You are on page 1of 17

Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid

membaca dengan sebutan, intonasi, jeda yang betul dan


membaca dengan lancar menggunakan pelbagai teknik
bacaan. Penekanan perlu juga diberikan pada aspek
pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu, bahan
sastera dan bahan bukan sastera secara kritis.
Konsep Kemahiran MembacaOBJEKTIF KEMAHIRAN MEMBACA TAHUN DUA
membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat
majmuk yang mengandungi perkataan dua atau lebih
suku kata, diftong, vokal berganding, digraf, dan
konsonan bergabung dengan sebutan yang betul;
membaca pelbagai jenis ayat dengan lancar, berjeda,
sebutan yang jelas, mengikut tanda baca dan intonasi
yang betul;
membaca dan memahami maklumat tersurat daripada
bahan multimedia untuk mengenal pasti idea utama dan
idea sampingan serta menyatakan urutan dengan betul;
membaca, memahami dan menaakul bahan
grafik dan bahan bukan grafik bertujuan untuk
menyatakan maksud serta memindahkan
maklumat dengan betul; dan
membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif
untuk menambah ilmu pengetahuan,
memperkaya kosa kata serta meningkatkan
kelancaran bacaan.
sambungan
Prinsip Pengajaran Membaca
Bacaan mekanis asas untuk menguasai kemahiran
membaca.

Bacaan mentalis untuk melatih murid membaca dan
memahami.

Bahan bacaan perlu sesuai, menarik dan bersifat
ansur maju.

Soalan bertumpu dan bercapah membantu murid
memahami kandungan bahan bacaan.
Kepelbagaian pendekatan dan teknik membaca
perlu diaplikasikan mengikut kesesuaian.

Bacaan intensif dan ekstensif memperkaya kosa
kata dan ilmu serta minat membaca.
Prinsip Pengajaran Membaca
Peringkat Mengajar
Kemahiran Membaca Tahun 2
Peringkat melatih murid membaca
dan memahami perkara yang dibaca.
Peringkat melatih murid membaca dan mencari
maklumat (pengetahuan).
Peringkat melatih murid membina dan memperkukuh
sikap gemar membaca.
Strategi Pelaksanaan
Aktiviti p&p membaca perlu memberi penekanan
kepada aspek:
penggabungjalinan kemahiran membaca dengan
kemahiran bahasa yang lain.
penyerapan ilmu, nilai dan aspek KBT
pentaksiran
pemulihan
pengayaan.
Rumusan
Fikirkan cara terbaik untuk kita
melaksanakan aktiviti membaca.
Masukkan perkara yang diperlukan
ke dalam aktiviti tersebut.
- pengabungjalinan kemahiran bahasa
- penyerapan ilmu, nilai, EMK
- pentaksiran/penilaian
- pengayaan
- pemulihan

Cara Terbaik Melaksanakan
Aktiviti Membaca
Fikirkan apa yang penting sebelum
melaksanakan pengajaran.

apa yang hendak diajar
setakad mana hendak diajar
bagaimana penyampaian yang
berkesan
Kemahiran membaca

Bahan dirujuk
Standard Kurikulum
- Standard Kandungan
- Standard Pembelajaran
Buku Panduan Guru
Buku teks
Bahan rujukan yang lain
Apa yang hendak diajar
Cara Penyampaian
Pelbagaikan Aktiviti yang menarik (didik hibur)
menjurus pada penguasaan standard
pembelajaran yang perlu dikuasai bagi Fokus
Utama dan Fokus Sampingan yang ditetapkan.

Pilih Teknik Pengajaran yang sesuai dan menarik.

Gunakan Media (BBM) yang sesuai, mencukupi
dan dipelbagaikan.


Penyampaian Berkesan
Penyampaian yang mudah difahami oleh murid
Aktiviti mudah dilaksanakan
Aktiviti menarik dan disukai oleh murid.
Dapat menarik tumpuan murid
Aktiviti sesuai dengan jiwa murid
(rancang aktiviti yang murid suka)
Ada kemahiran yang boleh dikuasai
dan ada ilmu yang diperolehi.
Apa yang murid suka
Menyanyi
Bergerak
Bermain
Bercerita
Berkhayal
Berlakon
Meniru gaya
Contoh Aktiviti membaca yang dipelbagaikan teknik dan bahan
Kemahiran 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik
dan bahan bukan grafik dengan betul untuk memindahkan maklumat.
Contoh bahan bacaan:
Berikut ialah maklumat cara murid SK Utan Seman datang
ke sekolah.
Cara ke Sekolah Murid lelaki Murid
Perempuan
Jumlah
Naik Bas 60 orang 40 orang 100 orang
Berbasikal 30 orang 20 orang 50 orang
Berjalan kaki 40 orang 30 orang 70 orang
Langkah pengajaran.
i. Teliti dan fahamkan maklumat dalam bahan yang diberi.
cara untuk murid faham:

baca maklumat dan bincangkan perkara dalam maklumat
berdasarkan bahan dan pengalaman sedia ada murid.
(Serap aspek kreativiti dan inovasi)

teknik membaca yang boleh diaplikasikan:
bacaan kuat beberapa orang murid secara individu dan kumpulan
- bacaan senyap secara individu untuk memahami maklumat data
- bacaan secara kumpulan menggunakan kad ayat yang dipaparkan.
Contoh kad ayat:


Masukkan kemahiran menaakul semasa berbicang dengan mengemukakan
soalan bercapah seperti:
- Cara manakah yang paling ramai murid gunakan?
- Cara manakah yang paling sedikit murid gunakan ?

Adakan aktiviti permainan bahasa memadankan kad perkataan dengan
dengan kad perkataan.
Berbasikal murid lelaki 30 orang dan murid perempuan 20 orang
contoh memadankan perkataan dengan perkataan.

iii. Serapkan aspek ilmu dan nilai dalam perbincangan.
iv. Gabungjalin kemahiran menulis 3.3.4 membina dan menulis
ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik
dengan betul.
iv. Beri soalan pemahaman untuk menilai penguasaan murid.
v. Bimbing murid lemah membaca dan memahami data dari
bahan grafik.
vi. Beri bahan bacaan lain kepada murid pandai.


Murid perempuan

Berbasikal

20 orang