You are on page 1of 13

S peci

rikric ia pred,
"*,
?illi.lfr? 1"n, p red metu Zm r uvy
Priloha i. 1 k Zmluve o dielo
Cenov5 kalkul6cia
N6zov
MnoZ. / mj
jic prace
lbez
DPHI/
j/c materia
[bez
DPI-il/
Pr6ce spolu
[bez
DPFII/
Material spolr
lbez
DPFII/
budovanie FWA
jackhaul
RR prepoj: NEC iPasotink 100120026Gt+ - 3x, ant6ny, stoziare,
)utdoor rack Sarel - 3x, UPS, elektncke napejanie, Cisco 3x router,
dimatizecia Sarel
1x 46 579,00 46 579.00
ilontqz RR prepoj
1x 5 585.00 5 585.00
rechnologia BS pre
RR
lx '17
921,00 17 921.O0
nstalacia technol6oie BS
lx 16 780.00 16 780.00
rOP
VrboEe: AhErion, BreezeMAX802.16e ( IDU + ODU + sekt. nnteny)
*oiiar, outdoor rack Sarel, UPS, dektrick6 nar6janie, Cisco 3x router,
(limatizacia
Sarel
1x 28 875,00 { 28 875,00
(
ulontAi POP 1x 4 874.OO 4 874,00 C
lechnol6gia pre PoP
8 795.00 8 79s.00
nstaacia teclIrdogie PoP 1x
6 986,00 6 986.00
,RN / PPV
,lM
(PodruZny materiA) 3.6
o/"
3 930.00
rPV (oomocne
a oodruZne \^ikonv) 6.0
o/.
1 &10,00
,ripra\E
a znadenie sta\,eniska '1
ks 5 000.00 5 000,00
\kceptadn6 tesly
1ks 500.00 500,00
hSkolenie
2 hod 50.00 100.00
dozor
52 hod 20.75 1 079,00
ra\ne naklady
3 000 km 63 1 890.00
'race \Ic vysKacn
8 hod 66.00 528,00
-unkene
sk!Sky
12 hod 33.00 396,00
iny zasah mimo zerukv
hod 33.20
ipolu prace (bez
DPH)
38 372,00
;polu Materi6l (bez
DPH)
113 086,00
ipolu (prece + Materi6D bez DPH 151458,00
)PHZO"h
30 291,60
Spolu
(vritane
DPH)
181749.60
StOOia
-
n6vrh rie5enia
Vistavba Sirokop6smovej infra5truktriry bude realizovan6 technol6giou
Sirokopdsmov6ho bezdrOtov6ho rie5enia lokdlneho pristupov6ho
okruhu (FWA) vo
frekvendnom pesme
3,5 GHz, W|MAX ( IEEE 802.16).
ZAkladnl bunka siete WIMAX pozostava
z bAzovej stanice a viacenich O6astnickych
stanfc, ktor6 s b6zovou stanicou komunikujri bez dr6tov, prostrednicfuom
r6diov6ho
spojenia. Na strane zAkaznika sa nain5taluje 06astnicky termin6l, pozostdvaltci
z
vonkaj5ej jednotky
- ant6ny a vn0tornej jednotky.
Syst6m WiMAX splna poZiadavky
na prenos
d6t, hlasu VolP (Voice over lp),
videokonference, a pod.,
s podporou
multifunk6nich sluZieb s tzv. riadenim QoS.
Je budovanf qilu6ne v licencovanom frekvendnom p6smach 3,5GHz.
Strana 2/4
Sirsie vztahy riesi nasledovn6 sch6ma- mapa pokrytia
obce Koldre:
Legenda
I
laoo/o pokrytie,
4Mbius
f
7o% pokrytie,34Mbius
Priloha c. 1 k Zmluve o dielo
Strana 3/4
Priloha i. 1 k Zmluve o dielo
Celkov6 cena diela neprekro6i sumu 151 500 Eur bez DPH.
Realiz6ciou diela sa zabezpeei prepojitelnost viac ako 90% domdcnosti v obci
k 5irokop6smov6mu internetu len pouZitim koncov6ho zariadenia (t.j. bez d'al5ieho
budovania infra5trukt0ry).
N6klady diela prepo6itan6 na
jedn6ho
obyvatefa obce nepresiahnu 1000 Euro bez DPH.
Projektom sa dosiahne informa6nS nichlost budovanej technol6gie vd65ia ako 5 Mbps
na zAkaznicke pripojenia.
