selam. )io je to tre$i i posljednji poklon.
Podigla je glavu i drže$i se učiteljičine poduke zagledala se u
sag ispod svojih nogu prekriživši ruke ispod grudi.
&isanje joj je bilo glasno poput huke )ospora. 6ekala je.
- 9o$ete li cijelu večer gledati u pod pred sobom*
.jegov glas čak i u ovoj golemoj sobi zvučao je nježnije
nego prošli put. "essica je polako spustila ruke ispravila se i
zagledala mu se ravno u oči kao što je i on gledao u njezine.
-iše od svega više od raskošne odje$e nakita ili pera


privukle su je njegove oči. .isu bile slične ni jednima koje je
dosad vidjela. )ile su crne ali pune iskrica. 'ao da je netko
kapnuo dvije kapi ulja na glatko staklo. 1ako je njegovo tijelo
izgubilo mladenačku svježinu oči su mu sjale poput ulašte-
nog hematita i poga!ale je čak i iz tako velike udaljenosti.
.akon nekoliko trenutaka sultan je dodirnuo vlastite
grudi i upitao je5
- 1 što mislite* Odnosno bolje re$i što ste mislili o
meni kad ste me prvi put vidjeli*
)lago je nakrivila glavu.
- 1skreno*
Zanjihalo mu se orlovo pero.
- 1skreno.
- .iste tako stari kako sam očekivala.
1li se njezina otvorenost isplatila ili $e umrijeti.
.jegove crne oči zasvjetlucale su poput dragulja i onda
se počeo smijati. 0išao je s prijestolja i prišao joj. Ponudio joj
je svoju ruku i ona je prihvatila.
3ako su krenuli u obilazak njegovog dijela palače pro-
laze$i kroz odaje ispunjene namještajem različitih kultura i
razdoblja sve do balkona koji se prostirao duž tri najve$e so-
be koje je dosad vidjela. 0oba za primanje zatim soba u kojoj
je na niskim stoli$ima bila rasprostrta svakovrsna hrana i
konačno sultanova spava$a soba s golemim krevetom u sre-
dini postavljenim i spremnim. 'ad se u sobi za prijeme sul-
tan zaustavio pred portretom 3heodorea @oosevelta upitao je
"essicu5
- Ato mislite* &a li je dovoljno vjerna* "essica trepnu.
- (olim*
9asam pokaza na sliku.
- &a li @oosevelt stvarno tako izgleda* -i ste ga sreli zar
ne*
- .e... ne osobno.
- /li /merikanka ste.
- 'ad mi je majka bila živa provela sam nekoliko go-
dina u 3allahasseeu - objašnjavala je "essica čude$i se
što joj glas ne podrhtava - ali nikad nisam vidjela pred-
sjednika.
- On ne dolazi u 3allahassee*
)lago gun!anje. 8ako bi ga mogla razljutiti krivim odgo-
vorom.
- Prema 7otogra7ijama koje sam vidjela čini se da je por-


tret vrlo vjeran.
1skreno se nasmiješio na odgovor koji je želio čuti i po-
veo je u drugu prostoriju. Zadovoljno je promatrala obilje
hrane mnoštvo jela pripremljenih s mnogo umješnosti i pita-
la se što treba poduzeti. 2sta nije spominjala večeru.
- )iste li voljeli da vas poslužim*
Znala je da je napravila glupost čim joj je odgovorio5
- 2skoro možda Pričajte mi. 'akav je vaš 3allahassee.
&a li je važno mjesto* Prokletstvo4 3allahassee je bilo poslje-
dnje na što je večeras željela misliti znaju$i što je još čeka.
)ilo je opasno misliti na doba u kojem bi joj sadašnja su-
dbina djelovala poput lu!ačkog sna. 3ih dana a oni nisu
bili tako daleki ismijala bi svakog tko bi joj ispričao ovakvu
priču. Pa zaboga 3urska se nalazila na drugom kraju svije-
ta4 3ko bi uop$e dolazio na takvo mjesto* Prekinula je vlas-
tite misli i pokušala se sabrati.
- -ažno* .e nije. .e kao .eF Kork ih +ashington ili
Chicago. /li mislim da je lijepo - priznala je prije nego što je
shvatila da joj popušta oprez. - )ujna zelena brda... ljeti
užasna vlaga. Odmarali smo se na trijemu.
- 3rijemu*
.o naravno. On nije mogao znati što je to. .ikada
nije vidio pravu verandu. Proveo ju je kroz velika staklena
vrata do dugačkog balkona.
- Poput balkona - dodala je. - 2 predvečerje svi sjede na
svojim trijemu.
9asam se naslonio na ogradu.
- 3rijemovi. Zanimljivo.
- .ikad niste bili u /merici* - upitala je "essica pro-
kleto dobro znaju$i odgovor ali nije mogla odoljeti izazovu da
ga malo spusti s oblaka. )arem sad kad još može. 'ad je
odmahnuo glavom nije se predala. - Onda morate oti$i.
0ultan je pogledom prelazio po svom mramornom obita-
valištu.
- .eizvedivo.
- .e razumijem.
- .ikad ne napuštam palaču. - Poveo ju je za ruku duž
balkona do mjesta s kojeg se pružao najljepši pogled.
- .ikad niste izašli izvan zidova palače*
&ostojanstveno je slegnuo.
- "ednom sam bio u )rusi. Prije dvadeset godina.
"essica se naglo okrenula prema njemu ne prikrivaju$i


zaprepaštenje.
- .ikad niste obišli ni zemlje kojima vladate* "oš jedno
slijeganje ovo daleko nesvjesnije.
- .ije potrebno. 1mam stotine tisu$a uhoda. Oni mi sve
ispričaju.
Osje$aj sažaljenja probudi se u "essici neočekivan i
snažan poput pješčane oluje u pustinji.
- Oni vam ne mogu re$i kakvog je okusa odre!eno vino
nekog malog mjesta ne mogu vam prenijeti zvuk različitih
jezika i govora ulice niti vam mogu opisati mirise trgova...
- naglo se prekinula kad je vidjela kako on pruža prst i podiže
ga uvis. 'onačno ga je naljutila*
- 3o vas čini daleko dragocjenijom od svih drugih žena.
(ožete mi pričati o svom trijemu u 3allahasseeu.
6ini se da ga više zabavljala njezina zbunjenost od
priče o trijemovima. Znači tako i ti si ovdje zarobljenik po-
mislila je a svo tvoje bogatstvo i mo$ ne mogu te izbaviti. 2
biti ovo su tvoje zatvorske rešetke sultane.
/h kako je čeznula za tim da mu to može re$i4
9odala je uz njega i prije no što se snašla stajala
je uz široku postelju s baldahinima. 9asam je skidao svoju
gornju odje$u. Ostao je stajati samo u svilenkastoj no$noj
košulji koja je obasjana posljednjim zrakama zalaze$eg sunca
imala boju tamnog vina. 3ijelo mu je izgledalo drugačije nego
kad je bio odjeven u svečanu odoru. 1mao je široka i malo
zaobljena ramena. Prsa su mu bila snažna i napeta uprkos
godinama. &ržanje je govorilo o davnašnjem sjajnom izgle-
du. 3ijelo mu je bilo nabijeno i snažno kao deblo ali ne i za-
obljeno kao u njezina oca.
Ato su mu godine oduzele nadokna!ivao je srčanoš$u.
"oš uvijek je kročio ponosno. .ije se sramio što više nema
napete miši$e i snažne tetive koje su u mladosti privlačile
pažnju. "essica je u tim trenucima mnogo naučila o dosto-
janstvenom starenju. -idjela je to ve$ i kod 2ste i kadune.
'ad je skinuo 7es i okrenuo se prema njoj oči su mu plam-
tjele poput svjetiljke u koju je kanulo nekoliko novih kapi
ulja. .ekoliko sjedina srebrilo se na svjetlosti otkrivaju$i
ljepotu a ne starost. -oljela ga je takvog uop$e je nije
podsje$ao na tiranina.
Običan čovjek uhva$en u zamršenu mrežu. 'ao što je
ona morala napustiti &amask zbog traženja odgovora na
nepznata pitanja tako je i sultan 9asam činilo se tražio


isto to.
"essica osjeti da je još jednom obuzima sažaljenje
prema tom čovjeku. Znala je da ma koliko i izvježbana i po-
učena ne$e mo$i dati pravi odgovor.
0ultanove odaje sagra!ene su na mjestu s kojeg se naj-
jasnije vidio )ospor i gdje su vi!eni najljepši zalasci sunca.
3apiserije na suprotnom zidu oživljavale su u tim trenucima
jer su im tanke niti svjetlucale a pločice na podu i zidovima
treperile pod krvavocrvenom svjetloš$u. Posvuda su u sobi
gorjele tanke voštanice u platinastim svije$njacima spremne
da osvijetle sobu čim sunce zaroni na svoj počinak.
9asam se spustio na postelju čekaju$i.
Odjednom "essica se našla pred neočekivanim i nepo-
znatim. 0tajala je nad bezdanom spremna na veliki skok.
&a li $e je boljeti* &a li $e je usmrtiti* 9o$e li njezin ponos
preživjeti* 3rebala bi voditi ljubav po prvi put u životu i to
s muškarcem koga ne voli a postojali su razlozi zbog kojih
bi ga mogla i mrziti. 3ata ne znam što da radim. %dje si*
3rebam tvoj savjet...
3amo je sjedio sultan očekuju$i isto što je očekivao
od žena koje su posebno odabrane. .ajve$a čast govorili su
joj. 1zabrana.
.eprekidno je ponavljala u sebi da $e sve ispasti dobro
da ne$e biti tako teško - ako ne danas onda slijede$i put -
no ho$e li postojati drugi put* /ko se i prisili na strasno pre-
tvaranje ne$e li sultan osjetiti razliku* Zar on ne prepoznaje
ženu koja želi i onu koja je natjerana* Zurila je u njegove du-
boke tamne oči i pokušavala otkriti tajnu. "e li on čovjek koji
osje$a što je iskrenost a što pretvaranje* .ašla je odgovor -
on $e znati. Promatrao ju je s mudrom osje$ajnoš$u koja mu
je bila važnija od zadovoljenja nagona. On nije više bio beš$u-
tni vlastodržac. %ledala je u oči inteligentnih muškaraca i ra-
nije a on je bio jedan od njih.
Zatvorila je oči i dugo stajala nepokretna. Zatim je prišla
krevetu i kleknula na meku prostirku uz sultanove noge. 1z-
govarala je riječi koje su do tog trenutka bile pohranjene neg-
dje duboko u podsvijesti
- 2čila sam sve umjetnosti kojima bih vas mogla zado-
voljiti. 0vi oko mene podučavali su me kako da postanem
prava istočnjačka žena. - Podigla je oči prema njemu. -
/li ne može se izmijeniti odgoj koji mi je godinama usa!i-
van. Cijeli život sanjala sam kako bi ovaj trenutak trebao


izgledati a stvarnost je drugačija. .e na zapovijed.
9asam je podigao glavu i namrštio se.
- .ego kako*
"essica je duboko udahnula.
- .a Zapadu muškarci zavode ženu polagano... vreme-
nomJ ljubaznoš$u... brakom.
- Odbijate me*
'rv joj je prestala te$i žilama. Pognula je glavu pokazu-
ju$i potpunu potčinjenost.
- -ama pripadam i učinit $u što god želite. - Opet ga je
pogledala. - /li ako no$as legnem uz vas naše vo!enje lju-
bavi bit $e lažno. 2vježbana laž koja $e vam doduše po-
kazati što sam naučila. Pokazali su mi kako da vam laskam
da vam podilazim kako da se pretvaram da sam počaš$ena
sto ste me izabrali. /li vi ste me izabrali zbog mog izgleda i
pojave. 3ime ne mogu biti počaš$ena. 1 kako da ja pružam
zadovoljstvo vama kad vas uop$e ne poznajem* Zar je to sve
što želite* 0ve je prepuno žena koje umiru od čežnje da
vam laskaju. Zar to želite i od mene* "a to umijem i mogu.
/li tako ne$ete upoznati mene.
%ovorili su joj kako treba pripovijedati sa sultanom. Ovo
sigurno nije bio niti jedan od savjetovanih načina ali njezin
otpor izronio je iz nepredvidivih dubina a to nije bio nagon za
preživljavanjem. Progovorio je njezin osje$aj časti i suosje$a-
nje koje je iznenada počela gajiti prema ovom čovjeku - ne
vladaru ne kralju ne božanskom bi$u ve$ čovjeku.
'lečala je izložila je život opasnosti a sultan 9asam je
razmišljao.
- Ato je tako posebno u ženskom srcu - progovorio je vr-
lo polako - zbog čega vrijedi čekati*

* * *

Zoru na )osporu budila je svjetlost. .a nebu u vodi u
sultanovoj palači sazdanoj od mramora. 2nutar palače budila
se mržnja tamna i snažna poput uzburkane vode. (ržnja
ro!ena iz sablasti koje se 1stok davno uspio osloboditi. (uš-
karac koji vlada narodom nije trebao biti odan nijednoj ženi
čak ni naizgled. Ovdje su samo druge žene mogle ugroziti
vladavinu gospodarice i tako zadobiti mo$ slavu i možda
ljubav.
3arik je razumio takve običaje iako nije odobravao ve$i-


nu pravila kojih se njegov narod pridržavao. Zato što je ra-
zumio shvatio je zašto je kadunino lice izobličeno od bijesa i
zašto ga pesnicom tjera iz hodnika i nare!uje mu5
- Odlazi i reci astrologu da smjesta do!e4
Osjetio je snažnu znatiželju ravnu snazi gnjeva koji je
razdirao kadunu i požurio da što prije spoji sultanovog sav-
jetnika i sultanovu jedinu suprugu. .aravno bio je odmah
otpušten ali u vlastitoj zaokupljenosti dvoje mo$nih nije pri-
mijetilo kad se zavukao iza pregrade i čučnuo. 0lušao je paž-
ljivo.
- Ostala je uz njega cijelu no$ - govorila je kaduna iz-
diru$i se na čovječuljka. - Cijelu no$. "oš je kod njega.
/strologov glas zvučao je umiruju$e i pokroviteljski.
- 1 možda $e to biti kraj.
- / ako ne$e* - 'adunin glas dizao se u visine.
- Zašto ste toliko zabrinuti*
- 3rebala sam poslušati svoj nagon. 3rebala sam predo-
sjetiti da $e mu se svidjeti. 3rebala sam se pripremiti.
3arik je osjetio jasnu nemo$ u astrologovu tihu glasu.
Očito čovjek je pokušavao nekako smiriti ženin bijes.
- 0vaka novost jednom prestaje biti nova. 'aduna se
naglo okrenula.
- Ato ako mu rodi sina*
- 3i si prva kaduna. 3voj sin je nasljednik.
- /ko preživi - izgovorila je %rkinja. - 9asam nikad ne
pita za njega nikad ga ne posje$ujeJ
- .aravno da ne. &ječaka smo osamili zbog njegove vlas-
tite sigurnosti.
- / tko $e mog sina zaštititi od nje*
- Znači da vi brinete zbog sina - govorio je polako as-
trolog. - /ko ona rodi sina njezino $e dijete biti u opasnosti.
-i ste daleko mo$niji nego što $e ona ikad biti. 3arik se opre-
zno povukao kad se kaduna približila njegovu skrovištu.
&isala je polako i duboko pokušavaju$i stišati vlastiti gnjev i
uznemirenost. .ije govorila ali su joj oči uznemireno šetale
prelaze$i pogledom po prostirki pod nogama.
- Znači ipak niste uznemireni zbog sina - zaključio je
astrolog. 'ad se okrenula na njenom licu ogledao se očaj.
- Ato ako mi ga otme*
- 0ultana* /li vi ste ga izgubili prije mnogo godina.
- &ok sam god uz njega nisam ga izgubila.
- 3ada $ete poduzeti - govorio je astrolog važu$i sva-


ku riječ - sve što bude potrebno.
- &a ho$u. 0amo zapamti stari čovječe ako moj utje-
caj na sultana popusti zbog te žene potrudit $u se da se tebi
dogodi isto.
3arik je znao pravo značenje njezinih riječi značenje
koje bi promaklo svakome tko ne zna pravilno slušati. 0hva-
tio je da "essicin život iako je ležala uz najmo$nijeg čovjeka
Carstva polako gubi vrijednost.
Znao je da mora urediti da joj bude što bliže da je
zaštiti dok se ne ukaže povoljna prilika za bijeg. .ekako
$e morati uvjeriti one što imaju mo$ da ga odrede u "essi-
cinu pratnju. 0pretno se kradomice izvukao iz svog skroviš-
ta nužnost ga je tjerala i požurio prema stanu kizlar-age.
&ok je hodao smišljao je što mora re$i. Pokušavao se sjetiti
svog izgleda kad je prerušen u Ciganina kizlar-agi prodao
"essicu. 9o$e li se glavni eunuh sjetiti* 9o$e li ga prepoz-
nati* 1li je ipak bio dovoljno prljav i prerušen odje$om pa
kizlar-agu ne$e podsjetiti na nekadašnji susret*
.ije bilo važno. (ora riskirati.
&ok je žurio kroz nadsvo!ene vrtove iz razmišljanja se
prenuo samo jednom kad mu je pogled odlutao do prizora od
kojeg je osjetio čudan i oštar ubod u grudima.
"essicu su na nosiljci posutoj cvije$em vra$ali u ženske
odaje. 8ežala je na divanu zastrtom svilom i bezizražajnog
pogleda promatrala ljude oko sebe. "e li osje$ala sram zbog
toga što je sa sultanom 9asamom provela no$ i još mnogo vi-
še sati nakon dolaska zore* .e tumači li krivo njezin izraz li-
ca* 3e lijepe pravilne crte te sjajne oči* &a li mrzi sebe sa-
mu* 1li mrzi njega sultana i sve muškarce sada kad je bila
izdana i iskorištena*
)ol je bivao sve jači. 'rivnja i tisu$u drugih osje$aja ra-
zdirali su 3arika dok je gledao kako "essica bez ceremonija
polako silazi pred ulazom u ženske prostorije. .ije se držala
uznosito kad je prolazila izme!u žena koje su se micale kako
bi joj ostavile prostor za kretanje. 'ao da je nešto izuzetno.
1 bila je izuzetna nakon ove no$i. 3arik je odgonetao izraze
poštovanja ali i zavisti na licima prisutnih.
?ena kraljevskog držanja nije se moglo pogoditi iz kojeg
je kraja prišla je "essici i nježno je zagrlila. 0igurno haznedar
2sta. 0lušao je o njoj od nevezanim razgovorima eunuha. -a-
žna osoba. "oš jedna spona u lancu mo$nih.
3arik je prikovao pogled uz "essicu i nije ga svrnuo ni


nakon što je na mjestu gdje je neko vrijeme stajala ostao
samo prazan prostor. .estala je u ženskim odajama. Pre-
nuo se tek nakon nekoliko minuta. Počeo je razmišljati o
predstoje$em susretu s kizlar-agom i mučnom uvjeravanju
koje ne smije otvoreno pokazati a kamoli priznati.


* * *

"essica i 2sta prošle su kroz dva dugačka hodnika a
da nisu progovorile. 3ek kad su bile posve same sjele su
na mali kauč usred praznog predvorja. 2stine oči sjale su
kao u znatiželjne djevojčice i "essica se morala nasmijati. Pi-
tala se ho$e li plimu pobjedonosnih osje$aja uspjeti dočarati
i prenijeti na svoju učiteljicu ili $e ova biti razočarana.
- @azgovarali smo do zore - izgovorila je.
- / onda...*
- Onda smo nastavili. Postavlja mnogo pitanja.
2sta nabra obrve iako se ne bi moglo re$i da je bila
potpuno razočarana.
- 1 on misli da si zanimljiva*
- 3ako je izgledalo da. 2sta se udobnije smjesti.
- Onda je to dobar znak.
"essica pokuša otkriti što se krije iza suzdržanog glasa
njezine učiteljice ali nije uspijevala.
- Znači nalazi da sam drugačija zar ne* -rednija od je-
dne no$i običnog prevrtanja*
2sta neodlučno kimnu.
- &a... čini se da je tako..
- 1 to je dobro*
- Oh da da jako dobro.
"essica se nagnula prema 2sti. ?ar iščekivanja i na-
de probijao je iz njezinog pitanja.
- 'oliko $e vremena trebati da izborim slobodu*
Očekuju$i takvo pitanje 2sta se ve$ pripremila za
odgovor ali ne u ovakvim okolnostima. &a se "essica vrati-
la i objavila joj kako je podavanje izvedeno lakše bi se snaš-
la. Zato je polako odmjereno nižu$i laži počela govoriti na-
daju$i se da djeluje dovoljno uvjerljivo.
- Prvo ga moraš potpuno osvojiti. 2pamti "essica...
stvarna mo$ stječe se nakon što postaneš muškarčeva ljuba-
vnica.


)ila je svjesna nježnog prijekora što se krio u 2sti-
nim riječima. 1pak ona se osje$ala zadovoljnom. (uškarac
zaokupljen samo ženinim grudima i bokovima mislio je da
je ona daleko zanimljivija zbog uzvišenijih stvariG ve$u pohva-
lu nije trebala. .išta što joj 2sta kaže ne može je obeshrabri-
ti. Osvojit $e ona sultana 9asama ali osvojit $e njegov um.
- Pa - rekla je i potapšala učiteljičinu ruku daju$i joj
do znanja da je slobodna. 3rebalo se naravno dogoditi ob-
ratno. - 0ada mi samo treba dobar desetosatni san. - 2stala
je i uzela obje 2stine ruke u svoje. - 9vala ti za sve. Znam da
si mi povjerila svoje najve$e tajne. .adam se da shva$aš kako
ja moram postupati prema svom naho!enju prema vlasti-
tom porivu za sebe na najbolji mogu$i način.
Zabrinuta i ožaloš$ena 2sta je kimnula i okrenula glavu
od "essice.
- 0ve i činimo zbog nas samih.
- (ožda $u ja tebi jednog dana mo$i pomo$i kao što si ti
pomogla meni.
2sta se jedva uspjela nasmiješiti.
- &obro se odmori.

* * *

- Ato on radi ovdje*
"essicin glas odzvanjao je sobom jačinom o kojoj ra-
nije nije mogla ni sanjati. 'izlar-aga nesvjesno je ustuknuo.
(ahnuo je rukom prema eunuhu koji je stajao kao kip nas-
red tepiha čekaju$i da drugi odlučuju o njemu.
- On je tvoj.
- (oj* - "essica je zurila u muškarca.
- 3voj.
- Zašto*
- Zato jer si postala značajna osoba. 3reba ti netko tko
$e te čuvati.
- On*
- -rlo je snažan.
"essica se pomaknula naprijed i započela kružiti oko
eunuha. 2živala je u prilici što joj je pružena - može poniža-
vati čovjeka koji je njezin život zamalo pretvorio u ništavilo
koji ju je oteo i prodao u harem.
3arik je pokušavao gledati pravo pred sebe ne žele$i su-
sresti njezin pogled dok je obilazila naokolo. .adao se da ne-


$e prekinuti igru i odati ga. .adao se da ga ipak ne mrzi toli-
ko da bi ga mogla predati u ruke dželata jer tada $e i njezina
sudbina biti zapeča$ena.
- Odan je*
'izlar-aga kimnu.
- 1 moj* - ponovila je. - @adit $e sve što mu ja naredim*
'izlar-aga se počeo povlačiti. Približavao se vratima.
- Atogod zaželiš on $e izvršiti. - .estao je uz šuštanje
brokata.
0tajao je sam posred baršunom prekrivene sobe uz
ženu koju je osudio na tamnovanje. Osudio* 0vi bi zatvori
trebali biti tako raskošni. 1 on je podcijenio njezin nagon za
samoodržanjem. .e samo da se dobro snašla ve$ je u neko-
liko tričavih mjeseci zapravo tjedana dospjela tako visoko
da je se čak i kaduna pribojavala.
"essica se povukla nekoliko koraka. Prekrižila je ru-
ke. )ez okolišanja mu se obratila5
- "edno od lošijih prerušavanja. 6ini mi se da si bio
zgodniji kao Ciganin. .adam se da uvi!aš kako te ne bi bilo
teško razotkriti. &okaz protiv tebe bio bi prilično uvjerljiv.
- 3i to ne$eš učiniti.
- (ogu narediti da te ubiju.
- .i to ne$eš učiniti.
- Zašto si tako siguran* "a više nisam ista žena koju si
prodao.
- &ošao sam ti pomo$i da pobjegneš. 'imnula je i napu-
$ila usne.
- Oh zbilja* / kome $eš me onda prodati*
3arik odagna osje$aj krivnje koji mu prostruji tijelom.
- .akon što umaknemo iz palače pobrinut $u se da sti-
gneš u ambasadu.
- Očekuješ da ti povjerujem*
- 1mam dokaz koji $e potvrditi istinitost mojih riječi. "es-
sicine oči opasno su se natmurile.
- Atogod kažeš ne$e me uvjeriti da govoriš istinu.
1znerviran 3arik promijeni ton odlučan da prije!e u
napad.
- (ožda ti ne želiš oti$i. Ona stisne pesnice.
- (ožda sam otkrila kako mogu preživjeti.
3ijelo mu se ukrutilo od gnjeva sijevale su mu oči.


- 3ada nema nikakvog razloga da ostanem. - .aglo se
okrenuo i uputio prema balkonu.
- 'amo ideš* - viknula je slijede$i ga.
- ?ena teško može napustiti svoje odaje ali je zato rela-
tivno jednostavno za eunuha da pro!e neopažen. - Prebacio je
nogu preko ograde.
Osjetila je odlučnost u njegovu glasu. Odbacila je nipo-
daštavaju$e ponašanje i požurila za njim.
- 6ekaj4 3arik...
Zaustavila se nekoliko koraka od njega. Promatrali su
jedno drugo. Prostor koji ih je razdvajao bio je prepun nabo-
ja. )io je izazvan osje$ajima koji su se kretali od mržnje do
prezira do ovisnosti i još dalje do neočekivanih predjela.
%ledalo se dvoje zdvojnih zarobljenika. .jega su sputavali
vlastiti ideali a nju zidine palače i rascvjetano samopouzda-
nje kakvo možda nikada ne bi osjetila da nije srela čovjeka
koji je pred njom stajao.
Progovorila je tihim ali odlučnim glasom5
- Ato te dovodi ovamo* %rižnja savjesti* ?aljenje* Ato*
0tisnuo je usne. Osjetio se poput iznena!enog djete-
ta - kako ga je uspjela prozreti* Prasnuo je5
- .ovac. Charles me unajmio. .ovcem tvog oca. Osup-
nuta prošaptala je5
- 'ako si upoznao Charlesa*
- 8ad, /shle, ugovorila nam je sastanak nakon što je
utvrdila da se nalaziš u haremu.
)ila je zdvojna. 1stina* 8až* -iše nije znala razliku.
3oliko je prolaza u ovom labirintu bilo neprohodno...
- (ogao si njihova imena čuti slučajno - govorila je sla-
bim glasom. - -e$ sam dvaput izdana. "ednom od čovjeka u
bazaru jednom od tebe.
1nstinktivno 3arik je rukom posegnuo u haljine i iz-
vukao broš za koji mu je Charles rekao da $e ga "essica
prepoznati. &rago kamenje zasjalo je na svjetlosti kad ga je
podigao prema njenim očima. )oje su poigravale pred njezi-
nim raširenim zjenicama.
- 0ada vjeruješ*
'ao odgovor u kutu njezina oka pojavi se drhtava suza.

