You are on page 1of 28

Kara mİzaha

AK engel!
liTAN8UL'daN<)'l<nTdi<~
.. !CHfliKartalBdediıui,ma>t'
Kanal'dıblllurunıai'.... mÜi.ily<'
"'n Iı<)klini)-.pmal"k;l'."·,rd"
AH'li m.d~ Lı)~kri 'l~ blkıc
Şiifkriküfii, .. h:ık'",'doIn.ı.ı...

çEVREci TÜRK iKliM


ORUCUNDAY
~~~N;d~~=Lı:ıı~.-:"~~iı~ oy
ıUıılii''üııı(>nICII·ıdı4·iiııo:iprınii _ _ ~'"
Gr=pı:aı:e·in,IJ;deıtizDifttıönL.EI~""'"
""lUsMnkaıılolı)«'l\iıtircI:1ıtıoo»h:ınıııd;ı",·
b:;ırmiIIDJilJI_0l11l'.t.lı9,1leniııı
""""""l.~lıiı=:tAın>.bo~"'bir.n-

~::=~.~~~
DAN BROWN: J] 'KAvıp SEM80L'iln )_n Daıı

~~~~~IÇ ~=!.Sif::~:
IsviçRESAC;IGEMIAZIYAAlDl

Sırada yabancı
Işçiler var

jinsan Hakları'nda
ihlaller diz boyu ABD BÖYLE BUYURDUl

Türkıye cepheye
çağrılıyar
~"'DUlu"'G!lv<ol;kD.ınqnunoo',!<nt'"
ı.o .... ı. ..... 'I'IlfIil'<'nlnMs>nl$Lln·<i>op<-
,,,,,,,,'md,b<ıtrnık,bu~NATOgıl'
<Oo<"ıı..ı.ıı.ıU"m3ond>nAli:on;;un'd,>k;
b>rn."n Soon!<yA. M<C!uyw' 1". bö,;;l
........"";,..dd)'><Jtuuoolli<dl. ..'_

HARITA MÜHENOlSLER!

Kamu varlıkları
TOKI kıskacında

·DUIOllllilTlII.Of4Il,POıIIPcyırn'

U~~~~~;::ı~=1~9~'ı;.~:
,",Iu'nol. ijuo« " kO<iI"'u>mcl<y< ........ bl
"""OLI=r.I<oI<l'QJl4.pro«'!Q"<i.~_<lu

;::ı':.~~iiı~~~<~I~a~'fI'l:'I;~:;:
m"'ı. Kurtlm lin« dOOul"n ol.,..." InC<L<OLL ..
~~s~a,~~~i:t:~~ =rı~~ı;:~~~~~~~~.d~j; (ABBARDEMIRCI
Barış umudumuz

jCemaate dokunan yanar'


TÜRK TASIPLERI BIRLI(;1:
tükenmeyecek
Salgın ilan edilsin,
katkı payı kalksm
nTT1l,II,N,rlrtl,"nolo>'l'"lOnmlkod<k CHP'li Ahmet Ersin Adalet Bakanı Ergin'e, "cemaatlere
içi" Ş;tl'-':l!>hnhto·""....ıg.n'll.>n<ım<>1
"h,..k<olaen;,hk ..th11»,ct>O'ti"'<rit" dokunanları yakarım mesajı mı veriyorsunuz?" diye sordu
"""''';nk.o''''''p.>Y'mk.oldınn>~"ln''''.
&.bIllundu.nıı·!l>.ıb>k.on .. EI;<in,l\>.b-
:;::(i~i:~I~':~cogt~~~'~~·
TORK ECZACıLAR BIRLIGI:
Eylemci eczacılar
tehdit ediliyor
..'N"E<>ı.... ,Si,llii.""''''s/lnQ ........
Iklimiçin
EE:ı;~=~~~~:::';r~K~: gece nöbeti
=.,.. ırn>ÇWn'l"'<ı1<m<k.onl"""",I" .. Kop.n"'~· ••
ıib!IM"mI<l"~'lll"ktonnık'lj"l<dI,''''n i~ii ... '1"•• 1
._~.n.

KEY TBMM'DE KABUL EOjLCI .'.t....I.' ......


<tlL ~i' •• ~.
Yeni kanun müjde ~ .. ıa.ll•• "< .
'~i' .
değilmakyaj ••nn· ''''''''.

~~\ g:;;;t,ı:",~:t.Ki;";;;;iıdr;:

~tti;
1,lgOmlliku "T..<I.b»un;;ln·So<un
h.lımn.ı" pü"'id,;-.ı..:ıı...,....
~1iaırrLadaı yetişg!f1J
l'I'IüdlÜJ!i'I'eli~e
~Y~~ li'ıilp~
~ç.nuJ.:ın:d.ı~ln
v<N.. ,cddirıl-\oc.>g;bimillil<.>hr;ım;.,..
ı.nz",,:~imıcrininkulbrulm.ı!;IN. .tJa-
d>S'>ÇU>MüjdoMm!uştrıtnouı--oyo"
\, ~hiı' Milli Egitim Miid\irii Ibrohim
• Ceyı.n.~~1u.4'le

Şehit babasını sadece


fotoğrafla tanıyacak
şElliTU.nwı(~H.runAısl.nı",.Y'ln.eşiDe-
melNsl.ınba~ """"",lI)rmuıe2yaprıda!<lkızl •.
!
nZo/ı,.Dör<hii1eak"yl<kbclıcldcr iZCyncps....