Vybudovan6 infra5trukt(ra nebude pre svoju prev6dzku vyZadovat platby za licencie pre
pridelen6 r6diov6 frekvencie.
Pri akejkolvek poruche znemoZnuj0cej poskytovanie sluZieb alebo zniZullcej kvalitu
prev6dzkovanyich
sluZieb bude servisni z6sah zrealizovani do 1 (jednej) hodiny.
lnformadn6 nfchlost dosiahne na
jedno
zAkaznbke pripojenie 5-10 Mbps.
Kvalita slu2ieb siete neumoZfiuje telef6niu zistovan0 metrikou MOS (Mean Opinion
Score).
Vybudovan6 infra5trukt(ra umoZfiuje poskytovat sluZby Triple play (televfzia, hlasov6
komunika6n6 sluZby, 5i rokopdsmouf internet) m inim5lne 0-3% dom6cnosti.
Vybud ovan 5 i nfraStru kt0ra neum oZn uje poskytovaf sl uZby H BB-TV.
Dodacie terminv
Projekt bude realizovanf do najneskOr do 30.4.2015. Detailni Easornf harmonogram
tv0r( Pr(ahu i, 2 k te(o Zm(uve o die(o.
Z6ru6n6 lehota
ZAruCnA lehota
je
5 rokov od dokondenia a odovzdania diela.
Servisn6
podmienkv
Dod6vatet sa zavdzuje, 2e pri akejkolvek poruche
znemoZfiuj0cej poskytovanie
sluZieb
alebo zniZ.ujficej kvalitu prev6dzkoufch
sluZieb
je
servisnf zasah do t hodiny.
Strana 4/4
Priloha 6. 2
easovi harmonogram
Priloha A.2 kZmluve o dielo
6asoW harmonoqram
1) Vypracovanie n6vrhu rie5enia
2) Spracovanie dokument6cie
pre spr6vne konanie
3) ZahApnie ufstavbY
PrePojenia
4) Zah6jenie vYstavby POP
5) Ukon6enie ufstavby
6) Sk05obn6
prev6dzka
7) ProtokolSrne odovzdanie diela
8t2013
8t2013
512014
612014
10t2014
11t2014
11t2014
Doddtvatef sa zavdzuje
poskytnl( plnenie predmetu Zmluvy (dodat tovar a sluZby)
v easovom harmonograme, Kor! bude obojstranne ods(thlaseny a podpisany do 10 dni
od 1CinnostiZmluvy. Tento harmonogram bude tvoif neoddelitefnrt s(tiast Zmluvy ako
jeho
Priloha i. 2 k teito Zmluve. Predpokladand doba plnenia
ie
do 30.4.2015.
Strana 2/2
ZMLUVA O DIELO
uzatvorena v zmysle
S
269 ods. 2 zbkona 6. 513/1991 Zb. Obchodn6ho zSkonnika v znenf
neskor5ich predpisov (d'alej len,,Obchodnf z6konnik")
d'alei v texte len ,.Zmluva"
elSnok l.
ZMLUVNE STRANY
1. N6zov organizAcie: Obec Kolire
Sidlo organizAcie: Koldre 19
991 09 Kol6re
Statut6rny orgAn: AlZbeta Gre5inovS
teo: 00647390
Dte :
Bankov6 spojenie: VSEoBECNA UVEROVA BANKA a.s.
eislo 06tu: 1572643559/0200
Z6stupca splnomocnenf
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnfch: AlZbeta Gre5inovS, starosta
b) technickfch: Al2beta Gre5inov5, starosta
(d'alej len "Objedn6vatel"')
a
2. Ndzov: ORGA-TRADE Network Systems, s.r.o.
Sidlo: Radianska 188, 830 04 Bratislava
Statut6rny orgdn: lng. Eugen Menyhart
Zapisan6 v: OR Okresn6ho stidu BA 1., vloZka 8494618
teo: 46 881 239
Dle : 2023628442
te opH: sK2023628442
Bankov6 spojenie: V5eobecnd 0verov6 banka a.s.
elslo uetu: 307363015410200
Zdstupca splnomocnenf na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnfch: Radomir Jirku, verejn6 obstar6vania
b) technickyich: Radomfr Jirku, verejn6 obstar5vania
e islo telefonu:
+421
903 223 770
eislo faxu:
+421
2 4920 4828
Email: obstardvanie@orga.sk
(d'alej len "Doddvatel"')
Strana 1/7
elSnok ll.
