You are on page 1of 2

INDEKS KESUKARAN ITEM

Bilangan murid yang menjawab item = 25NOMBOR
ITEM

BILANGAN MURID
MENYATAKAN JAWAPAN
YANG BETUL BAGI ITEM

BILANGAN CALON
MENJAWAB ITEM

INDEKS
KESUKARAN ITEM

1


21

25

0.84

2


10

25

0.40

3


15

25

0.60

4


14

25

0.56

5


21

25

0.84

6


16

25

0.64

7


19

25

0.76

8


11

25

0.44

9


1

25

0.04

10


17

25

0.68

11


6

25

0.24

12


16

25

0.64

13


3

25

0.12

14


8

25

0.32

15


13

25

0.52