You are on page 1of 2

Xoves

 

17 16,45
 

–
 

17,30:
 

O
 

caso
 

do
 

Quebec
 

.
 

Gerald
 


Larose
 

(Profesor
 

na
 

Universidade
 

do
 

Quebec
 

en
 


10,45
 

–
 

11,30:
 

Socioloxía
 

electoral
 

da
 

lingua.
 


Fermín
 

Bouza
 

(Catedrático
 

de
 

socioloxía
 

na
 


Montreal) Universidade
 

Complutense
 

de
 

Madrid).
9,30
 

–
 

9,45:
 


 

Acreditacións
 

e
 

inauguración
 

a
 


17,30
 

–
 

18,00:
 

Descanso 12,00
 

–
 

13,00:
 

Lingua
 

e
 

política.
 

Representantes
 


cargo
 

de
 

Santiago
 

Olveira
 

(Tenente
 

Alcalde
 

do
 


PP,
 

BNG
 

e
 

PSOE.
Concello
 

de
 

Vigo)
 

e
 

Antón
 

Reixa
 

(IGEA).
 

 18,00
 

–
 

19,00:
 

O
 

contexto
 

español.
 

Miquel
 


Pradillaȋ•…”‹–‘”ǡ‘—–‘”‡ƤŽ‘Ž‘šÀƒ…ƒ–ƒŽƒƒ 13,00
 

–
 

14,00:
 

Lingua
 

e
 

institucións.
 

Manuel
 


9,45
 

–
 

10,00:
 

Sesión
 

de
 

apertura
 

a
 

cargo
 

de
 


e
 

profesor
 

da
 

Universidad
 

Rovira
 

i
 

Virgili
 

de
 

 González
 

(Doutor
 

e
 

profesor
 

na
 

USC
 

e
 

Secretario
 


Rafael
 

Cuíña
 

(Empresario).
Tarragona),
 

Sabela
 

Labraña
 

(Doutora
 

en
 

 da
 

Real
 

Academia
 

Galega),
 

Víctor
 

Freixanes
 


10,00
 

–
 

10,45:
 

O
 

mapa
 

sociolingüístico.
 

 Filoloxía
 

Galega
 

e
 

profesora
 

na
 

Universidade
 

de
 

 (Consello
 

da
 

Cultura
 

Galega,
 

escritor,
 

xornalista
 


Henrique
 

Monteagudo
 

(Doutor
 

en
 

Filoloxía
 

 Barcelona),
 

Maitena
 

Etxebarría
 

(Catedrática
 

 e
 

editor),
 

Anxo
 

Lorenzo
 

(Secretario
 

Xeral
 

de
 


Galega
 

e
 

profesor
 

na
 

USC). de
 

Lingüística
 

na
 

Universidade
 

do
 

País
 

Vasco)
 

 Política
 

Lingüística),
 

Iolanda
 

Veloso
 

(Profesora
 


e
 

Juan
 

Carlos
 

Moreno
 

Cabrera
 

(Catedrático
 

de
 

 na
 

Universidade
 

de
 

Vigo
 

e
 

concelleira
 

de
 


10,45
 

–
 

11,30:
 

Novas
 

aproximacións
 

á
 

lingua:
 

 Lingüística
 

Xeral
 

na
 

Universidade
 

Autónoma
 

de
 

 Normalización
 

Lingüística
 

do
 

Concello
 

de
 

Vigo).
lingua
 

e
 

democracia
 

e
 

ecolingüística.
 

Xaime
 

 Madrid)
Subiela
 

(Politólogo)
 

e
 

Goretti
 

Sanmartín
 

 14,00
 

–
 

16,00:
 

Xantar
(Doutora
 

en
 

Filoloxía
 

Galego-­‐Portuguesa
 

e
 

 19,00
 

–
 

20,00:
 

A
 

esperanza
 

da
 

lusofonía:
 

utopía
 


ou
 

realidade.
 

Fernando
 

Venâncio
 

(Doutor
 

e
 

 16,00
 

–
 

16,45:
 

O
 

caso
 

do
 

galés.
 