=~~'~:,~~'~~~n>;IJ,ı::IJ!:OiI!ııo:.
• ...ıı.1EI
Dışişleri Bakanı Davutoğlu'ndan ABD'de sert sözler:

ilSRAjl SUç iŞLEDi


"Gazze'de kullanılan fosfor bombaIan suçtu. Ancak bögNllizde

'm'i=I:=~."'i"'_"9Ö"""'_i'.
gud.b.,nşlçindengoku ....
">ayoo;a1ış'ıtuu,rade
• 1 •• i.

~':Is~l~~~ .... • •
bozuklul;urıu

"2~'d('~~
y.ptı f<>skır ~
bomb.,lo"ylo
d~'~I~d;
uriye(
ttÇOK! ÇOK! ÇOK!
ÇOKVAY)NEVI..ÇOKKiTAP.
ÇOK iNOlRIM ... ÇOKTAI(SiT.
« COKDAHAKOLAY.
o ,

Büyükelçi Şensoy, Erdoğan-Obama görüşmesine katılamayan Davutoğlu ile tartışh YAŞ koral"lyla ihraç edileıı
/0 a....kere AKP sahip Çıktı

Sürpriz istifa Ordu attı


bakanlık
işe aldı
Bakan katılmak lSUdl Washinglon Bi;·
GAZZE OPERASYONU NOZHET KANDEMIR' ı"ÜkelçlligiiloAnk>ra:ınısmd>bj,<ün.>diry:ı.
şal'a"gerilimn>$l>akanl:nloga"""MJO:d.
ı"1\1; """'lndakrilO dllnilşı(\. Anb<o'nın, Er·
Davutoğlu: Devlet ciddiyeti dotaniIcOb:ıTll3·n,"Ilc:)·ll7sar.ly'daki~
"""....,..wıI\lerib.""" ..nnuıd.ıbuJJ ..... yö. \·üks.ki\sl<crlŞ(ıı:o.(YAŞ)l:=nyb.T"",Ş;_

ısrail suç işledi için sakıncalı niind<:kiisıcgini BlIyiikclçiŞmooy"ilotıigi


caklkyuS=Y"'&elirıditin<kıı/iriiınJ<Jlinlm
...... \:ıhlIKu","'kri·t'ld<nilıraçcdilenIOsuMY'''
"""'Mym2007,.. ı003yoll.nntlaEncıjiBa_
l»şay:ıpılacag'"'nög",",ld;S;tıclinildi. h"lıg,'nda gllre>'< bo.ıı.dıgı "".y. ~ıkıı
°r"~oiub:ını""",,,",nU\"l"ı,",l.. l:>IJWo;.h'nı;ı<mllil)ıll;,k"iK...ırnu'.
,,"1-s..i)'<.lsnıl.F,h"mveı.r.;l_lOhnan E/dotaı1V<Ihvul<>tIu ...... cııxırr...y ..}... BllyllkelçUlQeby-passGönlım<:yc.I,". YAŞI:or.ınyl••hl....UMyl.. "<>S('ob.yla.
il;,k.ımni"~<unlugwıu\>ı:I"'<1IDL' n".glıriIı",.k;".>~,kblljilk.lçiyiuzık m>y:uın.k.nDaVllI<>ılu"nun.Şen<oy"."T •• nnbllj'OkbOliimilnOn .. ;nit::aifaaliyeıleri .....
<kniyloTSI<:yleiliıigik<siliyo<.

i~:i~;=~;~r:I:Fk~i~~
\lll";I:lok,",I>3\'1nOiN,\>uQI""f1k <\ltIIlıl:<tılomiJÖOl.rnltini ......WlOn·'"
.nı"odıkid<ngoyil.....,l'inO.m:<>r><. <>doiyctiyl<boSd>ım>oJtto'ullllylcdi.Ş<n. TBMM KıT Konıisyo"u'tıd:oCIlP'li K<>çıl
nl>}'QflUn"" .'Il.lu~""" \>CII"''- ll"... "'l'·Wlg(o«v,"""'nn201U'""ilky>ıı. ""Or<IL>d>nlUb.ıd><mbaı;l<abtı-y<r<k«k=.ı.u­
'.~I".I"",I';"r ...f"'_I"'lkIoll ....u~, .. ~"I:ıixi~"
t;.":;·,::':i~ ~~~a::ı~=~~ı~":::;~~";>,f~:~:
. tl:olıa dool" "",,,,..lututlO.hnm."'I!,yll il·
.... ~!>..,;:ilk<l.iPnı>6ylcdı.• tt.s.n;.s. ÇOl:<ı"okJutııV\l,.... I>nıI,·.Ii.S~/.".
gibb:ısLıyıcıliı1:iiml"''''''·tlcdi.ıcOAŞGo­
,</O ...... "'Od!. rııhıol>lzoklutudileH<ıirildi. • II.S.n;."" ....1 M,'Id;;ıii Keklik i.. "P."",nelı Dail:'>b,,·
L'k ""'''''''011'' ıö« .ld,kl."ı,,~ .çıkl>dı,
.n-KllTKOçOKKA'·.. ·.'....." . . . s·'f_
AÇIL!M VE ŞIDDET
Daıııştay saldırısı

