You are on page 1of 263

Joanna Machowska

Gramatyka?
Dlaczego nie?!
wiczenia gramatyczne dla poziomu A1

jzyk polski

dla
cudzoziemcw

universitas

Gramatyka?
Dlaczego nie?!
wiczenia gramatyczne dla poziomu A1

JZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCW


SERIA POD REDAKCJ

WADYSAWA MIODUNKI

KATEDRA JZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO


UNIWERSYTETU JAGIELLOSKIEGO

Joanna Machowska

Gramatyka?
Dlaczego nie?!
wiczenia gramatyczne dla poziomu A1

poziom

A1

Krakw

Copyright by Joanna Machowska and Towarzystwo Autorw


i Wydawcw Prac Naukowych UNIVERSITAS, Krakw 2010

ISBN 97883-242-1473-0
TAiWPN UNIVERSITAS

Tumaczenie na jzyk angielski


Magdalena Buchta

Tumaczenie na jzyk niemiecki


Jan Szurmant

Tumaczenie na jzyk rosyjski


Sergiy Tyupa

Tumaczenie na jzyk hiszpaski


Anna Jankowska

Redakcja
H.A. Gruszka

Rysunki
Kamila Gawowska
www.kamilagawlowska.pl

Projekt okadki i stron tytuowych


Sepielak

www.universitas.com.pl

dla mojego Taty

Spis treci

Od redaktora serii ..................................................................

Wstp .............................................................................
Preface............................................................................
Einleitung .........................................................................
......................................................................
Introduccin .......................................................................

11
13
15
18
20

I. Odmiana rzeczownika, przymiotnika i zaimka osobowego


To jest pan Jan Kowalski. Mianownik liczby pojedynczej ............................... 25
Nie lubi siostry Michaa! Dopeniacz liczby pojedynczej ............................... 38
Mam brata i siostr. Biernik liczby pojedynczej ....................................... 51
Kim jeste? Narzdnik liczby pojedynczej i mnogiej................................... 63
Studiuj w Krakowie. Miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej......................... 84
To s inteligentne studentki. Mianownik i biernik liczby mnogiej
rodzaju niemskoosobowego .................................................. 95
Ojej, nic nie pamitam! wiczenia powtrzeniowe. Rzeczownik i przymiotnik ............. 104
II. Moje czy twoje? Zaimek ........................................................... 115
III. Odmiana czasownika
Wiem, umiem, znam. Czas teraniejszy .............................................. 125
Uczyem si ca noc! Czas przeszy ................................................. 143
Bd si umiecha. Czas przyszy ................................................... 155
Ucz si jzyka polskiego, ale jeszcze si nie nauczyem. Aspekt dokonany i niedokonany
w czasie przeszym........................................................... 161
Jutro zrobi zadanie domowe! Aspekt dokonany i niedokonany w czasie przyszym ........ 171
Ojej, nic nie pamitam! wiczenia powtrzeniowe. Czasownik .......................... 177
IV. Dobrze si czujesz? Przyswek ..................................................... 187
V. Sklep jest obok kina, za aptek. Przyimek ............................................. 195
VI. To ju wiesz! wiczenia gramatyczne i nie tylko ....................................... 205
Klucz do zada ..................................................................... 227

SPIS TRECI

Od redaktora serii

W serii Jzyk polski dla cudzoziemcw istnieje kilka zbiorw wicze zagadnie gramatycznych, ale s one przeznaczone dla poziomw redniego (zwykle B2) i zaawansowanego (C1, C2).
Mowa tu o takich zbiorach wicze, jak: Przygoda z gramatyk. Fleksja i sowotwrstwo imion.
wiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemcw Jzefa Pyzika, I czy jecha? wiczenia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu Jzefa Pyzika, Czas na czasownik. wiczenia gramatyczne z jzyka polskiego Piotra Garncarka, Liczebnik te si liczy! Gramatyka liczebnika z wiczeniami Stanisawa Mdaka, czy wreszcie Co z czym? wiczenia skadniowe dla grup
zaawansowanych Stanisawa Mdaka. W zasadzie tylko Sowa i swka. Podrcznik do nauczania sownictwa i gramatyki dla pocztkujcych Magdaleny Szelc-Mays i Elbiety Rybickiej jest
przeznaczony dla poziomw europejskich A1 i A2.
Ju z tego przegldu wynika, e nowy zbir wicze gramatycznych dla pocztkujcych,
zwaszcza dla poziomu A1, jest pilnie potrzebny. Taki zbir powinien si ukaza w serii Jzyk
polski dla cudzoziemcw tym bardziej, e wspomniany podrcznik Sowa i swka... zosta przygotowany kilkanacie lat temu, a w serii funkcjonuje ju ponad siedem lat, czyli duej ni proces certykacji jzyka polskiego jako obcego zapocztkowany w roku 2004. Poniewa w roku
2009 Pastwowa Komisja Powiadczania Znajomoci Jzyka Polskiego jako Obcego opracowaa propozycje standardw wymaga egzaminacyjnych i propozycje egzaminw certykatowych dla wszystkich poziomw europejskich take poziomw A1, A2 i C1, na ktrych dotd
nie przeprowadzano egzaminw certykatowych powinny ukaza si nowe pomoce dydaktyczne do nauczania cudzoziemcw jzyka polskiego dostosowane do tych standardw. Warto
przy tym pamita, e standardy zaczn ocjalnie obowizywa dopiero po opublikowaniu
waciwego rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego w Dzienniku Ustaw RP
(dotychczas obowizuje rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 15 padziernika 2003 roku w sprawie egzaminw jzyka polskiego jako obcego).
Kwestia miejsca gramatyki w nauczaniu jzyka polskiego jako obcego musi zosta podjta
na nowo, gdy po okresie dominacji programw gramatycznych w nauczaniu cudzoziemcw
polszczyzny nastpia wyrana dominacja programw komunikacyjnych, w ktrych nauczanie gramatyki jest nie tylko podporzdkowane komunikacji, ale nawet traktowane jako zbyteczny balast przez autorw nieznajcych wystarczajco dobrze zagadnie gramatycznych,
ktre powinny zosta przyswojone na poszczeglnych poziomach nauczania. Taka sytuacja
musi niepokoi, zwaywszy na fakt, e wci brak dobrych gramatyk dydaktycznych polszczyzny napisanych w jzykach najczciej uywanych przez zainteresowanych cudzoziemcw,
nie mwic ju o nowoczesnych zestawach wicze gramatycznych, zwaszcza dla poziomw
najniszych, czyli A1, A2 i B1.
Publikowany zbir wicze gramatycznych dla poziomu A1 zatytuowany Gramatyka? Dlaczego nie?! Joanny Machowskiej stanowi prb zaspokojenia zapotrzebowania na

OD REDAKTORA SERII

nowoczesny zbir wicze tego typu. Ju dzi mona powiedzie, e autorka koczy opracowywanie podobnego zbioru wicze dla poziomu A2. Co wicej, uczestniczy ona w pracach zespou autorw przygotowujcego nowe podrczniki kursowe do nauczania jzyka polskiego jako obcego na poziomach A1 i A2. Cech wyrniajc tego projektu, realizowanego
pod moim kierownictwem przez pracownikw Katedry Jzyka Polskiego jako Obcego UJ,
jest zamiar przygotowania pierwszego w Polsce podrcznika opartego na podejciu zadaniowym, ktremu wiele uwagi w ostatnich latach powicia dr Iwona Janowska, przygotowujca do publikacji monogra Podejcie zadaniowe w nauczaniu i uczeniu si jzykw obcych
(na przykadzie jzyka polskiego jako obcego).
Pracujc nad zbiorem wicze dla pocztkujcych, Joanna Machowska wykorzystywaa swe bogate dowiadczenie w nauczaniu cudzoziemcw jzyka polskiego jako obcego.
Machowska, absolwentka lologii polskiej UJ, rozpocza prac w Instytucie Bada Polonijnych w 1993 roku. Tu zajmowaa si prowadzeniem zaj jzykowych na rnych poziomach,
szczeglnie chtnie pracujc z pocztkujcymi zarwno na kursach rocznych, jak i w szkole
letniej UJ. Od 2005 roku ju w Centrum Jzyka i Kultury Polskiej w wiecie UJ prowadzi
zajcia na studiach magisterskich dla studentw polskich, specjalizujcych si w nauczaniu
polszczyzny jako jzyka obcego i drugiego. Rwnoczenie koordynuje kursy jzyka polskiego
jako obcego dla cudzoziemcw biorcych udzia w programie Erasmus. Ponadto uczestniczya
w realizacji kilku projektw realizowanych w Katedrze Jzyka Polskiego jako Obcego UJ,
m.in. bya wspautork wicze gramatycznych i leksykalnych do telewizyjnego programu
Profesor Smok i przyjaciele, emitowanego w TV Polonia w latach 20072008.
Mam nadziej, e zbir wicze gramatycznych Gramatyka? Dlaczego nie?! Joanny
Machowskiej okae si pomoc przydatn w nauczaniu cudzoziemcw jzyka polskiego na
poziomie A1.

Prof. dr hab. Wadysaw T. Miodunka


Redaktor serii
Krakw, marzec 2010

10

OD REDAKTORA SERII

Wstp

Zbir wicze Gramatyka? Dlaczego nie?! jest przeznaczony dla studentw bdcych na poziomie A1, a wic tych, ktrzy s na pocztku nauki jzyka polskiego.
Od zbiorw wicze gramatycznych obecnych na naszym rynku rni si on tym, e bardzo dokadnie okrela grup osb, do ktrej jest kierowany. Do tej pory zbiory wicze zwykle
byy adresowane do tzw. studenta pocztkujcego lub rozpoczynajcego nauk jzyka. Byy to
okrelenia do nieprecyzyjne, bowiem we wspczesnych opisach kompetencji jzykowych
nie mwimy ju o poziomie pocztkujcym, wyszczeglniamy natomiast poziomy: A1, zwany
take elementarnym, A2, zwany wstpnym, itd.
Poziomy te bardzo cile zostay opisane w Europejskim Systemie Opisu Ksztacenia Jzykowego, dlatego dobrze wiadomo, co uczcy si na danym poziomie powinien umie zarwno
w zakresie sprawnoci (czytanie, suchanie, pisanie, mwienie), jak i podsystemw jzykowych (gramatyka, sownictwo).
Od 2004 roku obcokrajowcy mog zdawa pastwowy egzamin certykatowy z jzyka
polskiego na poziomie B1, B2 i C2. Obecnie w przygotowaniu s testy certykatowe na pozostae poziomy: A1, A2 i C1. Dlatego zesp pracujcy przy certykacji musia opracowa szczegowe wymagania na te wanie poziomy.
Ponadto od duszego ju czasu zesp Centrum Jzyka i Kultury Polskiej w wiecie UJ
do ktrego i ja nale pod kierunkiem profesora Wadysawa Miodunki przygotowuje programy nauczania jzyka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania.
Piszc zbir wicze, dostosowywaam go zarwno do powstajcych w naszym Centrum
programw, jak i do wymaga certykatowych na poziomie A1. Pomogo mi w jego opracowaniu take moje wieloletnie dowiadczenie w nauczaniu cudzoziemcw jzyka polskiego na
poziomie A1.
Pomys przygotowania wicze towarzyszy mi bowiem ju od dawna i cz zada to
zadania, ktre ukadaam dla kolejnych grup moich studentw.
Od lat uczc gramatyki na poziomach niszych i starajc si to robi w taki sposb, by
nie bya ona bezsensownym pamiciowym opanowywaniem kolejnych kocwek i form, ale
wspania zabaw z bardzo wyranie zaznaczonym celem, wielokrotnie odczuwaam brak wicze, ktre pozwoliyby lepiej uczy i utrwala nowo poznawane formy.
Chocia tzw. wiczenia automatyzujce s odbierane jako miertelnie nudne, wcale takie
by nie musz. Oczywicie trudno z nich wszystkich zrobi zadania niezwykle kreatywne
i ekscytujce, ale mog by one interesujce i zabawne. Dlatego te w moim zbiorze znalazo
si m.in. duo rysunkw, ktre zapobiegaj nucej schematycznoci i s du pomoc dla
osb z pamici wzrokow.
Z drugiej strony nie mona nauczy si gramatyki bez wicze automatyzujcych, bo jak
wszyscy nauczyciele wiedz, uczenie si gramatyki wymaga mudnej i cikiej pracy. Jednak

WSTP

11

gdy student ma przed sob cel i wie, e nauczenie si nowych kocwek i zapamitanie kilku
regu pozwoli mu powiedzie nowe rzeczy i poradzi sobie w wielu sytuacjach, nauka gramatyki staje si jedynie etapem na drodze do sukcesu, jakim jest opanowanie jzyka.
wiczenia, ktre przekazuj w rce nauczycieli i studentw, mog by pomoc dla nauczyciela w trakcie zaj, by utrwali zagadnienia, ktre studentom mog sprawia problem; mog
suy jako wiczenia, ktre studenci wykonuj w domu; mog by wreszcie pomoc wycznie dla samego studenta. wiczenia posiadaj bowiem klucz; nauczyciel do sprawdzenia ich
nie jest wic konieczny. Mog by one wykorzystywane przez studentw uczcych si na rozmaitych kursach w celu poprawienia swoich umiejtnoci gramatycznych, ale stanowi te
zbir dla tych, ktrzy chcieliby zdawa egzamin certykatowy. Studenci uczcy si z innych
podrcznikw, rozwizujc wiczenia z tego zbioru, mog sprawdzi, co ju umiej, a czego
jeszcze nie.
Gramatyka? Dlaczego nie?! skada si z siedemnastu rozdziaw. Zagadnienia pokrywaj
si z wymaganiami certykatowymi i zaoeniami programw opracowanych w Centrum.
Nie ma wic wrd nich ani celownika, ani dopeniacza liczby mnogiej, ani trybu rozkazujcego i wielu innych zagadnie gramatycznych. Nie ma, poniewa nie znajduj si one w programie przeznaczonym dla poziomu A1.
Take nieznane formy s bardzo ograniczone w tekstach wicze, tak by byy one zrozumiae dla uczcego si. Rwnie sownictwo pochodzi z katalogu tematycznego przeznaczonego na poziom A1. Ma to, moim zdaniem, du zalet; czsto bowiem zdarzao mi si znajdowa wiczenia, w ktrych problem gramatyczny by bardzo atwy i wspaniale nadawa si
do utrwalenia go na poziomie A1, ale sownictwo byo zbyt trudne i zdecydowanie wykraczao
poza ten poziom. Bywao te, e w tym samym wiczeniu niektre zdania byy bardzo atwe,
inne zbyt trudne. Takich sytuacji staraam si w tym zbiorze unikn, aby nie zmusza nauczyciela do wybierania niektrych tylko zda z wiczenia, co powodowaoby zmniejszenie materiau, na ktrym wiczy si konkretne zagadnienie.
Sownictwo jest wic bardzo proste; takie, by student na poziomie A1 bez problemw sobie
z nim radzi.
Polecenia do wicze zapisane s wycznie w jzyku polskim, ale kade wiczenie zaczyna
si od przykadu, dziki ktremu student powinien si z atwoci zorientowa, w jaki sposb
dane zadanie wykona.
Z nomenklatury aciskiej uywam tylko nazw rodzajw: masculinum, femininum i neutrum, co jest niezbdne zwaszcza w wiczeniach dotyczcych podziau na rodzaje, a take
pomagajcych w opanowaniu czasu przeszego i przyszego.
Specjalne podzikowania chciaam zoy Panu Profesorowi Wadysawowi Miodunce, ktry
udzieli mi wielu cennych porad i wskazwek oraz przeglda cierpliwie pierwsze wersje tego
zbioru. By take osob, ktra mnie zdopingowaa i zmotywowaa do opracowania tej ksiki, co
zapobiego leeniu wielu wicze w szuadach przez kolejne lata.
Dzikuj te moim studentkom ze studiw magisterskich: Ninie Labosze, Kindze Kuchcie, Magdalenie Pachcie i Ewie Woniczce, z ktrymi prowadziam zajcia, a ktre udostpniy mi przygotowane przez siebie konspekty lekcji. Niektre ciekawe wiczenia pochodz
z ich prac.
Joanna Machowska

12

WSTP

Preface

Gramatyka? Dlaczego nie?! is a workbook directed to A1 students, i.e. those who have just
begun learning Polish.
It differs from other workbooks available on the Polish market in that it species very precisely its addressee. So far, the textbooks published have been aimed at beginners or elementary students. However, these descriptions are quite imprecise, since currently language
competences are described according to a denite scale with levels such as A1, also called
Breakthrough; A2, also called Waystage, etc.
These levels have been thoroughly dened in CEFR (Common European Framework of
Reference for Languages), which clearly species what a given learner at a given level is supposed to know, both when it comes to language skills (reading, listening, writing and speaking) and the particular subsystems of language (grammar, vocabulary).
Since 2004 foreigners can take the national certicate exam in Polish on levels B1, B2 and
C2. The A1, A2 and C1 exams are currently in preparation. The team of scholars responsible
for the exams faced a task to formulate detailed requirements for these levels.
What is more, for some time now, the Jagiellonian University Center for Polish Language
and Culture in the World has been developing teaching curricula for teaching Polish as a foreign language on all levels.
Working on this textbook, I have tried to make it conform to the curriculum of the Centre, as well as to the A1 certicate exam requirements. I have also drawn on my considerable
experience gained as an A1 teacher of Polish to foreign students.
The idea to write a workbook developed quite a long time ago and part of the exercises in it were originally teaching materials developed by me for the purposes of class
instruction.
Having taught Polish grammar to lower-level foreign students for many years and trying
to do that in a way that would make grammar something more than just a mechanical drill
devoid of thought trying to make it a rewarding pursuit leading to a clearly dened goal,
I have lacked practice materials which would let me more efficiently teach, revise and consolidate new forms.
Even though drilling is usually considered innitely boring, it does not have to be so. Of
course, it is impossible to turn all these exercises into something thoroughly exciting and
imaginative, but they still can be quite interesting and enjoyable. For example, by including
quite a large number of illustrations I hope that they will offset the monotony of rules and formulas and will prove a valuable help for eye-readers.
On the other hand, mastering grammar is not possible without drills, since, as all teachers know, learning grammar requires a lot of time and effort. And yet, when a student sees
a clearly dened goal before him or her and realizes that learning inections and memorizing

PREFACE

13

rules will let him or her say new things and deal with new situations, grammar becomes just
another step on the way to success which mastering the foreign language denitely is.
This collection of grammar practice exercises can be used not only by teachers in class or
as homework, but also by students on their own, as the book is provided with a key for self-correction. It may be used by students who take part in various types of courses and who want to
improve their grammar skills not only by those who want to pass a certicate exam. While
using other textbooks, they can simultaneously do these exercises to revise their skills and
nd out what they need to practice yet.
Gramatyka? Dlaczego nie?! consists of seventeen chapters; three of them are revision
chapters and the remaining fourteen focus on particular grammar problems that should be
covered by an A1 student. The problems correspond to the certicate requirements and to
curriculum specications of the Center. That is why they do not include the Dative case, the
plural Genitive, the imperative and other topics which do not belong to A1 level.
The use of unfamiliar forms has been limited, and those that remain should be readily
understood by the student; vocabulary falls within the thematic range of A1 level. I consider
this a big advantage: I have often come across exercises which concerned a very simple grammatical problem, perfectly suitable for A1 level, but the vocabulary was too difficult. Frequently, within a single exercise, some sentences were very easy, while others too complicated. I avoided such practices in my book, as they make the teacher select only the easier
sentences, reducing the material on which a given problem is presented.
The vocabulary is thus very simple, so that the A1 student can deal with it without
difficulties.
Instructions have been formulated in Polish only, but each exercise is introduced by an
example, so that the student should know immediately what should be done.
From Latin terminology I have used only gender terms (masculinum, femininum, neutrum), which are indispensable, especially for exercises concerning gender, as well as past
and future tenses.
I would like to give my special thanks to Professor Wadysaw Miodunka, who kindly
shared valuable advice with me and patiently read the drafts. He was also the person who
motivated me to actually write this book, which saved my collection of grammar practice
exercises from staying in the drawer for years to come.
I would also like to thank my MA students: Nina Labocha, Kinga Kuchta, Magdalena
Pachta and Ewa Woniczka, who ran classes with me and let me use their lesson plans. Some
of very engaging exercises come from their materials.
Joanna Machowska

14

PREFACE

Einleitung

Die Aufgabensammlung namens Gramatyka? Dlaczego nie?! ist gedacht fr Lernende auf dem
Sprachniveau A1 des Gemeinsamen Europischen Referenzrahmens GER, also fr diejenigen,
die mit dem Erlernen der polnischen Sprache seit kurzer Zeit begonnen haben. Von den auf unserem Markt vorhandenen Sammlungen von Grammatikbungen unterscheidet sie sich insofern,
dass sie die fr sie gedachte Personengruppe besonders deutlich herausstellt. Bis zu diesem
Zeitpunkt waren Aufgabensammlungen blicherweise an sogenannte Anfnger oder Beginner
gerichtet. Diese Bezeichnungen waren allerdings nicht ausreichend przise, denn in zeitgemen Beschreibungen der Fremdsprachenkompetenz wird nicht von Anfngerstufen gesprochen,
sondern das Sprachniveau genauer speziziert: die Elementare Sprachverwendung von Anfngern beispielsweise ist unterteilt in A1 und A2 usw.
Diese Sprachniveaus wurden sehr genau im Gemeinsamen Europischen Referenzrahmen fr Sprachen GER beschrieben, daher ist gut geschildert, was Lernende eines gegebenen
Sprachniveaus knnen sollten, und zwar sowohl hinsichtlich der Fertigkeiten (Leseverstehen,
Hrverstehen, Schreiben, Sprechen), als auch hinsichtlich der sprachlichen Unterkategorien
(Grammatik, Wortschatz).
Seit 2004 knnen Auslnder staatliche Zertikatsprfungen in polnischer Sprache
auf den Sprachniveaus B1, B2 und C2 ablegen. Gegenwrtig sind Zertikatsprfungen auf
den Sprachniveaus A1, A2 und C1 in Vorbereitung. Deswegen ergibt sich fr die die Zertikate ausarbeitende Arbeitsgemeinschaft die Verpichtung, fr eben diese Sprachniveaus
bestimmte Anforderungen herauszuarbeiten.
Darberhinaus erarbeitet die Arbeitsgemeinschaft des Centrum Jzyka i Kultury Polskiej w wiecie (Zentrum fr Polnische Sprache und Kultur in der Welt) der Jagiellonen-Universitt Krakau, zu der auch ich gehre, unter der Leitung von Professor Wadysaw Miodunka seit lngerer Zeit Unterrichtsprogramme fr Polnisch als Fremdsprache auf allen
Sprachniveaus.
Dies bercksichtigend verfasste ich die Aufgabensammlung und passte sie sowohl
an die in unserem Zentrum entstehenden Programme, als auch an die auf dem Sprachniveau A1 geltenden Zertikatsanforderungen an. Bei der Ausarbeitung war zudem
meine langjhrige Erfahrung im Unterrichten von Auslndern auf dem Sprachniveau A1
hilfreich.
Die Idee fr die bungen hatte ich bereits seit langer Zeit und ein Teil der Aufgaben sind
solche, die ich im Verlauf der Arbeit mit verschiedenen meiner Gruppen von Lernenden
zusammengestellt habe.
Da ich seit Jahren Grammatik auf Anfngerstufen unterrichte und ich mich bemhte, dies
so zu tun, dass die Grammatik kein sinnloses Gedchtnistraining mit dem Ziel der Beherrschung weiterer Endungen und Formen ist, sondern stattdessen ein wahres Vergngen mit

EINLEITUNG

15

einem sehr deutlich gekennzeichneten Ziel, fehlten mir fortwhrend bungen, die es erlaubten, besser zu unterrichten und neu eingefhrte Formen zu festigen.
Obwohl die sogenannten automatisierenden bungen als todlangweilig empfunden werden, ist dies keine zwangsluge Notwendigkeit. Selbstverstndlich gestaltet es sich schwierig, aus allen von ihnen besonders kreative und spannende Aufgaben zu machen, aber dennoch knnen sie interessant und unterhaltsam sein. Deswegen benden sich in meiner
Sammlung unter anderem auch viele Zeichnungen, die ermdende Schemata vermeiden und
die fr Lernende mit visuellem Gedchtnis sehr hilfreich sind.
Andererseits kann man Grammatik nicht ohne automatisierende bungen lernen, da,
wie alle Lehrer wissen, das Erlernen von Grammatik auch eine mhsame und schwere Arbeit
erfordert. Wenn der Lernende allerdings ein Ziel vor sich hat und wei, dass er, wenn er neue
Endungen lernt und sich einige Regeln merkt, in der Lage sein wird, neue Sachen auszudrcken und sich in vielen Situationen zurechtzunden, genau dann kann das Erlernen der
Grammatik lediglich eine Etappe auf dem Weg zum Erfolg sein, der letzten Endes die Beherrschung der Sprache ist.
Die bungen, die ich in die Hnde der Lehrer und Lernenden gebe, knnen sowohl eine
Hilfe fr den Lehrer sein, und zwar whrend des Unterrichts, um die grammatikalischen
Probleme zu festigen, die den Lernenden Probleme bereiten knnen, als auch als bung
dienen, die die Lernenden zu Hause erledigen, sie knnen also letzten Endes auch eine
alleinige Hilfe fr den Selbstlerner sein. Zu den bungen gibt es daher einen Lsungsschlssel, ein Lehrer zum berprfen ist also nicht zwangslug vonnten. Die bungen knnen von Lernenden verwendet werden, die in verschiedenen Kursen lernen, und
zwar mit dem Ziel, die eigenen grammatikalischen Fhigkeiten zu verbessern, sie dienen
aber auch als Sammlung fr Lernende, die eine Zertikatsprfung ablegen mchten. Falls
mit anderen Lehrbchern gelernt wird, kann man durch das Lsen von weiteren, neuen
bungen ein weiteres Mal berprfen und feststellen, was man schon beherrscht, und was
noch nicht.
Gramatyka? Dlaczego nie?! enthlt siebzehn Kapitel. Drei Kapitel dienen als Wiederholung des Materials. Die brigen vierzehn Kapitel zielen auf eine konkrete Beschftigung mit
der Grammatik ab, die der Lernende auf dem Sprachniveau A1 kennenlernt. Die grammatikalischen Probleme decken sich mit den Zertikatsanforderungen und den Voraussetzungen
der im Zentrum ausgearbeiteten Programme. In der Sammlung ist also weder der Plural des
Dativs enthalten, noch der des Genitivs, ebenso fehlen der Imperativ und viele andere grammatikalische Strukturen. Sie sind nicht enthalten, da sie sie sich nicht im Programm benden, das fr das Sprachniveau A1 vorgesehen ist.
Unbekannte Formen sind in den bungstexten ebenfalls sehr begrenzt, so dass sie fr
den Lernenden ohne Mhe verstndlich sind. Auch der Wortschatz stammt aus dem fr das
Sprachniveau A1 vorgesehenen Themenkatalog. Dies hat meiner Meinung nach viele Vorteile; denn oft bin ich auf bungen gestoen, in denen zwar das grammatikalische Problem einfach war und sich auf dem Sprachniveau A1 hervorragend lsen lie, der Wortschatz
jedoch zu schwierig war und sich denitiv jenseits dieses Niveaus befand. Es stellte sich
auerdem heraus, dass in einer einzigen bung einige Aufgaben sehr einfach waren, andere
wiederum zu schwierig. Es war meine Zielsetzung, eben diese Situationen in der Sammlung
zu vermeiden, um den Lehrer nicht zu zwingen, nur einige Stze aus den bungen auswhlen
zu knnen, was wiederum zu einer Verringerung des vorliegenden Materials gefhrt htte,
mit dem sich konkrete grammatikalische Probleme ben lassen.

16

EINLEITUNG

Der Wortschatz ist also sehr einfach und solchermaen, dass ein Lernender auf dem
Sprachniveau A1 ohne Probleme mit ihm zurechtkommen kann.
Die bungsanweisungen sind ausschlielich auf Polnisch, aber jede von ihnen hat ein
Beispiel, an dem sich der Lernende mit Leichtigkeit orientieren knnen sollte, wie die gegebene Aufgabe durchzufhren ist.
Von der lateinischen Nomenklatur benutze ich ausschlielich die Bezeichnungen der
Geschlechter: masculinum, femininum und neutrum, was vor allem in den bungen unentbehrlich ist, die die Einteilung in Geschlechter betreffen, und ebenso hilfreich bei der Beherrschung der Zeiten zur Vergangenheit und Zukunft.
Ein besonderes Dankeschn mchte ich Herrn Professor Wadysaw Miodunka aussprechen, der mir viele wertvolle Ratschlge und Hinweise gab sowie geduldig die erste Version
dieser Sammlung durchsah. Er war zugleich jemand, der mich antrieb und zur Ausarbeitung
dieses Buches ermutigte, was nicht zuletzt einen langjhrigen Verbleib vieler bungen in
Schubladen verhinderte.
Ich danke auch den folgenden Studenten meiner Magisterstudiengnge: Nina Labocha,
Kinga Kuchta, Magdalena Pachta und Ewa Woniczka, mit denen ich Seminare gab und die
mir ihre Unterrichtskonzepte zugnglich machten, die sie erarbeitet hatten. Viele interessante bungen stammen aus ihren Arbeiten.
Joanna Machowska

EINLEITUNG

17

Gramatyka? Dlaczego nie?! A1,


, .

, . , , . ,
,
1, , 2 ..
, ,
(, , ),
(, ).
2004 ,
B1, B2 C2.
: A1, A2 C1. , , .
, , , ,
,
.
, ,
, 1.
. ,
.

, , . , .
, , . ,
- ,
.
, .
, , , , ,

18

. ,
, -
,
, .
, . , , ,
.
, , .
,
.
Gramatyka? Dlaczego nie?! .
, ,
1. , . ,
, , , 1.
,
. , 1. , . ,
1, . , ,
. ,
,
, .
,
1.

, , , .
: masculinum, femininum
neutrum, , ,
.
, , . ,
, ,
.
, ,
,
. .

19

Introduccin

El cuaderno de ejercicios Gramatyka? Dlaczego nie?! est dirigido a estudiantes de nivel A1, a los
que empiezan a aprender el idioma polaco.
Este libro de ejercicios se distingue de otros presentes en el mercado, por el hecho de
denir con precisin a sus destinatarios. Hasta ahora los cuadernos de ejercicios se dirigan
a principiantes o a estudiantes de nivel inicial. Ambas deniciones son bastante imprecisas,
ya que en las modernas escalas descriptivas de niveles lingusticos ya no hablamos de nivel
inicial como tal, pero distinguimos los siguientes niveles: A1, conocido como nivel acceso,
y A2, conocido como nivel plataforma, etc.
Todos los niveles se han descrito con precisin en el MCER. Gracias a ello, sabemos que
debera saber hacer un estudiante de un dado nivel en lo que respecta a las destrezas lingsticas (comprensin auditiva, expresin oral, comprensin lectora, expresin escrita) y los sistemas del idioma (gramtica, vocabulario).
Desde 2004 los extranjeros pueden hacer el examen estatal de polaco como lengua extranjera en tres diferentes niveles: B1, B2 y C2. Los preparativos para los examenes en niveles A1,
A2 y C1 estn en marcha. Precisamente por eso el equipo de la comisin estatal ha tenido que
desribir requisitos para estos niveles.
El equipo del Centro del Idioma y de la Cultura Polaca en el Mundo de la Universidad
Jaguellnica, del que soy miembro, dirigido por profesor Wadysaw Miodunka, lleva varios
aos preparando programaciones didcticas de la enseanza del polaco como lengua extranjera en todos los niveles.
Al escribir este cuaderno de ejercicios, he adaptado su contenido a los requisitos de los
programas de nuestro Centro y a los requisitos de los exmenes del nivel A1. Mi experiencia
como profesora de polaco como lengua extranjera en el nivel A1 durante varios aos, ha servido de gran ayuda a la hora de realizar este trabajo.
La idea de escribir un cuaderno de ejercicios surgi hace aos. Algunos de los ejercicios
incluidos en l, son los mismos que he preparado para varios grupos de mis estudiantes.
Los ejercicios de automatizacin tienen fama de ser aburridos, pero no tiene que ser as.
Por supuesto, es muy difcil que todos los ejercicios sean creativos y originales, pero por lo
menos podemos intentar que sean interesantes y divertidos. Precisamente por eso los ejercicios de mi cuaderno contienen muchos dibujos, que ayudan a evitar una rutina agobiante
y ayudan signicativamente a las personas con memoria visual.
Por otro lado es imposible aprender gramtica sin los ejercicios de automatizacin. Todos
los profesores saben que el aprendizaje de gramtica requiere un enorme esfuerzo. Pero si
el estudiante tiene el objetivo bien denido y sabe que al aprender nuevas terminaciones
y al memorizar unas reglas sabr decir algo nuevo y podr apaarse en varias situaciones, el

20

INTRODUCCIN

aprendizaje de gramtica se convierte tan slo en una etapa hacia el xito con el n de dominar un nuevo idioma.
Este cuaderno, dirigido tanto a los profesores como a los estudiantes, puede servir de
ayuda para el profesor durante las clases, para claricar algunos aspectos de mayor dicultad
o como deberes para casa. Los estudiantes pueden tambin hacerlos por su propia cuenta ya
que el libro viene con clave y la correcin por parte del profesor no es necesaria.
El cuaderno se puede utilizar durante cursos de perfeccinamiento pero tambin en los
cursos preparatorios para los exmenes de polaco como lengua extranjera. Los ejercicios del
presente cuaderno, junto con otros manuales utilizados en clase, pueden servir a los estudiantes para comprobar lo que ya saben hacer y lo que todava queda por aprender.
Gramatyka? Dlaczego nie?! consta de diecisiete unidades. Las tres primeras se centran en
la revisin de contenidos y las catorce unidades restantes tratan diferentes aspectos de gramtica propios para los estudiantes de nivel A1. Los aspectos presentes en el libro han sido
elegidos conforme a los requisitos de los exmenes del polaco como lengua extranjera y los
programas didcticos del Centro. Por eso en el libro no se incluye el dativo, el genitivo plural
o el imperativo ni muchos otros aspectos de gramtica; debido a que no se encuentran en el
programa realizado para el nivel A1.
En los ejercicios se han reducido las formas an desconocidas por los alumnos para facilitar la comprensin de los textos. El vocabulario ha sido elegido del catlogo temtico del
nivel A1. En mi opinin es una ventaja, ya que muchas veces me he encontrado con ejercicios
perfectos para la revisin de un aspecto gramatical en el nivel A1, pero con un vocabulario
demasiado difcil para dicho nivel. Tambin me he encontrado con ejercicios que comprendan frases muy simples y muy difciles a la vez. He intentado evitar tales situaciones en mi
libro. No quiero que el profesor tenga que elegir slo algunas frases del ejercicio, lo que disminuye la cantidad de material para revisin.
Por lo tanto, el vocabulario es simple con el objetivo de que un estudiante del nivel A1
pueda hacer los ejercicios sin problemas.
Las instrucciones de los ejercicios estn en polaco, pero cada uno contiene un ejemplo
gracias al cual los estudiantes pueden deducir lo que tienen que hacer.
Del latn he prestado tan slo las expresiones masculinum, femeninum y neutrum ya que
son necesarias en los ejercicios de categorizacin en gneros y ayudan a aprender el futuro
y el pasado.
Me gustara dar las gracias al profesor Wadysaw Miodunka por todos sus consejos
y numerosas revisiones de las primeras versiones del presente cuaderno. Gracias a su ayuda
y motivacin estos ejercicios han visto la luz del da.
Agradezco tambin a mis estudiantes del curso de mster: Nina Labocha, Kinga Kuchta,
Magdalena Pachta y Ewa Woniczka por haberme facilitado sus programas. Algunos ejercicios en este cuaderno son suyos.
Joanna Machowska

INTRODUCCIN

21

I
ODMIANA RZECZOWNIKA,
PRZYMIOTNIKA
I ZAIMKA OSOBOWEGO

To jest pan Jan Kowalski


Mianownik liczby pojedynczej

I. Prosz wybra sowo z ramki i odpowiedzie na pytanie.


a.

artysta * kelnerka * kucharz * inynier * kierowca * policjant * student


* nauczycielka * architekt * dziecko * studentka * dentystka * lekarz

PRZYKAD:
Kto to jest?

To jest dentystka.
................................................

Kto to jest?

1.
.......................................................

2.
...........................................................

3.
.........................................................

TO JEST PAN KOWALSKI. MIANOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

25

26

4.
...............................................................

5.
...............................................................

6.
...............................................................

7.
...............................................................

8.
...............................................................

9.
...............................................................

10.
...............................................................

11.
...............................................................

12.
...............................................................

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

b.

ulica * hotel * rower * dom * samochd * radio * komputer * tramwaj * krzeso


* kawiarnia * okno * ciastko * restauracja

PRZYKAD:

Co to jest?

To jest ulica.
......................................

Co to jest?

1.
..................................................................

4.
..................................................................

2.
...............................................................

5.
...............................................................

3.
...............................................................

6.
...............................................................

TO JEST PAN KOWALSKI. MIANOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

27

7.
..................................................................

10.
..................................................................

8.
...............................................................

11.
...............................................................

9.
...............................................................

12.
...............................................................

II. Prosz popatrze na rysunki i odpowiedzie na pytania.


PRZYKAD:
Czy to jest kucharz?

Tak, to jest kucharz.


..................................................

1. Czy to jest lekarz?

28

Czy to jest kelnerka?