PREAMBULA
2.l Dodlvatel'sluZieb berie na vedomie, 2e plnenia, ktor6 poskytuje na zAklade tejto Zmluvy tvoria
s[6ast'projektu v r6mci Operadn6ho programu :
,,Program
rozvoja vidieka SR 2007 - 2013"
2.2Dodlvatel'd'alej berie na vedomie, Ze plnenia poskytovan6 zo strany Dod6vatel'a podl'a tejto
Zmluvy budri financovan6 Objedn6vatel'om v r5mci Operadn6ho
programu. Vzhl'adom na
charakter financovania realiz1cie tejto Zmluvy Zmluvn6 strany vyhlasuj0, 2e bud0 spolodne
koordinovat' postup a poskytovat'si poZadovan[ s[6innost' pri realizAcii Projektu.
el6nok lll.
PREDMET ZMLUVY
3.1 Zmluvn6 strany sa dohodli, 2e predmetom tejto Zmluvy
je
vfstavba Sirokop6smovej
infra5trukt0ry. Predmet Zmluvy
je
Specifikovanf v Prllohe 6. l. tejto Zmluvy tvoriacej
neoddelitel'nU s[6ast' tejto Zmluvy
3.2 Dod6vatel' sa zavdz$e realizovat' pre Objedn6vatel'a predmet Zmluvy podl'a podmienok
dohodnutfch v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cen6ch uvedenifch v tejto Zmluve.
3.3 DodSvatel' potvrdz$e, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s0 mu zndme technick6 akvalitativne podmienky kjeho realiz6cii, aZedisponuje
s takfmi kapacitami a odbornifmi znalostami, ktor6 sri k realizdcii Projektu potrebn6.
3.4 Uzavretlm tejto Zmluvy Zmluvn6 strany
prejavuj0 svoju v6l'u vzdjomne spolupracovat
pri realizAcii predmetu Zmluvy v srilade s niZ5ie uvedenfmi podmienkami pridom sa zavAzujt
poskytnrit si vz6jomnU s06innost'nevyhnutn0 pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
6l6nok lV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY
4.1 Dod6vatel' sa zaviizule dodat
predmet Zmluvy bez vdd a nedostatkov br6niacich
jeho
riadnemu plneniu.
6l6nok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY
5.1 Zmluvn6 strany sa dohodli v zmysle
$3
z6kona e. ft11996 Z.z. o cendch v znenl neskorS[ch
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:
Spolu bez DPH 151 458,00 EUR
DPH 2Oo/o 30 291,60 EUR
Spolu 181 749,60 EUR
Slovom: Jednostoosemdesiatjedentislcsedemsto5tyridsat'devdt'euro5est'desiateurocentov
5.2 Objedndvatel' sa zavdzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vdas zaplatit' cenu za realizovan6
pr5ce, ktor6
je
vypoditan6 v s0lade so Zmluvou.
5.3 Doddvatel' nie
je
opr6vnenyi bez predch6dzaj(ceho plsomn6ho suhlasu Objedndvatel'a menit'
dodan6 pr6ce
,
ako sri uveden6 v tejto Zmluve.
5.4 Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze Dod5vatel' bude fakturovat' cenu pr6c na z6klade vzdjomne
odsrihlasen6ho preberacieho a odovzddvacieho protokolu. Celkovi po6et a terminy vystavenia
fakt[r budri zodpovedat' podtu a termlnom Ziadosti o platbu definovanfch vo vyzve
2013/PRV/27 Opera1n6ho programu
,,Program
rozvoja vidieka SR 2007 - 2013".
Objedn6vatel' sa zav1zuje vystavovat' Ziadosti o platbu vo6i P6dohospoddrskej Platobnej
AgentUre bez zbytotneho odkladu.
Prllohou faktriry budri podrobn6 s0pisy dodanyich tovarov a vykonanfch sluZieb za fakturovan6
obdobie dokumentuj(ce
plnenie Dod6vatel'a a odsrihlasen6 Objedn6vatel'om. Dod6vatel'za5le
Strana A7
Objednfvatel'ovi dva origin5ly prislu5nej faktrlry azavdzuie sa na poZiadanie Objedn5vatel'a
vystavit v odovodnenfch
pripadoch d'alsie originSly dotknutej fakt0ry.
S.S F-at<tfra
je
splatnd do 60 dni od ich doru6enia Objedn6vatel'ovi. Lehota splatnosti zalina plynft'
dhom nisleduj0cim po dni, v ktorej bolifaktUry
preukdzatel'ne dorudene Objedn6vatel'ovi. Cena
bude uhraden6 na 06et Dod6vatel'a uveden6ho v zflhlavi tejto Zmluvy.
