You are on page 1of 41

Tutorial M3

Dalam kumpulan, bincangkan dan rancangkan


bagaimana anda akan:
(a) Memerhatikan satu sesi pengajaran dan pembelajaran
mata pelajaran.
(b) Mengumpul maklumat dokumen yang ada di sekolah
yang dapat membantu anda memahami sesi
pemerhatian itu.
(c) Menemubual murid untuk mendapatkan maklumbalas
tentang kelakuan pengajaran dan pembelajaran itu.
(a) Memerhati satu sesi
pengajaran dan pembelajaran
mata pelajaran.
Pemerhatian
Pemerhatian merupakan suatu aktiviti lumrah
dalam proses pengajaran pembelajaran.
Seorang guru sentiasa memerhati reaksi
muridnya untuk memastikan komunikasi
berlaku antara guru dengan murid serta
antara murid dengan murid.
Pemerhatian juga membantu guru
menentukan kesediaan dan penerimaan
murid terhadap pengajarannya.
Cara Pemerhatian
Perlu sistematik.
Perhati sambil mencatat secara fokus.
Tetapkan ciri yang ingin diperhati secara
jelas.
Jangan terpengaruh dengan tingkahlaku
subjek.
Elakkan simpati.
Rekod secara objektif.
Aspek Pemerhatian
Ruang - keadaan fizikal tempat
Pelaku - guru / murid yang dikaji
Aktiviti - setiap pergerakan pelaku
Peristiwa - setiap aktiviti
Objek - yang terdapat di persekitaran
Kelakuan - setiap tingkah laku
Masa - perubahan aktiviti ikut masa
Matlamat - perkara yang ingin dicapai
Perasaan - emosi yang dirasai / dizahirkan
Teknik
Pemerhatian
Pemerhatian
berstruktur
Pemerhatian
tidak
berstruktur
Pemerhatian Berstruktur
Aspek yang diperhati dikenal pasti terlebih
dahulu.
Penyelidik memerhati,mendengar dan
merekod maklumat berdasarkan set
aktiviti yang telah dikenalpasti.
Selalunya menggunakan senarai semak.
Pemerhatian Tidak Berstruktur
Dilakukan tanpa berpandu kepada set
aktiviti atau aspek yang dikenal pasti.
Fokuskan pemerhatian kepada
tingkahlaku atau body language semasa
P&P.
Biasanya menggunakan catatan nota
lapangan.
Proses Pemerhatian
Merekod Pemerhatian
Melaksanakan
Merancang
1. Merancang
Sebelum menjalankan pemerhatian, guru
harus merancangkan perkara-perkara
berikut:
Mengenal pasti murid yang akan diperhati.
Apa yang hendak diperhatikan.
Cara membuat pemerhatian.
Masa pemerhatian dibuat.

2. Melaksanakan Pemerhatian
Guru memerhatikan perkara berikut:
Tingkah laku murid.
Perbualan dan interaksi.
Hasil kerja murid.
Pemerhatian Tingkahlaku Murid
Contoh tingkahlaku murid yang boleh
diperhatikan:
Hiperaktif
Tiada keyakinan diri
Kerap memadam jawapan
Kurang memberi tumpuan
Meniru kawan
Pasif
Bermain
Pemerhatian perbualan atau
interaksi
Contoh perbualan/interaksi/lisan murid
yang boleh diperhati:
Perbualan atau interaksi antara murid dengan
guru
Perbualan/interaksi murid dengan murid
Interaksi murid dengan bahan
Bersoal jawab
Hafalan
Bacaan
Hasil Kerja Murid
Contoh hasil kerja murid yang
diperhatikan:
Lukisan
Tulisan
Buku skrap
Kraftangan
Buku kecil
Merekod Pemerhatian
INSTRUMEN PEMERHATIAN
Senarai semak Anekdot
Rekod berterusan (Running
Record)
Rubik
Borang Pemerhatian Rakaman Audio
Rakaman Video
Borang Pemerhatian
Borang pemerhatian adalah satu dokumen
yang disediakan untuk merekod apa yang
diperhatikan secara sistematik dan teratur.
Dalam borang pemerhatian itu, aspek-
aspek yang tertentu untuk direkodkan
semasa pemerhatian dijalankan.
Contoh Borang Pemerhatian
Senarai Semak
Senarai item yang disediakan dalam
senarai semak adalah untuk menentukan
sama ada
tingkah laku yang berlaku
tingkah laku dapat diperhatikan
kekerapan tingkah laku itu berlaku
dengan menandakan ( /) atau cara lain
mengikut arahan dalam senarai semak.
Contoh Senarai Semak
Rekod Anekdot
Catatan ringkas mengenai satu peristiwa
atau tingkahlaku murid yang dianggap
penting, unik dan signifikan untuk
direkodkan.
Anedot ditulis secara objektif
menerangkan apa yang berlaku, bila dan
di mana berlaku.
Catatan ringkas ini akan membantu guru
memahami murid berkenaan.
Contoh Rekod Anekdot
Rekod Berterusan (Running
Record)
Catatan dalam bentuk cerita (narative)
yang dibuat ke atas individu atau
kumpulan murid semasa berlakunya
sesuatu peristiwa.
Setiap perlakuan dan apa yang dikatakan
oleh murid akan dicatat sepanjang tempoh
pemerhatian.
Contoh Rekod Berterusan
Rubrik
Rubrik membolehkan guru membuat
penilaian standard sesuai dengan kriteria
tertentu.
membuat penilaian lebih sederhana dan
lebih telus.
Contoh Rubrik Pemerhatian
Rakaman Audio
Rakaman audio dapat merekodkan segala
perbualan dan bunyi dalam sesuatu situasi
untuk dimainkan semula dan dijadikan
bukti kajian.
Bahan rakaman ini dapat membantu guru
menganalisis semula apa yang berlaku
dan membuat interpretasi serta refleksi
supaya situasi itu dapat difahami dengan
lebih mendalam.
Rakaman Video
Rakaman video bukan hanya dapat merekodkan
sebala perbualan dan bunyi tetapi segala
pergerakan juga dapat ditangkap melalui kamera
video itu.
Bahan rakaman ini adalah sangat berguna untuk
melihat dan mengkaji semuala sesuatu situasi
yang telah dirakamkan dengan cara yang lebih
berkesan dibandingkan rakaman audio.
Konteks situasi lebih jelas dilihat dan pola
tingkahlaku boleh dikesan di samping mengkaji
komunikasi secara verbal dan bukan verbal.
(b) Mengumpul maklumat
dokumen yang ada di sekolah
yang dapat membantu anda
memahami sesi pemerhatian itu.
Analisis Dokumen
Dokumen dapat memberikan maklumat
yang relevan kepada isu dan masalah
yang dikaji.
Merupakan sumber paling mudah kerana
maklumat yang diperlukan telah sedia
ada.
Mengapakah analisis
dokumen penting?
Analisis dokumen memberi gambaran dan
kefahaman mendalam tentang sesuatu
peristiwa atau kejadian.
Ia juga berfungsi sebagai data sokongan
kepada data yang dikumpulkan dengan
cara lain.

