You are on page 1of 11

PROGRAM TUNAS HOKI 2014

PROGRAM TUNAS HOKI SK KONGSI BERSAMA JURULATIH HOKI MALAYSIA
1.0 PENDAHULUAN
Program Tunas hoki merupakan penekanan pendekatan pembangunan hoki adalah
penglibatan secara total kanak-kana dan guru setempat. Murid akan digerakkan
secara bersama dengan komuniti setempat dalam melaksanakan pelbagai aktiviti
meliputi kegiatan ekonomi, sosial, budaya yang dilaksanakan melalui Gaya Hidup
sihat. Penglibatan ini akan meningkatkan peranan rmurid dalam masyarakat dan
membawa impak pembangunan menyeluruh komunti tersebut. Secara tidak
langsung transormasi ini akan membawa golongan rema!a dalam arus
pembangunan negara.
Teras gerakan ini melibatkan elemen perancangan, pelaksanaan dan penilaian yang
dilakukan oleh pengamal Gaya Hidup berkenaan, berdasarkan citarasa dan
keperluan persekitaran komuniti tersebut. "i bawah teras ini, tumpuan utama
pelaksanaan program adalah ke arah men!ana keupayaan pengamal Gaya Hidup
dengan melengkapkan mereka dengan pelbagai pengetahuan, kemahiran dan
sikap.
Gaya Hidup #akan Muda memberi penekanan kepada elemen pembangunan diri
rema!a, seperti patriotisme, kesukarelaan, berbudaya, pendidikan moral,
pembangunan $% dan selaras dengan pembentukan modal insan yang diberi
penekanan oleh kepimpinan negara.
Sehubungan dengan itu program bagi #akan Muda sekolah telah dilancarkan pada
&& 'anuari ())* bertu!uan memperluaskan skop pelaksanaan program ini
seterusnya meningkatkan pembangunan modal insan dikalangan pela!ar. Program
PRIHATIN MAHIR DINAMIK
1
1
PROGRAM TUNAS HOKI 2014
ker!asama %ementerian +elia "an Sukan dan %ementerian Pela!aran Malaysia ini
diharap dapat melengkapkan sistem %okurikulum di sekolah.
2.0 MATLAMAT
&. Membentuk ker!asama antara guru pelatih dan Sekolah %ebangsaan
%ongsi melalui pelaksanaan program Tunas hoki ini.
(. Pembangunan diri golongan murid di sekolah dengan kemahiran diri,
sikap patriotisme, daya kepimpinan dan !atidiri yang terpu!i melalui
pelbagai aktiviti kegiatan gaya hidup berteraskan ime! Prihatin, Mahir "an
"inamik.
$. Mengiktira pencapaian pela!ar dalam mengharungi cabaran masa lapang
menerusi Program Tunas Hoki Sekolah %ebangsaan %ongsi,
-. Men!ana kesinambungan ilmu dalam bidang kemahiran, kepimpinan,
kesukarelaan dan keusahawanan.
3.0 TEMA
Prihatin, Mahir "an "inamik.
PRIHATIN MAHIR DINAMIK
2
2
PROGRAM TUNAS HOKI 2014
4.0 TARIKH PROGRAM
&( September ()&-.'umaat,.
5.0 TEMPAT PROGRAM
Padang /wam %ongsi,+alik Pulau,Pulau Pinang.
6.0 PENYERTAAN
Pela!ar tahun - dan 0.
7.0 ANGGARAN BELANJAWAN
#u!uk 1ampiran 2
8.0 STRUKTUR ORGANISASI PROJEK
#u!uk 1ampiran 22
9.0 JADUAL PROGRAM
#u!uk lampiran 222
10.0 PENUTUP
PRIHATIN MAHIR DINAMIK
3
3
PROGRAM TUNAS HOKI 2014
"iharap dengan adanya Program Tunas Hoki ini diharap kita dapat mengenal
pasti potensi pela!ar untuk di ketengahkan untuk mewakili sekolah dan daerah
pada masa akan datang. "isamping itu ianya dapat mengisi masa terluang
pela!ar dengan aktiviti beraedah. Penglibatan semua pihak dalam men!ayakan
pro!ek ini amat-amat dialukan dan diharapkan.
Prihatin, Mahir "an "inamik.!
"i sediakan oleh, Tarikh 3
444444444444444.
"A#WIRA BIN ABU$
Setiausaha Program Tunas hoki ()&-.
"i Sokong oleh ,
444444444444444.
PN A#I#AH BT MAINDAD
Penolong %anan %o%urikulum
Sekolah %ebangsaan %ongsi
"i luluskan oleh
444444444444444.
