You are on page 1of 40

Abunawas - Sang Penggeli Hati

MB. Rahimsyah
Font: Fengsong (12)
Kata Pengantar
Nama Abu Nawas begitu populernya sehingga cerita-cerita yang mengandung
humor banya yang dinisbatan berasal dari Abu Nawas!
"ooh semacam Abu Nawas yang mampu mengatasi berbagai persoalan rumit
dengan style humor atau bahan humor politis temyata #uga tida hanya ada di
negeri $aghdad! Kita mengenal %yeh &uha yang hampir sama piawainya dengan
Abu Nawas #uga Nasaruddin 'o#a sang su( yang lucu namun cerdas! Kita #uga
mengenal Kabayari di &awa $arat yang onyol namun temyata #uga cerdas!
Abu Nawas) %etelah mati pun masih bisa membuat orang tertawa! *i depan
maamnya ada pintu gerbang yang terunci dengan gembo besar seali! Namun
di anan iri pintu gerbang itu pagarnya bolong sehingga orang bisa leluasa
masu untu ber+iarah e maamnya! Apa masudnya dia berbuat demiian!
,ungin itu adalah simbol wata Abu Nawas yang sepertinya tertutup namun
sebenarnya terbua- ada sesuatu yang misteri pada diri Abu Nawas- ia sepertinya
buan orang biasa- bahan ada yang meyaini bahwa dari esederhanaannya ia
adalah seorang guru su( namun ia tetap deat dengan rayat #elata bahan
onsis membela merea yang lemah dan tertindas!
$egitu banya cerita lain yang diadopsi men#adi Kisah Abu Nawas sehingga
adang-adang cerita tersebut ngga masu aal bahan terlalu menyaitan
orang timur- saya curiga #angan-#angan cerita-cerita Abu Nawas yang sangat aneh
itu senga#a diciptaan oleh aum orientalis untu men#ele-#elean masyaraat
.slam! Karena itu membaca cerita Abu Nawas ita harus ritis dan waspada!
*a/tar .si
1! Pesan $agi Para 'aim
2! Abu Nawas ,endemo "uan
Kadi
0! ,embalas Perbuatan 1a#a
2! ,engecoh 1a#a
3! *ebat Kusir "entang Ayam
4! ,engecoh ,onyet %irus
5! Peer#aan 6ang ,ustahil
7! $otol A#aib
8! .bu %e#ati
19!'adiah $agi "ebaan
&itu
11! Pintu Ahirat
12! "etap $isa :ari %olusi
10!,enipu "uhan
12! 1a#a *i#adian $uda
13!Abu Nawas ,ati
14!"aruhan 6ang
$erbahaya
15!Ketenangan 'ati
17! ,anusia $ertelur
18! Peringatan Aneh
29!Asmara ,emang
Aneh
21! :ara ,emilih &alan
22! %trategi ,aling
20!,en#eba Pencuri
22! "ipu dibalas "ipu
23! "ugas 6ang
,ustahil
24! ;rang-orang
Kanibal
25! <olos *ari ,aut
Pesan Bagi Para Hakim
%iapaah Abu Nawas= "ooh yang dinggap badut namun #uga dianggap ulama
besar ini> su(- tooh super lucu yang tiada bandingnya ini aslinya orang Persia
yang dilahiran pada tahun 539 , di Ahwa+ meninggal pada tahun 718 , di
$aghdad! %etelah dewasa ia mengembara e $ashra dan Ku/a! *i sana ia bela#ar
bahasa Arab dan bergaul rapat seali dengan orang-orang badui padang pasir!
Karena pergaulannya itu ia mahir bahasa Arab dan adat istiadat dan egemaran
orang Arab?- la #uga pandai bersyair- berpantun dan menyanyi! la sempat pulang
e negerinya- namun pergi lagi e $aghdad bersama ayahnya- eduanya
menghambaan diri epada %ultan 'arun Al 1asyid 1a#a $aghdad!
,ari ita mulai isah penggeli hati ini! $apanya Abu Nawas adalah Penghulu
Kera#aan $aghdad bernama ,aulana! Pada suatu hari bapanya Abu Nawas yang
sudah tua itu sait parah dan ahirnya meninggal dunia!
Abu Nawas dipanggil e istana! la diperintah %ultan (1a#a) untu mengubur
#ena+ah bapanya itu sebagaimana adat %yeih ,aulana! Apa yang dilauan Abu
Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi ,aulana bai mengenai tatacara
memandian #ena+ah hingga menga/ani- menyalati dan mendo@aannya- maa
%ultan bermasud mengangat Abu Nawas men#adi Kadi atau penghulu
menggantian eduduan bapanya!
Namun!!! demi mendengar rencana sang %ultan!
"iba-tiba sa#a Abu Nawas yang cerdas itu tiba-tiba nampa berubah men#adi gila!
Asai upacara pemaaman bapanya! Abu Nawas mengambil batang sepotong
batang pisang dan diperlauannya seperti uda- ia menunggang uda dari
batang pisang itu sambil berlari-lari dari uburan bapanya menu#u rumahnya!
;rang yang melihat men#adi terheran-heran dibuatnya!
Pada hari yang lain ia menga#a ana-ana ecil dalam #umlah yang cuup banya
untu pergi e maam bapanya! *an di atas maam bapanya itu ia menga#a
ana-ana bermain rebana dan bersua cita!
Kini semua orang semain heran atas elauan Abu Nawas itu- merea
menganggap Abu Nawas sudah men#adi gila arena ditinggal mati oleh bapanya!
Pada suatu hari ada beberapa orang utusan dari %ultan 'arun Al 1asyid datang
menemui Abu Nawas!
?'ai Abu Nawas au dipanggil %ultan untu menghadap e istana!? ata wa+ir
utusan %ultan!
?$uat apa sultan memanggilu- au tida ada eperluan dengannya!?#awab Abu
Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban!
?'ai Abu Nawas au tida boleh berata seperti itu epada ra#amu!?
?'ai wa+ir- au #angan banya caap! :epat ambil ini udau ini dan mandian di
sungai supaya bersih dan segar!? ata Abu Nawas sambil menyodoran sebatang
pohon pisang yang di#adian uda-udaan!
%i wa+ir hanya geleng-geleng epala melihat elauan Abu Nawas!
?Abu Nawas au mau apa tida menghadap %ultan=? ata wa+ir ?Kataan epada
ra#amu- au sudah tahu maa au tida mau!? ata Abu Nawas!
?Apa masudnya Abu Nawas=? tanya wa+ir dengan rasa penasaran!
?%udah pergi sana- bilang sa#a begitu epada ra#amu!? sergah Abu Nawas sembari
menyaru debu dan dilempar e arah si wa+ir dan teman-temannya!
%i wa+ir segera menyingir dari halaman rumah Abu Nawas! ,erea laporan
eadaan Abu Nawas yang seperti ta waras itu epada %ultan 'arun Al 1asyid!
*engan geram %ultan berata-?Kalian bodoh semua- hanya menghadapan Abu
Nawas emari sa#a ta becus) Ayo pergi sana e rumah Abu Nawas bawa dia
emari dengan sua rela ataupun terpasa!?
%i wa+ir segera menga#a beberapa pra#urit istana! *an dengan pasa Abu Nawas
di hadiran di hadapan ra#a!
Namun lagi-lagi di depan ra#a Abu Nawas berlaga pilon bahan tingahnya ugal-
ugalan ta selayanya berada di hadapan seorang ra#a!
?Abu Nawas bersiaplah sopan)? tegur $aginda!
?6a $aginda- tahuah Anda!!!!=?
?Apa Abu Nawas!!!=?
?$aginda!!! terasi itu asalnya dari udang )?
?Kurang a#ar au menghinau Nawas )?
?"ida $aginda) %iapa bilang udang berasal dari terasi=?
$aginda merasa dilecehan- ia nai pitam dan segera memberi perintah epada
para pengawalnya! ?'a#ar dia ) Puuli dia sebanya dua puluh lima ali?
Bah-wah) Abu Nawas yang urus ering itu ahirnya lemas ta berdaya dipuuli
tentara yang bertubuh ear!
Asai dipuuli Abu Nawas disuruh eluar istana! Ketia sampai di pintu gerbang
ota- ia dicegat oleh pen#aga!
?'ai Abu Nawas) "empo hari etia au henda masu e ota ini ita telah
mengadaan per#an#ian! ,asa au lupa pada #an#imu itu= &ia engau diberi
hadiah oleh $aginda maa engau berata: Au bagi duaC engau satu bagian-
au satu bagian! Nah- searang mana bagianu itu=?
?'ai pen#aga pintu gerbang- apaah au benar-benar menginginan hadiah
$aginda yang diberian epada tadi=?
?lya- tentu itu an sudah merupaan per#an#ian ita=?
?$ai- au berian semuanya- buan hanya satu bagian)?
?Ban ternyata au bai hati Abu Nawas! ,emang harusnya begitu- au an sudah
sering menerima hadiah dari $aginda!?
"anpa banya caap lagi Abu Nawas mengambil sebatang ayu yang aga besar
lalu orang itu dipuulinya sebanya dua puluh lima ali!"entu sa#a orang itu
men#erit-#erit esaitan dan menganggap Abu Nawas telah men#adi gila!
%etelah penunggu gerbang ota itu lenger Abu Nawas meninggalannya begitu
sa#a- ia terus melangah pulang e rumahnya!
%ementara itu si pen#aga pintu gerbang mengaduan nasibnya epada %ultan
'arun Al 1asyid!
6a- "uanu %yah Alam- ampun beribu ampun! 'amba datang emari mengaduan
Abu Nawas yang teiah memuul hamba sebanya dua puluh lima ali tanpa suatu
esalahan! 'amba mohom eadilan dari "uanu $aginda!?
$aginda segera memerintahan pengawal untu memanggil Abu Nawas! %etelah
Abu Nawas berada di hadapan $aginda ia ditanya!?'ai Abu Nawas) $enarah au
telah memuuli penunggu pintu gerbang ota ini sebanya dua puluh lima ali
puulan=?
$erata Abu Nawas-?Ampun "uanu- hamba melauannya arena sudah
sepatutnya dia menerima puulan itu!?
?Apa masudmu= :oba au #elasan sebab musababnya au memuuli orang
itu=? tanya $aginda!
?"uanu-?ata Abu Nawas! ?'amba dan penunggu pintu gerbang ini telah
mengadaan per#an#ian bahwa #ia hamba diberi hadiah oleh $aginda maa
hadiah tersebut aan dibagi dua! %atu bagian untunya satu bagian untu saya!
Nah pagi tadi hamba menerima hadiah dua puluh lima ali puulan- maa saya
berian pula hadiah dua puluh lima ali puulan epadanya!?
?'ai penunggu pintu gerbang- benarah au telah mengadaan per#an#ian seperti
itu dengan Abu Nawas=? tanya $aginda!
?$enar "uanu-?#awab penunggu pintu gerbang!
?"api hamba tiada mengira #ia $aginda memberian hadiah puulan!?
?'ahahahaha *asar tuang peras- searang ena batunya au)?sahut
$aginda!?Abu Nawas tiada bersalah- bahan searang au tahu bahwa pen#aga
pintu gerbang ota $aghdad adalah orang yang sua narget- sua memeras
orang) Kalau au tida merubah elauan burumu itu sungguh au aan
memecat dan menghuum amu)?
?Ampun "uanu-?sahut pen#aga pintu gerbang dengan gemetar!
Abu Nawas berata-?"uanu- hamba sudah lelah- sudah mau istirahat- tiba-tiba
diwa#iban hadir di tempat ini- padahal hamba tiada bersalah! 'amba mohon
ganti rugi! %ebab #atah watu istirahat hamba sudah hilang arena panggilan
"uanu! Padahal beso hamba harus mencari na/ah untu eluarga hamba!?
%e#ena $aginda melenga- tere#ut atas protes Abu Nawas- namun tiba-tiba ia
tertawa terbaha-baha- ?'ahahaha!!!#angan uatir Abu Nawas!?
$aginda emudian memerintahan bendahara era#aan memberian seantong
uang pera epada Abu Nawas! Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira!
"etapi sesampai di rumahnya Abu Nawas masih bersiap aneh dan bahan
semain nyentri seperti orang gila sungguhan!
Pada suatu hari 1a#a 'arun Al 1asyid mengadaan rapat dengan para menterinya!
?Apa pendapat alian mengenai Abu Nawas yang henda uangat sebagai adi=?
Ba+ir atau perdana meneteri berata-?,elihat eadaan Abu Nawas yang semain
parah otanya maa sebainya "uanu mengangat orang lain sa#a men#adi adi!?
,enteri-menteri yang lain #uga mengutaraan pendapat yang sama!
?"uanu- Abu Nawas telah men#adi gila arena itu dia ta laya men#adi adi!?
?$ailah- ita tunggu dulu sampai dua puluh satu hari- arena bapanya baru sa#a
mati! &ia tida sembuh-sembuh #uga bolehlah ita mencari adi yang lain
sa#a!?
%etelah lewat satu bulan Abu Nawas masih dianggap gila- maa %ultan 'arun Al
1asyid mengangat orang lain men#adi adi atau penghulu era#aan $aghdad!
Konon dalam seuatu pertemuan besar ada seseorang bernama Polan yang se#a
lama berambisi men#adi Kadi- la mempengaruhi orang-orang di seitar $aginda
untu menyetu#ui #ia ia diangat men#adi Kadi- maa tatala ia menga#uan
dirinya men#adi Kadi epada $aginda maa dengan mudah $aginda
menyetu#uinya!
$egitu mendengar Polan diangat men#adi adi maa Abu Nawas mengucapan
syuur epada "uhan!
?Alhamdulillah au telah terlepas dari bala yang mengerian!
"api!-!!sayang seali enapa harus Polan yang men#adi Kadi- enapa tida yang
lain sa#a!?
,engapa Abu Nawas bersiap seperti orang gila= :eritanya begini:
Pada suatu hari etia ayahnya sait parah dan henda meninggal dunia ia
panggii Abu Nawas untu menghadap! Abu Nawas pun datang mendapati
bapanya yang sudah lemah lunglai!
$erata bapanya-?'ai anau- au sudah hampir mati! %earang ciumlah telinga
anan dan telinga iriu!?
Abu Nawas segera menuruti permintaan terahir bapanya! la cium telinga anan
bapanya- ternyata berbau harum- sedangan yang sebelah iri berbau sangat
busu!
?$agamaina anau= %udah au cium=?
?$enar $apa)?
?:eritaanan dengan se#u#urnya- baunya edua telingau int!?
?Aduh Pa- sungguh mengheranan- telinga $apa yang sebelah anan berbau
harum seali! "api!!! yang sebelah iri o baunya amat busu=?
?'ai anau Abu Nawas- tahuah apa sebabnya bisa ter#adi begini=?
?Bahai bapau- cobalah ceritaan epada anamu ini!?
$erata %yeih ,aulana ?Pada suatu hari datang dua orang mengaduan
masalahnya epadau! 6ang seorang au dengaran eluhannya! "api yang
seorang lagi arena au ta suaa maa ta udengar pengaduannya! .nilah
resio men#adi Kadi (Penghulu)! &ia ela au sua men#adi Kadi maa au aan
mengalami hai yang sama- namun #ia au tida sua men#adi Kadi maa buatlah
alasan yang masu aal agar au tida dipilih sebagai Kadi oleh %ultan 'arun Al
1asyid! "api ta bisa tida %ultan 'arun Al 1asyid pastilah tetap memilihmu
sebagai Kadi!?
Nan- itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura men#adi gila! 'anya untu
menghindaran diri agar tida diangat men#adi adi- seorang adi atau penghulu
pada masa itu eduduannya seperti haim yang memutus suatu perara!
Balaupun Abu Nawas tida men#adi Kadi namun dia sering dia#a onsultasi oleh
sang 1a#a untu memutus suatu perara! $ahan ia erap ali dipasa datang e
istana hanya seedar untu men#awab pertanyaan $aginda 1a#a yang aneh-aneh
dan tida masu aal!
oo999oo
Abu Nawas Mendemo Tuan Kadi
Pada suatu sore- etia Abu Nawas sedang menga#ar murid-muridnya! Ada dua
orang tamu datang e rumahnya! 6ang seorang adalah wanita tua pen#ual ahwa-
sedang satunya lagi adalah seorang pemuda berebangsaan ,esir!
Banita tua itu berata beberapa patah ata emudian diterusan dengan si
pemuda ,esir! %etelah mendengar pengaduan merea- Abu Nawas menyuruh
murid-muridnya menutup itab merea!
?%earang pulanglah alian! A#a teman-teman alian datang epadau pada
malam hari ini sambil membawa cangul- penggali- apa dan martil serta batu!?
,urid-murid Abu Nawas merasa heran- namun merea begitu patuh epada Abu
Nawas! *an merea merasa yain gurunya selalu berada membuat e#utan dan
berdd/a di piha yang benar!
Pada malam harimya merea datang e rumah Abu Nawas dengan membawa
peralatan yang diminta oleh Abu Nawas!
$erata Abu Nawas-?'ai alian semua) Pergilah malam hari ini untu merusa
"uan Kadi yang baru #adi!?
?'ah= ,erusa rumah "uan Kadi=? gumam semua muridnya eheranan!
?Apa= Kalian #angan ragu! <asanaan sa#a perintah gurumu ini)? ata Abu Nawas
menghapus eraguan murid-muridnya! $arangsiapa yang mencegahmu-
#angan au perdulian- terus pecahan sa#a rumah "uan Kadi yang baru! %iapa
yang bertanya- ataan sa#a au yang menyuruh merusa! $arangsiapa yang
henda melempar alian- maa puullah merea dan iemparilah dengan batu!?
'abis berata demiian- murid-murid Abu Nawas bergera e arah "uan Kadi!
<asana demonstran merea berteria-teria menghancuran rumah "uan Kadi!
;rang-orang ampung merasa heran melihat elauan merea! <ebih-lebih
etiatanpa basa-basi lagi merea iangsung merusa rumah "ua Kadi! ;rang-
orang ampung itu berusaha mencegah perbuatan merea- namun arena #umlah
murid-murid Abu Nawas terlalu banya maa orang-orang ampung ta berani
mencegah!
,elihat banya orang merusa rumahnya- "uan Kadi segera eluar dan
bertanya-?%iapa yang menyuruh alian merusa rumahu=?
,urid-murid itu men#awab-?Duru ami "uan Abu Nawas yang menyuruh ami)?
'abis men#awab begitu merea buannya berhenti malah terus menghancuran
rumah "uan Kadi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah!
"uan Kadi hanya bisa marah-marah arena tida orang yang berani membelanya
?*asar Abu Nawas proEoator- orang gila) $eso pagi au aan melaporannya
epada $aginda!?
$enar- eso harinya "uan Kadi mengaduan e#adian semalam sehingga Abu
Nawas dipanggil menghadap $aginda!
%etelah Abu Nawas menghadap $aginda- ia ditanya! ?'ai Abu Nawas apa
sebabnya au merusa rumah Kadi itu?
Abu Nawas men#awab-?Bahai "uanu- sebabnya ialah pada sliatu malam hamba
bermimpi- bahwasanya "uan Kadi menyuruh hamba merusa rumahnya!
