You are on page 1of 3

PERBANDINGAN ANTARA LIMA FASA NEEDHAM DENGAN PEMBELAJARAN

BERASASKAN MASALAH
Persamaan
 satu kaedah pembelajaran mendidik pelajar
 berpusatkan murid
 guru sebagai fasilitator
 mendidik murid bekerja ataupun menyesuaikan diri dalam kumpulan
 menggalakkan penglibatan murid dalam kelas/ pembelajaran aktif
 membina kemahiran komunikasi
 memberi penekanan kepada nilai kerjasama dan bertolak ansur
 merangsang perasaan ingin tahu pelajar dan minat pelajar
 memberi penekanan kepada pengetahuan sedia ada murid.

Perbezaan
TOPIK LIMA FASA NEEDHAM PEMBELAJARAN
BERASASKAN MASALAH
FASA Mempunyai 5 fasa Tidak mempunyai fasa
PERMULAAN KELAS Dimulakan dengan set induksi Dimulakan dengan memberi satu
masalah
KEMAHIRAN Tidak memberi penekanan
kepada kemahiran
penyelesaian masalah
Memberi penekanan kepada
kemahiran penyelesaian masalah
LANGKAH
KESELAMATAN
Menitikberatkan langkah
keselamatan murid
Tidak menitikberatkan langkah
keselamatan murid.
FASA
PENSTRUKTURAN
SEMULA IDEA
Memberi penekanan kepada
fasa penstrukturan semula idea
Tidak memberi penekanan kepada
fasa penstrukturan semula ideaPERBANDINGAN ANTARA LIMA FASA NEEDHAM DENGAN KITARAN 5E

Persamaan
 berpusatkan murid
 memberi penekanan kepada pengetahuan sedia ada
 mempunyai lima fasa
 penekanan diberi kepada pengaplikasian idea
 guru sebagai fasilitator
 aktiviti di dalam kelas berasaskan ‘hands- on’
 penilaian dibuat oleh guru pada akhir p&p.
 memberi penekanan kepada peningkatan pengalaman baru
 berasaskan pembelajaran koperatif dan inkuiri.

Perbezaan
TOPIK LIMA FASA NEEDHAM KITARAN 5E
REFLEKSI - dibuat oleh murid - dibuat oleh guru
FASA ORIENTASI - mempunyai fasa orientasi - tidak mempunyai fasa orientasi
PENILAIAN - dibuat pada fasa penstrukturan
semula idea
- dibuat pada fasa ‘refleksi’
JENIS FASA - mempunyai 5 fasa ( orientasi,
pencetusan idea, penstrukturan
semula idea, pengaplikasian
idea, dan refleksi
- mempunyai 5 fasa ( engange,
explore, explain, elaborate, dan
evaluate)
KEMAHIRAN - mefokuskan kepada kemahiran
saintifik dan kemahiran
manipulatif
- tidak mefokuskan kepada
kemahiran saintifik dan
kemahiran manipulatif.
FASA PENSTRUKTURAN
SEMULA IDEA
- memberi penekanan kepada
fasa penstrukturan semula idea.
- tidak memberi penekanan
kepada fasa penstrukturan
semula idea.
LANGKAH
KESELAMATAN
- mempunyai langkah
keselamatan
- tidak mempunyai langkah
keselamatan.


PERBANDINGAN ANTARA LIMA FASA NEEDHAM DENGAN PENGAJARAN
INDUKTIF DAN DEDUKTIF BERASASKAN INKUIRI

Persamaan
 berpusatkan murid
 memberi penekanan kepada pengetahuan sedia ada
 guru sebagai fasilitator
 aktiviti di dalam kelas berasaskan ‘hands- on’
 penilaian dibuat oleh guru pada akhir p&p.
 berasaskan pembelajaran koperatif dan inkuiri.

PERbezaan
TOPIK LIMA FASA NEEDHAM PENGAJARAN INKUIRI
JENIS - tidak mempunyai jenis/ pilihan - terdapat dua jenis pengajaran
iaitu pengajaran induktif dan
deduktif
FASA - mempunyai 5 jenis fasa - tidak mempunyai fasa
LANGKAH
KESELAMATAN
- mempunyai langkah
keselamatan
- tidak mempunyai langkah
keselamatan
KEKERAPAN ULANGAN
ISI
- tidak memerlukan kekerapan
ulangan isi
- memerlukan kekerapan
ulangan isi