* * *

/mbasada je bila otvorena za jedno od ubitačnih ali ne-


zaobilaznih popodnevnih primanja za uglednike i #ngleze koji
su trenutno boravili u Carigradu. 0vakim danom za Charle-
sa su ovakvi skupovi postajali sve nepodnošljiviji jednako
kao što je njegovo diplomatsko strpljenje bivalo sve tanje.
"utrom se budio s mislima na "essicu i nezamisliva poniže-
nja kakvima je izložena no$u je tonuo u san zamišljaju$i da
čuje njezin zov koji izvire iz dubina nemirnih no$i. .a neki
način on ju je izdao iako nije mogao dokučiti zašto. Pokuša-
vao je pojmiti protekle doga!aje no odgovor mu je izmicao. .i-
je je smio dovesti. Pravi džentlmen nikada ne bi jednu damu
suočio s ovako barbarskom kulturom naročito ne tako nepo-
srednu djevojku kao što je bila "essiea. &a je bio mudriji po-
stupnije bi je uvodio u nepoznati svijet vode$i je prvo u
mjesta kao što su Pariz 8isabon (adrid i (ilano da to-
čno tim redosljedom. Otomansko Carstvo čak i <=>=. go-
dine sigurno nije bilo primjereno mjesto za jednu damu.
%lavom mu prostruji vrlo nepristojna misao kad mu je
pogled pao na gospo!u .etkovi$ (c.ešto koja je točila čaj iz
samovara i nadgledala stol prepun ječmenih kolači$a i torti
pored grupe turskih službenika koji su $askali s ambasado-
rom %rantom. .ikad se otprve nije mogao sjetiti njezina ime-
na. %ospo!a 3eapot. Pa sigurno nije prva osoba čije ime ot-
kriva ujedno i glavnu značajku karaktera.
0va sre$a lad, /shle, još je uvijek bila u Carigradu i
što je još bolje ovdje. Pomagali su mu njezina smirenost ra-
zumijevanje problema i naročito njezina za #ngleze netipič-
na srčanost.
Pokušao se opet usredotočiti na razgovor ljudi koji
su ga okruživali odnosno nekoliko supruga engleskih služ-
benika i velikog vezire s dvora sultana 9asama koji je od-
jeven u englesko odijelo i turski 7es izgledao kao čudno stje-
cište dvaju svjetova. Obra$ao se ženama naročito izraženom
pronicavoš$u i Charles je morao obratiti pažnju na razgovor.
- Zavidim vašim muževima - govorio je veliki vezir -
koji vas mogu pokazivati slobodno vaše prekrasne haljine i
nakit dok ja trošim cijelo bogatstvo na svoj harem. / zbog
čega* Zbog haljina što ih žene tamo pokazuju jedna drugoj.
'ao podbodena doskakutala je gospo!a 3eapot. 0pret-
no je pratila dva razgovora istovremeno spremna da se uk-
ljuči nekom slasnom primjedbom. &očekala je svojih pet
minuta. Charles je postao napet.
- %ospodine oh gospodine moramo vas nešto pitati -


cvrkutala je. Charlesu ne promakne da je govorila u množini.
- %ospo!o - obratio joj se vezir.
- -e$ nas neko vrijeme izvjesne stvari zbunjuju.
- &a*
- "e li mogu$e da žena bude zatvorena u harem protiv
vlastite volje* Charles se nakostriješio. 3eapot ga nikad nije
volio.
-eliki vezir odmahnu glavom.
- 3ako nešto nije mogu$e.
- / što je sa sultanovim haremom* - nije odustajala. -
6uli smo da su neke žene otete i prisiljavane na seksualno
robovanje...
- Zaboga gospo!o mi živimo u dvadesetom stolje$u4
Oduševljena njegovim riječima nije uzmicala.
- Znači ako je neka žena u haremu morala je do$i svo-
jevoljno* Progurala se uz Charlesa izazivaju$i. 2 Charlesu je
rastao bijes.
- %ospo!o... - započeo je.
- Charles nemojte. - )io je to ambasador %rant. Oštro
nare!enje tiho izgovoreno iza Charlesova ramena.
- -jerujte mi gospo!o - nastavljao je vezir - vrlo je teško
zadržavati ženu koja ne želi biti zadržana.
- 6ak i sultanu*
Charles stisnu pesnice.
- %ospo!o ako vas nešto muči do!avola istresite to
onda4 - Osjetio je stisak na svom laktu blago upozorenje
ambasadora %ranta ali ovo nije bilo prvi put da gospo!a
3eapot izgovara otrovne primjedbe na račun "essicinog ude-
sa. 8ikovala je nad nesre$ama i nemo$i drugih ogovaranjem
im nanose$i uvrede i bol. -olio bi je vidjeti prebačenu preko
kamile koja bi je odvukla na 3ibet.
2 tom trenutku okrenula se prema njemu izigravaju$i
potpunu nevinost s nedužnim izrazom na staračkom licu ko-
je je spretno koristila kao pokri$e stavivši ga odmah u nepo-
voljniji položaj.
- /li ja nemam pojma o čemu vi govorite...
- Prokleto dobro vi znate na što ja mislim4 0ada se am-
basador %rant ispriječio pred njim.
- Charles mislim da je bilo dosta.
/li i lad, /shle, osjetila je nekakvu nevolju. 1zronila
je niotkuda nose$i u ruci čašu za konjak puše$i dugačku
tursku cigaretu. )io je to dovoljan povod da se 3eapotovica


okani Charlesa i njegovih rana.
- (a lad, /shle,...
- 6ini mi se da konjak jednostavno nestaje - rekla je
lad, /shle, uputivši se prema staroj ženi ističu$i svoje rije-
či uzdizanjem obrva. - .ema ga više. Charles ho$ete li*
&uboko je udahnuo da smiri uzburkane misli.
- &apače. &opuštate* - 2palio je šibicu i zapalio joj ciga-
retu.
%ospo!a 3eapot se zablenula u lad, /shle, koja je uvla-
čila dugačke dimove.
0pašen Charles ponudi dami ruku i oni se udaljiše pra-
$eni zabezeknutim pogledima.
- (oram vam re$i da kao diplomat pokazujete tužno
nepoznavanje suptilnih pravila igre i pristojna ponašanja -
govorila mu je veselim glasom.
- Zlo mi je od pristojnosti - odgovorio je. - (islim da je
to samo druga riječ za površnost. Oh ne znam... - progun-
!ao je. 0pustio je glavu. - Počinjem se pitati činim li uop$e
dobro što "essicu pokušavam spasiti. .ije li joj to loša us-
luga. .e mogu zamisliti kako $e se vratiti me!u ljude poput
one stare lešinarke.
- .o no budimo pristojni.
- /li to nije pravedno. "essica ne zaslužuje da ostatak
života bude izložena pogledima i šaputanjima. 'ao da joj je
izrasla još jedna glava ili tako nešto. 0vakim satom sva-
kim danom ona tone na društvenoj ljestvici. 'ad bih sa-
mo znao što ona želi...
- .e smijete na taj način razmišljati - odgovorila mu je
lad, /shle,. - 2činite ono što mislite da je pravo i to $e biti
pravo. 1 vi i ja znamo da "essica u haremu nije svojevoljno.
Ona je dovoljno snažna izdržat $e zlobna govorkanja. .ije va-
žno što drugi osje$aju bitno je što vi osje$ate.
.a trenutak je ostao nijem potom je uzdahnuo. 2z-
dah je otkrivao njegove unutrašnje sumnje i brige iako se
niti jedna nije ticala "essicinog sužanjstva i stvari koje
možda mora činiti.
- 2koliko je još živa - započeo je polako - a znamo da je
bila kad ste je vi vidjeli sigurno je otkrila način da se spasi
smrti. Znao sam kako je snalažljiva ali nikad nisam bio svje-
stan koliko. Počinjem se pitati jesam li je dostojan*
- Zar se smije tako razmišljati* (alo je muškaraca koji
bi se poput vas mogli sna$i u ovako nemogu$oj situaciji.


"essica se nije predala a koliko primje$ujem niste se ni vi.
&osad bi odustali daleko snažniji muškarci.
- 9vala - odgovorio joj je iako je i dalje bio sumnjičav.
Charles više nije želio prisustvovati tračevima uglednika.
Osje$ao je da im više ne pripada. (ožda jednog dana ali sa-
da... ne. 3renutno je bio čovjek razapet izme!u dužnosti i os-
je$aja - opasan ponor bez sumnje.


* * *

&anas je bio pravi dan za neugodne situacije. -eliki ve-
zir vratio se tog poslijepodneva u palaču da sudjeluje u još
jednom osjetljivom razgovoru. / da više ne$e kročiti žicom
nad ponorom društvenih smicalica ve$ $e biti izložen varljivoj
naklonosti sultana tokom sastanka u "ildiz saraju.
0oba za primanje bila je prepuna poznatih savjetnika5
astrolog veliki vezir kizlar- aga kaduna u svojoj stolici malo
iza sultana. (e!utim danas kaduna nije mogla očekivati ni-
kakve povlastice jer se u prostoriji nalazila još jedna osoba
čije je prisustvo vrije!alo sultanovu jedinu ženu. Okrenula je
zastrto lice i teško našminkane oči gotovo neznatno u stranu
tako da može pogledom uloviti drugu ženu tu /merikanku
koja je sjedila sa sultanove lijeve strane omotana najljepšim
tkaninama i velovima. "ednako skupocjenim kao što su bile
kadunine. 'aduna se trudila da joj unutrašnji gnjev ne izbije
iz očiju ali je znala da teška šminka ne može sakriti odvra-
tnost kakvu je osje$ala. 3a žena. 3a žena mora platiti.
@azgovor o političkim problemima i donošenje odluka
potrajali su jer se astrolog sva!ao s velikim vezirom koji je
sada na sebi imao strogo orijentalnu odje$u.
- .emira je bilo u 0iriji i u (akedoniji - konačno se vezir
izravno obratio sultanu potiru$i tako astrologov napor da
umanji značaj i ozbiljnost činjenica s kojima su se morali
suočiti.
- Ato je vojska poduzela*
- (alo što su mogli učiniti. O7iciri su u nezavidnom
položaju. -ojnici ve$ tri mjeseca nisu dobili pla$u. 1z 0irije
nam stižu vijesti kako svakog dana sve više vojnika dezerti-
ra.
/strolog progovori umiljato bez krzmanja5
- -ojnici služe sultanu zbog časti a ne zbog novca.


-ezir odluči da stavi život na kocku. (orao je opovrg-
nuti astrologove riječi zbog istine za dobrobit Carstva.
- 3ako je možda bilo neko$ više nije. -ojska mora imati
osigurana sredstva.
- (ožda vojnici čeznu za velikom bitkom - predlagao je
astrolog. - Za pobjedom.
- .jima treba novac kojim $e prehraniti obitelji. "ednim
pokretom sultan presiječe raspravu.
- @azmotrit $u problem. Obojica možete i$i.
2činili su što im je nare!eno i otišli na suprotne strane.
0ultan se okrenuo "essici.
- .ije ti dosadno*
(alo se skutrila ispod skutova svoje bogate odje$e. Po-
mno paze$i što $e odgovoriti započela je5
- "ako je uzbudljivo. 6ini se da je gospodin vezir ra-
zuman čovjek. 6ini se da pažljivo važe svaku riječ i misao.
0avjestan čovjek.
- 3a... savjesnost - upitao je sultan 9asam - je nešto što
se kod vas cijeni*
- "a je izuzetno cijenim - rekla mu je potvrdno kimaju$i
glavom.
- / što je s mojim astrologom*
Znači točno je. 0ultana 9asama zanimalo je njezino
mišljenje. .jezino prisustvo moglo je biti opasno ali i korisno.
- 6ini se da je odan - rekla je nakon kratkog oklije-
vanja - ali su mu nazori staromodni.
- )ez savjesnosti*
0amo se nasmiješila zabavljena njegovim ponašanjem.
.ije očekivala da $e joj se on dopasti ali to se dogodilo.
9asam je polako kimao glavom.
- 0uvremen. .o da... 9ajde sjedni uz mene.
&uboko svjesna iskričavih varnica gnjeva koje su je po-
ga!ale iz kaduninog smjera "essica je ustala u nekoliko se
kratkih koraka našla uz sultanov divan i sjela na njegov
rub.
- 9tio bih ti nešto pokazati - rekao je. Pritisnuo je dug-
me sakriveno pod izrezbarenim drvenim okvirom.
0tresla se kad su se svi ormari duž zida istog trena ot-
vorili otkrivaju$i niz pušaka napunjenih i spremnih za pu-
canje.
- &a me zaštiti od atentatora - ponosno se oglasio
sultan. Pritisnuo je drugo dugme. 0obom zazujaše meci.


2hvatila se za svilom zastrt rub divana primijetivši da
je nekoliko ljudi moglo biti pogo!eno da se nisu primakli sul-
tanovu prijestolju. Očigledno htio je pokazati što misli ne
mare$i za cijenu koja je morala biti pla$ena. 9tio ju je za-
panjiti a to je bilo uznemiruju$e. Okrenuo se prema njoj.
- Pravo dvadeseto stolje$e. Prestravljena jedva je pro-
mrmljala.
- Zaista.
Prošlo je mnogo sati dok su joj ruke postale malo toplije.


11 11 11 11. .. .

Zrake sunca nestajale su iza zidova dvorišta. Posljednji
odsjevi prošetali su sjajnim mramornim zidovima boje$i ga
ružičasto. 3amo gdje su ve$ vladale sjenke carevalo je kr-
vavo crvenilo. (ala grupa mladih vojnika kročila je vrtovima.
0mijali su se i $askali. .itko ne bi mogao zamijetiti ništa ču-
dno.
Osim onih koji su znali naravno.
&ok je sultan 9asam besposleno leškario uživaju$i u
vlastitu zdravlju i kako se njemu činilo posvemašnjoj si-
gurnosti 3arik se naginjao preko ograde balkona. Probudio
ju je satima ranije nakon što se neopažen uvukao u nje-
zine odaje. Obavijestio ju je da se bliži pravi trenutak. 0hva-
tio je da ona jasno ne poima što to znači - vjerovala je da on
misli samo na njihov bijeg. Zajedno su stražarili bez riječi
čekaju$i na znak za pokret. &a je znala nešto više o vojnoj
taktici shvatila bi da za spašavanje dvoje ljudi nisu potre-
bni tako precizni dogovori. (ogla bi pretpostaviti da pred-
stoje važni doga!aji od kojih $e biti uzdrmano cijelo Carstvo.
0jedila je uz njega i pomno čekala na znak čije značenje nije
niti pretpostavljala. (islila je samo na sebe predmnijevao
je 3arik a on je morao misliti o svemu drugom samo ne o
vlastitoj sigurnosti.
2 vreloj ljetnoj no$i njemu je bilo hladno. (učilo ga je
još stotinu drugih osje$aja uznemiruju$i snažni - svijest o
onom što se zbiva iza zida u obližnjim vrtovima. ?udio je da
bude njihov sudionik da zna točno što se kada komu i gdje
zbiva. Cijelo vrijeme trudio se da ne gleda u "essicu pa ipak
ga je njezina slika dok je sjedila na ogradi i nestrpljivo čeka-
la na znak koji $e joj donijeti slobodu uznemiravala do dna
njegova bi$a. )ila je lijepa jasno i neopozivo lijepa. .e kao
tamnopute žene njegove sunarodnjakinje sa zgodnim
okruglim licima i velikim očima. .jezine oči nisu bile iscrta-
ne. )ile su jasno modre i brze poput očiju ptica. 8ice joj je
opet bilo svijetlo i blistavo poput bjelokosti onakvo kakvog se
sje$ao od prvog susreta prije no što ga je promijenilo pus-
tinjsko sunce. .os i brada bili su jasno izraženi a usta sa-
vršena ni pretanka niti prepuna. 1zgledala je začudno od-
jevena u istočnjačku odje$u ali nepokrivena lica. 'ao prava
Zapadnjakinja nije osje$ala potrebu da se skriva.


"ednim dijelom 3arika je ipak odbijala iako ju je ci-
jenio zato što je uspjela usprkos spletkama u palači pro-
na$i put do uspona. /li kako je mogla samu sebe izdati* Zar
časna smrt ne bi bila bolja od podavanja tiraninu*
Osjetio je strašnu bol kad je pomislio da bi "essica
mogla gajiti nekakve osje$aje prema sultanu. Zar nije na
njezinu licu vidio zadovoljstvo kad su je vra$ali u njezine
odaje* .akon što je uz sultana provela više vremena od
ijedne žene u posljednjih deset godina.
0krivao je ruke kako ne bi došao u iskušenje da joj do-
dirne lice i provjeri je li ona samo njegova tlapnja ili stvarno
živi stvor. Od prvog trena zadivila ga je njezina odvažnost a
sada je uvidio da se zna boriti za vlastiti opstanak iako ne
vjeruje ni u kakve velike ideje. .ikakav cilj. .ikakvo rušenje
carstva.
0krenuo je pogled i ugledao kako jedan vojnik skida 7es
s glave podiže ga uvis i maše kao da pozdravlja odlazak sun-
ca. 2stao je.
- 3o je. - "essica spremno skoči i uspravno stade uz
njega. Objasnio joj je5 - Znak. (oramo krenuti.
Zaboravio je na sve. (islio je samo na to kako mora
djelovati. Opet je postao vojnik. Pokupio je nekoliko stvari
što ih je "essica izabrala za nošenje i zajedno su požurili
prema vratima. Ona nije postavljala pitanja nije se suprot-
stavljala nije se sa žaljenjem osvrtala za onim što ostavlja.
.ije znao što da o tome misli.
- Požuri - rekao je. - &rži se mene i radi ono što...
.ekoliko sekundi ih je dijelilo od izlaza kad su se naglo
otvorila vrata. 2 sobu je nahrupio kizlar-aga pra$en četom
robova.
Zastenjala je. .ekako su ih otkrili4
.o robovi su nosili čudno oružje. (uzičke instrumente*
Cvije$e* 9ranu* .amjeravaju li zarobiti nju i 3arika ili ih ot-
rovati hranom*
- 3ri sam koraka ispred sultana - govorio je kizlar-aga
obuzet panikom.
- On dolazi ovamo* - izlanu "essica. - 0ada*
- -rlo velika čast. - -isoki crni čovjek odmah je na sve
strane počeo raspore!ivati robove i izdavati im nare!enja. -
Požuri s hranom. Pobrini se da masline budu svježe. Pažlji-
vo s tim zumbulom glupane. .o gdje je glazba* -as dvije
donesite "essicinu plavu odje$u i papučice.


"essica je očajnički gledala u 3arika. .a njegovom licu
odražavao se bolni beznadežni jad dok joj je nijemim po-
gledima tumačio bezizlaznost položaja i nemogu$nost bije-
ga. Za nju je to bio gubitak vremena i neumitno ispunje-
nje sudbine koju je svim srcem željela izbje$i. Za njega
bio je to trenutak da je zauvijek izgubi jer je znao što se
vani doga!a. &ruge prilike možda ne$e ni biti. 0tajali su i ni-
jemo izmjenjivali poglede zaokupljeni ludim mislima o izne-
nadnom prepadu mjere$i udaljenost od vrata ali soba se
svakim trenom punila sa sve više posluge koja je pripremala
doček za sultana 9asama.
Prekasno. 2 sobi zavlada tajac. .a pljesak kizlarovih
dlanova robovi su se umirili pozorno iščekuju$i. 3išina je bi-
la nepodnošljiva. Odjednom se u sobi stvorio sultan. .ečujno
je koračao po mekim sagovima koji su prekrivali podove. Za
njim su žurili tjelesni čuvari i astrolog. 'izlar-aga se presami-
tio.
- 0ve što poželite bit $e vam posluženo. 0vaka želja is-
punjena. 0vaki san ostvaren.
)ez ceremonija sultan pokaza prema "essici. 'akva
grubost pomislila je.
- Ono što želim - rekao je 9asam - je da ostanem sam s
ovom ženom.
'izlar-aga opet pljesnu. 1stog trena soba se ispraznila.
0amo je 3arik oklijevao. .a licu mu se vidjelo preplitanje ra-
znih čuvstava. /li bio je bespomo$an jednako kao i "essica.
2 očima mu je plamtjela lu!ačka pomisao na ubojstvo -
može li usmrtiti sultana i pobje$i s njom prije no što dru-
gi shvate* (ože li se sakriti negdje u sobi a da sultan po-
misli kako je ostao nasamo s njom* Zatim ga porazi misao
da "essica možda nasamu želi porazgovarati sa sultanom.
.apokon oni su ljubavnici.
Od pomisli da bi "essica sa sultanom mogla voditi lju-
bav njemu se smuči. Odjednom je spoznao da se takvi osje-
$aji ne bude u muškarcu prema bilo kojoj ženi koju spaša-
va. 1 zar pokušaj bijega ne bi trebao biti uznemiruju$i od
žene same*
'onačno prisiljen da prizna neizbježno povukao se iz
sobe.
%ledala ga je kako odlazi osje$aju$i se uhva$enom u
vrtuljak koji se odjednom pokrenuo. "oš maločas hrabrila se
i pripremala za smrtonosni bijeg iz najčuvanije utvrde Cars-


tva. 0ada odjednom morala se sabrati i otkriti način da
umiri sultana koji nije tajio da kipti od želje za njom. 1spu-
njena osje$ajem bezna!a pravila se da pokušava poslužiti
jelo prisiljavaju$i se da usredotoči misli na ovu neočekivanu
situaciju. (ožda se mora suočiti s istinom možda mora le$i
sa sultanom kako bi ipak jednom mogla pobje$i. -e$ je pre-
stala misliti na tako nešto... ali mora je opet bila tu prisut-
nija no ikad. 3resle su joj se ruke. .ije podizala oči. 9asam
nije skidao pogled s njezina tijela.
- 'ažu mi da te ne zanimaju nakit i haljine da riznica
nema ništa što ti želiš. .emaju$i ništa bolje na umu odlučila
je da mu kaže istinu.
- %ovore ti istinu.
- /ko je tako kako da ti se dodvorim* Ato ti želiš*
0lobodu. @iječ je odzvanjala njezinim mislima. 0tisnula
je usne da joj misao ne izleti iz usta. .atočila mu je kavu i
nasmiješila se.
On se udobno zavalio u gomilu mekih jastuka. Prihvatio
je šalicu očigledno zadovoljan njezinim izrazom lica. "essica je
shvatila da poduka nije bila uzaludna.
- @azmišljao sam - tiho je govorio sultan - da te uzmem
za drugu suprugu. 1spravila se zatečena.
Primijetio je njezinu reakciju zapravo s nestrpljenjem
ju je očekivao.
- &akle imaš pred sobom moju bračnu ponudu. (ožeš
postati drugom kadunom. "essica je drhtala istovremeno uz-
drmana ponosom i stravom zbog izrečene ponude.
- 2 /merici - izgovorila je uz neznatni treptaj - muškarac
ima samo jednu ženu. "ednostavno joj je odgovorio.
- (i nismo u /merici.
Za njega je ovo jednostavno objašnjenje bilo dovoljno.
Ona se iznenada osjetila sigurnijom jer je njezina
osobna težnja za mo$i opet prokolala venama.
- / prva kaduna* ?eli li ona drugu suprugu*
- Prva kaduna želi samo ono što i ja želim.
?ude$i da mu otkrije istinu da zavrišti o %ejzlinoj smrti
u te neupu$ene uši dopustila je da bude povučena u zagr-
ljaj. 0mišljala je prave riječi što $e je izvu$i iz ruku muškar-
ca.
- ?elio bih da se i druga tako ponaša. ?elio ju je želio ju
je sada.
Proračunato je rekla5


- /ko se trebam udati voljela bih da budem djevica do
prve bračne no$i. - /ko je ne može spasiti engleska tradicija
možda je mogu spasiti vlastiti zahtjevi. 0ultan ju je želio
osvojiti želio je da mu bude žena a ne obična robinja ali nije
znao kako da to postigne ponašaju$i se kao čovjek koji je
navikao da mu svaka želja bude zadovoljena. ?alila ga je ia-
ko ga je istovremeno prezirala zbog neobaviještenosti.
.jegov dah dražio joj je uho griju$i je. (irisao je na
kavu i pilav. Pokušavala se izvu$i trude$i se da ga ne odgur-
ne.
- / ja bih želio da moja supruga bude iskusna - mrm-
ljao je. )ila je jasna razlika u razmišljanju zapadnjačkog mu-
škarca i 1stočnjaka. Privukao ju je. 0tisnuo.
Pokušala se pokoriti ali njezin nagonski otpor i neposto-
janje ljubavi prema sultanu izbili su na površinu. On više ni-
je bio stranac ali u dnu bi$a bila je hladna poput stijene. Pri-
vukao ju je uz svoje snažno tijelo i znalački je počeo milovati.
- 3i zapadnjački običaji počinju me gnjaviti - rekao je.
- Znaš ti zaista nemaš nikakvog izbora.
)io je inteligentan iako razmažen. Ona je dobro znala
koliko je sultan u pravu.
.ije imala izbora. -iše nije mogla krasti vrijeme i
odugovlačiti. 9asam joj je otkopčao haljinu i uhvatio je za
dojku. Zatvorila je oči i čekala. 2skoro svakog časa neka-
kav osje$aj mora se javiti. 2hvatit $e se za njega i izdržati.
Počeli su damari u njezinoj glavi. /h ne... Zvuk je do-
pirao izvana daleko izvan zidina palače. (etalni udarci i zap-
jevanje bili su svakog časa sve bliže.
9asam je gledao preko njezine glaveJ slušao. Odgurnuo
ju je i pojurio na balkon.
Zaustavila se na rubu ležaljke od jastuka i pitala5
- Ato je*
Prije no što se izgubio odjek njezinih rijeci u sobu
je banuo astrolog pra$en grupom stražara.
- Približavaju se. Prema riznici.
- 3ko* - upitala je "essica zaboravivši na svoj položaj. -
Ato se doga!a*
0ultan se okrenuo prema njoj. )io je to muškarac
koji više nije bio savladan straš$u. .ešto posve drugo zrači-
lo je iz njegova pogleda.
- Ovdje si sigurna. 3o s tobom nema nikakve veze. -
Pogledao je stražare. - Odmah kre$emo.


* * *

)rzo su ga okružili tvore$i štit sastavljen od ljudskih
tijela. Odjurili su iz sobe ostavljaju$i "essicu samu i zbu-
njenu.
-iše od stotinu vojnika jurišalo je na vrata carske riz-
nice. Pjevali su i metalnim žlicama udarali u plitke limene
posude i tako izražavali svoje nezadovoljstvo.
-ojnicima unutar zidina bio je to zastrašuju$i prizor
jer su bili navikli na život upravljan vojničkim nare!enjima
i disciplinom. (ogli su razumjeti gnjev običnih ljudi ali te-
ško su prihva$ali pobunu koja je rasla unutar njihovih re-
dova protiv koje su morali djelovati.
@evolucionari nisu prekidali izvikivanje zahtjeva a
pridružilo im se još stotinu vojnika kod vanjskog zida rizni-
ce.
- Otvorite4 - zapjevali su vrištali vikali. "ečali. - &ajte
nam naše pla$e4
2 unutrašnjosti na skelama stajalo je nekoliko stoti-
na naoružanih muškaraca sakrivenih i zašti$enih od pobu-
njenika debelim zidinama. -irili su kroz puškarnice i preko
zidova pitaju$i se kako mogu poduzeti nešto protiv ljudi
koji su i sami mogli stajati uz njih s njihove strane. 0vaki
muškarac znao je da bi njegov susjed u svakom trenutku
mogao odustati i pridružiti se pobunjenicima. 6ak su i oni
unutar zidina razumjeli pobude onih izvana jer ni njih nisu
pla$ali mnogo bolje od ratnika na bojnom polju.
.a najvišoj gredi skele carski glavni zapovjednik proma-
trao je gomilu pod sobom i oštro se obratio o7icirima.
- Prekasno je za razboritost.
O7iciri nisu bili sigurni govori li on neizbježnu istinu ili
je samo podlegao trenutnoj mrzovolji. &a li je slomljen neiz-
drživom napetoš$u ili je svjesno odlučio da na pobunjenim
vojnicima pokaže primjerom što $e se desiti svakom tko se u
vojsci drzne podi$i glas* 6inilo se da je ve$ donio odluku vje-
rojatno daleko prije nego je itko to shvatio.
Podigao je ruku i potom je munjevitom brzinom spus-
tio daju$i nesumnjivi znak za otvaranje vatre.
(jesečeva svjetlost odbijala se od stotinu cijevi. 3amne
sjene muškaraca u uni7ormama isticale su se u svijetloj no$i.
2spinjali su se na zidine izviru$i iz tame poput zmija iz skro-
vitog legla. &obivši naredbu navikli da se pokoravaju zapu-


cali su na skupinu kojoj su i sami mogli pripadati. .itko od
njih nije uspio zatomiti tu istinu.
Pucnji su osvijetlili tamu. Pobunjenici su padali kao
snoplje. Cijeli prostor bio je izrešetan mecima. @evolucionari
su se razbježali divlje traže$i sklonište pred neočekivanim
pokoljem. /li zaklona nije bilo. .a otvorenom prostoru oko ri-
znice rušili su nezaustavljivo lako poga!ani jer su im uni-
7orme bile jasno vidljive na mjesečini. Protest se pretvorio u
masakr. 0mrt je opet pobje!ivala.
%lavni zapovjednik bio je izuzetno zadovoljan. &a ti $e
ljudi naučiti lekciju. Oni koji prežive potrudit $e se da ih
vraški malo ostane na životu pripovijedat $e što se doga!a
onima koji se protive najvišoj vlasti Carstva. .aučit $e da
novac nikad ne smije biti preči od odanosti vlastitom vladaru
i njegovim sljedbenicima. 2spravio se na vrhu nadaju$i se
da vojnici dolje vide njegovo krupno tijelo i shva$aju tko
rukovodi akcijom.
2znemirio se tek kad je primijetio da mladi vojnik koji
je stajao uz njega više ne puca ve$ zuri u dubinu razroga-
čenih očiju. Zapovjednik je nekoliko trenutaka proučavao
njegovo mlado lice pitaju$i se je li mu ponestalo municije.
.apokon je shvatio što se zbiva s momkom.
- .astavi pucati vojniče - naredio je. (ladi$ se gotovo
ugušio kad je pokušao progovoriti.
- /li... ali oni su nenaoružani4
- Oni su izdajice. .astavi pucati ili $e te sti$i ista kazna.
-ojnik je zatvorio oči i dugo se nije micao. 0uze su mu
klizile niz obraze dok se prisje$ao dana obuke i velikih priča
o slavi kojom $e jednog dana biti ovjenčan.
Zar je junaštvo pucati u svoju ro!enu bra$u*
)espomo$an pra$en pogledom zapovjednika znao je da
nema nikakva izbora. Podigao je cijev naciljao stisnuo drh-
tave usne i zapucao.
&olje je jedan čovjek u trku pao i zagnjurio lice u lokvu
krvi svojih sudrugova.
'onačno je nare!en prekid vatre ali stotinu ljudi više
nije bilo me!u živima. Za zapovjednika koji je naredio da
se zapale lomače gubitak nije bio vrijedan spomena. )ez
poslušnosti ne$e biti ni Carstva a ako vojnici budu zahti-
jevali novac ne pridržavaju$i se uvriježenog reda o pokora-
vanju nema govora. Plamen se podizao prema no$nom nebu
a iz njega se izvijao dim ispunjen mirisom spaljena mesa.


.a sve strane prštala je uzavrela krv. 3ijelo za tijelom bacano
je u vatru i uskoro je smrad paljevine nošen vjetrom stigao
do )ospora kao opomena svima onima koji bi se mogli usudi-
ti da pruže otpor vladavini i mudrosti sultana 9asama.
0ultan je okružen mnoštvom stražara promatrao pop-
rište krvoproli$a od trenutka kad su mu javili da više nema
nikakve opasnosti. 'ružio je pogledom preko gomile leševa
i zadovoljno gledao kako odani pobiru tijela nevjernih i
predaju ih plamenu lomače. 'onačno je prišao zapovjedniku
da čuje izvještaj.
- (e!u ranjenicima pronašli smo nekolicinu za koje
sumnjamo da pripadaju pokretu mladoturaka - izvijestio ga je
zapovjednik.
0ultan 9asam sagnuo se nad jedno tijelo i skinuo 7es s
glave mrtvaca.
- Znači tako - mrmljao je - sada se prerušavaju u vojni-
ke. %dje su sumnjivci*
- 2 tamnici. 1spituju ih.
6ak se ni sultan nije mogao suzdržati od drhtaja
strave pri pomisli na metode ispitivanja svojih carskih istra-
žitelja.
- ?elim znati gdje revolucionari održavaju svoje sastan-
ke.
- .are!enje $e biti izvršeno.
'ad se sultan vratio u sobu za primanje veliki vezir
spremno ga je čekao drže$i pod miškom hrpu papira i pro-
glasa. 0ultan ih je okrznuo okom ali spretno pravio kako ne
umire od želje da ih pregleda. Pretpostavljao je tko im je
tvorac. 8ijeno ne prošetao uz vezira zavalio se na prijestolju i
pomno odbrojavao minute.
-ezir nije čekao.
- 3u je sve što sam pokupio od pobunjenika. 0ultan ne-
marno mahnu rukom.
- 0tavi ih tamo.
-ezir ih poslušno spusti na stol opločen mozaikom.
- (ožda su i revolucionari umiješani ali ne smijemo se
pretvarati da je do pobune došlo zbog poticaja izvana. .o$as
su vaši vojnici izgubili živote. -aši ljudi. &igli su glas protiv
vas.
0ultan uzdignu jednu obrvu.
- Pretjeruješ s ozbiljnoš$u situacije u vojsci.
- Preuzvišeni morate priznati da problemi stvarno pos-


toje. - -eliki vezir je govorio odlučnim glasom iz svake njego-
ve riječi izbijao je očaj. 0ultan ga je više podsje$ao na razma-
ženo dijete nego na zrelog pedesetogodišnjaka. - .e smijemo
ih više zanemarivati.
- Aačica lokalnih vojnika pohlepnih izdajnika izvela je
smiješnu lakrdiju a ti me ho$eš uvjeriti da me cijela vojska
namjerava napustiti. .e vidim razloge za uzbu!ivanje.
- 1 to kažete za no$ašnji doga!aj* - vikao je vezir zaja-
purena lica. - )ez vojske vaša bi mo$ bila ozbiljno ugrožena.
0ultan ga prostrijeli ledenim pogledom.
-ezir mu uzvrati pogled jednako hladan i odlučan.
0ultan ustane s trona izdižu$i se iznad svog ministra
kao što je staro )izantsko Carstvo stajalo poput utvare nad
Carigradom.
- 1ako se naši pogledi razmimoilaze u mnogim pitanji-
ma uvijek sam tvoje savjete smatrao vrijednima pažnje. .o
možda bi mi mogao biti od daleko ve$e koristi na nekom
drugom mjestu.
-elikom veziru se rastvore usta. 0tresao se od iznena-
!enja. 0ultan 9asam nastavio je govoriti.
- (islim da situacija u /rmeniji zahtijeva naš nadzor.
%ospodine no$as možete napustiti palaču.
-ezir je zurio preda se. Potom se trgnuo. Progonstvo.
"asno i jednostavno. )ez mogu$nosti izbora. Okrenuo se
uspravio i napustio odaju. .a neki način bilo mu je drago...
0am okružen samo prošloš$u i nesigurnom budu$-
noš$u što ga tek čeka sultan je prišao stoli$u i udubio se u
čitanje dokumenata.