5.6 Fakt0ra musl obsahovat' ndleZitosti podl'a
$
71 ods. 2 zlkona e. 22212004 Z. z. o DPH
!
Platnom
znen[.
Dalej sa zmluvn6 strany dohodli, 2e predloZen6 fakt0ra bude obsahovat' aj ridaje, ktor6 nie s0
uveden6 v z5kone o DPH, a to:
a) 6[slo Zmluvy,
b) termln splatnosti fakt[ry,
c) forma fhrady,
d) oznadenie
pehaZn6ho ristavu a 6islo 06tu, na ktonf sa m6 platba vykonat,
e) meno, podpis, odtladok
pediatky a telefonick6 spojenie vystavovatel'a faktfry,
0
prilohou fakt0ry bude dodaci list
-
sripis dodanich
pr6c za fakturovan6 obdobie
'
svyznadenim
jednotkovej ceny za fakturovan0
poloZku (s DPH abez DPH),
po6et
jednotiek,
celkov6 cena (s DPH a bez DPH)
V pripade, Ze fakt0ra (dahovf doklad) bude obsahovat' nespr5vne alebo neUpln6 Udaje,
objedn6vatel'
je
opr6vnenyi vrdtit'
ju
na opravu a prepracovanie. Dod6vatel'
je povinnf fakt0ru
(dinovi OoktiO)
podl'a charakteru nedostatku opravit', alebo vystavit'nov0. Po dobu opravy t.j.
prepracorania a doplnenia nesprdvnej alebo neriplnej fakt0ry nie
je
Objedn6vatel' v ome5kani
s
iel
UtrraOou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej fakt0ry zatne
plynUt' odo dia
jej
dorudenia ObjednSvatel'ovi
podl'a ods. 5.6 tohto dlSnku Zmluvy.
S.7 Dod6vatel' sa zavdz$e, Ze bude bez n6roku na riroky z ome5kania re5pektovat'
podmienky
poskytovania finan6nifch
prostriedkov Objedndvatel'ovi
(prijimatel'ovi NFP) syst6mom
dohodnutyim v zmysle zmluvy o poskytnuti nendvratn6ho finandn6ho
prispevku.
e15nok vl.
els
pl-rueul
6.1 Doddvatel'sa zavdzuje poskytnrit'plnenie predmetu Zmluvy (dodat'tovar a sluZby) v dasovom
harmonograme, ktonf bude obojstranne ods0hlasenif apodpisani do 10 dni od 06innosti
Zmluvy. iento harmonogram bude tvorit'neoddelitel'n( s06ast'Zmluvy ako
jeho
Priloha d. 2
k tejto Zmluve. PredpokladanS doba plnenia je
do 30.4.2015.
6.2Dodrfuiavanie terminu podl'a bodu 6.1 tohto 6l6nku Zmluvy
je podmienen6 riadnym a vdasnfm
spolup$sobenim Objedndvatel'a (poskytnutim sfdinnosti Objedn6vatel'a) dohodnutfm v tejto
Zmluve.
6.3 V pripade, 2e Dod6vatel' me5k5 s poskytnutlm plnenl podl'a tejto Zmluvy z dOvodov
nie na strane ObjednSvatel'a, resp. nie z d6vodov vy55ej moci, md Objedn6vatel'
pr6vo 2iadat
n6hradu Skody,
priCom Zmluva zost6va v platnosti. Objedndvatel'urdl Dod6vatel'ovi
primeranf,
dodatodnf das plnenia Zmluvy a vyhlSsi, 2e po prlpadnom bezvfslednom uplynuti tejto lehoty
uplatnisankcie a odsttipi od Zmluvy.
e16nok Vll.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
7.1 Miestom
plnenia predmetu Zmluvy
je:
miesto stavby
Strana 3/7
e l6nok Vlll.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
8.1 Pr6va a povinnosti Objedndvatel'a
a) Objedn6vatel'
je
opr6vnenf kontrolovat'
plnenie predmetu Zmluvy v kaZdom stupni
jeho
realizAcie. Ak pri kontrole zisli,2e Dod5vatel'poru5uje svoje povinnosti, m6 pr6vo Ziadat, aby
Dod5vatel'odstrdnil vady vzniknut6 vadnou realizdciou
predmetu Zmluvy a d'alej ho zhotovoval
riadne. V prlpade, 2e Dod6vatel' v primeranej, plsomne Zmluvnifmi stranami ods0hlasenej
dobe, nesplnI svoju povinnost', m6 Objedn6vatel'
prSvo odst0pit' od Zmluvy.
b) Objedn6vatel'
je povinnf bezodkladne informovat' Dod6vatel'a o okolnostiach, resp.
prek6Zkach, ktor6 m62u br6nit DodSvatel'ovi riadne plnit'predmet Zmluvy.
c) Objedndvatel'
je
tieZ povinnf informovat' Dod6vatel'a s dostato6nfm
predstihom
o technickfch a inich probl6moch, ktor6 br5nia realizovat predmet Zmluvy v pl6novanom
termine.
d) Objedn6vatel'
je povinnf uhradit'cenu dohodnut0 v 61.V., bod 5.1.