İhanet Polis, dini


kavgası
ifadeleri
_n..
~1"hoı.r.t1" ... "h"'5ÜIO<mi"i""""
_JM<knW"~"··yOOllıııl<l:i
Içiılori 8alwı, Aı>lıy.y.",
..... 1;.ı.brı>hkvmı'.A1'by Aı:ıbı
dmM"")'<'Nl.S.l""'_ k.l'ço
kıh)"",,_Iı;,."!iI;bo<)ııı'"d<dı,cıır
GnıııBoıl<on",lUbAııodol.ll"'g>nlıım
sansürledi
rlomlt.)· .. ldınsl "'"~ 0,_
"h1ik'li\>oylJtl""u~'l'",b<liU"':k
manY,ldınm'mola)'lnhem<n
"Sokıl:br,.. tII<)'da"l",k... gl\lilr><
_ ii"Jiyok<>ıııq,".J.~ anıuıd:ın}">p1lg,,,ıo:fonk"""l
_
mal",,",ııEl'gcro:100<!osyason:ı
<ansiiı1""""'konukluSuoıtl)"
TÜRKIVEÖNLEDI Çl'll,KOOUltllOy, tlt ııf",cdon
""li.n""""iatınl":Yılt1ınm·m
AlpII>lanA.ı.niçin"A1Iah·'n

Hizbullah askeri"d<digibOlilu,[il",:ııWc_
l"'y.zm.dlA'ög:«nilJi.San,k
"".klııV... IE <ıii I ,monu1athakkında.eyle.­

vuraınadı Ini"Ofbsmda!<;1sbnı;cl",omuıııxkm<k"""·
olyl...dmim01ilkrigi>Jemck.. ;d'has ı y1.a ....
o1uyunı$uın.lolıuluııı<ok,.ı.S,!I_
1"'.Il"""",.lllbn>o·d>"lli","ll'"
~ruıLyo·d<kig"'iı,;,-l ...il
t>ŞAFAKSFZE~TANIKOlJ)U.",,~
_lio<fÖ",I.ı: .. I~u'pl..... ,"T""
l'y' ""ormohN '"S,II,nd,gt iç;n U)"
ll"I,y:ıınad'l'n,önosUnlii..lsr.ıiliJ'l·
ilkri Do\:arı Y.. ~,""", Ayaı""'"" 'Kum Tanesj'AKP'yeıızandl
Tiifldyo·yoopOı"O<yOnrı<J<ıı,yl<ı<·
",kkii,<I!,gtlxhu,ldi.• II.S4!f'"

SORVANILERE BASKı Albayrak'a


Papaza Toun.ı,.h<dll< .... ,.ıı
oto<b.d>.I ....bul'd.I."d'
'm"k«l'rı.d<dq.lbnyl.
«C'.ıtl<Sanbaı"I
" ..... (l!uııI""l'"_"'.ıııoo«lolclomıo""'"r'du.S>nl' ..
'll-
207 yıl istendi
çan tehdidi .1ıb.. TQ,..... l(.,"'.. -Açılı....'" .h. b'll""'<l'b."d«~,,,
"'.... içl.~, ".d~"~.,OfII'''' "'''i.... kl,l .." • ..ı.-II"'mı..
Bu .... ~.lıı:ylkıg.ul·ro:IaI:idoll'I"lanyol<
<dm:ko<antlabç:ıkbımÇ<kilmeoiÜl:tri""ba!

~t~.;~~:fıE:.~~~~~~:~t~~.~~~~;~:~;
bıı1.an "Kum T:ıncsi" op<tUfO""yla ilgili id
D11.. 'baı.:.,·<Io 1750 yll1<1: M""...... di3narn<l.1IT1aIl\Iando. Iddi"""",..... Yoniş.r:ıl:
""Silf).... l(ili.,.;·... gid<oJ:imlıtibo­
p7.ı:«.ini"WıibiAlunı:tAlbay':ıI:."ÖO'gUIli
1İ> .. J~.I"P... Y""'rAl<boWI·" ..I.. .. .......k
Enloto'·,.~nıııı"t _.boIUW"""\dfoı:t~
Yiçf<mi....''';y.ıo>I:.hl''''.B. . .ı:.it.< "Ço.... n•• I"")'Adl.. ~li''"tk'''''"IIOfUm-dotll..lSIJI_ d<ti"olnıakl>!illÇbn<!I.llalmmÇ.lik·inlo}7.<·
ç..,kul<l<"",y><>l:J,yoNLCwu,giI_ sininkı>ıt1aS"ukclarıklÖ>!crlldi.AKPM'I.
tıOııeltaıloı-kıh><ddti~kulesiui)1b_ 1<1,,,kiliÜ01l:tltn·indo.dıidd;'uı.ıııodogtÇi·
<.bm" ~;y=~ «Miı <tU.• l 1I«,{oJo ).."..~E'·ı:.'fl'GL"CELLI·""."",."s,JfU4