* * *

"essica je konačno usnula.
'ad je napokon prestala zaglušuju$a i stravična puc-
njava i u daljini se zapalila vatra jedva vidljiva s njezina
balkona 3arik ju je natjerao da pokuša zaspati.
.ebo se crvenilo od odsjaja lomače a oni više nisu znali
kako $e opet mo$i organizirati bijeg. 0ada više ne$e biti dovo-
ljno neznatno podmi$ivanje.
&rugi nisu spavali. ?eljeli su iskoristiti povoljan tre-
nutak da učine ono što su smatrali svojom dužnoš$u zbog
dobrobiti Carstva njihove kadune i njezina sina nasljednika.
1zronili su iz tame na mjesečini koja je blijedo osvjetljavala


dio palače u kojima su živjele žene. .joj ovdje nije bilo mjes-
ta. Zavrtjela je im mozak tako im je rekla kaduna kad im je
nemarno izdavala nare!enje.
)ili su obučeni kao derviši s tradicionalnim turbanima
u košuljama i laganim hlačama. .a nogama su imali čizme.
0amo su njihove zaobljene sablje i bjelilom oprašena lica ot-
krivala da se ne radi o pravim dervišima. 8ica su im izgleda-
la kao skamenjene maske a oči su bile šuplje duplje.
.asrnuli su na nju iz mraka iako nisu očekivali nika-
kav otpor. .o "essica je tek lagano utonula u san nesposo-
bna da spokojno usni jer je strepila od sutrašnjeg dana. @a-
zbudila se istog trena kad joj se muškarčeva teška ruka spus-
tila na vrat. Pored očiju joj proletje hladno sječivo.
- .e4 - vrisnula je prestravljena oštrom sabljom i sabla-
snim izgledom napadačeva lica. 2spjela se izmaknuti. 0ječivo
je zaparalo njezin jastuk. 0obom se razletjelo perje.
&rugi muškarac uspuzao je na postelju i krenuo da je
uhvati dok je prvi osloba!ao oružje zabodeno u uzglavlje.
"essica opet vrisnu ali istovremeno tjerana strahom zamah-
nu pesnicom prema licu čovjeka koji ju je pokušavao zgrabiti.
.apadač je načas zabacio glavu ali je rukom dohvatio njezi-
nu spava$icu i nije je ispuštao. 0kliznula je s postelje osje$a-
ju$i kako se tkanina na njezinu ramenu kida. "edna ruka
obuhvatila joj je vrat i više nije mogla ispustiti ni najma-
nji glas. .apadač je pokušavao što jače i preciznije zamah-
nuti oružjem a istovremeno je "essicu privlačio uz svoje tije-
lo. Ona je bila mlada i jaka dovoljno snažna da ga odgurne i
spriječi da je pogodi sabljom ali ne i toliko da bi se mogla os-
loboditi stiska. .jegova ruka na njezinu vratu pojačavala je
stiskanje. Znala je da $e je lakše ubiti ukoliko ostane bez da-
ha i zadnjim je snagama zabila nokte u njegovu ruku. %ura-
la je bradu prema grudima trude$i se da zubima zahvati
njegovu šaku ali njegova čelična pesnica nije joj puštala grlo.
&ivlje ga je udarila nogom. 'rajičkom oka vidjela je po-
drhtavanje sablje. Pitala se što radi drugi muškarac. 2skoro
$e opet imati svoje oružje i do$i $e da ga zabode u njezino ti-
jelo. 3isu$u misli prelijetalo joj je glavom. 0tisak je bivao sve
jači. -iše nije mogla disati. Plu$a su joj žudjela za zrakom.
"ačina njezinih udaraca sve je više slabila a pred očima se
otvarao mračni tunel. Zvonilo joj je u ušima. Osje$ala je da
se guši - javljale su se slike no$ne more. .ije imala snage
da drži nokte zarivene u napadačevo meso. Pred očima su joj


igrali svjetlaci.
Odjednom odbačena napola zadavljena pala je na
pod. -iše je osjetila nego što je stvarno vidjela kako se njezin
napadač okre$e od nje i žuri ususret nekome tko je dolazio iz
salona. .ovi ubojica. Predah $e biti prekratak nema vremena
da se sabere i pokuša pobje$i čak ni da se baci preko
ograde balkona i tako odabere drugačiju smrt. 8ežala je na
podu bore$i se za zrak. (ozak joj je grozničavo radio ali su
ruke i noge ostajale oduzete. Plu$a su gorjela. %lava je bi-
la teška kao kamen. (ožda je ve$ mrtva. (ožda su je zato
odbacili.
&a sigurno je umrla jer upravo je začula 3arikov glas
kako je doziva iz smrtnog sna. "oš trenutak i preplavit $e je
tama. 2ronit $e u ništavilo.
2 djeli$u mozga koji je vapio za kisikom odzvanjao je
zveket sudara dviju sablji i jednog bodeža.
- "essica4
.ešto se u njoj uzburkalo. .ešto se probudilo. (ože li
se ipak boriti za život i pobijediti* 3aj glas to dozivanje bu-
dilo je nove nade. /li ona je tako umorna... Prizor koji je ugle-
dao pred sobom - "essicu zgrčenu na podu - probudio je u
3ariku nadljudski gnjev. &vaput ju je zazvao gube$i dah
koji je morao sačuvati za sučeljavanje s ovom dvojicom
napadača koji su mu namjeravali odsje$i udove. 1ako je
glasno dozivao ona se nije micala. -iše se ne$e pomaknuti
ma koliko je on očajno zvao. Zaškrgutao je zubima i prepus-
tio se ubojitoj srdžbi.
.eočekivani izljev strasti pružio mu je potrebnu snagu.
)orio se za dvojicu i tako se ravnopravno mogao uhvatiti
ukoštac s ubojicama čije su sablje parale njegovu odje$u i
zasijecale mu kožu. Zamahivao je prema njihovim haljama
nestrpljiv da osjeti kako mu bodež tone u njihovo meso. )o-
re$i se prešli su iz sobe u kupatilo.
(e!u bijelim mramornim zidovima borba se nastavljala.
0va trojica su ve$ gubili dah pri svakom novom zamahu. 3a-
rik je bio brz i spretan ali ovi su muškarci bili pro7esionalni
ubojice učeni znalci vještine stare kao ovaj svijet. 2spije-
vao je izmaknuti njihovim oštrim sabljama ali bilo mu je
sve teže. 0kliski pod nije mu pomagao. .atjerali su ga da
ustukne i stane na rub mramornog bloka što je spajao
dva bazena. 3rudio se da ostane sabran i pored zvuka
vode koja se slijevala blizu njegove glave i sje$anja na "essi-


cu koja je ležala u susjednoj sobi. "edan napadač popeo se
za njim. 3arik iskoristi trenutak njegove nestabilnosti zgra-
bi ga za zapeš$e i savinu ga svom snagom. .apadač zaurla a
3arik mu zarije bodež u tijelo. )rzim pokretom gurnu mu-
škarčevo truplo u bazen pun vode i zgrabi njegov jatagan.
-oda se slijevala niz njegove noge kad se okrenuo prema
drugom ubojici.
0amo ga je nagon spasio da ne bude obezglavljen. 2z-
maknuo je na vrijeme tako da mu je vrh sablje proletio ispred
nosa.
2zbu!en i obuzet gnjevom zamahnuo je jataganom što
je trenutak ranije jurišao na njega sijeku$i odje$u i meso
protivnika. 0naga izazvana očajem nije jenjala sve dok se
vrh sablje nije zaustavio na napadačevoj kičmi. 3arik izvuče
smrtonosno oružje i usmjeri ga prema neprijateljevoj glavi.
(rtvo prije no što je dodirnulo pod napadačevo tijelo udarilo
je o mramor. 1spod njega tekla je krv. )oljele su ga ruke ali
je i dalje bio napet i spreman na obranu. Polako se
okrenuo svjestan da se mora suočiti s nečim daleko strašni-
jim od dvojice ubojica. 0 onim što ga čeka u spava$oj sobi.
0tajao je iscrpljen kao da očekuje da ubojice ožive i pono-
vo ga napadnu.
Polako mu se opuštalo tijelo. @azum je upravljao miši-
$ima. Opustio je ramena. "edva se održavaju$i na nogama
teško je pojmio istinu kad mu se pogled zaustavio na vratima
spava$e sobe. .etko je na njima stajao. Osoba u pokidanoj
odje$i ranjena i nestvarna ali lijepa kao zora.
.apravili su nekoliko nesigurnih koraka koji su ih
razdvajali i bacili se jedno drugom u zagrljaj. Pritisnuo ju je
na svoje uzburkane grudi zarivši lice u njezinu kosu. 2disao
je miris par7ema pomiješan sa znojem očajanja.
- (islio sam da si mrtva.
- (islila sam da si ti mrtav. - Zavukla je ruku u njego-
vu odje$u i nije ga ispuštala kao da joj posljednja spona sa
životom.
1za njih slijevala se voda obojena crvenom krvlju.
12 12 12 12. .. .

/rmenska četvrt bila je obasjana plamenom dok je
ku$a u koju je prvi put dovedena "essica izgorjela do
temelja. 0ultan 9asam bio je u pravu kad se stresao pri
pomisli na uspješne metode ispitivanja svojih krvnika jer
oni su uistinu otkrili gdje su se skrivali revolucionari. .a
zgarištu tinjalo je još nekoliko ugaraka. 2lice su bile puste
ali je tisu$u očiju pratilo kretanje sultanovih vojnika. 3elal
kojeg je unajmio glavni zapovjednik hodao je ulicama u
blizini zapaljene ku$e i objavljivao sultanovu odluku5
- 0vatko tko sebe naziva revolucionarom bit $e pogub-
ljen na najstrašniji mogu$i način. 0vatko tko raspačava letke
ili prenosi ideje pobunjenika bit $e obješen. Ovo je odluka va-
šeg vo!e njegovog veličanstva sultana 9asama.
.aredba je čitana uz kratke predahe duž svih ulica če-
tvrti.
6uo ju je i 0alim dok je zajedno s (išom bježao iz
zapaljene ku$e. 2spjeli su umaknuti u posljednjem času.
'u$a je bila opkoljena i njihov bijeg nije ostao neprimije-
$en. .ekoliko vojnika gonilo ih je mračnim ulicama ali 0alim
je dobro poznavao kraj. -odio je (išu kroz zamršeni splet
prolaza i uskih uličica pokraj prozora kroz koje su ih pres-
trašeni /rmenci gledali kako bježe. Zastao je samo načas kad
je začuo zvuke armenske glazbe što su dopirali iz jedne
taverne. 2hvatio je (išu za rame i povukao ga prema ulazu u
krčmu.
- 1demo ovuda - prošaptao je. %urnuo je vrata ušao i
opet ih snažno zalupio za sobom i prijateljem. 'retali su se
naprijed oslonjeni uz drveni zid. (uzika je utihnula.
Ogledali su se. 8judi za šankom i stolovima promatrali
su dva iscrpljena bjegunca. .itko se nije pomaknuo.
-ojnici su se približavali gaze$i po lokvama preostalim
nakon nedavne kiše. 'ad su shvatili da pobunjenika nema
na ulici počeli su pretraživati sve ku$e. .ahrupili su u krč-
mu i pažljivo razgledali svako lice. 8judi su prekinuli razgovor
i s blagim su ču!enjem gledali u vojnike koji su zavirivali pod
stolove iza pulta posvuda. .išta nisu otkrili. 2z oprezno
osvrtanje prišli su vratima i izašli ne trude$i se da ih za
sobom zatvore. .jihovi koraci prazno su odzvanjali kaldrmom
dok su odlazili napuštenom ulicom do idu$e zgrade.


"edan od /rmenaca brzo je zatvorio vrata i spustio za-
sun. 3ada je krčmar otvorio teški drveni poklopac što je zat-
varao ulaz u podrum. 1zronili su 0alim i (iša. (iša je odmah
prišao prozoru i zagledao se niz ulicu.
0alim je duboko udahnuo.
- (nogo ste riskirali sakrivši nas - obratio se muškaracu
pored sebe.
- 'oliko vas je u četvrti* - upitao ga je vlasnik gostioni-
ce.
0alim je mrzio razmišljati o brojkama. Od velikog krvo-
proli$a na trgu uz brojeve je vezivao lica i od toga ga je bolje-
la glava.
- Pedeset možda stotina - odgovorio je. 6ovjek se okre-
nuo prema prisutnima i upitao ih5
- (ožemo li ih toliko sakriti*
(uškarci su slijegali ramenima no potom su potvrdno
kimnuli. .e baš uvjerljivo pomislio je 0alim.
Obra$aju$i se njemu krčmar reče5
- 0akrit $emo vas me!u našima. Obu$i $emo vam našu
odje$u i zaposliti u našim du$anima tako da nitko ne$e u vas
posumnjati. Objasnit $ete to svojim ljudima*
0alim kimnu. - 0hva$ate li čemu se izlažete - napome-
nuo je odjednom svjestan koliko njegove riječi podsje$aju na
ono što bi 3arik sigurno rekao.
0 gorkim smiješkom na licu /rmenac se polako uputio
prema prozoru i zaustavio uz (išu. Zurili su u obližnju crkvu
i u vatru koja je iza nje gorjela.
- (oja k$i - započeo je - ubijena je na ulici. 2smrtili su
je vojnici samo zato što je željela čuti riječi muškarca koji se
zvao 3arik. - 3ada se ponovo okrenuo lica zasjenjena tugom.
- 2činit $emo ono što moramo učiniti.


* * *

.a drugoj strani grada sultan 9asam sjedio je na svom
prijestolju kao što čovjek sjedi na onemo$alom konju. 1zgle-
dao je mnogo stariji iako je proteklo tako malo vremena ot-
kad ga je posljednji put vidjela. )io je siv i zabrinut. "essica
se pitala ne krije li se nešto ispod tog jadnog izgleda tiranina.
0jedila je s lijeve strane prijestolja preko puta nje bila je
kaduna obje malo iza sultana.


- /rmenci su im pružili sklonište. 0ele se iz ku$e u ku-
$u unutar četvrti nikada se ne zadržavaju$i na istom mjestu
duže od nekoliko dana. 0lični su mravima u pustinji.
/strolog se oglasi povišenim tonom.
- /rmenci su nam uvijek stvarali neprilike.
9asam uzdahnu. "oš nije čuo ono što je želi čuti.
- / što je s 3arik-pašom*
"essica se ukočila. 'izlar-aga je prvo pogledao u nju a
onda se obratio sultanu5
- 6ini mi se da ljudi kao on imaju sposobnost da um-
ru i ponovo uskrsnu prema vlastitoj želji kad god im odgova-
ra.
Zadovoljan sultan opet ukaza milost svom podaniku
blagim smiješkom.
- 2pravo tako.
- Zbog toga vaša preuzvišenost mora poduzimati hitre
korake - dodao je astrolog trude$i se da odobravanje premjes-
ti s kizlar-age na vlastitu osobu. )io je bijesan što je kizlar
opet u sultanovoj milosti od no$i koju je vladar proveo s /me-
rikankom. 9tio je osujetiti njegove napore.
- Ato ti predlažeš* - upitao je sultan.
- 3reba razmisliti o onom što je vaš djed poduzimao u
sličnim situacijama.
- /li on je bio nemilosrdan - istaknuo je kizlar-aga. /s-
trolog se zagleda u njega.
- )io je izuzetno djelotvoran. - Potom se obratio sulta-
nu5 - 0ačuvao je Carstvo. - -i možete učiniti isto govorio je
njegov pogled.
3ada se oglasila "essica. /ko joj dopuštaju da prisus-
tvuje njihovim razgovorima onda $e ona zahtijevati da joj
objasne o čemu pričaju. (ožda $e tada mo$i utjecati na
odluke. Zašto bi je inače sultan pozivao ako ga ne zanima
što ona misli* (ožda još nije shvatila što se pristoji na is-
točnjačkom dvoru ali sigurno ne$e pristati da samo sjedi i
bude ukras njegove sobe poput jednog od izrezbarenih orma-
ra. .aravno... ni ormari nisu prazni koliko se njoj čini.
- Ato on ho$e re$i* - zapitala je pokazuju$i prema as-
trologu. - Ato on uistinu predlaže*
'aduna istog trena odustane od uporne šutnje i oštro
prosikta5
- 0ultan nije tražio tvoje mišljenje.
- "a ne iznosim svoje mišljenje. 0amo postavljam pita-


nja.
'izlar-aga je upravo naumio da je ušutka ali ga je
zaustavio pokret sultanove ruke.
- &obro si postupio - obratio se kizlar-agi. - Ona me
zabavlja. - 3ada na op$e ču!enje okrenu glavu prema "es-
sici i ozbiljno se potrudi da joj objasni o čemu se radi. - /s-
trolog predlaže da vojska u!e u armensku četvrt i pohvata iz-
dajnike.
"essicine oči raširile su se od nevjerice.
- (islite da ih ubiju* - 'ad je njegova šutnja poslužila
kao pravilan odgovor ona se pomno zagledala u sultanove
oči pokušavaju$i da mu tako prenese vlastite misli. 6inilo
se da poput ptica prelije$u od jednog k drugom. 3ihim glasom
obratila se samo njemu5 - .e vjerujem da biste dopustili da
nedužni stanovnici budu pobijeni. .e mogu na taj način raz-
mišljati o vama.
/strolog predosje$aju$i osuje$enje želja brzo je izlanuo5
- @evolucionari moraju biti uništeni dok ne ojačaju4
.jegove riječi odbijale su se od zidova. Zatim je nastupi-
la tišina. 9asam je polako ustajao. Pogledao je astrologa. "es-
sicu. 'adunu.
Okrenuo se opet prema astrologu i rekao5
- 2 tom planu postoji jedna praznina. "edan problem o
kojem nismo razgovarali. /strolog je ustuknuo kao da uop-
$e ne želi postaviti nikakvo pitanje. 0ultan je pak svojim
stavom baš od njega jasno zahtijevao da on postavi pitanje i
on je to morao učiniti.
- / to je*
9asam se okrenuo spustio nogu na ukršteno posto-
lje trona i zagledao se u "essicu.
- (oja savjest.
"essica se uspravila od zadovoljstva. Ponos nije blijedio.


* * *

(nogo kasnije tog istog dana kad je šetala uz 3arika
vrtovima palače nije mogla sakriti blagi pobjedonosni osmi-
jeh. 1ako joj je 3arik neprekidno pričao o iskvarenom carstvu.
)ojao se da bi je mogao izgubiti da je možda ovamo dolazio
uzalud.
- 'ako ga možeš braniti* - pitao je dok su se pretva-


rali da besposleno še$u uz krletku s papagajima. 0retali su
žene iz harema koje su uživale u suncu tako da su s vre-
mena na vrijeme morali prekidati razgovor.
- 0amo govorim - strpljivo je objašnjavala "essica - da
on može biti vrlo milostiv čovjek. - .a odre!en način ona je
željela iskušati 3arika namjerno ga izazivaju$i zbog postoja-
ne mržnje što ju je gajio prema svemu povezanom uz sultana
9asama. Znala je da je on odan hrabar i spreman da žrt-
vuje vlastiti život za svoja uvjerenja. 1 nju. .o može li toli-
ko pobijediti sebe da je spreman shvatiti kako u sultanu ži-
ve i neke dobre osobine*
.amrgodio se i nabrao obrve. Promatrao ju je i pitao se
postoji li neki skriveni dio njezine ličnosti koji nikad ne$e
mo$i proniknuti. 'ako može nalaziti lijepe riječi za čovjeka
koji ju je držao zatvorenu i seksualno je iskoristio* Zar je to-
liko praznoglava* ?elio ju je uzdrmati i ukazati joj na pravo
lice okrutnog vladara.
- Znaš li zašto je postavio krletke s papagajima*
- .e znam i ne želim znati.
- (orat $eš. Zato da bi njihova dreka zaglušila kriko-
ve zatvorenika koji leže u $elijama iza ovog zida.
)ijesna "essica se zaustavila i okrenula prema njemu.
- Zašto da ti vjerujem* 3i imaš vlastite razloge zbog ko-
jih si siguran da je on zao ali ja znam da nije nikakvo užasno
čudovište. -idjela sam ga i drugačijeg.
3arik naizgled naivno upita5
- Ato si ti vidjela*
- 1ako je imao dokaz da se u armenskoj četvrti kriju
mladoturci nije dopustio da vojska tamo muči ljude.
3arik zastane. Prodorno se zagleda u nju.
- 'ako ti znaš za to*
- On mi govori. - 0lijeganjem ramenima popratila je svo-
je riječi.
- 'ako to misliš Con mi govoriD*
- %ovori. Zar te toliko čudi što njega možda zanima što
ja mislim* Ato imam za re$i* 'onzervativniji si nego što sam
mislila.
Zurio je u nju. ?ena koju je privinuo na svoje srce sre-
tan što je preživjela sada je postala pravi stranac. Osje$ao se
još daljim kad je nastavila5
- 9asam me zaprosio. 0tegnulo mu se srce.
- .e mogu vjerovati.


.ešto u njegovu glasu nenamjerno uvrijedilo ju je
- Zar je tako teško povjerovati da me neki muškarac
smatra poželjnom* .e... uop$e nije teško.
- Za sultana 9asama sve su žene poželjne - progun!ao
je.
1z očiju joj je izbijao gnjev ali 3arik je počeo razmišljati
o drugačijim mogu$nostima i prekinuo je razgovor. 2zeo ju je
za ruku i poveo ispod cvjetnog baldahina duboko u unutra-
šnjost vrta sve dok nije bio siguran da ih nitko ne može
čuti. 3ada ju je pogledao mole$ivo i milo kao malo dijete.
- "essica - otpočeo je pažljivo - ako je ono što si rekla is-
tina... ako imaš sultanovo povjerenje tada je sve što čuješ
od neprocjenjive važnosti. (ožda $e potrajati tjednima dok
nam se ne ukaže nova prilika za bijeg. .o vrijeme nam ne
mora pro$i uzalud.
.eznatno je rastvorila usne.
- 3ražiš da postanem tvoj uhoda*
- (olim te da sura!uješ s nama.
- Oprosti. .e mogu. Zgrabio ju je za ramena.
- 0lušaj me. .e moram ti objašnjavati naš način raz-
mišljanja. 3i si sama postala žrtvom preživjelih običaja kak-
ve podržava sultan. (islim da si dovoljno vidjela. &i$i $emo
revoluciju. 3o je posve sigurno.
- .išta nije sigurno - odgovorila je odbijaju$i da prihvati
njegove riječi.
- "est - nije se predavao. - (ožeš pomo$i da poteče što
manje krvi. (ožeš pomo$i da tisu$e ljudi osvoje slobodu kak-
vu si ti uživala od ro!enja.
- 0tani. .emoj me optere$ivati govorima o sretnijem
životu na našoj planeti 3arik. - .jezine modre oči zadobile
su ljubičasti sjaj. - .eprimjeren pristup za čovjeka koji me
prodao kao roblje. Ovdje nisam zbog sultana. Zbog tebe
sam zatočena.
@uke su mu skliznule. 0tisnuo je pesnice.
- / meni je teško da osjetim grižnju savjesti kad vidim
da ti se život nije bitno izmijenio.
- Zašto* Zato što ne dijelim tvoje snove i vjeru*
2tišao je glas ozbiljno joj se obra$aju$i.
- Očekivao sam od tebe više.
Ona je vjerovala da se poznaju da su premostili odboj-
nost i gorčinu što su ih razdvajali. 1 tisu$u drugih stvari koje
su bile ispriječene me!u njima. (islila je da je protekla no$


bila prekretnica kad su osjetili olakšanje što su preživjeli i
što su zajedno. 2 onim užasnim trenucima za vrijeme napa-
da otkrila je da više brine za 3arikov život nogo za svoj. 'ad
je shvatila da je živ... da je spasio njen život.
/li da postane uhoda male grupice otpadnika izvan za-
kona... -oljela bi da spozna što točno osje$a. 2znemirena
vlastitim mislima okrenula se i uputila puteljkom pokazuju-
$i odbijanje.
- 'ao kaduna sultana 9asama bit $u vrlo mo$na ali
vjerujem da ti misliš kako žena nije u stanju mudro koristiti
takvu snagu.
2vrije!en do dna bi$a 3arik je prazno gledao.
- .emaš pravo. (noge žene mogu. /li ne ti.
- Zašto ne*
(alo je nakrivio glavu.
- Zato - odgovorio je - jer ti nemaš žensko srce.

* * *

'izlar-aga je upao u njezine odaje baš kad su ona i 2sta
doručkovale.
- 're$emo za )rusu - rekao je i ne gube$i vrijeme počeo
sakupljati stvari koje $e joj trebati na putu.
"essica ga je promatrala preko ruba šalice za kavu.
- )rusu*
- 0ultan je odlučio da po!e na put.
2z uzdah predaje "essica pogleda prema 2sti i slegnu
ramenima. Ato 9asam želi 9asam dobiva. 2stala je bez ikak-
vih ceremonija i pokupila nekoliko potrebnih sitnica.
- 8ana $e sa mnom. 1 moj eunuh...
- .e - prekine je kizlar-aga. - 0amo sultan ti i ja. 2kru-
tila se.
- )ez pratnje* )ez stražara*
6ak se i 2sta zapanjila kad je to čula ali nije prozbo-
rila ni riječ. .jezina šutnja otkrila je "essici da se doga!a
nešto posve neuobičajeno. Pa i sam sultan pričao joj je kako
godinama nije napuštao palaču. Zašto sada* 1 zašto s njom*
- )it $e prerušen - objašnjavao je kizlar-aga dok je
košulje i hlače stavljao u kovčeg. - "edan od ne$aka zamje-
njivat $e ga u palači.
6ini se da je 2sta shvatila. .asmiješila se nagnula
prema "essici i potapšala je po ruci.