Nie, to nie jest kelnerka.


...........................................................
To jest kucharz.
............................................................

2. Czy to jest dentysta?

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

3. Czy to jest kierowca?

4. Czy to jest architekt?

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

5. Czy to jest kelnerka?

6. Czy to jest policjant?

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

7. Czy to jest samochd?

8. Czy to jest okno?

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

9. Czy to jest hotel?

10. Czy to jest komputer?

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

11. Czy to jest tramwaj?

12. Czy to jest ciastko?

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

TO JEST PAN KOWALSKI. MIANOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

29

III. Co to jest? Rodzaj mski (masculinum), rodzaj eski (femininum) czy rodzaj nijaki
(neutrum)? Prosz przyporzdkowa sowa z diagramu do odpowiedniego miejsca
w tabelce1.

WIZA
WDKA

AUTOBUS

KREM

SZAMPON

Polski
jest
atwy!

LAMPA

MAPA

KAKAO

ADRES

ZUPA

WINO
BIURO

masculinum

femininum

neutrum

krem

30

wiczenie zaczerpnite z konspektu mojej studentki Kingi Kuchty.

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

IV. Jakiego rodzaju s miasta na mapie? Prosz wpisa nazwy miast wedug rodzajw2.

Gdynia
Gdask
Szczecin

Olsztyn
Biaystok
Pozna
Warszawa

Zielona
Gra

d
Wrocaw
Lublin
Zamo

Opole
Rzeszw
Krakw
Zakopane

masculinum

femininum

neutrum

Szczecin

wiczenie zaczerpnite z konspektu mojej studentki Kingi Kuchty.

TO JEST PAN KOWALSKI. MIANOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

31

V. Prosz odpowiedzie poprawnie na pytania.


PRZYKAD:
Jaka jest pyta?

nowy

nowe

nowa

1. Jaki jest chopak?

mia

miy

mie

2. Jaka jest dziewczyna?

pikny

pikne

pikna

3. Jaki jest dom?

due

duy

dua

4. Jakie jest dziecko?

maa

may

mae

5. Jaki jest artysta?

bogaty

bogata

bogate

6. Jaka jest ksika?

kolorowa

kolorowy

kolorowe

7. Jakie jest ciastko?

smaczne

smaczna

smaczny

8. Jaki jest lm?

dobra

dobry

dobre

9. Jaka jest nauczycielka?

wysokie

wysoki

wysoka

10. Jakie jest muzeum?

interesujca

interesujce

interesujcy

11. Jakie jest wino?

czerwone

czerwona

czerwony

12. Jaki jest dentysta?

przystojna

przystojne

przystojny

VI. Prosz sprawdzi, czy w podpisach pod zdjciami nie ma bdw. Jeeli jest bd,
prosz podpisa rysunek prawidowo.
PRZYKAD:

32

dobry architekt

.......................................

zdolna studentka

.......................................

dobra kierowca

dobry kierowca
.......................................

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

1. sympatyczny inynier

..................................................................

2. mia dentysta

..................................................................

3. nowy nauczycielka

..................................................................

4. duy kot

..................................................................

5. smaczne ciastko

..................................................................

TO JEST PAN KOWALSKI. MIANOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

33

6. wysoka turysta

7. szczupy policjant

..................................................................

8. popularny artysta

..................................................................

9. adna kelnerka

..................................................................

10. elegancki kobieta

34

.........................................................

..................................................................

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

11. przystojny mczyzna

..................................................................

12. may dziecko

..................................................................

VII. Prosz wybra odpowiednie sowo i utworzy pytanie.


PRZYKAD:
Jaki

Jaka

Jakie

jest jabko?

1.

Jaki

Jakie

Jaka

jest nauczycielka?

2.

Jaka

Jaki

Jakie

jest wino?

3.

Jaka

Jakie

Jaki

jest student?

4.

Jakie

Jaka

Jaki

jest poeta?

5.

Jaki

Jaka

Jakie

jest dziewczyna?

6.

Jaka

Jaki

Jakie

jest dom?

7.

Jaki

Jakie

Jaka

jest dentysta?

8.

Jaka

Jakie

Jaki

jest ciastko?

9.

Jaka

Jaki

Jakie

jest ksika?

10.

Jaki

Jakie

Jaka

jest lm?

TO JEST PAN KOWALSKI. MIANOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

35

VIII. Prosz uzupeni zdania zaimkami ten, ta, to.


PRZYKAD:
Ten student jest inteligentny.
1. .......... dziewczyna jest bardzo adna.
2. .......... krzeso jest bardzo wygodne.
3. .......... artysta jest popularny.
4. .......... koci jest stary.
5. .......... ksika jest interesujca.
6. .......... chopiec ma na imi Bartek.
7. .......... turysta jest miy.
8. .......... miasto jest due.
9. .......... telewizor jest drogi.
10. .......... dziecko jest mae.

IX. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
To jest architekt.
1. To jest zeszyt.

.............................................?

2. To jest kolega.

.............................................?

3. To jest kobieta.

.............................................?

4. To jest chopiec.

.............................................?

5. To jest lampa.

.............................................?

6. To jest telefon.

.............................................?

7. To jest dziewczynka.

.............................................?

8. To jest profesor Nowak.

.............................................?

9. To jest samochd.

.............................................?

10. To jest kawa.

36

Kto to jest?

.............................................?

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

X. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Micha jest wysoki.

Jaki jest Micha?

1. Magda jest mia.

.............................................................?

2. Konrad jest wysoki.

.............................................................?

3. Radio jest nowe.

.............................................................?

4. Jabko jest dobre.

.............................................................?

5. Studentka jest inteligentna. .............................................................?


6. Nauczyciel jest miy.

.............................................................?

7. Dziecko jest mae.

.............................................................?

8. Student jest pracowity.

.............................................................?

9. Ciastko jest sodkie.

.............................................................?

10. Kot jest czarny.

.............................................................?

XI. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi zaimkami osobowymi.


PRZYKAD:
Ty jeste sympatyczna.
1. ........ jestemy z Brazylii.
2. Skd ........ jestecie?
3. Jak ........ masz na imi?
4. Jak ........ si nazywa? Nazywa si Maciej Nowicki.
5. Jak ........ si nazywa? Nazywa si Karolina Kotecka.
6. Gdzie ........ mieszkaj? Adam i Piotrek mieszkaj w Krakowie.
7. Gdzie ........ mieszkaj? Barbara i Elbieta mieszkaj w Gdasku.
8. ........ jestem z Krakowa.
9. ........ mieszkasz w Poznaniu.
10. ........ mieszkamy w Lublinie.

TO JEST PAN KOWALSKI. MIANOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

37

Nie lubi siostry Michaa!


Dopeniacz liczby pojedynczej

I. Prosz wybra poprawn form gramatyczn.


PRZYKAD:
Nie mam siostry/siostr.

Wielu rzeczy nie lubi robi. Nie lubi czyta (1) ksik/ksiki. Nie lubi
oglda (2) telewizj/telewizji. Nie lubi te pisa (3) listu/list. Moja siostra nie je prawie nic, poniewa ona nie lubi (4) masa/maso, (5) szynk/
szynki i (6) miso/misa. Mj brat nigdy nie pije (7) sok/soku i (8) kawy/
kaw. Mj kuzyn nie je nigdy (9) papryk/papryki, a moja kuzynka nie pije
(10) herbaty/herbata.

II. Prosz uzupeni zdania formami dopeniacza liczby pojedynczej.


PRZYKAD:
Mj ssiad ma psa, a ja nie mam psa.
Moja siostra lubi ser, a ja nie lubi sera.
1. Ja mam czas, a ty nie masz ....................................... .
2. Marek lubi sok, a Julka nie lubi ....................................... .
3. Wojtek ma samochd, a ja nie mam ....................................... .
4. Oni maj kota, a my nie mamy ....................................... .
5. Wy macie rower, a oni nie maj ....................................... .
6. Jola ma brata, a ja nie mam ....................................... .
7. Turysta ma map, a turystka nie ma ....................................... .
8. Olek zna Grecj, a Marek nie zna ....................................... .
9. Jakub zna Marysi, a Pawe nie zna ....................................... .
10. Tosia czyta ksik, a Boena nie czyta ....................................... .

38

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

III. Prosz napisa, co te osoby lubi (+), a czego nie lubi (_).
PRZYKAD:
Matylda lubi pizz, ciasto, szynk i sok, ale nie lubi sera tego, kawy i jogurtu.

pizza

ser ty

ciasto

kawa

szynka

sok

jogurt

Matylda

Karol

Piotrek

Wiktoria

Agnieszka

Ja

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

NIE LUBI SIOSTRY MICHAA! DOPENIACZ LICZBY POJEDYNCZEJ

39

IV. Oto grupa studentw. Prosz napisa, kto dzisiaj jest, a kogo nie ma na zajciach.

1. Dzisiaj na zajciach jest: Ania, Wiktor, ................................, ................................, ................................,


................................, ................................, ................................, ................................, ................................,
................................, ................................ .

40

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2. Dzisiaj na zajciach nie ma: Beaty, ................................, ................................ .

3. Dzisiaj na zajciach nie ma: ................................, ................................, ................................ .

NIE LUBI SIOSTRY MICHAA! DOPENIACZ LICZBY POJEDYNCZEJ

41

4. Dzisiaj na zajciach nie ma: ................................, ................................, ................................ .

5. Dzisiaj na zajciach nie ma: ................................, ................................, ................................ .

42

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

V. Prosz uzupeni dialogi.


PRZYKAD:
Czy jest chleb?
Tak, jest. Prosz.
.....................................
Czy jest chleb?
Niestety, nie ma chleba.
....................................................
1. Czy jest mleko?
.....................................................................................
2. Czy jest kawa?
.....................................................................................
3. Czy jest piwo?
.....................................................................................
4. Czy jest wino?
.....................................................................................
5. Czy jest cukier?
.....................................................................................
6. Czy jest herbata?
.....................................................................................
7. Czy jest kurczak?
.....................................................................................
8. Czy jest cebula?
.....................................................................................
9. Czy jest kalaor?
.....................................................................................
10. Czy jest melon?
.....................................................................................

NIE LUBI SIOSTRY MICHAA! DOPENIACZ LICZBY POJEDYNCZEJ

43

VI. Prosz utworzy poprawn form nazwy miasta i odpowiedzie na pytania.


PRZYKAD:
Dokd jedziesz?
Jad do Wieliczki (Wieliczka).
Gdynia
Gdask
Olsztyn

Szczecin
Toru

Warszawa

Pozna
d

Lublin
Zamo

Krakw

Rzeszw

Wieliczka

1. Dokd jedziesz?
Jad do ...................................... (Krakw).
2. Dokd oni jad?
Oni jad do ...................................... (Warszawa).
3. Dokd jedziecie?
Jedziemy do ...................................... (Gdask).
4. Dokd ona jedzie?
Ona jedzie do ...................................... (Szczecin).
5. Dokd one jad?
One jad do ...................................... (Pozna).
6. Dokd jedzie Pawe?
Pawe jedzie do ...................................... (Toru).
7. Dokd jedzie Karolina?
Karolina jedzie do ...................................... (Zamo).
8. Dokd jedzie Marek?
............................................................................ (Lublin).
9. Dokd jad Karolina i Pawe?
............................................................................ (Olsztyn).
10. Dokd jedziecie?
............................................................................ (Gdynia).
11. Dokd jedziesz?
............................................................................ (Rzeszw).
12. Dokd jedziesz?
............................................................................ (d).

44

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

VII. Prosz utworzy poprawn form nazwy kraju.


PRZYKAD:
Beata leci do Grecji (Grecja).
Konrad jedzie do (1) ...................................... (Francja), Kasia leci do (2) ..................................
(Kanada), a Micha jedzie do (3) ..................................... (Portugalia). Ania woli pojecha do (4)
..................................... (Hiszpania), ale jej chopak chce pojecha do (5) .....................................
(Szwecja). Kolega Ani leci z rodzicami do (6) ...................................... (Norwegia), a jego
siostra poleci do (7) ................................... (Japonia). My chcielibymy pojecha do (8)
...................................... (Austria), ale nasi przyjaciele chc pojecha do (9) ....................................
(Szwajcaria). Mj brat poleci do (10) ................................... (Brazylia), a moja siostra do
(11) ................................. (Rosja).

VIII. Prosz odpowiedzie na pytania.


PRZYKAD:
Skd jest Mirka?
Mirka jest ze Sowacji.

1. Skd jest Pierre?


On jest .............................................. .

2. Skd jest Wolfgang?


On jest .............................................. .

3. Skd jest Sabine?


Ona jest ............................................ .

4. Skd jest Wakako?


Ona jest ............................................ .

5. Skd jest Elizabeth?


Ona jest ............................................ .

6. Skd jest Micha?


On jest .............................................. .

7. Skd jest Carlos?


On jest .............................................. .

8. Skd jest Francesco?


On jest ................................................
.............................................................. .

9. Skd jest Sasza?


On jest .............................................. .

10. Skd jest Patrick?


On jest ............................................... .

NIE LUBI SIOSTRY MICHAA! DOPENIACZ LICZBY POJEDYNCZEJ

45

IX. Prosz poczy wyrazy z lewej i prawej kolumny.


1.

kilogram

demu

2.

bochenek

sera

3.

soik

ryu

4.

kawaek

herbaty

5.

kostka

wina

6.

paczka

chleba

7.

20 deka

piwa

8.

butelka

masa

9.

karton

szynki

10.

puszka

soku

1.

2.

6.

7.

3.

4.

5.

8.

9.

10.

X. Prosz wpisa wyrazy z ramki w odpowiednie miejsce tabelki.

masa * demu * coca-coli * cebuli * kawy * soku * miodu * kukurydzy


margaryny
*
* herbaty * wina * mleka * soli * papryki * piwa * ryu * cukru
* makaronu * zielonego groszku

kostka

kilogram

litr

soik

puszka

cukru

46

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

paczka

XI. Wyrazy z ramki prosz napisa w formie dopeniacza liczby pojedynczej.


a.

ry * makaron * kawa * herbata * chleb * maso * szynka

Duo:
ryu,
.............................................................................................................................................................................................

b.

ser * cebula * mleko * sok * woda * dem * mid

Mao:
sera,
.............................................................................................................................................................................................

XII. Prosz uzupeni tekst formami dopeniacza liczby pojedynczej.


Magda musiaa zrobi due zakupy. W domu miaa mao chleba (chleb), troch
(1) ............................... (maso) i nieduo (2) ..................................... (cukier). Nie miaa te
(3) .................................. (mydo) ani (4) ..................................... (pasta) do zbw. Najpierw
posza do (5) ....................................................................................... (sklep spoywczy). Kupia
tam kostk (6) .................................... (margaryna), bochenek (7) ...................................
(chleb) i kilogram (8) ................................ (ry). Po chwili kupia jeszcze 20 dekagramw
(9) ............................... (szynka) i 30 dekagramw (10) ......................... (ser). Nastpnie
posza do drogerii i tam kupia pudeko (11) .................................... (krem).

XIII. Prosz uzupeni tekst formami dopeniacza liczby pojedynczej.


PRZYKAD:
To jest samochd pana Krzysztofa (pan Krzysztof).
Na stole w klasie ley owek (1) ............................. (Ania), dugopis (2) ..............................
(Daniel) i piro (3) .................................... (Katarzyna). Na krzele jest ksika (4) .......................
(Marek) i zeszyt (5) ................................. (Dominika). Na biurku stoi butelka z wod
(6) ............................................. (pan Janek), a obok ley kanapka (7) .......................... (Pawe).
Na pododze stoi plecak (8) ................................ (Jakub) i torba (9) .................................
(Elbieta). Na wieszaku wisi paszcz (10) ........................................... (pani Maria).

NIE LUBI SIOSTRY MICHAA! DOPENIACZ LICZBY POJEDYNCZEJ

47

XIV. Oto mj pokj, ale nie wszystko jest moje. Prosz napisa, co jest czyje.

PRZYKAD:
Gazeta jest dziadka.
1. Kawa jest

.................................................. .

2. Gitara jest

.................................................. .

3. Kot jest

.................................................. .

4. Pies jest

.................................................. .

5. Papuga jest

.................................................. .

6. Okulary s

.................................................. .

7. Ksika jest

.................................................. .

8. Komputer jest .................................................. .


9. Kwiaty s
10. Torebka jest

48

.................................................. .
.................................................. .

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

XV. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Tamara uczy si jzyka francuskiego.

Czego uczy si Tamara?

1. Maria sucha jazzu.

................................................................................?

2. Kinga uczy si jzyka szwedzkiego.

................................................................................?

3. Nie lubi gorzkiej herbaty.

................................................................................?

4. To jest pies Roberta.

................................................................................?

5. Lucyna nie lubi makaronu.

................................................................................?

6. Iwona nie lubi Michaa.

................................................................................?

7. Karolina szuka ksiki.

................................................................................?

8. Weronika nie ma samochodu.

................................................................................?

9. Piotrek nie kocha Alicji.

................................................................................?

10. To jest ksika Daniela.

................................................................................?

XVI. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Iza nie lubi klasycznej muzyki.

Jakiej muzyki Iza nie lubi?

1. Konrad szuka czarnego swetra.

................................................................................?

2. Lucyna nie lubi czerwonego wina.

................................................................................?

3. Patryk uczy si jzyka hiszpaskiego.

................................................................................?

4. Weronika zjada kolacj u miej koleanki.

................................................................................?

5. Matylda przyjechaa z duego miasta.

................................................................................?

6. Ania chodzi do prywatnej szkoy.

................................................................................?

7. Id do piknego parku.

................................................................................?

8. Oni id do woskiej restauracji.

................................................................................?

9. Witek nie ma sympatycznej siostry.

................................................................................?

10. Irena nie oglda ciekawego lmu.

................................................................................?

NIE LUBI SIOSTRY MICHAA! DOPENIACZ LICZBY POJEDYNCZEJ

49

XVII. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Dominik wraca ze szkoy.

Skd wraca Dominik?

1. Alina idzie do kina.

......................................................................?

2. Lucy jest z Anglii.

......................................................................?

3. Patryk wraca do domu.

......................................................................?

4. Wracamy z Warszawy.

......................................................................?

5. Oni id do pracy.

......................................................................?

6. Jestemy z Parya.

......................................................................?

XVIII. Prosz uzupeni tekst formami dopeniacza liczby pojedynczej.


PRZYKAD:
Kwiaty s dla niej (ona).

Oto zdjcie naszej klasy. Obok (1) .............. (ja) stoi Adam. Koo (2) .............. (my) jest
Sylwia, a obok (3) .................. (ona) stoisz ty. Obok (4) ..................... (ty) jest Diana. Obok
(5) ................ (wy) stoj Bartek i Natan, a obok (6) ................. (oni) Dominika i Agnieszka,
a znw obok (7) ................ (one) Franek. Obok (8) ................. (on) stoi Karol. Niestety
nie lubi (9) ................ (on). Za Karolem stoj Krzysiek i Mateusz, (10) ................ (oni)
te nie lubi. Po prawej stronie stoj Mariola i Weronika, (11) ................ (one) rwnie nie lubi. Ty Ewo, jeste moj najlepsz przyjacik i bardzo ci lubi. Ale
Klaudia jest bardzo niesympatyczna i (12) ............. (ona) take nie lubi.

50

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

Mam brata i siostr


Biernik liczby pojedynczej

I. Prosz wybra poprawn form rzeczownika.


PRZYKAD:
Monika lubi

kawa

kaw

kaw

1. Pawe lubi
2. Karolina lubi
3. Mikoaj je
4. Oni ogldaj
5. Ja lubi
6. Sebastian pije
7. Marek czyta
8. Wiktor zna

Karolin
Pawem
ciastkiem
lmu
muzyk
soku
ksika
Krakw

Karolin
Pawe
ciastko
lmem
muzyki
sok
ksik
Krakowa

.
.
.
.
.
.
.
.

9. Czy znacie

pan profesor Nowak pana profesora Nowaka

Karolina
Pawa
ciastka
lm
muzyka
sokiem
ksik
Krakowem
panem profesorem
Nowakiem
pies

10. ukasz ma

psa

psem

?
.

II. Prosz wybra poprawn form przymiotnika.


PRZYKAD:
Monika lubi

czarn

czarnej

czarna

kaw.

1. Beata ma

adna

adnej

adn

sukienk.

2. Konrad ma

duy

duego

duym

psa.

3. Kacper lubi sok

jabkowego

jabkowym

jabkowy

4. Prosz

jasnego

jasne

jasnym

piwo.

5. Jolanta czyta literatur amerykask

amerykaska

amerykaskiej

6. Ania pisze

dugiego

dugim

dugi

list.

7. Dorota zna

dobry

dobrego

dobrym

dentyst.

8. Filip ma

maym

mae

maego

dziecko.

9. Czekam na

wysokim

wysoki

wysokiego

chopaka.

mi

mia

miej

siostr.

10. Klementyna ma

MAM BRATA I SIOSTR. BIERNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

51

III. Prosz podpisa obrazek odpowiednim sowem w poprawnej formie gramatycznej.


a.
PRZYKAD:
On ma

telefon.

1.
........................................................ .

2.
................................................... .

3.
.................................................. .

4.
.................................................. .

5.
................................................... .

6.
.................................................. .

7.
.................................................. .

8.
.................................................. .

On ma:

9.
.................................................. .

52

10.
.................................................. .

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

b.
PRZYKAD:
Karolina kocha

jzyk polski.

1.
................................................ .

2.
............................................... .

3.
............................................... .

4.
................................................ .

5.
................................................ .

6.
................................................ .

8.
................................................ .

9.
................................................ .

10.
............................................... .

Ona kocha:

7.
................................................ .

MAM BRATA I SIOSTR. BIERNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

53

IV. Prosz podpisa obrazek odpowiednim sowem w poprawnej formie gramatycznej.


PRZYKAD:
Mam ochot na

1. Mam ochot na

2. Mamy ochot na

3. Maj ochot na

4. Ma ochot na

5. Masz ochot na

54

spacer.

............................................................. .

............................................................. .

............................................................. .

............................................................. .

............................................................. .

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

6. Mam ochot na

............................................................. .

7. Mamy ochot na

............................................................. .

8. Macie ochot na

............................................................. .

9. Mam ochot na

............................................................. .

10. Maj ochot na

............................................................. .

MAM BRATA I SIOSTR. BIERNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

55

V. Prosz popatrze na obrazki i napisa, co on/ona je i pije.


PRZYKAD:

Ona je kanapk, banana i pije sok.

56

1.
......................................................................

2.
......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

3.
.........................................................................

4.
.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

5.
.........................................................................

6.
.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

MAM BRATA I SIOSTR. BIERNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

57

VI. Prosz popatrze na kalendarz Karoliny i napisa, co ona robi kadego dnia.
PRZYKAD:
W poniedziaek Karolina spotyka si z Pawem.

PONIEDZIAEK
23.06

spotkanie z Pawem

CZWARTEK
26.06

egzamin z jzyka polskiego


PITEK
27.06

WTOREK
24.06

jazda na rowerze

impreza u koleanki
SOBOTA
28.06

kolacja z Pawem
RODA
25.06

zakupy

NIEDZIELA
29.06

czytanie ksiki

1.
......................................................... Karolina idzie na imprez do koleanki.
2.
......................................................... Karolina robi zakupy.
3.
......................................................... Karolina zdaje egzamin z jzyka polskiego.
4.
......................................................... Karolina jedzi na rowerze.
5.
......................................................... Karolina je kolacj z Pawem.
6.
......................................................... Karolina czyta ksik.

58

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

VII. Prosz zmieni zdania wedug wzoru.


PRZYKAD:
Ja (femininum) mam na sobie sweter i dinsy. Ja jestem ubrana w sweter i dinsy.
Ja jestem ubrany w garnitur. Ja mam na sobie garnitur.
1. Ona jest ubrana w sukienk.
2. Ty (masc.) masz na sobie podkoszulek
i spodnie.
3. Ona ma na sobie spdnic i paszcz.
4. On jest ubrany w spodnie i podkoszulek.
5. Ja (fem.) mam na sobie kurtk i spodnie.
6. Ty jeste ubrana w akiet i spdnic.

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

VIII. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownikw i przymiotnikw.


PRZYKAD:
Alicja zna Andrzeja dwa lata (Andrzej).
Andrzej studiuje (1) ................................. (zyka). On bardzo lubi (2) ........................................................
(muzyka jazzowa) i (3) ....................................................................................................... (dobre europejskie
kino). Na niadanie Andrzej je zwykle (4) .............................. i ................................... (buka, dem)
i pije (5) ........................................................... (czarna kawa). Potem czyta (6) ...................................................
(nowa gazeta). Andrzej ma (7) ............................................................. (duy pies). Codziennie rano
idzie z psem na spacer. Czasami Andrzej czeka na (8) ................................. (Alicja) i id razem.
Potem Andrzej musi studiowa. Kiedy wraca do domu, jest ju pno. Andrzej gotuje
(9) .................................. (obiad). Czasami oglda pniej (10) ................................... (telewizja).
Wieczorem znowu si uczy.

IX. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownikw i przymiotnikw.


PRZYKAD:
Konrad ma siostr (siostra).
Siostra Konrada ma na imi Iza. Oni maj take (1) ................................................ (mama Karolina),
(2) ........................................................ (tata Micha), (3) ..................................................... (babcia Helena)
i (4) ............................................................................. (dziadek Franciszek). Konrad i Iza lubi
(5) ........................................ ........................................... (muzyka rockowa) i lubi take czyta

MAM BRATA I SIOSTR. BIERNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

59

(6) .............................................................................. (literatura sensacyjna). Oni codziennie wstaj


wczenie. Na (7) .......................................... (niadanie) jedz (8) .........................., ............................,
..................................... (chleb, maso, mid) i pij (9) .................................. (mleko). Potem id
do szkoy. Kiedy wracaj, babcia gotuje (10) ................................ (obiad). Nastpnie robi
(11) ............................................................................... (zadanie domowe). Wieczorem czasem ogldaj
(12) ......................... (lm).

X. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownikw i przymiotnikw.


PRZYKAD:
One id na koncert (koncert).
Ania i Magosia s przyjacikami. One czsto chodz do kina na (1) ............................. (lm),
a w sobot zawsze chodz na (2) ................................. (impreza) do Marka. W niedziel przyjaciki czasami chodz na (3) ......................... (koncert) do lharmonii. Ania jest niepunktualna.
Magosia czeka zwykle na (4) ........................... (Ania) bardzo dugo. W t niedziel Ania idzie
do babci na (5) ........................... (obiad). Babcia gotuje (6) ........................................................... (zupa
pomidorowa), robi (7) ..................................... (kurczak), (8) .......................... (saata) i (9) .........................
(ciasto). Ania bardzo lubi (10) .......................... (obiad) u babci.

XI. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Marysia lubi szynk.
1. Krzysiek ma samochd.

...............................................................................?

2. Karolina lubi Ol.

...............................................................................?

3. Andrzej kocha Michalin.

...............................................................................?

4. Siostra czyta gazet.

...............................................................................?

5. Wujek pisze list.

...............................................................................?

6. Zbyszek lubi Pawa i Marka.

...............................................................................?

7. Kasia sprzta pokj.

...............................................................................?

8. Kinga zna Alin.

...............................................................................?

9. Tomek oglda lm.

...............................................................................?

10. Julek je chleb.

60

Co lubi Marysia?

...............................................................................?

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

XII. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Zosia ma przystojnego chopaka.

Jakiego chopaka ma Zosia?

1. Tamara lubi literatur rosyjsk.

...............................................................................?

2. Iwona ma pikny dom.

...............................................................................?

3. Bartek ma mi siostr.

...............................................................................?

4. Tomasz i Kasia maj mae dziecko.

...............................................................................?

5. Lubi nowego nauczyciela.

...............................................................................?

6. Ludwik kupuje ty ser.

...............................................................................?

7. Krystyna pije czarn kaw.

...............................................................................?

8. Adam lubi czerwone wino.

...............................................................................?

9. Piotrek zna popularnego aktora.

...............................................................................?

10. Marzena je dobre ciasto.

...............................................................................?

XIII. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Czekam na Pawa ju godzin.

Na kogo czekasz ju godzin?

1. Czekamy na autobus 20 minut.

...............................................................................?

2. Dominik pyta o ksik.

...............................................................................?

3. Oni czekaj na now koleank.

...............................................................................?

4. Teresa czeka na pocig ekspresowy.

...............................................................................?

5. Wojtek prosi o kaw.

...............................................................................?

6. Krystyna gotuje zup.

...............................................................................?

7. Jakub oglda lm sensacyjny.

...............................................................................?

8. Robert kocha siostr.

...............................................................................?

9. Danusia je obiad.

...............................................................................?

10. Ewa pije sok pomaraczowy.

...............................................................................?

MAM BRATA I SIOSTR. BIERNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

61

XIV. Prosz wybra odpowiedni zaimek osobowy.


PRZYKAD:
Czekam na

ni

ona

przed teatrem.

1. Znam

one

nie

je

wietnie.

2. Czekaj na

go

jego

niego

na Rynku.

3. Marek

ona

jej

kocha.

4. Lubi

ci

ciebie

tob

5. Adrian pyta o

wy

was

wami

6. Grzesiek

my

nas

nami

lubi.

7. Piotrek zna

ich

oni

nich

trzy miesice.

8. Czekasz na

ni

ona

9. Nie, czekam na

wy

wami

was

mn czy j

mn czy ni

mnie czy j

10. Kogo kochasz:

XV. Prosz uzupeni zdania odpowiednim zaimkiem osobowym.


PRZYKAD:
Czekam na was przed sklepem (wy).
1. Ja bardzo .................. lubi (on).
2. Musz czeka na ........................ (oni).
3. Kochasz .................. (ja)?
4. Tak, kocham .................. (ty)!
5. Micha zna ................. bardzo dobrze (ona).
6. Czekamy na ................ wieczorem (wy).
7. Justyna pyta o ................... (one).
8. Jestemy niepunktualni. Rodzina czsto czeka na .................. (my).
9. Znam ................. sabo (oni).
10. Czekamy na ..................... ju bardzo dugo (ty).

62

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

Kim jeste?
Narzdnik liczby pojedynczej i mnogiej

I. Prosz wybra sowo z ramki i odpowiedzie na pytania.

sportowcem * architekt * nauczycielk * aktor * kucharzem * kierowca


* pielgniark * lekarz * dziennikarka * dentystk * policjantem * piosenkark

Kim on jest?

Kto to jest?

sportowcem

lekarz

1. Kim ona jest?

2. Kto to jest?

KIM JESTE? NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

63

3. Kto to jest?

..............................................................
5. Kim ona jest?

..............................................................
7. Kto to jest?

..............................................................
9. Kim ona jest?

..............................................................

64

4. Kim on jest?

..............................................................
6. Kim on jest?

..............................................................
8. Kto to jest?

..............................................................
10. Kim ona jest?

..............................................................

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

II. Prosz wybra z ramki odpowiedni rzeczownik z przymiotnikiem i odpowiedzie na


pytania.

wysoki turysta * znana dziennikarka


* dobry aktor * popularna piosenkarka
* adna pani * za dentystka

znan dziennikark * adn pani


* z dentystk * miymi policjantami
* atrakcyjnymi dziewczynami * maymi
dziemi * dobrym aktorem

PRZYKAD:
Kto to jest?

Kim ona jest?

To jest znana dziennikarka.

Ona jest znan dziennikark.

1. Kto to jest?
.................................................................................................

2. Kim ona jest?


.................................................................................................

KIM JESTE? NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

65

3. Kto to jest?
.................................................................................................

4. Kto to jest?
.................................................................................................

5. Kim on jest?
.................................................................................................

6. Kim ona jest?


.................................................................................................

66

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

7. Kto to jest?
...................................................................................................

8. Kim one s?
...................................................................................................

9. Kto to jest?
...................................................................................................

10. Kim oni s?


...................................................................................................

11. Kim one s?


...................................................................................................

KIM JESTE? NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

67

III. Prosz wybra sowa z ramki i napisa kim on/ona jest.

amerykaskim studentem * mi Japonk * przystojnym Francuzem


* inteligentn Amerykank * sympatycznym Portugalczykiem * szczupym
Meksykaninem * zdolnym Japoczykiem

PRZYKAD:

Kim on jest?
On jest zdolnym Japoczykiem.

1. Kim ona jest?


....................................................................................................

2. Kim on jest?
....................................................................................................

68

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

3. Kim ona jest?


....................................................................................................

4. Kim on jest?
....................................................................................................

5. Kim on jest?
....................................................................................................

6. Kim on jest?
....................................................................................................

KIM JESTE? NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

69

IV. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami narzdnika.


PRZYKAD:
Magda lubi chodzi do kina z Piotrem (Piotr), a z koleank (koleanka) czsto pije
herbat.
Z (1) ........................... (Jan) pywa na basenie, z (2) .................................. (Kasia) chodzi do szkoy,
z (3) .................................................... (koleanki) dugo rozmawia przez telefon. Z (4) ..........................
(brat) gra w karty, a z (5) ...................................... (siostra) oglda telewizj.
V. Prosz odpowiedzie na pytania.
Z kim lubisz rozmawia?
.............................................................................................................................................................................................
Z kim lubisz taczy?
.............................................................................................................................................................................................
Z kim czsto chodzisz do kina?
.............................................................................................................................................................................................
Z kim si czsto spotykasz?
.............................................................................................................................................................................................
Z kim chodzisz na dyskotek?
.............................................................................................................................................................................................
Z kim czsto rozmawiasz przez telefon?
.............................................................................................................................................................................................

VI. Prosz wybra sowa z ramki i podpisa obrazki.

literatur * nauk * teatrem * dziewczynami * jzykami * muzyk * poezj


* malarstwem * sportem * filmem

Czym interesuje si Konrad?


PRZYKAD:
literatur

70

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

1. ....................................................

2. ....................................................

3. ....................................................

4. ....................................................

5. ....................................................

8. ....................................................

6. ....................................................

7. ....................................................

9. ....................................................

KIM JESTE? NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

71

VII. Prosz popatrze na obrazki i odpowiedzie na pytania.


PRZYKAD:

Czy on interesuje si muzyk?


Tak, on interesuje si muzyk.
.........................................................................

Czy on interesuje si lmem?


Nie, on nie interesuje si lmem.
...............................................................................

1. Czy wy interesujecie si malarstwem?


..............................................................................................................................

2. Czy oni interesuj si poezj?


..............................................................................................................................

3. Czy ona interesuje si lmem?


..............................................................................................................................

72

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

4. Czy ty interesujesz si teatrem?


..............................................................................................................................

5. Czy wy interesujecie si nauk?


..............................................................................................................................

6. Czy one interesuj si sportem?


..............................................................................................................................

7. Czy on interesuje si jzykami?


..............................................................................................................................

Czym ty si interesujesz?
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

KIM JESTE? NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

73

VIII. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami narzdnika liczby pojedynczej.


PRZYKAD:
Ja interesuj si lmem i malarstwem (lm, malarstwo).
Maria jest bardzo (1) ....................... (dobra studentka). Ona studiuje literatur
i histori. Interesuje si (2) ..................... (malarstwo woskie)
i (3) ............. (jzyk francuski), poniewa jej chopak jest (4) .........
(Francuz). On ma na imi Pierre i studiuje w Polsce. Jest (5) ...................... (miy
chopak) i interesuje si (6) ..... (muzyka jazzowa).

IX. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami narzdnika liczby pojedynczej.


PRZYKAD:
Ania jest adn dziewczyn (adna dziewczyna).
Ania jest (1) .............................................. (koleanka) Dominiki. Ania i Dominika chodz razem
do szkoy. Ania jest (2) ............................................................... (wysoka brunetka), a Dominika jest
(3) ............................................................... (niska blondynka). Ania interesuje si (4) ..................................
i ................................. (matematyka, biologia), a Dominika interesuje si (5) ..................................
i ................................. (historia, literatura). Ania do szkoy jedzi (6) ..................................... (tramwaj), a Dominika jedzi (7) ................................... (autobus). Ania na niadanie pije zawsze herbat
z (8) ..................................... (cytryna), a Dominika herbat z (9) ......................................... (mid). Tata
Ani jest (10) ...................................... (architekt), a tata Dominiki (11) .................................. (lekarz).

X. Czym oni jad? Prosz wybra sowa z ramki i uzupeni zdania.

tramwajem * metrem * autobusem * ciarwk * pocigiem


* rowerem * takswk

PRZYKAD:

Oni jad autobusem.

74

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

1. Ty jedziesz ..................................................................... .

2. One jad ........................................................................... .

3. Ja jad ............................................................................... .

4. Wy jedziecie .................................................................. .

5. My jedziemy ................................................................. .

6. Ona jedzie ...................................................................... .

KIM JESTE? NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

75

XI. Prosz popatrze na rysunek i odpowiedzie na pytania3.

PRZYKAD:
Z kim mieszka Micha? Micha mieszka sam.
Z kim mieszka Ola? Ola mieszka z Markiem.
1. Z kim mieszka Marek? ......................................................................................................................................
2. Z kim mieszka Ania? ..........................................................................................................................................
3. Z kim mieszka Natalia? ....................................................................................................................................
4. Z kim mieszka Magda? .....................................................................................................................................
5. Z kim mieszka Pawe? ........................................................................................................................................
6. Z kim mieszka Piotrek? ....................................................................................................................................
7. Nad kim mieszkaj Piotrek i Pawe? ............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
8. Nad kim mieszkaj Ania, Magda i Natalia? ..............................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
9. Pod kim mieszkaj Ania, Magda i Natalia? .............................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
10. Pod kim mieszkaj Ola, Marek i Micha? ..................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
3

wiczenie zaczerpnite z konspektu mojej studentki Ewy Woniczki.