Contoh Bahan Analisis Dokumen:
Sukatan pelajaran dan rancangan pelajaran
Kertas peperiksaan dan ujian
Laporan kurikulum
Minit mesyuarat panitia
Contoh kerja pelajar
Jadual kedatangan murid
Bab-bab dalam buku teks yang dikaji
Bahan-bahan dokumen bergambar/foto
Apakah jenis dokumen yang
boleh dianalisis?
Terdapat jenis dokumen yang menjadi
sumber primer (disediakan oleh
responden) atau sekunder (diperolehi dari
sumber lain selepas diperoleh daripada
responden).
Jenis
sumber
Jenis
dokumen
Perihalan
Primer Peribadi Yang ditulis oleh responden tentang tindakan,
pengalaman dan kepercayaan seseorang
seperti autobiografi, peribadi, diari, jurnal
reflektif, hasil kerja murid, buku skrap
Sekunder Rasmi:
Dokumen
dalaman
Minit mesyuarat, memo, rekod murid dan fail
peribadi murid
Rasmi:
Dokumen
luaran
Surat panggilan mesyuarat, buku tahunan,
kod etika, pernyataan falsafah
Media Am Surat khabar, bulletin, surat kepada editor
Risalah, buku garis panduan kepada murid
atau ibu bapa
(c) Menemubual murid untuk
mendapatkan maklumbalas
tentang kelakuan pengajaran
dan pembelajaran itu.
Temu bual
Satu kaedah pengumpulan data yang
melibatkan interaksi face-to-face antara
penyelidik dengan responden atau orang
yang ditemu bual.
Merupakan kaedah terbaik untuk
meneroka dan mendapatkan maklumat
daripada responden secara mendalam.
Temubual bertujuan untuk mengetahui
persepsi, pendapat dan sikap responden
terhadap kajian yang dijalankan.
Lebih menjimatkan kos.
Membolehkan penyelidik mendapatkan
data dengan lebih cepat.
Teknik Utama Temu Bual
Temu
Bual
Berstruktur
Separa
Berstruktur
Tidak
Berstruktur
Teknik Temu Bual Ciri Utama
Berstruktur
Soalan disediakan terlebih dahulu.
Temu bual dilaksanakan secara formal.
Separa Berstruktur
Cuma soalan utama disediakan.
Soalan susulan berdasarkan jawapan
responden.
Tidak Berstruktur
Temu bual dijalankan secara tidak formal
dengan menggunakan soalan terbuka.
Bertujuan untuk meneroka idea atau
perasaan responden.
Untuk menjayakan sesi temu bual, panduan berikut
boleh digunakan:
Tentukan keadaan/suasana yang selesa semasa temu
bual.
Pilih masa yang sesuai.
Bina hubungan dengan responden.
Minta kebenaran responden untuk merakamkan sesi
temu bual.
Berikan masa yang cukup bagi responden untuk
menjawab soalan.
Gunakan soalan yang menerokakan, misalnya,
Apakah pandangan anda,
Bagaimana ia boleh berlaku

Apakah
Hmm
(merenung)
Sekian
Ahli Kumpulan:
Cherry Chong Ji Li
Cho Haw Yen
Lim Chun Kuan
Tay Yi Wen