""t"~KOȂ~R'IN
YMISI
GÜNDEM
..
.ı.· 'f~

MflK~E~~~\'O~
$ANSTOl'\JDEvıı.IlTTI
Mustafa Balbay 280 gündllr Mukfu.
MIKNATlS-ElEKTRDMAGNET
AKSA MAGNET

---
Türkiye

---
uğurladı
,....... _-
şehitlerinison
yolculuğuna

.....
-..""",.... """"",...
... ...ı_ ""'""'~.

Qıı_'i.ı~
Washington
Büyükelçimiz
Na'oIŞensoy
istifaeni

Karapara
iıedahaetkin
~ mücadeleye
startveriliyor


HewlettPackard
Türkiye'deki

__
20. yılını C<n<,~"""""~·",".,,,,,ır"·'ı"··"'"
kutladı '"'mu.............
,.""_r_".~'ll_
I"m_ivl!l<"..'"".cl<rtnl'''"'''''........·

;~.;:;'~;~7.~""§.
.__ .........
I\II(lW(lwılııll

Gerekirse Ergün:20lDyıhndaotoda
tekrar
kepenkteri ~=f=:::=~.?:
hurda indirimi olmayacak
.,..
_",*,,"Na..ı_.....-_""""ti ...
__
kapatırız
m<ıı!y>_bdlmoEoıDn.><nItk,

Barclays'ten __........ .."''''_....,.__'....._'''''''....._ ..._ ...._ m1""""""'"'''''l<Il._''''.........'t1'''_n.


4lkIt"ııl"'l",,1<apo>oo4ı~plenltunb""",

;;-;.~~.:~ I İngiltere'ye Koç , Sabancı, Eczacıbaşı ::;:::=:::0:;..,":,,;


~;~~a~~~cak ikramiye resti
yenilenecek ::ı;;;:ı=...=.==:=
_ .....
""""ıol<t< I_"n!n;md..,...._ Türk makinelerini tanıttı
_T...-""'ı.,'.........
==~I.n~ı...ı:::
.... {>I1"',n.~_ik __ ı_ı. ..-;"IWI; ....
====E
Volksw.gen.Suzukrnln~ZO·ılnlalı\,or

_,__

=::'=~~...::::: JıpanvabÜfiimasinlkiiçiillenrevllyon
~ _ .. _

~::~~i _BoJIMt_""'-
.... ~poınınllnıq.~"-"ı"'" ""...
ı.m:; ............... D ~ 1 1 k )'Oı<L<U _l.·
Zekeriyaköy'de .... ...ı.K.o<.G.... _r>6'YOo«_ .. ~bd",_ J'O"l'Ô'""biljo(;lı><.--.ıibokL1' ..ıil:Il. _

yeni _ ~.ktily-,pı..,..em._,~ .._ ı;.-~ ..... ~""ıor"" ..""'_ ..",.. ........._ ............ ,..,....ı.u.n._,..

..iI>'>""""'...,..... _ " " ..., d................. ~..,..... ~" .. "'''''' ...,.,... ........... ~ _ .
projeler

___--
hızkazandı

_ _--
"'~'IIl.l11orılo_
KOBi
DünyaTürk
merrnerialıyor .......YIINETlelLERi
.
. -----.
Türkiyeise .ı..- .._ _
ithalediyor
..... lWlJeI 1IIrbd

EkonomIk,HızI.,Kollıykulanım.
SOreklldM!lk

!i~
i.ı:- =:

• ~-.
_ J7'211. ~~. ~:rzs:s

~ -
Arda, Hagi'nin
LO'da 1'i etmez Daum, sambacı
~===-~=--:..,~.~

----
.......... 1I·.. " . . . . .,
_1IıIl ~

Moralez'i istiyor ;
...... ..- .
----~,...

.....
-..--.~ .
.... ~,-e-...

...-,'*-'*.......
:.=.:-:;:w..
._
,..T...
"$IıSLLdII_*- __
AItIlır--......,._

.....,-
........._ tt,....._
_
_
__.ılçlıı

.. 'lr _
...

u_--. _u.'''m
1+1 ELCiYE
ZEVALOLDU
Washington Büyükelçisi Şensoy
Erdoğan gezisi sonrası istifa etti
TALIMATIIlETMEOi ~ISTEMıYOR5ANIZ .•••
Erd<>i:un.Obam;ılle~ijrül;ml>- Son;ond:ı.durumuanl:ıy:ın&.
s;ıı;nd,~islerib;ıhnl.onnında lwıD.:ıvulOııu."Bendeııire­
katltlmıyla 1+1 şeklinde elma· <:ekUm. Sorumlusu kim?" diye
Ilnı IIi.edL N_t>i Şensoy'a "Bu so",~Şenso)'''Son.unlulu.k
nu Aı:ıO"yelleı"ı.o!im.hvenli. bl:niIn.ç:ı.lı$m:ıl<isteın;yors'.
AnCllk$cn5O)'lıunui1etmeW. nı~ı:e,..,~iniy.pm",k'<Ü.15'"
+

ENDERES'iN 464 GüNü


Mevzuat a ık: Herkes terörist diy-e dinlenebilir

Telekulakta son nokta!