8.2PrAva a povinnosti Doddvatel'a
a) Dod6vatel'
je povinnf na vlastn6 n6klady zabezpetit' 6innost' potrebnri na zabezpedenie
predmetu Zmluvy.
e!6nok lX.
ZODPOVEDNOSi'ZA VADY, ZARUTA ZA KVALITU
9.1 DodSvatel' zodpovedd za to, 2e plnenia predmetu Zmluvy bud0 poskytnut6 vs0lade
s ustanovenim 6l6nku lll. a bud0 mat'vlastnosti dohodnut6 v tejto Zmluve.
9.2 Plnenie m6 vady ak.
a) nie
je
dodan6 v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie
je plnen6 v celom dohodnutom rozsahu,
9.3 Pre ndroky zo zodpovednosti zavady platia primerane ustanovenia
S
422 a nasledujfce
Obchodn6ho z6konnika.
9.4 Objedndvatel'
je povinnf pripadnri reklam6ciu
predmetu Zmluvy plsomne uplatnit' bezodkladne
po jej
zisten[, maxim6lne do troch pracovnfch dni. V pr[pade zAvaZnq reklam6cie ktorej
rie5enie si vyZaduje viac 6asu zmluvn6 strany spi5u do troch pracovnfch dni z6pis, ktoryi urdi
podmienky rie5enia reklam6cie a ktorli obe strany na znak srihlasu
podpi5u. Za plsomne
uplatnen0 reklamdciu sa povaZuje aj reklam5cia, ktorri Objedn5vatel' za5le DodSvatel'ovi
faxom alebo e-mailom a zdroveh doplnl do 2 pracovnfch dnl doporudenou listovou z6sielkou,
pridom za deh nahl6senia probl6mu
-
reklam6cie faxom alebo e-mailom
pre podltanie
a dodrZanie leh6t sa pova2uje deh odoslania faxu alebo e-mailu Objedn6vatel'om
Dod6vatel'ovi.
e!5nok X.
ZODPOVEDNOSi ZA SKODU
10.1 Doddvatel'zodpovedA za v5etky Skody, ktorS vzniknri Objedndvatel'ovi v d6sledku
poru5enia
jeho povinnosti, vyplfvajricich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vf5ky vzniknutej Skody.
10.2 V prlpade vzniku Skody poru5enim povinnost[ vyplfvajfcich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, m5 druh6 strana n6rok na rihradu vzniknutej Skody.
6l6nok Xl.
DalSre ZMLUVNE DoJEDNANTA
11.1 V5etky ofici6lne ozn6menia medzi Zmluvnfmi stranami na zSklade tejto Zmluvy, bud0
uveden6 v liste, podplsanom oprdvnenyim zdstupcom Zmluvnej strany, ktorf oznAmenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktonf bude bezprostredne
potvrdenf zaslanim listu. V5etky
ozndmenia budrl zasielan6 doporudenfm listom s dorudenkou, resp. doruden6 infm
Strana 4[7
preukaznym sp6sobom, na adresy uveden6 v zahlavi tejto Zmluvy a na niZ5ie uveden6
zodpovedn6 osoby:
za Obiedndvatel'a:
pre rie5enie zmluvnfch a obchodnich z6leZitost[:
titul, meno a priezvisko, funkcia: AlZbeta Gre5inovS, starostka
Tel:
+421
918702142
Email: kolare@mail.t-com.sk
za DodSvatel'a:
pre rie5enie zmluvnfch a obchodnich z6leZitostl:
titul, meno a priezvisko, funkcia. Radomlr Jirku, verejn6 obstardvanie
Tel:
+421
903223770
Email : obstaravanie@orga.sk
11.2 Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze v5etky skutodnosti, ktor6 sa vsrivislosti splnenlm tejto
Zmluvy navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZujf za obchodn6 tajomstvo
