You are on page 1of 11

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

BIRO ZA REGIONALNU SARADNJU
BRČKO DISTRIKT BIH
Osnovne inform!i"e
Av#$s% &''()
0
BRČKO DISTRIKT BiH
Brčko distrikt je jedinstvena političko-administrativna jedinica u Bosni i
Hercegovini sa svim svojim statusno-pravnim, ekonomskim i drugim
specifičnostima.
Geo#rfs*i +o,o-" i +riro.ni res$rsi
Teritorija Brčko Distrikt - Raskrsnica koja povezuje tri zemlje
Brčko distrikt Bosne i Hercegovine nalazi se na severu države Bosne i Hercegovine,
na desnoj obali reke Save, na površini od 4!,! kvadratna kilometra, što je oko 1%
površine BiH. Prea neslužbeni procenaa, trenutno na području !istrikta živi oko
1"".""" stanovnika. #otovo je podjednako udaljen od sva tri glavna industrijska,
ekonoska, politička i potrošačka centra u regionu $ Sarajevo %"" k, Beograd 1&"
k, 'agreb %(" k).
*a svi+ ,,k, duž granice !istrikta, reka Sava je plovna i odvija se rečni
transporto, koji je značajna spona Hrvatske, BiH i Srbije, sa zeljaa u oblasti
-rnog ora i kanalo .ajna/0ajna/!unav, sa najrazvijeniji delo starog
kontinenta.
1
"a !4.### $ektara o%radivi$ povr&ina uzgajaju se kukuruz, pšenica, uljana repica,
soja i druge poljoprivredne kulture. 'eljište je pogodno i za gajenje nogi+ vrsta
vo1a2 šljive, jabuke, jagode, aline. 3ue zauziaju %%% površine Brčko distrikta
BiH. 4ako5e, razvijen je tov goveda, svinja i peradi što oogu1ava i razvoj industrije
za preradu esa.
'konomska struktura i privredni potencijal
*ajzastupljenije grane privrede u Brčko su trgovina, proizvodna delatnost,
gradjevinarstvo i ugostiteljstvo) .egistrovano je 1.6"( preduze1a od koji+ je
aktivno 6(,.

7ktivno je preko %.""" saostalni+ preduzetnika od registrovani+ 8.19(. 0e5u njia
preovladava trgovina, zati proizvodnja, ugostiteljstvo i gra5evinarstvo.
2
*ajve1i broj privredni+ subjekata je u privatno vlasništvu i najviše doprinose
nacionalno do+otku. :grona ve1ina spada u ala i srednja preduze1a. Poslovi u
trgovini, kao i transportne i druge usluge u vezi sa transportni pravcia koji se
ukrštaju u Brčko, iaju tradiciju, dobro su organizovani i otvoreni za nova ulaganja.
Brčko je esto sa značajni potencijalia u gradjevinskoj, drvnoj, etalnoj,
pre+rabenoj i elektroindustriji.
Banke ; :si <ilijale -entralne banke BiH, posluje 19 organizacioni+ jedinica
različiti+ banaka edju kojia i Banca =ntesa, .ai<<eisen Bank, Hipo 7lpe 7dria
Bank, H>B -entral Pro<it Banka i duge.
(akonska regulativa
*ajvažniji zakoni koji regulišu oblast privrede i privre5ivanja su/
)tatut Brčko distrikta BiH*
(akon o posticaju privrednog razvoja u Brčko distriktu BiH*
(akon o preduze+ima*
(akon o registraciji poslovni$ su%jekata*
(akon o standardnoj klasifikaciji delatnosti*
(akon o radu*
(akon o akcizama*
(akon o trgovini*
(akon o zapo&ljavanju stranaca*
(akon o $artijama od vrednosti*
(akon o preuzimanju deoničarskog dru&tva*
(akon o privatizaciji preduze+a*
(akon o porezu na do$odak
,rema (akonu o direktnim stranim ulaganjima u BiH strani ulagači oslobodjeni su
pla1anja carine na proizvodnu i drugu opreu , dozvoljeno i je slobodno i
neograničeno raspolaganje pro<ito i dividendo a trans<er dobiti i iovine po
izirenju obaveza u skladu s propisia !istrikta, u potpunosti je slobodan.
-ako osnovati preduze+e
3
Svu potrebnu poo1 u osnivanju privrednog subjekta ogu dobiti od :deljenja za
privredni razvoj >lade Brčko distrikta BiH, stručne agencije i advokata. Postupak se
sprovodi u :snovno sudu u Brčko.
