You are on page 1of 5

ài 1 : Either – Neither – Both – Not only ….

But also
by Tiếng Anh 123 on Friday, October 8, 2010 at 4:43pm
A- Đặc điểm:

*Either = hoặc cái này, hoặc cái kia, hoặc người này hoặc người kia.

*Neither = Không phải cái này mà cũng không phải cái kia, không phải người này mà không
phải người kia.

*Both = cả hai Có một số điểm giống nhau:


a> Ba từ nói trên chỉ có thể dùng để chỉ hai người hoặc hai vật, không thể chỉ ba người hay
ba vật trở lên.

Either shirt is OK : cái áo sơmi nào cũng được (nghĩa là cái này hay cái kia đều được)

I like neither of them : tôi không thích người nào cả (trong số hai người)

They are both too young to go to school : cả hai đứa đều còn nhỏ quá chưa đi học được.

b> Ba từ nói trên đều có thể dùng như một tính từ, đại từ hay liên từ

+ Tính từ

Neither student is good at maths. There are trees on either side of this treet. Both these girls
are married.

+ Đại từ

Either (of them) can swim. Neither (of them) has a bicycle. I kow both (of them).

+ Liên từ

He neither drinks nor smokes A bird may be either shot or trapped The statue of Liberty was
both designed and presented to the American people by the sculptor Auguste Bartholdi

Trong phần liên từ này ta có thể kể thêm tương liên từ (correlative) not only…but also… (không
những….mà còn…. Vì cấu trúc gần giống như các liên từ = either…or…,neither…nor…, và
both… and…). Riêng về trạng từ, thì “either” “neither” có khi được dùng ở vị trí trạng từ, nhưng
“both” thì không. Trái lại “both” có thể lảm nhiệm vụ đồng vị khi chủ ngữ là một đại từ nhân
xưng.: We both cut ourselves while shaving. Từ đồng vị “both” cũng có thể đứng giữa một trợ
từ và động từ chính hay sau động từ “to be”. They can both swim well You are both late. They
have both gone to market.

B- Cấu trúc

* Tính từ: tính từ mô tả, nhất là tính từ chỉ màu sắc, thường có hai chức năng: bổ ngữ (C), định
ngữ (M). Tuy nhiên có một số tính từ trong đó có either, neither, both, chỉ làm định ngữ mà thôi.
Là định ngữ, ba tính từ này đều đứng trước danh từ số ít.

a) EITHER & NEITHER

Either tourist speaks English. Neither umbrella is mine. Either student is good at maths, aren’t
they? Neither person witnessed the accident, did they? Từ những ví dụ trên chúng ta có thể rút ra
những kết luận về cách dùng “either” & “neither” - Danh từ mà “either”, “neither” thêm nghĩa,
không bao giờ có mạo từ “a”, “an” đứng trước, cho dù danh từ ấy là một danh từ đếm được. -
“Either”, “neither” cúng không chấp nhận mạo từ “the”, “this”, “that” hay một tính từ sở hữu nào
đó. - “Either”, “neither” chỉ thêm nghĩa cho danh từ số ít, do đó khi danh từ là chủ ngữ thì động
từ ở số ít. Tuy nhiên, trong tiếng Anh hiện đại, khi danh từ ấy bao gồm cả nam lẫn nữ, thì đại từ
thay thế phải ở số nhiều. Tính từ sở hữu của danh từ ấy cũng ở số nhiều: o Either student left
their books behind

b) BOTH

Both students were wearing uniforms. Both these/those/our houses are in Dien Bien Phu st. We
both agreed to his proposal. We can both cook well They were both late.

Qua những ví dụ trên chúng ta nhận xét có gì khác nhau giữa BOTH, EITHER, NEITHER

- “Both” luôn ở số nhiều. Do đó danh từ mà “both” thêm nghĩa cũng luôn ở số nhiều, nếu là một
danh từ đếm được.
- Danh từ đi sau “both” có thể có mạo từ “the”, tính từ chỉ định (determinative) như “these”,
“those”, hay tính từ sở hữu như “my”, “your”… đi trước. Nhưng các từ đi trước này lại đứng sau
“both”, mặc dù “both” là một tính từ.
- “Both” không có chức năng trạng từ, nhưng có thể làm từ đồng vị cho đại từ chủ ngữ. Là từ
đồng vị “both” có thể đứng trước động từ chia rồi, sau “to be”, giữa trợ từ và động từ chính.


Đây là bài tập

Bài tập 1: Dùng either,neither,both để hoàn thành các câu sau:

1. We can stay at_________ hotel. They__________ give good service.

2. _________ these teeth are aching.

3. They______ live in Danang.

4. The match ended in a draw. _______ team won.

5. I haven’t been to ________ country.

6. Which way is it to the railway station ? - You can go ________ way.

7. They didn’t work hard.________ student passed the exam.

8. After the ninth round of the match, ____________ boxers were tired out.

9. __________ student had done their homework. Both were punished by the teacher.

10. I don’t like the colour of __________ shirt.

11. ____________ my children are at school.Hẹn các bạn phần sau
Đáp án :

Bài tập 1: Dùng EITHER,NEITHER,BOTH để hoàn thành các câu sau:
1. We can stay at either hotel. They both give good service.
2. Both these teeth are aching.
3. They both live in Danang.
4. The match ended in a draw. Neither team won.
5. I haven’t been to either country.
6. Which way is it to the railway station ?
- You can go either way.
7. They didn’t work hard. Neither student passed the exam.
8. After the ninth round of the match, both boxers were tired out.
9. Neither student had done their homework. Both were punished by the teacher.
10. I don’t like the colour of either