You are on page 1of 9

SULIT 015

015 Ujian Akhir Tahun 2013/Y2K SULIT


SK SEMALATONG, SIMUNJAN
UJIAN AKHIR TAHUN
2013

015
Matematik
Oktober
2013
1 jamMATEMATIK
TAHUN 3

1 jamJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian.

2. Jawab semua soalan dalam, kedua-dua bahagian

3. Tiap-tiap soalan Bahagian A diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan
D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Bulatkan jawapan
kamu pada kertas soalan.

4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
bulatkan jawapan yang baru.

5. Bahagian B hendaklah dijawab dengan menyertakan Langkah Pengiraan

6. Gunakan ruang yang disediakan untuk mengira


[Lihat sebelah]

BAHAGIAN A
BAHAGIAN B
JUMLAH


Nama: ___________________________________________

SULIT 015
015 Ujian Akhir Tahun 2013/Y2K SULIT


Bahagian A (20 soalan)


1

Nombor dalam petak kosong di atas ialah;

A 1 420 C 1 434
B 1 432 D 1 443


2 Tujuh ratus dua puluh empat dalam angka ialah

A 704 C 742
B 724 D 7 042


3 Apakah nlai digit 8 dalam 5 784?

A 8 C 800
B 80 D 8 000

4 Yang manakah antara nombor di bawah mempunyai digit 4
yang menunjukkan nilai 400?

A 4 528 C 1 040
B 3 420 D 384


5 Nombor manakah yang paling kecil?

A 3 238 C 2 304
B 3 400 D 1 232


6. Nombor-nombor berikut adalah kurang daripada 8570
kecuali

A 8 565 C 8 559
B 8 561 D 8 571
1 430 1 432 1 436 1 438

SULIT 015
015 Ujian Akhir Tahun 2013/Y2K SULIT


7.

Apakah hasil tambah tiga nombor di atas ?

A 8 224 C 8 320
B 8 225 D 8 3568. 87 + 8 809 =

A 8 764 C 8 992
B 8 896 D 8 9969. + 3 003 = 6 582

Apakah nombor di dalam petak kosong di atas?

A 3 586 C 3 562
B 3 579 D 3 565


10 Yang manakah nombor berikut akan menjadi 8 560 selepas
dibundarkan kepada puluh yang terdekat.

A 8 552 C 8 555
B 8 554 D 8 56511. 5 003 + = 5 570

A 550 C 567
B 554 D 573

572 6 065 1 587


SULIT 015
015 Ujian Akhir Tahun 2013/Y2K SULIT


12

Jadual menunjukkan bilangan murid di tiga buah sekolah
yang berbeza. Berapakah jumlah murid kesemuanya?

A 7 282 C 9 282
B 8 882 D 9 882


13. 8 x 7 =

A 45 C 56
B 49 D 5814.


Jadual di atas menunjukkan bilangan pelawat yang telah
menghadiri satu pameran pendidikan. Kira perbezaan
bilangan pelawat di antara dua bulan tersebut.

A 6 710 C 2 074
B 3 074 D 1 074


15. Tolakkan 7 649 daripada 8 900.

A 1 551 C 1 251
B 1 441 D 1 151

16. x 2 = 16

A 2 C 6
B 4 D 8
Sekolah BilanganMurid
A 2 762
B 5 540
C 980
Bulan Pelawat
Januari 4 392
Februari 2 318

SULIT 015
015 Ujian Akhir Tahun 2013/Y2K SULIT17. Alim mempunyai 4 781 biji guli. Abangnya memberikannya
325 biji guli lagi. Berapa biji gulikah yang Ikhwan ada
sekarang?

A 3 244 C 5 106
B 4 562 D 7 844


18 Pak Aboi mempunyai 4 531 ekor lembu, 550 ekor itik dan
4 432 ekor ayam di ladangnya. Berapa banyakkah haiwan
ternakannya yang dia ada kesemuanya?

A 5 081 C 9 513
B 4 982 D 9 531


19. Terdapat 5 633 orang lelaki dan 1 377 orang wanita di
sebuah dewan. Berapakah jumlah kesemua orang yang
terdapat di dalam dewan tersebut.?

A 5 010 C 7 010
B 6010 D 8 010


20. Seorang pembuat roti telah menjual sebanyak 4 301 roti ban
coklat dan 3 222 roti ban pisang. Berapakan roti ban yang
telah dijual kesemuanya?

A 7 235 C 7 523
B 7 325 D 7 532
~~Tamat Bahagian A~~

SULIT 015
015 Ujian Akhir Tahun 2013/Y2K SULIT


Bahagian B (16 soalan)
Jawab semua soalan


Jawab semua soalan. Tunjukkan langkah pengiraan.

1. Tuliskan 7 012 dalam perkataan.
( 1 m )

2. Apakah nilai tempat bagi nombor 5 dalam 3 052?

Nilai tempat = _________________

(1 m)

3. Bundarkan 7 586 kepada puluh yang terdekat.

( 1 m )


4. Rajah 1 menunjukkan satu kad nombor.

7 895 Rajah 1

Nyatakan nilai digit bagi nombor yang digariskan. ( 1 m )


5.

Tuliskan nombor di dalam petak kosong di atas.( 1 m )


1 430 1 432

1 436 1 438

SULIT 015
015 Ujian Akhir Tahun 2013/Y2K SULIT6. 2 436 + 378 – 214 =( 2 m )

7. 2 845 + = 4 200
Apakah nombor yang perlu ditulis dalam di atas?

( 2 m )

8. Gariskan jawapan yang betul.
(a) Nombor manakah yang kurang?
( 4 420 , 4 430)

(b) Nombor manakah lebih besar?
( 3 195 , 3 159) ( 2 m )

9. Cari hasil tambah 2 345 dan 5 788.


( 2 m )
10. Bundarkan nombor-nombor berikut kepada puluh yang
terdekat. Gariskan jawapan yang betul.

(a) 5 456 5 400 , 5 450 , 5 460


(b) 2 721 2 700 , 2 720 , 2 730

( 2m)SULIT 015
015 Ujian Akhir Tahun 2013/Y2K SULIT
11. 2 456 , 1989 , 3 009 , 2 590
Susun nombor-nombor di atas dalam susunan menaik.__________ ,__________, __________ , ____________.
( 2m )


12. Seorang penjual buah membeli 2 250 buah oren. Dia menjual 785
buah oren tersebut . Berapa biji buah orenkah yang tinggal?( 2 m )


13. Jadual 1 menunjukkan bilangan ahli dalam sebuah kelab.Jadual 1
FCari perbezaan di antara bilangan ahli lelaki dan wanita di dalam
kelab tersebut.
( 2m )

Lelaki Perempuan Jumlah
1 465 2 270

SULIT 015
015 Ujian Akhir Tahun 2013/Y2K SULIT14. Masni mempunyai 2 365 keping setem. Abby mempunyai 480
keping setem lebih banyak daripada Masni. Berapakah jumlah
setem mereka berdua?( 3 m )
15. Jadual 2 menunjukkan bilangan kapur dalam tiga buah kotak, P,
Q dan R.
Jadual 2
Kira jumlah kapur bagi tiga kotak tersebut.


( 3 m )
Kotak P Q R
Bilangan kapur 800 1 260 1 338
16. Pak Sazmi menternak 1 385 ekor lembu, 875 ekor kambing dan 514
ekor kerbau. Berapakah jumlah kesemua binatang yang diternak
olehnya?( 3 m )
~~KERTAS SOALAN TAMAT~~
Hanya orang yang rajin yang akan Berjaya 