76

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

XII. W poniszych kratkach prosz znale 7 rzeczownikw w narzdniku liczby mnogiej. Nastpnie prosz wpisa je do tabelki i dopisa rzeczownik w narzdniku liczby
pojedynczej4.

narzdnik l. mnoga

narzdnik l. pojedyncza

studentami

studentem

wiczenie zaczerpnite z konspektu mojej studentki Ewy Woniczki.

KIM JESTE? NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

77

XIII. Prosz podpisa rysunki odpowiednimi sowami z ramki.

lekarzami * policjantami * nauczycielkami * kelnerkami * siostrami * dziemi


* brami * rodzicami * studentami * dentystkami * pielgniarkami * architektami
PRZYKAD:

One s pielgniarkami

1. Oni s ........................................................................ .

2. Oni s ........................................................................ .

3. One s ....................................................................... .

78

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

4. One s ....................................................................... .

5. Oni s ....................................................................... .

6. Oni s ....................................................................... .

7. One s ....................................................................... .

KIM JESTE? NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

79

8. One s ....................................................................... .

9. Oni s ....................................................................... .

10. One s ....................................................................... .

11. Oni s ....................................................................... .

80

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

XIV. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownikw w narzdniku liczby


mnogiej.
PRZYKAD:
Moi rodzice s lekarzami (lekarz).
Mj brat i ja jestemy (1) ........................................... (architekt). Moje dwie siostry s (2) ...................................
(malarka). Kuzyn i kuzynka s (3) ............................................ (muzyk). Mam te dwie mie koleanki. One s (4) ..................................................... (nauczycielka), ale nie mieszkaj w Polsce. Mieszkaj w Madrycie i s (5) ............................................... (Hiszpanka). Bardzo lubi take mojego
koleg Jeana i moj koleank Solange. Oni mieszkaj w Paryu i s (6) ........................................
(Francuz). Pracuj w szpitalu i s (7) ............................................. (lekarz). Moje kuzynki Karolina
i Magda mieszkaj w Chicago i s (8) ............................................... (Amerykanka), a kuzyni James
i Paul s (9) .................................................. (Amerykanin). Moja mama i mj tata ju nie pracuj i s
(10) ................................................... (emeryt).
XV. Prosz popatrze na rysunki i odpowiedzie na pytania5.
PRZYKAD:
Gdzie s buty? Buty s pod samochodem, nad dugopisami, midzy pik a kiem.

1. Gdzie jest lalka? ..............................................................................................................................................


2. Gdzie jest pika? .............................................................................................................................................
3. Gdzie s kwiaty? ............................................................................................................................................
4. Gdzie jest samochd? ..................................................................................................................................
5. Gdzie s dugopisy? .....................................................................................................................................
6. Gdzie jest okno? .............................................................................................................................................
7. Gdzie jest ko? .............................................................................................................................................
8. Gdzie jest kot? .................................................................................................................................................
5

wiczenie zaczerpnite z konspektu mojej studentki Ewy Woniczki.

KIM JESTE? NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

81

XVI. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Mj brat jest dentyst.

Kim jest twj brat?

1. Marek jest nauczycielem.

............................................................................................?

2. Ala interesuje si histori.

............................................................................................?

3. Jestem psychologiem.

............................................................................................?

4. Karol i Piotrek interesuj si samochodami.

............................................................................................?

5. Michalina jest studentk.

............................................................................................?

6. Artur interesuje si polityk.

............................................................................................?

7. Jestemy lekarzami.

............................................................................................?

8. Interesuj si chemi.

............................................................................................?

9. Oni s architektami.

............................................................................................?

10. Maciek interesuje si amerykaskim lmem.

............................................................................................?

XVII. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Basia interesuje si architektur barokow.

1. Micha jest zdolnym studentem.

............................................................................................?

2. Kacper interesuje si muzyk wspczesn.

............................................................................................?

3. Maciek jest sympatycznym dzieckiem.

............................................................................................?

4. Bartek interesuje si europejskimi lmami.

............................................................................................?

5. Ania interesuje si literatur rosyjsk.

............................................................................................?

6. Adam jest dobrym lekarzem.

............................................................................................?

7. Olga jest inteligentn dziewczyn.

............................................................................................?

8. Kasia i Wiktor s grzecznymi dziemi.

............................................................................................?

9. Oni s pracowitymi studentami.

............................................................................................?

10. Sta interesuje si histori antyczn.

82

Jak architektur interesuje si Basia?

............................................................................................?

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

XVIII. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Do pracy jed samochodem.

Czym jedzisz do pracy?

1. Lubi rozmawia z Markiem.

............................................................................................?

2. Krzysiek jedzi sportowym samochodem.

............................................................................................?

3. Jutro spotykamy si z Halin.

............................................................................................?

4. Kasia jedzi autobusem do szkoy.

............................................................................................?

5. Jem kurczaka z frytkami.

............................................................................................?

6. Tosia pije herbat z cytryn.

............................................................................................?

7. Jola spotyka si z przystojnym chopakiem.

............................................................................................?

8. Marzena idzie z Witkiem do kina.

............................................................................................?

9. Dyskutujemy z Pawem.

............................................................................................?

10. Anna taczy z ukaszem.

............................................................................................?

XIX. Prosz uzupeni poniszy tekst odpowiednim zaimkiem osobowym.


PRZYKAD:
Id z nim do kina (on).

Mam na imi Magorzata. Mieszkam w bardzo duym domu. Razem ze (1) .........................
(ja) mieszkaj: Basia, Anka, Marek, Karol, Marcin, Monika i Konrad. Bardzo si lubimy
i chodzimy do tej samej szkoy. Basia mieszka na X pitrze, pod (2) ........................
(ona) mieszka Marcin i Konrad, pod (3) ............................... (oni) mieszka Anka i mieszkam ja. Midzy (4) .......................... (ona) a (5) ............................... (ja) mieszka Marek. Pod
(6) ............................... (my) mieszka Karol. Ach, zapomniaam! Nad (7) .................................
(on), czyli nad Karolem, mieszka Monika. Monika jest bardzo sympatyczn dziewczyn. Bardzo czsto z (8) .............................. (ona) rozmawiam. Czsto chodzimy te
do teatru. Z (9) ................................. (my) chodzi te Konrad. On interesuje si teatrem
i lmem. Karol i Marcin chodz czsto na koncert, poniewa interesuj si muzyk.
Z (10) ............................... (oni) chodzi te Basia.

KIM JESTE? NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

83

Studiuj w Krakowie
Miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej

I. Prosz wybra poprawn form rzeczownika.


PRZYKAD:
Kot pi na

ku

kiem

ka

1. Pywam w

basenem

basenu

basenie

2. Jestemy w

kino

kinie

kina

3. Jem obiad w

restauracji

restauracj

restauracja

4. Karol czeka na

przystankiem

przystanek

przystanku

5. Wczoraj bylimy w

teatru

teatrze

teatrem

6. Dzieci kpi si w

morzu

morzem

morza

7. Mj dom stoi na

gry

gr

grze

8. Czy studiujecie na

uniwersytet

uniwersytecie

uniwersytetu

9. Ludzie spaceruj w

parku

parkiem

park

szkole

szkoy

szko

10. Moja crka jest teraz w

II. Prosz wybra poprawn form przymiotnika.


PRZYKAD:
Zosia mieszka w

piknym

piknego

pikny

domu.

1. Alicja pracuje w

wysokiego

wysokim

wysoki

budynku.

2. ukasz opowiada o

ciekaw

ciekawa

ciekawej

ksice.

3. Krystyna mieszka w

may

maym

maego

miecie.

4. St stoi na

kolorowy

kolorowego kolorowym

dywanie.

5. Wystawa bya w

nowego

nowym

nowy

muzeum.

6. Bylimy wczoraj na bardzo

dugim

dugi

dugiego

lmie.

7. Rozmawialimy wczoraj o

pikna

piknej

pikn

dziewczynie.

8. Mieszkamy przy

ruchliwa

ruchliwej

ruchliw

ulicy.

9. Na

wysoka

wysok

wysokiej

grze sta zamek.

wygodnego

wygodne

wygodnym

krzele.

10. Piotrek siedzi na

84

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

III. Prosz wybra odpowiedni przyimek.


PRZYKAD:
Ogldam lm

do

kinie.

1. Pij kaw

na

do

Rynku.

2. Studiujemy

na

do

uniwersytecie.

3. Dzieci ucz si

na

szkole.

4. Franek mieszka

na

miecie.

5. Boena mieszka

na

do

wsi.

6. Dziewczyny stoj

na

przystanku.

7. Oni spaceruj

na

lesie.

8. Chopcy bawi si

do

parku.

9. Mateusz pi

do

pokoju.

10. Ksika ley

na

pododze.

IV. Prosz wybra odpowiedni przyimek.


PRZYKAD:
Sofa stoi

na

przy

cianie.

1. Ala siedzi

przy

stole.

2. Spotkalimy si

na

kawie.

3. Obraz wisi

na

cianie.

4. Biurko stoi

przy

na

oknie.

5.

Przy

Na

domu jest ogrd.

6.

Przy

Na

kinie jest parking.

7.

Przy

Na

stole stoj kwiaty.

8. Teatr jest

przy

placu.

9. Studenci rozmawiali

na

ulicy.

przy

basenie.

10. Marysia pywaa

STUDIUJ W KRAKOWIE. MIEJSCOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

85

V. Prosz uy poprawnej formy miejscownika liczby pojedynczej i uzupeni zdania.


PRZYKAD:

Kijw

Pary

On jest w Kijowie.

1. Kasia jest w ............................................................. .

2. Chopcy s w ............................................................. .

Londyn

3. Jestem w ............................................................. .
Moskwa

4. Jestecie w ............................................................. .
Krakw

86

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

Berlin

5. Pawe jest w ............................................................. .

6. Urszula jest w ............................................................. .


Lizbona

7. Dziewczyny s w ............................................................. .
Rzym

Madryt

8. Studenci s w ............................................................. .

Warszawa

9. Nasi przyjaciele s w ............................................................. .

STUDIUJ W KRAKOWIE. MIEJSCOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

87

10. Jeste w ............................................................. .


Praga

11. Marysia jest w ............................................................. .


Wiede

12. Grzesiek jest w ............................................................. .


Amsterdam

Bruksela

13. Kinga i Jurek s w ............................................................. .

14. Ola i Marek s w ............................................................. .

Sztokholm

Budapeszt

88

15. Rodzice s w ............................................................ .

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

VI. Prosz napisa, gdzie oni mieszkaj.

Gdask

Olsztyn
Szczecin

Pozna
Warszawa
Zielona Gra
d

Wrocaw

Krakw

Rzeszw

PRZYKAD:
Andrzej mieszka w Krakowie.
1. Zosia mieszka .................................................................. .
2. Micha mieszka .............................................................. .
3. Zuzia mieszka ................................................................. .
4. Marta mieszka ................................................................ .
5. Julek mieszka ................................................................. .
6. Kuba mieszka ................................................................. .
7. Agnieszka mieszka ....................................................... .
8. Ola mieszka ..................................................................... .
9. Piotrek mieszka .............................................................. .

STUDIUJ W KRAKOWIE. MIEJSCOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

89

VII. Prosz uy poprawnej formy rzeczownika i odpowiedzie na pytania.


PRZYKAD:
O czym mwisz? Mwi o Krakowie.
1. O czym mwicie?
............................................................................................. (Warszawa)
2. O kim oni mwi?
............................................................................................. (Marek)
3. O kim one mwi?
............................................................................................. (Micha)
4. O czym ona mwi?
............................................................................................. (ksika)
5. O czym on mwi?
............................................................................................. (lm)
6. O czym mwisz?
............................................................................................. (polityka)
7. O czym mwi Tomek?
............................................................................................. (historia)
8. O kim mwi Anka?
............................................................................................. (syn)
9. O kim mwi Matylda?
............................................................................................. (siostra)
10. O czym mwi Krzysiek?
............................................................................................. (dom)
VIII. Rzeczownikw i przymiotnikw w nawiasie prosz uy w formie miejscownika.
PRZYKAD:
Codziennie jem obiad w domu (dom).
Michalina lubi je obiad w (1) .................................... (restauracja). Dzisiaj Michalina i Marek id
do miasta i wanie w (2) .................................. (miasto) chc co zje, a w (3) ...................................
(kawiarnia) wypij kaw. Znaleli miejsce w (4) ....................................................................................
(ulubiona restauracja) na (5) .................................................................. (krakowski Rynek). Zjedli bardzo dobry obiad i wyszli na ulic. Na (6) .................................. (ulica) spotkali swoich dobrych
przyjaci. Postanowili i najpierw do kawiarni, a potem obejrze wystaw malarstwa.
W (7) .................................. (galeria) spotkali koleank Michaliny, ktra sza na koncert.
Poszli wic razem z ni. W (8) ......................................... (lharmonia) by wietny koncert. Po
(9) .................................. (koncert) wybrali si na piwo do pubu. W (10) ............................. (pub) siedzieli do pnocy. W kocu o pierwszej w (11) ...................... (noc) wrcili do domu.

90

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

IX. Prosz napisa, gdzie le te miasta.

Gdask
Suwaki
Szczecin

Warszawa
Zielona Gra

Wrocaw

Krakw

Rzeszw

Zakopane

PRZYKAD:
Krakw ley na poudniu Polski.
1. Zakopane ley na ............................................................... Polski.
2. Warszawa ley na ............................................................... Polski.
3. Gdask ley na .................................................................... Polski.
4. Suwaki le na .................................................................... Polski.
5. Szczecin ley na ................................................................... Polski.
6. Wrocaw ley na ................................................................... Polski.
7. Zielona Gra ley na ......................................................... Polski.
8. Rzeszw ley na ................................................................... Polski.

STUDIUJ W KRAKOWIE. MIEJSCOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

91

X. Prosz popatrze na rysunek i uzupeni tekst.

PRZYKAD:
Na soe pi kot.
Ksika ley (1) ............................................ . Obrazy wisz (2) ............................................ . Ksiki stoj
(3) ................................................... . Telefon jest (4) ............ maym .............................................. . Dywan ley
(5)................................... . Owoce s (6) .............................., a talerz z owocami (7) ................................. .
Gazeta ley take (8) .................................... . Krzesa stoj (9) .................................. .

XI. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownikw i przymiotnikw w liczbie mnogiej.
PRZYKAD:
W wysokich domach mieszka wielu ludzi (wysoki dom).
Ania kade wakacje spdza w (1) ..................................... (gra). Koleanka Ani woli spdza lato w (2) ................................................... (gorcy kraj). Magda lubi opala si na
(3) ................................................... (szeroka plaa) i pywa w (4) ...................................................
(ciepe morze). Magda w (5) ....................................... (ocean) oglda i fotografuje kolorowe ryby. Ania natomiast chodzi po (6) ............................................... (maa wie) i pi
w (7) .............................................................. (niedue schronisko). Magda woli mieszka
w (8) .................................. i .................................. (hotel, pensjonat). Gdy koleanki spotykaj si po (9) ............................. (wakacje), opowiadaj o (10) .....................................................
(pikne miejsce), ktre widziay, i o (11) ............................................................. (nowy kolega),
ktrych poznay.

92

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

XII. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Ada marzy o wakacjach.

O czym marzy Ada?

1. Sebastian myli o Julii.

..............................................................................?

2. Monika zakochaa si w Danielu.

..............................................................................?

3. Krystyna marzy o podrach.

..............................................................................?

4. Mikoaj opowiada o swoich przygodach.

..............................................................................?

5. Kacper mwi o egzaminie.

..............................................................................?

6. Kot pi na fotelu.

..............................................................................?

7. Oni spotkaj si po lmie.

..............................................................................?

8. Krzysiek mieszka w Londynie.

..............................................................................?

9. Studenci test pisz w styczniu.

..............................................................................?

10. Na parkingu stoj samochody.

..............................................................................?

XIII. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Mieszkam w duym domu.

W jakim domu mieszkasz?

1. Rozmawiamy o polityce europejskiej.

...................................................................................?

2. Po eleganckiej kolacji Piotrek

....................................................................................

i Agnieszka poszli do kina.

...................................................................................?

3. Michalina zakochaa si w przystojnym


chopcu.

....................................................................................
...................................................................................?

4. Kot siedzia na wysokim drzewie.

...................................................................................?

5. W wysokich grach czsto jest bardzo

...................................................................................

zimno.

...................................................................................?

6. Andrzej myla o nowej koleance.

...................................................................................?

7. W duym lesie jest bardzo cicho.

...................................................................................?

8. Klucze mam w czarnej torebce.

...................................................................................?

9. Spotkalimy si na rodzinnym obiedzie.

...................................................................................?

10. Marcin by w egzotycznych krajach.

...................................................................................?

STUDIUJ W KRAKOWIE. MIEJSCOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

93

XIV. Prosz uzupeni ponisze zdania odpowiednimi zaimkami osobowymi.


PRZYKAD:
Karolina mylaa o nim cay czas (on).
1. Przy .................. czuj si spokojna (on).
2. Najpierw Matylda zjada kolacj, a po .................. posza na spacer (ona).
3. Marek dugo opowiada o .................. (wy).
4. Rodzice cigle myl o .................. (my).
5. Nie chce mwi o ...................... (oni).
6. Tam s wysokie drzewa. Przy ...................... stoi may dom (one).
7. Czy Daniel zakocha si we ................... (ja)?
8. Ja id na egzamin po .................... (ty).
9. W rogu pokoju stao biurko. Na .................. leaa ksika (ono).
10. Czy bdziesz myle o .................. (ja)?

94

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

To s inteligentne studentki
Mianownik i biernik liczby mnogiej
rodzaju niemskoosobowego

I. Prosz podpisa rysunki.


PRZYKAD:

dom

domy
...........................

1. telefon

..................................................................

2. krzeso

..................................................................

3. dziewczynka

..................................................................

TO S INTELIGENTNE STUDENTKI. MIANOWNIK I BIERNIK LICZBY MNOGIEJ...

95

96

4. pocig

..................................................................

5. czekolada

..................................................................

6. ciastko

..................................................................

7. wino

..................................................................

8. herbata

..................................................................

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

9. piwo

..................................................................

10. kosz

..................................................................

11. drzewo

..................................................................

12. samochd

..................................................................

13. kawa

..................................................................

14. buka

15. ogrek

..................................................................

..................................................................

TO S INTELIGENTNE STUDENTKI. MIANOWNIK I BIERNIK LICZBY MNOGIEJ...

97

II. Podkrelone wyrazy prosz napisa w liczbie mnogiej. Prosz pamita o poprawnej
formie czasownika.
PRZYKAD:
May ptak siedzia na drzewie.
Mae ptaki siedziay na drzewie.
1. W tym miecie jest dobry teatr.
..................................................................................................................................
2. May kot bawi si w ogrodzie.
..................................................................................................................................
3. adny talerz sta na stole.
..................................................................................................................................
4. Duy pies biega po ulicy.
..................................................................................................................................
5. W tym muzeum jest pikny obraz.
..................................................................................................................................

III. Podkrelone wyrazy prosz napisa w liczbie mnogiej. Prosz pamita o poprawnej
formie czasownika.
PRZYKAD:
W tej ksigarni jest ciekawa ksika.
W tej ksigarni s ciekawe ksiki.

1. W tym lmie wystpuje sawna aktorka.


.................................................................................................................................
2. Pikna dziewczyna sza ulic.
.................................................................................................................................
3. Zdolna studentka napisaa bardzo dobrze test.
..................................................................................................................................
4. W lecie jest ciepa noc.
.................................................................................................................................
5. W ogrodzie jest czerwona ra.
.................................................................................................................................

98

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

IV. Podkrelone wyrazy prosz napisa w liczbie mnogiej. Prosz pamita o poprawnej
formie czasownika.
PRZYKAD:
Na talerzu jest czekoladowe ciastko.
Na talerzu s czekoladowe ciastka.
1. W tym domu jest due okno.
..................................................................................................................................
2. Czerwone jabko byo w koszyku.
..................................................................................................................................
3. W tym miecie jest nowoczesne kino.
..................................................................................................................................
4. W szkole jest pikne akwarium.
..................................................................................................................................
5. W tym sklepie jest drogie wino.
..................................................................................................................................

V. Podkrelone wyrazy prosz napisa w liczbie mnogiej.


PRZYKAD:
Oni maj czerwony rower.

Oni maj czerwone rowery.

1. Ogldam pikny obraz.

...................................................................................................

2. Kupiam wiey chleb.

...................................................................................................

3. Zwiedzamy zabytkowy koci.

...................................................................................................

4. Maciek obejrza lm kryminalny.

...................................................................................................

5. Oni napisali dugi list.

...................................................................................................

6. Magda i Karol maj duy samochd.

...................................................................................................

TO S INTELIGENTNE STUDENTKI. MIANOWNIK I BIERNIK LICZBY MNOGIEJ...

99

VI. Podkrelone wyrazy prosz napisa w liczbie mnogiej.


PRZYKAD:
Agnieszka ma brzowego chomika.

Agnieszka ma brzowe chomiki.

1. Zosia ma piknego psa.

..................................................................................................

2. Krzysiek lubi maego kota.

..................................................................................................

3. W zoo widziaam modego tygrysa.

..................................................................................................

4. W naszym zoo moesz zobaczy

..................................................................................................

indyjskiego sonia.

..................................................................................................

5. Piotrek ma miego krlika.

..................................................................................................

6. Zuzia ma tego kanarka.

..................................................................................................

VII. Podkrelone wyrazy prosz napisa w liczbie mnogiej.


PRZYKAD:
Jurek ma wysok siostr.

Jurek ma wysokie siostry.

1. Oni jedz wie buk.

..................................................................................................

2. Krysia kupia adn bluzk.

..................................................................................................

3. Marek czyta interesujc ksik.

..................................................................................................

4. Mamy kolorow papug.

..................................................................................................

5. Lubi letni noc.

..................................................................................................

6. Micha pozna mi dziewczyn.

.................................................................................................

VIII. Podkrelone wyrazy prosz napisa w liczbie mnogiej.


PRZYKAD:
Kuzynka piecze smaczne ciasto.

100

Kuzynka piecze smaczne ciasta.

1. Jem dobre jabko.

..................................................................................................

2. Zwiedzilimy ciekawe muzeum.

..................................................................................................

3. Widzielimy pikne miasto.

..................................................................................................

4. Oni maj mae dziecko.

..................................................................................................

5. Kasia chce mie w domu due okno.

..................................................................................................

6. Andrzej zrobi trudne wiczenie.

..................................................................................................

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

IX. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Gazety le na pce.

Co ley na pce?

1. Studentki pisz test.

................................................................................................?

2. Dzieci jedz obiad.

................................................................................................?

3. Owoce le na stole.

................................................................................................?

4. Ubrania s w szae.

................................................................................................?

5. Dziewczyny graj w tenisa.

................................................................................................?

6. Obrazy wisz na cianie.

................................................................................................?

X. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
W tej bibliotece s ciekawe ksiki.

Jakie ksiki s w tej bibliotece?

1. Dzieci s grzeczne.

................................................................................................?

2. Psy s inteligentne.

................................................................................................?

3. Wesoe dziewczyny siedz w kawiarni.

................................................................................................?

4. Kolorowe albumy s w ksigarni.

................................................................................................?

5. adne pokoje s w tym hotelu.

................................................................................................?

6. Pikne re s w ogrodzie.

................................................................................................?

XI. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Oni pij soki owocowe.

Co oni pij?

1. Marek zna mie dziewczyny.

................................................................................................?

2. Jurek czyta ksiki fantastyczne.

................................................................................................?

3. Matylda lubi francuskie lmy.

................................................................................................?

4. Czekamy na nasze koleanki.

................................................................................................?

5. Pytam o nowe pyty.

................................................................................................?

6. Oni jedz ciastka orzechowe.

................................................................................................?

TO S INTELIGENTNE STUDENTKI. MIANOWNIK I BIERNIK LICZBY MNOGIEJ...

101

XII. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Julka ma adne sukienki.

Jakie sukienki ma Julka?

1. Lubi sodkie jabka.

................................................................................................?

2. Julek ma brzowe buty.

................................................................................................?

3. Maria lubi polskie piosenki.

................................................................................................?

4. Babcia gotuje smaczne obiady.

................................................................................................?

5. Robimy wiczenia gramatyczne.

................................................................................................?

6. Oni kupili wygodne fotele.

................................................................................................?

XIII. Prosz napisa, co Matylda, Daniel, Jola, Kuba, Iwona jedz na niadanie, obiad
i kolacj. Prosz uywa tylko rzeczownikw w liczbie mnogiej.
PRZYKAD:
Matylda na niadanie je buki, na obiad placki ziemniaczane, na kolacj warzywa.

niadanie

obiad

kolacja

Matylda

buka

placek ziemniaczany

warzywo

Daniel

owoc

pierg

rogalik

Jola

jajko

nalenik

banan

Kuba

parwka

gobek

jabko

Iwona

tost

kluska

kanapka

1. Daniel ..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
2. Jola ..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
3. Kuba .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
4. Iwona ..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

102

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

XIV. Prosz uzupeni tekst poprawnymi formami mianownika liczby mnogiej.


PRZYKAD:
W pokoju s szafy (szafa).
Pokj by urzdzony bardzo wygodnie i elegancko. Po prawej stronie, pod cian stay dwa
(1) ............................ (fotel). Na pododze pod oknem byy trzy (2) ....................... (doniczka) z kwiatami. Na cianie po lewej stronie wisiay cztery (3) .............................. (obraz). Przy drzwiach
stay (4) .............................. (pka). Na nich byy (5) ................................ (ksika). W pokoju byy te
dwa (6) ........................................... (may stolik) i dwa (7) ............................. (ko). Na kach leay
(8) ...................................... (poduszka). Na stolikach stay (9) ........................................ (lampka nocna).
Obok nich leay (10) ................................................. (kolorowa gazeta). W pokoju byy te dwa
(11) ............................................... (due okno). W oknach wisiay (12) ......................................... (biaa
ranka).

XV. Prosz uzupeni tekst poprawnymi formami biernika liczby mnogiej.


PRZYKAD:
Mam dwie siostry (siostra).
Beata musiaa zrobi zakupy. Na targu kupia dwie (1) .................................... (saata), trzy (2)
...................................... (ogrek) i cztery (3) .................................. (pomidor). Potem kupia dwie
(4) ....................................... (kostka) masa, trzy (5) ............................................. (litr) mleka i dwa
(6) ................................ (pudeko) soku. W piekarni kupia dwa (7) .................................. (chleb)
i cztery (8) ..................................... (buka). W cukierni kupia (9) ................................. (ciastko) z kremem i (10) ....................................... (herbatnik).

TO S INTELIGENTNE STUDENTKI. MIANOWNIK I BIERNIK LICZBY MNOGIEJ...

103

Ojej, nic nie pamitam!


wiczenia powtrzeniowe
Rzeczownik i przymiotnik

I. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
To jest st.

Co to jest?

1. On jest nauczycielem.

......................................................................................................?

2. To jest ksika brata.

......................................................................................................?

3. Nie lubi czarnej kawy.

......................................................................................................?

4. Czekamy na profesora.

......................................................................................................?

5. Marta lubi Roberta.

......................................................................................................?

II. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
To jest student.

Kto to jest?

1. To jest okno.

...............................................................................................?

2. Do pracy jed tramwajem.

...............................................................................................?

3. Do szkoy chodz piechot.

...............................................................................................?

4. Ona ma przystojnego chopca.

...............................................................................................?

5. Widziaem j z wysokim mczyzn.

...............................................................................................?

6. On uywa dugopisu.

...............................................................................................?

7. Ania sucha muzyki klasycznej.

...............................................................................................?

8. Interesuj si lmem.

...............................................................................................?

9. Dzisiaj nie byo Tomka.

...............................................................................................?

10. Marek jedzi sportowym samochodem. ...............................................................................................?

104

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

III. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Ona jest Angielk.

Kim ona jest?

1. Nie lubi Marka.

......................................................................................................?

2. Studiujemy histori.

......................................................................................................?

3. Do Warszawy jad pocigiem.

......................................................................................................?

4. On myli o swojej dziewczynie.

......................................................................................................?

5. Marz o wakacjach.

......................................................................................................?

6. Id do parku.

......................................................................................................?

7. Oni nie pij mleka.

......................................................................................................?

8. Czekaam na Roberta bardzo dugo. ......................................................................................................?


9. Ania uczy si jzyka francuskiego.
10. To jest dom pana Nowaka.

......................................................................................................?
......................................................................................................?

IV. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Piotr marzy o wakacjach.

O czym marzy Piotr?

1. Marek opowiada o swoich przygodach.

...............................................................................................?

2. Beata myli o Andrzeju.

...............................................................................................?

3. Dobre studentki s w czwartej grupie.

...............................................................................................?

4. Micha jest bardzo miy.

...............................................................................................?

5. Zapacilimy za kaw.

...............................................................................................?

6. On jest lekarzem.

...............................................................................................?

7. Ona kocha Roberta.

...............................................................................................?

8. Dominika sucha opery.

...............................................................................................?

9. Przyjechaem z Anglii.

...............................................................................................?

10. Mieszkam w Londynie.

...............................................................................................?

OJEJ, NIC NIE PAMITAM! WICZENIA POWTRZENIOWE. RZECZOWNIK...

105

V. Prosz napisa odpowiednie pytania do poniszych zda.


PRZYKAD:
Jestem w Krakowie.

Gdzie jeste?

Jad do Krakowa.

Dokd jedziesz?

Wracam z Krakowa.

Skd wracasz?

1. Jad do Poznania.

..................................................................................?

2. Id do teatru.

..................................................................................?

3. Jestemy w domu.

..................................................................................?

4. Wracam z kina.

..................................................................................?

5. Wracaj z Olsztyna.

..................................................................................?

6. Jestem na urodzinach.

..................................................................................?

7. Jad nad morze.

..................................................................................?

8. Jedziemy w gry.

..................................................................................?

9. Idziemy na poczt.

..................................................................................?

10. Kasia jest na uniwersytecie.

..................................................................................?

VI. Prosz wybra odpowiedni form rzeczownika.


PRZYKAD:
Pij herbat /herbata/herbat.
Chodziem do (1) szko/szkoa/szkoy w Krakowie. Bardzo lubiem (2) szkoa/szko/
szkoy. Zawsze na przerwie piem (3) mleko/mleka/mlekiem z (4) kolega/koleg/koleg
i jadem (5) kanapk/kanapk/kanapka z (6) ser/sera/serem. Kiedy wracaem do (7) dom/
domem/domu, rozmawiaem z (8) koleank/koleanka/koleank. W domu jadem (9) obiadem/obiad/obiadu. Obiad gotowaa (10) mama/mam/mam. Po obiedzie piem herbat
z (11) cytryna/cytryn/cytryn, a potem czytaem (12) ksik/ksika/ksik. Wieczorem
ogldaem (13) telewizj/telewizja/telewizj, a potem braem (14) prysznicem/prysznic/
prysznica.

106

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

VII. Prosz wybra odpowiedni form rzeczownika.


PRZYKAD:
Ona kupia

chleb

chleba

chlebem

1. Ona czsto gra w

tenis

tenisa

tenisem

2. Nie czytaem tej

ksika

ksik

ksiki

3. Widzielimy ju ten

lm

lmu

lmem

4. Na ulicy spotkali

Pawe

Pawa

Pawem

5. Polecieli do Ameryki

samolot

samolotu

samolotem

6. Z samolotu widzieli

ocean

oceanem

oceanu

7. Mam ochot na

kawa

kaw

kawy

8. Wracam do

dom

domu

domem

9. Idziemy od

Anna

Anny

Ann

Wojtek

Wojtka

Wojtkiem

10. Kocham

VIII. Prosz wybra odpowiedni form przymiotnika.


PRZYKAD:

piknym

piknego

pikny

ogrodzie byo
wiele kwiatw.

1. Obok

duy

duego

duym

lasu by dom.

2. Ona miaa

duga

dugiej

dug

sukienk.

3. W klasie bya

zielona

zielon

zielony

tablica.

4. On jest

przystojny

przystojnym

przystojnego

chopcem.

5. Nie czytaam tej

ciekawej

ciekawa

ciekaw

ksiki.

6. Zosia nosi

krtka

krtk

krtkiej

spdnic.

7. Samochd sta za wysokie

wysokim

wysokiego

drzewem.

8. To jest

jasne

jasnego

jasnym

piwo.

9. Obok

nowoczesne

nowoczesnym

nowoczesnego

kina jest bank.

pomaraczowy

pomaraczowym

pomaraczowego .

10. Nie lubi soku

OJEJ, NIC NIE PAMITAM! WICZENIA POWTRZENIOWE. RZECZOWNIK...

107

IX. Prosz wybra odpowiedni form rzeczownika i przymiotnika.


PRZYKAD:
Sebastian studiuje

jzyk polski

jzyka polskiego

jzykiem polskim

1. Jedziemy

czerwona takswka

czerwon takswk

czerwonej takswki

2. Artur jest

pilny student

pilnego studenta

pilnym studentem

3. Kto lubi

zimne piwo

zimnego piwa

zimnym piwie

4. Mam

interesujca ksika

interesujc ksik

interesujcej ksiki

5. To jest

piknym ogrodem

piknego ogrodu

pikny ogrd

X. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownika.


PRZYKAD:
Ona przyjechaa pocigiem (pocig).
Wczoraj spotkaam si z moj (1) ..................................................... (przyjacika). Dawno nie widziaam (2) .......................................... (Monika). Monika mieszka w (3) ........................................... (Anglia).
Jej m jest (4) ........................................ (lekarz). Robert pracuje w duej (5) ...................................
(klinika). Czsto przychodzi do (6) ................................. (dom) pno wieczorem. Mieszkaj
10 km za (7) ............................... (Londyn). Maj tam pikny (8) ..................... (dom) i (9) ...........................
(ogrd). W (10) ................................. (ogrd) jest may (11) ..................................... (basen). Monika
i Robert s szczliw (12) ......................................... (rodzina).

XI. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownika.


PRZYKAD:
Nie lubi szpinaku (szpinak).
Piotr urodzi si w (1) ..................................... (miasto) koo (2) ............................................. (Krakw).
Kiedy chodzi do (3) ............................... (szkoa), mieszka u (4) ....................................... (siostra)
w (5) ....................................... (Krakw). Dopiero kiedy poszed na (6) ...............................................
(uniwersytet), zamieszka z (7) ............................... (kolega) w (8) ......................................... (akademik).
Studiowa (9) ........................................ (historia) i (10) ................................. (lozoa).

108

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

XII. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownika, przymiotnika lub zaimka.
PRZYKAD:
Wczoraj obejrzaem ciekawy lm (ciekawy lm).
Wieczorem Monika postanowia pj na (1) (spacer). Wysza z domu i posza
w kierunku rzeki. Nad (2) (rzeka) byo mao ludzi. Niektre (3) . (osoba pl.)
spaceroway z (4) (pies pl.). Nagle Monika zobaczya (5) ............
(mody chopiec), ktry by bardzo smutny. Podesza do niego i zacza z (6) (on) rozmawia. Okazao si, e mia na imi Robert. Robert dzi rano nie zda (7) .......................... (egzamin)
i dlatego by taki smutny. Monika zaprosia (8) (on) wic do maej kawiarni. W kawiarni
usiedli przy (9) ....................... (stolik) i dugo rozmawiali. Robert by zdolny, ale nie lubi si uczy.
Monika zaproponowaa mu, eby uczyli si razem. Monika bya (10) .....
(pracowita dziewczyna). Robert chtnie przyj propozycj Moniki.

XIII. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownika.


PRZYKAD:
Poszedem z bratem do kina (brat).
Pewnego razu Marcin pojecha ze swoj (1) .................................. (dziewczyna) do (2) .......................
(rodzina), ktra mieszkaa na wsi, niedaleko maego (3) ......................... (miasto). Najpierw
musieli jecha (4) ......................... (pocig), potem jeszcze godzin (5) ............................. (autobus). Podr trwaa bardzo dugo. Nastpnego dnia rano Marcin wsta wczenie i poszed do
(6) ............................ (ogrd), eby zrobi pikny bukiet kwiatw dla swojej (7) ..............................
(dziewczyna), poniewa bardzo j kocha. Potem oboje wypili liank (8) ....................... (kawa)
i zjedli (9) ............................... (buka) z (10) .............................. (maso).

XIV. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownika.


PRZYKAD:
To jest ksika mojego brata (brat).
Pitek by dla (1) ............................ (Marek) cikim dniem. W sobot byy imieniny jego (2)
.................... (ona) i po poudniu musia zrobi zakupy. Ju o czwartej wyszed do (3) ..........................
(miasto) z (4) .............................. (crka) i z (5) ....................... (syn). Do centrum pojechali (6)
............................... (autobus). Najpierw kupili kilogram (7) ................... (ry), potem kostk (8)
.......................... (maso), (9) ............................... (butelka) wina i paczk (10) ........................... (kawa).

OJEJ, NIC NIE PAMITAM! WICZENIA POWTRZENIOWE. RZECZOWNIK...

109

XV. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownika.