Ali'nin adı verilip Veli'nin telefonu nasıl dinlenir? Yanıt ürpertici: 'istihbari dinleme' kararı
için yetkililer, telefonun kime ait olduğunu gösterir belgeyi yargıya vermeye mecbur değil
~~m~:!:'~~1~n~7ı~~:':~!u~~e~r.. MIT tutuklamaları
nunun.bi'I'KK1,nın""'ikull.ı",l.r.kdin.
Ionilmcsi,ilcı~,in':ık;b;n<<1ıı;r""""u.'·
ıalci~m:tioıt>y.ı<,ık:ınlı:lsıitbır:ıı1ıirBnleri
lıerh."I:ibirnumamyı,"Uma .. s.ıhibirıden
Ankara'da
balkaisim ",ripdinl<mck:ımnakhr.l>ilir.

Sahtecilikyetkisigibil
Erzincan
Pdcimhatlıkl.l<ötii}ekull.nıla\>ilirbu)ı:l
ki'nen:dı:ng<li)'of?Yl\l\Iı:Mev<uo'"""V"
sarsıntısı
<a}.. görc~inle""'lalepcd<nlcrln·dinıC"" llaıb:>loı.nEnJ<i:ın·lÖ}'lcbi,kriltabıa.u
oc~numam"'.l.,'<ipıekil<ijiyo.iıoldutu. be.I~\I.I<.i.DTP·ninl:np:ıblm""' .. O(1I"
nu gÖlterir bolge' SUnma wunlulugu )'01:' m,ntôkeıl ...ıcsi>::ın"..bhio;l:nl3lıilir.So­
f\lll.MlT'inErıi=nlJölg.M(i~jirij",
Polls, MIT ve Jandarma ilc.ipeısondinluHlllUlI$"MITiF"l:""
Adli ilinkın<lerdc ,oI,.Jıib;ohııTclckomii· polisleka'\1b~'l""ı;<'in:ns<.
nibs}'Oft!l.ıjı.iıı'B:ı$l:.'''Iıtı. S 3'n5ayıh)'.·
.. gcrotiMrr.Jaıı<larma"'Emn~"(I'18
f,nd.n'iıtihh'''aıomao;h'r>p<1tındinl<:nıe·
lcnI<iıir.ız'e<lcnOlimycıkisincs.,hipcl<bl
=;~::~:;::.1I1
DeHlzzEYRı:d~""8uli.,sAv,"IlA. Do.ğu esnafı isyanda

Gerçeker: Bütün 'Halk da biz de


kurumlar rahatsız mağduruz ...'
\'u'Wı.nyll<l>J<anıO<,çd'e,.~ke"di"'ri­ Sfı<tldlkcp.'lIkk"[ıolmaı-:ı1.O~"""nlı<~
nindeğil,biiıiinkurumlann)"asadI\ıdinle. .\iniçıkardm>y.ınDotııluClinafan,ki!iyan
nıcbkoııu>undaendi$cd,,),!ugunusöyk· «!iyo•. Agfl.V.n'o'<:lIa"""riıLeıı""",,,,,·
rli.G<~k.,."(Diolem<:konusunda)Ött· ",,;iodaL:ırıyLo.c~o<L:ıl.n"Lnba\k.nl.n
~liriJ'"pm'kis'i>"",m.Maal."'fnl<.ıı:k. .pulqiSÖJ'lii)Or.Hemhalk,h<m""".f
':ış1.nmııg<:.dliöttnigöSlem1ij(lr."l"" m.~dul.f1.,kCSııı."lhn"<:bl.k'"t'Sin.

'Gribe tek doz yetti'


lln<nl'lllıwôSKıoç<klı.do:Ô<Ii$tiri!cndo­
m""gııbi~:;.ı7J'"Ş>=nd.1Iekdo:zlıı
ba~,klıks:ıtla<lı.~lkHııkHnıAkd"t
"~ilgiikih;ın",hr",II)\lr.".'II,

Nükleer kayıp krizi


ır:, ... ·Suooikrfıril<çimi>;ik<ı<;ınp'\mcri
kaJı1uıı\'I:rdı-iddi:ı>ıIl<b""'~~l.S"udi
Elçiden Ar.~nJ'Ôll<limi:"Ar.dık. bııl:ım.d,k."
ABD:"Sı.ıçl""ıadanhabeıd>~-""E

şok istifa Rakı·balığa izin


lb.nljlo)','d:larnln.... io;kininbahk.ka,.....
gıbiyi)=klerle'''l-:ıı,rih.kiiıı;;,vcsan;oı
dcğ<:,leriı'ı<~<tı<lirilnınini~I;ıJ3fl
hiikiinıl<tinyUn:itJn<:;iniducdurdu.Jtt