podl'a
$
17 Obchodn6ho z6konnlka.
11.3 V5etky spory, ktor6 vznikn0 z tejto Zmluvy, vrdtane sporov o
jej platnost', vfklad alebo
ukondenie sa Zmluvn6 strany zavdzqu prednostne rieSit vzdjomnyimi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V prlpade, 2e sa vz6jomn6 spory Zmluvnfch strSn vzniknut6
v srlvislosti s plnenlm zAvdzkov podl'a Zmluvy alebo v srlvislosti s iou nevyrieiia, Zmluvn6
strany sa dohodli a sfhlasia, Ze v5etky spory vzniknut6 zo Zmluvy, vr6tane sporov o
jej
platnost', vifklad alebo ukondenie, budri rie5en6 na miestne a vecne prlslu5nom sUde
Slovenskej repu bl iky podl'a pr6vneho poriadku Slovenskej republ iky.
11.4 Za okolnosti vyludujrice zodpovednost' Zmluvnfch str6n podl'a tejto Zmluvy sa povaZuje
prekAlka, ktord nastala nezSvisle od v6le Zmluvnej strany a br6ni
jej
v splneni
jej povinnosti,
ak nemoZno rozumne predpokladal',2e by Zmluvnd strana trito prekSZku alebo
jej
n6sledky
odvrdtila alebo prekonala, a d'alej 2e by v 6ase vzniku zAvdzku t0to prek6Zku predvidala.
U6inky vyludujfce zodpovednost s0 obmedzen6 iba na dobu dokial'trv6
prek62ka, s ktorou s0
tieto ridinky spojen6. Zodpovednost' Zmluvnej strany nevyluduje prekflZka, ktor5 nastala aZ
v dase, ked' bola Zmluvn6 strana v ome5kan[ s plnenlm svojej povinnosti, alebo vznlkla ziej
hospoddrskych
pomerov.
11.5 Ak6kol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutodnit' len plsomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpfsanyimi oprSvnenfmi z6stupcami Zmluvnlich striin, inak
je
zmena
6i doplnenie Zmluvy neplatn6.
el6nok Xll.
TRVANIE ZMLUVY A UKONEENIE ZMLUVNEHO VZtAHU
12.1 Riadne ukondenie zmluvn6ho vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zlvdzkov Zmluvnfch
str6n.
12.2 Mimoriadne ukondenie zmluvn6ho vzt'ahu vyplyivaj0ceho zo Zmluvy nast6va dohodou
Zmluvnfch str6n v pfsomnej forme alebo odst0penlm od Zmluvy. V pripade ak6hokol'vek
spOsobu skondenia zmluvn6ho vzt'ahu medzi Objedndvatel'om a Dod6vatel'om, Objedndvatel'
vyporiada pohl'ad6vky Dod5vatel'a podl'a bodu 12.8 tohto 6l6nku Zmluvy.
12.3 Od Zmluvy m6Ze ktor6kol'vek zo Zmluvnfch strdn odstripit' v pripadoch podstatn6ho
poru5enia Zmluvy.
12.4 Na 0dely Zmluvy saza podstatn6 poru5enie Zmluvy sa povaZuje najmd:
a) preuk6zan6 poru5enie pr6vnych predpisov SR a ES v r6mci realiz6cie predmetu Zmluvy
srivisiacich s 6innost'ou Zmluvnyich strdn;
b) opakovan6 poru5enie zdvdzkov Zmluvnfch str5n vyplivajfcich z tejto Zmluvy;
c) zastavenie realizAcie predmetu Zmluvy z dOvodov na strane Doddvatel'a, pri6om toto
zastavenie realizAcie predmetu Zmluvy nie
je
z d6vodov na strane Objedn6vatel'a;
d) vyhl6senie konkurzu alebo re5trukturalizlcie na majetok Doddvatel'a alebo Objedn6vatel'a,
resp. zastavenie konkurzn6ho konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Dod5vatel'a
do likvid6cie;
Strana 5/7
e) neuhradenie fakt0ry zo strany Objedn6vatel'a
po splneni
podmienok uvedenyich v 61. V.,
bod 5.6 Zmluvy;
0
opakovan6 dodanie predmetu Zmluvy alebo
jeho
6asti od
v mnoZstve, v akosti, vo vyhotoven[, v dodan[ in6ho tovaru
v dokladoch potrebnfch k uZ[vaniu) a s prSvnymi vadami,
g) dodanie predmetu Zmluvy alebo
jeho
6asti Doddvatel'om v ome5kani
harmonogramu podl'a Prilohy e .2ktejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy.