PRZYKAD:
Tomek gra na gitarze (gitara).
Boena nie lubia (1) .................. (szkoa). W (2) ................... (szkoa) le si uczya i miaa tylko
jedn (3) ........................... (koleanka). W (4) ................... (dom) Boena zamiast si uczy,
ogldaa (5) ........................ (telewizja) albo rozmawiaa ze swoim (6) ............................ (chopak) przez (7) ............................ (telefon). Czasami graa te na (8) ............................ (komputer). Kiedy Boena posza do (9) ................................ (gimnazjum), zmienia si. Chciaa by
(10) .................................................................. (dobra uczennica), wic cigle si uczya. Nie ogldaa (11) ....................... (telewizja) i nie miaa (12) ........................... (chopak). Rodzice kupili dla
(13) ....................... (Boena) (14) .................... (pies). Pies by bardzo sympatyczny i Boena
czsto chodzia z nim na (15) ................................... (spacer). Boena zacza si te uczy gra
na (16) ................................... (et). Okazao si, e jest bardzo muzykalna, i szybko zostaa
(17) ................................................................. (popularna ecistka).

XVI. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownika, przymiotnika lub


zaimka.
PRZYKAD:
Kot pije mleko (mleko).
Wojtek nie lubi lata (1) ............................... (samolot). Zwykle jedzi (2) ..............................
(pocig). W (3) ....................... (pocig) czyta (4) ......................... (ksika) albo pi (5) ...................
(kawa) z (6) ..................... (mleko). W (7) ................. (pitek) jak zwykle jecha do (8) .........................
(Pozna), gdy do (9) ....................... (pocig) wsiad bardzo (10) .......................................................
(dziwny czowiek). Nie mia (11) ......................... (torba) ani (12) ........................... (walizka) i by
bardzo smutny. Usiad obok (13) ...................... (Wojtek) i jad (14) .......................... (kanapka).
Wojtek zacz z (15) ...... (on) rozmawia i dowiedzia si, e dziewczyna tego (16) ...........................
(mczyzna) opucia go w (17) ............................... (niedziela) rano. Od (18) ..........................
(niedziela) prawie nie spa i niewiele jad. Poza tym ten czowiek bardzo dugo szuka
(19) .................. (praca) i nie mg jej znale. Wojtek zaproponowa mu (20) ....................
(praca) w swojej (21) ......................... (rma).

110

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

XVII. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownika i przymiotnika.


PRZYKAD:
Czsto jed nad morze (morze), poniewa lubi odpoczywa nad morzem (morze).
Moja koleanka pojechaa kiedy nad (1) ............................... (Batyk). Niestety nad (2) ..........................
............................ (polskie morze) jest czsto zimno i pada deszcz. Dlatego nastpnego lata
wypoczywaa nad (3) ............................................................ (Morze rdziemne). Tam z kolei byo za
gorco. Wtedy postanowia pojecha w (4) .................... (gry). W (5) ..................... (gry) czua si
bardzo dobrze, ale niestety nie moga pywa. Czasami chodzia nad (6) .................................................
(maa rzeka), ale w niej woda bya bardzo zimna. Wtedy zdecydowaa, e pojedzie nad
(7) ............................ (jezioro). Nad (8) ............................... (jezioro) byo ciepo i moga codziennie
si kpa. Od tej pory zawsze jedzi nad (9) ............................ (jezioro).

OJEJ, NIC NIE PAMITAM! WICZENIA POWTRZENIOWE. RZECZOWNIK...

111

II
MOJE CZY TWOJE?
ZAIMEK

Moje czy twoje


Zaimek

I. Prosz wybra poprawn form zaimka.


PRZYKAD:
Ten szalik jest

twj

twoja

twoje

1. Ten sweter jest

mj

moje

moja

2. Ta ksika jest

twoja

twj

twoje

3. Ta pyta jest

wasz

wasze

wasza

4. Ten dom jest

nasze

nasza

nasz

5. To ciastko jest

moje

moja

mj

6. To jabko jest

wasz

wasze

wasza

7. Ten dugopis jest

twoja

twj

twoje

8. Ta kawa jest

mj

moje

moja

II. Prosz wpisa odpowiedni form zaimka.


PRZYKAD:
Ten samochd jest mj (ja).
1. Ten telefon jest ................................... (on).
2. Ta czapka jest ................................... (ty).
3. Ta zupa jest

................................... (ona).

4. Te lody s

................................... (one).

5. Ten plecak jest ................................... (my).


6. To piro jest

................................... (ona).

7. Ta ksika jest ................................... (wy).


8. To zdjcie jest ................................... (my).
9. Ten rower jest ................................... (ja).
10. Ta herbata jest ................................... (ja).

MOJE CZY TWOJE? ZAIMEK

115

III. Prosz wybra poprawn form.


PRZYKAD:
Czyja

Czyj

Czyje

jest ta herbata?

1.

Czyj

Czyja

Czyje

jest to wino?

2.

Czyje

Czyja

Czyj

jest ta legitymacja?

3.

Czyje

Czyja

Czyj

jest ten klucz?

4.

Czyja

Czyj

Czyje

jest ta yeczka?

5.

Czyj

Czyje

Czyja

jest to mleko?

6.

Czyja

Czyje

Czyj

jest ten deser?

IV. Prosz uoy pytania do podkrelonych zaimkw.


PRZYKAD:
Ta torebka jest moja.
torebka?
Czyja jest ta torebka
1. Ten pies jest ich.
.....................................................................................?
2. To dziecko jest nasze.
.....................................................................................?
3. Ta zupa jest moja.
.....................................................................................?
4. Ta sukienka jest jej.
.....................................................................................?
5. Ten owek jest jego.
.....................................................................................?
6. To piwo jest twoje.
.....................................................................................?

116

II. MOJE CZY TWOJE? ZAIMEK

V. Prosz wstawi waciwy zaimek: mj, twj itd. lub swj, swoja, w odpowiedniej formie.
PRZYKAD:
Mam wspaniaego ma. Mj m jest dobry.
Jerzy sprzta swj pokj.
1. Marek ma ......................... pokj.
2. Tomek ma siostr. ....................... siostra studiuje anglistyk.
3. Byli ze ....................... dzieckiem nad morzem.
4. Tomek pojecha ze ....................... bratem do Parya.
5. Maria miaa dug, czarn sukni. ........................ suknia bya pikna.
6. Pawe kocha .................. on.
7. Maria czsto myli o ....................... crce.
8. To jest Krystyna. .................... syn jest bardzo miy.
9. To s pastwo Bednarscy. ...................... dom jest bardzo duy.
10. Micha by ze ....................... dziewczyn w kinie.

VI. Prosz wybra waciw form zaimka.


PRZYKAD:
Nie lubi

ty

ci

tobie

1. Lubi

was

wy

wami

2. Id z

one

im

nimi

3. Czekaam na

wam

was

wami

4. Napiszesz do

ja

mi

mnie

5. Cay czas myl o

tobie

ci

ciebie

6. Kocham

ci

ty

tobie

7. On

mi

ja

mnie

nie lubi

8. Jedziemy do

oni

nich

ich

9. Marz o

nim

on

mu

10. Kuba si

ona

ni

niej

interesuje.

MOJE CZY TWOJE? ZAIMEK

117

VII. Prosz wybra waciw form zaimka.


PRZYKAD:
On

ci

ty

tob

nie lubi.

1. Telefonowaam do

on

niego

go

wczoraj.

2. Marek by z

my

nam

nami

w teatrze.

3. Micha

ona

ni

kocha.

4. Codziennie czekam na

wy

was

wami

5. Nie ma

nich

ich

nimi

dzisiaj na lekcji.

6. On chce przyj do

mnie

ja

mn

VIII. Prosz wpisa poprawn form zaimka w narzdniku.


PRZYKAD:
Z kim rozmawiasz?
Rozmawiam z ni.

ona

1. Z kim idziesz na kaw?


Id na kaw z ................. .

on

118

II. MOJE CZY TWOJE? ZAIMEK

2. Z kim si umawiasz?
Umawiam si z ................. .

wy

3. Z kim dyskutujesz?
Dyskutuj z ................. .

oni

4. Z kim si kcisz?
Kc si z ................. .

one

MOJE CZY TWOJE? ZAIMEK

119

5. Z kim on je obiad?
On je obiad z ................. .

my

6. Z kim on chce wypi herbat ?


On chce wypi herbat z ................. .

ty

7. Z kim ona lubi chodzi do kina?


Ona lubi chodzi do kina ze ................. .

ja

120

II. MOJE CZY TWOJE? ZAIMEK

IX. Prosz uzupeni tekst zaimkami osobowymi w dopeniaczu.


Lucyna szuka go (on), a Jurek szuka (1) ............... (ona). Nie lubimy (2) ............... (oni), bo s
leniwi i zarozumiali. One nie lubi (3) ............... (wy), poniewa zawsze si spniacie. Wiem,
e on (4) ............... (ja) nie lubi. Ja niestety nie lubi (5) ............... (ty), bo jeste niemiy. One nie
lubi (6) ............... (my), a my nie lubimy (7) ............... (one).

X. Prosz wpisa waciw form zaimka.


PRZYKAD:
Poszed z ni do kina (ona).
11. ........................ jedziemy do Warszawy (my).
12. Maria tskni za ........................ (on).
13. ........................ nie byo w klasie (wy).
14. Nie chc i z ........................ (oni).
15. Nie lubi ........................ (my).
16. On ........................ kocha (one).
1 7. Co ........................ robicie po poudniu (wy)?
18. Widziaem ........................ na Rynku (on).
19. Czekay na ........................ dwie godziny (oni).
10. Telefonowaa do ........................ wczoraj (ja).

XI. Prosz wpisa waciw form zaimka.


PRZYKAD:
Czy widziae go dzisiaj w szkole (on).
11. Oni pojechali z ........................ do Warszawy (my).
12. Nie telefonowaa do ........................ ju cztery miesice (ja).
13. ........................ bawio si grzecznie cae popoudnie (ono).
14. Nie byo ........................ wczoraj na koncercie (oni).
15. Ona myli o ........................ cigle (on).
16. Impreza u ........................ bya wspaniaa (wy).
1 7. Kocham ........................ (ty)!
18. Nie lubimy ........................ (ona).
19. Czy przyjdziesz do ........................ (my)?
10. Nic o ........................ nie wiemy (one).

MOJE CZY TWOJE? ZAIMEK

121

III
ODMIANA CZASOWNIKA

Wiem, umiem, znam


Czas teraniejszy

I. Prosz wpisa odpowiedni form czasownika by w czasie teraniejszym.


PRZYKAD:
Ja jestem wysoka.
1. Ty .............................. szczupy, a Maciek .............................. tgi.
2. Robert .............................. wesoy, a Konrad .............................. smutny.
3. My.............................. z Krakowa, a skd wy .............................. ?
4. Oni .............................. z Norwegii, a ja .............................. z Francji.
5. Maria i Anna .............................. z Gdaska, a ty skd ..............................?
6. Karol i Piotr .............................. z Anglii, a Weronika .............................. z Hiszpanii.
7. Dominika .............................. adna, ale Patrycja .............................. brzydka.
8. Skd .............................. Bartek?
9. Czy wy .............................. z Portugalii?
10. Tak, (my) .............................. z Portugalii.

II. Prosz wpisa odpowiedni form czasownika by w czasie teraniejszym.


PRZYKAD:
Ty jeste moj koleank.
1. Ja ................................... zdolnym studentem, a ty ....................................... sawn aktork.
2. Ty .................................... znanym lekarzem, a ona ....................................... adn dziewczyn.
3. On ............................... przystojnym policjantem, ona ........................... popularn aktork, a ono
............................. maym dzieckiem.
4. My ..................................... miymi nauczycielami, a wy ........................................... sympatycznymi
studentkami.
5. Wy .............................................. dobrymi kolegami, a oni ........................................... sympatycznymi
studentami.
6. Oni ..................................... polskimi aktorami, a one ............................. znanymi dziennikarkami.

WIEM, UMIEM, ZNAM. CZAS TERANIEJSZY

125

III. Prosz popatrze na rysunki i odpowiedzie na pytania.


PRZYKAD:

Jak on ma na imi?
On ma na imi Jan.
...............................................

Jan

1. Jak ona ma na imi?


.....................................................................................................................
.

Olga

2. Jak one maj na imi?


.....................................................................................................................

Maria i Magda

3. Jak oni maj na imi?


.....................................................................................................................
Piotr i Pawe

126

III. ODMIANA CZASOWNIKA

4. Jak wy macie na imi?


.....................................................................................................................

Ewa i Maciek
A jak Ty masz na imi?
.........................................................................................................

IV. Prosz uzupeni zdania odpowiedni form czasownika nazywa si.


PRZYKAD:
On nazywa si Karol Nowak.
1. Oni ....................................................... Kowalscy.
2. My ....................................................... Kolasowie.
3. Ty ....................................................... Marcin Ostaszewski.
4. Wy ....................................................... Gronkowie.
5. Ona ...................................................... Janina Krupa.
A jak Ty si nazywasz?
.........................................................................................................

V. Prosz wybra odpowiedni form czasownika.


PRZYKAD:
Karolina

mam

ma

masz

brata.

11. Antek

czytacie

czytasz

czyta

ksik.

12. Oni

ogldaj

oglda

ogldamy

telewizj.

13. My

rozmawiaj

rozmawiamy

rozmawia

z kolegami.

14. Franek

sprztaj

sprzta

sprztam

pokj.

15. Dzieci

biegaj

biega

biegacie

w ogrodzie.

16. Alina

kocham

kochaj

kocha

Roberta.

1 7. (Ja)

czekamy

czeka

czekam

na siostr.

18. Codziennie (ty)

wraca

wracasz

wracam

do domu o pitej.

19. Czy (wy) czsto

suchamy

suchasz

suchacie

muzyki jazzowej?

10. Elbieta wieczorem

graj

gram

gra

w tenisa.

WIEM, UMIEM, ZNAM. CZAS TERANIEJSZY

127

VI. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownikw w czasie teraniejszym.


PRZYKAD:
Bartek ma (mie) kuzyna.
Bartek (1) ....................... (mie) rodzin w grach. On i Matylda (2) .......................... (mie) ochot j
odwiedzi. Matylda chce pozna rodzin Bartka i ona te (3) ......................... (kocha) gry. Oni
(4) ............................... (uwielbia) chodzi po grach. Kuzyn Bartka (5) ........................................ (zaprasza) jego i Matyld do siebie. Matylda chtnie (6) ................................ (sucha) muzyki gralskiej. A czy ty (7) ......................... (mie) rodzin w grach? Czy (ty) chtnie (8) .....................................
(sucha) muzyki gralskiej? A wy, czy (9) ................................................. (kocha) gry? My
(10) ........................................ (uwielbia) grskie krajobrazy. Oni (11) ...................................... (mieszka) w grach i (12) ........................................... (zaprasza) was do siebie.

VII. Prosz wpisa odpowiednie formy czasownikw w czasie teraniejszym.


PRZYKAD:
Ja nazywam si (nazywa si) Katarzyna Piotrowicz.
1. Ona ............................................. (mieszka) w Kijowie.
2. On ............................................. (nazywa si) Piotr Berezowski.
3. Oni ............................................. (mie) psa.
4. Gdzie (ty) ............................................. (mieszka)?
5. Czy (wy) ............................................. (mieszka) w Krakowie?
6. Oni ............................................. (mie) koleanki w Paryu.
7. (Ja) ............................................. (mieszka) w akademiku.
8. Jak one ............................................. (nazywa si)?

128

III. ODMIANA CZASOWNIKA

VIII. Prosz wybra odpowiedni form czasownika.


PRZYKAD:
Barbara

wiem

wie

wiesz

, gdzie on mieszka.

11. (Ja) nie

wiem

wiemy

wiesz

, jak on si nazywa.

12. Mateusz i Piotr

je

jemy

jedz

teraz obiad.

13. Konrad

jemy

jedz

je

kanapk z pomidorem.

14. Oni nie

wie

wiemy

wiedz

, kim jest Artur.

15. Co zwykle (ty)

jecie

jesz

je

na kolacj?

16. (Ja) nigdy nie

je

jem

jemy

kapusty.

1 7. Skd (ty)

wie

wiecie

wiesz

, gdzie jest ta ulica?

18. Wy nigdy nic nie

wiemy

wiecie

wiesz

19. (My)

wiem

wiemy

wiedz

ju wszystko.

10. (Wy) za czsto

jecie

jem

jesz

sodycze.

IX. Prosz wybra odpowiedni form czasownika.


PRZYKAD:
Gabrysia

lubi

lubi

lubisz

pywa.

11. Kto

pacisz

pac

paci

za lody?

12. (Ja) nigdy nie

pisz

pi

pi

dugo.

13. Kadego popoudnia (ja) ucz si

ucz si

uczy si

jzyka polskiego dwie godziny.

14. (My)

robicie

robi

robimy

dzi zakupy.

15. Codziennie (oni)

budz si budzicie si budz si o sidmej.

16. Czym Mikoaj

jedzisz

jedzi

jedzicie

1 7. Sylwia i Renata

chodz

chodz

chodzicie na kurs jzyka japoskiego.

18. Czy (wy)

lubimy

lubi

lubicie

jedzi na nartach?

19. Karol wietnie

taczy

tacz

taczysz

10. Czy (wy)

mwisz

mwi

mwicie

po hiszpasku?

na uniwersytet?

WIEM, UMIEM, ZNAM. CZAS TERANIEJSZY

129

X. Prosz napisa, co te osoby lubi robi, a czego nie lubi robi.


PRZYKAD:

Profesor Kowalski lubi gotowa, ale nie lubi sprzta.


................................................................................................................................

1. Michalina ......................................................................................................................................................................................

2. Ja .......................................................................................................................................................................................................

130

III. ODMIANA CZASOWNIKA

3. On ......................................................................................................................................................................................................

4. Oni ....................................................................................................................................................................................................

5. My ......................................................................................................................................................................................................

6. Ty .......................................................................................................................................................................................................

WIEM, UMIEM, ZNAM. CZAS TERANIEJSZY

131

XI. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownikw w czasie teraniejszym.


PRZYKAD:
Maja lubi gotowa (lubi).
Antek i Karolina (1) .............................. (lubi) gotowa, ale nie (2) ..................................... (lubi)
sprzta. Karolina pynnie (3) ............................ (mwi) po francusku i bardzo dobrze po angielsku. Antek i Karolina (4) ............................. (mwi) po polsku. Mikoaj czsto (5) .................................
(dzwoni) do kolegw pno w nocy. Potem on (6) bardzo dugo .............................. (spa) rano.
Mikoaj to kolega Karoliny, on (7) .................................. (robi) wietn pizz, ale niestety Antek
nie (8) ............................. (lubi) pizzy. Karolina nie (9) ................................. (robi) nigdy pierogw,
a Antek bardzo (10) ............................... (lubi) pierogi. Dlatego czsto (oni) (11) .............................
(chodzi) do restauracji i (oni) (12) ................................ (paci) wysokie rachunki.

XII. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownikw w czasie teraniejszym.


PRZYKAD:
Micha pi (spa) bardzo dugo.
Kinga chce odwiedzi Andrzeja. Umwili si o jedenastej. Andrzej jest w domu
i (1) ........................ (wiczy), aby by w dobrej kondycji. Co chwil (on) (2) ..........................................
(patrze) przez okno i (3) ....................................... (liczy) minuty. On czeka na King. Andrzej
(4) ......................... (widzie), jak dziewczyna i chopak (5) .................................... (taczy) na
ulicy. Oni s bardzo weseli. adne dziewczyny (6)................................ (dzwoni) z budki telefonicznej. Czarny kot (7) .............................. (lee) na oknie i (8) ............................... (marzy)
pewnie o mleku. Nagle Andrzej (9) ............................. (sysze) dzwonek do drzwi. To Kinga.
(Ja) (10) ............................. (cieszy si), e ci (11) .............................. (widzie) mwi Andrzej. Czy
ty te (12) ........................................ (cieszy si)? Oczywicie odpowiada Kinga.

XIII.Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownika musie w czasie


teraniejszym.
Karol za rok ma matur. Chce studiowa architektur. Dlatego (on) musi duo si uczy. Karol
i jego kolega (1) .................... chodzi na lekcje rysunku. Ja chc studiowa medycyn, wic
(2) ......................... uczy si biologii i chemii. Moja siostra studiuje prawo i take (3) .....................
duo pracowa. Moja siostra i ja (4) ................................ wyjecha w przyszym roku do Anglii.
(5) .................................. zarobi troch pienidzy i poprawi nasz angielski. Czy ty rwnie
(6) .................................... duo uczy si lub pracowa?

132

III. ODMIANA CZASOWNIKA

XIV. Prosz wybra waciw form czasownika.


PRZYKAD:
Czy (ty)

dajesz

daj

daje

duo prezentw z okazji


wit Boego Narodzenia?

1. Oni

pisze

pisz

pisz

duo listw.

2. On

kpi si

kpiemy si

kpie si

zawsze wieczorem.

3. Ania

daje

daj

daj

ci zwykle ksiki
na urodziny.

wstajesz

wstajecie

4. O ktrej godzinie (wy) wstaj


5. (My)

czeszecie si czeszemy si czesz si bardzo dugo.

6. (Ty) zawsze

wstajesz

wstajecie

wstajemy

tak pno?

XV. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownikw w czasie teraniejszym.


PRZYKAD:
Maria kpie si (kpa si) zawsze rano.
Marek lubi pisa listy. Czsto (on) (1) ..................... (pisa) te e-maile. Jego siostra Kinga
rzadko (2) .................... (pisa). Natomiast ona bardzo czsto (3) ............................ (czesa si).
Ma pikne, dugie wosy. Marek i Kinga nigdy nie (4) .............................. (wstawa) wczenie. Marek (5) .......................... (wstawa) o dziewitej, a Kinga jeszcze pniej. Ja zawsze
(6) ........................... (wstawa) o szstej. O ktrej godzinie (ty) (7) ..................... (wstawa)?
Potem (ja) (8) ................................... (kpa si) szybko. Moja siostra (9) .......................... (kpa
si) tylko wieczorem, ale moi rodzice (10) ........................ (kpa si) zawsze rano.

XVI. Prosz wpisa odpowiedni form czasownika mc w czasie teraniejszym.


PRZYKAD:
W tym roku nie mog wyjecha na wakacje, poniewa nie mam czasu ani pienidzy.
1.Jola ............................. pojecha w przyszym roku do Francji, poniewa tam mieszka jej siostra.
2.My ................................... pracowa w czasie wakacji, bo mamy duo wolnego czasu.
3.Wy nie ................................... tego powiedzie, poniewa ona bdzie bardzo smutna.
4.Ty ................................... zadzwoni do Pawa i zaprosi go na swoje urodziny.
5.Oni ................................... obejrze ten lm. Jest bardzo dobry.
6.Maciek ................................... napisa do Kasi i zaprosi j do Krakowa.
7.Ja ................................... pj do biura podry i zapyta o t wycieczk.

WIEM, UMIEM, ZNAM. CZAS TERANIEJSZY

133

XVII. Prosz wpisa odpowiednie formy czasownikw w czasie teraniejszym.


PRZYKAD:
Micha pracuje jako inynier (pracowa).
11. Co (ty) ........................................... (gotowa)?
12. Ile to ............................................ (kosztowa)?
13. Jego siostra wietnie ................................. (gotowa).
14. (My) ........................................ jzyk francuski (studiowa).
15. (Oni) ............................................ chleb (kupowa).
16. (Ja) nie ....................................... (pracowa).
1 7. Wy ....................................... do kolegw (mailowa).
18. Marek ......................................... ksiki (ilustrowa).
19. O czym wy ........................................ (dyskutowa)?
10. One ....................................... ju 2 tygodnie (chorowa).

XVIII. Prosz wybra poprawn form czasownika.


PRZYKAD:

134

Czy (ty)

jesz

jedziesz

jedz

duo owocw?

11. Dokd teraz (ty)

jedziesz

jesz

jedzisz

12. Pan Nowak

jedzie

je

jesz

kolacj.

13. Oni codziennie

jed

jad

jedz

autobusem do szkoy.

14. Dziewczyny

jed

jedz

jad

dzisiaj do Warszawy.

15. Czy (wy)

jedziecie

jedzicie

jecie

obiad?

16. (Ja)

jad

jed

jedz

dzisiaj wieczorem do Boeny.

17. Krysia bardzo lubi

jecha

je

jedzi

na rowerze.

18. Codziennie (my)

jemy

jedzimy

jedziemy do pracy samochodem.

19. On nigdy nie

jedzi

je

jedzie

pocigiem.

10. Zuzanna zawsze

jedzie

jedz

je

owoce na kolacj.

III. ODMIANA CZASOWNIKA

XIX. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownikw w czasie teraniejszym.


PRZYKAD:
Codziennie (ja) myj (my) zby.
Codziennie (ja) (1) .................................... (wstawa) wczenie rano. Moja mama (2) ..............................
(robi) kanapki, a siostra (3) ........................................ (gotowa) mleko. Potem ja i moja siostra
(4) .......................................... (i) na uniwersytet. (My) (5) .......................................... (wraca) po
poudniu.

XX.Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownikw w czasie teraniejszym.


PRZYKAD:
Codziennie rano bior (bra) prysznic.
(Ja) (1) ............ (wstawa) rano o sidmej. (Ja) (2) ............. (i) do kuchni
i (3) ...... (robi) herbat i kaw dla caej rodziny. Moja crka (4) .......
(przygotowywa) kanapki. Syn (5) .... (wcza) radio i wszyscy (my) (6)
(sucha) wiadomoci. Crka (7) .................. (dawa) jedzenie psu i kotu, a nastpnie
(8) ............. (i) z psem na spacer. To ona (9) ........... (opiekowa si)
zwierztami. M (10) ......... (jecha) do pracy o smej. Dzieci same (11) ............................
(i) do szkoy. Ja duo (12) ..................................... (pracowa) w domu. (Ja) (13) ........
(czyta), (14) .............. (pisa), poniewa (15) ............................. (by) nauczycielem
jzyka polskiego. Po poudniu dzieci (16) ....................................... (wraca) ze szkoy i (my) duo
(17) ..... (rozmawia). Caa rodzina (18) .............. (je) obiad. Potem (my)
(19) ................................. (pi) herbat i (20) ................................... (oglda) telewizj.

WIEM, UMIEM, ZNAM. CZAS TERANIEJSZY

135

XXI. Prosz popatrze na rysunki i napisa, co on/ona robi.


PRZYKAD:

On jedzi na nartach.
........................................................

136

1. ......................................................................................

2. ......................................................................................

3. ......................................................................................

4. ......................................................................................

III. ODMIANA CZASOWNIKA

5. ......................................................................................

6. ......................................................................................

7. ......................................................................................

8. ......................................................................................

9. ......................................................................................

10. ......................................................................................

WIEM, UMIEM, ZNAM. CZAS TERANIEJSZY

137

XXII. Prosz popatrze na rysunki i uzupeni dialogi.


PRZYKAD:
Co robisz w wolnym czasie?

W wolnym czasie jed na nartach lub gram w koszykwk.

1. Co robi twj brat w wolnym czasie?


On ................................................................................... .

2. Co robi twoja siostra w wolnym czasie?


Ona ................................................................................... .

138

III. ODMIANA CZASOWNIKA

3. Co robicie w wolnym czasie?


My ........................................................................................ .

4. Co oni robi w wolnym czasie?


Oni ....................................................................................... .

5. Co one robi w wolnym czasie?


One ...................................................................................... .

6. Co robisz w wolnym czasie?


...................................................................................................

WIEM, UMIEM, ZNAM. CZAS TERANIEJSZY

139

XXIII. Prosz zmieni podane zdania wedug wzoru.


PRZYKAD:
Mwi po niemiecku. Znam jzyk niemiecki.
Znam jzyk angielski. Mwi po angielsku.
1. Kasia mwi po francusku. ...........................................................................................................
2. Oni znaj jzyk portugalski. ......................................................................................................
3. (Wy) mwicie po hiszpasku. ...................................................................................................
4. (Ty) znasz jzyk rosyjski. ............................................................................................................
5. (Ja) mwi po arabsku. ................................................................................................................
6. (My) znamy jzyk woski. ...........................................................................................................

XXIV. Prosz wstawi odpowiedni form czasownika chodzi lub i w czasie teraniejszym.
PRZYKAD:
Codziennie (ja) chodz do pracy, teraz id do dentysty.
1. W kad niedziel (my) ................................. do dziadkw, ale dzisiaj ................................. do cioci.
2. Co tydzie (wy) ........................................... do kina, ale teraz .................................................. do teatru.
3. Co miesic (on) ........................................ do restauracji, ale teraz .................................. do kawiarni.
4. Dwa razy w tygodniu (ty) ............................... na zakupy, dzisiaj .................................. do biblioteki.
5. Co p roku (oni) ....................................... do dentysty, dzisiaj .......................................... do okulisty.

XXV. Prosz wstawi poprawn form czasownika jedzi lub jecha.


PRZYKAD:
Codziennie (on) jedzi samochodem do pracy, dzisiaj jedzie tramwajem.
1. Codziennie (ja) ........................................ rowerem do szkoy, ale dzisiaj ........................................
autobusem.
2. Co tydzie dyrektor ...................................... do Warszawy, ale w tym tygodniu ...........................
do Gdaska.
3. Raz w miesicu ona ................................... do Parya, ale w tym miesicu ............................ do
Londynu.
4. Co roku oni ................................... na wakacje do Chorwacji, ale w tym roku .......................... do
Grecji.
5. Kadej zimy (ty) ............................... na narty do Woch, ale tej zimy ............................... do Austrii.

140

III. ODMIANA CZASOWNIKA

XXVI. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownikw w czasie teraniejszym.


PRZYKAD:
Profesor Kowalski idzie pieszo.
Profesor Kowalski przyjecha do Warszawy. Teraz (1) (on) ............................. (i) ulic. Przyjeda autobus. Profesor (2) ............................... (wsiada) do autobusu. Profesor (3) ............................
(jecha) autobusem. Na nastpnym przystanku on (4) ................................ (wysiada) z autobusu. Rozglda si. Dwie dziewczyny (5) ......................................... (jecha) rowerem. Turyci
(6) ............................................... (chodzi) po ulicy. Profesor Kowalski widzi, jak studenci
(7) ...................................... (wsiada) do autobusu. Pewnie (oni) (8) ..................................... (jecha) na
uniwersytet.

XXVII. Prosz wybra odpowiedni czasownik.


PRZYKAD:
Krystyna

umie

zna

wie

mwi po polsku.

1. (Ja)

znam

umiem

wiem

jedzi na nartach.

2. Konrad wietnie

umie

wie

zna

Krakw.

3. (My)

wiemy

znamy

umiemy

, gdzie mieszka Ania.

4. Oni

wiedz

umiej

znaj

Rafaa.

5. (Wy) wspaniale

umiecie

znacie

wiecie

gotowa.

6. One

umiej

wiedz

znaj

profesora Kowalskiego.

7. Robert

zna

umie

wie

gra w tenisa.

8. Mj przyjaciel

zna

umie

wie

, co lubi robi.

WIEM, UMIEM, ZNAM. CZAS TERANIEJSZY

141

XXVIII. Prosz poprawi podkrelone czasowniki, jeeli s bdne.


PRZYKAD:
Beata zna Krakw (+).
Laura zna mwi po polsku (umie).
1. Marek wie gra w szachy (.....................).
2. Marysia wie, gdzie jest Rynek (.....................).
3. Monika zna gotowa (.....................).
4. My znamy ich bardzo dobrze (.....................).
5. Robert wie Ani od roku (.....................).
6. Moje siostry umiej piewa (.....................).
7. Mj brat wie, jak zrobi bigos (.....................).
8. Kasia nie zna Beaty (.....................).

XXIX. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownikw w czasie teraniejszym.


PRZYKAD:
Karolina zna (zna) Roberta od roku.
Karolina (1) ........................ (umie) te wietnie gotowa. My niestety nie (2) ........................ (umie)
gotowa, (my) nie (3) .......................... (zna) te Roberta, ale (4) ......................... (wiedzie), e Karolina to bardzo sympatyczna dziewczyna. (Ja) (5) .................................. (wiedzie), e Robert bardzo lubi Karolin. Czy (wy) (6) ..................................... (wiedzie), e Karolina te lubi Roberta?
A czy (wy) (7) ................................... (zna) Roberta? Nasi przyjaciele go (8) .............................. (zna)
i (oni) (9) ................................... (wiedzie), e to bardzo inteligentny mody czowiek. Robert
(10) ..................................... (umie) doskonale piec ciasta.

142

III. ODMIANA CZASOWNIKA

Uczyem si ca noc!
Czas przeszy

I. Prosz wybra odpowiedni form czasownika w czasie przeszym i uzupeni zdania.


PRZYKAD:
Kiedy byam maa, zawsze jadam czekolad na deser.
a. jadam

b. jadem

c. jada

1. Kiedy .................................. do kina, spotkalimy Marka.


a. szli

b. szy

c. szlimy

2. Monika ..................................... obiad trzy godziny.


a. gotowa

b. gotowaa

c. gotowaa

3. Cae popoudnie Jacek i Maria ................................ ksik.


a. czytay

b. czytalimy

c. czytali

4. Rok temu (wy) ........................................ kota.


a. mielicie

b. mielimy

c. miaymy

5. Cay dzie (my) ................................................. na rowerze.


a. jedzili

b. jedziy

c. jedziymy

6. Kiedy robiam obiad, ........................................ ciekawej audycji w radiu.


a. suchaam

b. suchaem

c. suchaa

7. Uczylimy si cay dzie i nie ............................................ czasu zadzwoni do was.


a. miaymy

b. mielimy

c. mieli

8. W czasie wakacji Karolina i Magda .................................. Wochy.


a. zwiedzali

b. zwiedzalicie

c. zwiedzay

9. Mam na imi Marek. Wczoraj cay dzie ........................................ .


a. pracowaem

b. pracowaam

c. pracowa

10. Jestem Matylda. Wczoraj wieczorem ......................................... na dyskotece.


a. taczyem

b. taczya

c. taczyam

UCZYEM SI CA NOC! CZAS PRZESZY

143

II. Prosz wybra odpowiedni form czasownika.


PRZYKAD:
Jurek

spa

spaa

spaem

po poudniu.

11. Co Kasia

robi

robia

robiam

wczoraj?

12. Czy on

bye

bya

by

w sobot w kinie?

13. Piotr i Wojtek

uczyy si

uczyli si

uczylimy si

wieczorem.

14. Dawid i Irena

oglday

ogldali

ogldalimy

lm.

15. Krzysztof

mieszka

mieszkaa

mieszkae

przedtem w Warszawie.

16. Maria czsto

jedzia

jedzi

jedziam

samochodem do pracy.

1 7. Ja (masc.)

szedem

szam

szed

tam bardzo dugo.

18. My (masc.)

mylaymy

mylelicie

mylelimy

o tobie.

19. Ja (fem.) nie

wiedziaem

wiedziaa

wiedziaam

o tym.

10. Basia i Alicja

czytali

czytay

czytaycie

ksik.

III. Prosz wybra sowa z ramki i podpisa rysunki. Co robi Maciek, kiedy chodzi do
szkoy?

budzi si * jad niadanie * wraca do domu * sucha muzyki * bra prysznic


* oglda telewizj * jad kolacj * robi zadanie domowe * czyta * szed do
szkoy * wstawa * my zby * ubiera si * uczy si * rozmawia z kolegami
* jad obiad * spa * gra w pik

RANO

budzi si
........................

144

III. ODMIANA CZASOWNIKA

RANO
1. .....................................................................................................

2. .....................................................................................................

3. .....................................................................................................

4. .....................................................................................................

5. .....................................................................................................

UCZYEM SI CA NOC! CZAS PRZESZY

145

PRZED POUDNIEM

1. ......................................................................................................

2. .....................................................................................................

3. .....................................................................................................

W POUDNIE

1. .....................................................................................................

2. .....................................................................................................

146

III. ODMIANA CZASOWNIKA

PO POUDNIU

1. .....................................................................................................

2. .....................................................................................................

3. .....................................................................................................

UCZYEM SI CA NOC! CZAS PRZESZY

147

WIECZOREM

1. .....................................................................................................

2. .....................................................................................................

3. .....................................................................................................

4. .....................................................................................................

148

III. ODMIANA CZASOWNIKA

IV. Prosz wpisa odpowiednie formy czasownikw by i i w czasie przeszym.


PRZYKAD:
Co (ty) robie wczoraj?
(Ja) szedem do apteki.
Gdzie bye wczoraj?
Byem w aptece.
1. Co on robi wczoraj?
On ........................ do ksigarni.
Gdzie on by wczoraj?
On ......................... w ksigarni.
2. Co ona robia wczoraj?
Ona ......................... do kwiaciarni.
Gdzie ona bya wczoraj?
Ona ......................... w kwiaciarni.
3. Co (ty) robia wczoraj?
(Ja) ......................... do perfumerii.
Gdzie bya wczoraj?
(Ja) ......................... w perfumerii.
4. Co (wy) robiycie wczoraj?
(My) ......................... do piekarni.
Gdzie (wy) byycie wczoraj?
(My) ......................... w piekarni.
5. Co oni robili wczoraj?
Oni ......................... do cukierni.
Gdzie oni byli wczoraj?
Oni ......................... w cukierni.
6. Co (wy) robilicie wczoraj?
(My) ......................... do sklepu papierniczego.
Gdzie bylicie wczoraj?
(My) ......................... w sklepie papierniczym.
7. Ty ......................... (i masc.) do sklepu obuwniczego, a ty ......................... (i fem.) do sklepu
odzieowego.
8. Wy .............................. (i masc.) do sklepu AGD, a wy ............................. (i fem.) do sklepu
spoywczego.

UCZYEM SI CA NOC! CZAS PRZESZY

149

V. Prosz popatrze na rysunki i uzupeni dialogi.


PRZYKAD:
Marku, co jade wczoraj na obiad?
Jadem pierogi.

1. Karolu, co jade wczoraj na obiad?


.......................................................................................