%ebab rumah itu tida coco baginya- ia menginginan rumah yang lebih bagus
lagi!6a- arena mimpi itu maa hamba merusa rumah "uan Kadi!?
$aginda berata-? 'ai Abu Nawas- bolehah hanya arena mimpi sebuah perintah
dilauan= 'uum dari negeri mana yang au paai itu=?
*engan tenang Abu Nawas men#awab-?'amba #uga memaai huum "uan Kadi
yang baru ini "uanu!?
,endengar perataan Abu Nawas seetia wa#ah "uan Kadi men#adi pucat! <a
terdiam seribu bahasa!
?'ai Kadi benarah au mempunyai huum seperti itu=? tanya $aginda!
"api "uan Kadi tiada men#awab- wa#ahnya nampa pucat- tubuhnya gemetaran
arena taut!
?Abu Nawas) &angan membuatu pusing) &elasan enapa ada peristiwa seperti ini
)? perintah $aginda!
?$ailah !!!!!! ?Abu Nawas tetap tenang! ?$aginda!!!! beberapa hari yang lalu ada
seorang pemuda ,esir datang e negeri $aghdad ini untu berdagang sambil
membawa harta yang banya seali! Pada suatu malam ia bermimpi awin
dengan ana "uan Kadi dengan mahar (mas awin) seian banya! .ni hanya
mimpi $aginda! "etapi "uan Kadi yang mendengar abar itu langsung mendatangi
si pemuda ,esir dan meminta mahar ananya! "entu sa#a pemuda ,esir itu ta
mau membayar mahar hanya arena mimpi! Nah- di sinilah terlihat arogansi "uan
Kadi- ia ternyata merampas semua harta benda mili pemuda ,esir sehingga
pemuda itu men#adi seorang pengemis gelandangan dan ahirnya ditolong oleh
wanita tua pen#ual ahwa!?
$aginda tere#ut mendengar penuturan Abu Nawas- tapi masih belum percaya
seratus persen- maa ia memerintahan Abu Nawas agar memanggil si pemuda
,esir! Pemuda ,esir itu memang senga#a disuruh Abu Nawas menunggu di depan
istana- #adi mudah sa#a bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu e hadapan
$aginda!
$erata $aginda 1a#a-?'ai ana ,esir ceritaanlah hal-ihwal dirimu se#a engau
datang e negeri ini!?
"ernyata cerita pemuda ,esir itu sama dengan cerita Abu Nawas! $ahan pemuda
itu #uga membawa sasi yaitu Pa "ua pemili tempat ost dia menginap!
?Kurang a#ar) "ernyata au telah mengangat seorang Kadi yang be#ad moralnya!?
$aginda sangat mura! Kadi yang baru itu dipecat dan seluruh harta bendanya
dirampas dan diberian epada si pemuda ,esir!
%etelah perara selesai- embalilah si pemuda ,esir itu dengan Abu Nawas
pulang e rumahnya! Pemuda ,esir itu henda membalas ebaian Abu Nawas!
$erata Abu Nawas-?&anganlah engau memberiu barang sesuatupun epadau!
Au tida aan menerimanya sediitpun #ua!?
Pemuda ,esir itu betul-betul mengagumi Abu Nawas! Ketia ia embali e negeri
,esir ia menceritaan tentang ehebatan Abu Nawas itu epada pendudu ,esir
sehingga nama Abu Nawas men#adi sangat terenal!
oo999oo
Membalas Perbuatan Raa
Abu Nawas hanya tertundu sedih mendengaran penuturan istrinya! "adi pagi
beberapa peer#a era#aan atas titan langsung $aginda 1a#a membongar rumah
dan terus menggali tanpa bisa dicegah! Kata merea tadi malam $aginda
bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang
ta ternilai harganya! "etapi setelah merea terus menggali ternyata emas dan
permata itu tida ditemuan! *an $aginda #uga tida meminta maa/ epada Abu
Nawas! Apabila mengganti erugian! inilah yang membuat Abu
Nawas memendam dendam!
<ama Abu Nawas memeras ota- namun belum #uga ia menemuan muslihat
untu membalas $aginda! ,aanan yang dihidangan oleh istrinya tida dimaan
arena na/su maannya lenyap! ,alam pun tiba- namun Abu Nawas tetap tida
beran#a! Keesoan hari Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu maanan
Abu Nawas yang sudah basi! la tiba-tiba tertawa riang!
?"olong ambilan ain penutup untu maananu dan sebatang besi!? Abu Nawas
berata epada istrinya!
?Antu apa=? tanya istrinya heran!
?,embalas $aginda 1a#a!? ata Abu Nawas singat! *engan mua berseri-seri Abu
Nawas berangat menu#u istana! %etiba di istana Abu Nawas membungu
hormat dan berata- ?Ampun "uanu- hamba menghadap "uanu $aginda hanya
untu mengaduan perlauan tamu-tamu yang tida diundang! ,erea memasui
rumah hamba tanpa i#in dari hamba dan berani memaan maanan hamba!?
?%iapaah tamu-tamu yang tida diundang itu wahai Abu Nawas=? sergap $aginda
asar!
?<alat-lalat ini- "uanu!? ata Abu Nawas sambil membua penutup piringnya!
?Kepada siapa lagi alau buan epada $aginda #un#ungan hamba- hamba
mengaduan perlauan yang tida adil ini!?
?<alu eadilan yang bagaimana yang engau inginan dariu=?
?'amba hanya menginginan i#in tertulis dari $aginda sendiri agar hamba bisa
dengan leluasa menghuum lalat-lalat itu!? $aginda 1a#a tida bisa mengelaan
diri menota permintaan Abu Nawas arena pada saat itu para menteri sedang
berumpul di istana! ,aa dengan terpasa $aginda membuat surat i#in yang
isinya memperenanan Abu Nawas memuul lalat-lalat itu di manapun merea
hinggap!
"anpa menunggu perintah Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya
hingga merea terbang dan hinggap di sana sini! *engan tongat besi yang sudah
se#a tadi dibawanya dari rumah- Abu Nawas mulai menge#ar dan memuuli lalat-
lalat itu! Ada yang hinggap di aca!
Abu Nawas dengan leluasa memuul aca itu hingga hancur- emudian Eas bunga
yang indah- emudian giliran patung hias sehingga sebagian dari istana dan
perabotannya remu diter#ang tongat besi Abu Nawas! $ahan Abu Nawas tida
merasa malu memuul lalat yang ebetulan hinggap di tempayan $aginda 1a#a!
$aginda 1a#a tida bisa berbuat apa-apa ecuali menyadari eeliruan yang telah
dilauan terhadap Abu Nawas dan eluarganya! *an setelah merasa puas- Abu
Nawas mohon diri! $arang-barang esayangan $aginda banya yang hancur!
$uan hanya itu sa#a- $aginda #uga menanggung rasa malu! Kini ia sadar betapa
elirunya berbuat semena-mena epada Abu Nawas! Abu Nawas yang nampa
lucu dan sering menyenangan orang itu ternyata bisa berubah men#adi garang
dan ganas serta mampu membalas dendam terhadap orang yang mengusinya!
Abu Nawas pulang dengan perasaan lega! .strinya pasti sedang menunggu di
rumah untu mendengaran cerita apa yang dibawa dari istana!
oo999oo
Menge!oh Raa
%e#a peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang
dilegalisir oleh $aginda- se#a saat itu pula $aginda ingin menangap Abu Nawas
untu di#eblosan e pen#ara!
%udah men#adi huum bagi siapa sa#a yang tida sanggup melasanaan titah
$aginda- maa ta disangsian lagi ia aan mendapat huuman! $aginda tahu
Abu Nawas amat taut epada beruang! %uatu hari $aginda memerintahan
pra#uritnya men#emput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan $aginda
1a#a 'arun Al 1asyid berburu beruang! Abu Nawas merasa taut dan gemetar
tetapi ia tida berani menola perintah $aginda!
*alam per#alanan menu#u e hutan- tiba-tiba cuaca yang cerah berubah men#adi
mendung! $aginda memanggil Abu Nawas! *engan penuh rasa hormat Abu
Nawas mendeati $aginda!
?"ahuah mengapa engau au panggil=? tanya $aginda tanpa sediit pun
senyum di wa#ahnya!
?Ampun "uanu- hamba belum tahu!? ata Abu Nawas!
?Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi aan turun hu#an! 'utan masih #auh dari sini!
Kau uberi uda yang lamban! %edangan au dan pengawal-pengawalu aan
menunggang uda yang cepat! Nanti pada watu santap siang ita berumpul di
tempat peristirahatanu! $ila hu#an turun ita harus menghindarinya dengan cara
ita masing-masing agar paaian ita tetap ering!
%earang ita berpencar!? $aginda men#elasan!
Kemudian $aginda dan rombongan mulai bergera! Abu Nawas ini tahu $aginda
aan men#ebanya! la harus mancari aal! *an etia Abu Nawas sedang berpiir-
tiba-tiba hu#an turun!
$egitu hu#an turun $aginda dan rombongan segera memacu uda untu
mencapai tempat perlindungan yang terdeat! "etapi arena derasnya hu#an-
$aginda dan para pengawalnya basah uyup! Ketia santap siang tiba $aginda
segera menu#u tempat peristirahatan! $elum sempat ba#u $aginda dan para
pengawalnya ering- Abu Nawas datang dengan menunggang uda yang lamban!
$aginda dan para pengawal terperangah arena ba#u Abu Nawas tida basah!
Padahal dengan uda yang paling cepat pun tida bisa mencapai tempat
berlindung yang paling deat!
Pada hari edua Abu Nawas diberi uda yang cepat yang emarin ditunggangi
$aginda 1a#a! Kini $aginda dan para pengawal-pengawalnya mengendarai
udauda yang lamban! %etelah Abu Nawas dan rombongan era#aan berpencar-
hu#an pun turun seperti emarin! ,alah hu#an hari ini lebih deras daripada
emarin! $aginda dan pengawalnya langsung basah uyup arena uda yang
ditunggangi tida bisa berlari dengan encang!
Ketia saat bersantap siang tiba- Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih
dahulu dari $aginda dan pengawalnya! Abu Nawas menunggu $aginda 1a#a!
%elang beberapa saat $aginda dan para pengawalnya tiba dengan paaian yang
basah uyup! ,elihat Abu Nawas dengan paaian yang tetap ering $aginda #adi
penasaran! $eliau tida sanggup lagi menahan eingintahuan yang selama ini
disembunyian!
?"erus terang begaimana caranya menghindari hu#an- wahai Abu Nawas!? "anya
$aginda!
?,udah "uanu yang mulia!? ata Abu Nawas sambil tersenyum!
?%edangan au dengan uda yang cepat tida sanggup mencapai tempat
berteduh terdeat- apalagi dengan uda yang lamban ini!? ata $aginda!
?'amba sebenarnya tida melarian diri dari hu#an!"etapi begitu hu#an turun
hamba secepat mungin melepas paaian hamba dan segera melipatnya- lalu
menduduinya! .ni hamba lauan sampai hu#an berhenti!? *iam-diam $aginda
1a#a mengaui ecerdian Abu Nawas!
oo999oo
"ebat Kusir Tentang Ayam
,elihat ayam betinanya bertelur- $aginda tersenyum! $eliau memanggil
pengawal agar mengumuman epada rayat bahwa era#aan mengadaan
sayembara untu umum! %ayembara itu berupa pertanyaan yang mudah tetapi
memerluan #awaban yang tepat dan masu aal! $arangsiapa yang bisa
men#awab pertanyaan itu aan mendapat imbalan yang amat menggiuran!
%atu pundi penuh uang emas! "etapi bila tida bisa men#awab maa huuman
yang men#adi aibatnya!
$anya rayat yang ingin mengiuti sayembara itu terutama orang-orang misin!
$eberapa dari merea sampai menetesan air liur! ,engingat beratnya huuman
yang aan di#atuhan maa ta mengheranan bila pesertanya hanya empat
orang! *an salah satu dari para peserta yang amat sediit itu adalah Abu Nawas!
Aturan main sayembara itu ada dua! Pertama- #awaban harus masu aal!
Kedua- peserta harus mampu men#awab sanggahan dari $aginda sendiri!
Pada hari yang telah ditetapan para peserta sudah siap di depan panggung!
$aginda dudu di atas panggung! $eliau memanggil peserta pertama! Peserta
pertama ma#u dengan tubuh gemetar! $aginda bertanya- ?,anaah yang lebih
dahulu- telur atau ayam=? ?"elur!? #awab peserta pertama!
?Apa alasannya=? tanya $aginda!
?$ila ayam lebih dahulu itu tida mungin arena ayam berasal dari telur!? Kata
peserta pertama men#elasan!
?Kalau begitu siapa yang mengerami telur itu=? sanggah $aginda! !
Peserta pertama pucat pasi! Ba#ahnya mendada berubah putih seperti ertas!
la tida bisa men#awab! "anpa ampun ia dimasuan e dalam pen#ara!
Kemudian peserta edua ma#u! la berata- ?Padua yang mulia- sebenarnya telur
dan ayam tercipta dalam watu yang bersamaan!?
?$agaimana bisa bersamaan=? tanya $aginda!
?$ila ayam lebih dahulu itu tida mungin arena ayam berasal dari telur! $ila
teiur lebih dahulu itu #uga tida mungin arena telur tida bisa menetas tanpa
dierami!? ata peserta edua dengan mantap!
?$uanah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam #antan=? sanggah $aginda
memo#oan! Peserta edua b#ngung! la pun di#eblosan e dalam pen#ara!
<alu giliran peserta etiga! la berataC
?"uanu yang mulia- sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur!?
?%ebutan alasanmu!? ata $aginda!
?,enurut hamba- yang pertama tercipta adalah ayam betina!? ata peserta etiga
meyainan!
?<alu bagaimana ayam betina bisa berana-pina seperti searang! %edangan
ayam #antan tida ada!? ata $aginda memancing!
?Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam #antan! "elur dierami sendiri! <alu menetas
dan menurunan ana ayam #antan! Kemudian men#adi ayam #antan dewasa dan
mengawini indunya sendiri!? peserta etiga berusaha men#elasan!
?$agaimana bila ayam betina mati sebelum ayam #antan yang sudah dewasa
sempat mengawininya=?
Peserta etiga pun tida bisa men#awab sanggahan $aginda! la pun dimasuan
e pen#ara!
Kini tiba giliran Abu Nawas! la berata- ?6ang pasti adalah telur dulu- baru ayam!?
?:oba terangan secara logis!? ata $aginda ingin tahu ?Ayam bisa mengenal
telur- sebalinya telur tida mengenal ayam!? ata Abu Nawas singat!
Aga lama $aginda 1a#a merenung! Kali ini $aginda tida nyanggah alasan Abu
Nawas!
oo999oo
Menge!oh Monyet
Abu Nawas sedang ber#alan-#alan santai! Ada erumunan masa! Abu Nawas
bertanya epada seorang awan yang ebetulan ber#umpa di tengah #alan!
?Ada erumunan apa di sana=? tanya Abu Nawas!
?Pertun#uan eliling yang melibatan monyet a#aib!?
?Apa masudmu dengan monyet a#aib=? ata Abu Nawas ingin tahu!
?,onyet yang bisa mengerti bahasa manusia- dan yang lebih mena#uban
adalah monyet itu hanya mau tundu epada pemilinya sa#a!? ata awan Abu
Nawas menambahan!
Abu Nawas main tertari! la tida tahan untu menyasian ecerdian dan
ea#aiban binatang rasasa itu!
Kini Abu Nawas sudah berada di tengah erumunan para penonton! Karena begitu
banya penonton yang menyasian pertun#uan itu- sang pemili monyet
dengan bangga menawaran hadiah yang cuup besar bagi siapa sa#a yang
sanggup membuat monyet itu menganggu-anggu!
"ida heran bila banya diantara para penonton mencoba ma#u satu persatu!
,erea berupaya dengan beragam cara untu membuat monyet itu menganggu-
anggu- tetapi sia-sia! ,onyet itu tetap menggeleng-gelengan epala!
,elihat egigihan monyet itu Abu Nawas semain penasaran! 'ingga ia ma#u
untu mencoba! %etelah berhadapan dengan binatang itu Abu Nawas bertanya-
?"ahuah engau siapa au=? ,onyet itu menggeleng!
?Apaah engau tida taut epadau=? tanya Abu Nawas lagi! Namun monyet itu
tetap menggeleng!
?Apaah engau taut epada tuanmu=? tanya Abu Nawas memancing! ,onyet itu
mulai ragu!
?$ila engau tetap diam maa aan au laporan epada tuanmu!? lan#ut Abu
Nawas mulai mengancam! Ahirnya monyet itu terpasa menganggu-anggu!
Atas eberhasilan Abu Nawas membuat monyet itu menganggu-anggu maa ia
mendapat hadiah berupa uang yang banya! $uan main marah pemili monyet
itu hingga ia memuuli binatang yang malang itu! Pemili monyet itu malu buan
epalang! 'ari beriutnya ia ingin menebus ealahannya! Kali ini ia melatih
monyetnya menganggu-anggu!
$ahan ia mengancam aan menghuum berat monyetnya bila sampai bisa
dipancing penonton menganggu-anggu terutama oleh Abu Nawas! "a peduli
apapun pertanyaan yang dia#uan!
%aat-saat yang dinantian tiba! Kini para penonton yang ingin mencoba- harus
sanggup membuat monyet itu menggeleng-gelengan epala! ,aa seperti hari
sebelumnya- banya para penonton tida sanggup memasa monyet itu
menggeleng-gelengan epala! %etelah tida ada lagi yang ingin mencobanya-
Abu Nawas ma#u! la mengulang pertanyaan yang sama!
?"ahuah engau siapa dau=? ,onyet itu menganggu!
?Apaah engau tida taut epadau=? ,onyet itu tetap menganggu!
?Apaah engau tida taut epada tuanmu=? pancing Abu Nawas! ,onyet itu
tetap menganggu arena binatang itu lebih taut terhadap ancaman tuannya
daripada Abu Nawas!
Ahirnya Abu Nawas mengeluaran bungusan ecil berisi balsam panas!
?"ahuah engau apa guna balsam ini=? ,onyet itu tetap menganggu !
?$ailah- bolehah ugososelangangmu dengan balsam=? ,onyet itu
menganggu!
<alu Abu Nawas menggoso selangang binatang itu! "entu sa#a monyet itu
merasa aga epanasan dan mulai-pani!
Kemudian Abu Nawas mengeluaran bungusan yang cuup besar! $ungusan itu
#uga berisi balsam!
?,auah engau bila balsam ini uhabisan untu menggoso selangangmu=?
Abu Nawas mulai mengancam! ,onyet itu mulai etautan! *an rupanya ia lupa
ancaman tuannya sehingga ia terpasa menggeleng-gelengan epala sambil
mundur beberapa langah!
Abu Nawas dengan ecerdian dan aalnya yang licin mampu memenangan
sayembara meruntuhan egigihan monyet yang dianggap cerdi!
Ah- #anganan seeor monyet- manusia paling pandai sa#a bisa diecoh Abu
Nawas)
oo999oo
Pekeraan #ang Mustahil
$aginda baru sa#a membaca itab tentang ehebatan 1a#a %ulaiman yang mampu
memerintahan- para #in memindahan singgasana 1atu $ilFis di deat istananya!