- Za tebe $e to biti vrlo važan put. 1 za njega. -rijeme
je da spoznaš što znači prava mo$. -rijeme je da legneš u
postelju sa svojim sultanom.
.akon manje od pola sata "essica se vozila u automobi-
lu zajedno sa sultanom. .estala je kraljevska odje$a nestao
je 7es s bijelim orlovim perom nestao je svaki znak što bi
mogao govoriti o vladarskom položaju. .a sebi je imao jedno-
stavno poslovno odijelo i kravatu. "essica je obukla tursku
odje$u ne tako raskošnu kao kad je boravila u palači. 1mala
je veo jednostavno tanki ružičasti veo bez resica. .ije imala
nikakav nakit. 'izlar-aga je vozio. 2z njega sjedio je astrolog
koji se nekako uspio u posljednji čas ubaciti u grupu.
- Zašto ovo činimo* - konačno je upitala sultana tiho
mu se obra$aju$i tako da drugi ne čuju.
- .atjerala si me da spoznam vlastito sljepilo - odgo-
vorio je. Okrenuo je svoje crne oči prema njoj. 2 njima se u
polumračnoj unutrašnjosti automobila ogledala srebrna boja
njegove sjedinama prošarane kose i žal za mladoš$u. - 1dem
me!u svoj narod da kušam njihovo vino i slušam njihov go-
vor. - 'rajevi usana neznatno su mu se izvili.
"essica ga je promatrala osje$aju$i da su sad ravnopra-
vni kao nikad ranije.
- 1 ništa više*
0miješak se proširio licem.
- (ožda postoji još nešto.
- Ato*
Opet se zagledao pred sebe gledaju$i izme!u kizlar-age
i astrologa kroz vjetrobransko staklo.
- 9tio bih da vidiš naše drevne običaje. 9tio bih da ra-
zumiješ vjerovanja mog naroda. 1 želim da razumiješ mene.
)rusa grad poznat po džamijama. 0vaka od stotinu
gra!evina govorila je o vlastitoj prošlosti kao svjedok i pri-
povjedač o danima starog Carstva iz kojeg je skovana i niknu-
la 3urska i cijelo Otomansko Carstvo. 2z cestu su se u nedo-
gled prostirali maslinici otežali od zelenih i crnih plodova.
6inilo se da dvadeseto stolje$e nije uspjelo sti$i u ovaj kraj.
2 daljini su se nazirali obrisi planinskih visova.
0ultanov automobil lijeno je milio uskim uličicama po-
red lijepih turskih ku$a uglavnom napravljenih od drveta
s visokim balkonima pod samim krovištem. .itko se nije
potrudio da objasni "essici što se doga!a kad se vozilo za-
ustavilo pred jednom ku$om. Pomogao joj je da iza!e i ot-


pratio je do ulaza jedan od slugu. &rugi su nosili njezine
kovčege i sultanove naravno u prekrasne orijentalne sobe.
Ovdje nije bilo niti jednog detalja koji bi mogao pripadati za-
padnjačkom svijetu. Zidovi su bili obloženi drvetom. 2z njih
su se naslanjali divani.
&rugo boravište pretpostavljala je. 'upljeno ili unajm-
ljeno. .ije bilo važno. 0ultan je dobivao sve što bi poželio.
Posluga je iznenada prestala raspremati stvari osjetivši
nešto što ona nije uspjela dokučiti. .aravno nakon nekoliko
sekundi u prostoriju su stupili sultan i astrolog.
- ... tek tako iza$i - govorio je astrolog. - 2z samo neko-
liko eunuha u pratnji. Ato ako vas prepoznaju*
0ultan se okrenuo prema njemu ali ga nije pažljivo slu-
šao.
- 9o$u vidjeti tržnicu. - "ednostavno riješivši problem
okrenuo se prema "essici i rekao5 - Obuci se što jednostavni-
je.
)ez riječi "essica se prepustila rukama slugu koji su je
poveli u drugu sobu. .ije joj promaklo kako sultan uz svu
želju da vrijeme provodi u njezinu društvu ne preza kad mu
to zatreba da joj se obrati kao svakom drugom robu.
9odali su )rusom ispod prugastih platnenih tendi po
kojima su igrale sunčeve zrake. Prozori na du$anima bili su
zastrti perzijskim i kurdskim sagovima ukrašenim srebrnim i
zlatnim vezom. 0ultan 9asam u jednostavnom sivom odijelu
koračao je iza "essice zadržavaju$i pažljivo uvijek istu ra-
zdaljinu. 2 jednostavnoj crnoj 7eredži i jašmaku ona je iz-
gledala kao sve 3urkinje koje su krenule u kupovinu samo
što su joj kao pratnja bila dodijeljena šestorica eunuha.
Pitala se da li je to uobičajeno ili je sultan želio i
mislio da bi trebalo biti. Zaustavila se pred gomilom bijelih
turskih ručnika koriste$i priliku da mu se malo približi.
- Zašto hodaš iza mene* - upitala je uz šapat ne žele$i
prekršiti mogu$e narodne zabrane.
Odgovorio joj je tihim glasom5
- Zato jer je u 3urskoj običaj da muškarac... hoda iza
svoje supruge.
.ježno ju je gurnuo naprijed i nastavili su obilazak. %o-
tovo ga uop$e nije vidjela dok su prerušeni lutali trgoviš-
tem. 9odala je ispred njega osje$aju$i njegovo prisustvo
ali vide$i ga samo povremeno. Pregledali su životinjske kože
izložene na jednim kolima smijali se kad je pastir projurio lo-


ve$i janje koje mu je pobjeglo iz stada što ga je vodio na pro-
daju. 3ržnica u )rusi bila je primitivnija od onih koje je vidje-
la na velikim trgovima u &amasku i Carigradu. 1 mirisi su bili
drugačiji. Ovdje su kao tovarne životinje korišteni magarci i
deve. 'onje su imali samo ve$i gradovi u kojima se osje$ao
utjecaj Zapada. Perad se motala izme!u nogu kupaca kljuca-
ju$i mrvice rasute po zemlji.
.adala se da sultan zamje$uje lice svog naroda sluša
sva!e koje se uokolo odigravaju uživa u smijehu djece u
jecanju malih beba koje se koprcaju u rukama majki. .a-
dala se da ga opija ova raznolikost kakvu je ona upoznala od
prvog trena kad ju je Charles doveo na 1stok.
Obuze je osje$aj krivnje. &anima se nije sjetila Charle-
sa. 'oliko je samo dana prošlo* Ato je najgore... dok je raz-
mišljala o bijegu teško je mogla zamisliti da bi ostatak života
mogla provesti na Charlesov uzoran besprijekorno uredan
sasvim engleski način. )i li mogla živjeti u ambasadi #ngle-
skoj u malom i pretvarati se da uživa u posluživanju čaja i
koketnom odbijanju nasrtaja ishlapjelih starih diplomata*
&a li bi mogla izdržati da se ne upli$e u političke rasprave
kad bi čula spominjanje sultanova dvora harema revolucio-
nara ih pobuna...
- 'reni ovuda - začuje sultanov glas. Odmah se okrenu-
la. 1znad nje uzdizali su se tornji$i stare džamije podignute
na ruševinama neke drevne bizantske crkve. 0ada joj sul-
tan pri!e uhvati je za ruku i uvede u dugačak prekrasno
nadsvo!en hodnik. Opeke od kojih su podignuti zidovi bile su
perzijske. Oblikovane i pečene u svim nijansama zelene bo-
je od boje jabuka do maslinastih tonova od boje čem-
presa do boje žada. .iše za molitvu bacale su konkavne sjene
na zlatne 7iligranske zidove. Podigla je glavu i promatrala
svodove visoke poput neba u koje su bile urezane i uslikane
veličanstvene scene pobožnog obožavanja vrijedne cijela
bogatstva. .jihovi koraci muklo su odzvanjali prostorom. 2
središtu džamije bila je postavljena velika mramorna 7on-
tana ukrašena porculanom. @azigrana voda žuborila je bes-
konačnu himnu.
"essicina čula bila su opčinjena drevnom ljepotom. 'ad
se okrenula prema sultanu njezina očaranost ogledala se u
blistavim očima. .ije nalazila riječi kojima bi mogla veličati
ovo mjesto.
- Znao sam da $eš shvatiti - rekao je sultan vide$i joj li-


ce. - 1 ja počinjem razumijevati stvari.
- 0igurno* - upitala je s nadom u glasu.
- (noge stvari. &anas sam samo poslovni čovjek koji
luta gradom. -ečeras $u opet postati sultan ali $u znati
vladati svojim Carstvom. Predugo sam se skrivao u palači.
&ošlo je vrijeme da uistinu počnem upravljati svojom zem-
ljom.
9asamovo četvrtasto lice i pravilne usne uokvirivali su
njegove oči kao što školjka čuva bisere. "essica je povjerova-
la da pred sobom vidi drugačijeg čovjeka ne više razmaženo
uskogrudno u raskošnoj odje$i čiji svaki hir ispunjava. "e li
mogu$e da je ona "essica %re, mogla spriječiti krvavu revo-
luciju svojim utjecajem na jednog mo$nika* (ože li jedna že-
na-ropkinja u sebi nositi toliku snagu* Oh kad bi barem
3arik bio ovdje i vidio. 3ada bi pojmio da njegov mali pion
zna što treba činiti4 Znao bi da postoje i drugi putevi osim
upotrebe nasilja za mijenjanje tokova historije.
0miješila se.
(jesečina se igrala sjenkama oko ku$e u kojoj je bora-
vio sultan. Promatrala je mjesec uživaju$i u uspjehu što ga je
postigla. Obasipala se pohvalama kad joj nekakvo kretanje u
dvorištu privuče pažnju.
&olje čudno odjeveni ljudi prilazili su ulazu u ku$u.
0poro su se pomicali kao da uvježbavaju neki ples. Zurila je
u njihove siluete i odjednom se ukočila od straha.
&erviši isti kao ona dvojica koji su je pokušali usmrtiti.
&ošli su da je ubiju* 1li možda sultana* 2hvatila se za prozor
dok su oni jedan za drugim stupali u unutrašnjost zgrade.
Od dodira na ramenu poskočila je u zrak. )io je kizlar-
aga.
- /ko želiš možeš se pridružiti sultanu na maloj sveča-
nosti.
- Oh... da - izgovorila je. %las joj je podrhtavao. 'izlar-
aga baci pogled na ulicu i reče5
- 3i ljudi su derviši. Pravi. 0veti ljudi koji su došli da
savjetuju vladara. .emaš se čega bojati.
&obro je znala da su dvojica napadača bili prerušeni u
derviše. 'ad su im iznosili tijela iz njezinih odaja otkriveno
je da su preko vojničke odore nosili dervišku odje$u. Prema
uni7ormama nije se moglo utvrditi otkuda su. (ogli su do$i
iz bilo kojeg dijela Carstva iz bilo koje čete. -ojnike se lako
moglo potkupiti.


0lijedila je kizlar-agu kroz polumračne hodnike sle!e-
na od zavijanja šakala koji su lutali oko posljednjih ku$a
)ruse u potrazi za bilo kakvim komadom mesa. .a 1stoku uz
samo središte civilizacije uvijek se iskonska i primitivna pro-
šlost šuljala negdje u blizini. Pitala se što znače kizlarove rije-
či Cmala svečanostD4 (ožda se sultan priprema da ispuni 2s-
tina predvi!anja. (ožda više ne$e mo$i izbje$i spajanje nji-
hovih tijela. Počela je pripremati svoje misli dušu svoju
savjest za ono što $e morati pro$i. -e$ je nekoliko puta
izbjegla neminovnom i sada je željela da ta neizvjesnost ve$
jednom bude okončana. 3ada bi mogla razmišljati o tome kao
o dijelu prošlosti dijelu istine a ne neprekidno strepiti pred
budu$noš$u.
9odnik je bio dugačak i mračan. )lijedi zvuk zapjevanja
i potmulog bubnjanja dopirao je do "essice i miješao se sa
zavijanjem šakala. (istični zvukovi vabili su ih u još dublju
tamu.
Zvukovi su postajali sve glasniji. Odjednom su se našli
pred niskim drvenim vratima. 'izlar-aga ih otvori. Zapljusnu
ih plima neljudskih jauka i krikova pra$ena jecanjem činela
koje su oponašale daniaranje srca. "essica odmah podignu
veo kad su se našli usred prostorije koja je podsje$ala na ka-
pelicu.
&erviši su se nalazili na širokom platou u središtu sobe
i nekontroliranim glasovima odgovarali na zvukove instru-
menta. .ije mogla odvojiti pogled od čudnog prizora dok ju
je kizlar-aga vodio do pregradom odvojenog prostora nami-
jenjenog za boravak žena. .a drugom kraju sobe sjedili su
sultan i astrolog. .eznatno joj kimuno glavom prije no što se
izgubila iza zaklona.
0jedila je sama.
&erviši su se počeli vrtjeti a tkanina se omatala oko nji-
hovih nogu. 1z sveg glasa zapjevali su nerazumljive riječi.
0 druge strane pregrade kizlar-aga joj je objašnjavao što
se odvija na pozornici.
- 1zgovaraju molitvu za mo$nike za sve koji su njihovi
vladari. 0ultan 9asam suočen je s velikim odlukama i oni
mole da prona!e ispravan put.
"essica je umišljala da mu je ona dala putokaz očito
samo umišljala jer sad joj je sve postalo jasnije. 0ultan se
susretao s daleko utjecajnijim ljudima muškarcima i žena-
ma za cijelo vrijeme svog vladanja. Postala je svjesna njego-


ve odore opet je bio u sultanskoj odje$i i pitala se što joj je
sve promaklo.
- 'akve odluke* - upitala je.
- 0tvari koje se tebe ne tiču. Politika.
1pak 9asam ju je zbog nečega pozvao da mu se pridru-
ži. .ije mogla odgonetnuti što bi to moglo biti. (ožda ovdje
nije bila zbog obreda ve$ zbog onog što treba uslijediti nakon
toga.
0ultan se digao sa sjedišta i popeo se na uzvišenje.
Oko njega su derviši izvodili suludi ples. 8ica i ruke zasipali
su bijelim prahom dok su se bjesomučno vrtjeli. 'rajevi odje-
$e nabrane poput harmonike stvarali su valovite krugove
oko njihovog tijela. )ili su začudni zastrašuju$i vrtoglavi.
Pomakla se na sjedištu zabila prste u pregradu i žurno
šaputala5
- 'akve stvari* @eci mi4
/li kizlair-aga je bio nijem. &erviši nisu prekidali vrtnju.
0ultanove oči postale su prazne kao da su derviši iz
njega izvlačili snagu svakim svojim pokretom kao da su od-
luku htjeli izmamiti izravno iz njegova tijela.
.akrivili su glave prema desnom ramenu i počeli se
još brže okretati sve dok tkanina oko njih nije počela ispuš-
tati zvukove slične 7ijuku vjetra.
)ilo joj je hladno. 0avila je koljena i skutrila se žele$i
da opet bude u svojim odajama u palači ako ve$ ne može
natrag u #nglesku. Osje$ala se čudno i suvišno.
2spravila se kad je udaranje naglo prestalo. &erviši su
se stropoštali na tlo. .ije se usudila disati.
0ultan se nije micao sve dok posljednji nabor posljednji
rub odje$e nije pao na iscrpljene plesače. 6inilo se da je u
transu. Zure$i u prikaze pod svojim nogama osjetio je da u
njega ulazi osje$aj pripadnosti narodu i podigao je oči kao
da vidi bespomo$ne mase Carstva koje ga nisu mogle čuti.
Počeo je govoriti. %las mu je bio pun i odlučan. 1z
njega je tekla bujica turskih riječi.
'izlar-aga se opet tiho oglasio.
- 'aže da je došlo vrijeme da sultan opet vlada i rukovo-
di svojim Carstvom. -iše nema povlačenja. .e$e dopustiti
pobune... 'aže da revolucionari moraju biti zatrti. Pobunje-
nici i svi njegovi pomagači.
0ultanov glas postajao je sve snažniji i glasniji "essica
se čvrsto uhvati za rešetku.


- Prevedi mi sve što kaže4 0vaku riječ4
'izlar-aga kimnu. .ije bilo pomo$i. 1 ona je trebala znati
što je vladar odlučio.
- 2 zoru na Praznik cvije$a vojska $e u$i u armensku
četvrt. 3ražit $e revolucionare. .itko ne$e biti pošte!en... nit-
ko pomilovan.
0kočila je na noge kao da želi razbiti pregradu i uputi-
ti se sultanu zahtijevaju$i podrobno objašnjenje. .a njezin
prvi uzdah gnjeva prozrevši joj namjere kizlar-aga je mirno
rekao5
- .išta što kažeš ili učiniš ne$e promijeniti njegovu od-
luku.
Pogledom je strijeljala sultana koji nije prestajao go-
voriti. &iv me!u mravima. 'onačno je sve shvatila i odlučila.
- (oraš me vratiti natrag4 2 palaču.
@aširile su mu se oči na ljubičastocrnom licu.
- 3o je nemogu$e.
- (oraš mi pomo$i4 - preklinjala ga je "essica. .a-
govarala zahtijevala. /ko posjeduje ikakvu mo$ kao Codab-
ranaD mora je iskoristiti sad ili ne$e nikad. - (oraš me
vratiti. @eci mu da mi je pozlilo. @eci mu sve što mu moraš
re$i ali me odvedi odavde i vrati u palaču4 0ada4


13 13 13 13. .. .

/utomobil se uvezao u dvorište palače bez ikakve cere-
monije. 'ad se zaustavio iz njega su izašli samo "essica i kiz-
lar-aga.
Ona je odmah odjurila u svoje odaje gdje je zatekla ro-
binju 8anu uz još nekoliko robinja kako pospremaju upra-
vo očiš$enu odje$u. 2 sobi je ugledala još jednu priliku
uznemiruju$i lik uz prozorsko okno le!ima okrenut vratima.
- 0ve možete iza$i - rekla je začu!enim robinjama.
- &a li želite da donesem jelo ili... - obratila joj se 8ana.
- .išta. 0amo iza!ite. 0vi4 - 'ad se 3arik okrenuo sus-
rela se s njegovim prodornim pogledom. - 0vi. Osim tebe.
%ledali su se preplavljeni nelagodom dok su robinje
poslušno izlazile iz sobe. .jezine oči gorjele su od nestrplje-
nja njegove od razdraženosti.
Ostali su konačno sami.
- %dje si bila* - bijesno je upitao 3arik.
- 2 )rusi - jednostavno je odgovorila.
- 0a sultanom 9asamom*
- &a... naravno. Zašto*
- Zašto mi nisi rekla* - 2 njegovom glasu osje$ao se
drhtaj bijesa brige i tisu$u drugih uznemiruju$ih osje$aja.
Prikovao je oči uz "essicu koja je stajala na drugoj strani go-
lemog saga.
.a trenutak je zaboravila zašto se vratila. Zabravila
je na sve zagledana u njegove duboke oči.
- .ije bilo vremena.
3rgnuo se i odmahnuo rukom. 2z svoj tipično en-
gleski izgovor ljutito joj se obratio5
- 'ako te mogu štititi kad ne znam gdje se nalaziš*
"essica je šutjela trude$i se da pronikne zašto je ljut.
0tisnula je oči i nakrivila glavu.
- Zašto se tako ponašaš*
- 'ako*
.ije znala što da mu odgovori. 'ako da opiše ono što
vidi u njegovim očima osje$a u njegovom glasu. 'ad je
konačno progovorila iz njezina tona više je izbijala nada
nego sigurnost. 3iho je rekla.
- 'ao da ti je stalo do mene.
Zatvorio je usta i stisnuo usne. Okrenuo se i počeo


hodati. .akon izvjesnog vremena se približio opet i suočio s
njezinim pogledom. Prisjeti se kako je uletjela u sobu pre-
plavljena neizvjesnoš$u i potrebom da s njim nasamo razgo-
vara. 2pitao je blago5
- Ato si mi to htjela re$i*
)rzo mu je prišla prešavši preko tepiha dugim kora-
kom.
- 3arik imao si pravo... kad si govorio o njemu. 0ul-
tanu. O svemu. - 1sprva je zvučala razočarano osje$ala je i
sama. 0akupivši hrabrost izgovorila je5 - ?elim ti pomo$i. .e
nemoj ništa re$i. 0amo slušaj. Za tri tjedna kad se harem
bude pripremao za Praznik cvije$a vojska kre$e na krvavi
pohod u armensku četvrt.
3arik-paša se pred njezinim očima pretvorio u nepomi-
čnu stijenu. Očekivala je da $e je možda odmah nazvati laži-
jivicom. &a $e joj re$i kako ga je zavela na krivi put tjera-
ju$i ga da povjeruje kako je možda sultan 9asam spre-
man da sluša njezine savjete. 2 njegovim očima vidjela je
hladnu stravu užas nad užasima jer on je znao kao i ona
da je armenska četvrt prevelika da bi e7ikasno pretraživanje
moglo pro$i bez užasnog pokolja. "essica nije mogla poj-
miti što $e se desiti ljudima s kojima je suosje$ala i za koje
je vjerovala da $e ih sultan poštedjeti sve dok nije u dubini
3arikovih očiju ugledala sliku užasne budu$nosti.
- 3arik... - šaputala je i rukom posegnula da ga dotakne.
/li on je ve$ hitao prema vrtu. 0lijedila ga je bez oklije-
vanja.
&ugo su sjedili u vrtu. "edno su vrijeme nijemo proma-
trali treperenje liš$a nemo$ni pred zlom koje ih je okruživa-
lo i spremalo se da ih proguta. Osje$ala se glupo. 'ako je
mogla biti tako slijepa i povjerovati da se sultan može pot-
puno preobraziti i zaboraviti na sve minule godine sultanova-
nja. (orala se suočiti s istinom priznati svoje zablude. Znala
je da se potpuno izmijenila od onda kad je s Charlesom i
ocem izašla iz vlaka. 0ada je jasnije sagledavala svijet oko se-
be - svrhu i snagu mo$i posljedice brzih odluka koje je mo-
rao otrpjeti narod. 0ve je polako dolazilo na pravo mjesto.
0ultanovo upravljanje tu!im životima i spremnost da svakoga
tko ugrozi njegovu vlast obdari sječivom.
- ?ao mi je zbog svega - govorila je 3ariku.
- .ije tvoja krivnja - odgovorio je. .ije mogao sakriti
potištenost. - /ko je itko krivac onda sam to ja. 3rebao


sam narediti suborcima da se sakriju na neko udaljeno
mjesto. - 2zdahnuo je nakon tih riječi. - Prihva$anje krivice
ne$e spriječiti pokolj. 'ad bismo barem nekako mogli izvuci i
sakriti djecu. /li tako bismo samo izazvali paniku. - Za-
gledao se u nebo prepuno zvijezda i blijedi mjesec koji je
na njemu sjao. 'ad bi barem on mogao biti tako miran i neo-
sjetljiv kao nebeska tijela. - 2 proteklim je tjednima mno-
go ljudi izgubilo život zbog mene. Pokušavam zaboraviti ali
pred oči mi neprekidno iskrsavaju djeca. 'ad god postoji ne-
kakva nevolja na svijetu najve$u cijenu pla$aju djeca.
Ona najviše pate boje se i tuguju... a djeca bi trebala biti
sretna.
1znenada je prestao govoriti tako nenadano da je "essi-
ca morala podi$i glavu i pogledati ga.
- @evolucija je za tebe nešto uzvišenije od ideala zar ne*
(jesec se ogledao u njegovim očima kad je podigao kapke.
- Ponekad mi se čini da samo na nju mislim... da samo o
njoj uvijek i razmišljao.
- Zar ti toliko znači*
"essica je pred sobom vidjela čovjeka koji se mučio prei-
spitivanjem vlastitog bi$a. 3arik se sje$ao vremena kad je
sve započelo do trenutka kad je osjetio da se stvari moraju
mijenjati kad je prozreo stari poredak kad mu se javila
misao o pobuni. 3akve stvari rijetko se doga!aju postupno
ali ni tako naglo kao kad je osjetio da ga cijelog obuzela revo-
lucionarna groznica. )ila je to okrutna odrednica njegova ži-
vota.
3iho kao da razgovara sam sa sobom pričao joj je o
svojoj prošlosti tako da ga i ona može shvatiti iako nikada
ne$e osjetiti njegovu patnju. 3ako se otvorio i poklonio dio
svoje osobnosti samo 0alimu i nekolicini odabranih. Osje$ao
je u sebi da ona postaje neraskidivim dijelom njegove ličnosti.
- Palili smo lomaču za poginule... nakon duge opsade.
)itka koja nije imala nikakvog smisla... barem ga ja nikad
nisam otkrio. .ikoga nismo pokapali tog mjeseca... bilo je
previše mrtvaca. - Zastao je pročistio grlo i potom nasta-
vio.
6inilo se da mu pripovijedanje sve teže pada. - &an ra-
nije moja se obitelj sakrila pred vojnicima. .ašli smo pribježi-
šte u džamiji... moj otac majka tri sestre i stotinu drugih
ljudi. (islili smo da nas nitko ne$e dirati na svetom mjestu.
6ak su i sultanovi vojnici prezali od prolijevanja krvi na tak-


vom mjestu. )io je to dio obaveznog nepisanog zakona.
&žamija je bila nepovrediv teritorij. (i 3urci pripadamo razli-
čitim vjerama ali se jednako bojimo tu!ih bogova kao i vlas-
titih. - 0legnuo je ramenima znaju$i da njegove riječi zvuče
čudno ali istovremeno svjestan da se takve stvari doga!aju
tamo gdje se susre$e više kultura. 'ako je nastavio s pričom
riječi su sve teže nalazile put sve ih je polakše izgovarao. -
.o tog dana prekršeni su svi nepisani zakoni.
"essica se uhvatila za klupu na kojoj je sjedila. Osje$a-
la je što $e čuti. 6eznula je da dirne 3arika i tako mu pomo-
gne. /li to bi bilo nametanje. (nogo je naučila o susprezanju
svojih osje$anja otkada je stigla ovamo.
3arik pognu glavu.
- 'ad su vojnici razvalili vrata majka je svojim tijelom
zakrilila moje i tako me zaštitila od metaka koji su bili is-
paljeni na nas. %otovo da se više ničeg ne sje$am... osim
lomače za pokojnike. .e$u nikad zaboraviti. 0vi članovi
moje obitelji bili su pobijeni ali nisam nailazio njihova tijela
u plamenu ma koliko sam to nastojao. Pretvorili su se u pe-
peo. .ištavilo. .eprepoznatljivi. 0 gomilom drugih mrtvaca.
- Oh 3arik... - tužno je šaputala "essica dijele$i njegovu
bol.
- 1ako sam bio vrlo mlad znao sam da barem u umira-
nju mora biti odre!enog dostojanstva. 'ada sam odrastao
počeo sam vjerovati da se za dostojanstvo moraju izboriti i
živi. - 0ada je gledao ravno u njezine oči jasno i neopozivo s
odlučnoš$u kakvu je dosad vidjela samo kod njega. -iše
se nije bojao nije žalovao. .ešto drugo zamijenilo je ranji-
vost.
%otovo nesvjesno ispružila je ruku i dodirnu mu obraz.
Položila je dlan na njegovo nježno tamno lice okruženo cr-
nom kosom. Osjetila je život u muškarcu koji je izbjegao
smrt kao dječak. On je sada želio da drugu djecu poštedi
umiranja.
3arik nije želio da ih išta razdvaja. Privukao ju je sebi i
obgrlio rukom. 8ežala je na njegovim grudima. 0jedili su za-
grljeni i nepomični i nakon što su cvrčci utihnuli a mjesec se
popeo visoko na baršunastom zvjedanom nebu.
.jegov poljubac nakon zajedničkog tugovanja na mra-
mornoj klupi nije došao neočekivano. 6eznula je za njim.
2tonula je cijelim bi$em u njegovu vrelinu. .o$ ih je obavila
ogrtačem ljubavi kakva se rijetko ra!ala unutar starih zidi-


na. Palača strasti malo je znala o iskrenoj ljubavi o preplita-
nju osje$aja misli i ideala. 'ao i sultan 9asam mjesec nad
"ildizom nikad nije upoznao ljubav srca. "essica se predala
3ariku. .ije zamijetila kad su njegove meke ruke počele mi-
lovati njezinu kosu ruke tijelo obavijeno svilom. Predavala
se njegovu dodiru. Promatrala je spuštanje njegovah dugih
trepavica prislonjena ustima uz njegovo uho i zagledana u
njegovo lice. Osvijetljen mjesečinom više nije podsje$ao na
prašnjavog beduina. 0ivkastomodri obris njegova tijela izgle-
dao je nepomičan okamenjen za sva vremena i ona je očajni-
čki željela da mu pomogne da takav ostane zauvijek. 'ad bi
samo mogao zaboraviti...
Podigla je ruku prema njegovu licu i zakrilila ga. 1 njezi-
na je koža nije se iznenadila postala drugačija neprepozna-
tljiva. 3ako je sve postajalo mogu$e na ovom nestvarnom
mjestu u ovom začudnom trenutku uz njih dvoje nesvakida-
šnjih. )ilo je to neobično ra!anje ljubavi uz tek neznatne
dodire. On joj se nikad nije pokušao približiti i ona nije
mogla pojmiti u kojem je trenutku shvatila da ga voli cije-
lim svojim bi$em. &oticali su se spajali grlili iako nisu
pomišljali na potpuno predavanje tijela. /li znali su da pri-
padaju jedno drugom neizbježno i postojano kao što zvijezda
sja iznad njih.
3arik ju je snažno grlio. 8anci koji su i njih spajali bili
su ispleteni od cvije$a s malim oblim karikama koje su se
nježno ovijale oko njihovih tijela. .ije bilo grabežljivosti u nji-
hovu sjedinjenju. Osje$ala je velikodušnost njegova zagrljaja
dodir njegove oštre brade na vrhu nosa. Zagnjurila je lice uz
njegov topli vrat i uživala u prisnosti. )ilo joj je tako lijepo.
Zar može biti nešto loše u tome*
Odgonio je njezine sumnje i nježno je privijao sebi sve
dok nije svojim tijelom uronila u njegovo krilo i u njemu se
skutrila. Opijen sre$om što mu ona tako beskrajno vjeruje
zatvorio je oči uzdahnuo i počeo je lagano zibati naprijed
natrag naprijed natrag... Prodao bi dušu samo kad bi se
opet mogao osjetiti slobodnim i mirnim kao sad dok je ona
bila u njegovom naručju. 8udi snovi pleli su mu u misli
snovi!enja u kojima je on nosi na rukama daleko od ovog
mjesta daleko od pustinje 3uraka i Otomanskog Carstva
sve do predjela gdje ovi nazivi postaju besmisleni gdje gube
svako značenje. .ikad nije bio bliže odustajanju od borbe za
ideale za ljude koji su o njemu ovisili. .apokon nije bilo


pravedno. .ije bilo pravedno nije bilo u redu da cijeli teret
leži na njegovim ple$ima. 1 on je stvor od krvi i mesa...
muškarac koji žudi da ga zapali neka vatra. 3užno je po-
ložio "essicinu glavu na svoj dlan poniru$i prstima u njezinu
gustu kosu. (ožda je usnula. .adao se.
'ad je no$ postala hladna šire$i svoj ledeni dah podi-
gao ju je na ruke i nježno je ponio. Znao je da je ne$e još
dugo vremena štititi. 'orak za korakom svaki pokret bio je
ispunjen čežnjom. .osio ju je u njezinu zlatnu krletku.


* * *

'aduna se promatrala u ogledalu. -idjela je bore oko
svojih očiju koje su neko$ bile sjajne i predivne. -idjela je cr-
te usječene oko njezinih neko$ predivnih usana. .jezine ple-
tenice bile su još uvijek duge i guste ali ih je morala kratiti
da im vrati stari sjaj kakav su neko$ imale. 1 sve to zbog sul-
tana koji je više nije ni gledao. (orala se okruživati mladim
djevojačkim tijelima kako bi privukla njegovu pažnju a ne-
ko$ joj je vlastito tijelo bilo dovoljno. "oš uvijek je bila lije-
pa ali više nije mogla biti mlada. 2 haremu se tražila
svježina i mladost. "edino su joj one trebale a jedino njih
nije mogla kupiti.
0a škaricama optočenim biserima odrezala je pramen
kose iz pletenice koja se spuštala niz rame. 0pustila ga je
na komad stakla. Zagledala se na trenutak u njega kao da
mu želi udahnuti vlastitu volju a zatim ga je polako počela
razdvajati i čupkati. 1za le!a čula je drobljenje stakla stavlje-
nog u mužar. )ila je zadovoljna. Znala je da se ne mora
okrenuti i nadgledati da li djevojka pravilno drobi staklo. Ona
je to ve$ i ranije činila.
'ad je staklo bilo usitnjeno i kosu rasjekla kaduna ih
svečanim pokretima spusti u malu posudicu. Zatim se otišla
okupati.

* * *

"essica se naglo probudila. Pored nje upravo se bu-
dio 3arik. Oboje su postali svjesni nečijeg prisustva u sobi.
&a 8ana je stajala na vratima drže$i okrugli pladanj s ka-
vom. Zurila je u njih.


Polako "essica je shva$ala da je sklupčana i da 3arik a
i ona na sebi imaju jučerašnju odje$u. .jegova toplina bila je
neodoljiva. Zvala ju je da mu se preda.
/li 8anaJ
- .ije ono što bi mogla pomisliti - započela je nesigurno
popravljaju$i odje$u.
8ana se pribrala od iznena!enja i počela posluživati
kavu zbog koje je i ušla u sobu.
- .ajljepše žene upuštaju se u odnose sa svojim eunu-
sima. 2vijek. - %ovorila je ali nije dizala pogled prema gos-
podarici. - Ato vam jedino preostaje* - nastavljala je spušta-
ju$i srebrni ibrik na izrezbareni stoli$ pored divana. .ato-
čila je dvije šalice. - (ožete izabrati drugu ženu ili polumu-
škarce. Ato vi možete kad su duga razdoblja izme!u sultano-
vih posjeta.
Opuštena jer 3arikova prevara nije otkrivena "essica je
ipak i dalje osje$ala nelagodu. 1 3ariku sude$i prema njegovu
izrazu lica.
- 9vala ti 8ana - rekla je "essica javno daju$i svojim
tonom do znanja da ih djevojka ostaviti same. - (ožeš prip-
remiti kupku.
8ana se uspravila i kimnula.
- 'aduna vam šalje poruku. ?eli da joj se poslijepo-
dne pridružite na čaju i kolači$ima na obali )ospora. Pos-
lat $e 2stu po vas. /ko dopustite pripremit $u vam haljinu.
/li "essica je gledala u 3arika.


* * *

2 trenutku kad je odje$a za poslijepodnevni izlet čekala
spremna "essica je dovršavala pismo koje bi lako moglo pos-
tati njezinom smrtnom presudom ukoliko padne u pogrešne
ruke. 0jedila je za stolom užurbano bilježila posljednje riječi
a 3arik je pazio da se netko ne pojavi na vratima. 'onačno je
odložila pero.
- 3u je sve što sam vidjela i što mi je kizlar-aga rekao -
govorila je gledaju$i ga preko papira. - (ladoturci $e biti na-
padnuti kad se bude dizala zora. -ojnici $e upasti u armen-
sku četvrt.
- (oramo pismo poslati 0alimu - rekao je 3arik duboko
razmišljaju$i.


