You are on page 1of 7

LATIH TUBI SAINS PT3

Aktiviti 1

Gariskan jawapan yang tepat bagi semua soalan dibawah.Aktiviti 2

Suaikan aktiviti yang betul untuk menunjukkan haba dihasilkan.
Rajah 1
Rajah 1 menunjukkan periuk kaca dengan
kepingan coklat diatas sekeping roti didedahkan
dibawah cahaya matahari.

Daripada rajah 1,perhatikan apa yang akan terjadi
kepada kepingan coklat selepas 30 minit.

1. Adakah kepingan coklat cair?
cair / beku

2. Apakah yang menyebabkan kepingan coklat
menjadi cair?
suhu / haba


Rajah 2
Rajah 2 menunjukkan sebuah kotak berisi kuali
untuk mengoreng telur dan didedahkan dibawah
cahaya matahari.
Daripada rajah 2, apakah keputusan yang diperolehi
selepas 30 minit:

3. Adakah telur akan masak selepas
30 minit ?
Ya / tidak

4. Apakah yang menyebabkan telur
itu masak ?
cahaya / haba

5. Bilakah aktiviti ini boleh dilakukan?
Hari mendung / Hari panas
kuali
kotak
telur
Geseran
Pembakaran
Elektrik
Aktiviti 3

Lengkapkan jadual dibawah dengan menerangkan bagaimana haba boleh dihasilkan.Geseran
Huraian :


Pembakaran
Huraian :


Elektrik
Huraian :


Aktiviti 4

Tuliskan benar atau salah bagi pernyataan dibawah.

a) Matahari adalah sumber haba

b) Nyalaan mancis menghasilkan haba

c) Haba dihasilkan bila arus elektrik mengalir melalui wayar.

d) Haba boleh dihasilkan dengan mengosokkan kedua tangan

e) Manusia yang tinggal di tempat yang panas tidak menggunakan
haba untuk kegunaan seharian mereka.


Aktiviti 5

Lengkapkan ayat menggunakan maklumat dibawah.

1. Haba adalah suatu bentuk _____________.

2. Semakin ___________ jisim bahan, semakin ________ haba yang terkandung di dalamnya.

3. _______________ ialah sukatan darjah kepanasan.

4. Bahan panas mempunyai suhu yang __________ manakala bahan sejuk mempunyai suhu
yang ________________.

5. Kandungan haba di dalam suatu bahan bergantung pada __________ dan ___________.
Aktiviti 6

Terangkan penggunaan haba bagi setiap aktiviti berikut.a) ......... b)c) d) .e) f)Acktiviti 7

1. Rajah 8 (a) menunjukkan bahan yang mempunyai kuantiti haba yang sama tidak semestinya
mempunyai suhu yang sama.


Rajah 8 (a)

Gariskan jawapan yang betul untuk menunjukkan keputusan eksperimen ini.

I. Adakah air di dalam bikar P menerima kuantiti haba yang sama seperti air di dalam bikar Q ?
[ Ya , Tidak ]

II. Adakah air di dalam bikar P dan bikar Q mempunyai suhu yang sama selepas dipanaskan
selama 3 minit?
[Sama / Berbeza ]

2. Rajah 8 (a) menunjukkan bahan yang mempunyai suhu yang sama tidak semestinya
mempunyai kuantiti haba yang sama.


Rajah 8 (b)

Gariskan jawapan yang betul untuk menunjukkan keputusan eksperimen ini.

i) Berapakah suhu bila air mula mendidih?

]

II) Bikar yang manakah akan mendidih dahulu? [ bikar X / bikar Y ]

III) Adakah air dalam setiap bikar mempunyai kuantiti haba yang sama bila ia mula mendidih?
[ ya / tidak ]Ujian Formatif

Soalan Objektif

1. Di antara pernyataan yang berikut adalah benar?
A. Haba adalah jirim. C. Haba tidak mengalir
B. Haba boleh dilihat D. Haba adalah bentuk tenaga

2. Manakah penyataan yang benar tentang haba?
A. Haba diukur dalam degree celsius C. Haba boleh dihasilkan bila air beku
B. Haba boleh dihasilkan melalui geseran D. Haba adalah jirim

3. Sumber haba yang manakah adalah sumber haba yang utama?
A. Pembakaran bahan api C. Pemanasan elektrik
B. Tindakbalas kimia D. Matahari

4. Manakah adalah sumber haba
A. batu C. kayu
B. gunung berapi D. cermin

5. Haba digunakan untuk
I memasak makanan A. I dan II
II mengeringkan pakaian B. I dan III
III memanaskan badan C. II dan III
D. I, II dan III
Soalan Struktur

1. Seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan isipadu cecair terhadap jumlah
haba seperti ditunjukkan dalam Rajah 1.

H F GBacaan termometer pada minit yang kedua puluh diambil :

Kelalang kon F

Kelalang kon G
Rajah 1

(a) Nyatakan pemboleh ubah dalam ekperimen ini.

Pembolehubah dimanipulasikan
Pembolehubah bergerakbalas
Pembolehubah dimalarkan
[ 3 markah ]

(b) Nyatakan satu inferen dari eksperimen ini.

________________________________________________________
[ 1 markah ]

(c) Berdasarkan Rajah 8.1 rekodkan bacaan termometer pada minit ke-20 bagi kelalang kon F
dan G dalam Jadual.Suhu
(
o
C)
Kelalang Kon Masa ( minit )
0 10 20 30
F 98 88 68
G 98 82 56
H 98 78 60 40
Jadual
[ 2 markah ]

Termometer Termometer Termometer
(d) Berdasarkan Jadual di sebelah plotkan sebuah graf garisan suhu melawan masa untuk
menunjukkan kesan isipadu cecair terhadap jumlah haba dalam kon F dan G.


(e) Berdasarkan kepada graf dalam (c), apakah yang boleh anda nyatakan tentang kesan
isipadu cecair ke atas jumlah haba cecair?
________________________________________________________
[ 1 markah ]

(f) Berdasarkan graf ramalkan bacaan suhu cecair dalam kelalang G pada minit ke 25.

Kelalang G : ____
[ 1 markah ]

(g) Nyatakan perhubungan antara isipadu cecair dengan jumlah haba dalam cecair itu.


[ 1 markah ]
(h) Berdasarkan Jadual dan graf dalam (c), apakah yang di definasikan secara operasi sebagai
jumlah haba cecair?
________________________________________________________
[ 1 markah ]

S
u
h
u

(
o
C
)

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
10 20 30 40
Kelalang kon H
masa (min)