$aginda tiba-tiba merasa tertari! 'atinya mulai tergeliti untu melauan hal
yang sama! ,endada beliau ingin istananya dipindahan e atas gunung agar
bisa lebih leluasa menimati pemandangan di seitar! *an buanah hal itu tida
mustahil bisa dilauan arena ada Abu Nawas yang amat cerdi di negerinya!
Abu Nawas segera dipanggil untu menghadap $aginda 1a#a 'arun Al 1asyid!
%etelah Abu Nawas dihadapan- $aginda bersabda- ?%anggupah engau
memindahan istanau e atas gunung agar au lebih leluasa melihat negeriu=?
tanya $aginda!
Abu Nawas tida langsung men#awab! la berpiir se#ena hingga eningnya
bererut! "ida mungin menola perintah $aginda ecuali alau memang ingin
dihuum!
Ahirnya Abu Nawas terpasa menyanggupi proye rasasa itu! Ada satu lagi
permintaan dari $aginda- peer#aan itu harus selesai hanya dalam watu sebulan!
Abu Nawas pulang dengan hati masgul! %etiap malam ia hanya berteman dengan
rembulan dan bintang-bintang! 'ari-hari dilewati dengan egundahan!
"a ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas ecuali hari-hari ini!"etapi
pada hari esembilan ia tida lagi merasa gundah gulana!
Keesoan harinya Abu Nawas menu#u istana! la menghadap $aginda untu
membahas pemindahan istana! *engan senang hati $aginda aan
mendengaran- apa yang diinginan Abu Nawas!
?Ampun "uariu- hamba datang e sini hanya untu menga#uan usul untu
memperlancar peer#aan hamba nanti!? ata Abu Nawas!
?Apa usul itu=?
?'amba aan memindahan istana Padua yang mulia tepat pada 'ari 1aya .dul
Gurban yang ebetulan hanya urang dua puluh hari lagi!?
?Kalau hanya usulmu- bailah!? ata $aginda!
?%atu lagi $aginda!!!!! ? Abu Nawas menambahan!
?Apa lagi=? tanya $aginda!
?'amba mohon $aginda menyembelih sepuluh eor sapi yang gemu untu
dibagian langsung epada para /air misin!? ata Abu Nawas!
?Asulmu uterima!? ata $aginda menyetu#ui!Abu Nawas pulang dengan perasaan
riang gembira! Kini tida ada lagi yang perlu dihawatiran! "oh nanti bila
watunya sudah tiba- ia pasti aan dengan mudah memindahan istana $aginda
1a#a! &anganan hanya memindahan e punca gunung- e dasar samudera pun
Abu Nawas sanggup!
*esas-desus mulai tersebar e seluruh peloso negeri! 'ampir semua orang
harap-harap cemas! "etapi sebagian besar rayat merasa yain atas emampuan
Abu Nawas! Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melasanaan
tugas-tugas aneh yang dibebanan di atas pundanya! Namun ada beberapa
orang yang meraguan eberhasilan Abu Nawas ali ini!
%aat-saat yang dinanti-nantian tiba! 1ayat berbondong-bondong menu#u
lapangan untu melauan salat 'ari 1aya .dul Gurban! *an seusai salat- sepuluh
sapi sumbangan $aginda 1a#a disembelih lalu dimasa emudian segera
dibagian epada /air misin!
Kini giliran Abu Nawas yang harus melasanaan tugas berat itu! Abu Nawas
ber#alan menu#u istana diiuti oleh rayat! %esampai di depan istana Abu Nawas
bertanya epada $aginda 1a#a- ?Ampun "uanu yang mulia- apaah istana sudah
tida ada orangnya lagi=?
?"ida ada!? #awab $aginda 1a#a singat!
Kemudian Abu Nawas ber#alan beberapa langah mendeati istana! la berdiri
sambil memandangi istana! Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang
ditunggu! $enar! $aginda 1a#a ahirnya tida sabar!
?Abu Nawas- mengapa engau belum #uga mengangat istanau=? tanya $aginda
1a#a!
?'amba sudah siap se#a tadi $aginda!? ata Abu Nawas!
?Apa masudmu engau sudah siap se#a tadi= Kalau engau sudah siap! <alu apa
yang engau tunggu=? tanya $aginda masih diliputi perasaan heran!
?'amba menunggu istana Padua yang mulia diangat oleh seluruh rayat yang
hadir untu diletaan di atas punda hamba! %etelah itu hamba tentu aan
memindahan istana Padua yang mulia e atas gunung sesuai dengan titah
Padua!?
$aginda 1a#a 'arun Al 1asyid terpana! $eliau tida menyanga Abu Nawas masih
bisa eluar dari lubang #arum!
oo999oo
Botol Aaib
"ida ada henti-hentinya! "ida ada apo-aponya- $aginda selalu memanggil
Abu Nawas untu di#eba dengan berbagai pertanyaan atau tugas yang aneh-
aneh! 'ari ini Abu Nawas #uga dipanggil e istana!
%etelah tiba di istana- $aginda 1a#a menyambut Abu Nawas dengan sebuah
senyuman!
?Ahir-ahir ini au sering mendapat gangguan perut! Kata tabib pribadiu- au
ena serangan angin!? ata $aginda 1a#a memulai pembicaraan!
?Ampun "uanu- apa yang bisa hamba lauan hingga hamba dipanggil!? "anya
Abu Nawas!
?Au hanya menginginan engau menangap angin dan memen#araannya!?
ata $aginda!
Abu Nawas hanya diam! "a sepatah ata pun eluar dari mulutnya! la tida
memiiran bagaimana cara menangap angin nanti tetapi ia masih bingung
bagaimana cara membutian bahwa yang ditangap itu memang benar-benar
angin!
Karena angin tida bisa dilihat! "ida ada benda yang lebih aneh dari angin!
"ida seperti halnya air walaupun tida berwarna tetapi masih bisa dilihat!
%edangan angin tida!
$aginda hanya memberi Abu Nawas watu tida lebih dari tiga hari! Abu Nawas
pulang membawa peer#aan rumah dari $aginda 1a#a! Namun Abu Nawas tida
begitu sedih! Karena berpiir sudah merupaan bagian dari hidupnya- bahan
merupaan suatu ebutuhan! la yain bahwa dengan berpiir aan terbentang
#alan eluar dari esulitan yang sedang dihadapi! *an dengan berpiir pula ia
yain bisa menyumbangan sesuatu epada orang lain yang membutuhan
terutama orang-orang misin! Karena tida #arang Abu Nawas menggondol
sepundi penuh uang emas hadiah dari $aginda 1a#a atas ecerdiannya!
"etapi sudah dua hari ini Abu Nawas belum #uga mendapat aal untu menangap
angin apalagi memen#araannya! %edangan beso adalah hari terahir yang
telah ditetapan $aginda 1a#a! Abu Nawas hampir putus asa! Abu Nawas benar-
benar tida bisa tidur walau hanya see#ap!
,ungin sudah tadirC ayanya ali ini Abu Nawas harus men#alani huuman
arena gagal melasanaan perintah $aginda! la ber#alan gontai menu#u istana!
*i sela-sela epasrahannya epada tadir ia ingat sesuatu- yaitu Aladin dan lampu
wasiatnya!
?$uanah #in itu tida terlihat=? Abu Nawas bertanya epada diri sendiri! <a
ber#ingra girang dan segera berlari pulang! %esampai di rumah ia secepat
mungin menyiapan segala sesuatunya emudian menu#u istana! *i pintu
gerbang istana Abu Nawas langsung dipersilahan masu oleh para pengawal
arena $aginda sedang menunggu ehadirannya!
*engan tida sabar $aginda langsung bertanya epada Abu Nawas!
?%udahah engau berhasil memen#araan angin- hai Abu Nawas=?
?%udah Padua yang mulia!? #awab Abu Nawas dengan mua berseri-seri sambil
mengeluaran botol yang sudah disumbat! Kemudian Abu Nawas menyerahan
botol itu!
$aginda menimang-nimang botol itu!
?,ana angin itu- hai Abu Nawas=? tanya $aginda!
?*i dalam- "uanu yang mulia!? #awab Abu Nawas penuh ta+im!
?Au ta melihat apa-apa!? ata $aginda 1a#a!
?Ampun "uanu- memang angin ta bisa dilihat- tetapi bila Padua ingin tahu
angin- tutup botol itu harus dibua terlebih dahulu!? ata Abu Nawas men#elasan!
%etelah tutup botol dibua $aginda mencium bau busu! $au entut yang begitu
menyengat hidung!
?$au apa ini- hai Abu Nawas=)? tanya $aginda marah! ?Ampun "uanu yang mulia-
tadi hamba buang angin dan hamba masuan e dalam botol! Karena hamba
taut angin yang hamba buang itu eluar maa hamba memen#araannya dengan
cara menyumbat mulut botol!? ata Abu Nawas etautan!
"etapi $aginda tida #adi marah arena pen#elasan Abu Nawas memang masu
aal! *an untu eseian ali Abu Nawas selamat!
oo999oo
$bu Seati
Kisah ini mirip dengan e#adian pada masa Nabi %ulaiman etia masih muda!
Hntah sudah berapa hari asus seorang bayi yang diaui oleh dua orang ibu yang
sama-sama ingin memilii ana! 'aim rupanya mengalami esulitan
memutusan dan menentuan perempuan yang mana sebenarnya yang men#adi
ibu bayi itu!
Karena asus berlarut-larut- maa terpasa haim menghadap $aginda 1a#a
untu minta bantuan! $aginda pun turun tangan! $aginda memaai tati rayuan!
$aginda berpendapat mungin dengan cara-cara yang amat halus salah satu-
wanita itu ada yang mau mengalah! "etapi ebi#asanaan $aginda 1a#a 'arun Al
1asyid #ustru membuat edua perempuan main mati-matian saling mengau
bahwa bayi itu adalah ananya! $aginda berputus asa!
,engingat ta ada cara-cara lain lagi yang bisa diterapan $aginda memanggil
Abu Nawas! Abu Nawas hadir menggantian haim! Abu Nawas tida mau
men#atuhan putusan pada hari itu melainan menunda sampai hari beriutnya!
%emua yang hadir yain Abu Nawas pasti sedang mencari aal seperti yang biasa
dilauan! Padahal penundaan itu hanya disebaban algo#o tida ada di tempat!
Keesoan hari sidang pengadilan diterusan lagi! Abu Nawas memanggrl algo#o
dengan pedang di tangan! Abu Nawas memerintahan agar bayi itu diletaan di
atas me#a!
?Apa yang aan au perbuat terhadap bayi itu=? ata edua perempuan itu saling
memandang! Kemudian Abu Nawas melan#utan dialog!
?%ebelum saya mengambil tindaan apaah salah satu dari alian bersedia
mengalah dan menyerahan bayi itu epada yang memang berha memiliinya=?
?"ida- bayi itu adalah anau!? ata edua perempuan itu serenta!
?$ailah- alau alian memang sungguh-sungguh sama menginginan bayi itu
dan tida ada yang mau mengalah maa saya terpasa membelah bayi itu
men#adi dua sama rata!? ata Abu Nawas mengancam!
Perempuan pertama girang buan epalang- sedangan perempuan edua
men#erit-#erit histeris!
?&angan- tolong#angan dibelah bayi itu! $iarlah au rela bayi itu seutuhnya
diserahan epada perempuan itu!? ata perempuan edua! Abu Nawas
tersenyum lega! %earang topeng merea sudah terbua! Abu Nawas segera
mengambil bayi itu dan langsurig menyerahan epada perempuan edua!
Abu Nawas minta agar perempuan pertama dihuum sesuai dengan
perbuatannya! Karena ta ada ibu yang tega menyasian ananya disembelih!
Apalagi di depan mata! $aginda 1a#a merasa puas terhadap eputusan Abu
Nawas! *an !sebagai rasa terima asih- $aginda menawari Abu Nawas men#adi
penasehat haim era#aan! "etapi Abu Nawas menola! la lebih senang men#adi
rayat biasa!
oo999oo
Hadiah Bagi Tebakan %itu
$aginda 1a#a 'arun Al 1asyid elihatan murung! %emua menterinya tida ada
yang sanggup menemuan #awaban dari dua pertanyaan $aginda! $ahan para
penasihat era#aan pun merasa tida mampu memberi pen#elasan yang
memuasan $aginda! Padahal $aginda sendiri ingin mengetahui #awaban yang
sebenarnya!
,ungin arena amat penasaran- para penasihat $aginda menyaranan agar Abu
Nawas sa#a yang memecahan dua tea-tei yang membingungan itu!
"ida begitu lama Abu Nawas dihadapan! $aginda mengataan bahwa ahir
ahir ini ia sulit tidur arena diganggu oleh eingintahuan menyingap dua
rahasia alam!
?"uanu yang mulia- sebenarnya rahasia alam yang manaah yang Padua
masudan=? tanya Abu Nawas ingin tahu!
?Au memanggilmu untu menemuan #awaban dari dua tea-tei yang selama
ini menggoda piiranu!? ata $aginda!
?$olehah hamba mengetahui edua tea-tei itu wahai Padua #un#ungan
hamba!?
?6ang pertama- di manaah sebenarnya batas #agat raya ciptaan "uhan ita=?
tanya $aginda!
?*i dalam piiran- wahai Padua yang mulia!? #awab Abu Nawas tanpa sediit pun
perasaan ragu- ?"uanu yang mulia-? lan#ut Abu Nawas @etidaterbatasan itu ada
arena adanya eterbatasan! *an eterbatasan itu ditanaman oleh "uhan di
dalam ota manusia! *ari itu manusia tida aan pernah tahu di mana batas #agat
raya ini! %esuatu yang terbatas tentu ta aan mampu menguur sesuatu yang
tida terbatas!?
$aginda mulai tersenyum arena merasa puas mendengar pen#elasan Abu Nawas
yang masu aal! Kemudian $aginda melan#utan tea-tei yang edua!
?Bahai Abu Nawas- manaah yang lebih banya #umlahnya : bintang-bintang di
langit atauah ian-ian di laut=?
?.an-ian di laut!? #awab Abu Nawas dengan tangas!
?$agaimana au bisa langsung memutusan begitu! Apaah engau pernah
menghitung #umlah merea=? tanya $aginda heran!
?Padua yang mulia- buanah ita semua tahu bahwa ian-ian itu setiap hari
ditangapi dalam #umlah besar- namun begitu #umlah merea tetap banya
seolah-olah tida pernah berurang arena saing banyanya! %ementara
bintang-bintang itu tida pernah ronto- #umlah merea #uga banya!? &awab Abu
Nawas meyainan!
%eetia itu rasa penasaran yang selama ini menghantui $aginda sirna ta
berbeas! $aginda 1a#a 'arun Al 1asyid memberi hadiah Abu Nawas dan istrinya
uang yang cuup banya!
"ida seperti biasa- hari itu $aginda tiba-tiba ingin menyamar men#adi rayat
biasa! $eliau ingin menyasian ehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan
siapa pun agar lebih leluasa bergera!
$aginda mulai eluar istana dengan paaian yang amat sederhana layanya
seperti rayat #elata! *i sebuah perampungan beliau melihat beberapa orang
berumpul! %etelah $aginda mendeat- ternyata seorang ulama sedang
menyampaian uliah tentang alam bar+ah! "iba-tiba ada seorang yang datang
dan bergabung di situ- la bertanya epada ulama itu!
?Kami menyasian orang a(r pada suatu watu dan mengintip uburnya- tetapi
ami tiada mendengar merea berteria dan tida pula melihat penyisaan-
penyisaan yang atanya sedang dialaminya! ,aa bagaimana cara
membenaran sesuatu yang tida sesuai dengan yang dilihat mata=? Alama itu
berpiir se#ena emudian ia berata- ?Antu mengetahui yang demiian itu harus
dengan panca indra yang lain!
.ngatah amu dengan orang yang sedang tidur= *ia adangala bermimpi dalam
tidurnya digigit ular- diganggu dan sebagainya! la #uga merasa sait dan taut
etia itu bahan memei dan eringat bercucuran pada eningnya! <a
merasaan hal semacam itu seperti etia tida tidur! %edangan engau yang
dudu di deatnya menyasian eadaannya seolah-olah tida ada apa-apa!
Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dielilirigi ular-ular! ,aa #ia
masalah mimpi yang remeh sa#a sudah tida mampu mata lahir melihatnya-
munginah engau bisa melihat apa yang ter#adi di alam bar+ah=?
$aginda 1a#a teresan dengan pen#elasan ulama itu! $aginda masih iut
mendengaran uliah itu! Kini ulama itu melan#utan uliahnya tentang alam
ahirat! *iataan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disuai na/su-
termasu benda-benda! %alah satu benda-benda itu adalah mahota yang amat
luar biasa indahnya! "a ada yang lebih indah dari barang-barang di surga arena
barang-barang itu tercipta dari cahaya! %aing ihdahnya maa satu mahota #auh
lebih bagus dari dunia dan isinya! $aginda main teresan! $eliau pulang embali
e istana!
$aginda sudah tida sabar ingin mengu#i emampuan Abu Nawas! Abu Nawas
dipanggil: %etelah menghadap $agiri ?Au menginginan engau searang #uga
berangat e surga emudian bawaan au sebuah mahota surga yang atanya
tercipta dari cahaya itu!
Apaah engau sanggup Abu Nawas=?
?%anggup Padua yang mulia!? ata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas
yang mustahil dilasanaan itu! ?"etapi $aginda harus menyanggupi pula satu
sarat yang aan hamba a#uan!?
?%ebutan sarat itu!? ata $aginda 1a#a!
?'amba mohon $aginda menyediaan pintunya agar hamba bisa memasuinya!?
?Pintu apa=? tanya $aginda belum mengerti! Pintu alam ahirat!? #awab Abu
Nawas!
?Apa itu=? tanya $aginda ingin tahu!
?Kiamat- wahai Paduayang mulia! ,asing-masing alam mempunyai pintu! Pintu
alam dunia adalah liang peranaan ibu! Pintu alam bar+ah adalah ematian!
*an pintu alam ahirat adalah iamat! %urga berada di alam ahirat! $ila $aginda
masih tetap menghendai hamba mengambilan sebuah mahota di surga- maa
dunia harus iamat teriebih dahulu!?
,endengar pen#etasan Abu Nawas $aginda 1a#a terdiam!
*i sela-sela ebingungan $aginda 1a#a 'arun Al 1asyid- Abu Nawas bertanya lagi-
?,asihah $aginda menginginan mahota dari surga=? $aginda 1a#a tida
men#awab! $eliau diam seribu bahasa- %e#ena emudian Abu Nawas mohon diri
arena Abu Nawas sudah tahu #awabnya!
oo999oo
Pintu Akhirat
"ida seperti biasa- hari itu $aginda tiba-tiba ingin menyamar men#adi rayat
biasa! $eliau ingin menyasian ehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan
siapa pun agar lebih leluasa bergera!
$aginda mulai eluar istana dengan paaian yang amat sederhana layanya
seperti rayat #elata! *i sebuah perampungan beliau melihat beberapa orang
berumpul! %etelah $aginda mendeat- ternyata seorang ulama sedang
menyampaian uliah tentang alam bar+ah! "iba-tiba ada seorang yang datang
dan bergabung di situ- la bertanya epada ulama itu!