- 'ako $emo ga poslati odavde* - upitala je prilaze$i mu.
- Od napada na riznicu nitko ne smije u$i niti iza$i iz palače.
6ak ni eunusi.
- (orat $emo nekoga potplatiti - rekao joj je iščekuju$i
njezin slijede$i prijedlog. -
1ako je to vrlo opasno.
- (ožda bih mogla udesiti nekoliko trenutaka slobode za
tebe.
Prekinula se zbog kucanja na vratima. Pismo je brzo
sklonila pod 7eredžu. 2sta je ušla. - 0premna*
- Za nekoliko trenutaka - odgovorila je "essica i otiš-
la se obu$i paze$i da ne izgubi papiri$.
.akon sat vremena 2sta "eassica i 3arik vozili su se u
čamcu po )osporu. 3arik je veslom zasijecao površinu vode.
(ali čamci kao da su i stvoreni za ovo more mali ali stabilni i
brzi. (alo su plovili sve dok se 3arik nije uvukao u jedan ru-
kavac i zaveslao prema obali. .a zelenom travnjaku uz viso-
ke čemprese i ostatke zaboravljena groblja u pozadini mnoš-
tvo žena smijalo se i igralo s djecom. Carstvo žena mjesto
kamo su mogle do$i prekrivene svojim velovima i uživati na
suncu zašti$ene suncobranima. (jesto kamo su donosile svo-
je sitne tračeve i uživale na otvorenom čuvane od eunuha.
Putuju$i prodavači motali su se izme!u veselih grupica prič-
ljivih žena opskrbljuju$i ih drangulijama papirnatim zma-
jevima i slasticama.
Pastoralni prizor pomislila je "essica iako bi ona
najradije zauvijek ostala u čamcu plutaju$i plavom površi-
nom uživaju$i u netaknutoj ljepoti i miru.
- Postoji stara uzrečica - rekla je 2sta prilično neočeki-
vano - da kad jednom vidiš modrinu )ospora nikada ne pre-
staješ za njom čeznuli. 'od mene se pokazala točnom.
%ledala je u "essicu. Cijelog jutra nešto ju je uznemira-
valo. "essica osjeti kako joj rumene obrazi i samouvjereno se
okrenu od 3arika.
2sta je širom rastvorila oči i rekla5
- -e$ je prošlo vrijeme kad si trebala okušati nemirne
vode. 3i znaš što moraš učiniti.
- Znam - odgovorila je nadaju$i se da ne$e nastaviti isti
razgovor. .o njezina je učiteljica bila raspoložena da govori
ono što je moralo biti izrečeno.
0tisnula je "essicinu ruku.
- .adam se da sultana nije napustila želja. .e možeš ga


više odbijati.
3arik je prestao veslati. Zagledao se u "essicu i njegov je
pogled bio opčinjavaju$i. 2skoro nije mogla izdržati i okrenula
se prema njemu.
2 njegovim očima borili su se ljutnja i olakšanje - la-
gala mu je. "oš nije vodila ljubav sa sultanom. .ekako je
uspjela izbje$i neizbježno4 @adost u njegovom srcu i mislima
sve se jasnije ogledala na licu.
"essica odvrati pogled. Zašto se sramila što nije podle-
gla* 9o$e li je ovo otkri$e učiniti vrednijom u 3arikovim oči-
ma* -iše nije znala ni što sama osje$a a još je manje mogla
pretpostaviti što se zbiva u njemu.
Pod pramcem čamca zaškripi pijesak i prenu ih iz du-
bokog razmišljanja. 3arik napu$i usne i uz pomo$ vesla do-
klizi do mjesta na kojem su bili privezani ostali čamci. Po-
mogao je 2sti da iza!e na obalu a zatim je "essici pružio ru-
ku ali je više nije htio pogledati u oči.
.a obali žarkožute rogožine bile su rasprostrte za že-
ne sultanovog harema. 2 središtu ispod visoke krošnje
čempresa sjedila je kaduna i veselo se smiju$i pričala s lad,
/shle,.
"essica jedva odvoji oči od engleske dame sile$i se da
izgleda normalno i smireno. 0ada je 3arik gledao u nju. Znali
su da $e ona biti glasnik pismonoša5 sre$a je umiješala svo-
je prste u slučaj koji je postao i njezin jednako kao i
njegov. )rzo je razmišljala. 'ako da poveže 3arika i lad,
/shle,* Pljesnula je rukama i obratila mu se5
- &onesi hranu i još neke sitnice bilo što bi moglo za-
nimati #ngleskinju. 1sprva je 3arik bio zbunjen ali je onda
klimnuo i izgubio se u gomili.
Zadovoljno se nasmijala zbog svoje dosjetljivosti. Ponije-
la se kao prava Orijentalka. Zabavit $e ženu iz #ngleske ite-
kako4
Ona i 2sta polako su se približavale kaduni. Ova je po-
mno pratila svaku njihovu kretnju iščekuju$i kakav znak ra-
spoznavanja. Zalijepila je pogled za "essicino lice ali na nje-
mu se ništa nije mijenjalo. )aš ništa.
- &rage moje - pozdravila ih je - molim vas pridružite
nam se. 3ako je vru$e na suncu.
- &a - odgovorila je "essica. - /li ja sam oduvijek voljela
sunce.
(lada djevojka prišla je obližnjoj prostirci klonula na


nju i zasvirala na ciganskoj mandolini. .akon nekoliko akor-
da započela je pjevati. .jezin glas bio je drhtav i tanak orijen-
talan. &ugo su vremena četiri žene samo slušale. "essica je
stalno mislila na to kako ih kaduna nije predstavila lad,
/shle,. )olje da nije tako bi lako mogla otkriti njihovo rani-
je poznanstvo. (ora paziti da ma i jedna pogrešna riječ ne
izleti s njezinih usana. (ožda $e je samo smrt izbaviti za-
točeništva u palači ali nikakvo zadovoljstvo ne$e priuštiti
kaduni.
&ok su one pažljivo slušale pjesmu 3arik je donio
pladanj na kojem su bile složene svakojako slastice i mali
darovi omotani rupči$em. "essica mu hladno zahvali. Pro-
računato je bila odbojna. @azgledala je darove preslagala ih i
provjeravala kakvo$u.
- 'oliko ste dugo u haremu - pitanjem joj se obratila
lad, /shle, dok su kaduna i 2sta pomno pratile njihov raz-
govor svaka zbog svojih razloga.
- 2istinu ne znam - odgovorila je "essica. - Protjecanje
vremena izgubilo je svako značenje.
- Znači naučili ste da podnosite vječno čekanje.
- .ema ničeg beskonačnog u tome. 3ako se ovdje živi.
8ad, /shle, se nasmijala.
- 3ome se najviše divim kod žena iz harema. .aučile su
da budu zadovoljne.
"essica neodre!eno slegnu ramenima. -idjela je kako
kadunino lice puca od gnjeva.
- ?ene su zato istkale žalobne pjesme. 3o je u našoj pri-
rodi.
- 'ako poetski4 - lad, /shle, okrenula se prema ka-
duni glume$i oduševljenje koje su doduše "essicine riječi i
zavre!ivale. - )aš je draga mogu vam re$i. 'adunini obrazi
naduli su se kad je jedva protisnula kroz zube5
- &a zaista.
&jevojčin glas podizao se u visine i četiri žene opet su
na nju usmjerile svoju pažnju. "essica istog trena izvuče ce-
dulju iz 7eredže i ubaci je u maramicu na pladnju. Zavila je
rubove lanene tkanine. Osje$ala je kako je 3arik promatra ali
je pažljivo izbjegavala da se osvrne.
Pjesma je utihnula. ?ene su zapljeskale uvježbanom
gracioznoš$u. 'aduna je preuzela srebrnu džezvu za kavu
od robinje i jednu za drugom napunila četiri šalice. 0vaku
je spustila na posebni mali pladnji$ od srebra.


"essica pruži mali zamotuljak prema lad,.
- 9vala za vašu pohvalu. (olim vas ovo kao mali znak
uzdarja.
8ad, /shle, se nasmiješila. 'ad je njezina ruka obu-
hvatila laneni rupči$ osjetila je pod njim nešto šuštavo zbog
čega je skoro vratila poklon. 0jetivši se istog trena o čemu se
vjerojatno radi sa malo pretjeranim naklonom zahvali i brzo
spremi u svoju torbu.
'aduna zapljeska rukama.
- Pjevaj nam još.
"oš nije do kraja bila izgovorena zapovijest a djevojka je
ve$ skladno započela novu pjesmu. .ekoliko djevojaka crnih
cvjetova s velovima poput latica zaplesalo je tradicionalni
turski ples.
Zadovoljna i smirena "essica je mogla s uživanjem pra-
titi njihove pokrete.
-ide$i da su drugi zabavljeni promatranjem plesa ka-
duna zavuče ruku u 7eredžu i brzo je prešla nad šalicu s ka-
vom koja je stajala blizu "essice. Pokret strelovit i vješt ni-
tko od prisutnih nije zamijetio.
1z mandoline su odjednom počeli izvirati divni zvuci na
što su plesačice otpočele izvoditi čudnu orijentalnu verziju
jednog zapadnjačkog plesa. Plesali su udvoje oponašaju$i
mješovite parove iako muškaraca me!u njima nije bilo.
- Posljednji pariški hit ovdje na )osporu - oduševljeno
se smijala lad, /shle,. - One su očaravaju$e4
'aduna je podigla pladnji$ s kavom nude$i ga prema
"essici.
- 2zmi malo kave "essica.
- 9vala... možda malo kasnije.
- .e možeš me odbiti.
"essica je pogleda a onda rukom pokaže na lad, /shle,.
- .akon naše goš$e.
- Počaš$ena sam što me smatrate svojom goš$om.
- Postaje gorka kad se ohladi dušo.
- 1pak moram vam nešto priznati - rekla je "essica. -
"edina stvar na koju se nikako ne mogu navi$i je turska
kava. -ru$a ili hladna meni je uvijek gorka. .e bih željela
da svoj trud rasipate na jedno nezahvalno nepce.
- /li ovo je sasvim nova vrsta - pokušavala je kaduna.
2miješala se 2sta.
- Zahvalnije nepce od mojega sigurno se ne može


na$i. - 2zela je šalicu iz kadunine ruke zavalila se na rogo-
žinu i otpila dugi gutljaj.
'aduna se ukočila dok je gledala kako 2sta ispija ka-
vu. 3ada se i ona spustila na svoje jastuke.
- Prekrasno poslijepodne - oglasila se lad, /shle,. Plesa-
čice nisu prekidale svoj čudni ples.


* * *

1ste večeri Charles je po stoti put iščitavao "essicinu
poruku opčinjen njenim rukopisom njezinom rukom ispisa-
nim riječima ma koliko ih je bilo malo i sviješ$u o iskustvi-
ma što ih je morala doživjeti da bi tako nešto napisala. 0ul-
tan 9asam - ona je znala koje su njegove namjere. Zar se ta-
ko visoko uspela na ljestvici da ima toliku mo$* Pokušao je
zamisliti "essicu kakvu je neko$ poznavao i nije ju mogao
zamisliti kako strpljivo i smireno gradi svoj položaj u haremu.
/ ova priča o revolucionarima...
0tresao se.
- .e mogu povjerovati da bi se ona umiješana u pobunu.
.e mogu to prihvatiti.
- Onda mi reci tko je ovo napisao* - izazivala je lad,
/shle,.
- @ukopis je njezin - morao je priznati Charlsu - ali da li
to išta dokazuje*
- (ožda se "essica stvarno umiješala. ?ena koju sam
danas vidjela vrlo dobro zna što radi.
- Ato ako 3arik uop$e nema namjere da joj pomogne pri
bijegu* Ato ako je samo koristi kao političkog piona*
- Charles ti više ne vjeruješ "essici*
- -jerujem naravno. Oduvijek.
- Onda se tako i ponašaj. - 8ad, /shle, savije ceduljicu i
ustade.
- 'uda idete* - upitao je Charles.
- (oram prenijeti poruku - odgovorila mu odlučnim gla-
som.
- /li ako poruku predate revolucionarima - vodite "essi-
cin život u veliku opasnost4 .ije spuštala pogled s njegova lica
nekoliko dugih trenutaka. Onda je opet progovorila5
- "essica je to i sama znala. 1zbor je njen. .itko od
nas ne može mijenjati tok doga!aja.


Osje$ao se izdanim.
- Zar je to i vaš politički izbor*
- &ragi moj Charles - odgovorila je - za mene nikad ni-
šta nije samo jednostavna politika.
1 tako poruka je dostavljena. 0priječiti da dospije u pra-
ve ruke vjerovala je lad, /shle, bilo bi daleko pogubnije ne-
go da se samo život jedne osobe dovede u pitanje. "essica je
i sama jasno izrazila svoju volju i spremnost da svoj život
žrtvuje kako bi poštedjela mnogo drugih života. &a nije to
više bila ona "essica koja je bježala da vidi stupove Palmire
ona koja je tada bila zarobljenica samo dvojice muškaraca -
zaručnika koji ju je obožavao i oca koji joj je bio beskrajno
odan.

* * *

.a širokom polju izvan Carigrada duboko usječenom
me!u planinskim visovima više od stotinu vojnika pridružilo
se revolucionarima. 0vakog dana novi su bjegunci dolazili u
logor ali pobunjenička vojska još nije imala glavnu sponu
koja bi je mogla pokrenuti na djelovanje5 bili su bez vo!e.
- "oš nas nema dovoljno - govorio je 0alim pogledom
prelaze$i preko logora koji je na sebe morao preuzeti neza-
hvalnu ulogu budu$i da nije bilo 3arika.
- -iše nas je nego što smo očekivali - odgovorio mu je
(iša.
- .e možemo svrgnuli sultana 9asama sa stotinjak voj-
nika.
- Ato $emo onda učiniti*
0alim je razmišljao. Ato bi 3arik učinio* %otovo istog
trena znao je odgovor. "oš više ljudi naravno. / gdje da ih
na!e*
- .e možemo bez (urata i njegovih jedinica. )ez njih
nemamo šanse.
- /li on nam ništa nije obe$ao.
- /li $e morati - odlučio je 0alim - na bilo koji način. 1
mora to učiniti odmah. -iše nemam vremena.

* * *

-rijeme je uistinu polako istjecalo u djelom Carstvu
od zelenilom zastrtih brda do palače "ildir iznad )ospora.


Od zakrčenih uličica oko tržnice do viktorijanskih odaja Cizab-
raniceD 2ste.
'ad je "essica kročila u njezine odaje isprva nije primi-
jetila ništa neobično.
- 2sta* - zazvala je svoju učiteljicu. &ugi su sati mi-
nuli otkad je posljednji put vidjela 2stu i počela je osje$ati
nelagodu čim se nešto prestalo odvijati ustaljenim tokom.
.itko se nije odazvao. Okrenula se i baš kad je na-
mjeravala iza$i začula je nekakav čudan zvuk što je dopi-
rao iz dubine kupatila. (ukli zvuk se razabirao od prštanja
vode u vodoskocima. 1pak "essicu je natjerao da se vrati.
.etko je bio bolestan. 0igurno je povra$ao.
Polako je ušla u mramorom popločene prostorije i poče-
la tražiti bolesnika. 9odala je izme!u pregrada sve dok nije
spazila zgrčenu priliku u odjeljku popločenom ružičastim
kamenom. Zagledala se prestravljena do dna bi$a u 2sti-
nu blijedu ruku što je otirala krv s brade.
- 2sta... blagi bože...
6im mu je "essica javila za 2stinu bolest kizlar-aga
odmah je dovukao carskog liječnika. .aručena je crna zavje-
sa oko bolesničine postelje. .a jednom dijelu postelje gotovo
nepomična ležala je 2sta lica blijedog kao u sablasti a
"essica joj je mokrim ručnicima otirala čelo. 0 druge strane
stajao je kizlar-aga i gledao kako liječnik pregledava bolesni-
cu kroz razmaknute nabore zastora. 2stina ruka pomolila se i
on joj poče mjeriti bilo. .akon pola sata takvog pregledavanja
muškarac je slegnuo ramenima i uspravio se.
- Ova je žena teško bolesna ali ja ne mogu otkriti uzrok.
- &obro - rekao je kizlar-aga kome se na licu vidjela
tuga - hvala. - )ez ijedne dodatne riječi izveo je liječnika iz
2stinih odaja.
"essica je bespomo$no sjedila uz 2stu gledaju$i kako
bolest svakim časom uzima sve više maha. )olesnica se trza-
la od bolova koji su iz njezine nutrine nadirali u valovima.
"essica joj je stezanjem ruke željela pomo$i. Preklinjala je5
- 2sta molim te dopusti mi da pozovem pravog liječni-
ka.
- .e$e mi nitko mo$i pomo$i.
- 0redit $u da do!e iz engleske ambasade.
- .išta ne$e otkriti. - %otovo se nasmiješila kad je vidjela
zbunjenost i nerazumijevanje na "essicinu licu. )ol ju je
presjekao. - &rago dijete... mene su otrovali.


9ladna jaza prostruji "essicinim tijelom i sledi joj ru-
ke koje su držale 2stu. 2z golemi napor 2sta kimnu.
- &rugog objašnjenja nema.
- /li liječnik bi morao otkriti nešto... neki znak...
- Postoji otrov koji ne ostavlja tragova - odgovorila je
2sta gotovo se guše$i od gorčine. - mješavina stakla i kose
poslužena u slatko. 0totinama godina njime se u haremu
uklanjaju suparnice. - Opet se počela grčiti. Previjala na bar-
šunastim plahtama i zabijala nokte u "essicinu ruku.
"essica je bila ukočena zabezeknuta.
- 'aduna...
- .ije važno.
- 'ava... - šaputala je "essica. - )ila je namijenjena me-
ni.
- )ila je namijenjena svima nama - prostenjala je 2sta u
jednom dahu. - 1di sad... "essica odmahnu glavom.
- Ostat $u uz tebe.
2sta se ipak uspjela još jednom nasmiješiti učiteljica
svojoj učenici i uputiti joj posljednju uputu prije nego što $e
okončati podučavanje.
- 1di. "oš $e biti mnogo snova - dahtala je - prije nego
što stigne onaj posljednji.
9odnik je bio hladan i prazan. .ijemi red eunuha više
joj nije značio ništa kao da prolazi pored kamenih stupova.
'oračala je svakim korakom postaju$i sve odlučnija. 0uze
koje su se slijevale niz obraze pretvarale su se u izvore nepo-
kolebljive hrabrosti.
3arika je našla u svojim odajama. Prišla mu je kao svom
jedinom utočištu i pustila da je ponesu osje$aji. (orala je
otugovati svoju bol. 3arik nije shva$ao što se dešava ali ju
je nježno privinuo kao da to čini posljednji put iako im se
nije pružila prilika ni za pravi početak.
- ?elim da odeš - rekla mu je otiru$i suze u njegovu
odje$u. - ?elim da se vratiš svojim ljudima. Oni te trebaju vi-
še nego ja. /ko ne budeš uz njih bit $u odgovorna za njihovu
smrt.
- "essica - otpočeo je polako - zakleo sam se da te ne$u
ovdje ostaviti.
- .isi se zakleo meni. / ja jedina mogu odlučivati o
svojoj sudbini. 3i to ne razumiješ. - Podigla je glavu i vidje-
la svoju dušu u njegovim očima. - -iše nije isto. /rmenci i
mladoturci za mene više nisu bezimena lica. .jihov plač ne


mogu zataškati krastavi glasovi papagaja. 0talno čujem gla-
sove... 2stin... tvoj... moj. .eodlučan 3arik obriše suze sa
njezinog lica.
- (oraš oti$i 3arik - nije odustajala. - (oraš biti uz svo-
je ljude.
Prvi put otkad ga je vidjela od vožnje vlakom ona os-
jeti neodlučnost u njemu. .esiguno ju je gledao.
- 0uviše je opasno bježati...
- Za oboje da. /li sam $eš se lako izvu$i.
- .e dolazi u obzir. &ao sam riječ. .e odlazim bez tebe.
8jutita zbog njegove odanosti s obje šake zgrabila ga je
za odje$u.
- Prodao si me zbog dvadesetorice muškaraca. 0ada me
smiješ napustiti zbog njih tisu$u. Oboje znamo da samo ti
možeš pokrenuti revoluciju.
- /ko odem - govorio je 3arik trude$i se da mirno drži
ruke - ti se izlažeš velikoj opasnosti...
- / ako ne odeš bit $u kriva za mnoge smrti. .e mo-
žeš dopustiti da toliki teret preuzmem na sebe - odgovorila
mu je tiho ali neopozivo.
- "essica...
Odgurnula ga je i uzmakla nekoliko koraka.
- -ratit $eš se po mene.
.jezine riječi bile su tako jednostavne prepune vjere i
sigurnosti da im se nije mogao oduprijeti. ?udio je za njezi-
nim dodirom za nečim 7izičkim što $e njihovu vezu učiniti
neraskidivom ali znao je ako je ponovo dodirne ne$e je
mo$i ostaviti.
Ona je željela nemogu$e vidio je u njezinim očima.
9tjela je da on ode i čeznula je da ostane. .jezino srce nije se
moglo odlučiti. 2m je donio odluku.
Prije no što je mogao promijeniti odluku naglo se
okrenuo i odjurio iz njezina života. Odluka je bila nagla i ne-
opoziva.
&an kasnije 3arik je opet postao odani revolucionar.
Odjeven u kaputi$ kakav su nosili mladoturci jahao je pos-
trance na svom bijelom pustinjskom konju. 2z njega je bio
0alim. -iše nije želio misliti na to kako je uspio prije$i visoke
zidine strogo čuvane palače. 8edenim siječivom noža od-
sjekao je od sebe nekoliko minulih tjedana. "essica "ildiz
zakletva da $e je osloboditi i njegovo ranjeno srce sada su po-
stojali s druge strane nepremostivog ponora. .ikad ga ranije


nitko nije mogao natjerati da prekrši zakletvu. Zlovolja prema
"essici ispreplela se s neodoljivom privlačnoš$u što ga je vu-
kla prema njoj. &a privlačnost. )ili su sjedinjeni ona i on u
duhu zajedno. .eprekidno ga je iznena!ivala svojom hrab-
roš$u. 'adgod je očekivao da $e se sebično ponašati ona je
odlučivala da se žrtvuje. Pravo žrtvovanje. "er ako bude u
palači kad bukne revolucija mali su izgledi da preživi. 0ulta-
novi vojnici sasje$i $e svakog tko se bude makar pomakao a
ona $e sigurno pokušati iskoristiti kaos za bijeg. 3arik bi pos-
tupio na isti način a oni su bili toliko slični. 3oliko slični da
je to za njih postalo preopasno.


* * *

(urat ih je čekao na dogovorenom mjestu. Prišli su
mu. 3arik je odmah skočio iz sedla i prilaze$i visokom čovje-
ku bez oklijevanja počeo govoriti.
- Prisiljeni smo da krenemo u napad. )ez vaših vojnika
osu!eni smo na propast. 'akav je vaš odgovor*
/ko je (urat trenutak ranije oklijevao i nije znao ho$e li
se pridružiti pobunjenicima odlučnost i sigurnost u 3arikovu
glasu izmamili su odlučan odgovor.
- (i smo spremni - rekao je nesigurnim glasom. -
Pridružit $emo se vašem zahtjevu za pravednijom vladavi-
nom. 1mate li plan*
- .išta precizno - priznao je 3arik. - /li znamo što nam
je prvo činiti. (olim vas... sjednite.
0pustili su se na zemlju prekrivenu busenjem trave i
0alim je raširio trošnu kartu Carigrada s okolicom. .advili
su se nad njom. (urat je šutio dok mu je 3arik pokazivao
kritične točke.
- 0ultan $e narediti vojsci da upadne u armensku čet-
vrt - govorio je 3arik. B ?eli ih kazniti zato što su pružili uto-
čište pripadnicima mladoturskog pokreta. .amjeravaju ih po-
klati kao stoku.
0alim se umiješao5
- Zato mi moramo prvi napasti4
- .apasti* - gun!ao je (urat. - 'ako*
- (oramo napasti palaču. 2z vaše ljude i naše vlasti-
te snage možemo izvršiti prepad na sultana 9asama.
(urat se smijao na sav glas.


- Opustošiti palaču* 0 vašom šačicom pobunjenika i
mojim ljudima protiv sultanove vojske*4 - .jegov smijeh
odzvanjao je okolnim brdima. - 6ak i za jednog pisca ima-
te prebujnu maštu.
1za njega neprimjetni do ovog trenutka smijali su se
(uratovi vojnici. 0alimovo lice pretvorilo se u užareni
plamen.
3arik ga umiri pogledom a onda se okrene (uratu.
- (ožete li smisliti neki bolji način*
- (ožda - odgovorio je vojnik. - Palača je prava utvrda i
njome zašti$eni sultan i njegovi čuvari u velikoj su prednosti.
/li kad jednom napuste zidine... - zastao je i izmijenio pogled
s 3arikom.
- )itka $e biti daleko ravnopravnija - dovršio je njegovu
misao 3arik.
(urat se smiješio. 2z sve razlike on i ovaj legendarni
odmetnik razmišljali su istovjetno kad su prilike to
zahtijevale.
- (i $emo se zabarikadirati u armenskoj četvrti.
0alim nabra obrve.
- Ato*4
- /ko 9asam planira da pošalje na Praznik cvije$a svoju
vojsku na /rmence mi ih možemo dočekati spremni. (ožemo
ih napasti prije no što shvate da smo se tamo sakrili. - Pogle-
dao je u 0alima i ovaj nije mogao procijeniti šali li se ili je
smrtno ozbiljan. - 3ada ako uspijemo možemo razmišljati o
prepadu na palaču. 3ada $e biti lako kad ne bude vojnika da
je brane.
Zbunjen i očajan 0alim se okrenuo prema 3ariku.
- /li boriti se u armenskoj četvrti... kako $emo zaštiti
žene... djecu* (urat mahnu rukom.
- .e možemo izbje$i žrtve.
- 3i su nas ljudi sakrili4 Zaštitili nas4
- 8judi umiru kad se diže revolucija 0alime... - govorio
mu je (urat.
- 0ad je dosta - presjekao ih je 3arik. Odluka ma
kako teška bila morala se donijeti. - 3rudit $emo se da
obavijestimo /rmence a da ne otkrijemo plan. .e vidim
drugi način.
3ako je podržao (uratov prijedlog u koji je vjerovao.
(urat ga pogleda ali ništa nije rekao ni potvrdno ni niječno.
- -i ste uz nas znači* - upitao ga je konačno 3arik.


(urat je proučavao svoje prste.
- 3o... ja još nisam rekao.
3arik se zagleda u njega pitaju$i se što on uistinu želi.
Odluku mora znati. (ožda $e na (urata djelovati budu$i do-
ga!aji.
3arik se uspravi na noge.
- 3ada se moram oprostiti od vas.
- ?elim vam dobru sre$u - odgovorio je (urat. .a pu-
cketanje njegovih prstiju vojnici poskakaše u sedla. .estali
su za nekoliko trenutaka.
- On mi se ne svi!a - progovorio je 0alim.
- 3rebamo ga. - 3arik se okrenuo. Prišao je konju i po-
segnuo prema torbi. Pastuh je zanjištao i odskočio. .apola
divlja životinja nije voljela da je dodiruju. 3arik mu progun!a
nešto na turskome i potom izvuče odje$u eunuha iz svojeg
spremišta.
)ez rije$i se počeo presvlačiti.
0alim se stvorio iza njegovih leda. .ekoliko je trenutaka
šutio.
- .e ne$eš valjda.
- .e želim probleme s tvoje strane 0alime.
- 3arik skoro smo te izgubili... koliko se puta mora
ponavljati ista priča* /ko se tamo vratiš kakve su šanse
da ponovo iza!eš živ* Zar jedan bijeg nije bio dovoljan*
Zar moraš pokušati još jednom*
- 0alime molim te. (oram se vratiti.
- /li zašto* - 0alim se opet zacrvenio u licu. - Zašto
moraš natrag* )io si uz nas samo nekoliko dana.
- Obe$ao sam da $u spasiti tu ženu.
0alimova ruka zgrabila je 3arikovo zapeš$e.
Okrenuo ga je prema sebi. - Zar tako govori 3arik-
paša* Zar ne shva$aš da je polovica Carstva spremna pogi-
nuti zbog riječi koje su čuli iz tvojih usta* Ato $e pomisliti
kad vide da te nema da ih ne$eš povesti u borbu nakon
svih velikih riječi* 3arik...
- Pusti me4
- Zar te moje riječi nikako ne mogu zaustaviti*
- .e. .išta me ne može zaustaviti. Odluku o osvajanju
palače morao sam donijeti ja. 3amo nitko ne$e biti siguran.
.emam izbora 0alime. - .e postoji drugi izlaz nema druge
mogu$nosti.
1li je prodao svoju dušu ili ju je nekome poklonio.


.ijedan od muškaraca nije imao odgovor.
0alim se povuče. 3arik opet odjeven kao eunuh skoči
u sedlo povuče vodice i uputi prijatelju posljednji pogled.
-idio je da je 0alimovo lice ostarjelo iz njega je izbijala
životna mudrost.
1dealizam je zauvijek nestao.
0alim nakratko uhvati stremen a zatim se odmakne.
9tio je još jednom dota$i prijatelja prije konačnog rastanka.
- Znači za tebe su se stvari istinski izmijenile.