"EN HASHIMI BIN SHAHABUDDIN$
Guru +esar,
Sekolah %ebangsaan %ongsi.
&&))) +alik Pulau
Pulau Pinang
PRIHATIN MAHIR DINAMIK
4
4
PROGRAM TUNAS HOKI 2014
1/MP2#/5 &
/5GG/#/5 P6#+61/5'//5
B%& P'()*(* P'(+'&*,-**,
& Makan-minum peserta (7.))
#M 89 -
( +ahan promosi :hebahan 8).))
JUMLAH RM 98.00
/5GG/#/5 P6#;5T;%/5
B%& P'()*(* P'(+'&*,-**,
& Sumbangan #M &))
JUMLAH RM 100
PRIHATIN MAHIR DINAMIK
5
5
PROGRAM TUNAS HOKI 2014
1/MP2#/5 22
STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM TUNAS HOKI SK KONGSI 2014
Pengerusi : En Hashimi Bin Shahabuddin
(Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Pn Azizah Binti Maindad
(Penolong Kanan Kokurikulum)
Pn !ahimah Bt "#on
(Penolong Kanan Kurikulum)
Pn Khodi#ah Bt Hassan
(Penolong Kanan Hal Eh$al Murid)
Setiausaha : %ik As&arela$ati Bt Mohd Husain
(Setiausaha Kokurikulum Sekolah)
Bendahari : Pn!orlida Bt Saad
(Bendahari P"BG)
'rusetia En Az$ira Bin Abu
Teknikal : En Mohd So&i Bin Saad
Ahli (a$atankuasa : 1. Urusetia
)) Minuman Murid dan Pega$ai
*Pn +oshidah bt ,on (K)
*%ik !or Ais-ah bt Adnan
2. Ceremonial
.) Pen-am/aian %enderamata
*PnKal-ani A0P + + 1 Su//iah (K)
*Pn Adzelinda bt +osmi
.. Penga2araan ,an ,oa
* Pn Shari&ah $ahida bt S-ed Ali (K)
*En Azlan Bin Sha&er (,oa)
2.3 Siaraya/persiapan tepat
!En +idz$an Bin Basir (K)
*En Az$ira Bin Abu
*En Mohd So&i bin Saad
*En !arendran
*En Mohd 3ahari Bin (usoh
2.4 D"#$entasi %an &"t"'ra(
*%ik As&arela$ati Binti Hussein (K)
*%ik (amilah Bt Suhaimi
3. Hospitaliti
3.1 Ke)easan
*PnH#h Aniza Bt Ab Hassan (K)
*Pn Siti 3aleha bt Hussin
PRIHATIN MAHIR DINAMIK
6
6
PROGRAM TUNAS HOKI 2014
PRIHATIN MAHIR DINAMIK
7
7
PROGRAM TUNAS HOKI 2014
1/MP2#/5 222
JADUAL PROGRAM
PROGRAM TUNAS HOKI SK KONGSI 2014
T/#2%H 7.)) pagi 7.$)-&).$) pagi &&.))-&(.)) tengahari
PRIHATIN MAHIR DINAMIK
1
1
PROGRAM TUNAS HOKI 2014
&( S6PT6M+6#
'umaat Perasmian %linik Hoki +ersama 'urulatih
Hoki Malaysia
.6n Mohd "haarma ra! ,6n
/<lan +akar dan 6n
Gopinathan,
Soal !awab bersama !urulatih
hoki Malaysia

PRIHATIN MAHIR DINAMIK
2
2
PROGRAM TUNAS HOKI 2014
LAMPIRAN I.
