You are on page 1of 1

Ayat Tanya

1 Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara atau hal dan sebagainya.
2 Ayat tanya ini ditandai dengan tanda tanya/tanda soalan (?) di hujung ayatnya.
3 Ayat tanya terbahagi kepada dua jenis seperti yang berikut:
(a) Ayat tanya dengan kata tanya
(b) Ayat tanya tanpa kata tanya
Ayat Tanya dengan Kata Tanya
1 Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat tanya yang menggunakan kata tanya seperti apa, bila, berapa, bagaimana, mana,
mengapa, dan siapa.
2 Kata tanya boleh hadir di akhir ayat sebagai sebahagian daripada predikat ayat. Contohnya:
(a) uru !atematik kamu siapa"
(b) #arga kereta itu berapa"
($) Kereta api itu akan tiba bila"
(d) %udak itu menangis mengapa"
(e) %eg baru yang kamu beli mana"
(&) #ai'an yang bertanduk itu apa"
(g) Cara untuk membuat kuih itu bagaimana"
3 (ekiranya kata tanya yang hadir di akhir ayat itu dikedepankan) kata tanya itu mesti disertai kata penegas -kah. Contohnya:
(a) Siapakah guru !atematik kamu"
(b) Berapakah harga kereta itu"
($) Bilakah kereta api itu akan tiba"
(d) Mengapakah %udak itu menangis"
(e) Manakah beg baru yang kamu beli"
(&) Apakah hai'an yang bertanduk itu"
(g) Bagaimanakah $ara untuk membuat kuih itu"
* +erdapat ayat tanya yang menggunakan &rasa sendi nama tanya seperti di mana, ke mana, dari mana) sejak bila) sampai
bila) dan dengan siapa. Contohnya:
(a) +empat tinggal kamu di mana"
,Di manakah tempat tinggal kamu"
(b) Kamu pergi ke mana semalam"
,Ke manakah kamu pergi semalam"
($) %arang itu diimport dari mana"
,Dari manakah barang itu diimport"
(d) Kamu bekerja di sana sejak bila"
,Sejak bilakah kamu bekerja di sana"
(e) Kita harus menunggunya sampai bila"
,Sampai bilakah harus kita tunggunya"
(&) Kamal bermain badminton dengan siapa"
,Dengan siapakah Kamal bermain badminton"
Ayat Tanya tanpa Kata Tanya
1 Ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat penyata yang diletakkan tanda +anya (") di hujung ayatnya.
2 Ayat tanya tanpa kata tanya diu$apkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan di akhir ayat.
3 -erhatikan $ontoh.$ontoh ayat di ba'ah ini:
Ayat Penyata Ayat Tanya tanpa Kata Tanya
1 Kaki kanannya kudung.
2 Adiknya kena $ulik.
3 Air perigi itu $etek.
* /ia menghidap penyakit ken$ing manis.
0 Cin$in itu kepunyaan Ali$e.
1 Kaki kanannya kudung"
2 Adiknya kena $ulik".
3 Air perigi itu $etek"
* /ia menghidap penyakit ken$ing manis"
0 Cin$in itu kepunyaan Ali$e"
* Ayat tanya tanpa kata tanya boleh disertai kata penegas -kah yang diletakkan pada unsur yang menjadi &okus ayat.
0 Akan tetapi) apabila unsur yang menjadi &okus dalam ayat menerima kata penegas -kah) susunan ayat itu akan berubah.
1ihat $ontoh di ba'ah ini:
Ayat Tanya tanpa -kah Ayat Tanya dengan -kah
1 -ekerja itu datang le'at"
2 1ukisan itu sangat $antik"
3 2usu& pega'ai kerajaan"
* Anjing itu garang"
1 /atang le'atkah pekerja itu"
2 (angat $antikkah lukisan itu"
3 -ega'ai kerajaankah 2usu& "
* arangkah anjing itu"