* * *

.ekoliko koraka od mjesta na kojem je bila otrovana
sada je 2sta ležala pod zemljom. .a njezin grob postavljena
je nova kamena ploča. 8iš$e u krošnjama čempresa nježno je
podrhtavalo na laganom povjetarcu neosjetljivo na povorku
koja se polako kretala. ?ene carskog harema u žalobnom
mimohodu promicale su pored groba. Pridružilo im se nekoli-
ko znanica i prijateljica iz grada. Pla$ene narikače molile su
za 2stinu dušu. "edini prisutni muškarac bio je kizlar-
aga. 0tajao je uz grob pokraj lad, /shle,.
"essica se kretala u redu nijema i klonula znaju$i da je
odsad njezin život beznačajan i ništavan poput kamenih
ruševina pored kojih je prolazila. Cijelog živote ljudi su se
trudili da joj ispune želje mazili je i njegovali i ona je bila
duboko svjesna povlaštenog položaja kakav je uživala kao
k$i /rthura %re,a. /li nitko još nije platio životom zbog nje.
%otovo da nije primijetila kako se 8ad, /shle, odmiče
od kizlar-age i staje na mjesto pored kojeg $e pro$i "essica.
%las #ngleskinje prenuo je otupjela djevojčina čula.
- On je sa svojim ljudima - govorio je tihi uzbu!eni
glas. 1 to je bilo sve. 8ad, /shle, opet je stajala uz kizlara.
)arem nešto što valja. "essica oseti tanki tračak svjetlo-
sti u dubini svoje prazne duše. 1 ona se odricala. 0voju žu-
dnju za 3arikom podredila je potrebi drugih. 1 dosad nije
zbog toga požalila iako je tugovala zbog svega što su propus-
tili. 0amo da 3arik nije tako potreban svom narodu. &a je
bio bilo tko drugi a ne 3arik- paša bilo bi vremena za ot-
krivanje...
.e. .ikad ne$e biti vremena.
-ratila se bezosje$ajna i tupa do svog čamca. 0jedila je


nijema kao kip dok je eunuh veslao preko plavog )ospora
prema vodama koje su bile daleko uzburkanije od ovih koje
su zapljuskivale nesigurnu la!icu. Odsad $e iščekivanje pote-
za u haremskoj igri biti hladno kao 2stin grob. )ila je
spremna.
2 njezinim odajama vladao je polumrak. 8ana je znala
da je "essica ophrvana tugom. .ije bilo koristi u pretvaranju.
0amo $e protjecanje vremena pomo$i iako $e možda smrt
čekati na kraju puta.
.ije bilo nikog. 6ekala ju je kava ali joj je poklonjena i
samo$a. Zbacila je šal i spustila ga na pod dok je hodala
prema spava$oj sobi. 0pustila je ostatak odje$e preko rame-
na. @oba je skliznula na pod i ostala ležati iza nje. (jesec
je bacao blijedu svjetlost na )ospor. )lago je sjenčao obrise
njezina tijela mršavijeg nego jučer dok se oslanjala na hlad-
no staklo prozora. -jetri$ joj je mrsio i podizao kosu s rame-
naG željela je da ga osjeti i uživa u njemu ali nije mogla. (ož-
da se nije usu!ivala. -iše ništa nije osje$ala. &a li se mogla
zavaravati da $e i smrt kad jednom stigne biti dočekana je-
dnako hladno* Pokušavala je sebi objasniti da je to posljedica
2stine iznenadne smrti okrutnog ubojstva. Ona je bila meta i
kaduna sigurno više ne$e pogriješiti. .e$e se time optere$iva-
ti. 1zgubila je naklonost sultana i pitala se zar bi zbilja bilo
tako teško voditi s njim ljubav... s ciljem.
8agano je spustila glavu nastranu. 0 ciljem* Ato bi 3a-
rik rekao kad bi vidio kako na sebe gleda njegovim očima* .i
to nije više bilo važno. 2ste nema. 0ultana je izgubila. 'izlar-
aga više nije imao gotovo nikakvu mo$. 3arika nema. -iše je
nitko nije mogao štititi a ona više nije bila CodabranicaD.
/li ona je učinila nešto zar ne* Poklonila je sebe za
više ciljeve žrtvovala je vlastiti život zbog života mnogih ne-
mo$nika. &arovala im je svoju posljednju nadu u bijeg i pru-
žila je njima. )arem zbog toga bilo joj je lakše.
/ko umre u palači znat $e da nije izgubila život zbog
tvrdoglavosti i odbijanja da postane sultanovom ljubavnicom.
)arem ona o sebi može misliti malo bolje.
Začula je neki šum iza le!a. Pomislila je da je vjetar ne-
što pomaknuo. 'ad je iznova začula šušanj okrenula se da
pogleda što je to uznemirava u razmišljanju.
- 8ana*
2 dovratku je stajala neka prilika. Oboje su prestali di-
sati. .jezin glas zaplovio je preko dugačkog tepiha.


- 3arik.
Prišao joj je. 0tajali su kraj prozora zaronjeni jedno u
drugo. )ospor je oplakivao obale a njihove duše slile su se u
bezgraničnu harmoniju.
.akon mržnje odbijanja i neprekidnog razmišljanja o
čovjeku koji ju je osudio na harem "essica je morala spozna-
ti konačnu istinu. -iše nije mogla pore$i više nisu postojale
sumnje. Ato se uop$e treba pitati kad samo dvije osobe pos-
toje na svijetu*
1 3arik se potpuno prepustio nestao je i posljednji ot-
por u dubini njegova bi$a i predao joj se ošamu$en njezinom
odvažnoš$u. 3ijelo joj je bilo nježno nije mu mogao odoljeti.
.jezini poljupci suviše omamljuju$i. -iše nikad ne$e biti
stari 3arik-paša vo!a naroda ukoliko bi se morao odre$i
"essicine snage duha kojom ga je osloba!ala okova.
'ao u nekom prizoru što se odigrava u dalekoj izmaglici
slušaju$i neku svoju unutrašnju glazbu prolebdjeli su kroz
odaje i našli se u vrtu. (jesec je gledao njihovu nagost i
smiješio se.
"essicu preplavi plima strasti i ona mu odluči pokloniti
sve svoje znanje kojem ju je učiteljica podučavala. 0ve što je
morala čuvati za sultana. /li sada nije strepila od onoga što
je očekuje. 6ovjeku s kojim $e voditi ljubav ona je željela po-
kloniti sebe.
0kliznula je svojim bedrom preko njegovog. 2 tom tre-
nutku njezina je noga lebdjela poput vrpce za koju je prive-
zan papirnati zmaj što leluja na vjetru. 3arik je poljubi i po-
tom se povuče žele$i produžiti ljepotu trenutka i učiniti ga
vječnim.
Prelazio joj je prstima preko lica pokazuju$i joj da u
vo!enju ljubavi nema potrebe za žurbom. Pretvorio se u is-
točnjačkog ljubavnika kakvog joj je 2sta obe$avala. .osio ju
je na rukama lagano je njišu$i prema mirisnim i toplim ku-
peljima njezinih odaja. 2šao je u vodu što je mirisala na ruže.
Plutala je na njegovim rukama. .jihova srca kucala su jedno
uz drugo njezine grudi bile su sljubljene s njegovima. 8jubio
joj je vrat i okrenuvši je nastavio kliziti usnama niz kičmu -
dug i prekrasan put a poljupci poput pčelina susreta sa cvi-
jetom. 0kinuo joj je prozirnu košulju i oslobodio prekrasne
grudi. Zagrlila ga je i njezina kosa rasu se njegovim licem.
Prstima je doticao njezine grudi nježnim zagrljajem
kakav sultan 9asam nikad nije upoznao on koji je imao


sve što muškarčevo oko može poželjeti. 8anci ovakvog
ropstva bili su meki i dragi prerastaju$i iz čeličnog stiska
u mekane vijugave zmije što su obujmljivale njihova tijela.
2 takvom spajanju nije bilo ničeg divljeg i nerazum-
nog. 8agani nježni pokreti poput membrana što titraju iz-
me!u krvi i tijela. Prekrasni doživljaj u kojem se čovjek gubi
i zaboravlja na vrijeme. 2sta joj je sve rekla osim jednog -
da u radosti ima i tuge. 0vaki dodir 3arikovih ruku budio je
osje$aj očaja i praznine pri pomisli da $e se jednom ipak
morati suočiti sa svijetom. 0ada je znala zašto je no$ kra-
ljevstvo ljubavnika.
Zatvorila je oči i prepustila se novim spoznajama tije-
la otvaranju čula kakvo nikad ne bi osjetila da je život te-
kao onako kako je bilo predvi!eno. 1straživala je 3arikovo ti-
jelo rukom koju je 2sta učila i sve joj se činilo prirodnim.
2skoro je slušala samo zov vlastitih želja.
8jubav ili strast potreba ili očajanje nijedno nije znalo
što ih je spojilo. .isu se usu!ivali govoriti jer bi morali priz-
nati da prvi ljubavni susret može biti i posljednji. 1 jedno i
drugo čekao je različit život na različitim mjestima njihova ti-
jela i duše nisu ništa mogle izmijeniti. "essica se otvorila
prema 3ariku prema muškarcu čiju je dušu upoznala kroz
borbu. 0ada je poznavala i njegovo tijelo. %ledala je svoju svi-
jetlu kožu uz njegove brončane grudi i zla$ane ruke. 0lušala
je otkucaje njihovih srca uz žubor vode koja se slijevala niz
njihova tijela.
3e no$i njihova tijela spajala su se bore$i se da istisnu
budu$nost i žive samo za postoje$i trenutak. "essica se os-
je$ala pročiš$enom. 'onačno je postala žena4
8jubavnica4 / voljeti 3arika... znala je da ju je lažna
strast mogla uništiti zauvijek. &a se podala sultanu 9asa-
mu ne bi osjetila ništa. 0ada je osje$ala. 3ijelo joj je bilo
uzeto ali ona ga je rado davala. .jezine noge bokovi grudi
i usta nudili su se 3ariku i on je vra$ao uzdarjima.
&uga no$ još se nije bližila kraju.
'ad se svjetlo polako počelo uvlačiti kroz prozore i
doticati prozirnim velom pokriveno "essicino tijelo ona se
probudila ali je opet utonula u san obgrljena 3arikovim ru-
kama. -rijeme je moglo prestati te$i.
(jedene ručice na vratima netko je vukao sebi. "essica
se uspravi i trepnu zasljepljena svjetloš$u.
- 8ana*


)ila je to uistinu mlada robinja. 2šla je u sobu. 8ice joj
je bilo mrtvački blijedo.
- 8ana* - opet se oglasila "essica. - Ato je*
8ana se povukla u stranu. -rata se širom rastvore. 2
sobu je uletjela kaduna pra$ena svitom eunuha i svojih prati-
lja.
Pobjedonosni smiješak ozario joj je lice.
- Oho što to vidimo* 'ako slatko. 'ako nježno. -o-
dite ih4 - Zapucketala je prstima.
3arik posegnu za odje$om i bodežom ali su eunusi bili
prebrzi zgrabivši mu ruke dobro uvježbanim pokretima. %o-
log su ga pritisnuli na postelju.
"edan od eunuha s gorčinom je gledao u 3arikovo nago
tijelo a onda je svima objavio5
- Ovaj čovjek nije ono za što se izdaje.
- 3im bolje - izjavila je kaduna.
&vojica eunuha izvukla su "essicu s ležaja i natjerali je
da uspravno stoji pred kadunom. 'aduna i njezine dotjerane
pratilje proučavale su njezino tijelo. Pokušala se oduprijeti ali
izlaza nije bilo.
'adunine ravne usne razvukle su se u zlobno cerekanje.
- %lupa glupa mala djevojčice.

14 14 14 14. .. .

"essica je razmišljala kako je mogu$e da nesretan čov-
jek izgleda potišteno i u najljepšoj odje$i na svijetu. .evjero-
jatno kako se brzo žena od kraljice može pretvoriti u sluški-
nju i kako se u trenu nada može pretvoriti u očaj.
0ultan je predsjedao u pretrpanoj sudnici. )olno i razo-
čarano lice okruživalo je tamne duplje njegovih očiju. Pred
njim je stajao mladi muškarac koji je oskvrnuo svetost nje-
govog harema svojom muškoš$u koji je obljubio ženu za
kojom je vladar čeznuo ne žele$i je samo posjedovati. .a
mladi$a su navukli hlače. )io je bos. @uke su mu bile vezane.
2z njega stajala je "essica samo u prozirnoj košulji bez od-
je$e bez velova. 'aduna je sjedila na mjestu koje je neko$ bi-
lo namijenjeno "essici njezina konačna poruka mladoj drzni-
ci.
(uškarci u sudnici okretali su glave od žene koja nije
bila zastrta velom. 0amo sultan nije skidao oči s nje i nije se
micao dok su mu obznanjivali njihovu izdaju prijestup koji
mu je jasnije od svega drugog otkrivao da je star. -ladar ili
ne on nije mogao pobijediti vrijeme.
2stao je zadržavaju$i kraljevsko držanje i približio se
"essici. Pokušao je prona$i kajanje u njezinim očima. .ije ga
bilo.
- "essica - nježno je prošaptao jedva primjetno zatresa-
vši glavom a potom se obratio muškarcima u sudnici. - .e
okrečite glave. ?elim da vidite ovo lice. - .jegov prst prela-
zio je linijom njezina lica. -ratila se bol vratio se gnjev.
%urnuo ju je naprijed. - Zurite u njega. Zapamtite ga. Zauvi-
jek $ete zapamtiti lice izdajice.
.e propuštaju$i povoljnu priliku astrolog je spremno
upitao5
- Ato $emo s njom učiniti* - .jegovo hladno pitanje
nosilo je u sebi jasni znak prijetnje.
- Zar treba pitati* - progovorila je kaduna. &ok je go-
vorila polako joj se njihao veo na licu. - 3reba je udaviti u
)osporu.
'izlar-aga potpuno izvan milosti u ovoj ludoj vrtešci
nagonski se uključio5
- -e$ godinama nije bilo obrednih umiranja...
- %odinama sultan nije bio prevaren od jedne žene -


spremno mu je odgovorila kaduna.
2 pozadini kao jeka koja odzvanja snom kor derviša
započeo je pojalicu na turskome5
- 2daviti je u )osporu udaviti je u )osporu udaviti je u
)osporu...
0ultan 9asam pogledom je prelazio sudnicom uzbu!en
glasanjem derviša. Pogledao je kadunu kao da se prisje$a
nečega što je sada postojalo samo duboko u njegovoj podsvi-
jesti a zatim "essicu. Oštrom kretnjom prekinuo je derviše.
2tihnuli su. "oš uvijek je on sultan4 Odluka $e biti njegova4
- ?elim znati što se dogodilo. 0ve. - Prišao je 3ariku. - /
ti $eš mi to ispričati. &očekali su ga mrtvačka tišina i mrtvač-
ki leden pogled pun prkosa.
0ultan pogleda stražara i na 3arikovo rame spustio se
bič. -iše od iznena!enja nego zbog straha 3arik se trgne.
'ad je bol stigla do njegove svijesti ve$ se bio pribrao.
0ultanovo lice posivjelo je od bijesa.
- Ponovo.
)ič je 7ijuknuo i ovaj put ve$om silinom pao na 3ariko-
vo rame. )rončana koža na njegovim le!ima crvenjela se i
žarila. 2zviknuo je od boli. "essicine oči napuniše se suza-
ma.
0ultan ponovo kimnu. Opet udarac. 3arik se sruši na
koljena.
- 0tanite... re$i $u vam... sve što želite znati. "essica za-
drhta od iznena!enja.
3arik je počeo pričati.
- Poslali su me u palaču vaši neprijatelji da vas uho-
dim. 'oristio sam ovu ženu zbog obavijesti. 'ad je otkrila tko
sam silovao sam je. 1 bio bih je ubio da je...
'aduna je skočila na noge.
- 8ežala je u njegovom zagrljaju priljepljena uz njega4 2
sudu se začulo mrmorenje.
- 3išina - naredio je 9asam. - 9o$eš da povjerujemo
kako si ti prljavi divljak s ulice glasnik naših neprijatelja*
&a si uhoda poslana da prikupi obavijesti* Pa ti jedva izgle-
daš kao netko tko bi uop$e mogao čitati još manje zavarati
nedužnu djevojku...
- Zovem se 3arik-paša.
(rmorenje se pretvorilo u uzvik zaprepaštenja. &ok se
sud uznemireno meškoljio za njegovim le!ima sultan se
zagledao u ovog čovjeka koji je dao tako ludo priznanje.


%ledao ga je dugo i prodorno. 1stina* 1li promišljena odluka
da žrtvuje sebe kako bi zaštitio pravog vo!u*
.akon vaganja dviju mogu$nosti sultan se ipak op-
redijelio za prvu. &a to je 3arik-paša. 8judi poput 3arika
željeli su slavu jednako kao i pobjedu revolucije. 2živao bi da
umre kao mučenik nakon što je hrabro stoje$i pred svojim
najve$im neprijateljem priznao istinu. #povi su spjevani o ta-
kvim muškarcima. 3arik-paša želio je takvu junačku pjesmu
o sebi. Znao je da $e narod nezaustavljivo di$i glas kad čuje
da se ljubljeni vo!a svjesno žrtvovao. &a on je pravi 3a-
rik. / zbog nekog je razloga želio da "essica živi.
-ratio se na prijestolje i pozvao "essicu.
- &o!i. 0jedni uz mene. - 'ad ga je poslušala nastavio
je5 - &ovedite krvnika. "essica je zastala na pola puta do sto-
lice i zagledala se u njega.
Otvorila su se vrata. 2šao je krvnik i prišao 3ariku. 0a
izvučenom oštrom sabljom čekao je sultanovu zapovijest.
0ultan se okrenuo prema "essici i obratio joj se zas-
trašuju$e beš$utnim glasom kao da je pita što namjerava
večerati5
- /ko ovaj muškarac govori istinu onda ti želiš da on
umre jednako žarko kao i ja.
- Okrenuo se prema dželatu. - Pripremi se za pogublje-
nje.
"essica je shvatila da sultan uop$e nije morao izgovoriti
posljednje riječi. 2činio je to namjerno. @uke su joj postale
ledene i vlažne.
3arik je zastenjao i spustio se na koljena pritisnut snaž-
nim rukama dvojice eunuha. Okrenuli su mu glavu na jednu
stranu i čvrsto je držali osloba!aju$i tako vrat za krvnikov
udarac.
"oš je jednom sultan pogledao ženu koju ne$e nikad po-
sjedovati.
- 3arik-paša je tvoj. 2 tvojim je rukama njegova sudbi-
na život ili smrt.
"essica je teško gutala. Preklinjala je u mislima 3ari-
ka da odluči umjesto nje. -ide$i u njegovim očima molbu i
zahtjev da šuti i tako spasi barem svoj život ugrizla se za
usnu. Osje$ala je na sebi optužuju$e poglede kadune i
drugih uglednika. 1 kizlar-aga ju je promatrao pogledom joj
upu$uju$i molbu jednaku 3arikovoj.
'aduna je kiptjela nadaju$i se posve drugačijem ras-


pletu. /ko "essica ne oda svoje osje$aje znala je ne$e do$i
do konačnog raspleta i strah pred suparnicom bit $e još gori.
0ablja se polako dizala uvis.
"essica se ukočila. 1mala je osje$aj da su joj od tijela
ostale samo kosti. .ije osje$ala ni srce ni mozak.
-rh sablje okrenuo se nadolje krvnik se spremao na
udarac. %ledala je dugačak luk kojim se sablja sve više prib-
ližavala 3arikovu ogoljelu vratu...
- .e4 0tanite4
Oštrica je ve$ malo zasjekla kožu. 3anki mlaz krvi
slijevao se prema ključnoj kosti. 3arik je držao oči zatvorene
jer se želio sabrano pripremiti za dolazak smrti.
.aglo ih je otvorio. "essica mu je poštedjela život svojim
prodornim krikom ali je tako odlučila o njihovim sudbina-
ma. Proklinjao je sebe što joj nije više pričao o običajima
svoga naroda. 0mrt je bila samo odgo!ena.
.išta nije moglo vratiti vrijeme unatrag.
0ultan je okrenuo glavu od "essice preplavljen potpu-
nim razočaranjem. 1zgubio ju je zauvijek.
- -odite je - prošištao je.
Zgrabili su ih i povukli u suprotnim pravcima. "essi-
cu su odmah izveli iz sobe. 3arika su natjerali da stane
postrance od sultanova prijestolja. 0nažno su ga držala
dva eunuha koji su znali svoju zada$u i s velikim je zadovolj-
stvom ispunjavali rijetko nagra!ivani ovakvim situacijama.
0ultanov pogled bio je nepomičan kao stijena. &ugo
vremena nije se micao nepredvidljiv poput tigrova koje je
držao u svom vrtu. 'ad je napetost popustila obratio se 3a-
riku.
- (oram ti čestitati. 2 povijesti Carstva nijednom čov-
jeku nije pošlo za rukom da napravi takvu gužvu.
3arik se nije micao.
- -aša preuzvišenost dala mi je povoda za nezadovolj-
stvo.
- 3ako se čini. /li reci mi... zar stvarno vjeruješ da it-
ko od vas može uspjeti u borbi protiv Carstva* &a itko od
vas ima pravo da mene uči kako trebam vladati*
3arik se nagnuo naprijed koliko mu je to dopuštao sti-
sak ruku eunuha.
- 0vakog čovjeka - odgovorio je naglašavaju$i riječi.
0ultan nije ostao hladan iako na licu nije pokazao što
osje$a. .ije htio pokazati da je uzdrman postojanim uvjere-


njem svog zatvorenika. 3rude$i se da umanji značaj 3arikovih
riječi odgovorio je5
- 6ini se da $emo ovu netrpeljivost morati izdržati još
neko vrijeme. .o dobro. - .asmiješio se dvorjanima i oni su
mu uzvratili osmijehom. 6inilo se da je ohrabren. Opet je
osvojio njihovo povjerenje. 3ek kad je opet pogledao u oči ko-
je su ga najjasnije razumjele u tom trenutku malo se stre-
sao. Opet mu je trebalo vremena da se sabere.
- 3i si pametan čovjek - govorio je tim očima.
- &ivim se tvojoj umješnosti i postojanosti. 3vojim uvje-
renjima ma koliko pogrešna bila. 3i si i izuzetno opasan. -
(ahnuo je krvniku. - -odi ga.
Ogromni stražari izgurali su odmetnika kroz vrata. 0ul-
tan se čvrsto upre laktovima o naslon stolice pokušavaju$i
prikriti koliko $e mu napora trebati da nastavi obavljati da-
našnje poslove.


* * *

1zme!u gusto zasa!enih redova tulipana zla$ane boje
koračala je "essica okružena eunusima. Pred njom je išao ki-
zlar-aga. Povorka smrti. 3ako je izgledala i takva je uistinu i
bila. 9aremske žene sadile su ruže u nove gredice trude$i
se da ne okre$u glave prema osu!enici. "essica je gledala
samo pred sebe i pripremala se za smrt. 6udno kako se čov-
jek lako miri s takvom neminovnoš$u. .e tako davno sigurno
bi je obuzela panika. 0ad joj se tako nešto činilo suvišnim i
neumjesnim. Ona možda nije bila svjesna vlastitog dostojans-
tvenog držanja kao što je bio kizlar-aga ali je bila sigurna da
je njezino posljednje nijemo zavještanje vrlo značajno.
.eki ljudi jednostavno umru. Ona $e umrijeti spašava-
ju$i druge živote. (oglo je ispasti i gore. 1 3arik je mogao
koračati uz nju. Oh da on je spremno htio žrtvovati svoj
život da bi spasio nju ali ona se jednom zauvijek zaklela
da više nitko ne$e nastradati zbog njezinih pogrešaka ili
sljepila. 0voju sudbinu podnijet $e dostojanstveno.
Prošli su kroj vrata palače i uputili se k pristaništu gdje
su bila vezana dva čamca.
- Znam da misliš kako sam i tebe izdala - obratila se kiz-
lar-agi. Okrenuo se prema njoj dok su eunusi pripremali
čamce.


- 1zdala si sebe - rekao joj je ne bez žaljenja.
- 3i $eš umrijeti tiho a tvog $e ljubavnika smaknuti jav-
no. - Počeo se okretati. Zgrabila je njegove snažne ruke i
prisilila ga da je opet pogleda. .a licu joj se ogledao užas.
- /li sultan mi je poklonio njegov život4
- 0amo je odgodio smrt. 3voja pogibija poklanja mu sa-
mo nekoliko dana života.
- @eci mi kad $e ga pogubiti. @eci kako* (oram znati -
zahtijevala je.
- Zašto* - upitao je tužno s gorčinom u glasu. - 3ako
da znaš što $eš sanjati u posljednjem snu svog života* Ato
sada možeš učiniti za njega* 0vi mi izdajemo sami sebe. .i-
šta nam više ne može pomo$i.
%urnuo ju je prema čamcu nesretan zbog njezina po-
gubljenja. .are!eno mu je da otkrije zraku nade i promjene
koja bi se mogla probiti kroz pepeo navika i zasi$enosti da
obasja još jednom dveri sultana 9asama. 0ad je mora uga-
siti u mutnim vodama i vratiti se kao da se nikad ništa nije
dogodilo. ?ivjet $e tako u laži pretvaraju$i se sve dok ne po-
vjeruje da je to jedina istina.
#unusi su položili "essicu u vre$u razastrtu na dnu
brodice. Zavezali su joj ruke srebrnom uzicom tako je nala-
gao obred. &odali su potom kamenje slažu$i ga uz "essicine
noge kao da stvaraju umjetničko djelo. Podigli su krajeve vre-
$e.
&uboko je udahnula priljubila uza se vezane ruke is-
turila bradu i zatvorila oči ne čekaju$i da je obavije mrak.
0mrt smrt - zar ti divljaci ne znaju ni za što drugo*
Zar zaista vjeruju da mogu pobje!ivati ubijaju$i* 3arik...
'izlarov glas grub i bezosje$ajan dopirao je do nje kroz
grubu debelu tkaninu.
- Pustite mene.
Osjetila je komešanje na la!ici. Osjetila je kako velike
crne ruke zatvaraju vre$u nad njezinom glavom i vežu je.
2 agoniji rastajanja "essica osjeti sažaljenje prema tom
čovjeku.
#unusi su se s čamcima uputili prema otvorenom mo-
ru. 0ve dalje i dalje prema širokom )osporu gdje $e njego-
ve bezdušne ruke učiniti dobro djelo za sultana.


202
Provezli su se blizu klisure na kojoj se uzdizao dio pala-
če u kojem su živjele žene. 1 to je bio dio obreda koji je pružao
sigurnost i usmjerenje.
'izlar-aga je stajao na pramcu prednjeg čamca gle-
daju$i u daljinu stisnutih usana. @anije nego što su eunusi
očekivali dao im je znak da se zaustavi. )ez dodatnih nare-
!enja odložili su vesla i počeli privlačiti konopce čamca u ko-
jem je ležala "essica. 0nažno su trzali užad a čamac se počeo
njihati sve više naginjati i odjednom se prevrnuo na bok.
-re$a je nestala u vodi. 'amenje je obavilo posao brzo i dje-
lotvorno.
'ad su posljednji mjehuri$i i krugovi prestali remetiti
mirnu površinu mora kizlar- aga je čvrsto zatvorio oči. Prig-
nuo je glavu. )radom je pritiskivao grudi a onda je nakon
dugog oklijevanja dao znak da zaveslaju prema palači tamo
kamo je on pripadao.
Potonula je. @iječi bez značenja i smisla. Znala je samo
da ostaje bez zraka.
Obredi su pružili novu zabavu lelujavim morskim vlati-
ma. &uge travurine igrale su lagani ples pokretane morskim
strujama. -oda je bila mračna i neprozirna nimalo slična sli-
ci modrozelenih valova obasjanih vedrim suncem. )ospor. .a
dnu me!u travama ležali su sagnjili ostaci vre$a bezoblič-
nih mrtvačkih kovčega žrtava sultanovog suda. 0tanovnici
mora vrebali su i nasrtali na "essicine prethodnice u tišini
podmorskog svijeta. 'idali su debele vre$e dok od nekih goto-
vo ništa nije ni ostaloG samo raskomadani dronjci. 1zme!u ra-
spadnutih ostataka vre$a ležalo je nekoliko bijednih ljudskih
kostiju. Ostaci su svjedočili o zakonima mora - za opstanak
se mora boriti.
'amenje je obavilo svoju zada$u. 3onula je sve dok se
vre$a nije zaustavila na mekanom dnu i nakošeno se smirila.
'ad se čamac prevrnuo "essica se prisiljavala da ne udahne
duboko jer joj se činilo besmislenim da odga!a neizbježno no
kad je osjetila dodir hladne vode uz lice i nos požalila je
zbog propuštenog. Osjetila je snažan poriv - mora se boriti.
Ovako ne smije umrijeti4 9ladna voda na koži natjerala ju je
da djeluje. Prisilila se da otvori oči iako ništa nije vidjela u
posvemašnjoj tami. /li pomoglo joj je da počne grozničavo
misliti.
Zubima je pokušala pregristi svilenu uzicu oko zapeš$a.
.ije popuštala. /ko je to uop$e bilo mogu$e no činilo se da


203
se još jače stegnula i sprečavala dotok krvi u šake. -re$a
mora se izvu$i iz vre$e4 Pokušala je uhvatiti komad tkanine i
zadržati je me!u prstima no tkanina je bila teška i nije se
dala savijati. Osje$ala je bol u grudima.
Obuzimala je panika. .jezini nemirni pokreti postali su
bjesomučni. 2 glavi su joj odzvanjali damari jer je tijelo vriš-
talo za kisikom.
-re$a se rastvorila.
"essica se iskobeljala zapanjena iznenadnim oslobo!e-
njem. 3ada vidje konopac kojim je vre$a bila zavezana kako
lebdi vodom kao da nikad nije bio ni zavezan.
0jetila se kizlar-age...
Zahva$ena panikom i očajničkom potrebom za zrakom
vrtjela se u krug nesposobna da otkrije gdje je CgoreD. .ije
znala kojim pravcem treba krenuti.
.ešto ju je dodirnulo sasvim lagano. Okrenula se i
brzo odbacila unatrag. &io kostura nečija ruka virila je iz
stare vre$e. (ozak joj je vrištao. Otvorila je usta i izgubila
dragocjeni zrak zbog nijemog krika užasa. .jezino krkljanje
zazvučalo je jezivo. Odgurnula je kost i nije se zaustavljala
da vidi kako se ova polako raspada i tone me!u vlati.
'ostur joj je pokazao pravi put. 0vjetlo... tamo je svjet-
lost. 0vjetlucava bijeloplava ploha nad njezinim desnim ra-
menomJ površina.
2spinjala se prema njoj. (ore ju je vuklo prema dolje
gladno njezina tijela. 2 ušima joj je brujalo i šumilo. Ato se
više i jače batrgala nogama činilo joj se da je površina sve
dalje. .ije mogla razmišljati.
2 glavi je vladao kaos. @uke su grozničavo mahale i gu-
rale je prema svjetlosti ali ona je bila predaleko predaleko...
preteško... tako je lako lebdjeti... zašto joj u ušima pjeva...
-oda je bila topla. 3arik.
%lasovi... 3arikov glas. 1 nije li tu još nečiji* .ije se
mogla sjetitiJ tako je umorna...