?Kami menyasian orang a(r pada suatu watu dan mengintip uburnya- tetapi
ami tiada mendengar merea berteria dan tida pula melihat penyisaan-
penyisaan yang atanya sedang dialaminya! ,aa bagaimana cara
membenaran sesuatu yang tida sesuai dengan yang dilihat mata=? Alama itu
berpiir se#ena emudian ia berata-
?Antu mengetahui yang demiian itu harus dengan panca indra yang lain!
.ngatah amu dengan orang yang sedang tidur= *ia adangala bermimpi dalam
tidurnya digigit ular- diganggu dan sebagainya! la #uga merasa sait dan taut
etia itu bahan memei dan eringat bercucuran pada eningnya! .a
merasaan hal semacam itu seperti etia tida tidur! %edangan engau yang
dudu di deatnya menyasian eadaannya seolah-olah tida ada apa-apa!
Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dielilirigi ular-ular! ,aa #ia
masalah mimpi yang remeh sa#a sudah tida mampu mata lahir melihatnya-
munginah engau bisa melihat apa yang ter#adi di alam bar+ah=?
$aginda 1a#a teresan dengan pen#elasan ulama itu! $aginda masih iut
mendengaran uliah itu! Kini ulama itu melan#utan uliahnya tentang alam
ahirat! *iataan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disuai na/su-
termasu benda-benda! %alah satu benda-benda itu adalah mahota yang amat
luar biasa indahnya! "a ada yang lebih indah dari barang-barang di surga arena
barang-barang itu tercipta dari cahaya! %aing ihdahnya maa satu mahota #auh
lebih bagus dari dunia dan isinya! $aginda main teresan! $eliau pulang embali
e istana!
$aginda sudah tida sabar ingin mengu#i emampuan Abu Nawas! Abu Nawas
dipanggil: %etelah menghadap $agiri ?Au menginginan engau searang #uga
berangat e surga emudian bawaan au sebuah mahota surga yang atanya
tercipta dari cahaya itu!
Apaah engau sanggup Abu Nawas=?
?%anggup Padua yang mulia!? ata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas
yang mustahil dilasanaan itu! ?"etapi $aginda harus menyanggupi pula satu
sarat yang aan hamba a#uan!?
?%ebutan syarat itu!? ata $aginda 1a#a!
?'amba morion $aginda menyediaan pintunya agar hamba bisa memasuinya!?
?Pintu apa=? tanya $aginda belum mengerti! Pintu alam ahirat!? #awab Abu
Nawas!
?Apa itu=? tanya $aginda ingin tahu!
?Kiamat- wahai Padua yang mulia! ,asing-masing alam mempunyai pintu!
Pintu alam dunia adalah liang peranaan ibu! Pintu alam bar+ah adalah ematian!
*an pintu alam ahirat adalah iamat! %urga berada di alam ahirat!
$ila $aginda masih tetap menghendai hamba mengambilan sebuah mahota di
surga- maa dunia harus iamat teriebih dahulu!?
,endengar pen#etasan Abu Nawas $aginda 1a#a terdiam!
*i sela-sela ebingungan $aginda 1a#a 'arun Al 1asyid- Abu Nawas bertanya lagi-
?,asihah $aginda menginginan mahota dari surga=? $aginda 1a#a tida
men#awab! $eliau diam seribu bahasa- %e#ena emudian Abu Nawas mohon diri
arena Abu Nawas sudah tahu #awabnya!
oo999oo
Teta& Bisa 'ari Solusi
,impi buru yang dialami $aginda 1a#a 'arun Al 1asyid tadi malam
menyebaban Abu Nawas diusir dari negeri $aghdad! Abu Nawas tida berdaya!
$agaimana pun ia harus segera menyingir meninggalan negeri $aghdad hanya
arena mimpi! ,asih #elas terngiang-ngiang ata-ata $aginda 1a#a di telinga Abu
Nawas!
?"adi malam au bermimpi bertemu dengan seorang lai-lai tua! <a mengenaan
#ubah putih! la berata bahwa negerinya aan ditimpa bencana bila orang yang
bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini! la harus diusir dari negeri
ini sebab orang itu membawa esialan! ia boleh embali e negerinya dengan
sarat tida boleh dengan ber#alan ai- berlari- meranga- melompat-lompat dan
menunggang eledai atau binatang tunggangan yang lain!?
*engan beal yang diperiraan cuup Abu Nawas mulai meninggalan rumah
dan istrinya! .stri Abu Nawas hanya bisa mengiringi epergian suaminya dengan
deraian air mata!
%udah dua hari penuh Abu Nawas mengendarai eledainya! $eal yang
dibawanya mulai menipis! Abu Nawas tida terlalu meresapi pengusiran dirinya
dengan esedihan yang terlalu mendalam! %ebalinya Abu Nawas merasa
bertambah yain bahwa "uhan 6ang ,aha Perasa aan segera menotong eluar
dari esulitan yang sedang melilit piirannya! $uanah tiada seorang teman pun
yang lebih bai daripada Allah %B" dalam saat-saat seperti itu=
%etelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang- ia mulai diserang rasa
rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam! 1asa rindu itu main
lama main menderu-deru seperti dinginnya jamharir. %ulit untu dibendung!
,emang- ta ada #alan eluar yang lebih bai daripada berpiir! "etapi dengan
aal apaah ia harus melepasan diri= $egitu tanya Abu Nawas dalam hati!
Apaah au aan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongu dari
negeri ini sampai e istana $aginda= "ida) "ida aan ada seorang pun yang
sanggup melauannya! Au harus bisa menolong diriu sendiri tanpa melibatan
orang lain!
Pada hari esembilanbelas Abu Nawas menemuan cara lain yang tida termasu
larangan $aginda 1a#a 'arun Al 1asyid! %etelah segala sesuatunya dipersiapan-
Abu Nawas berangat menu#u e negerinya sendiri! Perasaan rindu dan senang
menggumpal men#adi satu! Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semain
menggila arena Abu Nawas tahu sudah semain deat dengan ampung
halaman!
,engetahui Abu Nawas bisa pulang embali- pendudu negeri gembira! *esas-
desus tentang embalinya Abu Nawas segara menyebar secepat bau semerba
bunga yang menyerbu hidung!
Kabar epulangan Abu Nawas #uga sampai e telinga $aginda 'arun Al 1asyid!
$aginda #uga merasa gembi mendengar berita itu tetapi dengan alasan yang
sama seali berbeda! 1ayat gembira melihat Abu Nawas pulang embali- arena
merea mencintainya! %edangan $aginda 1a#a gembira mendengar Abu Nawas
pulang embali arena beliau merasa yain ali ini pasti Abu Nawas tida aan
bisa mengela dari huuman!
Namun $aginda amat ecewa dan merasa terpuul melihat cara Abu Nawas
pulang e negerinya! $aginda sama seali tida pernah membayangan alau
Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut eledai! %ehingga Abu Nawas
terlepas dari sangsi huuman yang aan di#atuhan arena memang tida bisa
diataan teiah melanggar larangan $aginda 1a#a! Karena Abu Nawas tida
mengendarai eledai!
oo999oo
Meni&u Tuhan
Abu Nawas sebenarnya adalah seorang ulama yang alim! "a begitu
mengheranan #ia Abu Nawas mempunyai murid yang tida sediit!
*iantara seian banya muridnya- ada satu orang yang hampir selalu
menanyaan mengapa Abu Nawas mengataan begini dan begitu! %uatu etia
ada tiga orang tamu bertanya epada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama!
;rang pertama mulai bertanya-
?,anaah yang lebih utama- orang yang menger#aan dosa-dosa besar atau
orang yang menger#aan dosa-dosa ecil=?
?;rang yang menger#aan dosa-dosa ecil!? #awab Abu Nawas!
?,engapa=? ata orang pertama!
?%ebab lebih mudah diampuni oleh "uhan!? ata Abu Nawas!
;rang pertama puas arena ia memang yain begitu!
;rang edua bertanya dengan pertanyaan yang sama! ?,anaah yang lebih
utama- orang yang menger#aan dosa-dosa besar atau orang yang menger#aan
dosa-dosa ecil=?
?;rang yang tida menger#aan eduanya!? #awab Abu Nawas!
?,engapa=? ata orang edua!
?*engan tida menger#aan eduanya- tentu tida memerluan pengampunan
dari "uhan!? ata Abu Nawas! ;rang edua langsung bisa mencerna #awaban Abu
Nawas!
;rang etiga #uga bertanya dengan pertanyaan yang sama! ?,anaah yang iebih
utama- orang yang menger#aan dosa-dosa besar atau orang yang menger#aan
dosa-dosa ecil=?
?;rang yang menger#aan dosa-dosa besar!? #awab Abu Nawas!
?,engapa=? ata orang etiga!
?%ebab pengampunan Allah epada hambaNya sebanding dengan besarnya dosa
hamba itu!? #awab Abu Nawas! ;rang etiga menerima aiasan Abu Nawas!
Kemudian etiga orang itu pulang dengan perasaan puas!
Karena belum mengerti seorang murid Abu Nawas bertanya!
?,engapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilan #awaban yang
berbeda=?
?,anusia dibagi tiga tingatan! "ingatan mata- tingatan ota dan tingatan
hati!?
?Apaah tingatan mata itu=? tanya murid Abu Nawas! ?Ana ecil yang melihat
bintang di langit! la mengataan bintang itu ecil arena ia hanya menggunaan
mata!? #awab Abu Nawas mengandaian!
?Apaah tingatan ota itu=? tanya murid Abu Nawas! ?;rang pandai yang melihat
bintang di langit! la mengataan bintang itu besar arena ia berpengetahuan!?
#awab Abu Nawas!
?<alu apaah tingatan hati itu=? tanya murid Abu Nawas!
?;rang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit! la tetap mengataan
bintang itu ecil walaupun ia tahu bintang itu besar! Karena bagi orang yang
mengerti tida ada sesuatu apapun yang besar #ia dibandingan dengan
Ke,aha-$esaran Allah!?
Kini murid Abu Nawas mulai mengerti mengapa pertanyaan yang sama bisa
menghasilan #awaban yang berbeda! la bertanya lagi!
?Bahai guru- munginah manusia bisa menipu "uhan=?
?,ungin!? #awab Abu Nawas!
?$agaimana caranya=? tanya murid Abu Nawas ingin tahu!
?*engan merayuNya melalui pu#ian dan doa!? ata Abu Nawas ?A#aranlah doa itu
padau wahai guru!? pinta murid Abu Nawas ?*oa itu adalah : llahi lastu '.
(rdausi ahla- wala aFwa@alan naril #ahimi- /ahabli taubatan wagh(r d+unubi- /a
innaa gha(ru+ d+anbil @adhimi!
%edangan arti doa itu adalah : Bahai "uhanu- au ini tida pantas men#adi
penghuni surga- tetapi au tida aan uat terhadap panasnya api neraa! ;leh
sebab itu terimalah tobatu serta ampunilah dosa-dosau! Karena sesungguhnya
Hngaulah *+at yang mengampuni dosa-dosa besar!
oo999oo
Raa "iadikan Budak
Kadangala untu menun#uansesuatu epada sang 1a#a- Abu Nawas tida bisa
hanya seedar melaporannya secara lisan! 1a#a harus mengetahuinya dengan
mata epala sendiri- bahwa masih banya di antara rayatnya yang hidup
sengsara! Ada sa#a prate #ual beli buda!
*engan tead yang amat bulat Abu Nawas merencanaan men#uai $aginda 1a#a!
Karena menurut Abu Nawas hanya $aginda 1a#a yang paling patut untu di#ual!
$uanah selama ini $aginda 1a#a selalu miempermainan dirinya dan
menyengsaraan piirannya= ,aa sudah sepantasnyalah alau searang giliran
Abu Nawas mengerjai $aginda 1a#a!
Abu Nawas menghadap dan berata epada $aginda 1a#a 'arun Al 1asyid!
?Ada sesuatu yang amat menari yang aan hamba sampaian hanya epada
Padua yang mulia!?
?Apa itu wahai Abu Nawas=? tanya $aginda langsung tertari!
?%esuatu yang hamba yain belum pernah terlintas di dalam bena Padua yang
mulia!? ata Abu Nawas meyainan!
?Kalau begitu cepatlah a#a au e sana untu menyasiannya!? ata $aginda
1a#a tanpa rasa curiga sediit pun!
?"etapi $aginda !!! ? ata Abu Nawas senga#a tida melan#utan alimatnya!
?"etapi apa=? tanya $aginda tida sabar!
?$ila $aginda tida menyamarsebagai rayat biasa maa pasti nanti orang-orang
aan banya yang iut menyasian benda a#aib itu!? ata Abu Nawas!
Karena begitu besar eingintahuan $aginda 1a#a- maa beliau bersedia
menyamar sebagai rayat biasa seperti yang diusulan Abu Nawas!
Kemudian Abu Nawas dan $aginda 1a#a 'arun Al 1asyid berangat menu#u e
sebuah hutan!
%etibanya di hutan Abu Nawas menga#a $aginda 1a#a mendeati sebuah pohon
yang rindang dan memohon $aginda 1a#a menunggu di situ! %ementara itu Abu
Nawas menemui seorang badui yang peer#aannya men#uai buda! Ab## Nawas
menga#a pedagang buda itu untu mettrtat calon buda yang aan di#ual
epadanya dari #ara yang aga #auh! Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya
calon buda itu adalah teman deatnya! *ari itu Abu Nawas tida tega
men#ualnya di depan mata! %etelah pedagang buda itu memperhatian dari
e#auhan ia merasa coco! Abu Nawas pun membuatan surat uasa yang
menyataan bahwa pedagang buda searang mempunyai ha penuh atas diri
orang yang sedang dudu di bawah pohon rindang itu! Abu Nawas pergi begitu
menerima beberapa eping uang emas dari pedagang buda itu!
$aginda 1a#a masih menunggu Abu Nawas di situ etia pedagang buda
menghampirinya! la belum tahu mengapa Abu Nawas belum #uga menampaan
batang hidungnya! $aginda #uga merasa heran mengapa ada orang lain di situ!
?%iapa engau=? tanya $aginda 1a#a epada pedagang buda!
?Au adalah tuanmu searang!? ata pedagang buda itu aga asar!
"entu sa#a pedagang buda itu tida mengenali $aginda 1a#a 'arun Al 1asyid
dalam paaian yang amat sederhana!
?Apa masud perataanmu tadi=? tanya $aginda 1a#a dengan wa#ah merah
padam!
?Abu Nawas telah men#ual engau epadau dan inilah surat uasa yang baru
dibuatnya!? ata pedagang buda dengan asar!
?Abu Nawas men#ual diriu epadamu=? ata $aginda main mura!
?6a)? benta pedagang buda!
?"ahuah engau siapa au ini sebenarnya=? tanya $aginda geram!
?"ida dan itu tida perlu!? ata pedagang buda seenanya! <alu ia menyeret
buda barunya e belaang rumah! %ultan 'arun Al 1asyid diberi parang dan
diperintahan untu membelah ayu!
$egitu banya tumpuan ayu di belaang rumah badui itu sehingga
memandangnya sa#a %ultan 'arun Al 1asyid sudah merasa ngeri- apalagi harus
menger#aannya!
?Ayo er#aan)?
%ultan 'arun Al 1asyid mencoba memegang ayu dan mencoba membelahnya-
namun si badui melihat cara %ultan 'arun Al 1asyid memegang parang merasa
aneh!
?Kau ini bagaimana- bagian parang yang tumpul au arahan e ayu- sungguh
bodoh seali )?
%ultan 'arun Al 1asyid mencoba membali parang hingga bagian yang ta#am
terarah e ayu! la mencoba membelah namun tetap sa#a peer#aannya terasa
aneh dan au bagi si badui!
?;h- beginiah derita orang-orang misin mencari sesuap nasi- harus beer#a
eras lebih dahulu! Bah lama-lama au ta tahan #uga!? gumam %ultan 'arun Al
1asyid!
%i badui menatap %ultan 'arun Al 1asyid dengan pandangan heran dan lama-
lama men#adi marah! la merasa rugi barusan membeli buda yang bodoh!
?'ai badui) :uup semua ini au ta tahan!?
?Kurang a#ar au budau harus patuh epadau)? ata badui itu sembari
memuul baginda! "entu sa#a ra#a yang ta pernah disentuh orang ii men#erit
eras saat dipuul ayu!
?'ai badui) Au adalah ra#amu- %ultan 'arun Al 1asyid!? ata $aginda sambil
menun#uan tanda era#aannya!
Pedagang buda itu aget dan mulai mengenal $aginda 1a#a!
la pun langsung men#atuhan diri sembari menyembah $aginda 1a#a! $aginda
1a#a mengampuni pedagang buda itu arena ia memang tida tahu! "etapi
epada Abu Nawas $aginda 1a#a amat mura dan gemas! .ngin rasanya beliau
meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur!
oo999oo
Abu Nawas Mati
$aginda 1a#a pulang e istana dan langsung memerintahan para pra#uritnya
menangap Abu Nawas! "etapi Abu Nawas telah hilang entah emana arena ia
tahu sedang diburu para pra#urit era#aan! *an setelah ia tahu para pra#urit
era#aan sudah meninggalan rumahnya- Abu Nawas baru berani pulang e
rumah!
?%uamiu- para pra#urit era#aan tadi pagi mencarimu!?
?6a istriu- ini urusan gawat! Au baru sa#a men#ual %ultan 'arun Al 1asyid
men#adi buda!?
?Apa=?
?1a#a u#adian buda)?
?Kenapa au lauan itu suamiu!?
?%upaya dia tahu di negerinya ada prate #ual beli buda! *an #adi buda itu
sengsara!?
?%ebenarnya masudmu bai- tapi $aginda pasti marah! $utinya para pra#urit
diperintahan untu menangapmu!?
?,enurutmu apa yang aan dilauan %ultan 'arun Al 1asyid epadau!?
?Pasti au aan dihuum berat!?
?Dawat- au aan mengerahan ilmu yang usimpan-? Abu Nawas masu e
dalam- ia mengambil air wudhu lalu mendirian shalat dua raaat! <alu berpesan
epada istrinya apa yang harus diataan bila $aginda datang!
"ida berapa alama emudian tetangga Abu Nawas geger- arena istri Abu Nawas
men#erit-#erit!
?Ada apa=? tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh!
?'uuuuuu !!!! suamiu mati!!!!)?
?'ah) Abu Nawas mati=?
?lyaaaa!!!!)?
Kini abar ematian Abu Nawas tersebar e seluruh peloso negeri! $aginda
tere#ut! Kemarahan dan egeraman beliau aga susut mengingat Abu Nawas
adalah orang yang paling pintar menyenangan dan menghibur $aginda 1a#a!
$aginda 1a#a beserta beberapa pengawai beserta seorang tabib (doter) istana-
segera menu#u rumah Abu Nawas! "abib segera memerisa Abu Nawas! %esaat
emudian ia memberi laporan epada $aginda bahwa Abu Nawas memang telah
mati beberapa #am yang lalu!
%etelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbu#ur au ta berdaya- $aginda 1a#a
marasa terharu dan menetesan air mata! $eliau bertanya epada istri Abu
Nawas!