vodi dasov6mu
12.5 V pripade podstatn6ho poruSenia Zmluvy
je
ZmluvnS strana oprSvnenS od Zmluvy odst0pit
bez zbyto6n6ho odkladu
po tom, ako sa o tomto poru5en[ dozvedela. V prlpade
nepodstatn6ho poru5enia zmluvy
je
Zmluvnd strana opr6vnend odsttipit', ak strana, ktorS
je
v
ome5kan[, nesplni svoju povinnost' ani v dodatodnej
primeranej lehote, ktor6
jej
na to bola
poskytnut6. Aj v pripade podstatn6ho poru5enia Zmluvy
je
Zmluvnl strana oprSvnen6
postupovat' ako pri nepodstatnom poruSen[ Zmluvy. V tomto
prlpade sa tak6to
poru5enie
Zmluvy bude povaZovat'za nepodstatn6 poru5enie Zmluvy.
12.6 Odstripenie od Zmluvy
je
ri6inn6 dfrom dorudenia
plsomn6ho ozn6menia o odstfpen[
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
12.7 Odst0penim od Zmluvy zanikajri v5etky pr6va a povinnosti str6n zo Zmluvy okrem ndrokov
na ndhradu Skody, ndrokov na dovtedy uplatnen6 zmluvn6, resp. z6konn6 sankcie a n6rokov
vyplfvajricich z ustanoven[ tejto Zmluvy a poskytovani z1ruky a zodpovednosti za vady tfch
6asti predmetu Zmluvy, ktor6 boli do odst0penia zrealizovanl.
12.8 Vysporiadanie pohl'ad6vok z titulu odst0penia od Zmluvy:
a) 6ast dodan6ho a zhotoven6ho predmetu Zmluvy a uhradend Objedn6vatel'om zostdva
vlastn ictvom Objedn6vatel'a,
b) Objedndvatel'
je
d'alej povinni uhradit'Dod5vatel'ovi cenu tich 6astl predmetu Zmluvy, ktor6
boli dodan6, zhotoven6, resp. poskytnut6 a prebrat6 objedndvatel'om do dha nadobudnutia
ri6innosti odstUpenia od Zmluvy,
c) Doddvatel' vystavi vy0dtovaciu fakt0ru do 21 dnl od nadobudnutia ridinnosti odstfpenia od
Zmluvy. Pre splitnost'dt<triry sa primerane uplatnia ustanovenia et. V. tejto Zmluvy.
elinok Xlll.
KONTROLA
13.1 Dod6vatel' sazavdzuje umoZnit'vfkon finan6nej kontroly prislu5nfm kontrolnfm org6nom a
vytvorit' podmienky pre jej
vfkon v zmysle prislu5nfch pr6vnych predpisov Slovenskej republiky
(zitk. 6,. 50212001 Z. z. o finan6nej kontrole a vn[tornom audite a o zmene a doplneni
niektonich z6konov v zneni neskorilch predpisov). Na pr6vne vzt'ahy zalo2en6 touto zmluvou
sa vzt'ahuje al zAkon e. 52312004 Z. z. o rozpo6tovfch pravidlSch verejnej sprdvy a o zmene a
doplneni niektonfch zdkonov v znenl neskorSich predpisov a Doddvatel' ako kontrolovanyi
subjekt pri vfkone kontroly bude riadne plnit' povinnosti, ktor6 mu vyplfvaj0 z uvedenyich
predpisov. DodSvatel' sa zavdz$e podrobit' sa vikonu kontroly aj poverenim zamestnancom
objedndvatel'a. OprdvnenI poverenI zamestnanci objedn6vatel'a vykon6vajri priebeZn6 kontroly
podas trvania realizlcie schv6len6ho projektu a majri pristup ku v5etkfm obchodnim
dokumentom Dod5vatel'a, ktor6 s0visia s vfdavkami na realiz6ciu projektu a s plnenlm
povinnostl podl'a tejto zmluvy. Bez ohl'adu na vy5Sie uveden6
je
Doddvatel' povinnf strpiet'
kontrolu len v prlpade, ak
je
vykonan6 v sflade so v5eobecne zAvlznymi pr6vnymi predpismi a
13.2 Dod6vatel' berie na vedomie, Ze 0hrada predmetu plnenia bude realizovanS na zAklade
zlskania finandnich prostriedkov zo Strukturdlnych fondov EU a
je povinnif strpiet vfkon
kontroly /auditu/ overovania sUvisiaceho s doddvanfm tovarom, pr6cami, sluZbami a to
kedykol'vek po6as platnosti a ridinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnuti NFP vykon6vanf v
sUlade s prlsluSnifmi pr6vnymi predpismi SR a EU oprdvnenyimi osobami, ktonfmi s[:
a) Ministerstvo p6dohospod6rstva Slovenskej republiky v zast0peni P6dohospod6rskou
Platobnou Agent0rou a nlm poveren6 osoby,
b) Najvy55i kontrolnyi rirad SR, prlslu5n6 Spr6va finandnej kontroly, Certifika6nyi org6n a nimi
poveren6 osoby,
c) orgdn auditu,
jeho
spolupracujrice org6ny a nimi poveren6 osoby,
d) splnomocnenlz6stupcovia Eur6pskej komisie a Eur6pskeho dvora audftorov,
Doddvatel'a s vadami (vady
ako urduje Zmluva, vady
Strana 6/7
e) osoby prizvane org6nmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v s0lade s prisluSnfmi pr5vnymi
predpismi SR a EU a poskytn0t im v5etku potrebnf sUdinnost'.