2. Marysiu, co jada wczoraj na kolacj?


.......................................................................................

3. Dzieci, co jadycie wczoraj na deser?


.......................................................................................

4. Co oni jedli wczoraj na niadanie?


.......................................................................................

5. Co one jady wczoraj na obiad?


.......................................................................................

150

III. ODMIANA CZASOWNIKA

6. Co Kamil jad wczoraj na kolacj?


.......................................................................................

7. Co Michalina jada wczoraj na deser?


.......................................................................................

8. Co jedlicie wczoraj na niadanie?


.......................................................................................

9. Co jadycie wczoraj na drugie niadanie?


.......................................................................................

10. Co jedlicie wczoraj na kolacj?


.......................................................................................

UCZYEM SI CA NOC! CZAS PRZESZY

151

VI. Prosz uzupeni tekst odpowiedni form czasownika mc w czasie przeszym.


PRZYKAD:
Czy ty, Aniu, moga wraca sama ze szkoy, kiedy miaa siedem lat?
Kiedy byam maa i nie chodziam do szkoy, (1) ........................................ dugo bawi si w ogrodzie. Moja koleanka Ewa i ja (2) .......................................... wstawa pno. Nasz kolega Piotrek
(3) ................................ nas czsto odwiedza. Razem: Ewa, Piotrek i ja, (4) ...............................................
codziennie chodzi na basen. Ewa miaa siostr Zuzann, a Piotrek brata Maka. Oni chodzili ju do szkoy i nie (5) ............................................ tak duo bawi si w ogrodzie i (oni) nie
(6) .................................. dugo spa rano. Ewa i Zuzanna (7) .................................. co roku jedzi
w gry, poniewa tam mieszkali ich dziadkowie. Piotrek i Maciek (8) ................................. spdza
wakacje nad morzem, poniewa tam mieszka ich kuzyn z rodzicami. Ja i moja maa siostra
(9) ....................................... czsto jedzi do Grecji, poniewa nasz tata by Grekiem. Nasza
kuzynka te (10) ..................................... jedzi z nami. A wy, co (11) ...................................................
robi, kiedy bylicie mali?

VII. Prosz wpisa odpowiednie formy czasownikw w czasie przeszym.


PRZYKAD:
(Ja fem.) nie wiedziaam (wiedzie), e on wyjecha za granic.
11. Kinga czsto ............................................. o Andrzeju (myle).
12. Krystian nie ............................................. jedzi na nartach (umie).
13. Miaam gryp i dwa tygodnie ............................................. w ku (lee).
14. (My masc.) nie ............................................., e ona ju nie mieszka w Krakowie (wiedzie).
15. Czy (wy fem.) ............................................., e on ma now prac (wiedzie)?
16. Niestety (ja masc.) nie ............................................. ci na ulicy (widzie).
1 7. Czy (ty fem.) ............................................. zosta w domu (musie)?
18. (My fem.) nie ............................................. czasu pj na ten koncert (mie).
19. Czy on i ona ............................................. mwi po hiszpasku (umie)?
10. Czy one ............................................. tam pj (musie)?

152

III. ODMIANA CZASOWNIKA

VIII. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownikw w czasie przeszym.


Oto krtki yciorys Jacka.
Kiedy Jacek by (by) may, (1) ................................... (chodzi) do szkoy podstawowej. Potem
(2) ..................................................... (uczy si) w gimnazjum i w liceum. W tym czasie czsto
(3) .................................. (poznawa) nowych kolegw. Nastpnie (4) ...................................... (studiowa) zyk przez pi lat. W czasie studiw (5) ....................................... (pracowa) w rnych
krajach i wiele (6) ..................................... (podrowa). Potem (7) .................................... (zdobywa)
dowiadczenie na rozmaitych uniwersytetach. (8) ......................................... (pisa) artykuy
i (9) ........................................ (jedzi) na konferencje. Duo (10) ....................................... (czyta).
Teraz jest sawnym naukowcem i jest ju na emeryturze.

IX. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownikw w czasie przeszym.


PRZYKAD:
Wczoraj ( ja masc.) ogldaem lm (oglda).
Ten rok by dla mnie bardzo szczliwy. W zimie przez dwa tygodnie (ja masc.)
(1) ............................................. (jedzi) na nartach. Potem wujek (2) ................................... (da) mi
bardzo duo pienidzy. (Ja masc.) (3) ................................................ (mc) pojecha do Egiptu.
Zawsze (ja masc.) (4) ..................................................... (marzy) o podrach. Moi przyjaciele i ja
(5) .............................................. (zwiedza) piramidy i (6) .......................................... (pywa) w morzu.
Po powrocie mj kolega (7) .......................................... (zaproponowa) mi prac w swojej rmie.
Moi koledzy (8) ............................................ (powiedzie), e to bardzo dobra propozycja. Nastpnie
moja koleanka (9) ............................................. (przedstawi) mi swoj siostr. To bardzo pikna
i mdra dziewczyna. Szybko (ja masc.) (10) ................................................... (zakocha si) w niej.

X. Prosz zamieni zdania w czasie teraniejszym na zdania w czasie przeszym.


PRZYKAD:
On pisze list.
On pisa list.
1. Dzisiaj nie ma go w klasie.
Wczoraj ...........................................................................................................................................................................
2. My (masc.) jemy obiad.
............................................................................................................................................................................................
3. Ty (fem.) wiesz o tym.
............................................................................................................................................................................................

UCZYEM SI CA NOC! CZAS PRZESZY

153

4. Id (fem.) do lekarza.
............................................................................................................................................................................................
5. On jedzie do Warszawy.
............................................................................................................................................................................................
6. Mog (masc.) to zrobi.
............................................................................................................................................................................................
7. Nie moemy (fem.) ci odwiedzi.
............................................................................................................................................................................................
8. Oni jedz makaron.
............................................................................................................................................................................................
9. Chcemy (masc.) obejrze ten lm.
............................................................................................................................................................................................
10. Koty le na ku.
............................................................................................................................................................................................

154

III. ODMIANA CZASOWNIKA

Bd si umiecha
Czas przyszy

I. Prosz wybra odpowiedni form czasownika w czasie przyszym.


PRZYKAD:
Ja

bd

bdzie

bdziemy

pisa maile.

1. Ty

bd

bdziecie

bdziesz

pywa.

2. On

bdzie

bd

bd

chodzi na koncerty.

3. Ona

bd

bdziemy

bdzie

chodzi po sklepach.

4. My

bdzie

bdziemy

bdziecie

opala si na play.

5. Wy

bdziecie

bdziemy

bd

czyta ksiki.

6. Oni

bd

bdziemy

bd

tskni za Laur.

7. One

bd

bd

bdziemy

biega.

II. Prosz wybra poprawn form czasownika w czasie przyszym i uzupeni zdania.
PRZYKAD:
Kiedy Anna bdzie w Paryu, bdzie zwiedzaa zabytki.
a. bdzie

b. bd

c. bdzie by

1. Anna jedzie do Parya. Ona ............................................................ do muzew.


a. bdzie chodzi

b. bdzie chodzia

c. bdzie chodziam

2. W Paryu mieszka przyjaciel Anny Karol. Anna i Karol ....................................................... .


a. bd si spotykay

b. bdzie si spotyka

c. bd si spotyka

3. Karol .................................................................. Annie rne ciekawe miejsca.


a. bdzie pokazywa

b. bdzie pokazywaa

c. bd pokazywali

4. Anna z Karolem ........................................................... obiady w dobrych restauracjach.


a. bdzie je

b. bdziecie jedli

c. bdziemy jedli

5. Ja te ............................................................. Pary.
a. bdzie zwiedza

b. bd zwiedza

c. bdzie zwiedzaa

BD SI UMIECHA. CZAS PRZYSZY

155

III. Prosz wybra poprawn form czasownika w czasie przyszym.


PRZYKAD:
Ja (masc.)

bd mia

bd miaa

bdzie mia

duo pienidzy.

1. One

bdzie czytay

bd czytali

bd czytay

ksik.

2. My (masc.)

bdziemy pisay

bdziemy pisali

bdziecie pisali

listy.

bdziecie pili

bdziemy piy

herbat.

bdzie kupowa

buty.

3. Czy wy (fem.) bdziecie piy


4. On

bdzie kupowaa bd kupowa

5. Oni

bd suchay

bdziemy suchali bd suchali

muzyki.

IV. Prosz popatrze na rysunki i odpowiedzie na pytania.


PRZYKAD:

Co ona bdzie teraz robi?


Ona bdzie teraz oglda telewizj.

1. Co bdziemy teraz robi?


My ............................................................................................ .

2. Co bdziecie teraz robi?


My ............................................................................................. .

156

III. ODMIANA CZASOWNIKA

3. Co bdziesz teraz robi?


Ja ............................................................................................ .

4. Co on bdzie teraz robi?


On ............................................................................................ .

5. Co oni bd teraz robi?


Oni ............................................................................................ .

6. Co one bd teraz robi?


One ............................................................................................ .

BD SI UMIECHA. CZAS PRZYSZY

157

V. Prosz zmieni zdania wedug wzoru.


PRZYKAD:
Ja (masc.) bd kupowa drogie prezenty. Ja bd kupowa drogie prezenty.
Ona bdzie jedzia na nartach. Ona bdzie jedzi na nartach.
11. Ty (fem.) bdziesz czyta ksiki.
..............................................................................................................
12. On bdzie pracowa w ogrodzie.
..............................................................................................................
13. My (masc.) bdziemy pisa e-maile.
..............................................................................................................
14. Wy bdziecie gray w tenisa.
..............................................................................................................
15. Ja (masc.) bd sprzta mieszkanie.
..............................................................................................................
16. Dziecko bdzie uczy si rysowa.
..............................................................................................................
1 7. Ta lekarka bdzie leczya dzieci.
..............................................................................................................
18. Ten aktor bdzie wystpowa w lmie.
..............................................................................................................
19. Studenci bd pisa test.
..............................................................................................................
10. Dziewczyny bd gotoway obiad.
..............................................................................................................

VI. Prosz wybra odpowiedni form czasownikw modalnych (musie, mc, chcie)
w czasie przyszym.
PRZYKAD:

158

Bd

chcia

chcie

studiowa za granic.

11. Ona bdzie

mc

moga

pojecha do nich w przyszy weekend.

12. Bdziesz

chciaa

chcie

napi si czego?

13. Bdziemy

musie

musieli

pracowa dzisiaj w nocy.

14. Oni bd

musieli

musie

zapaci za mieszkanie.

15. Nie bd

moga

mc

wyjecha razem z wami.

16. Bdziecie

chcie

chcieli

spotka si z nimi?

17. Bd

mc

mogli

pojecha po babci na dworzec?

18. On bdzie

musie

musia

zrezygnowa z pracy.

19. Bdziesz

chcie

chciaa

obejrze ten lm?

10. Bdziecie

mogy

mc

zrobi zakupy?

III. ODMIANA CZASOWNIKA

VII. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownikw w czasie przyszym.


W przyszym roku (ja fem.) bd musiaa (musie) duo pracowa. (1) (Ja fem.) ....................
...................................... (chcie) napisa reporta o Afryce. (2) (Ja fem.) ..................................................
(musie) pojecha do Kenii, do Etiopii i do Egiptu. Ty (masc.) (3) ................................................. (mc)
pojecha ze mn, jeli (ty) (4) .............................................. (chcie). My (5) ....................................................
(musie) obserwowa ludzi i ich zwyczaje, ale te (6) (my) ........................................................ (mc)
sprbowa ich tradycyjnej kuchni. Ludzie (7) ....................................................... (musie) opowiedzie nam o sobie i o tym, jak yj, ale nie wiem, czy (oni) (8) ........................................................
(chcie). Robert pewnie te (9) ..................................................... (chcie) pojecha z nami, ale czy
(on) (10) ................................................... (mc) wzi urlop w pracy?

VIII. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownikw w czasie przyszym.


Kiedy (ja fem.) bd miaa (mie) wakacje, (1) .................................................... (odwiedza) przyjaci. (My masc.) (2) ........................................... (chodzi) do kina, (3) .................................................................
(pywa) w basenie. A ty (masc.) co (4) ............................................................... (robi), kiedy
(5) .............................. wakacje (by)? Myl, e (ja masc.) (6) ......................................... (jedzi) na
rowerze, (7) ....................................... (zwiedza) muzea, (8) ................................. (pisa) e-maile. Moje kuzynki na pewno (9) ........................................... (czyta) ksiki i (one) (10) .................................................
(sucha) muzyki.

IX. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownikw w czasie przyszym.


PRZYKAD:
Rano ( ja masc.) bd bra (bra) prysznic.
W czasie wakacji (ja masc.) (1) ................... (wstawa) o dziewitej. (Ja masc.)
(2) ............. (i) do kuchni i (3) .............. (robi) herbat i kaw dla caej
rodziny. Moja ona (4) ............................................. (budzi si) o dziesitej. Syn (5) ...............................
(gra) w tenisa przez dwie godziny. (My masc.) (6) .......................................... (chodzi) na spacery.
Crka (7) ....................... (opala si) na play. Nasi przyjaciele (8) .....................
(odwiedza) nas wieczorem. Dzieci (9) ...................................................... (bawi si) w ogrodzie. Moja ona (10) ................................................... (gotowa) pyszne obiady. (My masc.)
(11) ...............(czyta) interesujce ksiki i (12) ........ (oglda) ciekawe
lmy. Po poudniu dzieci (13) ........................................... (jedzi) na rowerze i (my masc.) duo
(14) ............... (rozmawia).

BD SI UMIECHA. CZAS PRZYSZY

159

X. Prosz uoy zdania w czasie przyszym wedug wzoru.


PRZYKAD:
ja (fem.) by w Hiszpanii zwiedza zabytki
Kiedy bd w Hiszpanii, bd zwiedzaa zabytki.
1. on je obiad sucha radia
.......................................................................................................................................................................................
2. ty (masc.) pi herbat czyta gazet
.......................................................................................................................................................................................
3. my (masc.) chodzi po lesie zbiera grzyby
.......................................................................................................................................................................................
4. oni pracowa zarabia pienidze
.......................................................................................................................................................................................
5. wy (fem.) uprawia sport by zdrowe
.......................................................................................................................................................................................
6. by zima pada nieg
.......................................................................................................................................................................................
7. by wakacje my (masc.) spa dugo
.......................................................................................................................................................................................
8. dominika gra na gitarze my (fem.) piewa
.......................................................................................................................................................................................
9. Krystyna by we Francji ja (masc.) czsto do niej telefonowa
.......................................................................................................................................................................................
10. Kacper robi zakupy paci kart
.......................................................................................................................................................................................

160

III. ODMIANA CZASOWNIKA

Ucz si jzyka polskiego,


ale jeszcze si nie nauczyem
Aspekt dokonany i niedokonany
w czasie przeszym

I. Prosz poczy czasowniki w pary aspektowe.


1.

bra

zamkn

2.

mwi

wyj

3.

spnia si

zapomnie

4.

spotyka

zamwi

5.

zaprasza

powiedzie

6.

przychodzi

zaprosi

7.

zapomina

umwi si

8.

zamawia

spotka

9.

wychodzi

spni si

10.

umawia si

przyj

11.

zamyka

wzi

1.

2.

6.

7.

3.

4.

5.

8.

9.

10.

11.

II. Prosz wybra z ramki odpowiedni czasownik i uzupeni pary aspektowe.

obudzi si * je * zaatwi * zrobi * my si * dzwoni * posprzta


* wstawa * ubra si * pj * przygotowa * wrci
PRZYKAD:
budzi si obudzi si
je zje
1. sprzta ........................................
2. ................................... umy si

UCZ SI JZYKA POLSKIEGO, ALE JESZCZE SI NIE NAUCZYEM. ASPEKT...

161

13. ubiera si ..........................................


14. robi ..........................................
15. .......................................... wsta
16. i ..........................................
1 7. wraca ..........................................
18. .......................................... zadzwoni
19. przygotowywa ..........................................
10. zaatwia ..........................................
III. Prosz uzupeni pary aspektowe czasownikiem niedokonanym lub dokonanym.
PRZYKAD:
pisa napisa
czyta przeczyta
1. kupowa ..........................................
2. .......................................... wzi
3. wybiera ..........................................
4. mwi ..........................................
5. .......................................... zbudowa
6. .......................................... skoczy
7. je ..........................................
8. pi ..........................................
IV. Przy pomocy przedrostkw prosz utworzy czasownik w aspekcie dokonanym.

z- * na- * na- * prze- * po- * wy- * u- * za- * po- * u- * zPRZYKAD:


umy
11. ................. je
12. ................. czyta
13. ................. sucha
14. ................. pi
15. ................. pisa
16. ................. gotowa
1 7. ................. uczy
18. ................. chorowa
19. ................. robi
10. ................. zna

162

III. ODMIANA CZASOWNIKA

V. Prosz podpisa obrazki odpowiednimi formami czasownikw w czasie przeszym.


PRZYKAD:
je/zje

Oni jedli niadanie.

Oni zjedli niadanie.

1. budowa/zbudowa

Oni ......................................................... dom.

Oni .............................................................. dom.

2. kupowa/kupi

Ona ......................................................... buty.

Ona ......................................................... buty.

UCZ SI JZYKA POLSKIEGO, ALE JESZCZE SI NIE NAUCZYEM. ASPEKT...

163

3. robi /zrobi

Ja ......................................................... obiad.

Ja ......................................................... obiad.

4. czyta/przeczyta

Ty ......................................................... gazet.

Ty ......................................................... gazet.

5. pisa /napisa

Ona ......................................................... list.

Ona ......................................................... list.


6. pi/wypi

My ......................................................... kaw.

164

III. ODMIANA CZASOWNIKA

My ......................................................... kaw.

VI. Prosz podkreli odpowiedni czasownik dokonany lub niedokonany.


PRZYKAD:
Wczoraj (szam, poszam) do kina.
Beata: Sucham.
Tomek: Cze! Mwi Tomek. Chciabym (1) (zaprasza, zaprosi) ci dzisiaj do kina.
Beata: Niestety nie mog. Musz (2) (czyta, przeczyta) bardzo dugi artyku.
Tomek: A co (3) (robia, zrobia) wczoraj przez cay dzie?
Beata: Po poudniu (4) (szli, przyszli) do mnie gocie. A wieczorem musiaam (5) (pisa, napisa) list do przyjaciki.
Tomek: Ale to jest bardzo ciekawy lm. Na pewno chciaaby go (6) (oglda, obejrze).
Beata: Jaki ma tytu ten lm?
Tomek: Tajemniczy ogrd. Mj kolega (7) (oglda, obejrza) go wczoraj i (8) (powiedzia,
mwi), e jest fantastyczny.
Beata: W takim razie moe si zdecyduj.
Tomek: To wietnie! Spotkamy si za pitnacie sidma przed kinem.

VII. Prosz podkreli waciw form czasownika.


PRZYKAD:
Zadanie domowe

zrobi

zrobiam

robi

przewanie
wieczorem.

1. Wczoraj wieczorem

poszedem

szedem

chodz

do kina.

2. W zesz niedziel mama ugotowaa

ugotuje

gotowaa

zup pomidorow.

3. Piotr wczoraj

jad

bdzie jad

zjad

caego kurczaka.

4. Wczoraj w ogle nie

uczyem si

ucz si

nauczyem si

posuchaem

suchaem

sucham

muzyki.

bo przez cay dzie

UCZ SI JZYKA POLSKIEGO, ALE JESZCZE SI NIE NAUCZYEM. ASPEKT...

165

VIII. Prosz wybra odpowiedni czasownik i uy go w poprawnej formie.


PRZYKAD:
Zwykle wieczorem (ja fem.) ogldam wiadomoci, ale wczoraj obejrzaam lm (oglda/
obejrze).
1. Codziennie (my fem.) .................. o godzinie sidmej, a w zeszy pitek
................. o godzinie szstej (wstawa/wsta).
2. Zwykle (ja masc.) ...... mleko na niadanie, wczoraj ................
kaw (pi/wypi).
3. Zawsze (ty fem.) ................. spa o dziesitej, dwa dni temu .........
o jedenastej (chodzi/pj).
4. Na kolacj zwykle (oni) ... chleb z szynk, wczoraj (oni) ......
chleb z demem (je/zje).
5. Co roku (wy masc.) ....................... wakacje nad morzem, w zeszym roku
..................... je w grach (spdza/spdzi).

IX. Prosz wybra czasownik w odpowiednim aspekcie i uy go w poprawnej formie.


PRZYKAD:
Wczoraj wieczorem Maria posza do kina z przyjacimi (i/pj).
11. Codziennie (ja) .................................... o sidmej rano (wstawa/wsta).
12. Gdy (ona) go ......................................., od razu si zakochaa (widzie/zobaczy).
13. Ola ....................................... wczoraj czyta fascynujc ksik (koczy/skoczy).
14. (Ja fem.) .............................................. ju do niego pi listw, a on do mnie ani jednego (pisa/
napisa).
15. Ona nigdy nie .......................................... w niedziel (gotowa/ugotowa).
16. Na pewno (ty masc.) ...................................... co niewieego i dlatego dzi boli ci odek
(je/zje).
1 7. Wczoraj na imieniny (my masc.) .......................... Markowi eleganckie piro (dawa/da).
18. Wczoraj na konferencji on ............................................................. pikn angielszczyzn
(mwi/powiedzie).
19. (Oni) nie ........................................ wczoraj tej ksiki, bo bya za droga (kupowa/kupi).
10. Tak dugo dzisiaj rano (ja fem.) ................................................ zakupy, e nie miaam czasu na
nic innego (robi/zrobi).

166

III. ODMIANA CZASOWNIKA

X. Prosz wybra czasownik w odpowiednim aspekcie i uy go w poprawnej formie czasu


przeszego lub w formie bezokolicznika.
PRZYKAD:
Mama zawsze gotowaa (gotowa/ugotowa) pyszne obiady, ale wczoraj obiad ugotowaa
moja siostra (gotowa/ugotowa).
Alicja czsto (1) ................................................ (spotyka si/spotka si) z Patrykiem. Wczoraj take
si z nim (2) ...................................... (spotyka/spotka). Patryk nigdy nie (3) .....................................
(spnia si/spni si), jednak wczoraj pierwszy raz (4) ......................................... (spnia si/
spni si). Alicja (5) .................................. (czeka/poczeka) na niego bardzo dugo. W kocu
Patryk (6) ........................... (przychodzi/przyj). Patryk (7) ............................... (mwi/powiedzie),
e nie mg nawet (8) ......................... (je/zje) obiadu i (9) ........................... (pi/wypi) kawy.
(On) (10) ................................. (zaprasza/zaprosi) Alicj na kaw i lody do kawiarni. Alicja
(11) .................................... (mwi/powiedzie), e nie (12) ........................................... (pisa/napisa)
dzisiaj maila do swojej przyjaciki i nie (13) ................................................ (czyta/przeczyta)
ksiki, ktr powinna ju odda do biblioteki. Zdarzyo si to po raz pierwszy. Do tej pory
Alicja zawsze regularnie (14) ......................................... (pisa/napisa) maile do swoich koleanek
i (15) ........................................ (oddawa/odda) w terminie ksiki, ktre poyczya z biblioteki.

XI. Prosz wybra czasownik w odpowiednim aspekcie i uy go w poprawnej formie czasu


przeszego.
Pewnego dnia Marysia wstaa (wstawa/wsta) bardzo wczenie. Zwykle (ona)
(1) .......................................... (wstawa/wsta) okoo dziewitej, ale tym razem musiaa zrobi
wiele rzeczy. Marysia (2) ........................................ (my si/umy si) i (3) .....................................
(ubiera si/ubra si) bardzo szybko. Zwykle (ona) (4) ..................................... (ubiera si/ubra
si) dugo, poniewa nie moga si zdecydowa, ktr sukienk woy. Nastpnie (ona)
(5) ..................................................... (sprzta/posprzta) mieszkanie. Codziennie Marysia
(6) ...................................................... (sprzta/posprzta) po poudniu, ale dzisiaj (ona)
(7) ............................................... (robi/zrobi) to rano. Potem (ona) (8) ................................................
(przygotowywa/przygotowa) niadanie. Bya ju prawie dziesita, a Krzysztof jeszcze nie
(9) .................................................. (budzi si/obudzi si). Marysia (10) .................................................
(budzi/obudzi) go bardzo dugo. Wreszcie Krzysztof (11) .............................................. (wstawa/wsta). Potem (on) (12) ............................................... (je/zje) niadanie i razem Marysia i Krzysztof (13) ................................................ (i/pj) zaatwia rne sprawy. (Oni)
(14) ....................................... (wraca/wrci) pno wieczorem i Marysia zaraz (15) .................................
(i/pj) spa.

UCZ SI JZYKA POLSKIEGO, ALE JESZCZE SI NIE NAUCZYEM. ASPEKT...

167

XII. Prosz wstawi odpowiedni form czasownika pj w czasie przeszym.


PRZYKAD:
Czy wiesz, gdzie posza Ewa?
11. Po obiedzie (my masc.) ............................................. na spacer.
12. Musimy poczeka na Adama, bo on ............................................. tylko kupi bilety.
13. Czy Marysia ............................................. do miasta, czy do koleanki?
14. Dzieci ............................................. z nauczycielkami do teatru.
15. Marku, dlaczego nie ............................................. z nami na urodziny do Piotra?
16. Czy on ju ............................................., czy jeszcze nie?
1 7. Krysiu, czy ty te ............................................. z nimi na piwo?
18. Kto ............................................. po bilety na dworzec?
19. Babcia ............................................. do szpitala na badania.
10. Czy to dziecko ............................................. samo do przedszkola?

XIII. Prosz wstawi odpowiedni form czasu przeszego czasownika wzi i waciwymi
sowami uzupeni zdania.
PRZYKAD:
Ja jestem narciarzem. Ja wziem narty, buty i kijki.

buty

narty

pdzle

168

III. ODMIANA CZASOWNIKA

farby

kijki

walizka

n
pika

yka

dokumenty

rower

pika do tenisa
rakieta
plan miasta

plecak

grzebie
piro
ywy
papier

szorty

noyczki

mikrofon

kwiaty
lekarstwa

11. Ja jestem malark.

Ja ................................................................................................................... .

12. Ty jeste pisarzem.

Ty ................................................................................................................... .

13. Ty jeste ywiark.

Ty ................................................................................................................... .

14. On jest biznesmenem.

On ................................................................................................................. .

15. Ona jest kuchark.

Ona ............................................................................................................... .

16. Ono jest dzieckiem.

Ono ............................................................................................................... .

1 7. My jestemy reporterami.

My ................................................................................................................. .

18. My jestemy fryzjerkami.

My ................................................................................................................. .

19. Wy jestecie lekarzami.

Wy ................................................................................................................. .

10. Wy jestecie kwiaciarkami. Wy ................................................................................................................. .


11. Oni s tenisistami.

Oni ................................................................................................................ .

12. One s turystkami.

One ............................................................................................................... .

UCZ SI JZYKA POLSKIEGO, ALE JESZCZE SI NIE NAUCZYEM. ASPEKT...

169

XIV. Prosz uoy zdania w czasie przeszym wedug wzoru.


PRZYKAD:
ja (masc.) pracowa na komputerze zrobi duo bdw
Kiedy pracowaem na komputerze, zrobiem duo bdw.
1. ty (fem.) podrowa po Egipcie kupi pergamin
.........................................................................................................................................................................................
2. on wsiada do tramwaju zobaczy Jol
.........................................................................................................................................................................................
3. ona jecha pocigiem pozna Piotrka
.........................................................................................................................................................................................
4. my (masc.) by w Krakowie zwiedzi Wawel
.........................................................................................................................................................................................
5. wy (fem.) i ulic spotka Marcina
.........................................................................................................................................................................................
6. oni by na wakacjach nauczy si hiszpaskiego
.........................................................................................................................................................................................
7. one chodzi do szkoy pozna wielu przyjaci
.........................................................................................................................................................................................

XV. Prosz uoy zdania w czasie przeszym wedug wzoru.


PRZYKAD:
ja (fem.) je obiad zadzwoni telefon
Kiedy jadam obiad, zadzwoni telefon.
1. ty (masc.) sprzta mieszkanie przyj Marek
.........................................................................................................................................................................................
2. on pracowa zadzwoni Marta
.........................................................................................................................................................................................
3. ona czyta zacz pada deszcz
.........................................................................................................................................................................................
4. my (fem.) rozmawia przyj Dorota
.........................................................................................................................................................................................
5. wy (masc.) i ulic zdarzy si wypadek
.........................................................................................................................................................................................
6. oni spa zatelefonowa Jurek
.........................................................................................................................................................................................
7. one oglda lm przyj ssiad
.........................................................................................................................................................................................

170

III. ODMIANA CZASOWNIKA

Jutro zrobi zadanie domowe!


Aspekt dokonany i niedokonany w czasie przyszym

I. Podkrelone czasowniki prosz odpowiednio wpisa do tabeli i dopisa form bezokolicznika (innitiv) oraz 1 i 2 osob liczby pojedynczej (form: ja i ty).
Bardzo lubi robi plany. W tym roku ju w zimie zaplanuj wakacje letnie. Myl, e pojad
z moimi przyjacimi do Grecji. Wemiemy plecaki i namioty. Bdziemy spa na campingach.
Przez pierwszy tydzie bdziemy tylko odpoczywa. Bdziemy nurkowa w morzu i bdziemy
opala si na play. Potem pojedziemy do Aten i zwiedzimy Akropol. Spotkamy si z nasz
koleank, ktra mieszka w Grecji. Bdziemy u niej mieszka pi dni. Bdziemy z ni zwiedza muzea i zabytki. Na pewno zrobimy pikne zdjcia. Do Polski wrcimy w sierpniu.

Czasowniki niedokonane
(aspect imperfect)
spa

bdziemy spa
(bd, bdziesz
spa)

Czasowniki dokonane
(aspect perfect)
zaplanowa

zaplanuj
(zaplanuj,
zaplanujesz)

JUTRO ZROBI ZADANIE DOMOWE! ASPEKT DOKONANY I NIEDOKONANY...

171

II. Prosz wybra odpowiedni czasownik dokonany lub niedokonany.


PRZYKAD:
Jutro

przyjd

bd przychodziy

do mnie przyjaciki.

11. Maciek

bdzie dzwoni

zadzwoni

do ciebie jutro wieczorem.

12. Nastpnego lata

pojedziemy

bdziemy jecha

do Hiszpanii.

obejrze

ten dobry lm?

13. Czy chcesz wieczorem oglda


14.
15. a potem

Zjem
bd szed

Bd jad
pjd

kolacj,
.

15.

Kupi

Bd kupowaa

ten paszcz.

16. Czy

zaprosicie

bdziecie zaprasza Michaa na urodziny?

17. Czy

bdziesz pia

wypijesz

jeszcze jedn kaw?

18. Chcemy

przeczyta

czyta

t ksik.

19. Musz

pisa

napisa

zadanie.

10. Niestety, nie

przyjd

bd przychodzia

do was jutro.

III. Prosz wybra odpowiedni czasownik dokonany lub niedokonany.


PRZYKAD:
Jutro obudz si/bd budzi si wczenie.
Jutro Elbieta (1) bdzie jecha/pojedzie na wycieczk do Zakopanego. Dlatego rano
(2) wstanie/bdzie wstawa wczenie. Potem szybko (3) bdzie si my/umyje si i (4) bdzie
ubiera si/ubierze si. Nastpnie (5) zje/bdzie je niadanie i (6) wypije/bdzie pi kaw.
O sidmej (7) bdzie sza/pjdzie na dworzec. Na dworcu (8) spotka si/bdzie spotyka
si z przyjacimi. O dziesitej oni bd ju w Zakopanem. Przyjaciele (9) spdz/bd spdza w Zakopanem trzy dni. Codziennie (oni) (10) pjd/bd chodzi na wycieczki w gry,
(11) bd je/zjedz tradycyjne gralskie sery i (12) bd sucha/posuchaj gralskiej
muzyki. Elbieta (13) wrci/bdzie wraca do domu we wtorek. Potem przez pi dni (ona)
(14) bdzie si uczy/nauczy si do egzaminu.

172

III. ODMIANA CZASOWNIKA

IV. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownikw w czasie przyszym.


Jutro (ja) pojad (pojecha) do Agaty i (ja) (1) .................................... (pomc) jej w malowaniu
mieszkania. Moe i ty (2) .............................. (pojecha) ze mn i jej (ty) (3) .......................................
(pomc)? (My) (4) ............................................. (pojecha) razem moim samochodem, a po drodze (my) (5) ..................................................... (kupi) rne dobre ciastka. Potem (my) wszyscy
(6) ............................................. (zje) podwieczorek i (7) .................................... (wypi) pyszn herbat. Wieczorem (ja) (8) ................................. (pj) do kina, a ty dokd (9) .................................
(pj)? W niedziel Marek i Robert (10) .......................................... (pojecha) w gry i chyba
ja take (11) ................................................. (pojecha) z nimi. A moe ty (12) .........................................
(zapomnie) o ktni z Robertem i wybierzesz si razem z nami?

V. Prosz wpisa odpowiednie formy czasownikw w czasie przyszym.


PRZYKAD:
Ja (fem.) bd mie/miaa duo pienidzy (mie).
On przeczyta t ksik (przeczyta).
11. One ............................................... do Francji (pojecha).
12. My (masc.) ................................................... listy (pisa).
13. Czy (wy) .............................................. herbat (wypi)?
14. On ................................................. album (kupi).
15. One ............................................. tu jutro (by).
16. Konrad .................................. obiad o drugiej (zje).
1 7. Jutro (ja fem.) .............................................. now ksik (czyta).
18. Moe wieczorem (my) .................................... do kina (pj)?
19. Czy (ty) .................................. t dobr zup (ugotowa)?
10. W czasie wakacji (oni) ............................................ w morzu (kpa si).

JUTRO ZROBI ZADANIE DOMOWE! ASPEKT DOKONANY I NIEDOKONANY...

173

VI. Prosz wybra czasownik w odpowiednim aspekcie i uy go w poprawnej formie czasu


przyszego.
PRZYKAD:
W przyszym roku (ja) pjd (i/pj) na studia.
(Ja fem.) studiuj teraz romanistyk w Krakowie, ale po wakacjach (1) .......................... (jecha/
pojecha) do Francji. (Ja fem.) (2) .............................................. (studiowa) w Paryu. Interesuj
si tumaczeniem i mam nadziej, e w przyszoci (3) ................................................................ (tumaczy/przetumaczy) ksiki, ale te (4) .............................................. (mc) pracowa jako tumacz
symultaniczny. Mam nadziej, e na studiach w Paryu (ja fem.) (5) .............................................
(spotyka/spotka) wielu wspaniaych ludzi. Kiedy (ja fem.) (6) ..................................... (wraca/wrci) do Polski, (7) .............................................................. (mie) wiksze szanse na dobr
prac. (Ja fem.) (8) ............................................. (kupowa/kupi) pikne mieszkanie i samochd.
(Ja fem.) (9) .......................................................... (jedzi/jecha/pojecha) w kady weekend za
miasto i tam (10) ........................................................... (oglda/obejrze) krajobrazy.

VII. Prosz wybra czasownik w odpowiednim aspekcie i uy go w poprawnej formie


czasu przyszego.
PRZYKAD:
Jutro ( ja) wstan o smej (wstawa/wsta).
11. Jutro (ja fem.) ........................... do ksigarni (i/pj) i .................................. najnowszy sownik jzyka polskiego (kupowa/kupi).
12. Oni ........................................ ten lm przez dwie godziny (oglda/obejrze).
13. Kiedy (ty masc.) .................................... obiad (gotowa/ugotowa)? Jestem bardzo godny.
14. Od jutra (my masc. pers.) ........................................ jzyka francuskiego trzy razy w tygodniu
(uczy si/nauczy si).
15. Za rok Grzegorz ........................................ do swojego wujka do Australii (jecha/pojecha).
16. Od nastpnego miesica (ja masc.) ............................................. kaw tylko raz dziennie
(pi/wypi).
17. One ................................... to zadanie jutro (koczy/skoczy). Dzisiaj s bardzo zmczone.
18. (Ja fem.) nie ...................................... sodkiego (je/zje) przez miesic. Musz schudn.
19. Codziennie (my nonmasc. pers.) .................................................. (gra/zagra) w siatkwk.
10. On ...................................... do mnie za dwa dni (telefonowa/zatelefonowa).
11. (My masc. pers.) .......................................... cae mieszkanie jutro (sprzta/posprzta).

174

III. ODMIANA CZASOWNIKA

VIII. Prosz przeczco odpowiedzie na pytania wedug wzoru.


PRZYKAD:
Czy odwiedzie ju babci?
Nie, odwiedz j jutro.
1. Czy napisaa list?
Nie, ............................................................................... .
2. Czy posprztae swj pokj?
Nie, ............................................................................... .
3. Czy zrobilicie zadanie?
Nie, ............................................................................... .
4. Czy ugotowaa obiad?
Nie, ............................................................................... .
5. Czy posza do dentysty?
Nie, ............................................................................... .
6. Czy kupilicie cukier?
Nie, ............................................................................... .
7. Czy zadzwonie do Hani?
Nie, ............................................................................... .
8. Czy przeczytaa ten artyku?
Nie, ............................................................................... .
9. Czy obejrzaycie ten nowy lm?
Nie, ............................................................................... .
10. Czy zaprosiycie na kolacj Roberta?
Nie, ............................................................................... .

IX. Prosz wybra waciwy czasownik.


PRZYKAD:
Zosia

przyjdzie

wyjdzie

pjdzie

do nas jutro.