?Adaah pesan terahir Abu Nawas untuu=?
?Ada Padua yang mulia!? ata istri Abu Nawas sambil menangis!
?Kataanlah!? ata $aginda 1a#a!
?%uami hamba- Abu Nawas- memohon sudilah iranya $aginda 1a#a mengampuni
semua esalahannya dunia ahirat di depan rayat!? ata istri Abu Nawas terbata-
bata!
?$ailah alau itu permintaan Abu Nawas!? ata $aginda 1a#a menyanggupi!
&ena+ah Abu Nawas diusung di atas eranda! Kemudian $aginda 1a#a
mengumpulan rayatnya di tanah lapang!
$eliau berata- ?Bahai rayatu- dengaranlah bahwa hari ini au- %ultan 'arun
Al 1asyid telah memaa/an segala esalahan Abu Nawas yang telah diperbuat
terhadap diriu dari dunia hingga ahirat! *an alianlah sebagai sasinya!?
"iba-tiba dari dalam eranda yang terbungus ain hi#au terdengar suara eras-
?%yuuuuuuuuur !!!!!! )?
%eetia pengusung #ena+ah etauan- apalagi melihat Abu Nawas bangit
berdiri seperti mayat hidup! %eetia rayat yang berumpul lari tunggang
langgang- bertubruan dan banya yang #atuh terilir! Abu Nawas sendiri segera
ber#alan e hadapan $aginda! Paaiannya yang putih-putih biin $aginda eder
#uga!
?Kau!!! au!!!! sebenarnya mayat hidup atau memang au hidup lagi=? tanya
$aginda dengan gemetar!
?'amba masih hidup "uanu! 'amba mengucapan terima asih yang ta
terhingga atas pengampunan "uanu!?
?&adi au masih hidup=?
?6a- $aginda! %egar bugar- butinya ini hamba merasa lapar dan ingin segera
pulang!?
?Kurang a#ar) .lmu apa yang au paai Abu Nawas=
?.lmu dari mahaguru su( guru hamba yang sudah meninggal dunia!!!?
?A#aran ilmu itu epadau!!!?
?"ida mungin $aginda! 'anya guru hamba yang mampu melauannya!
'amba tida bisa menga#arannya sendiri!?
?*asar pelit )? $aginda menggerutu ecewa!
oo999oo
Taruhan #ang Berbahaya
Pada suatu sore etia Abu Nawas e warung teh awan-awannya sudah berada
di situ! ,erea memang senga#a sedang menunggu Abu Nawas!
?Nah ini Abu Nawas datang!? ata salah seorang dari merea!
?Ada apa=? ata Abu Nawas sambil memesan secangir teh hangat!
?Kami tahu engau selalu bisa melepasan diri dari perangap-perangap yang
dirancang $aginda 1a#a 'arun Al 1asyid! "etapi ami yain ali ini engau pasti
dihuum $aginda 1a#a bila engau berani melauannya!? awan-awan Abu
Nawas membua percaapan!
?Apa yang harus utautan! "ida ada sesuatu apapun yang perlu ditauti
ecuali epada Allah %wt!? ata Abu Nawas menentang!
?%elama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati
$aginda 1a#a 'arun Al 1asyid! $uanah begitu hai Abu Nawas=? tanya awan
Abu Nawas!
?"entu sa#a tida ada yang berani melauan hal itu arena itu adalah pelecehan
yang amat berat huumannya pasti dipancung!? ata Abu Nawas memberitahu!
?.tulah yang ingin ami etahui darimu! $eraniah engau melauannya=?
?%udah uataan bahwa au hanya taut epada Allah %wt! sa#a! %earang apa
taruhannya bila au bersedia melauannya=? Abu Nawas ganti bertanya!
?%eratus eping uang emas! *isamping itu $aginda harus tertawa tatala engau
pantati!? ata merea! Abu Nawas pulang setelah menyanggupi tawaran yang
amat berbahaya itu!
Kawan-awan Abu Nawas tida yain Abu Nawas sanggup membuat $aginda 1a#a
tertawa apalagi etia dipantati! Kayanya ali ini Abu Nawas harus berhadapan
dengan algo#o pemenggal epala!
,inggu depan $aginda 1a#a 'arun Al 1asyid aan mengadaan #amuan
enegaraan! Para menteri- pegawai istana dan orang-orang deat $aginda
diundang- termasu Abu Nawas! Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan
cepat arena ia harus menciptaan #alan eluar yang paling aman bagi
eselamatan lehernya dari pedang algo#o! "etapi bagi awan-awan Abu Nawas
hari-hari terasa amat pan#ang! Karena merea ta sabar menunggu pertaruhan
yang amat mendebaran itu!
Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai! $aginda 1a#a menginginan
per#amuan nanti meriah arena $aginda #uga mengundang ra#ara#a dari negeri
sahabat!
Ketia hari yang di#an#ian tiba- semua tamu sudah datang ecuali Abu Nawas!
Kawan-awan Abu Nawas yang menyasian dari #auh merasa ecewa arena Abu
Nawas tida hadir! Namun temyata merea eliru! Abu Nawas buannya tida
datang tetapi terlambat sehingga Abu Nawas dudu di tempat yang paling
belaang!
:eramah-ceramah yang mengesanan mulai disampaian oleh para ahli pidato!
*an tibalah giliran $aginda 1a#a 'arun Al 1asyid menyampaian pidatonya!
%eusai menyampaian pidato $aginda melihat Abu Nawas dudu sendirian di
tempat yang tida ada arpetnya! Karena merasa heran $aginda bertanya-
?,engapa engau tida dudu di atas arpet=?
?Padua yang mulia- hamba haturan terima aslh atas perhatian $aginda!
'amba sudah merasa cuup bahagia dudu di sini!? ata Abu Nawas!
?Bahai Abu Nawas- ma#ulah dan dudulah di atas arpet nanti paaianmu otor
arena dudu di atas tanah!? $aginda 1a#a menyaranan! ?Ampun "uanu yang
mulia- sebenarnya hamba ini sudah dudu di atas arpet!?
$aginda bingung mendengar pengauan Abu Nawas! Karena $aginda melihat
sendiri Abu Nawas dudu di atas lantai! ?Karpet yang mana yang engau
masudan wahai Abu Nawas=? tanya $aginda masih bingung!
?Karpet hamba sendiri "uanu yang mulia! %earang hamba selalu membawa
arpet e manapun hamba pergi!? Kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan
misteri!
?"etapi se#a tadi au belum melihat arpet yang engau bawa!? ata $aginda
1a#a bertambah bingung!
?$ailah $aginda yang mulia- alau memang ingin tahu maa dengan senang hati
hamba aan menun#uan epada Padua yang mulia!? ata Abu Nawas sambil
beringsut-ringsut e depan! %etelah cuup deat dengan $aginda- Abu Nawas
berdiri emudian menungging menun#uan potongan arpet yang ditempelan di
bagian pantatnya! Abu Nawas ini seolah-olah memantati $aginda 1a#a 'arun Al
1asyid! ,elihat ada sepotong arpet menempel di pantat Abu Nawas- $aginda
1a#a ta bisa membendung tawa sehingga beliau
terpingal-pingal diiuti oleh para undangan!
,enyasian e#adian yang menggelian itu awan-awan Abu Nawas merasa
agum!
,erea harus rela melepas seratus eping uang emas untu Abu Nawas!
oo999oo
Ketenangan Hati
%udan lama Abu nawas tida dipanggil e istana untu menghadap $aginda!
Abunawas #uga sudah lama tida muncul di edai teh! Kawan-awan Abunawas
banya yang merasa urang bergairah tanpa ehadiran Abu nawas! "entu sa#a
eadaan edai ta semara arena Abu nawas si pemicu tawa tida ada!
%uatu hari ada seorang lai-lai setengah baya e edai teh menanyaan Abu
nawas! la mengeluh bahwa ia tida menemuan #alan eluar dari rnasalah peli
yang dihadapi!
%alah seorang teman Abunawas ingin mencoba menolong!
?:obalah utaraan esulitanmu epadau barang-ali au bisa membantu!? Kata
awan Abunawas!
?$ailah! Au mempunyai rumah yang amat sempit! %edangan au tinggal
bersama istri dan edelapan ana-anau! 1umah itu ami rasaan terlalu sempit
sehingga ami tida merasa bahagia!? ata orang itu membeberan esulitannya!
Kawan Abunawas tida mampu memberian #alan eluar- #uga yang lainnya!
%ehingga merea menyaranan agar orang itu pergi menemui Abunawas di
rumahnya sa#a!
;rang itu pun pergi e rumah Abunawas! *an ebetulan Abu Nawas sedang
menga#i! %etelah mengutaraan esulitan yang sedang dialami- Abunawas
bertanya epada orang itu!
?Punyaah engau seeor domba=?
?"ida tetapi au mampu membelinya!? #awab orang itu!
?Kalau begitu belilah seeor dan tempatan domba itu di dalam rumahmu!?
Abunawas menyaranan!
;rang itu tida membantah! la langsung membeli seeor domba seperti yang
disaranan Abunawas!
$eberapa hari emudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas!
?Bahai Abunawas- au telah melasanaan saranmu- tetapi rumahu bertambah
sesa! Au dan eluargau merasa segala sesuatu men#adi lebih buru
dibandingan sebelum tinggal bersama domba!? ata orang itu mengeluh!
?Kalau begitu belilah lagi beberapa eor unggas dan tempatan #uga merea di
dalam rumahmu:? ata Abunawas!
;rang itu tida membantah! la langsung membeli beberapa eor unggas yang
emudian dimasuan e dalam rumahnya! $eberapa hari emudian orang itu
datang lagi e rumah Abu Nawas!
?Bahai Abu Nawas-au telah melasanaan saran-saranmu dengan menambah
penghuni rumahu dengan beberapa eor unggas! Namun begitu au dan
eluargau semain tida betah tinggal di rumah yang main banya
perighuninya! Kami bertambah merasa tersisa!? ata orang itu dengan wa#ah
yang semain muram!
?Kalau begitu belilah seeor ana unta dan peliharalah di dalam rumahmu!?ata
Abu Nawas menyaranan ;rang itu tida membantah! la langsung e pasar
hewan membeli seeor ana
unta untu dipelihara di dalam rumahnya!
$eberapa hari emudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas! la berata-
?Bahai Abu Nawas- tahuah engau bahwa eadaan di dalam rumahu searang
hampir seperti neraa! %emuanya berubah men#adi lebih mengerian dari pada
hari-hari sebelumnya! Bahai Abu Nawas- ami sudah tida tahan tinggal serumah
dengan binatang-binatang itu!? ata orang itu putus asa!
?$ailah- alau alian sudah merasa tida tahan maa #uallah ana unta itu!?
ata Abu Nawas!
;rang itu tida membantah! la langsung men#ual ana unta yang baru dibelinya!
$eberapa hari emudian Abu Nawas pergi e rumah orang itu ?$agaimana
eadaan alian searang=? Abu Nawas bertanya!
?Keadaannya searang lebih bai arena ana unta itu sudah tida lagi tinggal
disini!? ata orang itu tersenyum! ?$ailah- alau begitu searang #uallah unggas-
unggasmu!? ata Abu Nawas!
;rang itu tida membantah! la langsung men#ual unggas-unggasnya!
$eberapa hari emudian Abu Nawas mengun#ungi orang itu!
?$agaimana eadaan rumah alian searang =? Abu Nawas bertanya!
?Keadaan searang lebih menyenangan arena unggas-unggas itu sudah tida
tinggal bersama ami!? ata orang itu dengan wa#ah ceria!
?$ailah alau begitu searang #uallah domba itu!? ata Abu Nawas!
;rang itu tida membantah! *engan senang hati ia langsung men#ual dombanya!
$eberapa hari emudian Abu Nawas bertamu e rumah orang itu! la bertanya-
?$agaimana eadaan rumah alian searang =? ?Kami merasaan rumah ami
bertambah luas arena binatang-binatang itu sudah tida lagi tinggal bersama
ami! *an ami searang merasa lebih berbahagia daripada dulu! Kami
mengucapan terima asih yang ta terhingga epadamu hai Abu Nawas!? Kata
orang itu dengan wa#ah berseri-seri!
?%ebenarnya batas sempit dan luas itu tertancap dalam piiranmu! Kalau engau
selalu bersyuur atas nimat dari "uhan maa "uhan aan mencabut esempitan
dalam hati dan piiranmu!? ata Abu Nawas men#elasan!
*an sebelum Abu Nawas pulang- ia bertanya epada orang itu- ?Apaah engau
sering berdoa =?
?6a!? #awab orang itu!
?Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tida mesti diterima oleh Allah arena
manaala Allah membua pintu pemahaman epada engau etia *ia tida
memberi engau- maa etiadaan pemberian itu merupaan pemberian yang
sebenarnya!?
oo999oo
Manusia Bertelur
%udah bertahun-tahun $aginda 1a#a 'arun Al 1asyid ingin mengalahan Abu
Nawas! Namun perangap-perangap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi
dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas! $aginda 1a#a tida putus asa!
,asih ada puluhan #aring muslihat untu men#erat Abu Nawas!
$aginda 1a#a beserta para menteri sering mengun#ungi tempat pemandian air
hangat yang hanya diun#ungi para pangeran- bangsawan dan orang-orang
terenal!
%uatu sore yang cerah etia $aginda 1a#a beserta para menterinya berendam di
olam- beliau berata epada para menteri- ?Au punya aal untu men#eba Abu
Nawas!?
?Apaah itu wahai Padua yang mulia =? tanya salah seorang menteri!
?Kalian ta usah tahu dulu! Au hanya menghendai alian datang lebih dini
beso sore! &angan lupa datanglah beso sebelum Abu Nawas datang arena au
aan mengundangnya untu mandi bersama-sama ita!? ata $aginda 1a#a
memberi pengarahan! $aginda 1a#a memang senga#a tida menyebutan tipuan
apa yang aan digelar beso!
Abu Nawas diundang untu mandi bersama $aginda 1a#a dan para menteri di
pemandian air hangat yang terenal itu! %eperti yang telah direncanaan-
$aginda 1a#a dan para meriteri sudah datang lebih dahulu! $aginda membawa
sembilan belas butir telur ayam! *elapan belas butir dibagian epada para
menterinya! %atu butir untu dirinya sendiri! Kemudian $aginda memberi
pengarahan singat tentang apa yang telah direncanaan untu men#eba Abu
Nawas!
Ketia Abu Nawas datang- $aginda 1a#a beserta para menteri sudah berendam di
olam! Abu Nawas melepas paaian dan langsung iut berendam! Abu Nawas
harap-harap cemas! Kira-ira permainan apa lagi yang aan dihadapi! ,ungin
permainan ali ini lebih berat arena $aginda 1a#a tida memberi tenggang watu
untu berpiir!
"iba-tiba $aginda 1a#a membuyaran lamunan Abu Nawas! $eliau berata- ?'ai
Abu Nawas- au mengundangmu mandi bersama arena ingin menga#a engau
iut dalam permainan ami?
?Permainan apaah itu Padua yang mulia =? tanya Abu Nawas belum mengerti!
?Kita seali-ali melauan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilauan oleh
binatang! %ebagai manusia ita mesti bisa dengan cara ita masing-masing!? ata
$aginda sambil tersenyum!
?'amba belum mengerti $aginda yang mulia!? ata Abu Nawas aga etautan!
?,asing-masing dari ita harus bisa bertelur seperti ayam dan barang siapa yang
tida bisa bertelur maa ia harus dihuum)? ata $aginda!
Abu Nawas tida berata apa-apa!Ba#ahnya nampa murung! la semain yain
dirinya ta aan bisa lolos dari lubang #ebaan $aginda dengan mudah!
,elihat wa#ah Abu Nawas murung- wa#ah $aginda 1a#a semain berseri-seri!
?Nan searang apalagi yang ita tunggu! Kita menyelam lalu nai e atas sambil
menun#uan telur ita masing-masing!? perintah $aginda 1a#a!
$aginda 1a#a dan para menteri mulai menyelam- emudian nai e atas satu
persatu derigan menanting sebutir telur ayam! Abu Nawas masih di dalam olam!
ia tentu sa#a tida sempat mempersiapan telur arena ia memang tida tahu
alau ia diharusan bertelur seperti ayam! Kini Abu Nawas tahu alau $aginda
1a#a dan para menteri telah mempersiapan telur masing-masing satu butir!
Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tida aan pernah
ada yang bisa!
Karena dadanya mulai terasa sesa! Abu Nawas cepat-cepat muncul e
permuaan emudian nai e atas! $aginda 1a#a langsung mendeati Abu Nawas!
Abu Nawas nampa tenang- bahan ia berlaau aneh- tiba-tiba sa#a ia
mengeluaran suara seperti ayam #antan beroo- eras seali sehingga $aginda
dan para menterinya merasa heran!
?Ampun "uanu yang mulia! 'amba tida bisa bertelur seperti $aginda dan para
menteri!? ata Abu Nawas sambil membungu hormat!
?Kalau begitu engau harus dihuum!? ata $aginda bangga!
?"unggu dulu wahai "uanu yang mulia!? ata Abu Nawas memohon!
?Apalagi hai Abu Nawas!? ata $aginda tida sabar!
?Padua yang mulia- sebelumnya i#inan hamba membela diri! %ebenarnya alau
hamba mau bertelur- hamba tentu mampu! "etapi hamba merasa men#adi ayam
#antan maa hamba tida bertelur! 'anya ayam betina sa#a yang bisa bertelur!
Ku uru yuuuuu!!!)? ata Abu Nawas dengan membusungan dada!
$aginda 1a#a tida bisa berata apa-apa! Ba#ah $aginda dan para menteri yang
semula cerah penuh emenangan ini mendada berubah men#adi merah padam
arena malu! %ebab merea dianggap ayam betina!
Abu Nawas memang licin- malah ini lebih licin dari pada belut! Karena merasa
malu- $aginda 1a#a 'arun Al 1asyid dan para menteri segera berpaaian dan
embali e istana tanpa mengucapan sapatah ata pun!
,emang Abu Nawas yang tampanya blo@on itu sebenarnya diaui oleh para
ilmuwan sebagai ahli mantiF atau ilmu logia! Dampang sa#a baginya untu
membola-balian dan mempermainan ata-ata guna men#atuhan mental
lawan-lawannya!
oo999oo
Peringatan Aneh
%uatu hari Abu Nawas dipanggil $aginda!
?Abu Nawas!? ata $aginda 1a#a 'arun Al 1asyid memulai pembicaraan!
?*aulat Padua yang mulia!? ata Abu Nawas penuh ta+im!
?Au harus berterus terang epadamu bahwa ali ini engau upanggil buan
untu upermainan atau uperangap! "etapi au benar-benar memerluan
bantuanmu!? ata $aginda bersungguh-sungguh!
?Derangan apaah yang bisa hamba lauan untu Padua yang mulia=? tanya
Abu Nawas!