Glyn
 

Williams
 


directora
 

do
 

Servizo
 

de
 

Normalización
 

Lingüística
 


profesor
 

de
 

lingua
 

e
 

literatura
 

portuguesa
 

na
 

 (Sociólogo
 

e
 

profesor
 

na
 

Universidade
 

de
 

Gales).
da
 

UDC)
Universidade
 

de
 

Amsterdam)
 

e
 

Carlos
 

Alberto
 

 16,45
 

–
 

17,30:
 

•Ž‹‰—ƒ•‡•Žƒ˜ƒ•ǤƒŒƒ‡–”‘˜‹…
11,30
 

–
 

12,00:
 

Descanso Faraco
 

(Doutor
 

e
 

profesor
 

de
 

lingua
 

portuguesa
 

 (Directora
 

do
 

Instituto
 

de
 

Estudos
 

Culturais
 

da
 


12,00
 

–
 

13,00:
 

O
 

galego
 

na
 

xustiza
 

e
 

na
 

 na
 

Universidade
 

Federal
 

de
 

Paraná
 

(Brasil)) Universidade
 

de
 

Nova
 

Gorica,
 

Eslovenia).
administración.
 

Xosé
 

González
 

Martínez
 

 20,00:
 

Avance
 

do
 

documental
 

“Brasil
 

somos
 

 17,30
 

–
 

18,00:
 

Descanso
(Asociación
 

de
 

Funcionarios
 

para
 

a
 

Normalización
 

 nós”.
 

Carlos
 

Núñez
 

(Músico)
Lingüística) 18,00
 

–
 

18,45:
 

O
 

caso
 

de
 

Luxemburgo.
 


Edelmiro
 

Moman
 

(Doutor
 

en
 

Química
 

pola
 

USC
 

e
 


13,00
 

-­‐14,00:
 


 

O
 

galego
 

e
 

os
 

medios
 

de
 


comunicación.
 

Xose
 

Manuel
 

Pereiro
 

(Decano
 

do
 

 Venres
 

18 investigador
 

en
 

Luxemburgo).
Colexio
 

de
 

Xornalistas
 

de
 

Galicia),
 

Suso
 

Iglesias
 

 18,45
 

–
 

19,45:
 

Marketing
 

e
 

lingua.
 


(Executivo
 

TV.
 

Realizador,
 

guionista
 

e
 

director)
 

 10,00
 

–
 

10,45:
 

Lingua
 

e
 

ensino.
 

Mariló
 

Candedo
 

 Representantes
 

das
 

empresas
 

R,
 

Gadis,
 


e
 

Xose
 

Ramón
 

Pousa
 

(Doutor
 

en
 

Ciencias
 

da
 

 (Doutora
 

e
 

profesora
 

na
 

Facultade
 

de
 

Ciencias
 

da
 

 Estrella
 

Galicia
 

e
 

Marcelino
 

Fernández
 

Mallo
 


Información
 

e
 

profesor
 

na
 

USC) Educación
 

da
 

UDC
 

e
 

presidenta
 

de
 

Nova
 

Escola
 

 (economista
 

e
 

escritor).
14,00
 

–
 

16,00:
 

Xantar Galega),
 

Henrique
 

Costas
 

González
 

(Doutor
 

e
 

 19,45:
 

Presentación
 

“eu
 

falo
 

tv”.
 

María
 

Yáñez
 


profesor
 

de
 

Filoloxía
 

Galega
 

e
 

Director
 

da
 

Área
 

 (Xornalista
 

e
 

produtora
 

de
 

contidos
 

para
 

a
 

rede).
16,00
 

–
 

16,45:
 

Ƥ±•‡ƒ•Ž‹‰—ƒ•„žŽ–‹…ƒ•Ǥƒ‹ƒ de
 

Normalización
 

Lingüística
 

da
 

Universidade
 


Hämäläinen
 

(Doutora
 

en
 

Filoloxía
 

Hispánica
 

e
 

 de
 

Vigo)
 

e
 

Valentina
 

Formoso
 

(Coordenadora
 


profesora
 

na
 

Universidade
 

de
 

Helsinki). Galega
 

de
 

Equipos
 

de
 

Normalización
 

Lingüística).
Sábado
 

19 Inscrición
Prezo:
 

30
 

euros
 

(15
 

euros
 

estudantes
 

das
 


 


universidades
 

de
 

Vigo,
 


 


10,00
 

–
 

11,00:
 

Lingua
 

e
 

culturas
 

emerxentes.
 