SENARAI NAMA PESERTA
KLINIK KESUKANAN HOKI /RAKAN MUDA
TINGKATAN 1
+21 5/M/ T25G 2:= =/T/T/5
& /M2# 21>/S +./M#/5 &/ *?&&&)-)$-0$00
( M@H" H/2%/1 #/SH2" &/ *?)-((-)7-?&8$
$ S>/A2B /2M/5 +. %/M/#;1C/M/5 &+ *?&&&0-&&-0&&*
- M@H" /A2B 2C;""25 +. A/;C2 &+ *?&(&*-&&-0)$$
0 M@H" A/%#2> #26"/ +. A/;C2 &+ *?)&($-)$-0(0$
? M@H" S>/H2#/5 GH/C/12 &+ *?&&)$-)$-0-(*
8 M@H" C;1H/%2A C/#2B C;1%2A12 &+ *?)$&--)&-?-*$
7 1@G/ SH/5T/5 &+ *?)&7-)$-?$$0
* M@H" /2C;""25 +. =H6 #/M166 &= *?&&&)-&&-0(?8
&)
M@H" 2B#/M +. +. =H6 M@H"
/1+/%#2 &= *?)&(8-&&-0&)$
&& M@H" #2"HD/5 S2"6% H/M/T &= *?)&&(-&&-0)8&
&( /HM/" A/2CD/5 #@S1/5 &= % 7?77(7
&$ M@H" 2S%/5"/# +25 M@H" S;%#2 &= *?)&(--)$-0(00
&- M@H" /2M/5 S/AD/5 &= *?&)$&-&&-0(88
&0 M@H" C;1A/HM2 + =H6 H;S25 &6 *?)0&8-&&-08)8
&? M@H" SH/A2B +. M@H" S/H/# &6 *?)7(?-)$-0??$
&8 5@# /12S/ &/ *?)&(7-&&-0&-7
&7 5;#;1 A/T2H/H +T '//A/# &/ *?&))*-)?-0)8-
&* 5;# 61>/52S A/C#25 &/ *?)0(7-&&-0$7(
() D/5 /C125 +T /+ H/12M &/ *?)0()-&&-007)
(& 52% 5;# S>/H2#/H +T. 52% H;S/25 &+ *?)$&)-&&-0)?-
(( 5;# A/T2H/H /12// /M;/#2 &= *?)8&7-&&-0)7-
($ 5;# S;C2 /25/ &= *?&&&?-&&-0(?7
(- /25 5/+21/ +T M@H" GH/C/12 &= *?&&(&-&&-0(-?
(0 5@# /"21/H +T #/C12 &= *?)-)?-&&-0(&)
(? 5;# 6M212/ /D/5G &= *?)7&0-&&-0(8?
(8
5;#;1 S>/C#/H +T M@H"
C/%HD/5 &= *?)8(?-&&-0(--
(7 5;# H/SM26#/ +T /D/5G 5@@# &= *?&($&--?-0)0(
(* /25 5/+21/ +T M@H" #/M12 &= *?)*(0-)&-0$&7
$) #/'/ 5;# A/C21/2%/ &6 *?)?(?--?-0)(7
$& S2T2 /2S>/H +T /A/5"2 &6 % 7&0)--
$( 5;# S>/CD/5/ &A *?)?&*--?-0)$7
PRIHATIN MAHIR DINAMIK
1
1
PROGRAM TUNAS HOKI 2014
SENARAI NAMA PESERTA
KLINIK KESUKANAN HOKI /RAKAN MUDA
TINGKATAN 2
+21 5/M/ T25G 2:= =/T/T/5
& M;H/MM/" /1D/D2 +25 /12/S (+ *0)&&)-&&-0&0*
( 52% M@H" >;S#665 /5/S +25 T/H2# (= *0&()?-&&-0)-$
$ M@H/M/" A/C12 +25 S6T/P/ (+ *0)0(&-)$-0($$
- TG %/M/#;1 /C12 +25 TG %/M/#;""25 (/ **)7&(-)7-?$(&
0 D/5 M@H" /2C/T +25 D/5 2SM/21 (H *0)(&)-&&-00$0
? /HM/" M;S>#2A +25 M@H/M/" /M#2 (+ *0)$)7-)8-?))&
8
M;H/MM/" 5/S2#;""25 +25
/S%/5"/# (+ *0&)&*-&&-0--$
7 /CM2 +25 M@H/M/" (+ *0)$()-&&-0(-0
* 5;#;1 /25 +T =H6 1@5G (/ *0)&($-&&-00)(
&) =H6 5;#H2"/>; +T =H6 #/C/12 (= *0)&(&-)--0))(
&& 5@# 6526 +T M" S/#25 (" *0&((*-&&-008(
&(
S2T2 5@@# S>/%21/ D/T2 +T M@H"
>;S@A (6 *0&&&?-)$-?(&)
&$ S2T2 5;# S>/A2B/H +T. P/;C2 (+ *0)0(--&&-08$)
&- 5;# S>/A2%/ /%M/ +T M@H" >;S@A (6 *0&))--)?-0?7(
&0 S2T2 /"211/ +T C;1%2A612 0/$ *()8&?-)$-0$-)
&? 5@@# S>/A2%/ 21>/52 +T M;ST/A/ (/ *0)7)7-&&-08$(
&8 5@@# /;52 +T /CH/# (= *0&(&)-&&-0)-?
&7
D/5 C;1/2%H/ /%M/# +T D. M@H"
5@#
(+
*0&()&-&&-0$7?
PRIHATIN MAHIR DINAMIK
2
2