Kış artık kış gibi


Tüıid) .. ·nlnhemen1ıeryc,;rıdcha""l>r
d,h.daı<oğu;"Jeak;OoguAn'<loIu·do
kar.M.m""a,Eı;e.&ILAkdoni>;,,,lc
An.<loIu·d>J'"ğmwbekbıiyor.,""
+

O"U" 10;10 1>1>00 .. ,,~


,"nı.- ~"."" I<u,""'~ 1,ln
"'" l\okl;"" ıı"k." bu ."",~;, ,,1,. 1"''''pln
Veklh0"""K"'.e<o;en.y"""._O·rr,ool....
=':"~,:,~~~~ ~:~~"ı':;II~,~O~:"0;;;
g".'...megd""'''''kon.ı •
yon l>oçllold;."1ob,,,,'
....n K<>:.,ZmUp>n lı" ,"","l>ifn.ı""<ıldu~n"
dllo<ıtnlı<i.';""""'l"""nb<I,",I"'"
"''''''n' 1,\<,0,'''" hoş" K<oç 1I,,~'n8'<k om«
l,nm.l"'"vc""U",I><rKo(unpru .... AllXoç ....
..."","_r.hd"..n _ _ .
lIP
ııonct<m.gel.

O"""Ko\"'h~"'''.'n' mJ>Il.All""I'.krndi>"",.1
woJym.K'-'\"'""Y1""'ı'lY.6mll)'OfI17lbin ••
kold",".I4n:o,y.m..ml:ınm ILl<h"""'lIl26ft1ilron11.'r<"
<t""'"
btnlmlçln'okllncmH.<!<l<nt>b"m',..'....

i SABANCı AilESi'NDE ı
~iSSE SATIŞI SÜRÜYOR ':j

Güneş enerjisi için


Babacan'ı aşma formülü
1IIISlJ.TIılAN·ISTAıiBUl 1<>"I~ ..."rnb"'''o;lOutı.
- - - m<'bDzrrin.ı.<>"w«Go-

.~'l~~,=~:; ~"=,::'b"'~n'";::
"""'l"'IÇio"""""",,,'l>-lII""'''''''o;>k''''''''''yıo<b»­
""'" ",.A...h'b. f~~' y(ı- .""' ....... Lm." dll}Cln'""r><
rilnılnıAlltbl>o<>n"ukLl>nllll\'l<'tt'r"'n<t<'"<ril<nlly'"
Y""iIo.-ocl>ilı.E<I<'tjI""ou'Ç<>iıj1l_·"'ı"""l""l>­
.... ·..ı.d<ti>iklik~u- ~~<ı<~~""""',,,ujVI
""'r<_ll"_.F),l;."I"'oIIIII''»<>n'')'''''''P"
nil«ılıllm~pJj«i:n«ji"· olmı~_<tO)<ıo'_

Beyaz et sektörüne
'rekabet' cezası
'YOLSUZI.UGA.
TESHiR CEZASı
Hükümetin "Yolsuzluklo Mücadele Planı" hazır: Yolsuzluk
yapan memurlara teşhir, okullarda "Dürüstiük dersi" yolda

K:>f,ı,~\ık. ",v<;la

w'" • ' • ~ •

".I
o"
i .. ~
.~
"a' '.
,", \.

