You are on page 1of 1

1. Rajah yang berikut menunjukkan tiga keadaan jirim.

a) Tulis pepejal, cecair atau gas untuk melabel setiap bahagian dalam rajah di bawah.

P : Q : R :

b) Jirim boleh berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Rajah di bawah menunjukkan
tiga perubahan keadaan jirim. Padankan perubahan keadaan jirim dengan kejadian yang berlaku
dalam kehidupan harian.