11. Wieczorem
12. W przyszym roku Marek
13.
14.
15.
16. Musz
17. Andrzej musi
18. O ktrej godzinie
19. O dziesitej
10. W pitek

wyjdziemy
przyjdzie
Wyjdziecie
Przyjad
Przyjedziesz
wyjecha
wyj
pjdziesz
wyjd
pjd

przyjdziemy
pojedzie
Wejdziecie
Pojad
Przyjdziesz
przyj
pj
pojedziesz
pjd
pojad

pjdziemy
wyjdzie
Pjdziecie
Wyjad
Pojedziesz
wej
wyjecha
wyjdziesz
pojad
przyjd

do kina.
do Australii.
w sobot na koncert?
do was w niedziel.
z nami w gry?
do ksigarni.
do Warszawy.
dzi z pracy?
z domu.
do nas gocie.

JUTRO ZROBI ZADANIE DOMOWE! ASPEKT DOKONANY I NIEDOKONANY...

175

X. Prosz uoy zdania wedug wzoru.


PRZYKAD:
ja (fem.) mie urlop pojecha na wakacje
Jeeli bd mie/miaa urlop, (to) pojad na wakacje.
1. ty (masc.) skoczy medycyn pracowa w szpitalu
............................................................................................................................................................................................
2. wy (masc. pers.) wyjecha na studia do Warszawy musie kupi mieszkanie
............................................................................................................................................................................................
3. on mie pienidze pojecha do Londynu
............................................................................................................................................................................................
4. my (nonmasc. pers.) przeczyta ksik odda j do biblioteki
............................................................................................................................................................................................
5. oni kupi dobre buty chodzi po grach
............................................................................................................................................................................................
6. ona przyjecha do Krakowa zwiedzi Wawel
............................................................................................................................................................................................
7. ja (masc.) wzi rakiet tenisow gra w tenisa
............................................................................................................................................................................................
8. my (nonmasc. pers.) napisa list pj na poczt
............................................................................................................................................................................................
9. ja (fem.) mie psa chodzi z nim na spacery
............................................................................................................................................................................................
10. ona by chora nie pracowa
............................................................................................................................................................................................

176

III. ODMIANA CZASOWNIKA

Ojej, nic nie pamitam!


wiczenia powtrzeniowe. Czasownik

I. Prosz przeczyta wypowiedzi czterech rnych osb. Kady tekst zawiera osobowe
formy czasownikw, ktre nale tylko do jednej koniugacji. Prosz dopasowa wypowiedzi do rodzaju koniugacji z ramki1.

-, -isz/-ysz * -, -esz * -am, -asz * -em, -esz


TOMEK:

..................................

Jestem spokojnym
czowiekiem.
Mieszkam sam w pokoju,
nie sucham muzyki, czytam
duo ksiek.
Gram w play-station.
Troch pywam i biegam.
ANIA:

..................................

Czy wiesz, co jesz?


Ja wiem!
Umiem zdrowo gotowa,
nie jem misa.
Umiem te gra na
fortepianie.
ADAM:

..................................

Robi to, co lubi.


Zawsze dugo pi.
Czsto chodz na imprezy
i tacz.
Czasami pal papierosy.
W wolnych chwilach ucz
si hiszpaskiego i robi
zdjcia.
JUSTYNA:

..................................

Studiuj prawo, interesuj


si literatur.
Duo pracuj.
Nigdy nie gotuj w domu.
Nie mog mieszka z kotem.

wiczenie zaczerpnite z konspektu mojej studentki Niny Labochy.

OJEJ, NIC NIE PAMITAM! WICZENIA POWTRZENIOWE. CZASOWNIK

177

II. Prosz przeczyta tekst. Nastpnie prosz wszystkie podkrelone czasowniki wpisa do
tabelki w odpowiedni rubryk (prosz poda take bezokolicznik/innitiv oraz 1 i 2
osob liczby pojedynczej/form: ja i ty)2.
Pawe ma 26 lat. Jest ekonomist i pracuje w banku. Codziennie rano od poniedziaku do
pitku wstaje o sidmej, bierze prysznic, goli si i je niadanie. Potem kupuje ulubion
gazet, wsiada do metra i jedzie do pracy. O wp do dziewitej jest ju na miejscu. Pawe jest
dentelmenem mwi dzie dobry i cauje w rk kad koleank z banku. W cigu dnia
spotyka si z klientami, czyta informacje i pisze maile. Zwykle pije za duo kawy. O siedemnastej robi zakupy i wraca do domu. Wieczorem lubi wyj z kolegami na piwo. Potem oglda
telewizj i idzie spa.

-, -esz

-, -isz/-ysz

pracuje (pracowa,
pracuj, pracujesz)

goli si (goli si,


gol si, golisz si)

-am, -asz

wiczenie zaczerpnite z konspektu mojej studentki Niny Labochy.

178

III. ODMIANA CZASOWNIKA

-em, -esz

III. Co robi osoby przedstawione na rysunkach? Prosz podpisa rysunki odpowiednimi


zdaniami z ramki3.

Kasia i Ola id na spacer. * Pasaerowie jad tramwajem. * Marta jedzie


samochodem. * Tomek jedzie na rowerze. * Tata idzie z crk do szkoy.
* Dzieci jad autem.
PRZYKAD:

Tata idzie z crk do szkoy.


.....................................................................................................

1.
.....................................................................................................

2.
.....................................................................................................

3.
.....................................................................................................

4.
.....................................................................................................

5.
.....................................................................................................

wiczenie zaczerpnite z konspektu mojej studentki Magdaleny Pachty.

OJEJ, NIC NIE PAMITAM! WICZENIA POWTRZENIOWE. CZASOWNIK

179

IV. Prosz uzupeni tabel4.


I
1. ja

JECHA

id

2. ty

jedziesz

3. on/pan/ona/pani/ono
1. my

idziemy

2. wy

jedziecie

3. oni/pastwo/one

V. Prosz uzupeni zdania odpowiednimi formami czasownikw i lub jecha w czasie


teraniejszym5.
PRZYKAD:
Czy ten pocig jedzie do Gdaska?
11. Czy pani Anna i pan Micha ........................ do Krakowa samochodem?
12. Czy (ty) ........................ na spacer?
13. Niestety, (ja) nie ........................ na zajcia z gramatyki.
14. (Ja) w tym roku ........................ do Barcelony na wakacje.
15. Dlaczego Monika nie ........................ z nami do kawiarni?
16. Gosia i Piotrek ........................ wieczorem do kina.
1 7. Ola ........................ tramwajem do pracy.
18. Po zajciach (my) ........................ na kaw. ........................ z nami?
19. Czy (ty) ........................ do domu autobusem?
10. Wojtek ........................ do Pragi na weekend.

wiczenie zaczerpnite z konspektu mojej studentki Magdaleny Pachty.


wiczenie zaczerpnite z konspektu mojej studentki Magdaleny Pachty.

4
5

180

III. ODMIANA CZASOWNIKA

VI. Prosz dopisa odpowiedni czasownik: i, jecha, lecie lub pyn, do wyrazw
w kratkach6.

lecie
.....................................
SAMOLOTEM

.....................................
PIESZO

.....................................
DK

.....................................
NA ROLKACH

.....................................
ROWEREM

.....................................
PIECHOT

.....................................
AUTOBUSEM

.....................................
PROMEM

.....................................
AUTEM

.....................................
POCIGIEM

.....................................
TRAMWAJEM

.....................................
SAMOCHODEM

.....................................
BALONEM

.....................................
STATKIEM

.....................................
AGLWK

.....................................
HELIKOPTEREM

.....................................
METREM

.....................................
TAKSWK

.....................................
KAJAKIEM

.....................................
BUSEM

VII. Prosz wybra odpowiedni czasownik: chodzi, i, pj, jedzi, jecha, pojecha,
i uy go w poprawnej formie.
PRZYKAD:
Monika codziennie chodzi t drog do pracy. Wczoraj, kiedy sza do pracy, spotkaa po
raz pierwszy od wielu lat Marcina. Marcin wsiada wanie do samochodu, bo chcia pojecha na dworzec.
Agnieszka i Andrzej bardzo si piesz. Oni (1) .............................. do biura podry. Agnieszka
jednak nie moe szybko (2) ..............................., poniewa boli j noga. Wczoraj (ona) (3) .....................
jak zwykle do domu i skrcia nog. Wczoraj po poudniu Agnieszka (4) ............................... do
lekarza. Lekarz zapisa jej ma i powiedzia, e nie moe duo (5) ................................... . Jak to
jednak zrobi? Agnieszka i Andrzej lec dzisiaj do Francji i musz jeszcze (6) ...............................
do biura podry, aby odebra bilety lotnicze. Niestety na ulicy jest remont i autobusy
i tramwaje nie (7) ............................... t ulic. W biurze podry okazuje si, e bilety ma pilot
wycieczki, ktry czeka na lotnisku. Agnieszka i Andrzej musz szybko (8) ...................................
na lotnisko takswk, eby zdy na samolot. Maj ju bardzo mao czasu. Teraz (oni)
(9) ............................ ju na lotnisko.
wiczenie zaczerpnite z konspektu mojej studentki Magdaleny Pachty.

OJEJ, NIC NIE PAMITAM! WICZENIA POWTRZENIOWE. CZASOWNIK

181

VIII. Prosz wstawi odpowiednie formy czasownikw w czasie teraniejszym7.


PRZYKAD:
Marek zawsze piewa (piewa) w azience.
11. Moja babcia zawsze wieczorem ............................... (czyta) ksiki bardzo ...............................
(lubi) kryminay.
12. Dlaczego (wy) ............................... (uczy si) jzyka polskiego?
13. W weekend zwykle (my) ............................... (chodzi) na basen.
14. Ty te ............................... (nie lubi) gramatyki?
15. Kamil ............................... (nie umie) gotowa, dlatego zwykle ............................... (chodzi) na
obiad do restauracji.
16. To nieprawda, e (ty) ............................... (mie) 19 lat.
1 7. Oni wietnie ............................... (taczy).
18. Czy ............................... (mc) pan mwi troch wolniej?
19. Czy (ty) ............................... (wiedzie), gdzie mieszka siostra Andrzeja?
10. (Wy) ............................... (i) dzisiaj na imprez?
11. Jak czsto (ty) ............................... (jedzi) do pracy takswk?
12. Ona za dugo ............................... (rozmawia) przez telefon.
13. (Ja) ............................... (przeprasza), ktra jest godzina?
14. Czsto (ja) ............................... (spotyka si) z przyjacimi.
15. Co (my) ............................... (je) na deser?
16. Najpierw (ty) ............................... (kupowa) bilet, a potem (ty) ............................... (oglda) lm.
17. Helena ............................... (zna) trzy jzyki obce.
18. Mj ojciec ............................... (pi) herbat z mlekiem.
19. Zawsze (ja) ............................... (parkowa) samochd pod domem.
20. Jaki sport (ty) ............................... (uprawia)?

wiczenie zaczerpnite z konspektu mojej studentki Niny Labochy.

182

III. ODMIANA CZASOWNIKA

IX. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownikw w czasie teraniejszym,


przeszym lub przyszym.
PRZYKAD:
Wczoraj na niadanie (ja fem.) piam herbat, dzisiaj pij kaw, jutro bd pi sok.
Wczoraj Marek najpierw (1) ........................ (wsta) o szstej, potem szybko (2) ............................
(umy si), (3) .................................. (ubra si) i (4) ......................... (pojecha) do pracy. (5) ........................
(wrci) bardzo pno. Dzisiaj Marek i jego dziewczyna (6) ............................ (mie) duo czasu,
(7) ................................. (oglda) telewizj i powoli (8) ................................. (je) obiad. (Oni)
(9) .................................. (i) te do przyjaci i dugo z nimi (10) .................................. (rozmawia). Jutro Marek (11) .................................... (robi) projekt, poniewa jest architektem, a jego
dziewczyna Ola (12) ........................................ (pracowa) przez cay dzie w szpitalu, poniewa jest lekark. Jutro wieczorem Ola (13) ................................... (sucha) muzyki, a Marek
(14) ..................................... ksik (czyta).

X. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownikw podanych w ramce. Prosz uwaa na czasy!

obudzi si * wsta (2x) * pj (2x) * denerwowa si * wrci * spni si


* ubra si * spotka * rozmawia * pracowa (2x) * zamwi * by (2x)
* przyj * zje * mie (3x) * czyta * zrobi * budzi si * umy si

Wczoraj rano (ja fem.) obudziam si o smej. Zwykle (1) ....... o sidmej. (Ja fem.)
(2) ... bardzo szybko, (3) ....... i (4) .........., ale nie (5) .....
czasu zje niadania. (Ja fem.) (6) .............. na przystanek autobusowy i tam
(7) ......... ukasza. ukasz (8) .......... razem ze mn w tym samym biurze.
Wczoraj on te (9) ............ spniony i bardzo (10) ....... . (My masc. pers.)
(11) ....... do pracy o wp do dziewitej. Poniewa (ja fem.) nie (12) .....
niadania, (13) ............ bardzo godna. O pierwszej zwykle (ja) (14) ............
przerw na obiad. Wczoraj (ja fem.) (15) ......... do baru i tam (16) ...........
duy obiad: zup, drugie danie i deser. Potem (ja fem.) (17) ............ do pracy
i (18) .............. do pitej. Wieczorem (ja fem.) (19) ............ ksik i dugo
(20) (my fem.) ....................... z przyjacik przez telefon. Jutro na pewno (ja)
(21) ..... punktualnie i nie (22) ....... do pracy. (Ja fem.) (23) .......
te czas zje niadanie i wypi kaw. Jutro (ja) (24) ......... te zakupy.

OJEJ, NIC NIE PAMITAM! WICZENIA POWTRZENIOWE. CZASOWNIK

183

IV
DOBRZE SI CZUJESZ?
PRZYSWEK

Dobrze si czujesz?
Przyswek

I. Prosz odpowiedzie poprawnie na pytania.


PRZYKAD:
Jak si czujesz?

dobry

dobre

dobrze

dobra

11. Jak si pan ma?

zy

le

ze

za

12. Jaki jest ten lm?

interesujco

interesujce

interesujca

interesujcy

13. Jaki jest ten student?

mia

mio

mie

miy

14. Jak on wyglda?

wspaniae

wspaniay

wspaniaa

wspaniale

15. Jak ona wyglda?

wietna

wietny

wietne

wietnie

16. Jaka jest ta nauczycielka?

wysokie

wysoka

wysoko

wysoki

17. Jak si masz?

znakomity

znakomite

znakomicie

znakomita

18. Jak on mwi po polsku?

sabo

saby

sabe

saba

19. Jak ona si ubiera?

elegancka

elegancko

eleganckie

elegancki

szybka

szybko

szybkie

10. Jak on prowadzi samochd? szybki

II. Prosz wybra waciwe sowo.


PRZYKAD:
Wczoraj byo bardzo

gorco

gorcy

gorce

11. Jest mi

zimny

zimna

zimno

12. Ten egzamin by

trudno

trudny

trudne

13. Dzisiaj jest

mrony

mrono

mrone

dzie.

14. On mieszka bardzo

wysoki

wysoko

wysokie

15. T sukienk kupiam

tania

tanie

tanio

16. Ta torebka bya

drogo

droga

drogie

17. Film by bardzo

dugo

dugi

dugie

18. Czekaam na ciebie bardzo

dugo

dugie

duga

19. Kasia mieszka

dalekie

daleki

daleko

10. Kino jest

bliskie

bliski

blisko

IV. DOBRZE SI CZUJESZ? PRZYSWEK

187

III. Prosz wybra waciwe sowo i utworzy pytanie.


PRZYKAD:
Jaki

Jakie

Jak

si czujesz?

1.

Jaka

Jak

Jak

kaw lubisz?

2.

Jak

Jaki

Jakie

on mwi po hiszpasku?

3.

Jakie

Jak

Jaki

masz samochd?

4.

Jak

Jaki

Jakie

jest to ciastko?

5.

Jak

Jaki

Jakiego

ma na imi twj pies?

6.

Jak

Jak

Jakiej

muzyki suchasz?

7.

Jaka

Jak

Jak

Ala si czuje?

18.

Jaki

Jakie

Jak

Pawe jedzi na nartach?

19.

Jaka

Jak

Jak

literatur si interesujesz?

10.

Jak

Jak

Jaka

jest dzisiaj pogoda?

IV. Prosz uoy pytania do podkrelonych sw.


PRZYKAD:
Ten lm jest interesujcy.

1. Robert wyglda dobrze.

..................................................................................?

2. Anna jest sympatyczna.

..................................................................................?

3. Czuj si wietnie.

..................................................................................?

4. Zoa mwi znakomicie po polsku.

..................................................................................?

5. Ta ksika jest nudna.

..................................................................................?

6. Maciej piknie maluje.

..................................................................................?

7. Artur czuje si le.

..................................................................................?

8. Pawe jest pracowity.

..................................................................................?

9. Daniel pisze niewyranie.

..................................................................................?

10. Dzisiaj jest deszczowo.

188

Jaki jest ten lm?

IV. DOBRZE SI CZUJESZ? PRZYSWEK

..................................................................................?

V. Prosz podpisa rysunki wyraeniami z ramki.

Gupio mi. * Nudno mi. * Sabo mi. * Zimno mi. * Wesoo mi. * Niedobrze mi.
* Gorco mi. * Smutno mi. * Niewygodnie mi.
PRZYKAD:

Gupio mi.
.............................

1. ...........................................................

2. ...........................................................

3. ...........................................................

4. ...........................................................

IV. DOBRZE SI CZUJESZ? PRZYSWEK

189

5. ...........................................................

6. ...........................................................

7. ...........................................................

8. ...........................................................

VI. Prosz uzupeni zdania sowami z ramki.

zimno * brzydko * cicho * dugo * brudno * adnie * wesoo * czysto


* gono * gorco * nudno
PRZYKAD:
Ta spdnica jest nieadna, a sweter jest za duy. Wygldasz bardzo brzydko.
11. To bardzo pikne miejsce. Chc tu mieszka. Tutaj jest bardzo .................................. .
12. Jak ..................................! Nie sysz ani samochodw, ani tramwajw, ani ludzi.
13. Nie chc kupi tego mieszkania. Ruchliwa ulica jest bardzo blisko. Cay czas sysz tramwaje i samochody. W tym miejscu jest bardzo .................................. .
14. Nie bd mieszka w tym hotelu. Tutaj nikt nie sprzta i jest bardzo .................................. .
15. Prosz otworzy okno. W tym pokoju jest bardzo .................................. .
16. Dzieci bawiy si wietnie. Cay czas miay si. Spdziy czas bardzo .................................. .
1 7. Spnia si godzin! Czekam na ciebie bardzo .................................. .
18. Jak ..................................! Sprztalicie chyba cay dzie!
19. Prosz zamkn okno. W tej sali jest .................................. .
10. To spotkanie jest bardzo nieinteresujce. Strasznie tu .................................. .

190

IV. DOBRZE SI CZUJESZ? PRZYSWEK

VII. Prosz utworzy przyswki od podanych przymiotnikw. Nastpnie prosz uoy


zdania wedug wzoru.
PRZYKAD:
nudny nudno. Tutaj jest nudno.
11. zimny

..................... ..............................................................

12. ciepy

..................... ..............................................................

13. duszny ..................... ..............................................................


14. gorcy ..................... ..............................................................
15. wesoy ..................... ..............................................................
16. smutny ..................... ..............................................................
17. cichy

..................... ..............................................................

18. gony ..................... ..............................................................


19. chodny ..................... ..............................................................
10. brzydki ..................... ..............................................................
11. brudny ..................... ..............................................................
12. czysty

..................... ..............................................................

13. adny

..................... ..............................................................

14. brzydki ..................... ..............................................................

VIII. Prosz utworzy przyswki od podanych przymiotnikw.


PRZYKAD:
Magosia je bardzo mao (may).
1. Nie moesz kupi tej bluzki. Wygldasz w niej bardzo ....................................... (brzydki).
2. W tej sukience wygldasz ....................................... (pikny).
3. W twoim domu jest bardzo ....................................... (czysty).
4. W tym miecie jest ....................................... (brudny).
5. Na tej ulicy jest bardzo ....................................... (spokojny).
6. Zoa ubiera si bardzo ....................................... (elegancki).
7. Nasz dziadek opowiada bardzo ....................................... (ciekawy).
8. Franek mwi ....................................... (pynny) po wosku.
9. Marek uczy si portugalskiego bardzo ..................................... (krtki), a ju .....................................
(duy) umie.

IV. DOBRZE SI CZUJESZ? PRZYSWEK

191

IX. Prosz przeksztaci zdania wedug wzoru.


PRZYKAD:
Dzisiaj jest sonecznie.

Dzisiaj jest soneczny dzie.

Wczoraj by pochmurny dzie.

Wczoraj byo pochmurno.

11. Dzisiaj jest deszczowy dzie.

...................................................................

12. ...................................................................

Wczoraj byo burzowo.

13. Jutro bdzie pogodny dzie.

...................................................................

14. ...................................................................

Wczoraj byo zimno.

15. Jutro bdzie upalny dzie.

...................................................................

16. ...................................................................

Dzisiaj jest chodno.

17. Dzisiaj jest mrony dzie.

...................................................................

18. ...................................................................

Jutro bdzie wietrznie.

19. Wczoraj by mglisty dzie.

...................................................................

10. ...................................................................

Dzisiaj jest ciepo.

X. Prosz przeksztaci zdania wedug wzoru.


PRZYKAD:

192

Luty by zimny.

W lutym byo zimno.

W grudniu byo mglisto.

Grudzie by mglisty.

1. W styczniu byo mrono.

...................................................................

2. ...................................................................

Kwiecie by ciepy.

3. W maju byo deszczowo.

...................................................................

4. ...................................................................

Padziernik by pogodny.

5. W sierpniu byo upalnie.

...................................................................

6. ...................................................................

Lipiec by soneczny.

7. W czerwcu byo burzowo.

...................................................................

8. ...................................................................

Wrzesie by chodny.

IV. DOBRZE SI CZUJESZ? PRZYSWEK

V
SKLEP JEST OBOK KINA, ZA APTEK
PRZYIMEK

Sklep jest obok kina, za aptek


Przyimek

I. Prosz podpisa rysunki wyraeniami z ramki.

przy budzie * przed bud * na budzie * za bud * w budzie * obok budy


* pod bud * nad bud
PRZYKAD:

przy budzie
...............................................................

1.
...............................................................

2.
...............................................................

3.
...............................................................

4.
...............................................................

5.
...............................................................

6.
...............................................................

7.
...............................................................

V. SKLEP JEST OBOK KINA, ZA APTEK. PRZYIMEK

195

II. Prosz wybra odpowiedni przyimek.


PRZYKAD:
Id

na

do

plac.

1. Jad

do

na

od

uniwersytet.

2. Wracam

do

na

od

domu.

3. Oni id

do

na

poczt.

4. Agnieszka idzie

do

na

przystanek autobusowy.

5. Marcin wraca

na

od

teatru.

6. My idziemy

na

od

do

kocioa.

7. Idziecie

na

od

kina?

8. Ania pieszy si

do

na

od

szkoy.

III. Prosz wybra odpowiedni przyimek.


PRZYKAD:
Id

na

do

poczt.

11. Jad

do

na

wie.

12. Id

na

do

przedstawienie

na

do

teatru.

13. Byam

na

Roberta.

14. Id

do

na

dentysty.

15. Jestem

na

lekarza.

16. Idziemy

do

na

basen.

17. Bylimy

na

przyjaciela

na

imprezie.

na

do

imieniny

na

do

siostry.

19. Marek idzie

na

do

koncert.

10. Marta jedzie

na

do

kolegi

do

na

Gdaska.

18. Oni id

196

V. SKLEP JEST OBOK KINA, ZA APTEK. PRZYIMEK

IV. Prosz wybra odpowiedni przyimek.


PRZYKAD:
Rafa stoi

obok

przy

Wojtka.

1. Mj samochd stoi

obok

przy

sklepie.

2. Danusia mieszka

obok

przy

poczty.

3. Wieliczka ley

przy

obok

Krakowa.

4. Biblioteka znajduje si

przy

obok

kociele.

5. Tulipany rosn

przy

obok

r.

6. Tapczan stoi tu

obok

przy

cianie.

V. Prosz wstawi przyimek do lub na.


PRZYKAD:
Oni id do restauracji na obiad.
11. Id ......... kina ......... lm.
12. Idziesz ......... teatru ......... przedstawienie.
13. Idziemy ......... lody ......... kawiarni.
14. Id ......... szkoy ......... lekcj.
15. Id ......... zajcia ......... uniwersytet.
16. Idziecie ......... zakupy ......... sklepu.
17. Id ......... urodziny ......... koleanki.
18. Jedzie ......... konferencj ......... Warszawy.
19. Jedzie ......... Grecji ......... urlop.
10. Jedziemy ......... mecz ......... stadion.
11. Jad ......... wie ......... wakacje.
12. Jad ......... imprez ......... przyjaciela.

V. SKLEP JEST OBOK KINA, ZA APTEK. PRZYIMEK

197

VI. Prosz wstawi przyimek do lub na.


PRZYKAD:
Moe pjdziemy do kina na lm.
11. Nie mam ochoty i ......... koncert.
12. Jutro pjdziemy ......... obiad ......... restauracji.
13. We wrzeniu Ania wyjeda ......... Warszawy ......... konferencj.
14. Bylimy w sobot ......... meczu.
15. Za chwil musz i ......... poczt.
16. W niedziel idziecie ......... babci ......... imieniny.
17. Marek idzie ......... teatru ......... przedstawienie.
18. Idziemy ......... pubu ......... piwo!
19. Idziesz ......... uniwersytet ......... zajcia?
10. W sierpniu jad ......... wakacje ......... Hiszpanii.

VII. Prosz uzupeni tekst przyimkami w lub nad.


PRZYKAD:
Moja siostra pojechaa w gry.
Lubi jedzi (1) ......... gry i (2) ......... morze. Najbardziej lubi spdza zim (3) ......... Tatrach
lub (4) ......... Alpach. Kiedy chciaabym pojecha (5) ......... Himalaje. Ostatnio mj kolega by
(6) ......... Pirenejach i zrobi tam mnstwo wspaniaych zdj. W lecie najlepiej wypoczywam
(7) ......... Morzem rdziemnym lub (8) ......... Adriatykiem. Kiedy jedziam (9) ......... Batyk,
ale tam czsto woda jest bardzo zimna. Byam te kilka razy (10) ......... Oceanem Atlantyckim.
Nie lubi, niestety, jedzi (11) ......... jeziora.

VIII. Prosz wstawi przyimek w lub na.


PRZYKAD:
Agata uczy si gra na fortepianie.
11. Mj kuzyn ma bardzo duo pienidzy i czsto gra ............. ruletk.
12. Do gry ......... golfa potrzebne jest bardzo due pole.
13. Piotrek od piciu lat uczy si gra ........... skrzypcach.
14. Pawe piknie gra ............. ecie.
15. Gra ............. szachy jest dobra dla twojego intelektu.

198

V. SKLEP JEST OBOK KINA, ZA APTEK. PRZYIMEK

16. Kiedy byem w szkole, graem ........... pik non w klubie sportowym.
17. Orkiestra szuka muzyka, ktry umie gra .......... saksofonie.
18. Szkoa szuka nauczyciela gry ............... gitarze.
19. Mao osb umie gra ............ hare.
10. W liceum graymy zawsze po lekcjach ........... siatkwk.

IX. Prosz wstawi odpowiedni przyimek: do, z lub od.


PRZYKAD:
Id do teatru. Wracam z teatru. Wracam od Kingi.
My idziemy (1) ......... kina po poudniu, wieczorem wracamy (2) ......... kina. Wieczorem oni id
(3) ......... kolegi, a pno w nocy wracaj (4) ......... kolegi. Rano idziecie (5) ......... pracy, po poudniu wracacie (6) ......... pracy. W niedziel w poudnie one id (7) ......... babci na obiad, a po
poudniu wracaj (8) ......... babci. Pnym popoudniem idziesz (9) ......... restauracji, a wieczorem wracasz (10) ......... restauracji.

X. Prosz wstawi odpowiedni przyimek: do, na, z, u, od lub w.


PRZYKAD:
Jestem w Krakowie.
11. Id ......... lekcj hiszpaskiego.
12. Wracam ......... kina.
13. Jad ......... Poznania ......... festiwal.
14. Jestem ......... konferencji ......... Szczecinie.
15. Wracam ......... babci ......... odzi.
16. Byam ......... babci ......... odzi.
17. Jestem ......... brata ......... wsi.
18. Mj wujek mieszka ......... grach.
19. W sobot jedziemy ......... gry ......... dziadka.
10. Id ......... uniwersytet ......... wykad.

V. SKLEP JEST OBOK KINA, ZA APTEK. PRZYIMEK

199

XI. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi przyimkami: do, z, w lub na.


PRZYKAD:
Marysia myli o swojej koleance.
Marysia chce pojecha (1) ............. gry (2) ............. swojej koleanki Zosi. (3) ............. Krakowa
(4) ............. Zakopanego musi jecha pocigiem. Napisaa wic e-mail (5) ............. Zosi, e
pocig przyjedzie (6) ............. szstej wieczorem. (7) ............. Zakopanem jest ju zima i jest duo
niegu. Przyjaciki na pewno bd chodzi (8) ............. dugie spacery, (9) ............. dyskoteki
i (10) ............. kina.

XII. Prosz wybra odpowiedni przyimek.


PRZYKAD:
Mariola wracaa

do

na

nad

domu.

1. To jest prezent

na

przez

dla

Krystyny.

2. Musz i

do

na

nad

poczt.

3. Pies pi

od

pod

krzesem.

4. Lubi kaw

od

na

mlekiem.

5. Lampa wisi

nad

pod

na

stoem.

XIII. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi przyimkami.


PRZYKAD:
Kasia mieszka w Krakowie.
W czasie tych wakacji Agnieszka zdecydowaa si pojecha (1) ............. morze. Dugie lata jedzia tylko (2) ............. gry. (3) ............. grach miaa babci i dziadka i (4) ............. nich spdzaa
prawie wszystkie wakacje. Agnieszka marzya o wyjedzie (5) ............. Francji, poniewa chciaa
zwiedzi Pary, ale niestety nie miaa pienidzy. Kupia wic bilet na ekspres (6) ............. Krakowa (7) ............. Gdyni. Pocig jecha szybko i (8) ............. pierwszej po poudniu Agnieszka bya
ju (9) ............. dworcu w Gdyni. Tam czeka (10) ............. Agnieszk jej kolega, ktry mieszka
niedaleko Gdyni.

200

V. SKLEP JEST OBOK KINA, ZA APTEK. PRZYIMEK

XIV. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi przyimkami.


PRZYKAD:
Na stole stay kwiaty.
Pokj by duy i soneczny. (1) ............. duego okna sta may, okrgy stolik. (2) ............. stoliku
lea telefon. Na prawo byo ko, (3) ............. kiem wisiao wiele piknych obrazw. Marek
wszed (4) ............. pokoju i usiad (5) ............. krzele. Otworzy ksik i zacz czyta. Czyta
godzin, a potem napisa list (6) ............. kolegi. Nie widzia go bardzo dugo. Kolega mia na
imi Jacek i mieszka (7) ............. Poznaniu.

XV. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi przyimkami.


PRZYKAD:
Zosia wracaa z pracy.
W hotelu
Dzie dobry. Sucham pana.
Dzie dobry. Szukam komfortowego pokoju dla jednej osoby.
Prosz bardzo. Mam pokj (1) ............. pana. Pokj (2) ............. azienk.
Czy (3) ............. pokoju jest telefon?
Oczywicie, jest take telewizor. Czy chciaby pan zobaczy ten pokj?
Bardzo chtnie.
Prosz. To jest ten pokj. Due okno. (4) ............. oknem stoi telewizor. (5) ............. ku jest
szafa. (6) ............. stole jest wazon z kwiatami. (7) ............. pododze ley kolorowy dywan.
(8) ............. stoem wisi lampa. (9) ............. lewo s drzwi do azienki.
A gdzie telefon?
O tu, (10) ............. ka.
Dzikuj, bior ten pokj.

XVI. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi przyimkami.


PRZYKAD:
Pies pi pod stoem.
Marcin wszed (1) ............. duego pokoju. (2) ............. cianach wisiay stare obrazy, (3) v oknie
stao ciemne biurko, a (4) ............. kiem lea wski, stary dywan. (5) ............. ka sta stolik z nocn lampk.

V. SKLEP JEST OBOK KINA, ZA APTEK. PRZYIMEK

201

XVII. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi przyimkami.


PRZYKAD:
Kasia idzie na uniwersytet.
Matylda przyjechaa (1) ..... Krakowa rok temu. Przedtem mieszkaa (2) ..... maym miecie
(3) ..... poudniu Polski. Tam chodzia (4) ..... szkoy. Oczywicie mieszkaa (5) ..... rodzicami i bratem. Teraz studiuje (6) ..... uniwersytecie. (7) ..... uniwersytet jedzi tramwajem.
Czsto te chodzi (8) ..... basen, bo bardzo lubi pywa. Raz (9) ..... miesicu jedzi (10)
..... swoich rodzicw. (11) ..... Krakowa (12) ..... domu jedzi pocigiem. (13) ..... studiach
Matylda chce pracowa (14) ..... Francji, poniewa wietnie mwi (15) ..... francusku.

XVIII. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi przyimkami.


PRZYKAD:
Piotrek jest w kinie.
(1) ..... godzinie czwartej Mikoaj wyszed (2) ..... domu i poszed (3) ..... kolegi. (4) ..... kolegi
by dwie godziny. Chopcy rozmawiali duo (5) ..... polityce i najnowszych lmach. Potem
Mikoaj poszed (6) ..... zakupy. Kupi chleb i mleko i wrci (7) ..... domu. Nastpnie zadzwoni
(8) ..... swojej dziewczyny i umwi si (9) ..... ni (10) ..... sobot (11) ..... pitej (12) .....
Rynku, (13) ..... Empiku. Pniej obejrza lm (14) ..... telewizji i poszed umy si (15) .....
azienki. Kiedy wyszed (16) ..... azienki, bya ju pnoc, wic zaraz poszed (17) ..... ka.

202

V. SKLEP JEST OBOK KINA, ZA APTEK. PRZYIMEK

VI
TO JU WIESZ!
WICZENIA GRAMATYCZNE
I NIE TYLKO

To ju wiesz!
wiczenia gramatyczne i nie tylko

I. Prosz uoy sowa tak, aby powstao poprawne zdanie.


PRZYKAD:
Dorota, niadanie, buk, demem, pije, i, z, je, mleko, na
Dorota je na niadanie buk z demem i pije mleko.
je, kolacj, Jakub, pije, kanapk, herbat, na, z, i, szynk
.............................................................................................................................................................................................
pij, na, jedz, ciasto, kaw, mlekiem, podwieczorek, Oni, i, z
.............................................................................................................................................................................................
na, zup, jemy, z, obiad, My, kurczaka, pomidorow, pijemy, frytkami, kompot, i
.............................................................................................................................................................................................
drugie, jesz, na, Ty, pijesz, owocow, niadanie, saatk, pomaraczowy, sok, i
.............................................................................................................................................................................................

II. Z podanych wyrazw prosz uoy zdania lub pytania w czasie teraniejszym.
PRZYKAD:
on, by, nauczyciel
On jest nauczycielem.
1. ona, codziennie, pi, mleko, na, niadanie
.............................................................................................................................................................................................
2. ja, nie, lubi, czyta, nudna, ksika
.............................................................................................................................................................................................
3. w, sobota, on, zawsze, chodzi, do, kino
.............................................................................................................................................................................................
4. co, ty, o, on, myle
.............................................................................................................................................................................................
5. on, nie, mie, samochd
.............................................................................................................................................................................................
6. ona, codziennie, je, ryba, na, obiad
.............................................................................................................................................................................................

VI. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

205

7. ja, nie, lubi, pi, czarna, kawa


.............................................................................................................................................................................................
8. w, niedziela, on, zawsze, chodzi, do, teatr
.............................................................................................................................................................................................
9. Robert, studiowa, literatura, polska
.............................................................................................................................................................................................
10. on, nie, mie, syn
.............................................................................................................................................................................................

III. Prosz uy waciwego przyimka oraz odpowiedniej formy rzeczownika podanego


w nawiasie i odpowiedzie na pytania.
PRZYKAD:
Dokd idziecie? (przystanek)
Idziemy na przystanek.
1. Dokd idziesz? (Rynek)
.................................................................................................
2. Dokd on idzie? (kino)
.................................................................................................
3. Dokd ona idzie? (teatr)
.................................................................................................
4. Dokd one id ? (las)
.................................................................................................
5. Dokd oni id? (dworzec)
.................................................................................................
6. Dokd idziecie? (plac)
.................................................................................................
7. Dokd idziecie? (restauracja)
.................................................................................................
8. Dokd idziesz? (poczta)
.................................................................................................
9. Dokd oni id? (uniwersytet)
.................................................................................................
10. Dokd on idzie? (park)
.................................................................................................

206

VI. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

IV. Prosz popatrze na obrazki i odpowiedzie na pytania.


PRZYKAD:

Dokd on idzie?
On idzie do teatru.
.........................................

1. Dokd idzie Zoa?


...............................................................................................

2. Dokd idzie Piotrek?


................................................................................................