.ogu+nosti investiranja
/reen field inves%irn"e
Brčko distrikt BiH nudi dobre ogu1nosti za green <ield investiranje ; <orirane su
.ve in.$s%ri"s*e 0one nadoak grada sa neop+odno in<rastrukturo kao i
poslovni inkubator idealan za započinjanje biznisa. :be zone osnovane su u okviru
Prograa prilago5avanja privredne strukture u Brčko.
In.$s%ri"s* 0on BR-0 1
=ndustrijska zona Brka 1 ukupne površine 86 +a nalazi se na 9 k od centra Brčkog.
'eljište je u vlasništvu !istrikta i daje se u zakup tj. na koriš1enje zainteresovani
investitoria.
In.$s%ri"s* 0on Brčko distrikt 2ug 3
? dugoj industrijskoj zoni površine (" +a, pravo koriš1enja i gradnje ustupljeno je
italijanskoj kopaniji Progetto Brčko S.r.l. 'ona se nalazi blizu zone Brka =, 1% k od
centra a plano preduze1a Progetto Brčko S.r.l. predvi5eno je da u zoni bude
%%.8"" % pokrivenog prostora.
,oslovni inku%ator
Sešten je u bivšoj vojnoj bazi .c/overn sada u vlasništvu Brčko distrikta BiH i
ia na raspolaganju 1.@"" % zatvorenog prostora. -iljno tržište ovog projekta su
start/up preduze1a i nova preduze1a la5a od godinu dana. Površina zeljišta oko
inkubatora je 8, +a, a ogu1e je dobiti parcele pod zakup.
,rivatizacija
Preduze1a se privatizuju javni tendero, pri 1eu investitori podnose ponude sa
kupoprodajno ceno, planirani investicijaa i broje radnika.
Kon!esi"e i joint ventures
Aokalna preduze1a su zainteresovana za zajednička ulaganja $joint ventures) sa
strani partneria za dislokaciju dela proizvodnje ; naročito u pre+rabenoj,
tekstilnoj, gra5evinskoj, etalnoj i elektroindustriji.
4
4uka Brčko
Auka Brčko je javno preduze1e sa 1""% vlasništva Brčko distrikta BiH a uskoro 1e
biti oogu1ena njegova trans<oracija u deoničarsko društvo. Poseduje 9%.""" %
otvorenog i 6.""" % zatvorenog skladišnog prostora kao i % kranske dizalice
nosivosti & tona. :d septebra %""6. godine Auka Brčko ia status e5unarodne
luke.
-omunalne delatnosti i infrastruktura
Predstoji <oriranje javnog kounalnog preduze1a, a u drugoj <azi ogu1a je i
njegova deliična privatizacija. >ažan projekat bi1e gasi<ikacija Brčkog. ? Brčko i
okolini ne postoji regionalna sanitarna deponija tako da se nae1e njena izgradnja
prea B? standardia kao neinovnost. Planirana je i izgradnja obilaznice oko
grada u dužini od 1( k, čija je trasa ve1 de<inisana.
"iska inflacija
0akroekonoska situacija u BiH je stabilna skoro deceniju, tako da in<lacija ne
prelazi &%.