* * *

- Oklada moja drug nema da misliš. 3i gubiš. 3i stojiš
za kormilom cijeli tjedan.
- &onn, ti si sranje bez srca gadna sorta i loš drug.
- (ožL bit alL ja ne$u čepit na straži makar... hej šta je


204
ono* 3hatch vidiš li ono*
- -idim šta*
- 3amo.
- 1suse boga mu4 .i mogu$e... 6ovjek u moru4
- .isi ti blesav...
#ngleski kuter obično nije plovio tako blizu obale ali
upravo su se uputili u carigradsku luku da obave neke pop-
ravke pa su odlučili da izbjegavaju nemirno otvoreno more.
.isu očekivali da $e loviti morsku sirenu ali su pomislili da
im se upravo to doga!a kad su naišli na "essicino tijelo.
8ežala je na palubi smotana kao klupko a zbunjeni
su se mornari naginjali nad njezino tijelo. Okrenuli su je na
trbuh i izbacivali joj vodu iz plu$a ali se ona i dalje nije
pomicala
- Pred kratko bačena u more jadna cura - rekao je
&onn, jer nije mogao smisliti ništa pametnije. 0akupili su
se i drugi ljudi. .isu vidjeli ženu ne ovako lijepu od...
- &ao bi glavu odrezatL da je sirena - komentiaro je 3hat-
cher.
- Prije bih rekLo da je Laremska cura.
- Ato bila da bila ljepota joj ne manjka... - &onn, kim-
nu.
- (ožda je to naša gospa sre$e.
(uškarci su iznena!eno ustuknuli kad je žena zaka-
šljala i počela se pridizati. (orska voda slijevala joj se s
kraja usana. 'ašljanje joj je pomoglo. Okrenula se i skutrila
grijana suncem nezaustavljivo kašlju$i dok joj se nisu
pročistila plu$a.
"edva je protisnula nekoliko riječi.
- %dje... gdje... tko ste* - 3hatcheru su se razjapila usta.
- 1suse spasi nas4 %ovori engleski. 0irena zna engleski4
&onn, se uspravi i uzviknu oštro nare!enje najbližim ljudi-
ma.
- "avite kapetanu4 3reba javitL ambasadi o ovom. (iči
se tornjaj ološu4
0ve se odvijalo brže nego što je "essica mogla zamisli-
ti. Otrgnuta iz ralja smrti morala se prisiliti da shvati istinu5
bila je slobodna. 0pašena. 0lobodna.
(ornari su joj dali odje$u. 1zgledala je u njoj smiješno i
nimalo ženstveno ali njoj se činila veličanstvenijom od naj-
skupocjenijih haljina kakve je nosila u haremu. Odvezli su je
brzo na obalu i nakon nekoliko sati vožnje u kočiji stigla je do


205
mjesta za koje je vjerovala da ga više nikad ne$e vidjeti.
/mbasada.
'roz malo okno na kolima vidjela je da im netko trči
ususret. 2hvati je očaj a očekivala je da $e osjetiti radost.
'očija se zaustavila i Charles je otvorio vrata. 2zeo ju je
na svoje ruke.
- "essica jedva sam povjerovao kad smo dobili poruku
- šaptao joj je na uho. - .e mogu vjerovati...
- 0ve je u redu Charles - odgovorila mu je. - 0ve je svr-
šeno. -ratila sam se.
Odmaknuo ju je od sebe i zagledao se u njeno lice. Od-
jednom se upitala izgleda li drugačije. (ršavija možda a
vjerojatno i neznatno blijeda. "e li jednako zelena kao i
morske alge što su je zamalo zarobile* 1ma li novih crta
oko očiju zbog brige straha panike užasa i patnji*
/ko je Charles bilo što i zamijetio nije to htio pokazati.
- 2!i u zgradu. &ovoljno si se napatila. ?elim da sve za-
boraviš što prije. - 3ada se nasmiješio i rukom joj obgrlio
struk spreman da je povede. Poslužitelj iz ambasade strpljivo
je čekao i Charles mu se obrati5 - &onesi nam čaj i nešto za
jelo. )it $emo u radnoj sobi.
3ek tada je "essica oživjela.
- 1 recite mom ocu gospodinu %re,u da nam se pridruži
što prije. Poslužitelj se počeo vrpoljiti.
- /li...
Charles ga pogleda.
- 2činite tako.

* * *

"essici je bilo vrlo teško da zaboravi harem sultana 9a-
sama i sve što je tamo doživjela... i 3arika. (nogo teže nego
što je to očekivala. &ok je sjedila u ovoj udobnoj prostoriji
osje$ala je da pretjerana ugla!enost onemogu$ava i njoj i
Charlesu da iskreno kažu kako se osje$aju. &anima je učila
da govori istinu... oh ne one glupave i sitničave primjedbice
kakve je izgovarala prije dolaska u 3ursku. Prave osje$aje.
%ovorila ih je 2sti kizlaru 3ariku čak i samom sultanu 9a-
samu. .aravno prvo je morala upoznati sebe i ono što u sebi
osje$a i to osloba!anje bilo je pravo čudo.
6ak ih je i namještaj u sobi razdvajao. Charles je sjedio
u kožnom naslonjaču "essica na kauču. / njezine misli na-


206
lazile su se u palači "ildiz i rješavale neke nedovršene poslo-
ve. .ije učinjeno sve što se mora. .jezina novoosvojena slo-
boda na neki se način preobražavala u novi zatvor. Ovdje više
nije imala nikakvu mo$. .išta slično igrama kakve je vodila u
haremu.
- .e znam kako da počnem - rekla je oklijevaju$i zagle-
dana u šalicu čaja. - .isam sigurna da $u umjeti sve objasni-
ti. 3ako sam zbunjena... kao da znam samo dvije riječi ali ne
one prave.
Charles je ustao i spustio se do nje na kauč žele$i
premostiti jaz nelagode što ih je razdvajao.
- -rijeme $e učiniti svoje. .ikad nisam izgubio nadu
"essica. .ikad te nisam prestao voljeti.
&a li se osje$ao obaveznim da tako nešto kaže ili je
govorio iz srca "essica nije mogla ocijeniti. Znala je samo da
mu ne može odgovoriti istim riječima ne još.
- "a samJ uvijek sam računala na tvoju privrženost...
- "essica... što ti je* - Charles nesvjesno protisnu ove
riječi poput žalopojke. Ovo nije nimalo podsje$alo na ponovni
susret kakav je očekivao.
Okrenula je glavu od njega pokušavaju$i se pribrati.
- 3voja me ljubav plaši. 3oliko sam se promijenila...
- 8judi se ne mijenjaju - brzo je progovorio. - Oni se
samo prilago!avaju velikim promjenama.
Potom je nadovezao. - "a $u se prilagoditi.
"essica se uputila do kamina okrenuvši mu le!a.
- 1znevjerila sam sve snove u koje smo nas dvoje vjero-
vali. 1 sve drugo što smo dijelili. 1 možda ih više nikad ne$u
mo$i vratiti.
- 0lušaj me "essica. - &ošao je za njom do kamina ali
je bio dovoljno mudar da je ne dotiče. - Zaljubio sam se u
jednu djevojku u #ngleskoj. )io sam opčinjen njezinom ne-
vinoš$u. /li... spreman sam da volim ženu.
1skreno ganuta okrenula se i zagledala u njegove oči
traže$i u njima govori li istinu. &a li shva$a što je rekao*
- (ožeš li oprostiti sve što sam učinila*
- (ogu oprostiti i nikad ti ne postavljati nikakva pitanja.
Okrenula se.
- / što je s onim što tek namjeravam učiniti*
- Ato draga* .isam shvatio...
- %dje je tata* - Okrenula se na peti i nestrpljivo zagle-
dala u vrata. - Pomoglo bi mi da ga vidim. On mi je uvijek


207
pomagao da lakše razumijem sebe.
- "essica tvoj otac... nikad nije došao u Carigrad.
- Ato* Zar se vratio u #nglesku*
1z Charlesovog lica nestala je sva boja.
0ilinom kakvu Charles nikad ranije nije vidio ponovo
upita5
- Charles gdje je moj otac*
.emo$no ju je uhvatio za ruku i pognuo glavu. .ije
mogao izdržati njezin izravni ozbiljni pogled kojim ga je neu-
moljivo promatrala.
- &oživio je srčani udar. 2mro je u &amasku.
1sprva nevjerica a onda je odjednom došlo do potpunog
klonu$a njezinog duha i tijela.
Charles ju je pridržavao obgrlio je rukama. .jegova
mila djevojka tako hrabra više nije mogla izdržati. (rsio joj
je kosu.
- "a $u se brinuti za tebe. Za sve. -ra$amo se u #n-
glesku što prije čim bude mogu$e. Cijeli život je pred na-
ma... samo naš. Potpuno naš.


* * *

(nogo kasnije bez poziva i neželjeno stiglo je jutro.
&anas je mrzila sunce. %ovorilo joj je o neumitnom
protjecanju vremena. .jezin otac je mrtav a dani protiču bez
milosti. 3arik je još jedan dan bliže smrti.
.avikla na slobodu i neobaveznost harema ona se
zadubljena u misli uputila u šetnju vrtom iza ambasade od-
jevena u no$nu košulju. .ije se sje$ala tko ju je jučer pre-
svukao nije se ničeg sje$ala a nije ni marila da se sjeti. Proš-
lost je završena. .ovi dan je čekao.
8utala je vrtom neosjetljiva i nesvjesna uzdaha zapre-
paštenja osoblja ambasade kad je prolazila pored njih sa-
mo u spava$ici. 1ako je uspjela pobje$i bila je duboko
svjesna teškog saznanja da još uvijek nije slobodna.
- "essica.
"edva se osvrnula na glas lad, /shle, nimalo iznena-
!ena što joj ova #ngleskinja prilazi. .aravno lad, /shle, želi
je vidjeti s njom razgovarati uvjeriti se da li je uspjela iza$i
iz harema bez previše ožiljaka.
- "essica osje$aš li se dobro draga* - Provukla je ruku


208
ispod "essicine i nastavile su zajedno šetnju kao da je savr-
šeno normalno da se ugodno $aska u odje$i namijenjenoj za
intimnost sobe.
- Zašto ovdje stoje stražari* - odjednom je upitala
"essica. 0 odbojnoš$u je gledala uzdignute puške i uni7or-
mirane stražare što su stajali pred ulazom. B Zašto nas treba-
ju čuvati puškama*
8ad, /shle, misle$i da je djevojka još uvijek pod
dojmom otkri$a očeve smrti ustručavala se da joj govori o
nemirima o mogu$oj revoluciji. (islila je da "essica nakon
harema ne želi razmišljati o takvim stvarima.
- &a nas zaštite pretpostavljam - izbjegavala je precizan
odgovor glume$i bezbrižnost.
"essica je zurila u cijevi.
- &ruga vrst kaveza.
8ad, /shle, povede je uz ulaz prema vrtu s ružama.
- 3i znaš naravno da bi trebala biti u svojoj sobi i od-
marati se a ne u spava$ici lutati naokolo. - .asmijala se i
nagnula prema "essici. - (ožda je to u redu za harem ali
nije pretjerano engleski.
.isam ni ja. Zagledala se u no$no rublje.
- .e uop$e nije u engleskom stilu. - Ova je spoznaja
prene. Okrenula se prema lad, /shle, s nevjerojatno odluč-
nim izrazom lica. - 8ad, /shle, - govorila je čvrstim ozbiljnim
glasom - ima stvari koje moram znati.
Preneražena iznenadnom promjenom lad, /shle, priče-
ka da vidi ne$e li se "essica opet vratiti u prijašnju obamrlost.
- 'oje stvari draga*
- 'oliko se proširila pobuna* (islite li da je neizbježna*
- /li "essica...
- /ko je tako moramo odmah djelovati. (orate me pove-
zati s revolucionarima.
- "essica ti ne znaš što govoriš.
- (oram se s njima povezati. 2z vašu pomo$ bit $e to
jednostavnije ali mogu i sama. 1 vra$am se u palaču.
- .atrag u palaču* /li tek si uspjela pobje$i.
- 1stina. /li ima još stvari koje treba okončati. Po!ite sa
mnom da se presvučem. Odluka je donesena. 8ad, /shle,
znala je da ne može na nju utjecati. Prepoznala je nepokoleb-
ljivu odlučnost u "essicinu glasu.
Osje$ala se neudobno u svojoj staroj odje$i ali nije ima-
la vremena da na to misli. .a brzinu je skupljala odje$u i


209
spremala je u putnu torbu. -iše nije šutjela dapače buji-
ca obavijesti zapljusnula je uši lad, /shle, otkad su na-
pustile vrt.
3arik ovo 3arik ono sultan ovo i ono kaduna %ejzla
kizlar-aga pogubljenje voda )ospor 2sta 3arik pa 3arik a
onda opet 3arik. .epravda divljaci zaostalost - rijeka uzbu-
!enja više se nije mogla zaustaviti. 8ad, /shle, morala je pri-
znati iako bi radije vjerovala da je "essica doživjela šok i da
bulazni kako je cijela tirada bila besprijekorno smislena.
"essica je točno znala što govori i kojim redoslijedom iznosi
doga!aje sve se uklapalo. Ato je duže slušala lad, /shle,
imala je manje volje da je odgovara od nauma.
- 1 sad shva$ate - govorila je "essica dok je poravna-
vala suknju i zakopčavala metalnu kopču - da mi morate
pomo$i da prona!em 0alima.
8ad, /shle, osje$ala se nemo$nom.
- "essica čini se da ti zastrašuju$e dobro razumiješ što
se dogodilo ali da li ti je jasno zašto se osje$aš obaveznom
da po!eš*
- (oram vratiti dug - odgovorila je ozbiljno gledaju$i sta-
riju gospo!u.
- 3ariku* - 8ad, je namjerno istaknula njegovo ime.
- (oja je budu$nost sa Charlesom - odgovorila je "es-
sica - ali ne mogu napustiti Carigrad dok s 3ankom ne izrav-
nam račune.
- &a li si razmišljala kako $e tvoj odlazak djelovati na
Charlesa.
- .aravno. On $e me razumjeti. 0ve $u mu objasniti...
kad ovo završi.
- )arem mu se javi prije nego napustiš ambasadu.
- .emam toliko vremena. - (la!oj je ženi podrhtavala
brada a oči se napunile suzama kao da žele uvjeriti prija-
teljicu da nema ničeg nagonskog u odluci.
- .emam vremena ni da žalim za ocem. Pomo$i $ete mi*
0premna obučena pripravna da odmah krene "essica
je stjerala lad, /shle, u tjesnac. .ije to bila prava klopka
lad, se nije lako predavala. One su se razumjele. .jihove na-
ravi bile su srodne kao što je i njihova hrabrost bila ve$a od
opasnosti pred kojom bi druge žene pobjegle glavom bez obzi-
ra. 2 "essičinom pogledu povrh stare potrebe za uzbu!enji-
ma kakvu su obje žene dobro poznavle javila se želja za os-
tvarenjem daleko ve$eg sna. )ila je to potreba kako je "essi-


210
ca ve$ i naglasila da se započeto okonča.
8ad, /shle, polako je ustajala. - (oja kočija čeka.


* * *

"essica i 0alim hodali su logorom mladoturaka i drugih
grupa odmetnika koji su željeli da žive boljim životom i oni
i njihova djeca vojnika koji su sa sobom donijeli borbeno
iskustvo pripadnika gotovo svih naroda i kultura Carstva ko-
ji su željeli kvalitetnije ujedinjenje od običnog osvajanja pod-
ručja na geogra7skoj karti. 2zbu!eno iščekivanje pretvorilo je
logor u košnicu. 0premao se ustanak. 6ak su se i djeca
igrala rata a žene su užurbano šivale i prepravljale uni7orme
jer su željele da pobunjenici barem izgledom podsje$aju na
uvježbanu vojsku. Znali su da je psihološki učinak u povijes-
ti često odlučivao o ishodu sukoba.
- .ije prekasno. (ožemo spasiti 3arika - govorila
mu je "essica dok su bez zaustavljanja koračali.
- .emamo nijednog slobodnog čovjeka - odgovorio je
0alim iskrivivši lice od boli.
- "oš nismo u stanju di$i pobunu koja bi izazvala
ve$u pažnju a još manje možemo nasrnuti na palaču. -je-
ruj mi ništa ne bih radije učinio nego da spasim 3arika ali
i on bi se usprotivio u ovakvoj situaciji. .e mogu... - Zastao
je. %ledao je prema planinskim brežuljcima.
"essica se stresla i jednako pozorno promatrala. .ičeg
nije bilo ničeg osim obronaka i vrhunca. Odjednom ugledala
je grupu jahača tamnih sjena na sunčanom obzorju.
0alim je nestrpljivo promatrao njihov dolazak. Osjetio
je da su mu se pridružili
(iša i još nekoliko istomišljenika. Odmahnuo je glavom.
- 0amo nekoliko novih dezertera. 3o je sve.
/li "essica nije micala pogled. 1ntuicija ju je natjerala
da ne odustane. -idjela je da se pojavljuje tridesetak novih
konjanika. Pa tridesetorica iza njih. / onda pedeset.
0alimovo razočaranje preobražavalo se u nadu i nevjeri-
cu.
- (urat... - gun!ao je. - -ojska4
'ako je dovršio posljednju rečenicu tako je zapovjedni-
kovo lice postalo prepoznatljivo. "ahao je me!u svojim vojni-
cima na mršavom pustinjskom konju. -odio je sa sobom 3re-


211
$i korpus sultanove vojske.
- Podignite nove šatore4 - vikao je 0alim svojim ljudima.
0re$a u njegovom glasu natjerala ih je na užurbanost.
Protekla su dva sata od (uratova dolaska i klicanje je
konačno trebalo zamijeniti ozbiljnim pripremama. Pobjeda je
sada bila mogu$a. "essica je osje$ala njihovo nestrpljenje i
nije mu mogla odoljeti iako je negdje duboko u sebi znala da
to nije njezina bitka. )ila je to pravedna borba i ona joj se
mogla priključiti ukoliko želi.
1šla je uz 0alima prema (uratovu šatoru s izrazom od-
lučnosti i spokojstva.
0alim ju je zaustavio nekoliko koraka od ulaza u šator.
Očito dugo je o nečemu razmišljao i sad se konačno odlučio
da joj kaže.
- (ožda ti moram re$i nekoliko stvari o (uratu. - %o-
vorio je tiho. - On zna biti vrlo težak čovjek. - .emirno je mi-
cao obrvama.
- /ko želimo spasiti 3arika trebamo njegovu pomo$ -
odgovorila mu je "essica. Zar je zaista bilo važno kakva je
osoba (urat*
- )ilo je nekih... napetosti - nastavljao je 0alim - izme-
!u njega i 3arika. Obojica su ro!eni vo!e samo što 3arik
ima mo$ da za sobom povede sav narod. (urat je onaj u ko-
jeg se možeš pouzdati da $e učiniti sve kako valja i kad treba.
.isu se suglasili ali su im ciljevi istovjetni.
- (isliš da $e htjeti pomo$i 3ariku* .eodlučno je sleg-
nuo.
- 3eško se može procijeniti one koji su nepredvidljivi.
- Onda u!imo - obratila mu se nestrpljivo "essica - i ot-
krijmo odgovor.
2 šatoru (urat se ve$ nadvio nad kartom Carigrada.
2spravio se da pozdravi ženu koju su mu najavili. 0alim ih
upozna i "essica odmah progovori5
- 1mamo jako malo vremena na raspolaganju gospo-
dine. 3arika mogu svakog časa pogubiti. Ovdje sam da po-
mognem koliko je to u mojoj mo$i. Zapovjednik im je pokazao
da sjednu na jednostavne drvene stolice.
- 3arikovo zatočeništvo donosi nam dvostruki problem -
popustio je pred ljepotom i zaboravio sve druge stvari. - (o-
ramo se raspodijeliti po armenskoj četvrti i pripremiti za su-
kob a da carskim trupama ne otkrijemo svoje prisustvo.
3akvo prikrivanje po gradu nije baš jednostavno. 1pak za ak-


212
ciju sam sve isplanirao.
- Onda dobro - progovorila je. - (eni prepustite spaša-
vanje 3arika. Znam nešto o vojnoj strategiji.
%uste obrve uzvile su se prema čelu.
- Oh* / gdje ste pokupili ta znanja*
- Ono malo što znam pročitala sam u knjigama. (urat
je pogledao u 0alima.
- .aravno. Ato sam drugo mogao očekivati od jednog
pisca* Pronašli ste ženu koja zna čitati4
"essica se brzo umiješala.
- "a ne kažem da znam organizirati bitku ali znam kako
možemo spasiti 3arika.
(urat je dugo šutio i razmišljao a "essica je osjetila da
ozbiljno važe prednosti i probleme. -idjela je suviše lažne
zamišljenosti za boravka u palači da ne bi mogla uočiti nečiju
ozbiljnost. (urat je konačno odgovorio5
- .e mogu žrtvovati nikoga od svojih ljudi da ide u pala-
ču.
- Onda pošaljite mene - odgovorila mu je spremno. -
3rebam samo vojničku uni7ormu i novac za podmi$ivanje.
6ak se i 0alim raširenih očiju zagledao u nju. %ledala
je naizmjence u jednog i drugog.
- Pa zašto ne* &obro poznajem palaču. Znam što treba
poduzeti.
- 1 poznajete harem... - dodao je (urat.
- 'reštanje papiga odvest $e me ravno 3ariku.
(urat se zagledao u plamen petrolejke. Oči su mu za-
suzile od dima. Okrenuo se prema 0alimu.
- .eobično ste tihi.
0alim slegnu ramenima i odgovori onako kako još ni
prije nekoliko sekundi nije mislio da bi bilo mogu$e. .aroči-
to kad je život njegovog najboljeg prijatelja bio u pitanju.
- 6ini se da se ona zna sama braniti.
.e žele$i da ih ponovo obuzme sumnja "essica se
odmah umiješala. Obrati se (uratu5
- Znam da je dolazilo do sukoba izme!u vas i 3arika
ali ne vjerujem da ste vi takav čovjek da biste dopustili da
se zbog suparništva uništi njegov život. - 0vojim upornim
pogledom izazivala je njegov odgovor5 jeste li ipak*
(urat je dugo šutio. Zagledao se u vrh šatora i va-
gao razmišljao o svakoj pojedinosti svim posljedicama.
"essica i 0alim su čekali ne usu!uju$i se čak ni izmijeniti


213
poglede.
'onačno je (urat pogleda kao da je želi iznenaditi i
vidjeti njezinu reakciju. /li pitanje koje je postavio bilo je
pravo.
- 'ako namjeravate u$i u palaču*
"essica se nasmijala.


* * *

"oš iste večeri za prvog sumraka kad su planovi bili iz-
ra!eni i konačno se krenulo u ozbiljne pripreme (urat je po-
slao "essici vojničku uni7ormu najmanju koju je našao. &u-
go je promatrao lijepu svijetlokosu djevojku blijede puti oblih
bokova i uskog struka pitaju$i se koji bi je idiot mogao zami-
jeniti za muškarca čak i u vojničkoj odori. .ije mogao tako
nešto zamisliti. 2ni7orma može sakriti obrise njezina tijela
možda ali što $e sakriti te krupne ženske oči i bjelokosnu
put te rumene pune usne* .o ako je bila upola dobra glu-
mica kao što je bila drznica možda $e prevara ipak uspjeti.
- /ko sutra budete živi - otvoreno joj se obratio - tada
otputujte. -ratite se u #nglesku i svom narodu. -i i 3arik
ne$ete mo$i živjeti zajedno. 6ak ni u novoj 3urskoj.
"essica ga je gledala. 6udno upozorenje u svakom slu-
čaju.
- Zašto mislite da su moje pobude romantične* 'ao i vi
ja sam tek kratko vrijeme odana ovoj stvari ali ne moram
vam valjda objašnjavati što mislim. &ali ste mi sve što tre-
bam. (islim da bi to bilo sve. - Zatomila je svoju ljutnju
sjetivši se 0elimovih riječi5 da je sumnjivac da ne vjeruje
kako ljudi mogu zaboraviti svoje naslje!e svoje korijene kul-
turu i krv zbog viših ciljeva.
1pak bolna istina krila se u njegovim riječima. 0tara
kultura ustupit $e mjesto novoj ali se promjene ne$e desiti
preko no$i. Predrasude $e se povlačiti i nestajati tek tokom
dugih godina vjerojatno presporo za nju i 3arika.
.ije ni važno. Charles je čeka i ona $e im se vratiti.
'ad obavi posao naravno.
3arik je dio nečega što nije postojalo za nju.


214
* * *

Posljednja pošiljka tulipana za Praznik cvije$a prošla je
kroz ulaz u palaču nakon zalaska sunca. Omotana u duga-
čki ogrtač što joj je pokrivao i tijelo i glavu "essica se
uvezla na kolima sjede$i odmah iza vozara. Pravi je vozač
bio zavezan i ležao je u grmlju nekoliko kilometara dalje a
trgovac koji je bio uz nju pripadao je pobunjenicima iz logora.
&ebeljuškast čovjek nespretan za borbu radije se prijavio za
ovaj zadatak nego da samo stvara pometnju u sukobima
na ulici. "essica je spremno prihvatila njegovu pratnju.
Znojila se ispod teškog ogrtača ali je znala da ga ne smi-
je skinuti prije potpunog mraka. .a danjem svjetlu odmah bi
shvatili da je pred njima žena.
%ledala je kako zgrade promiču jedna za drugom dok
konačno nije vidjela da su došli blizu glavnog zdanja. )ez da-
vanja vidljivog znaka saučesniku skočila je s kola. -ozar nije
ni trepnuo. 'raj nje su prolazile manje prikolice pune cvije$a
i ona se pretvarala da ih pomno nadgleda. 'ad su i posljed-
nja kola prošla uz nju brzo je šmugnula u sjenu.
"ednolično udaranje konjskih kopita gubilo se u daljini.
6ekala je da nastupi potpuna tišina. Osluškivala je. 2vjerivši
se da je sama zbacila je sa sebe ogrtač otkrivaju$i loše
skrojenu carsku uni7ormu. 'osu koju je potamnila utrlji-
vanjem prašine sada je uvukla pod 7es. .ije savršeno ali pos-
lužit $e. Odbacila je ogrtač u gusto grmlje i oprezno se počela
šuljati.
Odjednom je preplavi užasan osje$aj nesigurnosti. (ora
da je luda kad se upustila u tako opasan pothvat. Osjetila se
usamljenom i napuštenom od svih. 2zalud je u sebi ponavlja-
la da su 0alim i drugovi u mislima s njom da $e 3arik biti
sretan kad je ugleda... 1 on je za nju učinio nemogu$e.
2kočila se. Zvukovi... papagaji4 &a tako je... kreštanje
papagaja u kavezu pored $elija za mučenje. Ohrabrena prati-
la je poznato glasanje.
#no tamo5 kameno zdanje s rešetkama na prozorima
slično haremskom zdanju. 3ako je namjerno i gra!eno da
djeluje mirno i uspavljuju$e. Provlačila se uz zid prema jed-
nom od prozora. Popela se na vrškove prstiju i provirila kroz
rešetke. Prazna $elija. 9rpa slame... kameni stol drvena sto-
lica.
.astavila je hodati zaokrenula za ugao i prišla slije-


215
de$em prozoru. Osje$ala je grčeve u želucu. &a nisu možda
ve$...
Opet se propela na prste5 slama kamen i... prešamu$e-
no tijelo prekriveno modricama le!a izbrazdana bičem po-
derane hlače eunuha. 3ijelo ljepljivo od znoja. .o grudi su
se ravnomjerno dizale i spuštale.
1spunjena suosje$anjem prepuna olakšanja žale$i što
nije ranije mogla do$i "essica prošapta5 - 3arik...
3eška ruka spustila joj se na rame. Oštra bujica turskih
riječi zabijala joj se u uho.
.etko ju je vukao. 0 užasom osjeti da je dižu u zrak. .i-
je više osje$ala tlo pod nogama. .apustila ju je svaka nada.
216
1 1 1 1. .. .

@evolucionarna mješovita vojska nečujno se uvlačila u
armensku četvrt pod okriljem mraka. Zauzimali su položaje u
prolazima na krovovima pod kolima iza bilo kakvog zaklona
koji je mogao sakriti ljudsko tijelo. &ok su se oni tiho uvlačili
zakrabuljene sjenke napuštale su ku$e - žene su nestrpljivo
gurale djecu ostavljaju$i muževe kao žrtvenu janjad za sko-
rašnje krvoproli$e. (uškarci su se pridruživali revoluciona-
rima na ulici i uz prozore podizali su zaklone od košara i
sanduka i sakrivali se iza njih spremni na dugo i napeto iš-
čekivanje.
2 drugom dijelu grada muškarci u novim uni7ormama
krivudali su ulicama što su vodile prema palači "ildiz. )ilo ih
je manje nego revolucionara u armenskoj četvrti ali njihova
zada$a nije bila beznačajnija za uspjeh ustanka. @adost zbog
probu!enih nada iako snažno prisutna u njihovim mislima
ujedno i glavna pokretačka snaga nagonila ih je na uspra-
vno držanje ali je ipak ostavljala i mjesto za sumnju5 jesu
li dovoljno snažni* 1ako je zanos najvažniji njime se ipak ne
dobiva bitka.


* * *

- 3ko si ti* .isam te još nikad vidio. - Pijani vojnik ispu-
stio je "essicu iz grubog stiska. (islio je da je netko koga bi
morao znati. 6inila su mu se poznata uska ramena i si$ušno
tijelo ali lice sad kad ga je gledao u mraku nije mu bilo
poznato. -rlo blijed momak taj mladi$ koji je buljio svojim
krupnim očima u zatvorsku $eliju. 0igurno jedan od onih što
vole gledati druge ljude.
Atektao je nešto na turskome i unosio joj se u lice
a jedva se održavao na nogama. 2z njega još četvorica jed-
nako pijanih nastojali su da razbistre mutne oči.
- "elL ga netko od vas ve$ vidio*
"essica je znala da se nalazi u gotovo bezizlaznoj situa-
ciji ali je u njoj ipak tinjala neznatna nada. Ovi su proslav-
ljali nešto možda sutrašnji Praznik cvije$a. 0tisak na njezi-
nom ramenu predstavljao je znak prijateljstva a ne hapše-
nja. (ožda se ipak uspije izvu$i. .ije razumjela što je pitaju


217
jer su govorili na turskome ali je mogla zamisliti o čemu je
riječ.
Polako miču$i ruke pokazivala je kako joj je odrezan je-
zik. (uškarci su je gledali zbunjeno pa je morala ponoviti
kretnje ovaj put još dramatičnije. Odjednom golemi vojnik
zatetura i počne se smijati.
- (utav je. .e može govoriti.
0pustio je svoju tešku ručetinu na "essicin vrat i uvu-
kao je u slavljeničko društvo. Prepoznala je tursku riječ za
vino i pretpostavila da od drugova traži da joj daju piti. .o-
va boca izronila je ispod ka7tana jednog od vojnika no na
sre$u bili su suviše pijani da bi mogli izvu$i čep bez zajedni-
čkog napora. Okupili su se oko boce i borili s čepom i malim
nožem. 'onačno je krupniji vojnik slavodobitno podigao bo-
cu uvis i potom se okrenuo da je pruži malom vojniku
mutavcu s krupnim očima.
/li više nitko nije stajao iza njihovih le!a.
2 malom predvorju uz $elije carskog zatvora krvnik je
blaženo drijemao na svojoj postelji. Pored njega nalazila se
krinka za lice i odje$a u kojoj je obavljao svoju dužnost. Od-
je$a od koje se svakom ježila koža kad su je vidjeli na nje-
mu. 0mrad ljudskog znoja i izmeta više nije mogao poreme-
titi njegove snove kao u vrijeme kad je tek stupio na posao.
.ije ga više uznemiravao miris krvi i gnojnih rana opečenog
mesa kojeg se u početku tako grozio da je zamalo bio po-
gubljen jer nije bio u stanju izvršavati vladarevu volju.
.avikao se da uvijek čami sam u svojoj maloj sobici. (i-
canje pokraj vrata natjeralo ga je da se prene. )io je mamu-
ran. Otirao je oči i u nevjerici treptao pred onim što je ugle-
dao. Počeo je ustajati. 2pitao je na turskome5
- 3ko si ti*
Prikaza je odgovorila5
- 0an.
.jezina kosa padala je niz ogoljena ramena. .jezino ala-
basterno tijelo blistalo je obasjano samo blijedom mjeseči-
nom što je prodirala kroz prozor. Oble grudi oblije nego
što je on uop$e mogao zamisliti. .ikad u životu nije vidio tako
lijepu ženu. 0an* 'oračala je prema njemu rastvorenih usa-
na topla i izazovna.
2živao je u sre$i i pitao se može li se sa snom doživjeti
nešto osjetilno. .adao se. On je ve$ bio spreman.
Osjetio je goru$u bol u slabinama i pomislio da doživ-


218
ljava potpuno uzbu!enje.
0vježa topla krv što je potekla iz njegova tijela odmah ga
je razuvjerila. 8ik iz sna je nestao. Pred očima su mu igrali
svjetlaci. 1zgubio je dah a plamen mu je liznuo iz plu$a i krv
mu navre na usta. 0kliznuo je s ležaja i izdahnuo licem
okrenut prema crnoj krinki.