María
 

 A
 

Coruña
 

e
 

Santiago
 

de
 

Compostela)
Yáñez
 

(Xornalista
 

e
 

produtora
 

de
 

contidos
 

para
 

a
 

 Conta
 

onde
 

realizar
 

o
 

ingreso:
 


 


rede),
 

Manuel
 

González
 

(ex
 

director
 

da
 

Axencia
 

 Caixanova
 

2080–0151–12–0040029042
 


 


Audiovisual
 

Galega),
 

David
 

Rubínȋ”–‹•–ƒ‰”žƤ…‘ȌǡLeo
 

 (indicando
 

nome
 

e
 

apelidos
 

e
 

a
 

referencia
 


 


i
 

Arremecághona
 

(artista)
 

e
 

Noel
 

Feáns
 

(artista) “Ecolingua
 

2009”)
11,00
 

–
 

12,00:
 

Lingua
 

e
 

sociedade
 

civil.
 


Crédito
 


Representantes
 

de
 

Queremos
 

Galego,
 

Prolingua,
 


O
 

alumnado
 

da
 

Universidade
 

de
 

Vigo
 

ten
 

 simposio
 

internacional
ECOLINGUA
CambiaGalicia,
 

Patrimonio
 

da
 

humanidade,
 


”‡…‘Ó‡…‹†‘—…”±†‹–‘†‡Ž‹„”‡…‘Ƥ‰—”ƒ…‹×
Galicia
 

Bilingüe
 

e
 

Asociación
 

de
 

Funcionarios
 

pola
 


pola
 

asistencia
 

ao
 

Simposio
 

Internacional
 


Normalización
 

Lingüística.
Ecolingua
 

2009
 

(en
 

trámite).
12,00
 

–
 

12,30:
 

Descanso.

12,30
 

-­‐
 

13,30:
 

Lingua
 

e
 

proxección
 

internacional.
 


Organiza 17,
 

18
 

e
 

19
 


 


—•‘†‡‘”‘
 

(Escritor),
 

Craig
 

Patterson
 

(Doutor
 

 decembro
 

de
 

20 0 9
 


 


e
 

profesor
 

de
 

estudos
 

hispánicos
 

e
 

galegos
 

na
 


‹˜‡”•‹†ƒ†‡†‡ƒ”†‹ơȋ
ƒŽ‡•ȌǡIván
 

Area
 

Carracedo
 


(Vicerreitor
 

de
 

Relacións
 

Institucionais
 

da
 

Universidade
 


VIGO
Centro
 

Social
 

Caixanova
 


de
 

Vigo
 

e
 

coordinador
 

xeral
 

do
 

proxecto
 

Ronsel
 


(Rúa
 

Policarpo
 

Sanz,
 

24)
para
 

a
 

salvagarda
 

e
 

posta
 

en
 

valor
 

do
 

patrimonio
 


cultural
 

inmaterial
 

de
 

Galicia)
 

e
 

un
 

representante
 

da
 


•‘…‹ƒ…‹×†‡”ƒ†—–‘”‡•
ƒŽ‡‰‘•. Colaboran
13,30
 

–
 

13,45:
 

Conclusións.
 

Margarita
 

Ledo
 

(IGEA.
 


Catedrática
 

de
 

comunicación
 

audiovisual
 

da
 

USC,
 


escritora
 

e
 

cineasta).

13,45
 

–
 

14,00:
 

Clausura.
 

Anxo
 

Quintana
 

(Presidente
 


do
 

IGEA).