?Ketahuilah bahwa beberapa hari yang lalu au mendapat un#ungan enegaraan
dari negeri sahabat! Kebetulan ra#anya beragama 6ahudi! 1a#a itu adalah sahabat
aribu! $egitu dia ber#umpa denganu dia langsung mengucapan salam secara
.slam- yaitu Assalamualaium (ese#ahteraan buat alian semua) Au ta
menduga sama seali! "anpa piir pan#ang au men#awab sesuai dengan yang
dia#aran oleh agama ita- yaitu alau mendapat salam dari orang yang tida
beragama .slam hendalah engau #awab dengan Bassamualaium (Kecelaaan
bagi amu) "entu sa#a dia merasa tersinggung!
*ia menanyaan mengapa au tega membalas salamnya yang penuh doa
eselamatan dengan #awaban yang mengandung ecelaaan! %aat itu sungguh
au ta bisa berata apa-apa selain diam! Pertemuanu dengan dia selan#utnya
tida ber#alan dengan semestinya! Au berusaha men#elasan bahwa au hanya
melasanaan apa yang dian#uran oleh a#aran agama .slam! "etapi dia tida bisa
menerima pen#elasanu! Au merasaan bahwa pandangannya terhadap agama
.slam tida semain bai- tetapi sebalinya! *an sebelum ami berpisah dia
berata: 1upanya hubungan antara! ita mulai searang tida semain bai-
tetapi sebalinya! Namun bila engau mempunyai alasan laih yang bisa au
terima- ita aan tetap bersahabat!? ata $aginda men#elasan dengan wa#ah
yang amat murung!
?Kalau hanya itu persoalannya- mungin- hamba bisa memberian alasan yang
diehendai ra#a/ sahabat Padua itu yang mulia!? ata Abu Nawas meyainan
$aginda!
,endengar esanggupan Abu Nawas- $aginda amat riang! $eliau berulang-ulang
menepu punda Abu Nawas! Ba#ah $aginda yang semula gundah gulana
seetia itu berubah cerah secerah matahari di pagi hari!
?:epat ataan- wahai Abu Nawas! &angan biaran au menunggu!? Kata $aginda
ta sabar!
?$aginda yang mulia- memang sepantasnyalah alau ra#a 6ahudi itu
menghaturan ucapan salam eselamatan dan ese#ahteraan epada $aginda!
Karena a#aran .slam memang menu#u eselamatan (dari sisa api neraa) dan
ese#ahteraan (surga) %edangan 1a#a 6ahudi itu tahu $aginda adalah orang
.slam! $uanah .slam menga#aran tauhid (yaitu tida menyeutuan Allah
dengan yang lain- #uga tida menganggap Allah mempunyai ana! A#aran tauhid
ini tida dimilii oleh agama-agama lain termasu agama yang dianut 1a#a 6ahudi
sahabat Padua yang mulia! A#aran agama 6ahudi menganggap A+air adalah ana
Allah seperti orang Nasrani beranggapan .sa ana Allah! ,aha %uci Allah dari
segala sangaan merea!"ida pantas Allah mempunyai ana!
%edangan orang .slam membalas salam dengan ucapan Bassamualaium
(ecelaaan bagi amu) buan berarti ami mendoaan amu agar celaa!
"etapi semata-mata arena etulusan dan e#u#uran a#aran .slam yang masih
bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang aan menimpa
merea bila merea tetap berpegang teguh pada eyainan yang eliru itu- yaitu
tuduhan merea bahwa Allah 6ang ,aha Pengasih mempunyai ana!? Abu Nawas
men#elasan!
%eetia itu egundahan $aginda 1a#a 'arun Al 1asyid sirna! Kali ini saing
gembiranya $aginda menawaran Abu Nawas agar memilih sendiri hadiah apa
yang disuai! Abu Nawas tida memilih apa-apa arena ia bereyainan bahwa
ta selayanya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaian!
oo999oo
Asmara Memang Aneh
%ecara ta terduga Pangeran yang men#adi putra mariota #atuh sait! %udah
banya tabib yang didatangan untu memerisa dan mengobati tapi ta seorang
pun mampu menyembuhannya! Ahirnya 1a#a mengadaan sayembara!
%ayembara boleh diiuti oleh rayat dari semua lapisan! "ida terecuali oleh para
pendudu negeri tetangga!
%ayembara yang menyediaan hadiah menggiuran itu dalam watu beberapa
hari berhasil menyerap ratusan peserta! Namun ta satu pun dari merea berhasil
mengobati penyait sang pangeran! Ahirnya sebagai sahabat deat Abu Nawas-
menawaran #asa bai untu menolong sang putra mahota!
$aginda 'arun Al 1asyid menerima usul itu dengan penuh harap! Abu Nawas
sadar bahwa dirinya buan tabib! *ari itu ia tida membawa peralatan apa-apa!
Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa
peralatan yang mungin diperluan! ,erea berpiir munginah orang macam
Abu Nawas ini bisa mengobati penyait sang pangeran= %edangan para tabib
terenal dengan peralatan yang lengap sa#a tida sanggup! $ahan penyaitnya
tida terlaca! Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertu#u padanya!
Namun Abu Nawas tida begitu memperduliannya!
Abu Nawas dipersilahan memasui amar pangeran yang sedang terbaring! .a
menghampiri sang pangeran dan dudu di sisinya!
%etelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat- Abu Nawas
berata- ?%aya membutuhan seorang tua yang di masa mudanya sering
mengembara e peloso negeri!?
;rang tua yang diinginan Abu Nawas didatangan! ?%ebutan satu persatu
nama-nama desa di daerah selatan!? perintah Abu Nawas epada orang tua itu!
Ketia orang tua itu menyebutan nama-nama desa bagian selatan- Abu Nawas
menempelan telinganya e dada sang pangeran! Kemudian Abu Nawas
memerintahan agar menyebutan bagian utara- barat dan timur! %etelah semua
bagian negeri disebutan- Abu Nawas mohon agar dii+inan mengun#ungi sebuah
desa di sebelah utara! 1a#a merasa heran!
?Hngau uundang e sini buan untu bertamasya!? ?'amba tida bermasud
berlibur 6ang ,ulia!? ata Abu Nawas!
?"etapi au belum paham!? ata 1a#a!
?,aa/an hamba- Padua 6ang ,ulia! Kurang bi#asana rasanya bila hamba
#elasan searang!? ata Abu Nawas! Abu Nawas pergi selama dua hari!
%eembali dari desa itu Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisian
sesuatu emudian menempelan telinganya e dada sang pangeran! <alu Abu
Nawas menghadap 1a#a!
?Apaah 6ang ,ulia masih menginginan sang pangeran tetap hidup=? tanya Abu
Nawas!
?Apa masudmu=? 1a#a balas bertanya!
?%ang pangeran sedang #atuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara
negeri ini!? ata Abu Nawas men#elasan!
?$agaimana au tahu=?
?Ketia nama-nama desa di seluruh negeri disebutan tiba-tiba degup #antungnya
bertambah eras etia mendengaran nama sebuah desa di bagian utara negeri
ini! *an sang pangeran tida berani mengutaraannya epada $aginda!?
?<alu apa yang harus au lauan=? tanya 1a#a!
?,engawinan pangeran dengan gadis desa itu!?
?Kalau tida=? tawar 1a#a ragu-ragu!
?:inta itu buta! $ila ita tida berusaha mengobati ebutaannya- maa ia aan
mati!? 1upanya saran Abu Nawas tida bisa ditola! %ang pangeran adalah putra
satu-satunya yang merupaan pewaris tunggal era#aan!
Abu Nawas benar! $egitu mendengar persetu#uan sang 1a#a- sang pangeran
berangsur-angsur pulih! %ebagai tanda terima asih 1a#a memberi Abu Nawas
sebuah cincin permata yang amat indah!
oo999oo
'ara Memilih %alan
Kawan-awan Abu Nawas merencanaan aan mengadaan per#alanan wisata e
hutan! "etapi tanpa eiutsertaan Abu Nawas per#alanan aan terasa
memenatan dan membosanan! %ehingga merea beramai-ramai p
ergi e rumah Abu Nawas untu menga#anya iut serta! Abu Nawas tida
eberatan!
,erea berangat dengan mengendarai eledai masing-masing sambil
bercengrama!
"a terasa merea telah menempuh hampir separo per#alanan! Kini merea tiba di
pertigaan #alan yang #auh dari perumahan pendudu! ,erea berhenti arena
merea ragu-ragu! %etahu merea edua #alan itu memang menu#u e hutan
tetapi hutan yang merea tu#u adalah hutan wisata! $uan hutan yang dihuni
binatang-binatang buas yang #ustru aan membahayaan #iwa merea!
Abu Nawas hanya bisa menyaranan untu tida menerusan per#alanan arena
bila salah pilih maa merea semua ta aan pernah bisa embali! $uanah lebih
bi#asana bila ita meninggalan sesuatu yang meraguan= "etapi salah seorang
dari merea tiba-tiba berata-
?Au mempunyai dua orang sahabat yang tinggal deat sema-sema sebelah
sana! ,erea adalah saudara embar! "a ada seorang pun yang bisa
membedaan eduanya arena rupa merea begitu mirip! 6ang satu selalu
berata #u#ur sedangan yang lainnya selalu berata bohong! *an merea adalah
orang-orang aneh arena merea hanya mau men#awab satu pertanyaan sa#a!?
?Apaah engau mengenali salah satu dari merea yang selalu berata benar=?
tanya Abu Nawas!
?"ida!? #awab awan Abu Nawas singat!
?$ailah alau begitu ita beristirahat se#ena!? usul Abu Nawas!
Abu Nawas maan daging dengan madu bersama awan-awannya!
%eusai maan merea berangat menu#u e rumah yang dihuni dua orang embar
bersaudara! %etelah pintu dibua- maa eluarlah salah seorang dari dua orang
embar bersaudara itu!
?,aa/- au sangat sibu hari ini! Hngau hanya boleh menga#uan satu
pertanyaan sa#a! "ida boleh lebih!? atanya! Kemudian Abu Nawas menghampiri
orang itu dan berbisi! ;rang itu pun #uga men#awab dengan cara berbisi pula
epada Abu Nawas! Abu Nawas mengucapan terima asih dan segera mohon
diri!
?'utan yang ita tu#u melewati #alan sebelah anan!? ata Abu Nawas mantap
epada awan-awannya!
?$agaimana au bisa memutusan harus menempuh #alan sebelah anan=
%edangan ita tida tahu apaah orang yang ita tanya itu orang yang selalu
berata benar atau yang selalu berata bohong=? tanya salah seorang dari
merea!
?Karena orang yang utanya menun#uan #alan yang sebelah iri!? ata Abu
Nawas!
Karena masih belum mengerti #uga- maa Abu Nawas men#elasan! ?"adi au
bertanya: Apa yang aan diataan saudaramu bila au bertanya #alan yang mana
yang menu#u hutan yang indah=? $ila #alan yang benar itu sebelah anan dan bila
orang itu ebetulan yang selalu berata benar maa ia aan men#awab: &alan
sebelah iri- arena ia tahu saudara Kembarnya aan mengataan #alan sebelah
iri sebab saudara embarnya selalu berbohong! $ila orang itu ebetulan yang
selalu berata bohong- maa ia aan men#awab: #alan sebelah iri- arena ia tahu
saudara embarnya aan mengataan #alan sebelah iri sebab saudara
embarnya selalu berata benar!
oo999oo
Strategi Maling
"anpa piir pan#ang Abu Nawas memutusan untu men#ual eledai
esayangannya! Keledai itu merupaan endaraan Abu Nawas satu-satunya!
%ebenarnya ia tida tega untu men#ualnya! "etapi eluarga Abu Nawas amat
membutuhan uang! *an istrinya setu#u!
Keesoan harinya Abu Nawas membawa eledai e pasar! Abu Nawas tida tahu
alau ada seelompo pencuri yang terdiri dari empat orang telah mengetahui
eadaan dan rencana Abu Nawas! ,erea sepaat aan memperdaya Abu Nawas!
1encana pun mulai merea susun!
Ketia Abu Nawas beristirahat di bawah pohon- salah seorang mendeat dan
berata-
?Apaah engau aan men#ual ambingmu=?
"entu sa#a Abu Nawas terperan#at mendengar pertanyaan yang begitu tibatiba!
?.ni buan ambing!? ata Abu Nawas!
?Kalau buan ambing- lalu apa=? tanya pencuri itu selan#utnya!
?Keledai!? ata Abu Nawas!
?Kalau engau yain itu eledai- #ual sa#a e pasar dan dan tanyaan pada
merea!? ata omplotan pencuri itu sambil berlalu! Abu Nawas tida
terpengaruh! Kemudian ia menerusan per#alanannya!
Ketia Abu Nawas sedang menunggang eledai- pencuri edua menghampirinya
dan berata!?,engapa au menunggang ambing!?
?.ni buan ambing tapi eledai!?
?Kalau itu eledai au tida bertanya seperti itu- dasar orang aneh! Kambing o
diataan eledai!?
?Kalau ini ambing@ au tida aan menungganginya!? #awab Abu Nawas tanpa
ragu!
?Kalau engau tida percaya- pergilah e pasar dan tanyaan pada orang-orang di
sana!? ata pencuri edua sambil berlalu!
Abu Nawas belum terpengaruh dan ia tetap ber#alan menu#u pasar!
Pencuri etiga datang menghampiri Abu Nawas-?'ai Abu Nawas aan au bawa e
mana ambing itu=?
Kali ini Abu Nawas tida segera men#awab!la mulai ragu- sudah tiga orang
mengataan alau hewan yang dibawanya adalah ambing!
Pencuri etiga tida menyia-nyiaan esempatan! la main merecoi ota Abu
Nawas- ?%udahlah- biarpun au bersieras hewan itu adalah eledai nyatanya itu
adalah ambing- ambing !!!!!!! ambiiiiiing )?
Abu Nawas berhenti se#ena untu beristirahat di bawah pohon! Pencuri eempat
melasanaan strategi busunya! la dudu di samping Abu Nawas dan menga#a
tooh cerdi ini untu berbincang-bincang!
?Ahaa- bagus seali ambingmu ini!!!)? pencuri eempat membua percaapan!
?Kau #uga yain ini ambing=? tanya Abu Nawas!
?<ho= ya #elas seali alau hewan ini adalah ambing! Kalau boleh au ingin
membelinya!?
?$erapa au mau membayarnya=?
?"iga dirham)?
Abu Nawas setu#u! %etelah menerima uang dari pencuri eempat emudian Abu
Nawas langsung pulang! %etiba di rumah Abu Nawas dimarahi istrinya!
?&adi eledai itu hanya engau #ual tiga dirham lantaran merea mengataan
bahwa eledai itu ambing=? Abu Nawas tida bisa men#awab! la hanya
mendengaran ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongol! Kini ia
baru menyadari alau sudah diperdayai oleh omplotan pencuri yang
menggoyahan aal sehatnya!
Abu Nawas merencanaan sesuatu! la pergi e hutan mencari sebatang ayu
untu di#adian sebuah tongat yang nantinya bisa menghasilan uang!!!
1encana Abu Nawas ternyata ber#alan lancar! 'ampir semua orang membicaraan
ea#aiban tongat Abu Nawas! $erita ini #uga terdengar oleh para pencuri yang
telah menipu Abu Nawas! ,erea langsung tertari! $ahan merea melihat
sendiri etia Abu Nawas membeli barang atau maan tanpa membayar tetapi
hanya dengan mengacungan tongatnya! ,erea berpiir alau tongat itu bisa
dibeli maa tentu merea aan aya arena hanya dengan mengacungan
tongat itu merea aan mendapatan apa yang merea inginan!
Ahirnya merea mendeati Abu Nawas dan berata- ?Apaah tongatmu aan
di#ual=?
?"ida!? #awab Abu Nawas dengan cue!
?"etapi ami bersedia membeli dengan harga yang amat tinggi!? ata merea!
?$erapa=? ata Abu Nawas pura-pura merasa tertari!
?%eratus dinar uang emas!? ata merea tanpa ragu-ragu!
?"etapi tongat ini adalah tongat wasiat satu-satunya yang au milii!? Kata Abu
Nawas sambil tetap berpura-pura tida ingin men#ual tongatnya!
?*engan uang seratus dinar engau sudah bisa hidup ena!? Kata merea main
penasaran!
Abu Nawas diam beberapa saat sepertinya merasa eberatan seali!
?$ailah alau begitu!? ata Abu Nawas emudian sambil menyerahan
tongatnya!
%etelah menerima seratus dinar uang emas Abu Nawas segera melesat pulang!
Para pencuri itu segera mencari warung terdeat untu membutian ea#aiban
tongat yang baru merea beli! %eusai maan merea mengacungan tongat itu
epada pemili edai! "entu sa#a pemili edai marah!
?Apa masudmu mengacungan tongat itu padau=? ?$uanah Abu Nawas #uga
mengacungan tongat ini dan engau membebasannya=? tanya para pencuri
itu!
?$enar! "etapi engau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipan se#umlah uang
epadau sebelum maan di sini)?
?Dila) "emyata ita tida mendapat euntungan sama seali menipu Abu Nawas!
Kita malah rugi besar)? umpat para pencuri dengan rasa dongol!
oo999oo
Menebak Pen!uri
Pada +aman dahulu orang berpiir dengan cara yang amat sederhana! *an arena
esederhanaan berpiir ini seorang pencuri yang telah berhasil menggondol
seratus eping lebih uang emas mili seorang saudagar aya tida sudi
menyerah!
'aim telah berusaha eras dengan berbagai cara tetapi tida berhasil
menemuan pencurinya! Karena merasa putus asa pemili harta itu
mengumuman epada siapa sa#a yang telah mencuri harta milinya merelaan
separo dari #umlah uang emas itu men#adi mili sang pencuri bila sang pencuri
bersedia mengembalian! "etapi pencuri itu malah tida berani menampaan
bayangannya!
Kini asus itu semain ruwet tanpa penyelesaian yang #elas! ,asud bai
saudagar aya itu tida mendapat-tanggapan yang sepantasnya dari sang
pencuri! ,aa tida bisa disalahan bila saudagar itu mengadaan sayembara
yang berisi barang siapa berhasil menemuan pencuri uang emasnya- ia berha
sepenuhnya memilii harta yang dicuri!
"ida sediit orang yang mencoba tetapi semuanya andas! %ehingga pencuri itu
bertambah merasa aman tentram arena ia yain #ati dirinya ta aan ter#angau!
6ang lebih men#engelan adalah ia #uga berpura-pura mengiuti sayembara!
"ida berlebihan bila diataan bahwa menghadapi orang seperti ini bagaian
menghadapi #in! ,erea tahu ita- sedangan ita tida! %eorang pendudu
berata epada haim setempat!
?,engapa tuan haim tida minta bantuan Abu Nawas sa#a=?
?$uanah Abu Nawas sedang tida ada di tempat=? ata haim itu bali
bertanya!
?Kemana dia=? tanya orang itu!
?Ke *amaus!? #awab haim
?Antu eperluan apa=? orang itu ingin tahu!
?,emenuhi undangan pangeran negeri itu!? ata haim!
?Kapan ia datang=? tanya orang itu lagi!
?,ungin dua hari lagi!? #awab haim!
Kini harapan tertumpu sepenuhnya di atas punda Abu Nawas!
Pencuri yang selama ini merasa aman searang men#adi resah dan tertean! .a
merencanaan meninggalan ampung halaman dengan membawa serta uang
emas yang berhasil dicuri! "etapi ia membatalan niat arena dengan menyingir
e luar daerah berarti sama halnya dengan membua topeng dirinya sendiri! la
lalu bertead tetap tinggal apapun yang aan ter#adi!