VA1NI TELE2ONI
V,. Br3*o .is%ri*% BiH
Gr.on3e,ni* 4 Mirs. 5+o %e,/'678&9: 76;
S*$+<%in
Pre.se.ni*=+rof)Dr) Mi,n Tomi> %e,/'678&9( ;76
Privre.n *omor=2eri. Bi"e,i>?+re.se.ni* %e,/ '678&9( ;;:
U.r$-en"e +os,o.v!=Dr-en Pe%rovi>?+re.se.ni* %e,/'678&9( ::;
A#en!i" 0 s%%is%i*$ BIH=e*s+o0i%$r Br3*o %e,/'678&@9 ((9
U+rv 0 in.ire*%no o+ore0ivn"e=Mi,* Si>novi> %e,/'678&9: :(9
Misi" OEBS $ BIH=Anne,i Von A!Benfe,.% %e,/'678&9( ;6&

SPOLJNOTRGOVINASKA RAZMENA BiH SA SVETOM
IZVOZ I=VI &''(
U ''' KM
O+is BiH=$*$+no 2BiH R) Sr+s* Br3*o .is%ri*%
5
BiH
Hrvatska &6,.%%, ,&(.(%6 @,.6,1 %".,,8
=talija ,"@.&6( %66."&( 1,."&(( 1.@%@
*eačka 8@6.@&@ 8",.6&9 (9.6&@ 1.6"@
Slovenija 8%@.@(9 %&8.@@" (1.8"@ 8."%,
Srbija %(8.9,, 1&1.9,, 11&."9( ,.88"
7ustrija 1@(.@&8 18,.119 ,(.%1& 8.%8%
0a5arska 111.68, 1"8.&%, (.@"% %@(
S-# ((.61( ,@.,@1 %6.(16 %.""6
-rna #ora (".%&% &8."(9 16."6, @",
S7! 6".11@ 8.,&9 &6.8,9 169
Crancuska ,,.%81 81.6%8 1%.,,8 "
3vajcarska ,%.6@, %1."9% %1.%," %"9
Os%,e 0em,"e @:')6C: &6;)7C@ 99')'9@ &)&&(
U*$+no &)79:)7(@ &)'(;):&: (C7)9&@ 6')9:(
UVOZ I=VI &''(
U ''' KM
O+is BiH=$*$+no 2BiH R) Sr+s* Br3*o .is%ri*%
BiH
Hrvatska 1.,"8.""( 1.1%1.19( %,9.@98 %6.&6"
Slovenija 66(.@@@ &8".(&( 1%&.6,6 6.8"&
*eačka 6&1.&(1 &%1.8&@ (6.(6" ,.@(&
Srbija &9(.(&( 1@,.8&6 8(@.6%6 88."66
=talija &8,.&,6 8&1.8%( 161.9(9 @.,"@
7ustrija 89%."@@ %(&.6%9 1"".(69 (."@9
3vajcarska %(8.1,% %,(."8" 16.18, 9(1
0a5arska %%,.&&" 1,6.8,6 6,."%( 1%.,"@
4urska 1&8.8(, 1%%.1(@ %".(%9 9.,"&
Deška 181."1& 11%.@,& 16.616 @%%
S-# 18"."", ,(."61 (6.(88 &.@"6
S7! 9%.&6, (8.@@9 18.&%" %."&"
Os%,e 0em,"e 9)'67)':@ (C6)@:@ &'@)((' @();9@
U*$+no :)@'');:7 6);9C)@@: 9);';)&'& 9;;)&(;
EEESDG= nev-e> <ifr o. 9&)'&)&''( #o.ine
IZVOZ I UVOZ BIH I=VI &''( $ Bi,")USD
..B .:BB &''( I=VI UVOZ $3e<>e $ E &''( I=VI IZVOZ $3e<>e $ E
?F?P*: ,.8(6.1"1 1"" 1.9,&.96" 1""
1 žive životinje 1,.81, ",88 ,@6 ",%,
% eso i prera5evine od
esa
8@.11, ",@( &.816 ",%(
6
8 lečni proizvodi i jaja ,8.%&8 ",99 1%."9@ ",6%
, ribe i prera5evine 1,.&,% ",88 %.@&& ",1&
& žitarice i proizvodi 118,@&1 %,6" 9,88" ",,@
6 povr1e i vo1e (9.188 1,@1 1&.9%, ",@%
( še1er,proizvodi od
še1era,ed
,,.&1@ 1,"% 11.&9& ",&9
@ ka<a,čaj,kakao,začini 6".9@% 1,89 ,.81( ",%%
9 stočna +rana$osi
žitarica u zrnu)
8@.@1@ ",@9 1.6&9 ","@
1" razni proizvodi za +ranu 61.("& 1,,1 (.1&1 ",8(
pi1a 9,.6"8 %,16 6.1,, ",8%
11 duvan i proizvodi od
duvana
,".%18 ",9% %.@%& ",1&
1% kože sirove,krzna
neštavljena
1@.",( ",,1 %8.9&8 1,%8
18 uljano see i plodovi 9.611 ",%% %( "."6
1, sirovi kaučuk &%, ","1 %% "."1
1& pluto i drvo 1".1,8 ",%8 1,8.6@, (,8@
16 celuloza i otpaci od
papira
11,1&( ",%& 1,%(" ","6
1( tekstilna vlakna i otpaci ,.,1@ ",1" &(6 ",%9
1@ sirova gnojiva i inerali @.@11 ",%" 18.&1, ",69
19 etalne rude i otpaci
