You are on page 1of 3

Anoman Duta

Anoman malumpat sampun


Praptng witing nagasari
Mulat mangandhap ketingal
Wanodyayu kuru aking
Gelung lukar wor lan kisma
ingkang iga-iga kksi
Lakon Anoman duta, methik saka Serat Rama
(Ramayana! "em#ang kinanthi sapada iki
nggam#arak$ adegan ing taman sari, kaputr
negara %galengkadira&a!
'anthi tliti Anoman maspadakak$ kahanan
taman sari! (urung ana pawongan sing
ngawuningani! lya amarga ka&uligan$ )an
kasektn$ si wanara s$ta, kethk putih, Anoman
An&ani putra!
*+etha iki kusumaningayu (wi Sinta! Lha
sing ana kana ka$, pawongan %galengka!
Punggawa sing ka&i#ah n&aga )an leladi marang
(wi Sinta* panggraitan$ Wanaras$ta! %uli ma&u
nyedhaki karo atur sem#ah sungkem!
)ng sakawit (wi Sinta kaget )an rada kuwatir!
Awit Pra#u (asamuka iku pinter m$m#a-m$m#a,
salin rupa kaya sing dikarepak$! %anging Anoman
matur #laka suta apa anan$ tur kanthi trapsila ian
runtut! Mula (wi Sinta pra,aya, ora ragu-ragu
manh!
An&ani putra ngaturak$ sedyaning duta! %uli
nyaosak$ singsim kagungan$ Pra#u Ramawi&aya!
Sawis$ dititi priksa )an #ener anan$, nuli diagem!
(wi Sinta uga #an&ur nglorot singsim$! Supaya
diaturak$ marang Pra#u Ramawi&aya! 'anthi
mangkono Pra#u Rama#argawa #akal priksa lan
pra,aya, yn Anoman wis kasil dadi dutaning
nata!
Anoman uga matur manawa ora suw$ man$h
Pra#u Rama #akal rawuh mapak dh$w$ (wi
Sinta! Awit Sang Pra#u Rama#argawa wus
masangrah ana ing Gunung Malyawan! Sarana
#e#arengan karo #ala wanara, %galingka #akal
dige#ug perang!
%alika wektu kuwi Anoman konangan (wi
Sarpakenaka, rain$ Pra#u (asamuka! Sing
pan,$n$ ka&i#ah n&aga (wi Sinta! Anoman arep
di,ekel lan dirangket! %anging Sarpakenaka ora
#isa nyekel Anoman! "aman sari dadi rusak
#osah-#ash!
Wasana Anoman ngalah! Saperlu kepengin
meruhi kahanan sa&eron$ %galengka! -thok-$thok
melas Anoman kandha!
*(wi satriya %galengka, rasan$ aku isin!
(adi dutaning nata tan kasil! Mula aku patnana
#a$! Awit, lamun dipidana ing pakun&aran, aku
#akal m#edal! .n ta ketaman sakling wisa
utawa san&ata ora #akal tumama! Aku #akal mati
sirna manawa wulu putihku iki ilang tan ana sing
kari! Mula aku o#ongen #a$! %anging sadurung$,
aku araken menyang saantero negara, kare#n
warga ngalengka padha meruhi pr&ngan$
munyuk putih! Lan pariwarakna saindenging
%galengka, kapan kethk putih iki ka#asmi ing
satengah-tengah ing alun-alun! Lumayan kena
kanggo tontonan warga sanegara*
(wi Sarpakenaka, rayin$ Pra#u
Rahwanara&a, pra&urit wanita pinun&ul ing
%galengka, kapilut ing apus krama dening
An&aniputra!
Sum#er/ Pinter 0asa 1