You are on page 1of 3

P

Q
25 m
UJIAN PENCAPAIAN
1. Ungkapkan 49700 dalam bentuk
piawai.
A 4.97 X 10
4
B 4.97 X 10
2
C 4.97 X 10
-4
4.97 X 10
-2
2. Bunda!kan 0.0"#$ betul kepada
dua angka be!e!ti.
A 0.0"
B 0.04
C 0.0"#
0.0"7
". Bunda!kan 70 #15 betul kepada
tiga angka be!e!ti.
A 70 #00
B 70 #10
C 70 #20
70 700
4. Bunda!kan 50 941 betul kepada
tiga angka be!e!ti.
A 509
B 510
C 50 940
50 900
5. Bunda!kan "0 10# betul kepada
tiga angka be!e!ti.
A "0 000 C "0 110
B "0 100 "0 200
#. Ungkapkan "51 000 dalam bentuk
piawai.
A ".51 X 10
"
B ".51 X 10
5
C ".51 X 10
-"
".51 X 10
-5
7. Ungkapkan 7.5#4 X 10
-#
%ebagai
%atu n&mb&! tunggal.
A 0.0075#4
B
0.000075#4
C
0.0000075#4

0.00000075#4
$. 0.007$ ' # X 10
-5
(
A 1.$" X 10
-"
C 7.74
X 10
-"
B 1.$" X 10
-5
7.74
X 10
-5
9. )a*a+ menun*ukkan dua batang
tiang tegak, P- and Q), .ang
te!letak pada pe!mukaan
mengu/uk.
-udut tunduk pun0ak Q da!i
pun0ak P iala+ 42
&
. 1itungkan
%udut d&ngakan pun0ak Q da!i -.
A "2
&
C 57
&
592
B 41
&
592 #$
&
112
10. alam )a*a+ 1, JL dan NM iala+
tiang tegak pada %atu %ata+
mangu/uk. K iala+ %atu titik pada JL
dengan keadaan KL ( NM
.
Rajah 1
-udut tunduk N da!i J iala+
A JNK C NJK
B JMK D MJK
) - 10 m
11. alam )a*a+ di bawa+, Q dan R
iala+ dua titik pada %atu %ata+
mengu/uk. PQ iala+ %atu tiang
tegak.
-udut tunduk R da!i P iala+
A 253"$4 C
#13194
B 2$3414 D
#43224
12. alam )a*a+ dibawa+ , JK iala+
%atu tiang tegak pada %atu %ata+
mengu/uk.
-udut d&ngakan J da!i L iala+ 273.
5inggi, dalam m, bagi tiang itu iala+
A 2.04 C 4.01
B 2.29 D $.$"
1". alam )a*a+ di bawa+, K, L, dan
M iala+ tiga titik pada %atu %ata+
mengu/uk. JK iala+ %atu mena!a
tegak. L iala+ titik tenga+ bagi KM.
-udut d&ngakan J da!i M iala+
A ""3514 B "53"24
C 5432$4 D 5#394
14. alam )a*a+ be!ikut, AB dan CD
iala+ dua tiang tegak pada %atu
pe!mukaan mengu/uk.
-udut tunduk A da!i C iala+ 403.
Ca!i tinggi dalam m, tiang CD itu.
A #.71 C 9."5
B 9.71 D 12.5"
15. alam )a*a+ 10, PQ dan RS iala+
dua tiang tegak pada %atu %ata+
mengu/uk.
1itungkan %udut tunduk P da!i R.
A 273494 B
"#3524
C 5"3$4 D
#23114
1#. alam )a*a+ di bawa+, PS dan
RT iala+ dua tiang tegak.
-udut d&ngakan S da!i Q iala+ 403
manakala %udut tunduk Q da!i T
iala+ 503. Ca!i *a!ak, dalam m,
anta!a dua tiang itu.
A 14.0" C 21.72
B 1#.15 D 2".$4