etala
11(.@1( %,69 186.11( 6,99
%" životinjske, biljne tvari
ostale
1%.9,& ",8" 1.%&% ","6
%1 kaeni ugljen,koks i
briketi
&(.@,8 1,8% ,9."91 %,&%
%% na<ta i na<tni derivati 896.1"6 9,"& 11."(9 ",&(
%8 plin,zeni i industrijski
gas
6@.%6% 1,&6 / /
%, električna energija 6(.(19 1,&& &".%&9 %,&@
%& životinjska ulja i asti 86& ","@ /
%6 čvrste biljne asti i ulja %8.966 ",&& 1"."6& ",&%
%( životinjska i biljna ulja i
asti
%.@%& ","6 1%9 ","6
%@ organski +eijski
proizvodi
19,&9" ",,& 6.8(8 ",88
%9 anorganski +eijski
proizvodi
%(."6@ ",6% %@.&"6 1,,6
8" proizvodi za bojenje i
štavljenje
,,.681 1,"% 1.,&% ","(
7
81 edicinski i <araceutski
proizvodi
1"%.1,, %,88 1".,9( ",&,
8% eterična ulja,par<ierijski
i toaletni proizvodi
9,."1& %,1& &.&1& ",%@
88 gnojiva$osi sirovi+) 1&.(8& ",86 ,.81( ",%%
8, plastične tvari u
priarni oblicia
61.%69 1,," 18.&,@ ",69
8& plastične tvari u ostali
oblacia
61.%%6 1,," @."88 ",,1
86 +eijske tvari i
proizvodi,nespoenuti
&&,86" 1,%( 6.8(6 ",88
8( koža,proizvodi od
kože,krzna
6"."9, 1,8( 16.1@( ",@8
8@ proizvodi od kaučuka 8&.&"( ",@1 %.(6, ",1,
89 proizvodi od pluta i drva ,%.%9& ",9( 86.1&1 1,@6
," papir,karton,proizvodi od
celuloze
@1.&@& 1,@6 8%.&6( 1,6(
,1 predivo,tkanine,tekstilni
proizvodi
1,".1(8 8,%" 1".&&, ",&,
,% proizvodi od neetalni+
inerala
18@,@%6 8,1( %9,1@" 1,&"
,8 željeza i čelik %&,.116 &,@1 1&6.6&( @,"&
,, obojeni etali 91.1@% %,"@ %11.1(% 1",@&
,& proizvodi od etala,ostali 1&1.,@9 8,,6 1&(.869 @,"@
,6 pogonski strojevi i ure5aji @@.9@6 %,"8 11@.",, 1,,&%
,( specijalne
ašineGstrojevi za
pojedine industrijske
grane
1&(."8, 8,&9 %".&"& 1,"&
,@ strojevi zaobradu etala %@.",1 ",6, 9."@( ",,6
,9 industrijski slojevi za
opštu upotrebu
1(@.@,9 ,,"9 &".6,& %,6"
&" uredske ašineGstrojevi i
za 7:P
6".611 1,8@ 1.969 ",1"
&1 telekounikacijski
aparati
6".@1, 1,89 1.&68 ","@
&% električne
ašineGstojevi,aparati,ur
e5aji
1&,,("" 8,&, ,6.9&, %,,1
&8 putnička vozila 8"%,(81 6,9% %@.9&( 1,,9
8
&, ostala transportna
oprea
(.669 ",1( ,.(&, ",%,
&& ontažne
zgrade,sanitarni ure5aji
%6."@6 ",6" @.(1@ ",,,
&6 poku1stvo i delovi &1.8@, 1,1( 1,8.6%6 (,8@
&( predeti za putovanje &.8&% ",1% @16 ",,1
&@ ode1a @1,6(" 1,@( (9.81& ,,"(
&9 obu1a 6(.@&& 1,&& 11@.9(8 6,11
6" znanstveni,kontrolni
instruenti
88.69, ",(( &."&@ ",%6
61 <otoaparati,satovi @,"@" ",1@ 619 ",8%
6% razni gotovi
proizvodi,nespoenuti
18".69( %,99 ,@.8&1 %,88
68 etalni novac &@( ",18 " /
6, neraspore5eno 8&8 ","@ &8 ","8
5kupna spoljnotrgovinska razmena Brčko Distrikta sa )r%ijom i 6rnom /orom
po grupama proizvoda za period #1 -17 7##8
$ KM
Uvo0 I0vo0
Proizvodi životinjskog porekla $eso, ribe i leko) = =
>o1e i povr1e i nji+ovi proizvodi @)'99)'69 9)(:9):@9
Hitarice, zrnevlje, bilje, nji+ovi proizvodi i dr.proizvodi linske ind. C)&@@)6C; 9(@)7@C