3. Dokd id dzieci?
................................................................................................

VI. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

207

4. Dokd id ludzie?
...............................................................................................

5. Dokd idziesz?
...............................................................................................

6. Dokd idziecie?
...............................................................................................

208

VI. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

V. Prosz odpowiedzie na pytania.


PRZYKAD:
Dokd idziesz? (do, las)
Id do lasu.
1. Co kupia? (butelka, wino)
......................................................................................................................................
2. Gdzie mieszkasz? (w, Madryt)
......................................................................................................................................
3. Na co czekasz? (na, tramwaj)
......................................................................................................................................
4. Czego nie lubisz? (kawa)
......................................................................................................................................
5. Gdzie ley dywan? (przed, ko)
......................................................................................................................................
6. Czym si interesujesz? (literatura, francuska)
......................................................................................................................................
7. Czego suchasz? (muzyka, klasyczna)
......................................................................................................................................
8. Co studiujesz? (lozoa)
......................................................................................................................................

VI. Prosz odpowiedzie na pytania.


PRZYKAD:
Dokd idzie Pawe? (do, kolega)
Pawe idzie do kolegi.
1. Gdzie mieszka Beata? (w, Warszawa)
......................................................................................................................................
2. Gdzie bya Zosia na wakacjach? (nad, morze)
......................................................................................................................................
3. Dokd Jacek jedzie na wakacje? (nad, morze)
......................................................................................................................................
4. Dokd id studentki? (na, przystanek)
......................................................................................................................................
5. Gdzie dziewczyny czekaj na tramwaj? (na, przystanek)
......................................................................................................................................

VI. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

209

VII. Prosz zmieni podane zdania na zdania negatywne.


PRZYKAD:
On by wczoraj w szkole.

Wczoraj nie byo go w szkole.

1. Ona jest w klasie.

.............................................................................

2. My zawsze jemy kolacj.

.............................................................................

3. W ogrodzie jest trawnik.

.............................................................................

4. W domu by duy pies.

.............................................................................

5. One bd tu jutro.

.............................................................................

6. To jest dom.

.............................................................................

7. On jest profesorem.

.............................................................................

8. Marek ma siostr.

.............................................................................

9. Lubi Ol.

.............................................................................

10. Dziewczyny lubi mleko.

.............................................................................

VIII. Prosz zmieni podane zdania na zdania negatywne.


PRZYKAD:
Jestem na zajciach.

210

Nie ma mnie na zajciach.

1. Jeste w domu.

.............................................................................

2. On jest w sali.

.............................................................................

3. Ona jest na koncercie.

.............................................................................

4. Dziecko jest w parku.

.............................................................................

5. My jestemy w szkole.

.............................................................................

6. Oni s na uniwersytecie.

.............................................................................

7. One s w kinie.

.............................................................................

8. Ona jest w restauracji.

.............................................................................

VI. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

IX. Prosz popatrze na rysunki i napisa zdania przeczce w czasie teraniejszym.


a.
PRZYKAD:

Telefon jest w pokoju.

Telefonu nie ma w pokoju.

1. Samochd jest na parkingu.

..............................................................................................

2. Sok jest na stole.

..............................................................................................

3. Chleb jest na talerzu.

..............................................................................................

VI. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

211

212

4. Dziewczyna jest w teatrze.

..............................................................................................

5. Chopiec jest w kinie.

..............................................................................................

6. Dziecko jest w parku.

..............................................................................................

7. Kot jest na soe.

..............................................................................................

VI. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

8. Ra jest w ogrodzie.

..............................................................................................

9. Komputer jest na biurku.

..............................................................................................

10. Ser jest w lodwce.

..............................................................................................

VI. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

213

b.
Prosz popatrze na rysunki i napisa zdania przeczce w czasie przeszym.
PRZYKAD:

Telefon by w pokoju.

214

Telefonu nie byo w pokoju.

1. Marek by na koncercie.

..............................................................................................

2. Julia bya na play.

..............................................................................................

3. Siostra bya w szkole.

..............................................................................................

VI. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

4. Brat by w grach.

..............................................................................................

5. Takswka bya na ulicy.

..............................................................................................

6. Lekarz by w szpitalu.

..............................................................................................

7. Ksika bya w bibliotece.

..............................................................................................

VI. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

215

216

8. Zeszyt by na pce.

..............................................................................................

9. Dywan by na pododze.

..............................................................................................

10. Klucz by w kuchni.

..............................................................................................

VI. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

c.
Prosz popatrze na rysunki i napisa zdania przeczce w czasie przyszym.
PRZYKAD:

Telefon bdzie w pokoju.

Telefonu nie bdzie w pokoju.

1. Ona bdzie w restauracji.

..............................................................................................

2. My bdziemy na basenie.

..............................................................................................

VI. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

217

218

3. Wy bdziecie na konferencji.

..............................................................................................

4. Oni bd na spotkaniu.

..............................................................................................

5. One bd w kawiarni.

..............................................................................................

6. Ja bd w domu.

..............................................................................................

VI. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

7. Pocig bdzie na dworcu.

..............................................................................................

8. Samolot bdzie na lotnisku.

..............................................................................................

9. List bdzie na poczcie.

..............................................................................................

10. Talerz bdzie w kredensie.

..............................................................................................

VI. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

219

X. W co oni graj? Na czym oni graj? Prosz podpisa rysunki.


PRZYKAD:

Oni graj w szachy.

220

On gra na perkusji.

1. Oni .......................................................................... .

2. On ............................................................................... .

3. Oni .......................................................................... .

4. Oni .............................................................................. .

VI. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

5. On ........................................................................... .

6. Oni .............................................................................. .

7. Ona .............................................................................. . 8. On ...............................................................................

9. Oni ........................................................................... . 10. One ........................................................................... .

11. Ona .......................................................................... . 12. Oni ............................................................................ .

VI. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

221

XI. Prosz odpowiedzie na pytania. Prosz poda godzin w sposb nieocjalny, np.: dziesi po trzeciej, za dwadziecia czwarta, wp do szstej.
PRZYKAD:
O ktrej godzinie jesz obiad? (2:00)
Jem obiad o drugiej po poudniu.
1. O ktrej godzinie ona idzie spa? (10:00)
..................................................................................................................................................................... wieczorem.
2. O ktrej godzinie zaczyna si lm? (6:30)
..................................................................................................................................................................... wieczorem.
3. O ktrej godzinie oni id do szkoy? (7:40)
.................................................................................................................................................................................. rano.
4. O ktrej godzinie oni maj kurs jzyka polskiego? (5:00)
.................................................................................................................................................................. po poudniu.
5. O ktrej godzinie grasz w tenisa? (9:15)
.................................................................................................................................................................................. rano.
6. O ktrej godzinie jecie kolacj? (7:30)
..................................................................................................................................................................... wieczorem.
7. O ktrej godzinie masz wizyt u dentysty? (10:20)
........................................................................................................................................................ przed poudniem.
8. O ktrej godzinie robisz zakupy? (4:00)
.................................................................................................................................................................. po poudniu.

XII. Prosz wybra waciw odpowied.


PRZYKAD:
Kiedy lecisz do Australii?
a. za miesic

b. miesic temu

c. przez miesic

b. tydzie temu

c. przez godzin

b. wczoraj

c. dwa razy w tygodniu

b. przez sto lat

c. sto lat temu

b. przez p godziny

c. godzin temu

1. Kiedy bye w kinie?


a. za tydzie
2. Jak czsto grasz w tenisa?
a. jutro
3. Kiedy zbudowano ten dom?
a. za sto lat
4. Kiedy do mnie przyjdziesz?
a. pojutrze

222

VI. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

5. Kiedy jedziesz na wakacje?


a. dwa miesice temu

b. za dwa miesice

c. przez dwa miesice

b. trzy dni temu

c. za trzy dni

b. przedwczoraj

c. codziennie

b. za dziesi dni

c. przez dziesi dni

b. za tydzie

c. tydzie temu

b. za trzy tygodnie

c. przez trzy tygodnie

6. Jak czsto ogldasz telewizj?


a. co wieczr
7. Jak czsto piszesz maile?
a. pojutrze
8. Kiedy Marek zda egzamin?
a. dziesi dni temu
9. Jak dugo bdziemy u babci?
a. przez tydzie
10. Jak dugo czytaa t ksik?
a. trzy tygodnie temu

XIII. Prosz poczy pytanie z waciw odpowiedzi.


1.

Jak czsto chodzisz do dentysty?

W kady weekend.

2.

Jak dugo trwa ten lm?

Za pi minut.

3.

Kiedy bye na koncercie?

Dwa lata.

4.

Kiedy wybierasz si na wakacje?

Dwa razy w roku.

5.

Jak czsto chodzisz do kina?

Dwie godziny.

6.

Kiedy skoczysz pi kaw?

Za miesic.

7.

Jak dugo jestecie razem?

Tydzie temu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

VI. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

223

XIV. Prosz wpisa wyraenia z ramki w odpowiednie miejsca w tabelce.

tydzie temu * przez tydzie * codziennie * przez sekund * za dwa lata


* trzy miesice temu * przez cay dzie * przez chwil * co minut
* za pi lat * przedwczoraj * sto lat temu * rok temu * co niedziel
* trzy razy dziennie * co godzin * przez dziesi lat

Kiedy?

Jak czsto?

Jak dugo?

tydzie temu

codziennie

przez tydzie

XV. Prosz wybra wyraenia z ramki i napisa, jaka pogoda jest w polskich miastach.

pada * wieje * wieci soce * jest burza * jest pochmurno

PRZYKAD:

Warszawa

W Warszawie jest pochmurno i wieje.

224

VI. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

Gdask

Biaystok
Toru

Pozna

Lublin

Wrocaw

Krakw

1. W Krakowie ........................................................................................................................... .
2. W Lublinie ............................................................................................................................ .
3. W Biaymstoku .................................................................................................................... .
4. W Gdasku ........................................................................................................................... .
5. W Poznaniu .......................................................................................................................... .
6. We Wrocawiu ..................................................................................................................... .
7. W odzi ................................................................................................................................... .
8. W Toruniu ............................................................................................................................. .

VI. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

225

KLUCZ DO ZADA

Klucz do rozdziau

To jest pan Kowalski


Mianownik liczby pojedynczej

I.
a. 1. To jest kucharz. 2. To jest kierowca. 3. To jest nauczycielka. 4. To jest architekt. 5. To jest
lekarz. 6. To jest kelnerka. 7. To jest student. 8. To jest studentka. 9. To jest artysta. 10. To jest
policjant. 11. To jest dziecko. 12. To jest inynier.
b. 1. To jest samochd. 2. To jest tramwaj. 3. To jest rower. 4. To jest kawiarnia. 5. To jest dom.
6. To jest komputer. 7. To jest hotel. 8. To jest ciastko. 9. To jest radio. 10. To jest restauracja.
11. To jest okno. 12. To jest krzeso.
II.
1. Tak, to jest lekarz. 2. Nie, to nie jest dentysta. To jest kierowca. 3. Nie, to nie jest kierowca. To jest nauczycielka. 4. Tak, to jest architekt. 5. Tak, to jest kelnerka. 6. Tak, to
jest policjant. 7. Nie, to nie jest samochd. To jest tramwaj. 8. Tak, to jest okno. 9. Nie,
to nie jest hotel. To jest restauracja. 10. Tak, to jest komputer. 11. Nie, to nie jest tramwaj. To
jest rower. 12. Tak, to jest ciastko.
III.
masculinum: szampon, autobus, adres; femininum: lampa, wiza, wdka, zupa, mapa; neutrum: wino, kakao, biuro
IV.
masculinum: Gdask, Olsztyn, Biaystok, Lublin, Zamo, Rzeszw, Krakw, Wrocaw, Pozna;
femininum: Gdynia, Zielona Gra, d, Warszawa; neutrum: Opole, Zakopane
V.
1. miy, 2. pikna, 3. duy, 4. mae, 5. bogaty, 6. kolorowa, 7. smaczne, 8. dobry, 9. wysoka,
10. interesujce, 11. czerwone, 12. przystojny
VI.
1. (+), 2. () miy dentysta, 3. () nowa nauczycielka, 4. (+), 5. (+), 6. () wysoki turysta, 7. (+),
8. (+), 9. (+), 10. () elegancka kobieta, 11. (+), 12. () mae dziecko
VII.
1. Jaka, 2. Jakie, 3. Jaki, 4. Jaki, 5. Jaka, 6. Jaki, 7. Jaki, 8. Jakie, 9. Jaka, 10. Jaki
VIII.
1. Ta, 2. To, 3. Ten, 4. Ten, 5. Ta, 6. Ten, 7. Ten, 8. To, 9. Ten, 10. To

KLUCZ DO ZADA

229

IX.
1. Co to jest? 2. Kto to jest? 3. Kto to jest? 4. Kto to jest? 5. Co to jest? 6. Co to jest? 7. Kto to
jest? 8. Kto to jest? 9. Co to jest? 10. Co to jest?
X.
1. Jaka jest Magda? 2. Jaki jest Konrad? 3. Jakie jest radio? 4. Jakie jest jabko? 5. Jaka jest
studentka? 6. Jaki jest nauczyciel? 7. Jakie jest dziecko? 8. Jaki jest student? 9. Jakie jest
ciastko? 10. Jaki jest kot?
XI.
1. My, 2. wy, 3. ty, 4. on, 5. ona, 6. oni, 7. one, 8. Ja, 9. Ty, 10. My

230

KLUCZ DO ZADA

Klucz do rozdziau

Nie lubi siostry Michaa!


Dopeniacz liczby pojedynczej

I.
1. ksiki, 2. telewizji, 3. listu, 4. masa, 5. szynki, 6. misa, 7. soku, 8. kawy, 9. papryki,
10. herbaty
II.
1. czasu, 2. soku, 3. samochodu, 4. kota, 5. roweru, 6. brata, 7. mapy, 8. Grecji, 9. Marysi,
10. ksiki
III.
Karol lubi ser ty, kaw, szynk i jogurt, ale nie lubi pizzy, ciasta i soku.
Piotrek lubi ser ty, kaw i sok, ale nie lubi pizzy, ciasta, szynki i jogurtu.
Wiktoria lubi pizz, ser ty, ciasto i jogurt, ale nie lubi kawy, szynki i soku.
Agnieszka lubi ciasto, kaw i szynk, ale nie lubi pizzy, sera tego, soku i jogurtu.
IV.
1. Beata, Marta, Daniel, Ola, Konrad, Zosia, Adam, Pawe, Dorota, Marek; 2. Konrada, Marka;
3. Ani, Wiktora, Pawa; 4. Daniela, Zosi, Adama; 5. Marty, Oli, Doroty.
V.
1. Niestety, nie ma mleka. 2. Tak, jest. Prosz. 3. Tak, jest. Prosz. 4. Niestety, nie ma wina.
5. Niestety, nie ma cukru. 6. Tak, jest. Prosz. 7. Niestety, nie ma kurczaka. 8. Niestety, nie ma
cebuli. 9. Tak, jest. Prosz. 10. Niestety, nie ma melona.
VI.
1. Krakowa, 2. Warszawy, 3. Gdaska, 4. Szczecina, 5. Poznania, 6. Torunia, 7. Zamocia,
8. Marek jedzie do Lublina, 9. Karolina i Pawe jad do Olsztyna, 10. Jedziemy do Gdyni,
11. Jad do Rzeszowa, 12. Jad do odzi
VII.
1. Francji, 2. Kanady, 3. Portugalii, 4. Hiszpanii, 5. Szwecji, 6. Norwegii, 7. Japonii, 8. Austrii,
9. Szwajcarii, 10. Brazylii, 11. Rosji
VIII.
1. z Francji, 2. z Austrii, 3. z Niemiec, 4. z Japonii, 5. z Kanady, 6. z Polski, 7. z Hiszpanii,
8. z Woch, 9. z Rosji, 10. z Irlandii

KLUCZ DO ZADA

231

IX.
2. f, 3. a, 4. b, 5. h, 6. d, 7. i, 8. e, 9. j, 10. g
X.
kostka: masa, margaryny; kilogram: cebuli, soli, ryu, papryki; litr: soku, wina, mleka; soik:
demu, miodu; puszka: coca-coli, kukurydzy, piwa, zielonego groszku; paczka: kawy, herbaty,
makaronu
XI.
a. makaronu, kawy, herbaty, chleba, masa, szynki
b. cebuli, mleka, soku, wody, demu, miodu
XII.
1. masa, 2. cukru, 3. myda, 4. pasty, 5. sklepu spoywczego, 6. margaryny, 7. chleba, 8. ryu,
9. szynki, 10. sera, 11. kremu
XIII.
1. Ani, 2. Daniela, 3. Katarzyny, 4. Marka, 5. Dominiki, 6. pana Janka, 7. Pawa, 8. Jakuba,
9. Elbiety, 10. pani Marii
XIV.
1. brata, 2. kuzyna, 3. siostry, 4. kolegi, 5. babci, 6. taty, 7. wujka, 8. mamy, 9. kuzynki,
10. cioci
XV.
1. Czego sucha Maria? 2. Jakiego jzyka uczy si Kinga? 3. Jakiej herbaty nie lubisz?
4. Czyj to jest pies? 5. Czego nie lubi Lucyna? 6. Kogo nie lubi Iwona? 7. Czego szuka Karolina?
8. Czego nie ma Weronika? 9. Kogo nie kocha Piotrek? 10. Czyja to jest ksika?
XVI.
1. Jakiego swetra szuka Konrad? 2. Jakiego wina nie lubi Lucyna? 3. Jakiego jzyka uczy
si Patryk? 4. U jakiej koleanki Weronika zjada kolacj? 5. Z jakiego miasta przyjechaa
Matylda? 6. Do jakiej szkoy chodzi Ania? 7. Do jakiego parku idziesz? 8. Do jakiej restauracji
oni id? 9. Jakiej siostry nie ma Witek? 10. Jakiego lmu nie oglda Irena?
XVII.
1. Dokd idzie Alina? 2. Skd jest Lucy? 3. Dokd wraca Patryk? 4. Skd wracacie? 5. Dokd
oni id? 6. Skd jestecie?
XVIII.
1. mnie, 2. nas, 3. niej, 4. ciebie, 5. was, 6. nich, 7. nich, 8. niego, 9. go, 10. ich, 11. ich, 12. jej

232

KLUCZ DO ZADA

Klucz do rozdziau

Mam brata i siostr


Biernik liczby pojedynczej

I.
1. Karolin, 2. Pawa, 3. ciastko, 4. lm, 5. muzyk, 6. sok, 7. ksik, 8. Krakw, 9. pana profesora Nowaka, 10. psa
II.
1. adn, 2. duego, 3. jabkowy, 4. jasne, 5. amerykask, 6. dugi, 7. dobrego, 8. mae, 9. wysokiego, 10. mi
III.
a. 1. dom, 2. psa, 3. kota, 4. jabko, 5. rodzin, 6. rower, 7. ciastko, 8. samochd, 9. ksik,
10. dziewczyn
b. 1. babci, 2. dziadka, 3. soce, 4. psa, 5. dziecko, 6. teatr, 7. muzyk, 8. lm. 9. chopaka,
10. kota
IV.
1. kaw, 2. herbat, 3. ciastko, 4. kino, 5. obiad, 6. makaron, 7. lody, 8. sok, 9. kurczaka,
10. koncert
V.
1. On je saat, ziemniaki, miso i pije herbat. 2. Ona je chleb, maso, dem i pije mleko.
3. On je lody, ciasto i pije kaw. 4. Ona je buk, maso, szynk, pomidory i pije wod mineraln.
5. On je zup, saat, ryb, ry i pije herbat. 6. Ona je chleb, maso, kiebas i pije sok.
VI.
1. We wtorek, 2. W rod, 3. W czwartek, 4. W pitek, 5. W sobot, 6. W niedziel
VII.
1. Ona ma na sobie sukienk. 2. Ty jeste ubrany w podkoszulek i spodnie. 3. Ona jest ubrana
w spdnic i paszcz. 4. On ma na sobie spodnie i podkoszulek. 5. Ja jestem ubrana w kurtk
i spodnie. 6. Ty masz na sobie akiet i spdnic.
VIII.
1. zyk, 2. muzyk jazzow, 3. dobre europejskie kino, 4. buk, dem, 5. czarn kaw, 6. now
gazet, 7. duego psa, 8. Alicj, 9. obiad, 10. telewizj
IX.
1. mam Karolin, 2. tat Michaa, 3. babci Helen, 4. dziadka Franciszka, 5. muzyk rockow,
6. literatur sensacyjn, 7. niadanie, 8. chleb, maso, mid, 9. mleko, 10. obiad, 11. zadanie
domowe, 12. lm

KLUCZ DO ZADA

233

X.
1. lm, 2. imprez, 3. koncert, 4. Ani, 5. obiad, 6. zup pomidorow, 7. kurczaka, 8. saat,
9. ciasto, 10. obiad
XI.
1. Co ma Krzysiek? 2. Kogo lubi Karolina? 3. Kogo kocha Andrzej? 4. Co czyta siostra?
5. Co pisze wujek? 6. Kogo lubi Zbyszek? 7. Co sprzta Kasia? 8. Kogo zna Kinga? 9. Co oglda
Tomek? 10. Co je Julek?
XII.
1. Jak literatur lubi Tamara? 2. Jaki dom ma Iwona? 3. Jak siostr ma Bartek? 4. Jakie
dziecko maj Kasia i Tomek? 5. Jakiego nauczyciela lubisz? 6. Jaki ser kupuje Ludwik? 7. Jak
kaw pije Krystyna? 8. Jakie wino lubi Adam? 9. Jakiego aktora zna Piotrek? 10. Jakie ciasto
je Marzena?
XIII.
1. Na co czekacie 20 minut? 2. O co pyta Dominik? 3. Na jak koleank oni czekaj? 4. Na jaki
pocig czeka Teresa? 5. O co prosi Wojtek? 6. Co gotuje Krystyna? 7. Jaki lm oglda Jakub?
8. Kogo kocha Robert? 9. Co je Danusia? 10. Jaki sok pije Ewa?
XIV.
1. je, 2. niego, 3. j, 4. ci, 5. was, 6. nas, 7. ich, 8. ni, 9. was, 10. mnie czy j
XV.
1. go, 2. nich, 3. mnie, 4. ci, 5. j, 6. was, 7. nie, 8. nas, 9. ich, 10. ciebie

234

KLUCZ DO ZADA

Klucz do rozdziau

Kim jeste?
Narzdnik liczby pojedynczej i mnogiej

I.
1. piosenkark, 2. architekt, 3. aktor, 4. kucharzem, 5. nauczycielk, 6. policjantem, 7. dziennikarka, 8. kierowca, 9. dentystk, 10. pielgniark
II.
1. To jest wysoki turysta. 2. Ona jest adn pani. 3. To jest adna pani. 4. To jest dobry aktor.
5. On jest dobrym aktorem. 6. Ona jest z dentystk. 7. To jest za dentystka. 8. One s atrakcyjnymi dziewczynami. 9. To jest popularna piosenkarka. 10. Oni s miymi policjantami.
11. One s maymi dziemi.
III.
1. Ona jest inteligentn Amerykank. 2. On jest sympatycznym Portugalczykiem. 3. Ona jest
mi Japonk. 4. On jest szczupym Meksykaninem. 5. On jest przystojnym Francuzem. 6. On
jest amerykaskim studentem.
IV.
1. Janem, 2. Kasi, 3. koleankami, 4. bratem, 5. siostr
V.
Brak klucza. Sprawdza nauczyciel.
VI.
1. lmem, 2. dziewczynami, 3. muzyk, 4. malarstwem, 5. poezj, 6. jzykami, 7. sportem,
8. nauk, 9. teatrem
VII.
1. Tak, interesujemy si malarstwem. 2. Nie, oni nie interesuj si poezj. 3. Tak, ona interesuje si lmem. 4. Tak, interesuj si teatrem. 5. Nie, nie interesujemy si nauk. 6. Tak, one
interesuj si sportem. 7. Tak, on interesuje si jzykami.
VIII.
1. dobr studentk, 2. malarstwem woskim, 3. jzykiem francuskim, 4. Francuzem, 5. miym
chopakiem, 6. muzyk jazzow
IX.
1. koleank, 2. wysok brunetk, 3. nisk blondynk, 4. matematyk, biologi, 5. histori, literatur, 6. tramwajem, 7. autobusem, 8. cytryn, 9. miodem, 10. architektem, 11. lekarzem

KLUCZ DO ZADA

235

X.
1. rowerem, 2. pocigiem, 3. metrem, 4. tramwajem, 5. takswk, 6. ciarwk
XI.
1. Marek mieszka z Ol. 2. Ania mieszka z Magd i Natali. 3. Natalia mieszka z Ani i Magd.
4. Magda mieszka z Ani i Natali. 5. Pawe mieszka z Piotrkiem. 6. Piotrek mieszka z Pawem.
7. Piotrek i Pawe mieszkaj nad Ani, Magd i Natali. 8. Ania, Magda i Natalia mieszkaj
nad Michaem, Ol i Markiem. 9. Ania, Magda i Natalia mieszkaj pod Pawem i Piotrkiem.
10. Ola, Marek i Micha mieszkaj pod Ani, Magd i Natali.
XII.
poziomo: kotami kotem; brami bratem; psami psem; przyjacimi przyjacielem; pionowo: dziemi dzieckiem; siostrami siostr; rodzicami rodzicem
XIII.
1. studentami, 2. brami, 3. siostrami, 4. nauczycielkami, 5. lekarzami, 6. policjantami, 7. kelnerkami, 8. dziemi, 9. rodzicami, 10. dentystkami, 11. architektami
XIV.
1. architektami, 2. malarkami, 3. muzykami, 4. nauczycielkami, 5. Hiszpankami, 6. Francuzami,
7. lekarzami, 8. Amerykankami, 9. Amerykanami, 10. emerytami
XV.
1. Lalka jest nad pik. 2. Pika jest pod lalk, nad kwiatami. 3. Kwiaty s pod pik. 4. Samochd
jest nad butami, midzy lalk a oknem. 5. Dugopisy s pod butami, midzy kwiatami a kotem.
6. Okno jest nad kiem. 7. ko jest pod oknem, nad kotem. 8. Kot jest pod kiem.
XVI.
1. Kim jest Marek? 2. Czym interesuje si Ala? 3. Kim jeste? 4. Czym interesuj si Karol
i Piotrek? 5. Kim jest Michalina? 6. Czym interesuje si Artur? 7. Kim jestecie? 8. Czym si
interesujesz? 9. Kim oni s? 10. Czym interesuje si Maciek?
XVII.
1. Jakim studentem jest Micha? 2. Jak muzyk interesuje si Kacper? 3. Jakim dzieckiem
jest Maciek? 4. Jakimi lmami interesuje si Bartek? 5. Jak literatur interesuje si Ania?
6. Jakim lekarzem jest Adam? 7. Jak dziewczyn jest Olga? 8. Jakimi dziemi s Kasia i Wiktor? 9. Jakimi studentami oni s? 10. Jak histori interesuje si Sta?
XVIII.
1. Z kim lubisz rozmawia? 2. Jakim samochodem jedzi Krzysiek? 3. Z kim si jutro spotykacie? 4. Czym jedzi Kasia do szkoy? 5. Z czym jesz kurczaka? 6. Z czym pije Tosia herbat?
7. Z jakim chopakiem spotyka si Jola? 8. Z kim idzie Marzena do kina? 9. Z kim dyskutujecie? 10. Z kim taczy Anna?
XIX.
1. mn, 2. ni, 3. nimi, 4. ni, 5. mn, 6. nami, 7. nim, 8. ni, 9. nami, 10. nimi

236

KLUCZ DO ZADA

Klucz do rozdziau

Studiuj w Krakowie
Miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej

I.
1. basenie, 2. kinie, 3. restauracji, 4. przystanku, 5. teatrze, 6. morzu, 7. grze, 8. uniwersytecie, 9. parku, 10. szkole
II.
1. wysokim, 2. ciekawej, 3. maym, 4. kolorowym, 5. nowym, 6. dugim, 7. piknej, 8. ruchliwej,
9. wysokiej, 10. wygodnym
III.
1. na, 2. na, 3. w, 4. w, 5. na, 6. na, 7. w, 8. w, 9. w, 10. na
IV.
1. przy, 2. na, 3. na, 4. przy, 5. Przy, 6. Przy, 7. Na, 8. przy, 9. na, 10. w
V.
1. Paryu, 2. Londynie, 3. Moskwie, 4. Krakowie, 5. Berlinie, 6. Lizbonie, 7. Rzymie, 8. Madrycie, 9. Warszawie, 10. Pradze, 11. Wiedniu, 12. Amsterdamie, 13. Brukseli, 14. Sztokholmie,
15. Budapeszcie
VI.
1. w Warszawie, 2. w Gdasku, 3. w Olsztynie, 4. w Szczecinie, 5. we Wrocawiu, 6. w Zielonej
Grze, 7. w Rzeszowie, 8. w Poznaniu, 9. w odzi
VII.
1. Mwimy o Warszawie. 2. Oni mwi o Marku. 3. One mwi o Michale. 4. Ona mwi
o ksice. 5. On mwi o lmie. 6. Mwi o polityce. 7. Tomek mwi o historii. 8. Anka mwi
o synu. 9. Matylda mwi o siostrze. 10. Krzysiek mwi o domu.
VIII.
1. restauracji, 2. miecie, 3. kawiarni, 4. ulubionej restauracji, 5. krakowskim Rynku, 6. ulicy,
7. galerii, 8. lharmonii, 9. koncercie, 10. pubie, 11. nocy
IX.
1. poudniu, 2. wschodzie, 3. pnocy, 4. pnocnym wschodzie, 5. pnocnym zachodzie,
6. poudniowym zachodzie, 7. zachodzie, 8. poudniowym wschodzie
X.
1. na krzele, 2. na cianie, 3. na regale, 4. na (...) stoliku, 5. na pododze, 6. na talerzu, 7. na
stole, 8. na stole, 9. przy stole

KLUCZ DO ZADA

237

XI.
1. grach, 2. gorcych krajach, 3. szerokich plaach, 4. ciepych morzach, 5. oceanach,
6. maych wsiach, 7. nieduych schroniskach, 8. hotelach, pensjonatach, 9. wakacjach, 10. piknych miejscach, 11. nowych kolegach
XII.
1. O kim myli Sebastian? 2. W kim zakochaa si Monika? 3. O czym marzy Krystyna?
4. O czym opowiada Mikoaj? 5. O czym mwi Kacper? 6. Gdzie pi kot? 7. Kiedy oni si spotkaj? 8. Gdzie mieszka Krzysiek? 9. Kiedy studenci pisz test? 10. Gdzie stoj samochody?
XIII.
1. O jakiej polityce rozmawiacie? 2. Po jakiej kolacji Piotrek i Agnieszka poszli do kina?
3. W jakim chopcu zakochaa si Michalina? 4. Na jakim drzewie siedzia kot? 5. W jakich
grach jest czsto bardzo zimno? 6. O jakiej koleance myla Andrzej? 7. W jakim lesie
jest bardzo cicho? 8. W jakiej torebce masz klucze? 9. Na jakim obiedzie si spotkalicie?
10. W jakich krajach by Marcin?
XIV.
1. nim, 2. niej, 3. was, 4. nas, 5. nich, 6. nich, 7. mnie, 8. tobie, 9. nim, 10. mnie

238

KLUCZ DO ZADA

Klucz do rozdziau

To s inteligentne studentki
Mianownik i biernik liczby mnogiej
rodzaju niemskoosobowego

I.
1. telefony, 2. krzesa, 3. dziewczynki, 4. pocigi, 5. czekolady, 6. ciastka, 7. wina, 8. herbaty,
9. piwa, 10. kosze, 11. drzewa, 12. samochody, 13. kawy, 14. buki, 15. ogrki
II.
1. W tym miecie s dobre teatry. 2. Mae koty bawiy si w ogrodzie. 3. adne talerze stay na
stole. 4. Due psy biegay po ulicy. 5. W tym muzeum s pikne obrazy.
III.
1. W tym lmie wystpuj sawne aktorki. 2. Pikne dziewczyny szy ulic. 3. Zdolne studentki
napisay bardzo dobrze test. 4. W lecie s ciepe noce. 5. W ogrodzie s czerwone re.
IV.
1. W tym domu s due okna. 2. Czerwone jabka byy w koszyku. 3. W tym miecie s nowoczesne kina. 4. W szkole s pikne akwaria. 5. W tym sklepie s drogie wina.
V.
1. Ogldam pikne obrazy. 2. Kupiam wiee chleby. 3. Zwiedzamy zabytkowe kocioy.
4. Maciek obejrza lmy kryminalne. 5. Oni napisali dugie listy. 6. Magda i Karol maj due
samochody.
VI.
1. Zosia ma pikne psy. 2. Krzysiek lubi mae koty. 3. W zoo widziaam mode tygrysy.
4. W naszym zoo moesz zobaczy indyjskie sonie. 5. Piotrek ma mie krliki. 6. Zuzia ma
te kanarki.
VII.
1. Oni jedz wiee buki. 2. Krysia kupia adne bluzki. 3. Marek czyta interesujce ksiki.
4. Mamy kolorowe papugi. 5. Lubi letnie noce. 6. Micha pozna mie dziewczyny.
VIII.
1. Jem dobre jabka. 2. Zwiedzilimy ciekawe muzea. 3. Widzielimy pikne miasta. 4. Oni
maj mae dzieci. 5. Kasia chce mie w domu due okna. 6. Andrzej zrobi trudne wiczenia.
IX.
1. Kto pisze test? 2. Kto je obiad? 3. Co ley na stole? 4. Co jest w szae? 5. Kto gra w tenisa?
6. Co wisi na cianie?

KLUCZ DO ZADA

239

X.
1. Jakie s dzieci? 2. Jakie s psy? 3. Jakie dziewczyny siedz w kawiarni? 4. Jakie albumy s
w ksigarni? 5. Jakie pokoje s w tym hotelu? 6. Jakie re s w ogrodzie?
XI.
1. Kogo zna Marek? 2. Co czyta Jurek? 3. Co lubi Matylda? 4. Na kogo czekacie? 5. O co pytasz?
6. Co oni jedz?
XII.
1. Jakie jabka lubisz? 2. Jakie buty ma Julek? 3. Jakie piosenki lubi Maria? 4. Jakie obiady
gotuje babcia? 5. Jakie wiczenia robicie? 6. Jakie fotele oni kupili?
XIII.
1. na niadanie je owoce, na obiad pierogi, na kolacj rogaliki. 2. na niadanie je jajka, na obiad
naleniki, na kolacj banany. 3. na niadanie je parwki, na obiad gobki, na kolacj jabka.
4. na niadanie je tosty, na obiad kluski, na kolacj kanapki.
XIV.
1. fotele, 2. doniczki, 3. obrazy, 4. pki, 5. ksiki, 6. mae stoliki, 7. ka, 8. poduszki, 9. lampki
nocne, 10. kolorowe gazety, 11. due okna, 12. biae ranki
XV.
1. saaty, 2. ogrki, 3. pomidory, 4. kostki, 5. litry, 6. pudeka, 7. chleby, 8. buki, 9. ciastka,
10. herbatniki

240

KLUCZ DO ZADA

Klucz do rozdziau

Ojej, nic nie pamitam!


wiczenia powtrzeniowe. Rzeczownik i przymiotnik

I.
1. Kim on jest? 2. Czyja to jest ksika? 3. Jakiej kawy nie lubisz? 4. Na kogo czekacie? 5. Kogo
lubi Marta?
II.
1. Co to jest? 2. Czym jedzisz do pracy? 3. Dokd chodzisz piechot? 4. Jakiego ona ma
chopca? 5. Z kim j widziae? 6. Czego on uywa? 7. Jakiej muzyki sucha Ania? 8. Czym si
interesujesz? 9. Kogo dzisiaj nie byo? 10. Jakim samochodem jedzi Marek?
III.
1. Kogo nie lubisz? 2. Co studiujecie? 3. Czym jedziesz do Warszawy? 4. O kim on myli?
5. O czym marzysz? 6. Dokd idziesz? 7. Czego oni nie pij? 8. Na kogo czekaa bardzo dugo?
9. Czego uczy si Ania? 10. Czyj to jest dom?
IV.
1. O czym opowiada Marek? 2. O kim myli Beata? 3. Jakie studentki s w czwartej grupie?
4. Jaki jest Micha? 5. Za co zapacilicie? 6. Kim on jest? 7. Kogo ona kocha? 8. Czego sucha
Dominika? 9. Skd przyjechae? 10. Gdzie mieszkasz?
V.
1. Dokd jedziesz? 2. Dokd id? 3. Gdzie jestecie? 4. Skd wracasz? 5. Skd wracaj? 6. Gdzie
jeste? 7. Dokd jedziesz? 8. Dokd jedziecie? 9. Dokd idziecie? 10. Gdzie jest Kasia?
VI.
1. szkoy, 2. szko, 3. mleko, 4. koleg, 5. kanapk, 6. serem, 7. domu, 8. koleank, 9. obiad,
10. mama, 11. cytryn, 12. ksik, 13. telewizj, 14. prysznic
VII.
1. tenisa, 2. ksiki, 3. lm, 4. Pawa, 5. samolotem, 6. ocean, 7. kaw, 8. domu, 9. Anny,
10. Wojtka
VIII.
1. duego, 2. dug, 3. zielona, 4. przystojnym, 5. ciekawej, 6. krtk, 7. wysokim, 8. jasne,
9. nowoczesnego, 10. pomaraczowego
IX.
1. czerwon takswk, 2. pilnym studentem, 3. zimne piwo, 4. interesujc ksik, 5. pikny
ogrd

KLUCZ DO ZADA

241

X.
1. przyjacik, 2. Moniki, 3. Anglii, 4. lekarzem, 5. klinice, 6. domu, 7. Londynem, 8. dom,
9. ogrd, 10. ogrodzie, 11. basen, 12. rodzin
XI.
1. miecie, 2. Krakowa, 3. szkoy, 4. siostry, 5. Krakowie, 6. uniwersytet, 7. koleg, 8. akademiku, 9. histori, 10. lozo
XII.
1. spacer, 2. rzek, 3. osoby, 4. psami, 5. modego chopca, 6. nim, 7. egzaminu, 8. go, 9. stoliku,
10. pracowit dziewczyn
XIII.
1. dziewczyn, 2. rodziny, 3. miasta, 4. pocigiem, 5. autobusem, 6. ogrodu, 7. dziewczyny,
8. kawy, 9. buk, 10. masem
XIV.
1. Marka, 2. ony, 3. miasta, 4. crk, 5. synem, 6. autobusem, 7. ryu, 8. masa, 9. butelk,
10. kawy
XV.
1. szkoy, 2. szkole, 3. koleank, 4. domu, 5. telewizj, 6. chopakiem, 7. telefon, 8. komputerze, 9. gimnazjum, 10. dobr uczennic, 11. telewizji, 12. chopaka, 13. Boeny, 14. psa, 15. spacer, 16. ecie, 17. popularn ecistk
XVI.
1. samolotem, 2. pocigiem, 3. pocigu, 4. ksik, 5. kaw, 6. mlekiem, 7. pitek, 8. Poznania,
9. pocigu, 10. dziwny czowiek, 11. torby, 12. walizki, 13. Wojtka, 14. kanapk, 15. nim, 16. mczyzny, 17. niedziel, 18. niedzieli, 19. pracy, 20. prac, 21. rmie
XVII.
1. Batyk, 2. polskim morzem, 3. Morzem rdziemnym, 4. gry, 5. grach, 6. ma rzek,
7. jezioro, 8. jeziorem, 9. jezioro

242

KLUCZ DO ZADA

Klucz do rozdziau

Moje czy twoje?