Abu Nawas telah embali e $aghdad arena tugasnya telah selesai! Abu Nawas
menerima tawaran mengiuti sayembara menemuan pencuri uang emas! 'ati
pencuri uang emas itu tambah berdebar ta aruan mendengar Abu Nawas
menyiapan siasat!
Keesoan harinya semua pendudu dusun diharusan berumpul di depan
gedung pengadilan! Abu Nawas hadir dengan membawa tongat dalam #umlah
besar! "ongat-tongat itu mempunyai uuran yang sama pan#ang! "anpa berata-
ata Abu Nawas membagi-bagian tongat-tongat yang dibawanya dari runnah!
%etelah masing-masing mendapat satu tongat- Abu Nawas berpidato- ?"ongat-
tongat itu telah au mantrai! $eso pagi alian harus menyerahan embali
tongat yang telah au bagian! &angan hawatir- tongat yang dipegang oleh
pencuri selama ini menyembunyian diri aan bertambah pan#ang satu #ari
telun#u! %earang pulanglah alian!?
;rang-orang yang merasa tida mencuri tentu tida mempunyai piiran apaapa!
"etapi sebalinya- si pencuri uang emas itu merasa etautan! la tida bisa
meme#aman mata walaupun malam semain larut! la terus berpiir eras!
Kemudian ia memutusan memotong tongatnya sepan#ang satu #ari telun#u
dengan begitu tongatnya aan tetap elihatan seperti uuran semula!
Pagi hari orang mulai berumpul di depan gedung pengadilan! Pencuri itu merasa
tenang arena ia yain tongatnya tida aan bisa dietahui arena ia telah
memotongnya sepan#ang satu #ari telun#u! $uanah tongat si pencuri aan
bertambah pan#ang satu #ari telun#u= la memu#i ecerdian diri sendiri arena ia
ternyata aan bisa mengelabui Abu Nawas!
Antrian pan#ang mulai terbentu! Abu Nawas memerisa tongat-tongat yang
dibagian emarin! Pada giliran si pencuri tiba Abu Nawas segera mengetahui
arena tongat yang dibawanya bertambah pende satu #ari telun#u! Abu Nawas
tahu pencuri itu pasti melauan pemotongan pada tongatnya arena ia taut
tongatnya bertambah pan#ang!
Pencuri itu diadili dan dihuum sesuai dengan esalahannya! %eratus eping lebih
uang emas ini berpindah e tangan Abu Nawas! "etapi Abu Nawas tetap
bi#asana- sebagian dari hadiah itu diserahan embali epada eluarga si
pencuri- sebagian lagi untu orang-orang misin dan sisanya untu eluarga Abu
Nawas sendiri!
oo999oo
Ti&u "ibalas Ti&u
Ada seorang 6ogis (Ahli 6oga) menga#a seorang Pendeta berseongol aan
memperdaya .man Abu Nawas! %etelah merea mencapai ata sepaat- merea
berangat menemui Abu Nawas di ediamannya!
Ketia merea datang Abu Nawas sedang melauan salat *huha! %etelah
dipersilahan masu oleh istri Abu Nawas merea masu dan menunggu sambil
berbincang-bincang santai!
%eusai salat Abu Nawas menyambut merea! Abu Nawas dan para tamunya
bercaap-caap se#ena!
?Kami sebenarnya ingin menga#a engau melauan pengembaraan suci! Kalau
engau tida eberatan bergabunglah bersama ami!? ata Ahli 6oga!
?*engan senang hati! <alu apan rencananya=? tanya Abu Nawas polos!
?$eso pagi!? ata Pendeta!
?$ailah alau begitu ita bertemu di warung teh beso!? ata Abu Nawas
menyanggupi!
'ari beriutnya merea berangat bersama! Abu Nawas mengenaan #ubah
seorang %u(! Ahli 6oga dan Pendeta memaai seragam eagamaan merea
masing-masing! *i tengah #alan merea mulai diserang rasa lapar arena merea
memang senga#a tida membawa beal!
?'ai Abu Nawas- bagaimana alau engau sa#a yang mengumpulan derma guna
membeli maanan untu ita bertiga! Karena ami aan mengadaan ebatian!?
ata Pendeta! "anpa banya bicara Abu Nawas berangat mencari dan
mengumpulan derma dari dusun satu e dusun lain! %etelah derma terumpul-
Abu Nawas membeli maanan yang cuup untu tiga orang! Abu Nawas embali
e Pendeta dan Ahli 6oga dengan membawa maanan! Karena sudah ta sanggup
menahan rasa lapar Abu Nawas berata- ?,ari segera ita bagi maanan ini
searang #uga!? ?&angan searang! Kami sedang berpuasa!? ata Ahli 6oga!
?"etapi au hanya menginginan bagianu sa#a sedangan bagian alian terserah
pada alian!? ata Abu Nawas menawaran #alan eluar!
?Au tida setu#u! Kita harus seiring seirama dalam berbuat apa pun:? ata
Pendeta!
?$etul au pun tida setu#u arena watu maanu beso pagi!
$eso pagi au baru aan berbua!? ata Ahli 6oga!
?$uanah au yang engau #adian alat pencari derma *an derma itu searang
telah utuar dengan maanan ini! %earang alian tida mengi#inan au
mengambil bagian sendiri! .tu tida masu aal!? ata Abu Nawas mulai merasa
#engel! Namun begitu Pendeta dan Ahli 6oga tetap bersieras tida mengi#inan
Abu Nawas mengambil bagian yang men#a hanya!
Abu Nawas penasaran! la mencoba seali lagi meyainan awan-awannya agar
mengi#inan ia memaan bagianya! "etapi merea tetap sa#a menola!
Abu Nawas benar-benar merasa #engel dan marah! Namun Abu Nawas tida
memperlihatan sediit pun e#engelan dan emarahannya!
?$agaimana alau ita mengadaan per#an#ian!? ata Pendeta epada Abu Nawas!
?Per#an#ian apa=? tanya Abu Nawas!
?Kita adaan lomba! $arangsiapa di antara ita bermimpi paling indah maa ia
aan mendapat bagian yang terbanya yang edua lebih sediit dan yang
terburu aan mendapat paling sediit!? Pendeta itu men#elasan!
Abu Nawas setu#u! la tida memberi omentar apa-apa!
.I/alam semain larut! Hmbun mulai turun e bumi! Pendeta dan Ahli 6oga
mengantu dan tidur! Abu Nawas tida bisa tidur! la hanya berpura-pura tidur!
%etelah merasa yain awan-awannya sudah terlelap Abu Nawas menghampiri
maanan itu! "anpa berpiir dua ali Abu Nawas memaan habis maanan itu
hinggatida tersisa sediit pun! %etelah merasa eenyangan Abu Nawas baru
bisa tidur!
Keesoan hari merea bangun hampir bersamaan! Ahli 6oga dengan wa#ah
berseri-seri bercerita- ?"adi malam au bermimpi memasui sebuah taman yang
mirip seali dengan NirEana! Au merasaan enimatan yang belum pernah
urasaan sebelumnya dalam hidup ini!?
Pendeta mengataan bahwa mimpi Ahli 6oga benar-benar mena#uban! $etul
betul luar biasa! Kemudian giliran Pendeta menceritaan mimpinya!
?Au seolah-olah menembus ruang dan watu! *an temyata memang benar! Au
secara tida senga#a berhasil menyusup e masa silam dimana pendiri agamau
hidup! Au bertemu dengan beliau dan yang lebih membahagiaan adalah au
diberatinya!?
Ahli 6oga #uga memu#i-mu#i ehebatan mimpi Pendeta- Abu Nawas hanya diam!
la bahan tida merasa tertari sediitpun!
Karena Abu Nawas belum #uga bua mulut- Pendeta dai Ahli 6oga mulai tida
sabar untu tida menanyaan mimpi Abu Nawas!
?Kalian tentu tahu Nabi *aud alaihissalam! $eliau adalah seorang nabi yang ahli
berpuasa! "adi malam au bermimpi berbincang-bincang dengan beliau! $eliau
menanyaan apaah au berpuasa atau tida! Au ataan au berpuasa arena
au memang tida maan se#a dini hari Kemudian beliau menyuruhu segera
berbua arena hari sudah malam! "entu sa#a au tida berani mengabaian
perintah beliau! Au segera bangun dari tidur dan langsung menghabisan
maanan itu!? ata Abu Nawas tanpa perasaa bersalah secuil pun!
%ambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat Pendeta dan Ahli 6oga saling
berpandangan satu sama lain!
Ke#engelan Abu Nawas terobati!
Kini merea sadar bahwa tida ada gunanya coba-coba mempermainan Abu
Nawas- pasti hanya aan mendapat celaa sendiri!
oo999oo
Tugas #ang Mustahil
Abu Nawas belum embali! Kata istrinya ia bersarna seorang Pendeta dan seorang
Ahli 6oga sedang melauan pengembaraan suci! Padahal saat ini $aginda amat
membutuhan bantuan Abu Nawas! $eberapa hari terahir ini $aginda
merencanaan membangun istana di awang-awang! Karena sebagian dari ra#a-
ra#a negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa!
$aginda tida ingin menunggu Abu Nawas iebih lama lagi! $eliau mengutus
beberapa orang epercayaannya untu mencari Abu Nawas! ,erea tida berhasil
menemuan Abu Nawas erena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah
etia merea baru berangat!
Abu Nawas menghadap $aginda 1a#a 'arun Al 1asyid! $aginda amat riang!
%aing gembiranya beliau menga#a Abu Nawas bergurau! %etelah saling tuar
menuar cerita-cerita lucu- lalu $aginda mulai mengutaraan rencananya!
?Au sangat ingin membangun istana di awang-awang agar au .ebih terenal di
antara ra#a-ra#a yang lain! Adaah emunginan einginanu itu terwu#ud- wahai
Abu Nawas=?
?"ida ada yang tida mungin dilauan di dunia ini Padua yang mulia!? Kata
Abu Nawas berusaha mengiuti arah pembicaraan $aginda!
?Kalau menurut pendapatmu hal itu tida mustahil diwu#udan maa au
serahan sepenuhnya tugas ini epadamu!? ata $aginda puas!
Abu Nawas terperan#at! la menyesal telah mengataan emunginan mewu#udan
istana di awang-awang! "etapi nasi telah men#adi bubur! Kataata yang telah
terlan#ur didengar oleh $aginda tida mungin ditari embali!
$aginda memberi watu Abu Nawas beberapa minggu! 1asanya ta ada yang
lebih berat bagi Abu Nawas ecuali tugas yang diembannya searang!
&anganan membangun istana di langit- membangun sebuah gubu ecil pun
sudah merupaan hal yang mustahil dier#aan! 'anya "uhan sa#a yang mampu
melauannya! $egitu gumam Abu Nawas!
'ari-hari berlalu seperti biasa! "a ada yang dier#aan Abu Nawas ecuali
memiiran bagaimana membuat $aginda merasa yain alau yang dibangun itu
benar-benar istana di langit! %eluruh ingatannya dierahan dan
dihubunghubungan!
Abu Nawas bahan berusaha men#angau masa ana-ananya!
%ampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang!
*an inilah yang membuat Abu Nawas girang! Abu Nawas tida menyia-nyiaan
watu lagi! la bersama beberapa awannya merancang layang-layang rasasa
berbentu persegi empat! %etelah rampung baru Abu Nawas meluis pintu-pintu
serta #endela-#endela dan ornamen-ornamen lainnya!
Ketia semuanya selesai Abu Nawas dan awan-awannya menerbangan layang-
layang rasasa itu dari suatu tempat yang dirahasiaan!
$egitu layang-layang rasasa berbentu istana itu mengapung di angasa-
pendudu negeri gempar!
$aginda 1a#a girang buan epalang! $enarah Abu Nawas berhasil membangun
istana di langit= *engan tida sabar beliau didampingi beberapa orang pengawal
bergegas menemui Abu Nawas!
Abu Nawas berata dengan bangga!
?Padua yang mulia- istana pesanan Padua telah rampung!?
?Hngau benar-benar hebat wahai Abu Nawas!? ata $aginda memu#i Abu Nawas!
?"erima asih $aginda yang mulia!? ata Abu Nawas ?<alu bagaimana caranya au
e sana=? tanya $aginda! ?*engan tambang- Padua yang mulia!? ata Abu
Nawas!
?Kalau begitu siapan tambang itu searang! Au ingin segera melihat istanau
dari deat!? ata $aginda tida sabar!
?,aa/an hamba Padua yang mulia! 'amba emarin lupa memasang tambang
itu! %ehingga seorang awan hamba tertinggal di sana dan tida bisa turun!?
ata Abu Nawas! !
?$agaimana dengan engau sendiri Abu Nawas= *engan apa engau turun e
bumi=? tanya $aginda!
?*engan menggunaan sayap Padua yang mulia!? ata Abu Nawas dengan
bangga!
?Kalau begitu buatan au sayap supaya au bisa terbang e sana!? Kata $aginda!
?Padua yang mulia- sayap itu hanya bisa diciptaan dalam mimpi!? ata Abu
Nawas men#elasan!
?Hngau berani mengataan au gila sepertimu=? tanya $aginda sambil melotot!
?6a- $aginda! Kurang lebih seperti itu!? #awab Abu Nawas tangas!
?Apa masudmu=? tanya $aginda lagi!
?$aginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah peer#aan yang
mustahil dilasanaan! "etapi $aginda tetap menyuruh hamba menger#aannya!
%edangan hamba #uga tahu bahwa peer#aan itu mustahil dier#aan- "etapi
hamba tetap menyanggupi titah $aginda yang tida masu aal itu!? ata Abu
Nawas berusaha meyainan $aginda!
"anpa menoleh $aginda 1a#a embali e istana diiring para pengawalnya! Abu
Nawas berdiri sendirian sambi memandang e atas melihat istana terapung di
awang-awang!
?%ebenarnya siapa diantara ita yang gila=? tanya $aginda mulai #engel!
?'amba ira ita berdua sama-sama tida waras "uanu!? #awab Abu Nawas tanpa
ragu!
oo999oo
(rang-(rang Kanibal
%aat itu Abu Nawas baru sa#a pulang dari istana setelah dipanggil $aginda! <a
tida langsung pulang e rumah melainan ber#alan-#alan lebih dahulu e
perampungan orang-orang badui! .ni memang sudah men#adi ebiasaan Abu
Nawas yang sua mempela#ari adat istiadat orang-orang badui!
Pada suatu perampungan- Abu Nawas sempat melihat sebuah rumah besar yang
dari luar terdengar suara hingar bingar seperti suara erumunan puluhan orang!
Abu tertari- ingin melihat untu apa orang-orang badui berumpul di sana-
ternyata di rumah besar itu adalah tempat orang badui men#ual bubur haris yaitu
bubur has maanan para petani! "api Abu Nawas tida segera masu e rumah
besar itu- merasa lelah dan ingin beristirahat maa ia terus ber#alan e arah
pinggiran desa!
Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon rindang! la merasa hawa di situ
amat se#u dan segar sehingga tida berapa lama emudian mehgantu dan
tertidur di bawah pohon!
Abu Nawas ta tahu berapa lama ia tertidur- tahu-tahu ia merasa dilempar e atas
lantai tanah! $ra) lapun tergagap bangun!
?Kurang a#ar) %iapa yang melemparu=? tanyanya heran sembari menengo
anan iri!
"ernyata ia berada di sebuah ruangan pengap ber#eru#i besi! %eperti pen#ara!
?'ai eluaran au) Kenapa au dipen#ara di sini!)?
"ida berapa lama emudian muncul seorang badui bertubuh besar! Abu Nawas
memperhatian dengan sesama- ia ingat orang inilah yang men#ua) bubur haris
di rumah besar di tengah desa!
?&angan teria-teria- cepat maan ini )? ata orang sembari menyodoran piring
e lubang ruangan! Abu Nawas tida segera maan! ?,engapa au dipen#ara=?
?Kau aan ami sembelih dan aan ami #adian campuran bubur haris!?
?'ah= &adi yang au #ual di tengah desa itu bubur manusia=?
?"epat!!!! itulah maanan /aEorit esuaan ami!?
?Kami!!!= &adi alian seampung sua maan daging manusia=?
?lya- termasu dagingmu- sebab beso pagi au aan ami sembelih)?
?%e#a apan alian maan daging manusia=?
?;h!!- se#a lama !!!! setidanya sebulan seali ami maan daging manusia!?
?*ari mana sa#a alian dapatan daging manusia=?
?Kami tida mencari e mana-mana- hanya setiap ali ada orang masu atau
lewat di desa ami pasti ami tangap dan ahirnya ami sembelih untu
di#adian but#ur!? Abu Nawas diam se#ena! la berpiir eras bagaimana caranya
bisa melolosan diri dari bahaya maut ini! la merasa heran- enapa $aginda tida
mengetahui bahwa di wilayah euasaannya ada anibalisme- ada manasia
maan manusia!
?$arangali para menteri hanya melaporan hal yang bai-bai sa#a! ,erea tida
mau beer#a eras untu memerisa eadaan pendudu!? piir Abu Nawas!
?$aginda harus mengetahui hal seperti ini secara langsung- alau perlu!!!!)?
%etelah memberi maan berupa bubur badui itu meninggalan Abu Nawas! Abu
Nawas tentu sa#a ta berani maan bubur itu #angan-#angan bubur manusia! <a
menahan lapar semalaman ta tidur- tubuhnya yang urus main nampa urus!
Hso harinya badui itu datang lagi!
?$ersiaplah sebentar lagi au aan mati!?
Abu Nawas berata-?"ubuhu ini urus- alaupun au sembelih au tida aan
memperoleh daging yang banya! Kalau au setu#u nanti sore aan ubawaan
temanu yang bertubuh gemu! *agingnya bisa alian maan selama lima hari!?
?$enarah=?
?Au tida pernah bohong)?
;rang badui itu diam se#ena- ia menatap ta#am earah Abu Nawas! Hntah enapa
ahirnya orang badui itu rnempercayai dan melepasan Abu Nawas!
Abu Nawas langsung pergi e istana menghadap $agirida!
%etelah berbasa-basi maa $aginda bertanya epada Abu Nawas!
?Ada apa Abu Nawas= Kau datang tanpa upanggil=?
?Ampun "uanu- hamba barus sa#a pulang dari suatu desa yang aneh!?
?*esa aneh- apa eanehannya=?
?*i desa tersebut ada orang men#ual bubur haris yang has dan sangat le+at! *i
samping itu hawa di desa itu benar-benar se#u dan segar!?
?Au ingin berun#ung e desa itu! Pengawal) %iapan pasuan)?
?Ampun "uanu- #angan membawa-bawa pengawal! "uanu harus menyamar #adi
orang biasa!?
?"api ini demi eselamatanu sebagai seorang ra#a?
?Ampun "uanu- #ia bawa-bawa tentara maa orang sedesa aan etauan dan
"uanu taan dapat melihat orang men#ual bubur has itu!?
?$ailah- apan ita berangat=?
?%earang #uga "uanu- supaya nanti sore ita sudah datang di perampungan
itu!?
