You are on page 1of 4

1

BAØI THÖÙ 132


MOÄT MAÃU NGÖÔØI ÑOÙN NHAÄN CHAÂN LYÙ
II. Nhöõng Chaân Lyù Bò Che Daáu

THIEÂN TÍNH… CÖÙU CHUOÄC… THAÄP GÍA


Leân tieáng vôùi ñaùm ngöôøi ñöùng chung quanh ñang tuï laïi moãi luùc moät ñoâng, Chuùa
Gieâsu noùi: ‘Neáu toâi noùi vôùi caùc người veà nhöõng ñieàu maét troâng thaáy (pheùp röûa toäi
baèng nöôùc chaúng haïn) maø caùc người coøn khoâng hieåu, thì toâi noùi nhöõng ñieàu treân
Trôøi laøm sao caùc người hieåu ñöôïc? Vì ñoù laø nhöõng ñieàu maét khoâng troâng thaáy
neân caùc oâng seõ khoâng tin toâi. Ñaøng khaùc chöa coù ai leân Trôøi ñeå chöùng kieán taát caû
maø tin. Duy coù moät ngöôøi bieát taát caû, ñoù chính laø Con-Ngöôøi, vì Ngaøi ñaõ töø Trôøi
xuoáng, laø Ñaáng ngöï trò treân ñoù.’ Thaät laø moät ñieàu quaù taàm con maét! Thieân Tính
huyeàn nhieäm tieàm aån döôùi hình thöùc kín ñaùo ñoù.
Nhaø tieán só luaät, caùc moân ñeä, vaø caû ñaùm ñoâng ñöùng ñoù bò choùa maét bôûi
nhöõng tia saùng maõnh lieät neân khoâng tìm ra ñieàu gì thaéc maéc ñeå hoûi Ngaøi. Chuùa
Gieâsu chöa noùi heát ñieàu Ngaøi muoán noùi. Ngaøi muoán gieo trong theá gian haït
gioáng chaân lyù ñeå chuùng seõ naåy maàm veà sau. Ngaøi phaùn tieáp: ‘OÂng Maisen xöa
trong sa maïc treo con raén ñoàng tröôùc daân ñeå hoï troâng thaáy khoûi phaûi cheát theá
naøo, thì Con-Ngườii cuõng phaûi treo leân giöõa ñaát Trôøi nhö theá, ñeå ai tin ôû Ngaøi seõ
khoâng phaûi cheát, nhöng ñöôïc höôûng söï soáng ñôøi ñôøi.’
Vaø cöù nhö theá, Ngaøi maïc khaûi heát chaân lyù naøy sang chaân lyù khaùc. Sau
chaân lyù Thieân Chuùa xuoáng theá laøm ngöôøi, tôùi chaân lyù Thieân Chuùa chòu hieán teá,
vaø theå hieän vieäc hieán teá treân Nuùi Soï.
+ Suy nieäm: Tröôùc caùc chaân lyù coøn bí nhieäm, neân thaùi ñoä ñaàu tieân chuùng
ta phaûi coù laø toân thôø. Chân lý caøng cao sieâu vöôït quaù taàm trí loaøi ngöôøi chöùng toû
caøng ñöôïm maøu saéc thaàn linh. Chuùng ta haõy suy ngaém Ñaáng ñaõ truyeàn baù cho
chuùng ta caùc chaân lyù ñoù! Ñaáng aáy chính laø vò Thieân-Chuùa-laøm-ngöôøi ñaõ boû Trôøi
cao xuoáng theá laøm ngöôøi. Haõy toû loøng haân hoan vaø tin caäy maïnh meõ! Xin ôn soi
saùng! Chôø ñôïi Ngaøi vôùi thaùi ñoä toân kính!