13.3 Dod6vatel' sa zavdzuje,2e na zAklade poZiadavky Objedn6vatel'a v s0lade s poZiadavkami
prislu5nifch riadiacich a kontrolnlich org6nov
predloZ[ Objedn5vatel'ovi akfkol'vek doklad
s0visiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akrikol'vek srldinnost'pre dosiahnutie Udelu tejto
zmluvy.
e l6nok XlV.
zAveNEENE USTANOVENIA
14.1 Na vzt'ahy medzi Zmluvnyimi stranami vyplivaj0ce z tejto Zmluvy, ale hou vislovne
neupraven6 sa primerane vztrahuj0 prfsluSn6 ustanovenia Obchodn6ho z6konnika
a s(visiacich v5eobecne zlvdznych prdvnych predpisov SR a ES.
14.2 T6to zmluva
je
uzavret5
jej podpisom oboma zmluvnfmi stranami a nadobtida fdinnost' po
splneni odkladacej podmienky, ktorS spodiva v tom, Ze d6jde k ods0hlaseniu
procesu vfberu
dod6vatel'a predmetu zmluvy a zverejnenlm Zmluvy v zmysle zdkona. V pripade, 2e proces
viberu nebude akceptovanf m5 objedndvatel'pr6vo od plnenia zmluvy odst0pit, pridom toto
jednostrann6
odst0penie nezakladd 2iadne pr6vo Doddvatel'ovi na plnenie n6kladov spojenyich
s tifmto verejnyim obstar6vanlm.
14.3 Neoddelitel'n0 s06ast'tejto Zmluvy tvoria prilohy
a) Priloha d. 1 - Specifikdcia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy;
b) Priloha d. 2 - easovf harmonogram
14.4 Zmluva
je
vyhotoven6 v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrZl Objedn6vatel' a dva
Dod6vatel'.
14.5 V prlpade, ak niektor6 ustanovenie tejto Zmluvy
je
alebo sa stane neplatnyim alebo
nerldinnfm, nedotfka sa to ostatnfch ustanovenitejto Zmluvy, ktor6 zostdvajri platn6 a 06inn6.
Zmluvn6 strany sa v takom pripade zavdzuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit'neplatn6 alebo
neri6inn6 ustanovenie ustanovenlm
platnfm alebo 06inn1im znenim, kto16 6o najlepSie
zodpoved6 pOvodne zamfsl'an6mu ridelu ustanovenia neplatn6ho alebo ne0dinn6ho. Do
uzavretia tak6ho dodatku plat[ zodpovedajrica pr6vna Uprava v5eobecne zlvAznych prSvnych
predpisov Slovenskej republiky.
14.6 Zmluvn6 strany vyhlasuj0, Ze si text tejto Zmluvy riadne a d6sledne preditali, porozumelijej
obsahu a pr6vnym lrdinkom z nej vyplfvajricich. lch zmluvn6 prejavy sri dostatodne
jasn6,
urdite azrozumitel'n6. Podpisuj0ce osoby s0 opr6vnen6 k podpisu tejto Zmluvy ana znak
slobodn6ho a v6Zneho s0hlasu
ju podpisali.
V KolSroch dfra 26. augusta 2013 V Bratislave dia 26.
"ffilr,tr{iiti
Priloha d.1
-
SpecifikScia predmetu ceny predmetu Zmluvy
t ttus,r,etuii-----@
Priloha 6.2 - easovf harmonogram
Strana 7/7

You might also like