"af .....
,.""""1 oocı~ Cumhurıyetın

u··
\.3:;.11 a98 Gozcusu

.C~ ~::'~"z"-'~c"'''M''
:.~:J:iO
'f Açılımdan asla dönmeyiz
Tokat'ta yedi askerin şehit olduğu saldm sonrası
Başbakan Erdoğan, demokratik açılım konusunda
kararlılık mesajı verdi: Mutlaka başarılı olacağız
o.cmımvETAlIli.Kl.ERlUaMlNDIlAMAKYOIl Oçt.lIlıIlWlıulLflASF1nWilJıfUW.l...
EJlOOGiAN "'" ~layl..," KUn aç,lımı"ı .. ~(_ M~KSIK.Iı.iy.ı.'! (in<;"': lI'",rnngton'ılı~O""Ş>"
"lm""'lın\dU$~n"'I"I<ftJpl.,1<on,·"~.tIye Erdoton.A&l,TQıkl)l<velrak'''''m",k1llçlQ
busürKIbolonyl.tamamWıı.hd,/. "'.""nt..... nın,PKK·nmK.ndll·d.kl.. 'ltl'"•..,.,
~~~;~:~:'~~:~:~~ ;:~:~~~1~::~~;.:1=1~~(':ı~~:::'
n1h.V"'I."dl'~la131Iıd"·dedl da. K. Irat:ı>ı:ı l<r1lT.Uy;ıpuı",ı.osfIy<ed"" ••. .ıı

DTP'nin
kapatılma
davası
sürerken
Yargıtay
Başsavcısı
AKP'ye karşı
. düğmeye
bastı
İlk denemesinde AKP'yi kapattınnayı başaramayan ve
ikinci davayı telefon dinlemeleri ü.zerinden açmaya
hazırlanan Başsavcı, Sincan'dan TIB raporunu istedi
liB'DE iKi KEZ ARAMA YAPıLMıŞTı HUKUKA AYKıRı DiNLEME KAPATTlRIR EMiNACAOOw'NUN ŞQÇ DUYURUSU
BAŞSAVcı Abduırahman YalçınkaYll. bi, YALÇINKAYA'NINSIManı"A!u~
su«!önee"Telcfondinltme.hukukdevıeli MaIıl<emesl·nd.n'ap<ınınuı,lcdı!ITIB
lIkelerlncaykını·apı~yorsa.Siya'IPartl aram~ıaT1,~1<lYARSAVBaşkanIFanık
y.,ası·nın ihl;lji anlamına geıcbilir" demiş Emlnaga,,!lu'nunıelekulaklallglU
vehaklmll!1ı .... '"Cılanndlnll!1lmesinln.AKP başvuruı;uilzerlnege,çckleştlrtlmlşı1.
alcyhineyenlbl,kapaımadavasınage'ekı;e Ilaşsavcl.Slnean"danEmlnaga,,!lU"nunsuç
yapılabıkM:<ilnlni~r.ıinlvenniıll" duyunı,udOiyasınıd~13ıepelıı".u

~" i
Elvis'j hiç böyle
görmemiştik

i==~~=~.oo I.hdit~ri~.ı~,
;~,~::~~~..ı,1I~ ı::,,%,..b~~~mı
e
~~F==G~~LININ
CiLESi BiTMıYOR
Asıl hainler terör
tacirleri
Şehillerin cenazeleri gözyaşlarıyla ıopraija verilirken, siyaseltede"ihanel"
lartışmalarıyapıhyoL .. lçişleri Bakanı BeşirAtalay, "Kimsırfsiyasi fantiçın
açılım
Şahin
sürecine karşı çıkıyorsa, asıl hainlik budur" derken; lBMM Başkanı M. Ali
ise "Olayları çıkaranlar büyük"senaryonıın parçaları" şek lindekonuştu.
ATALAY'DAN SERT CEVAP
eıçıı"" B.l~.nıllt$lf AI.laV. C~Coer>eI B~'
111111•••••_

'anıDM,llaybr .. <lemokrilik,)Çllrnll.ll·
tki olay ~iı-rnn.r nII.ıem.'ifl<' ,.~ ,"kAlaiav.
"SllIm,.balllflo<lillilJ.EOerboiJ""""'n,rr
birbirine IUmlll<lnu4r~rıIolı:.(il~m'kToıll/yl""m·
benziyor ::~~~UI:~\I~:i~~njt~~~~ı~~
eASDERB.lUo'P,oI ıabyonım.8tobIJ ....."l m1 Iol:.""""·m
T.han.Bi~I,.Rtıa
arnaiıöyltIlCiyUkblrhedelleuora~.n"rt
d1yt'''''ıi$ananldola
ywıb~olrl"~wııediOI ~a~~~~~~d:e« ka'ı' 1""1~0I1<l.
n1~1.)99]'ı.aı
~.~nlnWKI"·. cIddI BIR PROVOKASYON
'lddiOlnlhalırl.ıanl ...· .A~ParlleılılMIlIeI ..kIllMfhrntIAI18ulul
I'ı.1ıI.bu~G.Do­ t\aırıGıOnıama'ümaı"la ~il:Iıat<I~fl"el
Qu"'I\IIl..... l;Ö/:iimt ·Clddlbl,prOl'ol:.",y"n~k~"""I'l"ayll.
bYu$ffi3kiıW.oldu Amar;i!ıti~lartlan",oIuıt""NU{.Sonb~
~Uflijblldl'dl' B'DE haltOll{v·loclıl:IIı,",,",rıalfıayuı.plI'I,llın
bI""llkln.llik,nne"kKııkrGtli.ırt~
Sokak EyI.... P1...·lIdalmıaı.b"Iun.ınAlb.,ll<.o
tahrilderi ,,",Çiç<k'ln<loR~dlytııoıd""l"nurıalf
lııııınlluiul·8üylikbl'mıwpa..... rı' karw·
sürüyor ollıtılll1l·d~fkOlf1'\IU