* * *

Povorka je krenula. Prije bu!enja zore u prostoru oko
palače svjetlucalo je više tisu$a malih svjetiljki obješenih iz-
me!u bokora tulipana. 0a svog balkona sultan je promatrao
izlazak vojnika stotine njemu odanih muškaraca u širokim
redovima koji $e zakrčiti najšire ulice armenske četvrti. Zami-
šljao je tu sliku dok su stupali ispod njegova balkona. .a če-
lu je bio krvnik zakrabuljen u odoru za izvršenje kazni pra-
$en šestoricom vojnika koji su nosili onu životinju 3arika.
-ezali su ga i strpali u drveni kavez kakav dolikuje takvim
zvijerima. Pješadija je nastupala za njima. %lavni zapovjednik
i drugi o7iciri jahali su na konjima ukrašenim draguljima. Za-
povjednik je kimnuo i pozdravio sultana suzdržavaju$i zado-
voljan smiješak.
0ultan mu odzdravi. Prisiljavao se da potisne još svježe i
bolno sje$anje na trg sličan ovom na koji odlaze njegovi
vojnici. 3rg na kojem su trčkarala djeca a trgovci pred nje-
ga iznosili svoju robu. &vadeset godina njegove su zapovijesti
izvršavane bez pogovora bez pitanja a da nijednom nije po-
sumnjao u njihovu ispravnost. .ažalost danas je bilo druga-
čije iako je znao da se sultanove odluke ne smiju mijenjati.
'onačno je nadvladao uspomene i osje$aj krivice koji se bu-
dio. Počeo je vjerovati da nema izbora. "edino je tako mogao
sačuvati svoju neprikosnovenu vladavinu.
'ad je vojska prošla sultan nije čekao da posljednji re-
dovi vojnika nestanu izvan zidina. Okrenuo se duboko uda-
hnuo zrak koji su udisali i njegovi pradjedovi pa se uputio
u svoju odaju. 'ocka je bačena i povratka nije bilo.
Prve zrake svjetlosti doticale su zidove crkve prekrivene
mozaikom. 0vjetlo je mijenjalo boje igralo se sjenkama i do-
dirivalo le!a pognutih ljudi revolucionara.
0a zebnjom su gledali kako carska vojska sultana 9a-
sama u pravilnim strojevima ulazi u četvrt. 'ad su stigli do


219
trga naglo su se zaustavili. 3arikov kavez spustili su na ze-
mlju. %lavni zapovjednik lijeno je potezao uzde svog konja
dok je prolazio kroz vojsku prema prvim redovima.
- 0vim /rmencima4 Otvorite prozore i slušajte. Otvori-
te prozore4 &onosim vam poruku sultana 9asama. Otvorite
prozore ili $e ih vojnici otvoriti umjesto vas4 6ekao je i konač-
no su se mah prozorči$i i vrata balkona počeli rastvarati.
8judi se nisu usudili pokazati ali ih je bilo strah i da ne pos-
lušaju. -idio je dijelove lica što su virila kroz proreze.
- &olazimo k vama u ime razuma. Predugo su vas zava-
ravali izdajnici. 6as je da nam predate pobunjenike što se
me!u vama skrivaju. 3ko $e prvi poslušati svog sultana*
.ije bilo odgovora. 0amo teška tišina. Zapovjednik je na
razigranom konju prolazio trgom pred armenskim ku$ama i
du$anima.
- (ožda ne razumijete. &anas $e umirati ljudi. /li vi
imate mogu$nosti izbora4 )irajte ho$e li izgubiti život izdajice
ili vaše žene* (ožda vaša djeca* Predajte nam pobunjenike4
'ada ništa nije narušilo op$u tišinu zapovjednik je ma-
hnuo rukom prema svojim ljudima.
- &onesite onog čovjeka*
&ovukli su 3arika naprijed na mjesto odakle su ga svi
mogli vidjeti.
- (ožda $e smrt ovog čovjeka promijeniti vaše mišljenje.
- Zapovjednik se obra$ao razrogačenim očima koje su ga mot-
rile iza odškrinutih prozora i pomaknutih zavjesa. - Pažljivo
gledajte. 'ao što teče ova krv tako $e pote$i krv vaše djece.
'rvniče...
&va vojnika natjerala su 3arika da klekne i presamitila
mu glavu. 'rvnik je prešao udaljenost koja je dijelila život
od smrti. 0tajao je nad osu!enikovom glavom i ceremoni-
jalno podizao sablju. Zapovjednik je recitirao5
- Po nare!enju njegovog carskog veličanstva sultana
9asama 3arik-paša se osu!uje na smrt zbog zločina protiv
sultana i Carstva. - 'imnuo je krvniku.
0ablja je sjevnula.
3arik je zatvorio oči. Osjetio je strujanje zraka na tje-
menu i zasijecanje sablje ali njegova glava stajala je i dalje
na ramenima. 2mjesto toga konopci kojima su mu bile ve-
zane ruke i noge bili su rasječeni i on je bio slobodan.
-ojnici što su ga pridržavali bili su oboreni kad je skočio na
noge.


220
'rvnik je smaknuo krinku. &uga žuta kosa rasula se
niz tijelo. "essica je napravila nekoliko koraka i zaustavila se
iza 3arika. Objavila je5
- Opkoljeni ste pobunjenicima4 - .jezin zvonki glas pro-
jurio je kroz redove zapanjenih vojnika.
0alim je izašao iz sjene. 1za njega druga dvojica. .a-
kon njih još šestorica. 2 spontanoj bujici izvirala je vojska
revolucionara iz svih zakutaka.
-ojske su bile jednake - iste uni7orme oružje nacio-
nalnosti. 2perili su puške jedni na druge a činilo im se
da se ogledaju u zrcalu. Carski vojnici bili su pokolebani.
1ako nisu spuštali puške zbunjenost se vidjela na njihovim
licima. %lavni zapovjednik sumanuto je obilazio vlastite redo-
ve.
- Otvorite vatru4 Pucajte čujete li4
- .e4 - vikao je 3arik. - .emojte4
1za njega (urat je dao svojim sljedbenicima znak da ne
pucaju.
- Ovi su ljudi izdajnici4 - Oči glavnog zapovjednika gorje-
le su poput buktinje.
- Ovi su ljudi vojnici - odgovorio je 3arik. - 'ao i vi. Ato
vas razdvaja* 'rv* -jera* .e4 0ve što vas dijeli je samo nalog
da se puca.
Zapovjednik je urlao na svoje ljude5
- Pucajte4
3arikov glas postao je još smireniji prerastaju$i u za-
klinjanje. Obra$ao se svome narodu.
- 3išina vaših pušaka može osloboditi sve ljude.
- 2 ime sultana...
- .e činite ništa u njegovo ime - suprotstavljao se 3arik.
- 0tigao je čas da savjest pobijedi poslušnost.
Zapovjednik je izvukao mač i podigao ga visoko u zrak.
- .are!ujem vam da pucate4
/li krvoproli$e koje se dogodilo pred palačom prije neko-
liko tjedana nije moglo biti lako zaboravljeno. "ednom po-
sa!eno sjeme otpora bujalo je i raslo.
Zapovjednikovi ljudi nisu zaboravili užas sakupljanja
tijela čiš$enja krvi i pepela nakon pokolja pred riznicom.
-e$ su jednom morali ubijati svoju ro!enu bra$u. 0ada
prikliješteni izme!u izbora i naredbe sjetili su se tuge bola
jauka krivnje i besanih no$i preispitivanja koje su uslijedile.
-ojnik koji je pred riznicom spustio cijev ali ga je za-


221
povjednik prisilio da ubija sada je podigao svoje oružje s
novim uvjerenjem. Prije je morao pucati po nenaoružanim
vojnicima. Otad je spoznao da ljudi bili naoružani ili ne uvi-
jek ostaju ljudi.
1stupio je iz stroja. Zveketanje njegovog remenja odzva-
njalo je trgom kao predigra prasku koji je uslijedio.
1z cijevi se izvijao dim.
%lavni zapovjednik zurio je u nevjerici jednom se zgr-
čio a onda se stropoštao s konja. 'aldrma mu je pružila hla-
dni zagrljaj.
2 istom trenu obje su vojske ispustile krik pobjede. 3i-
su$u crvenih 7esova zavijorilo se zrakom pozdravljaju$i okolne
balkone.
"essica i 3arik izmijenili su poglede ozbiljna lica obuze-
ti nečim dubljim od trenutne radosti. "oš su se gledali kad
su o7iciri sultanove vojske priveli svoje konje i predali ih 3a-
riku priznaju$i ga tako za novog zapovjednika.
3arik je prihvatio dva konja a rukom je pokazao 0ali-
mu i (uratu da učine isto. Okrenuo se prema "essici.
- .emam riječi kojima bih ti mogao izraziti svoje pošto-
vanje - rekao je. - .e mogu ti se drugačije zahvaliti nego da
te pozovem da nam se pridružiš u konačnoj pobjedi. -
Pružio joj je uzde velikog ukrašenog konja. - 3i nas vodi do
palače.
Zaslužila si tu čast.
"essica mu se sretno nasmiješila iako je bila svjesna da
ih konačni obračun tek očekuje.
- .e - odgovorila je pitaju$i se otkud odjednom takva
otmjenost. - "ahat $emo zajedno.
Popela se u sedlo njezina srebrna odje$a rasula se
preko sapi konja. 1za nje 3arik je uzjahao jogunastu kobilu.
"edno uz drugo djevojka iz harema vo!a pobunjenika stari
vojskovo!a i pisac vodili su vojsku iz armenske četvrti pre-
ma palači. )eznadežni ustanak pretvorio se u nadiru$u revo-
luciju.


* * *

Pogled na modri )ospor koji je poput živog stvora viju-
gao izme!u zelenih obala #urope i /zije više nije zapanjivao
"essicu. Obuzdavala je konja dok su se uspinjali cestom


222
prema palači istom cestom kojom su je neko$ doveli kao za-
robljenicu. )ila je svjesna svog izgleda zlatne kose srebrne
odje$e draguljima pokrivenog konja - uz tri 3určina i sa voj-
skom iza sebe. 1spunjavao ju je ponos jer je postala dijelom
stvaranja povijesti njezinim nezanemarljivim sudionikom.
"ahati uz tako hrabre ljude bila je čast namijenjena rijetkima
i zauvijek $e "essica %re, biti jedna od malobrojnih. -iše nije
željela čudnu mo$ kakvu je posjedovala u haremu ako je
ikad uop$e za njom i čeznulaG ona ju je nosila u sebi. .ikad
je nije ni gubila.


* * *

&vorište oko haremskog zdanja bilo je ispunjeno cvije-
$em i malim svjetiljkama košarama s pupoljcima na stolovi-
ma i vjenči$ima što su visili sa sjenica. 0ultan je ležao na di-
vanu nezainteresirano gledaju$i u ples haremskih djevojaka.
2mjesto velova djevojke su imale zavodljive prozračne mreže
protkane cvije$em. .jegova nezainteresiranost mučila je ka-
dunu i astrologa koji su ga promatrali sa strane. 0vi!alo se to
njima ili ne stalno su razmišljali o istoj stvari5 ho$e li se ikad
više pojaviti žena koja $e toliko zainteresirati vladara*
3urska muzika zvonila je i jadikovala u pozadini gotovo
hipnotiziraju$i svojim ritmom koji je nagonio djevojke da se
brže vrte i strasnije pokre$u. 'ružile su svojim mladim tije-
lima prate$i zvuke što ih slušaju od ro!enja. 0ve je bilo kako
valja kako se ve$ nebrojeni niz godina do tada slavio Praznik
cvije$a.
2to se začula tutnjava... odjeci konjskih kopita.
8judi oko 9asama upitno su se počeli ogledavati. 'onji*
Oko harema*
.ekoliko glazbenika virilo je i ogledavalo se preko nota
sve dok nisu potpuno prestali svirati a skladna se glazba
pretvarala u zavijanje. Osje$ali su zvuk trublje na uzbunu
kako leluja zrakom. 3išina. Plesačice su stale.
Ova nelagoda više je bila posljedica osje$aja nego ja-
snog razumijevanjaG no smiju li vjerovati čulima*
.a svom divanu sultan se uspravio nespreman da do-
pusti nekome da uznemirava njegov dvor. .ije imao vremena
da izda naredbu da se praznovanje ne prekida.
"edna je željezna pregrada zadrhtala. Zanjihalo se liš$e


223
puzavca koji se oko nje opleo. Cijeli se dvor okrenuo u iščeki-
vanju. 6uo se samo jedan uzvik zaprepaštenja kad su se po-
javila dva golema konja iznad vrha ograde. .jihovi jahači bili
su u savršenoj ravnim sa svojim kožnim sedlima dok su konji
uskakali u vrt. ?ivotinje su upale u gredice sa cvije$em a
ograda se tresla. Pokušavali su ih natjerati da se smire ali je
to bio malo teži posao jer su se usplahireno nemirno i ljutito
propinjali. Preko glava bijesnih konja "essica i 3arik susreli
su se sa pogledima sultana i dvora. /strolog je poskočio u
panici i pobjegao da se sakrije. 9asam je bio na nogama.
Prostorom je zavladala tišina. 0ukobljene snage mo$i
sretale su se u haremskom vrtu... 0ultan odmetnik žrtva.
0usretali su im se pogledi i odvra$ali s gnušanjem. /li nije
bilo vremena. Začuo se snažan zvuk iza sjenice. Ovaj put ne
od konjskih kopita nego od koraka mnoštva ljudi koji su iz
zaostale tradicije ulazili pravo u povijest. 0ultanove su se
usne razdvojile kao da je shvatio. 'ratko je udahnuo. Pre-
grada se tresla i konačno srušila. Zid vojnika zamijenio je br-
šljanom prekriveni zaklon. @ušili su sve oko sebe. -rište$i
haremske su žene bježale pokušavaju$i zastrti lica ali nije
se imalo kuda. Zaklon za zaklonom sravnjivan je sa zem-
ljom. 'onačno je otkriven i astrolog. Zgazile su ga nepoznate
noge. )io je mrtav prije nego što je itko shvatio da je prega-
zio čovjeka. "essica ga je vidjela kako pada kako mu se tre-
su ruke i noge u posljednjem trzaju. @užna smrt pomislila je
ali je odgovarala načinu na koji je taj čovjek razmišljao. 1z-
nenadna želja da ga poštedi javila se u njenim mislima ali
ve$ je davno bilo prekasno i ona se pitala da li je on ikada ta-
ko nešto poželio nekom stvorenju.
Okrenula se prema 9asamu. Prije nego što pobjeda bu-
de objavljena trebalo je sultana uhvatiti živog. (isle$i da $e
njeno prisustvo možda pomo$i da stvari teku lakše probijala
se na konju kroz more uni7ormi. 3ada je ugledala kadunu i
nešto je u njezinoj duši natjera da pritegne uzde i okrene ko-
nja prema njoj.
3arik je jahao prema sultanu prema zidu mačeva. .ap-
ravivši živi zid njegovi su tjelesni čuvari odbijali nasrtaje voj-
ske u pokušaju da vladaru omogu$e bijeg. 3arik skoči iz sed-
la i stane kraj 0alima. &vojica idealista mačem uz mač
koračali su naprijed.
"essica je sustigla kadunu a da nije znala što namjera-
va učiniti kad je uhvati. .adala se da $e kaduna pokušati


224
bježati i tako joj pružila savršen povod za ubojstvo. 0amo
je djelomično bila iznena!ena svojom gla!u za krvlju. /ko je
itko zaslužio njezinu osudu najstrašniju kaznu bila je to
žena koja je sad gledala prema njoj.
Zurile su jedna u drugu jedna stoje$i na cvije$em zas-
trtoj zemlji druga s visine prekrasnog konja. "essica je znala
da ne mora svojim rukama ubiti kadunuG za njom je stupala
gomila vojnika čekaju$i slijede$e nare!enje. 'ad bi ta žena
barem pokušala bježati...
'aduna se pokloni "essici. .e kao priznanje predaje...
više kao izraz poštovanja. 0ultanova prva žena nikad se ne$e
pomaknuti ne$e ukaljati svoj ugled preklinju$i milost. 2mri-
jet $e ali neponižena. "essica shvati da je kaduna koja je to-
liko ljudi poslala u smrt razumjela opraštanje sa životom na
sve načine s obje strane medalje.
"essica joj uzvrati naklonom. Okrenula se prema vojni-
cima i naredila im5
- -odite je.
8judi iza nje buljili su jedni u druge a onda opet u tu
čudnu ženu kraljevskog držanja nesigurni što moraju činiti.
.jezina postojanost ih je sputavala. .isu znali kako da je do-
taknu.
'aduna je dostojanstveno prekrižila ruke ispod grudi i
sama počela koračati. (uškarci iza nje stali su u stroj više je
slijede$i nego odlučno vode$i.
"essica je promatrala čvrsto drže$i konja kako kaduna
ponosno odlazi. )lagi osmijeh divljenja pojavi se na njenim
usnama. 0hvatila je. ?ena je nestajala u gomili a njezin je
mir rastao. )ila je zadovoljna. %ejzlino mlado lijepo lice vra-
$alo joj se u sje$anje ali je potisnula bolne uspomene zbog
kojih je i krenula putem koji još nije završio. 3a misao us-
pravi joj tijelo. 2zdama je natjerala konja da se okrene gone-
$i ga po skliskom kamenju i razbacanom cvije$u. Ogledala se
sve dok nije uočila 3arika. 0amo još jednu poruku mora pre-
dati. "oš samo jedno učiniti. Objaviti da "essica %re, ne umi-
re lako.

* * *

&ok se prevrat zbivao u vrtovima i dvorištima sultan je
kopao po pozla$enom pisa$em stolu i konačno izvukao neko-
liko službenih papira. %urnuo ih je kizlar-agi u ruke. @uke


225
su mu podrhtavale gotovo neprimjetno a glas mu je zvučao
mirno kao da je još cijeli život pred njim ispunjen vladanjem.
- Potrudi se da telali odmah objave proglase po ulicama.
'izlar-aga preleti pogledom preko papira i potpuno se
zbuni. Zapanjen gledao je u zamišljene sultanove oči.
- 'oliko dugo ve$ znate za revoluciju* - upitao je.
- .išta mi nikad ne znamo ni o čemu - spremno je
odgovorio sultan - ali se moramo pripremiti za sve. Požuri
prije nego što izlazak iz palače postane nemogu$.
Posljednji put kizlar-aga se poklonio pred sultanom koji
je dotad upravljao njegovim životom.
'ad je ostao sam sultan popravi nabore odje$e i namje-
sti 7es s golemim orlovim perom. 0 kraljevskim znakom na
glavi prošao je dugačkom dvoranom i uputio se k prijestolju.
0pustio je jednu ruku na ručku od izrezbarenog drveta prije
nego što je zakoračio na uzvišenje i sjeo se na meke bar-
šunaste jastuke. Odsutno je odgurnuo nogom jedan srebr-
ni pladanj duboko je i polako udahnuo a onda se zavalio
na naslon. Zaustavio je pogled na dvostrukim vratima na
kraju dvorane. 2 mislima je vidio kako njegovi neprijatelji po-
lumračnim hodnicima stižu do svijetlog predvorja iza ovih
vrata. Osjetio je kako dotiču kvake kao da dotiču njegove
udove i njegovo tijelo.
'rila su se rastvorila. (urat i 0alim snažno su ih od-
gurnuli. Pustili su da žena i muškarac prvi stupe unutra.
3arik i "essica ušli su zajedno jedno uz drugo ali
na odre!enoj udaljenosti.
0vatko je bio bi$e za sebe. .isu to činili namjerno i
svjesno ali učinak je bio nevjerojatan.
0ultan ih je gledao s hladnim samopouzdanjem. (ak-
nuo je pogled s 3arika na "essicu i tu se zadržao.
- (ogla si biti moja kaduna - rekao joj je. 2 njegovom
glasu osje$alo se iskreno žaljenje.
- 3voje vrijeme je isteklo - odgovorila mu je - prije nego
što smo se sreli. B 9tjela mu je dati do znanja da je ve$ davno
počeo gubiti mo$.
Podigao je sijede obrve i polako kimnuo glavom. Protis-
nuo je kroz usne5
- 3ebe sam čekao 3arik-paša.
@uka mu je skliznula pod naslon a tetive nabrekle.
"essica se bacila na 3arika i oborila ga na pod prije
nego što se oglasila paljba pušaka. @a7al za ra7alom uz


226
užasnu je buku letio nad njihovim glavama dok je oružje
štektalo s obje strane iz ormara uz zidove. )uka je bila zaglu-
šuju$a. Ona se grčevito držala za 3arikovu odje$u a osje$a-
la je da se 3arikovi prsti zarivaju u njezina le!a.
Pucnjava je prestala tek kad se oružje na suprotnim
stranama uzajamno raznijelo. &im i miris vru$eg baruta is-
punio je sobu. Zdanje je još odjekivalo od pucnjave.
3arik stisnu "essicinu ruku i pogleda je. Provjeravao
je je li ranjena. 2stali su i osvrnuli se da vide što je sa 0a-
limom i (uratom. Oni su bojažljivo provirivali iz hodnika.
3arik im kimnu i okrene se "essici.
- 6ini se da ti je danas prešlo u naviku da mi spašavaš
život.
)ijesan (urat je projurio kraj njih. 0alim ga je slije-
dio. (urat se nadvio nad sultana s isukanom sabljom.
%urnu 9asama u 0alimove ruke a oštricu mu prisloni uz
vrat.
- / tko $e tebi spasiti život ha* 0ultan mu hladno odgo-
vori5
- 3o je ve$ odlučeno.
- 'ako* O čemu ti govoriš*
- .e$ete me ubiti - odgovorio je 9asam. - 1skoristit $e-
te me za mirnu predaju vlasti. Postat $u ustavni vladar...
bez ikakve stvarne mo$i naravno. 8judi to upravo slušaju.


* * *

Carski telal hodao je ulicama prepunim oduševljenog
naroda pokušavaju$i ravnodušno gledati grljenje 'urda %r-
ka )ugara i /rmenaca dok je objavljivao obrat stolje$a.
- 0ultan 9asam je odredio javne izbore i osnivanje par-
lamenta4 On želi da svi ljudi u Carstvu imaju jednaka prava4
- %omila je vriskala i on je zadovoljno nastavljao5
- (uslimani ?idovi krš$ani nikad više razdvojeni ra-
dit $e zajedno da proslave Carstvo4 - "oš više uzvika oduše-
vljenja. 3elal je hodao nose$i poruku iz ulice u ulicu od je-
dnog kraja grada do drugog.
1zjahali su iz gomile. 8ica su im bila mirna.
- &anas slave zajedništvo - progovorio je 3arik nespo-
soban da izbjegne sentimentalni prizvuk u glasu. - 0lave ono
što spaja sve narode. /li za nekoliko dana sjetit $e se svih


227
svojih različitosti. - Pogledao je u "essicu. - 3ek tada po-
činje pravi rad.
- Zato je (urat rekao da za mene nema mjesta u novoj
3urskoj* - upitala ga je prikrivaju$i osmijeh.
- 3o ti je rekao*
- @ekao je da nema za nas mjesta ako smo zajedno.
)olna istina iskrivila je 3arikovo lice.
- %dje ti želiš biti*
"essica je vjerovala da $e mo$i govoriti o svojim osje$a-
jima kad za to do!e trenutakG znala je da $e do$i da mora
do$i. 0ada je bila prestrašena. 1suviše osje$aja opteretilo je
njezino jadno srce.
- Charles želi da se vratimo u #nglesku. - %las joj ni-
je izdržao. - .ikad nismo razgovarali o njemu.
- .i ne moramo - odgovorio je 3arik. - Oboje znamo da te
on čeka. "essica se zagledala u vodice u svojim rukama.
- / ti*
3arik se osvrne na oduševljenu masu za svojim le!ima
znamen njegova uspjeha.
- (oje je mjesto oduvijek bilo ovdje. - .ježnim pokre-
tom primaknu se njezinu konju i svojom rukom obuhvati
njezine. - "a sam dio tvoje pustolovine ne i dio tvog života.
Postavila mu je još samo jedno pitanje5
- ?eljela bih znati da li si me volio barem jedan tren.
- &anas si jahala uz mene - bio je to čudan odgovor. -
.isi imala veo. Predvodila si revoluciju. Zar to ne bi bilo dovo-
ljno za ve$inu američkih djevojaka*
1ako je razumjela što joj želi re$i shva$ala je da je bi-
la nagra!ena zbog svoje hrabrosti nije mogla odoljeti a da ne
izgovori prve riječi koje su joj pale napamet.
- "a nisam kao ve$ina američkih djevojaka. 3arik je za-
bacio glavu.
- .e uistinu nisi.


* * *

Otkad je Carigrad tako mali* "oš su maločas izlazili iz
dvorišta palače a sada su ulazili u ono kod britanske amba-
sade. 2kočila se kad je vidjela da 3arik silazi s konja i kre$e
prema njoj. Zar ve$* .e...
Pomogao joj je da se spusti na zemlju. 2zeo je njezinu


228
ruku i prste joj spustio na dlan koji se ispružio prema njoj.
.apetost je uzbibala prostor izme!u troje ljudi što su sami
stajali u dvorištu.
- 9vala vam što ste je vratili - progovorio je Charles. 3a-
rik je pogledao "essicu.
- Odluka je bila njezina. - )ez ceremonija skočio je
na konja i samo jednim pogledom okrznuo "essicu.
Charles je sve shvatio iz njihovih lica. &ržao je "essicu
za ruku i osje$ao težinu. ?eljela se vratiti konju. Charles ni-
kad ne$e znati da li ju je zadržao njegov stisak ili se odlučila
sama.
3arik je izjahao iz dvorišta. 1 Charles i "essica gledali
su ga kako odlazi svako ispunjen drugačijim osje$ajima.
- (islio sam da mi se ispričavaš zbog svega što se do-
godilo izme!u tebe i sultana - priznao je Charles.
Probu!ena iz obamrlosti "essica ga čvrš$e uhvati za
ruku i krenu prema zgradi ambasade.
- Obe$ao si da me nikad ne$eš ništa pitati.


* * *

2 podne slijede$eg dana "essica je stajala na peronu na
koji je prvi put kročila nogom iz vlaka kojim je došla zajedno
s ocem. 'ako je tako kratko vrijeme moglo biti svjedokom to-
likih promjena* 1 tada je imala parišku haljinu ne bitno raz-
ličitu od ove svijetlo-zelene koju je danas odjenula. @esice bo-
je žada podsjetile su je na 2stu. 3eško je podnosila usko do-
nje rublje nakon širokih haremskih halja. 2z nju je stajala
lad, /shle, i nadgledala kako Charles i šeik (edjuel prave
mjesto za nekoliko putnih kovčega.
- "oš se sje$am našeg prvog susreta - progovorila je
lad, /shle, žele$i iskušati "essicu. - 3voj Charles... bio je ta-
ko pažljiv. Odsutna "essica je odgovorila5
- Oboje vam toliko dugujemo...
Prijateljica je prisili da je pogleda u oči.
- Oh "essica - govorila joj je uvjerljivo - naučila si da
živiš uzbudljivo. .adam se da $eš uspjeti sve zaboraviti.
/li "essica nije bila raspoložena za 7ilozo7ske rasprave.
- "este li vi zaboravili*
- .e naročito uspješno. 1 nikad za dugo vremena. "essi-
ca kimnu.


229
- "a činim ono što treba.
- .aravno. 3oliko mi puta tako beskrajno nedostaje #n-
gleska - priznala je starija dama. - /li ja se više ne mogu
vratiti. (oraš shvatiti da ti se povratkom u #nglesku otva-
raju nove mogu$nosti. .a odre!en način. 2koliko ostaneš
vanjski $e utjecaji odlučivati o tvojoj sudbini.
Pomisao na bilo što na bilo koga tko bi je prisiljavao
da radi ono što se njoj ne svi!a natjerala ju je da se strese.
2zela je ruku lad, /shle,.
- (oramo se ukrcati. - ?ene su se vratile muškarci-
ma. "essica je čekala dok Charles nije digao pogled. - "e li
sve spremno*
- 6ini se - odgovorio je. .a licu su mu se vidjela ne-
postavljena pitanja. 'oja on naravno nikad ne$e postaviti.
2spravio se i uzeo ruku lad, /shle, trude$i se da prona!e
riječi koje bi odgovarale ovakvom rastanku.
"essica je gledala mimo njih preko dugačkog perona
prema pustinji. &aleko užasno daleko dizali su se kovitlaci
pijeska. .etko je jahao na konju na životinji koja je znala
kako se juri kroz meki i duboki pijesak. 0ličnost je bila pora-
žavaju$a.
.atjerana nagonom "essica se sama zaputila dugačkim
peronom. 0tigla je na njegov kraj i zagledala se preko mora
pijeska prema oblaku koji je svakog trena postajao sve ve$i.
Pribrala se u istom trenu u kojem joj je prišao Charles.
- Praviš od sebe budalu - rekao joj je i uhvatio je za la-
kat. .jezine oči bile su prikovane za obzorje.
- )aš me briga.
- 3o nije on.
- .aravno da nije.
- .e bi bilo mogu$e.
- Znam.
)io je beduin. (odra odje$a divlje je vijorila zrakom dok
je nomad galopirao preko pijeska pokazuju$i vještine koje je
naučio od svojih predaka koje su se prenosile s koljena na
koljeno.
- /ko je to on... - započeo je Charles.
- /ko...
Prestalo joj je kucati srce. "ahač se približavao. Char-
lesova ruka skliznula je s njezina lakta.
- -iše te ne$u čekati. - )ez prigovoraG samo izricanje
neizbježne istine. 3ako je bilo pravedno.


230
0ada ga je "essica pogledala. .ije više žudno morala zu-
riti prema pustinji jer neke se stvari jasnije spoznaju srcem
nego očima.
- Charles žao mi je. Znam...
.jegov prst dotakne njene usne pa je spustio i zami-
jenio laganim poljupcem. Polako se okrenuo i ostavio je.
)eduinski haramba naglo je povukao vodicu pri če-
mu se konj naglo propeo.
"essica je čekala.
'onj je bio nestrpljiv.
- Ata mogu učiniti da ostaneš* 6ime da te natjeram*
.jezin odgovor ga je iznenadio.
- Zamoli me.
Posegnuo je za njom.
2hvatila se za nabore beduinskog ogrtača. .jegova se
ruka ovila oko nje i privukao je k sebi u sedlo. Airoki plašt
ovio se oko nje i prekrio je poput morskih valova i prepletala
se zelena boja. 'onj je nemirno krenuo.
Pustinja ih je čekala.&raj &raj &raj &raj