THIEÂN CHU ÑAÕ YEÂU MEÁN THEÁ GIAN


Caâu noùi thaät laø laï luøng! Noù bao haøm caû hoaøn vuõ vôùi ba chieàu khoâng gian. Taát caû
nhö quaù bí nhieäm khoù maø hieåu ñöôïc! Taát caû nhö quaù cao sieâu neân khoâng theå tieán
2
tôùi moät yù nieäm töông xöùng. Nhöõng aùng maây saùng lôø môø trong baàu trôøi tö töôûng
ñang heù nôû: moät vò Thieân Chuùa ñaõ ñöôïc gôûi ban cho hoaøn vuõ, moät vò Thieân-
Chuùa-laøm-ngöôøi ñaõ chòu ñoùng ñinh töû naïn cho theá gian, voøm Trôøi môû ra vaø söï
soáng vónh cöûu ñöôïc höùa ban! Ngaïc nhieân ñeán ñoä khoâng thoát neân lôøi. OÂng
Nicoâñeâmoâ nhìn Chuùa vôùi ñoâi maét söõng sôø nhö muoán noùi: coù theå nhö theá sao?
Baïn thaân meán, baïn haõy hoài taâm laïi maø laéng nghe! Töø moâi mieäng thaùnh
thieän Chuùa Gieâsu saép thoát ra moät maïc khaûi sieâu vieät voâ ngaàn. Maëc khaûi naøy seõ
laø chìa khoùa giaûi ñaùp moïi haønh vi quaûng ñaïi, haï mình vaø hy sinh cuûa Ngaøi. Taïi
sao coù chuyeän nhaäp theå? Taïi sao coù chuyeän cöùu chuoäc theá gian? Taïi sao loaøi
ngöôøi ñöôïc thoâng phaàn haïnh phuùc vôùi Thieân Chuùa? Taïi sao vaø taïi sao?... Loaøi
ngöôøi hôõi, haõy nhôù laáy ñöøng bao giôø queân raèng ñoù laø maàu nhieäm ‘Thieân Chuùa ñaõ
yeâu meán theá gian.’ Haõy giöõ vöõng nieàm tin yeâu naøy cho tôùi muoân ñôøi, vaø roài seõ
giaûi ñaùp ñöôïc heát moïi vaán naïn. Tình yeâu nôi loaøi ngöôøi thöôøng khôi daäy nhu caàu
ban phaùt, ban phaùt chính baûn thaân mình. Tình yeâu laøm phaùt hieän vaø thöïc thi
nhöõng yù ñònh, chöông trình baát ngôø nhaát. Tình yeâu khoâng tính toaùn, vaø cuõng
khoâng coù söùc maïnh naøo ngaên caûn ñöôïc tình yeâu. Tình yeâu queân ñi caùc tö lôïi.
Tình yeâu con ngöôøi maø coøn nhö theá, vaäy tình yeâu nôi Thieân Chuùa seõ vöôn leân
gaáp noäi, vì Ngaøi laø Ñaáng Voâ Bieân!
Quaû thaät, taát caû nhöõng gì Ngaøi laøm cho chuùng ta ñeàu mang saéc thaùi voâ
bieân. Moïi hoàng aân Ngaøi ban ñeàu vöôït quaù taàm hieåu bieát loaøi ngöôøi. Coù theå noùi
ñöôïc raèng, caùc hoàng aân Chuùa ban coøn vöôït treân caû söï truø tính cuûa Ngaøi. Nhöng
ñaõ coù tình yeâu caét nghóa taát caû: ñieàu Ngaøi laøm caøng khoù hieåu bao nhieâu, toâi caøng
tin yeâu baáy nhieâu vì toâi nhaän thaáy ñoù laø coõi voâ bieân.
Toû loøng ngöôõng moä, taùn tuïng vaø nieàm vui söôùng thaân tình.

CHUÙA GIEÂSU NOÙI VÔÙI CHÍNH TOÂI


Chuùng ta haõy hình dung Thaøy Chí Thaùnh löôùt khoûi ñaùm ñoâng ñang vaây quanh
Ngaøi ñeå tieán laïi gaàn chuùng ta vaø noùi vôùi chuùng ta, vì chæ mình chuùng ta môùi hieåu
ñöôïc lôøi Ngaøi noùi. Chuùng ta haõy ñem loøng ngöôõng moä thaùi ñoä, dieän maïo, aùnh
maét vaø gioïng noùi cuûa Ngaøi. OÂi cao quí döôøng naøo vaø maõnh lieät bieát bao! Döôùi
söùc maïnh aáy, aån chöùa loøng nhaân töø voâ bieân! Vaø töø nôi xa xaêm aáy, Ngaøi noùi vôùi
caù nhaân toâi! Ñieàu Ngaøi che giaáu luùc baáy giôø döôùi maét moïi ngöôøi, ngay caû caùc
moân ñeä, thì baây giôø Ngaøi laïi maïc khaûi cho toâi qua caùc ngöôøi keá vò Ngaøi, caùc nhaø

3
thaàn hoïc, taét raèng qua Hoäi Thaùnh, baïn tình chí aùi cuûa Ngaøi. Ngaøi haï thaáp caùc
chaân lyù sieâu vieät cuûa Ngaøi xuoáng ngang taàm trí toâi cho toâi ñöôïc hieåu.
Phaûi toû loøng bieát ôn môùi phaûi leõ, nhöng toâi laïi ít khi nghó ñeán chuyeän ôn
nghóa.
+ Coá gaéng hieåu thaáu ñaùo hôn ñeå yeâu meán nhieàu hôn.
+ Mong sao toâi bieát chuyeån thoâng söï hieåu bieát cuûa toâi veà caùc chaân lyù cho
caùc taâm hoàn coøn mu mô!
+ Ñöùc tin seõ thoaûi maùi haïnh phuùc tröôùc chaân lyù hoaøn thieän vaø hoøa hôïp caùc
chaân lyù. Caùc chaân lyù cao sieâu quaù ñoãi neân khoâng chuyeån thoâng veû bí nhieäm cho
chuùng ta ñöôïc, nhöng ít ra cuõng cho chuùng ta nhaän thaáy neùt töông giao hoøa hôïp
cuûa chuùng: söï hoøa hôïp ñoù laø daáu chæ cuûa söï thaät.

------------oOo------------