° HAB!I!I 8. SAlfAOA • "UUI a. SAHADA


_Yağmur gibi
!mermi yağıyord
Pusudan yara almadan kurtulan er, olay yerine ilk ulaşan görevliye
~ o anları anlattı: "Sisten göz gözü görmüyordu. Bir anda kurşun
yağmuru başladı. Arkadaşlarım vuruldu, onlara yardım edemedim"
BEDIOZlAMAN'A BÜYÜK iLGI

S. KıTADA • PUTiN'iN
SAiD NURSi KULAGINA EZA
PANELi
))-.,..
,r.·.:. ~_ '\'4 ;.l .... ~ , OKUNACAK
GERÇEKTEN HABER VERiR •

®P(j YE
00

ACı VE
OFI<E, ADALET VE
MERHAMETi ES-R ALMASıN
ÇATıŞMA, SALDıRı VE ÖLÜMLERLE BARIŞ VE HUZURA KURU~ NPUSULARI BOŞA ÇIl<ARMAK içiN. ACı VE
ÖFKEMizi içiMizE GÖMÜP, ADALET VE MERHAMETE DAYAlı ÇÖZÜMLERDE ıSRARlı OLMAMız GEREKiYOR.
ÇÖZOMsOnOK BESlENiYoR ÖZliORlÜIIPlATl'lllUo4lJ:

.Sıxıgel.ı;rııeleı\W1blıııı~ Şiddet. barışı

- --
~TOı:.o.D~·
da."""gunlIıdt~~ sabote ediyor
~\1OfWIuıı.ruıınçoziımsuzıuou

~~ ....
iııIııı:Iaııur-..~l/8leı:lt;Urjf. .ar...... ooten<:e""l'-'"
=~do"",lıı::ı!dıJl)ubehnlldı-
OıvwlilOü Plaıb ...... d/LDeILL
-.:aJMelI:mtŞM.:p:idıo: ...

-.....,..-
--..~ .... bo<ıJçoıt».
KAN VE RANT ORTAK PAYDASı lllnnılllb:ı<ocaııel<~
_AçıkIa...-,"yıllaıtlıralalnkaııve ııygıınımıln~""l:ıenf
~Il.."",d.n'.ntveyaiktlda,
~crılo~ba'''8Ü,aeınlııdallaAd~ Qıı>o_çoekıı5ayl.4'-
90IIUÇLaı ~nıtObUmıı ,htilııshnidlModt­
şıb"al<ııı8anal<Jl(I;<loıonda~
Heıcaııkııybı,ooOlnuvoncılnnını1Jbl'
ıa;ıdalııl~rtyoı"do<uldı

ŞıDDET KAFESlNOEN ÇIICAUIıol

"MltWl!Pı.ERiNlçiNDEuıılsriKlltAN.ARIOAVAR"

Erdoğan: Bütün askerler muharip güçtür


_IWJ(JOIt'oOıMI~c.ilçWlICII.llMSlRIWl$I.AMNoIAU
-BaştıolqınEldoQall,~f\lTNIwıpguo;~~ılgıll,
·A<ıloııtıınJJlııulpij\l(;oIrnııynrı'~I>ıIım_mulwıı>guçtULAma
nıhıırIplcnnlçlrKlekı\iSl!lldıın!tln<llıvBldır"ll\%Jlınllall<ınınotll<lakıl>.>­
o;ungik;lcn<:<urrsızt)uIld<>ld<ı~lAmnK<ıfull8ıO"f'l\)ıbello.
bft,zıbcllgıelerdel;ıo.zılMnacluıns.ızbAlalııtli.tıı;"""' .......IlıMlkaıasııxi4biı
IıoQtıuUıloc:rıılıt.ıQuMeınıncıma:ıva"'drl"lıı:ıcn$ı.lWıeıluyf.7dıı

T~MAHKfMBl(H,YiNETAATlŞUCAllııiRlUUlM

Danıştay, içki reklamında kısıtlamaya karşı


Iı;ıdIlBCl..lıN.MNWdIOSfnA.'WAlll»YOılOTMo1IJtRUlCl,l
13ı-.-.ıı.ıı.ııImlUo;1crıın\ıavuıı.,b8l*gı,hdıril"r
ı-lıı~ ... aoaa.artıl,~-...ıOlllll<clııOedı*"
>erıcl::ilmcJm~telılıi)blllı\lıılIeııD)'\:rI=-ıI_ı:.o.
~.. 2.-.dolG..ıı;:lcIoeIı:Iı:mılıIı=~1ılmlını1ClUlCla
go:ıı;:.,r:'ıneı:lııt'daO'~do_ıt-ıayl.S'to
KRisTAl KlAIlETÖOÜUIRi $EHinER, DUAlARlA UGUR-
5AHipLfRlNI BULDU. fatih , lANDI. Re\<ldiye'de pusuyadü-
Oniversitesi'nindüzenletliglKristal sürülerek sehit edılen askerlerden
Klaket Kısa film Yarısınası'nda Halil Ergün 4'0 Mus, Adana, Haıay ve ıstanbul'da
ve Osman Sınav'a onur ödülO verildi. dOn gdzyaslarıyla topraga verildi.

_--
...
_"'''' .......

washington
..... _-
FOltWI'''' _ _

Büyükelçisi Nabi
Sensoy istifa etti

Reşadiye, Ergenekon'un
suikast timinin
buluşma yeriymiş
""""""'-_""'''''T'''I8l'''~~_
::ııI;;-,=-.~-_,_.-_.
tq,,""""'Ilı;I~~" .... ~ ...
~!l«.f_""'_I\ItO.ÜO>aru$'''
ıııö..ıı_,o, .... "",",,"_ıı:.o.ı­
Günlük transfer 100 milyar lirayı
So/Iı<ı·",~,TuIlll:lıı.....ıcı.r<lıınJuıclar·
""'O"ognwtlToyktıÖ>#>tK.mımo». ıuı •
asınca bankalar HT süresini uzattı
...,.,""'dr~l"P'""-Evir<l<~ .

iiii~iiiiiiiiiiiiii