Zaimek

I.
1. mj, 2. twoja, 3. wasza, 4. nasz, 5. moje, 6. wasze, 7. twj, 8. moja
II.
1. jego, 2. twoja, 3. jej, 4. ich, 5. nasz, 6. jej, 7. wasza, 8. nasze, 9. mj, 10. moja
III.
1. Czyje, 2. Czyja, 3. Czyj, 4. Czyja, 5. Czyje, 6. Czyj
IV.
1. Czyj jest ten pies? 2. Czyje jest to dziecko? 3. Czyja jest ta zupa? 4. Czyja jest ta sukienka?
5. Czyj jest ten owek? 6. Czyje jest to piwo?
V.
1. swj, 2. Jego, 3. swoim, 4. swoim, 5. Jej, 6. swoj, 7. swojej, 8. Jej, 9. Ich, 10. swoj
VI.
1. was, 2. nimi, 3. was, 4. mnie, 5. tobie, 6. ci, 7. mnie, 8. nich, 9. nim, 10. ni
VII.
1. niego, 2. nami, 3. j, 4. was, 5. ich, 6. mnie
VIII.
1. nim, 2. wami, 3. nimi, 4. nimi, 5. nami, 6. tob, 7. mn
IX.
1. jej, 2. ich, 3. was, 4. mnie, 5. ci, 6. nas, 7. ich
X.
1. My, 2. nim, 3. Was, 4. nimi, 5. nas, 6. je, 7. wy, 8. go, 9. nich, 10. mnie
XI.
1. nami, 2. mnie, 3. Ono, 4. ich, 5. nim, 6. was, 7. ci, 8. jej, 9. nas, 10. nich

KLUCZ DO ZADA

243

Klucz do rozdziau

Wiem, umiem, znam


Czas teraniejszy

I.
1. jeste, jest, 2. jest, jest, 3. jestemy, jestecie, 4. s, jestem, 5. s, jeste, 6. s, jest, 7. jest, jest,
8. jest, 9. jestecie, 10. jestemy
II.
1. jestem, jeste, 2. jeste, jest, 3. jest, jest, jest, 4. jestemy, jestecie, 5. jestecie, s, 6. s, s
III.
1. Ona ma na imi Olga. 2. One maj na imi Maria i Magda. 3. Oni maj na imi Piotr i Pawe.
4. My mamy na imi Ewa i Maciek.
IV.
1. nazywaj si, 2. nazywamy si, 3. nazywasz si, 4. nazywacie si, 5. nazywa si
V.
1. czyta, 2. ogldaj, 3. rozmawiamy, 4. sprzta, 5. biegaj, 6. kocha, 7. czekam, 8. wracasz,
9. suchacie, 10. gra
VI.
1. ma, 2. maj, 3. kocha, 4. uwielbiaj, 5. zaprasza, 6. sucha, 7. masz, 8. suchasz, 9. kochacie,
10. uwielbiamy, 11. mieszkaj, 12. zapraszaj
VII.
1. mieszka, 2. nazywa si, 3. maj, 4. mieszkasz, 5. mieszkacie, 6. maj, 7. mieszkam, 8. nazywaj si
VIII.
1. wiem, 2. jedz, 3. je, 4. wiedz, 5. jesz, 6. jem, 7. wiesz, 8. wiecie, 9. wiemy, 10. jecie
IX.
1. paci, 2. pi, 3. ucz si, 4. robimy, 5. budz si, 6. jedzi, 7. chodz, 8. lubicie, 9. taczy,
10. mwicie
X.
1. lubi jedzi na nartach, ale nie lubi gotowa. 2. lubi gra w karty, ale nie lubi gra w tenisa.
3. lubi sucha muzyki, ale nie lubi gra w szachy. 4. lubi czyta, ale nie lubi rozmawia przez
telefon (telefonowa). 5. lubimy jedzi na nartach, ale nie lubimy jedzi na rowerze. 6. lubisz
podrowa, ale nie lubisz robi zakupw (kupowa).

244

KLUCZ DO ZADA

XI.
1. lubi, 2. lubi, 3. mwi, 4. mwi, 5. dzwoni, 6. pi, 7. robi, 8. lubi, 9. robi, 10. lubi, 11. chodz,
12. pac
XII.
1. wiczy, 2. patrzy, 3. liczy, 4. widzi, 5. tacz, 6. dzwoni, 7. ley, 8. marzy, 9. syszy, 10. ciesz
si, 11. widz, 12. cieszysz si
XIII.
1. musz, 2. musz, 3. musi, 4. musimy, 5. Musimy, 6. musisz
XIV.
1. pisz, 2. kpie si, 3. daje, 4. wstajecie, 5. czeszemy si, 6. wstajesz
XV.
1. pisze, 2. pisze, 3. czesze si, 4. wstaj, 5. wstaje, 6. wstaj, 7. wstajesz, 8. kpi si, 9. kpie
si, 10. kpi si
XVI.
1. moe, 2. moemy, 3. moecie, 4. moesz, 5. mog, 6. moe, 7. mog
XVII.
1. gotujesz, 2. kosztuje, 3. gotuje, 4. studiujemy, 5. kupuj, 6. pracuj, 7. mailujecie, 8. ilustruje,
9. dyskutujecie, 10. choruj
XVIII.
1. jedziesz, 2. je, 3. jed, 4. jad, 5. jecie, 6. jad, 7. jedzi, 8. jedzimy, 9. jedzi, 10. je
XIX.
1. wstaj, 2. robi, 3. gotuje, 4. idziemy, 5. wracamy
XX.
1. wstaj, 2. id, 3. robi, 4. przygotowuje, 5. wcza, 6. suchamy, 7. daje, 8. idzie, 9. opiekuje
si, 10. jedzie, 11. id, 12. pracuj, 13. czytam, 14. pisz, 15. jestem, 16. wracaj, 17. rozmawiamy,
18. je, 19. pijemy, 20. ogldamy
XXI.
1. On gotuje. 2. On gra w szachy. 3. Ona gra w tenisa. 4. Ona pywa. 5. On sucha muzyki.
6. Ona oglda lm. 7. On pisze list. 8. Ona taczy. 9. On czyta. 10. Ona jedzi na rowerze.
XXII.
1. czyta, 2. gra w tenisa, 3. pywamy, 4. suchaj muzyki, 5. tacz, 6. Id do kina.
XXIII.
1. Kasia zna jzyk francuski. 2. Oni mwi po portugalsku. 3. (Wy) znacie jzyk hiszpaski.
4. (Ty) mwisz po rosyjsku. 5. (Ja) znam jzyk arabski. 6. (My) mwimy po wosku.

KLUCZ DO ZADA

245

XXIV.
1. chodzimy, idziemy, 2. chodzicie, idziecie, 3. chodzi, idzie, 4. chodzisz, idziesz, 5. chodz, id
XXV.
1. jed, jad, 2. jedzi, jedzie, 3. jedzi, jedzie, 4. jed, jad, 5. jedzisz, jedziesz
XXVI.
1. idzie, 2. wsiada, 3. jedzie, 4. wysiada, 5. jad, 6. chodz, 7. wsiadaj, 8. jad
XXVII.
1. umiem, 2. zna, 3. wiemy, 4. znaj, 5. umiecie, 6. znaj, 7. umie, 8. wie
XXVIII.
1. umie, 3. umie, 5. zna
XXIX.
1. umie, 2. umiemy, 3. znamy, 4. wiemy, 5. wiem, 6. wiecie, 7. znacie, 8. znaj, 9. wiedz, 10. umie

246

KLUCZ DO ZADA

Klucz do rozdziau

Uczyem si ca noc!
Czas przeszy

I.
1. c, 2. b, 3. c, 4. a, 5. c, 6. a, 7. b, 8. c, 9. a, 10. c
II.
1. robia, 2. by, 3. uczyli si, 4. ogldali, 5. mieszka, 6. jedzia, 7. szedem, 8. mylelimy,
9. wiedziaam, 10. czytay
III.
rano: 1. wstawa, 2. my zby, 3. ubiera si, 4. jad niadanie, 5. szed do szkoy, przed poudniem: 1. uczy si, 2. rozmawia z kolegami, 3. gra w pik, w poudnie: 1. wraca do domu,
2. jad obiad, po poudniu: 1. robi zadanie domowe, 2. sucha muzyki, 3. oglda telewizj,
wieczorem: 1. jad kolacj, 2. bra prysznic, 3. czyta, 4. spa
IV.
1. szed, by, 2. sza, bya, 3. szam, byam, 4. szymy, byymy, 5. szli, byli, 6. szlimy, bylimy,
7. szede, sza, 8. szlicie, szycie
V.
1. Jadem makaron. 2. Jadam kiebas. 3. Jadymy czekolad. 4. Oni jedli jajko. 5. One jady
zup. 6. Kamil jad kurczaka. 7. Michalina jada lody. 8. Jedlimy mid. 9. Jadymy banana
i jabko. 10. Jedlimy ryb.
VI.
1. mogam, 2. mogymy, 3. mg, 4. moglimy, 5. mogli, 6. mogli, 7. mogy, 8. mogli, 9. mogymy, 10. moga, 11. moglicie
VII.
1. mylaa, 2. umia, 3. leaam, 4. wiedzielimy, 5. wiedziaycie, 6. widziaem, 7. musiaa,
8. miaymy, 9. umieli, 10. musiay
VIII.
1. chodzi, 2. uczy si, 3. poznawa, 4. studiowa, 5. pracowa, 6. podrowa, 7. zdobywa,
8. Pisa, 9. jedzi, 10. czyta
IX.
1. jedziem, 2. da, 3. mogem, 4. marzyem, 5. zwiedzalimy, 6. pywalimy, 7. zaproponowa,
8. powiedzieli, 9. przedstawia, 10. zakochaem si

KLUCZ DO ZADA

247

X.
1. nie byo go w klasie. 2. My jedlimy obiad. 3. Ty wiedziaa o tym. 4. Szam do lekarza. 5. On
jecha do Warszawy. 6. Mogem to zrobi. 7. Nie mogymy ci odwiedzi. 8. Oni jedli makaron. 9. Chcielimy obejrze ten lm. 10. Koty leay na ku.

248

KLUCZ DO ZADA

Klucz do rozdziau

Bd si umiecha
Czas przyszy

I.
1. bdziesz, 2. bdzie, 3. bdzie, 4. bdziemy, 5. bdziecie, 6. bd, 7. bd
II.
1. b, 2. c, 3. a, 4. a, 5. b
III.
1. bd czytay, 2. bdziemy pisali, 3. bdziecie piy, 4. bdzie kupowa, 5. bd suchali
IV.
1. bdziemy teraz czyta, 2. bdziemy teraz gra w tenisa, 3. bd teraz gra na fortepianie,
4. bdzie teraz taczy, 5. bd teraz gotowa, 6. bd teraz spa
V.
1. Ty bdziesz czytaa ksiki. 2. On bdzie pracowa w ogrodzie. 3. My bdziemy pisali
e-maile. 4. Wy bdziecie gra w tenisa. 5. Ja bd sprzta mieszkanie. 6. Dziecko bdzie
uczyo si rysowa. 7. Ta lekarka bdzie leczy dzieci. 8. Ten aktor bdzie wystpowa w lmie. 9. Studenci bd pisali test. 10. Dziewczyny bd gotowa obiad.
VI.
1. moga, 2. chciaa, 3. musieli, 4. musieli, 5. moga, 6. chcieli, 7. mogli, 8. musia, 9. chciaa,
10. mogy
VII.
1. bd chciaa, 2. bd musiaa, 3. bdziesz mg, 4. bdziesz chcia, 5. bdziemy musieli,
6. bdziemy mogli, 7. bd musieli, 8. bd chcieli, 9. bdzie chcia, 10. bdzie mg
VIII.
1. bd odwiedzaa, 2. bdziemy chodzili, 3. bdziemy pywali, 4. bdziesz robi, 5. bd,
6. bd jedzi, 7. bd zwiedza, 8. bd pisa, 9. bd czytay, 10. bd suchay
IX.
1. bd wstawa, 2. bd szed, 3. bd robi, 4. bdzie budzia si, 5. bdzie gra,
6. bdziemy chodzili, 7. bdzie opalaa si, 8. bd odwiedzali, 9. bd bawiy si, 10. bdzie gotowaa, 11. bdziemy czytali, 12. bdziemy ogldali, 13. bd jedziy, 14. bdziemy rozmawiali

KLUCZ DO ZADA

249

X.
1. Kiedy bdzie jad obiad, bdzie sucha radia. 2. Kiedy bdziesz pi herbat, bdziesz czyta gazet. 3. Kiedy bdziemy chodzili po lesie, bdziemy zbierali grzyby. 4. Kiedy bd
pracowali, bd zarabiali pienidze. 5. Kiedy bdziecie uprawiay sport, bdziecie zdrowe.
6. Kiedy bdzie zima, bdzie pada nieg. 7. Kiedy bd wakacje, bdziemy spali dugo.
8. Kiedy Dominika bdzie graa na gitarze, bdziemy pieway. 9. Kiedy Krystyna bdzie we
Francji, bd czsto do niej telefonowa. 10. Kiedy Kacper bdzie robi zakupy, bdzie paci
kart.

250

KLUCZ DO ZADA

Klucz do rozdziau

Ucz si jzyka polskiego, ale jeszcze si nie nauczyem


Aspekt dokonany i niedokonany w czasie przeszym

I.
1. k, 3. i, 4. h, 5. f, 6. j, 7. c, 8. d, 9. b, 10. g, 11. a
II.
1. posprzta, 2. my si, 3. ubra si, 4. zrobi, 5. wstawa, 6. pj, 7. wrci, 8. dzwoni,
9. przygotowa, 10. zaatwi
III.
1. kupi, 2. bra, 3. wybra, 4. powiedzie, 5. budowa, 6. koczy, 7. zje, 8. wypi
IV.
1. z-, 2. prze-, 3. po-, 4. wy-, 5. na-, 6. u-, 7. na-, 8. za-, 9. z-, 10. poV.
1. budowali, zbudowali, 2. kupowaa, kupia, 3. robiam, zrobiam, 4. czytae, przeczytae,
5. pisaa, napisaa, 6. pilimy, wypilimy
VI.
1. zaprosi, 2. przeczyta, 3. robia, 4. przyszli, 5. napisa, 6. obejrze, 7. obejrza,
8. powiedzia
VII.
1. poszedem, 2. ugotowaa, 3. zjad, 4. uczyem si, suchaem
VIII.
1. wstajemy, wstaymy, 2. pij, wypiem, 3. chodzisz, posza, 4. jedz, zjedli, 5. spdzacie,
spdzilicie
IX.
1. wstaj, 2. zobaczya, 3. skoczya, 4. napisaam, 5. gotuje, 6. zjade, 7. dalimy, 8. mwi,
9. kupili, 10. robiam
X.
1. spotykaa si, 2. spotkaa, 3. spnia si, 4. spni si, 5. czekaa, 6. przyszed, 7. powiedzia, 8. zje, 9. wypi, 10. zaprosi, 11. powiedziaa, 12. napisaa, 13. przeczytaa, 14. pisaa,
15. oddawaa

KLUCZ DO ZADA

251

XI.
1. wstawaa, 2. umya si, 3. ubraa si, 4. ubieraa si, 5. posprztaa, 6. sprztna, 7. zrobia,
8. przygotowaa, 9. obudzi si, 10. budzia, 11. wsta, 12. zjad, 13. poszli, 14. wrcili,
15. posza
XII.
1. poszlimy, 2. poszed, 3. posza, 4. poszy, 5. poszede, 6. poszed, 7. posza, 8. poszed,
9. posza, 10. poszo
XIII.
1. wziam pdzle i farby, 2. wzie piro i papier, 3. wzia ywy, 4. wzi dokumenty,
5. wzia yk i n, 6. wzio pik i rower, 7. wzilimy mikrofon, 8. wziymy noyczki
i grzebie, 9. wzilicie lekarstwa, 10. wziycie kwiaty, 11. wzili rakiet, pik do tenisa
i szorty, 12. wziy walizk, plecak i plan miasta
XIV.
1. Kiedy podrowaa po Egipcie, kupia pergamin. 2. Kiedy wsiada do tramwaju, zobaczy
Jol. 3. Kiedy jechaa pocigiem, poznaa Piotrka. 4. Kiedy bylimy w Krakowie, zwiedzilimy
Wawel. 5. Kiedy szycie ulic, spotkaycie Marcina. 6. Kiedy byli na wakacjach, nauczyli si
hiszpaskiego. 7. Kiedy chodziy do szkoy, poznay wielu przyjaci.
XV.
1. Kiedy sprztae mieszkanie, przyszed Marek. 2. Kiedy pracowa, zadzwonia Marta.
3. Kiedy czytaa, zacz pada deszcz. 4. Kiedy rozmawiaymy, przysza Dorota. 5. Kiedy szlicie ulic, zdarzy si wypadek. 6. Kiedy spali, zatelefonowa Jurek. 7. Kiedy oglday lm,
przyszed ssiad.

252

KLUCZ DO ZADA

Klucz do rozdziau

Jutro zrobi zadanie domowe!


Aspekt dokonany i niedokonany w czasie przyszym

I.
Czasowniki niedokonane (aspect imperfect)

Czasowniki dokonane (aspect perfect)

odpoczywa

bdziemy odpoczywa
(bd, bdziesz odpoczywa)

pojecha

pojad, pojedziemy
(pojad, pojedziesz)

nurkowa

bdziemy nurkowa
(bd, bdziesz nurkowa)

wzi

wemiemy
(wezm, wemiesz)

pojecha

pojedziemy
(pojad, pojedziesz)

opala si

bdziemy opala si
(bd, bdziesz opala si)

zwiedzi

zwiedzimy
(zwiedz, zwiedzisz)

mieszka

bdziemy mieszka
(bd, bdziesz mieszka)

spotka si

spotkamy si
(spotkam si, spotkasz si)

zwiedza

bdziemy zwiedza
(bd, bdziesz zwiedza)

zrobi

zrobimy
(zrobi, zrobisz)

wrci

wrcimy
(wrc, wrcisz)

II.
1. zadzwoni, 2. pojedziemy, 3. obejrze, 4. Zjem, pjd, 5. Kupi, 6. zaprosicie, 7. wypijesz,
8. przeczyta, 9. napisa, 10. przyjd
III.
1. pojedzie, 2. wstanie, 3. umyje si, 4. ubierze si, 5. zje, 6. wypije, 7. pjdzie, 8. spotka si,
9. spdz, 10. bd chodzi, 11. bd je, 12. bd sucha, 13. wrci, 14. bdzie si uczy
IV.
1. pomog, 2. pojedziesz, 3. pomoesz, 4. pojedziemy, 5. kupimy, 6. zjemy, 7. wypijemy, 8. pjd,
9. pjdziesz, 10. pojad, 11. pojad, 12. zapomnisz
V.
1. pojad, 2. bdziemy pisa/pisali, 3. wypijecie, 4. kupi, 5. bd, 6. zje, 7. bd czyta/czytaa,
8. pjdziemy, 9. ugotujesz, 10. bd kpa si/kpali si
VI.
1. pojad, 2. bd studiowa/studiowaa, 3. bd tumaczy/tumaczya, 4. bd moga,
5. spotkam, 6. wrc, 7. bd mie/miaa, 8. kupi, 9. bd jedzi/jedzia, 10. bd oglda/
ogldaa

KLUCZ DO ZADA

253

VII.
1. pjd, kupi, 2. bd oglda/ogldali, 3. ugotujesz, 4. bdziemy uczy si/uczyli si, 5. pojedzie, 6. bd pi/pi, 7. skocz, 8. bd je/jada, 9. bdziemy gra/gray, 10. zatelefonuje,
11. posprztamy
VIII.
1. napisz jutro, 2. posprztam jutro, 3. zrobimy jutro, 4. ugotuj jutro, 5. pjd jutro, 6. kupimy
jutro, 7. zadzwoni jutro, 8. przeczytam jutro, 9. obejrzymy jutro, 10. zaprosimy jutro
IX.
1. pjdziemy, 2. pojedzie, 3. Pjdziecie, 4. Przyjad, 5. Pojedziesz, 6. wej, 7. wyjecha, 8. wyjdziesz, 9. wyjd, 10. przyjd
X.
1. Jeeli skoczysz medycyn, to bdziesz pracowa/pracowa w szpitalu. 2. Jeeli wyjedziecie
na studia do Warszawy, bdziecie musieli kupi mieszkanie. 3. Jeeli on bdzie mie/mia pienidze, pojedzie do Londynu. 4. Jeeli przeczytamy ksik, oddamy j do biblioteki. 5. Jeeli
oni kupi dobre buty, bd chodzi/chodzili po grach. 6. Jeeli ona przyjedzie do Krakowa,
zwiedzi Wawel. 7. Jeeli wezm rakiet tenisow, bd gra/gra w tenisa. 8. Jeeli napiszemy
list, pjdziemy na poczt. 9. Jeeli bd mie/miaa psa, bd chodzi/chodzia z nim na spacery. 10. Jeeli ona bdzie chora, nie bdzie pracowa/pracowaa.

254

KLUCZ DO ZADA

Klucz do rozdziau

Ojej, nic nie pamitam!


wiczenia powtrzeniowe. Czasownik

I.
Tomek: -am, -asz; Ania: -em, -esz; Adam: -,-isz/-ysz; Justyna: -, -esz
II.
-, -esz: wstaje (wstawa, wstaj, wstajesz); bierze (bra, bior, bierzesz); kupuje (kupowa,
kupuj, kupujesz); jedzie (jecha, jad, jedziesz); cauje (caowa, cauj, caujesz); pisze (pisa,
pisz, piszesz); pije (pi, pij, pijesz); idzie (i, id, idziesz)
-, -isz/ysz: mwi (mwi, mwi, mwisz); robi (robi, robi, robisz); lubi (lubi, lubi,
lubisz)
-am, -asz: ma (mie, mam, masz); wsiada (wsiada, wsiadam, wsiadasz); spotyka si (spotyka si, spotykam si, spotykasz si); czyta (czyta, czytam, czytasz); wraca (wraca, wracam,
wracasz); oglda (oglda, ogldam, ogldasz)
-em, -esz: je (je, jem, jesz)
III.
1. Tomek jedzie na rowerze. 2. Kasia i Ola id na spacer. 3. Marta jedzie samochodem. 4. Pasaerowie jad tramwajem. 5. Dzieci jad autem.
IV.
i: ty idziesz; on/pan/ona/pani/ono idzie; wy idziecie; oni/pastwo/one id
jecha: ja jad; on/pan/ona/pani/ono jedzie; my jedziemy; oni/pastwo/one jad
V.
1. jad, 2. idziesz, 3. id, 4. jad, 5. idzie, 6. id, 7. jedzie, 8. idziemy, Idziesz, 9. jedziesz,
10. jedzie
VI.
pieszo i, dk pyn, na rolkach jecha, rowerem jecha, piechot i, autobusem jecha,
promem pyn, autem jecha, pocigiem jecha, tramwajem jecha, samochodem jecha,
balonem lecie, statkiem pyn, aglwk pyn, helikopterem lecie, metrem jecha, takswk jecha, kajakiem pyn, busem jecha
VII.
1. id, 2. chodzi, 3. sza, 4. posza, 5. chodzi, 6. pj, 7. jed, 8. pojecha, 9. jad
VIII.
1. czyta, lubi, 2. uczycie si, 3. chodzimy, 4. nie lubisz, 5. nie umie, chodzi, 6. masz, 7. tacz,
8. moe, 9. wiesz, 10. idziecie, 11. jedzisz, 12. rozmawia, 13. przepraszam, 14. spotykam si,
15. jemy, 16. kupujesz, ogldasz, 17. zna, 18. pije, 19. parkuj, 20. uprawiasz

KLUCZ DO ZADA

255

IX.
1. wsta, 2. umy si, 3. ubra si, 4. pojecha, 5. Wrci, 6. maj, 7. ogldaj, 8. jedz, 9. id,
10. rozmawiaj, 11. bdzie robi/robi, 12. bdzie pracowa/pracowaa, 13. bdzie sucha/suchaa, 14. bdzie czyta/czyta
X.
1. budz si, 2. wstaam, 3. umyam si, 4. ubraam si, 5. miaam, 6. poszam, 7. spotkaam, 8. pracuje, 9. by, 10. denerwowa si, 11. przyszlimy, 12. zjadam, 13. byam,
14. mam, 15. poszam, 16. zamwiam, 17. wrciam, 18. pracowaam, 19. czytaam,
20. rozmawiaymy, 21. wstan, 22. spni si, 23. bd mie/miaa, 24. zrobi

256

KLUCZ DO ZADA

Klucz do rozdziau

Dobrze si czujesz?
Przyswek

I.
1. le, 2. interesujcy, 3. miy, 4. wspaniale, 5. wietnie, 6. wysoka, 7. znakomicie, 8. sabo,
9. elegancko, 10. szybko
II.
1. zimno, 2. trudny, 3. mrony, 4. wysoko, 5. tanio, 6. droga, 7. dugi, 8. dugo, 9. daleko,
10. blisko
III.
1. Jak, 2. Jak, 3. Jaki, 4. Jakie, 5. Jak, 6. Jakiej, 7. Jak, 8. Jak, 9. Jak, 10. Jaka
IV.
1. Jak wyglda Robert? 2. Jaka jest Anna? 3. Jak si czujesz? 4. Jak Zoa mwi po polsku?
5. Jaka jest ta ksika? 6. Jak maluje Maciej? 7. Jak czuje si Artur? 8. Jaki jest Pawe? 9. Jak
pisze Daniel? 10. Jak jest dzisiaj?
V.
1. Zimno mi. 2. Gorco mi. 3. Nudno mi. 4. Sabo mi. 5. Wesoo mi. 6. Smutno mi. 7. Niewygodnie mi. 8. Niedobrze mi.
VI.
1. adnie, 2. cicho, 3. gono, 4. brudno, 5. gorco, 6. wesoo, 7. dugo, 8. czysto, 9. zimno,
10. nudno
VII.
1. zimno. Tutaj jest zimno. 2. ciepo. Tutaj jest ciepo. 3. duszno. Tutaj jest duszno. 4. gorco.
Tutaj jest gorco. 5. wesoo. Tutaj jest wesoo. 6. smutno. Tutaj jest smutno. 7. cicho. Tutaj
jest cicho. 8. gono. Tutaj jest gono. 9. chodno. Tutaj jest chodno. 10. brzydko. Tutaj jest
brzydko. 11. brudno. Tutaj jest brudno. 12. czysto. Tutaj jest czysto. 13. adnie. Tutaj jest adnie. 14. brzydko. Tutaj jest brzydko.
VIII.
1. brzydko, 2. piknie, 3. czysto, 4. brudno, 5. spokojnie, 6. elegancko, 7. ciekawie, 8. pynnie,
9. krtko, duo
IX.
1. Dzisiaj jest deszczowo. 2. Wczoraj by burzowy dzie. 3. Jutro bdzie pogodnie. 4. Wczoraj
by zimny dzie. 5. Jutro bdzie upalnie. 6. Dzisiaj jest chodny dzie. 7. Dzisiaj jest mrono.
8. Jutro bdzie wietrzny dzie. 9. Wczoraj byo mglisto. 10. Dzisiaj jest ciepy dzie.

KLUCZ DO ZADA

257

X.
1. Stycze by mrony. 2. W kwietniu byo ciepo. 3. Maj by deszczowy. 4. W padzierniku byo
pogodnie. 5. Sierpie by upalny. 6. W lipcu byo sonecznie. 7. Czerwiec by burzowy. 8. We
wrzeniu byo chodno.

258

KLUCZ DO ZADA

Klucz do rozdziau

Sklep jest obok kina, za aptek


Przyimek

I.
1. w budzie, 2. przed bud, 3. za bud, 4. na budzie, 5. pod bud, 6. nad bud, 7. obok budy
II.
1. na, 2. do, 3. na, 4. na, 5. z, 6. do, 7. z, 8. do
III.
1. na, 2. na, do, 3. u, 4. do, 5. u, 6. na, 7. u, na, 8. na, do, 9. na, 10. do, do
IV.
1. przy, 2. obok, 3. obok, 4. przy, 5. obok, 6. przy
V.
1. do, na, 2. do, na, 3. na, do, 4. do, na, 5. na, na, 6. na, do, 7. na, do, 8. na, do, 9. do, na, 10. na, na,
11. na, na, 12. na, do
VI.
1. na, 2. na, do, 3. do, na, 4. na, 5. na, 6. do, na, 7. do, na, 8. do, na, 9. na, na, 10. na, do
VII.
1. w, 2. nad, 3. w, 4. w, 5. w, 6. w, 7. nad, 8. nad, 9. nad, 10. nad, 11. nad
VIII.
1. w, 2. w, 3. na, 4. na, 5. w, 6. w, 7. na, 8. na, 9. na, 10. w
IX.
1. do, 2. z, 3. do, 4. od, 5. do, 6. z, 7. do, 8. od, 9. do, 10. z
X.
1. na, 2. z, 3. do, na, 4. na, w, 5. od, z, 6. u, w, 7. u, na, 8. w, 9. w, do, 10. na, na
XI.
1. w, 2. do, 3. Z, 4. do, 5. do, 6. o, 7. W, 8. na, 9. na, 10. do
XII.
1. dla, 2. na, 3. pod, 4. z, 5. nad
XIII.
1. nad, 2. w, 3. W, 4. u, 5. do, 6. z, 7. do, 8. o, 9. na, 10. na

KLUCZ DO ZADA

259

XIV.
1. Obok, 2. Na, 3. nad, 4. do, 5. na, 6. do, 7. w
XV.
1. dla, 2. z, 3. w, 4. Pod, 5. Przy, 6. Na, 7. Na, 8. Nad, 9. Na, 10. obok/koo
XVI.
1. do, 2. Na, 3. przy, 4. pod, 5. Obok/Koo
XVII.
1. do, 2. w, 3. na, 4. do, 5. z, 6. na, 7. Na, 8. na, 9. w, 10. do, 11. Z, 12. do, 13. Po, 14. we, 15. po
XVIII.
1. O, 2. z, 3. do, 4. U, 5. o, 6. na, 7. do, 8. do, 9. z, 10. w, 11. o, 12. na, 13. koo/obok, 14. w, 15. do,
16. z, 17. do

260

KLUCZ DO ZADA

Klucz do rozdziau

To ju wiesz!
wiczenia gramatyczne i nie tylko

I.
1. Jakub na kolacj je kanapk z szynk i pije herbat. 2. Oni na podwieczorek jedz ciasto
i pij kaw z mlekiem. 3. My na obiad jemy zup pomidorow, kurczaka z frytkami i pijemy
kompot. 4. Ty na drugie niadanie jesz saatk owocow i pijesz sok pomaraczowy.
II.
1. Ona codziennie pije mleko na niadanie. 2. Ja nie lubi czyta nudnej ksiki. 3. W sobot
on zawsze chodzi do kina. 4. Co ty mylisz o nim? 5. On nie ma samochodu. 6. Ona codziennie je ryb na obiad. 7. Ja nie lubi pi czarnej kawy. 8. W niedziel on zawsze chodzi do teatru. 9. Robert studiuje literatur polsk. 10. On nie ma syna.
III.
1. Id na Rynek/do Rynku. 2. On idzie do kina. 3. Ona idzie do teatru. 4. One id do lasu.
5. Oni id na dworzec. 6. Idziemy na plac. 7. Idziemy do restauracji. 8. Id na poczt. 9. Oni id
na uniwersytet. 10. On idzie do parku.
IV.
1. Zoa idzie na poczt. 2. Piotrek idzie do sklepu. 3. Dzieci id do szkoy. 4. Ludzie id na przystanek autobusowy. 5. Id na uniwersytet. 6. Idziemy do restauracji.
V.
1. Kupiam butelk wina. 2. Mieszkam w Madrycie. 3. Czekam na tramwaj. 4. Nie lubi kawy.
5. Dywan ley przed kiem. 6. Interesuj si literatur francusk. 7. Sucham muzyki klasycznej. 8. Studiuj lozo.
VI.
1. Beata mieszka w Warszawie. 2. Zosia bya na wakacjach nad morzem. 3. Jacek jedzie na
wakacje nad morze. 4. Studentki id na przystanek. 5. Dziewczyny czekaj na tramwaj na
przystanku.
VII.
1. Jej nie ma w klasie. 2. My nigdy nie jemy kolacji. 3. W ogrodzie nie ma trawnika. 4. W domu
nie byo duego psa. 5. Ich nie bdzie tu jutro. 6. To nie jest dom. 7. On nie jest profesorem.
8. Marek nie ma siostry. 9. Nie lubi Oli. 9. Dziewczyny nie lubi mleka.
VIII.
1. Nie ma ci w domu. 2. Jego nie ma w sali. 3. Jej nie ma na koncercie. 4. Dziecka nie ma
w parku. 5. Nas nie ma w szkole. 6. Ich nie ma na uniwersytecie. 7. Ich nie ma w kinie. 8. Jej
nie ma w restauracji.

KLUCZ DO ZADA

261

IX.
a. 1. Samochodu nie ma na parkingu. 2. Soku nie ma na stole. 3. Chleba nie ma na talerzu.
4. Dziewczyny nie ma w teatrze. 5. Chopca nie ma w kinie. 6. Dziecka nie ma w parku. 7. Kota
nie ma na soe. 8. Ry nie ma w ogrodzie. 9. Komputera nie ma na biurku. 10. Sera nie ma
w lodwce.

b. 1. Marka nie byo na koncercie. 2. Julii nie byo na play. 3. Siostry nie byo w szkole.
4. Brata nie byo w grach. 5. Takswki nie byo na ulicy. 6. Lekarza nie byo w szpitalu.
7. Ksiki nie byo w bibliotece. 8. Zeszytu nie byo na pce. 9. Dywanu nie byo na pododze.
10. Klucza nie byo w kuchni.
c. 1. Jej nie bdzie w restauracji. 2. Nas nie bdzie na basenie. 3. Was nie bdzie na konferencji. 4. Ich nie bdzie na spotkaniu. 5. Ich nie bdzie w kawiarni. 6. Mnie nie bdzie w domu.
7. Pocigu nie bdzie na dworcu. 8. Samolotu nie bdzie na lotnisku. 9. Listu nie bdzie na
poczcie. 10. Talerza nie bdzie w kredensie.
X.
1. graj w tenisa, 2. gra na saksofonie, 3. graj w ruletk, 4. graj w bilard, 5. gra na trbce,
6. graj w koszykwk, 7. gra na fortepianie, 8. gra na gitarze, 9. graj w karty, 10. graj w siatkwk, 11. gra na ecie, 12. graj w pik non
XI.
1. Ona idzie spa o dziesitej, 2. Film zaczyna si o wp do sidmej, 3. Oni id do szkoy za
dwadziecia sma, 4. Oni maj kurs jzyka polskiego o pitej, 5. Gram w tenisa pitnacie po
dziewitej, 6. Jemy kolacj o wp do smej, 7. Mam wizyt u dentysty dwadziecia po dziesitej, 8. Robi zakupy o czwartej
XII.
1. b, 2. c, 3. c, 4. a, 5. b, 6. a, 7. c, 8. a, 9. a, 10. c
XIII.
2. e, 3. g, 4. f, 5. a, 6. b, 7. c
XIV.
Kiedy? za dwa lata, trzy miesice temu, za pi lat, przedwczoraj, sto lat temu, rok temu
Jak czsto? co minut, co niedziel, trzy razy dziennie, co godzin
Jak dugo? przez sekund, przez cay dzie, przez chwil, przez dziesi lat
XV.
1. wieci soce, 2. pada, 3. jest pochmurno, 4. wieje, 5. jest burza, 6. pada i wieje, 7. wieci
soce i wieje, 8. jest burza i wieje

262

KLUCZ DO ZADA