*emiianlah- $aginda dengan menyamar sebagai sorang biasa mengiuti Abu
Nawas e perampungan orang-orang badui anibal!
Abu Nawas menga#a $aginda masu e rumah besar tempat orang-orang maan
bubur! *i sana merea membeli bubur!
$aginda memaan bubur itu dengan lahapnya!
?$etul atamu- bubur ini memang le+at)? ata $aginda setelah maan!?Kenapa
buburmu tida au maan Abu Nawas!?
?'amba masih enyang-? ata Abu Nawas sambil meliri dan beredip e arah
pen#ual bubur!
%etelah maan- $aginda dia#a e tempat pohon rindang yang hawanya se#u!
?$etul #uga atamu- di sini hawanya memang se#u dan segar !!!!! ahhhhh !!!!!!!!
au o mengantu seali!?ata
$aginda!
?"unggu "uanu- #angan tidur dulu!!!!hamba pamit mau buang ari ecil di semar
beluar sana!?
?$ai- pergilah Abu Nawas)?
$aru sa#a Abu Nawas melangah pergi- $aginda sudah tertidur- tapi ia segera
terbangun lagi etia mendengar suara bentaan eras!
?'ai orang gendut) :epat bangun ) Atau au ami sembelih di tempat ini)?
ternyata badui pen#ual bubur sudah berada di belaang $aginda dan menghunus
pedang di arahan e leher $aginda!
?Apa-apaan ini)? protes $aginda!
?&angan banya caap) :epat #alan )?
$aginda mengiuti perintah orang badui itu dan ahirnya dimasuan e dalam
pen#ara!
?,engapa au di pen#ara=?
?$eso au aan ami sembelih- dagingmu ami campur dengan tepung gandum
dan #aduilah bubur haris yang terenal le+at! 'ahahahaha )?
?Astaga #adi yang umaan tadi!!!=?
?$etul au telah memaan bubur ami- bubur manusia!?
?'oe!!!!)? $aginda mau muntah tapi ta bisa!
?%earang tidurlah- berdoalah- sebab beso au aan mati!?
?"unggu!!!!?
?,au apa lagi=?
?$erapa penghasilanmu sehari dari men#ual bubur itu=?
?<ima puluh dirham)?
?:uma segitu=?
?lya)?
?Au bisa memberimu lima ratus dirham hanya dengan men#ual topi!?
?Ah- masa=?
?%earang berian au bahan ain untu membuat topi! $eso pagi boleh ail
coba men#ual topi buatanu itu e pasar! 'asilya boleh au milii semua )?
$adui itu ragu- ia berbali melangah pergi! "a lama emudian embali lagi
dengan bahan-bahan untu membuat topi!
Hso paginya $aginda menyerahan sebuah topi yang bagus epada si badui!
$aginda berpesan-?&uallah topi ini epada menteri Farhan di istana $agdad!?
$adui itu menuruti saran $aginda!
,enteri Farhan tere#ut saat melihat seorang badui datang menemuinya!
?,au apa au=? tanya Farhan!
?,en#ual topi ini!!!?
Farhan meliri- topi itu memang bagus! la mencoba memerisanya dan alangah
tere#utnya etia melihat hiasan berupa huru/-huru/ yang mananya adalah surat
dari $aginda yang ditu#uan epada dirinya!
?$erapa harga topi ini=?
?<ima ratus dirham ta boleh urang)?
?$ai au beli )?
$adui itu langsunng pulang dengan wa#ah ceria! %ama seali ia ta tahu #ia
Farhan telah mengutus seorang pra#urit untu mengiuti langahnya! %iangnya
pra#urit itu datang lagi e istana dengan melaporan loasi perampungan si
pen#ual bubur!
Farhan cepat bertida sesuai pesan di surat $aginda! %eribu orang tentara
bersen#ata lengap dibawa e perampungan! %emua orang badui di ampung itu
ditangapi sementara $aginda berhasil diselamatan!
?Antung au bertinda cepat- terlambat sediit sa#a au sudah #adi bubur)? ata
$aginda epada Farhan!
?%emua ini gara-gara Abu Nawas)? ata Farhan!
?$enar) "api #uga salahmu) Kau ta pernah memerisa perampungan ini bahwa
penghuninya adalah orang-orang anibal)?
?$agaimanapun Abu Nawas harus dihuum)?
?6a- itu pasti)?
?'uuman mati)? sahut Farhan!
?'uuman mati= 6a- ita coba apaah dia bisa melolosan diri=? sahut $aginda!
oo999oo
)olos "ari Maut
Karena dianggap hampir membunuh $aginda maa Abu Nawas mendapat celaa!
*engan euasaan yang absolut $aginda memerintahan pra#uritpra#uritnya
langsung menangap dan menyeret Abu Nawas untu di#eblosan e pen#ara!
Batu itu Abu Nawas sedang beer#a di ladang arena musim tanam entang
aan tiba! Ketia para pra#urit era#aan tiba- ia sedang mencangul! *an tanpa
alasan yang #elas merea langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah
$aginda! Abu Nawas tida beruti! Kini ia mendeam di dalam pen#ara!
$eberapa hari lagi entang-entang itu harus ditanam! %edangan istrinya tida
cuup uat untu melauan pencangulan! Abu Nawas tahu bahwa
tetanggatetangganya tida aan bersedia membantu istrinya sebab merea #uga
sibu dengan peer#aan merea masing-masing! "ida ada yang bisa dilauan di
dalam @pen#ara ecuali mencari #alan eluar!
%eperti biasa Abu Nawas tida bisa tidur dan tida ena maan! la hanya maan
sediit! %udah dua hari ia meringu di dalam pen#ara! Ba#ahnya murung!
'ari etiga Abu Nawas memanggil seorang pengawal! ?$isaah au minta tolong
epadamu=? ata Abu Nawas membua pembicaraan!
?Apa itu=? ata pengawal itu tanpa gairah!
?Au ingin pin#am pensil dan selembar ertas! Au ingin menulis surat untu
istriu! Au harus menyampaian sebuah rahasia penting yang hanya boleh
dietahui oleh istriu sa#a!?
Pengawal itu berpiir se#ena lalu pergi meninggalan Abu Nawas!
"ernyata pengawal itu merighadap $aginda 1a#a untu melapor!
,endengar laporan dari pengawal- $aginda segera menyediaan apa yang
diminta Abu Nawas! *alam hati- $aginda bergumam mungin ali ini ia bisa
mengalahan Abu Nawas:
Abu Nawas menulis surat yang berbunyi: ?Bahai istriu- #anganlah engau seali-
ali menggali ladang ita arena au menyembunyian harta arun dan sen#ata di
situ! *an tolong #angan bercerita epada siapa pun!?
"entu sa#a surat itu dibaca oleh $aginda arena beliau ingin tahu apa sebenarnya
rahasia Abu Nawas! %etelah membaca surat itu $aginda merasa puas dan
langsung memerintahan beberapa peer#a istana untu menggali ladang Abu
Nawas! *engan peralatan yarig dibutuhan merea berangat dan langsung
menggali ladang Abu Nawas! .stri Abu Nawas merasa heran!
,unginah suaminya minta tolong pada merea=
Pertanyaan itu tida ter#awab arena merea embali e istana tanpa pamit!
,erea hanya menyerahan surat Abu Nawas epadanya!
<ima hari emudian Abu Nawas menerima surat dari istrinya! %urat itu berbunyi:
?,ungin suratmu dibaca sebelum diserahan epadau! Karena beberapa
peer#a istana datang e sini dua hari yang lalu- merea menggali seluruh ladang
ita! <alu apa yang harus uer#aan searang=?
1upanya istrinya Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya! "etapi dengan
bi#asana Abu Nawas membalas: ?%earang engau bisa menanam entang di
ladang tanpa harus menggali- wahai istriu!?
Kali ini $aginda tida bersedia membaca surat Abu Nawas lagi! $agi!nda main
mengaui eluarbiasaan aal Abu Nawas! $ahan di dalam pen#ara pun Abu
Nawas masih bisa melauan pencangulan!
Abu Nawas masih mengeram di pen#ara! Namun begitu Abu Nawas masih bisa
menyelesaian peer#aannya dengan memaai tangan orang lain!
$aginda berpiir! %e#ena emudian beliau segera memerintahan sipir pen#ara
untu membebasan Abu Nawas! $aginda 1a#a tida ingin menanggung resio
yang lebih buru! Karena aal Abu Nawas tida bisa diteba! $ahan di dalam
pen#ara pun Abu Nawas masih sanggup menyusahan prang! Keputusan yang
dibuat $aginda 1a#a untu melepasan Abu Nawas memang sangat tepat!
Karena bila sampai Abu Nawas bertambah sait hati maa tida mustahil
esusahan yang aan ditimbulan aan semain gawat!
Kini hidung Abu Nawas sudah bisa menghisap udara ebebasan di luar! .stri Abu
Nawas menyambut gembira edatangan suami yang selama ini sangat
dirinduan! Abu Nawas #uga riang! Apalagi melihat tanaman entangnya aan
membuahan hasil yang bisa dipeti dalam watu deat!
Abu Nawas memang girang buan epalang tetapi ia #uga merasa gundah!
$agaimana Abu Nawas tida merasa gundah gulana sebab $aginda sudah tida
lagi memaai perangap untu memen#araan dirinya! "etapi $aginda 1a#a
langsung memen#araannya! ,aa tida mustahil bila suatu etia nanti $aginda
langsung men#atuhan huuman pancung! Abu Nawas yain bahwa saat ini
$aginda pasti sedang merencanaan sesuatu! Abu Nawas menyiapan payung
untu menyambut hu#an yang aan diciptaan $aginda 1a#a! Pada hari itu Abu
Nawas mengumuman dirinya sebagai ahli nu#um atau tuang ramal nasib!
%e#a membua prate ramal-meramal nasib- Abu Nawas sering mendapat
panggilan dari orang-orang terenal! Kini Abu Nawas tida sa#a dienal sebagai
orang yang hartdal daiam menciptaan gela tawa tetapi #uga sebagai ahli ramal
yang #itu!
,endengar Abu Nawas mendada men#adi ahli ramal maa $aginda 1a#a 'arun Al
1asyid merasa hawatir! $aginda curiga #angan-#angan Abu Nawas bisa
membahayaan era#aan! ,aa tanpa piir pan#ang Abu Nawas ditangap!
Abu Nawas se#a semula yain $aginda 1a#a ali ini berniat aan menghabisi
riwayatnya! "etapi Abu Nawas tida begitu merasa gentar! ,ungin Abu Nawas
sudah mempersiapan tameng!
%etelah beberapa hari meringu di dalam pen#ara- Abu Nawas digiring menu#u
tempat ematian! "uang penggal epala sudah menunggu dengan pedang yang
baru diasah! Abu Nawas menghampiri tempat pen#agalan dengan amat tenang!
$aginda merasa agum terhadap etegaran Abu Nawas! "etapi $aginda #uga
bertanya-tanya dalam hati mengapa Abu Nawas begitu tabah menghadapi deti-
deti terahir hidupnya! Ketia algo#o sudah siap mengayunan pedang- Abu
Nawas tertawa-tawa sehingga $aginda menangguhan pemancungan!
$eliau bertanya- ?'ai Abu Nawas- apaah engau tida merasa ngeri menghadapi
pedang algo#o=?
?Ngeri "uanu yang mulia- tetapi hamba #uga merasa gembira!? #awab Abu Nawas
sambil tersenyum!
?Hngau merasa gembira=? tanya $aginda aget!
?$etul $aginda yang mulia- arena tepat tiga hari setelah ematian hamba- maa
$aginda pun aan mangat menyusul hamba e 'ang lahat- arena hamba tida
bersalah sediit pun!? ata Abu Nawas tetap tenang!
$aginda gemetar mendengar ucapan Abu Nawas! dan tentu sa#a huuman
pancung dibatalan!
Abu Nawas digiring embali e pen#ara! $aginda memerintahan agar Abu Nawas
diperlauan istimewa! ,alah $aginda memerintahan supaya Abu Nawas
disuguhi hidangan yang ena-ena! "etapi Abu Nawas tetap tida erasa tinggal di
pen#ara! Abu Nawas berpesan dan setengah mengancam epada pen#aga pen#ara
bahwa bila ia terus-menerus mendeam dalam pen#ara ia bisa #atuh sait atau
meninggal $aginda 1a#a terpasa membebasan Abu Nawas setelah mendengar
penuturan pen#aga pen#ara!
:ita-cita atau obsesi menghuum Abu Nawas sebenarnya masih bergola- namun
$aginda merasa ehabisan aal untu men#eba Abu Nawas!
%eorang penasihat era#aan epercayaan $aginda 1a#a menyaranan agar
$aginda memanggil seorang ilmuwan-ulama yang berilmu tinggi untu
menandingi Abu Nawas! Pasti masih ada peluang untu mencari elemahan Abu
Nawas! ,en#eba pencuri harus dengan pencuri!*an ulama dengan ulama!
$aginda menerima usul yang cemerlang itu dengan hati bulat!
%etelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemuan- $aginda 1a#a menanyaan
cara terbai men#erat Abu Nawas! Alama itu memberi tahu caracara yang paling
#itu epada $aginda 1a#a! $aginda 1a#a manggut-manggut setu#u! Ba#ah $aginda
tida lagi murung! Apalagi ulama itu menegasan bahwa ramalan Abu Nawas
tentang tadir ematian $aginda 1a#a sama seali tida mempunyai dasar yang
uat! "iada seorang pun manusia yang tahu apan dan di bumi mana ia aan mati
apalagi tentang a#al orang lain!
Alama andalan $aginda 1a#a mulai mengadaan persiapan seperlunya untu
memberian puulan /atal bagi Abu Nawas! %iasat pun di#alanan sesuai rencana!
Abu Nawas ter#erembab e lubang siasat sang ulama! Abu Nawas melauan
esalahan yang bisa menghantarnya e tiang gantungan atau tempat
pemancungan!
$enarlah peribahasa yang berbunyi sepandai-pandai tupai melompat pasti suatu
saat aan terpeleset! Kini- Abu Nawas benar-benar mati utu! %ebentar lagi ia
aan dihuum mati arena #ebaan sang ilmuwan-ulama!
$enarah Abu Nawas sudah eo= Kita lihat sa#a nanti!
$anya orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas- terutama orang-orang
misin dan tertindas yang pernah ditolongnya! Namun derai air mata para pecinta
dan pengagum Abu Nawas ta aan mampu menghentian huuman mati yang
aan di#atuhan!
$aginda 1a#a 'arun Al 1asyid benar-benar menimati ernenangannya! $elum
pernah $aginda terlihat seriang searang!
Keyainan orang banya bertambah mantap! 'anya sat orang yang tetap tida
yain bahwa hidup Abu Nawas aa berahir setragis itu- yaitu istri Abu Nawas!
$uanah Alia A++a Ba &alla lebih deat daripada urat leher! "ida ada yang tida
mungin bagi Allah 6ang ,aha Dagah! *an ematian adalah mutla urusan-Nya!
%emain deat huuman mati bagi Abu Nawas! ;rang banya semain resah!
"etapi bagi Abu Nawas malah sebalinya! %emain deat huuman bagi dirinya-
semain tegar hatinya!
$aginda 1a#a tahu bahwa etenangan yang ditampilan Abu Nawas hanyalah
merupaan bagian dari tipu dayanya! "etapi $aginda 1a#a telah bersumpah pada
diri sendiri bahwa beliau tida aan terecoh untu edua alinya!
%ebalinya Abu Nawas #uga yain- selama nyawa masih meleat maa harapan
aan terus menyertainya! "uhan tida mungin menciptaan alam semesta ini
tanpa ditaburi harapan-harapan yang men#an#ian! $ahan dalam eadaan yang
bagaimanapun gawatnya!
Keyainan seperti inilah yang tida dimilii oleh $aginda 1a#a dan ulama itu!
%eetia suasana men#adi hening- sewatu $agin 1a#a memberi sambutan
singattentang aan dilasanaan huuman mati atas diri terpidana mati Abu
Nawas! Kemudian tanpa memperpan#ang watu lagi $aginda 1a#a menanyaan
permintaan terahir Abu Nawas! *an pertanyaan inilah yang paling
dinantinantian Abu Nawas!
?Adaah permintaan yang terahir?
?Ada Padua yang mulia!? #awab Abu Nawas singat!
?%ebutan!? ata $aginda!
?%udilah iranya hamba diperenanan memilih huuman mati yang hamba
anggap coco wahai $aginda yang mulia!? pinta Abu Nawas!
?$ailah!? ata $aginda menyetu#ui permintaan Abu Nawas!!
?Padua yang mulia- yang hamba pinta adalah bila pilihan hamba benar hamba
bersedia dihuum pancung- tetapi #ia pilihan hamba dianggap salah maa hamba
dihuum gantung sa#a!? ata Abu Nawas memohon!
?Hngau memang orang yang aneh! *alam saat-saat yang amat genting pun
engau masih sempat bersenda gurau! "etapi etahuilah bagiu segala tipu
muslihatmu hari ini ta aan bisa membawamu emana-mana!? ata $aginda
sambil tertawa!
?'amba tida bersenda gurau Padua yang mulia!? ata Abu Nawas
bersungguhsungguh!
$aginda main terpingal-pingal! $elum selesai $aginda 1a#a tertawa-tawa- Abu
Nawas berteria dengan nyaring!
?'amba minta dihuum pancung)?
%emua yang hadir aget! ;rang banya belum mengerti mengapa Abu Nawas
membuat eputusan begitu! "etapi ecerdasan ota $aginda 1a#a menangap
sesuatu yang lain! %ehingga tawa $aginda yang semula berderai-derai mendada
terhenti! Kening $aginda berenyit mendengar ucapan Abu Nawas!
$aginda 1a#a tida berani menari ata-atanya arena disasian oleh ribuan
rayatnya!
$eliau sudah terlan#ur mengabulan Abu Nawas menentuan huuman mati yang
paling coco untu dirinya!
Kini esempatan Abu Nawas membela diri!
?$aginda yang mulia- hamba tadi mengataan bahwa hamba aan dihuum
pancung! Kalau pilihan hamba benar maa hamba dihuum gantung! "etapi di
manaah leta esalahan pilihan hamba sehingga hamba hams dihuum gantung!
Padahal hamba telah memilih huuman pancung=?
;lah ata Abu Nawas memasa $aginda 1a#a dan ulama itu tercengang!
$enarbenar luar biasa ota Abu Nawas ini! 1asanya tida ada lagi manusia pintar
selain Abu Nawas di negeri $aghdad ini!
?Abu Nawas au mengampunimu- tapi searang #awablah pertanyaanu ini!
$erapa banyaah bintang di langit=?
?;h- gampang seali "uanu!?
?.ya- tapi berapa- seratus #uta- seratus milyar=? tanya $aginda! ?$uan "uanu-
cuma sebanya pasir di pantai!?
?Kau ini!!!! bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai=?
?$agaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit=?
?'a ha ha ha ha!!!) Kau memang penggeli hati!
Kau adalah pelipur larau! Abu Nawas mulai searang #angan segan-segan-
sering-seringlah datang e istanau! Au ingin selalu mendengar
leluconleluconmu yang baru)?
?%iap $aginda )?
oo999oo