0asno1e, kakao, nji+ovi proizvodi i drugi proizvodi za is+ranu @)&;@)6@: 7);7:)&'6
3ecer i proizvodi od še1era &9)&(9 =
Pi1a, alko+oli i sir1e 9')(:;)9&9 =
!uvan i proizvodi zaene duvana =
.ude, kaen, kreč, ceent.. CC):99 @')'(;
Proizvodi od kaena, betona, keraike i stakla 9)'C6)6C& &&)((&
0ineralna goriva $ugalj, koks, plin, na<ta ) i el. energija ;)(&()6&( &)C6C)@(7
Heijski proizvodi $organski, neorganski) @)66()'C7 (C')'''
Caraceutski proizvodi 9)&:6)69( =
Iubriva C76 =
Plastika, kaučuk, gua i nji+ovi proizvodi @);(')6(; &@9)'6@
Foža, krzno i nji+ovi proizvodi 99&)@6 @@)'@6
4ekstilna vlakna, tkanine, ode1a, obu1a, tepisi i dr.proizvodi @)7:@)(9; @9:)(@C
!rvo, pluto, slaa, trska i nji+ovi proizvodi 9)&(6)'6@ :C()697
*aeštaj, posteljina, dušeci... 9)@@:)7:: :69)((9
Papir, celuloza, nji+ovi proizvodi i štapane knjige 6C@)6': 9);;(
0etali i nji+ovi proizvodi 9)&&C)996 99:):97
0ašine, aparati i e+an.i ure5aji, kotlovi, nukl. reaktoriJ delovi @)66&)(:: @C')&C9
Blektrične ašine i oprea i nji+ovi deloviJ 9):69):&: (':)(@6
9
>ozila i nji+ovi delovi :(;)&:6 9@;);((
:ružje i unicijaJ nji+ovi delovi = =
:stali razni proizvodi 6:&):(7 9C;)(9@
5-5,"9 ;;)'CC):(; 9C):67)6C:
EPodaci ?prave za indirektno oporezivanje BiH obu+vataju izvoz i uvoz roba prea =-! i ?-! po carinski
proceduraa..
5kupna spoljnotrgovinska razmena Brčko Distrikta sa )r%ijom
po grupama proizvoda za period #1 - #8 7##:
u F0
Uvo0 I 0vo0
Proizvodi životinjskog porekla $eso, ribe i leko) = =
>o1e i povr1e i nji+ovi proizvodi 9):6C)'@; ;:@)7:'
Hitarice, zrnevlje, bilje, nji+ovi proizvodi i dr.proizvodi linske ind. 6);&9)'@C @')':9
0asno1e, kakao, nji+ovi proizvodi i drugi proizvodi za is+ranu ;);7@)@C& 9)';;)@(@
3ecer i proizvodi od še1era = =
Pi1a, alko+oli i sir1e ;)7;C)97( =
!uvan i proizvodi zaene duvana = =
.ude, kaen, kre1, ceent.. @')&(; &&)':6
Proizvodi od kaena, betona, keraike i stakla @';)&:& =
0ineralna goriva $ugalj, koks, plin, na<ta ) i el. energija &)(;6)@'7 &96):;C
Heijski proizvodi $organski, neorganski) &)@99)@:6 67')6C9
Caraceutski proizvodi (77)9': =
Iubriva 99)6&7 =
Plastika, kaučuk, gua i nji+ovi proizvodi 9)C'()C'( (@)7C;
Foža, krzno i nji+ovi proizvodi :')(:@ =
4ekstilna vlakna, tkanine, ode1a, obu1a, tepisi i dr.proizvodi 9)69()7@& 6)C((
!rvo, pluta, slaa, trska i nji+ovi proizvodi 677);@( &'9)C'6
*aeštaj, posteljina, dušeci... :&@)9:( 6;()@9&
Papir, celuloza, nji+ovi proizvodi i štapane knjige 9&6)::C =
0etali i nji+ovi proizvodi 766)&6: 9&;)6:C
0ašine, aparati i e+an.i ure5aji, kotlovi, nukl. reaktoriJ delovi &)6'7)((6 6'@)(79
Blektricne ašine i oprea i nji+ovi deloviJ ;(;);C9 66@)76;
>ozila i nji+ovi delovi @:6)&7' &69):(@
:ružje i unicijaJ nji+ovi delovi
5-5,"9 @@)'::)99@ 6)@&7):67
10